ZAKON

O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

DIO PRVI

UVODNE ODREDBE

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

C lan 1. Predmet Zakona Ovim Zakonom reguliraju se policijske ovlasti i radnopravni status policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: FBiH).

C lan 2. Policijski službenici (1) Ovaj Zakon primjenjuje se na policijske službenike zaposlene u Federalnoj upravi policije (u daljnjem tekstu: policijski organ). (2) Odredbe ovog Zakona primjenjuju se i na policijske službenike koji rade u drugim organizacionim jedinicama Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ili drugog ministarstva FBiH ili državnog organa FBiH u mjeri u kojoj je to predvideno zakonima kojima se ureduje organizacija, upravljanje i nadležnost navedenih organizacionih jedinica ili organa uprave. (3) Od komisija ili odbora ili drugih organa uspostavljenih u skladu sa ovim Zakonom može se tražiti da izvršavaju zadatke ili poslove za organizacione jedinice ili organe uprave iz stava 2. ovog clana u mjeri u kojoj je to predvideno zakonima na osnovu kojih su navedene organizicione jedinice ili organi uprave uspostavljeni. (4) Policijski službenici su oni pripadnici policijskog organa iz stava 1. ovog clana i pripadnici organizacionih jedinica i organa uprave iz stava 2. ovog clana koji su ovlašteni da primjenjuju policijske ovlasti propisane ovim Zakonom i postupaju kao ovlaštena službena lica prema zakonima o krivicnom postupku u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: ZKP). (5) Radna mjesta na kojima se zapošljavaju policijski službenici propisuju se prema zakonu kojim se uspostavlja policijski organ ili organizaciona jedinica ili organ uprave iz stava 2. ovog clana, te propisima donesenim na osnovu zakona.

C lan 3. Osnove za rad (1) Rad policijskih službenika zasniva se na ustavima Bosne i Hercegovine i FBiH, zakonima i drugim propisima koji se primjenjuju u FBiH.

(2) U vršenju svojih dužnosti policijski službenik djeluje na nepristrasan i zakonit nacin voden javnim interesom da služi i pomaže javnosti, promovirajuci razvoj i ocuvanje demokratske prakse u skladu sa zaštitom ljudskih prava i osnovnih sloboda.

C lan 4. Nacionalna zastupljenost Struktura policijskih službenika u policijskom organu odražava nacionalnu strukturu stanovništva FBiH prema popisu stanovništva iz 1991. godine.

C lan 5. Policijske oznake (1) Policijskom službeniku službenu policijsku iskaznicu i policijsku znacku izdaje rukovodilac policijskog organa (u daljnjem tekstu: rukovodilac). (2) Policijski službenik nosi uniformu u skladu sa pravilnikom policijskog organa i drugim propisima. Može se, izuzetno, propisati u navedenom pravilniku, zbog specificne prirode odredenih zadataka i u skladu sa prihvacenim policijskim standardima, da se odredeni policijski zadaci izvršavaju u civilu ili u posebnoj službenoj uniformi i sa opremom. (3) Za policijske službenike iz st. 1. i 2. clana 2. ovog Zakona oblik službene policijske iskaznice i znacke, koja mora biti jasno prepoznatljiva javnosti kao policijska oznaka, propisuje Vlada FBiH (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije). (4) Vlada Federacije donosi propis o izgledu jedinstvene policijske uniforme svih policijskih snaga FBiH.

C lan 6. Pravo i dužnost nošenja oružja Policijski službenik drži i nosi oružje i municiju u skladu sa pravilnikom koji donosi ministar ministarstva u okviru kojeg je ustanovljen policijski organ ili organizaciona jedinica ili organ uprave iz stava 2. clan 2. ovog Zakona (u daljnjem tekstu: ministar, odnosno ministarstvo).

DIO DRUGI

POLICIJSKE OVLASTI

POGLAVLJE II.

OSNOVNI PRINCIPI

C lan 7. Obaveza identifikacije (1) Prije nego što policijski službenik pocne primjenjivati policijske ovlasti obavezan je da se identificira pokazivanjem službene policijske iskaznice ili policijske znacke. (2) U izuzetnim slucajevima, kada identificiranje iz stava 1. ovog clana može ugroziti sigurnost policijskog službenika ili drugog lica ili dovesti u pitanje postizanje zakonitog cilja koji opravdava

primjenu policijskih ovlasti, policijski službenik može se identificirati na drugi nacin ili odgoditi identifikaciju. (3) Cim okolnosti iz stava 2. ovog clana prestanu policijski službenik identificira se na nacin iz stava 1. ovog clana.

C lan 8. Prikladnost i proporcionalnost primjene policijskih ovlasti (1) Primjena policijskih ovlasti mora biti prikladna i proporcionalna potrebi radi koje se poduzima. (2) Policijske ovlasti primjenjuju se sredstvima kojima se može postici zakonit cilj sa najmanje štetnih posljedica i u najkracem vremenu.

C lan 9. Odluke i naredbe za primjenu policijskih ovlasti (1) Policijski službenik primjenjuje policijske ovlasti prema vlastitoj odluci u skladu sa zakonom, kao i na osnovu zakonite naredbe nadredenog službenika ili nadležnog organa. (2) Policijski službenik nece izvršiti naredbu ukoliko bi time ucinio krivicno djelo po krivicnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini. Policijski službenik ce odmah podnijeti izvještaj o neizvršavanju naredbe svom neposredno nadredenom službeniku, odnosno višem nadredenom službeniku ukoliko je naredba izdata od neposredno nadredenog policijskog službenika. (3) Ukoliko naredba bude ponovljena, bez obzira na izvještaj o neizvršavanju, policijski službenik svoj izvještaj dostavit ce Odjelu za unutrašnju kontrolu i inspekciju (u daljnjem tekstu: Odjel za unutrašnju kontrolu).

POGLAVLJE III.
POJEDINE POLICIJSKE OVLASTI

C lan 10. Policijske ovlasti propisane ovim Zakonom (1) Pored dužnosti i ovlasti propisanih ZKP-om, policijskim službenicima, odnosno policijskom organu radi sprecavanja krivicnih djela i održavanja javnog reda i mira, ovim Zakonom daju se sljedece policijske ovlasti:

 1. provjera i utvrdivanje identiteta osoba i stvari;

 2. obavljanje razgovora;

 3. privodenje;

 4. potraga za osobama i stvarima;

 5. privremeno ogranicavanje slobode kretanja;

 6. izdavanje upozorenja i naredbi;

 7. privremeno oduzimanje predmeta;

 8. privremeno korištenje tudih vozila i komunikacijskih sredstava;

 9. pregled osoba, stvari i prijevoznih sredstava;

 10. audio i videosnimanje na javnim mjestima;

 11. upotreba sile;

 12. obrada osobnih podataka i vodenje evidencija;

 13. zaprimanje prijava. (2) Ovlasti koje su policijskim službenicima, odnosno policijskom organu date ovim Zakonom mogu se ograniciti zakonom kojim se taj organ uspostavlja.

Odjeljak 1 - Provjera i utvr d ivanje identiteta osoba i stvari
C lan 11.
Ovlast provjere identiteta osoba
(1) Policijski službenik ovlašten je da izvrši provjeru identiteta osobe koja:
 1. predstavlja prijetnju drugoj osobi ili javnom redu ili sigurnosti koja zahtijeva policijsku akciju;
 2. se pregleda ili protiv koje su poduzete druge mjere ili radnje propisane zakonom;
 3. je zatecena u objektu ili drugim prostorijama ili u vozilu koje se pregleda, ukoliko je provjera identiteta neophodna;
 4. je zatecena na podrucju ili u objektu u kojem je sloboda kretanja privremeno ogranicena, ukoliko je provjera identiteta neophodna;
 5. nacinom na koji se ponaša izaziva sumnju da je ucinilac krivicnog djela, prekršaja ili drugog zabranjenog ponašanja, ili da ga namjerava uciniti, ili koja svojom fizickom pojavom slici osobi za kojom se traga;
 6. je zatecena na mjestu gdje je iz sigurnosnih razloga neophodno utvrditi identitet svih osoba ili grupe osoba. (2) Policijski službenik osobu ce obavijestiti o razlozima zbog kojih je potrebna provjera njezinog identiteta.

C lan 12. Na c ini provjere identiteta (1) Provjera identiteta osobe vrši se uvidom u njezinu osobnu kartu ili koji drugi javni dokument koji sadrži njezinu fotografiju i njezin potpis. (2) Izuzetno od stava 1. ovog clana, provjera identiteta može se izvršiti i na osnovu izjave druge osobe ciji je identitet utvrden. (3) Kada je neophodno, provjera identiteta može ukljucivati i provjeru boravišta ili prebivališta. C lan 13. Ovlast utvr d ivanja identiteta (1) Ovlast utvrdivanja identiteta primjenjuje se prema osobi koja ne posjeduje dokument iz clana

 1. stav 1. ovog Zakona, ili ukoliko postoji sumnja u vjerodostojnost tog dokumenta. Identitet se utvrduje metodama i sredstvima kriminalisticke tehnike.

(2) Radi utvrdivanja identiteta osobe policijski organ ovlašten je da javno objavi fotorobot, crtež, snimak ili opis te osobe. (3) Ako ne postoji mogucnost utvrdivanja identiteta na drugi nacin, policijski organ ovlašten je da objavi fotografiju osobe koja nije sposobna dati svoje osobne podatke ili leša nepoznate osobe.

C lan 14. Identifikacija predmeta (1) Ovlast provjere i utvrdivanja identiteta predmeta primjenjuje se kada je neophodno utvrditi karakteristike i specificne osobine tog predmeta, kao i odnos neke osobe ili dogadaja prema tom predmetu. (2) Policijski organ ovlašten je da javno objavi sliku, crtež, snimak ili opis predmeta ukoliko je to od znacenja za uspješno provodenje postupka utvrdivanja identiteta tog predmeta.

Odjeljak 2 - Obavljanje razgovora C lan 15. Razgovor (1) Kad god postoji zakonit razlog policijski službenik može pozvati osobu da dode u službene prostorije policijskog organa radi razgovora. (2) Razgovori se obavljaju u vremenu izmedu 6 sati i 21 sat i ne mogu trajati duže od šest sati. (3) Poziv na razgovor mora sadržavati: ime i prezime osobe koja se poziva, naziv odjela policijskog organa koji upucuje poziv na razgovor, mjesto, datum, vrijeme i razlog pozivanja, te upozorenje da ce osoba koja se poziva biti prisilno dovedena ukoliko se na odgovarajuci nacin ne odazove pozivu. (4) U izuzetnim slucajevima, policijski službenik je ovlašten osobu pozvati usmeno ili putem odgovarajuceg telekomunikacijskog sredstva pri cemu joj je dužan priopciti razlog pozivanja, kao i upozoriti je na mogucnost da bude prisilno dovedena. Uz saglasnost te osobe, policijski službenik može je prevesti do službenih prostorija. (5) Obavljena dostava poziva potvrduje se dostavnicom. Odjeljak 3 – Privo d enje C lan 16. Privo d enje bez naloga (1) Bez pisanog naloga nadležnog organa policijski službenik može u službene prostorije policijskog organa privesti osobu:

 1. ciji je identitet potrebno utvrditi, kada nema drugog nacina,
 2. za kojom je zvanicno pokrenuta potraga,
 3. koja se ne odazove pozivu za razgovor iz clana 15. ovog Zakona. (2) Privodenje iz stava 1. ovog clana može trajati onoliko dugo koliko je neophodno za izvršenje policijske radnje, a najduže šest sati.

Odjeljak 4 - Potraga za osobama i stvarima C lan 17. Potraga i oglašavanje (1) Policijski službenici ovlašteni su da provode mjere potrage za osobama i stvarima. (2) Potraga se pokrece za osobom koja je proglašena nestalom ili koja se traži u skladu sa zakonom. (3) Policijski organ zvanicno poduzima oglašavanje kako bi se:

 1. utvrdilo boravište ili prebivalište osobe u skladu sa zakonom,
 2. utvrdio identitet osobe koja nije u stanju dati svoje osobne podatke, ili identitet leša osobe ciji se osobni podaci ne mogu utvrditi,
 3. pronašao odredeni predmet. Odjeljak 5 - Privremeno ograni c enje slobode kretanja C lan 18. Uvjeti za ograni c enje kretanja (1) Policijski službenik može privremeno ograniciti kretanje osobe na odredenom podrucju ili u odredenom objektu kada je to prijeko potrebno kako bi se sprijecilo ucinjenje krivicnih djela, prekršaja ili drugog zabranjenog ponašanja, ili kako bi se sprijecilo ugrožavanje javnog reda i sigurnosti. (2) Privremeno ogranicenje slobode kretanja ne može se nastaviti nakon postizanja cilja zbog kojeg je bilo primijenjeno, a ni u kom slucaju ne može trajati duže od šest sati bez službenog odobrenja.
C lan 19.
Na c in potrage i ograni c enja kretanja
Mjere potrage iz clana 17. ovog Zakona i privremeno ogranicenje slobode kretanja iz clana
 1. ovog Zakona provode se kriminalisticko-taktickim radnjama (potraga, pregled odredenih zgrada i prostorija, zasjeda, racija, djelomicna i potpuna blokada saobracaja i drugih površina).

Odjeljak 6 - Izdavanje upozorenja i naredbi C lan 20. Davanje upozorenja Policijski službenik upozorit ce osobu koja svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem može ugroziti svoju ili sigurnost drugih osoba ili imovine, prekršiti zakon i red, odnosno u slucaju da postoji osnovana sumnja da bi ta osoba mogla uciniti ili izazvati drugu osobu da ucini krivicno djelo.

