ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM

OSIGURANJU FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

("Službene novine FBiH", br. 13/2018) DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE Clan 1 (Predmet zakona) Ovim zakonom uremedugeneracijske solidarnosti (u daljnjem tekstu: obavezno osiguranje) i dobrovoljno penzijsko i duje se obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu invalidsko osiguranje za lica koja nisu obavezno osigurana po ovom zakonu (u daljnjem tekstu: dobrovoljno osiguranje), kao i prava i obaveze na osnovu tih osiguranja.

Clan 2 (Pojmovi) Pojedini pojmovi u smislu ovog zakona imaju sljedece znacenje: a) Penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu generacijske solidarnosti je sistem penzijskog i invalidskog osiguranja u kojem se osiguranicima na naosiguravaju prava za slucaj nastanka rizika starosti, invalidnosti i fizicelima uzajamnosti i solidarnosti cke onesposobljenosti, a clanovima njihovih porodica prava za slucaj smrti osiguranika, odnosno korisnika prava, b) Osiguranik je fizicko lice koje je na osnovu radne aktivnosti (radni odnos, obavljanje djelatnosti, dobrovoljno osiguranje i dr.) obavezna osnovu generacijske solidarnosti, no osigurano na penzijsko i invalidsko osiguranje

c) Osigurano lice je fizigeneracijske solidarnosti u odrecko lice osigurano na penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu denim okolnostima za rizik smrti i invalidnosti prouzrokovane povredom na radu ili profesionalnom bolesti, d) Penzijski staž je grupni naziv perioda provedenih u obaveznom osiguranju (staž osiguranja) i perioda provedenih van osiguranja koji se pod odre(poseban staž), denim uslovima priznaju u penzijski staž

e) Staž osiguranja s uveinvalidskom osiguranju koji se racanim trajanjem je period proveden u obaveznom penzijskom i cuna sa uvecanim trajanjem. Posebnim propisima se odreduju radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem, f) Penzija (starosna, invalidska i porodicna) je pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja cija se materijalna vrijednost iskazuje u novcanom iznosu,

g) Najniža penzija je najniže novcano primanje iz penzijskog i invalidskog osiguranja koje se odreduje u skladu sa odredbama ovog zakona, h) Korisnik penzije je osiguranik, odnosno lice kojem je priznato pravo na penziju, i) Naknada zbog fiziosiguranja zbog fiziccke onesposobljenosti nastale kao posljedica povrede na radu ili profesionalne ke onesposobljenosti je novcano primanje iz penzijskog i invalidskog bolesti, j) Maticna evidencija je skup podataka o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog oszavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljnjem tekstu: nosilac osiguranja), iguranja, koji se obavezno vode kod Federalnog

k) Policijski službenik, u smislu ovog zakona, je lice koje je kao takvo definisano posebnim zakonom na osnovu kojeg prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruje kod nosioca osiguranja. Clan 3 (Nacela) Osiguranicima se na nacelima uzajamnosti i solidarnosti obavezno osiguravaju prava za slucaj starosti ili invalidnosti, a korisnika penzije. clanovima njihovih porodica pravo za slucaj smrti osiguranika, odnosno

Clan 4 (Prava) (1) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su: a) pravo na starosnu penziju, b) pravo na invalidsku penziju, c) prava osiguranika sa promijenjenom radnom sposobnošcu, d) pravo po osnovu fizicke onesposobljenosti, e) pravo na porodicnu penziju. (2) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranjaovim zakonom. ostvaruju se i koriste pod uslovima propisanim

(3) Obim prava zavisi od dužine penzijskog staža osiguranika i visine plata i osnovica osiguranja na koje je placen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, izuzev u slucajevima propisanim ovim zakonom. Clan 5 (Opca nacela o pravima)

(1) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su neotudiva, licna i materijalna prava i ne mogu se prenijeti na drugog niti se mogu naslijediti. (2) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ne mogu zastarjeti. (3) Dospjela novisplacena do smrti korisnika prava mogu se nasljecana primanja na osnovu prava iz penzijsdivati. kog i invalidskog osiguranja koja nisu

(4) Dospjela novosiguranja. cana primanja iza smrti korisnika prava koji nema nasljednika pripadaju nosiocu

(5) Novobezbjecdana primanja iz penzijskog i invalidskog osenja, u skladu sa zakonom. iguranja mogu biti predmet izvršenja i

Clan 6 (Korištenje i prestanak prava) (1) Korištenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja može se ograniuslovima utvrdenim zakonom. citi u slucajevima i pod

(2) Stezakonom. cena prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja mogu prestati u slucajevima utvrdenim

Clan 7 (Opce napomene o ostvarivanju i organizaciji) (1) Ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja na osnovu generacijske solidarnosti provodi nosilac osiguranja.

(2) Organizacija, organi upravljanja, rukovoosiguranja ureduju se posebnim zakonom iz oblasti organizacije penzijskog i invalidskog denja, nadzor i druga pitanja znacajna za rad nosioca osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). Clan 8 (Nacelo dvostepenosti i primjene odredbi o upravnom postupku) (1) U postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja osigurava se dvostepenost rješavanja kod nosioca osiguranja, kao i sudska zaštita prava. (2) U postupku rješavanja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drugacije odredeno. DIO DRUGI - OSIGURANICI

POGLAVLJE I. OSIGURANIK U OBAVEZNOM OSIGURANJU

Clan 9 (Lice osigurano u obaveznom i dobrovoljnom osiguranju) Osiguranik je, u skladu sa ovim zakonom, lice osigurano na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljnjem tekstu: osiguranik dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje (uu obaveznom osiguranju) i lice osigurano na daljnjem tekstu: osiguranik u dobrovoljnom osiguranju). Clan 10 (Osiguranik u obaveznom osiguranju) (1) Osiguranik u obaveznom osiguranju je: a) lice zaposleno na osnovu ugovora o radu osiguranik zaposlenik), ili drugog akta poslodavca (u daljnjem tekstu:

b) lice koje obavlja samostalnu djelatnost (u daljnjem tekstu: osiguranik samostalnih djelatnosti), c) lice koje obavlja vjersku službu (u daljnjem tekstu: osiguranik vjerski službenik) i d) lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost (u daljnjem tekstu: osiguranik poljoprivrednik). (2) Ako lice istovremeno ispunjava uslove za osiguranje po više osnova iz stava (1) ovog clana, osnov osiguranja odreiskljucuje osnov osiguranja iz naredne taduje se na taj nacin što postojanje osnova osiguranja po prethodnoj tacke. cki

Clan 11 (Osiguranik zaposlenik) Osiguranik zaposlenik je: a) lice zaposleno u privrednom društvu, organu uprave, javnoj ustanovi ili drugoj organizaciji na teritoriji Federacije, b) lice zaposleno u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) i Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brcko Distrikt), sa prebivalištem na teritoriji Federacije, c) profesionalna vojna lica zaposlena u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH, sa prebivalištem na teritoriji Federacije, d) lice zaposleno u Brcko Distriktu ili institucijama BiH sa prebivalištem u Brcko Distriktu, ako je prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, Federacije Bosne iHercegovine (u daljnjem tekstu: Jedinstveni sistem), kontrole i naplate doprinosa Porezne uprave

e) lice zaposleno kod osiguranika iz poljoprivrednog gazdinstva, clana 12. tacka a) ovog zakona ili kod nosioca

f) lice koje profesionalno obavlja javnu funkciju ako za obavljanje te funkcije ostvaruje placu,

g) zaposleno lice upuceno na rad u inostranstvo, pod uslovom da nije obavezno osigurano po propisima države u koju je upuodredeno, ceno na rad, ako medunarodnim ugovorom nije drugacije

h) državljanin BiH koji je na teritoriji BiH zaposlen kod meili konzularnih predstavništava, stranih pravnih ili fizickih lica, ako medunarodnih organizacija, diplomatskih dunarodnim ugovorom nije drugacije odredeno, i) strani državljanin i lice bez državljanstva koji su na teritoriji BiH zaposleni kod stranih pravnih ili fiziorganizacija, diplomatskih ili konzularnih predckih lica, ako medunarodnim ugovorom nije drugastavništava, ako je takvo osiguranje predvicije odredeno, kao i kod medunarodnih deno medunarodnim ugovorom, j) lice koje u skladu sa zakonom obavlja privremene i povremene poslove u skladu sa propisima o radu. Clan 12 (Osiguranik samostalnih djelatnosti) Osiguranik samostalnih djelatnosti je: a) lice koje u skladu sa zakonom obavlja obrtnidjelatnost proizvodnjom, prometom i pružanjem uscku djelatnost, odnosno obavlja privrednu luga na tržištu, radi sticanja dobiti,

b) lice koje u skladu sa posebnim propisima, samodjelatnost, stalno u vidu zanimanja, obavlja profesionalnu

c) daljnjem tekstu: ugovorena naknada), clan privrednog društva ili druge organizacije, koji za svoj rad prima ugovorenu naknadu (u

d) clan organa upravljanja ili organa nadzora, koji za svoj rad prima ugovorenu naknadu, e) lice koje obavlja poslove na osnovu ugovora o djelu, autorskog ili drugog ugovora i za izvršeni posao ostvaruje ugovorenu naknadu, f) lice izabrano ili imenovano na javnu funkciju ako za obavljanje te funkcije ostvaruje naknadu, g) vrhunski sportisti, ako nisu osigurani po drugom osnovu. Clan 13 (Osiguranik vjerski službenik) Osiguranik vjerski službenik je lice koja obavlja vjersku službu na osnovu postavljenja od strane nadležne crkve i vjerske zajednice upisane u jedinadležno ministarstvo, a koja nije osigurana po drugoj osnovi. nstveni registar vjerskih zajednica koji vodi

Clan 14 (Osiguranik poljoprivrednik)

Osiguranik poljoprivrednik je lice koje obavlja poljoprivrednu proizvodnju i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao noszdravstvenu sposobnost i koje nije obavezno osigurano po drugom osnovu. ilac poljoprivrednog gazdinstva, koje ima opcu

Clan 15 (Osiguranik nezaposleno lice) Osiguranikom u obaveznom osiguranju smatra se i lice za koje je po propisima kojima se regulišu prava nezaposlenih lica uplacen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljnjem tekstu: doprinos). Clan 16 (Sticanje statusa osiguranika) Status osiguranika u obaveznom osiguranju stice se podnošenjem prijave u Jedinstveni sistem koju je podnio obaveznik uplate doprinosa, a prestaje podnošenjem odjave. POGLAVLJE II. OSIGURANIK U OBAVEZNOM OSIGURANJU U ODREÐENIM OKOLNOSTIMA Clan 17 (Lica osigurana u odredenim okolnostima) Lice je obavezno osigurano za slucaj invalidnostii smrti zbog povrede na radu i profesionalne bolesti, dok se nalazi u sljedecim okolnostima: a) za vrijeme ucešca u akciji spašavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda (požar, poplava, zemljotres i druge nepogode prouzrokovane višopreduzetoj radi spašavanja života gradana ili otklanjanja materijalne štete na imovini, m silom) na teritoriji Federacije ili u akciji

b) za vrijeme pružanja pomoci organima vlasti po njihovom zahtjevu, c) ucenik ili student za vrijeme prakticne nastave, odnosno za vrijeme strucne prakse kod poslodavca, d) za vrijeme obavljanja obaveznog rada prilikom izdržavanja kazne zatvora, maloljetnickog zatvora i za vrijeme izvršenja vaspitne mjere u vaposebnoj vaspitnoj ustanovi, spitnoj ustanovi, ustanovi za prevaspitavanje ili u

e) za vrijeme prekvalifikacija ili dokvalifikacije, u skladu sa zakonom, f) za vrijeme rada kod poslodavca bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad), u skladu sa zakonom, g) za vrijeme obavljanja privremenih i povremenih poslova preko omladinskih zadruga do navršenih 26 godina života ako se nalazi na redovnom školovanju,

h) za vrijeme vršenja odredenih javnih funkcija ili gradanskih dužnosti po pozivu nadležnih organa i organa jedinice lokalne samouprave, i) lice sa teškocama u razvoju za vrijeme strucnog osposobljavanja, nakon završenog osnovnog obrazovanja, j) za vrijeme ucestvovanja na organiziranim sportskim takmicenjima. Clan 18 (Sticanje statusa osiguranika u odredenim okolnostima) Radi sticanja statusa obavezan je da u Jedinstveni sistem dostavi prosiguranika za lice iz clana 17. ovog zakona, obaveznik uplate doprinosa ijavu lica koje se nalazi u tim okolnostima.

