ZAKON O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA REPUBLIKE SRPSKE

Službeni glasnik RS br. 20/

I OSNOVNE ODREDBE

Clan 1.

Ovim zakonom ureduju se osnovni principi u primjeni policijskih ovlašcenja, policijska ovlašcenja, dužnosti i prava policijskih službenika, zapošljavanje, policijsko obrazovanje i strucno usavršavanje, cinovi, unapredenje, radni uslovi, kao i disciplinska i materijalna odgovornost policijskih službenika zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Clan 2.

Policijski službenici su lica zaposlena u Ministarstvu koji su ovlašceni da primjenjuju policijska ovlašcenja propisana ovim zakonom i postupaju kao ovlašcena lica u skladu sa zakonima o krivicnom postupku Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i drugim zakonima iz nadležnosti Ministarstva.

Clan 3.

(1) U vršenju poslova i zadataka policijski službenici dužni su da se pridržavaju Ustava Republike Srpske i zakona donesenih u skladu sa Ustavom.

(2) U vršenju poslova i zadataka policijski službenici dužni su da postupaju na nepristrasan i zakonit nacin, da štite javni interes, osnovna ljudska prava i slobode.

Clan 4.

(1) Sastav policijskih službenika u Ministarstvu treba okvirno da odražava nacionalni sastav u skladu sa Ustavom Republike Srpske.

(2) Radna mjesta policijskih službenika propisuju se u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima i propisima donesenim na osnovu zakona.

C lan 5.

(1) Ministarstvo preduzima mjere da bi se promovisala ravnopravnost žena i muškaraca u strukturi policijskih službenika.

(2) Gramaticki izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za oznacavanje muškog i ženskog roda podrazumijevaju oba pola.

Clan 6.

Prilikom formiranja komisija u skladu sa ovim zakonom vodi se racuna o ravnopravnosti polova.

II OSNOVNI PRINCIPI U PRIMJENI POLICIJSKIH OVLAŠCENjA

Clan 7.

(1) Policijski službenik ima službenu policijsku legitimaciju i policijsku znacku koju izdaje direktor policije (u daljem tekstu: direktor).

(2) Policijski službenik obavezan je da prije primjene policijskih ovlašcenja pokaže službenu policijsku legitimaciju i/ili policijsku znacku.

(3) U izuzetnim slucajevima, kada identifikacija iz stava 2. ovog clana može ugroziti bezbjednost policijskog službenika ili drugog lica ili dovesti u pitanje postizanje zakonitog cilja koji opravdava primjenu policijskih ovlašcenja, policijski službenik može lice prema kojem preduzima policijska ovlašcenja upozoriti rijecju: „POLICIJA!“ ili odgoditi identifikaciju.

(4) Po prestanku okolnosti iz stava 3. ovog clana, policijski službenik se identifikuje pokazivanjem službene policijske legitimacije i/ili policijske znacke, ako za to postoje uslovi.

(5) Izgled, oblik i sadržaj službene policijske legitimacije i policijske znacke iz stava 1. ovog clana propisuje Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada).

(6) Policijska znacka mora biti jasno prepoznatljiva javnosti kao policijska oznaka.

Clan 8.

(1) Policijski službenik vrši poslove i zadatke u jedinstvenoj policijskoj uniformu u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Republika).

(2) Izuzetno, zbog specificne prirode odredenih zadataka u skladu sa prihvacenim policijskim standardima, odredeni policijski zadaci se mogu vršiti u civilnoj odjeci ili u posebnoj službenoj odjeci i sa odgovarajucom opremom.

(3) Vrste, dijelovi, boja i oznake policijske uniforme, nacin nošenja i rokovi trajanja policijske uniforme propisuju se Pravilnikom o uniformi policijskih službenika, koji donosi ministar na prijedlog direktora.

(4) Vrste, sastav, nacin korišcenja i nošenja opreme, rokovi trajanja, kao i nacin održavanja opreme propisuju se Pravilnikom o policijskoj opremi, koji donosi ministar na prijedlog direktora.

Clan 9.

Policijski službenik drži i nosi oružje i municiju u skladu sa pravilnikom koji donosi ministar na prijedlog direktora.

Clan 10.

(1) Primjena policijskih ovlašcenja mora biti uskladena i proporcionalna potrebi radi postizanja zakonitog cilja.

(2) Policijska ovlašcenja primjenjuju se sredstvima kojima se može postici zakonit cilj sa najmanje štetnih posljedica i u najkracem vremenu.

Clan 11.

(1) Policijski službenik primjenjuje policijska ovlašcenja prema vlastitoj procjeni u skladu sa zakonom, kao i na osnovu zakonite naredbe nadredenog policijskog službenika ili nadležnog organa.

(2) Policijski službenik nije dužan da izvrši naredbu ukoliko bi time ucinio krivicno djelo po krivicnom zakonodavstvu Republike i Bosne i Hercegovine.

(3) Policijski službenik odmah usmeno upoznaje nadredenog policijskog službenika s tim da je izdata naredba protivna zakonskim odredbama, te ukoliko isti ponovi naredbu, policijski službenik podnosi izvještaj o neizvršavanju naredbe svom neposredno nadredenom policijskom službeniku, odnosno višem nadredenom policijskom službeniku ukoliko je naredba izdata od neposredno nadredenog policijskog službenika.

(4) Ako naredba bude ponovljena, bez obzira na okolnosti iz st. 2. i 3. ovog clana, policijski službenik dostavlja pismeni izvještaj Jedinici za profesionalne standarde Ministarstva (u daljem tekstu: Jedinica).

III POLICIJSKA OVLAŠCENjA

Clan 12.

(1) Pored ovlašcenja propisanih zakonima o krivicnom postupku Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i drugim zakonima, policijskim službenicima, radi sprecavanja krivicnih djela, prekršaja, održavanja javnog reda i mira, kontrole bezbjednosti saobracaja, obezbjedenja javnih skupova, obezbjedenja lica i imovine, ovim zakonom daju se i sljedeca ovlašcenja:

a) davanje upozorenja i izdavanje naredenja,

b) legitimisanje, provjera i utvrdivanje identiteta lica i predmeta,

c) pozivanje lica i obavljanje razgovora,

d) privodenje, sprovodenje i dovodenje lica,

e) potraga za licima i stvarima,

f) privremeno ogranicavanje slobode kretanja,

g) pregled lica, predmeta i prevoznih sredstava,

h) privremeno oduzimanje predmeta,

i) privremeno korišcenje tudih prevoznih i komunikacijskih sredstava,

j) snimanje na javnim mjestima,

k) upotreba sile,

l) obrada licnih podataka i vodenje evidencija i

lj) zaprimanje prijava.

(2) Policijski službenik u okviru nadležnosti propisanih zakonom vrši psihofiziološko ispitivanje, odnosno testiranje odredenih lica pomocu poligrafa, a u skladu sa aktom koji donosi direktor.

(3) Ministarstvo može javno raspisati nagradu za odredena obavještenja, a u skladu sa aktom koji donosi ministar.

Clan 13.

(1) Policijski službenik dužan je da upozori lica na okolnosti koje ugrožavaju njihovu licnu bezbjednost, život ili imovinu, kao i na postojanje neke opšte opasnosti.

(2) Policijski službenik dužan je da upozori lice za koje ocijeni da svojim ponašanjem ili cinjenjem, odnosno propuštanjem odredene radnje može narušiti javni red i mir ili dovesti u opasnost svoj život ili život i licnu bezbjednost drugog lica ili imovine, kao i kada se opravdano ocekuje da bi to lice moglo da ucini ili izazove drugo lice da ucini prekršaj ili krivicno djelo.

(3) Upozorenje se daje usmeno, svjetlosnim ili drugim znakom, zvukom pištaljke ili na drugi pogodan nacin i mora biti jasno i kratko.

Cla n 14.

(1) Naredenje se izdaje radi:

a) zaštite života i licne bezbjednosti lica i imovine,

b) zaštite imovine od uništenja, oštecenja i otudenja,

v) u slucajevima opšte opasnosti, prouzrokovane elementarnim nepogodama,

g) održavanja javnog reda i mira, odnosno njegovog uspostavljanja,

d) onemogucavanja pristupa ili zadržavanja u prostoru ili objektu gdje to nije

dozvoljeno,

d) vršenja kontrole i regulisanja saobracaja na putevima u skladu sa zakonom i

e) sprecavanja pristupa licnostima, objektima i prostorima koji se posebno obezbjeduju.

(2) Policijski službenik može samostalno izdati naredenje, o cemu je dužan da obavijesti neposrednog rukovodioca.

(3) Direktor naredenje izdaje usmeno, u pisanoj formi ili na drugi odgovarajuci nacin, a rukovodilac nadležne osnovne i unutrašnje organizacione jedinice i policijski službenik neposredno i usmeno.

Clan 15.

(1) Legitimisanje je službena radnja koju preduzimaju policijski službenici radi utvrdivanja identiteta lica.

(2) Legitimisanje se vrši usmenim obracanjem licu koje treba legitimisati, zahtjevom kojim lice treba da pokaže i preda na uvid policijskom službeniku licnu kartu ili putnu ispravu.

(3) Izuzetno, utvrdivanje identiteta može se vršiti i pomocu drugih isprava sa fotografijom, kao i pomocu izjave lica ciji je identitet utvrden.

Clan 16.

(1) Policijski službenik ovlašcen je da izvrši provjeru identiteta lica koje:

a) predstavlja prijetnju drugom licu ili javnom redu i miru ili bezbjednosti koja zahtijeva policijsku akciju,

b) se pregleda ili protiv koga su preduzete druge mjere ili radnje propisane zakonom,

v) je zateceno u objektu ili drugim prostorijama ili u vozilu koje se pregleda, ukoliko je provjera identiteta neophodna,

g) je zateceno na podrucju ili objektu u kojem je sloboda kretanja privremeno ogranicena, ukoliko je provjera identiteta neophodna,

d) nacinom na koji se ponaša izaziva sumnju da je ucinilac krivicnog djela, prekršaja ili drugog zabranjenog ponašanja ili da ga namjerava uciniti ili je svojom fizickom pojavom slicno licu za kojim se traga i

d) je zateceno na mjestu gdje je iz bezbjednosnih razloga neophodno utvrditi identitet svih lica ili grupe lica.

(2) Policijski službenik obavještava lice o razlozima zbog kojih se vrši provjera identiteta.

(3) Kada je neophodno, provjera identiteta ukljucuje i provjeru boravišta ili prebivališta.

Clan 17.

(1) Ovlašcenje utvrdivanja identiteta lica primjenjuje se prema licu koje ne posjeduje dokument iz clana 15. st. 2. i 3. ovog zakona ili ukoliko postoji sumnja u vjerodostojnost tog dokumenta. Identitet lica se utvrduje metodama i sredstvima kriminalisticke tehnike.

(2) Radi utvrdivanja identiteta lica, Ministarstvo je ovlašceno da javno objavi foto-robot, crtež, snimak ili opis tog lica.

(3) Ako ne postoji mogucnost da se na drugi nacin utvrdi identitet lica, Ministarstvo je ovlašceno da objavi fotografiju lica koje nije sposobno dati svoje licne podatke ili fotografiju leša nepoznatog lica.

Clan 18.

(1) Ovlašcenje utvrdivanja i provjere identiteta predmeta primjenjuje se kada je neophodno utvrditi karakteristike i specificne osobine predmeta, kao i odnos nekog lica ili dogadaja prema predmetu.

(2) Ministarstvo je ovlašceno da javno objavi sliku, crtež, snimak ili opis predmeta, ukoliko je to od znacaja za uspješno sprovodenje postupka utvrdivanja identiteta predmeta.

Clan 19.

(1) Kada postoji zakonit razlog, policijski službenik može pozvati lice na razgovor radi prikupljanja obavještenja.

(2) Razgovori se obavljaju izmedu 6.00 casova i 21.00 cas i ne mogu trajati duže od šest casova.

(3) U pozivu za razgovor se naznacava: naziv organizacione jedinice Ministarstva koja upucuje poziv, mjesto i datum poziva, ime i prezime lica koje se poziva, razlog pozivanja lica, te upozorenje da ce lice koje se poziva biti privedeno ukoliko se ne odazove pozivu.

(4) U izuzetnim slucajevima, kada je to neophodno radi hitnosti ili drugih opravdanih razloga, policijski službenik je ovlašcen da lice pozove usmeno ili posredstvom odgovarajuceg telekomunikacijskog sredstva, pri cemu je dužan da saopšti razlog pozivanja, kao i da ga upozori na mogucnost da bude prisilno dovedeno. Uz saglasnost tog lica, policijski službenik može prevesti službenim vozilom lice do službenih prostorija.

(5) Obavljena dostava poziva potvrduje se dostavnicom.

Clan 20.

