B o s n a i H e r c e g o v i n a

B R Č K O D I S T R I K T

BOSNE I HERCEGOVINE

S K U P Š T I N A

Na osnovi clanka 22 Statuta Brcko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni
glasnik Brcko distrikta BiH, broj 3/07), Skupština Brcko distrikta Bosne i Hercegovine,
na 60. redovitoj sjednici održanoj 17. prosinca 2007. godine, usvaja

ZAKON

O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA BRČKO DISTRIKTA

BOSNE I HERCEGOVINE

PRVI DIO - UVODNE ODREDBE

C lanak l
Predmet Zakona
Ovim zakonom reguliraju se policijske ovlasti i radno-pravni status policijskih
službenika Policije Brcko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Policija).
C lanak 2
Policijski službenici
(1) Policijski službenici su oni pripadnici Policije koji su ovlašteni da primjenjuju
policijske ovlasti propisane ovim zakonom i postupaju kao ovlaštene službene
osobe prema zakonima o kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini (u daljnjem
tekstu: ZKP).
(2) Radna mjesta policijskih službenika propisuju se op cim aktom o unutarnjoj
organizaciji i usustavljivanju radnih mjesta, a sukladno s propisima kojima se
uspostavlja policija.
C lanak 3
Osnove rada
(1) Rad policijskih službenika zasniva se na Ustavu Bosne i Hercegovine, Statutu
Brcko distrikta BiH, zakonima i drugim odgovaraju cim propisima koji se
primjenjuju u BiH i Brcko distriktu BiH.
(2) U obavljanju svojih dužnosti, policijski službenik djeluje na nepristran i zakonit
nacin, vo den javnim interesom da služi i pomaže javnosti, promoviraju ci razvoj i
ocuvanje demokratske prakse sukladno zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.
C lanak 4
Nacionalna zastupljenost

(1) Struktura policijskih službenika u Policiji odražava sastav pu canstva Brcko distrikta BiH. (2) Struktura svih povjerenstava i drugih stru cnih, radnih i upravnih tijela koja se formiraju u Policiji sukladna je stavku 1 ovoga clanka.

C lanak 5
Policijske oznake i odora
(1) Policijskom službeniku službenu policijsku legitimaciju i policijsku zna cku izdaje
voditelj Policije.
(2) Voditelj Policije propisuje oblik službene policijske legitimacije i policijske zna cke,
pri cemu policijska znacka mora biti jasno prepoznatljiva javnosti kao policijska
oznaka.
(3) Policijski službenici nose odoru ciji izgled, dijelove, boju, oznake i druge
karakteristike propisuje voditelj Policije sukladno s prihvacenim policijskim
standardima.
(4) Zbog specificne naravi odredenih zadataka i sukladno s prihva cenim policijskim
standardima, odredeni policijski zadatci mogu se vršiti u civilnoj odjeci ili u
posebnoj službenoj odjeci i s odgovaraju com opremom.
(5) Policijske zadatke i posebnu službenu odjecu i opremu iz stavka 4 ovoga clanka
propisuje voditelj Policije.
C lanak 6
Pravo i dužnost nošenja oružja

Policijski službenik drži i nosi oružje i streljivo sukladno s pravilnikom koji donosi voditelj Policije.

DRUGI DIO - POLICIJSKE OVLASTI

I. GLAVA - OSNOVNI PRINCIPI

C lanak 7
Obveza identifikacije
(1) Prije nego što po cne primjenjivati policijske ovlasti, policijski službenik se
identificira pokazivanjem službene policijske legitimacije ili policijske znacke.
(2) U iznimnim slu cajevima, kada identifikacija iz stavka 1 ovoga clanka može ugroziti
sigurnost policijskog službenika ili drugih osoba, ili dovesti u pitanje postizanje
zakonitog cilja koji opravdava primjenu policijskih ovlasti, policijski službenik može
se identificirati na drugi nacin ili odgoditi identifikaciju.
(3) Cim okolnosti iz stavka 2 ovoga clanka prestanu, policijski službenik identificira se
na nacin iz stavka 1 ovoga clanka.
C lanak 8
Primjerenost i proporcionalnost primjene policijskih ovlasti

(1) Primjena policijskih ovlasti mora biti primjerena i proporcionalna potrebi radi koje se poduzima.

(2) Policijske ovlasti primjenjuju se sredstvima kojima se može postici zakoniti cilj s najmanje štetnih posljedica i u najkracem vremenu.

C lanak 9
Odluke i naredbe za primjenu policijskih ovlasti

(1) Policijski službenik primjenjuje policijske ovlasti prema vlastitoj odluci sukladno Zakonu, kao i na osnovi zakonite naredbe nadredenog službenika ili mjerodavnog organa.

(2) Policijski službenik ne ce izvršiti naredbu cijim izvršenjem bi po cinio kazneno djelo po kaznenom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini.

(3) U slu caju izdavanja naredbe iz stavka 2 ovoga clanka, policijski službenik odmah usmeno obavješcuje nadredenog da je izdana naredba protuzakonita.

(4) Ukoliko protuzakonita naredba bude opetovana, policijski službenik podnosi izvješce o neizvršavanju naredbe svom neposredno nadredenom, odnosno višem nadredenom, ukoliko je naredbu izdao neposredno nadre deni.

(5) Ukoliko naredba bude opetovana, bez obzira na okolnosti iz stavka 4 ovoga clanka, policijski službenik svoje pismeno izvješce dostavlja organizacijskoj jedinici mjerodavnoj za unutarnju kontrolu u Policiji.

II. GLAVA - POJEDINE POLICIJSKE OVLASTI

C lanak 10
Policijske ovlasti propisane ovim zakonom

Pored dužnosti i ovlasti propisanih Zakonom o kaznenom postupku i drugim zakonima, u obavljanju poslova iz svoje mjerodavnosti policijskim službenicima se daju i sljedece ovlasti: a) provjera i utvrdivanje identiteta osoba i identifikacija stvari; b) pozivanje i obavljanje razgovora; c) privo denje; d) potraga za osobama i stvarima i oglašavanje; e) privremeno ogranicavanje slobode kretanja; f) izdavanje upozorenja, naredenja i naredbi; g) privremeno oduzimanje predmeta; h) privremeno korištenje tu dih vozila i komunikacijskih sredstava; i) pregled osoba, stvari i prijevoznih sredstava; j) audio i video snimanje na javnim mjestima; k) uporaba sile; l) obrada osobnih podataka i vo denje o cevidnika; m) zaprimanje prijava.

Odjeljak A. Provjera i utvr d ivanje identiteta osoba i identifikacija stvari
C lanak 11
Ovlast provjere identiteta osobe

(1) Policijski službenik ovlašten je da izvrši provjeru identiteta osobe: a) koja predstavlja prijetnju drugoj osobi ili javnom redu ili sigurnosti, ako ta prijetnja zahtijeva policijsku akciju; b) koja se pregleda ili protiv koje su poduzete druge mjere ili radnje propisane zakonom; c) koja je zatecena u objektu ili drugim prostorijama ili u vozilu koje se pregleda, ukoliko je provjera identiteta nužna; d) koja je zatecena na podru cju ili u objektu u kojem je sloboda kretanja privremeno ogranicena, ukoliko je provjera identiteta nužna; e) koja svojim ponašanjem izaziva sumnju da je po cinitelj kaznenog djela ili prekršaja ili da ih namjerava po ciniti, odnosno koja svojom fizickom pojavom lici na osobu za kojom se traga; f) koja je zate cena na mjestu gdje je iz sigurnosnih razloga nužno utvrditi identitet svih osoba ili skupine osoba.

(2) Policijski službenik obavješcuje osobu o razlozima zbog kojih je potrebna provjera njezinog identiteta.

C lanak 12
Na c ini provjere identiteta osobe

(1) Provjera identiteta osobe vrši se uvidom u osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu s fotografijom.

(2) Iznimno od stavka 1 ovoga clanka, provjera identiteta osobe može se izvršiti i na osnovi izjave druge osobe ciji je identitet utvrden.

(3) Kada je nužno, provjera identiteta osobe može obuhvatiti i provjeru prebivališta ili boravišta.

C lanak 13
Ovlast utvr d ivanja identiteta osobe

(1) Ovlast utvrdivanja identiteta primjenjuje se prema osobi koja ne posjeduje ispravu iz clanka 12 stavak 1 ovoga zakona ili ukoliko postoji sumnja u vjerodostojnost te isprave.

(2) Identitet se utvrduje metodama i sredstvima kriminalisticke tehnike.

(3) Radi utvrdivanja identiteta osobe, Policija je ovlaštena da javno objavi fotorobot, crtež, snimak ili opis te osobe.

(4) Ako ne postoji mogu cnost utvrdivanja identiteta na drugi nacin, Policija je ovlaštena objaviti fotografiju osobe koja nije sposobna dati svoje osobne podatke ili trupla nepoznate osobe.

C lanak 14
Identifikacija predmeta

(1) Ovlast utvrdivanja i provjere identiteta predmeta primjenjuje se kada je nužno utvrditi karakteristike i specificne odlike tog predmeta, kao i odnos neke osobe ili doga daja prema tom predmetu.

(2) Policija je ovlaštena javno objaviti sliku, crtež, snimak ili opis predmeta, ukoliko je to od zna caja za uspješno provodenje postupka utvrdivanja identiteta tog predmeta.

Odjeljak B. Pozivanje i obavljanje razgovora

C lanak 15
Pozivanje

(1) Policijski službenik, sukladno Zakonu, može pozvati osobu da dode u službene prostorije Policije radi razgovora.

(2) Poziv na razgovor mora sadržavati: ime i prezime osobe koja se poziva, naziv organizacijske jedinice Policije koja upu cuje poziv na razgovor, mjesto, nadnevak, vrijeme i razlog pozivanja te upozorenje da ce osoba koja se poziva biti prisilno dovedena ukoliko se na odgovaraju ci na cin ne odazove pozivu.

(3) Obavljena dostava poziva potvrduje se dostavnicom.

(4) U iznimnim slu cajevima, policijski službenik ovlašten je osobu pozvati usmeno ili odgovaraju cim telekomunikacijskim sredstvom, pri cemu joj je dužan priop citi razlog pozivanja, kao i upozoriti ju na mogu cnost da bude prisilno dovedena.

(5) Uz suglasnost pozvane osobe, policijski službenik istu može službenim vozilom prevesti do službenih prostorija.

(6) Razgovori se obavljaju u vremenu izmedu 6.00 i 21.00 sat i ne mogu trajati dulje od šest sati.

Odjeljak C. Privo d enje
C lanak 16
Privo d enje bez naloga
Bez pisanog naloga mjerodavnog organa policijski službenik može u službene
prostorije Policije privesti osobu:
a) kojoj je potrebno utvrditi identitet, a nema drugog nacina da se to ucini;
b) za kojom je službeno pokrenuta potraga;
c) koja se ne odazove pozivu za razgovor sukladno clanku 15 stavak 2 ovoga
zakona.
C lanak 17
Trajanje privo d enja

Privodenje može trajati onoliko vremena koliko je nužno za izvršenje policijske radnje, a najdulje šest sati.

Odjeljak D. Potraga za osobama i stvarima i oglašavanje

C lanak 18
Potraga za osobama i stvarima

(1) Policijski službenik je ovlašten provoditi mjere potrage za osobama i stvarima.

(2) Potraga se pokre ce za osobom koja se traži sukladno Zakonu.

(3) Potraga se može pokrenuti za osobom ciji je nestanak prijavljen.

C lanak 19
Oglašavanje

Policija poduzima oglašavanje kako bi se:

a) utvrdilo boravište ili prebivalište osobe sukladno Zakonu;
b) utvrdio identitet osobe koja nije u stanju dati svoje osobne podatke ili identitet
trupla osobe ciji se osobni podatci ne mogu utvrditi;
c) pronašao odredeni predmet.
Odjeljak E. Privremeno ograni c enje slobode kretanja
C lanak 20
Uvjeti za ograni c enje kretanja

(1) Policijski službenik može privremeno ograniciti kretanje osoba na odre denom prostoru ili u odredenom objektu radi: a) sprecavanja izvršenja kaznenih djela ili prekršaja; b) pronalaženja i hvatanja po cinitelja kaznenih djela ili prekršaja; c) pronalaženja i hvatanja osoba za kojima se traga; d) pronalaženja tragova i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz da je po cinjeno kazneno djelo ili prekršaj; e) sprecavanja ugrožavanja javnog reda i sigurnosti.

(2) Privremeno ogranicenje slobode kretanja ne može se nastaviti nakon postizanja cilja zbog kojeg je bilo primijenjeno, a ni u kojem slucaju ne može trajati dulje od šest sati bez službenog odobrenja zasnovanog na Zakonu.

C lanak 21
Na c in potrage i ograni c enja kretanja

Mjere potrage iz clanka 18 ovoga zakona i privremeno ogranicenje kretanja iz clanka 20 ovog zakona provode se kriminalisticko-taktickim radnjama (potraga, pregled odredenih zgrada i prostorija, zasjeda, racija, djelomicna i potpuna blokada prometa i drugih površina).

Odjeljak F. Izdavanje upozorenja, nare d enja i naredbi

C lanak 22
Izdavanje upozorenja
Policijski službenik izdaje upozorenje osobi:
a) koja svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem može ugroziti svoju
sigurnost ili sigurnost drugih osoba ili imovine;
b) za koju postoje osnove sumnje da bi mogla u ciniti ili izazvati drugu osobu da
ucini kazneno djelo ili prekršaj.
C lanak 23
Uvjeti za izdavanje nare d enja i naredbi

(1) Naredenja i naredbe se izdaju radi: a) otklanjanja opasnosti po život ili osobnu sigurnost gradana; b) otklanjanja opasnosti po imovinu; c) sprecavanja izvršenja kaznenih djela, otkrivanja kaznenih djela, pronalaženja i hvatanja po cinitelja kaznenih djela, otkrivanja i osiguranja tragova kaznenih djela i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku; d) održavanja javnog reda i mira ili uspostavljanja narušenog javnog reda i mira; e) onemogu cavanja pristupa ili zadržavanja u prostoru ili objektu gdje to nije dopušteno; f) vršenja kontrole i reguliranje prometa na cestama sukladno Zakonu.

(2) Pismene naredbe izdaje voditelj Policije ili policijski službenik kojeg on ovlasti. Policijski službenik može samostalno izdavati naredbu samo u žurnim slu cajevima.

(3) Upozorenja i naredenja izdaju se usmenim ili pisanim putem ili na drugi odgovaraju ci na cin (optickim ili zvu cnim signalima, rukom i slicno), s tim da njihovo znacenje bude jasno izraženo.

Odjeljak G. Privremeno oduzimanje predmeta

C lanak 24
Uvjeti za privremeno oduzimanje predmeta

(1) Policijski službenik privremeno oduzima predmet: a) kada okolnosti slu caja ukazuju da je odre deni predmet namijenjen za izvršenje kaznenog djela ili prekršaja; b) kada je to nužno radi zaštite javne sigurnosti; c) koji je u posjedu osobe koja je lišena slobode i koja taj predmet može upotrijebiti za samoozlje divanje, napad na drugu osobu ili bijeg.

(2) Policijski službenik izdaje potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta.

(3) Potvrda o privremenom oduzimanju predmeta sadrži:

a) detaljne podatke o oduzetom predmetu,
b) podatke o osobi od koje je predmet oduzet,
c) ime i prezime, broj službene policijske legitimacije i potpis policijskog
službenika koji je izvršio oduzimanje.