POGLAVLJE III. OSIGURANIK U DOBROVOLJNOM OSIGURANJU Clan 19 (Osiguranik u dobrovoljnom osiguranju) Lice koje nije osiguranik u obaveznom osiguranju može se osigurati na dobrovoljno osiguranje pod uslovima, u obimu i na naFederacije ili teritoriji Brcko Distrikta, ima opcin predviden ovim zakonom, ako ima prebivalište na teritoriji cu zdravstvenu sposobnost, ako je starije od 15 godina a najkasnije do navršene 65 godine, te ako je državljanin Bosne i Hercegovine. Clan 20 (Izuzetak za sticanje statusa osiguranja u dobrovoljnom osiguranju) Lice koje se nalazi na redovnom školovanju i lice koje je ostvarilo pravo na penziju ne može biti osiguranik u dobrovoljnom osiguranju. Clan 21 (Momenat sticanja, utvrdivanje, prestanak i osnovica za dobrovoljno osiguranje) (1) Dobrovoljno osiguranje se obezbjeduje pocev od dana podnošenja zahtjeva za utvrdivanje statusa osiguranika u dobrovoljnom osiguranju. (2) Dobrovoljno osiguranje prestaje na zahtjev osiguranika. (3) Dobrovoljno osiguranje prestaje kada Poreznneuplacenim doprinosima za tri uzastopna mjeseca, a uprava dostavi nosiocu osiguranja obavijest o i to zadnjeg dana posljednjeg mjeseca za koji je uplacen doprinos. (4) Status osiguranika u dobrovoljnom osiguranju utvrduje nosilac osiguranja rješenjem. (5) Osnovicu za dobrovoljno osiguranje utvrdrugim propisom nije drugacije riješeno. duje nosilac osiguranja svojom odlukom, ukoliko

DIO TRECI - PENZIJSKI STAŽ

POGLAVLJE I. STAŽ OSIGURANJA

Clan 22 (Penzijski staž) Penzijski staž na osnovu kojeg se ostvaruju prava staž osiguranja i poseban staž, kao i vrijeme koje se raiz penzijskog i invalidskog osiguranja obuhvata cuna u penzijski staž po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, ako ovim zakonom nije drugacije odredeno. Clan 23 (Staž osiguranja) Pod stažom osiguranja podrazumijeva se staž osiguranja sa efektivnim trajanjem i staž osiguranja sa uvecanim trajanjem. Clan 24 (Staž osiguranja sa efektivnim trajanjem) U staž osiguranja sa efektivnim trajanjem racuna se vrijeme koje je osiguranik, poslije 15. godine života, proveo u obaveznom ili dobrovoljnom osiguranju, za koje je uplacen doprinos. Clan 25 (Racunjanje staža osiguranja sa efektivnim trajanjem) (1) Osiguraniku u obaveznom osiguranju u staž osiguranja sa efektivnim trajanjem racuna se vrijeme provedeno na radu sa punim radnim vremenom, u skladu sa propisima o radu. (2) Kao vrijeme provedeno na radu sa punim radnim vremenom podrazumijeva se i vrijeme koje je osiguranik proveo na radu sa nepunim radnpropisima o radu, izjednaceno sa punim radnim vremenom. im vremenom, ako je radno vrijeme, u skladu sa

Clan 26 (Posebni slucajevi racunanja staža osiguranja sa efektivnim trajanjem) (1) Vrijeme koje je osiguranik u obaveznom osvremenom, u skladu sa propisima o radu, racuna se u staž osiguranja sa efektivnim trajanjem iguranju proveo na radu sa nepunim radnim srazmjerno radnom vremenu provedenom na radu u odnosu na puno radno vrijeme. (2) Vrijeme provedeno na radu na sezonskim poslovima u skladu sa propisima o radu, sa radnim vremenom dužim od punog radnog vremena, ratako što se preracunava na puno radno vrijeme. cuna se u staž osiguranja sa efektivnim trajanjem

Clan 27 (Preracun ugovorene naknade u staž osiguranja) (1) Osiguraniku iz clana 12. tac. c), d), e) i f) ovog zakona staž osiguranja racuna se prema ostvarenoj ugovorenoj naknadi za koju je uplacen doprinos. (2) Osiguraniku iz stava (1) ovog clana staž osiguranja sa efektivnim trajanjem izražen u mjesecima utvriznos ugovorene naknade ispladuje se tako što se iznos ugovorene naknadcene u toku godine, podijeli sa prosjee sa porezima i doprinosima, tj. bruto cnom mjesecnom bruto platom u Federaciji ostvarenom u prethodnoj godini, pod uslovom da su porezi i doprinosi uplaceni kao za lica iz cl. 10. i 11. ovog zakona.

Clan 28 (Staž osiguranja nezaposlenih lica) U staž osiguranja sa efektivnim trajanjem rasa propisima kojima se regulišu prava nezaposlenih lica uplacuna se vrijeme za koje je cen doprinos. nezaposlenom licu u skladu

Clan 29 (Maksimalan iznos staža osiguranja sa efektivnim trajanjem) Staž osiguranja sa efektivnim trajanjem ostvaren po svim osnovima utvrmože iznositi najviše 12 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini. denim ovim zakonom

Clan 30 (Racunanje i stepen uvecanja staža osiguranja) (1) U staž osiguranja sa uvenarocito teškom, opasnom i po zdravlje štetnom radnom mjestu odnosno poslu, kao i na radnom canim trajanjem racuna se vrijeme u kojem je osiguranik radio na mjestu odnosno poslu na kojem osiguranik poslije navršenja odreuspješno da obavlja svoju profesionalnu djelatnost i za koje je, pored doprinosa za staž osiguranja denih godina života ne može sa efektivnim trajanjem, placen doprinos srazmjerno stepenu uvecanja staža. (2) Stepen uvecanja staža osiguranja iz stava (1) ovog clana zavisi od težine, opasnosti i štetnosti rada, odnosno od prirode posla, a može iznositi najviše 50%. Clan 31 (Radna mjesta na koja se primjenjuje staž osiguranja sa uvecanim trajanjem) (1) Kao radno mjesto, odnosno posao na kojem je rad narocito težak, opasan i štetan po zdravlje (radno mjesto sa narokojem postoje sljedeci uslovi: cito povecanim rizikom) može se utvrditi radno mjesto odnosno posao na

a) da u vezi sosiguranika, i pored toga što su primijenjene sve op obavljanjem posla postoje štetni uticaji na zdravstveno stanje i radnu sposobnost ce i posebne mjere zaštite i zdravlja na radu

utvrdene propisima, kao i druge preventivne mjere koje mogu uticati na otklanjanje i smanjivanje štetnih uticaja i b) da se posao obavlja u uslovima štetnih uticaja u neprekidnom toku procesa rada. (2) Kao radno mjesto, odnosno posao na kojem osiguranik poslije odremože uspješno da obavlja svoju profesionalnu djelatnost, može se utvrditi radno mjesto odnosno denih godina života ne posao u onim zanimanjima u kojima, zbog prirode opadaju u toj mjeri da onemogucavaju dalje uspješno obavljanje te profesionalne djelatnosti. i težine posla, fiziološke funkcije organizma

Clan 32 (Racunanje staža osiguranja sa uvecanim trajanjem) (1) Osiguraniku iz vrijeme koje je radio puno radno vrijeme, tj. kojeclana 30. ovog zakona staž osiguranja ra je efektivno proveo na radu, ukoliko drugim cuna se sa uvecanim trajanjem samo za propisom nije drugacije odredeno. (2) Kao puno radno vrijeme racuna se i nepuno radno vrijeme iz clana 25. stav (2) ovog zakona. (3) Kao vrijeme efektivno provedeno na radu smatragodišnjem odmoru i placenom odsustvu, u skladu sa zakonom. se i vrijeme koje je osiguranik proveo na

Clan 33 (Postupak utvrdivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem) (1) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja rastaža po tom osnovu, izuzev radnih mjesta iz clana 34. ovog zakona, pravilnikom utvrcuna sa uvecanim trajanjem i stepen uveduje canja Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (unosioca osiguranja. daljnjem tekstu: Ministarstvo), a na prijedlog

(2) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja rapo prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajucuna sa uvecih strucnih i naucanim trajanjem Ministarstvo utvrcnih organizacija. duje

(3) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja raPravilnikom iz stava (1) ovog clana, utvrduju se po prijedlogu poslodavca, inspektora rada ili cuna sa uvecanim trajanjem koja nisu utvrdena sindikata, a na osnovu analize i mišljenja o ispunjenosti uslova za utvrkojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem. divanje radnih mjesta na

(4) Analizu i mišljenje o ispunjenosti uslova za utvrosiguranja racuna sa uvecanim trajanjem daje: strucdna ovlaštena organizacija ili institucija ivanje radnih mjesta na kojima se staž predvitehnicke oprdena propisima iz oblasti zaštite na radu, koemljenosti i nadležni mjerodavni inspekcijski ili drugi zakonom odreja mora ispunjavati uslove u pogledu kadra i deni organ koji vrši nadzor nad opkao i drugim mjerama koje mogu uticati na otklanjanje i smanjenje štetnih uticaja. cim i posebnim mjerama zaštite na radu u skladu sa propisima o zaštiti na radu

(5) Postupak utvruvecanim trajanjem, vrste rizika kod kojih se može uvedivanja i postupak revizije radnih mjescta na kojima se staž osiguranja raavati staž, neophodnu dokumentaciju za cuna sa utvrMinistarstvo, na prijedlog nosioca osiguranja. divanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem, ureduje

Clan 34 (Posebni propisi za staž osiguranja sa uvecanim trajanjem) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem i stepen uvecanja staža po tom osnovu za odrefederalnim ili državnim zakonom. dene kategorije osiguranika mogu se urediti i drugim kantonalnim,

Clan 35 (Revizija radnih mjesta za staž osiguranja sa uvecanim trajanjem) (1) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja rastaža osiguranja podliježu reviziji. cuna sa uvecanim trajanjem, kao i stepen uvecanja

(2) Pod revizijom radnih mjesta na kojima se staž osiguranja rarevizijom stepena uvecanja staža osiguranja smatra se ponovna ocjena postojanja uslova iz cuna sa uvecanim trajanjem i clana

  1. ovog zakona. (3) Revizija radnih mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem i revizija stepena uvecanja staža vrši se na nacin i u postupku po kojima se vrši njihovo utvrdivanje. (4) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem, kao i stepen uvecanja staža osiguranja podliježu reviziji najkasnije u roku od pet godina od dana utvrdivanja. (5) Ukoliko ovlašteni podnosilac zahtjeva iz clana 33. stav (3) ovog zakona ne pokrene postupak revizije u roku iz stava (4) ovog istekom tog roka. clana, racunanje staža osiguranja sa uvecanim trajanjem prestaje

POGLAVLJE II. POSEBAN STAŽ Clan 36 (Poseban staž) (1) Licima koja su uzela ucešce u pripremama za odbranu BiH, odnosno koja su uzela ucešce u odbrani BiH kao pripadnici Armije Republike BiH, odnosno Hrvatskog vijeunutrašnjih poslova, saglasno propisima koji su se na njih odnosili prije stupanja na snagu ovog ca obrane i organa zakona, u penzijski staž, kao poseban staž u dvostrukom trajanju, raproveli u pripremama za odbranu odnosno u odbrani BiH u periodu od 18. septembra 1991. cuna se vrijeme koje su godine do 23. decembra 1995. godine, u skladu sa propisima o kriterijima, napriznavanja i izdavanja uvjerenja na osnovu kojih se ovo vrijeme priznaje u penzijski staž kao cinu i postupku poseban staž. (2) U budžetu Federacije osiguravaju se sredstva za pokrice dijela visine penzije po osnovu priznatog staža iz stava (1) ovog clana i to za penzije ostvarene po zakonu. Clan 37 (Odnos posebnog staža i staža osiguranja)

