ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i
04/12)

POGLAVLJE I. - OSNOVNE

ODREDBE

Član 1.
Predmet Zakona
 1. Ovim zakonom ureñuje se radno-pravni status državnih službenika u organima državne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) (u daljem tekstu: organ državne službe).
 2. Državni službenik je lice postavljeno rješenjem na radno mjesto u organ državne službe, u skladu sa zakonom.
Član 2.
Proporcionalna zastupljenost
 1. U organima državne službe Federacije, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, kao konstitutivni narodi zajedno sa ostalima i grañani Bosne i Hercegovine bit će proporcionalno zastupljeni.
 2. Kao ustavni princip, takva proporcionalna zastupljenost bazirat će se na popisu stanovništva iz 1991. godine, dok se Aneks 7. u potpunosti ne provede.
 3. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) i vlade kantona nadziru zastupljenost državnih službenika u organima državne službe iz stava 1. ovog člana.
Član 3.
Zapošljavanje i unapreñenje
 1. Zapošljavanje i unapreñenje profesionalne karijere državnog službenika temelji se na javnom konkursu i profesionalnoj sposobnosti.
 2. Zapošljavanje u organima državne službe provodi se samo na osnovu javnog konkursa i ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim zakonom i posebnim zakonom, te u skladu s kriterijima propisanim podzakonskim propisom donesenim na osnovu ovog zakona.

član 4. Zakonski principi Državna služba osigurava poštivanje i primjenu sljedećih principa: a) zakonitost; b) transparentnost i javnost; c) odgovornost; d) učinkovitost i ekonomičnost; e) profesionalna nepristrasnost; f) politička nezavisnost.

Član 5.
Izuzeće u primjeni
 1. Članovi Parlamenta Federacije, predsjednik i potpredsjednici Federacije, članovi Vlade Federacije, sudije Ustavnog suda Federacije, sudije Vrhovnog suda Federacije i federalni tužioci nisu državni službenici i njihov radno-pravni status se ureñuje drugim propisima.

 2. Članovi kantonalne vlade, članovi skupština kantona, sudije kantonalnih sudova i kantonalni tužioci nisu državni službenici i njihov radno-pravni status se ureñuje drugim propisima.3. Članovi općinskih vijeća, općinski načelnik svake općine i sudije općinskih sudova nisu državni službenici i njihov radno-pravni status se ureñuje drugim propisima.

 3. Članovi gradskih vijeća i gradonačelnici nisu državni službenici i njihov radno-pravni status se ureñuje drugim propisima.

 4. Lica zaposlena kao savjetnici nosioca funkcija iz ovog člana nisu državni službenici.

 5. Ovaj zakon se ne primjenjuje na revizore zaposlene u Uredu za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine, pripadnike policije i oružanih snaga.

II POGLAVLJE - RADNA MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Član 6.
Radna mjesta u državnoj službi
 1. Državni službenik se postavlja na jedno od sljedećih radnih mjesta: a) Rukovodeći državni službenici: 1) rukovodilac samostalne uprave i samostalne ustanove; 2) sekretar organa državne službe; 3) rukovodilac uprave i ustanove koje se nalaze u sastavu ministarstva; 4) pomoćnik rukovodioca organa državne službe; 5) glavni inspektori. b) Ostali državni službenici: 1) šef unutrašnje organizacione jedinice; 2) inspektori; 3) stručni savjetnik; 4) viši stručni saradnik; 5) stručni saradnik.
 2. Vlada Federacije propisuje vrstu i složenost poslova koji se obavljaju u okviru radnih mjesta državnih službenika iz stava 1. ovog člana.3. Kategorije u okviru radnih mjesta državnih službenika utvrñuju se pravilnikom o unutarašnjoj organizaciji organa državne službe, u skladu s ovim zakonom i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovog zakona.
Član 7.
Rukovodilac samostalne uprave i samostalne ustanove
 1. Rukovodilac samostalne uprave i samostalne ustanove rukovodi upravom, odnosno ustanovom i odgovoran je za obavljanje svih poslova iz nadležnosti uprave, odnosno ustanove.
 2. Rukovoditelj za svoj rad i upravljanje odgovara Vladi Federacije.
Član 8.
Sekretar organa državne službe
 1. Sekretar organa državne službe obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad organa državne službe, koordinira radom odjela i sektora, sarañuje izmeñu organa i drugih tijela državne službe i preduzeća, realizira program rada organa državne službe i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala koji su mu povjereni i obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovodilac organa državne službe.
 2. Sekretar organa državne službe za svoj rad i upravljanje odgovara rukovodiocu organa državne službe.
Član 9.
Rukovodilac uprave i ustanove koje se nalazeu sastavu ministarstva
 1. Rukovodilac uprave i ustanove koje se nalaze u sastavu ministarstva rukovodi upravom, odnosno ustanovom, u skladu sa zakonom.
 2. Rukovodilac za svoj rad i upravljanje odgovara ministru i Vladi Federacije.
Član 10.
Pomoćnik rukovodioca organa državne službe
 1. Pomoćnik rukovodioca organa državne službe obavlja poslove rukovodnog karaktera unutar osnovne organizacione jedinice i odgovoran je za korištenje finansijskih,

materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih osnovnoj organizacijskoj jedini.

 1. Pomoćnik rukovodioca organa državne službe za svoj rad i upravljanje odgovara rukovodiocu organa državne službe.
Član 11.
Glavni federalni i glavni kantonalni inspektori
 1. Glavni federalni inspektori rukovode poslovima koji se odnose na inspekciju nad provoñenjem federalnih zakona, drugih propisa i općih akata koji spadaju u njihovu nadležnost.
 2. Prilikom obavljanja inspekcije glavni federalni inspektori ostvaruju saradnju sa nadležnim kantonalnim, odnosno gradskim i općinskim inspektorima, koja se odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za obavljanje inspekcije i pružaju im potrebnu stručnu pomoć.
Član 12.
Šef unutrašnje organizacione jedinice
 1. Šef unutrašnje organizacione jedinice rukovodi jedinicom i obavlja složenije poslove i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutrašnjoj organizacionoj jedinici.
 2. Šef unutrašnje organizacione jedinice za svoj rad i upravljanje odgovara pomoćniku, odnosno sekretaru organa državne službe ukoliko u datome organu državne službe nema pomoćnika rukovodioca organa državne službe.
Član 13.
Inspektori

Inspektori obavljaju poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona i radom organa državne službe, u skladu sa zakonom.

Član 14.
Stručni savjetnik
 1. Stručni savjetnik je državni službenik čija dužnost podrazumijeva odgovornost, visok stepen stručnosti i nezavisnosti u odreñenim oblastima rada u okviru organizacione jedinice.
 2. Stručni savjetnik podnosi izvještaj o svom radu pomoćniku rukovodioca organa državne službe, odnosno rukovodiocu organizacione jedinice.
Član 15.
Viši stručni saradnik
 1. Viši stručni saradnik obavlja odgovorne poslove u odreñenoj organizacionoj jedinici.
  1. Viši stručni saradnik podnosi izvještaj o svom radu rukovodiocu organizacione jedinice.

Član 16. Stručni saradnik Stručni saradnik je državni službenik specijaliziran za obavljanje odreñene oblasti rada.

