U skladu s clanom 8 Zakona o Službenom glasniku Brcko distrikta BiH (Službeni glasnik Brcko distrikta BiH, brojevi 1/00 i 17/04) i Odlukom o davanju ovlaštenja Zakonodavnoj komisiji Skupštine Brcko distrikta BiH, broj 01- 02 - 140/09 od 28.10.2009. godine,Zakonodavna komisija Skupštine Brcko distrikta BiH na64.sjednici održanoj29. novembra2011.godine utvrdila je precišceni tekst Zakona o preduzecima Brcko distrikta BiH (Službeni glasnik Brcko distrikta BiH, broj 11/01) sa izmjenama i dopunama Zakona o preduzecima Brcko distrikta BiH (Službeni glasnik Brcko distrikta BiH, brojevi 10/02, 14/02, 1/03, 8/03, 4/04, 19/07 i 34/07).

Broj:01. 3- 05 - 1188/11 PREDSJEDNIK Brcko,29. novembra 2011. godine ZAKONODAVNE KOMISIJE Ilija Maric, s.r.

ZAKON O PREDUZEĆIMA

BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

(prečiščen tekst)

DIO 1: OPCE ODREDBE

Predmet zakona

Clan 1

Ovaj zakon ureduje osnivanje, pravni status, upravljanje i prestanak preduzeca, kao i pocetak obavljanja djelatnosti, pravni status i prestanak obavljanja djelatnosti preduzetnika i njihovih podružnica u Brckodistriktu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt).

Definicije

Clan 2
U ovom zakonu, izraz:
 1. «Preduzece» oznacava pravno lice koje samostalno na tržištu obavlja djelatnost radi sticanja dobiti. 2.«Preduzetnik» oznacava fizicko lice koje samostalno na tržištu obavlja djelatnost radi sticanja dobiti. 3.«Podružnica» oznacava dio domaceg ili stranog preduzecaili dio djelatnosti domaceg preduzetnika izdvojen od sjedišta preduzeca ili preduzetnika. 4.«Domace preduzece i domaci preduzetnik» oznacava preduzece i preduzetnika sa sjedištem u Distriktu i entitetima Bosne i Hercegovine. 5.«Sud» oznacava Osnovni sud Distrikta. 6.«Vlada» oznacava Vladu Distrikta. 7.«Clan porodice» oznacava supružnika, srodnika u direktnoj liniji i srodnika u pobocnoj liniji, do drugog stepena srodstva.

 2. «Odgovorno lice» oznacava lice kojem je u preduzecu povjereno obavljanje odredenih poslova u vezi sa upravljanjem, vodenjem poslovanja ili rukovodenjem procesom rada. 9.«Vlasnik kapitala preduzeca»oznacava osnivace preduzeca i dionicare.

 3. «Finansijska organizacija» oznacava banku, osiguravajuce društvo, brokersko društvo ili bilo koje drugo lice ovlašteno da se bavi finansijskim transakcijama i transakcijama sa papirima od vrijednosti.

 4. «Ovjerena isprava» oznacava ispravu koju ovjerava Sud ili drugi ovlašteni organ.

 5. «Objaviti u Službenom glasniku» oznacava objavljivanje u Službenom glasniku Brcko distrikta Bosne i Hercegovine i u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, i na drugi propisani nacin.

 6. «Kamata» oznacava kamatu po godišnjoj kamatnoj stopi koju odreduje Centralna banka Bosne i Hercegovine za svoje zajmove bankama u zemlji, od dana prispijeca obaveze do dana placanja.

 7. «Povezana preduzeca» oznacava samostalna preduzeca koja su uzajamno povezana na takav nacin da jedno, direktno ili indirektno, kontroliše ili je kontrolisano ili je pod zajednickom kontrolom sa drugimpreduzecima.

 8. «Statut» oznacava najviši pravni akt preduzeca kojim se ureduju: osnivanje, naziv, sjedište, osnovni kapital, djelatnosti, organi, zastupanje i druga znacajna pitanja koja se odnose na organizaciju i rad preduzeca.

Društva i preduzeca

Clan 3

(1) Preduzece može biti organizovano u jednom od sljedecih oblika:

 1. društvo sa neogranicenom odgovornošcu,
 2. komanditno društvo,
 3. dionicko društvo ili
 4. društvo sa ogranicenom odgovornošcu.

(2) Društvo može osnovati domace i strano, fizicko i pravno lice, osim ako zakonom nije drugacije odredeno.

Pravno lice i registrovanje

Clan 4

(1)Preduzece stice svojstvo pravnog lica upisom u Registar preduzeca i preduzetnika Distrikta (u daljnjem tekstu: Registar).

(2)Preduzece kao pravno lice ima sposobnost sticanja prava vlasništva nad pokretnim i nepokretnim stvarima, sposobnost sticanja prava i preuzimanja obaveza, kao i sposobnost da tuži i bude tuženo.

(3)Svako lice koje prije upisivanja u Registar zastupa preduzece, bitce licno cjelokupnom svojom imovinom odgovorno za obaveze koje iz toga zastupanja proisteknu, a ukoliko postoji više takvih lica, ona ce biti solidarno odgovorna. Ako lica u tom svojstvu steknu neka prava, ona su obavezna takva prava prenijeti na preduzece nakon upisa preduzeca u Registar, osim akopreduzece odbije da prihvati prenošenje takvih prava.

Osnivacki akt

Clan 5

(1)Osnivacki akt preduzeca je ugovor o osnivanju ili statut.

(2)Osnivacki akt preduzeca koje osniva jedan osnivac je odluka o osnivanju, izuzev u slucaju dionickog društva.

(3)Osnivacki akt iz stavova 1 i 2 ovoga clana sacinjava se u pismenom obliku, a potpisi osnivaca se ovjeravaju.

(4)Osnivacki akt iz stavova 1 i 2 ovoga clana sadrži odredbe o:

 1. nazivu i sjedištu preduzeca,
 2. imenu i prezimenu osnivaca, adresi i jedinstvenom maticnom broju, a kada je osnivac pravno lice-o nazivu, sjedištu i maticnom broju tog pravnog lica,
 3. djelatnosti preduzeca,
 4. osnovnom kapitalu,
 5. pravima, obavezama i odgovornostima osnivaca,
 6. uslovima i nacinu utvrdivanja i rasporedivanja dobiti i snošenju rizika,
 7. zastupanju preduzeca,
 8. drugim pitanjima propisanim zakonom ili drugim propisom.

Djelatnost

Clan 6

(1)Preduzeca mogu obavljati sve djelatnosti, osim ako zakonom nije drugacije odredeno.

(2)Zakonom se može odrediti da neke djelatnosti mogu obavljati samo odredene vrste preduzeca ili druge organizacije ili lica.

(3)Preduzeca mogu obavljati samo djelatnosti koje su u okviru djelatnosti upisanih u Registar. Pored djelatnosti upisanih u Registar, preduzece može obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnosti upisanoj u Registar ili su neophodne za postojanje preduzeca. (4)Pravni poslovi koje preduzece zakljuci sa trecim licem izvan registrovanih djelatnosti, smatrat ce se pravno valjanim, osim ako je trece lice znalo ili je moralo znati za prekoracenje. Upis djelatnosti u Registar ne podrazumijeva da je trece lice znalo ili moralo znati za prekoracenje.

(5)Preduzece može zapoceti sa obavljanjem djelatnosti nakon upisa u Registar i nakon što nadležni organ utvrdi da su ispunjeni uslovi za obavljanje djelatnosti, ako je to odredeno zakonom ili drugim propisom.

Odgovornost preduzeca i vlasnika

Clan 7

(1)Preduzece odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

(2) Preduzetnik odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

(3)Svaki clan društva sa neogranicenom odgovornošcu i komplementar u komanditnom društvu, odgovaraju za obaveze društva cjelokupnom svojom imovinom.

(4)Dionicar u dionickom društvu, clan društva sa ogranicenom odgovornošcu i komanditor u komanditnom društvu, odgovara za obaveze društva samo do visine svog uloga u kapitalu društva. Dionicar, clan društva sa ogranicenom odgovornošcu i komanditor odgovora za obaveze društva cjelokupnom svojom imovinom bez ogranicenja u sljedecim slucajevima:

 1. ako shodno clanu 4 ovog zakona, zastupa društvo prije nego što je društvo upisano u Registar,
 2. ako koristi društvo za postizanje licnih ciljeva koji nisu u skladu sa ciljevima društva i drugih vlasnika društva u cjelini,
 3. ako upravlja poslovima ili imovinom društva kao da su njegovi,
 4. ako koristi društvo da prevari povjerioce društva ili
 5. ako izazove ili utice na pojavu rasipanja ili trošenja imovine društva radi svoje licne koristi ili koristi trecih lica ili ako izazove ili utice na stvaranje obaveza društva, iako je znao ili jetrebalo da zna da društvo nece biti u stanju da takve obaveze izmiri.

Sjedište

Clan 8

Sjedište preduzeca je u mjestu odredenom u osnivackom aktu i upisano u Registar.

Podružnica

Clan 9

(1)Preduzece i preduzetnik mogu imati jednu ili više podružnica.

(2)Podružnica preduzeca nije pravno lice, vec cini poslovnu jedinicu preduzeca izdvojenu od sjedišta preduzeca. Podružnica zakljucuje pravne poslove u ime i za racun preduzeca.

(3)Podružnica preduzetnika je dio djelatnosti preduzetnika izdvojen od sjedišta preduzetnika.

(4)Podružnicu može osnovati domace i strano preduzece i domaci preduzetnik.

(5)Podružnica se upisuje u Registar.

Preduzeca sa sjedištem van Distrikta

Clan 10

(1)Preduzece i preduzetnik sa sjedištem izvan Distrikta, a ima registrovanu podružnicu u Distriktu, ima ista prava i položaj kao i preduzece i preduzetnik sa sjedištim u Distriktu, osim ako zakonom nije drugacije odredeno.

(2)Preduzece registrovano izvan Bosne i Hercegovine, može osnovati podružnicu u Distriktu, samo ako je osnovano u zemlji domicila duže od godinu dana ili ako ima minimalni kapital u iznosu od najmanje 500.000 KM/DEM ili protivvrijednosti u eurima.

Pocetak rada podružnice

Clan 11

(1)Podružnica glavnog preduzeca koje je registrovano van Distrikta, ne može poceti sa radomu Distriktu prije upisa u Registar.

(2)Na podružnicu iz stava 1 ovog clana, shodno ce se primjenjivati odredbe ovog zakona koje se odnose na poslovne knjige i godišnje poslovne izvještaje.

Glavna podružnica

Clan 12

(1)Ako preduzece koje je registrovano van Distrikta, istovremeno osnuje nekoliko podružnica u Distriktu, prijava za upis u Registar i naziv podružnice, moraju sadržavati naznaku, koja podružnica je glavna podružnica.

(2)Ako preduzece koje je registrovano van Distrikta osnuje uzastopno nekoliko podružnica u Distriktu, prijava za upis u Registar mora sadržavati redni broj svake podružnice.

DIO 2: ZAJEDNICKE ODREDBE

GLAVA 1: NAZIV PREDUZECA

Naziv

Clan 13

(1)Naziv preduzeca je ime pod kojim preduzece posluje.

(2)Naziv preduzeca sadrži oznaku djelatnosti, sjedište preduzeca i sljedece:

1.Naziv društva sa neogranicenom odgovornošcu sadrži prezime najmanje jednog clana, sa oznakom da postoje i drugi clanovi i sa oznakom «d.n.o.» (društvo sa neogranicenom odgovornošcu),

2.Naziv komanditnog društva sadrži prezime najmanje jednog komplementara sa oznakom «k.d.» (komanditno društvo), i ne smije sadržati imena niti jednog komanditora,

3.Naziv dionickog društva sadrži oznaku«d.d.» (dionicko društvo), i

4.Naziv društva sa ogranicenom odgovornošcu sadrži oznaku «d.o.o.» (društvo sa ogranicenom odgovornošcu).

(3)Preduzece može koristiti skraceni naziv koji sadrži rijeci ili naznake koje ga razlikuju od naziva drugih preduzeca, a naznacavaju oblik preduzeca. Naziv podružnice preduzeca sadrži pun naziv preduzeca, kao i sjedište podružnice i naznaku statusa podružnice.

(4)Naziv i skraceni naziv koji preduzece koristi upisuje se u Registar. U poslovnim djelatnostima, preduzece koristi samo svoj registrovani puni ili skraceni naziv, i taj naziv ce biti naznacen na poslovnim prostorijama preduzeca. U svom poslovanju preduzece koristi naziv koji je upisan u Registar.

(5)Naziv preduzeca se može prenijeti na drugo lice samo kao dio prenosa samog preduzeca.

Zabrane i ogranicenja naziva

Clan 14

(1)Naziv preduzeca ne može da sadrži:

 1. rijeci, znakove ili simbole koji su protivni zakonu ili javnom moralu ili koji vrijedaju nacionalna, religijska ili druga osjecanja javnosti,
 2. zašticene robne ili uslužne znakove ili trgovacke nazive drugih pravnih i fizickih lica,
 3. službene simboleili znakove,
 4. imena ili znakove entiteta Bosne i Hercegovine, strane zemlje ili medunarodne organizacije ili
 5. rijeci ili znakove koji bi mogli dovesti do stvaranja zabune u pogledu vrste i obima poslovanja ili dovesti do zamjene s nazivom ili znakom drugog preduzeca ili povrede prava drugih lica.

(2)Naziv preduzeca može sadržati rijeci «Brcko», «Distrikt» i «Bosna i Hercegovina», kao i njihove izvedenice i skracenice, samo uz dozvoluOdjela za strucne i administrativne poslove.

(3) Naziv preduzeca može sadržavati ime i prezime lica koje nije osnivac preduzeca, samo po odobrenju tog lica ili njegovih zakonskih nasljednika.

(4)Na zahtjevOdjela za strucne i administrativne poslove ili lica pomenutih u prethodnom stavu, Sud ce izbrisati u Registru rijeci, imena i prezimena, koja su unesena kao dodatni sastojci naziva preduzeca.

Jezik na kojem naziv glasi

Clan 15

(1)Naziv mora biti napisan na jeziku u službenoj upotrebi u Distriktu, a prevod na strani jezik može se upotrebljavati samo zajedno sa nazivom na jeziku u službenoj upotrebi.

(2)Naziv može sadržavati strane rijeci koje su uobicajene ili za njih nema odgovarajuce rijeci u jeziku u službenoj upotrebi u Distriktu.

Prezime kao dio naziva preduzeca

Clan 16

(1) Ako naziv društva sa neogranicenom odgovornošcu ili komanditnog društva sadrži prezime koje vec postoji u nazivu prethodno registrovanog preduzeca, takav naziv preduzeca bitce promijenjen ili ce mu se dodati imena ili rijeci koje ce ga razlikovati od naziva prethodno registrovanog preduzeca.

(2) Ako prezime lica ostane dio naziva preduzeca po okoncanju njegovog clanstva u preduzecu i ako on ili njegovi zakonski nasljednici zahtijevaju, njegovo prezime ce biti izbrisano iz naziva preduzeca i više ne smije biti ukljuceno u naziv preduzeca.