Poseban staž iz clana 36. ovog zakona, ne cini staž osiguranja, bez obzira na to da li je unesen u maticnu evidenciju nosioca osiguranja. Clan 38 (Uracunavanje posebnog staža) (1) Poseban staž iz clana 36. stav (1) ovog zakona uracunat ce se u penzijski staž samo uz pismenu saglasnost lica na koga se taj staž odnosi. (2) Licima iz clana 36. stav (1) ovog zakona, koja su pravosnažnom presudom osudena zbog krivipenzijski staž. cnog djela ratnog zlocina, poseban staž iz clana 36. stav (1) ovog zakona ne racuna se u

DIO CETVRTI - PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

POGLAVLJE I. STAROSNA PENZIJA

Clan 39 (Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u skladu sa ovim zakonom su: a) za slucaj starosti - starosna penzija, b) za slucaj invalidnosti - osiguranicima kod kojih je utvrdena I. kategorija invalidnosti - gubitak radne sposobnosti osigurava se invalidska penzija, a osiguranicima kod kojih je utvrkategorija invalidnosti - promijenjena radna sposobnost osigurava se pravo da bude rasporedena II. den na drugo odgovarajuodnosno dokvalifikaciju, kao i pravo na odgovarajuce radno mjesto, odnosno pravo na odgovarajuce novcane naknade u vezi s korištenjem tih ce zaposlenje, prekvalifikaciju prava, c) za slucaj smrti osiguranika, odnosno korisnika starosne ili invalidske penzije - porodicna penzija i pravo na naknadu pogrebnih troškova u skladu sa ovim zakonom, d) za slucaj fizicke onesposobljenosti - naknada za fizicku onesposobljenost. Clan 40 (Uslovi za starosnu penziju) Pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrosiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža ši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja bez obzira na godine života. Clan 41 (Smanjenje starosne granice za starosnu penziju)

Osiguraniku koji ima navršen staž osiguranja sa uvecanim trajanjem starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju iz staža. clana 40. ovog zakona snižava se za ukupno uvecanje

Clan 42 (Uvecanje staža i ogranicenja) (1) Uvecanje staža je razlika izmedu ukupno utvrdenog staža osiguranja sa uvecanim trajanjem i staža osiguranja u efektivnom trajanju za isti period. (2) Starosna granica iz clana 41. ovog zakona može se snižavati najviše do 45 godina života. Clan 43 (Visina starosne penzije) Visina starosne penzije odreduje se tako što se licni bodovi osiguranika pomnože sa vrijednošcu opceg boda na dan ostvarivanja prava. Clan 44 (Licni bodovi osiguranika) (1) Ukupni licni bodovi osiguranika utvrduju se kao zbir licnih bodova na osnovu staža osiguranja i licnih bodova na osnovu posebnog staža iz stava (5) ovog clana. (2) Licni bodovi na osnovu staža osiguranja dobiju se množenjem licnog koeficijenta osiguranika i njegovog staža osiguranja. (3) Za odredivanje licnih bodova osiguranika, penzijski staž može iznositi i više od 40 godina. (4) Radi odretako da se svaka godina radivanja licnih bodova osiguranika, penzijski staž se iskazuje brojcuna kao 1, svaki mjesec kao 0,083333, a svaki dan kao 0,002777. cano, a utvrduje se

(5) Licima iz svaku godinu posebnog staža iznose 0,5 bodova, clana 36. ovog zakona, prilikom izracza priznatu punu godinu ostvarenog posebnog una penzije po ovom zakonu, licni bodovi za staža, za svaki mjesec iznose 0,041666 boda, a za svaki dan iznose 0,001388 boda. (6) Kao jedan mjesec, u skladu sa st. (3), (4) i (5) ovog clana, racuna se 30 dana. Clan 45 (Licni koeficijent osiguranika) (1) Lisa periodom za koji su obracni koeficijent osiguranika utvrcunati. duje se tako što se zbir godišnjih licnih koeficijenata podijeli

(2) Period za koji su obra(5)ovog zakona. cunati godišnji licni koeficijenti utvrduje se u skladu sa cl. 44. st.(4)i

Clan 46 (Godišnji licni koeficijent osiguranika) (1) Godišnji licni koeficijent utvrduje se tako što se ukupan iznos placa, odnosno osnovica osiguranja osiguranika, po1992., 1993., 1994. i 1995. godinu, za svcev od 1. januara 1970. godine, izuzimajuaku kalendarsku godinu podijeli sa prosjeci godinu ostvarivanja prava i cnom godišnjom placomu SR BiH, odnosno u Federaciji za istu kalendarsku godinu. (2) Za godinu ostvarivanja prava ne utvrduje se godišnji licni koeficijent, osim u slucaju kada se pravo na penziju ostvaruje samo na osnovu tog staža osiguranja. (3) Pod ukupnim iznosom placa, odnosno osnovica osiguranja podrazumijeva se ukupan godišnji iznos plaostvario, na koje je obraca, osnovica osiguranja, novcunat i uplacen doprinos. canih i nenovcanih prihoda i naknada koje je osiguranik

(4) Ako su planeto iznosu, onda se dijele sa prosjece, odnosno osnovice osiguranja unesene u maticnom godišnjom neto placcom u SR BiH, odnosno Federaciji, nu evidenciju nosioca osiguranja u a ako su unesene u bruto iznosu, onda se dijele sa prosjecnom godišnjom bruto placom. (5) Godišnji licni koeficijent može iznositi najviše pet. (6) Podatak o prosjecnoj godišnjoj placi u Federaciji, objavljuje Federalni zavod za statistiku. (7) Osiguraniku za koga nema podataka o placama, odnosno osnovicama osiguranja za pojedine godine, kao godišnji liprethodi toj godini, a ako nema nijedne godine cni koeficijent za te godine uzima se godišnji likoja prethodi toj godini, onda se uzima godišnji cni koeficijent iz godine koja licni koeficijent iz godine koja slijedi. (8) Osiguraniku za koga nema podataka o placama, odnosno osnovicama osiguranja niti za jednu godinu, godišnji lisvaki mjesec staža osiguranja i 0,001388 za svaki dan staža osiguranja. cni koeficijent iznosi 0,5 za svaku punu godinu staža osiguranja, 0,041666 za

Clan 47 (Vrijednost opceg boda) Vrijednost opceg boda na dan stupanja na snagu ovog zakona iznosi 14.00 KM. POGLAVLJE II. PRAVA NA OSNOVU INVALIDNOSTI Clan 48 (Pojam invalidnosti) (1) Invalidnost kod osiguranika u obaveznom osiguranpromjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti lijeju postoji kada se utvrdi da je, zbog trajnih cenjem ili medicinskom rehabilitacijom, nastala prmjestu odnosno poslu koji je obavljao na dan ocjene radne sposobnosti ili koji je obavljao prije omijenjena radna sposobnost ili gubitak sposobnosti za rad na radnom prestanka osiguranja.

(2) Promijenjena radna sposobnost postoji kada osiguranik u obaveznom osiguranju, zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju, sa radnim stanje, ne može da radi na radnom mjestu odnosno poslu iz stava (1) ovog naporom koji ne ugrožava njegovo zdravstveno clana, ali može sa punim radnim vremenom, sa ili bez prekvalifikacije mjestu odnosno poslu koji odgovara njegovoj strucnoj spremi odnosno radnoj sposobnosti ili dokvalifikacije, da radi na drugom radnom stecenoj radom. (3) Gubitak radne sposobnosti (I. kategorija invalidnosti) postoji kada se utvrdi da osiguranik u obaveznom osiguranju trajno nije sposoban za obavljao na dan ocjene radne sposobnosti ili koje je obavljao prije prestanka osiguranja, kao ni za rad na radnom mjestu odnosno poslu koji je drugo radno mjesto odnosno posaosposobnosti stecenoj radom niti se prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom može osposobiti za koji odgovara njegovoj strucnoj spremi odnosno radnoj druge poslove koji odgovaraju njegovoj struradom. cnoj spremi odnosno radnoj sposobnosti stecenoj

(4) Invalidnost prema stavu(1) ovog bolest, povreda van rada i bolest. clana može prouzrokovati povreda na radu, profesionalna

(5) Invalidnost kod osiguranika poljoprivrednika postoji kada se utvrdi da je, zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti lijecenjem ili medicinskom rehabilitacijom, zbog povrede van rada ili zobavljanje poljoprivredne djelatnosti odnosbog bolesti, nastala potpuna nesposobnost za no poslova koje redovno obavlja u svom poljoprivrednom gazdinstvu. (6) Invalidnost kod osiguranika u dobrovoljnom osiguranju postoji kada se utvrdi da je, zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti lijerehabilitacijom, nastala potpuna nesposobnost za privredivanje. cenjem ili medicinskom

(7) Potpuna nesposobnost za privrementalnog oštecenja ili vrste i težine psihidivanje postoji kada lice zbog vrste i težine fizicke bolesti nije sposobno za obavljanje ckog ili najjednostavnijih poslova. Clan 49 (Povreda na radu) (1) Povredom na radu smatra se: a) povreda osiguranika, prouzrokovanhemijskim djelovanjem, naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterea neposrednim i kratkotrajnim mehanickim, fizicenjem tijela ili ckim ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je takva povreda uzroobavljanje posla koji je osnov osiguranja, cno vezana za

b) povreda koju osiguranik pretrpi na redovnom putu od stana do mjesta rada i obratno, odnosno radi obavljanja djelatnosti na osnovu koje je osiguran.

(2) Povredom na radu u smislu ovog zakona, prouzrokovana: ne smatra se povreda na radu ukoliko je

a) namjerno ili iz krajnje nepažnje osiguranika koji je obavljao radne obaveze, kao i na redovnom putu od stana do mjesta rada i obratno,

b) pijanstvom osiguranika, c) iskljucivom odgovornosti treceg lica, d) zbog više sile, e) zbog obavljanja aktivnosti koje nisu u vezi s obavljanjem radnih aktivnosti, f) usljed namjernog nanošenja ozljede osiguraniku od strane drugog lica izazvanog licnim odnosom s osiguranim licem koje se ne može dovesti u vezu sa radno-pravnom aktivnosti, g) usljed namjernog nekorištenja opreme zaštite na radu i nepoštivanja propisa o zaštiti na radu. (3) U slucaju spora iz stava (2) ovog clana teret dokazivanja je na poslodavcu. Clan 50 (Profesionalna bolest) Profesionalne bolesti u smislu ovog zakona su odredene bolesti nastale u toku osiguranja, prouzrokovane dužim neposrednim uticajem procodnosno poslovima koje je osiguranik obavljao. esa rada i uslova rada na radnim mjestima

Clan 51 (Lista profesionalnih bolesti) Propis o listi profesionalnih bolesti, radna mjestauslove pod kojima se smatraju profesionalnim, na prijedlog Instituta za medicinsko vješta i poslove na kojima se te bolesti pojavljuju i cenje zdravstvenog stanja (u daljnjem tekstu: Institut), utvr"Službenim novinama Federacije BiH". duje Ministarstvo i taj propis objavljuje u

Clan 52 (Prava osiguranika sa promijenjenom radnom sposobnosti) (1) Osiguranik kod kojeg je utvrdena promijenjena radna sposobnost ima pravo na: a) rasporedivanje na drugo radno mjesto, b) prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, c) novcanu naknadu u vezi sa promijenjenom radnom sposobnošcu. (2) Prava iz stava (1) ovog nastanka invalidnosti. clana osiguraniku obezbjeduje poslodavac kod koga je radio u vrijeme

Clan 53 (Pravo osiguranika na rasporedivanje na drugo radno mjesto)

(1) Osiguranik sa promijenjenom radnom sposobnošcu ima pravo na rasporedivanje na drugo radno mjesto koje odgovara njegovoj smanjenoj radnoj sposobnosti. (2) Pravo na rasporedivanje na drugo radno mjesto obezbjeduje se i osiguraniku nakon završene prekvalifikacije ili dokvalifikacije. Clan 54 (Pravo osiguranika na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju) (1) Osiguranik sa promijenjenom radnom sposobnošcu ima pravo na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju ukoliko se, s obzirom na njegovu strusposobnost, može osposobiti za rad na drugom radnom mjestu sa punim radnim vremenom. cnu spremu i promijenjenu radnu

(2) Prekvalifikacija ili dokvalifikacija se obezbjeduje osiguraniku do navršenih 55 godina života. Clan 55 (Pravo osiguranika na naknadu place) Osiguranik kome se na osnovu promijenjene radne sposobnosti obezbjeduje pravo na rasporepravo na: divanje na drugo radno mjesto, odnosno pravo na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju ima

a) naknadu plaodnosno do upuce od dana nastanka invalidnosti do dana rasporeda na drugo radno mjesto, civanja na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, kao i od dana završene prekvalifikacije ili dokvalifikacije do rasporeda na drugo radno mjesto (u daljnjem tekstu: naknada zbog cekanja),

b) naknadu plavrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije) i ce za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije (u daljnjem tekstu: naknada za

c) naknadu plamanje place), pod uslovom da je promijenjena radna sposobnost nastala po osnovu povrede na ce zbog manje place na drugom radnom mjestu (u daljnjem tekstu: naknada zbog radu ili profesionalne bolesti. Clan 56 (Osnovica za odredivanje naknade place i valorizacija place) (1) Osnovica za odredivanje naknade place (u daljnjem tekstu: osnovica naknade) je prosjecna neto plavalorizacijom dovedena na nivo placa koju je osiguranik ostvario u godini koja prethodi godini nastanka invalidnosti, ca za mjesec za koji se isplacuje naknada.

