ZAKON

O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU REPUBLIKA SRPSKA

I OSNOVNE ODREDBE

Clan 1.
Ovim zakonom ureduje se obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu
medugeneracijske solidarnosti (u daljem tekstu: obavezno osiguranje) i dobrovoljno
penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja nisu obavezno osigurana po ovom zakonu
(u daljem tekstu: dobrovoljno osiguranje), kao i prava i obaveze na osnovu tih osiguranja.
Clan 2.

Obaveznim i dobrovoljnim osiguranjem, na nacelima uzajamnosti i solidarnosti, osiguranicima se obezbjeduju prava u slucaju starosti i invalidnosti, a u slucaju smrti osiguranika odnosno korisnika penzije pravo se obezbjeduje clanovima njihovih porodica.

Clan 3.
(1) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju se i koriste samo pod
uslovima propisanim zakonom.
(2) Obim prava zavisi od dužine penzijskog staža osiguranika i visine plata i
osnovica osiguranja na koje je placen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Clan 4.

(1) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su licna prava i ne mogu se prenositi na druga lica, niti se mogu nasljedivati. (2) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ne zastarijevaju.

Clan 5.

(1) Korištenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja može se ograniciti samo u slucajevima i pod uslovima utvrdenim ovim zakonom. (2) Stecena prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja mogu prestati samo u slucajevima utvrdenim ovim zakonom.

Clan 6.
Dospjela a neisplacena novcana primanja na osnovu prava iz penzijskog i
invalidskog osiguranja mogu zastarjeti u slucajevima i pod uslovima utvrdenim ovim
zakonom.
Clan 7.

(1) Dospjela novcana primanja na osnovu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja nisu isplacena do smrti korisnika prava mogu se nasljedivati. (2) Dospjela novcana primanja iza korisnika prava koji nema nasljednika pripadaju Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond).

Clan 8.

Novcana primanja na osnovu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja mogu biti predmet izvršenja i obezbjedenja, u skladu sa zakonom.

II OSIGURANICI

Clan 9.

Osiguranik je, u skladu sa ovim zakonom, lice osigurano na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: osiguranik u obaveznom osiguranju) i lice osigurano na dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: osiguranik u dobrovoljnom osiguranju).

 1. Osiguranik u obaveznom osiguranju
Clan 10.

(1) Osiguranik u obaveznom osiguranju je: a) lice zaposleno na osnovu ugovora o radu ili drugog akta poslodavca (u daljem tekstu: osiguranik radnik), b) lice koje obavlja samostalnu djelatnost (u daljem tekstu: osiguranik samostalnih djelatnosti), v) lice koje obavlja sveštenicku dužnost ili vjersku službu (u daljem tekstu: osiguranik vjerski službenik) i g) lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: osiguranik poljoprivrednik).

(2) Ako lice istovremeno ispunjava uslove za osiguranje po više osnova iz stava 1.
ovog clana, osnov osiguranja odreduje se na taj nacin što postojanje osnova osiguranja po
prethodnoj tacki iskljucuje osnov osiguranja iz naredne tacke.
Clan 11.

Osiguranik radnik je: a) lice zaposleno u privrednom društvu, republickom organu, organu jedinice lokalne samouprave, javnoj ustanovi ili drugoj organizaciji u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika), b) lice zaposleno u zajednickim organima Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) i Brcko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brcko Distrikt), sa prebivalištem u Republici, v) lice zaposleno u Brcko Distriktu sa prebivalištem u Brcko Distriktu, ako je prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (u daljem tekstu: Jedinstveni sistem), g) lice zaposleno kod osiguranika iz clana 12. tacka a) ovog zakona ili kod nosioca poljoprivrednog gazdinstva, d) lice izabrano ili imenovano na javnu funkciju ako za obavljanje te funkcije ostvaruje platu ili naknadu, d) zaposleno lice upuceno na rad u inostranstvo, pod uslovom da nije obavezno osigurano po propisima države u koju je upuceno na rad, ako medunarodnim ugovorom nije drugacije odredeno, e) državljanin Republike koji je na teritoriji Republike zaposlen kod medunarodnih organizacija, diplomatskih ili konzularnih predstavništava, stranih pravnih ili fizickih lica, ako medunarodnim ugovorom nije drugacije odredeno, ž) strani državljanin i lice bez državljanstva koji su na teritoriji Republike zaposleni kod stranih pravnih ili fizickih lica, ako medunarodnim ugovorom nije drugacije odredeno, kao i kod medunarodnih organizacija, diplomatskih ili konzularnih predstavništava, ako je takvo osiguranje predvideno medunarodnim ugovorom, z) lice koje u skladu sa zakonom obavlja privremene i povremene poslove u skladu sa propisima o radu i i) lice do navršenih 26 godina života koje, u skladu sa zakonom, obavlja poslove preko omladinske zadruge, odnosno bez obzira na godine života ako nije na redovnom školovanju.

Clan 12.

Osiguranik samostalnih djelatnosti je: a) lice koje u skladu sa zakonom obavlja zanatsko-preduzetnicku djelatnost, odnosno obavlja privrednu djelatnost proizvodnjom, prometom i pružanjem usluga na tržištu, radi sticanja dobiti, b) lice koje u skladu sa posebnim propisima, samostalno u vidu zanimanja, obavlja profesionalnu djelatnost, v) clan privrednog društva ili druge organizacije, koji za svoj rad prima ugovorenu naknadu (u daljem tekstu: ugovorena naknada),

g) clan organa upravljanja ili organa nadzora, koji za svoj rad prima ugovorenu
naknadu,
d) lice koje obavlja poslove na osnovu ugovora o djelu, autorskog ili drugog
ugovora i za izvršen posao ostvaruje ugovorenu naknadu.
Clan 13.
Osiguranik vjerski službenik je lice koje na osnovu rješenja nadležnog vjerskog
organa ili vjerske zajednice obavlja sveštenicku dužnost ili vjersku službu.
Clan 14.
Osiguranik poljoprivrednik je lice koje obavlja poljoprivrednu proizvodnju i koje
je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac poljoprivrednog
gazdinstva, pod uslovom da na dan prijave na osiguranje nije stariji od 50 godina života,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost i da nije obavezno osiguran po drugom osnovu.
Clan 15.

Osiguranikom u obaveznom osiguranju smatra se i lice koje je korisnik novcane naknade na osnovu nezaposlenosti za vrijeme korištenja naknade za koju je placen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: doprinos).

Clan 16.

Status osiguranika u obaveznom osiguranju stice se podnošenjem prijave u Jedinstveni sistem koju je podnio uplatioca doprinosa, a prestaje podnošenjem odjave.

 1. Osiguranik u obaveznom osiguranju u odredenim okolnostima
Clan 17.

Lice je obavezno osigurano za slucaj invalidnosti zbog povrede na radu i profesionalne bolesti dok se nalazi u sljedecim okolnostima: a) za vrijeme ucešca u akciji spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda (požar, poplava, zemljotres i druge nepogode prouzrokovane višom silom) na teritoriji Republike ili u akciji preduzetoj radi spasavanja života gradana ili otklanjanja materijalne štete na imovini, b) za vrijeme pružanja pomoci republickim organima po njihovom zahtjevu, v) ucenik ili student za vrijeme prakticne nastave, odnosno za vrijeme strucne prakse kod poslodavca, g) za vrijeme obavljanja obaveznog rada prilikom izdržavanja kazne zatvora, maloljetnickog zatvora i za vrijeme izvršenja vaspitne mjere u vaspitnoj ustanovi, ustanovi za prevaspitavanje ili u posebnoj vaspitnoj ustanovi,

d) za vrijeme prekvalifikacija ili dokvalifikacije, u skladu sa zakonom,
d) za vrijeme rada kod poslodavca bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski
rad), u skladu sa zakonom,
e) za vrijeme obavljanja privremenih i povremenih poslova preko omladinskih
zadruga do navršenih 26 godina života ako se nalazi na redovnom školovanju,
ž) za vrijeme vršenja odredenih javnih funkcija ili gradanskih dužnosti po pozivu
republickih organa i organa jedinice lokalne samouprave i
z) lice sa teškocama u razvoju za vrijeme strucnog osposobljavanja, nakon
završenog osnovnog obrazovanja.
Clan 18.
Radi sticanja statusa osiguranika za lice iz clana 17. ovog zakona, uplatilac
doprinosa obavezan je da u Jedinstveni sistem dostavi prijavu lica koje se nalazi u tim
okolnostima u skladu sa zakonom koji reguliše oblast poreskog postupka.
 1. Osiguranik u dobrovoljnom osiguranju
Clan 19.
Lice koje nije osiguranik u obaveznom osiguranju može se osigurati na
dobrovoljno osiguranje pod uslovima, u obimu i na nacin predviden ovim zakonom, ako
ima prebivalište na teritoriji Republike ili teritoriji Brcko Distrikta, opštu zdravstvenu
sposobnost i ako je starije od 15 godina.
Clan 20.

Lice koje se nalazi na redovnom školovanju ne može biti osiguranik u dobrovoljnom osiguranju.

Clan 21.

(1) Dobrovoljno osiguranje se obezbjeduje pocev od dana podnošenja zahtjeva za utvrdivanje statusa osiguranika u dobrovoljnom osiguranju. (2) Dobrovoljno osiguranje prestaje na zahtjev osiguranika. (3) Dobrovoljno osiguranje prestaje i u slucaju da osiguranik ne uplati doprinos za tri mjeseca uzastopno i to od prvog dana u mjesecu za koji nije uplacen doprinos. (4) Status osiguranika u dobrovoljnom osiguranju utvrduje Fond rješenjem.

III PENZIJSKI STAŽ

Clan 22.
Penzijski staž na osnovu kojeg se ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog
osiguranja obuhvata staž osiguranja i poseban staž.
 1. Staž osiguranja
Clan 23.
Pod stažom osiguranja podrazumijeva se staž osiguranja sa efektivnim trajanjem i
staž osiguranja sa uvecanim trajanjem.
Clan 24.
U staž osiguranja sa efektivnim trajanjem racuna se vrijeme koje je osiguranik,
poslije 15. godine života, proveo u obaveznom i dobrovoljnom osiguranju, za koje je
uplacen doprinos.
Clan 25.

(1) Osiguraniku u obaveznom osiguranju u staž osiguranja sa efektivnim trajanjem racuna se vrijeme provedeno na radu sa punim radnim vremenom, u skladu sa propisima o radu. (2) Kao vrijeme provedeno na radu sa punim radnim vremenom podrazumijeva se i vrijeme koje je osiguranik proveo na radu sa skracenim radnim vremenom, ako je radno vrijeme, u skladu sa propisima o radu, izjednaceno sa punim radnim vremenom.

Clan 26.

(1) Vrijeme koje je osiguranik u obaveznom osiguranju proveo na radu sa nepunim radnim vremenom, u skladu sa propisima o radu, racuna se u staž osiguranja sa efektivnim trajanjem srazmjerno radnom vremenu provedenom na radu u odnosu na puno radno vrijeme. (2) Vrijeme provedeno na radu na sezonskim poslovima u skladu sa propisima o radu, sa radnim vremenom dužim od punog radnog vremena, racuna se u staž osiguranja sa efektivnim trajanjem tako što se preracunava na puno radno vrijeme.

Clan 27.

(1) Osiguraniku iz clana 12. t. v), g) i d) ovog zakona staž osiguranja racuna se prema ostvarenoj ugovorenoj naknadi za koju je uplacen doprinos. (2) Osiguraniku iz stava 1. ovog clana staž osiguranja sa efektivnim trajanjem izražen u mjesecima utvrduje se tako što se iznos ugovorene naknade sa porezima i doprinosima, tj. bruto iznos ugovorene naknade isplacene u toku godine podijeli sa prosjecnom mjesecnom bruto platom u Republici ostvarenom u prethodnoj godini.

