profesionalan odnos i potpuna posvećenost klijentu

Drugi o nama

midhatSaradnja sa advokatskom kancelarijom Nermina Vile traje duži niz godina i mogu izraziti svoje zadovoljstvo što stručni tim ove advokatske kancelarije imamo uz sebe kada su nam njihove usluge potrebne. Njihova ekspertnost i izraženi profesionalizam su nam garancija da ćemo uvijek dobiti najbolje moguće pravno mišljenje. Nadam se i daljoj uspješnoj saradnji na obostrano zadovoljstvo.

Midhat Terzić – generalni direktor Sarajevo-osiguranje d.d.

midhatRadom, zalaganjem a prije svega profesionalnošću tima advoktske kancelarije g. Nermina Vile sam vrlo impresioniran.Profesionalan rad , pažnja i vrijeme nesebično posvećuje predmetima na kojim rade . Ono što takođe želim istaći da u radu sa ovom kancelarijom u svakom momentu sam informisan o svim promjenama vezanim za predmet , tako da u svakom trenutku imam puni uvid u sve što se dešava. Nadam se dugoj i uspješnoj saradnji.

Šuhret Fazlić Direktor Agencije za privatizaciju FBiH

Sa gosp. Vilom sam se upoznao na preporuku radnog kolege i moram istaći da su moja očekivanja nadmašena. Gosp. Vila je vrlo strpljiv i stručan advokat i svakako da ću ga preporučiti svojim prijateljima.

Smajl Breko, Živinice


Izuzetno sam zadovoljan uslugama gosp. Vile, te bih svakako istakao ozbiljnost i studioznost u analizi mog predmeta, te pravnim savjetima koje sam dobio.

Jasmin Hadžiefendić, Sarajevo


ADVOKATSKA TARIFA

Advokatske tarife BiH možete pogledati klikom OVDJE

Područje djelovanja

Pružamo usluge pravnog savjetovanja i zastupanja u području komercijalnog i trgovačkog prava, civilnog prava, te radnog prava. Naše usluge podrazumjevaju maksimalnu posvećenost klijentu, te najviše standarde u advokatskoj struci.

Naše iskustvo i stručne kvalifikacije čine nas pogodnim za rješenje najsloženijih problema iz oblasti prava. Bilo da se radi o zastupanju interesa stranaka pred sudom ili zaključenja vansudskog poravnanja, imamo samo jedan cilj – naći najbolje rješenje za klijenta i na najbolji način zaštiti njegov interes. Mi znamo da su poverenje i profesionalnost ono zbog čega nas klijenti preporučuju drugima.

Često postavljana pitanja :

Kako i gdje mogu dobiti zemljišnoknjižni ( gruntovni) izvadak ?

Službeni izvadak iz zemljišne knjige ( z.k. izvadak, gruntovni izvadak) izdaje zemljišnoknjižni odjel ( gruntovnica/zemljišnik) općinskog suda koji vodi zemljišnu knjigu za katastarsku općinu u kojoj se nalazi zemljišnoknjižna čestica za koju se traži izvadak. Za dobivanje izvatka potrebno je znati broj čestice i katastarsku općinu u kojoj se nalazi tražena čestica/parcela. Ukoliko ne znate broj čestice, podatak je moguće dobiti pretraživanjem abecednog imenika vlasnika u zemljišnoknjižnom odjelu ili u nadležnom katastarskom uredu koji ima podatke o posjednicima čestica kao i položaju čestica na katastarskim mapama. Ukoliko se nekretnina nalazi u katastarskoj općini za koju postoje različiti zemljišnoknjižni i katastarski podaci o broju čestice, a vi raspolažete samo katastarskim brojem, tada je potrebno u katastarskom uredu zatražiti identifikaciju čestice.

Kako pokrenuti postupak za razvod braka?

Postupak za razvod braka se pokreće tužbom ili predlogom za sporazumni razvod braka. Tužba se podnosi osnovnom sudu prema prebivalištu tj. boravištu tuženog (opšta mesna nadležnost). Pored ovako određenog suda, nadležan je i sud na čijem području su bračni drugovi imali poslednje zajedničko prebivalište i sud prema prebivalištu tužioca (posebna mesna nadležnost).

Uz prijedlog, odnosno tužbu dostavljaju se i dokazi u prilogu: izvodi iz matične knjige venčanih, rođenih za decu, dokazi o vlasništvu, o primanjima i slično.

Kako se pokreće ostavinski postupak ?