(2) Valorizacija u skladu sa stavom (1) ovog osiguranik ostvario u godini koja prethodi godini nastanka invalidnosti usklaclana vrši se tako što se prosjecna neto pladuje sa kretanjem ca koju je prosjeisplacuje naknada. cne neto place svih zaposlenih kod poslodavca i dovodi na nivo placa za mjesec za koji se

(3) Naknada plaza teritorij Federacije BiH. ce ne može biti manja od najniže place utvrdene Opcim kolektivnim ugovorom

Clan 57 (Isplata naknade) (1) Naknada zbog cekanja pripada od dana nastanka invalidnosti do dana rasporeda na drugo radno mjesto, odnosno do dana upuzavršene prekvalifikacije ili dokvalifikacije do civanja na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, kao i od dana dana rasporeda na drugo radno mjesto i isplacuje se u visini osnovice naknade. (2) Naknada za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije pripada za vrijeme trajanja prekvalifikacije ili dokvalifikacije i isplacuje se u visini osnovice naknade. (3) Naknada zbog manje place pripada od dana rasporeda na drugo radno mjesto i isplacuje se u visini razlike izmedu osnovice naknade i neto place osiguranika na drugom radnom mjestu. POGLAVLJE III. INVALIDSKA PENZIJA Clan 58 (Uslovi za invalidsku penziju) (1) Osiguranik, kod koga je utvrdena I. kategorija invalidnosti stice pravo na invalidsku penziju: a) ako je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešcu, bez obzira na dužinu penzijskog staža; b) ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bolešcu, pod uslovom da je prije nastanka invalidnosti imao navršen penzijskiod navršenih najmanje 20 godina života do dana staž koji mu pokriva najmanje jednu tre nastanka invalidnosti (u daljnjem tekstu: radni cinu perioda vijek), racunajuci radni vijek na pune godine. (2) Osiguranik kod koga je utvrdena I. kategorija invalidnosti do navršene 30. godine života stice pravo na invalidsku penziju ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bolešuslovom da prije nastanka invalidnosti ima navršen penzijski staž koji mu pokriva najmanje jednu cu, pod trecinu radnog vijeka, ali najmanje jednu godinu staža osiguranja. (3) Osiguraniku iz st. (1) i (2) ovog clana koji je bio na redovnom školovanju i takvim školovanjem stekao višu ili visoku struje stekao višu strucnu spremu, odnosno od 25 godina, ako je stekao visoku strucnu spremu, radni vijek se racuna od 22 godine života, ako cnu spremu.

Clan 59 (Odlucivanje o pravu iz penzijskog i invalidskog osiguranja) Kada je za rješavanje o pravu iz penzijskog i inpotpunu nesposobnost za privredivanje, nosilac osiguranja donosi rješenje o pravima po osnovu validskog osiguranja potrebno utvrditi invalidnost i tih cinjenica utvrdenih na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja Instituta. Clan 60 (Nacin odredivanja invalidske penzije)

Invalidska penzija se odreduje na isti nacin kao i starosna penzija. Clan 61 (Najniži iznos invalidske penzije) Osiguraniku koji ima manje od 15 godina stosiguranja od 15 godina, koja ne može biti manja od iznosa najniže penzije odreaža osiguranja invalidska penzija se odredene u skladu sa duje za staž ovim zakonom. Clan 62 (Invalidska penzija u slucaju povrede na radu ili profesionalne bolesti) Osiguraniku kod koga je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešcu invalidska penzija se odreduje za staž osiguranja od 40 godina. Clan 63 (Odredivanje invalidske penzije uzrokovane kombinovanim uzrocima invalidnosti) (1) Osiguraniku koji ispunjava uslov za invalidsku penziju u pogledu penzijskog staža i kod koga je invalidnost prouzrokovana djelimidjelimicno povredom van rada ili bolešcno povredom na radu ili profesionalnom bolešcu odreduje se jedna invalidska penzija koja se sastoji od cu, a dijela odrevan rada ili bolesti, prema njihovom uticaju na ukupnu invalidnost. denog na osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti i dijela na osnovu povrede

(2) Penzija odrepripadala osiguraniku za 40 godina penzijskog staža. dena na nacin iz stava (1) ovog clana ne može iznositi više od penzije koja bi

Clan 64 (Posebni slucajevi utvrdivanja licnog koeficijenta) Osiguraniku koji do nastanka invalidnosti ima plakalendarskoj godini u kojoj je invalidnost nastala, lice, odnosno osnovice osiguranja samo u cni koeficijent utvrduje se tako što se ukupan iznos plaukupnim iznosom prosjeca, odnosno osnovica osiguranja ostvarenih cnih placa u Federaciji u istom periodu. za pune mjesece u toj godini podijeli sa

Clan 65 (Utvrdivanje koeficijenta u slucaju kada nije ostvarena placa) Osiguraniku koji do nastanka invalidnosti nije ostvario plautvrduje se tako što se mjesecna placa koja bi mu pripadala za radno mjesto na kome je radio na cu ni za jedan mjesec, licni koeficijent dan nastanka invalidnosti, podijeli sa prosjecnom placom u Federaciji za taj mjesec. Clan 66 (Godišnji licni koeficijent za invalidsku penziju osiguranika u odredenim okolnostima)

Licu koje ostvaruje pravo na invalidsku penziju kao osiguranik iz clana 17. ovog zakona godišnji licni koeficijent ne može biti manji od 0,5. POGLAVLJE IV. NOVCANA NAKNADA ZA FIZICKU ONESPOSOBLJENOST Clan 67 (Fizicka onesposobljenost) (1) Fiziznacajnu onesposobljenost organa ili dijelova tijela što pogoršava prirodnu aktivnost organizma i cka onesposobljenost postoji kada je osiguranik pretrpio gubitak, ozbiljnu povredu ili zahtijeva veprouzrokovana invalidnost ili ne. ci napor za zadovoljavanje životnih potreba, bez obzira da li je na taj nacin

(2) Pravo na novonesposobljenost u iznosu od najmanje 30% nastalcanu naknadu zbog fizicke onesposobljenosti stia kao rezultat povrede na radu ili bolesti ce osiguranik cija je fizicka uzrokovane radom. (3) Vrste fizicke onesposobljenosti na osnovu kojih se stice pravo na novcanu naknadu kao i procent takve onesposobljenosti utvrduju se zakonom. (4) Osnov za novcanu naknadu za fizicku onesposobljenost je najniži iznos penzije utvrden u skladu sa ovim zakonom. (5) Novcana naknada za fizicku onesposobljenost se utvrduje prema procentu fizicke onesposobljenosti i izražava se u odgovarajucem procentu od osnova te iznosi:

Za fizicku onesposobljenost
od Stepen^
Novcana naknada izražena kao
procenat od osnove
100% 1 60%
90% 2 54%
80% 3 48%
70% 4 42%
60% 5 36%
50% 6 30%
40% 7 24%
30% 8 18%

(6) Osiguranik ima pravo na novukoliko je zahtjev za naknadu podnesen u roku od tri mjeseca od dana nastupanja fizicanu naknadu od momenta nastupanja fizicke onesposobljenosti cke onesposobljenosti. Ako je zahtjev podnesen nakon isteka predvipravo na novcanu naknadu od prvog dana u mjesecu nakon podnošenja zahtjeva i za tri mjeseca denog perioda, osiguranik ima unazad. (7) Ako je osiguranik za isti slucaj fizicke onesposobljenosti stekao pravo na novcanu naknadu i na osnovu ovog zakona i na osnovu drugih propisa, u tom slukoristiti bilo koji od ova dva osnova za naknadu. caju može po sopstvenom izboru

POGLAVLJE V. PORODICNA PENZIJA

Clan 68 (Uslovi za porodicnu penziju) Pravo na porodicnu penziju imaju clanovi porodice umrlog osiguranika koji je na dan smrti ispunjavao uslove za starosnu ili invalidsku penziju i ili invalidske penzije. clanovi porodice umrlog korisnika starosne

Clan 69 (Clanovi porodice umrlog osiguranika) Clanovima porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika penzije smatraju se: a) bracni supružnik (udovica odnosno udovac), b) razvedeni braizdržavanje, cni supružnik, ako mu je pravosnažnom presudom suda dosudeno pravo na

c) dijete, rodeno u braku ili van braka, te usvojeno dijete, d) pastorak ukoliko ga je umrli osiguranik, odnosno korisnik penzije izdržavao, e) dijete-unuizdržavao. ce bez oba roditelja ukoliko ga je umrli osiguranik, odnosno korisnik penzije

Clan 70 (Uslovi za porodicnu penziju udovice) (1) Udovica ima pravo na porodicnu penziju: a) ako je na dan smrti supruga navršila 50 godina života, b) ako je na dan smrti supruga bila potpuno nesposobna za privrenesposobnost nastala u roku jedne godine od dana smrti supruga, divanje, odnosno ako je takva

c) ako je poslije smrti supruga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na porodiona obavlja roditeljske dužnosti prema toj djeci. cnu penziju, a

(2) Udovica kojoj pravo na porodiclana prestane prije navršenih 50 ali poslije nacnu penziju ostvarenu u skladu sa stavom (1) tavršenih 45 godina života može ponovo ostvariti cka c) ovog pravo na porodicnu penziju kad navrši 50 godina života. (3) Udovica koja nije ostvarila pravo na porodicnu penziju u skladu sa stavom (1) tacka c) ovog cprava na porodilana, iako je ispunjavala uslove, može ostvariti pravo na porodicnu penziju djece, pod uslovima utvrdenim ovim zakonom. cnu penziju i nakon prestanka

(4) Udovica koja u toku korištenja prava na poroditacka c) ovog clana, postane potpuno nesposobna za privrecnu penziju, ostvarenu u skladu sa stavom (1) divanje zadržava pravo na porodicnu penziju dok postoji takva nesposobnost.