Clan 28.
U staž osiguranja sa efektivnim trajanjem racuna se vrijeme za koje je
nezaposlenom licu u skladu sa propisima o zapošljavanju uplacen doprinos.
Clan 29.
Staž osiguranja sa efektivnim trajanjem ostvaren po svim osnovima utvrdenim
ovim zakonom može iznositi najviše 12 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini.
Clan 30.
(1) U staž osiguranja sa uvecanim trajanjem racuna se vrijeme u kojem je
osiguranik radio na narocito teškom, opasnom i po zdravlje štetnom radnom mjestu
odnosno poslu, kao i na radnom mjestu odnosno poslu na kojem osiguranik poslije
navršenja odredenih godina života ne može uspješno da obavlja svoju profesionalnu
djelatnost i za koje je, pored doprinosa za staž osiguranja sa efektivnim trajanjem, placen
doprinos srazmjerno stepenu uvecanja staža.
(2) Stepen uvecanja staža osiguranja iz stava 1. ovog clana zavisi od težine,
opasnosti i štetnosti rada, odnosno od prirode posla, a može iznositi najviše 50%.
Clan 31.

(1) Kao radno mjesto, odnosno posao na kojem je rad narocito težak, opasan i štetan po zdravlje (radno mjesto sa narocito povecanim rizikom) može se utvrditi radno mjesto odnosno posao na kojem postoje sljedeci uslovi: a) da u vezi s obavljanjem posla postoje štetni uticaji na zdravstveno stanje i radnu sposobnost osiguranika, i pored toga što su primijenjene sve opšte i posebne mjere zaštite i zdravlja na radu utvrdene propisima, kao i druge preventivne mjere koje mogu uticati na otklanjanje i smanjivanje štetnih uticaja i b) da se posao obavlja u uslovima štetnih uticaja u neprekidnom toku procesa rada. (2) Kao radno mjesto, odnosno posao na kojem osiguranik poslije navršenih odredenih godina života ne može uspješno da obavlja svoju profesionalnu djelatnost, može se utvrditi radno mjesto odnosno posao u onim zanimanjima u kojima, zbog prirode i težine posla, fiziološke funkcije organizma opadaju u toj mjeri da onemogucavaju dalje uspješno obavljanje te profesionalne djelatnosti.

Clan 32.

(1) U staž osiguranja sa uvecanim trajanjem racuna se vrijeme koje je osiguranik radio kao: a) lice sa najmanje 70% tjelesnog oštecenja, b) vojni invalidi od I do VI grupe, v) civilni invalidi rata od I do VI grupe.

(2) Osiguraniku iz stava 1. ovog clana staž osiguranja sa uvecanim trajanjem
racuna se ako je, pored doprinosa za staž osiguranja sa efektivnim trajanjem, placen i
doprinos srazmjerno stepenu uvecanja staža.
(3) Osiguraniku iz stava 1. ovog clana svakih 12 mjeseci rada racuna se kao 15
mjeseci staža osiguranja.
(4) Staž osiguranja sa uvecanim trajanjem u skladu sa stavom 2. ovog clana može
se racunati najranije od dana kada osiguranik dostavi poslodavcu dokument kojim
dokazuje cinjenicu iz stava 1. ovog clana.
(5) Pravilnik o listi tjelesnih oštecenja utvrduje ministar rada i boracko-invalidske
zaštite (u daljem tekstu: ministar) uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za
zdravstvenu zaštitu.
Clan 33.

(1) Osiguraniku iz cl. 30. i 32. ovog zakona staž osiguranja racuna se sa uvecanim trajanjem samo za vrijeme koje je radio puno radno vrijeme, tj. koje je efektivno proveo na radu. (2) Kao puno radno vrijeme racuna se i skraceno radno vrijeme iz clana 25. stav

 1. ovog zakona. (3) Kao vrijeme efektivno provedeno na radu smatra se i vrijeme koje je osiguranik proveo na godišnjem odmoru i placenom odsustvu, u skladu sa zakonom.
Clan 34.

(1) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem i stepen uvecanja staža po tom osnovu, rješenjem utvrduje ministar. (2) Zahtjev za utvrdivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem može da podnese poslodavc, inspektor rada, sindikat i zainteresovani radnik. (3) Rješenje iz stava 1. ovog clana ministar donosi na prijedlog Komisije za utvrdivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem. (4) Prijedlog za utvrdivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem, Komisija daje na osnovu Analize i mišljenja o ispunjenosti uslova za utvrdivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem. (5) Komisiju iz stava 3. ovog clana imenuje ministar na period od cetiri godine, a cine je predstavnik Ministarstva, predstavnik Fonda i doktor specijalista medicine rada. (6) Clanovi komisije iz stava 4. ovog clana za svoj rad u komisiji imaju pravo na naknadu, a visina naknade odreduje se rješenjem o imenovanju. (7) Analizu i mišljenje o ispunjenosti uslova za utvrdivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem daje ovlaštena organizacija u smislu propisa iz oblasti zaštite na radu, koja mora ispunjavati uslove u pogledu kadra i tehnicke opremljenosti. (8) Postupak utvrdivanja i postupak revizije radnih mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem, vrste rizika kod kojih se može uvecavati staž, neophodnu dokumentaciju za donošenje rješenja iz stava 1. ovog clana i uslove koje

moraju ispunjavati ovlaštene organizacije iz stava 6. ovog clana, ministar ureduje
pravilnikom.
Clan 35.
(1) Evidenciju o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja racuna sa
uvecanim trajanjem, kao i evidenciju o osiguranicima kojima se staž osiguranja racuna sa
uvecanim trajanjem vode poslodavac i Fond.
(2) U cilju uspostavljanja i ažuriranja evidencija iz stava 1. ovog clana,
poslodavac je obavezan da ovlaštenom licu Fonda omoguci uvid u dokumentaciju
neophodnu za te evidencije.
(3) Poslodavac je obavezan da ažurirane podatke koji se odnose na evidencije iz
stava 1. ovog clana na odgovarajuci nacin usaglasi sa podacima iz Jedinstvenog sistema.
Clan 36.

(1) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem, kao i stepen uvecanja staža osiguranja podliježu reviziji. (2) Pod revizijom radnih mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem i revizijom stepena uvecanja staža osiguranja smatra se ponovna ocjena postojanja uslova iz clana 31. ovog zakona. (3) Revizija radnih mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem i revizija stepena uvecanja staža vrši se na nacin i u postupku po kojima se vrši njihovo utvrdivanje. (4) Radna mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem, kao i stepen uvecanja staža osiguranja podliježu reviziji najkasnije u roku od pet godina od dana utvrdivanja. (5) Ukoliko ovlašteni podnosilac zahtjeva iz c lana 34. stav 2. ovog zakona ne pokrene postupak revizije u roku iz stava 4. ovog clana, racunanje staža osiguranja sa uvecanim trajanjem prestaje istekom tog roka.

 1. Poseban staž
Clan 37.

(1) Poseban staž u dvostrukom trajanju racuna se: a) borcu, pripadniku oružanih snaga Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije ili vojnih formacija pod komandom tih snaga, za vrijeme oružanih sukoba na teritoriji te države od 17. avgusta 1990. do 19. maja 1992. godine, i b) borcu, pripadniku Vojske Republike Srpske i pripadniku Ministarstva unutrašnjih poslova, za vrijeme oružanih sukoba na teritoriji bivše BiH od 19. maja 1992. godine do demobilizacije. (2) Licima iz stava 1. ovog clana u poseban staž u dvostrukom trajanju racuna se i vrijeme provedeno u zarobljeništvu, kao i vrijeme provedeno na lijecenju i medicinskoj

rehabilitaciji, zbog posljedica bolesti ili povreda zadobijenih u oružanim sukobima i
zarobljeništvu.
(3) Poseban staž, u skladu sa st. 1. i 2. ovog clana, utvrduje Fond rješenjem, na
osnovu pravosnažnog rješenja o kategorizaciji borca.
(4) Poseban staž, u skladu sa stavom 1. tacka b) i stava 2. ovog clana, racuna se
zakljucno sa danom demobilizacije, odnosno sa danom oslobadanja iz zarobljeništva ili
završetka lijecenja i medicinske rehabilitacije, a najdalje do 19. juna 1996. godine.
Clan 38.
Period koji je rješenjem iz stava 3. clana 37. ovog zakona utvrden u poseban staž
u dvostrukom trajanju ne racuna se u staž osiguranja bez obzira na to da li je unesen u
maticnu evidenciju Fonda.
Clan 39.
Lice iz clana 37. ovog zakona ne može se odreci posebnog staža koji je utvrden
rješenjem Fonda.

IV PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Clan 40.

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u skladu sa ovim zakonom su: a) za slucaj starosti – starosna penzija, b) za slucaj invalidnosti – rasporedivanje na drugo radno mjesto, prekvalifikacija ili dokvalifikacija, novcane naknade u vezi sa smanjenom radnom sposobnošcu, invalidska penzija, i v) za slucaj smrti osiguranika, odnosno korisnika starosne ili invalidske penzije – porodicna penzija.

 1. Starosna penzija
Clan 41.

Pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Clan 42.

(1) Osiguranik koji nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 60 godina života i 40 godina penzijskog staža. (2) Osiguranik žena koja nema navršenih 65 godina života ima pravo na starosnu penziju kada navrši 58 godina života i 35 godina staža osiguranja.

Clan 43.
(1) Osiguraniku koji ima navršen staž osiguranja sa uvecanim trajanjem starosna
granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju iz clana 41. ovog zakona snižava se za
ukupno uvecanje staža.
(2) Uvecanje staža je razlika izmedu ukupno utvrdenog staža osiguranja sa
uvecanim trajanjem i staža osiguranja u efektivnom trajanju za isti period.
(3) Starosna granica iz stava 1. ovog clana može se snižavati najviše do 55 godina
života.
Clan 44.
Visina starosne penzije odreduje se tako što se licni bodovi osiguranika pomnože
sa vrijednošcu opšteg boda na dan ostvarivanja prava.
Clan 45.

(1) Licni bodovi osiguranika utvrduju se množenjem licnog koeficijenta osiguranika i njegovog penzijskog staža. (2) Za odredivanje licnih bodova osiguranika, penzijski staž može iznositi najviše 40 godina. (3) Izuzetno od najdužeg penzijskog staža iz stava 2. ovog clana, osiguraniku koji ostvaruje pravo na starosnu penziju u skladu sa clanom 42. stav 1. ovog zakona, penzijski staž može biti duži za staž osiguranja ostvaren u periodu izmedu datuma navršenja 40 godina penzijskog staža i datuma navršenja godina života, kao uslova za ostvarivanje prava iz clana 42. stav 1. odnosno clana 178. stav 1. ovog zakona. (4) Radi odredivanja licnih bodova osiguranika, penzijski staž se iskazuje brojcano, a utvrduje se tako da se svaka godina racuna kao 1, svaki mjesec kao 0,083333, a svaki dan kao 0,002777. (5) Kao jedan mjesec, u skladu sa stavom 4. ovog clana, ra cuna se 30 dana.

Clan 46.
(1) Licni koeficijent osiguranika utvrduje se tako što se zbir godišnjih licnih
koeficijenata podijeli sa periodom za koji su obracunati.
(2) Period za koji su obracunati godišnji licni koeficijenti utvrduje se u skladu sa
clanom 45. stav 4. ovog zakona.
Clan 47.
(1) Godišnji licni koeficijent utvrduje se tako što se ukupan iznos plata, odnosno
osnovica osiguranja osiguranika, pocev od 1. januara 1970. godine do godine
ostvarivanja prava, izuzimajuci 1992. i 1993. godinu, za svaku kalendarsku godinu
podijeli sa prosjecnom godišnjom platom u SR BiH, odnosno Republici za istu
kalendarsku godinu.