Ekskluzivnost naziva preduzeca

Clan 17

(1)Naziv preduzeca mora se jasno razlikovati od naziva drugih preduzeca, koja su registrovana u Distriktu.

(2)Sud ce odbiti prijavu za upis u Registar, ako naziv preduzeca nije u saglasnosti sa ovim zakonom ili ako se naziv ne razlikuje dovoljno od naziva vec registrovanih preduzeca u Distriktu.

(3)Ako registrovano preduzece smatra da se naziv drugog preduzeca ne razlikuje jasno od njegovog naziva, može podnijeti zahtjev za brisanje naziva kasnijeg registrovanog preduzeca iz Registra, kao i tužbu radi naknade štete koja je nastala kao posljedica korištenja spornog naziva u roku od tri (3) mjeseca od saznanja spornog naziva, a najkasnije u roku od tri (3) godine od objavljivanja spornog naziva u Službenom glasniku.

GLAVA 2: REGISTROVANJEPREDUZECA

Obaveza registrovanja

Clan 18

(1)Preduzece, preduzetnik i podružnica sa sjedištem u Distriktu, upisuje se u Registar po postupku propisanim Zakonom o Registru preduzeca i preduzetnika Brcko dsitrikta Bosne i Hercegovine.

(2)Preduzece, preduzetnik i podružnica iz prethodnog stava mora u Distriktu imati ovlašteno lice za prijem sudskih i drugih službenih pismena.

(3)U Registar se upisuju naziv, sjedište, oblik, djelatnost, zastupnik, osnivacki ulog, osnovni kapital i drugi podaci propisani zakonom i drugim propisom.

Izmjene i dopune i prestanak preduzeca

Clan 19

(1)U slucaju promjene podataka koji su upisani u Registar ili nastanka uslova za brisanje odredenih podataka iz Registra, preduzece je dužno da podnese prijavu za upis promjena ili brisanja uRegistar, u roku od osam (8) dana od dana nastanka uslova za upis promjene ili brisanja podataka.

(2)Ukoliko registrovano preduzece prestaje da postoji zbog likvidacije, spajanja, smrti fizickog lica ili drugih okolnosti, likvidator ili zakonski nasljedniktog preduzeca (ili drugo lice obavezano zakonom dužno je da podnese prijavu za upis brisanja preduzeca iz Registra u roku od osam (8) dana od dana nastanka uslova za upis brisanja preduzeca.

GLAVA 3: ZASTUPANJE

Zastupanje preduzeca

Clan 20

Preduzece zastupa lice odredeno zakonom ili osnivackim aktom preduzeca (zastupnik).

Prokura Clan 21

Preduzece može dati prokuru jednom ili vecem broju lica, u skladu sa postupkom odredenim u osnivackom aktu preduzeca. Preduzece može imenovati jednog ili više prokurista (lica sa ovlaštenjem za zastupanje) samo za podružnicu, pod uslovom da je to ogranicenje jasno naznaceno u Registru, a u protivnom ce se smatrati da je prokura data za preduzece u cjelini.

Zajednicka prokura

Clan 22

Prokura može biti data istovremeno vecem broju lica, tako da svi oni zajedno zastupaju preduzece, a izjava volje treceg lica data samo jednom od njih pravno je valjana.

Obim prokure

Clan 23

(1)Prokura ovlašcuje prokuristu da vrši sve pravne poslove u okviru djelatnosti preduzeca, osim ako uslovima prokure ta ovlaštenja nisu ogranicena. Prokura ne sadrži ovlaštenja za zakljucivanje poslova koji se odnose na otudenje i opterecenje nekretnina, za koje prokurist mora imati posebno ovlaštenje.

(2)Ogranicenje prokure koje nije predvideno ovim zakonom, nema pravno dejstvo prema trecim licima.

Prestanak prokure Clan 24

Prokura uvijek može biti opozvana. Prokura koja ima naznacen rok ili datum prestanka prestaje po isteku tog roka ili datuma. Prokura data od strane preduzetnika, ne prestaje smrcu ili invalidnošcu preduzetnika.

Prenos prokure Clan 25

Prokurist ne može, davanjem prokure ili na drugi nacin, prenositi svoje ovlaštenje na druga lica.

Registrovanje prokure

Clan 26

(1)Preduzece je dužno da prijavi upis uRegistar davanje iliprestanak prokure.

(2)Potpis prokurista deponuje se uRegistru. Pri potpisivanju u ime preduzeca prokurist koristi oblik potpisa koji je deponovan uRegistru, uz napomenu da je on imenovani prokurist.

GLAVA 4: POSLOVNA TAJNA I ZABRANA KONKURENCIJE

Definicija poslovne tajne

Clan 27

(1)Poslovna tajna oznacava svaki podatak koji je odreden kao takav pismenom odlukom preduzeca. Sa takvom odlukom ce se upoznati vlasnici, zaposlenici, clanovi organa preduzeca i druga lica koja su obavezna da cuvaju poslovnu tajnu. (2)Podaci koji bi ocito izazvali znatnu štetu preduzecu ako bi došli u posjed neovlaštenog lica, takoderce se smatrati poslovnom tajnom, bez obzira da li su odredeni kao takvi odlukom iz prethodnog stava.

(3)Podaci koji su zakonima Distrikta odredeni kaojavni ili se moraju predavati ili objaviti, kao i podaci o kršenju zakona, dobrih poslovnih obicaja, nacela poslovnog morala i ravnopravnog obavljanja djelatnosti, ne mogu se odrediti kao poslovna tajna.

Zaštita poslovnih tajni

Clan 28

(1)Preduzece je dužno pismenom odlukom iz clana 27 stava 1 ovog zakona, odrediti nacin zaštite poslovnih tajni i identitet i odgovornost lica koja su obavezna da ih cuvaju.

(2)Lica van preduzeca takoder su obavezna da cuvaju poslovnu tajnu preduzeca ako znaju ili bi, s obziromna prirodu podataka, morali da znaju da ti podaci cine poslovnu tajnu.

(3)Pravni posao kojim se protivno zakonu i volji preduzeca prenosi poslovna tajna neovlaštenim licima, je zabranjen.

Zabrana konkurencije Clan 29

(1) Clan društva sa neogranicenom odgovornošcu, komplementar u komanditnom društvu, vlasnik udjela i clan uprave i nadzornog odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu, clan uprave i clan nadzornog odbora dionickog društva i prokurist, ne mogu imati to svojstvo, niti biti zaposleni, odnosno zastupnici drugog preduzeca, cije su djelatnosti u konkurentnom odnosu prema djelatnosti prvog preduzeca, niti može biti preduzetnik koji obavlja takvu djelatnost.

(2) Osnivackim aktom ili statutom preduzeca može se utvrditi da zabrana iz prethodnog stavatraje i poslije gubitka svojstva iz tog stava, ali ne duže od dvije (2) godine, i mogu se odrediti izuzetne okolnosti kada ta lica mogu ucestvovati u aktivnostima konkurentnog preduzeca.

(3) Aktima iz prethodnog stava se mogu odrediti ista ogranicenja i za komanditore u komanditnom društvu, odnosno za dionicare u dionicarskom društvu.

(4)Odredbe ovog clana ne ogranicavaju, niti uticu na posebne zabrane konkurencije koje važe za zaposlene u preduzecu.

Kršenje zabrane konkurencije

Clan 30

(1)Ukoliko neko lice prekrši klauzulu zabrane konkurencije, preduzece može zahtijevati naknadu štete.

(2)Preduzece takoder može tražiti od pocinioca, da na preduzece prenese korist ostvarenu poslovima koje je zakljucio za svoj racun kršenjem klauzule zabrane konkurencije.

(3)Prava predvidena ovim clanom zastarijevaju, u roku od tri (3) mjeseca od dana kada je preduzece saznalo za kršenje klauzule zabrane konkurencije i za identitet pocinioca, a najkasnije u roku od jedne (1) godine od dana kada je kršenje ucinjeno.

GLAVA 5: POSLOVNE KNJIGE I GODIŠNJI ZAVRŠNI RACUN

ODJELJAK 1: OPCE ODREDBE

Obim i principi Clan 31

(1)Preduzece koje ima sjedište u Distriktu ili posluje u skladu sa zakonima Distrikta, vodit ce poslovne knjige,pripremati obracune ipredavati godišnjezavršni racun u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih zakona i propisa Distrikta. Preduzece ce postupati u skladu sa Zakonom o racunovodstvu, Medunarodnim racunovodstvenim standardima i Medunarodnim kodeksom racunovodstvenih nacela.

(2) Racunovodstveni iskazi moraju istinito i objektivno prikazivati stanje sredstava, izvore sredstava, prihoda i rashoda. Opci zahtjevi za pripremanje finansijskih izvještaja su tacnost, stalnost, dosljednost, bilježenje promjena u trenutku njihovog pojavljivanja, pouzdanost, relevantnost, vjerodostojnost, uporedivost, razumljivost, kompletnost,

opreznost, neutralnost, akrualna osnova, kao i drugi zahtjevi u skladu sa zakonom i drugim propisom.

Mala, srednja i velika preduzeca

Clan 32

(1)Preduzeca i preduzetnici se razvrstavaju na mala, srednja ili velika, prema sljedecem kriteriju:

 1. broj zaposlenih,
 2. prihod i
 3. prosjecan nivo imovine prema godišnjem knjigovodstvenom obracunu za posljednju poslovnu godinu.

(2)Malo preduzece je onokoje zadovoljava najmanje dva od sljedecih kriterija:

 1. broj zaposlenih nije veci od 50,
 2. godišnji prihod niži od 2.800.000 KM i
 3. prosjecna vrijednost imovine na pocetku i na kraju poslovne godine nije veca od 1.400.000 KM.

(3)Srednje preduzece je ono koje sene može svrstati u mala i koje zadovoljava najmanje dva od sljedecih kriterija:

 1. broj zaposlenih nije veci od 250,
 2. godišnji prihod niži od 11.000.000 KM i
 3. prosjecna vrijednost imovine na pocetku i na kraju poslovne godine nije veca od 5.500.000 KM.

(4)Veliko preduzece oznacava preduzece koje prevazilazi najmanje dva kriterija iz prethodnog stava, a u svim slucajevima je to banka i osiguravajuce društvo.

Odgovornost za obracune i završne racune

Clan 33

(1)Uprava preduzeca je odgovorna za pravovremenu pripremu i tacnost racunovodstvenog obracuna i godišnjeg završnog racuna, koje dostavlja nadležnom licu ili tijelu preduzeca na saglasnost, na nacin i u roku odredenim zakonom, drugim propisom, osnivackim aktom ili statutom preduzeca. (2)Lica ili tijela nadležna dadaju saglasnost su:

 1. clanovi društva sa neogranicenom odgovornošcu i komplementari komanditnog društva,
 2. nadzorni odbor u dionickom društvu,
 3. nadzorni odbor, ukoliko postoji, ili u protivnom skupština društva sa ogranicenom odgovornošcu.

(3)Poslove vodenjaposlovnih knjiga i sastavljanje knjigovodstvenih iskaza, može obavljati lice koje ima odgovarajucu školsku spremu i ispunjava uslove propisane zakonom i drugim propisom.

Cuvanje knjiga i dokumentacije

Clan 34

Preduzece koje je dužno da priprema i podnosi racunovodstvene obracune i godišnje završne racune, cuvatce ih na sigurnom u skladu sa Medunarodnim racunovodstvenim standardima, kojima se utvrduju rokovi i nacin cuvanja knjigovodstvenih dokumenata, poslovnih knjiga, racunovodstvenih iskaza i poslovnih izvještaja.

Preduzeca kod kojih se obavezno vrši revizija

Clan 35

Na godišnjem racunovodstvenom obracunu velikih komanditnih društava, velikih i srednjih dionickih društava, velikih društava sa ogranicenom odgovornošcu, i svih drugih društava cijimse papirima od vrijednosti trguje, izvršitce se revizija u skladu s posebnim propisima, u roku od šest (6) mjeseci po završetku poslovne godine.

ODJELJAK 2: KNJIGOVODSTVENI DOKUMENTI IPOSLOVNE KNJIGE

Poslovne knjige Clan 36

(1)Svako preduzece je dužno da vodi svoje poslovne knjige u skladu sa izvornom knjigovodstvenom dokumentacijom, koja je pismena isprava o nastaloj poslovnoj promjeni, sastavljena u skladu sa zakonom, standardima i kodeksom.

(2)Vrste poslovnih knjiga i knjigovodstvene dokumentacije, njihov sadržaj, nadzor, premještanje i cuvanje, moraju biti u skladu sa zakonom, standardima i kodeksom.

(3)Poslovne knjige se vode u skladu sa sistemom dvojnog knjigovodstva.

Kontni racun i izgled racuna Clan 37

(1)Preduzece vodi knjige u skladu sa kontnim racunom zasnovanim na važecim knjigovodstvenim standardima.

(2)Preduzece ce odabrati jedan od propisanih obrazaca racuna utvrdenih zakonom ili drugim propisom, i koristitce ga u razvoju kontnog racuna za vodenje svojih poslovnih knjiga.

ODJELJAK 3: KNJIGOVODSTVENI IZVJEŠTAJI-OPCE

Neophodni uslovi i sadržaj Clan 38

(1)Godišnji završni racun, sa knjigovodstvenim izvještajem, pripremaju sva mala dionicka društva, sva srednja preduzeca,sva velika preduzeca i sva ostala preduzeca cijim se

papirima od vrijednostitrguje. U tu svrhu se vrši razvrstavanje po velicini za poslovnu
godinu za koju se priprema završni racun preduzeca.

(2)Godišnji završni racun mora da sadrži:

 1. knjigovodstveni bilans, koji prikazuje stanje imovine i dugovanja u odnosu na izvore sredstava nakraju poslovne godine,
 2. izjavu o dobiti/gubicima koja prikazuje prihod, troškove i finansijski rezultat na kraju poslovne godine,
 3. u slucaju preduzeca navedenih u clanu 35 ovog zakona, izjavu o izvorima i upotrebi sredstava i
 4. izjavu o upotrebi dobiti i pokrivanju gubitaka.

Knjigovodstveni izvještaj Clan 39

Knjigovodstveni izvještaj sadrži:

 1. podatke o primijenjenim metodama valorizacije stavki u knjigovodstvenim izvještajima,
 2. rašclanjivanje sintetickih podataka iz knjigovodstvenih izvještaja radi omogucavanja razumijevanja i analize i
 3. podatke o podružnicama izvan Bosne i Hercegovine.