(5) Udovica koja u toku korištenja prava u skladu sa stavom (1) tacka c) ovog clana navrši 50 godina života zadržava pravo na porodicnu penziju. (6) Udovica koja do smrti supruga nije navršila 50 ali je imala navršenih 45 godina života ima pravo na porodicnu penziju kad navrši 50 godina života. (7) Udovica koja je do smrti supruga ili do prestanka prava na porodicnu penziju navršila 45 godina života ima pravo na porodipotpuno nesposobna za privredivanje. cnu penziju prije navršenih 50 godina života, ako postane

(8) Udovica ima pravo na porodirodeno 300 dana nakon njegove smrti. cnu penziju i kad je dijete osiguranika, odnosno korisnika penzije

(9) Izuzetno od uslova propisanih u st. (1) do (8) ovog branioca, ima pravo na porodicnu penziju kada navrši 45 godina života. clana, udovica šehida, odnosno poginulog

Clan 71 (Uslovi za porodicnu penziju udovca) (1) Udovac ima pravo na porodicnu penziju: a) ako je na dan smrti supruge navršio 60 godina života, b) ako je na dan smrti supruge bio potpuno nesposoban za privrenesposobnost nastala u roku jedne godine od dana smrti supruge, divanje, odnosno ako je takva

c) ako je poslije smrti supruge ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na porodion obavlja roditeljske dužnosti prema toj djeci. cnu penziju, a

(2) Udovac kome pravo na porodiovog clana prestane prije navršenih 60 ali poslijecnu penziju ostvarenu prema odredbama stava (1) ta navršenih 55 godina života može ponovo cka c) ostvariti pravo kad navrši 60 godina života. (3) Udovac koji nije ostvario pravo na porodicnu penziju u skladu sa stavom (1) tacka c) ovog cprava na porodilana, iako je ispunjavao uslove, može ostvariti pravo na porodicnu penziju djece, pod uslovima utvrdenim ovim zakonom. cnu penziju i nakon prestanka

(4) Udovac koji u toku korištenja prava na poroditacka c) ovog clana postane potpuno nesposoban za privrecnu penziju ostvarenu u skladu sa stavom (1) divanje zadržava pravo na porodicnu penziju dok postoji takva nesposobnost. (5) Udovac koji u toku korištenja prava u skladu sa stavom (1) tacka c) ovog clana navrši 60 godina života zadržava pravo na porodicnu penziju. (6) Udovac koji do smrti supruge nije navršio 60 ali je imao navršenih 55 godina života ima pravo na porodicnu penziju kad navrši 60 godina života. (7) Udovac koji je do smrti supruge ili do prestanka prava na porodicnu penziju navršio 55 godina života ima pravo na porodipotpuno nesposoban za privredivanje. cnu penziju prije navršenih 60 godina života, ako postane

(8) Izuzetno od uslova propisanih u st. (1) do (7) ovog clana, udovac šehida-žene, odnosno poginule braniteljice, ima pravo na porodicnu penziju kada navrši 60 godina života. Clan 72 (Uslovi za porodicnu penziju supružnika iz razvedenog braka) Pravo na porodicnu penziju ima i supružnik iz razvedenog braka, ako mu je pravosnažnom sudskom presudom dosudeno pravo na izdržavanje, te ukoliko ispunjava uslove iz ovog zakona. Clan 73 (Uslovi za porodicnu penziju djeteta) (1) Dijete ima pravo na porodicnu penziju do navršenih 15 godina života. (2) Poslije navršenih 15 godina života, dijete ima pravo na porodiredovnog školovanja, ali najkasnije do navršenih 26 godina života. cnu penziju do završetka

(3) Redovnim školovanjem, u smislu ovog zakona, stepena obrazovanja od škole koju je dijete završilo. ne smatra se školovanje u školi istog ili nižeg

(4) Dijete kod koga nastupi nesposobnost za samostalan život i rad prije 15. godine života ima pravo na porodicnu penziju dok ta nesposobnost traje.

(5) Dijete kod koga nesposobnost za privreosiguranika odnosno korisnika penzije ima pravo na porodidivanje nastupi poslije 15. godine života, a prije smrti cnu penziju ako ga je osiguranik odnosno korisnik penzije izdržavao do svoje smrti. (6) Dijete kod koga u toku korištenja prava na porodicnu penziju nastupi nesposobnost za samostalan život i rad ili nesposobnost za privrenesposobnost traje. divanje zadržava pravo na penziju dok ta

(7) Nesposobnost za samostalan život i rad postoji kada se lice zbog vrste i težine fizimentalnog oštecenja ili vrste i težine psihicke bolesti ne može osposobiti za obavljanje ckog ili najjednostavnijih poslova. Clan 74 (Izdržavani clan porodice i porodicno domacinstvo) (1) Osiguranik, odnosno korisnik penzije izdržavao je clana porodice ako prosjecni mjesecni prihod penziju, u godini u kojoj je nastupila smrt osigclana porodicnog domacinstva podnosioca zahtjeva za uranika odnosno korisnika penzije, ne prelazi iznos ostvarivanje prava na porodicnu najniže penzije u Federaciji iz prethodne godine, odredene u skladu sa ovim zakonom. (2) Porodicnim domacinstvom u skladu sa stavom (1) ovog clana smatraju se supružnici i njihova djeca (rodena u braku i van braka, usvojena, pastorci i unucad koje je izdržavao). Clan 75

(Nacin utvrdivanja porodicne penzije) (1) Porodipripadala na dan smrti, a u procentu koji se utvrcna penzija poslije smrti osiguranika se odreduje prema broju duje od invalidske penzije koja bi mu clanova porodice koji imaju pravo na penziju. (2) Porodicna penzija poslije smrti korisnika starosne ili invalidske penzije odreduje se od penzije koja je pripadala korisniku na dan smrti, a u procentu koji se utvrporodice koji imaju pravo na penziju. duje prema broju clanova

Clan 76 (Iznosi porodicne penzije) (1) U zavisnosti od broja clanova porodice koji ostvaruju pravo, porodicna penzija iznosi: a) za jednog clana 70% od penzije od koje se odreduje, b) za dva clana 80% od penzije od koje se odreduje, c) za tri clana 90% od penzije od koje se odreduje i d) za cetiri i više clanova 100% od penzije od koje se odreduje. (2) Dijete, odnosno djeca bez oba roditelja imaju pravo na porodicnu penziju u punom iznosu koji bi pripadao osiguraniku, odnosno korisnikovim zakonom. u penzije, ukoliko ispunjavaju uslove propisane

Clan 77 (Dijeljenje porodicne penzije) Ako pravo na porodii razvedeni supružnik kome je dosucnu penziju imaju supružnik umrlog osiguranika, odnosno korisnika penzije deno pravo na izdržavanje, porodicna penzija odreduje se u visini koja pripada za jednog clana porodice i dijeli se na jednake dijelove. POGLAVLJE VI. USKLAÐIVANJE OPCEG BODA I PENZIJA Clan 78 (Uskladivanje opceg boda) (1) Vrijednost op01.01.2019. godine, prema procentu porasta prosjeceg boda iz clana 47. ovog zakona usklacne bruto pladuje se 15. aprila svake godine, poce u Federaciji u prethodnoj cev od godini. (2) U slucaju promjene obuhvata bruto place u smislu Zakona o porezu na dohodak, vrijednost opceg boda ce se uskladiti prema odredbi clana 79. stav (1) ovog zakona. (3) Uskladivanje vrijednosti boda iz stava (2) može se provoditi najviše dvije uzastopne kalendarske godine.

(4) Vrijednost opceg boda iz stava (1) ovog clana, uz saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), utvr"Službenim novinama Federacije BiH". duje i objavljuje nosilac osiguranja u

Clan 79 (Uskladivanje penzija) (1) Penzije se usklaprocenta porasta potrošaduju15. aprila svake godine na nackih cijena i 50% procenta porasta realnog bruto društvenog proizvoda cin da se uskladivanje vrši u visini zbira 50% u Federaciji u prethodnoj godini, a prema podacima Feostvarenih u godini u kojoj se vrši uskladivanje, a najviše do stope rasta realnog bruto društvenog deralnog zavoda za statistiku, osim penzija proizvoda u prethodnoj godini. (2) Izuzetno od stava (1) ovog clana najviše penzije se nece uskladivati/povecavati sve dok najniži iznos penzije ne dostigne 1/5 (jednu petinu) iznosa najviše penzije ostvarene po zakonu. Clan 80 (Vanredno uskladivanje penzija) (1) Vlada Federacije može odluciti da izvrši vanredno uskladivanje penzija. (2) Vanredno usklabruto društvenog proizvoda u prethodne dvije kalendarske godine vedivanje može se provesti jednom u tekucoj godini ako je stopa rasta realnog ca od 3% i ako nema akumuliranog deficita budžeta Federacije, a naproizvoda u prethodnoj godini. jviše do stope rasta realnog bruto društvenog

(3) Odluku iz stava (1) ovog vanredno uskladivanje. clana Vlada Federacije, donosi do kraja mjeseca od kojeg se vrši

POGLAVLJE VII. NAJNIŽA I ZAJAMCENA PENZIJA Clan 81 (Najniža i zajamcena penzija) (1) Najniži iznos penzije pripada korisniku starosne, porodicne, odnosno invalidske penzije, a kome je penzija odreclana. dena u manjem iznosu od penzije utvrdene po odredbama stava (2) ovog

(2) Najniži iznos penzije je iznos najniže penzije isplauskladene za sva pripadajuca povecanja na dan ostvarivanja prava, a dalje se usklacene za decembar 2016. godine u Federaciji, duje u skladu sa clanom 79. stav (1) ovog zakona. (3) Izuzetno, ukoliko postoje finansijske mogucnosti, Vlada Federacije može posebnom odlukom utvrditi povenajviše do stope rasta realnog bruto društvenog proizvoda u prethodnoj godini. canje iznosa najniže penzije u procentu vecem od procenta iz stava (2) ovog clana, a

(4) Zajamceni iznos penzije pripada osiguraniku koji je ostvario pravo na penziju sa 40 godina staža osiguranja, a kome je penzija odrestava (5) ovog clana. dena u manjem iznosu od penzije utvrdene po odredbama

(5) ZajamFederaciji, usklaceni iznos penzije je iznos zajamdene za sva pripadajuca povecene penzije isplacanja na dan ostvarivanja prava, a dalje se usklacene za decembar 2016. godine u duje u skladu sa clanom 79. stav (1) ovog zakona. Clan 82 (Izuzeci od najniže penzije) Odredbe clana 81. st.(1), (2), (4) i (5) ovog zakona ne odnose se na osiguranike koji su ostvarili pravo na srazmjerni dio penzije po meprebivalište na teritoriji BiH, ukoliko medunarodnim ugovorima, kao ni na korisnike koji nemaju dunarodnim ugovorom nije drugacije uredeno.

POGLAVLJE VIII. ZAJEDNICKE ODREDBE Clan 83 (Momenat ostvarivanja prava) Pravo na starosnu i invalidsku penziju obezbjeduje se nakon prestanka osiguranja. Clan 84 (Nemogucnost prelaska starosne u invalidsku penziju) Promjene u zdravstvenom stanju korisnika starosneostvarivanja prava na penziju, bez obzira na uzrok, ne mogu biti razlog za ponovno priznavanje penzije koji stekne status osiguranika, nakon prava na penziju po osnovu nastale invalidnosti. Clan 85 (Nemogucnost ostvarivanja prava po osnovu promijenjene radne sposobnosti) Prava na osnovu promijenjene radne sposobnosti ne obezbjeduju se osiguraniku koji ispuni jedan od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penzinvalidsku penziju. iju ili koji ispuni uslove za ostvarivanje prava na

Clan 86 (Posebni slucajevi sankcija u vezi sa pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju) Pravo na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju ne obezbjerazloga ne pocne sa prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom u odreduje se osiguraniku koji bez opravdanog denom roku ili koji neopravdano prekine zapocetu prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju. Clan 87 (Izuzeci kodostvarivanja prava na osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti)

Osiguraniku iz clana 12. tac. c), d) i e) ovog zakona ne obezbjeduju se prava na osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti u vezi sa poslovima za koje ostvaruje ugovorenu naknadu. Clan 88 (Dobrovoljno osiguranje i prava na osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti) Osiguraniku u dobrovoljnom osiguranju ne obezbjeduju se prava na osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti. Clan 89 (Odnos prava na porodicnu penziju i obaveznog osiguranja) Pravo na porodicnu penziju obezbjeduje se clanu porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika penzije koji nije u obaveznom osiguranju. Clan 90 (Izuzeci od ostvarivanja prava na porodicnu penziju) (1) Pravo na porodicnu penziju ne može ostvariti i koristiti clan porodice koji je namjerno uzrokovao smrt osiguranika ili korisnika penzije i za takvo krivipravosnažnom presudom na kaznu zatvora. cno djelo je osuden

