Na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 40. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 19. novembra 2008. godine, i na 23. sjednici Doma naroda, održanoj 4. decembra 2008. godine, usvojila je

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Član 1.

U Zakonu o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, br. 9/05 i 35/05) u članu 29. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: „Izuzetno od odredbe stava 1. tačka 4. ovog člana, snabdijevanje dobrima i uslugama u okviru projekata koji se finansiraju iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA fond) oslobađa se od plaćanja PDV-a“. Dosadašnji stav 2. postaje 3.

Član 2.

U članu 32. stav 5. dodaje se nova tačka 3. koja glasi: „3. članu 29. stav 2. ovog zakona“.

Član 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“

PSBiH, broj 279/

  1. decembra 2008. godine Sarajevo

Predsjedavajući Predsjedavajući Predstavničkog doma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH Niko Lozančić, s.r. dr Mladen Ivanić, s.r.