(2) Godišnji licni koeficijent u godini ostvarivanja prava utvrduje se tako da se ukupan iznos plata, odnosno osnovica osiguranja ostvarenih za pune mjesece u toj godini podijeli sa ukupnim iznosom prosjecnih plata u Republici u istom periodu. (3) Pod ukupnim iznosom plata, odnosno osnovica osiguranja podrazumijeva se ukupan godišnji iznos plata, osnovica osiguranja, novcanih i nenovcanih prihoda i naknada koje je osiguranik ostvario, na koje je obracunat i uplacen doprinos. (4) Ako su plate, odnosno osnovice osiguranja unesene u maticnu evidenciju Fonda u neto iznosu, onda se dijele sa prosjecnom godišnjom neto platom u SR BiH odnosno Republici, a ako su unesene u bruto iznosu, onda se dijele sa prosjecnom godišnjom bruto platom. (5) Godišnji licni koeficijent može iznositi najviše cetiri. (6) Podatak o prosjecnoj godišnjoj plati u Republici objavljuje Republicki zavod za statistiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Republicki zavod za statistiku). (7) Osiguraniku za koga nema podataka o platama, odnosno osnovicama osiguranja za pojedine godine, kao godišnji licni koeficijent za te godine uzima se godišnji licni koeficijent iz godine koja prethodi toj godini, a ako nema nijedne godine koja prethodi toj godini, onda se uzima godišnji licni koeficijent iz godine koja slijedi.

Clan 48.
Vrijednost opšteg boda na dan stupanja na snagu ovog zakona iznosi 9,241875 KM.
 1. Prava na osnovu invalidnosti
Clan 49.

(1) Invalidnost kod osiguranika u obaveznom osiguranju postoji kada se utvrdi da je, zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti lijecenjem ili medicinskom rehabilitacijom, nastalo smanjenje ili gubitak sposobnosti za rad na radnom mjestu odnosno poslu koji je obavljao na dan ocjene radne sposobnosti ili koji je obavljao prije prestanka osiguranja. (2) Smanjena radna sposobnost postoji kada osiguranik u obaveznom osiguranju, zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju, sa radnim naporom koji ne ugrožava njegovo zdravstveno stanje, ne može da radi na radnom mjestu odnosno poslu iz stava 1. ovog clana, ali može sa punim radnim vremenom, sa ili bez prekvalifikacije ili dokvalifikacije, da radi na drugom radnom mjestu odnosno poslu koji odgovara njegovoj stru cnoj spremi odnosno radnoj sposobnosti stecenoj radom. (3) Gubitak radne sposobnosti postoji kada se utvrdi da osiguranik u obaveznom osiguranju trajno nije sposoban za rad na radnom mjestu odnosno poslu koji je obavljao na dan ocjene radne sposobnosti ili koje je obavljao prije prestanka osiguranja, kao ni za drugo radno mjesto odnosno posao koji odgovara njegovoj strucnoj spremi odnosno

radnoj sposobnosti stecenoj radom niti se prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom može osposobiti za druge poslove koji odgovaraju njegovoj strucnoj spremi odnosno radnoj sposobnosti stecenoj radom. (4) Invalidnost u skladu sa stavom 1. ovog clana može prouzrokovati povreda na radu, profesionalna bolest, povreda van rada i bolest. (5) Invalidnost kod osiguranika poljoprivrednika postoji kada se utvrdi da je, zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti lijecenjem ili medicinskom rehabilitacijom, povredom van rada ili bolešcu, nastala potpuna nesposobnost za obavljanje poljoprivredne djelatnosti odnosno poslova koje redovno obavlja u svom poljoprivrednom gazdinstvu. (6) Invalidnost kod osiguranika u dobrovoljnom osiguranju postoji kada se utvrdi da je, zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti lijecenjem ili medicinskom rehabilitacijom, nastala potpuna nesposobnost za privredivanje. (7) Potpuna nesposobnost za privredivanje postoji kada lice zbog vrste i težine fizickog ili mentalnog oštecenja ili vrste i težine psihicke bolesti nije sposobno za obavljanje najjednostavnijih poslova.

Clan 50.

Povredom na radu smatra se: a) povreda osiguranika, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehanickim, fizickim ili hemijskim djelovanjem, naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterecenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je takva povreda uzrocno vezana za obavljanje posla koji je osnov osiguranja, b) povreda koju osiguranik pretrpi na redovnom putu od stana do mjesta rada i obratno, na putu preduzetom radi stupanja na posao koji mu je obezbijeden, odnosno radi obavljanja djelatnosti na osnovu koje je osiguran, i v) bolest osiguranika koja je nastala neposredno ili iskljucivo kao posljedica nekog nesretnog slucaja ili više sile za vrijeme obavljanja posla koji je osnov osiguranja.

Clan 51.

Povredom na radu smatra se i bolest osiguranika u odredenim okolnostima iz clana 17. ovog zakona, koja nastane direktno i iskljucivo kao posljedica obavljanja poslova u tim okolnostima.

Clan 52.

Sa povredom na radu izjednacena je povreda lica iz clana 37. ovog zakona zadobijena za vrijeme vršenja vojne dužnosti u okolnostima oružanih sukoba, kao i bolest tog lica koja je uzroc no-posljedicno vezana za te okolnosti.

Clan 53.
(1) Profesionalne bolesti u smislu ovog zakona su odredene bolesti nastale u toku
osiguranja, prouzrokovane dužim neposrednim uticajem procesa rada i uslova rada na
radnim mjestima odnosno poslovima koje je osiguranik obavljao.
(2) Pravilnik o listi profesionalnih bolesti, radna mjesta i poslove na kojima se te
bolesti pojavljuju i uslove pod kojima se smatraju profesionalnim, utvrduje ministar uz
prethodno mišljenje ministra nadležnog za zdravstvenu zaštitu.
Clan 54.
(1) Osiguranik kod kojeg je utvrdena smanjena radna sposobnost ima pravo na:
a) rasporedivanje na drugo radno mjesto,
b) prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju,
v) novcanu naknadu u vezi sa smanjenom radnom sposobnošcu.
(2) Prava iz stava 1. ovog clana osiguraniku obezbjeduje poslodavac.
Clan 55.

(1) Osiguranik sa smanjenom radnom sposobnošcu ima pravo na rasporedivanje na drugo radno mjesto koje odgovara njegovoj strucnoj spremi i smanjenoj radnoj sposobnosti. (2) Pravo na rasporedivanje na drugo radno mjesto obezbjeduje se i osiguraniku nakon završene prekvalifikacije ili dokvalifikacije. (3) Rasporedivanje osiguranika sa smanjenom radnom sposobnošcu na radno mjesto za koje se traži strucna sprema nižeg stepena od strucne spreme osiguranika, može se izvršiti samo uz saglasnost osiguranika. (4) Pravo na rasporedivanje na drugo radno mjesto ima i osiguranik kod koga je utvrdeno da postoji opasnost od nastanka invalidnosti. (5) Opasnost od nastanka invalidnosti postoji kada pri obavljanju odredenih poslova, bez obzira na provodenje opštih i posebnih mjera zaštite i zaštite zdravlja na radu utvrdenih propisima, uslovi i zahtjevi rada uticu na zdravstveno stanje i radnu sposobnost osiguranika u obaveznom osiguranju u tolikoj mjeri da je, radi sprec avanja nastanka invalidnosti, neophodan raspored na druge poslove.

Clan 56.
(1) Osiguranik sa smanjenom radnom sposobnošcu ima pravo na prekvalifikaciju
ili dokvalifikaciju ukoliko se, s obzirom na njegovu strucnu spremu i smanjenu radnu
sposobnost, može osposobiti za rad na drugom radnom mjestu sa punim radnim
vremenom.
(2) Prekvalifikacija ili dokvalifikacija se obezbjeduje osiguraniku do navršenih 58
godina života.
Clan 57.
Osiguranik kome se na osnovu smanjene radne sposobnosti obezbjeduje pravo na
rasporedivanje na drugo radno mjesto, odnosno pravo na prekvalifikaciju ili
dokvalifikaciju ima pravo na:
a) naknadu plate od dana nastanka invalidnosti do dana rasporeda na drugo radno
mjesto, odnosno do upucivanja na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, kao i od dana
završene prekvalifikacije ili dokvalifikacije do rasporeda na drugo radno mjesto (u
daljem tekstu: naknada zbog cekanja),
b) naknadu plate za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije (u daljem tekstu:
naknada za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije) i
v) naknadu plate zbog manje plate na drugom radnom mjestu (u daljem tekstu:
naknada zbog manje plate).
Clan 58.
(1) Osnovica za odredivanje naknade plate (u daljem tekstu: osnovica naknada) iz
clana 57. ovog zakona je prosjecna neto plata koju je osiguranik ostvario u godini koja
prethodi godini nastanka invalidnosti, valorizacijom dovedena na nivo plata za mjesec za
koji se isplacuje naknada.
(2) Valorizacija u skladu sa stavom 1. ovog clana vrši se tako što se prosjecna
neto plata koju je osiguranik ostvario u godini koja prethodi godini nastanka invalidnosti
uskladuje sa kretanjem prosjecne neto plate svih zaposlenih kod poslodavca i dovodi na
nivo plata za mjesec za koji se isplacuje naknada.
Clan 59.

(1) Naknada zbog cekanja pripada od dana nastanka invalidnosti do dana rasporeda na drugo radno mjesto, odnosno do dana upucivanja na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, kao i od dana završene prekvalifikacije ili dokvalifikacije do dana rasporeda na drugo radno mjesto i isplacuje se u visini osnovice naknade. (2) Naknada za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije pripada za vrijeme trajanja prekvalifikacije ili dokvalifikacije i isplacuje se u visini osnovice naknade. (3) Naknada zbog manje plate pripada od dana rasporeda na drugo radno mjesto i isplacuje se u visini razlike izmedu osnovice naknade i neto plate osiguranika na drugom radnom mjestu.

Clan 60.

(1) Pravo na invalidsku penziju ima osiguranik kod koga je gubitak sposobnosti za rad prouzrokovan povredom van rada ili bolešcu, nastao prije ispunjenja uslova za starosnu penziju iz clana 41. ovog zakona, pod uslovom da do nastanka invalidnosti ima pet godina staža osiguranja ili deset godina penzijskog staža. (2)^ Pravo na invalidsku penziju ima osiguranik kome je poslije 58. godine života utvrdena smanjena radna sposobnost sa pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju pod

uslovom da do nastanka invalidnosti ima pet godina staža osiguranja ili deset godina
penzijskog staža.
(3) Osiguranik kod koga je gubitak sposobnosti za rad prouzrokovan povredom
na radu ili profesionalnom bolešcu ima pravo na invalidsku penziju bez obzira na dužinu
penzijskog staža.
(4) Osiguranik iz stava 1. ovog clana do navršenih 35 godina života ima pravo na
invalidsku penziju pod uslovom da do nastanka invalidnosti ima dvije godine staža
osiguranja.
Clan 61.
Invalidska penzija se odreduje na isti nacin kao i starosna penzija.
Clan 62.

Osiguraniku koji ima manje od 15 godina staža osiguranja invalidska penzija se odreduje za staž osiguranja od 15 godina.

Clan 63.

Osiguraniku kod koga je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešcu invalidska penzija se odreduje za staž osiguranja od 40 godina.

Clan 64.

Licni koeficijent osiguranika kod koga je uzrok invalidnosti povreda zadobijena za vrijeme vršenja vojne dužnosti u okolnostima oružanih sukoba, kao i bolest tog lica koja je uzrocno-posljedicno vezana za te okolnosti, ne može biti manji od 1,3.

Clan 65.

(1) Osiguraniku koji ispunjava uslov za invalidsku penziju u pogledu penzijskog staža i kod koga je invalidnost prouzrokovana djelimicno povredom na radu ili profesionalnom bolešcu a djelimicno povredom van rada ili bolešcu odreduje se jedna invalidska penzija koja se sastoji od dijela odredenog na osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti i dijela na osnovu povrede van rada ili bolesti, prema njihovom uticaju na ukupnu invalidnost. (2) Penzija odredena na nacin iz stava 1. ovog clana ne može iznositi više od penzije koja bi pripadala osiguraniku za 40 godina penzijskog staža.