Knjigovodstveni bilans Clan 40

Minimum podataka iz knjigovodstvenog bilansa dijeli se na podatke o potraživanjima i podatke o dugovanjima, aktivi i pasivi prema izvoru sredstava. Sva preduzeca moraju da obezbijede sljedece podatke:

 1. Minimum podataka o aktivi:
1)osnovna sredstva: nematerijalna dugorocna potraživanja, materijalna osnovna
sredstva i dugorocne investicije,
2) tekuca aktiva, dugorocna potraživanja od poslovne aktivnosti, kratkorocna
potraživanja od poslovne aktivnosti, kratkorocne investicije, gotovina i unaprijed
placeni troškovi.
 1. Minimum podataka o obavezama prema izvorima sredstava:
1)kapital: osnovni kapital, revalorizacione rezerve, ostale rezerve, neraspodijeljen
profit, i gubitak (prema prilogodenoj vrijednosti kapitala),
2)dugorocna obezbjedenja protiv rizika i troškova,
3)dugorocne obaveze,
4)kratkorocne obaveze,
5)odloženi prihodi i krediti.

Izvještaj o dobiti i gubicima poslovanja

Clan 41

Minimum podatakakoji su sadržani u izjavi o poslovanju, dijele se na podatke o prihodu i podatke o troškovima. Važeci knjigovodstveni standardi odreduju podatke u izjavi o prihodu za preduzeca navedena u clanu 35 ovog zakona; sva ostala preduzeca moraju kao minimum navesti u izjavi:

 1. Minimum podataka o prihodu:
1)prihod od poslovanja,
2)prihod od investicija i dospjelih kamata i
3)vanredni prihod.
 1. Minimum podataka o izdacima:
1)troškovi u stvaranju zaliha,
2)troškovi u konacnim zalihama,
3)troškovi materijala,
4)troškovi angažovanihusluga,
5)amortizacija,
6)plate,
7)nabavna vrijednost prodatih dobara i materijala,
8)porezi i doprinosi nezavisni od poslovnih rezultata,
9)troškovi finansiranja,
10) vanredni troškovi i
11) pokrivanje gubitaka iz prethodnih godina.
 1. Minimum podataka o poslovnim rezultatima:
1)dobit prije oporezivanja,
2)gubitak prije oporezivanja,
3)porezi i doprinosi zavisni od poslovnih rezultata,
4)neto dobit i
5)gubitak nakon placanja poreza.

Konsolidovani, zajednicki izvještaji

Clan 42

(1)Povezanapreduzeca takodersastavljajukonsolidovane /zajednicke izvještajekoji se sastoje od konsolidovanih bilansa i konsolidovanog racuna dobiti i gubitaka sa potrebnim objašnjenjima, prema uslovima i na nacin predviden važecim knjigovodstvenim standardima.

(2)Preduzece koje se pripaja ili spaja sa drugim preduzecem priprema svoje knjigovodstvene izvještaje sa danom upisa pripajanja ili spajanja u Registar, u roku od dva (2)mjeseca od takvog upisa.

Knjigovodstveni izvještaji u likvidaciji ili stecaju

Clan 43

Preduzece u postupku likvidacije ili stecaja priprema svoje knjigovodstvene izvještaje sa danom koji prethodi otvaranju takvih postupaka.

ODJELJAK 4: VALORIZACIJASTAVKI U KNJIGOVODSTVENOJ IZJAVI

Osnova i principi valorizacije Clan 44

Preduzece ce vršiti valorizaciju stavki u svojoj knjigovodstvenoj izjavi u skladu sa zakonom, knjigovodstvenim standardima, opcim zahtjevima za izradu knjigovodstvenih izvještaja i opcim principima valorizacija stavki u ovim izvještajima.

Godišnji inventar Clan 45

(1)Bilans aktive i pasive prema izvorima sredstava u poslovnim knjigama preduzeca usaglasit ce se prema stvarnom stanju utvrdenom inventarisanjem, sprovedenim najmanje jednom godišnje, izuzev ukoliko je zakonom predviden drugaciji interval za odredenu vrstu imovine.

(2) Fizicko inventarisanje se vrši na nacin propisan zakonom, drugim propisom i aktom preduzeca.

Amortizacija Clan 46

Preduzece utvrduje godišnju stopu amortizacije u skladu sa zakonom, drugim propisom, osnivackim aktom ili statutom preduzeca.

Imovina u devizama i dragocjenim metalima

Clan 47

(1)Vrijednost deviza se utvrduje prema srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan izrade bilansa.

(2)Vrijednost dragocjenih metala i stvari napravljenih od njih utvrditce se najmanje u visini referentne vrijednosti dragocjenih metala na medunarodnom tržištu.

Nenovcana aktiva i pasiva Clan 48

(1)Nenovcana imovina, potraživanja, obaveze i kapital, iskazatce se na kraju poslovne godine u svojoj stvarnoj vrijednosti.

(2)Revalorizacija stavki iz prethodnog stava utvrditce se odgovarajucim knjigovodstvenim standardima.

Raspodjela dobiti i pokrivanje gubitaka

Clan 49

(1)Osim u slucajevima odredenim ovim zakonom, osnivackim aktom ili statutom, preduzece vrši raspodjelu neto dobiti iz poslovne godine, najkasnije u roku od pet (5) godina od dobijanja saglasnosti na knjigovodstvenu izjavu za tu godinu.

(2)Preduzece ce prikazati gubitak kao uskladivanje vrijednosti kapitala i pokrice ga najkasnije u roku od pet (5) godina na teret prihoda tokom ovog perioda, i nakon toga, otpisivanjem sastavnih dijelova kapitala preduzeca.

ODJELJAK 5: UVID JAVNOSTI

Priprema i sadržaj godišnjeg završnog racuna

Clan 50

(1)Preduzece koje je u skladu s clanom 38 ovog zakona, obavezno da pripremi knjigovodstveni izvještaj za poslovnu godinu takodermora da pripremi godišnji završni racun.

(2)Godišnji završni racun preduzeca sastojat ce se od godišnjih knjigovodstvenih izvještaja, sa objašnjenjima, i sljedecih dodatnih podataka:

 1. podataka i objašnjenja u vezi sa znacajnim poslovnim dogadajima i rezultatima poslovnih transakcija,
 2. razumno predvidivih buducih poslovnih dogadaja i njihov vjerovatni uticaj na poslovno i finansijsko stanje preduzecai
 3. podatke o emisiji i kupovini sopstvenih dionica ili drugih vlasnickih ulaganja.

(3)Godišnji završni racuni malih preduzeca mogu se sastojati samo od njihovih knjigovodstvenih izvještaja, sa objašnjenjima, i ne moraju da sadrže gore navedene dodatne informacije.

Podnošenje završnih racuna za upis u Registar

Clan 51

(1)Preduzece koje je obavezno da izradi godišnji završni racun u skladu s clanom 50 ovoga zakona podnosi, osim ako nije drugacije odredeno sljedecim stavovima ovog clana, svoj godišnji završniracun za evidentiranje u Registar u roku od dva (2) mjeseca nakon završetka poslovne godine.

(2)Konsolidovani izvještaji podnosit ce se u Registar uroku od tri (3) mjeseca nakon završetka poslovne godine.

(3)Preduzeca koja su dužna da obave reviziju svojih godišnjih završnih racuna prema clanu 35 ovog zakona podnositce ih u Registar u roku od trideset (30) dana nakon prijema obavještenja o reviziji, ali ne kasnije od osam (8) mjeseci nakon završetka poslovne godine.

(4)Izvještaj upisan u Registar sadržavatce ovjerenu odluku ili rješenje nadležnog tijela ili lica u preduzecu ovlaštenog da daje saglasnost prema clanu 33 ovog zakona, uz koju ce se priložiti i potvrda potpisana od strane finansijskog ili drugog odgovarajuceg direktora preduzeca, a kojom se potvrduje da su podaci u izvještaju tacni i potpuni i da je izvještaj pripremljen u skladu sa važecim propisima.

Javnost podataka Clan 52

Podaci iz završnog racuna deponovani u Registru su javni i dostupni na uvid.

GLAVA 6: STANDARDI PONAŠANJA ODGOVORNOG LICA PREDUZECA IPRAVNA

ZAŠTITA VLASNIKA KAPITALA PREDUZECA

Standardi ponašanja odgovornog lica

Clan 53

(1) Odgovorno lice u preduzecu (clan 2 tacka 8 ovog zakona) je dužno da izvršava dužnosti sa pažnjom dobrog privrednika i na nacin za koji osnovano vjeruje da je u najboljem interesu preduzeca.

(2) U izvršavanju dužnosti odgovorno lice ima pravo da se osloni na:

 1. informacije, izvještaje i izjave, ukljucujuci i knjigovodstvene izvještaje kao i ostale finansijske podatke, pripremljene ili prezentirane odstrane ostalih odgovornih lica ili zaposlenika preduzeca, za koje on osnovano vjeruje da su savjesni i kompetentni po tim pitanjima,
 2. podatke dobijene od pravnih savjetnika, revizora, ili drugih lica u pitanjima za koje vjeruje da su u profesionalnoj ilistrucnoj kompetenciji tih lica.

(3)Odgovorno lice ne postupa sa pažnjom dobrog privrednika, ukoliko se oslanja na podatke za koje zna ili bi trebalo da zna da su netacni.

(4)Odgovorno lice nije odgovorno za aktivnosti koje preduzima ili propušta da preduzme u svom svojstvu, osim:

 1. ukoliko prekrši ili ne vrši svoje dužnosti u saglasnosti sa ovim clanom i
 2. ukoliko je kršenje ili nevršenje dužnosti ucinjeno namjerno ili s grubom nepažnjom.

(5)Odgovorno lice ne smije zakljuciti pravni posao u ime i za racun preduzeca, ako ce izvršenjem tog posla on ili drugo lice steci korist koja je u suprotnosti sa zakonom, dobrim poslovnim obicajima ili odredbama osnivackog akta, statuta ili drugog akta preduzeca kojim se ureduju primanja zaposlenika (direktan interes).

(6)Za zakljucivanje pravnih poslova preduzeca u kojima odgovorno lice ima indirektan interes, potrebna je saglasnost nadzornog odbora preduzeca, a ukoliko nadzorni odbor nije formiran, saglasnost daje skupština preduzeca ili drugi organ vlasnika kapitala preduzeca.

(7)Odgovorno lice ima indirektan interes u pravnom poslu preduzeca, ako je stranka u pravnom poslu clan porodice odgovornog lica ili drugo pravno lice u kom clan porodice odgovornog lica ima materijalni ili finansijski interes, ili je u njemu odgovorno lice.

(8)U donošenju odluke iz stava 6 ovoga clana ne mogu ucestvovati lica koja imaju direktan ili indirektan interes odreden u stavovima5 i 7 ovog clana.

(9)Preduzece ne može davati novac na zajam odgovornom licu, niti davati garancije za obaveze odgovornog lica.

(10) Osim u slucajevima kada postoji opravdan razlog da se osloni na informacije navedene u stavu 2 ovog clana, odgovorno lice koje glasa za raspodjelu dividendi koja je suprotna zakonu ili se saglasi sa dividendom ili drugom raspodjelom u suprotnosti sa zakonom ili aktima preduzeca, licno je odgovoran preduzecu cjelokupnom svojom imovinom za iznos dividendi ili drugih davanja koja premašuju zakonski ili aktom preduzeca dozvoljeni iznos raspodjele. Lice koje je odgovorno za takvu nedozvoljenu dividendu ili drugu raspodjelu, ima pravo na srazmjernu nadoknadu od svakog drugog lica koje je glasalo za raspodjelu ili se saglasio sa raspodjelom, kao i od svakog vlasnika kapitala preduzeca, za iznos koji je to lice prihvatilo.

Nadoknada troškova postupka odgovornom licu

Clan 54

(1)Preduzece može odgovornom licu koje ucestvuje kao stranka u postupku zbog svoje funkcije u preduzecu, nadoknaditi troškove koje je pretrpilo tokom postupka:

 1. ako je ponašanje tog lica bilo u skladu sa standardima ponašanja iz clana 53 ovog zakona i
 2. ako je to lice osnovano vjerovalo: 1) da je njegovo ponašanje bilo u najboljem interesu preduzeca ili 2) da njegovo ponašanje nije bilo suprotno zakonu i interesima preduzeca.

(2)Preduzece ce nadoknaditi odgovornom licu, koje je zbog funkcije u preduzecu ucestvovalo i sa uspjehom okoncalo postupak, sve osnovane troškove koje je imalo u vezi sa postupkom.

(3) Odgovorno lice može protiv preduzeca podnijeti Sudu zahtjev za nadoknadu troškova iz stava 2 ovoga clana.

Osiguranje od odgovornosti odgovornog lica

Clan 55

Preduzece može zakljuciti ugovor o osiguranju od odgovornosti svojih odgovornih lica za štetu koja ta lica u obavljanju svojih funkcija pricine trecim licima.

Izvedene tužbe preduzeca i vlasnika kapitala preduzeca

Clan 56

(1)Preduzece može od odgovornog lica zahtijevati naknadu štete koja je nastala povredom standarda ponašanja iz clana 53 ovog zakona.

(2)Postupak radi naknade štete u ime preduzeca, može pokrenuti bilo koji vlasnik kapitala preduzeca.

DIO 3: PREDUZETNIK

Shodna primjena zakona Clan 57

(1)Odredbe ovoga zakona koje se odnose na osnivacki akt (clan 5), sjedište preduzeca (clan 8), djelatnost (clan 6), naziv (clanovi od13 do 17), prokuru (clanovi od21 do 26), poslovnu tajnu (clanovi27 i 28) i Registar (clanovi18 i 19), shodno se primjenjuju na preduzetnike.

(2)Odredbe ovoga zakona koje se odnose na poslovne knjige (clanovi od 36 do 52) shodno se primjenjuju na preduzetnike koji zadovoljavaju uslove za srednja ivelika preduzeca (clan 32).

Posebnosti preduzetnika Clan 58

(1)Naziv pod kojim preduzetnik obavlja djelatnost, pored oznake djelatnosti, sjedišta i mogucih dodataka (clan 13), sadrži ime i prezime preduzetnika sa oznakom «s.p.» (samostalni preduzetnik).

(2)Obavljanje djelatnosti preduzetnika prestaje:

1.pismenom odjavom,
2.ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti,
3.istekom vremena za koje je obavljanje djelatnosti registrovano,
4.gubitkom poslovne sposobnosti,
5.smrcu,
6.zabranom obavljanja djelatnosti,
7.poništenjem rešenja o upisu u Registar,
8.u drugim slucajevima propisanim zakonom.

(3)Preduzetnik je dužan da obavijesti svoje povjerioce preporucenom pošiljkom i stavljanjem obavještenja na poslovnim prostorijama, o namjeri prestanka obavljanja djelatnosti i datumu tog prestanka, najkasnije tri (3) mjeseca prije prijavljivanja prestanka obavljanja djelatnosti u Registar.

DIO 4: DRUŠTVA

GLAVA 1: DRUŠTVO SANEOGRANICENOM ODGOVORNOŠCU

ODJELJAK 1: OSNIVANJE

Definicija Clan 59

(1)Društvo saneogranicenom odgovornošcu je društvo dva ili više lica koja za obaveze društva odgovaraju cjelokupnom svojom imovinom.

(2)Društvo sa neogranicenom odgovornošcu osniva se ugovorom izmedu clanova društva.

Primjena Zakona o obligacionim odnosima

Clan 60

Ukoliko ovim zakonom nije drugacije odredeno, na ugovor o osnivanju društva sa neogranicenom odgovornošcu primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ili drugog odgovarajuceg propisa koji ureduju ugovore.