(1) Bez pismenog naloga nadležnog organa policijski službenik može u službene prostorije Ministarstva privesti lice:

a) ciji je identitet potrebno utvrditi, kada nema drugog nacina,

b) za kojim je raspisana potraga i

v) koje se ne odazove pozivu za razgovor iz clana 19. stav 1. ovog zakona.

(2) Policijski službenik vrši sprovodenje kada lice treba dovesti i predati organizacionoj jedinici Ministarstva ili drugom nadležnom organu izvan mjesta odakle sprovodenje pocinje.

(3) Policijski službenik vrši dovodenje na osnovu pismene naredbe koju izdaje sud, a izuzetno u hitnim slucajevima i tužilac, kao i na osnovu naloga po zakljucku o dovodenju.

(4) Privodenje ili sprovodenje iz st. 1. i 2. ovog clana može trajati onoliko dugo koliko je neophodno za izvršenje policijske radnje, a najduže 12 sati.

Clan 21.

(1) Policijski službenici ovlašceni su da sprovode mjere potrage za licima i stvarima.

(2) Potraga se pokrece za licem ciji je nestanak prijavljen ili koje se traži u skladu sa zakonom.

(3) Nadležna organizaciona jedinica Ministarstva oglašava potragu objavom ili raspisom o traganju.

(4) Objava se raspisuje radi:

a) utvrdivanja prebivališta ili boravišta lica u skladu sa posebnim zakonom,

b) utvrdivanja identiteta lica koje nije u stanju da pruži licne podatke ili utvrdivanja identiteta lica za koje se ne mogu utvrditi podaci,

v) pronalaska predmeta u vezi sa krivicnim djelom ili prekršajem u skladu sa posebnim propisima ili predmetima koji su pronadeni ili nestali i

g) oduzimanja predmeta ili isprava na osnovu odluke suda ili organa uprave.

(5) Raspis o traganju raspisuje se:

a) za nestalim licem,

b) za licem za koje postoji osnov sumnje da je izvršilo krivicno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,

v) za licem koje može dati obavještenja o krivicnom djelu ili uciniocu na zahtjev nadležnog organa ili ustanove koji je podnesen u skladu sa posebnim zakonom na zahtjev roditelja, odnosno staratelja lica odbjeglog od kuce i

g) u drugim slucajevima u skladu sa posebnim propisima.

Clan 22.

(1) Policijski službenik može privremeno ograniciti slobodu kretanja lica na odredenom podrucju ili u odredenom objektu kada je potrebno da se sprijeci cinjenje krivicnih djela, ugrožavanje javnog reda i mira i drugih prekršaja ili drugog zabranjenog ponašanja ili ugrožavanje bezbjednosti licnosti i objekata koji se posebno obezbjeduju.

(2) Privremeno ogranicenje slobode kretanja ne može se nastaviti nakon postizanja cilja zbog kojeg je bilo primijenjeno, niti duže od šest sati bez odobrenja nadležnog rukovodioca, a u skladu sa zakonom.

Clan 23.

Mjere potrage iz clana 21. ovog zakona i privremeno ogranicenje slobode kretanja iz clana 22. ovog zakona sprovede se kriminalisticko-taktickim radnjama (potraga, pregled odredenih zgrada i prostorija, zasjeda, racija, djelimicna i potpuna blokada saobracaja i drugih površina).

Clan 24.

(1) Policijski službenik ovlašcen je da izvrši pregled lica, predmeta koje lice nosi sa sobom i prevoznog sredstva, kada je to neophodno radi pronalaženja predmeta koji nisu dozvoljeni u prostoru ili objektu ili koji bi mogli biti iskorišceni za napad na drugo lice ili za samopovredivanje.

(2) Pregled lica u svrhu iz stava 1. ovog clana obuhvata uvid u sadržaj odjece i obuce lica.

(3) Pregled prevoznog sredstva u svrhu iz stava 1. ovog clana obuhvata pregled svih otvorenih i zatvorenih prostora prevoznog sredstva i predmeta koji se njime prevoze.

(4) Pregled predmeta koje lice nosi sa sobom obuhvata pregled predmeta koji su kod lica ili u njegovoj neposrednoj blizini, ili predmeta lica po cijem se nalogu i u cijoj se pratnji prevoze.

(5) Pregled lica obavlja lice istog pola, izuzev u slucajevima kada je neophodan hitan pregled lica da bi se licu oduzelo oružje ili drugi predmeti kojima se može izvršiti napad na drugo lice ili samopovredivanje.

(6) Prilikom pregleda policijski službenik može koristiti tehnicka pomagala i/ili službene pse.

Clan 25.
(1) Policijski službenik privremeno oduzima predmet:

a) kada je to neophodno radi zaštite javnog reda i mira i bezbjednosti i

b) koji je u posjedu lica koje je lišeno slobode i koje taj predmet može upotrijebiti za samopovredivanje, napad na drugo lice ili bjekstvo.

(2) Policijski službenik obavezan je da izda potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta, koja
sadrži: pravni osnov za oduzimanje predmeta, karakteristike oduzetog predmeta koje ga razlikuju
od ostalih predmeta, podatke o licu od kojeg je predmet oduzet, te ime i prezime, broj policijske
znacke i potpis policijskog službenika koji je izvršio oduzimanje.
(3) Ako lice odbije da dobrovoljno preda predmete, oduzimanje se izvršava prinudno.
Clan 26.

(1) Kada, s obzirom na karakteristike predmeta, cuvanje privremeno oduzetih predmeta u prostorijama Ministarstva nije moguce ili je povezano sa znatnim poteškocama, privremeno oduzeti predmeti mogu se odložiti ili smjestiti na odgovarajuci nacin dok nadležni organ ne donese odgovarajucu odluku.

(2) Kada razlozi za privremeno oduzimanje predmeta prestanu da postoje, privremeno oduzeti predmet vraca se licu od kojeg je oduzet, ukoliko nije drugacije odredeno zakonom ili odlukom nadležnog organa.

Clan 27.

(1) Radi potjere, lišavanja slobode ucinioca krivicnog djela, prirodne nepogode ili nesrece, kao i radi prevoženja žrtve krivicnog djela do najbliže zdravstvene ustanove, policijski službenik može koristiti odgovarajuce tude vozilo i komunikacijsko sredstvo, o cemu se izdaje potvrda.

(2) Vozilo ili komunikacijsko sredstvo iz stava 1. ovog clana policijski službenik može koristiti iskljucivo u vremenu dok se potjera, lišenje slobode ili prevoz ne okonca.

(3) Vlasnik ili korisnik vozila ili komunikacijskog sredstva iz stava 1. ovog clana ima pravo na naknadu stvarne štete pricinjene upotrebom njegovog sredstva.

(4) Štetu iz stava 3. ovog clana nadoknaduje Ministarstvo u skladu sa propisima o obligacionim odnosima i ovim zakonom.

(5) U toku vršenja službenih poslova i zadataka policijski službenik ima pravo na besplatni javni prevoz i putnicko osiguranje u javnom prevozu.

Clan 28.

(1) Radi sprecavanja krivicnih djela ili radi održavanja javnog reda i mira i bezbjednosti, nadležna organizaciona jedinica Ministarstva može vršiti audio i video snimanje lica ili grupe lica, okruženja i drugih okolnosti ili predmeta.

(2) Uredaji za audio i video snimanje na javnim mjestima postavljaju se tako da su javnosti lako uocljivi.

Clan 29.

(1) Policijski službenik može upotrijebiti silu samo kada je to neophodno i iskljucivo u mjeri potrebnoj radi ostvarivanja zakonitog cilja.

(2) U smislu ovog zakona sredstva sile su:

a) fizicka snaga, ukljucujuci borilacke vještine,

b) službena palica,

c) sredstva za vezivanje,

d) sredstva za prisilno zaustavljanje lica ili vozila,

e) hemijska sredstva,

f) vatreno oružje,

g) službeni psi,

h) vodeni top,

i) specijalna vozila,

j) specijalne vrste oružja,

k) eksplozivne naprave i

l) sredstva na bazi elektriciteta.

(3) Sredstva sile iz stava 2. ovog clana mogu se upotrijebiti kada je to potrebno za zaštitu ljudskih života, odbijanje napada, savladavanje otpora i sprecavanje bjekstva.

(4) Prije upotrebe bilo kojeg sredstva sile policijski službenik daje upozorenje, osim ako bi to moglo ugroziti bezbjednost policijskog službenika ili drugog lica ili bi bilo ocigledno neprimjereno u datim okolnostima.

(5) Detaljnije propise o upotrebi sile, kao i drugim ovlašcenjima policijskih službenika koja su propisana ovim zakonom, donosi ministar na prijedlog direktora.

Clan 30.

(1) Fizicka snaga i službena palica ne koriste se prema djeci, starijim licima, onesposobljenim licima, ukljucujuci lice koje je ozbiljno bolesno, kao ni prema ženama koje su ocigledno trudne, osim ako ta lica direktno ugrožavaju život policijskog službenika, drugih lica ili svoj život.

(2) Vatreno i specijalno oružje ne može se koristiti protiv lica koje bježi.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog clana, vatreno oružje se upotrebljava protiv lica koje bježi ukoliko je to jedini nacin odbrane od direktnog napada ili opasnosti.

(4) Eksplozivne naprave ne mogu se koristiti radi sprecavanja bjekstva lica.

Clan 31.

(1) Policijski službenik može upotrijebiti vatreno oružje ako su vec upotrijebljena sredstva sile bila neefikasna ili ako se upotrebom drugih sredstava sile ne bi postigao zakonit cilj.

(2) Policijski službenik može upotrijebiti vatreno oružje ako nema drugog nacina da:

a) zaštiti živote ljudi ili svoj život od neposredne prijetnje smrcu, povrede opasne po život ili teže povrede i

b) sprijeci izvršenje krivicnog djela koje predstavlja ozbiljnu prijetnju životu ili integritetu lica, liši slobode lice koje predstavlja takvu opasnost i pruža otpor policiji.

(3) Policijski službenik ostavlja dovoljno vremena da se postupi po njegovom upozorenju, osim ako bi time nastao rizik za njega ili rizik od nanošenja ozbiljnih ili smrtonosnih povreda drugim licima, a okolnosti nalažu potrebu za trenutnom akcijom.

(4) Upozorenje iz stava 3. ovog clana ne upucuje se ako bi to ugrozilo izvršenje policijskog zadatka.

(5) Policijski službenik koji izvršava policijske poslove i zadatke u sastavu jedinice ili grupe, upotrebljava vatreno oružje samo po naredenju rukovodioca jedinice, odnosno grupe, izuzev u slucaju propisanom u stavu 2. tacka a) ovog clana.

(6) Policijski službenik može ispaliti metak upozorenja ako bi se time postigao efekat odvracanja ili odbijanja direktnog napada na policijskog službenika ili drugog lica u cilju zaštite života.

Clan 32.

(1) Upotreba vatrenog oružja nije dozvoljena ako bi ugrozila živote drugih ljudi, osim ako je to jedini nacin odbrane od direktnog napada ili opasnosti.

(2) Upotreba vatrenog oružja nije dozvoljena prema maloljetniku, osim ako je to jedini nacin odbrane od direktnog napada ili opasnosti.

Clan 33.

(1) Policijski službenik ne smije upotrijebiti vatreno oružje protiv vozila u pokretu, osim ako se to vozilo koristi kao sredstvo za nanošenje povreda policijskim službenicima ili drugim licima ili ako je to neophodno radi sprecavanja ozbiljnih ili smrtonosnih povreda nanesenih pucanjem iz vozila na policijske službenike ili na druga lica.

(2) U toku izvršavanja policijskih zadataka na rijecnim plovnim putevima, policijski službenik ima pravo da upotrijebi vatreno oružje ako se plovilo za kojim se vrši potjera ne zaustavi nakon što mu

je upucen vidljiv ili cujan signal da se zaustavi i to sa razdaljine sa koje je bez sumnje moguce
primiti i razumjeti takav signal.
Clan 34.

(1) Policijski službenik koji je u toku vršenja dužnosti upotrijebio silu, neposrednom rukovodiocu dostavlja pismeni izvještaj o upotrebi sile, prije kraja smjene u toku koje je došlo do upotrebe sile.

(2) Neposredni rukovodilac, po prijemu izvještaja od policijskog službenika, sacinjava pocetni izvještaj o dogadaju i dostavlja ga Jedinici u roku od 24 casa.

(3) Ako policijski službenik nije u mogucnosti da podnese izvještaj o upotrebi sile, izvještaj podnosi njegov neposredni rukovodilac u roku od 24 casa.

(4) U roku od osam dana od prijema izvještaja iz stava 1. ovog clana, neposredni rukovodilac dostavlja Jedinici izvještaj o dogadaju sa obrazloženim mišljenjem o upotrebi sile.