III POGLAVLJE - DUŽNOSTI I PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Član 17.
Dužnosti državnog službenika
 1. Državni službenik izvršava zadatke predviñene opisom radnog mjesta i primjenjuje i osigurava poštivanje ustavno-pravnog poretka i zakona u državi Bosni i Hercegovini i Federaciji.
 2. Ukoliko državni službenik primi naredbu za koju se pretpostavlja da je nezakonita, postupa na sljedeći način: a) skreće pažnju izdavaocu naredbe ne njenu nezakonitost;
b) ako izdavaoc naredbe ponovi naredbu, državni službenik zatražit će pianu potvrdu u kojoj
se navodi identitet izdavaoca naredbe i precizan sadržaj naredbe;
c) ako je naredbe potvrñena, državni službenik izvještava o naredbi neposrednog
nadreñenog izdavaoca naredbe i prinuñen je da je izvrši, osim ako naredba ne
predstavlja krivično djelo. U tom slučaju, državni službenik odbija da izvrši i
prijavljuje slučaj nadležnom tužilaštvu.
 1. Državni službenik je nepristran, te naročito: a) izbjegava djelatnosti ili propuste u vršenju svoje profesionalne dužnosti koje krše ili su nespojive s dužnostima utvrñenim ovim zakonom i suzdržava se naročito od javnog ispoljavanja svojih političkih uvjerenje i ne zloupotrebljava vjerska uvjerenja; b) ne traži i ne prihvaća za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit, beneficiju, naknadu u novcu, uslugama ili slično, osim onih dozvoljenih ovim zakonom.
 2. Državni službenik su u vršenju svojih dužnosti rukovodi općim interesom, te naročito: a) služi i pomaže javnosti; b) pruža javnosti, zainteresiranim stranama i javnim organima informacije zatražene u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.
 3. Državni službenik ne smije zauzimati nekretninu u vlasništvu izbjeglice ili prognanika niti zauzimati stan za koji je izbjeglica ili prognanik podnio zahtjev za povrat stanarskog prava, niti zauzimati stan koji bi trebao biti pod upravom općinskog organa uprave zaduženog za stambena pitanja i koji bi trebao biti korišten u svrhu alternativnog smještaja.
 4. Državni službenik ispunjava i druge dužnosti utvrñene ovim zakonom.
 5. Državni službenik u vršenju svojih zadataka naročito se rukovodi principima utvrñenim u Etičkom kodeksu za državne službenike koji donosi Agencija za državnu službu (u daljem tekstu: Agencija). Kodeks se objavljuje u ''Službenim novinama Federacije BiH''.
Član 18.
Prava državnog službenika
 1. Državni službenik ima pravo: a) na stalni radni odnos do sticanja uvjeta za penziju, osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrñeno; b) na odsustvo utvrñeno zakonom, kao i na nastavak rada na istom ili sličnome radnom mjestu po isteku odsustva;
c) da bude nagrañen na osnovu zadataka i rezultata rada kako je utvrñeno u V.
poglavlju ovog zakona;
d) na plaću i naknadu na način utvrñen u V. poglavlju ovog zakona;
e) na potporu i pomoć u stručnom obrazovanju i profesionalnom usavršavanju u cilju
napredovanja u karijeri putem obuke i na druge načine;
f) ) na zaštitu svog fizičkog i moralnog integriteta od države tokom obavljanja
službenih dužnosti;
g) da se nadreñeni državni službenik prema njemu odnosi poštujući njegovo ljudsko
dostojanstvo;
h) da osnuje ili se učlani u sindikat ili profesionalno udruženje, u skladu sa zakonom;
i) na štrajk, u skladu sa zakonom.
 1. Državni službenik ima pravo na: pošten i pravedan tretman u svim aspektima kadrovske politike, bez obzira na nacionalnost, socijalno porijeklo, entitetsko državljanstvo, prebivalište, religiju, politička i druga uvjerenja, spol, rasu, roñenje, bračni status, starosnu dob, imovinsko stanje, hendikepiranost ili drugi status.
Član 19.
Nespojivosti sa dužnostima državnog službenika
 1. Državni službenik ne smije obavljati dužnost, djelatnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa s njegovim službenim dužnostima, a naročito: a) državni službenik ne smije obavljati dodatnu djelatnost za koju se plaća naknada, osim u slučaju kada je to odobrio rukovodilac organa državne službe. Vlada Federacije donosi podzakonski akt kojim se propisuju slučajevi u kojima se može
dati ovakvo odobrenje;
b) državni službenik koji je razriješen dužnosti u roku od dvije godine od dana
razrješenja s dužnosti ne može se zaposliti kod poslodavca kojem je bio redovni
pretpostavljeni, odnosno ne može se zaposliti u firmi nad čijim je radom provodio
redovit nadzor. On takoñer ne smije primati bilo kakvu naknadu od tog poslodavca ili
firme u roku od dvije godine od dana razrješenja s dužnosti;
c) s izuzetkom rukovodećih državnih službenika, smatrat će se da je državni
službenik na odsustvu iz državne službe od trenutka kada je potvrñena njegova
kandidatura za javnu funkciju na koju se bira direktno ili indirektno, ili od trenutka kada je
imenovan na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem
nivou vlasti u Federaciji i u Bosni i Hercegovini. U tom slučaju, rukovodeći
državni službenik podnosi ostavku na mjesto u državnoj službi;
d) državni službenik iz stava 1. tačke c) ovoga člana, s izuzetkom rukovodećih
državnih službenika, može se vratiti na isto ili slično radno mjesto u istom ili
drugom organu držane službe najkasnije u roku od mjesec dana od nastupanja
sljedećih slučajeva: neuspjeha na izborima, završetka mandata i prestanka funkcije u
zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i u Bosni i
Hercegovini;
e) državni službenik ne može biti član upravnih i drugih odbora političkih stranaka i ne
smije slijediti upute političkih stranaka.
 1. U skladu s ovim zakonom, prilikom postavljenja na radno mjesto državnog službenika, državni službenik predočit će sve informacije o imovini na raspolaganju državnog službenika.
 2. Svi podaci iz stava 2. ovog člana čuvaju se u evidenciji Registra državne službe, u skladu s propisima o zaštiti podataka koji su na snazi u Federaciji.
Član 20.
Prava i obaveze savjetnika
 1. Savjetniku iz stava 5. člana 5. ovog zakona, ne garantuje se sigurnost uživanja položaja: a) savjetnik može biti razriješen dužnosti u bilo koje vrijeme od nosioca funkcije iz člana 5. ovog zakona, koji ga je imenovao na radno mjesto savjetnika; b) mandat savjetnika ne može biti duži od mandata nosioca funkcije čiji je savjetnik;
c) imenovanje na mjesto savjetnika se ne može preinačiti u položaj državnog
službenika sa sigurnošću uživanja položaja.
 1. Ukoliko državni službenik, s izuzetkom rukovodećih državnih službenika, bude imenovan na položaj savjetnika, smatrat će se da je na odsustvu od trenutka kada je imenovan.
 2. U slučaju iz stava 2. ovog člana, rukovodeći državni službenik podnosi ostavku na mjesto u državnoj službi.
 3. Državni službenik iz stava 2. ovog člana, s izuzetkom rukovodećih državnih službenika, može se vratiti na isto ili slično radno mjesto najkasnije u roku od mjesec dana od kada prestaje njegovo imenovanje, ako postoji slobodno radno mjesto.
 4. Savjetnik daje ostavku od trenutka kada je potvrñena njegova kandidatura za izborni položaj ili od trenutka kada je imenovan na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i u Bosni i Hercegovini.
 5. Vlada Federacije donosi podzakonski propis kojim se udreñuju specifični slučajevi nespojivosti s radnim mjestom savjetnika.
Član 21.
Odlučivanje o pravima i dužnostima državnih službenika
 1. O pravima i dužnostima državnih službenika iz radnoga odnosa, na osnovu ovog zakona i podzakonskih propisa, odlučuje rukovodilac organa držane službe, osim kada je ovim zakonom i podzakonskim propisima utvrñeno da odlučuje drugi organ (Agencija i Odbor za žalbe).
 2. O pravima i dužnostima iz stava 1. ovog člana, donosi se rješenje.
 3. Za donošenje i dostavljanje rješenja državnom službeniku, primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o upravnom postupku.
 4. Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana, državni službenik ima pravo u roku od 15 dana

od dana prijema rješenja izjaviti žalbu Odboru državne službe za žalbe (u daljem tekstu: Odbor za žalbe) radi preispitivanja pravilnosti donesenog rješenja.