C lan 21.
Uvjeti za izdavanje naredbi
(1) Naredbe se izdaju radi:
 1. otklanjanja opasnosti po život i osobnu sigurnost gradana;

 2. otklanjanja opasnosti po imovinu;

 3. sprecavanja ucinjenja krivicnog djela, hvatanja ucinilaca krivicnog djela te pronalaženja i osiguravanja tragova krivicnih djela koji mogu poslužiti kao dokaz;

 4. održavanja reda i zakona, odnosno ponovnog uspostavljanja reda i zakona;

 5. onemogucavanja pristupa ili zadržavanja u prostoru ili objektu gdje to nije dozvoljeno. (2) Naredbe izdaje rukovodilac ili policijski službenik kojeg rukovodilac ovlasti. Policijski službenik može samostalno izdavati naredbe samo u hitnim slucajevima. (3) Upozorenja i naredbe izdaju se usmenim ili pisanim putem, ili na drugi odgovarajuci nacin (optickim ili zvucnim signalima, rukom itd.).

Odjeljak 7 - Privremeno oduzimanje predmeta
C lan 22.
Uvjeti za privremeno oduzimanje predmeta
(1) Policijski službenik privremeno oduzima predmet:
 1. kada je to neophodno radi zaštite javne sigurnosti,
 2. koji je u posjedu osobe koja je lišena slobode i koja taj predmet može upotrijebiti za samoozljedivanje, napad na drugu osobu ili bijeg. (2) Policijski službenik obavezan je izdati potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta. Potvrda mora sadržavati: karakteristike oduzetog predmeta koje ga razlikuju od ostalih predmeta, podatke o osobi od koje je predmet oduzet, te ime i prezime, podatke sa policijske znacke i potpis policijskog službenika koji je izvršio oduzimanje.

C lan 23. Postupanje sa oduzetim predmetima (1) Kada, s obzirom na karakteristike predmeta, cuvanje privremeno oduzetih predmeta u prostorijama policijskog organa nije moguce, ili je povezano sa znatnim poteškocama, privremeno oduzeti predmeti mogu se pohraniti ili osigurati na odgovarajuci nacin sve dok nadležni organ ne donese odgovarajucu odluku. (2) Kada razlozi za privremeno oduzimanje predmeta prestanu da postoje privremeno oduzeti predmet bit ce vracen osobi od koje je bio oduzet, ukoliko nije drugacije odredeno zakonom ili odlukom nadležnog organa.

Odjeljak 8 – Korištenje tu d ih vozila i komunikacijskih sredstava C lan 24. Ovlast korištenja vozila i sredstava komunikacije (1) Radi potjere ili hapšenja ucinilaca krivicnog djela, kao i radi prebacivanja žrtve krivicnog djela, prirodne nepogode ili nesrece do najbliže bolnice, policijski službenik može koristiti odgovarajuce tude vozilo i komunikacijsko sredstvo o cemu izdaje potvrdu. Policijski službenik može koristiti to vozilo ili komunikacijsko sredstvo iskljucivo u vremenu potrebnom da se potjera ili hapšenje okonca. (2) Vlasnik ili korisnik vozila ili komunikacijskog sredstva iz stava 1.ovog clana ima pravo na naknadu stvarne štete pricinjene upotrebom njegove imovine.

(3) Štetu iz stava 2. ovog clana naknaduje policijski organ u skladu sa važecim zakonima i pravilnikom koji donosi rukovodilac. (4) U toku vršenja službenih zadataka policijski službenik ima pravo na besplatni javni prijevoz i osiguranje putnika u javnom prijevozu.

Odjeljak 9 - Pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava C lan 25. Uvjeti za pregled (1) Policijski službenik ovlašten je da izvrši pregled osobe, predmeta koji osoba nosi sa sobom i prometnog sredstva kada je to neophodno radi pronalaženja predmeta koji nisu dozvoljeni u prostoru ili objektu ili koji bi mogli biti iskorišteni za napad na drugu osobu ili za samoozljedivanje. (2) Pregled osobe u svrhu iz stava 1. ovog clana obuhvata uvid u sadržaj njezine odjece i obuce. (3) Pregled saobracajnog sredstva u svrhu iz stava 1. ovog clana obuhvata pregled svih otvorenih i zatvorenih prostora, prometnog sredstva i predmeta koji se njime prevoze. (4) Pregled predmeta koje osoba nosi sa sobom obuhvata pregled predmeta koji su kod osobe ili u njezinoj neposrednoj blizini, ili predmeta osobe po cijem se nalogu i u cijoj se pratnji prevoze. (5) Pregled osobe obavlja osoba istog spola, izuzev u slucajevima kada je neophodan hitan pregled osobe kako bi joj se oduzelo oružje ili drugi predmeti kojima se može izvesti napad na drugu osobu ili samopovredivanje. (6) Prilikom pregleda policijski službenik može koristiti tehnicka pomagala i službene pse. Odjeljak 10 - Snimanje na javnim mjestima C lan 26. Audio i videosnimanje na javnim mjestima (1) Radi sprecavanja krivicnih djela ili radi održavanja reda i sigurnosti policijski organ može vršiti audio i videosnimanje osobe ili grupe osoba, okruženja i svake druge okolnosti ili predmeta. (2) Uredaji za audio i videosnimanje na javnim mjestima postavljaju se tako da su javnosti lahko uocljivi.

Odjeljak 11 - Upotreba sile C lan 27. Uvjeti za upotrebu sile (1) Policijski službenik može upotrijebiti silu samo kada je to prijeko potrebno i iskljucivo u mjeri potrebnoj radi ostvarenja zakonitog cilja. (2) Ukoliko nije drugacije odredeno ovim Zakonom, sredstva prisile, kao što su fizicka sila ukljucujuci borilacke vještine, palica, sredstva za vezivanje, uredaj za prisilno zaustavljanje osoba ili vozila, hemijska sredstva, vatreno oružje, službeni psi, vodeni topovi, specijalna vozila, specijalne vrste oružja i eksplozivne naprave, mogu se upotrijebiti kada je to potrebno za zaštitu ljudskih života, odbijanje napada, savladavanje otpora te sprecavanje bijega. (3) Prije upotrebe bilo kojeg sredstva prisile policijski službenik dat ce upozorenje, osim ako bi to moglo ugroziti sigurnost policijskog službenika ili druge osobe ili bi bilo ocigledno neprimjereno ili besmisleno u datim okolnostima.

(4) Detaljnije propise o upotrebi sile donosi ministar na prijedlog rukovodioca. C lan 28. Izuze c e od upotrebe odre d enih sredstava prisile (1) Fizicka sila i palica ne koriste se prema djeci, starijim osobama, onesposobljenim osobama, ukljucujuci osobe koje su ozbiljno bolesne, kao ni prema ženama koje su ocigledno trudne, osim ako te osobe izravno ugrožavaju život policijskog službenika ili drugih osoba. (2) Vatreno i specijalno oružje ne može se koristiti samo iz razloga da bi se sprijecio bijeg osobe, osim ukoliko je to jedini nacin odbrane od izravnog napada ili opasnosti, ili se radi o bijegu uhapšene osobe ili osudene osobe koja bježi iz ustanove za izvršavanje krivicnih sankcija. (3) Eksplozivne naprave ne mogu se koristiti radi sprecavanja bijega osobe. C lan 29. Upotreba vatrenog oružja (1) Primjenjujuci clan 8. ovog Zakona policijski službenik može upotrijebiti vatreno oružje ako su vec upotrijebljena sredstva prisile bila neefikasna, ili ako upotreba drugih sredstava prisile ne garantira uspjeh. (2) Policijski službenik može upotrijebiti vatreno oružje ako nema drugog nacina da:

 1. zaštiti sebe ili druge od izravno prijetece smrtne opasnosti ili ozbiljne ozljede,
 2. sprijeci ucinjenje krivicnog djela koje predstavlja ozbiljnu prijetnju životu ili integritetu, uhapsi osobu koja predstavlja takvu opasnost i opire se policijskim organima. (3) Policijski službenik dat ce dovoljno vremena da se postupi po njegovom upozorenju, osim ako bi time nastao rizik za njega samoga ili rizik nanošenja ozbiljnih ili smrtonosnih ozljeda drugim osobama, a okolnosti nalažu potrebu za trenutacnom akcijom. (4) U svakom slucaju, upozorenje iz stava 3. ovog clana nece se uputiti ako bi to ugrozilo izvršenje policijskog zadatka. (5) Policijski službenik nece ispaljivati hice upozorenja. C lan 30. Isklju c enje upotrebe vatrenog oružja (1) Upotreba vatrenog oružja nije dozvoljena ako bi ugrozila živote drugih ljudi, osim ako je to jedini nacin odbrane od izravnog napada ili opasnosti. (2) Upotreba vatrenog oružja nije dozvoljena prema maloljetniku, osim ako je to jedini nacin odbrane od napada ili opasnosti.

C lan 31. Upotreba vatrenog oružja prema vozilima i plovilima (1) Policijski službenik ne smije upotrijebiti vatreno oružje protiv vozila u pokretu, osim ako se to vozilo koristi kao sredstvo za nanošenje povreda policijskim službenicima ili drugim osobama, ili ako je to neophodno radi sprecavanja ozbiljnih ili smrtonosnih povreda nanijetih pucanjem iz oružja na policijske službenike ili na druge osobe. (2) U toku izvršavanja policijskih zadataka na morskim ili kopnenim plovnim putevima, policijski službenik ima pravo upotrijebiti vatreno oružje ako se plovilo za kojim se vrši potjera ne

zaustavi nakon što mu je upucen vidljiv ili cujan signal da se zaustavi i to sa razdaljine sa koje je nedvojbeno moguce primiti i razumjeti takav signal.

C lan 32. Izvještaji o upotrebi sile (1) Policijski službenik koji je u toku vršenja dužnosti upotrijebio silu mora sastaviti i potpisati izvještaj o upotrebi sile prije kraja smjene u toku koje je došlo do upotrebe sile, a primjerak tog izvještaja poslati Odjelu za unutrašnju kontrolu u roku od 24 sata od završetka te smjene. (2) Ako sam policijski službenik nije u mogucnosti podnijeti izvještaj o upotrebi sile izvještaj podnosi njegov nadredeni starješina u roku iz stava 1. ovog clana. (3) U roku od tri dana od prijema izvještaja iz stava 1. ovog clana nadredeni starješina dostavlja svoje mišljenje o opravdanosti upotrebe sile rukovodiocu i Odjelu za unutrašnju kontrolu. (4) O zakonitosti i regularnosti upotrebe sile od policijskog službenika odlucuje Odjel za unutrašnju kontrolu u roku od osam dana od dana prijema izvještaja. (5) Ako Odjel za unutrašnju kontrolu utvrdi da je policijski službenik upotrijebio silu na nezakonit ili neregularan nacin, rukovodilac je dužan da odmah poduzme odgovarajuce mjere kako bi utvrdio odgovornost policijskog službenika. (6) Policijski službenik oslobada se odgovornosti ako je silu upotrijebio u granicama svojih ovlasti.

Odjeljak 12 - Obrada osobnih podataka i vo d enje evidencija C lan 33. Obrada podataka (1) Obrada podataka o odredenoj identificiranoj osobi ili o osobi koju je moguce identificirati (osobni podaci) koji se prikupljaju, obraduju, koriste, te pohranjuju u skladu sa ovim Zakonom, provodi se u skladu sa važecim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka. (2) Rukovodilac izdaje instrukciju o nacinu obrade podataka iz stava 1. ovog clana. Navedena instrukcija mora biti u skladu sa važecim zakonima i drugim propisima o zaštiti osobnih podataka.

C lan 34.
Evidencije
(1) Policijski organ vodi evidencije o sljedecem:
 1. osobama koje su lišene slobode po bilo kojem osnovu (hapšenje, pritvaranje itd.);

 2. osobama za koje postoji osnovana sumnja da su ucinile krivicna djela;

 3. ucinjenim krivicnim djelima, kao i osobama oštecenim krivicnim djelima;

 4. krivicnim djelima ucinjenim od nepoznatih ucinilaca;

 5. podnesenim krivicnim i prekršajnim prijavama;

 6. osobama i predmetima za kojima se traga;

 7. privremeno oduzetim predmetima;

 8. provjeri identiteta;

 9. osobama kojima je utvrdivan identitet;

 10. operativnim izvještajima, operativnim izvorima informacija i zašticenim osobama;

 11. dogadajima;

 12. upotrebi sile;

 13. pritužbama gradana;

 14. otiscima prstiju. (2) Uz evidencije iz stava 1. ovog clana policijski organ može radi efikasnog obavljanja poslova voditi druge evidencije koje ne sadrže osobne podatke u skladu sa clanom 33. ovog Zakona.

Odjeljak 13 – Zaprimanje prijava C lan 35. Dužnost zaprimanja prijava Policijski službenik ovlašten je i obavezan zaprimiti i evidentirati prijave o ucinjenim krivicnim djelima, prekršajima i drugim dogadajima od interesa za javni red i sigurnost.

DIO TRE C I

RADNI ODNOSI POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

POGLAVLJE IV.

DUŽNOSTI I PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Odjeljak 1 - Dužnosti C lan 36. Op c e dužnosti policijskih službenika (1) Policijski službenik pri vršenju svojih dužnosti rukovodit ce se opcim interesom te narocito služiti i pomagati javnosti. (2) Policijski službenik bit ce nepristrasan te ce izbjegavati aktivnosti ili propuste koji su nespojivi sa dužnostima ili koji krše dužnosti regulirane ovim Zakonom.

(3) Policijski službenik uvijek ce se uzdržavati od javnog ispoljavanja politickih uvjerenja, a od javnog ispoljavanja vjerskih uvjerenja dok je na dužnosti.

(4) Policijski službenik nece tražiti niti prihvatati za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit, korist, uslugu ili kakvu drugu naknadu, osim onih dozvoljenih ovim Zakonom. (5) Policijski službenik nece zauzimati nekretnine koje su u vlasništvu izbjegle ili raseljene osobe, niti ce zauzimati stan za koji je izbjegla ili raseljena osoba pravno utemeljeno zatražila povrat stanarskog prava, niti ce zauzimati stan pod upravom organa zaduženog za stambena pitanja, a koji bi se trebao koristiti u svrhu alternativnog smještaja.