Ostavinski postupak je izvanparnični postupak koji se pokreće povodom smrti fizičke osobe. Provodi ga sud ili javni bilježnik kao ovlaštenik suda, a obuhvaća niz radnji tijela koje provodi postupak i stranaka u postupku, s ciljem utvrđivanja nasljednopravnih učinka, odnosno utvrđivanja:ostaviteljevih nasljednika,sastav ostavine,prava koja pripadaju pojedinim nasljednicima, zapisovnicima (legatima) i drugim osobama. Ostavinski postupak po pravilu pokreće nadležni sud po službenoj dužnosti, nakon sto sazna za činjenicu smrti (nadležno matično odeljenje mu dostavlja smrtovnicu).
Međutim,moguće je da zainteresovana stranka (naslednik, poverilac, legatar, izvršilac zaveštanja ili neko drugo lice), dostavi sudu dokaze o smrti ostavioca i na taj način,praktično predloži sudu pokretanje ostavinskog postupka.
Pod nadležnim sudom podrazumeva se sud u kome je ostavilac imao mesto prebivališta i/ili nepokretnu imovinu.
Ukoliko sud utvrdi da u sastavu zaostavštine nema nepokretnosti, a naslednici ne zatraže vođenje ostavinskog postupka, postupak se neće ni voditi.

JAVNE NABAVKE

Sistem javnih nabavki regulisan je Zakonom o javnim nabavkama BiH. Zakon definiše opšte principe sistema, propisuje postupke javnih nabavki te pravnu zaštitu u ovoj oblasti na cjelokupnoj teritoriji BiH i vrijedi za postupke javnih nabavki na svim nivoima vlasti u BiH. Osnovni cilj zakona je uspostava okvira za osiguranje funkcionisanja sistema javnih nabavki na pricipima pravične i aktivne konkurencije, transparentnosti, nediskriminacije i jednakog tretmana.

Tenderske procedure

Vrste postupaka javnih nabavki, uslovi primjene odgovarajućeg postupka, objava obavještenja, prijave, vođenja postupka, dodjele ugovora i obaveze nakon dodjele propisani su u Poglavlju II i III Zakona o javnim nabavkama.

Ugovori

Ugovori o javnoj nabavci roba, usluga i radova dodjeljuju se putem jednog od sljedećih postupaka:

• otvoreni postupak;
• ograničeni postupak s pretkvalifikacijom;
• pregovarački postupak s objavljivanjem obavještenja o nabavci;
• pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci;
• konkurs za izradu idejnog rješenja

Obavještenja o nabavci, dodjeli ugovora i poništenju postupka javne nabavke objavljuju se u službenom glasniku i na web stranici javnih nabavki i na jedinstvenim obrascima koje je propisala Agenija.

Tenderska dokumentacija

Sadržaj i primjena tenderske dokumentacije i specifikacija za različite postupke javnih nabavki definisani su u Poglavlju II Zakona o javnim nabavkama BiH i Uputstvom o primjeni i korištenju modela STD za postupke javne nabavke (Službeni glasnik BiH, br.56/07).

Vremenski rokovi

Ugovorni organ utvrđuje mjesto, datum i sat za podnošenje zahtjeva za učešće u postupku, i/ili za podnošenje ponuda i zakašnjele ponude i/ili zahtjevi ne uzimaju se u razmatranje.

Prilikom utvrđivanja rokova u obzir se uzima kompleksnost konkretne predmetne nabavke i shodno tome, vrijeme potrebno za pripremu ponude. Međutim minimalni rokovi ne mogu biti kraći od rokova definiranih Zakonom o javnim nabavkama (član 21).

Pružamo usluge iz slijedećih oblasti:

Komercijalno i privredno pravo

To je složena oblast i Vi možete tražiti stručni savjet povodom Vašeg novog privatnog posla, koji može imati utjecaj na Vaš cijeli život. Da li će to utjecati na Vaš potencijalni ili postojeći brak, Vašu imovinu, socijalna primanja, veće porezne obveze, u mnogome zavisi od toga kako organizirate Vaša lična i poslovna pitanja.

Civilno pravo

Građansko pravo je skup pravnih normi kojima se uređuju društveni odnosi u koje osobe stupaju povodom stvari, činidaba i imovine, pa se takvi odnosi stoga nazivaju građanskopravnim odnosima.

Radno pravo

Radno pravo je naziv za skup pravnh normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosakao i pravni položaj subjekata radnog prava.

Zaštita ljudskih prava

Ukoliko su iscrpljena sva pravna sredstva ili ukoliko je evidentno da obraćanje određenom organu ili sudu ne bi imalo željeni učinak, podnošenje Ustavnom sudu BiH apelacije u cilju zaštite ustavnom zagarantovanih prava i podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava sa sjedištem u Strazburu kao krajnjoj sudskoj instanci.