Prijava za upis u Registar Clan 61

(1)Uzpodatke iz clana 18 stava3 ovog zakona, prijava za upis u Registar sadrži ime, prezime i adresu prebivališta ili naziv i sjedište clanova društva i prava i obaveze clanova.

(2)Prijavu za upis osnivanja društva sa neogranicenom odgovornošcu u Registar potpisuju svi clanovi društva.

ODJELJAK 2: PRAVNI ODNOSI IZMEÐU CLANOVA

Sloboda ugovaranja Clan 62

Pravni odnosi izmedu clanova regulišu se ugovorom o osnivanju društva.

Ulog Clan 63

(1)Ukoliko nije drugacije odredeno, clanovi ce ucestvovati sa jednakim ulozima.

(2)Ulog clanova može biti u novcu, stvarima, pravima ili uslugama. Vrijednost uloga u stvarima i pravima clanovi sporazumno procjenjuju i iskazuju u novcu.

(3)Clan nije obavezan da svoj ulog poveca iznad ugovorenog iznosa, niti da ga u slucaju smanjenjabez svoje krivice, dopuni.

Ispunjavanje obaveza Clan 64

(1)Clanovi obavljaju svoje dužnosti i ispunjavaju svoje obaveze s jednakom brižljivošcu i pažnjom koju pokazuju u obavljanju svojih privatnih poslova.

(2)Clan je odgovoran društvu i clanovimadruštva za štetu koju nanese društvu, a koja nastupi kao posljedica postupanja protivno standardima ponašanja odgovornog lica iz clana 53 ovog zakona.

Nadoknada troškova i obeštecenje Clan 65

(1)Clan društva ima pravo da od društva zahtijeva naknadu opravdanih troškova koji su nastali obavljanjem poslova društva i na naknadu troškova u slucajevima iz clana 54 ovog zakona. Clan društva ima pravo da od društva zahtijeva kamatu od dana nastalih troškova.

(2)Clan društva može zahtijevati od društva unaprijed isplatu troškova koji su potrebni za upravljanje poslovima društva.

(3)Clan društva ce bez odlaganja isplatiti društvu bilo kakvu dobit koja pripada društvu, naplacenu za racun društva od trecih osoba.

Placanje kamate Clan 66

Clan društva koji ne isplatisvoj novcani ulog društvu ili ne isplati pravovremeno društvu novac koji primi za racun društva, ili bez ovlaštenja koristi novac društva za svoje vlastite potrebe ili ne ispoštuje ostale novcane obaveze, dužan je da plati društvu kamatu na takve sume.

Nepoštovanje zabrane konkurencije Clan 67

(1)Ukoliko se clan društva ne pridržava zabrane konkurencije iz clana 29 ovog zakona, preostali clanovi društva odlucitce o zahtjevu za naknadu štete predvidenu clanom 29 ovog zakona.

(2)Primjena clana 29ovog zakona, ne iskljucuje pravo clanova društva da zahtijevaju prestanak društva i ispunjavanje ostalih zahtjeva, u skladu sa ovim zakonom ili ugovorom o osnivanju društva.

Upravljanje poslovima Clan 68

(1)Ukoliko nije drugacije odredeno ugovorom o osnivanju društva, svi clanovi društva imaju pravo i obavezu da upravljaju poslovima društva.

(2)Ako je ugovorom o osnivanju društva, upravljanje poslovima prenijeto na jednog ili više clanova, ostali clanovi nisu ovlašteni da upravljaju poslovima društva.

Prenos prava naupravljanje poslovima

Clan 69

(1)Clan društva nije ovlašten da prenosi pravo upravljanja poslovima društva na treca lica, ukoliko takav prenos nije dozvoljen ugovorom o osnivanju društva ili nije prihvacen od strane svih ostalih clanova.

(2)Ukoliko je pravo na upravljanje poslovima društva, prenijeto na trece lice u skladu sa prethodnim stavom, clan koji je izvršio prenos, odgovoran je samo za nemarnost ili zloupotrebu prilikom izbora osobe na koju se pravo prenosi.

Upravljanje poslovima od strane više clanova

Clan 70

(1)Ukoliko su svi ili samo pojedini clanovi ovlašteni da upravljaju poslovima društva, svaki od njih je ovlašten da samostalno vodi posao. Ukoliko se medutim, jedan od clanova koji je ovlašten da upravlja poslovima, protivi odredenom poslu društva, taj posao se nece izvršiti.

(2)Ako je ugovorom o osnivanju društva, odredeno da clanovi ovlašteni da upravljaju poslovima društva, mogu upravljati samo zajednicki, za izvršenje svakog pojedinog posla potrebno je odobrenje svih clanova, osim u slucaju kada bi odlaganje moglo rezultirati gubitkom ili štetom za društvo.

Nepoštovanje uputstava i obaveze informisanja

Clan 71

(1)Ugovorom o osnivanju društva može se odrediti da su clanovi koji upravljaju poslovima društva, obavezni da uzimaju u obzir uputstvaostalih clanova. Ukoliko clan smatra da su uputstva u pogledu odredenih okolnosti necjelishodna, on ce o tome obavijestiti ostale clanove radi donošenja odluke, osim u slucaju kada bi odlaganje moglo rezultirati gubitkom ili štetom za društvo.

(2)Clan koji upravlja poslovima društva, dužan je da ostalim clanovima društva podnosi izvještaje o poslovanju društva i da im na njihov zahtjev podnese obracun.

Obim ovlaštenja u upravljanju poslovima

Clan 72

(1)Ovlaštenje u upravljanju poslovima društva ukljucuje sve uobicajene poslove društva.

(2)Poslovi koji su van uobicajenih poslova društva, odobravaju se od strane svih clanova.

(3)Za imenovanje prokurista potrebno je odobrenje svih clanova koji su ovlašteni da upravljaju poslovima društva, osim u slucajevima u kojima bi cekanje na odobrenje moglo rezultirati gubitkom ili štetom za društvo. Prokuristu može opozvati bilo koji clan ovlašten da imenuje ili da ucestvuje u imenovanju prokurista.

Oduzimanje prava na upravljanje poslovima

Clan 73

Ako postoje opravdani razlozi, a narocito ako clan društva postupi suprotno standardima ponašanja iz clana 53 ovog zakona ili se pokaže nesposobnim za pravilno upravljanje poslovima, Sud ga može na osnovu zahtjeva svih ostalih clanova i u postupku koji je hitan, lišiti prava da upravlja poslovima. Ovaj postupak nece ograniciti ili obustaviti bilo koje drugo pravo.

Odricanje od prava upravljanja poslovima

Clan 74

Clan društva se može odreci prava da ucestvuje u upravljanju poslovima društva, ukoliko to ne ugrožava poslove društva i ako za to postoje opravdani razlozi ili ako je to dozvoljeno ugovorom o osnivanju društva. U svakom drugom slucaju, clan koji se odrekne takvog prava, nadoknaditce društvu štetu nastalu zbog tih radnji.

Pravo na pregled Clan 75

Svi clanovi, ukljucujuci one koji nisu ovlašteni da upravljaju poslovima društva, imaju pravo na informisanje o poslovima društva i pravo da o svom trošku pregledaju i kopiraju knjige i zapisnike društva, cak i ako je takvo pravo iskljuceno ili ograniceno ugovorom oosnivanju društva.

Donošenje odluka Clan 76

Clanovi ovlašteni da upravljaju poslovima društva, usvajaju odluke konsenzusom, osim ako je ugovorom o osnivanju odredeno da se odluke donose vecinom glasova. Ako postoji sumnja, vecina se odreduje po brojuovlaštenih clanova bez obzira na to da li su prisutni i ucestvuju.

Godišnji završni racun

Clan 77

(1)Na osnovu godišnjeg završnog racuna društva, clanovi na kraju svake poslovne godine odreduju dobit ili gubitak društva za tu godinu i izracunavaju udiosvakog clana u dobiti i gubitku.

(2)Udio nekog clana u dobiti dodaje se njegovom udjelu kapitala. Udio nekog clana u gubitku i svaka isplacena suma novca koju podigne tokom poslovne godine, oduzima se od njegovog udjela kapitala.

Raspodjela dobiti i placanje gubitka

Clan 78

(1)Svaki clan ima pravo da ucestvuje u raspodjeli dobiti društva za poslovnu godinu do jedne dvadesetine (1/20) njegovog udjela kapitala na kraju te godine. Ukoliko je dobit nedovoljna da bi se dozvolila raspodjela takvog iznosa, raspodjela se na odgovarajuci nacin i proporcionalno smanjuje.

(2)Pri izracunavanju udjela nekog clana u dobiti u skladu s prethodnim stavom, uzima se u obzir placanja koja je on obavio kao doprinose kapitalu u toku poslovne godine, srazmjerno vremenu koje je proteklo od tih placanja. Ako je u toku poslovne godine neki clan povukao novac iz svog udjela kapitala, taj smanjeni iznos uzima se u obzir srazmjerno vremenu koje je proteklo od povlacenja tog novca.

(3)Dio dobiti koji prelazi udio u dobiti izracunava se u skladu sa stavovima1 i 2 ovog clana i raspodjeljuje se medu clanovima srazmjerno njihovim vlasnickim udjelima u društvu. Svaki gubitak u poslovnoj godini, dijeli se izmedu clanova srazmjerno njihovim vlasnickim udjelima u društvu.

Redukovanje udjela kapitala Clan 79

(1)Svaki clan može podici novac iz blagajne društva za isplacivanje svog udjela u dobiti za prethodnu poslovnu godinu, u iznosu koji ne prelazi jednu dvadesetinu (1/20) njegovog utvrdenog udjela kapitala na kraju te godine. On isto tako može zahtijevati da mu se isplati njegov udio u dobiti za prethodnu poslovnu godinu koji prelazi pomenuti iznos, osim kada clanovi koji su ovlašteni da upravljaju poslovima društva, osnovano utvrde da bi takva raspodjela bila ocigledno u nesaglasnosti sa opravdanimpotrebama društva.

(2)Clan ne može na drugi nacin umanjiti svoji udio kapitala, bez saglasnosti svih ostalih clanova.

Ogranicenja prenosa udjela kapitala Clan 80

Clan ne može raspolagati svojim udjelom kapitala bez saglasnosti svih ostalih clanova.

ODJELJAK 3: PRAVNI ODNOSI CLANOVA I TRECIH LICA

Zastupanje Clan 81

(1)Svaki clan društva ovlašten je da zastupa društvo i na taj nacin stvori obaveze društva prema trecim licima, osim ako je ugovorom o osnivanju društva drugacije odredeno.

(2)Ugovorom o osnivanju društva može se odrediti da svi ili neki od clanova društva zastupaju društvo samo zajednicki. Clanovi ovlašteni da zastupaju društvo zajednicki mogu izabrati izmedu sebe lice koje ce pismeno ovlastiti za izvršenje odredenih poslova ili odredene vrste poslova. Izjava volje treceg lica ucinjena jednom od clanova društva ovlaštenim da zastupa društvo zajednicki, smatra se da je ucinjena društvu.

(3)Ugovorom o osnivanju društva, može se odrediti da su clanovi društva samo zajedno sa prokuristima, ovlašteni da zastupaju društvo. U ovom slucaju, odredbe prethodnog stava shodno se primjenjuju.

(4)Lišenje clana prava na zastupanje, odluka o zajednickom zastupanju, ovlaštenja prokurista u skladu s prethodnim stavom i bilo koja promjena u ovlaštenjima clanada zastupa društvo, upisuje se u Registar.

Opozivanje ovlaštenja za zastupanje Clan 82

Ukoliko postoje opravdani razlozi i posebno, ukoliko clan teže povrijedi svoje obaveze ili se pokaže nesposobnim za zastupanje društva, Sud može na osnovu zahtjeva ostalih clanova, opozvati njegovo ovlaštenje za zastupanje.

Licna odgovornost clana Clan 83

(1)Svi clanovi odgovaraju za obaveze društva licno cjelokupnom svojom imovinom. Ukoliko društvo ne ispuni obaveze nakon pismenog zahtjeva povjerioca, svi clanovi odgovaraju za obaveze društva solidarno. (2)Sporazum izmedu clanova društva, suprotan prethodnom stavu, koji se odnosi na njihovu odgovornost prema trecim licima, nema pravnog dejstva. (3)Clan cije je clanstvo u društvu prestalo, odgovoran je za obaveze društva nastale do momenta upisa u Registar prestanka clanstva.

Prigovori clana društva Clan 84

Ukoliko je clan društva tužen za obaveze društva, tada može isticati sve prigovore prema povjeriocima, koje može isticati društvo.

Vracanje pozajmica Clan 85

U slucaju društva u kojem niti jedan clan nije fizicko lice, primjenjuju se odredbe clanova 366 i 367 ovog zakona. Odredbe clanova 366 i 367 ovog zakona ne primjenjuju se, u

slucaju da su clanovi društva društvo sa neogranicenom odgovornošcu ili komanditno društvo, u kojima je bar jedan licno odgovoran clan fizicko lice.

Odgovornost novog clana društva Clan 86

(1)Clan koji pristupi postojecem društvu, odgovara kao i svi ostali clanovi za obaveze društva nastale prije nego što je on pristupio društvu, bez obzira da li je došlo do promjene naziva društva ili je pristup novog clana upisan u Registar.

(2)Sporazum izmedu clanova društva o odgovornosti novog clana, suprotan prethodnom stavu, nema pravno dejstvo.

Obaveza pokretanja postupka stecaja ili prinudnog poravnanja

Clan 87

(1)Ukoliko društvo u kojem niko od clanova nije fizicko lice, postane insolventno ili prezaduženo, shodno uslovima koji su odredeni zakonom, društvo je dužno da predloži pokretanje stecajnog postupka ili postupka prinudnog poravnanja, najkasnije u roku od tri (3) nedjelje po nastanku insolventnosti ili prezaduženosti društva.

(2)Odredbe prethodnog stava, ne primjenjuju se na društva ciji su clanovi društvo sa neogranicenom odgovornošcu ili komanditno društvo u kojem je najmanje jedanlicno odgovoran clan fizicko lice.

(3)Nakon što se utvrdi insolventnost ili prezaduženost društva, društvo ne smije vršiti isplate, osim onih koje se obave u dobroj vjeri prema trecim licima bez povlašcivanja u odnosu na druge povjerioce.

(4)Clanovi društva solidarno odgovaraju za postupanje suprotno prethodnom stavu.

(5)Odgovornost clanova iz prethodnog stava ne može biti ogranicena, niti iskljucena sporazumom izmedu clanova.

(6)Clanovi društva odgovaraju za obaveze iz stava 4 ovoga clana i nakon prestanka društva.

ODJELJAK 4: PRESTANAK DRUŠTVA I CLANSTVA U DRUŠTVU

Razlozi za prestanak društva Clan 88

Društvo prestaje:

1.nakon isteka perioda za koji je osnovano,
2.jednoglasnom odlukom clanova ili drugom vecinskom odlukom ako je tako odredeno
ugovorom o osnivanju društva,
3.stecajem društva,
4.smrcu, stecajem ili prestankom clanstva, osim ukoliko je drugacije odredeno
ugovorom o osnivanju društva,
5.otkazom ugovora o osnivanju društva,
6.sudskom odlukom,
7.ako se broj clanova smanji na manje od dva, osim u slucajevimanavedenim u clanu
98 ovog zakona ili
8.u drugim zakonom predvidenim slucajevima.