(6) Policijski službenik ce i tokom i izvan radnog vremena djelovati na nacin koji odgovara interesu i ugledu policijskog organa. (7) Policijski službenik ce se pridržavati i svih drugih dužnosti propisanih ovim Zakonom i podzakonskim aktima.

C lan 37. Obaveza c uvanja tajne (1) Policijski službenik ce cuvati kao tajne sve povjerljive podatke i materijale do kojih dode, osim kada vršenje dužnosti ili zakonske odredbe zahtijevaju drugacije.

(2) Rukovodilac donosi propise o rukovanju povjerljivim podacima i materijalima i službenim tajnama koje se koriste unutar policijskog organa, a koje nisu vojna tajna ili tajna FBiH. Tim se propisom utvrduju kriteriji za odredivanje šta se smatra povjerljivim podatkom ili materijalom i službenom tajnom.

(3) Ministar može iz valjanog razloga ili po zahtjevu ovlaštenog organa osloboditi sadašnjeg ili bivšeg policijskog službenika obaveze cuvanja službene tajne.

(4) Obaveza cuvanja tajnog povjerljivog podatka i materijala iz stava 1. ovog clana se nastavlja i nakon prekida radnog odnosa policijskog službenika.

C lan 38. Nespojivost (1) Policijski službenik ne može zauzimati položaj, vršiti funkciju ili aktivnost nespojivu sa njegovim službenim dužnostima, a posebno: a) ne može biti nosilac bilo kakve javne funkcije; b) ne može obavljati nikakvu dodatnu aktivnost uz naknadu, osim uz odobrenje rukovodioca; c) ne može biti clan politicke stranke niti slijediti uputstva politickih stranaka, niti u policijskoj uniformi prisustvovati skupovima politickih stranaka ili drugim politickim skupovima, osim ukoliko je na dužnosti; d) ne može davati javne izjave niti na drugi nacin komentirati rad policijskog organa bez odobrenja rukovodioca. (2) Policijski službenik dat ce ostavku kada se prijavi kao kandidat za izbornu javnu funkciju ili od trenutka kad je imenovan na položaj unutar bilo kojeg tijela vlasti u Bosni i Hercegovini. (3) Po postavljenju za policijskog službenika, policijski službenik, u skladu sa ovim Zakonom, daje sve informacije o funkcijama i aktivnostima koje vrši on ili clanovi njegove uže porodice, kao i podatke o imovini kojom on ili clanovi njegove uže porodice raspolažu. Clanovi uže porodice, u smislu ovog Zakona, su bracni ili vanbracni partner policijskog službenika, njegovi srodnici po krvi u pravoj liniji, usvojilac i usvojenik, staratelj i šticenik te dijete bracnog partnera (pastorak).

(4) Svi podaci iz ovog clana pohranjuju se u kadrovskoj evidenciji policijskog organa u skladu sa važecim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka.

Odjeljak 2 - Prava C lan 39. Prava policijskih službenika Policijski službenik ima pravo: a) na stalni radni odnos do trenutka dok se ne steknu uvjeti za penzionisanje, ako nije drugacije regulirano ovim Zakonom; b) na odmor kako je odredeno ovim Zakonom; c) na nagradivanje za dužnosti i obavljanje poslova kako je odredeno ovim Zakonom i odgovarajucim propisima; d) na placu i nadoknade u skladu sa ovim Zakonom i odgovarajucim propisima; e) na napredovanje u karijeri i profesionalni razvoj kroz obuku i na drugi nacin; f) na osnivanje i uclanjivanje u sindikat ili profesionalno udruženje u skladu sa zakonom; g) na fer i pravicno postupanje, bez obzira na: spol, rasu, nacionalno ili društveno porijeklo, religiju, entitetsko državljanstvo, mjesto stanovanja, politicko ili drugo uvjerenje, rodenje, dob, imovinski, bracni ili drugi status; h) da nadredeni i podredeni postupaju s njim uz poštivanje ljudskog dostojanstva te da se nepotrebno ne dovodi u fizicku opasnost. Odjeljak 3 – Zaštita policijskih službenika C lan 40. Zabranjena odnosno neopravdana osnova za otpuštanje ili za umanjenje prava (1) Policijski organ ne može otpustiti policijskog službenika na osnovu njegove privremene nesposobnosti za rad usljed bolesti ili povrede na radu. Povreda koja nastane na putu ka poslu ili sa posla smatra se povredom na radu. (2) Na ostvarivanje prava policijskog službenika nece uticati privremena nesposobnost za rad usljed bolesti ili povrede na radu.

C lan 41. Pravo na pravnu pomo c (1) Ako se protiv policijskog službenika pokrene krivicni, prekršajni ili parnicni postupak zbog upotrebe sile ili drugih radnji u toku izvršenja zadataka policijskog organa, Ministarstvo ce službeniku osigurati pravnu pomoc, izuzev ako je službenik djelovao izvan okvira svojih ovlasti ili ako ih je zloupotrijebio. (2) Pravna pomoc ce se, takoder, osigurati policijskom službeniku kao oštecenom u postupku za naknadu štete, odnosno njegovoj porodici ako je to prikladno, ukoliko je šteta nanesena u vršenju ili u vezi sa vršenjem zadataka policijskog organa. (3) Pod uvjetima iz st. 1. i 2. ovog clana Ministarstvo ce osigurati policijskom službeniku pravnu pomoc i nakon prestanka radnog odnosa, izuzev u slucaju da ima pravo na istu pravnu pomoc po nekom drugom osnovu.

(4) Ministarstvo ce pravnu pomoc osigurati i gradaninu koji je pomogao policijskom službeniku ako je protiv gradanina pokrenut krivicni postupak zbog aktivnosti koja je vezana za pruženu pomoc.

POGLAVLJE V.
UPRAŽNJENA RADNA MJESTA I ZAPOŠLJAVANJE
Odjeljak 1 – Upražnjena radna mjesta
C lan 42.
Nivoi pristupanja policijskim snagama
(1) Policijski službenik pristupa policijskom organu:
 1. u cinu policajca - kao prvi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje IV stepenom školske spreme,
 2. u cinu mladeg inspektora - kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje VI stepenom školske spreme. (2) Zapošljavanje policijskih službenika u pocetne cinove iz stava 1. ovog clana obavlja se putem javnog konkursa.

C lan 43. Utvr d ivanje upražnjenih radnih mjesta za policijske službenike (1) Rukovodilac utvrduje slobodna radna mjesta za zapošljavanje policajaca i mladih inspektora. (2) Upražnjena radna mjesta utvrduju se radi periodicnog zapošljavanja novih policijskih službenika kako bi se održao propisan maksimum radnih mjesta i održavala operativnost policijskog organa.

C lan 44. Upražnjena mjesta za c in mla d eg inspektora Propisom iz clana 69. stav 5. ovog Zakona regulira se koliko ce radnih mjesta biti popunjeno u cin mladeg inspektora putem zapošljavanja novih policijskih službenika i koliko ce radnih mjesta biti popunjeno putem unapredenja policijskih službenika sa nižim cinom.

C lan 45. Op c e osnove za zapošljavanje (1) Policijski organ zapošljava najbolje prijavljene kandidate te osigurava da se kandidati koji ne ispunjavaju uvjete iskljuce iz procesa. (2) Zapošljavanje policijskih službenika zasniva se na:

 • raspoloživosti radnih mjesta;

 • medijskom oglašavanju kampanje zapošljavanja;

 • javnom konkursu;

 • prethodnom utvrdivanju uvjeta;

 • transparentnom procesu odabira. Odjeljak 2 – Uvjeti C lan 46. Op c i uvjeti za kandidate Da bi bila zaposlena kao policijski službenik, osoba mora ispunjavati sljedece opce uvjete: a) državljanstvo Bosne i Hercegovine; b) životna dob izmedu 18 i 35 godina života; c) najmanje IV stepen školske spreme za cin policajca a najmanje VI stepen školske spreme za cin mladeg inspektora; d) ljekarsko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o fizickoj i psihickoj sposobnosti za rad; e) regulirana vojna obaveza; f) da nije otpuštena iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske sankcije; g) da protiv nje nije pokrenut krivicni postupak i da nije izrecena pravomocna kazna zatvora za krivicno djelo, osim za krivicna djela protiv sigurnosti prometa u skladu sa krivicnim zakonodavstvom; h) da nije optužena od Medunarodnog krivicnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbila pojaviti pred Tribunalom; i) da joj nije odbijena certifikacija ili da joj privremeno ovlaštenje nije oduzeto od IPTF-a. C lan 47. Posebni uvjeti Pored opcih uvjeta rukovodilac može odrediti dodatne posebne uvjete koje smatra neophodnim zbog prirode posla, a u skladu sa pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Odjeljak 3 – Zapošljavanje C lan 48. Komisija za izbor (1) Policijski organ ustanovljava komisiju za izbor kako bi se osigurala pravicnost i transparentnost procesa zapošljavanja. Komisija za izbor sastavljena je od:

 • tri policijska službenika sa cinom samostalnog inspektora i više, postavljena od rukovodioca,
 • dva državna službenika zaposlena u Ministarstvu koji imaju najmanje poziciju strucnog savjetnika a postavljeni su od ministra. (2) Komisijom za izbor predsjedava policijski službenik sa najvišim cinom. (3) Komisija za izbor odluke usvaja vecinom glasova svih clanova.

C lan 49. Oglašavanje (1) Oglašavanje slobodnih radnih mjesta provodi komisija za izbor policijskog organa. (2) Oglas se objavljuje najmanje mjesec dana prije isteka prijavnog roka u najmanje tri dnevne novine koje se distribuiraju širom Bosne i Hercegovine. (3) Oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta sadrži: a) tacan broj slobodnih radnih mjesta za svaki od dva nivoa pristupanja; b) opce i posebne uvjete za zapošljavanje; c) dokumentaciju koju kandidati moraju podnijeti, rok i mjesto prijavljivanja; d) vrste testova koje kandidati polažu; e) trajanje obuke; f) trajanje probnog rada; g) drugi uvjeti ako je to potrebno. C lan 50. Testiranje Nacin i raspored testiranja odreduje se propisom koji donosi rukovodilac. Taj propis sadrži i sistem bodovanja za svaki test.

C lan 51. Pravila postupka izbora (1) Testiranje se obavlja najmanje 30 dana poslije isteka roka za prijavljivanje. Samo kandidati koji ispunjavaju opce i posebne uvjete i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju imaju pravo pristupa testiranju.

(2) Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz stava 1. ovog clana testiraju se po navedenom redoslijedu: a) test opceg znanja, ukljucujuci pisani rad; b) test fizicke sposobnosti; c) ljekarski pregled; d) psihološki pregled, ukljucujuci test i razgovor; e) drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim.

(3) Kandidat koji ne prode jedan od testova iz stava 2. ovog clana iskljucuje se iz daljeg procesa odabira.

(4) Komisija za izbor:
a) utvrduje sadržaj testova iz stava 2. ovog clana, uz odobrenje rukovodioca;

b) utvrduje konacan rezultat za svakog kandidata na osnovu ukupnog zbira rezultata svakog od testova; c) odlukom izdaje listu kandidata koji su pristupili testiranju; d) predlaže kandidate koji imaju najveci broj bodova sa liste iz tacke c) ovog stava, radi zapošljavanja u skladu sa oglašenim brojem slobodnih radnih mjesta. C lan 52. Obavještenje (1) Policijski organ objavljuje na svojoj oglasnoj ploci listu sa rezultatima postignutim na svakom testu kao i konacne rezultate svih kandidata koji su pristupili testovima najkasnije u roku od trideset dana od dana posljednjeg testiranja. Na bodovnoj listi navode se i kandidati koji su uspješno završili testiranje i kandidati koji su predloženi za zapošljavanje. (2) Kandidat koji je pristupio testiranju iz clana 51. stav 2. ovog Zakona ima neometan pristup rezultatima svojih testova.

C lan 53. Žalba na odluku komisije za izbor (1) U roku od osam dana od dana objavljivanja tabele iz clana 52. stav 1. ovog Zakona, svaki kandidat može izjaviti žalbu policijskom odboru iz clana 124. ovog Zakona. (2) Kada je žalba iz stava 1. ovog clana podnesena proces odabira se obustavlja. (3) Tek kada policijski odbor odluci o svim podnesenim žalbama rukovodilac ce odobriti konacnu listu svih kandidata predloženih za zapošljavanje. (4) Komisija za izbor objavljuje na oglasnoj ploci policijskog organa konacnu listu svih kandidata predloženih za zapošljavanje.

C lan 54. Ugovor o radu (1) Na osnovu konacne liste iz clana 53. stav 3. ovog Zakona rukovodilac potpisuje ugovore o radu. (2) Oblik i sadržaj ugovora o radu pobliže se odreduje propisom koji donosi ministar.

POGLAVLJE VI.
POLICIJSKO OBRAZOVANJE

Odjeljak 1 - Osnovna obuka C lan 55. Osnovna obuka za kadete (1) Odabrani kandidati pohadaju osnovnu obuku kao kadeti. (2) Policijski organ usvaja pravilnik kojim se ureduje trajanje, nastavni plan i program osnovne obuke i obaveze kadeta u toku obuke.

(3) Kadeti koji se obrazuju za cin mladeg inspektora imaju razlicit nastavni plan i program od programa za kadete koji se obrazuju za cin policajca. (4) Medusobne obaveze kadeta i policijskog organa ureduju se posebnim ugovorom. C lan 56. Isklju c ivanje kadeta i samovoljno napuštanje obuke Kadet koji je u skladu sa ovim Zakonom upisan na osnovnu obuku, a koji samovoljno napusti obuku ili je izbacen sa obuke svojom krivicom, nadoknadit ce policijskom organu troškove obuke.

Odjeljak 2 – Usavršavanje C lan 57. Usavršavanje (1) Policijski službenici dužni su stalno se strucno osposobljavati i usavršavati. (2) Sadržaj i oblik strucnog usavršavanja utvrduje podzakonskim aktom ministar na prijedlog rukovodioca. (3) Policijski službenici ucestvuju u obrazovnim aktivnostima, na kursevima i seminarima.