(2) radi ostvarivanja prava na porodiClan porodice umrlog osiguranika ili korisnika cnu penziju, ne može po tom osnovu stepenzije, koji se namjerno onesposobio za rad ci pravo na porodicnu penziju. Clan 91 (Porodicna penzija i zakljucenje braka) Ukoliko korisnik starosne ili invalidske penzije zakljuci brak sa navršenih 65 godina života, pravo na porodinajmanje tri godine ili da imaju zajednicnu penziju obezbjeduje se bracko dijete. cnom supružniku pod uslovom da je brak trajao

Clan 92 (Status osiguranika po ranijim propisima) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja obezbjeovom zakonu, ali je taj status imalo po ranijim propisima, ukoliko ispunjava uslove za duju se i licu koje nema status osiguranika po ostvarivanje prava propisana ovim zakonom. POGLAVLJE IX. PRAVO NA PENZIJU POVRATNIKA U FEDERACIJU Clan 93 (Pravo na penziju povratnika)

(1) Povratnici iz Republike Srpske u Federaciju koji su bili korisnici penzija ostvarenih u Društvenom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine Sarajevo i kojima je isplata penzija vršena na teritoriju današnje Federacije do 30. aprila 1992. godine, od dana podnošenja zahtjeva imaju pravo na penziju kod nositelja osiguranja u Federaciji. (2) Pravo iz stava (1) ovog clana mogu ostvariti lica koja su se vratila u Federaciju i koja su stekla status povratnika u smislu Zakona o raseljeniHercegovine i izbjeglicama iz Bosne iHercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj m licima i povratnicima u Federaciji Bosne i 15/05). (3) Korisnici penzija iz st. (1) i (2) ovog clana, kojima je nakon povratka iz Republike Srpske u Federaciju, nositelj osiguranja priznao pravo napenzije i u slucaju ako se kasnije odsele u inostranstvo. isplatu penzije, zadržavaju pravo na isplatu

DIO PETI - OSTVARIVANJE I KORIŠTENJE PRAVA

POGLAVLJE I. POKRETANJE POSTUPKA

Clan 94 (Nacelo dvostepenosti i sudske zaštite) U postupku ostvarivanja prava iz penzijskog osiguranja osigurava se dvostupnost rješavanja kod nosioca osiguranja, kao i sudska zaštita prava. Clan 95 (Obaveza pružanja strucne pomoci) U postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i u postupku utvrpruža strudivanja penzijskog staža, nosilac osiguranja je obavezan da osiguranicima i korisnicima prava cnu pomoc.

Clan 96 (Pokretanje postupka za starosnu penziju) Postupak za ostvarivanje prava na starosnu penziju pokreprestanka osiguranja. ce se na zahtjev osiguranika, a nakon

Clan 97 (Pokretanje postupka za invalidsku penziju) (1) Postupak za ostvarivanje prava na osnovu invalidnosti pokrenadležnog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite ili poslodavca pod uslovom da snosi ce se na zahtjev osiguranika, troškove medicinskog vještacenja i da ima saglasnost sindikata.

(2) Izuzetno, ukoliko osiguranik nije u mogucnosti da pokrene postupak za ostvarivanje prava na osnovu invalidnosti, zahtjev u njegovo ime može pokrenuti zakonski zastupnik ili punomocnik. Clan 98 (Pokretanje postupka za porodicnu penziju) Postupak za ostvarivanje prava na porodicnu penziju pokrece se na zahtjev clana porodice umrlog osiguranika, odnosno clana porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije. Clan 99 (Pokretanje postupka za utvrdivanje penzijskog staža) Postupak za utvrdivanje penzijskog staža pokrece se na zahtjev poslodavca, osiguranika, odnosno korisnika starosne ili invalidske penzije, kao i na zahtjev odnosno clana porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije. clana porodice umrlog osiguranika,

POGLAVLJE II. POSTUPAK RJEŠAVANJA I ZAŠTITA PRAVA Clan 100 (Rješavanje o pravima) (1) O pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i o utvrdivanju penzijskog staža rješava nosilac osiguranja. (2) Staž osiguranja kod nosilaca penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji i Republici Srpskoj priznavat ce se u skladu sa sporazumom zakljucenim izmedu navedenih subjekata. (3) Osiguranici koji su ostvarili penzijski staž u BiH do 30. aprila 1992. godine, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po zakonu i primjenom mekod nosioca osiguranja u Federaciji, ukoliko je posljednje osiguranje bilo na teritoriji sadašnje dunarodnih ugovora, ostvaruju Federacije. (4) Nosilac osiguranja u Federaciji je nadležan i u slucaju ako je staž osiguranja nakon 30. aprila

  1. godine ostvaren iskljupriznaje po propisima Federacije. civo na teritoriji sadašnje Federacije, odnosno poseban staž koji se

(5) Ukoliko je staž osiguranja ostvaren nakon osiguranja u Federaciji prvi pristupa vodenju postupka ukoliko je posljednji staž osiguranja 30. aprila 1992. godine u oba entiteta, nosilac ostvaren na teritoriji Federacije, nakon entiteta ili propis države Bosne i Hercegovine. cega se primjenjuje sporazum, drugi propis izmedu

(6) Za odlunosilac osiguranja u Federaciji ukoliko je nacivanje o pravu na porodicnu penziju, poslije smrti korisnika penzije, nadležan je dan smrti korisnika vršio isplatu penzije.

Clan 101 (Nacin utvrdivanja cinjenica)

(1) U cilju pravilnog evidentiranja podataka bitnih za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, nosilac osiguranja vrši kontrolu tamaticnoj evidenciji o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. cnosti podataka u smislu propisa o

(2) O pravima iz penzijskog i invalidskog osigpodataka unesenih u maticnu evidenciju. uranja nosilac osiguranja rješava na osnovu

(3) znaCcaja za ostvarivanje prava, utvrinjenice koje se ne mogu utvrditi na osnovu podataka iz matiduju se u postupku rješavanja o tim pravima, ili postupku iz cne evidencije, a koje su od clana 99. ovog zakona. Clan 102 (Odredbe o medicinskom vještacenju) (1) Postojanje invalidnosti osiguranika i nesposobnosti clana porodice, kao uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, utvrmedicinskom vještacenju zdravstvenog stanja i ovom zakonu. duje Institut, u skladu sa propisima o

(2) Institut urei nesposobnosti duje postupak ocjenjivanja radne sposobnosti, utvrclana porodice, obim i sadržaj medicinske dokumentacije potrebne za divanje invalidnosti osiguranika vještaocjena i mišljenja, sadržaj obrazaccenje, nalaze, ocjene i mišljenja koa nalaza, ocjene i mišljenja, kaje mogu donijeti organi vještao i postupak revizije i kontrole cenja, definicije svih nalaza, nalaza, ocjena i mišljenja. Clan 103 (Prvostepeni i drugostepeni postupak) (1) O pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i o utvrdivanju penzijskog staža u prvom stepenu rješava nadležna služba nosioca osiguranja, na prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava ili utvrdcivanje penzijskog staža. ijem podrucju je osiguranik bio osiguran

(2) Izuzetno od stava (1) ovog ostvarivanje prava ili utvrdivanje penzijskog staža prošlo više od 12 mjeseci, u prvom stepenu clana, ako je od prestanka osiguranja do podnošenja zahtjeva za nadležna je služba nosioca osiguranja na cijem podrucju podnosilac zahtjeva ima prebivalište. (3) O pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i o utvrdivanju penzijskog staža, u drugom stepenu rješava direktor nosioca osiguranja. Clan 104 (Žalba) Žalba protiv rješenja prvostepenog organa ne odlaže izvršenje rješenja. Clan 105 (Upravni spor)

Protiv rješenja nosioca osiguranja donesenog u drugom stepenu može se pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda. POGLAVLJE III. OSTVARIVANJE PRAVA Clan 106 (Momenat ostvarivanja prava na starosnu penziju) (1) Pravo na starosnu penziju osiguranik stiosiguranja, pod uslovom da je zahtjev za ostvarce od prvog narednog dana nakon prestanka ivanje prava podnesen u roku od tri mjeseca od dana prestanka osiguranja. (2) Ako je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen poslije isteka roka iz stava (1) ovog clana, pravo na starosnu penziju osiguranik stiako su na taj dan ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava. ce od dana podnošenja zahtjeva i za tri mjeseca unazad

Clan 107 (Momenat ostvarivanja prava na invalidsku penziju) (1) Pravo na invalidsku penziju osiguranik stice od dana nastanka invalidnosti. (2) Pravo na invalidsku penziju osiguraniku se priznaje od dana utvrdivanja invalidnosti pod uslovom da je zahtjev za ostvarivanje prava podnio u roku od tri mjeseca od dana ispunjenja uslova za ostvarivanje prava, a ukoliko je zahtjev za ostvarivanje prava podnio nakon isteka roka od tri mjeseca, pravo na invalidsku penziju seostvarivanje prava i za tri mjeseca unazad. priznaje od dana podnošenja zahtjeva za

Clan 108 (Momenat ostvarivanja prava na porodicnu penziju) (1) Pravo na porodiispunjeni uslovi za ostvarivanje prava, pod uslovomcnu penziju iza umrlog osiguranika da je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen clan porodice stice od dana kad su u roku od tri mjeseca od dana ispunjenja uslova. (2) Pravo na porodicnu penziju iza umrlog korisnika prava clan porodice stice od prvog dana narednog mjeseca od dana smrti, pod uslovom daroku od tri mjeseca od dana ispunjenja uslova. je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u

(3) Ako je zahtjev za ostvarivanje prava podnepravo na porodicnu penziju clan porodice ima od dana podnošenja zahtjeva i za tri mjeseca sen poslije isteka roka iz st. (1) i (2) ovog clana, unazad ako su na taj dan ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava. Clan 109 (Porodicna penzija u slucaju kada pravo ostvaruje više clanova porodice) (1) Porodicna penzija se odreduje kao jedna i kada pravo ostvaruje više clanova porodice, pod uslovom da korisnici ne zahtijevaju da se penzija isplacuje odvojeno.

(2) Ako korisnici zahtijevaju da se penzija isplacuje odvojeno, dio penzije koji pripada svakom korisniku odrekorisnika. duje se tako što se iznos penzije iz stava (1) ovog clana podijeli sa brojem

Clan 110 (Ponovno odredivanje iznosa porodicne penzije) (1) Ako neko od koji su ostvarili pravo, odreclanova porodice podnese zahtjev za ostvarivanje prava poslije duje se novi iznos porodicne penzije od dana podnošenja zahtjeva i za clanova porodice tri mjeseca unazad. (2) Ako nekom od clanova porodice prestane pravo na porodicnu penziju, za preostale korisnike odreduje se novi iznos porodicne penzije od prvog narednog dana nakon prestanka prava. (3) Ako ostvaruje pravo u skladu sa clanom 70. stav (8) ovog zakona, ima pravo na porodicnu penziju od dana smrti osiguranika, odnosno prvog dana narednog mjeseca od dana smrti korisnika penzije, ukoliko je zahtjev podnijela u roku od tri mjeseca od dana rodenja djeteta.