IV POGLAVJE - UPRAŽNJENA RADNA MJESTA, PREMJEŠTAJ,

ZAPOŠLJAVANJE, OCJENA RADA I UNAPREĐENJE

Član 22
Popuna upražnjenog radnog mjesta

Popuna upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u organu državne službe vrši se na način predviñen u čl. od 22a. do 24. i članu 35. ovog Zakona za koji se odluči rukovodilac organa državne službe.

Član 22.a
Interni premještaj državnog službenika
 1. Ukoliko u organu državne službe postoji upražnjeno radno mjesto državnog službenika u tom

slučaju rukovodilac organa državne službe prvo razmatra da li može na to radno mjesto premjestiti državnog službenika koji se nalazi na sličnom radnom mjestu u istom organu državne

službe. Premještaj može biti dobrovoljan, uz saglasnost državnog službenika koji se premješta, a izuzetno i nametnut, ako postoje objektivno utvrñene i neodložne potrebe službe. Nametnuti

premještaj može biti i zamjena službenika sa jednog na drugo radno mjesto. Rješenje o premještaju donosi rukovodilac organa državne službe. Primjerak rješenja dostavlja se Agenciji.

 1. Kod odlučivanja o premještaju u obzir se uzimaju ocjene rezultata rada koje je ostvario državni službenik koji se premješta, kao i njegova ukupna stručna sposobnost za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje se premješta.
 2. Ukoliko premještaj podrazumijeva i promjenu prebivališta državni službenik ima pravo na odgovarajuću naknadu, što se utvrñuje pravilnikom iz stava 2. član 46. ovog Zakona.
Član 22b.
Sporazumno preuzimanje dužnosti državnog službenika iz drugog organa državne službe Organ
državne službe može sporazumno sa drugim organom državne službe istog nivoa vlasti i uz
saglasnost ili pisani zahtjev državnog službenika preuzeti državnog službenika sa iste ili slične
pozicije, a kod rukovodećih državnih službenika iz člana 6. stav 1. tačka
a) ovog Zakona može preuzimati samo one rukovodeće državne službenike iz tač. 2., 4. i
 1. koji se nalaze na poziciji radnog mjesta koja je istovjetna poziciji radnog mjesta na koje se vrši preuzimanje. Preuzimanje se vrši pisanim sporazumom organa državne službe od čega se primjerak sporazuma i rješenje o postavljenju dostavljaju Agenciji.

Član 22.c Posebni uvjeti za prijem savjetnika u radni odnos kao i uvjeti koje moraju ispunjavati savjetnici koji već vrše tu funkciju moraju biti identični uvjetima za prijem državnog službenika - pomoćnika rukovodioca organa državne službe.

Član 23.
Popuna upražnjenih radnih mjesta sa liste prekobrojnih
 1. Kada rukovodilac organa državne službe odluči da popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika ne vrši na način predviñen čl. 22a. i 22b. ovog Zakona, odnosno ako se popuna ne izvrši na taj način, u tom slučaju rukovodilac tog organa podnosi zahtjev Agenciji za popunu tog radnog mjesta.
 2. Agencija prvo pokušava popuniti to radno mjesto državnim službenicima koji se nalaze na listi prekobrojnih državnih službenika koju vodi Agencija za sve organe državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Popuna se vrši prema kriterijima i pravilima za izbor državnih službenika koje podzakonskim aktima utvrñuje Agencija.
Član 24.
Javno oglašavanje
 1. Ukoliko se upražnjeno radno mjesto u organu državne službe ne bude moglo popuniti na

način predviñen u članu 23. ovog Zakona, u tom slučaju to radno mjesto Agencija popunjava oglašavanjem javnog konkursa koji se provodi prema odredbama ovog člana i čl. od

 1. do 32. ovog Zakona.
 2. Zabranjena je diskriminacija na osnovu spola u postupku zapošljavanja i unapreñenja državnog službenika u smislu člana 3. Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (« Službeni glasnik BiH», br. 16/03).
 3. Javni konkurs objavljuje se najmanje 15. dana prije krajnjeg roka za prijave u «Službenim novinama Federacije BiH» i u najmanje dva dnevna lista koja se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i na službenoj internet stranici Agencije.
 4. Javni konkurs sadrži: a) naziv i opis upražnjenog radnog mjesta, b) opće uvjete iz člana 25. ovog Zakona, c) posebne uvjete utvrñene pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, d) spisak potrebnih dokumenata, rok i mjesto njihovog podnošenja.
 5. Troškove objavljivanja javnog konkursa snosi organ državne službe za čije se potrebe provodi taj konkurs.
Član 25.
Opći uvjeti za postavljenje državnog službenika
 1. Da bi bilo postavljeno na radno mjesto državnog službenika lice mora ispunjavati sljedeće opće uvjete: a) da je državljanin Bosne i Hercegovine; b) da je stariji od 18 godina; c) da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII. stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se tvrñuje propisom kojim se ureñuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine; d) da je zdravstveno sposobno za obavljanje odreñenih poslova predviñenih za to radno mjesto; e) da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije otpušeno iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; f) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine.
 2. Izuzetno od uvjeta utvrñenih u stavu 1. ovog člana, lica sa višom stručnom spremom (VI. stepen) koje su ranije postavljene kao državni službenici na radna mjesta u državnoj službi, mogu ostati na tom radnom mjestu u periodu ne dužem od tri godine od stupanja na snagu ovog zakona.

Član 26. Nediskriminacija Prilikom provoñenja javnog konkursa Agencija osigurava da će se kod izbora državnog službenika postupati u skladu s članom 18., stav 2., ovog zakona.

Član 27.
Komisije za izbor
 1. Agencija imenuje posebne komisije za izbor koje su nepristrane u provedbi javnog konkursa.
 2. Komisiju za izbor sačinjava najmanje tri člana, od kojih su dva člana državni službenici iz organa državne službe, od kojih je jedan član predstavnik sindikata, na koji se javni konkurs

odnosi i koji imaju akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaćenim procesom javnog konkursa, dok se ostali članovi imenuju s liste eksperata koju utvrdi Agencija.