POGLAVLJE VII.
POSTAVLJANJE I RASPORE Ð IVANJE

Odjeljak 1 – Postavljanje kadeta C lan 58. Postavljanje (1) Po uspješnom završetku osnovne obuke rukovodilac postavlja kadeta na radno mjesto policajca ili mladeg inspektora, što se objavljuje na oglasnoj ploci policijskog organa. (2) Postavljeni kadet stupa na dužnost polažuci zakletvu. (3) Tekst i nacin polaganja zakletve propisuje Vlada Federacije. Odjeljak 2 – Imenovanje i razrješenje rukovodioca i zamjenika rukovodioca policijskog organa C lan 59. Uvjeti za imenovanje (1) Kandidati za mjesta rukovodioca i njegovog zamjenika moraju imati VII stepen školske spreme, cin glavnog inspektora ili viši cin i najmanje tri godine rada u tom cinu. (2) Pored uvjeta iz ovog Zakona kandidati za mjesta rukovodioca i zamjenika rukovodioca policijskog organa moraju ispunjavati i druge uvjete utvrdene zakonom i drugim propisima.

C lan 60. Procedura izbora i imenovanja (1) Zakonom kojim se utvrduje organizacija, upravljanje i nadležnost policijskog organa utvrduje se postupak i nadležno tijelo koje ce izvršiti konacni odabir predloženih kandidata i imenovanje rukovodioca i zamjenika rukovodioca.

C lan 61. Trajanje mandata Mandat rukovodioca i zamjenika rukovodioca policijskog organa je cetiri godine, a može se obnoviti samo za drugi uzastopni mandat.

C lan 62. Uvjeti za razrješenje Nadležni organ koji imenuje rukovodioca i zamjenika rukovodioca može ih razriješiti dužnosti prije isteka mandata: a) na njihov zahtjev; b) ukoliko trajno nisu u mogucnosti izvršavati svoje dužnosti i odgovornosti; c) ukoliko ne provedu mjere nadzora nad policijskim organom ili mjere nadzora nad primjenom policijskih ovlasti; d) ukoliko im je konacnom odlukom utvrdena disciplinska odgovornost; ili e) ukoliko im je izrecena pravomocna kazna zatvora za krivicno djelo. Odjeljak 3 – Probni rad C lan 63. Probni rad (1) Po preuzimanju dužnosti policijski službenik je na probnom radu. Probni rad policijskih službenika obuhvata uvodenje u posao i radni period koji ukupno traje 12 mjeseci, osim ako nije drugacije odredeno ovim Zakonom. (2) Neposredno nadredeni policijskog službenika bit ce odreden kao starješina i bit ce odgovoran za ocjenjivanje rada po isteku probnog roka. Za vrijeme probnog rada policijski službenik vrši redovne policijske dužnosti i odgovornosti. (3) U slucaju da ocjena rada bude: a) “zadovoljava” ili viša - policijski organ potvrduje zapošljavanje policijskog službenika, b) “ne zadovoljava” - policijski organ otpušta policijskog službenika koji gubi svoj status, bez prava na nadoknadu zbog otpuštanja iz službe. Otpušteni policijski službenik ima pravo podnošenja žalbe policijskom odboru iz clana 124. ovog Zakona u roku od osam dana po prijemu rješenja o otpuštanju.

Odjeljak 4 – Interni premještaj i raspore d ivanje C lan 64. Interni premještaj (1) Policijski službenik može biti premješten na drugo radno mjesto istog cina unutar policijskog organa. Takav premještaj može ukljucivati i premještaj na drugu lokaciju izvan trenutnog radnog mjesta. (2) Premještaj na drugu lokaciju iz stava 1. ovog clana koji je 60 ili više kilometara udaljen od njegovog sadašnjeg radnog mjesta može se izvršiti: a) kada je policijskog službenika odabrao rukovodilac nakon što se policijski službenik prijavio na upražnjeno radno mjesto koje je interno objavljeno ili b) kada policijski službenik primi naredbu o internom premještaju. (3) Naredbu o internom premještaju može donijeti samo rukovodilac kada je to u interesu policijskog organa i samo onda kada nijedan policijski službenik nije mogao biti odabran u skladu sa stavom 2. tacka a) ovog clana. (4) Premještaj policijskog službenika prema stavu 2. tacka b) ovog clana ne može trajati duže od jedne godine i ne može se ponoviti. (5) Na dobijenu naredbu o internom premještaju policijski službenik može podnijeti žalbu policijskom odboru iz clana 124. ovog Zakona u roku od osam dana po prijemu naredbe. (6) Policijski službenik dužan je postupiti u skladu sa naredbom o internom premještaju. (7) Proceduru o internom premještaju podrobnije propisuje ministar podzakonskim aktom na prijedlog rukovodioca.

C lan 65. Privremeni eksterni premještaj (1) Policijski službenik može biti privremeno premješten, izmedu ostalog, u drugi policijski organ, organizacionu jedinicu, organ uprave, ustanovu za policijsku obuku, drugu instituciju ili ured na vremenski period od najduže cetiri godine. Privremeni eksterni premještaj moguce je obnoviti samo u drugom uzastopnom periodu. (2) Privremeni eksterni premještaj moguc je samo uz saglasnost policijskog službenika. (3) Tokom trajanja privremenog eksternog premještaja policijski službenik zadržava svoj cin i prava, osim ukoliko se ne dogovori drugacije. (4) Privremeni eksterni premještaj podrobnije propisuje Vlada Federacije podzakonskim aktom. C lan 66. Premještaj u inozemstvo (1) Kada interes policijskog organa to zahtijeva policijski službenik se može rasporediti na rad izvan podrucja Bosne i Hercegovine u okviru svojih redovnih dužnosti ili u okviru saradnje sa inozemnim nadležnim tijelima ili medunarodnim organizacijama. (2) Premještaj u inozemstvo moguc je samo uz saglasnost policijskog službenika. (3) Premještaj iz stava 1. ovog clana vrši se u skladu sa propisima koje donosi organ nadležan za reguliranje takvih pitanja u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Modaliteti takvog premještaja utvrduju se u dogovoru izmedu policijskog organa i navedenog nadležnog organa.

C lan 67. Raspore d ivanje na radno mjesto za koje je propisan niži c in (1) Rukovodilac može rasporediti policijskog službenika, uz njegovu saglasnost, na radno mjesto za koje je propisan niži cin od onog koji službenik ima. (2) Rukovodilac može rasporediti policijskog službenika na radno mjesto za koje je propisan niži cin od onog koji policijski službenik ima bez njegove saglasnosti u sljedecim izuzetnim slucajevima: a) kada potrebe policijskog organa nalažu obavljanje hitnih poslova i zadataka u ogranicenom vremenskom periodu ili b) kada je neophodno pružiti pomoc policijskom službeniku koji obavlja druge poslove i zadatke ili privremeno zamijeniti odsutnog službenika. (3) Rasporedivanje iz st. 1. i 2. ovog clana može trajati najduže šest mjeseci i takva se vrsta rasporedivanja može izvršiti jednom u cetiri godine. (4) Za vrijeme rasporedivanja iz st. 1. i 2. ovog clana policijski službenik zadržava svoj cin, placu, povecanje i naknade u skladu sa zakonom.

C lan 68. Višak policijskih službenika (1) Višak policijskih službenika može se pojaviti iskljucivo u slucaju reorganizacije ili smanjenja obima rada policijskog organa. (2) Rukovodilac može proglasiti policijskog službenika viškom samo onda kada taj policijski službenik ne može biti interno premješten prema clanu 64. ovog Zakona. (3) Policijski službenik koji je proglašen viškom može biti premješten na upražnjeno radno mjesto sa istim cinom u policijski organ, organizacionu jedinicu ili organ uprave iz stava 2. ovog clana ovog Zakona, osim ako zakonom nije propisano drugacije. (4) Ukoliko ne postoji mogucnost premještaja, policijskom službeniku koji je proglašen viškom može biti ponudeno prijevremeno penzionisanje u skladu sa zakonom. (5) Ukoliko ne postoji mogucnost prijevremenog penzionisanja, policijski organ otpustit ce policijskog službenika koji je proglašen viškom. Otpušteni policijski službenik može podnijeti žalbu policijskom odboru iz clana 124. ovog Zakona u roku od osam dana po prijemu rješenja o otpuštanju. (6) Vlada Federacije podzakonskim aktom utvrdit ce proceduru koja se mora slijediti u slucaju viška policijskih službenika i proceduru koju mora slijediti policijski organ u slucaju premještaja iz stava 3. ovog clana.

POGLAVLJE VIII.

C INOVI, PROCJENA RADA I UNAPRE Ð ENJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Odjeljak 1 - C inovi C lan 69. C inovi policijskih službenika (1) Policijski službenici sticu svoj pocetni cin zavisno od nivoa pristupanja policijskom organu, kao što je propisano cl. 42. i 70. ovog Zakona. (2) Policijski službenik stice svoj sljedeci cin kroz unapredenje u skladu sa ovim Zakonom. (3) Policijski službenici imaju jedan od sljedecih cinova:

 1. policajac;
 2. stariji policajac;
 3. narednik;
 4. stariji narednik;
 5. mladi inspektor;
 6. inspektor;
 7. viši inspektor;
 8. samostalni inspektor;
 9. glavni inspektor;
 10. generalni inspektor policije;
 11. glavni generalni inspektor policije. (4) Kandidati koji prolaze obuku da bi radili u policijskom organu nemaju cinove, vec tokom obuke imaju zvanje kadeta. (5) Postupak dodjeljivanja i oduzimanja cinova policijskim službenicima podrobnije propisuje Vlada Federacije podzakonskim aktom. (6) Svako radno mjesto policijskog službenika bit ce u skladu sa njegovim cinom kao što je to propisano u podzakonskom aktu iz stava 5. ovog clana i iste odredbe se ugraduju u dio pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koji se odnosi na policijski organ.

C lan 70. Po c etni c inovi policijskih službenika (1) Policijski službenik sa najmanje IV stepenom školske spreme dobija pocetni cin policajca. (2) Policijski službenik sa najmanje VI stepenom školske spreme dobija pocetni cin mladeg inspektora. (3) Dodjela pocetnog cina policajca ili mladeg inspektora potvrduje se nakon uspješno završenog probnog rada iz clana 63. ovog Zakona.

C lan 71. C inovi glavnog generalnog inspektora policije i generalnog inspektora policije (1) Cin glavnog generalnog inspektora policije stice iskljucivo glavni inspektor ili generalni inspektor policije koji je imenovan za rukovodioca policijskog organa prema clanu 59. ovog Zakona. (2) Cin generalnog inspektora policije stice glavni inspektor koji je imenovan za zamjenika rukovodioca policijskog organa prema clanu 59. ovog Zakona. (3) Rukovodilac i zamjenik rukovodioca policijskog organa gube cinove iz st. 1. i 2. ovog clana po okoncanju mandata i vracaju se u cin glavnog inspektora i rasporeduju se na radna mjesta koja odgovaraju navedenom cinu. (4) Ukoliko je rukovodilac ili zamjenik rukovodioca prije imenovanja radio u policijskom organu na koji se ovaj Zakon ne primjenjuje, njegov radni odnos ureduje se u skladu sa važecim zakonima.

C lan 72. Zaštita c inova (1) Dodijeljeni cin se ne može oduzeti osim u slucaju iz clana 71. stav 3. ovog Zakona ili nakon prestanka radnog odnosa u skladu sa ovim Zakonom. (2) Izuzetno, cin koji je policijski službenik imao u vrijeme penzionisanja službenik može zadržati na pocasnoj osnovi prema odluci ministra.

C lan 73.
C inovi i njihov izgled
(1) Izgled cinova je sljedeci:
 1. policajac: jedna žuta traka debljine 8 mm prišivena paralelno uz i 20 mm od vanjskog ruba ramenog prišivka;

 2. stariji policajac: dvije žute trake debljine 8 mm, razmaknute jedna od druge 5 mm i prišivene paralelno sa vanjskim rubom ramenog prišivka od kojih je prva udaljena 20 mm od ruba ramenog prišivka;

 3. narednik: dvije žute trake debljine 15 mm, udaljene jedna od druge 5 mm, u obliku tupog ugla (140 stepeni) i prišivene na rameni prišivak tako da su vrhovi uglova okrenuti prema unutrašnjem rubu ramenog prišivka, pri cemu je prvi ugao 20 mm udaljen od vanjskog ruba ramenog prišivka;

 4. stariji narednik: tri žute trake debljine 15 mm, razmaknute jedna od druge 5 mm, u obliku tupog ugla (140 stepeni) i prišivene na rameni prišivak tako da su vrhovi uglova okrenuti prema unutrašnjoj strani ramenog prišivka, pri cemu je prvi ugao 20 mm udaljen od vanjskog ruba ramenog prišivka;

 5. mladi inspektor: jedna zvijezda smještena u sredini ramenog prišivka, udaljena 20 mm od vanjskog ruba ramenog prišivka;

 6. inspektor: dvije zvijezde smještene u sredini ramenog prišivka, udaljene jedna od druge 5 mm, pri cemu je prva udaljena 20 mm od vanjskog ruba ramenog prišivka;

 7. viši inspektor: tri zvijezde smještene u sredini ramenog prišivka, udaljene jedna od druge 5 mm, pri cemu je prva 20 mm udaljena od vanjskog ruba ramenog prišivka;

 8. samostalni inspektor: cetiri zvijezde smještene u sredini ramenog prišivka, udaljene jedna od druge 5 mm, pri cemu je prva 20 mm udaljena od vanjskog ruba ramenog prišivka;

 9. glavni inspektor: grb policijskog organa i jedna zvjezdica, udaljena od grba 5 mm, pri cemu je grb 20 mm udaljen od vanjskog ruba ramenog prišivka;

 10. generalni inspektor policije: grb policijskog organa i dvije zvjezdice smještene u sredini ramenog prišivka, pri cemu je 5 mm udaljeno jedno od drugog, a grb 20 mm od vanjskog ruba ramenog prišivka;

 11. glavni generalni inspektor policije: grb policijskog organa i tri zvjezdice smještene u sredini ramenog prišivka, pri cemu je 5 mm udaljena jedna od druge.Službeni grb je smješten 20 mm od vanjskog ruba ramenog prišivka. (2) Boja ramenog prišivka je tamnoplava širine 45 mm i dužine 1 00 mm. Odjeljak 2 – Unapre d enje policijskih službenika C lan 74. Unapre d enje (1) Unapredenje policijskog službenika u viši cin vrši se iskljucivo prema smjernicama i u proceduri propisanim ovim Zakonom i propisom o proceduri za unapredenje koje donosi ministar. (2) Policijski službenici koji se prijave za unapredenje iz cina starijeg policajca u cin narednika, iz cina starijeg narednika u cin mladeg inspektora i iz cina višeg inspektora u cin samostalnog inspektora , obavezni su da polože interne ispite za unapredenje u policijskom organu u skladu sa propisom iz stava 1. ovog clana. (3) Ukoliko policijski službenik koji je proveo tri godine u policijskom organu stekne viši stepen školske spreme tokom rada u policijskom organu i ispuni uvjete iz clana 75. stav 2. tacke 2. i 3. ovog Zakona, može se prijaviti za pocetni cin koji odgovara njegovoj novoj školskoj spremi, pod uvjetom da postoji slobodno radno mjesto.

