Krivični zakon

KRIVIČNO/KAZNENO PRAVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

materijalno i procesno

- Krivični/Kazneni zakon Federacije Bosne i Hercegovine
– Zakon o krivičnom/kaznenom postupku
– Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka
– Zakon o izvršenju krivičnih/kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine
– Zakon o pomilovanju
– Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima
– Praktični dio