Clan 66.
Osiguraniku koji do nastanka invalidnosti ima plate, odnosno osnovice osiguranja
samo u kalendarskoj godini u kojoj je invalidnost nastala, licni koeficijent utvrduje se
tako što se ukupan iznos plata, odnosno osnovica osiguranja ostvarenih za pune mjesece
u toj godini podijeli sa ukupnim iznosom prosjecnih plata u Republici u istom periodu.
Clan 67.
Osiguraniku koji do nastanka invalidnosti nije ostvario platu ni za jedan mjesec,
licni koeficijent utvrduje se tako što se mjesecna plata koja bi mu pripadala za radno
mjesto na kome je radio na dan nastanka invalidnosti podijeli sa prosjecnom platom u
Republici za taj mjesec.
Clan 68.
Licu koje ostvaruje pravo na invalidsku penziju kao osiguranik iz clana 17. ovog
zakona godišnji licni koeficijent ne može biti manji od jedan.
 1. Porodicna penzija
Clan 69.
Pravo na porodicnu penziju imaju clanovi porodice umrlog osiguranika koji je na
dan smrti ispunjavao uslove za invalidsku penziju i clanovi porodice umrlog korisnika
starosne ili invalidske penzije.
Clan 70.

Clanovima porodice umrlog osiguranika, odnosno korisnika penzije smatraju se: a) bracni supružnik (udovica odnosno udovac), b) razvedeni bracni supružnik ili vanbracni supružnik, ako mu je pravosnažnom presudom suda dosudeno pravo na izdržavanje, v) dijete, rodeno u braku ili van braka, usvojeno ili pastorak, g) dijete bez oba roditelja ili dijete kome su oba roditelja potpuno i trajno nesposobni za privredivanje, koje je osiguranik ili korisnik penzije izdržavao do svoje smrti, i d) roditelj (otac i majka, ocuh i maceha, usvojilac) koje je osiguranik ili korisnik penzije izdržavao do svoje smrti.

Clan 71.
(1) Udovica ima pravo na porodicnu penziju:
a) ako je na dan smrti supruga navršila 50 godina života,
b) ako je na dan smrti supruga bila potpuno nesposobna za privredivanje, odnosno
ako je takva nesposobnost nastala u roku jedne godine od dana smrti supruga,

v) ako je poslije smrti supruga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na porodicnu penziju, a ona obavlja roditeljske dužnosti prema toj djeci. (2) Udovica koja u toku korištenja prava na porodicnu penziju ostvarenu u skladu sa stavom 1. t. b) i v) ovog clana navrši 50 godina života zadržava pravo na porodicnu penziju. (3) Udovica kojoj pravo na porodicnu penziju ostvarenu u skladu sa stavom 1. tacka v) ovog clana prestane prije navršenih 50 ali poslije navršenih 45 godina života može ponovo ostvariti pravo na porodicnu penziju kad navrši 50 godina života. (4) Udovica koja nije ostvarila pravo na porodicnu penziju u skladu sa stavom 1. tacka v) ovog clana, iako je ispunjavala uslove, može ostvariti pravo na porodicnu penziju i nakon prestanka prava na porodicnu penziju djece, pod uslovima utvrdenim ovim zakonom. (5) Udovica koja u toku korištenja prava na porodicnu penziju, ostvarenu u skladu sa stavom 1. tacka v) ovog clana, postane potpuno nesposobna za privredivanje zadržava pravo na porodicnu penziju dok postoji takva nesposobnost. (6) Udovica koja u toku korištenja prava u skladu sa stavom 5. ovog clana navrši 50 godina života zadržava pravo na porodicnu penziju. (7) Udovica koja do smrti supruga nije navršila 50 ali je imala navršenih 45 godina života ima pravo na porodicnu penziju kad navrši 50 godina života. (8) Udovica koja je do smrti supruga ili do prestanka prava na porodicnu penziju navršila 45 godina života ima pravo na porodicnu penziju prije navršenih 50 godina života, ako postane potpuno nesposobna za privredivanje. (9) Udovica ima pravo na porodicnu penziju i kad je dijete osiguranika, odnosno korisnika penzije rodeno nakon njegove smrti.

Clan 72.

(1) Udovac ima pravo na porodicnu penziju: a) ako je na dan smrti supruge navršio 60 godina života, b) ako je na dan smrti supruge bio potpuno nesposoban za privredivanje, odnosno ako je takva nesposobnost nastala u roku jedne godine od dana smrti supruge, v) ako je poslije smrti supruge ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na porodicnu penziju, a on obavlja roditeljske dužnosti prema toj djeci. (2) Udovac koji u toku korištenja prava na porodicnu penziju, ostvarenu u skladu sa stavom 1. t. b) i v) ovog clana, navrši 60 godina života zadržava pravo na porodicnu penziju. (3) Udovac kome pravo na porodicnu penziju ostvarenu prema odredbama stava

 1. tacka v) ovog clana prestane prije navršenih 60 ali poslije navršenih 55 godina života može ponovo ostvariti pravo kad navrši 60 godina života. (4) Udovac koji nije ostvario pravo na porodicnu penziju u skladu sa stavom 1. tacka v) ovog clana, iako je ispunjavao uslove, može ostvariti pravo na porodicnu penziju i nakon prestanka prava na porodicnu penziju djece, pod uslovima utvrdenim ovim zakonom. (5) Udovac koji u toku korištenja prava na porodicnu penziju ostvarenu u skladu sa stavom 1. tacka v) ovog clana postane potpuno nesposoban za privredivanje zadržava pravo na porodicnu penziju dok postoji takva nesposobnost.
(6) Udovac koji u toku korištenja prava u skladu sa stavom 5. ovog clana navrši
60 godina života zadržava pravo na porodicnu penziju.
(7) Udovac koji do smrti supruge nije navršio 60 ali je imao navršenih 55 godina
života ima pravo na porodicnu penziju kad navrši 60 godina života.
(8) Udovac koji je do smrti supruge ili do prestanka prava na porodicnu penziju
navršio 55 godina života ima pravo na porodicnu penziju prije navršenih 60 godina
života, ako postane potpuno nesposoban za privredivanje.
Clan 73.
Pravo na porodicnu penziju pod uslovima iz cl. 71. i 72. ovog zakona ima i
supružnik iz razvedenog braka ili vanbracne zajednice, ako mu je pravosnažnom
sudskom presudom dosudeno pravo na izdržavanje.
Clan 74.

(1) Dijete ima pravo na porodicnu penziju do navršenih 15 godina života. (2) Poslije navršenih 15 godina života, dijete ima pravo na porodicnu penziju do završetka redovnog školovanja, ali najkasnije do navršenih 26 godina života. (3) Redovnim školovanjem, u smislu ovog zakona, ne smatra se školovanje u školi istog ili nižeg stepena obrazovanja od škole koju je dijete završilo. (4) Dijete kod koga nastupi nesposobnost za samostalan život i rad prije 15. godine života ima pravo na porodicnu penziju dok ta nesposobnost traje. (5) Dijete kod koga nesposobnost za privredivanje nastupi poslije 15. godine života a prije smrti osiguranika odnosno korisnika penzije ima pravo na porodicnu penziju ako ga je osiguranik odnosno korisnik penzije izdržavao do svoje smrti. (6) Dijete kod koga u toku korištenja prava na porodicnu penziju nastupi nesposobnost za samostalan život i rad ili nesposobnost za privredivanje zadržava pravo na penziju dok ta nesposobnost traje. (7) Nesposobnost za samostalan život i rad postoji kada se lice zbog vrste i težine fizickog ili mentalnog oštecenja ili vrste i težine psihicke bolesti ne može osposobiti za obavljanje najjednostavnijih poslova.

Clan 75.

Roditelj ima pravo na porodicnu penziju ako ga je osiguranik odnosno korisnik penzije izdržavao do svoje smrti i ako je na taj dan navršio 60 (muškarac), odnosno 50 (žena) godina života.

Clan 76.
(1) Osiguranik, odnosno korisnik penzije izdržavao je clana porodice ako
prosjecni mjesecni prihod clana porodicnog domacinstva podnosioca zahtjeva za
ostvarivanje prava na porodicnu penziju, u godini u kojoj je nastupila smrt osiguranika
odnosno korisnika penzije, ne prelazi iznos najniže penzije iz clana 85. stav 2. ovog
zakona u Republici u prethodnoj godini.
(2) Porodicnim domacinstvom u skladu sa stavom 1. ovog clana smatraju se
supružnici i njihova djeca (rodena u braku i van braka, usvojena i pastorci).
Clan 77.

Izuzetno od clana 76. stav 1. ovog zakona, roditelj lica iz clana 37. stav 1. ovog zakona koje je poginulo u vršenju vojne dužnosti u periodu od 17. avgusta 1990. do 19. juna 1996. godine ima pravo na porodicnu penziju, bez obzira na godine života i na visinu prosjecnog mjesecnog prihoda po clanu porodicnog domacinstva.

Clan 78.

(1) Sa pogibijom u vršenju vojne dužnosti u periodu od 17. avgusta 1990. do 19. juna 1996. godine izjednacena je smrt koja je nastupila kao posljedica ranjavanja u vršenju tih dužnosti, kao i smrt zbog bolesti koja je uzrocno-posljedicno vezana za vršenje vojne dužnosti. (2) Cinjenicu da je smrt nastupila kao posljedica ranjavanja ili da je nastupila zbog bolesti koja je uzrocno-posljedicno vezana za vršenje vojne dužnosti utvrduje organ vještacenja Fonda.

Clan 79.

(1) Porodicna penzija poslije smrti osiguranika se odreduje od invalidske penzije koja bi mu pripadala na dan smrti, a u procentu koji se utvrduje prema broju clanova porodice koji imaju pravo na penziju. (2) Porodicna penzija poslije smrti korisnika starosne ili invalidske penzije odreduje se od penzije koja je pripadala korisniku na dan smrti, a u procentu koji se utvrduje prema broju clanova porodice koji imaju pravo na penziju. (3) Kod odredivanja porodic ne penzije clanovima porodice poginulog borca ili poginulog ucesnika NOR-a licni koeficijent ne može biti manji od 1,3.

Clan 80.
U zavisnosti od broja clanova porodice koji ostvaruju pravo, porodicna penzija
iznosi:
a) za jednog clana 70% od penzije od koje se odreduje,
b) za dva clana 80% od penzije od koje se odreduje,
v) za tri clana 90% od penzije od koje se odreduje i
g) za cetiri i više clanova 100% od penzije od koje se odreduje.
Clan 81.

Ako pravo na porodicnu penziju imaju supružnik umrlog osiguranika, odnosno korisnika penzije i razvedeni supružnik kome je dosudeno pravo na izdržavanje, porodicna penzija odreduje se u visini koja pripada za jednog clana porodice i dijeli se na jednake dijelove.

 1. Uskladivanje
Clan 82.

Vrijednost opšteg boda iz clana 48. ovog zakona uskladuje se od 1. januara svake godine, pocev od 2013. godine, prema procentu promjene prosjecne neto plate u Republici u prethodnoj godini.

Clan 83.

Penzije ostvarene do 31. decembra prethodne godine uskladuju se od 1. januara svake godine, pocev od 2013. godine, prema procentu koji predstavlja polovinu zbira procenta promjene prosjecne neto plate i procenta promjene potrošackih cijena na godišnjem nivou u Republici u prethodnoj godini.

Clan 84.