(4) Ako osoba odbije potpisati potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, policijski službenik to upisuje na potvrdi.

C lanak 25
Postupanje s oduzetim predmetima

(1) Kada, s obzirom na karakteristike predmeta, cuvanje privremeno oduzetih predmeta u prostorijama Policije nije mogu ce ili je povezano sa znatnim poteško cama, privremeno oduzeti predmeti mogu se pohraniti ili osigurati na odgovaraju ci nacin sve dok mjerodavni organ ne donese odgovaraju cu odluku.

(2) Kada razlozi za privremeno oduzimanje predmeta prestanu postojati, privremeno oduzeti predmet se vraca osobi od koje je bio oduzet, ukoliko nije drugacije odredeno zakonom ili odlukom mjerodavnog organa.

Odjeljak H. Privremena uporaba tu d ih vozila i komunikacijskih sredstava

C lanak 26

Ovlast uporabe vozila i sredstava komunikacije

(1) Radi potjere ili uhicenja po cinitelja kaznenog djela, kao i radi prevoženja do najbliže lijecnicke ustanove žrtve kaznenog djela, prirodne nepogode ili nesre ce, policijski službenik može rabiti odgovaraju ce tu de vozilo i komunikacijsko sredstvo.

(2) Vozilo ili komunikacijsko sredstvo iz stavka 1 ovoga clanka policijski službenik može rabiti isklju civo u vremenu potrebnom da se potjera ili prijevoz završi.

(3) O uporabi vozila ili komunikacijskog sredstva iz stavka 1 ovoga clanka policijski službenik izdaje potvrdu.

C lanak 27
Prava vlasnika ili korisnika vozila ili komunikacijskog sredstva

(1) Vlasnik ili korisnik vozila ili komunikacijskog sredstva iz clanka 26 ovoga zakona ima pravo na naknadu stvarne štete po cinjene uporabom njegove imovine.

(2) Štetu iz stavka 1 ovoga clanka naknaduje Brcko distrikt BiH sukladno s važe cim zakonima i pravilnikom koji donosi Vlada Brcko distrikta BiH (u daljnjem tekstu: Vlada), na prijedlog voditelja Policije.

C lanak 28
Pravo na besplatan prijevoz u sredstvima javnog prijevoza

U tijeku vršenja službenih zadataka policijski službenik ima pravo na besplatni javni prijevoz i osiguravanje putnika u javnom prijevozu.

Odjeljak I. Pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava

C lanak 29
Uvjeti za pregled

Policijski službenik ovlašten je izvršiti pregled osoba, predmeta kojeg osoba nosi sa sobom i prometnog sredstva kada je to nužno radi pronalaženja predmeta koji nisu dopušteni u prostoru ili objektu ili koji bi mogli biti iskorišteni za napad na drugu osobu ili za samoozljedivanje.

C lanak 30
Sadržaj i na c in pregleda

(1) Pregled osobe obuhvaca uvid u sadržaj njezine odjece i obu ce.

(2) Pregled prometnog sredstva obuhvaca pregled svih otvorenih i zatvorenih prostora prometnog sredstva i predmeta koji se njime prijevoze.

(3) Pregled predmeta koje osoba nosi sa sobom obuhvaca pregled predmeta koji su kod osobe ili u njezinoj neposrednoj blizini ili predmeta osobe po cijem se nalogu i u cijoj se pratnji prevoze.

(4) Pregled osobe obavlja osoba istog spola, izuzev u slu cajevima kada je nužan žuran pregled osobe kako bi joj se oduzelo oružje ili drugi predmeti kojima se može izvesti napad na drugu osobu ili samoozljedivanje.

(5) Prilikom pregleda policijski službenik može rabiti tehnicka pomagala i službene pse.

Odjeljak J. Snimanje na javnim mjestima

C lanak 31
Audio i videosnimanje na javnim mjestima

Radi sprecavanja kaznenih djela ili radi održavanja reda i sigurnosti, Policija može vršiti audio i videosnimanje osobe ili skupine osoba, okruženja i svake druge okolnosti ili predmeta.

C lanak 32
Mjesto postavljanja ure d aja za audio i videosnimanje

Uredaji za audio i videosnimanje na javnim mjestima postavljaju se tako da su javnosti lako uo cljivi.

Odjeljak K. Uporaba sile

C lanak 33 Uvjeti za uporabu sile

(1) Policijski službenik može uporabiti silu samo kada je to nužno i isklju civo u mjeri potrebnoj radi ostvarenja zakonitog cilja.

(2) U smislu ovog zakona, sredstva sile su: fizicka sila ukljucuju ci i borilacke vještine, palica, sredstva za vezivanje, uredaj za prisilno zaustavljanje osobe ili vozila, kemijska sredstva, vatreno oružje, službeni psi, vodeni topovi, specijalna vozila, specijalne vrste oružja i eksplozivne naprave.

(3) Ukoliko nije druga cije odredeno ovim zakonom, sredstva sile se mogu uporabiti kada je to potrebno za zaštitu ljudskih života, odbijanje napada, savladavanje otpora te sprecavanje bijega.

(4) Prije uporabe bilo kojeg sredstva sile policijski službenik izdaje upozorenje, izuzev ako bi to moglo ugroziti sigurnost policijskog službenika ili druge osobe ili bi bilo ocito neprimjereno ili nesvrsishodno u danim okolnostima.

(5) Detaljnije propise o uporabi sile donosi voditelj Policije.

C lanak 34
Izuze c e od uporabe odre d enih sredstava sile

(1) Fizicka sila i palica ne rabe se prema djeci, starijim osobama, invalidnim osobama, o cito ozbiljno bolesnim osobama, kao ni prema ženama koje su o cito trudne, izuzev ako te osobe izravno ugrožavaju život policijskog službenika, svoj život ili život drugih osoba.

(2) Vatreno i specijalno oružje ne mogu se uporabiti samo iz razloga da bi se sprijecio bijeg osobe, izuzev ukoliko je to jedini nacin obrane od izravnog napada ili opasnosti.

(3) Eksplozivne naprave ne mogu se upotrijebiti radi sprecavanja bijega osobe.

C lanak 35
Uporaba vatrenog oružja

(1) Policijski službenik može uporabiti vatreno oružje samo ako su vec rabljena sredstva sile bila neu cinkovita ili ako uporaba drugih sredstava sile ne jam ci uspjeh.

(2) Policijski službenik može rabiti vatreno oružje ako nema drugog nacina da: a) zaštiti sebe ili druge od izravno prijetece smrtne opasnosti ili ozbiljne ozljede; b) sprije ci pocinjenje kaznenog djela koje predstavlja ozbiljnu prijetnju životu ili integritetu, uhiti osobu koja predstavlja takvu opasnost i opire se policijskim službenicima.

(3) Policijski službenik ostavlja dovoljno vremena da se postupi po njegovom upozorenju, izuzev ako bi time nastao rizik za njega samoga ili rizik nanošenja ozbiljnih ili smrtonosnih ozljeda drugim osobama, a okolnosti nalažu potrebu za trenutacnom akcijom.

(4) Upozorenje iz stavka 3 ovoga clanka se ne upu cuje ako bi to ugrozilo izvršenje policijskog zadatka.

(5) Policijski službenik ne ispaljuje hitce upozorenja.

C lanak 36
Isklju c enje uporabe vatrenog oružja

(1) Uporaba vatrenog oružja nije dopuštena ako bi ugrozila živote drugih ljudi, izuzev ako je to jedini nacin obrane od izravnog napada ili opasnosti.

(2) Uporaba vatrenog oružja nije dopuštena prema malodobniku, izuzev ako je to jedini nacin obrane od izravnog napada ili opasnosti.

C lanak 37
Uporaba vatrenog oružja prema vozilima i plovilima

(1) Policijski službenik ne rabi vatreno oružje protiv vozila u pokretu, izuzev ako se to vozilo koristi kao sredstvo izravnog napada za nanošenje ozljeda policijskim službenicima ili drugim osobama ili ako je to nužno radi sprecavanja ozbiljnih ili smrtonosnih ozljeda nanesenih pucanjem iz vozila na policijske službenike ili na druge osobe.

(2) U tijeku izvršavanja policijskih zadataka policijski službenik ima pravo upotrijebiti vatreno oružje ako se plovilo za kojim se vrši potjera ne zaustavi nakon što mu je upu cen vidljiv ili cujan signal da se zaustavi i to s razdaljine s koje je nedvojbeno mogu ce primiti i razumjeti takav signal.

C lanak 38
Izvješ c a o uporabi sile

(1) Policijski službenik koji je u tijeku vršenja dužnosti rabio silu, sastavlja i potpisuje izvješce o uporabi sile prije kraja smjene u tijeku koje je došlo do uporabe sile, a primjerak tog izvješca dostavlja organizacijskoj jedinici mjerodavnoj za unutarnju kontrolu u roku od 24 sata od završetka te smjene , putem rukovoditelja njegove organizacijske jedinice.

(2) Ako sam policijski službenik nije u mogu cnosti podnijeti izvješ ce o uporabi sile izvješce podnosi njegov neposredni rukovoditelj u roku iz stavka 1 ovoga clanka.

C lanak 39
Procedura ocjene opravdanosti uporabe sile

(1) U roku od 3 (tri) dana od prijama izvješca o uporabi sile, rukovoditelj organizacijske jedinice mjerodavne za unutarnju kontrolu dostavlja svoje mišljenje o opravdanosti uporabe sile voditelju Policije.

(2) Nakon dostavljenog mišljenja iz stavka 1 ovoga clanka, voditelj Policije u roku od 8 (osam) dana ocjenjuje zakonitost i pravilnost uporabe sile od policijskog službenika.

(3) Ako voditelj Policije utvrdi da je policijski službenik rabio silu na nezakonit ili nepravilan nacin, dužan je odmah poduzeti odgovaraju ce mjere kako bi utvrdio odgovornost policijskog službenika.

(4) Policijski službenik nije odgovoran ako je silu rabio u granicama svojih ovlasti.

C lanak 40
Službena zabilješka o uporabi sredstava vezivanja

Iznimno od odredbi clanka 38 ovoga zakona, policijski službenik koji je rabio samo sredstva za vezivanje prilikom uhicenja, privo denja ili sprovo denja osobe u svrhu njezinog sigurnog transporta, sastavlja službenu zabilješku i dostavlja je rukovoditelju svoje organizacijske jedinice u roku od 24 sata.

Odjeljak L. Obrada osobnih podataka i vo d enje o c evidnika

C lanak 41
Obrada podataka

(1) Obrada podataka o odre denoj identificiranoj osobi ili o osobi koju je mogu ce identificirati (osobni podatci) koji se prikupljaju, obraduju, koriste te pohranjuju sukladno ovom zakonu, provodi se sukladno s važecim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka.

(2) Poseban propis o nacinu obrade podataka iz stavka 1 ovoga clanka donosi voditelj Policije.

C lanak 42
O c evidnici

(1) Policija vodi o cevidnike o: a) osobama koje su lišene slobode; b) osobama za koje postoje osnove sumnje da su po cinile kaznena djela; c) po cinjenim kaznenim djelima, kao i osobama oštecenim kaznenim djelima; d) kaznenim djelima po cinjenim od nepoznatih po cinitelja; e) podnesenim izvješcima o po cinjenim kaznenim djelima i zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka; f) osobama i predmetima za kojima se traga; g) privremeno oduzetim predmetima; h) provjeri identiteta; i) osobama kojima je utvrdivan identitet; j) operativnim izvješcima, operativnim izvorima informacija i zašticenim osobama; k) dogadajima; l) uporabi sile; m) pritužbama gradana; n) otiscima prstiju.

(2) Uz ocevidnike iz stavka 1 ovoga clanka, Policija može, radi u cinkovitog obavljanja poslova, voditi i druge o cevidnike koji ne sadrže osobne podatke sukladno clanku 41 ovoga zakona.

(3) Vrstu, sadržaj i nacin vo denja o cevidnika iz stavaka 1 i 2 ovoga clanka posebnim propisom odreduje voditelj Policije.

Odjeljak M. Zaprimanje prijava

C lanak 43
Dužnost zaprimanja prijava

Policijski službenik je ovlašten i obvezan zaprimiti i evidentirati prijave o po cinjenim kaznenim djelima, prekršajima i drugim dogadajima od interesa za javni red i sigurnost.

TRE C I DIO - RADNI ODNOSI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

I. GLAVA – PRAVA I DUŽNOSTI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Odjeljak A. Prava

C lanak 44
Prava policijskih službenika

Policijski službenik ima pravo: a) na stalni radni odnos do umirovljenja, ako nije drugacije regulirano ovim zakonom; b) na odmor sukladno ovom zakonu; c) na nagrade i priznanja sukladno ovom zakonu i odgovaraju cim propisima; d) na placu i naknade sukladno ovom zakonu i odgovaraju cim propisima; e) na napredovanje u karijeri i profesionalni razvoj; f) na osnivanje i uclanjivanje u sindikat ili profesionalnu udrugu sukladno zakonu; g) na fer i pravedno postupanje, bez obzira na spol, rasu, nacionalno ili društveno podrijetlo, religiju, entitetsko državljanstvo, mjesto stanovanja, politicko ili drugo uvjerenje, rodenje, dob, imovinski, bra cni ili drugi status; h) da nadre deni i podredeni postupaju s njim uz poštovanje ljudskog dostojanstva te da se nepotrebno ne dovodi u fizicku opasnost.

C lanak 45
Pravo na pravnu pomo c

(1) Ako je protiv policijskog službenika pokrenut kazneni, prekršajni ili parnicni postupak zbog uporabe sile ili drugih radnji u tijeku izvršenja zadataka Policije, Policija službeniku osigurava pravnu pomo c, izuzev ako je službenik postupao izvan okvira svojih ovlasti ili ako ih je zlouporabio.

(2) Pravna pomo c se osigurava policijskom službeniku kao oštecenom u postupku za naknadu štete, odnosno njegovoj obitelji ako je šteta nanesena u vršenju ili u svezi s vršenjem zadataka Policije.

(3) Pod uvjetima iz stavaka 1 i 2 ovoga clanka Policija osigurava policijskom službeniku pravnu pomo c i nakon prestanka radnog odnosa, izuzev u slu caju da ima pravo na istu pravnu pomo c po nekoj drugoj osnovi.

(4) Policija pravnu pomo c osigurava i gra daninu koji je pomogao policijskom službeniku prilikom izvršavanja policijskih zadataka ako je protiv gradanina pokrenut kazneni, prekršajni ili parnicni postupak zbog aktivnosti koja je vezana za pruženu pomo c.

C lanak 46
Zabranjena, odnosno neopravdana osnova za otpuštanje ili za umanjenje prava

(1) Policija ne može otpustiti policijskog službenika na osnovi njegove privremene nesposobnosti za rad uslijed bolesti ili ozljede na radu.

(2) Ozljeda policijskog službenika koja nastane na putu k poslu ili s posla smatra se ozljedom na radu.

(3) Na ostvarivanje prava policijskog službenika ne utjece privremena nesposobnost za rad uslijed bolesti ili ozljede na radu.

C lanak 47
Zdravstveni pregledi policijskih službenika

(1) U svrhu utvrdivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje policijskih poslova, policijski službenici imaju pravo i dužnost pristupiti periodicnom lije cnickom pregledu kojeg organizira Policija.

(2) U iznimnim slu cajevima, voditelj Policije, kada ocijeni potrebnim, može policijskog službenika uputiti i na izvanredni lijecnicki pregled.

(3) Kriterije i procedure iz stavaka 1 i 2 ovoga clanka posebnim propisom utvrduje voditelj Policije.