Otkazivanje clanstva Clan 89

(1)Ako je društvo osnovano na neodredeni vremenski period, clan može otkazati ugovor o osnivanju društva na kraju poslovne godine, uz prethodno obavještenje svih ostalih clanova najmanje šest (6) mjeseci ranije.

(2)Odredba ugovora medu clanovima koja onemogucava ili ogranicava pravo clana na otkazivanje ugovora, ili ometa otkazivanje na neki drugi nacin, osim dužeg otkaznog roka, ništava je.

Prestanak odlukom Suda Clan 90

(1)Ukoliko postoje opravdani razlozi, clan može pokrenuti postupak za prestanak društva:

 1. prije isteka perioda na koji je društvo osnovano ili
 2. bez otkaznog perioda navedenog u clanu 89 ovog zakona u slucaju da je društvo osnovanona neodredeni vremenski period.

(2)Opravdan razlog narocito postoji, ako se clan društva nalazi u bezizglednoj materijalnoj situaciji, ako drugi clan društva namjerno ne izvrši znacajnu obavezu iz ugovora o osnivanju društva ili ispolji grubu nepažnju u izvršavanju tih obaveza ili ako je ispunjenje takve obaveze onemoguceno.

(3)Umjesto prestanka društva, clanovi društva mogu pokrenuti postupak za iskljucenje clana koji postupa na nacin opisan u prethodnom stavu.

(4)Svi sporazumi izmedu clanova koji iskljucuju iliogranicavaju pravo clana da zahtijeva prestanak društva ili iskljucivanje clana, su ništavi.

Društvo osnovano do kraja života jednog clana

Clan 91

Društvo koje je osnovano do kraja života jednog od clanova smatra se, u smislu clanova 89 i 90 ovog zakona, društvom osnovanim na neodredeni vremenski period.

Zaštita clana koji postupa u dobroj vjeri Clan 92

Ukoliko društvo prestane na bilo koji drugi nacin osim otkazivanjem, radnje clana društva koji nema saznanja ili nije mogao imati saznanja za prestanak društva, imaju pravnog

dejstva na druge clanove, sve dok taj clan ne sazna ili bi morao da sazna za prestanak društva.

Smrt, stecaj ili prestanak clana Clan 93

Ako društvo prestane smrcu, stecajem ili prestankom jednog clana, njegov nasljednik ili drugi zakonski sljednik o tome odmah obavještava druge clanove i ako je neophodno da bi se izbjegao znatan gubitak ili šteta za društvo, nastavlja da vrši poslove pravnog prethodnika, dok preostali clanovi ne preuzmu upravljanje poslovima, u skladu sa ovim zakonom.

Napuštanje clana Clan 94

Ukoliko je ugovorom o osnivanju društva odredeno da društvo nastavlja sa radom sa preostalim clanovima i u slucaju da jedan od clanova otkaže ugovor o osnivanju društva, umre, ili prestane da postoji, svojstvo tog clana u društvu prestaje u trenutku kada bi društvo prestalo, u slucaju da ugovorom nije odredeno da nastavlja sa radom.

Obracun po prestanku svojstva clana Clan 95

(1)Udio clana društva koji prestaje da bude clan pripada imovini društva.

(2)Clanu koji napušta društvo vraca se sva licna imovina koju je dao društvu na upotrebu. Clan koji napušta društvo nema pravo da traži naknadu za nenamjerno pricinjenu štetu ili smanjenje vrijednosti tih stvari.

(3)Clan koji napušta društvo ima pravo na novcanu isplatu u iznosu koji bi primio u skladu sa obracunom,da jeu trenutku njegovog napuštanja došlo do prestanka društva. Ako je potrebno, vrijednost imovine društva ce se odrediti procjenom.

(4)Clan koji napušta društvo, odgovara srazmjerno svom ucešcu u snošenju gubitaka, samoza obaveze društva nastale do dana upisa njegovog istupanja u Registar.

(5)Odredbe ovog clana primjenjivat ce se na osnovu obracuna imovine koja preostaje nakon napuštanja clana, gdje je odlucujuci cinilac stanje imovine društva u trenutku kada bi društvo napuštanjem clana prestalo da postoji.

Udio clana koji odlazi u nedovršenim poslovima društva

Clan 96

(1)Clan koji napušta društvo ucestvuje u dobiti i gubitku od poslova koji u trenutku njegovog napuštanja nisu završeni. Društvo ima pravo da okonca te poslove na nacin koji smatra odgovarajucim.

(2)Clan koji napušta društvo može na kraju svake poslovne godine zahtijevati obracun poslova koji su obavljeni u tom periodu, isplatu iznosa na koji ima pravo i podatke o stanju nezavršenih poslova.

Nastavak rada društva sa nasljednicima kao clanovima

Clan 97

Ugovorom o osnivanju društva može se odrediti da, nakon smrti jednog od clanova, neki od njegovih nasljednika ili svi oni mogu naslijediti njegov status i postati clanovi u društvu.

Nastavak rada društva sa jednim clanom

Clan 98

(1)Ako iz bilo kog razloga u društvu ostane samo jedan clan, on može u roku od godinu dana donijeti odluku o prestanku društva, reorganizovati društvo sa jednim ili više clanova ili donijeti odluku o promjeni oblika društva.

(2)Ako clan društva ne postupi na nacin predviden u prethodnom stavu i ne prijavi promjenu radi upisa u Registar u roku iz prethodnog stava, društvo prestaje.

Preuzimanje od strane jednog clana

Clan 99

(1)Ako postoje samo dva clana, a jedan od njih ispoljava grubu nepažnju ili namjerno ne obavlja dužnosti, što bi opravdalo njegovo iskljucenje iz društva da društvo ima više clanova, Sud može na zahtjev drugog clana, donijeti odluku da društvo sa svom imovinom i obavezama preuzme drugi clan bez pokretanja postupka likvidacije.

(2)Na raspodjelu imovine društva shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o napuštanju clana.

Prijava za upis u Registar Clan 100

Prestanak društva i clanskog odnosa u društvu upisuje se u Registar.

ODJELJAK 5: LIKVIDACIJA DRUŠTVA

Likvidacija poprestanku društva Clan 101

(1)Kad nastupe uslovi za prestanak društva sa neogranicenom odgovornošcu, sprovodi se postupak likvidacije, osim u slucajevima statusnih promjena i stecaja.

(2)U postupku likvidacije društva sa neogranicenom odgovornošcu, shodno seprimjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na likvidaciju dionickog društva.

Imenovanje likvidatora Clan 102

(1)Likvidaciju sprovode svi clanovi društva kao likvidatori, osim ako je ovlaštenje likvidatora povjereno pojedinim clanovima ili trecim licima, odlukom clanova ili

ugovorom o osnivanju društva. Ukoliko preminuli clan ima nekoliko nasljednika, oni
imenuju zajednickog zastupnika.

(2)Po molbi lica koje ima pravni interes, Sud može, nakon što utvrdi postojanje opravdanih razloga, imenovati za likvidatore društva, lica koja nisu clanovi društva.

Opoziv likvidatora Clan 103

(1)Likvidator može biti opozvan jednoglasnom odlukom lica navedenih u clanu 102 stavu 1 ovog zakona.

(2)Ukoliko postoje opravdani razlozi, likvidator može biti opozvan od strane Suda, na zahtjev lica koje ima pravni interes.

Upis u Registar Clan 104

(1)Ime i prezime, adresa i jedinstveni maticni broj likvidatora i bilo kakva promjena tih podataka upisuje se u Registar.

(2)Likvidator deponuje svoj potpis uRegistar.

Prava i obaveze likvidatora Clan 105

(1)Likvidator je dužan da okonca tekuce poslove društva, naplati potraživanja, unovci ostalu imovinu, i izmiri obaveze društva. Likvidator može da zakljuci nove poslove u svrhu okoncanja tekucih poslova.

(2)Likvidator zastupa društvo.

Povrat stvari Clan 106

Clanovima društva se vracaju stvari koje pripadaju njihovoj licnoj imovini, a koje su dali društvu na korištenje. Clanovi društva nemaju pravo na naknadu štete za nenamjerno oštecenje ili umanjenje vrijednosti tih stvari.

Zajednickozastupanje i upravljanje poslovima

Clan 107

(1)Ako ima više likvidatora, zastupanje i upravljanje poslovima društva likvidatori vrše zajedno, osim ako clanovi društva ili Sud odredi da mogu postupati i pojedinacno, što se upisuje u Registar.

(2)Odredba prethodnog stava ne sprecava likvidatore da mogu jednog izmedu sebe ovlastiti za izvršenje odredenih poslova ili odredenih vrsta poslova. Izjava volje treceg lica ucinjena jednom od likvidatora ovlaštenim da zastupa društvo zajednicki, smatra se da je ucinjena društvu.

Neogranicenost ovlaštenja Clan 108

Ogranicenja ovlaštenja likvidatora nemaju pravno dejstvo na treca lica.

Pridržavanje naloga Clan 109

U odnosu prema clanovima društva, likvidatori, ukljucujuci i one postavljene od strane Suda, obavezni su da poštuju jednoglasno usvojene odluke clanova društva, koje se odnose na vodenje poslova.

Oznacavanje naziva društva Clan 110

U naziv društva u likvidaciji upisuje se oznaka «u likvidaciji». Likvidatori su dužni da prilikom zastupanja društva na svimispravama društva istaknu oznaku «u likvidaciji».

Likvidacioni obracun Clan 111

Likvidatori sacinjavaju obracun na pocetku i na kraju postupka likvidacije (pocetni i završni likvidacioni obracuni).

Raspodjela sredstava Clan 112

(1)Nakon izmirenja obaveza društva, likvidatori vrše raspodjelu preostalih sredstava na clanove društva srazmjerno njihovim udjelima u kapitalu, na osnovu završnog likvidacionog obracuna.

(2)Raspodjela novcanih sredstava koja nisu potrebna u postupku likvidacije, vrši se nakon štose rezervišu sredstva neophodna za izmirenje obaveza ili osporenih potraživanja, kao i sredstva predvidena za clanove društva u konacnoj raspodjeli. Odredbe clana 79 stava1 ovog zakona, ne primjenjuju se tokom postupkalikvidacije.

(3)Ako izmedu clanova društva dode do spora oko raspodjele sredstava društva, likvidatori ce odložiti raspodjelu do konacnog rješenja spora.

Obracun izmedu clanova društva Clan 113

Ako sredstva društva nisu dovoljna za ispunjavanje obaveza društva i isplatu udjela clanovima društva, clanovi društva ce obezbijediti potrebna sredstva u razmjeri u kojoj su obavezni da pokriju gubitak. Ako jedan od clanova društva nije u mogucnosti, ili zbog drugih razloga ne obezbijedi iznos koji je dužan da plati, taj iznos dužni su da plate preostali clanovi društva srazmjerno svojim udjelima u kapitalu, a imaju pravo na nadoknadu isplacenog iznosa, od clana koji nije izvršio svoju obavezu placanja.

Unutrašnji i vanjski odnosi Clan 114

Tokom postupka likvidacije, na medusobna prava i obaveze clanova društva, kao i na medusobna prava i obaveze društva i trecih lica, primjenjuju se odredbeodclana 59 do clana 99 ovog zakona, osim ako su te odredbe u suprotnosti sa odredbama ovoga zakona o likvidaciji društva sa neogranicenom odgovornošcu.

Prijavaza brisanje društva i poslovne knjige

Clan 115

(1)Nakon okoncanja postupka likvidacije, likvidatori podnose prijavu za upis brisanja društva u Registar.

(2)Poslovne knjige i dokumentacija likvidiranog društva se daju na cuvanje jednom od clanova društva ili trecem licu, a ime tog lica se prijavljuje u Registar. Ako clanovi društva ne postignu sporazum o ovom pitanju, Sud ce za tu svrhu imenovati clana društva ili trece lice.

(3)Clanovi društva i njihovi nasljednici imaju pravo da dobiju na uvid poslovne knjige i dokumentaciju likvidiranog društva, od lica iz prethodnog stava.

Rok za zastarjelost potraživanja od clanova društva

Clan 116

(1)Rok zastarjelosti potraživanja prema clanu društva za obaveze društva, iznosi pet (5) godina, ukoliko zakonom nije predvidenkraci rok za pojedino potraživanje, i pocinje da tece od dana upisa u Registar prestanka društva, odnosno clanskog odnosa.

(2)Ako potraživanje sredstava datih društvu kao zajam od strane povjerioca nije dospjelo do upisa prestanka društva u Registar, rok zazastarjelost pocinje teci sa danom kada je takvo potraživanje dospjelo.

GLAVA 2: KOMANDITNODRUŠTVO

ODJELJAK 1: OSNIVANJE

Definicija Clan 117

(1)Komanditno društvo je društvo u kojem jedan ili više clanova odgovara za obaveze društva cjelokupnom svojom imovinom (komplementar), a jedan ili više clanova odgovora za obaveze društva samo do iznosa njihovih uloga upisanih u Registar (komanditor), osim u slucajevima predvidenim u clanu 7ovog zakona.

(2)Odredbe ovog zakona koje se odnose na društva sa neogranicenom odgovornošcu primjenjuju se i na komanditna društva, osim ako ovim zakonom nije drugacije propisano.

Prijava za upis u Registar Clan 118

Osim podataka iz clana 18 stava 3 ovog zakona i onih potrebnih za društvo sa neogranicenom odgovornošcu, prijava za upis u Registar treba da sadrži i podatke o komanditorima i njihovim udjelima u kapitalu.

ODJELJAK 2: PRAVNI ODNOSI IZMEÐU CLANOVADRUŠTVA

Sloboda ugovaranja Clan 119

Prava i obaveze clanova društva u medusobnim odnosima utvrduju se ugovorom o osnivanju društva, osim ako ovim zakonom izricito nije drugacije odredeno.

Upravljanje društvom Clan 120

(1)Komanditor nije ovlašten da ucestvuje u upravljanju društvom.

(2)Komanditor se ne može protiviti vodenju poslova komanditnog društva od strane komplementara, u okviru redovnih aktivnosti društva. (3)Pored odredbi clana 117 ovog zakona, komanditor koji ucestvuje u upravljanju društvom ili ometa komplementare kršeci odredbe ovog clana, odgovara povjeriocima društva kao da je i sam komplementar.

Nepridržavanje odredaba o zabrani konkurencije

Clan 121

Odredbe clana 67 ovog zakona ne primjenjuju se na komanditore, osim ako nije drugacije odredeno ugovorom o osnivanju društva.

Pravo uvida Clan 122

Komanditor ima pravo na primjerak godišnjeg završnog racuna, kao i da izvrši uvid u poslovne knjige i dokumentaciju društva kao i komplementar.