Uskladenu vrijednost opšteg boda za tekucu godinu i procenat uskladivanja penzija za tekucu godinu objavljuje Fond na osnovu podataka Republickog zavoda za statistiku objavljenih u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

 1. Najniža penzija
Clan 85.

(1) Korisniku kome je penzija odredena u manjem iznosu od najnižeg iznosa penzije utvrdenog ovim clanom isplacuje se najniža penzija. (2) Najniža penzija ne može biti niža od 50% od prosjecne penzije na teret Republike isplacene za decembar prethodne godine. (3) Najniža starosna i invalidska penzija na teret Republike zavisi od dužine penzijskog staža i odreduje se u procentu od prosjecne penzije na teret Republike ispla^ cene za decembar prethodne godine: a) za 15 godina penzijskog staža i više a manje od 20 godina u visini od 60%, b) za 20 godina penzijskog staža i više a manje od 30 godina u visini od 70%, v) za 30 godina penzijskog staža i više a manje od 40 godina u visini od 80% i g) za 40 godina penzijskog staža i više u visini prosjecne penzije na teret Republike isplacene za decembar prethodne godine. (4) Iznose najniže penzije iz st. 2. i 3. ovog clana za tekucu godinu objavljuje Fond do kraja januara u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Clan 86.
Odredbe clana 85. ovog zakona ne odnose se na srazmjerne penzije ostvarene
primjenom medunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i Sporazuma o medusobnim
pravima i obavezama u sprovodenju penzijskog i invalidskog osiguranja u BiH.
 1. Zajednicke odredbe
Clan 87.
Pravo na starosnu i invalidsku penziju obezbjeduje se nakon prestanka
osiguranja.
Clan 88.
Promjene u zdravstvenom stanju korisnika starosne ili invalidske penzije koji
stekne status osiguranika, nakon ostvarivanja prava na penziju, bez obzira na uzrok, ne
mogu biti razlog za ponovno odredivanje penzije.
Clan 89.
Prava na osnovu smanjene radne sposobnosti ne obezbjeduju se osiguraniku koji
ispuni jedan od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju ili koji ispuni uslove za
ostvarivanje prava na invalidsku penziju.
Clan 90.

Pravo na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju ne obezbjeduje se osiguraniku koji bez opravdanog razloga ne pocne sa prekvalifikacijom ili dokvalifikacijom u odredenom roku ili koji neopravdano prekine zapocetu prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju.

Clan 91.

Osiguraniku iz clana 12. t. v), g) i d) ovog zakona ne obezbjeduju se prava na osnovu povrede na radu ili profesionalne bolesti u vezi sa poslovima za koje ostvaruje ugovorenu naknadu.

Clan 92.
Osiguraniku u dobrovoljnom osiguranju ne obezbjeduju se prava na osnovu
povrede na radu ili profesionalne bolesti.
Clan 93.
Pravo na porodicnu penziju obezbjeduje se clanu porodice umrlog osiguranika,
odnosno korisnika penzije koji nije u obaveznom osiguranju.
Clan 94.
Pravo na porodicnu penziju ne obezbjeduje se clanu porodice koji je
pravosnažnom presudom osuden za krivicno djelo cija je posljedica smrt osiguranika,
odnosno korisnika penzije.
Clan 95.
Ukoliko korisnik starosne ili invalidske penzije zakljuci brak sa navršenih 65
godina života, pravo na porodicnu penziju obezbjeduje se bracnom supružniku pod
uslovom da je brak trajao najmanje dvije godine ili da imaju zajednicko dijete.
Clan 96.

Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja obezbjeduju se i licu koje nema status osiguranika po ovom zakonu ali je taj status imalo po ranijim propisima, ukoliko ispunjava uslove za ostvarivanje prava propisana ovim zakonom.

V ORGANIZACIJA FONDA

Clan 97.

(1) Fond je organizacija koja vrši javna ovlaštenja radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. (2) Na organizaciju i rad Fonda primjenjuje se zakon koji ureduje sistem javnih službi. (3) Osnivac Fonda je Vlada.

Clan 98.

Fond obavlja sljedece poslove: a) obezbjeduje zakonito, racionalno i efikasno ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, b) pruža strucnu pomoc osiguranicima prilikom ostvarivanja prava, v) obezbjeduje provodenje med^ unarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, g) vrši ocjenu radne sposobnosti radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja,

d) vodi odgovarajuce evidencije u skladu sa ovim zakonom i
d) obavlja i druge poslove u vezi sa provodenjem i ostvarivanjem prava iz
penzijskog i invalidskog osiguranja.
Clan 99.

(1) Radi obavljanja upravnih, administrativnih, finansijskih i drugih strucnih poslova, Fond organizuje jedinstvenu strucnu službu, na nacin da obezbijedi nesmetano, racionalno i uspješno obavljanje djelatnosti Fonda. (2) Organizacija strucne službe Fonda ureduje se Statutom Fonda i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Clan 100.
Organi Fonda su upravni odbor i direktor.
Clan 101.

(1) Upravni odbor Fonda (u daljem tekstu: Upravni odbor) je organ upravljanja. (2) Upravni odbor ima devet clanova koje imenuje i razrješava Vlada. (3) Clanove Upravnog odbora imenuje Vlada: a) šest clanova na prijedlog Ministarstva rada i boracko-invalidske zaštite (u daljem tekstu: Ministarstvo) nakon sprovedenog postupka javne konkurencije, b) jednog clana na prijedlog reprezentativnog vecinskog sindikata u Republici, v) jednog clana na prijedlog reprezentativnog vecinskog udruženja poslodavaca u Republici i g) jednog clana na prijedlog Udruženja penzionera Republike Srpske. (4) Uslovi koje mora da ispunjava lice koje se imenuje u Upravni odbor, kao i uslovi pod kojima može biti razriješeno prije isteka mandata, propisuju se Statutom Fonda. (5) Mandat clanova Upravnog odbora traje cetiri godine, s tim da clanovi Upravnog odbora mogu biti birani najviše dva puta uzastopno.

Clan 102.

(1) Upravni odbor obavlja sljedece poslove: a) imenuje predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora, b) donosi Statut Fonda, uz saglasnost osnivaca, v) usvaja druga opšta akta, g) razmatra i usvaja izvještaj o poslovanju, polugodišnji i godišnji obracun Fonda uz saglasnost nadležnog ministarstva, d) donosi godišnji plan i program rada Fonda, uz saglasnost osnivaca, d) donosi finansijski plan Fonda, uz saglasnost osnivaca,

e) odlucuje o korištenju sredstava u skladu sa zakonom i Statutom Fonda i
ž) vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Fonda.
(2) Nacin rada, kao i druga pitanja koja se odnose na rad Upravnog odbora,
ureduju se Statutom Fonda.
Clan 103.

(1) Direktor Fonda je organ rukovodenja. (2) Direktora Fonda imenuje Vlada, nakon sprovedenog postupka javne konkurencije. (3) Uslovi koje mora da ispunjava lice koje se imenuje za direktora propisuju se Statutom Fonda. (4) Direktor Fonda imenuje se na period od cetiri godine, s tim da može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan.

Clan 104.

Direktor Fonda obavlja sljedece poslove: a) predstavlja i zastupa Fond i odgovoran je za zakonitost rada Fonda, b) organizuje rad i poslovanje Fonda, v) rukovodi radom strucne službe Fonda, g) izvršava odluke Upravnog odbora, d) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fonda uz saglasnost nadležnog ministarstva i d) vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Fonda.

Clan 105.

(1) Fond ima imovinu koju cine stvari, prava, akcije, udjeli, novac i ostala sredstva. (2) Fond ima pravo da osniva druga pravna lica radi ostvarivanja ciljeva i povecanja imovine. (3) Fond ima pravo da u pravnom prometu sklapa ugovore i obavlja druge pravne poslove u skladu sa zakonom. (4) Fond u pravnom prometu ima neogranicenu pravnu i poslovnu sposobnost. (5) Za obaveze preuzete u pravnom prometu Fond odgovara cjelokupnom imovinom.

VI MATICNA EVIDENCIJA

Clan 106.
(1) Fond vodi maticnu evidenciju o osiguranicima, uplatiocima doprinosa i
korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
(2) Nacin i postupak vodenja maticne evidencije ureduje direktor Fonda.
Clan 107.

Strucna služba Fonda je obavezna da preduzme sve neophodne mjere i radnje da osiguranik, u godini prije ispunjenja uslova za starosnu penziju u pogledu godina života, kompletira i ažurira podatke maticne evidencije na osnovu kojih se rješava o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i podatke o penzijskom stažu navršenom u drugim državama.

Clan 108.

Maticna evidencija o osiguranicima sadrži sljedece podatke: a) ime i prezime osiguranika, b) jedinstveni maticni broj, v) licni broj osiguranika, g) adresa prebivališta, d) opština prebivališta, d) prezime po rodenju, e) državljanstvo, ž) datum rodenja, z) pol, i) strucna sprema, j) zanimanje, k) osnov osiguranja, l) datum pocetka osiguranja, lj) datum prestanka osiguranja, m) dnevno radno vrijeme, n) staž osiguranja, nj) staž osiguranja sa uvecanim trajanjem (šifra radnog mjesta na kome se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem i stepen uvecanja), o) broj uplatilaca doprinosa kod kojih je prijavljen, p) plate i osnovice osiguranja koje se uzimaju za utvrdivanje godišnjih licnih koeficijenata, r) o osiguranicima koja imaju najmanje 70% tjelesnog oštecenja, vojnim invalidima od I do VI grupe, civilnim invalidima rata od I do VI grupe, i s) o povredi na radu, profesionalnoj bolesti i bolesti u vezi sa radom.

Clan 109.
Maticna evidencija o uplatiocima doprinosa sadrži sljedece podatke:
a) jedinstveni identifikacioni broj uplatioca doprinosa,
b) poslovno ime,
v) adresa sjedišta,
g) opština sjedišta,
d) datum pocetka poslovanja i
d) datum prestanka poslovanja.
Clan 110.
Maticna evidencija korisnika prava sadrži podatke:
a) o osiguraniku:
1) ime i prezime osiguranika,
2) jedinstveni maticni broj,
3) licni broj osiguranika,
4) datum rodenja,
5) pol,
6) strucna sprema,
7) ucešce u ratovima,
8) penzijski staž (period, država, vrsta, trajanje, utvrdeni staž u godinama,
mjesecima i danima, ukupan penzijski staž),

b) za starosnu i invalidsku penziju: 1) datum podnošenja zahtjeva za penziju, 2) vrsta prava, 3) datum ostvarivanja prava na penziju, 4) godišnje licne koeficijente osiguranika, 5) licni koeficijent osiguranika, 6) podatke o platama odnosno osnovicama osiguranja na osnovu kojih se odreduju godišnji licni koeficijenti (godina, sati, plata odnosno osnovica osiguranja u važecoj valuti), 7) iznos penzije na dan ostvarivanja prava, 8) datum pocetka isplate penzije, 9) datum promjene u obimu prava, 10) iznos penzije od datuma promjene, 11) datum i razlog prestanka prava,

v) o invalidnosti:
1) datum nastanka invalidnosti,
2) utvrdena invalidnost i uzrok,
3) procenat uticaja na invalidnost povrede na radu ili profesionalne bolesti,
4) dijagnoza bolesti,
5) o povredi na radu, profesionalnoj bolesti i bolesti u vezi sa radom,
g) za porodicnu penziju:
1) datum podnošenja zahtjeva za penziju,
2) vrsta penzije od koje je odredena porodicna penzija,
3) iznos penzije od koje je odredena porodicna penzija,
4) procenat porodicne penzije,
5) iznos porodicne penzije na dan ostvarivanja prava,
6) datum smrti lica iza koga se ostvaruje pravo na porodicnu penziju,
7) uzrok smrti lica iza koga se ostvaruje pravo na porodicnu penziju,
8) datum ostvarivanja prava na porodicnu penziju,
9) datum pocetka isplate porodicne penzije,
10) datum promjene u obimu prava,
11) iznos penzije od datuma promjene,
12) korisnici porodicne penzije (jedinstveni maticni broj, ime i prezime, stepen
srodstva, osnov korištenja, datum i razlog prestanka prava),
13) na koliko se adresa penzija isplacuje,
14) ime i prezime primaoca,
15) država, opština, poštanski broj, adresa (mjesto, ulica i broj),
d) ostale:
1) datum donošenja rješenja,
2) datum prijave podataka za isplatu.
Clan 111.
(1) Unošenje podataka u maticnu evidenciju vrši se prema jedinstvenom kodeksu
šifara koji donosi direktor Fonda.
(2) U maticnu evidenciju se unose podaci iz Jedinstvenog sistema, kao i podaci
utvrdeni u postupku rješavanja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
(3) Podaci iz maticne evidencije koriste se za rješavanje o pravima iz penzijskog i
invalidskog osiguranja i smatraju se službenom tajnom.
Clan 112.