 1. Komisije za izbor biraju predsjedavajućeg meñu svojim članovima i usvajaju poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova.
 2. Članovima komisije za izbor za rad u komisiji pripada naknada čija se visina utvrñuje rješenjem o imenovanju komisije prema kriterijima koji utvrdi Agencija, a isplata se vrši iz sredstava organa državne službe za čije je potrebe imenovana ta komisija.
Član 28.
Ostavka i izuzeće članova komisije za izbor
 1. Ukoliko postoji sukob interesa koji se odnosi na člana kiomisije za izbor, taj član daje ostavku na članstvo u komisiji.
 2. Svaki prijavljeni kandidat može tražiti i dobiti od Agencije imena članova komisije za izbor.
 3. Svaki prijavljeni kandidat može od Odbora za žalbe tražiti izuzeće bilo kojega člana komisije za izbor na osnovu: a) sukoba interesa iz člana 19. ovog zakona; b) očiglednog rizika od predrasuda i pristrasnosti; c) nedostatka neophodnog stručnog znanja.
 4. Proces zapošljavanja neće se obustaviti tokom ispitivanja navoda za izuzeće člana komisije za izbor. U slučaju da Odbor za žalbe ili nadležni sud to zatraže, cjelokupni proces prijema kandidata bit će proglašen nevažećim. U tom slučaju, Agencija ponovno organizira postupak javnog konkursa, u skladu sa ovim zakonom.
Član 29.
Javni konkurs
 1. Agencija utvrñuje značaj i sadržaj javnog konkursa.
 2. Javni konkurs sadrži: a) ispit općeg znanja; b) stručni ispit.
 3. Vlada Federacije, na prijedlog Agencije, podzakonskim aktom utvrñuje uvjete, način i program polaganja ispita iz stava 2. ovog člana.
 4. Kandidati koji su položili stručni upravni ispit ili pravosudni ispit izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja iz stava 2. tačka a) ovog člana.
Član 30.
Izborni proces
 1. Komisija za izbor provjerava i bira kandidate na osnovu profesionalnih sposobnosti ocijenjenih putem javnog konkursa, koje su identične za sve kandidate koji se prijavljuju za isto radno mjesto. Izbor kandidata komisija vrši u roku od 30 dana nakon isteka krajnjeg roka za prijave na javni konkurs.
 2. Agencija donosi podzakonske akte kojima odreñuje sistem dodjele bodova za svakog kandidata, u skladu sa čl. 25., 29. i 70. ovog zakona.
 3. Agencija objavljuje rezultate javnog konkursa na oglasnoj ploči i pisanio informira sve kandidate o rezultatima koje su postigli, u skladu sa ovim zakonom.
Član 31.
Postavljenje državnog službenika
 1. Državnog službenika postavlja rukovodilac organa državne službe, uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije, s liste uspješnih kandidata koji su prošli javni konkurs.
 2. Rezervna lista uspješnih kandidata čuva se do isteka probnog rada postavljenoga državnog službenika.
 3. Postavljenje državnog službenika vrši se rješenjem koje se objavljuje na oglasnoj ploči organa državne službe i dostavlja državnom službeniku. Prije preuzimanja dužnosti, postavljeni državni službenik prima pisani opis svog radnog mjesta i opis uvjeta službe.
 4. Rješenje o postavljenju sadrži: a) ime i prezime državnog službenika; b) naziv organa državne službe u koji je državni službenik postavljen; c) naziv radnog mjesta i platni razred.
 5. Postavljeni državni službenik preuzima dužnost polaganjem zakletve vjernosti pred rukovodiocem organa državne službe. Tekst zakletve utvrñuje Agencija. Potpisani tekst zakletve sastavni je dio personalnog dosjea državnog službenika.
Član 32.
Probni period
 1. Kada se radi o prvom zapošljavanju u organu državne službe, državni službenik prolazi

razdoblje probnoga rada. Period probnog rada državnog službenika obuhvata vrijeme uvoñenja u posao i vrijeme obavljanja dužnosti i ukupno traje šest mjeseci, osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrñeno.

 1. Neposredno nadreñeni državni službenik se odreñuje kao supervizor odgovoran za davanje ocjene rada na kraju probnog perioda. Ocjenjivanje probnog rada rukovodećih službenika vrši rukovodilacj organa državne službe.
 2. Ukoliko je ocjena rada: a) zadovoljavajuća, rukovodilac organa državne službe potvrñuje postavljenje državnog službenika na radno mjesto; b) nezadovoljavajuća, rukovodilac organa državne službe razrješava dužnosti državnog službenika, koji time gubi svoj status bez primanja naknade zbog otpuštanja. U skladu sa članom 70. ovog zakona, razriješeni državni službenik ima pravo uložiti žalbu Odboru za žalbe radi preispitivanja odluke.
 3. Oprečno stavu 3., tačka b) ovog člana, državnom službeniku može se produžiti probni rad do šest mjeseci trajanja u skladu sa utvrñenim zahtjevom koji se podnosi rukovodiocu organa državne službe.
 4. Ukoliko je državni službenik razriješen dužnosti, u skladu sa stavom 3., tačka b) ovog člana, sljedeći uspješni kandidat s rezervne liste iz člana 31. stav 3., ovog zakona, postavlja se na upražnjeno radno mjesto državnog službenika.
 5. Probnom radu ne podliježu pripravnici iz člana 37. ovog zakona.
Član 33.
Ocjena rada
 1. Ocjena rada državnog službenika podrazumijeva nadzor i ocjenu njegovog obavljanja dužnosti utvrñenih radnim mjestom za vrijeme trajanja službe. Državni službenik ravnopravno sarañuje tokom datog perioda sa njemu neposredno nadreñenim državnim službenikom.
 2. Ocjenu rada rukovodećih i drugih državnih službenika utvrñuje rukovodilac organa državne službe.
 3. Rukovodilac organa državne službe ocjenjuje rad svih državnih službenika, na prijedlog neposredno nadreñenog službenika, najmanje svakih 12 mjeseci.
 4. Ocjena rada zasniva se na rezultatima postignutim u realiziranju poslova predviñenih opisom radnoga mjesta i ciljevima koje za dati vremenski period utvrdi neposredno nadreñeni službenik.
 5. Rezultati ostvareni u obavljanju poslova u toku perioda koji se ocjenjuje označuju se sljedećim ocjenama: nezadovoljavajuće, zadovoljavajuće, uspješno i izuzetno uspješno, što se bliže odreñuje propisima koje donosi Agencija.
 6. Rezultati ocjene rada uzimaju se u obzir prilikom unapreñenja i internih premještaja. Svi državni službenici: a) imaju nesmetan pristup ocjenama svoga rada koje se nalaze u ličnom dosjeu, u skladu sa članom 62., stav 1., ovog zakona; b) imaju mogućnost da u odgovarajućem vremenskom roku prilože pisane informacije uz ocjenu svoga rada i imaju pravo izjaviti žalbu Odboru za žalbe radi preispitivanja ocjene o radu.
 7. Ukoliko je ocjena rada negativna, državni službenik, s ciljem poboljšanja stanja, prolazi poseban program koji uz konsultacije s njim odredi njegov direktno nadreñeni državni službenik.
 8. Ukoliko su dvije uzastopne ocjene rada negativne, rukovodilac organa državne službe, po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije, razrješava dužnosti državnog službenika. Državni službenik može izjaviti žalbu Odboru za žalbe radi preispitivanja razrješenja, u skladu sa članom
 9. ovog zakona.
Član 34.
Napredovanje i unapreñenje
 1. Napredovanje državnog službenika na više radno mjesto iz člana 6., stava 1., tačka a) ovog zakona, u istom ili u drugom organu državne službe obavlja se isključivo putem javnog konkursa.
 2. Unapreñenje državnog službenika u višu kategoriju iz člana 6., stav 1., tačka b) ovog zakona,

zasniva se na pozitivnoj ocjeni rada i o njemu odlučuje rukovodilac organa državne službe.

Član 35.
Unapreñenje državnog službenika
 1. Rukovodilac organa državne službe može vršiti unapreñenje državnog službenika iz organa kojim rukovodi na neposredno više radno mjesto. Unapreñenje se vrši u okviru radnih mjesta iz člana 6. stav 1. tačka b) ovog Zakona, a vrši se onda kada postoji upražnjeno radno mjesto.
 2. Unapreñenje se vrši putem internog oglasa koji traje najmanje sedam dana od dana objavljivanja a objavljuje se na oglasnoj tabli organa državne službe u kojem se vrši unapreñenje. Oglas sadrži naziv radnog mjesta, opis poslova i uvjete za obavljanje poslova utvrñenih u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe.
 3. Rukovodilac organa državne službe imenuje komisiju od tri člana koja će predložiti za unapreñenje onog državnog službenika koji bude imao najbolje stručne i druge kvalitete koji se zasnivaju na ocjeni rada i pokazanim drugim stručnim i profesionalnim sposobnostima državnih službenika koji se prijave na interni oglas što se procjenjuje putem intervjua. Rješenje o unapreñenju donosi rukovodilac organa državne službe. Primjerak rješenja dostavlja se Agenciji.