Dobit i gubitak Clan 123

(1)Odredbe clana 78 ovog zakona primjenjuju se i na komanditora. Njegova dobit uvecava njegov udio u kapitalu samo do iznosa njegovog ugovorenog uloga, osim ako ugovorom o osnivanju društva nije drugacije odredeno.

(2)Komanditor odgovora za gubitak samo do visine njegovog udjela u kapitalu i iznosa njegovog ugovorenog, a neplacenog udjela u kapitalu.

Raspodjela dobiti i teret placanja gubitka

Clan 124

(1)Akodobit ne prelazi jednu dvadesetinu (1/20) osnovnog kapitala, udjeli clanova društva u dobiti se utvrduju u skladu s odredbama clana 78 stavova1 i 2 ovog zakona.

(2)Ako ugovorom o osnivanju društva nije drugacije odredeno, višak dobiti u odnosu na dobit navedenu u prethodnom stavu ili gubitak se raspodjeljuju, odnosno terete, srazmjerno udjelima clanova društva u kapitalu.

Podizanje novca i placanje dobiti Clan 125

(1)Odredba clana79 stava 1 ovog zakona ne primjenjuje se na komanditora.

(2)Komanditor nema pravo da zahtijeva isplatu dobiti sve dok zbog gubitka, njegov udio u kapitalu ne dostiže iznos uloga u njegov udio u kapitalu, ili bi njegov udio u kapitalu bio umanjen da mu je dobit isplacena.

ODJELJAK 3: PRAVNI ODNOSI CLANOVA DRUŠTVA PREMA TRECIM LICIMA

Zastupanje Clan 126

Komanditor nije ovlašten da zastupa društvo, ali mu društvo može odobriti zastupanje ili dati posebno ovlaštenje.

Odgovornost komanditora Clan 127

Komanditor odgovora povjeriocima društva za obaveze društva do visine iznosa njegovog ugovorenog uloga u kapitalu društva.

Obim odgovornosti Clan 128

(1) Nakon upisa društva u Registar, potencijalna odgovornost komanditora prema povjeriocima se utvrduje prema udjelu u kapitalu koji je upisan u Registar.

(2) Povjerioci nemaju pravo da tražepovecanje komanditarovog udjela u kapitalu koji nije upisan u Registar, osim u slucaju da ih društvo obavijesti o povecanju na neki drugi nacin.

(3) Ugovor izmedu clanova društva kojim se komanditor oslobada obaveze placanja svog udjela u kapitalu ili mu se dozvoljava odgadanje placanja, nema pravno dejstvo u odnosu na povjerioce.

(4) Ako je komanditoru u cijelosti ili djelimicno vracen njegov udio u kapitalu, vraceni iznos ce se, u odnosu na povjerioce, smatrati neplacenim udjelom u kapitalu. Ako komanditor preuzme svoj udio u dobiti, a njegov udio u kapitalu je i dalje manji od

iznosa koji je uplacen za traženi ulog, ili je preuzimanjem svog udjela u dobiti njegov
udio u kapitalu smanjen ispod iznosa uplacenog uloga, isplacena dodatna dobit ce se
takodersmatrati neplacenim udjelom u kapitalu.

(5) Komanditor ni u kom slucaju nije dužan da vrati ono što je primio u dobroj vjeri kao dobit na osnovu završnog obracuna u skladu s ovim odjeljkom.

(6) Ako su komplementari društva iskljucivo pravna lica, a ulog komanditora uosnovni kapital društva se u cjelini ili djelimicno sastoji od udjela bilo kojeg takvog pravnog lica, vrijednost uloženog udjela tog pravnog lica smatra se neplacenim udjelom u kapitalu. Ovo se, ipak, nece primjenjivati ako se radi o pravnom licu koje je društvo sa neogranicenom odgovornošcu ili komanditno društvo ciji su clanovi fizicka lica.

Smanjenje udjela u kapitalu Clan 129

Smanjenje u komanditarovom udjelu kapitala nema pravno dejstvo u odnosu na povjerioce, dok se ne upiše u Registar.

Odgovornost novog clana društva Clan 130

Komanditor koji pristupi postojecem društvu odgovora za obaveze društva nastale prije njegovog pristupanja u mjeri predvidenoj u clanovima 127 i 128 ovog zakona.

Odgovornost prije upisa uRegistar Clan 131

Ako društvo zapocne s radom prije upisa u Registar, komanditor koji se saglasio sa pocetkom rada,odgovora za obaveze nastale prije upisa isto kao i komplementar, osim kada je povjerilac znao da je u tome ucestvovao kao komanditor.

Smrt ili prestanak komanditora Clan 132

Društvo ne prestaje smrcu ili prestankom postojanja komanditora.

GLAVA 3: DIONICKO DRUŠTVO

ODJELJAK 1: OPCE ODREDBE

Definicija Clan 133

(1) Dionicko društvo je društvo ciji je osnovni kapital podijeljen na dionice.

(2) Dionicko društvo odgovara za obaveze prema povjeriocima cjelokupnom svojom imovinom. Dionicari ne snose odgovornost prema povjeriocima za obaveze društva, osim u slucajevima iz clana 7 ovog zakona.

Osnivaci Clan 134

Dionicko društvo može osnovati jedno ili više fizickih ili pravnih lica (osnivaca).

Kapital Clan 135

(1)Iznos osnovnog kapitala i dionica je izražen u konvertibilnim markama (KM) Bosne i Hercegovine.

(2)Osnovni kapital se može sastojati od uloženih novcanih sredstava i uloga u stvarima i pravima

(3)Ulozi u stvarima i pravima su:pokretne i nepokretne stvari, prava, preduzeca ili dijelovi preduzeca.

Minimalni nominalni iznos osnovnog kapitala

Clan 136

Minimalni nominalni iznos osnovnog kapitala je 15.000 KM. Društvo ne može biti upisano u Registar, ukoliko se iznos od 15.000 KMne uplati kao osnivacki ulog.

ODJELJAK 2: DIONICE

Minimalna nominalna vrijednost dionice

Clan 137

Minimalna nominalna vrijednost dionice je 1,00 KM.

Dionice kao papiri od vrijednosti Clan 138

Dionice su papiri od vrijednosti. Potvrda o posjedovanjudionica se može izdati za svaku dionicu posebno ili za nekoliko dionica iz iste klase (dionica ukupnog iznosa).

Oblik dionice Clan 139

Dionice mogu biti samo na ime dionicara i u registrovanom obliku. Kada se dionice emituju prije punog placanja nominalne vrijednosti, broj, vremenski raspored i iznosi rata bit ce ispisani na dionicama. Dionice na donosioca ne mogu biti emitovane.

Obicne i privilegovane dionice Clan 140

(1) S obzirom na prava koja nose, dionice su obicne i privilegovane.

(2) Obicne dionice vlasnicima daju:

 1. pravo da ucestvuju u upravljanju društvom,
 2. pravo na dio dobiti (dividenda) i
 3. pravo na odgovarajuci dio imovine nakon likvidacije ili stecaja društva.

(3) Privilegovane dionice su dionice koje svojim vlasnicima, pored prava pomenutih u prethodnom stavu, daju odredene prednosti kao što je prednost pri isplacivanju utvrdenih iznosa ili procjenata od nominalne vrijednosti dionica ili dobiti, prednost pri isplacivanju kada se pokrene postupak likvidacije društva i druga prava odredena statutom dionickog društva.

(4) Kumulativne privilegovane dionice, pod uslovima pod kojima su emitovane, daju pravo njihovim vlasnicima na isplatu svih neisplacenih dividendi prije nego što se vlasnicima obicnih dionica isplate bilo kakve dividende, u skladu sa odlukom o raspodjeli dobiti.

(5) Participativne privilegovane dionice sa pravom ucešca daju njihovim vlasnicima, uz prioritetnu dividendu, pravo da im bude isplacena dividenda na koju imaju pravo vlasnici obicnih dionica, u skladu sa odlukom o raspodjeli dobiti.

Klase dionica Clan 141

Dionice koje imaju jednaka prava, cine jednu klasu dionica.

Pravo glasa Clan 142

(1) Svaka obicna dionica daje pravo glasa. Privilegovane dionice mogu biti sa pravom glasa i bez prava glasa, ako je predvideno statutom dionickog društva. Privilegovane dionice ne mogu sacinjavati više od polovine osnovnog kapitala.

(2) Zabranjeno je emitovanje dionica koje bi uz isti nominalni iznos davale razlicit broj glasova.

Elementi dionica Clan 143

(1) Dionice dionickog društva su dematerijalizovane, nedjeljive, glase na ime i vode se u dematerijalizovanom obliku – elektronickom zapisu u Centralnom registru vrijednosnih papira.

(2) Dionice su neograniceno prenosive, izuzev u slucajevima utvrdenim statutom dionickog društva u skladu sa zakonom.

Dijelovidionice Clan 144

(1)Dionicko društvo je dužno u skladu sa posebnim zakonom i propisima Komisije za
papireod vrijednostiBrcko distrikta BiH, zakljuciti ugovor sa Centralnim registrom i
dostaviti podatke o dionicama i dionicarima u roku od 30 dana od dana upisa u
Registar emitenata.
(2)Centralni registar uspostavlja listu dionicara i registruje promjene vlasništva na
dionicama dionickog društva.

Potvrda o emitovanim dionicama Clan 145

(1) Dionicaru se može izdati potvrda koja odreduje broj dionica naznacenih u potvrdi.

(2) Potvrda iz prethodnog stava se može koristiti samo kao dokaz o pravu dionicara da ucestvuje i glasa na sjednici skupštine dionicara.

(3) Skupština donosi odluku o emitovanju dionica. Odluka o emitovanju dionica sadrži:

1.naziv društva koje emituje dionice,
2.ukupnu vrijednost emisije,
3.naznaku da li se radi o obicnoj ili privilegovanoj dionici,
4.nacin ili oblik emitovanja dionica,
5.nominalnu vrijednost dionica,
6.nacin placanja dividende,
7.vrijeme za upisivanje dionice,
8.nacin upisivanja: gdje i u kom roku dionice treba da budu upisane i placene,
9.rok u kom ce isplate biti vracene ako dionice ne budu emitovane,
10.klasu dionica,
11.prvenstveni red ako se privilegovane dionice emituju u nekoliko serija,
12.procent dionica bez prava glasa,
13.nacin objavljivanja emitovanja dionica,
14.postupak za raspodjelu i dostavljanje dionica,
15.nacin isplacivanja dionica,
16.uslove placanja kumulativne dividende,
17.uslove placanja dividende vlasnicima participativnih privilegovanih dionica,
18.nacin raspolaganja dionicama i mogucnost konverzije dionica,
19.prava vlasnika privilegovanih dionica,
20.prava prece kupovine dionicara da upišu novu emisiju dionica i
21.druga pitanja koja se ticu emitovanja dionica.

Dionice u nematerijalnom obliku Clan 146

Dionice se mogu emitovati u nematerijalnom obliku do granice ipod uslovima propisanim zakonom.

ODJELJAK 3: OSNIVANJE

Osnivacki akt Clan 147

(1)Dionicko društvo sesmatraosnovanim usvajanjem i potpisivanjem statuta dionickog društva od strane svihosnivaca i sticanjem svih dionica društva.

(2)Akt iz stava 1 ovog clana sadrži odredbe iz clana 5 ovog zakona i druge odredbe znacajne za osnivanje dionickog društva.

Statut dionickog društva Clan 148

(4)Statut dionickog društva se ovjeravai sadrži:

 1. ime, prezime i adresu ili naziv i sjedište osnivaca,
 2. naziv i sjedište društva,
 3. djelatnost društva,
 4. iznos osnovnog kapitala, nominalnu vrijednost dionica, broj dionica za svaku nominalnu vrijednost, klasu dionica i broj pojedinacnih klasa ako se emituje nekoliko klasa dionica,
 5. broj clanova uprave i nadzornog odbora ako je imenovan ili akt u kojem ce taj broj biti odreden,
 6. nacin i oblik objavljivanja podataka od znacaja za društvo ili dionicare,
 7. rok na koji je društvo osnovano i
 8. nacin prestanka društva.

(5)Ako se dionice mogu emitovati u zamjenu za stvari i prava, statut dionickog društva odreduje vrstu i sadržaj te imovine, njenu vrijednost i imena dionicara koji unose stvari i prava u društvo.

(6)Uz odredbe iz prethodnog stava, statut dionickog društva može sadržavati druge odredbe koje nisu izricito zabranjene ovim zakonom.

(7)Druga pitanja znacajna za društvo koja statut dionickog društva ne sadrži, mogu u skladu sa ovim zakonom, biti regulisana drugim aktima društva.

Objavljivanje informacija i izvještaja društva

Clan 149

Informacije i izvještaji koje uprava društva smatra važnim za dionicare, objavljuju se na nacin koji je odreden ovim zakonom i statutom dionickog društva.

Posebne povlastice i osnivacki troškovi

Clan 150

(1) Posebne povlastice zavlasnike odredenih klasa dionica ili za treca lica, uz naznaku o korisnicima takvih povlastica, mogu se regulisati samo statutom dionickog društva.

(2) Samo statut dionickog društva može odrediti iznos koji treba isplatiti ili nadoknaditi dionicarima ili drugim licima, kao isplatu ili naknadu troškova nastalih osnivanjem društva.

(3) Ako pomenute posebne povlastice ili troškovi nisu odredeni statutom dionickog društva, bilo kakvi sporazumi ili pravni aktikojima se obezbjeduju takve povlastice ili odreduje placanje takvih troškova, ne proizvode pravno dejstvo.

Placanje dionica Clan 151

(1) Emitovane dionice se u prvoj prodaji ne smiju prodavati ispod svoje nominalne vrijednosti.

(2) Dionice mogu biti placene novcem i stvarima i pravima, cija se novcana vrijednost može odrediti. Dionice se ne mogu placati buducim uslugama. Novcano placanje podrazumijeva placanje izvršeno i deponovano u banci na racun društva koje se osniva.

(3) Ulozi osnivaca u stvarima i pravima, kao i novcana placanja bitce ucinjeni i dostupni društvu prije upisa društva u Registar.

(4) Ako se dionice prodaju iznad nominalne vrijednosti, ukupni višak ce biti placen prije upisa društva u Registar.

Imenovanje organa društva Clan 152

(1) Osnivaci imenuju prvi nadzorni odbor društva i revizora osnivanja sa listeovlaštenih vještaka ekonomske struke, koju vodi Sud. Revizor osnivanja se imenuje do kraja prve cijele fiskalne godine.

(2) Clanovi nadzornog odbora imenuju se za period do prve sjednice skupštine, koja se mora održati najkasnije tri (3) mjeseca po upisu društva u Registar. Nadzorni odbor imenuje clanove prve uprave društva.