Odjeljak B. Dužnosti

C lanak 48
Op c e dužnosti policijskih službenika

(1) Policijski službenik pri vršenju svojih dužnosti rukovodi se op cim interesom i služi i pomaže javnosti.

(2) Policijski službenik mora biti nepristran i izbjegavati aktivnosti koje su nespojive s dužnostima ili kojima se krše dužnosti regulirane ovim zakonom.

(3) Policijski službenik se uvijek mora suzdržavati od javnog izražavanja politickih uvjerenja, a od javnog izražavanja vjerskih uvjerenja dok je na dužnosti.

(4) Policijski službenik ne može tražiti niti prihvacati za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit, korist, uslugu ili kakvu drugu naknadu, izuzev onih dopuštenih ovim zakonom.

(5) Policijski službenik ne može zauzimati nekretnine koje su u vlasništvu izbjegle ili raseljene osobe, niti zauzimati stan za koji je izbjegla ili raseljena osoba pravno osnovano zatražila povrat stanarskog prava, niti zauzimati stan pod upravom organa zaduženog za stambena pitanja, a koji bi se trebao koristiti u svrhu zamjenskog smještaja.

(6) Policijski službenik i tijekom i izvan radnog vremena mora djelovati na nacin koji odgovara interesu i ugledu Policije.

(7) Policijski službenik se mora pridržavati i svih drugih dužnosti propisanih ovim zakonom i podzakonskim aktima.

C lanak 49
Obveza c uvanja tajnosti podataka

(1) Policijski službenik mora cuvati kao tajne sve povjerljive podatke i materijale do kojih do de, izuzev kada vršenje dužnosti ili zakonske odredbe zahtijevaju drugacije.

(2) Voditelj Policije donosi propis o postupanju s podatcima koji su odredeni kao tajni, a koje rabi Policija. Tim se propisom odreduju procedure za odredivanje tajnosti, stupnja tajnosti i pristup tajnim podatcima.

(3) Voditelj Policije može iz valjanog razloga ili po zahtjevu ovlaštenog organa osloboditi sadašnjeg ili bivšeg policijskog službenika obveze cuvanja tajnosti podataka.

(4) Obveza cuvanja tajnih podataka i materijala iz stavka 1 ovoga clanka se nastavlja i nakon prekida radnog odnosa policijskog službenika.

C lanak 50
Nespojivost

(1) Policijski službenik ne može zauzimati položaj, vršiti funkciju ili aktivnost nespojivu s njegovim službenim dužnostima, a posebno:

a) ne može biti nositelj bilo kakve javne dužnosti;
b) ne može obavljati nikakvu dodatnu aktivnost uz naknadu, izuzev uz odobrenje
voditelja Policije;
c) ne može biti clan politicke stranke niti slijediti upute politickih stranaka, niti u
policijskoj odori nazo citi skupovima politickih stranaka ili drugim politickim
skupovima, osim ukoliko je na dužnosti;
d) ne može davati javne izjave niti na drugi nacin komentirati rad Policije bez
odobrenja voditelja Policije.

(2) Policijski službenik daje ostavku kada se prijavi kao kandidat za izbornu javnu dužnost ili od trenutka kad je imenovan na položaj unutar bilo kojeg organa vlasti u Bosni i Hercegovini.

(3) Po postavljenju za policijskog službenika, policijski službenik, sukladno ovom zakonom, daje sve informacije o funkcijama i djelatnostima koje vrši on i clanovi

njegove uže obitelji, kao i podatke o imovini kojom on ili clanovi njegove uže
obitelji raspolažu.

(4) Clanovi uže obitelji, u smislu stavka 3 ovoga clanka, su bracni ili izvanbracni drug policijskog službenika, njegovi srodnici po krvi u pravoj liniji, posvojitelj i posvojenik, skrbnik i šticenik te dijete bracnog druga (pastorak).

(5) Svi podatci iz ovoga clanka pohranjuju se u kadrovskom o cevidniku Policije sukladno zakonu i podzakonskim aktima o zaštiti osobnih podataka.

C lanak 51

Usavršavanje

(1) Policijski službenici dužni su stalno se stru cno osposobljavati i usavršavati.

(2) Prirodu, sadržaj i oblik stru cnog usavršavanja za policijske službenike podzakonskim aktom utvrduje voditelj Policije.

(3) Policijski službenici sudjeluju u obrazovnim aktivnostima, na tecajevima i seminarima.

II. GLAVA – ISPRAŽNJENA RADNA MJESTA I ZAPOŠLJAVANJE

Odjeljak A. Ispražnjena radna mjesta

C lanak 52
Razine pristupanja policijskim snagama

(1) Policijski službenik pristupa Policiji:

a) u cinu policajca - kao prva razina pristupanja za kandidate s najmanje IV.
stupnjem školske spreme;
b) u cinu mladeg inspektora - kao druga razina pristupanja za kandidate s najmanje
VI. stupnjem školske spreme.

(2) Zapošljavanje policijskih službenika u po cetne cinove iz stavka 1 ovoga clanka obavlja se preko javnog natje caja.

C lanak 53
Utvr d ivanje ispražnjenih radnih mjesta za policijske službenike

(1) Voditelj Policije utvrduje ispražnjena radna mjesta za zapošljavanje policajaca i mladih inspektora.

(2) Ispražnjena radna mjesta utvrduju se radi periodicnog zapošljavanja novih policijskih službenika kako bi se održao propisan maksimum radnih mjesta i održavala operativnost Policije.

C lanak 54
Ispražnjena mjesta za c in mla d eg inspektora

Posebnim propisom Vlade regulira se koliko ce radnih mjesta biti popunjeno cinom mladeg inspektora zapošljavanjem novih policijskih službenika, a koliko promaknu cem policijskih službenika s nižim cinom.

C lanak 55
Op c e osnove za zapošljavanje

(1) Policija zapošljava najbolje prijavljene kandidate te osigurava da se kandidati koji ne ispunjavaju uvjete isklju ce iz procesa.

(2) Zapošljavanje policijskih službenika zasniva se na: a) raspoloživosti radnih mjesta; b) medijskom oglašavanju kampanje zapošljavanja; c) javnom natjecaju; d) prethodnom utvrdivanju uvjeta; e) transparentnom procesu izbora.

Odjeljak B. Uvjeti za zapošljavanje

C lanak 56
Op c i uvjeti za kandidate

Da bi osoba bila zaposlena kao policijski službenik, mora ispunjavati sljedece opce uvjete:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da je u životnoj dobi izmedu 18 i 27 godina za pocetni cin policajac i do 35
godina za po cetni cin mladi inspektor;
c) da ima najmanje IV. stupanj školske spreme za cin policajca, a najmanje VI.
stupanj školske spreme za cin mladeg inspektora;
d) da je psihofizicki sposobna za izvršavanje poslova i zadataka policije, što
dokazuje lije cnickim uvjerenjem koje nije starije od tri mjeseca;
e) da nije otpuštena iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i
Hercegovini kao rezultat stegovne sankcije;
f) da protiv nje nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrecena pravomo cna
kazna zatvora za kazneno djelo, izuzev za kaznena djela protiv sigurnosti
prometa;
g) da nije optužena od Medunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da
se nije odbila pojaviti pred Tribunalom.
C lanak 57
Posebni uvjeti za kandidate

Pored op cih uvjeta iz clanka 56 ovoga zakona, kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete koji se utvrduju aktom o unutarnjoj organizaciji Policije.

Odjeljak C. Procedura zapošljavanja

C lanak 58
Povjerenstvo za izbor

(1) Vlada imenuje povjerenstvo za izbor kako bi se osigurala pravednost i transparentnost procesa zapošljavanja.

(2) Povjerenstvo za izbor sastavljeno je od tri policijska službenika s cinom najmanje višeg inspektora, koje predlaže voditelj Policije i dva državna službenika zaposlena u organima uprave Brcko distrikta BiH.

(3) Povjerenstvom za izbor predsjedava policijski službenik s najvišim cinom.

(4) Povjerenstvo za izbor odluke usvaja vecinom glasova svih clanova.

C lanak 59
Oglašavanje

(1) Oglašavanje slobodnih radnih mjesta provodi povjerenstvo za izbor.

(2) Oglas se objavljuje najmanje mjesec dana prije isteka prijavnog roka u najmanje troje dnevne novine koje se distribuiraju širom Bosne i Hercegovine.

(3) Oglas za popunu ispražnjenih radnih mjesta sadrži:

a) broj slobodnih radnih mjesta za svaku od dvije razine pristupanja;
b) op ce i posebne uvjete za zapošljavanje;
c) dokumentaciju koju kandidati moraju podnijeti, rok i mjesto prijavljivanja;
d) vrste testova koje kandidati polažu;
e) trajanje poduke;
f) trajanje probnog rada;
g) druge uvjete ako je to potrebno.
C lanak 60
Testiranje

Nacin i raspored testiranja, te sustav bodovanja za svaki test, odreduje posebnim propisom voditelj Policije.

C lanak 61
Pravila postupka izbora

(1) Testiranje se obavlja najkasnije 30 (trideset) dana poslije isteka roka za prijavljivanje.

(2) Samo kandidati koji ispunjavaju op ce i posebne uvjete i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju imaju pravo pristupa testiranju.

(3) Kandidati se testiraju po sljedecem redoslijedu: a) test op ceg znanja, uklju cuju ci pisani rad; b) test fizicke sposobnosti; c) lijecnicki pregled; d) psihološki pregled, uklju cuju ci test i razgovor; e) drugi test koji Policija smatra potrebnim ili opravdanim.

(4) Lijecnicki i psihološki pregled obavljat ce zdravstvena ustanova koju odreduje Vlada na prijedlog voditelja Policije, a na teret Vlade.

(5) Kandidat koji ne zadovolji jedan od testova iz stavka 3 ovoga clanka iskljucuje se iz daljnjeg procesa odabira.

(6) Povjerenstvo za izbor: a) utvrduje sadržaj testova iz stavka 3 ovoga clanka; b) utvrduje kona can rezultat za svakog kandidata na osnovi ukupnog zbira rezultata svakog od testova; c) sastavlja i objavljuje listu kandidata koji su pristupili testiranju; d) predlaže kandidate koji imaju najveci broj bodova s liste iz to cke b ovoga stavka, radi zapošljavanja sukladno oglašenom broju slobodnih radnih mjesta.

C lanak 62 Obavijest (1) Povjerenstvo za izbor objavljuje na oglasnoj plo ci Policije listu s rezultatima postignutim na svakom testu, kao i konacne rezultate svih kandidata koji su pristupili testovima najkasnije u roku od 15 dana od dana posljednjeg testiranja.

(2) Na bodovnoj listi navode se i kandidati koji su uspješno završili testiranje i kandidati koji su predloženi za zapošljavanje.

(3) Kandidat koji je pristupio testiranju ima pravo uvida u rezultate svojih testova.

C lanak 63
Žalba na odluku povjerenstva za izbor

(1) U roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja liste iz prethodnog clanka, svaki kandidat može izjaviti žalbu Policijskom odboru.

(2) Kada je podnesena žalba, proces izbora se privremeno prekida, a voditelj Policije odobrava konacnu listu kandidata predloženih za zapošljavanje tek kada policijski odbor odlu ci o svim podnesenim žalbama.

(3) Povjerenstvo za izbor objavljuje na oglasnoj plo ci Policije konacnu listu kandidata predloženih za zapošljavanje.

C lanak 64
Ugovor o radu

(1) Na osnovi konacne liste kandidata, gradona celnik potpisuje ugovore o radu.

(2) Oblik i sadržaj ugovora o radu i medusobne obveze kadeta i Policije pobliže se odreduju propisom koji donosi Vlada.

Odjeljak D. Poduka i raspore d ivanje kadeta

C lanak 65
Osnovna poduka za kadete

(1) Odabrani kandidati poha daju osnovnu poduku kao kadeti.

(2) Osnovna poduka za kadete provodi se u odgovarajucim ustanovama za policijsku naobrazbu u Bosni i Hercegovini, prema pravilima kojim se ureduju procedure za osnovnu poduku i obveze kadeta tijekom poduke.

(3) Osnovna poduka kadeta koji se školuju za cin mladeg inspektora i kadeta koji se školuju za cin policajca obavlja se prema posebnim nastavnim planovima i programima.

C lanak 66
Isklju c ivanje kadeta i samovoljno napuštanje poduke

Kadet koji sukladno s ovim zakonom pohada osnovnu poduku, a koji samovoljno napusti poduku ili je isklju cen s poduke svojom krivnjom, nadokna duje Brcko distriktu BiH troškove poduke.

C lanak 67
Raspore d ivanje kadeta

(1) Po uspješnom završetku osnovne poduke voditelj Policije rasporeduje kadeta na radno mjesto za koje je propisan cin policajca ili mladeg inspektora, što se objavljuje na oglasnoj plo ci Policije.

(2) Rasporedeni kadet stupa na dužnost nakon davanja svecane izjave.

(3) Tekst i nacin davanja sve cane izjave propisuje se zakonom.

III. GLAVA - POSTAVLJANJE I RASPORE Ð IVANJE

Odjeljak A. Imenovanje i razrješenje voditelja i zamjenika voditelja Policije

C lanak 68
Uvjeti za imenovanje

Kandidati za mjesto voditelja, odnosno zamjenika voditelja Policije moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o Policiji Brcko distrikta BiH i drugim propisima.

C lanak 69
Procedura izbora i imenovanja, trajanje mandata i razrješenje

Postupak i mjerodavnost za izbor i imenovanje voditelja, odnosno zamjenika voditelja Policije, trajanje mandata i uvjeti za razrješenje utvrduju se Zakonom o Policiji Brcko distrikta BiH.

Odjeljak B. Probni rad

C lanak 70
Probni rad

(1) Po pristupanju Policiji policijski službenik je na probnom radu.

(2) Probni rad policijskih službenika obuhva ca uvodenje u posao i radno razdoblje koje ukupno traje 12 mjeseci, izuzev ako nije drugacije odredeno ovim zakonom.

(3) Za rukovoditelja - mentora policijskom službeniku koji je na probnom radu odreduje se neposredno nadredeni policijski službenik, koji je odgovoran je za ocjenjivanje probnog rada.

(4) Za vrijeme probnog rada policijski službenik vrši redovite policijske dužnosti i odgovornosti.

C lanak 71
Ocjena probnog rada

(1) U slucaju da ocjena probnog rada bude: “zadovoljava” i ili viša, Policija potvrduje zapošljavanje policijskog službenika.

(2) U slu caju da ocjena probnog rada policijskog službenika bude: “ne zadovoljava” prestaje mu radni odnos, bez prava na naknadu zbog otpuštanja iz službe i gubi svoj status.

(3) Policijski službenik iz stavka 2 ovoga clanka ima pravo žalbe policijskom odboru u roku od 8 (osam) dana po prijamu akta o prestanku radnog odnosa.

Odjeljak C. Premještaj i raspore d ivanje

C lanak 72
Privremeni premještaj unutar Policije

(1) Policijski službenik može biti rasporeden na drugo radno mjesto istog cina unutar Policije.

(2) Policijski službenik može biti privremeno premješten na drugo radno mjesto istog ili neposredno višeg cina.

(3) Premještaj propisan stavkom 2 ovoga clanka može trajati najdulje 6 (šest) mjeseci i ne može se opetovati, s tim da se u tom roku to radno mjesto popunjava sukladno ovom zakonu.