C lan 75.
Kriteriji i uvjeti za unapre d enje
(1) Policijski službenik dobija naredni viši cin kada se ispune svi sljedeci uvjeti:
 1. da je za cin u koji bi službenik mogao biti unaprijeden u skladu sa ovim Zakonom oglašeno slobodno mjesto i to je slobodno mjesto oglašeno interno;
 2. da se policijski službenik prijavio za slobodno mjesto iz tacke 1. ovog stava i
 3. da policijski službenik ima preporuku komisije za unapredenje osnovane prema clanu 77. stav 3. ovog Zakona. (2) Pri davanju preporuke iz stava 1. tacka 3. ovog clana, komisija za unapredenje vodi racuna da policijski službenik ispunjava sve sljedece kriterije:
 4. da je proveo zakonom propisano vrijeme u prethodnom cinu;
 5. da je bio ocijenjen ocjenom “dobar” ili višom ocjenom za svoj rad u posljednje tri godine;
 6. da se protiv njega ne vodi krivicni postupak ili disciplinski postupak za tešku povredu službene dužnosti;
 7. da je uspješno završio interne ispite iz clana 74. stav 2. ovog Zakona;
 8. da njegovo unapredenje nije suspendirano u skladu sa clanom 112. stav 4. ovog Zakona.

(3) Policijski službenik koji se prijavljuje za unapredenje iz cina starijeg narednika u cin mladeg inspektora mora da ima najmanje VI stepen strucne spreme. (4) Policijski službenik koji se prijavljuje za unapredenje iz cina inspektora u cin višeg inspektora mora imati najmanje VI stepen strucne spreme. Policijski službenik koji se prijavljuje za unapredenje iz cina samostalnog inspektora u cin glavnog inspektora mora imati najmanje VII stepen strucne spreme. (5) Pri davanju preporuke iz stava 1. tacka 3. ovog clana komisija za unapredenje uzima u obzir i disciplinske mjere izrecene policijskom službeniku. (6) Interno objavljivanje radnog mjesta iz stava 1. tacka 1. ovog clana detaljnije propisuje ministar podzakonskim aktom na prijedlog rukovodioca.

C lan 76. Propisano vrijeme provedeno u prethodnom c inu (1) Najkrace vrijeme provedeno u prethodnom cinu koje je potrebno da bi policijski službenik ispunio kriterije za unapredenje iz clana 75. stav 2. tacka 1. ovog Zakona jeste:

 1. za unapredenje iz cina policajca u cin starijeg policajca - tri godine;
 2. za unapredenje iz cina starijeg policajca do cina mladeg inspektora - cetiri godine u svakom cinu;
 3. za unapredenje iz cina mladeg inspektora do cina višeg inspektora - cetiri godine u svakom cinu za policijske službenike sa VI stepenom školske spreme i dvije godine u svakom cinu za policijske službenike sa VII stepenom školske spreme;
 4. za unapredenje iz cina višeg inspektora do cina glavnog inspektora - tri godine u svakom cinu. (2) Pri racunanju vremena iz stava 1. ovog clana priznaje se samo stvarno vrijeme provedeno na dužnosti u policijskom organu. (3) Izuzetno od stava 2. ovog clana, kao stvarno vrijeme provedeno na dužnosti priznat ce se i vrijeme koje je policijski službenik proveo u eksternom premještaju u skladu sa clanom 65. ovog Zakona ili u premještaju u inozemstvo u skladu sa clanom 66. ovog Zakona. (4) Vrijeme koje je policijski službenik proveo rasporeden na radno mjesto za koje je propisan niži cin, u skladu sa clanom 67. ovog Zakona, smatra se vremenom koje je proveo u svom cinu.

C lan 77. Postupak unapre d enja (1) Kadrovska služba policijskog organa priprema godišnju listu slobodnih radnih mjesta za sve cinove za unapredenje, sa izuzetkom pocetnih cinova. (2) Lista iz stava 1. ovog clana dostavlja se rukovodiocu koji odlucuje o pokretanju postupka za unapredenje. (3) Na osnovu odluke iz stava 2. ovog clana rukovodilac uspostavlja komisiju za unapredenje i imenuje tri clana ciji su cinovi jednaki ili viši od cinova koji se zahtijevaju za radno mjesto za koje se kandidati razmatraju za unapredenje, a imaju najmanje cin višeg inspektora. (4) Prije objavljivanja slobodnih radnih mjesta iz clana 75. stav 1. tacka 1. ovog Zakona, komisija za unapredenje razmatra sve slucajeve posebnih unapredenja u skladu sa clanom 78. ovog Zakona.

(5) Komisija za unapredenje preporucuje rukovodiocu kandidate koji su dobili najviše bodova na internim ispitima iz clana 74. stav 2. ovog Zakona u skladu sa brojem slobodnih radnih mjesta koja su interno objavljena. (6) Za policijske službenike koji ne moraju pristupiti internim ispitima iz clana 74. stav 2. ovog Zakona, kao glavni indikator za unapredenje uzimaju se ocjene rada i te se ocjene navode u odluci o unapredenju.

C lan 78. Posebno unapre d enje (1) Policijski službenik ciji je rad u prethodne tri godine ocijenjen najvecom mogucom ocjenom, koji je postigao izvanredne rezultate i znacajno doprinosio povecanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini i sigurnosti njenih gradana, te koji je proveo u trenutnom cinu najmanje pola vremena propisanog za sticanje višeg cina i koji ispunjava uvjete iz clana 75. ovog Zakona, može biti unaprijeden u sljedeci viši cin. (2) Policijski službenik može biti unaprijeden na ovakav nacin najviše dva puta u toku svoje profesionalne karijere. (3) Policijski službenik ne može biti unaprijeden na nacin iz stava 1. ovog clana u cin višeg inspektora i iznad. (4) Sve slucajeve posebnog unapredenja razmatra komisija za unapredenje, osnovana u skladu sa clanom 77.stav 3. ovog Zakona. (5) Odluku o prijevremenom ili posebnom unapredenju iz stava 1. ovog clana odobrava rukovodilac na osnovu prijedloga komisije za unapredenje.

C lan 79. Odluke o unapre d enju (1) Odluke o unapredenju u viši cin, posebnim unapredenjima i sticanju višeg cina iz clana 74. stav 3. ovog Zakona pisano se obrazlažu. (2) Lista unaprijedenih policijskih službenika objavljuje se na oglasnoj ploci policijskog organa. (3) Policijski službenik koji se prijavio za unapredenje može podnijeti žalbu policijskom odboru iz clana 124. ovog Zakona u roku od osam dana nakon objavljivanja liste iz stava 2. ovog clana. Žalba odgada postupak unapredenja. (4) Kada policijski odbor odluci o svim podnesenim žalbama, komisija za unapredenje objavljuje konacnu listu kandidata predloženih za unapredenje na oglasnoj ploci policijskog organa. (5) Kada bude unaprijeden u viši cin, policijskog službenika na radno mjesto u novom cinu rasporeduje rukovodilac. Pri tom rasporedivanju uzima se u obzir izrecena sklonost unaprijedenog policijskog službenika i daje se prioritet sklonostima policijskih službenika koji su dobili najviši broj bodova komisije za unapredenje. (6) Policijski službenik prihvata radno mjesto iz stava 5. ovog clana. (7) Nacin na koji komisija za unapredenje dodjeljuje bodove policijskom službeniku odreduje se propisom iz clana 74. stav 1. ovog Zakona.

Odjeljak 3 – Ocjena rada policijskih službenika C lan 80. Ocjena rada (1) Policijski organ najmanje jednom godišnje vrši ocjenu rada svih policijskih službenika kako bi se utvrdilo ispunjavaju li poziv službe i naredbe koje izda nadredeni i zadovoljavaju li profesionalne standarde neophodne u izvršavanju policijskih zadataka. (2) Ocjena rada poduzima se radi: a) osiguravanja djelotvornog sredstva za procjenu rada policijskih službenika; b) podsticanja službenika da iskažu maksimum svojih sposobnosti; c) identificiranja nedostataka u radu i problema iz bilo kojeg podrucja rada, a koje treba otkloniti; d) priznavanja istaknutog rada, davanja podsticaja za bolji rad te postavljanja novih radnih ciljeva. (3) Ocjenu rada policijskog službenika sacinjava i potpisuje po hijerarhiji neposredno nadredeni iz clana 81. stav 2. (4) Ocjenu rada policijskog službenika koji radi na rukovodecem radnom mjestu sacinjava zamjenik rukovodioca policijskog organa a potpisuje je rukovodilac. (5) Detaljni postupak i kriterije ocjene rada policijskih službenika propisuje ministar pravilnikom, na prijedlog rukovodioca.

C lan 81.
Na c in ocjenjivanja
(1) Policijski službenik ocjenjuje se sljedecim ocjenama:
 1. ne zadovoljava;
 2. zadovoljava;
 3. dobar;
 4. vrlo dobar;
 5. odlican. (2) Ocjenjivanje rada policijskog službenika vrši neposredno nadredeni koji ima najmanje cin starijeg narednika i najmanje jedan viši cin od policijskog službenika koji se ocjenjuje u skladu sa ocjenama spomenutim u stavu 1. ovog clana. Ocjene odobrava rukovodilac organizacione jedinice nadredenog koji pokrece postupak, a koji ima najmanje cin inspektora. (3) Policijski službenik dobija kopiju ocjene svog rada i potpisuje je. (4) Policijski službenik koji se ne slaže sa ocjenom svog rada može podnijeti žalbu policijskom odboru iz clana 124. ovog Zakona u roku od osam dana nakon što primi kopiju ocjene rada.

C lan 82. Rezultati rada (1) U slucaju da je policijski službenik dobio ocjenu rada “ne zadovoljava”, bit ce ponovo ocijenjen tri mjeseca nakon godišnje procjene rada. U toku ta tri mjeseca policijski službenik bit ce

pažljivo nadgledan. Po isteku tog roka, ukoliko nije došlo do zadovoljavajuceg stepena poboljšanja u radu, može se poduzeti sljedece:

 1. interni premještaj unutar policijskog organa u skladu sa cinom policijskog službenika,
 2. prestanak radnog odnosa. (2) Proces ponovnog ocjenjivanja ne sprecava pokretanje disciplinskog postupka zbog loših rezultata rada.

C lan 83. Evidencije ocjene rada (1) Ispunjene i potpisane obrasce o ocjeni rada kadrovska služba evidentira i pohranjuje u službenikov dosje. (2) Policijski službenik ima slobodan pristup svojim ocjenama rada. (3) Obrazac ocjene rada ostat ce u osobnom dosjeu policijskog službenika, a kada policijski službenik napusti službu zbog odlaska u penziju, davanja otkaza ili drugacijeg prestanka radnog odnosa, pohranit ce se u arhivu.

POGLAVLJE IX.
NAKNADE (PLA C A, DODACI I OSTALE NAKNADE)

Odjeljak 1 - Naknade C lan 84. Odre d enje naknada (1) Naknade policijskom službeniku su placa, dodaci i ostale naknade propisane ovim Zakonom. (2) Placa policijskog službenika veže se uz njegov cin. Odjeljak 2 – Pla c a C lan 85. Osnovica pla c e i koeficijenti c inova (1) Obracun placa za policijske službenike vrši se prema zajednickoj osnovici placa koja je ista za sve policijske službenike i koju odreduje Vlada Federacije. (2) Policijski službenici su kategorizirani u 11 koeficijenata cinova, tako što se svakom cinu pripisuje koeficijent u pojedinom platnom razredu koji je jednak za sve policijske organe. (3) Najviši koeficijent cina pripisuje se cinu glavnog generalnog inspektora policije i jednak je koeficijentu koji se pripisuje sekretaru organa državne službe. Najviši koeficijent cina je tri i po puta veci od najnižeg koeficijenta cina. Najniži koeficijent cina pripisuje se cinu policajca. (4) Ostale koeficijente cinova koji se pripisuju ostalim cinovima, a prema odredbama st. 2. i 3. ovog clana, utvrduje Vlada Federacije posebnim propisom.