Izvještaj o osnivanju Clan 153

Osnivaci sacinjavaju i objavljuju pismeni izvještaj o osnivanju društva. Izvještaj o osnivanju sadrži:

1.iznos novca i vrijednost stvari i prava koje svakidionicar ulaže u društvo,
2.u slucaju kada je dionicko društvo steklo drugo društvo u zamjenu za dionice:
periodicni obracun, dobit i gubitak za prethodne dvije godine tog društva, kao i
troškovi poslovanja tokom tog perioda,
3.da li je i koliko dionica steceno od strane ili u korist svakog clana nadzornog odbora
ili uprave društva,
4.da li, kako i u kojoj mjeri je clan nadzornog odbora ili uprave društva stekao posebnu
povlasticu, posebno u vezi sa isplatom ili nadoknadom troškova vezanih za
osnivanje,
5.listu svih dionicara i broj dionica svake klase koje oni posjeduju i
6.druge znacajne podatke koji se ticu osnivanja.

Revizija osnivanja Clan 154

(1) Clanovi nadzornog odbora i uprave društva vrše nadzor i kontrolu nad osnivanjem društva.

(2) U postupku revizije, revizori osnivanja imaju pravo da vrše uvid i kopiraju sve dokumente vezane za osnivanje i da pribave druge informacije i objašnjenja od osnivaca i nadzornog odbora i uprave društva. Ako revizor osnivanja ne može da pribavi sve dokumente, informacije i objašnjenja koja su mu potrebna za reviziju, može podnijeti zahtjev Sudu radi pribavljanja istih.

(3) Revizor osnivanja ce pored ostalog:

1.utvrditi da li je tokom osnivanja clan nadzornog odbora ili uprave pribavio osnivacke
dionice društva za sebe ili u svoju korist,
2.utvrditi da li je clan nadzornog odbora ili uprave stekao posebnu povlasticu, narocito
u vezisanacinom isplate ili nadoknade troškova vezanih za osnivanje i
3.odrediti da li i u kojoj mjeri emitovane dionice odgovaraju vrijednosti uloga u stvarima
i pravima, i da li je vrijednost stvari i prava bila razumno odredena.

Naknada i troškovi revizora osnivanja Clan 155

Revizor osnivanja ima pravo na isplatu ili nadoknadu svih troškova koje je u razumnoj mjeri imao u sprovodenju revizije, a takoder ima pravo na naknadu za svoje usluge u skladu sa tarifom ili odlukomSuda. Troškove i naknadu snosi društvo.

Prijava za upis u Registar Clan 156

Uprava društva podnosi prijavu za upis društva u Registar.

Sadržaj prijave Clan 157

(1) Pored podataka i isprava odredenih u clanu 18stavu3 ovog zakona, prijava za upis u Registar sadrži:

 1. broj emitovanih dionica i prirodu i iznos vrijednosti uloga koje je društvo primilo u zamjenu za dionice,
 2. dokaze koje je podnijela banka društva u vezi sa iznosom uplacenog novcanog uloga u korist društva i dokaz da uprava društva može slobodno koristiti i raspolagati tim novcem,
 3. podatak o obimu ovlaštenja uprave koja zastupa društvo,
 4. statut dionickog društva,
 5. isprave koje prate emitovanje dionica osnivacima,
 6. izvještaj o troškovima osnivanja koje je platilo društvo, sa isplatama zabilježenim hronološkim redoslijedom koji pokazuju iznose i pojedinacne uplatioce,
 7. isprave kojima se verifikuje imenovanje clanova nadzornog odbora i uprave društva,
 8. izvještaj o osnivanju i izvještaj revizora osnivanja zajedno sa pratecim ispravama,
 9. druge podatke i isprave predvidene zakonom ili drugim propisom.

(2) Clanovi uprave društva deponuju svoje potpise u Registar.

(3) Sve isprave podnesene Sudu moraju biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Upis u Registar i pribavljanje saglasnosti

Clan 158

Zakonom može biti propisano da je za odredene djelatnosti dionickog društva, potrebna saglasnost nadležnog organa prije upisa u Registar.

Odgovornost osnivaca Clan 159

(1) Osnivaci su solidarno odgovorni društvu za štetu koja nastane zbog davanja pogrešnih podataka u vezi sa osnivanjem društva.

(2) Ako osnivaci postupanjem protivno standardima ponašanja iz clana 53 ovog zakona, prouzrokuju štetu društvu, time što odobre emitovanje dionica za neodgovarajucu protivvrijednost uloga u stvarima i pravima, ili za neodgovarajucu isplatu ili nadoknadu troškova osnivanja, odgovaraju solidarno društvu za štetu koja iz toga nastane.

Odgovornost drugih lica Clan 160

Pored osnivaca i lica za ciji racun su osnivaci pribavili dionice društva protivno ovom zakonu, lica koja su svjesno primila neodgovarajucu isplatu ili nadoknadu troškova osnivanja, takodersolidarno odgovaraju društvu za štetu.

Zasnivanje obaveza i prenos dionica prije registracije

Clan 161

(1) Ako društvo zasnuje obavezu prije nego što bude upisano u Registar, takva obaveza ima pravno dejstvo za povjerioca i društvo, ukoliko u roku od tri (3) mjeseca nakon upisa uRegistar, društvo prihvati tu obavezu i o tome obavijesti povjerioca u pismenoj formi. Takvo prihvatanjenece osloboditi obaveze lice odgovorno povjeriocu prije prihvatanja, izuzev ako se povjerilac saglasi sa tim u pismenoj formi.

(2) Prije upisa društva u Registar, dionice tog društva ne mogu biti emitovane, niti se prava na osnivacke uloge mogu prenositi. Dionice emitovane prije upisa društva u Registar su ništave. Posao o prenosu prava na osnivacki ulog prije upisa društva u Registar je ništav. Lica koja su prije upisa društva u Registar emitovali dionice ili prenijeli prava na osnivacke uloge, solidarno odgovaraju dionicarima za štetu koja proistice iz toga.

ODJELJAK 4: PRAVNI ODNOSI IZMEÐU DRUŠTVAI DIONICARA

Dužnost postupanja u dobroj vjeri i jednakog postupanja prema dionicarima

Clan 162

Clanovi nadzornog odbora i uprave društva dužni su da postupaju u dobroj vjeri, i u najboljem interesu društva i njegovih dionicara u cjelini, kao i u skladu sa standardima ponašanja iz clana 53 ovog zakona. Oni ce jednako postupati prema svim dionicarima u istim okolnostima.

Odgovornost dionicara za uplatu dionica

Clan 163

Svaki dionicar licno odgovora društvu za uplatu vrijednosti dionica, na nacin i u vrijeme kako je odredeno ovim zakonom i statutom.

Posljedice zakašnjelog placanja Clan 164

Dionicar koji ne uplati vrijednost dionica u vrijeme dospijeca, dužan je da plati društvu kamatu po stopi predvidenoj statutom dionickog društva, a koja ne može preci stopu dozvoljenu zakonom. Ako kamatna stopa nije odredena u statutu, primijenitce se stopa predvidena ovim zakonom.

Iskljucivanje dionicara zbog zakasnjelogplacanja ili neplacanja

Clan 165

(1) Dionicaru koji je u docnji sa uplatom vrijednosti dionica, može se dodijeliti dodatni rok za uplatu, uz upozorenje da je dužan da društvu izvrši povrat primljenih dionica, bez prava na povrat prethodno izvršenih uplata zadionice, ako ne izvrši uplatu vrijednosti dionica u dodatnom roku. Društvo obavještava dionicara o dodatnom roku i posljedicama neplacanja, preporucenom poštom.

(2) Dionicar je dužan da preda društvu dionice za koje ne izvrši uplatu nakon dospjelosti, odnosno istekom dodatnog roka. Nakon predaje dionica, društvo može prodati dionice na bilo koji nacin u skladu sa zakonom ili statutom.

Zabrana oslobodenja od placanja Clan 166

Društvo ne može osloboditi niti jednog dionicara od obaveze placanja vrijednostidionica u iznosima i u rokovima predvidenim statutom. Oslobadanje od placanja može da uslijedi samo u slucaju smanjenja osnovnog kapitala.

Zabrana vracanja uloga ili placanja kamata

Clan 167

Društvo ne može vratiti ulog dionicara za njegove dionice ilimu platiti kamatu na takav ulog.

Dodatne obaveze dionicara Clan 168

(1) Statutom se može utvrditi obaveza dionicara za dodatne usluge društvu sa ili bez nadoknade, kao i odobrenje društva za prenos dionica. Obim i uslovi ovih obaveza dionicara naznacitce sena dionicama.

(2) Statutom se mogu utvrditi kaznene uplate u slucaju neispunjavanja ili nepravilnog ispunjavanja obaveza, koje se ticu dodatnih usluga.

Zabrana na upisivanje vlastitih dionica ili sticanje dionica kontrolnog društva

Clan 169

(1) Društvo nemože da upiše vlastite dionice. (2) Kontrolisano društvo ne može sticati, bilo osnivanjem, povecanjem osnovnog kapitala ili drugom kupovinom, neposredno ili posredno, dionice koje sacinjavaju vecinski glasacki interes u kontrolnom društvu. Ovo sticanje je ništavo.

(3) Ukoliko su dionice društva upisane ili kupljene suprotno stavovima1 i 2 ovog clana, clanovi nadzornog odbora i uprave koji donesu odluku o upisu ili kupovini, odgovaraju solidarno za štetu društvu u iznosu cjelokupne izvršene uplate.

Dobiti i njihova raspodjela Clan 170

(1) Pri izradi godišnjeg izvještaja, uprava društva ne može na ime rezerve odrediti više od polovine dobiti.

(2) Skupština može donijeti odluku da dobit ostane neraspodijeljena.

(3) Dionicari imaju pravo na udio u dobiti, osim ako dobit nije izuzeta iz raspodjele medu dionicarima odlukom skupštine, donesenom u skladu sa ovim zakonom i statutom dionickog društva.

(4) Dobit dionicara odreduje se proporcionalno nominalnom iznosu dionica koje dionicar posjeduje.

(5) Ukoliko ulog u dionicki kapital nije u potpunosti isplacen ili nije isplacen za sve dionice podjednako, dionicari imaju pravo na dobit u srazmjeri sa placanjima koja su izvršili. Placanja izvršena tokom godine uracunavatce se u skladu sa vremenom koje je proteklo od kada su izvršena.

(6) Statut dionickog društva može odrediti drugaciji nacin raspodjele dobiti.

Privremena dividenda Clan 171

(1) Uprava društva može donijeti odluku o isplati privremene dividende u skladu sa statutom i procijenjenom dobiti za tekucu poslovnu godinu.

(2) Ukupan iznos zaisplatu privremene dividenda ne može preci:

1.polovinu procijenjene dobiti koja ostane nakon što se izdvoji iznos potrebnih rezervi ili
2.polovinu dobiti iz prethodne godine.

(3) Isplacivanje privremene dividende odobrava nadzorni odbor.

Vracanje uplata bez garancije Clan 172

(1) Dionicari su dužni da vrate sve uplate koje su primili od društva suprotno odredbama ovog zakona. Ako su ih primili kao dividende, obaveza da vrate primljene uplate, postojatce samo ako su znali ili su bili dužni da znaju da su isplate izvršene protivno zakonu.

(2) Ukoliko društvo nije u mogucnosti da ostvari potraživanja protiv dionicara iz prethodnog stava, ta potraživanja mogu ostvariti povjerioci društva, a ukoliko se nad društvom otvori stecajni postupak, ta potraživanja ce ostvaritistecajni upravnik. (3) Potraživanja iz ovoga clana zastarijevaju u roku od pet (5) godina od dana kada su dionicari primili uplate iz stava 1 ovog clana.

Isplata za usluge dionicara Clan 173

Dionicari imaju pravo na isplatu za dodatne usluge koje su izvršili u vidu obaveze koje su odredene u statutu i ukoliko statut predvida isplatu, i za druge ocekivane i neophodne usluge koje se pružaju na zahtjev društva, bez obzira da li je društvo ostvarilo dobit ili ne, pod uslovom da su usluge izvršene u dobroj vjerii da isplata ne prelazi vrijednost usluga.

Registracija dionica Clan 174

Clan brisan odredbama clana 5 Zakona o izmjenama Zakona o predeuzecima Brckodistrikta BiH (Službeni glasnik Brckodistrikta Bosne i Hercegovine,broj 34/07 ).

Prenos dionica Clan 175

Dionice su neograniceno prenosive, izuzev u slucajevima utvrdenim posebnim zakonom i/ili statutom društva u skladu sa zakonom.

Zajednicko vlasništvo nad dionicama

Clan 176

(1) Ukoliko dionica pripada nekolicini dionicara, prava koja iz te dionice proisticu vrše se preko zajednickogopunomocenika, cije ime i adresa se dostavlja društvu. (2) Svi dionicari su solidarno odgovorni za obaveze koje proisticu iz dionice.

(3) Ukoliko društvo šalje obavještenja udruženim dionicarima koji nisu imenovali zajednickog zastupnika, dovoljno je da obavijesti bilo kog od tih udruženih dionicara.

Obracunavanje trajanja vlasništva nad dionicama

Clan 177

Ako je ostvarivanje prava koja proisticu iz dionice uslovljeno dionicarevim vlasništvom nad dionicom u odredenom trajanju,vrijeme trajanja vlasništva nad dionicom se obracunava na osnovu prispijeca dionicarevog zahtjeva za izdavanjem ili prenosom dionice, koji je podnijet društvu. U ovu svrhu, dionicaru se uracunava vrijeme trajanja vlasništva njegovog pravnog prethodnika, ukoliko je stekao dionicu bez naknade ili podjelom zajednicke imovine.

Poništavanje dionica Clan 178

(1) Društvo može poništiti dionice i zamijeniti izgubljene ili uništene dionice. Ukoliko se poništenje i zamjena vrše na osnovu zahtjeva dionicara, trošak snosi dionicar.

(2) Ukoliko su prava iz dionice zastarjela ili na drugi nacin prestala kao posljedica statusnih promjena, likvidacije ili druge promjene u pravnim odnosima, društvo može poništiti dionice koje mu nisu bile podnesne uprkos pozivu da budu vracene na ispravku, zamjenu ili poništavanje. Ukoliko je do prestanka prava došlo zbog promjene u nominalnoj vrijednosti dionica, dionice ce biti poništene, samo ukoliko je nominalna vrijednost smanjena kako bi se smanjio udio u kapitalu. Registrovane dionice ne mogu se poništavati iz razloga što se promijenilo ime ili adresa dionicara.

(3) Poziv za vracanje dionice radi poništenja i zamjene šalje se preporucenom poštom dionicaru i objavljuje u Službenom glasniku. Poništene dionice se opisuju u pozivu dovoljno detaljno, da bi javnost u dovoljnoj mjeri saznala za poništenje dionica.

(4) Poništene dionice se zamjenjuju novim, koje se predaju dionicarima ili se deponuju na cuvanje, o cemu ce se obavijestiti Registar.

Zamjena oštecenih dionica Clan 179

Clan brisan odredbama clana 7 Zakona o izmjenama Zakona o predeuzecima Brckodistrikta BiH (Službeni glasnik Brckodistrikta Bosne i Hercegovine, broj 34/07 ).

Novi list sa kuponima Clan 180

Clan brisan odredbama clana 7 Zakona o izmjenama Zakona o preduzecima Brckodistrikta BiH (Službeni glasnik Brckodistrikta Bosne i Hercegovine, broj 34/07).