(4) Premještaj vrši voditelj Policije rješenjem protiv kojeg policijski službenik može podnijeti žalbu Policijskom odboru u roku od 8 (osam) dana od dana prijama rješenja. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

(5) Policijski službenik je dužan postupiti sukladno rješenju o internom premještaju.

(6) Proceduru o internom premještaju detaljnije propisuje voditelj Policije Brcko distrikta BiH.

C lanak 73
Privremeni eksterni premještaj

(1) Policijski službenik može biti privremeno eksterno premješten u drugi policijski organ, organ uprave, ustanovu za policijsku poduku, drugu instituciju ili ured u Bosni i Hercegovini na vremensko razdoblje od najdulje cetiri godine.

(2) Privremeni eksterni premještaj moguce je obnoviti samo u drugom uzastopnom razdoblju.

(3) Privremeni eksterni premještaj mogu c je samo uz suglasnost policijskog službenika.

(4) Tijekom trajanja privremenog eksternog premještaja, policijski službenik zadržava svoj cin i prava, izuzev ukoliko se izme du Policije, institucije iz stavka 1 ovoga clanka i policijskog službenika ne postigne drugaciji dogovor.

(5) Privremeni eksterni premještaj podzakonskim aktom detaljnije propisuje Vlada.

C lanak 74
Upu c ivanje u inozemstvo

(1) Kada je to u interesu Policije, policijski službenik se, uz vlastitu suglasnost, može uputiti na rad izvan podru cja Bosne i Hercegovine u okviru svojih redovitih dužnosti ili u okviru suradnje s inozemnim mjerodavnim organima ili me dunarodnim organizacijama.

(2) Upu civanje iz stavka 1 ovoga clanka vrši se sukladno s propisima koje donosi mjerodavni organ sukladno Ustavu i zakonu Bosne i Hercegovine.

(3) Modaliteti upucivanja iz stavka 1 ovoga clanka utvrduju se sporazumom izmedu Policije i navedenog mjerodavnog organa.

C lanak 75
Raspore d ivanje na radno mjesto za koje je propisan niži c in

(1) Voditelj Policije može rasporediti policijskog službenika, uz njegovu suglasnost, na radno mjesto za koje je propisan niži cin od onog koji službenik ima.

(2) Iznimno, voditelj Policije može rasporediti policijskog službenika na radno mjesto za koje je propisan niži cin od onog koji policijski službenik ima bez njegove suglasnosti u sljedecim slu cajevima: a) kada potrebe Policije nalažu obavljanje žurnih poslova i zadataka u ogranicenom vremenskom razdoblju, ili b) kada je nužno pružiti pomo c policijskom službeniku koji obavlja druge poslove i zadatke ili privremeno zamijeniti nenazo cnog službenika.

(3) Rasporedivanje iz stavaka 1 i 2 ovoga clanka može trajati najdulje šest mjeseci i može se izvršiti jednom u cetiri godine.

(4) Za vrijeme rasporedivanja iz stavaka 1 i 2 ovoga clanka policijski službenik zadržava svoj cin, placu i naknade sukladno Zakonu.

C lanak 76
Višak policijskih službenika

(1) Višak policijskih službenika može se pojaviti isklju civo u slu caju reorganizacije ili smanjenja opsega posla Policije.

(2) Voditelj Policije može proglasiti policijskog službenika viškom samo onda kada taj policijski službenik ne može biti interno premješten prema odredbama ovoga zakona.

(3) Policijski službenik koji je proglašen viškom može biti premješten na ispražnjeno radno mjesto sa istim cinom u drugi policijski organ u Bosni i Hercegovini.

(4) Policijski službenik koji je proglašen viškom može biti premješten uz vlastiti pristanak i na ispražnjeno radno mjesto za koje je predviden niži cin.

(5) Ukoliko ne postoji mogu cnost premještaja, policijskom službeniku koji je proglašen viškom može biti ponu deno prijevremeno umirovljenje ili umirovljenje na drugi nacin sukladno Zakonu.

(6) Ukoliko ne postoji mogu cnost umirovljenja iz prethodnog stavka, gradona celnik, na prijedlog voditelja Policije, otpušta policijskog službenika koji je proglašen viškom.

(7) Otpušteni policijski službenik može podnijeti žalbu policijskom odboru u roku od 8 (osam) dana po prijamu rješenja o otpuštanju.

(8) Vlada podzakonskim aktom utvrduje proceduru koja se mora slijediti u slu caju viška policijskih službenika i proceduru koju mora slijediti Policija u slu caju premještaja iz stavka 3 ovoga clanka.

IV. GLAVA - C INOVI, PROCJENA RADA I PROMAKNU C E POLICIJSKIH

SLUŽBENIKA

Odjeljak A. C inovi C lanak 77 C inovi policijskih službenika

(1) Policijski službenici stjecu po cetni cin ovisno od razine pristupanja Policiji, sukladno odredbama clanaka 52 i 78 ovoga zakona.

(2) Policijski službenik stjece svoj sljede ci cin kroz promaknu ce sukladno ovom zakonu.

(3) Policijski službenici imaju jedan od sljedecih cinova:

a) policajac;
b) stariji policajac;
c) narednik;
d) stariji narednik;
e) mladi inspektor;
f) inspektor;
g) viši inspektor;
h) samostalni inspektor;
i) glavni inspektor;
j) generalni inspektor Policije;
k) glavni generalni inspektor Policije.

(4) Kandidati koji pohadaju poduku da bi radili u Policiji nemaju cinove, vec tijekom poduke imaju zvanje kadeta.

(5) Postupak dodjeljivanja i oduzimanja cinova policijskim službenicima podzakonskim aktom, na prijedlog voditelja Policije, detaljnije propisuje Vlada.

(6) Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i usustavljivanju Policije za svako radno mjesto policijskog službenika propisuju se odgovaraju ci cinovi sukladno s podzakonskim aktom iz stavka 5 ovoga clanka.

C lanak 78
Po c etni c inovi policijskih službenika

(1) Policijski službenik s najmanje IV. stupnjem školske spreme dobiva po cetni cin policajca.

(2) Policijski službenik s najmanje VI. stupnjem školske spreme dobiva po cetni cin mladeg inspektora.

(3) Dodjela po cetnog cina policajca ili mla deg inspektora potvrduje se nakon završenog probnog rada.

C lanak 79
C in glavnog generalnog inspektora i generalnog inspektora Policije

(1) Cin glavnog generalnog inspektora, odnosno generalnog inspektora Policije stje cu isklju civo glavni inspektori Policije koji su imenovani za voditelja, odnosno zamjenika voditelja Policije.

(2) Voditelj Policije i zamjenik voditelja Policije gube cin iz stavka 1 ovoga clanka po prestanku obavljanja dužnosti, vra caju se u cin glavnog inspektora i rasporeduju se na radno mjesto koje odgovara navedenom cinu.

(3) Ukoliko su voditelj Policije i zamjenik voditelja Policije radili prije imenovanja u policijskom organu na koji se ovaj zakon ne primjenjuje, njihov radni odnos ureduje se sukladno s važecim zakonima.

C lanak 80
Zaštita c inova

(1) Dodijeljeni cin se ne može oduzeti izuzev u slu caju prestanka obavljanja dužnosti voditelja, odnosno zamjenika voditelja Policije ili nakon prestanka radnog odnosa sukladno ovom zakonu.

(2) Iznimno, cin koji je policijski službenik imao u vrijeme umirovljenja službenik može zadržati na po casnoj osnovi prema odluci gradonacelnika, na prijedlog voditelja Policije.

C lanak 81
C inovi i njihov izgled

(1) Izgled cinova je sljedeci: a) policajac: jedna žuta vrpca debljine 8 mm prišivena paralelno uz i 20 mm od vanjskog ruba ramenog prišivka; b) stariji policajac: dvije žute vrpce debljine 8 mm, razmaknute jedna od druge 5 mm i prišivene paralelno sa vanjskim rubom ramenog prišivka od kojih je prva udaljena 20 mm od ruba ramenog prišivka; c) narednik: dvije žute vrpce debljine 15 mm, udaljene jedna od druge 5 mm, u obliku tupog kuta (140 stupnjeva) i prišivene na rameni prišivak tako da su vrhovi kutova okrenuti prema unutarnjem rubu ramenog prišivka, pri cemu je prvi kut 20 mm udaljen od vanjskog ruba ramenog prišivka; d) stariji narednik: tri žute vrpce debljine 15 mm, razmaknute jedna od druge 5 mm, u obliku tupog kuta (140 stupnjeva) i prišivene na rameni prišivak tako da su vrhovi kutova okrenuti prema unutarnjoj strani ramenog prišivka, pri cemu je prvi kut 20 mm udaljen od vanjskog ruba ramenog prišivka; e) mladi inspektor: jedna zvijezda smještena u središtu ramenog prišivka, udaljena 20 mm od vanjskog ruba ramenog prišivka; f) inspektor: dvije zvijezde smještene u središtu ramenog prišivka, udaljene jedna od druge 5 mm, pri cemu je prva udaljena 20 mm od vanjskog ruba ramenog prišivka; g) viši inspektor: tri zvijezde smještene u središtu ramenog prišivka, udaljene jedna od druge 5 mm, pri cemu je prva 20 mm udaljena od vanjskog ruba ramenog prišivka; h) samostalni inspektor: cetiri zvijezde smještene u središtu ramenog prišivka, udaljene jedna od druge 5 mm, pri cemu je prva 20 mm udaljena od vanjskog ruba ramenog prišivka; i) glavni inspektor: grb Bosne i Hercegovine i jedna zvjezdica, udaljena od grba 5 mm, pri cemu je grb 20 mm udaljen od vanjskog ruba ramenog prišivka; j) generalni inspektor Policije: grb Bosne i Hercegovine i dvije zvjezdice smještene u središtu ramenog prišivka, pri cemu je 5 mm udaljeno jedno od drugog, a grb 20 mm od vanjskog ruba ramenog prišivka; k) glavni generalni inspektor Policije: grb Bosne i Hercegovine i tri zvjezdice smještene u središtu ramenog prišivka, pri cemu je prva udaljena od grba 5 mm i

5 mm medusobnog rastojanja, od drugog, a grb Bosne i Hercegovine udaljen 20
mm od vanjskog ruba ramenog prišivka.

(2) Rameni prišivak iz stavka 1 ovoga clanka je tamnoplave boje, širine 45 mm i duljine 100 mm.

Odjeljak B. Promaknu c e policijskih službenika

C lanak 82
Promaknu c e

(1) Promaknu ce policijskog službenika u viši cin vrši se prema proceduri propisanoj ovim zakonom i podzakonskim aktom iz clanka 77 stavak 5 ovoga zakona.

(2) Policijski službenici koji se prijave za promaknu ce u cin narednika, u cin mla deg inspektora i u cin samostalnog inspektora, polažu interni ispit za promaknu ce u taj cin.

(3) Ukoliko policijski službenik koji je proveo tri godine u Policiji stekne viši stupanj školske spreme tijekom rada u Policiji i ispuni uvjete iz clanka 83 stavak 2 tocke b, c i e ovoga zakona, može se prijaviti za po cetni cin koji odgovara njegovoj novoj školskoj spremi, pod uvjetom da postoji slobodno radno mjesto.

C lanak 83
Kriteriji i uvjeti za promaknu c e

(1) Policijski službenik dobiva idu ci viši cin kada se ispune svi sljedeci uvjeti: a) da je za cin u koji bi službenik mogao biti promaknut sukladno s ovim zakonom interno oglašeno slobodno mjesto ili da u okviru njegovog radnog mjesta postoji mogu cnost promaknu ca u viši cin; b) da se policijski službenik prijavio za slobodno mjesto iz to cke a ovoga stavka, odnosno podnio zahtjev za promaknu ce; c) da policijski službenik ima preporuku povjerenstva za promaknu ce.

(2) Pri davanju preporuke iz stavka 1 tocka c ovoga clanka, povjerenstvo za promaknuce vodi racuna da policijski službenik ispunjava sve sljede ce kriterije: a) da je proveo zakonom propisano vrijeme u prethodnom cinu; b) da je bio ocijenjen ocjenom “dobar” ili višom ocjenom za svoj rad u posljednje tri godine; c) da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ili stegovni postupak za težu povredu službene dužnosti; d) da je položio interni ispit za promaknu ce; e) da mu nije izre cena stegovna mjera obustavljanja promaknu ca u viši cin.

(3) Pri davanju preporuke iz stavka 1 tocka c ovoga clanka, povjerenstvo za promaknuce uzima u obzir i stegovne mjere izrecene policijskom službeniku.

(4) Interno objavljivanje radnog mjesta iz stavka 1 tocka a ovoga clanka detaljnije se propisuje podzakonskim aktom iz clanka 77 stavak 5 ovoga zakona.

C lanak 84
Propisano vrijeme provedeno u prethodnom c inu

(1) Najkrace vrijeme provedeno u prethodnom cinu koje je potrebno da bi policijski službenik ispunio kriterije za promaknuce je: a) za promaknu ce iz cina policajca u cin starijeg policajca - tri godine; b) za promaknu ce iz cina starijeg policajca do cina mladeg inspektora - cetiri godine u svakom cinu; c) za promaknu ce iz cina mladeg inspektora do cina višeg inspektora - cetiri godine u svakom cinu za policijske službenike s IV. i VI. stupnjem školske spreme i dvije godine u svakom cinu za policijske službenike s VII. stupnjem školske spreme; d) za promaknu ce iz cina višeg inspektora do cina glavnog inspektora - tri godine u svakom cinu.

(2) Pored najkra ceg vremena potrebnog za promaknu ce iz stavka 1 to cke d ovoga clanka, policijski službenik koji se prijavljuje za promaknu ce iz cina višeg inspektora u cin samostalnog inspektora ili iz cina samostalnog inspektora u cin glavnog inspektora mora imati najmanje VI. stupanj školske spreme.

(3) Pri racunanju vremena iz stavka 1 ovoga clanka priznaje se samo stvarno vrijeme provedeno na dužnosti u policijskom organu.

(4) Iznimno od stavka 2 ovoga clanka, kao stvarno vrijeme provedeno na dužnosti priznaje se i vrijeme koje je policijski službenik proveo u eksternom premještaju ili u premještaju u inozemstvo ili radeci u nekoj drugoj ustanovi za policijsku poduku.

(5) Vrijeme koje je policijski službenik proveo rasporeden na radno mjesto za koje je propisan niži cin, sukladno clanku 75 ovoga zakona, smatra se vremenom koje je proveo u svom cinu.

C lanak 85
Postupak promaknu c a

(1) Mjerodavna služba Policije zadužena za kadrovska pitanja jednom godišnje priprema listu policijskih službenika koji ispunjavaju uvjete za promaknu ce u okviru svog radnog mjesta i po potrebi, a najmanje jednom godišnje, listu slobodnih radnih mjesta za sve cinove za promaknu ce, sa iznimkom po cetnih cinova.

(2) Lista iz stavka 1 ovoga clanka dostavlja se voditelju Policije koji odlu cuje o pokretanju postupka za promaknu ce.

(3) Na osnovi odluke iz stavka 2 ovoga clanka voditelj Policije imenuje povjerenstvo za promaknuce.

(4) Povjerenstvo za promaknuce se sastoji od tri clana ciji su cinovi jednaki ili viši od cinova koji se zahtijevaju za radno mjesto za koje se kandidati razmatraju za promaknuce, a imaju najmanje cin višeg inspektora.

(5) Prije objavljivanja slobodnih radnih mjesta iz clanka 83 stavak 1 to cka a ovoga zakona, povjerenstvo za promaknu ce razmatra sve slu cajeve posebnih promaknu ca sukladno clanku 86 ovoga zakona.

