Advokatski tim Advokatske kancelarije Vila

Mi smo dinamična advokatska kancelarija prilagođena specifičnim potrebama svojih klijenata. Naš sistem rada se zasniva na kvaliteti, efikasnosti i ekonomičnosti u nastojanju da interesi naših klijenata u svakoj situaciji budu na adekvatan način zaštićeni

Nermin Vila

advokat

Svoje kompletno redovno obrazovanje (osnovna, srednja škola, fakultet) sticao je u Mostaru gdje je završio i postdiplomski studij na Univerzitetu “Džemal Bijedić” na temu “Evropske integracije i tranzicija pravnog sistema u BIH”.

Poseban interes i nastavak vlastite edukacije posvetio je oblasti ustavnog prava, privrednog prava, javnih nabavki, funkcioniranju administrativnog sistema države BiH, radnog i građanskog prava te evropskim integracijama. Specijalizirao je i pitanja ekološke zaštite i tretmana ekoloških zona, a ovlašteni je savjetnik za ocjenu planova aktivnosti i studija o procjeni uticaja na okoliš. Zagovornik je ekološki osvještene ekonomije i ekspert za takve projekte koji se implementiraju u saradnji sa Evropskom komisijom. Ovlašteni stručni savjetnik u pitanjima ekologije i konsultant nevladinih organizacije koje se bave ovim pitanjima.

Bio je aktivan u političkom životu Bosne i Hercegovine kao zastupnik u Predstavničkom domu Parlamanta Federacije BiH, tokom koje je obavljao važne i brojne aktivnosti kao član parlamentarnih i zakonodavnih komisija. Nermin Vila je zahvaljujući svojim komunikacijskim i anačlitičkim vještinama bio i na drugim značajnim funkcijama u izvršnoj vlasti.

Posjeduje izuzetno znanje iz oblasti funkcioniranja instuticija vlasti u Bosni i Hercegovini što je garant najboljih pravnih savjeta u ovim oblastim.

Irma Radonja

dipl. pravnik

Irma Radonja diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pravna specijsalizacija se kreće u smjeru građanskog i privrednog prava, kao i zaštite ljudskih prava iz oblasti radnog prava i socijalne zaštite. Učestvuje ,kao dio tima advokatske kancelarije Nermin Vila, u radu na predmetima javnih nabavki. Posebna znanja i iskustva ima u oblasti imovinsko- pravnih odnosa i predmete iz te oblasti takođe rješava sa velikim uspjehom. Konstantno educiranje i usavršavanje jedna je od njenih velikih referenci. Tečno govori Engleski jezik.

Selma Beširević

dipl. pravnik

Selma Beširević diplomirala je i magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom svog studiranja je volontirala na raznim pozicijama, te je kao mladi pravnik stekla bogato iskustvo u advokaturi, notarijatu i bankarstvu. Svoj profesionalni razvoj usmjerila je na oblast građanskog prava, s akcentom na rješavanje sporova u privrednom, stvarnom i porodičnom pravu. Pohađala je niz radionica i prisustvovala mnogobrojnim domaćim i internacionalnim seminarima na kojima konstantno usavršava svoje znanje i sposobnosti. Posebno interesovanje iskazuje za pitanja prava intelektualnog vlasništva, ali i za oblast ustavnih i temeljnih ljudskih prava. Tečno govori engleski jezik.

Emina Redžić

dipl. pravnik

Emina Redžić diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Svoje profesionalno usavršavanje usmjerila je na građansko i upravno pravo, sa akcentom na rješavanje sporova u stvarnom, obligacionom, porodičnom i radnom pravu. Posebno interesovanje iskazuje za pitanja zaštite radnih prava, socijalnih prava i naknade štete po raznim osnovama. Tečno govori engleski i njemački jezik.

Emir Filipović

dipl. pravnik

Emir Filipović diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom svog studiranja učestvovao je na edukacijama i pravnim klinikama iz oblasti obligacionog i krivičnog prava. Svoj profesionalni razvoj usmjerio je na oblast građanskog i radnog prava, s akcentom na oblast obligacionog prava. Posebno interesovanje iskazuje za pitanja zaštite prava iz radnih odnosa, naknade štete te krivično pravo. Tečno govori engleski i njemački jezik.

Mirela Hamidović

dipl. ecc

Sa dvanaest godina radnog iskustva u vođenju i menadžerisanju ureda je osoba koju krasi profesionalnost, diskrecija i posvećenost projektima koje vodi. Iskustvo obuhvata rad u nevladinim organizacijama, političkim institucijama te privrednim društvima. Diplomirani ekonomista-menadžer Fakulteta u Mostaru i certificirani računovođa posebnu pažnju posvetila je izučavanju računovodstevnih znanja i finansijskoj analitici projekata. Dio je tima advokatske kancelarije “Nermin Vila” na rješavanju predmeta iz oblasti privrednog prava, javnih nabavki. Više nego uspješno je vodila i okončala veliki broj stečajnih i likvidacionih postupaka. Govori engleski jezik.

Elmir Pršeš

Angažovan kao istražitelj u krivičnim predmetima. Kao istražitelj učestvuje u predmetima koji u osnovi imaju privredni kriminal, posebno krivična dijela protiv privrede, poslovanja i krivična djela utaje poreza.

Ajla Vila

Ajla Vila rođena je 29.12.1996. godine u Sarajevu. Student je Pravnog Fakulteta u Sarajevu i stipendista Advokatske kancelarije Vila Nermin. Pohađala je niz seminara iz raznih pravnih oblasti, domaćeg i međunarodnog karaktera, naročito krivičnog prava. Dobro govori Engleski jezik.

Dario Musa

dipl. pravnik

Diplomirani pravnik Dario Musa, diplomirani pravnik, angažovan kao suradnik Advokatske kancelarije na predmetima iz stvarnog prava. Uspješno izvršava sve vrste statusnih promjena pravnih lica u skladu sa zakonskom regulativom. Angažovan je na poslovima registracije svih vrsta društava, kao i nevladinih organizacija i fondacija