(1) Fond je obavezan da osiguraniku izda uvjerenje o njegovim podacima unesenim u maticnu evidenciju samo na licni zahtjev. (2) Uvjerenje iz stava 1. ovog clana ima karakter javne isprave. (3) Osiguranik može zahtijevati da Fond donese rješenje o podacima unesenim u maticnu evidenciju.

Clan 113.

Podaci uneseni u maticnu evidenciju na nacin utvrden ovim zakonom mogu se naknadno mijenjati u sljedec im slucajevima: a) ako nadležni organ naknadno u propisanom postupku utvrdi promjenu podataka, b) ako su podaci uneseni u maticnu evidenciju na osnovu lažnih isprava i v) ako se naknadno utvrdi da su u maticnu evidenciju uneseni neispravni, netacni ili nepotpuni podaci.

Clan 114.
Svi podaci koji se prikupljaju, evidentiraju i obraduju u Fondu koriste se u skladu
sa propisima koji regulišu oblast pristupa informacijama i statistiku.
Clan 115.

(1) Dokumentacija na osnovu koje su uneseni podaci u maticnu evidenciju cuva se najmanje 20 godina od dana ostvarivanja prava priznatih na osnovu tih podataka, ali ne manje od deset godina od dana prestanka prava. (2) Dokumentacija na osnovu koje su uneseni podaci u maticnu evidenciju a osiguranik nije ostvario pravo cuva se najmanje 40 godina od posljednjeg unosa podataka u maticnu evidenciju. (3) Dokumentacija na osnovu koje su uneseni podaci u maticnu evidenciju može se cuvati na sredstvima za elektronsku obradu podataka. (4) Uništavanje originalne dokumentacije vrši se u skladu sa propisima o arhivskoj gradi.

VII OSTVARIVANJE I KORIŠTENJE PRAVA

Clan 116.

(1) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, propisana ovim zakonom, ostvaruju se u postupku predvidenom propisima koji regulišu opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugacije uredeno. (2) Ako je za rješavanje zahtjeva za ostvarivanje prava neophodna primjena medunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju, zahtjev se smatra urednim kada Fond od inostranih nosilaca osiguranja zaprimi kompletne podatke neophodne za rješavanje. Clan 117.

U postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i u postupku utvrdivanja penzijskog staža, Fond je obavezan da osiguranicima i korisnicima prava pruža strucnu pomoc.

 1. Pokretanje postupka
Clan 118.

(1) Postupak za ostvarivanje prava na starosnu penziju pokrece se na zahtjev osiguranika. (2) Zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju osiguranik može da podnese nakon prestanka osiguranja.

Clan 119.
(1) Postupak za ostvarivanje prava na osnovu invalidnosti pokrece se na zahtjev
osiguranika.
(2) Ukoliko osiguranik nije u mogucnosti da pokrene zahtjev za ostvarivanje
prava na osnovu invalidnosti, zahtjev u njegovo ime pokrece zakonski zastupnik.
Clan 120.
Postupak za ostvarivanje prava na porodicnu penziju pokrece se na zahtjev clana
porodice umrlog osiguranika, odnosno clana porodice umrlog korisnika starosne ili
invalidske penzije.
Clan 121.

Postupak za utvrdivanje penzijskog staža pokrece se na zahtjev osiguranika, odnosno korisnika starosne ili invalidske penzije, kao i na zahtjev clana porodice umrlog osiguranika, odnosno clana porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.

 1. Postupak rješavanja i zaštita prava
Clan 122.
O pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, izuzev prava na osnovu
smanjene radne sposobnosti, kao i o utvrdivanju penzijskog staža rješava Fond.
Clan 123.

(1) O pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja Fond rješava na osnovu podataka unesenih u maticnu evidenciju. (2) Cinjenice koje se ne mogu utvrditi na osnovu podataka iz maticne evidencije, a koje su od znacaja za ostvarivanje prava, utvrduju se u postupku rješavanja o tim pravima. (3) Cinjenice iz stava 2. ovog clana ne mogu se utvrdivati samo na osnovu izjava svjedoka.

Clan 124.

(1) Utvrdivanje invalidnosti osiguranika i nesposobnosti clana porodice, kao uslova za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, vrše organi vještacenja Fonda. (2) Vlada ureduje postupak ocjenjivanja radne sposobnosti, utvrdivanje invalidnosti osiguranika i nesposobnosti clana porodice, obim i sadržaj medicinske dokumentacije potrebne za vještacenje, nalaze, ocjene i mišljenja koje mogu donijeti

organi vještacenja, definicije svih nalaza, ocjena i mišljenja, sadržaj obrazaca nalaza,
ocjene i mišljenja, kao i postupak revizije i kontrole nalaza, ocjena i mišljenja.
Clan 125.
U postupku ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i
postupku utvrdivanja penzijskog staža, obezbjeduje se dvostepenost.
Clan 126.
(1) O pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i o utvrdivanju penzijskog
staža u prvom stepenu rješava filijala Fonda, kao dio jedinstvene strucne službe Fonda,
na cijem podrucju je osiguranik bio osiguran prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje
prava ili utvrdivanje penzijskog staža.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog clana, ako je od prestanka osiguranja do podnošenja
zahtjeva za ostvarivanje prava ili utvrdivanje penzijskog staža prošlo više od 12 mjeseci,
u prvom stepenu rješava filijala Fonda na cijem podrucju podnosilac zahtjeva ima
prebivalište.
(3) O pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i o utvrdivanju penzijskog
staža, u drugom stepenu rješava direktor Fonda.
Clan 127.
Žalba protiv rješenja prvostepenog organa ne odlaže izvršenje rješenja.
Clan 128.

(1) Rješenje prvostepenog organa podliježe reviziji koju vrši drugostepeni organ. (2) U vršenju revizije drugostepeni organ može dati saglasnost na prvostepeno rješenje, izmijeniti ga ili poništiti. (3) Revizija ne odlaže izvršenje rješenja.

Clan 129.

Ako protiv prvostepenog rješenja nije izjavljena žalba, a revizija ne bude izvršena u roku od tri mjeseca od dana isteka roka za žalbu, smatra se da je revizija izvršena i da je data saglasnost na rješenje.

Clan 130.

Protiv rješenja Fonda donesenog po žalbi i rješenja donesenog u vršenju revizije može se pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

 1. Ostvarivanje prava
Clan 131.
(1) Pravo na starosnu penziju osiguranik ima od prvog narednog dana nakon
prestanka osiguranja, pod uslovom da je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku
od tri mjeseca od prestanka osiguranja.
(2) Ako je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen poslije isteka roka iz stava 1.
ovog clana, pravo na starosnu penziju osiguranik ima od dana podnošenja zahtjeva i za tri
mjeseca unazad ako su na taj dan ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava.
Clan 132.

(1) Pravo na invalidsku penziju osiguranik ima od dana nastanka invalidnosti, (2) Kao dan nastanka invalidnosti, kao osnova za invalidsku penziju, organ vještacenja Fonda može utvrditi najranije dan podnošenja zahtjeva.

Clan 133.

(1) Pravo na porodicnu penziju iza umrlog osiguranika clan porodice ima od dana kad su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava, pod uslovom da je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od tri mjeseca od dana ispunjenja uslova. (2) Pravo na porodicnu penziju iza korisnika prava clan porodice ima od prvog dana narednog mjeseca od dana ispunjenja uslova za ostvarivanje prava pod uslovom da je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen u roku od tri mjeseca od dana ispunjenja uslova. (3) Ako je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen poslije isteka roka iz st. 1. i 2. ovog clana, pravo na porodicnu penziju clan porodice ima od dana podnošenja zahtjeva i za tri mjeseca unazad ako su na taj dan ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava.

Clan 134.

(1) Porodicna penzija se odreduje kao jedna i kada pravo ostvaruje više clanova porodice, pod uslovom da korisnici ne zahtijevaju da se penzija isplacuje odvojeno. (2) Ako korisnici zahtijevaju da se penzija isplacuje odvojeno, dio penzije koji pripada svakom korisniku odreduje se tako što se iznos penzije iz stava 1. ovog clana podijeli sa brojem korisnika.

Clan 135.
(1) Ako neko od clanova porodice podnese zahtjev za ostvarivanje prava poslije
clanova porodice koji su ostvarili pravo, odreduje se novi iznos porodicne penzije od
dana podnošenja zahtjeva.
(2) Ako nekom od clanova porodice prestane pravo na porodicnu penziju, za
preostale korisnike odreduje se novi iznos porodicne penzije od prvog narednog dana
nakon prestanka prava.
(3) Ako ostvaruje pravo u skladu sa clanom 71. stav 9. ovog zakona, udovica ima
pravo na porodicnu penziju od dana smrti osiguranika, odnosno korisnika penzije.
Clan 136.
Lice koje u skladu sa ovim zakonom ispuni uslove za ostvarivanje prava na
penziju po više osnova može, po sopstvenom izboru, koristiti samo jedno od tih prava.
 1. Isplata penzija Clan 137.
(1) Penzija se isplacuje od dana priznavanja prava.
(2) Penzija se utvrduje u mjesecnom iznosu i isplacuje unazad, u tekucem
mjesecu za prethodni mjesec.
Clan 138.

Dospjela primanja iz clana 137. ovog zakona, koja nisu mogla biti isplacena zbog okolnosti koje je prouzrokovao korisnik prava, mogu se naknadno isplatiti najviše za 12 mjeseci unazad, racunajuci od dana podnošenja zahtjeva za isplatu.

Clan 139.

(1) Fond je obavezan da penziju isplacuje korisniku u Republici odnosno BiH, u mjestu prebivališta. (2) Isplata penzije u inostranstvo vrši se u skladu sa odredbama medunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, a u slucaju kad sporazum nije zakljucen, isplata se vrši po principu reciprociteta.

Clan 140.
(1) Korisnik penzije je obavezan da, u roku od 30 dana od nastanka, Fondu prijavi
svaku cinjenicu koja je od uticaja na korištenje odnosno obim prava.
(2) Korisnik penzije kome se isplata vrši van Republike obavezan je da na kraju
kalendarske godine Fondu dostavi potvrdu o životu.
(3) Korisniku penzije koji ne postupi u skladu sa st. 1. i 2. ovog clana ili se ne
odazove pozivu Fonda za cinjenje koje je vezano za korištenje prava, isplata penzije se
obustavlja.
Clan 141.
(1) Korisniku penzije koji u skladu sa ovim zakonom stekne status osiguranika u
obaveznom ili dobrovoljnom osiguranju, izuzev osiguranika iz clana 12. t. g) i d) ovog
zakona, isplata penzije se obustavlja za period tog osiguranja.
(2) Ako se nekom od korisnika porodicne penzije obustavi isplata u skladu sa
stavom 1. ovog clana, preostalim korisnicima se odreduje novi iznos penzije.
 1. Ponovno odredivanje penzije
Clan 142.

(1) Korisniku starosne ili invalidske penzije kome je pravo priznato prema ovom zakonu, koji stekne status osiguranika u obaveznom ili dobrovoljnom osiguranju, na njegov zahtjev ce se odrediti novi iznos penzije, pod uslovom da je naknadno navršio najmanje godinu dana staža osiguranja. (2) Novi iznos penzije u skladu sa stavom 1. ovog clana odreduje se tako da se ponovo odredi iznos penzije na dan ostvarivanja prava racunajuci i naknadno navršeni staž, kao i plate odnosno osnovice osiguranje, pa se zatim taj iznos uskladuje sa kretanjem penzija od dana ostvarivanja prava do dana odredivanja novog iznosa penzije. (3) Novi iznos penzije u skladu sa stavom 1. ovog clana pripada korisniku od dana podnošenja zahtjeva i ne može biti niži od dostignutog iznosa penzije za mjesec u kojem je zahtjev podnesen.