(6) Povjerenstvo za promaknu ce predlaže voditelju Policije kandidate koji su postigli najbolji uspjeh na internim ispitima za promaknu ce sukladno broju slobodnih radnih mjesta koja su interno objavljena.

(7) Za policijske službenike koji ne moraju pristupiti internim ispitima za promaknu ce, kao glavni kriterij za promaknuce uzimaju se ocjene rada i te se ocjene navode u odluci o promaknucu.

C lanak 86
Posebno promaknu c e

(1) Policijski službenik ciji je rad u prethodne tri godine ocijenjen najvišom ocjenom, koji je postigao izvanredne rezultate i znacajno doprinosio povecanju sigurnosti u Brcko distriktu BiH i njegovih gradana, te koji je proveo u trenuta cnom cinu najmanje pola vremena propisanog za stjecanje višeg cina i koji ispunjava ostale uvjete iz clanka 83 ovoga zakona, može biti posebno promaknut u sljedeci viši cin.

(2) Policijski službenik može biti promaknut na ovakav nacin najviše dva puta tijekom svoje profesionalne karijere.

(3) Policijski službenik ne može biti promaknut na nacin iz stavka 1 ovoga clanka u cin višeg inspektora i iznad.

(4) Sve slu cajeve posebnog promaknu ca razmatra povjerenstvo za promaknu ce.

(5) Odluku o posebnom promaknu cu iz stavka 1 ovoga clanka donosi voditelj Policije na osnovi prijedloga povjerenstva za promaknu ce.

C lanak 87
Odluke o promaknu c u

(1) Odluke o promaknu cu u viši cin, posebnim promaknu cima i stjecanju višeg cina iz clanka 82 stavak 3 ovog zakona pisano se obrazlažu.

(2) Lista promaknutih policijskih službenika objavljuje se na oglasnoj ploci Policije.

(3) Policijski službenik koji se prijavio za promaknu ce može policijskom odboru podnijeti žalbu na odluku o promaknu cu u roku od osam dana nakon objavljivanja liste promaknutih policijskih službenika.

(4) Kada policijski odbor odlu ci o svim podnesenim žalbama, povjerenstvo za promaknuce objavljuje kona cnu listu kandidata predloženih za promaknu ce na oglasnoj plo ci Policije.

(5) Kada bude promaknut u viši cin, policijskog službenika na radno mjesto u novom cinu rasporeduje voditelj Policije. Pri tom raspore divanju uzima se u obzir izražena sklonost promaknutog policijskog službenika i daje se prioritet sklonostima policijskih službenika koji su dobili najviši broj bodova povjerenstva za promaknuce.

(6) Policijski službenik je dužan prihvatiti radno mjesto iz stavka 5 ovoga clanka.

(7) Nacin na koji povjerenstvo za promaknu ce dodjeljuje bodove policijskom službeniku odreduje se podzakonskim aktom iz clanka 77 stavak 5 ovoga zakona.

Odjeljak C. Ocjena rada policijskih službenika

C lanak 88
Ocjena rada

(1) Najmanje jednom godišnje vrši se ocjenjivanje rada svih policijskih službenika kako bi se utvrdilo ispunjavaju li zahtjeve službe i naredbe koje izda nadredeni i zadovoljavaju li profesionalne standarde nužne u izvršavanju policijskih zadataka.

(2) Svrha ocjene rada je: a) osiguranje djelotvornog sredstva za procjenu rada policijskih službenika; b) poticanje službenika da iskažu maksimum svojih sposobnosti; c) identifikacija nedostataka u radu i problema iz bilo kojeg podru cja rada koje treba otkloniti; d) priznavanje istaknutog rada, davanje poticaja za bolji rad te postavljanje novih radnih ciljeva.

(3) Ocjenu rada policijskog službenika daje po hijerarhiji neposredno nadredeni iz clanka 89 stavak 2 ovoga zakona izuzev ako druga cije nije propisano u stavku 4 ovoga clanka.

(4) Ocjenu rada policijskog službenika koji radi na rukovodecem radnom mjestu daje i potpisuje voditelj Policije.

(5) Detaljni postupak i kriterije ocjene rada policijskih službenika odreduje posebnim propisom voditelj Policije.

C lanak 89
Na c in ocjenjivanja

(1) Policijski službenik ocjenjuje se sljedecim ocjenama: a) ne zadovoljava; b) zadovoljava; c) dobar; d) vrlo dobar; e) izvrstan.

(2) Ocjenjivanje rada policijskog službenika vrši neposredno nadredeni koji ima najmanje cin starijeg narednika i najmanje jedan viši cin od policijskog službenika koji se ocjenjuje sukladno s ocjenama spomenutim u stavku 1 ovoga clanka.

(3) Ocjene odobrava rukovoditelj organizacijske jedinice.

(4) Policijski službenik dobiva presliku ocjene svoga rada i potpisuje je.

(5) Policijski službenik koji se ne slaže s ocjenom svog rada može podnijeti žalbu policijskom odboru u roku od osam dana nakon što primi presliku ocjene rada.

C lanak 90
Rezultati rada

(1) U slu caju da je policijski službenik dobio ocjenu rada “ne zadovoljava”, vrši se ponovno ocjenjivanje po proteku razdoblja od tri mjeseca, u tijeku kojih se policijski službenik pozorno nadgleda.

(2) Po isteku tog roka, ukoliko nije došlo do zadovoljavajuceg stupnja poboljšanja u radu, može se poduzeti sljedece: a) interni premještaj unutar Policije sukladno cinu policijskog službenika; b) prestanak radnog odnosa.

(3) Proces ponovnog ocjenjivanja ne spre cava pokretanje stegovnog postupka zbog loših rezultata rada.

C lanak 91
O c evidnik ocjene rada

(1) Ispunjene i potpisane formulare o ocjeni rada evidentira i pohranjuje u službenikov dosje mjerodavna služba Policije zadužena za kadrovske poslove.

(2) Policijski službenik ima slobodan pristup ocjenama svoga rada.

(3) Formular ocjene rada ostaje u dosjeu policijskog službenika, a kada policijskom službeniku prestane radni odnos, pohranjuje se u arhivu.

V. GLAVA - NAKNADE (PLA C A, DODATCI I OSTALE NAKNADE)

Odjeljak A. Naknade

C lanak 92
Vrste naknada

(1) Naknade policijskom službeniku su osnovna pla ca, dodatci i ostale naknade propisane ovim zakonom.

(2) Placa policijskog službenika odreduje se prema njegovom cinu.

C lanak 93
Pla c e i koeficijenti c inova

(1) Obracun placa za policijske službenike vrši se prema zajednickoj osnovici placa koja je ista za sve policijske službenike i koju odreduje Vlada.

(2) Policijski službenici su kategorirani u 11 koeficijenata cinova, tako što se za svaki cin odre duje koeficijent.

(3) Najviši koeficijent cina odreduje se za cin glavnog generalnog inspektora Policije.

(4) Najniži koeficijent cina odreduje se za cin policajca.

(5) Koeficijenti cinova utvrduju se posebnim propisom iz clanka 95 stavak 1 ovoga zakona.

C lanak 94
Obra c un osnovne pla c e

Osnovna placa policijskog službenika odreduje se tako što se osnovica place odredena sukladno clanku 93 stavak 1 ovoga zakona pomnoži s koeficijentom cina iz clanka 93 stavak 5 ovoga zakona.

C lanak 95
Dodatak na pla c u za posebne uvjete rada

(1) Ovisno od rizika, složenosti poslova, posebnih uvjeta rada i primjene ovlasti na odredenim radnim mjestima, voditelj Policije odlu cuje o trajnom dodatku za posebne

uvjete rada na tim radnim mjestima, na osnovi propisa koji donosi uz suglasnost
Vlade.

(2) Dodatak za posebne uvjete rada je trajno vezan za radna mjesta iz stavka 1 ovoga clanka te ne može biti izmijenjen ukoliko ne nastupe novi posebni uvjeti rada.

(3) Dodatak za posebne uvjete rada iznosi do 30 % osnovne place.

(4) Sredstva u proracunu namijenjena za bruto pla ce policijskih službenika uvecavaju se za 25 % u svrhu isplate dodatka propisanog stavcima 1 - 3 ovoga clanka.

(5) Osnovna pla ca policijskih službenika uvecava se za vrijeme provedeno na radu tijekom praznika za 35 %.

(6) Policijski službenici nemaju pravo na uvecanje placa na osnovi no cnog rada i rada subotom i nedjeljom.

C lanak 96
Platna lista

Policijski službenik ima pravo na platnu listu u kojoj su detaljno navedeni iznos njegove place, dodataka, naknada i odbitaka.

C lanak 97
Pravo na osnovnu pla c u za dopust s posla
Policijski službenik ima pravo na osnovnu placu za dopust s posla u slu caju:
a) godišnjeg odmora sukladno Zakonu;
b) pla cenog dopusta sukladno Zakonu,
c) praznika i vjerskih blagdana sukladno Zakonu,
d) prekida rada koji je nastupio zbog okolnosti na koje zaposleni nije mogao
utjecati.
C lanak 98
Naknada za dopust s posla zbog privremene sprije c enosti za rad

(1) Policijski službenici imaju pravo na naknadu place zbog privremene sprijecenosti za rad u slu caju: a) bolesti; b) ozljede na radu ili profesionalne bolesti; c) komplikacija prouzrokovanih trudno com ili poro dajem i rodiljskog dopusta; d) transplatacije organa, živog tkiva u korist policijskog službenika ili druge osobe; e) suspenzije sukladno Zakonu.

(2) Pravo na naknadu place iz stavka 1 to cke a, b, c i d ovoga clanka, ostvaruju se sukladno s propisima o zdravstvenom osiguranju.

C lanak 99
Naknada troškova službenog putovanja

(1) Policijski službenik ima pravo na naknadu troškova službenog putovanja kao što su dnevnice, troškovi prijevoza i slicno.

(2) Vlada podzakonskim aktom utvrduje visinu troškova iz stavka 1 ovoga clanka.

Odjeljak B. Nov c ane pomo c i

C lanak 100
Jednokratna nov c ana pomo c

Policijskom službeniku, u slu caju privremene sprijecenosti za rad zbog bolesti, pripada jednom godišnje jednokratna nov cana pomo c u visini od dvije najniže place u organima uprave Brcko distrikta BiH, ako je izbivanje s posla dulje od šest mjeseci neprekidno. C lanak 101 Pomo c u slu c aju smrti

Policijski službenik ili njegova obitelj imaju pravo na pomo c u sljedecim slu cajevima: a) smrti policijskog službenika - u iznosu od tri najniže place u organima uprave u Brcko distriktu BiH; b) smrti roditelja, bracnog druga ili djeteta - u visini od dvije najniže pla ce u organima uprave Brcko distrikta BiH.

Odjeljak C. Otpremnine
C lanak 102
Otpremnina prilikom odlaska u mirovinu

Policijskom službeniku se isplacuje otpremnina prilikom odlaska u mirovinu u trostrukom iznosu posljednje place policijskog službenika ili u trostrukom iznosu posljednje prosjecne pla ce zaposlenih u organima uprave Brcko distrikta BiH, ukoliko je to povoljnije za policijskog službenika.

C lanak 103
Otpremnina za prekobrojnost

U slu caju prestanka radnog odnosa nastalog zbog prekobrojnosti, policijski službenik kojem je prestao radni odnos ima pravo na otpremninu: a) do navršenih 15 godina efektivnog radnog staža, u šesterostrukom iznosu posljednje place policijskog službenika ili u šesterostrukom iznosu prosje cne

pla ce zaposlenih u organima uprave Brcko distrikta BiH, ukoliko je to povoljnije
za policijskog službenika;
b) preko navršenih 15 godina efektivnog radnog staža u dvanaesterostrukom iznosu
posljednje place policijskog službenika ili u dvanaesterostrukom iznosu prosje cne
pla ce zaposlenih u organima uprave Brcko distrikta BiH, ukoliko je to povoljnije
za policijskog službenika.

VI. GLAVA - NAGRADE I PRIZNANJA

Odjeljak A. Vrste nagrada i priznanja

C lanak 104
Dodjela priznanja policijskim službenicima

Voditelj Policije može dodijeliti nov cane nagrade ili pismene pohvale policijskim službenicima koji u svom radu pokažu posebnu hrabrost i požrtvovanost, daju poseban doprinos u zaštiti i o cuvanju ljudskih života i materijalnih dobara, daju poseban doprinos u u cinkovitom izvršavanju poslova i zadataka ili iskažu visok stupanj organizacijskih sposobnosti u rukovo denju i zapovijedanju.

C lanak 105
Dodjela priznanja i nagrada gra d anima

Voditelj Policije može gradanima dodijeliti pismenu zahvalnicu ili nov canu nagradu pod uvjetom da su svojim osobnim angažiranjem, požrtvovnošcu, hrabrošcu te davanjem informacija pružili pomo c Policiji Brcko distrikta BiH u razrješavanju složenijih sigurnosnih situacija ili kaznenih djela.

Odjeljak B. Postupak dodjele nagrada i priznanja

C lanak 106
Propis voditelja Policije

Postupak dodjele nagrada i priznanja preciznije se regulira posebnim propisom koji donosi voditelj Policije uz suglasnost Vlade.

C lanak 107
Uvjet za dodjelu nov c anih nagrada
Nov cane nagrade mogu se isplatiti samo ako su osigurana sredstva u prora cunu

Brcko distrikta BiH.

VII. GLAVA - RADNI UVJETI

Odjeljak A. Primjena op c ih propisa, radno vrijeme, rad u posebnim uvjetima

C lanak 108
Radni i socijalni propisi

Zakon o radu Brcko distrikta BiH i ostali zakoni i kolektivni ugovori kojima se ureduju prava i obveze iz radnih odnosa primjenjuju se i na policijske službenike i kadete ukoliko nije drugacije odredeno ovim zakonom.

C lanak 109
Radno vrijeme

(1) Prosjecno radno vrijeme je 40 sati tjedno. Odmor u tijeku radnog dana se ne uracunava u radno vrijeme.

(2) Uobicajeno radno vrijeme je osam sati dnevno. Voditelj Policije može odrediti drugacije radno vrijeme u slu caju: a) kada je potreban kontinuitet rada, b) kada se odredeni zadatci moraju izvršiti u odredenim rokovima ili u planiranom vremenskom razdoblju.

C lanak 110
Ograni c enja prekovremenog rada

(1) U slu caju da je potrebno obaviti žuran posao ili zadatak do odredenog roka ili u odredenom vremenskom razdoblju, izdaje se naredba policijskim službenicima za prekovremeni rad.

(2) Prekovremeni rad iz stavka 1 ovoga clanka može trajati do cetiri sata dnevno, a najviše do 20 sati tjedno.

C lanak 111
Rad u posebnim uvjetima

(1) Policijski službenik obvezan je raditi u posebnim uvjetima u slucaju kada je to nužno za izvršenje zadataka Policije.

(2) Posebnim uvjetima smatraju se: rad po izvanrednom rasporedu, rad u dvokratnoj smjeni, rad u smjenama, rad subotom, nedjeljom, praznicima i ostalim slobodnim danima, rad nocu i rad na pojedinim lokacijama.

(3) Drugi nacini rada u posebnim uvjetima mogu biti odre deni ako to zahtijeva sigurnosna situacija ili ako je to jedini nacin da se izvrše odre deni zadatci koji ne mogu biti odgo deni ili se moraju završiti u odredenom roku.