Clan 111 (Obaveza korištenja samo jednog prava na penziju) Lice koje u skladu sa ovim zakonom ispuni uslosnova može, po sopstvenom izboru, koristiti samo jedno od tih prava. ove za ostvarivanje prava na penziju po više

POGLAVLJE IV. ISPLATA PENZIJA Clan 112 (Isplata penzija) Penzija se isplacuje od dana ispunjenja uslova propisanih za sticanje penzije, ako je zahtjev podnijet u roku od tri mjeseca od dana ispunjenjaroka, od dana podnošenja zahtjeva i za tri mjeseca unazad. uslova, a ako je zahtjev podnijet po isteku tog

Clan 113 (Utvrdivanje penzije i dospjela novcana primanja) (1) Penzija se utvrmjesec. duje u mjesecnom iznosu i isplacuje unazad, u tekucem mjesecu za prethodni

(2) Dospjela novosiguranja zastarijevaju u roku od tri mjeseca, od dana dospjelosti. cana primanja proistekla iz ostvarenog prava iz penzijskog i invalidskog

Clan 114 (Nacin isplate penzije)

(1) Nosilac osiguranja je obavezan da penziju isplacuje korisniku u Federaciji, putem pošte ili putem banaka, a što ce se urediti posebnim aktom nosioca osiguranja. (2) Isplata penzije u inostranstvo vrši se u skladu sa odredbama medunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, a u slureciprociteta. caju kad sporazum nije zakljucen, isplata se vrši po principu

(3) Penzija se isplamedunarodnom ugovoru. Ako ova obaveza ne postoji po mecuje državljaninu Federacije u inostranstvo, ako takva obaveza postoji po dunarodnom ugovoru, nosilac osiguranja može odobriti isplatu, ako iz porodiodlazi na stalan boravak u inostranstvo. cnih i zdravstvenih razloga državljanin Federacije

Clan 115 (Obaveze korisnika penzije i obustava isplate) (1) Korisnik penzije je obavezan da, u roku od svaku cinjenicu koja je od uticaja na korištenje odnosno obim prava. 15 dana od nastanka, nosiocu osiguranja prijavi

(2) Korisnik penzije kome se isplata vrši van godine, nosiocu osiguranja dostavi potvrdu o životu. Federacije obavezan je da na kraju kalendarske

(3) Korisniku penzije koji ne postupi na nanosioca osiguranja za cinjenice za koje je vezano korištenje prava, isplata penzije se obustavlja. cin iz st. (1) i (2) ovog clana ili se ne odazove pozivu

Clan 116 (Obustava isplate u slucaju sticanja statusa osiguranika u obavezom osiguranju) Korisniku penzije koji u skladu sa ovim zakosiguranju, izuzev osiguranika iz clana 12. taonom stekne status osiguranika u obaveznom c. c), d), e) i f) ovog zakona, isplata penzije se obustavlja za period trajanja osiguranja. POGLAVLJE V. PONOVNO ODREÐIVANJE PENZIJE Clan 117 (Ponovno odredivanje penzije) Korisniku starosne penzije koji stekne status osiguranika u obaveznom osiguranju, nakon prestanka tog osiguranja, na njegov zahtjev ce se odrediti novi iznos penzije po odredbama ovog zakona pod uslovom da je naknadno navršio njegov zahtjev uspostaviti isplata ranije priznate penzije. najmanje šest mjeseci staža osiguranja ili ce se na

POGLAVLJE VI. PRESTANAK PRAVA Clan 118 (Prestanak prava) (1) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja prestaju smrcu korisnika.

(2) Penzija za mjesec u kome je nastupila smrt korisnika isplacuje se za cijeli mjesec. Clan 119 (Momenat prestanka prava) (1) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, postoje uslovi za ostvarivanje tih prava. prestaju kada u toku korištenja prestanu da

(2) Prava u skladu sa stavom (1) ovog ostvarivanje prava. clana prestaju od dana prestanka postojanja uslova za

(3) Ukoliko korisnik porodiponovo podnese zahtjev za ostvarivanje prava na penziju, uspostavitcne penzije kome je pravo prestalo u skladu sa stavom (1) ovog ce se isplata ranije utvrdclana ene penzije nakon ispunjenja uslova propisanih ovim zakonom. Clan 120 (Posebni slucajevi prestanka prava) (1) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja prestaju u slucaju kad se naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava. (2) Postupak za prestanak prava u skladu sa stavom (1) ovog clana pokrece se po službenoj dužnosti, bez obzira na rok koji je protekao od dana donošenja rješenja kojim je priznato pravo. (3) Prava u skladu sa stavom (1) ovog clana prestaju od dana utvrdenog rješenjem nosioca osiguranja. Clan 121 (Prestanak isplate na zahtjev korisnika) (1) Pravo na isplatu penzija i naknada prestaje na zahtjev korisnika, od dana podnošenja zahtjeva, pod uslovom da u zahtjevu nije precizno naveden datum prestanka. (2) Ukoliko korisnik kome je isplata penzija i naknada prestala u skladu sa stavom (1) ovog clana ponovo podnese zahtjev za isplatu penzije ili naknzahtjeva i za tri mjeseca unazad. ade, ista mu pripada od dana podnošenja

Clan 122 (Prestanak prava na porodicnu penziju udovici) (1) Pravo na porodiizuzev ako je pravo na porodicnu penziju prestaje udovici mlacnu penziju ostvarila zbog potpune nesposobnosti za privredoj od 50 godina života koja stupi u brak, divanje.

(2) Udovica koja na osnovu smrti supruga iz novog braka ne ostvari pravo na porodiima pravo na porodicnu penziju na osnovu supruga iz prvog braka, ako na dan smrti drugog cnu penziju, supruga ima djece iz prvog braka koja koriste pravo na porodiprema toj djeci vrši roditeljske dužnosti. cnu penziju, pod uslovom da

Clan 123 (Prestanak prava na porodicnu penziju udovcu) (1) Pravo na porodicnu penziju prestaje udovcu mladem od 60 godina života koji stupi u brak, izuzev ako je pravo na porodicnu penziju ostvario zbog potpune nesposobnosti za privredivanje. (2) Udovac koji na osnovu smrti supruge iz novog braka ne ostvari pravo na porodicnu penziju, ima pravo na porodisupruge ima djece iz prvog braka koja koriste pravo na porodicnu penziju po osnovu supruge iz prvog braka, ako na dan smrti druge cnu penziju, pod uslovom da prema toj djeci vrši roditeljske dužnosti. DIO ŠESTI - FINANSIRANJE

POGLAVLJE I. TEKUCE FINANSIRANJE

Clan 124 (Finansiranje prava) Sredstva za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i rad nosioca osiguranja obezbjeduju se iz:

a) doprinosa, b) budžeta Federacije, c) budžeta Bosne i Hercegovine, d) izdavanja u zakup i prodaje imovine nosioca osiguranja, e) kamata na novcana sredstva, f) usluga strucne službe nosioca osiguranja, g) subvencija, donacija i drugih izvora u skladu sa zakonom, h) kreditnih i drugih sredstava. Clan 125 (Korištenje sredstava) (1) Sredstva iz clana 124. ovog zakona koriste se za: a) isplatu penzija, b) troškove isplate penzija,

c) troškove za rad organa i strucne službe nosioca osiguranja, d) troškove medicinskog vještacenja, e) nabavku opreme za rad strucne službe nosioca osiguranja, f) izgradnju, kupovinu i održavanje poslovnih objekata nosioca osiguranja, g) ostale troškove u skladu sa zakonom. (2) Sredstva iz najugroženijih penzionera, što clana 124. ovog zakona mogu se koristiti i za pomoce se urediti aktom nosioca osiguranja, na koji saglasnost daje c u rehabilitaciji bolesnih i Ministarstvo, te u skladu sa finansijskim mogupenzionera na nivou Federacije. cnostima i za finansiranje i rad udruženja

POGLAVLJE II. DOPRINOSI Clan 126 (Upucujuce norme o doprinosima) Doprinosi, obveznici doprinosa, uplatioci doprinosa, osnovice i stope doprinosa, nacin obracuna i rokovi placanja, kao i druga pitanja koja se odnose na doprinose ureduju se posebnim zakonom. Clan 127 (Stopa doprinosa za staž osiguranja sa uvecanim trajanjem) Stopa doprinosa za osiguranika kome se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem uvecava se aktuarski neutralno, a što ce se urediti posebnim zakonom. Clan 128 (Upucujuce norme o obvezniku uplate doprinosa) (1) Obveznik uplate doprinosa je obavezan da uplati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za sve obveznike doprinosa, u skladu sa posebnim zakonom. (2) Ukoliko ne postoji obveznik uplate doprinosa iz stava (1) ovog clana, utvrdene zaostale obaveze može izmiriti i sam osiguranik ili kupac uprave u skladu sa posebnim propisom. obveznika uplate doprinosa, kao i drugi organ

POGLAVLJE III. SREDSTVA IZ BUDŽETA FEDERACIJE Clan 129 (Sredstva iz budžeta) (1) Federacija iz budžeta, u skladu sa finansijskim mogucnostima, obezbjeduje nosiocu osiguranja sredstva za pokrice obaveza nastalih po osnovu:

a) prava ostvarenih na osnovu posebnih propisa o povoljnijem penzionisanju i to u iznosu propisanom svakim od posebnih propisa o povoljnijem penzionisanju, b) prava ostvarenih na osnovu posebnog staža iz clana 36. ovog zakona, c) isplate penzija vojnim osiguranicima pripadnicima bivše JNA državljanima BiH (u daljnjem tekstu: vojni osiguranici bivše JNA)-korisnicima penzije koji imaju prebivalište na teritoriji Federacije, a kojima se penzija isplapropisima o penzijskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika koji su se primjenjivali do cuje u visini 50% iznosa penzije odredene u skladu sa dana stupanja na snagu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 4/09 i 55/12),

d) prava ostvarenih na osnovu stava (9) clana 70. ovog zakona, e) prava ostvarenih na osnovu stava (8) clana 71. ovog zakona. (2) Korisniku penzije iz stava (1) tasa clanom 114. ovog zakona. cka c) ovog clana penzija se isplacuje u drugu državu u skladu

Clan 130 (Uvodenje trezorskog poslovanja nosioca osiguranja) (1) Finansijsko poslovanje nosioca osiguranja obavlja se preko racuna budžeta Federacije. (2) Sredstva za obavljanje djelatnosti nosioca osiguranja osiguravaju se prema odredbama ovoga zakona i drugih zakona. (3) Prihodi i sredstva za finansiranje rashoda iz clana 125. ovoga zakona i njihov raspored utvrduju se finansijskim planom nosioca osiguranja koji je sastavni dio budžeta Federacije. (4) Ukoliko prihodi nosioca osiguranja ne pokrivaju rashode za isplatu penzija, u tekucem mjesecu, potrebna razlika sredstava namirit koje obezbijedi Federacija. ce se iz budžeta Federacije, odnosno drugih izvora

(5) Višak sredstava od doprinosa i drugih izvora je prihod budžeta Federacije. Clan 131 (Dinamika osiguravanja sredstava i podzakonski propisi) (1) Sredstva iz cl. 129. i 130. ovog zakona, Federacija obezbjeduje mjesecno, najkasnije do petog u mjesecu za prethodni mjesec. (2) Federalno ministarstvo finansija može donijeti propis kojim ce se urediti nacin obracuna i utvrdivanja visine obaveze u skladu sa stavom (1) ovog clana. DIO SEDMI - NAKNADA ŠTETE Clan 132

(Naknada štete) (1) Naknada štete priizvršenih isplata penzija i drugih novcinjene nosiocu osiguranja, odnosno povracanih primanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja vrši se caj nezakonito i nepravilno po odredbama zakona kojim se ureuredeno. duju obligacioni odnosi, ako ovim zakonom nije drugacije

(2) Nosilac osiguranja ima pravo da zahtijeva naknadu pritjelesno oštecenje, invalidnost ili smrt osiguranika prouzrokovana zbog nepreduzimanja cinjene štete od poslodavca ako je propisanih mjera zaštite na radu ili zaštite životnpenzijskog i invalidskog osiguranja. e sredine, a po tom osnovu je ostvareno pravo iz

(3) Nosilac osiguranja ima pravo da zahtijeva naknadu prikrajnjom nepažnjom, prouzrokovalo tjelesno oštecenje, invalidnost ili smrt osiguranika, ako je, po cinjene štete od lica koje je, namjerno ili tom osnovu, ostvareno pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja. (4) Pri utvrdivanju visine štete ne uzimaju se u obzir iznosi uplacenog doprinosa za to osiguranje, niti dužina navršenog penzijskog staža. Clan 133 (Iznos zahtjeva za naknadu štete) (1) Zahtjev za naknadu štete može obuhvatiti ukupan iznos štete ili iznos dijela štete. (2) Iznos iz stava (1) ovog naknade za tjelesno oštecenje, kao i prema oclana obracunava se prema visini priznate penzije, odnosno novcekivanom prosjecnom vremenu korišcenja tog cane prava. Clan 134 (Preplaceni iznos prava) (1) Lice kome je na teret nosioca osiguranja izvršena isplata, na koju nije imalo pravo po zakonu, obavezno je da vrati nosiocu osiguranja primljeni iznos. (2) Nosilac osiguranja u upravnom postupku po službenoj dužnosti donosi rješenje o utvrdivanju preplarokove za povrat istog. cenog iznosa penzijskog primanja u kojem navodi visinu preplacenog iznosa, nacin i