(5) O zakonitosti i pravilnosti upotrebe sile odlucuje rukovodilac osnovne organizacione jedinice u roku od osam dana od dana prijema kompletnog izvještaja Jedinice sa obrazloženim mišljenjem.

(6) Ako rukovodilac osnovne organizacione jedinice utvrdi da je policijski službenik upotrijebio silu na nezakonit ili nepravilan nacin, dužan je da odmah preduzme odgovarajuce mjere da bi se utvrdila disciplinska odgovornost policijskog službenika.

(7) Policijski službenik se oslobada od odgovornosti ako je silu upotrijebio u granicama svojih ovlašcenja.

(8) Izuzetno od odredaba st. 1. do 5. ovog clana, policijski službenik koji je upotrijebio samo sredstva za vezivanje prilikom lišenja slobode, privodenja, dovodenja ili sprovodenja lica u cilju njegovog sigurnog transporta, dužan je da sacini službenu zabilješku i dostavi je rukovodiocu organizacione jedinice u roku od 24 casa.

Clan 35.

(1) Obrada podataka o odredenom identifikovanom licu ili licu koje je moguce identifikovati, licni podaci koji se prikupljaju, obraduju, koriste i pohranjuju u skladu sa ovim zakonom, sprovodi se u skladu sa važecim zakonima i propisima o zaštiti licnih podataka.

(2) Direktor donosi instrukciju o nacinu obrade podataka iz stava 1. ovog clana, koja mora biti u skladu sa važecim zakonima i drugim propisima o zaštiti licnih podataka.

Clan 36.

(1) Ministarstvo vodi evidencije o:

a) licima koja su lišena slobode po bilo kojem osnovu,

b) licima za koja postoje osnovi sumnje da su ucinila krivicna djela,

c) ucinjenim krivicnim djelima, kao i licima oštecenim krivicnim djelima,

d) krivicnim djelima ucinjenim od nepoznatih ucinilaca,

e) podnesenim izvještajima o pocinjenim krivicnim djelima,

f) izdatim prekršajnim nalozima i podnesenim zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka,

g) licima, predmetima, dokumentima, oružjem, vozilima i registarskim tablicama za kojima se traga,

h) privremeno oduzetim predmetima,

i) provjeri identiteta,

j) licima kojima je utvrdivan identitet,

k) operativnim izvještajima, operativnim izvorima informacija i zašticenim licima,

l) dogadajima,

lj) upotrebi sile,

o) pritužbama gradana,

p) otiscima prstiju i dlanova i automatskom sistemu za identifikaciju,

r) psihofiziološkim ispitivanjima,

s) uvidajima i drugim kriminalisticko-tehnickim radnjama,

t) provjeri licnih podataka,

u) video-nadzoru,

v) kriminalisticko-obavještajnim analizama,

z) saobracajnim nezgodama i

ž) kaznenoj evidenciji.

(2) Uz evidencije iz stava 1. ovog clana, Ministarstvo može radi efikasnog obavljanja poslova voditi i druge evidencije koje sadrže licne podatke, u skladu sa clanom 35. ovog zakona.

(3) Pored evidencija iz st. 1. i 2. ovog clana, Ministarstvo može radi efikasnog obavljanja poslova voditi druge evidencije koje ne sadrže licne podatke, u skladu sa clanom 35. ovog zakona.

Clan 37.

(1) Ministarstvo najmanje jednom u tri godine provjerava da li su licni podaci koje sadrže evidencije iz clana 36. ovog zakona neophodni za odredene svrhe i da li su nepotrebni podaci izbrisani.

(2) Rokovi cuvanja licnih podataka koje sadrže evidencije iz clana 36. ovog zakona, odreduju se u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, važecim zakonima i propisima o zaštiti licnih podataka.

(3) Sadržaj, nacin vodenja i rokove cuvanja evidencija iz clana 36. ovog zakona, podzakonskim aktom propisuje ministar na prijedlog direktora.

Clan 38.

Policijski službenik je ovlašcen i dužan da zaprimi i evidentira prijave o ucinjenim krivicnim djelima, prekršajima i drugim dogadajima od interesa za javni red i mir i bezbjednost.

IV DUŽNOSTI I PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

 1. Dužnosti
Clan 39.

(1) Pri vršenju svojih poslova i zadataka policijski službenik se rukovodi javnim interesom i osnovnim ljudskim pravima i slobodama.

(2) Policijski službenik je nepristrasan i dužan je da izbjegava aktivnosti ili propuste koji su nespojivi sa dužnostima ili koji krše dužnosti regulisane ovim zakonom.

(3) Policijski službenik ne smije javno ispoljavati politicka uvjerenja i dok je na dužnosti ne smije javno ispoljavati vjerska uvjerenja.

(4) Policijski službenik ne smije tražiti niti prihvatiti za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit, korist, uslugu ili kakvu drugu naknadu.

(5) Policijski službenik je dužan da u toku i poslije radnog vremena postupa u javnom interesu i djeluje na nacin koji je u interesu i ne šteti ugledu Ministarstva.

(6) Policijski službenik se mora pridržavati i svih drugih dužnosti propisanih ovim zakonom i podzakonskim aktima.

(7) Policijski službenik je obavezan da sa dužnom pažnjom koristi imovinu i postupa sa imovinom i sredstvima koja su mu povjerena u svrhu obavljanja poslova i zadataka i ne smije ih koristiti za postizanje licnog interesa ili za druge nezakonite aktivnosti.

(8) Za ucešce u radu i komunikaciji sa organima i institucijama izvan Ministarstva, policijski službenik je obavezan da pribavi stav ministra i direktora i da dostavi pismeni izvještaj ministru.

Clan 40.

(1) Policijski službenik je dužan da cuva kao tajne sve povjerljive podatke i materijale do kojih dode, sve do prestanka njihove tajnosti, osim kada vršenje poslova i zadataka ili zakonske odredbe zahtijevaju drugacije.

(2) Propis o rukovanju podacima koji su odredeni kao tajni, a koje koristi Ministarstvo, donosi ministar na prijedlog direktora.

(3) Propisom iz stava 2. ovog clana odreduje se postupak za odredivanje tajnosti, stepena tajnosti i pristup tajnim podacima, cuvanje i davanje tajnih podataka.

(4) Ministar može iz opravdanog razloga ili po zahtjevu ovlašcenog organa osloboditi sadašnjeg ili bivšeg policijskog službenika obaveze cuvanja tajnog podatka.

(5) Policijski službenik dužan je da cuva podatke iz stava 1. ovog clana i nakon prestanka radnog odnosa.

Clan 41.

(1) Policijski službenik dužan je da se podvrgne redovnom ili periodicnom zdravstvenom pregledu koji organizuje nadležna organizaciona jedinica Ministarstva, u cilju utvrdivanja opšte i posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova i zadataka policijskog službenika.

(2) Policijski službenik je dužan da se podvrgne i specijalistickom zdravstvenom pregledu, ukoliko se za to ukaže potreba.

(3) Izuzetno, na obrazložen prijedlog neposrednog rukovodioca, rukovodilac osnovne organizacione jedinice može policijskog službenika uputiti na vanredni zdravstveni pregled.

(4) Policijski službenik je dužan da se podvrgne vanrednom zdravstvenom pregledu.

Clan 42.

(1) Policijski službenik ne može obavljati poslove i zadatke, vršiti funkciju ili aktivnost nespojivu sa službenim dužnostima, a posebno:

a) ne može biti nosilac bilo kakve javne funkcije,

b) ne može obavljati nikakvu dodatnu aktivnost uz naknadu, osim uz odobrenje direktora, u skladu sa pravilnikom koji donosi ministar,

v) ne može biti clan politicke stranke niti slijediti uputstva politickih stranaka, niti prisustvovati skupovima politickih stranaka ili drugim politickim skupovima, osim ukoliko je na dužnosti i

g) ne može davati javne izjave niti na drugi nacin komentarisati rad Ministarstva bez odobrenja direktora.

(2) Policijskom službeniku prestaje radni odnos u Ministarstvu kada se prijavi kao kandidat za izbornu javnu funkciju ili kada je imenovan na položaj u bilo kojem organu vlasti u Republici i Bosni i Hercegovini.

(3) Po prijemu u radni odnos, policijski službenik u skladu sa ovim zakonom, dužan je dati sve podatke o funkcijama i aktivnostima koje vrši ili koje vrše clanovi njegove uže porodice, kao i podatke o imovini kojom policijski službenik ili clanovi njegove uže porodice raspolažu.

(4) U smislu ovog zakona, clanovi uže porodice su bracni ili vanbracni drug policijskog službenika, srodnici po krvi u pravoj liniji, usvojilac i usvojenik, staratelj i šticenik, te dijete bracnog druga (pastorak).

(5) Podaci iz ovog clana pohranjuju se u kadrovskoj evidenciji Ministarstva u skladu sa važecim propisima o zaštiti licnih podataka.

 1. Prava i zaštita policijskih službenika
Clan 43.

Policijski službenik ima pravo na:

a) stalni radni odnos do trenutka dok se ne steknu uslovi za penzionisanje, ako nije drugacije propisano zakonom,

b) odmor i odsustvo u skladu sa zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Republike Srpske,

v) nagradivanje u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima,

g) platu, naknade plate i ostale naknade u skladu sa zakonom i drugim propisima,

d) naknadu materijalne štete ukoliko je šteta nastala prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka ili u vezi sa njihovim obavljanjem, a u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Republike Srpske,

d) napredovanje u karijeri i profesionalni razvoj kroz obuku i na drugi nacin,

e) osnivanje i uclanjivanje u sindikat i profesionalno udruženje u skladu sa zakonom,

ž) pravicno postupanje, bez obzira na: pol, rasu, nacionalno ili društveno porijeklo, religiju, entitetsko državljanstvo, mjesto stanovanja, politicko ili drugo uvjerenje, rodenje, dob, imovinski, bracni ili drugi status,

z) postupanje nadredenih i podredenih uz poštovanje ljudskog dostojanstva, te da se nepotrebno ne dovodi u fizicku opasnost i

i) druga prava u skladu sa zakonom.

Clan 44.

(1) Ministarstvo ne može otpustiti policijskog službenika na osnovu privremene nesposobnosti za rad usljed bolesti ili povrede na radu.

(2) Povreda koja nastane na putu ka poslu ili sa posla smatra se povredom na radu.

(3) Na ostvarivanje prava policijskog službenika ne utice privremena nesposobnost za rad usljed bolesti ili povrede na radu.

Clan 45.

(1) Ministarstvo policijskom službeniku obezbjeduje pravnu pomoc, ako se protiv policijskog službenika pokrene krivicni, prekršajni ili parnicni postupak, zbog upotrebe sile ili drugih radnji u toku izvršenja poslova i zadataka, osim ako je policijski službenik djelovao izvan svojih ovlašcenja ili ako ih je zloupotrijebio.

(2) Pravna pomoc se obezbjeduje policijskom službeniku kao oštecenom u postupku za naknadu štete, odnosno njegovoj porodici, ako je to neophodno, ukoliko je šteta nanesena prilikom obavljanja ili u vezi sa obavljanjem poslova u Ministarstvu.

(3) Pod uslovima iz st. 1. i 2. ovog clana Ministarstvo obezbjeduje policijskom službeniku pravnu pomoc i nakon prestanka radnog odnosa, osim ukoliko ima pravo na istu pravnu pomoc po nekom drugom osnovu.

(4) Ministarstvo osigurava pravnu pomoc i gradaninu koji je pomogao policijskom službeniku ako je protiv gradanina pokrenut krivicni postupak zbog aktivnosti koja se tice pružene pomoci.

V UPRAŽNjENA RADNA MJESTA I ZAPOŠLjAVANjE

 1. Upražnjena radna mjesta
Clan 46.

Zapošljavanje policijskih službenika zasniva se na:

a) raspoloživosti radnih mjesta,

b) javnom konkursu i

v) prethodnom utvrdivanju uslova.

Clan 47.

(1) Kandidat zasniva radni odnos u Ministarstvu, kao policijski službenik:

a) u cinu policajca – kao prvi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje IV stepenom strucne spreme i

b) u cinu mladeg inspektora – kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje VI stepenom strucne spreme, sa završenom Višom školom unutrašnjih poslova, odnosno Visokom školom unutrašnjih poslova.

(2) Zapošljavanje kandidata iz stava 1. ovog clana obavlja se posredstvom javnog konkursa.

(3) Izuzetno od stava 1. tacka a) ovog clana, kandidat može zasnovati radni odnos u Ministarstvu u cinu policajca, kao prvi nivo pristupanja sa završenom Visokom školom unutrašnjih poslova.

(4) Izuzetno, Ministarstvo može zapošljavati kandidate sa najmanje VII stepenom strucne spreme, koji nemaju policijsko obrazovanje na radna mjesta policijskih službenika.