Član 35.a Eksterni premještaj i rasporeñivanje 1. Eksterni premještaj i rasporeñivanje državnog službenika iz organa državne službe u instituciju Bosne i Hercegovine može se vršiti u slučaju kada je obrazovana nova institucija Bosne i Hecegovine po osnovu prijenosa nadležnosti sa Federacije Bosne i Hercegovine na Bosnu i Hercegovinu ili kada Bosna i Hercegovina, u skladu sa Ustavom, preuzme nadležnosti koje je do tada obavljala Federacije Bosne i Hercegovine.

 1. Postupak prijema u radni odnos putem eksternog premještaja iz stava 1. ovog člana može se urediti zakonom Bosne i Hercegovine. Kada se postupkom prijema u radni odnos, provedenim na osnovu zakona Bosne i Hercegovine, ne osigura dovoljan broj kandidata za premještaj iz Federacije Bosne i Hercegovine u instituciju Bosne i Hercegovine, organ državne službe predlaže rukovodiocu institucije Bosne i Hercegovine da organ državne službe rasporedi državnog službenika odnosno službenike u tu instituciju. Ukoliko državni službenik ne prihvati radno mjesto na koje se rasporeñuje proglašava se prekobrojnim i ostvaruje prava vezana za taj status propisana zakonom.
 2. Državni službenici izabrani za premještaj i rasporeñivanje na osnovu ovog člana ne ostvaruju prava vezana za prestanak radnog odnosa propisana zakonom.
Član 36.
Prekobrojnost
 1. Prekobrojnost nastaje isključivo kao posljedica reorganizacije, smanjenja obima poslova organa državne službe ili njegovog ukidanja.
 2. Agencija proglašava državnog službenika prekobrojnim na prijedlog organa državne službe.
 3. Državni službenik koji je proglašen prekobrojnim se, u skladu sa članom 22. ovog zakona, može:
a) rasporediti na slično upražnjeno radno mjesto državnog službenika u drugom
organu državne službe;
b) ukoliko je ovo rasporeñivanje nemoguće, državnom službeniku se nudi
prijevremeno penzionisanje, u skladu sa zakonom (posebnim zakonom);
c) ukoliko je privremeno penzionisanje nemoguće rukovodilac organa državne službe
razrješava dužnosti prekobrojnog državnog službenika koji može izjaviti žalbu
Odboru za žalbe i tražiti preispitivanje svog razrješenja, u skladu sa ovim
zakonom;
d) državni službenik koji je proglašen prekobrojnim, a nije dalje rasporeñen, ima pravo
na otpremninu u skladu sa članom 45. ovog zakona, te na naknadu za
slučaj nezaposlenosti, u skladu sa zakonom.
 1. Ukoliko se u organu državne službe oglasi upražnjeno slično radno mjesto u roku od godinu

dana od dana razrješenja s dužnosti, prekobrojni državni službenik ima prednost prilikom ponovnog zaposlenja u organu državne službe.

Član 37.
Pripravnici
 1. Rukovodilac organa držane službe može zatražiti od Agencije da u državnu službu primi pripravnika, koji se zapošljava na osnovu javnog konkursa kojeg objavljuje Agencija.
 2. Organ državne službe dužan je da obavijesti pripravnika o sadržaju programa i načinu na koji se nadgleda njegov pripravnički rad.
 3. Pripravništvo traje godinu dana nakon čega pripravnik stiče pravo prijave na javni konkurs, u skladu sa članom 29. ovog zakona.
Član 37a.
Radni odnos na odreñeno vrijeme
 1. U slučaju duže odsutnosti državnog službenika sa posla (bolovanje, porodiljsko odsustvo i sl.) može se primiti državni službenik u radni odnos na odreñeno vrijeme koje traje do povratka odsutnog državnog službenika na posao. Prijem u radni odnos prvo se vrši prema odredbi člana 23. ovog Zakona, a ako takva mogućnost ne postoji u tom slučaju na zahtjev organa državne službe Agencija popunu tog radnog mjesta vrši prema članu 24. ovog Zakona.
 2. Radni odnos iz stava 1. ovog člana ne može prerasti u radni odnos na neodreñeno vrijeme.
Poglavlje PLAĆE I NAKDADE ( članovi 38. do 46. ) su brisani

VI POGLAVLJE - UVJETI

RADA

Član 47. Propisi o radu i socijalnom osiguranju Na državnog službenika primjenjuje se Zakon o radu, ostali zakoni i kolektivni ugovori kojima se ureñuju prava i obaveze iz radnih odnosa, osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrñeno.

Član 48.
Odsustvo i godišnji odmor
 1. Državni službenici na radnim mjestima iz člana 6., stav 1., tačka b) ovog zakona, imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana i na plaćeno odsustvo od pet radnih dana u jednoj kalendarskoj godini.
 2. Državni službenici na radnim mjestima iz člana 6., stav 1., tačka a) ovog zakona, imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 25 radnih dana i na plaćeno odsustvo od pet radnih dana u jednoj kalendarskoj godini.
 3. Godišnji odmor za državne službenike u trajanju dužem od odmora predviñenog u st.
 4. i 2. ovog člana, utvrñuje Vlada Federacije podzakonskim aktom.
 5. Godišnji odmor po svim osnovama ne može biti duži od 36 radnih dana.
 6. Dužina godišnjeg odmora iz st. 1. i 2. ovog člana utvrñuje se od Vlade Federacije i vlade kantona kolektivnim ugovorom u pregovoru sa sindikatom.

Član 49. Neplaćeno odsustvo i rad sa skraćenim radnim vremenom Vlada Federacije utvrñuje bliže uvjete u skladu s kojim državni službenik može uzeti neplaćeno odsustvo, i kada se može dužnost državnog službenika obavljati sa skraćenim radnim vremenom.

Član 50.
Stručno obrazovanje i usavršavanje
 1. Državni službenici obavezni su da neprestano rade na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju.
 2. Državni službenik ima pravo i obavezu učestvovati na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti.
 3. O učestvovanju državnih službenika na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti odlučuje rukovodilac organa državne službe, vodeći pri tom računa o podjednakom učestvovanju svih državnih službenika.

VII POGLAVLJE - PRESTANAK RADNOG

ODNOSA

Član 51. Prestanak radnog odnosa državnog službenika Državnom službeniku prestaje radni odnos u organu državne službe u sljedećim slučajevima: a) dobrovoljnim istupanjem iz državne službe; b) ispunjavanja zakonskih godina života, odnosno navršenjem 40 godina penzijskog staža; c) gubitkom državljanstva Bosne i Hercegovine; d) sticanja državljanstva druge države suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i njenim zakonima; e) prekobrojnošću; f) odbijanja polaganja zakletve vjernosti i/ili potpisivanja teksta zakletve vjernosti; g) nezadovoljavajući probni period; h) dvije uzastopno negativne ocjene rada; i) ako je osuñen za krivično djelo i zbog izdržavanja kazne zatvora mora biti odsutan sa rada u državnoj službi duže od šest mjeseci; j) na osnovu izrečene disciplinske mjere prestanka radnog odnosa u državnoj službi; k) predajom dokumenata ili izjava tokom postupka podnošenja prijava za prijem u državnu službu, za koje se kasnije pokaže da su lažni.

Član 52.
Postupak za prestanak radnog odnosa
 1. Državnog službenika razrješava rukovodilac organa državne službe, prema prethodno pribavljenom mišljenju Agencije, sa izuzetkom člana 51., stav 1., tačka h) ovog zakona.
 2. Državni službenik iz st. 1., 2., i 3. ovog člana, može, u roku od 15 dana od prijema odluke o razrješenju, podnijeti žalbu Odboru za žalbe. Žalba odlaže izvršenje odluke o razrješenju.