(3) Rješenje o preplati penzije je izpostupak. vršna isprava shodno propisu kojim se ureduje izvršni

(4) Ako je dužnik korisnik penzije, nosilac osbude nadoknaden obustavom do trecine mjeseiguranja rješenjem može odrediti da preplacnog iznosa penzije sve dok se na taj naccin ne eni iznos izmiri preplaceni iznos. Clan 135 (Naknada štete od osiguravajuceg društva)

Nosilac osiguranja ima pravo da zahtijeva naknadu štete i neposredno od osiguravajuceg društva, u slucaju da je šteta nastala upotrebom motornog vozila. Clan 136 (Zastara) (1) Pravo nosioca osiguranja na utvrdivanje nepripadajuceisplate i pravo na povrat nepripadajuce isplate zastarijeva za pet godina racunajuci od dana kada je zastara pocela teci. (2) Zastara prava na utvrdivanje nepripadajuce isplate pocinje teci nakon isteka godine u kojoj je nosilac osiguranja saznao za nepripadajucu isplatu, odnosno za primaoca nepripadajuce isplate. (3) Zastara prava na povrat nepripadajuce isplate pocinje teci od pravomocnosti rješenja kojim je utvrdena nepripadajuca isplata. (4) Ako se radi povrata nepripadajuce isplate, kamata ili troškova naplate vodi postupak pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, za vrijeme trajanja tog postupka zastara ne tece. (5) Tok zastare prava na utvrdivanje, odnosno prava na povrat nepripadajuce isplate, kamata i troškova naplate prekida se svakom službenom radnjom nosioca osiguranja usmjerenom na utvrdivanje ili povrat nepripadajuce isplate, kamata i troškova naplate, koja je dostavljena na znanje obavezniku povrata. (6) Nakon poduzetih radnji iz stava (5) ovog clana zastarni rok pocinje ponovo teci. DIO OSMI - NADZOR I KAZNENE ODREDBE Clan 137 (Nadzor) (1) Nadzor nad radom nosioca osiguranja vrši Ministarstvo, upravna inspekcija i Federalna uprava za inspekcijske poslove, svako u okviru svoje nadležnosti. (2) U vršenju inspekcijskog nadzora nadležni inspektor ili drugo ovlašteno lice, za utvrdene nepravilnosti preduzima mjere prema opodgovarajuca oblast inspekcija. cim ovlaštenjima propisanim zakonom kojim se ureduje

(3) Nadzor nad primjenom ovog zakona se tice obaveze evidentiranja, kontrole i naplate doi propisa donesenih za njegovo provoprinosa vrši Porezna uprava Federacije Bosne denje u dijelu koji iHercegovine. Clan 138 (Novcane kazne za poslodavca, osiguranika i odgovorno lice) (1) Novcanom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM kaznice se za prekršaj: a) poslodavac ako postupa suprotno odredbama ovog zakona,

b) osiguranik ako postupa suprotno odredbama ovog zakona. (2) Za prekršaj iz stava (1) takaznice se i odgovorno lice poslodavca. cka a) ovog clana, novcanom kaznom od 500 KM do 2.000 KM,

Clan 139 (Novcane kazne za nosioca osiguranja) (1) Novako: canom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM kaznice se za prekršaj nosilac osiguranja

a) nadležnoj inspekciji ili drrješavanje, ne dostavi potrebne podatke, spise ugom ovlaštenom licu onemogui obavještenja o pitanjima koja se odnose na ci ostvarivanje uvida u upravno upravne stvari koje se rješavaju u upravnom postupku ili ne postupi po nalozima upravne inspekcije,

b) Ministarstvima koje vrše nane dostavi potrebne podatke, spise i obavještenjadzor nad primjenom zakona, onemogu o pitanjima koja se rješavaju u upravnom ci uvid u upravno rješavanje, postupku, c) ne postupi u skladu sa uputom ili zahtjevom Ministarstva. (2) Za prekršaj iz stava (1) ovog odgovorno lice nosioca osiguranja. clana, novcanom kaznom od 500 KM do 2.000 KM kaznice se i

DIO DEVETI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Clan 140 (Isplata penzija korisnicima koji ostvaruju pravo) (1) Korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koji su prava ostvarili po propisima koji su primjenjivani do stupanja na snagu ovog zakona, ta prava se obezbjedostignutom iznosu posljednje isplacene penzije, odnosno penzije uskladene sa posljednjim duju i dalje, u koeficijentom prije stupanja na snagu ovog zakona i dalje zakona. ce se uskladivati po odredbama ovog

(2) Korisnicima prava iz penzijskog i invalidskoggodine, zakonski iznos penzije se povecava za 10%, te se uskla osiguranja, koji su prava ostvarili do 31.07.1998. duje sa posljednjim koeficijentom prije stupanja na snagu ovog zakona i dalje ce se uskladivati po odredbama ovog zakona. (3) Korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koji su prava ostvarili od 31.07.1998. godine do 31.12.2007. godine, zaposljednjim koeficijentom prije stupankonski iznos penzije se poveja na snagu ovog zakona i dalje cava za 5%, te se usklace se uskladivati po duje sa odredbama ovog zakona. (4) Pravo na penziju i naknadu place zbog manje place na drugom radnom mjestu ostvareno po propisima koji su važili prije stupodredbama ovog zakona, osim u sluanja na snagu ovog zakona necajevima odredenim ovim zakonom. ce se ponovo odredivati po

Clan 141 (Posebni slucajevi utvrdivanja podataka o penzijskom stažu) Kada se ne raspolaže podacima o penzijskom stažu registriranom u maticnoj evidenciji, odnosno u slupenzijski staž utvrdit caju utvrdivanja podataka o penzijskom stažu u skladu sa ce se na osnovu slijedece dokumentacije: cl. 99. i 101. stav (3) ovog zakona,

a) radne knjižice, b) pravosnažnog rješenja o penzijskom stažu, c) rješenja o prijemu u radni odnos, d) rješenja o rasporedu na radno mjesto i prestanku radnog odnosa, e) obavještenja o placi i stažu osiguranja, f) prijepisa licnog kartona o zdravstvenom osiguranju, g) drugih odgovarajucih dokumenata. Clan 142 (Izuzetna prijevremena starosna penzija za muškarce) Izuzetno od clana 40. ovog zakona, osiguranik muškarac ima pravo na starosnu penziju kad navrši najmanje u: a) 2018. godini 60 godina i šest mjeseci života i 35 godina i šest mjeseci staža osiguranja, b) 2019. godini 61 godinu života i 36 godina staža osiguranja, c) 2020. godini 61 godinu i šest mjeseci života i 36 godina i šest mjeseci staža osiguranja, d) 2021. godini 62 godine života i 37 godina staža osiguranja, e) 2022. godini 62 godine i šest mjeseci života i 37 godina i šest mjeseci staža osiguranja, f) 2023. godini 63 godine života i 38 godina staža osiguranja, g) 2024. godini 63 godine i šest mjeseci života i 38 godina i šest mjeseci staža osiguranja, h) 2025. godini 64 godine života i 39 godina staža osiguranja, i) 2026. godini 64 godine i šest mjeseci života i 39 godina i šest mjeseci staža osiguranja. Clan 143 (Izuzetna prijevremena starosna penzija za žene)

Izuzetno od clana 40. ovog zakona, osiguranik žena ima pravo na starosnu penziju kad navrši najmanje u: a) 2018. godini 55 godina i šest mjeseci života i 30 godina i šest mjeseci staža osiguranja, b) 2019. godini 56 godina života i 31 godinu staža osiguranja, c) 2020. godini 56 godina i šest mjeseci života i 31 godinu i šest mjeseci staža osiguranja, d) 2021. godini 57 godina života i 32 godine staža osiguranja, e) 2022. godini 57 godina i šest mjeseci života i 32 godine i šest mjeseci staža osiguranja, f) 2023. godini 58 godina života i 33 godine staža osiguranja, g) 2024. godini 58 godina i šest mjeseci života i 33 godine i šest mjeseci staža osiguranja, h) 2025. godini 59 godina života i 34 godine staža osiguranja, i) 2026. godini 59 godina i šest mjeseci života i 34 godine i šest mjeseci staža osiguranja, j) 2027. godini 60 godina života i 35 godina staža osiguranja, k) 2028. godini 60 godina i šest mjeseci života i 35 godina i šest mjeseci staža osiguranja, l) 2029. godini 61 godinu života i 36 godina staža osiguranja, m) 2030. godini 61 godinu i šest mjeseci života i 36 godina i šest mjeseci staža osiguranja, n) 2031. godini 62 godine života i 37 godina staža osiguranja, o) 2032. godini 62 godine i šest mjeseci života i 37 godina i šest mjeseci staža osiguranja, p) 2033. godini 63 godine života i 38 godina staža osiguranja, q) 2034. godini 63 godine i šest mjeseci života i 38 godina i šest mjeseci staža osiguranja, r) 2035. godini 64 godine života i 39 godina staža osiguranja, s) 2036. godini 64 godine i šest mjeseci života i 39 godina i šest mjeseci staža osiguranja. Clan 144 (Izuzetna prijevremena starosna penzija za osiguranike) Izuzetno od godina penzijskog staža i najmanje 62 godine života. clana 40. ovog zakona, osiguranik ima pravo na starosnu penziju i kada navrši 40

Clan 145

(Umanjenje penzije) Osiguranicima iz odnosu na propisanih 65 godina života, iznos cl. 142., 143. i 144. ovog zakona, za ostvarene penzije umanjuje se za 0,333333 %. svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju u

Clan 146 (Stimulacija za kasniji odlazak u starosnu penziju) Osiguranicima iz odnosu na propisanih 65 godina žiclana 40. ovog zakona, za svaki mjesec vota, iznos ostvarene penzije uvekasnijeg odlaska u starosnu penziju u cava se za 0,166666 %.

Clan 147 (Posmrtnina) (1) U sluHercegovine, nasljedniku-caju smrti korisnika penzije sa prebivalištem u Federaciji ili Distriktu Brclanu uže porodice, koje izmiri troškove sahrane pripada naknada cko Bosne i pogrebnih troškova u visini prosjecne penzije isplacene u mjesecu prije smrti korisnika penzije. (2) Zahtjev za naknadu troškova sahrane podnosi se u roku od tri mjeseca od dana smrti korisnika penzije. (3) Postupak i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje naknada iz stava (1) ovog clana, uredice nosilac osiguranja svojim aktom, na koji saglasnost daje Vlada Federacije. Clan 148 (Rok za donošenje podzakonskih akata) Nosilac osiguranja dužan je svoje opce akte uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Clan 149 (Rok za donošenja pravilnika) Ministarstvo ce u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik iz clana 33. ovog zakona. Clan 150 (Primjena postojecih propisa i rok za uspostavu trezorskog poslovanja) (1) Do donošenja propisa iz cl. 148. i 149. ovog zakona, primjenjivace se propisi koji su bili na snazi na dan stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom. (2) Odredbe clana 130. ovog zakona, nece se primjenjivati u periodu od najduže od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do sticanja finansijskih i tehnicemu ce odluku donijeti Vlada Federacije. U tom periodu na finansijsko poslovanje nosioca ckih uslova o osiguranja primjenjivati ce se propisi koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 151 (Okoncanje pokrenutih postupaka) Postupci koji nisu okoncani do stupanja na snagu ovog zakona, okoncat ce se po propisima koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. Clan 152 (Prestanak važenja propisa) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/98, 49/00, 32/01, 55/12). 73/05, 59/06, 4/09 i

Clan 153 (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".