Clan 143.

(1) Korisnik penzije može da podnese zahtjev za odredivanje novog iznosa penzije i na osnovu cinjenica za koje je saznao ili su nastupile nakon donošenja rješenja o priznavanju prava na penziju. (2) Novi iznos penzije pripada od dana podnošenja zahtjeva.

Clan 144.

Korisniku penzije koji je podnio zahtjev u skladu sa clanom 143. stav 1. ovog zakona, novi iznos penzije bice odreden na nacin propisan clanom 142. stav 2. ovog zakona ako je pravo ostvario prema ovom zakonu, a ako je pravo ostvario prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovog zakona, na nacin propisan clanom

 1. stav 2. ovog zakona.
 2. Prestanak prava
Clan 145.
(1) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja prestaju smrcu korisnika.
(2) Penzija za mjesec u kome je nastupila smrt korisnika isplacuje se clanovima
porodice umrlog korisnika za cijeli mjesec.
Clan 146.
(1) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, prestaju kada u toku korištenja
prestanu da postoje uslovi za ostvarivanje tih prava.
(2) Prava u skladu sa stavom 1. ovog clana prestaju od dana prestanka postojanja
uslova za ostvarivanje prava.
(3) Ukoliko korisnik porodicne penzije kome je pravo prestalo u skladu sa stavom
 1. ovog clana ponovo podnese zahtjev za ostvarivanje prava na penziju, pravo se priznaje prema uslovima za ostvarivanje prava koji su primjenjivani na dan prvog priznavanja prava i pripada od dana podnošenja zahtjeva, a visina penzije ce se odrediti u skladu sa clanom 144. ovog zakona.
Clan 147.

(1) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja prestaju u slucaju kad se naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava. (2) Postupak za prestanak prava u skladu sa stavom 1. ovog clana pokrece se po službenoj dužnosti, bez obzira na rok koji je protekao od dana donošenja rješenja kojim je priznato pravo. (3) Prava u skladu sa stavom 1. ovog clana prestaju od dana donošenja rješenja o prestanku prava.

Clan 148.

(1) Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja prestaju na zahtjev korisnika, od dana podnošenja zahtjeva, pod uslovom da u zahtjevu nije precizno naveden datum prestanka. (2) Ukoliko korisnik kome je pravo prestalo u skladu sa stavom 1. ovog clana ponovo podnese zahtjev za ostvarivanje prava na penziju, pravo se priznaje prema uslovima za ostvarivanje prava koji su primjenjivani na dan prvog priznavanja prava i pripada od dana podnošenja zahtjeva, a visina penzije ce se odrediti u skladu sa clanom

 1. ovog zakona.
Clan 149.

Licu iz clana 94. ovog zakona ostvareno pravo na porodicnu penziju prestaje danom pravosnažnosti presude kojom je osudeno za krivicno djelo cija je posljedica smrt osiguranika odnosno korisnika penzije.

Clan 150.

(1) Pravo na porodicnu penziju prestaje udovici mladoj od 50 godina života koja stupi u brak, izuzev ako je pravo na porodicnu penziju ostvarila zbog potpune nesposobnosti za privredivanje. (2) Udovica iz stava 1. ovog clana, koja na osnovu smrti supruga iz novog braka ne ostvari pravo na porodicnu penziju, ima pravo na porodicnu penziju na osnovu supruga iz prvog braka, ako na dan smrti drugog supruga ima djece iz prvog braka koja

koriste pravo na porodicnu penziju, pod uslovom da prema toj djeci vrši roditeljske
dužnosti.
Clan 151.

(1) Pravo na porodicnu penziju prestaje udovcu mladem od 60 godina života, koji stupi u brak, izuzev ako je pravo na porodicnu penziju ostvario zbog potpune nesposobnosti za privredivanje. (2) Udovac iz stava 1. ovog clana, koji na osnovu smrti supruge iz novog braka ne ostvari pravo na porodicnu penziju, ima pravo na porodicnu penziju po osnovu supruge iz prvog braka, ako na dan smrti druge supruge ima djece iz prvog braka koja koriste pravo na porodicnu penziju, pod uslovom da prema toj djeci vrši roditeljske dužnosti.

VIII FINANSIRANJE

 1. Tekuce finansiranje
Clan 152.
Sredstva za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i rad Fonda
obezbjeduju se iz:
a) doprinosa,
b) budžeta Republike,
v) dobiti Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske u skladu sa zakonom,
g) izdavanja u zakup i prodaje imovine Fonda,
d) kamata na novcana sredstva,
d) usluga strucne službe Fonda,
e) subvencija i donacija i
ž) drugih izvora u skladu sa zakonom.
Clan 153.
Sredstva iz clana 152. ovog zakona mogu se koristiti za:
a) isplatu penzija,
b) troškove za rad organa i strucne službe Fonda,
v) nabavku opreme za rad strucne službe Fonda,
g) izgradnju i održavanje poslovnih objekata Fonda,
d) troškove isplate penzija,
d) informisanje, saradnju sa medijima i slicno,
e) pogrebne troškove za umrlog korisnika penzije i
ž) ostale troškove u skladu sa zakonom.
 1. Doprinosi
Clan 154.
Doprinosi, obveznici doprinosa, uplatioci doprinosa, osnovice i stope doprinosa,
nacin obracuna i rokovi placanja, kao i druga pitanja koja se odnose na doprinose ureduju
se posebnim zakonom.
Clan 155.
Stopa doprinosa za osiguranika kome se staž osiguranja racuna sa uvecanim
trajanjem uvecava se srazmjerno stepenu uvecanja staža.
Clan 156.

(1) Uplatilac doprinosa je obavezan da uplati doprinos za sve obveznike doprinosa, u skladu sa posebnim zakonom. (2) Izuzetno od stava 1. ovog clana, poslodavac koji nije uplatio doprinos u skladu sa stavom 1. ovog clana može uplatiti doprinos za radnika za odredeni period unazad, ako radnik sa tom uplatom navršava staž osiguranja za ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na penziju. (3) Uplatu doprinosa u skladu sa stavom 2. ovog clana rješenjem odobrava Fond, a može je izvršiti pravni sljedbenik poslodavca ili sam radnik.

 1. Sredstva iz budžeta Republike
Clan 157.

Republika iz budžeta obezbjeduje Fondu sredstva za pokrice obaveza nastalih po osnovu prava ostvarenih pod povoljnijim uslovima, po osnovu veceg obima prava odredenih kategorija osiguranika u odnosu na obim prava ostalih osiguranika, kao i po osnovu posebnog staža (u daljem tekstu: sredstva po osnovu obaveza Republike).

Clan 158.

(1) Sredstva po osnovu obaveza Republike obezbjeduju se za: a) starosnu penziju – u kompletnom iznosu ostvarenu sa manje od 15 godina staža osiguranja, trajno, b) porodicnu penziju – u kompletnom iznosu ostvarenu iza korisnika starosne penzije sa manje od 15 godina staža osiguranja, trajno, v) starosnu penziju ostvarenu uracunavanjem posebnog staža – trajno za dio penzije za koji je penzija veca po osnovu posebnog staža,

g) porodicnu penziju ostvarenu iza starosne penzije iz tacke v) ovog stava – trajno za dio penzije za koji je penzija veca po osnovu posebnog staža, d) invalidsku penziju ostvarenu uracunavanjem posebnog staža – trajno za dio penzije za koji je penzija veca po osnovu posebnog staža, d) porodicnu penziju ostvarenu iza invalidske penzije iz tacke d) ovog stava – trajno za dio penzije za koji je penzija veca po osnovu posebnog staža, e) invalidsku penziju – u kompletnom iznosu ako je uzrok invalidnosti povreda zadobijena za vrijeme vršenja vojne dužnosti u okolnostima oružanih sukoba ili bolest koja je uzrocno-posljedicno vezana za te okolnosti, trajno, ž) invalidsku penziju – u kompletnom iznosu ako je invalidnost osiguranika nastala pod okolnostima iz clana 17. ovog zakona, z) porodicnu penziju ostvarenu iza korisnika invalidske penzije iz t. e) i ž) ovog stava, trajno, i) porodicnu penziju iza osiguranika ostvarenu uracunavanjem posebnog staža – trajno za dio penzije za koji je penzija veca po osnovu posebnog staža, j) porodicnu penziju – u kompletnom iznosu, ako je lice iza koga je penzija ostvarena poginulo za vrijeme vršenja vojne dužnosti u okolnostima oružanih sukoba ili je smrt uzrocno-posljedicno vezana za te okolnosti, trajno, k) razliku izmedu najniže penzije i penzije koja po zakonu pripada korisniku, dok razlika postoji, l) prijevremenu starosnu penziju odredenih kategorija osiguranika u kompletnom iznosu dok korisnik ne ispuni uslove iz clana 41. ovog zakona, kada obaveza po ovom osnovu prestaje, lj) razliku izmedu penzije isplacene primjenom clana 172. stav 5. tacka v) i penzije koja bi pripadala tom korisniku primjenom clana 172. stav 4. ovog zakona, m) razliku izmedu penzije isplacene primjenom clana 172. stav 5. tacka g) i penzije koja bi pripadala tom korisniku primjenom clana 172. stav 4. ovog zakona, n) penzije ostvarene na osnovu drugih zakona. (2) Sredstva iz clana 157. ovog zakona Republika obezbjeduje mjesecno, najkasnije do petog u mjesecu za prethodni mjesec. (3) Ministar finansija donosi pravilnik kojim se ureduje nacin obracuna i utvrdivanja visine obaveze u skladu sa stavom 1. ovog clana. (4) Pored sredstava iz stava 1. ovog clana, Republika obezbjeduje dodatna sredstva za isplatu penzija u skladu sa ovim zakonom.

Clan 159.

(1) Fond može obrazovati sredstva rezerve izdvajanjem odredenog procenta iz sredstava ostvarenih po osnovu doprinosa i od ostvarenog viška prihoda nad rashodima utvrdenog završnim racunom Fonda. (2) Procenat izdvajanja za sredstva rezerve odreduje Upravni odbor Fonda uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija. (3) Sredstva rezerve koriste se za tekuce poslovanje ili se ulažu radi ostvarivanja dodatnih prihoda Fonda.

IX NAKNADA ŠTETE

Clan 160.
Naknada štete pricinjene Fondu, kao i povrat novcanih primanja iz penzijskog i
invalidskog osiguranja isplacenih bez pravnog osnova vrši se po propisima koji ureduju
obligacione odnose, ako ovim zakonom nije drugacije propisano.
Clan 161.

Lice kome je na teret Fonda izvršena isplata, na koju nije imao pravo po ovom zakonu, obavezno je da vrati Fondu primljeni iznos ako je: a) na osnovu neistinitih ili netacnih podataka koje je znalo ili je moralo znati da su neistiniti odnosno netacni, ili na drugi protivpravan nacin ostvarilo pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ili je ostvarilo pravo u vecem obimu nego što mu po ovom zakonu pripada, b) koristilo pravo zbog toga što nije prijavio promjene koje uticu na korištenje, gubitak ili obim prava, a znalo je ili je moralo znati za te promjene i v) primilo novcani iznos veci od iznosa koji mu pripada po ovom zakonu.

Clan 162.

U slucaju iz clana 161. ovog zakona Fond donosi rješenje o utvrdivanju preplacenog iznosa novcanog primanja u kome navodi visinu preplacenog iznosa, rokove i nacin za vracanja.

Clan 163.

Ako je lice iz clana 161. ovog zakona korisnik penzije, Fond rješenjem može odrediti da preplaceni iznos bude nadoknaden obustavom do trecine mesecnog iznosa penzije sve dok se na taj nacin ne izmiri preplaceni iznos.