(5) Odabrani kandidati iz stava 4. ovog clana, upucuju se na policijsko obrazovanje u Visoku školu unutrašnjih poslova u skladu sa propisom iz clana 54. ovog zakona.

Clan 48.

Ministarstvo može posredstvom javnog konkursa zapošljavati policijske službenike u svim cinovima, koji su trenutno zaposleni u drugom policijskom organu u Bosni i Hercegovini, iskljucujuci cin policajca i mladeg inspektora.

Clan 49.

(1) Ministarstvo utvrduje upražnjena radna mjesta za zapošljavanje policijskih službenika.

(2) Upražnjena radna mjesta utvrduju se radi periodicnog zapošljavanja novih policijskih službenika da bi se održao propisani maksimum izvršilaca i održavala operativnost Ministarstva.

Clan 50.

Propisom iz clana 72. stav 5. ovog zakona ureduje se koliko se radnih mjesta popunjava cinom mladeg inspektora posredstvom zapošljavanja novih policijskih službenika i koliko se radnih mjesta popunjava posredstvom unapredenja policijskih službenika sa nižim cinom.

 1. Uslovi
Clan 51.

(1) Prilikom zapošljavanja u svojstvu policijskog službenika lice mora ispunjavati opšte uslove, a to su:

a) da ima državljanstvo Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

b) da ima izmedu 18 i 27 godina za pocetni cin – policajac i do 35 godina za pocetni cin – mladi inspektor, izuzev za lice sa završenom Višom školom unutrašnjih poslova, odnosno Visokom školom unutrašnjih poslova i ako se zapošljavanje vrši u skladu sa clanom 48. ovog zakona,

v) najmanje IV stepen strucne spreme za cin policajca i najmanje VI stepen strucne spreme za cin mladeg inspektora,

g) da priloži ljekarsko uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca, kao dokaz o posebnoj fizickoj i psihickoj sposobnosti za rad, izdato od organizacione jedinice Ministarstva u cijoj nadležnosti je obavljanje ljekarskih pregleda kandidata koji zasnivaju radni odnos u Ministarstvu,

d) da nije otpušteno iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini po osnovu izrecene disciplinske mjere u posljednjih pet godina ili da licu u toku trajanja disciplinskog postupka, a

prije izricanja konacne odluke o disciplinskoj odgovornosti, nije na licni zahtjev prestao radni odnos u posljednjih pet godina,

d) da protiv lica nije pokrenut krivicni postupak, da pravosnažnom presudom nije izrecena kazna za krivicno djelo koje se goni po službenoj dužnosti, da pravosnažnom presudom nije izrecena kazna zbog krivicnog djela ugrožavanja javnog saobracaja koje je ucinjeno pod dejstvom alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih materija, da nije kažnjeno za prekršaj javnog reda i mira sa obilježjem nasilja ili drugi prekršaj koji ga cini nepodobnim za obavljanje policijskih poslova, te da dosadašnje ponašanje, navike ili sklonosti ukazuju na podobnost za obavljanje policijskih poslova i

e) da nije optuženo od Medunarodnog krivicnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu: Tribunal) i da nije odbilo da se pojavi pred Tribunalom u svojstvu svjedoka.

(2) Podatke iz kaznene evidencije Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti.

(3) Nacin utvrdivanja podobnosti za obavljanje policijskih poslova iz stava 1. tacka d) ovog clana, podzakonskim aktom detaljnije propisuje ministar na prijedlog direktora.

Clan 52.

Pored opštih uslova ministar na prijedlog direktora može odrediti posebne uslove, koji se utvrduju Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu.

 1. Zapošljavanje
Clan 53.

(1) Ministar formira Komisiju za izbor da bi se obezbijedila pravednost i transparentnost postupka zapošljavanja.

(2) Komisija za izbor sacinjena je od:

a) tri policijska službenika sa cinom samostalnog inspektora i više, koje predlaže direktor i

b) dva državna službenika zaposlena u Ministarstvu koji imaju najmanje poziciju višeg strucnog saradnika, koje predlaže ministar.

(3) Komisiji za izbor predsjedava policijski službenik sa najvišim cinom.

(4) Komisija za izbor odluke donosi vecinom glasova svih clanova.

Clan 54.

Rad Komisije za izbor, oglašavanje slobodnih radnih mjesta, nacin i raspored testiranja kandidata, pravila postupka izbora, pravo na žalbu i postupak po žalbi, prijem u radni odnos, policijsko obrazovanje iz clana 47. stav 5. ovog zakona, kao i druga relevantna pitanja koja se odnose na zapošljavanje policijskog službenika, ureduju se propisom koji donosi ministar.

VI POLICIJSKO OBRAZOVANjE I STRUCNO USAVRŠAVANjE

Clan 55.

(1) Odabrani kandidati pohadaju osnovnu obuku kao kadeti.

(2) Kadeti koji se obrazuju za cin mladeg inspektora imaju razlicit nastavni plan i program od programa za kadete koji se obrazuju za cin policajca.

(3) Medusobne obaveze kadeta koji se obrazuju za cin policajca i Ministarstva ureduju se posebnim ugovorom.

(4) Ministar na prijedlog direktora donosi pravilnik kojim se ureduje postupak osnovne obuke i obaveza kadeta u toku obuke.

Clan 56.

Kadet koji je u skladu sa ovim zakonom upisan na osnovnu obuku, a samovoljno napusti obuku ili je izbacen sa obuke svojom krivicom, nadoknaduje Ministarstvu troškove obuke.

Clan 57.

(1) Policijski službenik dužan je da se strucno osposobljava i usavršava.

(2) Policijski službenik ucestvuje u obrazovnim aktivnostima.

(3) Sadržaj i nacin strucnog usavršavanja za policijske službenike pravilnikom propisuje ministar na prijedlog direktora.

VII IMENOVANjE, PRIJEM U RADNI ODNOS I PREMJEŠTAJ

 1. Imenovanje i razrješenje direktora i zamjenika direktora
Clan 58.

(1) Kandidati za mjesto direktora i zamjenika direktora moraju ispunjavati uslove propisane Zakonom o unutrašnjim poslovima.

(2) Pored uslova iz stava 1. ovog clana, kandidati za mjesto direktora i zamjenika direktora moraju ispunjavati i druge uslove propisane zakonom i drugim propisima.

Clan 59.

Postupak izbora, imenovanja i razrješenja direktora i zamjenika direktora vrši se u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima.

Clan 60.

Mandat direktora i zamjenika direktora propisan je Zakonom o unutrašnjim poslovima.

Clan 61.

Vlada na prijedlog Nezavisnog odbora može razriješiti dužnosti direktora i zamjenika direktora i prije isteka mandata u slucajevima propisanim Zakonom o unutrašnjim poslovima.

 1. Prijem u radni odnos
Clan 62.

(1) Po uspješnom završetku osnovne obuke kadet se prima u radni odnos u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima na radno mjesto koje odgovara cinu policajca ili mladeg inspektora.

(2) Po prijemu u radni odnos kadet polaže zakletvu.

Clan 63.

(1) Zasnivanje radnog odnosa kadeta iz clana 62. ovog zakona, vrši se u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima i ovim zakonom.

(2) Pripravnicki staž kadeta iz stava 1. ovog clana traje:

a) šest mjeseci – sa srednjom strucnom spremom,

b) devet mjeseci – sa višom strucnom spremom i

v) godinu dana – sa visokom strucnom spremom.

(3) Neposredno nadredeni pripravniku odreduje se kao starješina i odgovoran je za ocjenjivanje rada po isteku pripravnickog staža.

(4) Ocjena rada može biti:

a) zadovoljava i

b) ne zadovoljava.

(5) Za vrijeme pripravnickog staža pripravnik se osposobljava za obavljanje poslova kroz obuku i praktican rad.

(6) Po isteku pripravnickog staža i ukoliko dobije ocjenu zadovoljava, pripravnik polaže strucni ispit.

 1. Premještaj
Clan 64.

Premještaj policijskog službenika vrši se bez internog oglasa ili na osnovu internog oglasa.

Clan 65.

(1) Policijski službenik može bez internog oglasa biti premješten na drugo radno mjesto istog cina ili narednog višeg cina unutar Ministarstva, kao i u drugu organizacionu jedinicu udaljenu do 60 kilometara od radnog mjesta u kojem trenutno radi.

(2) Policijski službenik može na licni zahtjev, bez internog oglasa, biti premješten na radno mjesto za koje je propisan niži cin od cina koji je policijskom službeniku dodijeljen, a radno mjesto na koje se premješta može biti udaljeno 60 ili više kilometara od radnog mjesta u kojem trenutno radi.

Clan 66.

(1) Premještaj koji je 60 ili više kilometara udaljen od radnog mjesta policijskog službenika može se izvršiti:

a) kada je policijskog službenika izabrao direktor nakon što se policijski službenik prijavio na upražnjeno radno mjesto za koje je raspisan interni oglas ili

b) kada policijski službenik primi naredbu o internom premještaju.

(2) Naredbu o internom premještaju donosi direktor kada je to u interesu Ministarstva.

(3) Premještaj policijskog službenika prema stavu 1. tacka b) ovog clana ne može trajati duže od godinu dana i ne može se ponoviti.

(3) Na naredbu o internom premještaju policijski službenik može podnijeti žalbu Policijskom odboru u roku od 15 dana po prijemu naredbe, a žalba ne odgada izvršenje naredbe o internom premještaju.

(4) Policijski službenik dužan je da postupi u skladu sa naredbom o internom premještaju.

Clan 67.

Postupak internog premještaja iz cl. 65. i 66. ovog zakona, podzakonskim aktom detaljnije propisuje ministar na prijedlog direktora.

Clan 68.

(1) Policijskog službenika, uz njegovu saglasnost, direktor može privremeno premjestiti na radno mjesto za koje je propisan niži cin od cina koji je policijskom službeniku dodijeljen (u daljem tekstu: privremeni interni premještaj).

(2) Izuzetno, privremeni interni premještaj policijskog službenika na radno mjesto za koje je propisan niži cin od cina koji je policijskom službeniku dodijeljen, može se izvršiti bez saglasnosti policijskog službenika u sljedecim slucajevima:

a) kada potrebe Ministarstva nalažu obavljanje hitnih poslova i zadataka u ogranicenom periodu ili

b) kada je neophodno pružiti pomoc policijskom službeniku koji obavlja druge poslove i zadatke ili privremeno zamijeniti odsutnog policijskog službenika.

(3) Privremeni interni premještaj iz st. 1. i 2. ovog clana može trajati najduže šest mjeseci i takav premještaj se može izvršiti jednom u cetiri godine.

(4) Za vrijeme privremenog internog premještaja iz st. 1. i 2. ovog clana policijski službenik zadržava dodijeljeni cin, platu i naknade u skladu sa zakonom.

Clan 69.

(1) Policijski službenik može biti premješten u drugi organ, ustanovu za policijsku obuku ili drugu instituciju u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: eksterni premještaj) na period od najduže cetiri godine, a eksterni premještaj može se obnoviti samo još jednom.

(2) Eksterni premještaj može se izvršiti samo uz saglasnost policijskog službenika.

(3) Tokom trajanja eksternog premještaja policijski službenik zadržava cin, a prava iz radnog odnosa miruju.

(4) Pravilnik o eksternom premještaju donosi ministar na prijedlog direktora.

Clan 70.

(1) Kada interes Ministarstva to zahtijeva, policijski službenik se može uputiti na rad izvan podrucja Bosne i Hercegovine u okviru svojih redovnih poslova i zadataka ili u okviru saradnje sa inostranim nadležnim organima ili medunarodnim organizacijama.

(2) Upucivanje u inostranstvo moguce je samo uz saglasnost policijskog službenika.

(3) Upucivanje iz stava 1. ovog clana vrši se u skladu sa propisima koje donosi organ nadležan za regulisanje takvih pitanja u skladu sa Ustavom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a nacin upucivanja odreduje se u skladu sa sporazumom izmedu Ministarstva i nadležnog organa.

VIII CINOVI, PROCJENA RADA I UNAPREÐENjE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

 1. Cinovi
Clan 71.

(1) Policijskim službenicima koji su na dan stupanja na snagu ovog zakona zaposleni u Ministarstvu dodjeljuje se cin u skladu sa odredbama ovog clana.

(2) U smislu ovog clana, policijski službenik iz stava 1. je lice koje na dan stupanja na snagu ovog zakona ima policijski cin dodijeljen u skladu sa prethodno važecim propisima.

(3) Uslovi za dobijanje cina su sljedeci:

a) godine radnog iskustva u policiji u skladu sa clanom 81. ovog zakona za lice koje ispunjava uslove za dati cin,

b) prethodna radna mjesta,

v) godine efektivnog radnog staža na trenutnom radnom mjestu,

g) stepen strucne spreme propisan ovim zakonom za dati cin i

d) podaci iz disciplinske evidencije.