(4) Voditelj Policije ili rukovodeci policijski službenik kojeg on ovlasti detaljnije odreduju razloge iz kojih se može odrediti drugi na cin rada u posebnim uvjetima iza stavka 3 ovoga clanka.

(5) Za poslove iz stavaka 2 i 3 ovoga clanka policijski službenici imaju pravo kompenzacije u slobodnim satima.

C lanak 112
Beneficirani mirovinski staž

Policijskim službenicima svakih efektivno provedenih 12 (dvanaest) mjeseci na poslovima i zadatcima racuna se kao 16 mjeseci staža osiguranja.

Odjeljak B. Odmori i dopusti

C lanak 113
Pla c eni godišnji odmor

(1) Policijski službenici imaju pravo na najmanje 18, a najviše 30 radnih dana placenog godišnjeg odmora.

(2) Duljina godišnjeg odmora odreduje se na sljedeci nacin: a) od šest mjeseci do tri godine efektivnog radnog staža...............18 radnih dana; b) od tri do pet godina efektivnog radnog staža..............................20 radnih dana; c) od pet do sedam godina efektivnog radnog staža........................22 radna dana; d) od sedam do 10 godina efektivnog radnog staža.........................23 radna dana; e) od 10 do 12 godina efektivnog radnog staža...............................24 radna dana; f) od 12 do 15 godina efektivnog radnog staža...............................25 radnih dana; g) od 15 do 20 godina efektivnog radnog staža..............................27 radnih dana; h) od 20 do 25 godina efektivnog radnog staža..............................29 radnih dana; i) preko 25 godina efektivnog radnog staža...................................30 radnih dana;

(3) U smislu ovog zakona, u dane godišnjeg odmora ne racunaju se subota, nedjelja, praznici i drugi neradni dani.

(4) Policijski službenik može iskoristiti svoj godišnji odmor u cjelini ili u dva dijela. Prvi dio se koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u tijeku kalendarske godine. Drugi dio se koristi najkasnije do 30. lipnja idu ce godine.

(5) Trajanje i raspored godišnjih odmora za idu cu godinu utvrduju se prije konca tekuce godine.

(6) Iznimno od stavka 4 ovoga clanka, voditelj Policije može promijeniti raspored godišnjih odmora zbog iznimno bitnih operativnih razloga.

(7) U slu caju da promjena u rasporedu uporabe godišnjih odmora ima posljedicu prekid uporabe godišnjeg odmora policijskog službenika, navedeni policijski službenik dobiva nadoknadu za putne i druge troškove koji su nastali prekidanjem uporabe godišnjeg odmora. Na prijedlog voditelja Policije, gradonacelnik odreduje vrstu i visinu troškova koji nisu troškovi za putovanje.

(8) Policijski službenik ne gubi dane godišnjeg odmora zbog prekida iz stavka 7 ovoga clanka i takav godišnji odmor može se kasnije rabiti.

C lanak 114
Pla c eni dopust

(1) Policijski službenik ima pravo na pla ceni dopust do pet radnih dana u jednoj kalendarskoj godini u slu caju: a) smrti clana uže obitelji................................do tri radna dana; b) smrti srodnika.................................................jedan radni dan; c) njegovanja clana uže obitelji..................... do tri radna dana; d) ro denja djeteta.............................................. do tri radna dana; e) sklapanja braka..............................................do pet radnih dana; f) selidbe i drugih razloga....................................do tri radna dana.

(2) Prema odluci voditelja Policije, a kao nagrada za izvanredne rezultate rada, policijski službenik ima pravo na dva slobodna radna dana.

(3) Placeni dopust odobrava voditelj Policije.

C lanak 115
Nepla c eni dopust

Na opravdan zahtjev policijskog službenika, gradonacelnik, na prijedlog voditelja Policije, može odobriti neplaceni dopust u razdoblju od najdulje 30 (trideset) dana u jednoj kalendarskoj godini.

VIII. GLAVA - DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Odjeljak A. Op c e odredbe

C lanak 116
Odgovornost za povrede

(1) Policijski službenik je disciplinski odgovoran za povrede službene dužnosti propisane ovim zakonom.

(2) Kaznena odgovornost za kazneno djelo ne isklju cuje disciplinsku odgovornost policijskog službenika ukoliko je po cinjenje kaznenog djela istodobno i povreda službene dužnosti.

(3) Oslobadanje od kaznene odgovornosti ne podrazumijeva istodobno i oslobadanje od disciplinske odgovornosti.

(4) Stegovni postupak detaljnije posebnim propisom odreduje voditelj Policije.

(5) Stegovni postupak mora biti pravedan i transparentan. Tijekom stegovnog postupka policijski službenik uživa sljedeca prava koja se razra duju podzakonskim aktom iz stavka 4 ovoga clanka: a) pravo da bude pravodobno obaviješten o optužbi za povredu službene dužnosti i o dokazima; b) pravo da pisano odgovori na optužbu i da se njegova usmena izjava zapiše; c) pravo na pravedno i javno saslušanje u razumnom roku od organa utvrdenih ovim zakonom; d) pravo na nedavanje iskaza protiv sebe; e) pravo da se od optužbe brani sam ili uz strucnu pomo c branitelja kojeg sam izabere te pravo pribivanja svakom saslušanju u postupku; f) pravo na javno izricanje odluke; g) pravo na podnošenje žalbe na odluku o disciplinskoj odgovornosti.

(6) Iznimno od stavka 5 to cka c ovoga clanka, javnost može biti iskljucena s cijele glavne rasprave ili njezinog dijela ako je to u interesu sigurnosti ili ako je to potrebno radi cuvanja državne ili službene tajne, javnog reda, zaštite morala u demokratskom društvu ili ako je to u interesu malodobnika ili zaštite privatnog života optuženog ili svjedoka.

Odjeljak B. Povrede službenih dužnosti

C lanak 117
Lakše povrede službene dužnosti

Lakše povrede službene dužnosti su: a) nenošenje ili nepropisno nošenje odore, naoružanja ili opreme; b) nedolazak na posao u odre deno vrijeme ili odlazak s posla prije kraja radnog vremena; c) nepozorno i neuredno cuvanje dokumenata i podataka; d) neopravdani dopust s dužnosti u trajanju od jednog dana; e) izazivanje sva de i narušavanje meduljudskih odnosa; f) nekorektno i nedolicno ponašanje prema drugim zaposlenicima Policije ili gradanima; g) neizvršavanje, nesavjesno, nepravovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka, bez težih posljedica;

h) nepoduzimanje ili nedostatno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti
nužnih za osiguranje objekata, osoba i povjerenih sredstava i predmeta, ukoliko
nije nastupila teža posljedica.
C lanak 118
Teže povrede službene dužnosti

(1) Teže povrede službene dužnosti su: a) neizvršavanje, nesavjesno, nepravovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka, ukoliko je nastupila teža posljedica; b) izbjegavanje obveza vezanih za profesionalnu poduku i usavršavanje; c) neopravdani dopust s dužnosti u trajanju od dva uzastopna dana; d) neovlaštena uporaba sredstava povjerenih radi izvršavanja zadataka i dužnosti; e) vršenje aktivnosti koje su nespojive sa službenim dužnostima iz clanka 50 Zakona; f) ponašanje koje onemogu cava, ometa ili otežava izvršavanje službenih zadataka drugim zaposlenicima Policije; g) nepružanje strucne pomoci gradanima u ostvarivanju njihovih zakonskih prava; h) ponašanje koje narušava ugled Policije; i) nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti nužnih za osiguranje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari, ukoliko je nastupila teža posljedica; j) sprecavanje gra dana ili pravnih osoba u ostvarivanju njihovih prava pri podnošenju zahtjeva, žalbi, pritužbi, molbi i drugih podnesaka, ili neodlu civanje po tim podnescima u zakonskom roku; k) nepružanje pomo ci drugom policijskom službeniku koji traži pomo c kada mu je pomo c nužna za izvršavanje njegovih službenih zadataka; l) prikrivanje cinjenica o nacinu izvršavanja službenih radnji ili uporabi sile od drugog policijskog službenika koji je na cinom izvršenja službene radnje ili uporabom sile po cinio težu povredu službene dužnosti; m) cinjenje ili necinjenje koje vodi otkrivanju tajnih podataka; n) samovoljno napuštanje dužnosti ili mjesta cuvanja odredenog objekta ili osobe, koje može imati štetne posljedice za Policiju; o) dolazak na posao pod utjecajem alkohola ili narkotika, ili njihovo konzumiranje tijekom radnog vremena; p) sprecavanje, izbjegavanje, ometanje ili na drugi na cin odgadanje provo denja internih ili stegovnih postupaka; q) narušavanje javnog reda i mira kojim se narušava ugled Policije, bez obzira na vrijeme i mjesto dogadaja; r) davanje neto cnih podataka koji utje cu na donošenje odluka mjerodavnih organa ili izazivaju druge štetne posljedice; s) neopravdani dopust s dužnosti tri ili cetiri uzastopna dana ili najmanje pet dana s prekidima u tijeku jedne kalendarske godine; t) zlouporaba bolovanja; u) uporaba sile u suprotnosti s ovim zakonom; v) zlouporaba službenog položaja;

w) odbijanje izvršavanja zakonitih naredbi izdanih u svrhu izvršavanja službenih
zadataka i dužnosti;
x) sudjelovanje u politickim aktivnostima koje nisu sukladne sa službom policijskog
službenika, bilo za vrijeme ili izvan dužnosti;
y) vršenje diskriminacije pri vršenju dužnosti na osnovi: rase, boje kože, spola,
jezika, religije, politickog ili drugog opredjeljenja, nacionalnog ili socijalnog
podrijetla ili po bilo kojoj drugoj osnovi.

(2) Teže povrede službene dužnosti iz stavka 1 ovoga clanka odreduju se bodovima stupnjevito na sljede ci na cin: a) povrede iz to cki a i b ..........................................5 bodova; b) povrede iz to cki od c do e ..................................10 bodova; c) povrede iz to cki od f do j... ................................15 bodova; d) povreda iz to cke k.. .............................................20 bodova; e) povreda iz to cki od l do s...................................25 bodova; f) povrede iz to cki od t do y.... ..............................30 bodova.

Odjeljak C. Pokretanje internog postupka

C lanak 119
Pokretanje internog postupka

(1) Interni postupak zbog povrede službene dužnosti pokrece se na osnovi: a) pritužbe gradana; b) zahtjeva jednog ili više zaposlenih u Policiji; c) zahtjeva neposredno nadredenog policijskog službenika.

(2) Interni postupak vodi organizacijska jedinica mjerodavna za unutarnju kontrolu.

(3) Svaki policijski službenik koji primi informaciju ili pritužbu na policijskog službenika prosljeduje tu informaciju ili pritužbu organizacijskoj jedinici mjerodavnoj za unutarnju kontrolu u roku od 24 sata.

(4) Interni postupak za lakše povrede službene dužnosti mora se završiti u roku od 30 (trideset) dana od dana kada je povreda službene dužnosti prijavljena organizacijskoj jedinici mjerodavnoj za unutarnju kontrolu.

(5) Interni postupak za teže povrede službene dužnosti mora se završiti u roku od tri mjeseca od dana kada je povreda službene dužnosti prijavljena organizacijskoj jedinici mjerodavnoj za unutarnju kontrolu, a u složenijim slu cajevima, voditelj Policije na prijedlog rukovoditelja te organizacijske jedinice, taj rok može produljiti za dva mjeseca.

Odjeljak D. Mjerodavnost

C lanak 120
Izricanje stegovne sankcije

(1) Stegovne sankcije za lakše povrede službene dužnosti izrice voditelj Policije nakon provedenog internog postupka od organizacijske jedinice mjerodavne za unutarnju kontrolu.

(2) Stegovne sankcije za teže povrede službene dužnosti izrice disciplinsko povjerenstvo nakon provedenog stegovnog postupka.

(3) Odluka o disciplinskoj odgovornosti dostavlja se policijskom službeniku.

C lanak 121
Disciplinsko povjerenstvo i disciplinski tužitelj

(1) Organi stegovnog postupka su disciplinsko povjerenstvo i disciplinski tužitelj.

(2) Disciplinsko povjerenstvo imenuje voditelj Policije, a cine je predsjednik i dva clana, koji imaju zamjenike.

(3) Predsjednik i jedan clan disciplinskog povjerenstva i njihovi zamjenici se imenuju iz reda policijskih službenika s cinom inspektora ili višim cinom, a drugi clan i njegov zamjenik iz reda državnih službenika zaposlenih u Policiji.

(4) Predsjednik disciplinskog povjerenstva je policijski službenik najvišeg cina.

(5) Disciplinskog tužitelja i njegovog zamjenika imenuje voditelj Policije iz reda policijskih službenika rasporedenih u organizacijskoj jedinici mjerodavnoj za unutarnju kontrolu.

(6) Nacin rada, glasovanja i donošenja odluka i pitanje naknada clanovima organa stegovnog postupka regulira se podzakonskim aktom iz clanka 119 stavak 4 ovoga zakona.

C lanak 122
Pokretanje stegovnog postupka

(1) Za teže povrede službene dužnosti, disciplinski tužitelj podnosi disciplinskom povjerenstvu zahtjev za pokretanje stegovnog postupka.

(2) Disciplinsko povjerenstvo, u roku od 8 (osam) dana od dana prijama zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka, razmatra zahtjev i donosi odluku o pokretanju postupka.

(3) Zahtjev i odluka o pokretanju stegovnog postupka zbog teže povrede službene dužnosti dostavlja se policijskom službeniku.

(4) Disciplinsko povjerenstvo donosi odluku o disciplinskoj odgovornosti u roku od 90 (devedeset) dana nakon prijama zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka.

C lanak 123
Pravo žalbe na odluku o disciplinskoj odgovornosti

(1) Protiv odluke o disciplinskoj odgovornosti može se podnijeti žalba Policijskom odboru u roku od 15 dana od dana prijama odluke.

(2) Policijski odbor o žalbi odlu cuje u roku od 30 (trideset) dana od dana prijama žalbe.

Odjeljak E. Stegovne sankcije

C lanak 124
Stegovne sankcije za lakše povrede službene dužnosti

Za lakše povrede službene dužnosti policijskom službeniku se mogu izre ci sljede ce stegovne sankcije: a) pismena opomena, b) nov cana kazna u iznosu do 15 % osnovne mjesecne place policijskog službenika ostvarene za mjesec koji je prethodio izvršenju povrede službene dužnosti.

C lanak 125
Stegovne sankcije za teže povrede službene dužnosti

(1) Za teže povrede službene dužnosti policijskom službeniku se mogu izreci sljede ce glavne stegovne sankcije: a) nov cana kazna u iznosu 15 – 30 % osnovne mjese cne place policijskog službenika ostvarene za mjesec koji je prethodio izvršenju povrede službene dužnosti u trajanju od 2 (dva) do 6 (šest) mjeseci, b) prestanak radnog odnosa.