Član 53. Naknade Državni službenik ne ostvaruje pravo na otpremninu ako izgubi svoj status, osim u slučajevima iz člana 51., stav 1., tačka e) ovog zakona.

Član 54. Nepravilna postavljenja Odbor za žalbe poništit će upošljavanje i postavljenje državnog službenika koji je postavljen suprotno odredbama ovog zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona.

VIII POGLAVLJE - DISCIPLINSKA ODGOVORNOST DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

Član 55.
Disciplinska odgovornost
 1. Državni službenik može se smatrati disciplinski odgovornim zbog kršenja službenih dužnosti utvrñenih ovim zakonom, nastalih kao rezultat njegove krivice.
 2. Povrede službenih dužnosti mogu biti:

a) izvršavanje radnji koje predstavaljaju krivično djelo protiv službene dužnosti ili drugo krivično djelo, odnosno prekršaj kojim se nanosi šteta ugledu državne službe što čini državnog službenika nepodobnim za rad u državnoj službi; b) odavanje državne, vojne i službene tajne; c) zloupotrebe i prekoračenja službenih ovlasti; d) neizvršavanje ili nesavjesno i nemarno vršenje povjerenih poslova i zadataka;

e) bavljenje djelatnostima kojima se onemogućava ili otežava grañanima ili drugim licima da

ostvaruju svoja prava u postupcima pred organima državne službe; f) bavljenje djelatnostima ili radom koji je u suprotnosti sa interesima državne službe; g) prouzrokovanje veće materijalne štete namjerno ili iz krajnje nepažnje; h) neopravdan izostanak s posla; i) kršenje pravila radne discipline u državnoj službi; j) neblagovremeno i neuredno izvršenje povjerenih poslova i zadataka u državnoj službi; k) neprimjereno ponašanje prema grañanima, saradnicima i drugim licima u vršenju državne službe.

 1. Odgovornost za izvršenje krivičnih djela i prekršaja ne isključuje disciplinsku odgovornost državnog službenika, pod uvjetom da takvo djelo istovremeno predstavlja povredu službene dužnosti.
 2. Vlada Federacije donosi podzakonske akte kojima će se pobliže urediti povrede službene dužnosti i regulirati pravila disciplinskog postupka.
Član 56.
Disciplinski postupak
 1. Radi pokretanja disciplinskog postupka svi državni službenici mogu rukovodiocu organa državne službe podnijeti disciplinsku prijavu, koja mora biti obrazložena.
 2. Disciplinski postupak protiv državnog službenika pokreće rukovodilac organa državne službe ili lice koje on odredi.
 3. Disciplinski postupak protiv državnog službenika vodi Disciplinska komisija i izriče disciplinske mjere.
 4. Članove Disciplinske komisije imenuje Agencija. Komisiju čine tri člana, a rukovodilac organa državne službe ne može biti član Komisije.
 5. Disciplinska komisija tokom postupka pribavlja mišljenje medijatora državne službe o podnesenoj disciplinskoj prijavi.
 6. Agencija izvršava konačna rješenja donesena u disciplinskom postupku.
 7. Protiv odluke Disciplinske komisije državni službenik ima pravo izjaviti žalbu Odboru za žalbe radi preispitivanja donesene odluke. Žalba se može uložiti u roku od 15 dana od dana prijema odluke Disciplinske komisije.

Član 57. Disciplinske mjere U slučaju da državni službenik učini povredu službene dužnosti iz člana 55. ovog zakona, mogu se izreći sljedeće disciplinske mjere: a) javna disciplinska opomena; b) suspenzija prava učestvovanja u javnim konkursima za unapreñenje u državnoj službi u periodu od najviše dvije godine; c) kaznena suspenzija sa poslova i plaće tokom perioda od dva do 30 dana; d) vraćanje na nižu kategoriju u okviru radnih mjesta iz člana 6. ovog zakona; e) prestanak radnog odnosa u državnoj službi.

Član 58.
Krivični postupak
 1. U slučaju da se protiv državnog službenika pokrene krivični postupak na osnovu istih činjenica koje su razmatrane u disciplinskom postupku, svi pokrenuti disciplinski postupci se suspendiraju.
 2. Ukoliko se državni službenik koji je okrivljen oslobodi: a) vraća se na svoje ranije radno mjesto i njegov personalni dosje ne smije sadržavati

informacije o krivičnom postupku i/ili preventivnoj suspenziji u vezi s tim postupkom; b) disciplinske mjere se ne mogu preduzeti na osnovu istih činjenica po kojima je državni službenik osloboñen u krivičnom postupku.

 1. Ukoliko se optužba za krivično djelo protiv držanog službenika odbije, disciplinski postupak se može preduzeti na osnovu istih činjenica, u skladu sa članom 55. ovog zakona.
 2. Ukoliko se državni službenik protiv kojeg je pokrenut krivični postupak proglasi krivim i

osudi, organ državne službe obavezuje se činjenicama koje je utvrdio nadležni sud.

Član 59.
Preventivna suspenzija
 1. Ako se pokrene postupak u skladu sa članom 58. ovo zakona, rukovodilac organa državne službe dužan je državnog službenika odmah suspendirati u slučajevima: a) protiv državnog službenika pokrene krivični postupak za krivično djelo počinjeno u vršenju službene dužnosti, i/ili; b) državni službenik nalazi u pritvoru.
 2. Ako se pokrene postupak u skladu sa članom 58. ovog zakona, rukovodilac organa državne službe može suspendirati državnog službenika u slučajevima: a) je protiv državnog službenika pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od najmanje pet godina; b) ako je državni službenik zatečen u izvršenju krivičnog djela za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od najmanje pet godina i c) ako postoje ozbiljni razlozi koji ukazuju na izvršenje krivičnog djela.
 3. U slučaju preventivne suspenzije: a) državni službenik koji je suspendiran prima puni iznos plaće; b) disciplinski postupak se suspendira sve dok se ne donese pravomoćna presuda nadležnog suda.
Član 60.
Odgovornost za materijalnu štetu
 1. Državni službenik je dužan naknaditi materijalnu štetu koju u vršenju državne službe učini namjerno ili krajnjom nepažnjom.
 2. Postojanje štete, njenu visinu i okolnosti pod kojima je šteta učinjena, odnosno krivicu državnog službenika za učinjenu štetu utvrñuje komisija koja rješenjem obrazuje rukovodilac organa državne službe. O izvršenju tih poslova komisija sastavlja zapisnik.
 3. Na osnovu zapisnika iz stava 2. ovog člana, rukovodilac organa državne službe donosi rješenje o naknadi štete kojim se utvrñuje visina štete, rok i način isplate štete.
 4. Protiv rješenja o šteti iz stava 3. ovog člana, državni službenik ima pravo izjaviti žalbu Odboru za žalbe u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
 5. Štetu koju državni službenik učini grañanima ili pravnim licima ili organu državne službe, svojim nezakonitim ili nepravilnim radom u vršenju državne službe, naknañuje organ državne službe čiji je državni službenik učinio štetu, a potom organ državne službe ima pravo regresa isplaćene štete od državnog službenika.
 6. Organ državne službe obavezan je naknaditi štetu državnom službeniku koju on pretrpi na službi ili u vezi sa službom, po općim propisima o odgovornosti za štetu.
 7. Ako državni službenik odbije naknaditi štetu utvrñenu u rješenju iz stava 3. ovog člana, u tomu slučaju postupak za naknadu štete pokreće se pred nadležnim sudom.