(4) U smislu ovog clana radno iskustvo u policiji se odnosi na efektivni radni staž koji je ostvarilo lice koje ima pravo da primjenjuje policijska ovlašcenja i postupa kao ovlašceno službeno lice prema zakonima o krivicnom postupku koji su trenutno na snazi u Republici i Bosni i Hercegovini ili prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu navedenih zakona.

(5) Radno iskustvo iz stava 4. ovog clana se ne odnosi na radno iskustvo koje je steklo lice bez prava da vrši policijska ovlašcenja, a koje je obavljalo odredene poslove i zadatke u vezi sa policijskim poslovima.

(6) Radno iskustvo policijskog službenika sa VI i VII stepenom strucne spreme racuna se od dana premještaja na poslove i zadatke za cije su obavljanje kao uslov predvideni navedeni stepeni strucne spreme.

(7) Policijski službenik zadržava cin koji je stekao prema prethodno važecim propisima sve dok mu se ne dodijeli cin u skladu sa ovim zakonom.

Clan 72.

(1) Policijski službenici sticu cin zavisno od nivoa pristupanja Ministarstvu, u skladu sa cl. 47, 48. i 73. ovog zakona.

(2) Policijski službenik stice sljedeci cin kroz unapredenje u skladu sa ovim zakonom.

(3) Policijski službenici imaju jedan od sljedecih cinova:

a) policajac,

b) viši policajac,

v) narednik,

g) viši narednik,

d) mladi inspektor,

d) inspektor,

e) viši inspektor,

ž) samostalni inspektor,

z) glavni inspektor,

i) generalni inspektor policije i

j) glavni generalni inspektor policije.

(4) Kandidati koji prolaze obuku radi zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu nemaju cinove, nego tokom obuke imaju zvanje kadeta.

(5) Postupak dodjeljivanja i vracanja cinova policijskim službenicima ureduje se propisom koji donosi Vlada.

(6) Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu propisuju se radna mjesta policijskih službenika i pripadajuci cin koji se dodjeljuje u skladu sa podzakonskim aktom iz stava 5. ovog clana.

Clan 73.

(1) Policijski službenik koji obavlja poslove i zadatke za cije obavljanje je predviden IV stepen strucne spreme dobija pocetni cin policajca.

(2) Policijski službenik koji obavlja poslove i zadatke za cije obavljanje je predviden najmanje VI stepen strucne spreme dobija pocetni cin mladeg inspektora.

(3) Pocetni cin policajca ili mladeg inspektora dodjeljuju se nakon prijema u radni odnos.

Clan 74.

(1) Cin glavnog generalnog inspektora policije stice policijski službenik koji je imenovan za direktora, a cin generalnog inspektora policije stice policijski službenik imenovan za zamjenika direktora.

(2) Direktor i zamjenik direktora vracaju cin iz stava 1. ovog clana po okoncanju mandata, te se vracaju u cin glavnog inspektora i premještaju na radno mjesto koje odgovara navedenom cinu.

(3) Ako su direktor i zamjenik direktora prije imenovanja bili zaposleni u organu na koji se ovaj zakon ne primjenjuje, njihov radno-pravni status ureduje se u skladu sa važecim zakonima.

Clan 75.

(1) Cin generalnog inspektora policije stice policijski službenik koji je u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima rasporeden na poslove i zadatke nacelnika Uprave policije, nacelnika Uprave kriminalisticke policije, komandanta Specijalne jedinice policije i nacelnika centra javne bezbjednosti.

(2) Po okoncanju rasporeda, policijski službenik iz stava 1. ovog clana vraca se u cin glavnog inspektora.

Clan 76.

(1) Dodijeljeni cin se ne može oduzeti, osim u slucaju iz cl. 74. i 75. ovog zakona ili nakon prestanka radnog odnosa u skladu sa ovim zakonom.

(2) Izuzetno, policijski službenik može odlukom ministra, nakon penzionisanja zadržati cin koji je imao u vrijeme penzionisanja, kao pocasni cin.

Clan 77.

(1) Prijedlog za dodjelu cinova, kao i prijedlog za unapredenje policijskih službenika, daje Komisija za cinove u skladu sa uslovima propisanim ovim zakonom.

(2) U sastavu Komisije za cinove je pet policijskih službenika zaposlenih u Ministarstvu, a imenuje ih direktor na period od dvije godine sa mogucnošcu drugog uzastopnog imenovanja.

(3) Predsjednik i najmanje dva clana Komisije za cinove moraju imati najmanje deset godina radnog iskustva u policiji, tri clana moraju imati najmanje cin višeg inspektora, a najmanje jedan clan komisije mora biti diplomirani pravnik.

(4) U vršenju svojih zadataka Komisija za cinove prvo ispituje da li policijski službenik ispunjava uslove propisane clanom 71. ovog zakona za cin koji je predviden za radno mjesto na kojem policijski službenik radi u vrijeme dodjele cina.

(5) Ako policijski službenik ne ispunjava uslove propisane clanom 71. ovog zakona za cin koji je predviden za radno mjesto na kojem radi u vrijeme dodjele cina, dodjeljuje mu se odgovarajuci cin, a direktor policijskog službenika premješta na upražnjeno radno mjesto.

(6) Ako policijski službenik ima radno iskustvo u trajanju dužem od potrebnog za cin koji mu je dodijeljen u skladu sa clanom 71. ovog zakona, razlika se racuna kao vrijeme vec provedeno u cinu koji se policijskom službeniku dodjeljuje, a u svrhu unapredenja u sljedeci viši cin.

Clan 78.

(1) Izgled cinova je sljedeci:

a) policajac – jedan širit žute boje, širine 8 mm, prišiven paralelno sa spoljnom ivicom naramenice od koje je udaljen 20 mm,

b) viši policajac – dva širita žute boje širine 8 mm, medusobnog rastojanja 5 mm, ušiveni paralelno sa spoljnom ivicom naramenice od koje je prvi udaljen 20 mm,

v) narednik – dva paralelna širita žute boje, širine 15 mm medusobnog rastojanja 5 mm, koji su u obliku tupog ugla ušiveni na naramenici; kraci uglova okrenuti su prema spoljnoj ivici naramenice, od koje su kraci prvog ugla udaljeni 20 mm,

g) viši narednik – tri paralelna širita žute boje širine 15 mm, koji su u obliku tupog ugla ušiveni na naramenicu; kraci uglova okrenuti su spoljnoj ivici naramenice, od koje su kraci prvog ugla udaljeni 20 mm,

d) mladi inspektor – na sredini naramenice 20 mm udaljeno od spoljne ivice naramenice nalazi se jedna zvjezdica,

d) inspektor – na sredini naramenice nalaze se dvije zvjezdice medusobnog rastojanja 5 mm, od kojih je prva udaljena 20 mm od spoljne ivice naramenice,

e) viši inspektor – na sredini naramenice nalaze se tri zvjezdice medusobnog rastojanja 5 mm, od kojih je prva udaljena 20 mm od spoljne ivice naramenice,

ž) samostalni inspektor – na sredini naramenice nalaze se cetiri zvjezdice medusobnog rastojanja 5 mm, od kojih je prva udaljena 20 mm od spoljne ivice naramenice,

z) glavni inspektor – na sredini naramenice nalaze se grb Ministarstva i jedna zvjezdica medusobnog rastojanja 5 mm, grb je udaljen 20 mm od spoljne ivice naramenice,

i) generalni inspektor policije – na sredini naramenice nalaze se grb Ministarstva i dvije zvjezdice, medusobnog rastojanja 5 mm, grb je udaljen 20 mm od spoljne ivice naramenice i

j) glavni generalni inspektor policije – na sredini naramenice nalaze se grb Ministarstva i tri zvjezdice medusobnog rastojanja 5 mm, grb je udaljen 20 mm od spoljne ivice naramenice.

(2) Boja ramenog pošivka iz stava 1. ovog clana je tamnoplava, širine 50 mm i dužine 100 mm.

 1. Unapredenje policijskih službenika
Clan 79.

(1) Unapredenje policijskog službenika u viši cin vrši se iskljucivo po postupku koji je propisan ovim zakonom.

(2) Policijski službenik koji se prijavi za unapredenje u cin narednika, u cin inspektora i u cin samostalnog inspektora, obavezan je da položi interni ispit za unapredenje u Ministarstvu u skladu sa ovim zakonom i Uredbom o cinovima policijskih službenika.

(3) Ako policijski službenik koji je proveo tri godine u Ministarstvu na poslovima i zadacima za cije je obavljanje kao uslov predviden IV stepen strucne spreme, stekne viši stepen strucne spreme tokom rada u Ministarstvu i ispuni uslove iz clana 80. stav 2. t. a) i b) ovog zakona, može se prijaviti za pocetni cin koji odgovara njegovoj strucnoj spremi, pod uslovima da postoji slobodno radno mjesto za koje je raspisan interni oglas.

(4) Ako policijski službenik koji je proveo tri godine u Ministarstvu na poslovima i zadacima za cije je obavljanje kao uslov predviden VI stepen strucne spreme, stekne VII stepen strucne spreme tokom rada u Ministarstvu i ispuni uslove iz clana 80. stav 2. t. a) i b) ovog zakona, može se prijaviti za sljedeci viši cin koji odgovara strucnoj spremi istog, pod uslovima da postoji slobodno radno mjesto za koje je raspisan interni oglas.

Clan 80.

(1) Policijski službenik dobija naredni viši cin kada se ispune sljedeci uslovi:

a) da je premješten na radno mjesto za koje je predviden naredni viši cin, u skladu sa clanom 65. stav

 1. ovog zakona ili da je za cin u koji bi policijski službenik mogao biti unaprijeden u skladu sa ovim zakonom oglašeno slobodno mjesto i to internim oglasom,

b) da se policijski službenik prijavio za slobodno mjesto iz stava 1. tacka a) ovog clana i

v) da je policijski službenik od Komisije za cinove predložen za unapredenje u skladu sa clanom 82. stav 4. ovog zakona.

(2) Pri davanju preporuke iz stava 1. tacka v) ovog clana, Komisija za cinove vodi racuna da policijski službenik ispunjava sljedece kriterijume:

a) da je proveo zakonom propisano vrijeme u prethodnom cinu,

b) da je bio ocijenjen ocjenom dobar ili višom ocjenom za svoj rad u posljednje tri godine,

v) da se protiv policijskog službenika ne vodi krivicni postupak ili disciplinski postupak za težu povredu dužnosti,

g) da je uspješno završio interne ispite iz clana 79. stav 2. ovog zakona i

d) da nije osudivan za krivicno djelo, po krivicnom zakonodavstvu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, odnosno da se ne vodi u kaznenoj evidenciji.

(3) Pri davanju prijedloga iz stava 1. tacka v) ovog clana, Komisija za cinove uzima u obzir i disciplinske mjere izrecene policijskom službeniku.

(4) Interno objavljivanje slobodnog radnog mjesta iz stava 1. tacka a) ovog clana, detaljnije propisuje ministar podzakonskim aktom na prijedlog direktora.

(5) Ukoliko policijski službenik koji je izabran posredstvom internog oglasa, nema položen strucni ispit, dužan je da ga položi u roku od šest mjeseci od dana premještaja na radno mjesto za koje je bio raspisan interni oglas.

Clan 81.

(1) Najkrace vrijeme provedeno u prethodnom cinu koje je potrebno da bi policijski službenik ispunio kriterijume za unapredenje iz clana 80. stav 2. tacka a) ovog zakona jeste:

a) za unapredenje iz cina policajca u cin višeg policajca – tri godine,

b) za unapredenje iz cina višeg policajca do cina mladeg inspektora – cetiri godine u svakom cinu,

v) za unapredenje iz cina mladeg inspektora do cina višeg inspektora – cetiri godine u svakom cinu za policijske službenike sa VI stepenom strucne spreme i dvije godine u svakom cinu za policijske službenike sa VII stepenom strucne spreme i

g) za unapredenje iz cina višeg inspektora do cina glavnog inspektora policije – tri godine u svakom cinu.

(2) Pored najkraceg propisanog vremena provedenog u prethodnom cinu, za unapredenje iz stava 1. tacka g) ovog clana policijski službenik koji se prijavi za unapredenje iz cina višeg inspektora u cin samostalnog inspektora, iz cina samostalnog inspektora u cin glavnog inspektora, mora da ima najmanje VII stepen strucne spreme.

(3) Pri racunanju vremena iz stava 1. ovog clana priznaje se samo stvarno vrijeme provedeno na dužnosti u Ministarstvu.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog clana, kao stvarno vrijeme provedeno na dužnosti priznace se i vrijeme koje je policijski službenik proveo u eksternom premještaju u skladu sa clanom 66. ovog zakona ili u inostranstvu u skladu sa clanom 70. ovog zakona, te vrijeme koje je policijski službenik proveo u drugom policijskom organu u Bosni i Hercegovini, ukoliko je isti zasnovao radni odnos u Ministarstvu u skladu sa clanom 48. ovog zakona.