C lan 86.
Obra c un pla c e
Platne stavke i nacin obracuna su:
 1. osnovna placa: odreduje se tako što se osnovica place odredena u skladu sa clanom 85. stav
  1. ovog Zakona pomnoži sa koeficijentom cina iz stava 2. clana 85. ovog Zakona,
 2. radno iskustvo: placa se uvecava za 0,5% za svaku punu godinu radnog iskustva, s tim da ukupno povecanje ne može biti vece od 20%. Odjeljak 3 – Dodaci C lan 87. Dodatak za posebne uvjete rada (1) Zavisno od rizika, odgovornosti, složenosti ili posebnih radnih uvjeta na odredenim radnim mjestima, rukovodilac odlucuje o trajnom odredenom dodatku za posebne uvjete rada na takvim radnim mjestima. (2) Dodatak za posebne uvjete rada trajno je vezan za radna mjesta iz stava 1. ovog clana te ne može biti izmijenjen ukoliko ne nastupe nove posebne radne okolnosti. (3) Dodatak za posebne uvjete rada iznosi do 30% od osnovne place. (4) Uz dodatak iz stava 3. ovog clana, u posebnim okolnostima i na prijedlog rukovodioca, ministar ce odrediti veci trajni dodatak za pojedina radna mjesta. Taj dodatak iznosi 10% od osnovne place.

C lan 88. Dodatak za izvanredne radne rezultate (1) Na osnovu izvanrednih i objektivno ocijenjenih radnih rezultata policijskog službenika rukovodilac može odluciti o jednokratnom dodatku na placu tom službeniku do 30% od osnovne place. (2) Dodatak za izvanredne radne rezultate može se isplatiti istom policijskom službeniku samo jednom godišnje za jedan mjesec. (3) Odluka iz stava 1. ovog clana bit ce objavljena na oglasnoj ploci policijskog organa. Odjeljak 4 – Ostale naknade C lan 89. Pla c eno odsustvo Policijski službenik ima pravo na naknadu place do visine jedne place za vrijeme godišnjeg odmora i placenog odsustva, te za prvi period odsustva sa posla zbog bolesti ili invalidnosti u toku kojeg, prema propisima o zdravstvenom osiguranju, tu naknadu place i povecanja place mora isplatiti policijski organ.

C lan 90.
Pla c anje prekovremenog rada
Osnovna placa policijskog službenika koji radi prekovremeno uvecat ce se za:
a) 40% ukoliko je prekovremeni rad bio u periodu izmedu 22 sata i 7 sati,
b) 30% ukoliko je prekovremeni rad bio u periodu izmedu 7 sati i 22 sata.

C lan 91. Naknade za privremeni interni premještaj (1) Policijski službenik koji je prema clanu 64. ovog Zakona premješten na drugo radno mjesto koje je 60 km ili više udaljeno od njegovog trenutnog radnog mjesta ima pravo na naknade za privremeni interni premještaj. (2) Uz osnovnu placu koja je odredena cinom policijskog službenika naknade iz stava 1. ovog clana su: a) naknada troškova za odvojeni život, b) naknada za odgovarajuci smještaj. (3) Policijski službenik koji je premješten po osobnom zahtjevu nema pravo na naknade za privremeni interni premještaj. (4) Odredba stava 1. ovog clana ne primjenjuje se na policijskog službenika koji je prvi put rasporeden na posao.

C lan 92. Prava u slu c aju viška policijskih službenika (1) U slucaju otpuštanja zbog viška policijskih službenika u skladu sa odredbama ovog Zakona, otpušteni policijski službenik ima pravo na otpremninu koja odgovara iznosu place koju je primao u vrijeme kada je proglašen viškom, obracunate za period od šest mjeseci. (2) Otpremnina iz stava 1. ovog clana iznosi 12 mjesecnih placa za policijske službenike koji imaju najmanje 15 godina radnog iskustva kao policijski službenici.

C lan 93. Smrt policijskog službenika (1) Policijski službenik koji izgubi život na dužnosti sahranjuje se na mjestu koje odredi njegova porodica iz clana 38. stav 3. ovog Zakona na trošak policijskog organa. (2) Policijski organ snosi sljedece posmrtne troškove : a) troškove za prijevoz posmrtnih ostataka na mjesto sahrane; b) putne troškove za dvije pratece osobe; c) trošak za grobnicu ukoliko nije vec osigurana na drugi nacin; d) druge uobicajene troškove u iznosu koji odreduje ministar. (3) Porodica koju je preminuli policijski službenik izdržavao ima pravo na jednokratnu finansijsku pomoc u iznosu posljednje netoplace koju je ostvario, uvecane šest puta.

C lan 94.
Druge vrste naknada
Policijski službenici imaju pravo i na sljedece naknade:

a) za troškove javnog prijevoza na posao i sa posla; b) za obroke (bonovi za rucak); c) regres; d) u slucaju smrti clana uže porodice; e) za troškove usavršavanja (obuka, obrazovanje, naknada za produženje letacke dozvole i ljekarske preglede); f) otpremnina; g) za službene puteve (troškovi prijevoza i dnevnica). C lan 95. Podzakonski akti o ostalim naknadama Vlada Federacije u podzakonskom aktu utvrduje kriterije, uvjete i iznose naknada iz Odjeljka 4. Poglavlje IX. ovog Zakona.

C lan 96. Platna lista Svaki policijski službenik ima pravo na platnu listu u kojoj su detaljno navedeni, izmedu ostalog, iznos njegove place, dodataka, naknada i odbitaka.

POGLAVLJE X.
RADNI UVJETI

C lan 97. Radni i socijalni propisi Zakon o radu FBiH i ostali zakoni kojima se ureduju prava i obaveze iz radnih odnosa primjenjuju se na policijske službenike i kadete ukoliko nije drugacije odredeno ovim Zakonom.

C lan 98. Radno vrijeme (1) Prosjecno radno vrijeme je 40 sati sedmicno, što ukljucuje odmor u toku radnog dana propisan važecim zakonima. (2) Uobicajeno radno vrijeme je osam sati dnevno. Rukovodilac može odrediti drugacije radno vrijeme u sljedecim slucajevima: a) kada je potreban kontinuitet rada, b) kada se odredeni zadaci moraju izvršiti u odredenim rokovima ili u planiranom vremenskom periodu. C lan 99. Rad u posebnim uvjetima (1) Policijski službenik obavezan je raditi u posebnim uvjetima u slucaju kada su takvi uvjeti neophodni za izvršenje zadataka policijskog organa.

(2) Posebnim uvjetima smatraju se: rad po vanrednom rasporedu, rad u dvokratnoj smjeni, rad u smjenama, rad subotom, nedjeljom, blagdanima i ostalim slobodnim danima, rad nocu i rad na pojedinim lokacijama. (3) Drugi nacini rada u posebnim uvjetima mogu biti odredeni ako to zahtijeva sigurnosna situacija ili ako je to jedini nacin da se izvrše odredeni zadaci koji ne mogu biti odgodeni ili se moraju završiti u odredenom roku. (4) Rukovodilac podrobnije odreduje razloge iz kojih se drugi nacin rada u posebnim uvjetima iz stava 3. ovog clana može odrediti, a može ovlastiti i druge policijske službenike koji rade na rukovodecim radnim mjestima da to odrede. (5) Za poslove iz st. 2. i 3. ovog clana policijski službenici imaju pravo na naknadu u novcu ili slobodnim satima. Na prijedlog rukovodioca ministar ce podzakonskim aktom utvrditi nacin isplate i iznos ovih naknada.

C lan 100. Ograni c enja prekovremenog rada (1) U slucaju da je potrebno obaviti hitan posao ili zadatak do odredenog roka ili u odredenom vremenskom periodu, izdat ce se naredba policijskim službenicima za prekovremeni rad. (2) Prekovremeni rad iz stava 1. ovog clana može trajati do cetiri sata dnevno i ne više od 20 sati sedmicno.

C lan 101. Pla c eni godišnji odmor (1) Policijski službenici imaju pravo na najmanje 18 a najviše 30 radnih dana placenog godišnjeg odmora, zavisno od dužine radnog iskustva. (2) Godišnji odmor na koji policijski službenici imaju pravo odreden je kako slijedi u tabeli: Godine radnog iskustva Radni dani od 6 mjeseci do 3 godine 18 od 3 do 5 godina 20 od 5 do 7 godina 22 od 7 do 10 godina 23 od 10 do 12 godina 24 od 12 do 15 godina 25 od 15 do 20 godina 27 od 20 do 25 godina 29 preko 25 godina 30 (3) U smislu ovog Zakona, u dane godišnjeg odmora ne racunaju se subota, nedjelja, blagdani i drugi neradni dani. (4) Prema odluci rukovodioca, a kao nagrada za izvanredne rezulate rada, policijski službenik ima pravo na dva dodatna slobodna radna dana. (5) Policijski službenik može iskoristiti svoj godišnji odmor u cjelini ili u dva dijela. Prvi dio se koristi bez prekida u trajanju od najmanje 12 radnih dana u toku kalendarske godine. Drugi dio se koristi najkasnije do 30. juna naredne godine.

(6) Trajanje i raspored godišnjih odmora za narednu godinu utvrduju se prije kraja tekuce godine. (7) Izuzetno od stava 5. ovog clana, rukovodilac može promijeniti raspored godišnjih odmora zbog izuzetno važnih operativnih razloga. (8) U slucaju da promjena u rasporedu iz stava 7. ovog clana ima za rezultat prekid korištenja godišnjeg odmora policijskog službenika, navedeni policijski službenik dobit ce nadoknadu za putne i druge troškove koji su nastali prekidanjem korištenja godišnjeg odmora. Rukovodilac odreduje vrstu i visinu troškova koji nisu troškovi za putovanje. (9) Policijski službenik ne gubi dane godišnjeg odmora zbog prekida iz stava 7. ovog clana i takav godišnji odmor može se kasnije koristiti.

C lan 102. Pla c eno odsustvo (1) Policijski službenik ima pravo na placeno odsustvo do pet radnih dana u jednoj kalendarskoj godini u sljedecim slucajevima:

 • smrt clana uže porodice: do tri radna dana;
 • smrt srodnika: jedan radni dan;
 • njegovanje clana uže porodice: do tri radna dana;
 • rodenje djeteta: do tri radna dana;
 • sklapanje braka: do pet radnih dana;
 • selidba: do dva radna dana. (2) Placeno odsustvo iz stava 1. ovog clana odobrava rukovodilac. C lan 103. Nepla c eno odsustvo Na zahtjev policijskog službenika rukovodilac može odobriti neplaceno odsustvo u periodu od najduže 30 dana u jednoj kalendarskoj godini.

C lan 104. Beneficirani penzioni staž Policijski službenici imaju pravo na beneficirani penzioni staž po kojem se svakih 12 mjeseci provedenih na dužnosti racuna kao 16 mjeseci službe.

POGLAVLJE XI.
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

C lan 105. Disciplinska odgovornost policijskog službenika (1) Policijski službenik je disciplinski odgovoran za povrede službene dužnosti propisane ovim Zakonom nastale kao rezultat njegove krivice. (2) Krivicna odgovornost za krivicno djelo ne iskljucuje disciplinsku odgovornost policijskog službenika ukoliko je ucinjenje krivicnog djela takoder i povreda službene dužnosti.

(3) Oslobodenje od krivicne odgovornosti ne podrazumijeva istovremeno i oslobodenje od disciplinske odgovornosti. (4) Disciplinski postupak detaljnije propisuje ministar podzakonskim aktom nakon konsultacija sa rukovodiocem organa. (5) Disciplinski postupak mora biti fer i transparentan. Tokom disciplinskog postupka policijski službenik uživa sljedeca prava koja se razraduju podzakonskim aktom iz stava 4. ovog clana:

 1. pravo da bude pravovremeno obaviješten o optužbi za povredu službene dužnosti i o dokazima, kao i pravo da pisano odgovori na optužbu ili da se njegova usmena izjava zapiše;
 2. pravo na fer i javno saslušanje u razumnom roku od organa utvrdenih ovim Zakonom. Javnost može biti iskljucena sa saslušanja ako to zahtijevaju interesi morala, javnog reda i državne sigurnosti demokratskog društva, ili ako je to u interesu maloljetnika ili zaštite privatnog života, ili javnost može biti iskljucena do neophodne mjere u posebnim okolnostima kad bi javno saslušanje ometalo interese pravicnosti prema mišljenu organa utvrdenih ovim Zakonom;
 3. pravo na ne davanje iskaza protiv sebe, pravo da se od optužbe brani sam ili uz strucnu pomoc advokata kojeg sam izabere te pravo prisustvovanja svakom saslušanju u postupku;
 4. pravo na javno izricanje odluke;
 5. pravo na podnošenje žalbe na odluku o disciplinskoj odgovornosti.
C lan 106.
Lakše povrede službene dužnosti
Lakše povrede službene dužnosti jesu:
 1. nenošenje ili neispravno nošenje uniforme, naoružanja ili opreme;

 2. nedolazak na posao u odredeno vrijeme ili odlazak sa posla prije kraja radnog vremena;

 3. nepažljivo i neuredno cuvanje dokumenata i podataka;

 4. neopravdano odsustvo sa dužnosti u trajanju od jednog dana u jednom mjesecu;

 5. izazivanje svade i narušavanje meduljudskih odnosa;

 6. nekorektno i nepristojno ponašanje prema kolegama, zaposlenicima ili posjetiocima. C lan 107. Teže povrede službene dužnosti (1) Teže povrede službene dužnosti jesu:

 7. neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka ili konzumiranje alkohola u toku radnog vremena;

 8. izbjegavanje obaveza vezanih za profesionalnu obuku i usavršavanje;

 9. cetiri ili više lakših povreda službene dužnosti;

 10. neopravdano odsustvo sa dužnosti u trajanju dužem od jednog, ali kracem od tri dana u jednom mjesecu;

 11. neovlašteno korištenje sredstava povjerenih radi izvršavanja zadataka i dužnosti;

 12. vršenje aktivnosti koje nisu u skladu sa interesima policijskog organa ili bez prethodnog odobrenja starješine;

 13. ponašanje koje onemogucava, ometa ili otežava drugima izvršavanje službenih zadataka;

 14. nepružanje strucne pomoci gradanima u ostvarivanju njihovih zakonskih prava;

 15. ponašanje koje narušava ugled policijskog organa;

 16. nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, osoba i povjerenih sredstava i stvari;

 17. sprecavanje gradana ili pravnih lica u ostvarivanju njihovih prava pri podnošenju zahtjeva, žalbi, pritužbi, molbi i drugih podnesaka, ili neodlucivanje po tim podnescima u zakonskom roku;