Clan 164.

(1) Fond je obavezan da traži naknadu štete od lica koje je prouzrokovalo invalidnost ili smrt osiguranika. (2) Ako je lice iz stava 1. ovog clana radnik i ako je štetu prouzrokovalo u vezi sa radom, za štetu odgovara poslodavac kod kojeg se radnik nalazi u radnom odnosu. (3) Radnik je odgovoran za štetu koju je prouzrokovao namjerno ili iz krajnje nepažnje. (4) Odgovornost za štetu iz st. 2. i 3. ovog clana je solidarna.

Clan 165.
Fond je obavezan da traži naknadu štete od poslodavca i u slucaju ako su
invalidnost ili smrt osiguranika nastali zbog toga što nisu bile provedene mjere zaštite i
zdravlja na radu, u skladu sa propisima o zaštiti na radu.
Clan 166.
(1) U slucaju kada šteta predstavlja trajno novcano davanje, Fond može tražiti
naknadu jednokratnom isplatom u cjelini.
(2) Iznos iz stava 1. ovog clana obracunava se prema visini novcanog davanja i
ocekivanom prosjecnom vremenu korištenja prava na novcano primanje.
Clan 167.
Pri utvrdivanju visine štete ne uzimaju se u obzir iznos uplacenog doprinosa i
penzijski staž osiguranika.
Clan 168.

Rokovi zastarjelosti potraživanja naknade štete u slucajevima iz ovog zakona pocinju teci od dana kada je u upravnom postupku postalo konacno rješenje kojim je priznato pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno kojim je utvrdena preplata novcanog primanja.

X NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Clan 169.

(1) Unutrašnji nadzor nad radom Fonda vrši Ministarstvo i upravna inspekcija. (2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih za njegovo sprovodenje u dijelu koji se tice vodenja evidencija od strane poslodavca, kao i ostvarivanja prava kod poslodavca vezanih za osiguranika kod kojeg je utvrdena smanjena radna sposobnost, vrši Republicka uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih republickih inspektora i inspektora u jedinicama lokalne samouprave. (3) Inspekcijski nadzor u okvirima iz stava 2. ovog clana u organima republicke uprave i jedinicama lokalne samouprave vrši upravna inspekcija. (4) U vršenju inspekcijskog nadzora iz st. 2. i 3. ovog clana nadležni inspektor, za utvrdene nepravilnosti preduzima mjere prema opštim ovlaštenjima propisanim zakonom kojim se ureduje odgovarajuca oblast inspekcija. (5) Nadzor nad poštovanjem ovog zakona i propisa donesenih za njegovo sprovodenje u dijelu koji se tice obaveze uplate doprinosa vrši Poreska uprava.

Clan 170.
(1) Novcanom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM kaznice se za prekršaj
poslodavac ako:
a) postupa suprotno odredbama clana 35. ovog zakona,
b) ne obezbijedi osiguraniku pravo iz clana 54. ovog zakona i
v) postupi suprotno clanu 156. stav 1. ovog zakona.
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog clana novcanom kaznom od 500 KM do 2.000
KM kaznice se i odgovorno lice poslodavca.
Clan 171.

(1) Novcanom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM kaznice se za prekršaj Fond ako: a) ne postupi u skladu sa clanom 84. i clanom 85. stav 4. ovog zakona, b) ne postupi u skladu sa clanom 106. ovog zakona, v) postupi suprotno clanu 112. ovog zakona, g) postupi suprotno clanu 117. ovog zakona, d) ne postupi u skladu sa clanom 139. stav 1. ovog zakona i d) ne postupi u skladu sa clanom 164. stav 1. i clanom 165. ovog zakona. (2) Za prekršaj iz stava 1. ovog clana, novcanom kaznom od 500 KM do 2.000 KM kaznice se i odgovorno lice u Fondu.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Clan 172.

(1) Korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koji su ta prava ostvarili po propisima koji su primjenjivani do pocetka primjene ovog zakona, ta prava se obezbjeduju i dalje. (2) Iznos novcanog davanja po osnovu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja iz stava 1. ovog clana za mjesec u kome je Zakon stupio na snagu, uskladuje se u skladu sa clanom 83. ovog zakona, pocev od 1. januara 2013. godine. (3) Radi primjene stava 2. ovog clana, Fond ce po službenoj dužnosti obavijestiti korisnike prava o iznosu novcanog davanja za mjesec u kome je Zakon stupio na snagu. (4) Za korisnika penzije koja je odredena od penzijskog osnova u skladu sa clanom 87. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 32/00, 40/00, 37/01, 32/02, 40/02, 47/02, 110/03, 67/05, 20/07, 33/08, 01/09, 71/09, 106/09 i 118/09) Fond ce po službenoj dužnosti donijeti rješenje o utvrdivanju novog iznosa penzije odredene od penzijskog osnova u skladu sa cl. 77. do 86. tog zakona, od prvog dana narednog mjeseca nakon stupanja Zakona na snagu.

(5) Izuzetno od stava 4. ovog clana, nece se ponovo odredivati penzije:
a) korisniku invalidske penzije kod koga je uzrok invalidnosti povreda
zadobijena za vrijeme vršenja vojne dužnosti u okolnostima oružanih sukoba, kao i
bolest tog lica koja je uzrocno-posljedicno vezana za te okolnosti,
b) korisniku porodicne penzije ostvarene iza invalidske penzije iz tacke a) ovog
stava,
v) korisniku starosne ili invalidske penzije ucesnika NOR-a,
g) korisniku porodicne penzije ostvarene iza penzije iz tacke v) ovog stava i
d) korisniku porodicne penzije ostvarene iza poginulog borca ili poginulog
ucesnika NOR-a.
Clan 173.
Penzijski staž, na osnovu koga se ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog
osiguranja, obuhvata i penzijski staž u skladu sa propisima koji su primjenjivani do
stupanja na snagu ovog zakona.
Clan 174.

Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i za utvrdivanje penzijskog staža, pokrenut do dana stupanja na snagu ovog zakona, okoncace se po propisima koji su bili na snazi u vrijeme pokretanja postupka.

Clan 175.

(1) Licu kome je, u skladu sa propisima o zapošljavanju, priznato pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje do ispunjenja uslova za starosnu penziju, pravo na starosnu penziju priznace se prema uslovima za ostvarivanje prava koji su primijenjivani na dan od kojeg je rješenjem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske priznato pravo. (2) Visina penzije za lice iz stava 1. ovog clana odreduje se po ovom zakonu.

Clan 176.

(1) Korisniku penzije kome je pravo priznato prije stupanja na snagu ovog zakona i koji je naknadno navršio najmanje godinu dana staža osiguranja, novi iznos penzije odredice se tako da se ponovo odredi iznos penzije za mjesec u kojem je ovaj zakon stupio na snagu uracunavanjem naknadno navršenog staža, kao i plata, odnosno osnovica osiguranja. (2) Radi primjene stava 1. ovog clana, Upravni odbor Fonda ce za svaku godinu nakon stupanja na snagu ovog zakona, utvrditi koeficijent za valorizaciju plata, tako da se prosje^ cna plata iz te godine dovede na nivo prosjecne plate iz godine koja prethodi godini na koju su uskladene penzije ostvarene prije stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Iznos penzije iz stava 1. ovog clana uskladivanjem ce se dovesti do
pripadajuceg iznosa na dan odredivanja novog iznosa penzije.
(4) Novi iznos penzije u skladu sa stavom 1. ovog clana pripada korisniku od
dana podnošenja zahtjeva i ne može biti niži od dostignutog iznosa penzije za mjesec u
kojem je zahtjev podnesen.
Clan 177.

Izuzetno od clana 41. ovog zakona, osiguranik žena sa najmanje 15 godina staža osiguranja ima pravo na starosnu penziju kad navrši u: a) 2012. godini 60 godina i cetiri mjeseca života, b) 2013. godini 61 godinu života, v) 2014. godini 61 godina i osam mjeseca života, g) 2015. godini 62 godine i cetiri mjeseci života, d) 2016. godini 63 godine života, d) 2017. godini 63 godine i osam mjeseci života i e) 2018. godini 64 godine i cetiri mjeseci života.

Clan 178.

(1) Izuzetno od clana 42. stav 1. ovog zakona, osiguranik sa 40 godina penzijskog staža ima pravo na starosnu penziju kad navrši u: a) 2012. godini bez obzira na godine života, b) 2013. godini 56 godina života, v) 2014. godini 56 godina i cetiri mjeseca života, g) 2015. godini 56 godina i osam mjeseci života, d) 2016. godini 57 godina života, d) 2017. godini 57 godina i cetiri mjeseca života, e) 2018. godini 57 godina i osam mjeseci života, ž) 2019. godini 58 godina života, z) 2020. godini 58 godina i cetiri mjeseca života, i) 2021. godini 58 godina i osam mjeseci života, j) 2022. godini 59 godina života, k) 2023. godini 59 godina i cetiri mjeseca života i l) 2024. godini 59 godina i osam mjeseci života. (2) Izuzetno od clana 42. stav 2. ovog zakona, osiguranik žena sa 35 godina staža osiguranja ima pravo na starosnu penziju kad navrši u: a) 2012. godini bez obzira na godine života, b) 2013. godini 54 godine života, v) 2014. godini 54 godine i cetiri mjeseca života, g) 2015. godini 54 godine i osam mjeseci života, d) 2016. godini 55 godina života, d) 2017. godini 55 godina i cetiri mjeseca života, e) 2018. godini 55 godina i osam mjeseci života, ž) 2019. godini 56 godina života,

z) 2020. godini 56 godina i cetiri mjeseca života,
i) 2021. godini 56 godina i osam mjeseci života,
j) 2022. godini 57 godina života,
k) 2023. godini 57 godina i cetiri mjeseca života i
l) 2024. godini 57 godina i osam mjeseci života.
Clan 179.
Fond ce svoju organizaciju i opšte akte uskladiti sa odredbama ovog zakona u
roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Clan 180.
Vlada ce, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti
akt kojim se ureduje postupak ocjenjivanja radne sposobnosti, utvrdivanje invalidnosti
osiguranika i nesposobnosti clana porodice, obim i sadržaj medicinske dokumentacije
potrebne za vještacenje, nalaze, ocjene i mišljenja koje mogu donijeti organi vještacenja,
definicije svih nalaza, ocjena i mišljenja, sadržaj obrazaca nalaza, ocjene i mišljenja, kao
i postupak revizije i kontrole nalaza, ocjena i mišljenja iz clana 124. stav 2. ovog zakona.
Clan 181.

(1) Ministar ce u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti akte kojima se ureduje: a) listu tjelesnih oštecenja iz clana 32. ovog zakona, b) postupak utvrdivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem iz clana 34. ovog zakona i v) listu profesionalnih bolesti i poslova na kojima se te bolesti pojavljuju i uslove pod kojima se smatraju profesionalnim bolestima iz clana 53. stav 2. ovog zakona. (2) Ministar finansija ce u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik iz clana 158. stav 3. ovog zakona.

Clan 182.
Do donošenja akata iz cl. 180. i 181. ovog zakona primjenjivace se akti koji su
bili na snazi na dan stupanja na snagu ovog zakona ako nisu u suprotnosti sa ovim
zakonom.
Clan 183.

Izgradeni objekti i druga nepokretna imovina koja je na dan 31. decembra 1991. godine zatecena na sadašnjoj teritoriji Republike, a kojom je upravljao bivši Društveni fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Bosne i Hercegovine, postaje svojina Republike kojom upravlja Fond.

Clan 184.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 32/00, 40/00, 37/01, 32/02, 40/02, 47/02, 110/03, 67/05, 20/07, 33/08, 01/09, 71/09, 106/09 i 118/09).

Clan 185.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 01-2078/11 PREDSJEDNIK Datum: 23. decembar 2011. godine NARODNE SKUPŠTINE

Mr Igor Radoji c i c