IX POGLAVLJE - UPRAVLJANJE DRŽAVNOM

SLUŽBOM

Član 61. Smjernice voñenja kadrovske politike Vlada Federacije odnosno vlada kantona, općinsko i gradsko vijeće utvrñuju opće smjernice za voñenje kadrovske politike u organima državne službe i o tome mogu

donositi odgovarajuće akte, u skladu s ovim zakonom.

Član 62.
Organi državne službe
 1. Rukovodilac organa državne službe zadužen je za provedbu odredaba ovog zakona i osigurava upravljanje osobljem organa državne službe i vodi lične administrativne dosjee

za svakog državnog službenika, i osigurava da svaki državni službenik koji obavlja dužnosti u organu državne službe ima nesmetan pristup svom administrativnom dosjeu.

 1. Rukovodilac organa državne službe u izvršavanju poslova iz stava 1. ovog člana usklañuje svoje aktivnosti i sarañuje sa Agencijom.
Član 63.
Medijator državne službe
 1. Medijator državne službe pomaže u provedbi i poštovanju načela utvrñenih u ovom zakonu i u skladu sa odredbama ovog zakona djeluje kao posrednik u svim pitanjima koja se odnose na status državnog službenika, u skladu sa ovim zakonom.
 2. Svi državni službenici i namještenici organa državne uprave, u saradnji sa sindikatom, biraju na mjesto medijatora državne službe jednog državnog službenika. Medijator državne službe ne smije biti rukovodilac organa državne službe u organu u kojem obavlja svoju dužnost.
 3. Dva ili više organa državne službe mogu izabrati zajedničkog medijatora državne službe.
 4. Izbor medijatora državne službe potvrñuje Agencija.

X POGLAVLJE - AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU I ODBOR ZA

ŽALBE

Član 64.
Agencija za državnu službu
 1. Vlada Federacije osniva Agenciju za državnu službu Federacije.
 2. Agencija vrši sljedeće poslove: a) utvrñuje jedinstvene kriterije, pravila i postupke selekcije, imenovanja i postavljanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji, u skladu s ovim zakonom; b) planira i realizira proces zapošljavanja državnih službenika, na zahtjev i u skladu sa potražnjom organa državne službe; c) organizira i realizira stručno obrazovanje i usavršavanje državnih službenika uposlenih u organima državne službe, kao i razvoj državne službe; d) organizira edukaciju kandidata za polaganje stručnog ispita za državnu službu koji predstavlja uvjet za rad u organu državne službe; e) pruža stručnu pomoć organima državne službe u realiziranju njihove kadrovske politike, organizacijskih poboljšanja i razvoja, kao i uspostavu i voñenje registra državnih službenika; f) podnosi godišnji izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe u Federaciji i podnosi svoj plan rada za narednu godinu Vladi Federacije na odobravanje; g) obavlja ostale poslove i zadatke koji su joj ovim zakonom stavljeni u nadležnost.
 3. Agencijom rukovodi direktor Agencije kojeg imenuje Vlada Federacije na osnovu javnog konkursa.
 4. Ravnatelj Agencije ima status sekretara.
 5. Direktor Agencije donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije, uz saglasnost Vlade Federacije.
 6. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije uredit će se osnivanje detaširanih odjeljenja u kantonima koja će vršiti poslove i zadatke iz nadležnosti Agencije.
 7. Vlada Federacije može svojim propisom urediti osnivanje posebne institucije koja će vršiti edukaciju državnih službenika.
Član 65.
Odbor državne službe za žalbe
 1. Vlada Federacije osniva Odbor državne službe za žalbe (Odbor za žalbe) koji se sastoji od tri člana.
 2. Javni konkurs za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Odboru za žalbe oglašava se u tri visokotiražna dnevna lista koji se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i

Hercegovine, najmanje jedan mjesec prije roka za predaju molbi. Konkurs sadrži iste uvjete

koji su navedeni u članu 23. stav 3. i članu 25. ovog zakona.

 1. Nezavisna komisija za izbor kandidata, koju imenuje Vlada Federacije, bira članove Odbora za žalbe, na osnovu njihovog radnog iskustva i demonstrirane sposobnosti da obavljaju dužnost u Odboru za žalbe. Odredbe člana 27. st. 2. i 3.; člana 28. stav 1. i člana 29. stav 2 ovog zakona, odnose se i na komisiju za izbor kandidata i na postupak za izbora članova Odbora za žalbe.
 2. Vlada Federacije imenuje članove Odbora za žalbe na rok od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.
 3. Član Odbora za žalbe je: a) nezavistan i nepristran; b) ne može bit na javnoj funkciji na koju je izabran izravno ili neizravno, odnosno ne može biti imenovan na radno mjesto u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Federacije i u Bosni i Hercegovini; c) povlači se sa dužnosti prije isteka mandata samo na inicijativu Vlade Federacije, koja je pokrenuta uslijed izuzetnih okolnosti i konsenzusom ostalih članova Odbora za žalbe.
 4. Činom imenovanja članovi Odbora za žalbe ostvaruju prava iz radnog odnosa na osnovu statusa koji odgovara statusu sekretara.
 5. Odbor za žalbe, u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim propisima, odlučuje u drugom stepenu o svim žalbama koje se izjave na rješenja rukovodioca organa državne službe, o žalbama koje se izjave na odluke disciplinske komisije i o žalbama koje se izjave na odluke direktora Agencije, i to na zahtjev: a) državnog službenika na kojeg se sporna odluka, preduzeta ili propuštena radnja odnosi; b) organa državne službe gdje državni službenik obavlja svoju dužnost; c) Agencije.
 6. Odbor za žalbe: a) saslušava podnosioca želbe, ukoliko je to primjereno situaciji; b) poziva svjedoke i eksperte kada se to smatra neophodnim; c) traži i dobiva sve relevantne informacije od nadležnih organa;

d) usvaja poslovnik o svom radu koji se objavljuje u ''Službenim novinama Federacije BiH''.

 1. Odluke Odbora za prizive moraju biti donesene na zakonskim osnovima i pravilno i potpuno utvrñenom činjeničnom stanju. Odluke Odbora za žalbe su: a) konačne i podliježu svakom preispitivanju od nadležnog suda. Postupak pred sudom može se pokrenuti u roku od 30 dana od dana prijema konačne odluke. b) dostavit će se podnosiocu u roku od osam dana od dana donošenja.

XI POGLAVLJE - NAMJEŠTENICI

Član 66
Namještenici
 1. Poslovi koje vrše namještenici, kao i kategorije u okviru radnih mjesta namještenika u organima državne službe, kao i kategorije plaća ureñuju se posebnim zakonom.
 2. Vrsta, obim i stepen i opis poslova namještenika ureñuju se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji koji donosi rukovodilac organa državne službe u skladu sa stavom 1. ovog člana.
 3. Principi utvrñeni ovim zakonom koje se odnose na postavljenje, unaprjeñenje, prekobrojno osoblje, disciplinsku odgovornost i prestanak radnog odnosa državnih službenika, utvrñen u ovom zakonu, shodno se mogu primjenjivati i na namještenike.
Član 66a.

Namještenik organa državne službe koji je stekao VII stepen stručne spreme ili visoko

obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, a koji ima najmanje pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog

stručnog ispita za namještenika u organima državneslužbe, može se prijaviti na konkurs za upražnjeno radno mjesto stručnog saradnika u organu državne službe bez obaveze obavljanja pripravničkog staža.