 18. nepružanje pomoci drugom policijskom službeniku koji traži pomoc kada mu je pomoc neophodna za izvršavanje njegovih službenih zadataka;

 19. prikrivanje cinjenica o nacinu izvršavanja službenih radnji ili upotrebi sile od drugog policijskog službenika koji je nacinom izvršenja službene radnje ili upotrebom sredstava prisile ucinio težu povredu službene dužnosti;

 20. cinjenje ili necinjenje koje vodi otkrivanju službene tajne;

 21. samovoljno napuštanje dužnosti ili mjesta cuvanja odredenog objekta ili osobe koje može imati štetne posljedice za policijski organ;

 22. dolazak na posao u pijanom stanju ili pod uticajem alkohola ili korištenje narkotika ili opijata za vrijeme radnog vremena;

 23. sprecavanje, izbjegavanje, ometanje ili na drugi nacin odgadanje provodenja internih ili disciplinskih postupaka;

 24. narušavanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim i grubim ponašanjem, tucom na javnom mjestu ili bilo kojom drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i tom radnjom narušava ugled policijskog organa, bez obzira na vrijeme i mjesto dogadaja;

 25. davanje netacnih podataka koji uticu na donošenje odluka nadležnih organa ili izazivaju druge štetne posljedice;

 26. neopravdano odsustvo sa dužnosti u trajanju od tri uzastopna dana ili od ukupno pet dana u toku jedne kalendarske godine;

 27. zloupotreba bolovanja;

 28. upotreba sile, odnosno vatrenog oružja u suprotnosti sa ovim Zakonom;

 29. zloupotreba službenog položaja;

 30. odbijanje izvršavanja zakonitih naredbi izdatih u svrhu izvršavanja službenih zadataka i dužnosti;

 31. ucestvovanje u politickim aktivnostima koje nisu u skladu sa službom policijskog službenika, bilo za vrijeme ili van dužnosti;

 32. vršenje diskriminacije pri vršenju dužnosti na osnovu: rase, boje kože, spola, jezika, religije, politickog ili drugog opredjeljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla ili po bilo kojem drugom osnovu. (2) Teže povrede službene dužnosti iz stava (1) ovog clana stepenuju se bodovima na sljedeci nacin:

 • povrede iz tacki od 1. do 3. - 5 bodova;
 • povrede iz tacki od 4. do 6. - 10 bodova;
 • povrede iz tacki od 7. do 11. – 15 bodova;
 • povrede iz tacke 12. – 20 bodova;
 • povrede iz tacki od 13. do 19. – 25 bodova;
 • povrede iz tacki od 20. do 26. – 30 bodova. C lan 108. Pokretanje internog postupka (1) Interni postupak zbog povrede službene dužnosti pokrece se na osnovu:
 1. pritužbe gradanina;
 2. zahtjeva jednog ili više zaposlenih u policijskom organu;
 3. zahtjeva neposredno nadredenog policijskog službenika; ili
 4. zahtjeva predsjedavajuceg Ureda za pritužbe javnosti pri Ministarstvu. (2) Interni postupak vodi Odjel za unutrašnju kontrolu. (3) Svako ko primi informaciju ili pritužbu na policijskog službenika proslijedit ce tu informaciju ili pritužbu Odjelu za unutrašnju kontrolu u roku od 24 sata. (4) Interni postupak za lakše povrede službene dužnosti mora se završiti u roku od 30 dana od dana prijave Odjelu za unutrašnju kontrolu. (5) Interni postupak za teže povrede službene dužnosti mora se završiti u roku od tri mjeseca od dana prijave Odjelu za unutrašnju kontrolu, a može se produžiti za još dva mjeseca u zavisnosti od složenosti slucaja.

C lan 109. Izricanje disciplinske sankcije (1) Disciplinske sankcije za lakše povrede službene dužnosti izrice rukovodilac nakon provedenog internog postupka iz clana 108. ovog Zakona. (2) Disciplinske sankcije za teže povrede službene dužnosti izrice disciplinska komisija nakon provedenog disciplinskog postupka iz clana 111. ovog Zakona. (3) Odluka o disciplinskoj odgovornosti dostavlja se policijskom službeniku. C lan 110. Disciplinska komisija (1) Disciplinsku komisiju uspostavlja rukovodilac, a clanovi su predsjedavajuci, dva clana i isti broj zamjenika clanova. Dva clana i jedan zamjenik moraju imati cin višeg inspektora ili viši cin, a drugi clan i drugi zamjenik moraju biti državni službenici. Najmanje jedan clan disciplinske komisije mora biti diplomirani pravnik. (2) Predsjedavajuci disciplinske komisije je policijski službenik najvišeg cina. (3) Nacin rada, glasanja i donošenja odluka regulira se podzakonskim aktom iz clana 105. stav 4. ovog Zakona.

C lan 111. Pokretanje disciplinskog postupka (1) Za teže povrede službene dužnosti Odjel za unutrašnju kontrolu u roku od sedam dana nakon provedenog internog postupka iz clana 108. ovog Zakona dostavlja disciplinskoj komisiji zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka. (2) Disciplinska komisija odlukom pokrece disciplinski postupak u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva Odjela za unutrašnju kontrolu. (3) Zahtjev i odluka o pokretanju disciplinskog postupka zbog teže povrede službene dužnosti dostavlja se policijskom službeniku. (4) Disciplinska komisija donosi odluku o disciplinskoj odgovornosti u roku od 60 dana nakon prijema zahtjeva iz stava 1. ovog clana.

C lan 112. Disciplinske sankcije (1) Za lakše povrede službene dužnosti propisane u clanu 106. ovog Zakona mogu se izreci sljedece disciplinske sankcije: a) pisana opomena, b) novcana kazna u iznosu od 15% jedne osnovne mjesecne place policijskog službenika. (2) Za teže povrede službene dužnosti propisane u clanu 107. ovog Zakona mogu se izreci sljedece disciplinske sankcije: a) novcana kazna, b) obustavljanje unapredenja u viši cin, c) prekid radnog odnosa.

(3) Novcana kazna za teže povrede službene dužnosti te prestanak radnog odnosa izricu se prema sljedecoj tabeli:

Bodovi
Minimalna sankcija zasnovana
na postotku osnovne
jednomjesecne place
Maksimalna sankcija zasnovana
na postotku osnovne
jednomjesecne place
od 5 do 9 kazna od 15 % za 2 mjeseca kazna od 15% za 3 mjeseca
od 10 do 14 kazna od 15 % za 3 mjeseca kazna od 20% za 4 mjeseca
od 14 do 19 kazna od 20% za 4 mjeseca kazna od 30% za 5 mjeseci
od 20 do 24 kazna od 20% za 5 mjeseci kazna od 30% za 6 mjeseci
od 25 ili više kazna od 20% za 6 mjeseci prestanak radnog odnosa

(4) Za 20 i više bodova izrice se i disciplinska sankcija obustavljanja unapredenja u viši cin za vremenski period od 12 mjeseci do tri godine. (5) Ako se policijski službenik tereti za dvije ili više povreda proisteklih iz istog dogadaja, disciplinska odgovornost utvrduje se za svaku povredu zasebno, a izrice se jedinstvena disciplinska sankcija za sve povrede. Odluku o jedinstvenoj disciplinskoj sankciji disciplinska komisija donosi prema povredi kojoj se pripisuje najviše bodova, a ostale se povrede uzimaju u obzir kao

otežavajuce okolnosti prilikom odlucivanja o vrsti i visini disciplinske sankcije iz stava 3. ovog clana. (6) Prilikom odlucivanja o disciplinskoj sankciji bodovi pripisani za svaku povredu u proteklih pet godina se zbrajaju, množe sa faktorom 0,2 i pribrajaju bodovima pripisanim za povredu službene dužnosti po kojoj se postupa. (7) Svakoj lakšoj povredi službene dužnosti pripisuje se jedan bod koji se dodjeljuje za period od dvije godine od dana izricanja disciplinske sankcije i primjenjuje za buduce povrede službene dužnosti u tom roku. (8) Obavezna disciplinska sankcija prekida radnog odnosa izrice se za teže povrede službene dužnosti iz clana 107. stav 1. tacke od 13. do 26. ovog Zakona, ako je povreda ucinjena sa umišljajem ili uslijed krajnje nepažnje, a nisu utvrdene olakšavajuce okolnosti u prilog policijskom službeniku. (9) Obavezna disciplinska sankcija prekida radnog odnosa izrice se kada policijski službenik sakupi 60 ili više bodova za povredu po kojoj se postupa i ranije povrede službene dužnosti u proteklih pet godina. (10) Obavezna disciplinska sankcija prekida radnog odnosa izrice se ako je policijski službenik pravomocno osuden za krivicno djelo na kaznu zatvora od šest mjeseci ili težu kaznu. (11) Sve disciplinske sankcije izrecene za povrede službene dužnosti upisuju se u licni dosje policijskog službenika.

C lan 113. Pravo žalbe na odluku o disciplinskoj odgovornosti (1) Protiv odluke o disciplinskoj odgovornosti može se podnijeti žalba policijskom odboru iz clana 124. ovog Zakona u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Žalba podnesena policijskom odboru odlaže izvršenje odluke. (2) Policijski odbor o žalbi odlucuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe. C lan 114. Suspenzija (1) Policijski službenik može biti privremeno suspendiran sa zadataka i dužnosti koje vrši ili suspendiran iz policijskog organa ako je protiv njega pokrenut krivicni ili disciplinski postupak i ako se, uzimajuci u obzir prirodu krivicnog djela ili prirodu teže povrede službene dužnosti, kao i okolnosti pod kojima je ucinjeno krivicno djelo, odnosno teža povreda službene dužnosti, može osnovano vjerovati da bi štetilo interesima službe ili internom postupku. (2) Rukovodilac je odgovoran za donošenje odluke o privremenoj suspenziji u skladu sa stavom

 1. ovog clana. (3) Suspenzija policijskog službenika odredena u skladu sa stavom 1. ovog clana može trajati do okoncanja disciplinskog ili krivicnog postupka. (4) Tokom suspenzije službeno oružje, znacka i službena iskaznica policijskog službenika oduzimaju se i zabranjeno mu je nositi službenu uniformu. (5) Policijski službenik koji je primio odluku o suspenziji iz stava 1. ovog clana može podnijeti žalbu na odluku o suspenziji policijskom odboru iz clana 124. ovog Zakona u roku od 15 dana od prijema odluke.

C lan 115. Isplata pla c e tokom suspenzije (1) Tokom suspenzije iz policijskog organa policijski službenik ima pravo na 55% od svoje place. U posebnim slucajevima, kada ima porodicu koju izdržava, policijski službenik ima pravo na 65% od svoje place. (2) Policijski službenik ima pravo na punu naknadu svoje place i druga prava po osnovu rada ako se utvrdi da nije odgovoran za težu povredu službene dužnosti niti za ucinjenje krivicnog djela.

C lan 116. Trajanje postupka (1) Za lakše povrede službene dužnosti interni postupak i donošenje odluke o sankciji od rukovodioca mora biti okoncano u roku od 60 dana od dana kada je povreda prijavljena Odjelu za unutrašnju kontrolu. (2) Za teže povrede službene dužnosti interni postupak i disciplinski postupak mora biti okoncan u roku od devet mjeseci od dana kada je povreda prijavljena Odjelu za unutrašnju kontrolu. (3) Izuzetno od stava 2. ovog clana, kada se protiv policijskog službenika vodi krivicna istraga pokrece se disciplinski postupak i prekida se do okoncanja krivicnog postupka ili do okoncanja krivicne istrage.

C lan 117. Zastarjelost postupka (1) Vodenje postupka zbog lakše povrede službene dužnosti zastarijeva u roku od tri mjeseca od dana saznanja za izvršenu povredu službene dužnosti i ucinioca, a najduže u roku od šest mjeseci od dana izvršenja povrede. (2) Vodenje postupka zbog teže povrede službene dužnosti zastarijeva u roku od šest mjeseci od dana saznanja za izvršenu povredu i ucinioca, a najduže u roku od godine dana od dana izvršenja povrede. (3) Izvršenje disciplinske sankcije za lakšu povredu službene dužnosti zastarijeva u roku od tri mjeseca a za težu povredu službene dužnosti u roku od šest mjeseci, racunajuci od pravomocnosti rješenja kojim je disciplinska sankcija izrecena. (4) U pogledu prekida zastare pokretanja postupka, odnosno izvršenja odgovarajuce se primjenjuju odredbe o prekidu zastare pokretanja, odnosno izvršenja utvrdene krivicnim zakonima FBiH.

C lan 118. Disciplinski spisi (1) Policijski organ vodi evidenciju o disciplinskim sankcijama izrecenim policijskim službenicima. (2) Kopija odluke o disciplinskoj odgovornosti ulaže se u osobni dosje policijskog službenika.

POGLAVLJE XII.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

C lan 119. Odgovornost policijskog službenika (1) Policijski službenik obavezan je da policijskom organu nadoknadi materijalnu štetu na imovini policijskog organa koju je prouzrokovao namjerno ili iz grube nepažnje tokom vršenja dužnosti. (2) Policijski službenik obavezan je da policijskom organu nadoknadi štetu koju policijski organ mora nadoknaditi oštecenim gradanima i pravnim licima, a koju je namjerno ili iz grube nepažnje prouzrokovao policijski službenik tokom vršenja dužnosti. (3) Svaki službenik policijskog organa obavezan je, odmah po saznanju, podnijeti izvještaj o pricinjenoj šteti.

C lan 120. Utvr d ivanje i nadoknada štete (1) Komisija koju uspostavlja rukovodilac utvrduje štetu, iznos i okolnosti pod kojima je šteta prouzrokovana. (2) Rukovodilac i policijski službenik mogu napraviti pisani sporazum o iznosu i nacinu nadoknade štete. (3) Na osnovu izvještaja komisije i sporazuma rukovodilac donosi odluku o nadoknadi štete, iznosu, roku i nacinu nadoknade. U skladu sa iznosom nadoknade i na osnovu zahtjeva policijskog službenika, rukovodilac može dozvoliti isplatu u ratama. (4) Ako je šteta pricinjena na imovini, na zahtjev policijskog službenika rukovodilac može odobriti da šteta bude nadoknadena uspostavom predašnjeg stanja na trošak policijskog službenika u odredenom roku.