(5) Vrijeme koje je policijski službenik proveo na radnom mjestu za koje je predviden niži cin, u skladu sa clanom 68. ovog zakona, smatra se vremenom koje je proveo u svom cinu.

Clan 82.

(1) Nadležna organizaciona jedinica Ministarstva zadužena za kadrovska pitanja priprema godišnju listu slobodnih radnih mjesta za sve cinove za unapredenje, sa izuzetkom pocetnih cinova.

(2) Lista iz stava 1. ovog clana dostavlja se direktoru koji odlucuje o pokretanju postupka za unapredenje.

(3) Prije objavljivanja slobodnih radnih mjesta iz clana 80. stav 1. tacka a) ovog zakona, Komisija za cinove razmatra sve slucajeve unapredenja u skladu sa clanom 79. ovog zakona.

(4) Komisija za cinove preporucuje direktoru kandidate koji su dobili najviše bodova na internim ispitima iz clana 79. stav 2. ovog zakona u skladu sa brojem slobodnih radnih mjesta koja su interno objavljena.

(5) Za policijske službenike koji ne moraju pristupiti internim ispitima iz clana 79. stav 2. ovog zakona, kao osnovni kriterijumi za unapredenje uzimaju se ocjene rada i one se navode u odluci o unapredenju.

Clan 83.
(1) Policijski službenik ciji je rad u prethodne tri godine ocijenjen najvišom ocjenom, koji je postigao
izvanredne rezultate i znacajno doprinosio povecanju bezbjednosti u Republici i Bosni i
Hercegovini i bezbjednosti gradana, te koji je proveo u dodijeljenom cinu najmanje pola vremena
propisanog za sticanje višeg cina i koji ispunjava uslove iz clana 80. ovog zakona, može odlukom
o vanrednom unapredenju biti unaprijeden u sljedeci viši cin.

(2) Pod uslovima iz stava 1. ovog clana, policijski službenik može biti unaprijeden jednom u toku trajanja policijske službe.

(3) Pod uslovima iz stava 1. ovog clana, policijski službenik može biti unaprijeden u sve propisane cinove.

(4) Sve slucajeve vanrednog unapredenja razmatra Komisija za cinove iz clana 77. stav 1. ovog zakona.

(5) Na prijedlog direktora, odluku o vanrednom unapredenju iz stava 1. ovog clana, do cina samostalnog inspektora donosi ministar, a u cin glavnog inspektora odluku donosi predsjednik Republike na prijedlog ministra.

Clan 84.

(1) Odluke o unapredenju u viši cin, vanrednim unapredenjima i sticanju višeg cina iz clana 79. st. 3. i

 1. ovog zakona pismeno se obrazlažu.

(2) Lista unapredenih policijskih službenika objavljuje se na oglasnoj tabli Ministarstva.

(3) Policijski službenik koji se prijavio za unapredenje može podnijeti žalbu Policijskom odboru u roku od 15 dana nakon objavljivanja liste iz stava 2. ovog clana.

(4) Kada Policijski odbor odluci o svim podnesenim žalbama, Komisija za cinove objavljuje konacnu listu kandidata predloženih za unapredenje na oglasnoj tabli Ministarstva.

(5) Policijskog službenika koji bude unaprijeden u viši cin na radno mjesto u novom cinu premješta direktor, a pri premještaju se uzima u obzir izrecena sklonost unaprijedenog policijskog službenika koji je dobio najviše bodova Komisije za cinove.

(6) Dodjela bodova za unapredenje vrši se na nacin propisan u clanu 79. stav 1. ovog zakona.

 1. Ocjena rada policijskih službenika
Clan 85.

(1) Ministarstvo najmanje jednom godišnje vrši ocjenu rada svih policijskih službenika, da bi se utvrdilo da li ispunjavaju poziv službe i naredbe koje izdaju nadredeni, te da li zadovoljavaju profesionalne standarde neophodne u izvršavanju policijskih poslova i zadataka.

(2) Ocjena rada preduzima se radi:

a) osiguravanja efikasnog nacina procjene rada policijskih službenika,

b) podsticanja policijskih službenika da iskažu maksimum svojih sposobnosti,

v) uocavanja nedostataka u radu i

g) priznavanja istaknutog rada, davanja podsticaja za bolji rad, te postavljanja novih radnih ciljeva.

(3) Pravilnik o postupku i kriterijumima za ocjenu rada policijskog službenika donosi ministar na prijedlog direktora.

Clan 86.

(1) Policijski službenik ocjenjuje se sljedecim ocjenama:

a) ne zadovoljava,

b) zadovoljava,

v) dobar,

g) vrlo dobar i

d) odlican.

(2) Ocjenu rada policijskog službenika vrši neposredno nadredeni rukovodilac policijskog službenika koji se ocjenjuje.

(3) Ocjene rada odobrava rukovodilac organizacione jedinice nadredenog policijskog službenika koji pokrece postupak ocjenjivanja, a ima najmanje cin inspektora.

(4) Policijski službenik dobija kopiju obrasca ocjene rada, koju potpisuje.

(5) Policijski službenik koji nije saglasan sa ocjenom rada može podnijeti žalbu Policijskom odboru u roku od 15 dana od dana prijema kopije obrasca ocjene rada.

Clan 87.

(1) U slucaju da je policijski službenik dobio ocjenu rada ne zadovoljava ponovo se ocjenjuje tri mjeseca nakon godišnje procjene rada.

(2) Ako policijski službenik i u ponovljenom postupku ocjene rada dobije ocjenu ne zadovoljava, policijskom službeniku prestaje radni odnos.

Clan 88.

(1) Organizaciona jedinica zadužena za kadrovske poslove ispunjene i potpisane obrasce o ocjeni rada evidentira i pohranjuje u dosije policijskog službenika.

(2) Policijski službenik ima slobodan pristup svojim ocjenama rada.

(3) Obrazac iz stava 1. ovog clana o ocjeni rada ostaje u licnom dosijeu policijskog službenika, a kada policijskom službeniku prestane radni odnos u Ministarstvu po bilo kojem osnovu, pohranjuje se u arhivu.

IX RADNI USLOVI

Clan 89.

Zakoni i opšti akti kojima se ureduju prava i obaveze iz radnih odnosa primjenjuju se na policijske službenike i kadete ukoliko nije drugacije odredeno ovim zakonom.

Clan 90.

(1) Puno radno vrijeme iznosi 40 casova sedmicno, ukljucujuci i odmor u toku radnog dana propisan važecim zakonom, a uobicajeno radno vrijeme je osam casova dnevno, a direktor može odrediti duže radno vrijeme u sljedecim slucajevima:

a) kada je potreban kontinuitet rada i

b) kada se odredeni zadaci moraju izvršiti u odredenim rokovima ili planiranom periodu.

(2) U slucaju kada je potrebno obaviti hitan posao ili zadatak do odredenog roka ili u odredenom periodu izdaje se naredba policijskim službenicima za prekovremeni rad.

(3) Prekovremeni rad iz stava 2. ovog clana može trajati do cetiri casa dnevno i ne više od 20 casova sedmicno, odnosno 150 casova u toku jedne kalendarske godine.

Clan 91.

(1) Policijski službenik obavezan je da radi u posebnim uslovima kada su takvi uslovi neophodni za izvršenje poslova i zadataka Ministarstva.

(2) Posebnim uslovima smatraju se: po vanrednom rasporedu, rad u dvokratnoj smjeni, rad u smjenama, rad subotom, nedjeljom, praznicima i ostalim slobodnim danima, rad nocu i rad na pojedinim lokacijama.

(3) Drugi nacini rada u posebnim uslovima mogu biti odredeni ako to zahtijeva bezbjednosna situacija ili ako je to jedini nacin da se izvrše odredeni poslovi i zadaci koji ne mogu biti odgodeni ili se moraju završiti u odredenom roku.

(4) Direktor detaljnije odreduje razloge zbog kojih se drugi nacin rada u posebnim uslovima iz stava 3. ovog clana može odrediti, a može ovlastiti druge policijske službenike koji rade na rukovodnim radnim mjestima da to odrede.

(5) Za poslove i zadatke iz st. 2. i 3. ovog clana policijski službenik ima pravo na novcanu naknadu ili slobodne dane.

Clan 92.

Policijski službenik ima pravo na placeni godišnji odmor, placeno odsustvo i neplaceno odsustvo u skladu sa zakonom i drugim opštim aktima.

Clan 93.

Pitanje plate, naknade plate i ostalih naknada policijskih službenika reguliše se posebnim zakonom.

Clan 94.

(1) Izuzetno, direktor može promijeniti raspored godišnjih odmora zbog izuzetno važnih operativnih razloga.

(2) U slucaju da promjena o rasporedu godišnjeg odmora ima za rezultat prekid korišcenja godišnjeg odmora policijskog službenika, policijski službenik dobija nadoknadu za putne i druge troškove koji su nastali prekidanjem korišcenja godišnjeg odmora, a na prijedlog direktora, ministar odreduje vrstu troškova koji se utvrduju na osnovu dostavljenih dokaza.

(3) Policijski službenik ne gubi dane godišnjeg odmora zbog prekida iz stava 2. ovog clana i takav godišnji odmor može se kasnije koristiti.

Clan 95.

(1) Zbog prirode posla i otežanih uslova rada, staž osiguranja policijskom službeniku racuna se u uvecanom trajanju, tako da se:

a) za svakih 12 mjeseci efektivno provedenih na radu racuna kao 12 mjeseci staža osiguranja,

b) za svakih 12 mjeseci efektivno provedenih na radu racuna kao 14 mjeseci staža osiguranja i

v) za svakih 12 mjeseci efektivno provedenih na radu racuna kao 16 mjeseci staža osiguranja.

(2) Prijedlog za utvrdivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja racuna u skladu sa stavom 1. ovog clana, daje Komisija za utvrdivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem na osnovu Analize i mišljenja o ispunjenosti uslova za utvrdivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem, a u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

X DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Clan 96.

(1) Policijski službenik je disciplinski odgovoran za povrede dužnosti propisane ovim zakonom i povrede koje narušavaju interese i ugled Ministarstva i druge javne interese.

(2) Policijski službenik nije disciplinski odgovoran za povredu dužnosti ako ta povreda ili propust nije predstavljala povredu dužnosti u vrijeme kada je bila ucinjena.

(3) Policijskom službeniku se ne izrice mjera teža od one koja je bila propisana u vrijeme kada je povreda ucinjena.

(4) Odgovornost za ucinjeno krivicno djelo ne iskljucuje disciplinsku odgovornost policijskog službenika ukoliko je cinjenje krivicnog djela takode i povreda dužnosti.

(5) Oslobadanje od krivicne odgovornosti ne podrazumijeva istovremeno i oslobodenje od disciplinske odgovornosti.

(6) Disciplinski postupak mora biti pravedan i transparentan, a prije pokretanja i tokom trajanja disciplinskog postupka policijski službenik ima prava koja se detaljnije ureduje podzakonskim aktom, i to:

a) pravo da bude blagovremeno obaviješten o zahtjevu za pokretanje postupka za utvrdivanje disciplinske odgovornosti (u daljem tekstu: zahtjev) za povredu dužnosti i o dokazima, kao i pravo da se izjasni na zahtjev, odnosno na dokaze,

b) pravo na pravedno i javno saslušanje u razumnom roku od organa utvrdenih ovim zakonom. Javnost može biti iskljucena sa saslušanja za cijeli glavni pretres ili za jedan dio, po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranaka, koje ucestvuju u disciplinskom postupku, ako to zahtijevaju interesi bezbjednosti ili ako je to potrebno radi zaštite tajnih i licnih podataka, ocuvanja javnog reda i mira, zaštite morala ili zaštite interesa maloljetnika i svjedoka, odnosno u posebnim okolnostima kada bi javno saslušanje ometalo interese pravicnosti prema mišljenju organa utvrdenih ovim zakonom,

v) pravo na davanje izjave,

g) pravo da se od navoda iz zahtjeva brani sam ili uz strucnu pomoc branioca kojeg izabere, te pravo prisustvovanja svakom saslušanju u disciplinskom postupku,

d) pravo na javno izricanje odluke i

d) pravo na podnošenje žalbe na odluku o disciplinskoj odgovornosti.

Clan 97.