XII POGLACLJE - PRIJELAZNE ODREDBE

Član 67.
Postojeći državni službenici
 1. Državni službenici na radnim mjestima iz člana 6. stav 1. ovog Zakona u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se na dan stupanja na snagu ovog Zakona nalaze u radnom odnosu u organima državne službe, podliježu postupku revizije koju provodi Agencija a kojom se utvrñuje da li su zaposleni u skladu sa Zakonom, računajući od 01.07.2003. godine kao danom stupanja na snagu Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno da li ispunjavaju uvjete iz člana 25. ovog Zakona i posebne uvjete utvrñene pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe.
 2. Agencija donosi rješenje o prestanku radnog odnosa državnim službenicima iz stava 1. ovog člana za koje utvrdi da su zaposleni suprotno Zakonu iz stava 1. ovog člana, ili koji ne ispunjavaju uvjete iz člana 25. ovog Zakona i posebne uvjete utvrñene pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.
 3. Izuzetno od stava 2. ovog člana, državnim službenicima koji nemaju položen stručni upravni ispit Agencija ne donosi rješenje o prestanku radnog odnosa po tom osnovu, s tim što su dužni položiti ispit u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Državnim službenicima koji u tom roku ne polože stručni upravni ispit rukovodilac organa državne službe donosi rješenje o prestanku radnog odnosa uz pribavljeno mišljenje Agencije.

 1. Za radna mjesta koja ostanu upražnjena na osnovu rješenja iz stava 2. ovog člana Agencija će, u saradnji sa rukovodiocem organa državne službe, raspisati javni konkurs u skladu sa odredbom člana 24. ovog Zakona u roku od 30 dana od dana kada rješenja o prestanku radnog odnosa postanu konačna.
 2. Za državne službenike za koje Agencija utvrdi da ne ispunjavaju uvjete iz člana 25. ovog Zakona radni odnos prestaje kada rješenje iz stava 2. ovog člana postane konačno.
 3. Za državne službenike za koje Agencija utvrdi da su zaposleni suprotno zakonu iz stava
 4. ovog člana radni odnos prestaje kada se okonča javni konkurs raspisan u skladu sa odredbom stava 4. ovog člana, ako ne budu primljeni u službu po tom konkursu.
 5. Iskustvo kandidata iz stava 5. ovog člana koji je prethodno bio na radnom mjestu za koje je raspisan javni konkurs prema stavu 3. ovog člana, može biti uzeto u obzir za vrijeme provoñenja tog konkursa.
 6. Ako državni službenik iz stava 2. član 25. ovog Zakona u propisanom zakonskom roku stekne univerzitetsku diplomu, odnosno VII stepen stručne spreme zadržava status državnog službenika na poslovima na kojima je zatečen.

Član 67a. Na državne službenike u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine za koje je

Agencija izvršila, ili započela reviziju do dana stupanja na snagu ovog Zakona primjenjuju se odredbe o reviziji utvrñene u čl. od 67. do 70. ovog Zakona, kao i odredbe Zakona o izmjenama i

dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine objavljene u «Službenim novinama Federacije BiH», br. 67/05.

Član 68.
Naknada
 1. Službenik u organu državne službe kojem, u smislu člana 67. ovog zakona, prestane radni odnos ima pravo na otpremninu u visini prosječne mjesečne plaće isplaćene u organu državne službe u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojemu je državni

službenik primio konačnu odluku o prestanku radnog odnosa.

 1. Otpremnina iz stava 1. ovog člana isplaćuje se državnom službeniku za ukupan radni staž osiguranja, a utvrñuje se tako da se prosječna plaća iz stava 1. ovog člana pomnoži sa koeficijentom, i to za: Radni staž osiguranja Koeficijent a) do 5 godina 1, b) od 5 do 10 godina 2, c) od 10 do 20 godina 2, d) preko 20 godina 3,
Član 69.
Odlučivanje o otpremninama
 1. Rukovodilac organa državne službe dužan je u rješenju o prestanku radnog odnosa, po službenoj dužnosti odlučiti i o pravu na otpremninu službenika u smislu člana 68. ovog zakona.
 2. Otpremninu utvrñenu u rješenju iz stava 1. ovog člana, isplaćuje organ državne službe u kojem je državni službenik bio zaposlen.

Član 70. Žalba Službenik koji smatra da je rukovodilac organa državne službe povrijedio neko njegovo pravo utvrñeno u prijelaznim odredbama ovog zakona, može u roku od 15 dana od dana prijema takvog rješenja uložiti žalbu Odboru za žalbe, u skladu sa članom 65. ovog zakona.

Član 71. Osobe imenovane na javnu funkciju prijestupanja na snagu Zakona Izuzetno od člana 19., stav 1., tač. c) i d) ovog zakona, državni službenici imenovani na javnu funkciju prije stupanja na snagu ovog zakona, a koji su zatečeni na izabranoj funkciji prilikom stupanja na snagu ovog zakona, istekom mandata mogu se vratiti na isto ili drugo radno mjesto u okviru istog ili drugog organa državne službe u roku od 30 dana od dana isteka mandata ukoliko postoji upražnjeno takvo radno mjesto.

XIII POGLAVLJE - PRAĆENJE IZVRŠENJA ZAKONA

Član 72.
 1. Vlada Federacije najmanje jedanput u šest mjeseci razmatraju izvještaj o provoñenju ovog zakona i donose mjere za unapreñenje stanja u državnoj službi.
 2. Vlada Federacije na koncu svake godine, a i ranije prema potrebi, dostavlja Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, izvještaj o stanju u državnoj službi u Federaciji.

XIV POGLAVLJE - NADZOR NAD PRIMJENOM OVOG ZAKONA

Član 73.

Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona obavlja Federalno ministarstvo pravde.

XV POGLAVLJE - PRIMJENA OVOG ZAKONA NA DRUGE ORGANE I

SLUŽBE

Član 74. Odredbe ovog zakona koje se odnose na državne službenike u organima državne službe shodno se primjenjuju i na državne službenike koji taj status imaju u stručnim i drugim službama organa zakonodavne vlasti, organa izvršne vlasti, ombudsmanima, organima sudske vlasti, tužilaštvima, pravobranilaštvima, ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija sankcija, zatvorima i organima za prekršaje Federacije, ako posebnim zakonom

nije drugačije odreñeno.

Član 74a. Odredbe ovog zakona mogu se primjenjivati u kantonima u skladu sa zakonima kantona

XVI POGLAVLJE - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 75.
 1. U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Vlada Federacije će: a) objaviti javni konkurs za radno mjesto direktora Agencije; b) objaviti javni konkurs za mjesta članova Odbora za žalbe; c) imenovati radnu grupu koju čini pet članova, u skladu sa članom 27., stav 2. ovog zakona, koja će biti nadležna da: - obavlja funkciju Komisije za izbor direktora Agencije; - obavlja funkciju Komisije za izbor članova Odbora za žalbe, u skladu sa članom 65., stav 3. ovog zakona; - pruža pomoć direktoru Agencije i članovima odbora za žalbe u postupku organiziranja i osnivanja Agencije i Odbora za žalbe.
 2. Vlada Federacije će u roku od mjesec dana nakon provedenog javnog konkursa imenovati članove Odbora za žalbe.
 3. Direktor Agencije će u roku od mjesec dana od dana imenovanja za direktora donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije. Nakon usvajanja ovog pravilnika, Agencija će objaviti javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta u Agenciji.
 4. U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona organi državne službe dužni su svoje pravilnike o unutrašnjoj organizaciji uskladiti s odredbama čl. od 6. do 16. ovog zakona.
 5. Do uspostave Agencije, Odbora za žalbe i donošenja podzakonskih akata na osnovu ovog zakona, primjenjuje se Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 13/98, i podzakonski akti kojima su ureñeni radno-pravni statusi državnih službenika u roku od najviše 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.
Član 76.
 1. Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 13/98), prestaje da važi u skladu sa odredom stava 5. člana 75. ovog zakona.
 2. Danom stupanja na snagu ovog zakona propisi koji su u suprotnosti s odredbama ovog zakona imaju se uskladiti sa ovim zakonom.

Član 77. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.