(2) Kao sporedna stegovna sankcija uz nov canu kaznu može se izreci obustavljanje promaknuca u viši cin. C lanak 126 Kriteriji za izricanje stegovnih sankcija za teže povrede službenih dužnosti

(1) Nov cana kazna za teže povrede službene dužnosti i prestanak radnog odnosa izricu se prema sljedecoj tabeli:

Bodovi
Minimalna sankcija zasnovana
na postotku osnovne
jednomjesecne place ostvarene
za mjesec koji je prethodio
izvršenju povrede službene
dužnosti
Maksimalna sankcija zasnovana
na postotku osnovne
jednomjesecne place ostvarene za
mjesec koji je prethodio izvršenju
povrede službene dužnosti
od 5 do 9 kazna od 15 % za 2 mjeseca kazna od 15 % za 3 mjeseca
od 10 do 14 kazna od 15 % za 3 mjeseca kazna od 20 % za 4 mjeseca
od 15 do 19 kazna od 20 % za 4 mjeseca kazna od 30 % za 5 mjeseci
od 20 do 24 kazna od 20 % za 5 mjeseci kazna od 30 % za 6 mjeseci
od 25 ili
više
kazna od 20 % za 6 mjeseci prestanak radnog odnosa

(2) Policijskom službeniku kojem je odredeno 20 i više bodova, uz nov canu kaznu se izrice i stegovna sankcija obustavljanja promaknu ca u viši cin za vremensko razdoblje od 12 mjeseci do tri godine.

C lanak 127
Stjecaj povreda službenih dužnosti

(1) Ako se policijski službenik tereti za dvije ili više povreda službenih dužnosti proisteklih iz istog doga daja, disciplinska odgovornost utvrduje se za svaku povredu posebno, a izrice se jedinstvena stegovna sankcija za sve povrede.

(2) Odluku o jedinstvenoj stegovnoj sankciji disciplinsko povjerenstvo donosi prema povredi kojoj se pripisuje najviše bodova, a ostale povrede se uzimaju u obzir kao otegotne okolnosti prilikom odlu civanja o stegovnoj sankciji.

C lanak 128
Zbrajanje ranije odre d enih bodova

(1) Prilikom odlu civanja o stegovnoj sankciji bodovi izreceni za svaku povredu u proteklih pet godina se zbrajaju, množe s faktorom 0,2 i pribrajaju bodovima izrecenim za povredu službene dužnosti po kojoj se postupa.

(2) Za svaku lakšu povredu službene dužnosti izrice se jedan bod koji se evidentira za razdoblje od dvije godine od dana izricanja stegovne sankcije i primjenjuje za budu ce povrede službene dužnosti u tom roku na na cin propisan u stavku 1 ovoga clanka.

C lanak 129
Obvezno izricanje stegovne sankcije prestanak radnog odnosa

(1) Stegovna sankcija prestanak radnog odnosa obvezno se izrice za teže povrede službene dužnosti iz clanka 118 stavak 1 to cke od l) do y) ovoga zakona, ako je

povreda po cinjena s namjerom ili uslijed krajnje nepozornosti, a u prilog
policijskom službeniku nisu utvrdene olakotne okolnosti.

(2) Stegovna sankcija prestanak radnog odnosa izrice se kada policijski službenik sakupi 60 ili više bodova za povredu po kojoj se postupa i za ranije povrede službene dužnosti u proteklih pet godina.

Odjeljak F. Trajanje postupka i zastara

C lanak 130
Trajanje postupka

(1) Za lakše povrede službene dužnosti interni postupak i donošenje odluke voditelja Policije o sankciji mora biti završeno u roku od 60 (šezdeset) dana od dana kada je povreda prijavljena organizacijskoj jedinici mjerodavnoj za unutarnju kontrolu.

(2) Za teže povrede službene dužnosti interni postupak i stegovni postupak moraju biti završeni u roku od devet mjeseci od dana kada je povreda prijavljena organizacijskoj jedinici mjerodavnoj za unutarnju kontrolu.

(3) Iznimno od stavka 2 ovoga clanka, kada se protiv policijskog službenika vodi kaznena istraga pokrece se stegovni postupak i prekida se do završetka kaznenog postupka ili do završetka kaznene istrage.

C lanak 131
Zastara za vo d enje stegovnog postupka i izvršenje stegovnih sankcija

(1) Vo denje postupka zbog lakše povrede službene dužnosti zastarijeva u roku od tri mjeseca od dana saznanja za izvršenu povredu službene dužnosti i po cinitelja, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana izvršenja povrede.

(2) Vo denje postupka zbog teže povrede službene dužnosti zastarijeva u roku od šest mjeseci od dana saznanja za izvršenu povredu i po cinitelja, a najkasnije u roku od godinu dana od dana izvršenja povrede.

(3) Izvršenje stegovne sankcije za lakšu povredu službene dužnosti zastarijeva u roku od tri mjeseca, a za težu povredu službene dužnosti u roku od šest mjeseci, racunaju ci od dana pravomo cnosti rješenja kojim je stegovna sankcija izre cena.

(4) U pogledu tijeka i prekida zastare pokretanja i vo denja postupka, odnosno izvršenja stegovne sankcije, primjenjuju se odgovaraju ce odredbe Kaznenog zakona Brcko distrikta BiH.

Odjeljak G. O c evidnik o izre c enim stegovnim mjerama i brisanje iz o c evidnika
C lanak 132
Disciplinski spisi

(1) Policija vodi ocevidnik o stegovnim sankcijama izrecenim policijskim službenicima.

(2) Preslike odluke o disciplinskoj odgovornosti i odluka o brisanju stegovne sankcije ulažu se u osobni dosje policijskog službenika.

C lanak 133
Brisanje stegovnih sankcija iz o c evidnika izre c enih stegovnih mjera

(1) Ako policijski službenik u roku od dvije godine od dana pravomo cnosti rješenja kojim mu je izrecena stegovna sankcija za lakšu povredu službene dužnosti ne po cini novu povredu, izrecena sankcija se briše iz o cevidnika izre cenih stegovnih mjera.

(2) Ako policijski službenik u roku od pet godina od dana pravomocnosti rješenja kojim mu je izrecena stegovna sankcija za težu povredu službene dužnosti ne po cini novu povredu, izrecena sankcija se briše iz o cevidnika izrecenih stegovnih mjera.

Odjeljak H. Suspenzija

C lanak 134
Razlozi za suspenziju

(1) Policijski službenik može biti privremeno suspendiran sa zadataka i dužnosti koje vrši ili privremeno suspendiran iz Policije ako je protiv njega pokrenut kazneni ili stegovni postupak.

(2) Iznimno od stavka 1 ovoga clanka, policijski službenik, na prijedlog rukovoditelja organizacijske jedinice ciji je pripadnik ili rukovoditelja organizacijske jedinice mjerodavne za unutarnju kontrolu, može i prije pokretanja kaznenog ili stegovnog postupka biti privremeno suspendiran sa zadataka i dužnosti koje vrši ili suspendiran iz Policije, ako postoje osnove sumnje da je po cinio kazneno djelo ili težu povredu službene dužnosti i ako se, s obzirom na prirodu kaznenog djela ili prirodu teže povrede službene dužnosti kao i okolnosti pod kojima je po cinjeno kazneno djelo, odnosno teža povreda službene dužnosti, može osnovano vjerovati da bi njegov daljnji rad štetio interesima službe ili internom postupku.

C lanak 135
Odlu c ivanje o suspenziji

(1) Odluku o suspenziji donosi voditelj Policije.

(2) Protiv odluke o suspenziji policijski službenik može podnijeti žalbu policijskom odboru u roku od 15 (petnaest) dana od prijama odluke. Žalba ne odlaže izvršenje odluke o suspenziji.

C lanak 136
Trajanje suspenzije

Suspenzija policijskog službenika može trajati do završetka kaznenog ili stegovnog postupka. C lanak 137 Posljedice suspenzije

(1) Tijekom suspenzije službeno oružje, službena policijska legitimacija i policijska zna cka policijskog službenika oduzimaju se i zabranjeno mu je nositi službenu odoru.

(2) Policijski službenik koji je suspendiran sa zadataka i dužnosti angažira se na drugim poslovima u okviru Policije na radnom mjestu gdje se ne primjenjuju policijske ovlasti.

C lanak 138
Isplata pla c e tijekom suspenzije

(1) Tijekom suspenzije iz Policije policijski službenik ima pravo na 70 % od svoje pla ce ostvarene u mjesecu koji je prethodio suspenziji.

(2) U posebnim slu cajevima, kada ima obitelj koju izdržava, suspendirani policijski službenik ima pravo na 85 % od svoje place u mjesecu koji je prethodio suspenziji.

(3) Tijekom suspenzije sa zadataka i dužnosti policijski službenik ima pravo na placu za poslove na kojima je angažiran sukladno clanku 137 stavak 2 ovoga zakona.

(4) Policijski službenik ima pravo na punu naknadu svoje place i druga prava po osnovi rada ako se utvrdi da nije odgovoran za težu povredu službene dužnosti niti za po cinjenje kaznenog djela.

IX. GLAVA - ODGOVORNOST ZA ŠTETU

C lanak 139
Odgovornost policijskog službenika

(1) Policijski službenik nadoknaduje Brcko distriktu BiH materijalnu štetu na imovini koju koristi Policija, a koju je prouzrokovao namjerno ili iz krajnje nepozornosti tijekom vršenja dužnosti.

(2) Policijski službenik nadoknaduje Brcko distriktu BiH štetu koju je Brcko distrikt BiH nadoknadio oštecenim gra danima i pravnim osobama, a koju je namjerno ili iz krajnje nepozornosti prouzrokovao policijski službenik tijekom vršenja dužnosti.

(3) Policijski službenik obvezan je, odmah po saznanju, podnijeti izvješce o po cinjenoj šteti.

C lanak 140
Utvr d ivanje i nadoknada štete

(1) Postojanje štete, njezinu visinu i okolnosti pod kojima je šteta prouzrokovana utvrduje povjerenstvo koje imenuje Vlada na prijedlog voditelja Policije.

(2) Povjerenstvo je dužno saslušati policijskog službenika koji je po cinio štetu.

(3) Na osnovi izvješca povjerenstva Vlada donosi odluku o nadoknadi štete, iznosu, roku i nacinu nadoknade.

(4) Sukladno iznosu nadoknade i na osnovi zahtjeva policijskog službenika, Vlada može dopustiti isplatu u obrocima.

(5) Vlada i policijski službenik mogu napraviti pismeni sporazum o iznosu, roku i nacinu nadoknade štete.

(6) Na zahtjev policijskog službenika, Vlada može odobriti da šteta bude nadoknadena uspostavom prijašnjeg stanja na trošak policijskog službenika u odredenom roku.

(7) Ako policijski službenik odbije nadoknaditi štetu, šteta se nadoknaduje po op cim propisima o nadoknadi štete.

C lanak 141
Odgovornost Br c ko distrikta BiH za štetu

(1) Sukladno Zakonu, Brcko distrikt BiH je odgovoran za štetu po cinjenu fizickim i pravnim osobama nastalu postupanjem policijskih službenika u vršenju ili u svezi s vršenjem zadataka Policije.

(2) Brcko distrikt BiH ima pravo zahtijevati od policijskog službenika za kojeg se utvrdi da je odgovoran za štetu iz stavka 1 ovoga clanka da nadoknadi iznos ispla cen trecim osobama, ako je prouzrokovana šteta posljedica njegove namjere ili krajnje nepozornosti.

X. GLAVA - PRESTANAK RADNOG ODNOSA

C lanak 142
Osnovi prestanka radnog odnosa

(1) Radni odnos policijskog službenika prestaje u sljedecim slu cajevima: a) kada policijski službenik svojevoljno da otkaz; b) kada policijski službenik na kraju probnog rada dobije ocjenu: «ne zadovoljava» sukladno clanku 71 stavak 2 ovoga zakona; c) kada ne položi stru cni ispit sukladno clanku 153 stavak 1 ovoga zakona; d) kada policijski službenik neopravdano izostane s posla najmanje pet dana uzastopno; e) kada policijski službenik navrši 65 godina života i zakonom propisani mirovinski staž ili 40 godina mirovinskog staža; f) ukoliko je policijski službenik proglašen viškom sukladno clanku 76 stavak 6 ovoga zakona; g) kada dva puta uzastopno dobije negativnu ocjenu za rad sukladno clanku 90 stavak 2 to cka b ovoga zakona; h) gubitka državljanstva Bosne i Hercegovine; i) kada je policijskom službeniku pravomo cno izre cena kazna zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci, s danom pravomo cnosti presude; j) kada je policijskom službeniku pravomo cno izre cena stegovna sankcija prestanak radnog odnosa zbog povrede službene dužnosti, s danom pravomocnosti odluke.

(2) Po prestanku radnog odnosa gubi se status policijskog službenika.

C lanak 143
Obveza razduženja službenih sredstava

(1) Policijski službenik kojem je prestao radni odnos obvezan je u roku od sedam dana od dana prijama konacnog akta o prestanku radnog odnosa, razdužiti sva sredstva, uredaje i opremu koju je zadužio u tijeku trajanja radnog odnosa.

(2) Na dan prestanka radnog odnosa policijskom službeniku oduzimaju se službeno oružje, službena policijska legitimacija i policijska znacka i zabranjeno mu je nositi službenu odoru.

XI. GLAVA - POLICIJSKI ODBOR

C lanak 144
Uspostava Policijskog odbora
(1) Policijski odbor uspostavlja Vlada.
(2) Policijski odbor mjerodavan je za odlucivanje po svim žalbama koje ovaj zakon
predvida kao i po bilo kojim drugim odlukama ili radnjama poduzetim ili
nepoduzetim od Policije, a koje se odnose na status policijskih službenika,
sukladno ovom zakonu i podzakonskim aktima, a na zahtjev:
a) policijskog službenika koji smatra da je oštecen osporavanom odlukom,
poduzimanjem ili nepoduzimanjem radnje;
b) Policije.
(3) Poslovnik o radu policijskog odbora donosi Vlada.
C lanak 145
Uloga policijskog odbora

(1) Policijski odbor: a) saslušava policijskog službenika ili predstavnika Policije ako je to potrebno; b) poziva svjedoke i vještake kada je to nužno; c) traži i prikuplja od mjerodavnih organa sve relevantne podatke.

(2) Odluke policijskog odbora zasnivaju se na zakonu i na potpuno i pravilno
utvrdenim cinjenicama. Odluke policijskog odbora su kona cne, s tim da mogu biti
predmet sudskog preispitivanja sukladno s važecim zakonima i dostavljaju se
podnositelju žalbe u roku od osam dana od dana donošenja.
(3) Policijski odbor donosi odluku u roku od 20 (dvadeset) dana od dana prijama
zahtjeva za preispitivanje iz clanka 144 stavak 2 ovoga zakona, izuzev ako ovim
zakonom nije drugacije propisano.
(4) Žalba podnesena policijskom odboru odlaže izvršenje odluke ukoliko nije drugacije
propisano ovim zakonom.
C lanak 146
Sastav policijskog odbora
(1) Policijski odbor cine dva policijska službenika s cinom višeg inspektora ili višim
cinom koji predstavljaju Policiju i jedan državni službenik iz organa uprave Brcko
distrikta BiH, koje imenuje Vlada na razdoblje od dvije godine, s mogu cnošcu
drugog uzastopnog mandata.

(2) Najmanje jedan clan policijskog odbora mora biti diplomirani pravnik, a zasjedanjem policijskog odbora predsjedava policijski službenik s najvišim cinom ili policijski službenik koji je proveo dulje vremena u tom cinu ukoliko oba policijska službenika imaju isti cin.

(3) Kandidate za clanove policijskog odbora koji predstavljaju Policiju, Vladi predlaže voditelj Policije, a kandidate iz reda državnih službenika, služba Vlade mjerodavna za ljudske resurse.

(4) Clan policijskog odbora mora biti neovisan i nepristran u svom radu.

(5) Clan policijskog odbora može biti razriješen dužnosti prije konca svog mandata samo po odluci Vlade zbog iznimnih okolnosti i uz prethodnu suglasnost ostalih clanova policijskog odbora.