Lakše povrede dužnosti su:

a) nenošenje ili neispravno nošenje uniforme, naoružanja ili opreme,

b) nedolazak na posao u odredeno vrijeme, neopravdan izostanak sa radnog mjesta u toku radnog vremena ili odlazak sa posla prije kraja radnog vremena,

v) nesavjesno i neuredno cuvanje stvari, dokumenata i podataka,

g) neopravdano odsustvo sa poslova i zadataka u trajanju od jednog dana u jednom mjesecu,

d) izazivanje svade i narušavanje meduljudskih odnosa na poslu,

d) neljubazano i nepristojno ponašanje prema rukovodiocu, radnim kolegama, drugim radnicima ili strankama,

e) nemaran odnos prema povjerenim stvarima ili radnim dužnostima koji za posljedicu nema težu povredu dužnosti,

ž) neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje poslova i zadatka,

z) izbjegavanje obaveza koje se odnose na profesionalnu obuku i usavršavanje,

i) neovlašceno korišcenje sredstava povjerenih radi izvršavanja poslova i zadataka,

j) radnja, odnosno propuštanje radnje kojom se onemogucava, ometa ili otežava izvršenje poslova i zadataka i

k) nepružanje strucne pomoci gradanima u ostvarivanju njihovih zakonskih prava.

Clan 98.

Teže povrede dužnosti i povrede koje narušavaju interese i ugled Ministarstva i druge javne interese su:

a) neopravdano odsustvo sa poslova i zadataka u trajanju od dva dana u istom mjesecu,

b) vršenje aktivnosti koje nisu u skladu sa interesima Ministarstva ili bez prethodnog odobrenja direktora,

v) ponašanje koje narušava ugled Ministarstva,

g) nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera u okviru dužnosti neophodnih za osiguravanje objekata, lica i povjerenih sredstava i stvari,

d) sprecavanje i ometanje gradana ili pravnih lica u ostvarivanju njihovih prava pri podnošenju podnesaka ili neodlucivanje po tim podnescima u zakonskom roku,

d) nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera ili nepružanje pomoci drugom policijskom službeniku koji traži pomoc kada mu je pomoc neophodna za izvršavanje radnih dužnosti,

e) prikrivanje cinjenica o nacinu izvršavanja radne dužnosti ili upotrebi sile od drugog policijskog službenika koji je nacinom izvršenja radne dužnosti ili upotrebom sredstava sile ucinio težu povredu dužnosti,

ž) cinjenje ili necinjenje koje vodi otkrivanju tajnih ili licnih podataka suprotno važecim propisima,

z) samovoljno napuštanje dužnosti ili mjesta obezbjedenja odredenog objekta, stvari ili lica,

i) dolazak na posao u alkoholisanom stanju i dovodenje u takvo stanje u toku radnog vremena,

j) korišcenje opojnih droga i narkotickih sredstava,

k) odbijanje bilo koje vrste testiranja i odbijanje izvršavanja provjere zdravstvenog ili psihofizickog stanja,

l)sprecavanje, izbjegavanje, ometanje ili na drugi nacin odgadanje sprovodenja unutrašnjeg ili disciplinskog postupaka, lažno svjedocenje ili prikrivanje cinjenica koje bi bile od znacaja u postupku pred disciplinskim organima,

lj) narušavanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim i grubim ponašanjem, fizickim napadom na drugog na javnom mjestu ili bilo kojom drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i tom radnjom narušava ugled Ministarstva, bez obzira na vrijeme i mjesto dogadaja,

m) druženje i kontakti sa licima sklonim vršenju krivicnih djela ili prekršaja ili zadržavanje na mjestima njihovog okupljanja,

n) sprecavanje ili ometanje sprovodenja krivicnog ili drugog postupka pred nadležnim sudom,

nj) davanje netacnih i nepotpunih podataka koji uticu na donošenje odluka nadležnih organa ili izazivaju druge štetne posljedice,

o) neopravdano odsustvo sa posla u trajanju od tri i više uzastopnih radnih dana ili ukupno pet radnih dana u toku jedne kalendarske godine,

p) zloupotreba korišcenja bolovanja ili izbjegavanja vanrednog ljekarskog pregleda radi utvrdivanja sposobnosti za rad,

r) nezakonita upotreba sile,

s) zloupotreba službenog položaja ili ovlašcenja,

t) odbijanje izvršavanja naredbi izdatih u svrhu izvršavanja poslova i zadataka,

c) ucestvovanje u politickim aktivnostima koje nisu u skladu sa službom policijskog službenika, bilo za vrijeme ili van dužnosti,

u) vršenje diskriminacije pri vršenju dužnosti na osnovu: rase, boje kože, pola, jezika, religije, politickog ili drugog opredjeljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla ili po bilo kojem drugom osnovu,

f) nasilje na osnovu pola, uznemiravanje na osnovu pola i seksualno uznemiravanje u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u BiH,

h) bilo koja druga povreda dužnosti, koja istovremeno ima obilježja krivicnog djela za koje prema važecim propisima može biti izrecena kazna zatvora,

c) propuštanje rokova odredenih za pokretanje i vodenje disiplinskog postupka od nadležnih disciplinskih organa,

c) neizricanje disciplinske mjere prestanka radnog odnosa, kada je disciplinska mjera ovim zakonom propisana kao obavezna i

dž) davanje netacnih i nepotpunih podataka koji su od znacaja za radno-pravni status u Ministarstvu.

Clan 99.

(1) Organi disciplinskog postupka su ministar, direktor, rukovodilac osnovne organizacione jedinice, disciplinska komisija, glavni disciplinski tužilac, disciplinski tužilac i Policijski odbor.

(2) Predsjednik i clanovi disciplinske komisije, glavni disciplinski tužilac i disciplinski tužilac moraju biti diplomirani pravnici.

Clan 100.

(1) Za lakše povrede dužnosti mogu se izreci sljedece disciplinske mjere:

a) pismena opomena i

b) novcana kazna u iznosu od 10% jedne osnovne mjesecne plate policijskog službenika, ostvarene u mjesecu koji je prethodio izricanju disciplinske mjere.

(2) Za teže povrede dužnosti mogu se izreci sljedece disciplinske mjere:

a) novcana kazna u iznosu od 20% od osnovne mjesecne plate policijskog službenika ostvarene u mjesecu koji je prethodio izricanju disciplinske mjere, a najduže šest mjeseci i

b) prestanak radnog odnosa.

Clan 101.

(1) Disciplinske mjere za lakše povrede dužnosti izrice rukovodilac osnovne organizacione jedinice, nakon sprovedenog unutrašnjeg postupka.

(2) Disciplinske mjere za teže povrede dužnosti izrice disciplinska komisija i Policijski odbor, nakon sprovedenog disciplinskog postupka.

(3) Odluka o disciplinskoj odgovornosti dostavlja se policijskom službeniku.

Clan 102.

(1) Protiv odluke o disciplinskoj odgovornosti policijski službenik i disciplinski tužilac mogu podnijeti žalbu Policijskom odboru u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

(2) Policijski odbor o žalbi odlucuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

(3) Odluka Policijskog odbora je konacna sa danom dostavljanja policijskom službeniku.

(4) Na odluku Policijskog odbora policijski službenik može podnijeti tužbu nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana konacnosti.

Clan 103.

(1) Policijski službenik može biti udaljen iz Ministarstva ili udaljen sa poslova i zadataka koje obavlja u Ministarstvu.

(2) Policijski službenik se obavezno udaljava iz Ministarstva ili sa poslova i zadataka koje obavlja:

a) ako je policijskom službeniku odreden pritvor i

b) ako je protiv policijskog službenika podignuta ili potvrdena optužnica za krivicno djelo i ako se uzimajuci u obzir prirodu krivicnog djela, kao i okolnosti pod kojim je ucinjeno krivicno djelo, može osnovano vjerovati da bi prisustvo policijskog službenika u Ministarstvu štetilo interesima službe.

(3) Policijski službenik se može udaljiti iz Ministarstva ili sa poslova i zadataka koje obavlja ako je protiv njega pokrenut disciplinski postupak, a ako se uzimajuci u obzir prirodu teže povrede dužnosti, kao i okolnosti pod kojom je ucinjena teža povreda dužnosti, može osnovano vjerovati da bi prisustvo policijskog službenika u Ministarstvu štetilo interesima službe.

(4) Izuzetno, policijski službenik se može udaljiti iz Ministarstva ili sa poslova i zadataka koje obavlja i prije pokretanja unutrašnjeg, disciplinskog ili krivicnog postupka ukoliko bi njegovo prisustvo u Ministarstvu štetilo ugledu i interesima službe.

(5) Udaljenje iz st. 2, 3. i 4. ovog clana može trajati do okoncanja unutrašnjeg, disciplinskog, odnosno krivicnog postupka.

(6) Rukovodilac osnovne organizacione jedinice donosi odluku o udaljenju u skladu sa st. 2, 3. i 4. ovog clana.

(7) Tokom udaljenja iz Ministarstva i udaljenja sa poslova i zadataka policijskog službenika na poslove i zadatke bez policijskih ovlašcenja, službeno oružje, znacka i službena legitimacija policijskog službenika se oduzimaju i zabranjuje se nošenje službene uniforme.

(8) Policijski službenik može uložiti žalbu na odluku o udaljenju Policijskom odboru u roku od 15 dana od dana prijema odluke, a žalba ne odgada izvršenje odluke o udaljenju.

Clan 104.

(1) Tokom udaljenja iz Ministarstva, policijski službenik ima pravo na naknadu u visini od 55% plate koju bi ostvario da je bio na radu.

(2) Tokom udaljenja sa poslova i zadataka koje obavlja, policijski službenik prima platu radnog mjesta na koje je udaljen.

(3) Ako se utvrdi da nije odgovoran za težu povredu dužnosti, niti za izvršenje krivicnog djela, policijski službenik ima pravo na punu naknadu svoje plate i druga prava po osnovu rada.

(4) Na udaljenje iz stava 2. ovog clana ne primjenjuju se odredbe ovog zakona o premještaju.

Clan 105.

(1) Pokretanje disciplinskog postupka zbog lakše povrede dužnosti zastarijeva u roku od 30 dana od dana saznanja za izvršenu povredu dužnosti, a najduže u roku od 90 dana od dana izvršenja povrede.

(2) Pokretanje disciplinskog postupka zbog teže povrede dužnosti zastarijeva u roku od godinu dana od dana saznanja za izvršenu povredu dužnosti, a najduže u roku od dvije godine od dana izvršenja povrede.

(3) Izuzetno, pokretanje disciplinskog postupka zbog teže povrede dužnosti zastarijeva u roku od tri godine od dana saznanja za ucinjenu povredu dužnosti, ako je disciplinski postupak u vezi sa drugim postupkom ili kada je iz opravdanih razloga onemoguceno prikupljanje i korišcenje dokaza.

(4) Vodenje disciplinskog postupka za lakšu povredu dužnosti zastarijeva u roku od tri mjeseca od dana pokretanja disciplinskog postupka, a za težu povredu dužnosti zastarijeva u roku od godinu dana od dana pokretanja postupka.

(5) Zastarjelost za pokretanje i vodenje disciplinskog postupka ne tece ukoliko disciplinski postupak nije moguce pokrenuti ili voditi zbog odsustva policijskog službenika ili iz drugih opravdanih razloga.

Clan 106.

(1) Disciplinska mjera izvršava se nakon što odluka o izricanju disciplinske mjere postane konacna.

(2) Postupak izvršenja izrecene disciplinske mjere ne može se pokrenuti nakon isteka 60 dana od dana konacnosti rješenja kojim je disciplinska mjera izrecena.

Clan 107.

(1) Ako policijski službenik u roku od dvije godine od dana konacnosti rješenja kojim mu je izrecena disciplinska mjera za lakšu povredu dužnosti ne ucini novu povredu, izrecena mjera se briše iz evidencije.

(2) Ako policijski službenik u roku od pet godina od dana konacnosti rješenja kojim mu je izrecena disciplinska mjera za težu povredu dužnosti ne ucini novu povredu, izrecena mjera se briše iz evidencije.

Clan 108.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o izrecenim disciplinskim mjerama.

(2) Odluke koje se odnose na disciplinski postupak ulažu se u licni dosije policijskog službenika.

Clan 109.

Disciplinski postupak, organ za vodenje disciplinskog postupka, nacin rada, glasanja i donošenja odluka, disciplinske mjere za lakše i teže povrede dužnosti, nacin stepenovanja teže povrede dužnosti, pokretanje unutrašnjeg postupka, te pokretanje disciplinskog postupka, kao i trajanje unutrašnjeg i disciplinskog postupka ureduju se pravilnikom koji donosi ministar na prijedlog direktora.

XI ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Clan 110.

(1) Policijski službenik obavezan je da Ministarstvu nadoknadi materijalnu štetu na imovini Ministarstva koju je prouzrokovao namjerno ili iz grube nepažnje tokom obavljanja poslova i zadataka.

(2) Policijski službenik obavezan je da Ministarstvu nadoknadi štetu koju je namjerno ili iz grube nepažnje prouzrokovao tokom obavljanja poslova i zadataka, a koju Ministarstvo mora nadoknaditi oštecenim gradanima i pravnim licima.