C lan 121. Odgovornost Federacije za štetu (1) U skladu sa zakonom, FBiH odgovorna je za štetu pricinjenu fizickim i pravnim licima kao rezultat postupanja policijskih službenika u izvršenju ili vezano za izvršenje zadataka policijskog organa. (2) FBiH ima pravo zahtijevati od policijskog službenika za kojeg se utvrdi da je odgovoran za štetu iz stava 1. ovog clana da nadoknadi iznos isplacen trecim osobama, ako je prouzrokovana šteta posljedica njegove grube nepažnje ili namjere ili neovlaštenih radnji ili postupaka.

POGLAVLJE XIII.

PRESTANAK RADNOG ODNOSA

C lan 122. Osnove prestanka radnog odnosa Policijskom službeniku prestaje radni odnos te automatski gubi status policijskog službenika u sljedecim slucajevima:

 1. kada svojevoljno da otkaz;
 2. kada dobije ocjenu “ne zadovoljava” na kraju probnog rada;
 3. kada navrši 65 godina života i zakonom propisani penzioni staž ili 40 godina penzionog staža;
 4. kada je zbog zdravstvenog stanja trajno nesposoban da vrši službene dužnosti, a da pritom ne ispunjava uvjete za premještaj na drugo odgovarajuce radno mjesto unutar policijskog organa;
 5. kada dva puta uzastopno dobije negativnu ocjenu za rad (clan 82.);
 6. gubitkom državljanstva Bosne i Hercegovine;
 7. sticanjem državljanstva druge države, ako je to u suprotnosti sa zakonima Bosne i Hercegovine;
 8. zbog viška policijskih službenika;
 9. kada mu je za krivicno djelo izrecena pravomocna kazna zatvora od šest mjeseci ili teža kazna;
 10. kada mu je izrecena disciplinska sankcija prestanka radnog odnosa;
 11. istekom mandata rukovodioca odnosno zamjenika rukovodioca policijskog organa iz clana
  1. stav 1. ovog Zakona, ukoliko je prije imenovanja na tu dužnost radio u policijskom organu na koji se ovaj Zakon ne primjenjuje. C lan 123. Obaveza razduženja službenih sredstava (1) Policijski službenik kojem je prestao radni odnos u policijskom organu obavezan je razdužiti sva sredstva, uredaje i opremu koju je zadužio u roku od sedam dana od dana prestanka radnog odnosa. (2) Na dan prestanka radnog odnosa službeno oružje i iskaznica policijskog službenika oduzimaju se i zabranjeno mu je nositi službenu uniformu.

POGLAVLJE XIV.

POLICIJSKI ODBOR

C lan 124. Uspostava i uloga policijskog odbora (1) Policijski odbor uspostavlja Vlada Federacije. (2) Policijski odbor nadležan je za preispitivanje odluka ili nedonošenja odluka policijskog organa koje se odnose na status policijskih službenika, u skladu sa ovim Zakonom i podzakonskim aktima, a na zahtjev: a) policijskog službenika koji se osjeca oštecenim osporavanom odlukom, postupanjem ili nepostupanjem, b) policijskog organa u kojem je ošteceni policijski službenik zaposlen, c) Ministarstva ili drugog državnog organa u cijem sastavu je policijski organ. (3) Policijski odbor: a) saslušava policijskog službenika ako je to potrebno; b) poziva svjedoke i vještake kada je to neophodno; c) traži i prikuplja od nadležnih tijela sve relevantne podatke; d) usvaja poslovnike koji se objavljuju u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”. (4) Odluke policijskog odbora zasnivaju se na zakonu i na potpuno i pravilno utvrdenim cinjenicama. Odluke policijskog odbora su konacne, s tim da mogu biti predmet sudskog preispitivanja u skladu sa važecim zakonima i dostavljaju se podnosiocu žalbe u roku od osam dana od dana donošenja. (5) Policijski odbor odlucuje o žalbi u roku od 20 dana od dana prijema žalbe, osim ako ovim Zakonom nije drugacije propisano. (6) Žalba podnesena policijskom odboru ne odgada izvršenje odluke ukoliko nije drugacije propisano ovim Zakonom. (7) Pri odlucivanju o žalbi podnesenoj na odluku disciplinske komisije, policijski odbor postupa prema clanu 105. stav 4. ovog Zakona.

C lan 125. Sastav policijskog odbora (1) Policijski odbor cine dva policijska službenika sa cinom glavnog inspektora koji predstavljaju policijski organ i jedan državni službenik iz Ministarstva. (2) Najmanje jedan clan policijskog odbora mora biti diplomirani pravnik, a zasjedanjem policijskog odbora predsjedava osoba koja ima najduže radno iskustvo u cinu iz stava 1. ovog clana. (3) Ministarstvo predlaže Vladi Federacije dva državna službenika za kandidate za policijski odbor. Policijski organ predlaže Vladi Federacije cetiri policijska službenika za kandidate za policijski odbor. Vlada Federacije od predloženih kandidata imenuje clanove policijskog odbora na mandat od dvije godine, bez mogucnosti drugog mandata. (4) Clan policijskog odbora mora biti nezavisan u svom radu i nepristrasan.

(5) Clan policijskog odbora može biti razriješen dužnosti prije kraja svog mandata samo po odluci Vlade Federacije zbog izuzetnih okolnosti i uz prethodnu saglasnost ostalih clanova policijskog odbora.

DIO C ETVRTI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

C lan 126. Prijelazna odredba o imenovanju (1) Policijski službenik koji je na dužnosti rukovodioca policijskog organa u vrijeme stupanja na snagu ovog Zakona na toj dužnosti ostaje do isteka mandata na koji je stupio u skladu sa zakonima i propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Zakona. (2) Izuzetno od odredaba ovog Zakona, policijski službenik iz stava 1. ovog clana po isteku mandata gubi cin glavnog generalnog inspektora i vraca se u cin glavnog inspektora. (3) Stav 1. ovog clana nece se tumaciti na nacin da se sprecava smjena policijskog službenika sa položaja rukovodioca policijskog organa ili prekid radnog odnosa tog policijskog službenika u skladu sa odredbama ovog Zakona. (4) Prvo imenovanje rukovodioca policijskog organa, prema ovom Zakonu, vrši se po isteku mandata iz stava 1. ovog clana. (5) Prvo imenovanje zamjenika rukovodioca policijskog organa, u skladu sa ovim Zakonom, vrši se u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. (6) Izuzetno od clana 59. ovog Zakona, za prvo imenovanje rukovodioca i zamjenika rukovodioca policijskog organa do kojeg ce doci nakon stupanja na snagu ovog Zakona, a prije 01.01.2007. godine, kandidati za te položaje ne moraju ispunjavati uvjet od tri godine rada u cinu glavnog inspektora.

C lan 127. Prijelazne odredbe o pla c ama (1) U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona, Vlada Federacije donijet ce uredbu o placama i naknadama za policijske službenike, a na osnovu prijedloga ministara zasnovanog na prijedlogu rukovodioca i u skladu sa odredbama ovog Zakona. (2) Policijskim službenicima kojima po novoj strukturi placa bude obracunata niža osnovna placa od one koja im je obracunata dan prije stupanja na snagu ovog Zakona, dodijelit ce se osobna prijelazna suma. (3) Prijelazna suma iz stava 2. ovog clana bit ce jednaka razlici izmedu novoodredene osnovne place policijskog službenika obracunate u skladu sa ovim Zakonom i osnovne place na koju je imao pravo dan prije stupanja na snagu ovog Zakona. (4) Policijski službenik ima pravo na prijelaznu sumu iz stava 2. ovog clana sve dok razlika u placi iz stava 3. ovog clana ne bude pokrivena buducim povecanjima njegove osnovne place. U ovom periodu vrši se uskladivanje navedene prijelazne sume prilikom svakog povecanja njegove nove osnovne place.

C lan 128. Dodjela c inova (1) Policijskim službenicima koji su na dan stupanja na snagu ovog Zakona zaposlenici policijskog organa, dodjeljuje se cin u skladu sa odredbama ovog Zakona, te ukupnim radnim policijskim iskustvom i ispunjenjem minimalnih uvjeta vezanih za obrazovanje propisano za cin. (2) Uvjeti za dobijanje cina su sljedeci: a) godine radnog iskustva kao policijski službenik te radno mjesto; b) godine rada na trenutnom radnom mjestu; c) obrazovanje; d) disciplinska evidencija. (3) Radno iskustvo policijskog službenika sa VI i VII stepenom školske spreme uzima se u obzir od dana završetka obrazovanja.

C lan 129. Imenovanje policijskog odbora U roku od jednog mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona, Vlada Federacije uspostavit ce policijski odbor i imenovati clanove policijskog odbora iz clana 124. ovog Zakona.

C lan 130. Propisi Vlade Federacije U roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona, Vlada Federacije usvojit ce propise o:

 • obliku policijske iskaznice i znacke te izgledu policijske uniforme (clan 5. stav 3.);

 • tekstu zakletve (clan 58. stav 3.);

 • nacelima privremenog premještaja u drugu instituciju (clan 65. stav 4.);

 • cinovima policijskih službenika (clan 69. stav 5.);

 • drugim oblicima naknada (clan 95.);

 • placama i naknadama (clan 127. stav 1.). C lan 131. Propisi ministra (1) U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Zakona ministar ce donijeti propise o:

 • nacinu držanja i nošenja oružja i municije (clan 6.);

 • upotrebi sile (clan 27. stav 4.);

 • sadržaju i obliku ugovora o zaposlenju (clan 54. stav 2.);

 • usavršavanju policijskih službenika (clan 57. stav 2.);

 • proceduri o internom premještaju policijskih službenika (clan 64. stav 7.);

 • proceduri za unapredenje policijskih službenika (clan 74. stav 1.);

 • internom objavljivanju slobodnih radnih mjesta (clan 75. stav 5.);

 • ocjeni rada (clan 80. stav 5.);

 • nacinu i visini naknada za rad u posebnim uvjetima (clan 99. stav 5.);

 • disciplinskom postupku (clan 105. stav 4.);

 • nagradama. C lan 132. Propisi rukovodioca U roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Zakona rukovodilac ce donijeti propise o:

 • nošenju policijske uniforme (clan 5. stav 2.);

 • naknadi štete (clan 24. stav 3.);

 • nacinu obrade osobnih podataka (clan 33. stav 2.);

 • povjerljivim informacijama policijskog organa (clan 37. stav 2.);

 • nacinu i rasporedu testiranja (clan 50.);

 • nastavnom planu i programu osnovne obuke (clan 55. stav 2.). C lan 133. Prijelazne odredbe o prekidu radnog odnosa (1) U skladu sa medunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, nijedna osoba ni pod kojim okolnostima ne može biti u radnom odnosu po osnovu ovog Zakona, ako joj je IPTF odbio certifikaciju ili joj je IPTF ukinuo ovlaštenje za vršenje policijskih ovlasti. (2) U skladu sa medunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine i pored osnova koji su propisani ovim Zakonom u pogledu prekida radnog odnosa policijskog službenika, radni odnos policijskog službenika se prekida i ne produžuje se ni u kom obliku, niti na bilo koji nacin i ni pod kojim okolnostima, ako je policijskom službeniku IPTF odbio certifikaciju, odnosno ako mu je IPTF ukinuo ovlaštenje za vršenje policijskih ovlasti.

C lan 134. Policijski službenici koji su imenovani na javnu funkciju prije stupanja na snagu ovog Zakona (1) Izuzetno od clana 38. ovog Zakona, osoba koja je na dan stupanja na snagu ovog Zakona vršila javnu funkciju na koju je izabrana može u roku od 30 dana od isteka ili prekida mandata na toj funkciji ponovo stupiti u policijski organ kao policijski službenik, ako ispunjava sljedece uvjete: (a) da je bila zaposlena kao policijski službenik u policijskom organu neposredno prije nego što je bila izabrana na funkciju; (b) da ju je registrirao IPTF kao policijskog službenika; (c) da se na nju ne odnosi clan 133. ovog Zakona. (2) Osobe iz stava 1. ovog clana po povratku u policijski organ kao policijski službenici dobijaju cin u skladu sa odredbama clana 128. ovog Zakona. C lan 135. Prestanak važenja ranijeg zakonodavstva

(1) Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaju da važe odredbe zakona i drugih propisa kojima se ureduju pitanja propisana ovim Zakonom. (2) Izuzetno od stava 1. ovog clana i do donošenja odgovarajucih propisa navedenih u ovom Zakonu a najduže u trajanju od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona, policijski organ može i dalje primjenjivati propise iz stava 1. ovog clana u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa ovim Zakonom.

C lan 136. Raniji disciplinski postupci (1) Nakon stupanja na snagu ovog Zakona svi disciplinski predmeti koji su bili u postupku rješavanja pred disciplinskim organom nadležnim za njihovo rješavanje, prema ranije važecim zakonima i propisima, rješavat ce se u skladu sa zakonima i propisima koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka navedenom disciplinskom organu. (2) Svi predmeti koji su u postupku rješavanja pred Odjelom za unutrašnju kontrolu na dan stupanja na snagu ovog Zakona rješavat ce se u skladu sa ovim Zakonom. (3) Svako se smatra nevinim za disciplinski prekršaj zbog bilo kojeg djela ili propusta, a koje nije predstavljalo disciplinski prekršaj kada je bilo ucinjeno i nece mu se izreci sankcija teža od one koja je bila propisana u vrijeme kada je disciplinski prekršaj ucinjen.

C lan 137. Stupanje na snagu Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

PREDSJEDAVAJUCI

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Slavko Mati c

PREDSJEDAVAJUCI

PREDSTAVNICKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

Muhamed Ibrahimovi c