C ETVRTI DIO - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

I. GLAVA – PRIJELAZNE ODREDBE O IMENOVANJU, DODJELI C INOVA I

RADNIM ODNOSIMA

C lanak 147
Prijelazna odredba o imenovanju

(1) Policijski službenici koji su na položaju voditelja, odnosno zamjenika voditelja Policije u vrijeme stupanja na snagu ovog zakona, ostaju na tim položajima sukladno zakonima i propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Iznimno od drugih odredbi ovoga zakona, policijski službenici iz stavka 1 ovoga clanka po prestanku obavljanja tih dužnosti gube cin glavnog generalnog inspektora, odnosno generalnog inspektora Policije i vracaju se u cin glavnog inspektora.

(3) Prvo imenovanje voditelja i zamjenika voditelja Policije prema ovom zakonu, izvršit ce se nakon isteka mandata iz stavka 1 ovoga clanka.

C lanak 148
Prijelazne odredbe o pla c ama

(1) Policijskom službeniku kojem po stupanju na snagu nove platne strukture propisane ovim zakonom bude obracunata niža osnovna pla ca od one na koju je imao pravo na dan prije stupanja na snagu ovog zakona, dodijelit ce se osobna prijelazna naknada.

(2) Naknada iz stavka 1 ovoga clanka bit ce jednaka razlici izme du novoodredene osnovne place policijskog službenika obracunate sukladno ovom zakonu i osnovne pla ce na koju je imao pravo na dan prije stupanja na snagu ovoga zakona.

(3) Policijski službenik ima pravo na naknadu iz stavka 1 ovoga clanka sve dok razlika u placi iz stavka 2 ovoga clanka ne bude pokrivena budu cim povecanjima njegove osnovne pla ce. U ovom razdoblju vrši se uskladivanje navedene naknade prilikom svakog povecanja njegove nove osnovne place.

(4) Odredbe clanaka od 92 do 95 ovoga zakona primjenjivat ce se po cevši od 1. 1.

  1. godine.
C lanak 149
Dodjela c inova

(1) Policijskim službenicima koji su na dan stupanja na snagu ovoga zakona zaposlenici Policije, dodjeljuje se cin sukladno odredbama ovoga clanka.

(2) U smislu ovoga clanka, policijski službenik iz stavka 1 je osoba koja na dan stupanja na snagu ovoga zakona ima policijski cin dodijeljen sukladno s prethodno važecim zakonodavstvom i ima ovlast primjenjivati policijske ovlasti te postupati u svojstvu ovlaštene službene osobe prema zakonima o kaznenom postupku u BiH, isklju cuju ci osobe koje su ovlaštene vršiti samo odredene dužnosti i zadatke koji mogu biti u svezi s policijskim radnjama.

(3) Uvjeti za dobivanje cina su sljede ci: a) godine radnog iskustva u policiji, sukladno clanku 84 ovoga zakona za osobu koja ispunjava uvjete za dani cin; b) prethodna radna mjesta; c) godine staža na trenutacnom radnom mjestu; d) stupanj školske spreme propisan ovim zakonom za dani cin; e) disciplinski o cevidnik.

(4) U smislu ovoga clanka, radno iskustvo u policiji se odnosi na efektivno radno iskustvo koje je stekla osoba s dozvolom da primjenjuje policijske ovlasti i postupa kao ovlaštena službena osoba iz zakona o kaznenom postupku koji su trenutacno na snazi u Bosni i Hercegovini ili prema zakonodavstvu koje je bilo u uporabi prije stupanja na snagu spomenutih zakona, ali se ne odnosi na radno iskustvo koje je stekla osoba bez ovlasti da vrši policijske ovlasti, a koja je samo obavljala odredene dužnosti i zadatke koji mogu biti u svezi s policijskim radnjama.

(5) Radno iskustvo policijskog službenika s VI. i VII. stupnjem školske spreme se racuna od dana stjecanja spomenutog stupnja školske spreme.

(6) U smislu stavka 3 to cke d ovoga clanka policijski službenici sa završenim III. stupnjem školske spreme, izjednaceni su u pravima s policijskim službenicima sa završenim IV. stupnjem školske spreme.

(7) Policijski službenik zadržava cin koji je imao u trenutku stupanja na snagu ovog zakona koji je stekao prema prethodno važecim propisima, sve dok mu se ne dodijeli cin sukladno s ovim clankom.

C lanak 150
Povjerenstvo za dodjelu c inova

(1) Povjerenstvo za dodjelu cinova, sukladno s uvjetima propisanim u ovom clanku, daje preporuke voditelju Policije za donošenje odluke o dodjeli cina za sve policijske službenike.

(2) U sastavu povjerenstva su tri policijska službenika zaposlena u Policiji, a imenuje ih voditelj Policije. Predsjedatelj i najmanje jedan clan povjerenstva moraju imati najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva na policijskim poslovima.

(3) U vršenju svojih zadataka povjerenstvo prvo ispituje da li policijski službenik ispunjava uvjete propisane clankom 149 ovoga zakona za cin koji je predviden na radnom mjestu na kojem radi u trenutku dodjele cina.

(4) Ukoliko policijski službenik ima radno iskustvo u trajanju duljem od traženog za cin koji mu je dodijeljen sukladno clanku 149, razlika ce se ra cunati kao vrijeme vec provedeno u cinu koji mu se dodjeljuje, a u svrhu promaknu ca u sljede ci viši cin. C lanak 151 Prijelazne odredbe o zasnivanju radnog odnosa

(1) Policija može do 31. 7. 2008. godine zapošljavati policijske službenike koji su trenutacno zaposleni u nekom policijskom organu u Bosni i Hercegovini na osnovi javnog natjecaja za sve cinove, uklju cuju ci i cin policajca i mladeg inspektora.

(2) Tijekom razdoblja iz stavka 1 ovoga clanka, odredbe tre ceg dijela – II. glava ovoga zakona se ne ce primjenjivati na spomenute policijske službenike izuzev ako ovaj clanak propisuje drugacije.

(3) U smislu ovoga clanka, policijski službenik iz stavka 1 je osoba koja je dan prije stupanja na snagu ovoga zakona imala policijski cin prema prethodno važecem zakonodavstvu i ovlast da primjenjuje policijske ovlasti te da postupa u svojstvu ovlaštene službene osobe sukladno zakonima o kaznenom postupku u BiH, isklju cuju ci osobe koje su bile ovlaštene vršiti odredene dužnosti i zadatke koji mogu biti u svezi s policijskim radnjama.

(4) Odredbe clanka 65 i clanka 67 ovoga zakona se ne odnose na osobe zaposlene sukladno stavku 1 ovoga clanka.

(5) Tijekom prijelaznog razdoblja iz stavka 1 ovoga clanka Policija može zapošljavati i kadete za dvije razine pristupa iz clanka 52 ovoga zakona.

(6) Na prijedlog voditelja Policije, Vlada donosi propis o zapošljavanju i odabiru policijskih službenika tijekom prijelaznog razdoblja iz stavka 1 ovoga clanka, koji izmedu ostalog, odre duje odnos broja policijskih službenika i broja kadeta zaposlenih sukladno stavku 1 i stavku 5 ovoga clanka.

C lanak 152
Prijelazne odredbe o prestanku radnog odnosa

(1) Ukoliko ovim zakonom nije drugacije propisano a sukladno je s medunarodnim obvezama Bosne i Hercegovine, nijedna osoba ni pod kojim okolnostima ne može biti u radnom odnosu po osnovi ovog zakona, ako joj je IPTF odbio certifikaciju ili joj je IPTF ukinuo certifikaciju za vršenje policijskih ovlasti.

(2) Ukoliko ovim zakonom nije drugacije propisano, sukladno s medunarodnim obvezama Bosne i Hercegovine i pored osnova koje su propisane ovim zakonom u pogledu prekida radnog odnosa policijskog službenika, radni odnos policijskog službenika se prekida i ne produžava se ni u kom obliku, niti na bilo koji nacin i ni pod kojim okolnostima, ako je tom policijskom službeniku IPTF odbio certifikaciju, odnosno ako mu je IPTF ukinuo certifikaciju za vršenje policijskih ovlasti.

(3) Stavci 1 i 2 ovoga clanka ne primjenjuju se na osobe kojima je IPTF odbio certifikaciju, a koje su sukladno s odredbama ovoga zakona zaposlene u policijskom organu nakon stupanja na snagu ovog zakona.

(4) Osobe iz stavka 3 ovoga clanka izuzimaju se od primjene to cke b clanka 56 ovoga zakona.

(5) Da bi se smatrala «osobom kojoj je IPTF odbio certifikaciju» u smislu odredbe stavka 3 ovoga clanka, osoba je u vrijeme podnošenja prijave za prijam u radni odnos dužna iznijeti cinjenicu o tome da joj je IPTF odbio certifikaciju.

(6) Iznošenje cinjenice iz stavka 5 ovoga clanka smatra se «traženom dokumentacijom» u smislu odredbe clanka 61 stavak 2 ovoga zakona. Navedena cinjenica iznosi se: a) u pismenoj formi, i b) uz nju se podnosi primjerak relevantnog dokumenta IPTF-a kojim se potvrduje odbijanje certifikacije.

C lanak 153
Prijelazne odredbe o stru c nom ispitu

(1) Policijski službenici koji su dan stupanja na snagu ovoga zakona zateceni na radu u Policiji dužni su položiti stru cni ispit u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, inace im se radni odnos automatski prekida.

(2) Iznimno od stavka 1 ovoga clanka, stru cni ispit ne polažu policijski službenici s položenim pravosudnim ispitom, magistri i doktori znanosti, kao i policijski službenici zateceni na radu u Policiji, koji na dan stupanja na snagu ovoga zakona imaju preko 20 godina efektivnog staža na poslovima ovlaštene službene osobe ili preko 30 godina mirovinskog staža.

(3) Kao položen strucni ispit priznaje se i stru cni ispit za rad u organima unutarnjih poslova položen u: a) republikama u sastavu bivše SFRJ, b) na svim razinama u Bosni i Hercegovini, c) državama s kojima Bosna i Hercegovina ima potpisan sporazum o me dusobnom priznavanju takvih ispita.

(4) Stru cni ispit se polaže pred povjerenstvom za polaganje stru cnih ispita za rad u Policiji, koje imenuje gradonacelnik na prijedlog voditelja Policije.

(5) Program, sadržaj, na cin polaganja, visinu naknade za polaganje stru cnog ispita kao i sva druga pitanja koja se odnose na stru cne ispite utvrduje posebnim propisom voditelj Policije, uz suglasnost Vlade.

C lanak 154
Policijski službenici koji su imenovani na javnu dužnost
prije stupanja na snagu ovoga zakona

(1) Iznimno od clanka 50 ovoga zakona, osoba koja je na dan stupanja na snagu ovog zakona obnašala javnu dužnost na koju je izabrana može u roku od 30 (trideset) dana od isteka ili prekida mandata na toj dužnosti ponovno stupiti u Policiju kao policijski službenik, ako ispunjava sljedece uvjete: a) da je bila zaposlena kao policijski službenik u Policiji neposredno prije nego što je bila izabrana na dužnost; b) da ju je registrirao IPTF kao policijskog službenika; c) da se na nju ne odnosi clanak 152 ovoga zakona.

(2) Osobe iz stavka 1 ovoga clanka, po povratku u Policiju kao policijski službenici, dobivaju cin sukladno s odredbama clanka 149 ovoga zakona.

C lanak 155
Raniji stegovni postupci

(1) Nakon stupanja na snagu ovog zakona svi disciplinski predmeti koji su bili u postupku rješavanja pred disciplinskim organom mjerodavnim za njihovo rješavanje, prema ranije važecim zakonima i propisima, bit ce rješavani sukladno sa zakonima i propisima koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka navedenom disciplinskom organu, izuzev ako je primjena ovog zakona povoljnija za policijskog službenika.

(2) Svi predmeti koji su u postupku rješavanja pred organizacijskom jedinicom mjerodavnom za unutarnju kontrolu na dan stupanja na snagu ovog zakona bit ce rješavani sukladno s ovim zakonom.

C lanak 156
Imenovanje policijskog odbora

U roku od jednog mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, Vlada ce imenovati policijski odbor.

II. GLAVA – DONOŠENJE PROPISA

C lanak 157
Propisi Vlade

(1) U roku od mjeseca dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Vlada ce donijeti poslovnik o radu Policijskog odbora.

(2) U roku od 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, Vlada ce donijeti propise o:

a) nadoknadi štete (clanak 27 stavak 2);
b) obliku i sadržaju ugovora o radu i me dusobnim obvezama kadeta i Policije
(clanak 64 stavak 2);
c) privremenom premještaju u drugu instituciju (clanak 73 stavak 5);
d) proceduri u slu caju viška policijskih službenika (clanak 76 stavak 8);
e) cinovima policijskih službenika (clanci 54 i 77 stavak 5);
f) zajednickoj osnovici pla ce policijskih službenika (clanak 93 stavak 1);
g) naknadi troškova službenog putovanja (clanak 99 stavak 2);
h) zapošljavanju i odabiru policijskih službenika tijekom prijelaznog razdoblja
(clanak 151 stavak 6).
C lanak 158
Propisi voditelja Policije

U roku od 3 (tri) mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona voditelj Policije ce donijeti propise o: a) obliku službene policijske legitimacije i policijske zna cke (clanak 5 stavak 3); b) specijalnim policijskim zadatcima koji ce se izvršavati u civilnoj odjeci, posebnoj službenoj odjeci i s odgovaraju com opremom (clanak 5 stavak 5); c) nacinu držanja i nošenja oružja i streljiva (clanak 6); d) uporabi sile (clanak 33 stavak 5); e) nacinu obrade osobnih podataka (clanak 41 stavak 2); f) vrsti, sadržaju i nacinu vo denja o cevidnika (clanak 42 stavak 3); g) kriterijima i procedurama za periodicne i izvanredne lije cnicke pregled (clanak 47 stavak 3); h) nacinu obrade tajnih podataka koje koristi Policija (clanak 49 stavak 2); i) usavršavanju policijskih službenika (clanak 51 stavak 2); j) nacinu i rasporedu testiranja (clanak 60); k) postupku i kriterijima ocjenjivanja policijskih službenika (clanak 88 stavak 5); l) koeficijentima cinova i rasporedivanju financijskih sredstava kao dodatka na bruto place policijskih službenika (clanak 93 stavak 5 i clanak 95 stavak 1); m) propis o dodjeli nagrada i priznanja (clanak 106); n) stegovnom postupku (clanak 116 stavak 4); o) programu, sadržaju, nacinu polaganja, visini naknade za polaganje stru cnog ispita kao i svim drugim pitanjima koja se odnose na stru cne ispite (clanak 153 stavak 5); p) proceduri internog premještaja.

III. GLAVA - ZAVRŠNE ODREDBE

C lanak 159
Prestanak važenja ranijeg zakonodavstva

(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju vrijediti odredbe zakona i drugih propisa koji su u suprotnosti s odredbama kojima se ureduju pitanja propisana ovim zakonom.

(2) Iznimno od stavka 1 ovoga clanka i do donošenja odgovaraju cih propisa navedenih u ovom zakonu, a najdulje u trajanju od 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, Policija može i dalje primjenjivati propise iz stavka 1 ovoga clanka u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti s ovim zakonom.

C lanak 160
Stupanje na snagu

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brcko distrikta BiH.

Broj: 0-02-022-148/07 Brcko, 17. prosinca 2007.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE BR C KO DISTRIKTA BiH Prof. dr. Milan Tomi c , v.r.