(3) Svaki policijski službenik Ministarstva obavezan je da, odmah po saznanju, podnese izvještaj o pricinjenoj šteti.

(4) Pravilnik o naknadi materijalne štete donosi ministar.

Clan 111.

(1) Komisija koju imenuje ministar utvrduje štetu, iznos i okolnosti pod kojima je šteta prouzrokovana.

(2) Na osnovu izvještaja Komisije iz stava 1. ovog clana ministar donosi odluku o naknadi štete, iznosu, roku i nacinu isplate naknade, a u skladu sa iznosom naknade i na osnovu zahtjeva policijskog službenika ministar može dozvoliti isplatu u ratama.

(3) Ministar i policijski službenik mogu zakljuciti pismeni sporazum o iznosu, roku i nacinu naknade štete.

(4) Ako je šteta pricinjena na imovini, na zahtjev policijskog službenika ministar može odobriti da šteta bude nadoknadena uspostavljanjem predašnjeg stanja na trošak policijskog službenika u odredenom roku.

Clan 112.

(1) U skladu sa zakonom, Republika je odgovorna za štetu pricinjenu fizickim i pravnim licima kao rezultat postupanja policijskih službenika u izvršenju ili u vezi sa izvršenjem zadataka Ministarstva.

(2) Republika ima pravo da zahtijeva od policijskog službenika za kojeg se utvrdi da je odgovoran za štetu iz stava 1. ovog clana da nadoknadi iznos isplacen trecim licima, ako je prouzrokovana šteta posljedica njegove grube nepažnje ili namjere ili neovlašcenih radnji ili postupaka.

XII PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Clan 113.

(1) Radni odnos policijskog službenika prestaje u sljedecim slucajevima:

a) voljom policijskog službenika,

b) kada nakon pripravnickog staža dobije ocjenu rada ne zadovoljava,

v) kada policijski službenik ispuni uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju u pogledu godina života i staža osiguranja, prema propisima koji ureduju oblast penzijskog i invalidskog osiguranja,

g) kada policijski službenik navrši godine života i penzijskog staža za ostvarivanje prava na starosnu penziju, prema propisima koji ureduju oblast penzijskog i invalidskog osiguranja,

d) kada je policijskom službeniku utvrden gubitak radne sposobnosti, u skladu sa propisima koji ureduju oblast penzijskog i invalidskog osiguranja,

d) kada dva puta uzastupno dobije ocjenu ne zadovoljava prema clanu 87. ovog zakona,

e) ako se policijski službenik u roku od pet radnih dana od dana isteka neplacenog odsustva ne vrati na rad,

ž) gubitkom državljanstva Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

z) ako je policijski službenik proglašen viškom u skladu sa cl. 114. i 115. ovog zakona,

i) ako je policijskom službeniku pravosnažnom presudom izrecena bezuslovna kazna zatvora,

j) kada je policijskom službeniku izrecena konacna disciplinska mjera prestanka radnog odnosa zbog teže povrede dužnosti,

k) ako je policijski službenik prilikom zasnivanja radnog odnosa dao netacne i nepotpune podatke koji su od znacaja za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu i

l) u slucaju smrti policijskog službenika.

(2) Izuzetno od stava 1. tacka i) ovog clana, policijskom službeniku po sili zakona nece prestati radni odnos, iako mu je pravosnažnom presudom izrecena kazna zatvora za krivicno djelo koje se goni po službenoj dužnosti ako je krivicno djelo ucinio iz nehata, u prekoracenju nužne odbrane ili u krajnjoj nuždi i to ako je krivicno djelo ucinjeno prilikom primjene policijskih ovlašcenja ili ako mu je pravosnažnom presudom izrecena kazna zatvora za krivicno djelo iz oblasti bezbjednosti saobracaja, u trajanju do šest mjeseci.

(3) Po prestanku radnog odnosa gubi se status policijskog službenika.

Clan 114.

(1) Višak policijskih službenika može se pojaviti iskljucivo u slucaju reorganizacije ili smanjenja obima rada Ministarstva.

(2) Direktor može proglasiti policijskog službenika viškom samo u slucaju kada navedeni policijski službenik ne može biti interno premješten u skladu sa cl. 65. i 66. ovog zakona.

Clan 115.

(1) Policijski službenik koji je proglašen viškom i za cijim radom prestaje potreba ima pravo na:

a) korišcenje neiskorišcenog godišnjeg odmora u skladu sa ovim zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova,

b) otkazni rok u periodu koji je propisan u skladu sa zakonom i Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova i

v) otpremninu, u zavisnosti od godina penzijskog staža, koju zajednicki utvrduju ministar i granski sindikat.

(2) Podzakonski akt kojim se utvrduje postupak u slucaju viška policijskih službenika donosi ministar na prijedlog direktora, uz saglasnost granskog sindikata.

Clan 116.

(1) Policijski službenik kojem je prestao radni odnos obavezan je da u roku od sedam dana od dana prijema konacnog rješenja o prestanku radnog odnosa, razduži sva sredstva, uredaje i opremu koju je zadužio u toku trajanja radnog odnosa.

(2) Na dan prestanka radnog odnosa policijski službenik vraca službeno oružje, službenu legitimaciju i policijsku znacku.

(3) Nakon prestanka radnog odnosa policijski službenik ne može nositi službenu uniformu.

XIII POLICIJSKI ODBOR

Clan 117.

(1) Policijski odbor imenuje Vlada.

(2) Policijski odbor nadležan je za preispitivanje svih žalbi koje ovaj zakon predvida, kao i bilo koje druge odluke i radnje preduzete ili nepreduzete od Ministarstva, a koje se odnose na status policijskih službenika u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima, a na zahtjev:

a) policijskog službenika koji smatra da je oštecen osporavanom odlukom, preduzimanjem ili nepreduzimanjem radnji i

b) organizacione jedinice Ministarstva u kojoj je ošteceni policijski službenik zaposlen.

(3) Policijski odbor nadležan je za izricanje disciplinske mjere za težu povredu dužnosti, po žalbi na odluku disciplinske komisije.

(4) Policijski odbor:

a) saslušava policijskog službenika ili predstavnike organizacione jedinice koja je podnijela zahtjev ako je to potrebno,

b) poziva svjedoke i vještake kada je to neophodno,

v) traži i prikuplja od nadležnih tijela sve relevantne podatke i

g) usvaja poslovnik koji se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

(5) Odluke Policijskog odbora su konacne sa danom dostavljanja, s tim da mogu biti predmet sudskog preispitivanja u skladu sa važecim zakonima i dostavljaju se podnosiocu žalbe u roku od 15 dana od dana donošenja.

(6) Policijski odbor donosi odluku u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za preispitivanje iz stava 2. ovog clana, osim ako ovim zakonom nije drugacije propisano.

(7) Žalba podnesena Policijskom odboru odgada izvršenje odluke ukoliko nije drugacije propisano ovim zakonom.

Clan 118.

(1) Policijski odbor cine cetiri policijska službenika sa cinom samostalnog inspektora ili višim cinom i jedan državni službenik iz Ministarstva.

(2) Najmanje dva clana Policijskog odbora moraju biti diplomirani pravnici, a zasjedanjem Policijskog odbora predsjedava policijski službenik sa najvišim cinom ili policijski službenik koji je proveo najduže vremena u tom cinu ukoliko policijski službenici imaju isti cin.

(3) Ministar predlaže Vladi dva državna službenika, a direktor osam policijskih službenika za kandidate za Policijski odbor, a Vlada od predloženih kandidata imenuje clanove Policijskog odbora na mandat od cetiri godine, sa mogucnošcu drugog uzastopnog mandata.

(4) Clan Policijskog odbora mora biti nezavisan u svom radu i nepristrasan.

(5) Clan Policijskog odbora može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata samo po odluci Vlade zbog izuzetnih okolnosti.

(6) Nakon isteka mandata ili razrješenja dužnosti, clanovi Policijskog odbora rasporeduju se na radno mjesto u skladu sa strucnom spremom i cinom.

XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Clan 119.

Odredbe clana 95. ovog zakona primjenjivace se nakon izvršene Analize i mišljenja o ispunjenosti uslova za utvrdivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja racuna sa uvecanim trajanjem, a najkasnije godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 120.

U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, Vlada ce donijeti propise o:

a) obliku službene policijske legitimacije i policijske znacke (clan 7. stav 5) i

b) cinovima policijskih službenika (clan 72. stav 5).

Clan 121.

U roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona, ministar ce donijeti propise o:

a) uniformi policijskih službenika (clan 8. stav 3),

b) policijskoj opremi (clan 8. stav 4),

v) nacinu držanja i nošenja oružja i municije (clan 9),

g) upotrebi sile i drugim ovlašcenjima policijskih službenika (clan 29. stav 5),

d) sadržaju, nacinu vodenja i rokovima cuvanja evidencija koje vodi Ministarstvo (clan 37. stav 3),

d) nacinu obrade tajnih podataka koje koristi Ministarstvo (clan 40. stav 2),

e) o dodatnom angažovanju policijskih službenika Ministarstva (clan 42. stav 1. tacka b),

ž) o nacinu utvrdivanja podobnosti za obavljanje policijskih poslova (clan 51. stav 3),

z) postupku zapošljavanja (clan 54),

i) postupku osnovne obuke i obaveza kadeta tokom osnovne obuke (clan 55. stav 4),

j) strucnom usavršavanju policijskih službenika (clan 57. stav 3),

k) postupku internog premještaja policijskih službenika (clan 67),

l) eksternom premještaju (clan 69. stav 4),

lj) internom objavljivanju slobodnih radnih mjesta (clan 80. stav 4),

m) ocjeni rada (clan 85. stav 3),

n) disciplinskom postupku (clan 109),

nj) naknadi materijalne štete (clan 110. stav 4) i

o) postupku u slucaju viška policijskih službenika (clan 115. stav 2).

Clan 122.

U roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona, direktor ce donijeti propise o:

a) nacinu vršenju psihofizioloških ispitivanja (clan 12. stav 2) i

b) nacinu obrade licnih podataka (clan 35. stav 2).

Clan 123.

(1) Ako ovim zakonom nije drugacije propisano i u skladu sa medunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine nijedno lice, ni pod kojim okolnostima, ne može biti u radnom odnosu po osnovu ovog zakona ako su mu Medunarodne policijske snage Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: UN/IPTF) odbile certifikaciju ili mu je UN/IPTF ukinuo ovlašcenje za vršenje policijskih ovlašcenja.

(2) Ako ovim zakonom nije drugacije propisano, u skladu sa medunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine i pored osnova koji su propisani ovim zakonom u pogledu prekida radnog odnosa policijskog službenika, radni odnos policijskog službenika prekida se i ne produžuje se ni u kojem obliku, niti na bilo koji nacin i ni pod kojim okolnostima, ako je policijskom službeniku UN/IPTF odbio certifikaciju, odnosno ako mu je UN/IPTF ukinuo ovlašcenje za vršenje policijskih ovlašcenja.

(3) Odredbe st. 1. i 2. ovog clana ne primjenjuju se na lica kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju, a koja ce u skladu sa odredbama ovog zakona, biti zaposlena u Ministarstvu nakon stupanja na snagu ovog zakona.

(4) Lica iz stava 3. ovog clana izuzimaju se od primjene clana 51. stav 1. tacke b) ovog zakona.

(5) Da bi se smatralo licem kojem je UN/IPTF odbio certifikaciju u smislu odredbe stava 3. ovog clana, lice je u vrijeme podnošenja prijave za prijem u radni odnos dužno da priloži dokaz o tome da mu je UN/IPTF odbio certifikaciju.

(6) Dokaz iz stava 5. ovog clana smatra se traženom dokumentacijom koja se podnosi pri sprovodenju postupka izbora, a dokaz se podnosi u pisanoj formi sa primjerkom odgovarajuceg dokumenta UN/IPTF-a, kojim se potvrduje odbijanje certifikacije.

C lan 124.

(1) Stupanjem na snagu ovog zakona, svi disciplinski predmeti koji su bili u postupku rješavanja pred disciplinskim organom nadležnim za rješavanje, prema ranije važecim zakonima i propisima, rješavaju se u skladu sa tim propisima.

(2) Svi predmeti koji su u postupku rješavanja pred Jedinicom na dan stupanja na snagu ovog zakona rješavaju se u skladu sa ovim zakonim.

Clan 125.

Do donošenja novih ili uskladivanja postojecih podzakonskih akata sa odredbama ovog zakona primjenjivace se podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o policijskim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 43/10 i 78/11), ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Clan 126.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o policijskim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 43/10 i 78/11).

Clan 127.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 01- 268/14

Datum: 27. februar 2014. godine