Sticanje vlastitih dionica društva Clan 181

(1)Društvo može steci svoje vlastite dionice samo:

 1. ako je sticanje neophodno za sprecavanje buduce ozbiljne štete,

 2. ako dionice treba da budu ponudene na prodaju zaposlenicima društva ili povezanom društvu,

 3. ako je sticanje neophodno za davanje naknade dionicarima u skladu s odredbama ovog zakona,

 4. ako je sticanje besplatno ili

 5. je zasnovano na odluci skupštine o povlacenju dionica u skladus odredbama o smanjenju osnovnog kapitala.

(2)Ukupan nominalni iznos dionica stecenih za potrebe navedene u stavu 1 tackama1, 2 i 3 ovog clana, ne mogu zajedno sa vlastitim dionicama koje je društvo vec imalo u vlasništvu, preci jednu desetinu (1/10) vrijednosti osnovnog kapitala. Takvo sticanje vlastitih dionica je dozvoljeno, samo ako društvo stice dionice stvaranjem fonda za svoje vlastite dionice bez smanjenja osnovnog kapitala, odnosno fonda koji prema zakonu i statutu ne može biti korišten za isplatedionicarima. U slucajevima navedenim u stavu 1 tackama1, 2 i 5 ovog clana, sticanje je dozvoljeno samo ako je za dionice uplacen ukupan nominalni iznos ili viši nominalni iznos od emitovanog za te dionice.

(3)U slucaju iz stava 1 tacke 1 ovog clana, upravadruštva ce na prvoj narednoj sjednici skupštine objaviti razloge i svrhu sticanja, broj i nominalni iznos dionica, kao i vrijednost dionica. U slucaju iz stava 1 tacke 2 ovog clana, dionice ce u roku od jedne godine biti ponudene zaposlenicima na prodaju.

Ništavi poslovi Clan 182

(1)Pravni posao kojim društvo pribavlja avans ili zajam za sticanje dionica, je ništav. Ova odredba se nece primjenjivati na poslove finansijskih organizacija u okviru redovnog obavljanja njihove djelatnosti ili na poslove kojima dionice sticu zaposlenici društva ili povezanog društva. Takvi pravni poslovi su ništavi, ako društvo nije u mogucnosti da osnuje fond za svoje dionice bez smanjenja osnovnog kapitala ili fond koji prema zakonu ili statutu ne može biti korišten za isplate dionicarima.

(2)Pravni posao izmedu društva i drugog lica na osnovu kojeg bi to lice imalo pravo da stice dionice društva za racun društva ili društva u kome društvo posjeduje vecinu dionica ce takoder biti ništav, ako bi društvo na taj nacin posredno steklo dionice suprotno odredbama clana 181 ovoga zakona.

Prava koja proizilaze iz vlastitih dionica

Clan 183

Iz vlasništva nad sopstvenim dionicama za društvo ne proizilaze nikakva prava.

Otudivanje i povlacenje vlastitih dionica

Clan 184

Osim slucajeva iz odredaba narednog clana, društvo koje je steklo vlastite dionice suprotno odredbama clana 181 ovog zakona, mora ih otuditi u roku od jedne godine od sticanja, a u suprotnom dužno je da povuce dionice.

Sticanje vlastitih dionica preko treceg lica

Clan 185

Svako lice koje obavlja djelatnost u svoje ime, ali za racun društva može steci ili posjedovati dionice društva samo ako je to dopušteno odredbama clana 181 ovog zakona. Ista odredba ce se primjenjivati i u slucaju kada dionice društva stekne društvou kojem društvo o kome se radi posjeduje vecinu dionica, kao i u slucaju kada dionice stice ili posjeduje trece lice koje obavlja djelatnost u svoje ime, a za racun društva u kojem društvo o kome se radi posjeduje vecinu dionica. Ove dionice ce se pri izracunavanju ukupnog nominalnog iznosa u skladu s odredbama clana 181 stava 2 ovog zakona, smatrati dionicama društva. Na zahtjev društva, trece lice ili društvo ce prodati te dionice društvu.

Uzimanje vlastitih dionica u zalog Clan 186

(1)Dionice društva kojeje društvo uzelo u zalog u skladu s clanovima 181 i 185 ovog zakona smatraju se dionicama društva. Finansijska organizacija može, u okviru redovnog obavljanja svoje djelatnosti, uzeti sopstvene dionice u zalog do visine ukupnog nominalnog iznosa navedenogu clanu 181 stavu2 ovog zakona.

(2)Ako su vlastite dionice uzete u zalog u suprotnosti sa odredbama prethodnog stava, sticanje je ništavo ako nominalni ili viši emitovani iznos dionica nije uplacen u cijelosti. Glavni posao iz kojeg je proistekao zalog je takoderništav, ako su dionice stecene suprotno odredbama prethodnog stava.

ODJELJAK 5: ORGANI DIONICKOG DRUŠTVA

PODODJELJAK 1: UPRAVA

Uprava Clan 187

(1)Uprava organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja dionicko društvo i odgovara zazakonitost poslovanja.

(2)Uprava može imati jednog (direktor) ili više clanova.

(3)Sastav i broj clanova uprave se utvrduje statutom društva. Ako uprava ima više clanova, jedan od njih ce biti imenovan za predsjednika uprave.

(4)Clan uprave može biti svako poslovno sposobno fizicko lice, osim:

 1. lica koje je tokom posljednjih pet (5) godina osudivano za krivicno djelo iz oblasti privrede, radnih odnosa, socijalne zaštite, upravljanja prirodnim bogatstvima, odnosno javnom ili privatnom imovinom ili lica koje je tokom posljednje dvije (2) godine izdržavalo zatvorsku kaznu za takvo krivicno djelo ili
 2. lica kome je zabranjeno da se bavi svojim zanimanjem ili mu je to pravo oduzeto, za vrijeme dok traje zabrana ili suspenzija.

Upravljanje poslovima i odlucivanje Clan 188

(1)Ako uprava ima više clanova, njene odluke se usvajaju vecinom glasova.

(2)Statutom društva se može odrediti drugaciji nacin odlucivanja. (3)Svaki clan uprave ima jedan glas.

(4)Statutom društva se ne može propisati da u slucaju razlike u mišljenjima, glas jednog odredenog clana ili glasovi odredenih clanova uprave prevladaju nad vecinom. U slucaju neriješenog ishoda glasanja, odlucujuci glas ce biti glas predsjednika, ako statutom društva nije drugacije odredeno.

Zastupanje i predstavljanje Clan 189

(1)Upravapredstavlja i zastupa društvo.

(2)Ako uprava ima više clanova, oni zajednicki zastupaju društvo, izuzev ako statutom nije drugacije odredeno. U tom slucaju, izjava volje treceg lica ucinjena bilo kojem clanu uprave je punovažna.

(3)Statut društva ili nadzorni odbor, ako je tako predvideno statutom društva, može propisati da su samo odredeni clanovi uprave, odnosno odredeni clanovi uprave zajedno sa prokuristom, ovlašteni da zastupaju društvo.

Nadležnost i dužnosti uprave u odnosu na skupštinu

Clan 190

Nadležnost i dužnosti uprave u odnosu na skupštinu su:

 1. na zahtjev skupštine, priprema mjere iz nadležnosti skupštine,
 2. priprema ugovore i akte za cije donošenje je potrebna saglasnost skupštine,
 3. podnosi prijedloge skupštini,
 4. sprovodi odluke koje je usvojilaskupština.

Imenovanje i smjenjivanje uprave Clan 191

(1)Nadzorni odbor imenuje clanove i predsjednika uprave na period od najviše pet (5) godina, uz neogranicenu mogucnost ponovnog imenovanja. Ponovno imenovanje se ne može izvršiti ranije od godinu dana prije isteka mandata.

(2)Nadzorni odbor može smijeniti pojedine clanove ili predsjednika uprave:

 1. ako su prekršili standarde ponašanja iz clana 53 ovoga zakona,
 2. ako ne posjeduju sposobnosti za upravljanje poslovima društva ili
 3. ako im skupština izglasa nepovjerenje.

(3)Ako nadzorni odbor smijeni clana ili predsjednika uprave iz razloga predvidenih u stavu 2 tacki 3 ovog clana, smijenjeni clan ili predsjednik ima pravo na naknadu u visini

njegove posljednje mjesecne plate za period ne duži od šest (6) mjeseci ili do isteka
njegovog mandata.

Imenovanje od strane Suda Clan 192

Ako iz bilo kojeg razloga jedan ili više clanova uprave nisu imenovani, njih ce po hitnom postupku imenovati Sud na zahtjev zainteresovanih strana. Mandat clana uprave imenovanog od straneSuda istice kada se na njegovo mjesto imenuje novi clan u skladu sa statutom. Clan uprave imenovan od strane Suda, ima pravo na naknadu za izvršene usluge i za sve opravdane troškove koje je imao u obavljanju svoje dužnosti.

Clan 193

(1)Statutom društva semože propisati da clanovi uprave imaju pravo na udio u dobiti društva.

(2)Iznos udjela se utvrduje kao procent godišnje dobiti društva.

Naknade i povlastice clanova uprave Clan 194

(1)Pri utvrdivanju ukupnih naknada i povlastica za pojedine clanove uprave (plata, udio u dobiti, naknada troškova, premije osiguranja, provizije i druge povlastice), nadzorni odbor je odgovoran, da ukupan iznos naknada i povlastica, bude u skladu sa zadacima koje izvršavaju clanovi uprave i sa finansijskim stanjem društva.

(2)Ako nakon utvrdivanja naknada i povlastica clanova uprave, društvo trpi gubitke koji prijete egzistenciji društva i njegovoj ekonomskoj poziciji, nadzorni odbor može smanjiti iznos naknada i povlastica, u skladu sa uslovima odredenim u statutu.

(3)Clan uprave ima pravo da raskine ugovor po završetku narednog tromjesecja, uz obavezu da o tome obavijesti društvo najkasnije dva (2) mjeseca ranije.

Zabrana konkurencije Clan 195

(1)Clan uprave se ne može ni posredno ni neposredno, baviti profitabilnim djelatnostima koje spadaju u podrucje djelatnosti društva.

(2)Uz saglasnost nadzornog odbora i uz obavezu da postupa savjesno, clan uprave se može baviti profitabilnim djelatnostima koje ne spadaju u podrucje djelatnosti društva.

Zabrana davanja zajma clanovima upravei prokuristima

Clan 196

Društvo ne može davati zajam clanovima uprave i prokuristima.

Podnošenje izvještaja nadzornom odboru

Clan 197

(1)Uprava podnosi izvještaje nadzornom odboru o:

 1. poslovnim planovima, pitanjima iz oblasti poslovne politike i strategije društva,
 2. profitabilnosti poslova društva i narocito, o profitabilnosti dionickog kapitala društva,
 3. poslovanju i narocito, o poslovnom prometu i finansijskom stanju društva i
 4. poslovima koji bi u znacajnoj mjeri mogli uticati na rentabilnost i platežnu sposobnost društva.

(2)Nadzorni odbor takoder može tražiti izvještaje i o drugim pitanjima važnim za poslovanje društva.

(3)Uprava nadzornom odboru podnosi nacrt godišnjeg izvještaja prije rasprave u skupštini, u roku odredenom statutom u skladu sa ovim zakonom. Nadzorni odbor daje mišljenje o nacrtu godišnjeg izvještaja i podnosi ga skupštini.

(4)Nadzorni odbor može u bilo koje vrijeme od uprave zahtijevati izvještaj o pitanjima koja uticu ili mogu uticati na poslovanje ili finansijsko stanje društva.

(5)Izvještaji moraju biti u skladu s principima tacnosti i vjerodostojnosti.

Obaveze uprave u slucaju gubitaka, prezaduženosti ili platežne nesposobnosti

Clan 198

(1)Ako se tokom pripreme godišnjeg ili privremenog obracuna utvrdi da društvo posluje sa gubitkom, kojiiznosi najmanje jednu polovinu njegovog osnovnog kapitala, uprava ce u roku od pet (5) radnih dana od utvrdivanja gubitka sazvati skupštinu i obavijestiti je o tome.

(2)Ako se pojave okolnosti koje su zakonom predvidene kao razlog za pokretanje stecajnog postupka, uprava ce bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri (3) nedjelje od pojavljivanja tih okolnosti, pokrenuti postupak prinudnog poravnanja ili stecajni postupak.

(3)Kada nastupi platežna nesposobnost ili prezaduženost društva, uprava ce obustaviti sve isplate, osim onih koje su dozvoljene zakonom, a koje ne dovode u privilegovan položaj, niti nanose štetu odredenim povjeriocima.

Posebne dužnosti i obaveze uprave

Clan 199

(1)Clanovi uprave su dužni da upravljaju poslovima društva u skladu sa standardima ponašanja iz clana 53 ovog zakona i da štite poslovne tajne društva.

(2)Clanovi uprave su solidarno odgovorni za štetu koju društvo pretrpi, postupanjem suprotno obavezama iz prethodnog stava.

(3)Clanovi uprave su takodersolidarno odgovorni za štete društvu,cak i kada je nadzorni odbor odobrio radnju, ako su postupanjem suprotno odredbama ovog zakona:

 1. ulozi vraceni dionicarima,
 2. dionicarima isplacene kamate na njihove uloge,
 3. vlastite ili druge dionice društva upisane, stecene, uzete u zalog ili povucene,
 4. dionice emitovane prije nego što je uplacen ukupan nominalni ili veci emitovani iznos,
 5. ako je izvršena raspodjela imovine društva,
 6. izvršene isplate nakon što je nastupila platežna nesposobnost ili prezaduženost društva ili
 7. u vezi sa uslovnim povecanjem kapitala, dionice emitovane suprotno njihovoj propisanoj svrsi ili prije nego što su u cijelosti uplacene njihove vrijednosti.

(4)Društvo može odustati od zahtjeva za naknadu štete iz ovog clana, prema clanovima uprave, ako se skupština saglasi sa takvim odustajanjem i ako dionicari koji posjeduju najmanje jednu desetinu (1/10) dionica društva, ne ulože pismeni prigovor na odustajanje od takvog zahtjeva.

(5)Zahtjev društva za naknadu štete od strane clanova uprave u skladu s odredbama ovog clana, mogu realizovati povjerioci društva koji su pretrpjeli štetu, ako to nije ucinilo ili nije moglo uciniti samo društvo.

Ugovor sa clanovima uprave Clan 200

Ugovorom zakljucenim izmedu clana uprave i društva, mogu se utvrditi i druga prava i obaveze clana uprave, osim onih propisanih ovim zakonom.

Zamjenici clanova uprave Clan 201

Odredbe ovog zakona koje se odnose na clanove uprave, takoder se primjenjuju i na njihove zamjenike.

PODODJELJAK 2: NADZORNI ODBOR

Obaveza izbora nadzornog odbora

Clan 202

(1)Statutom društva semože propisati da društvo ima nadzorni odbor.

(2)Društvo je dužno da ima nadzorni odbor:

 1. ako je osnovni kapital društva veci od 1.000.000 KM ili
 2. ako je prosjecan godišnji broj zaposlenih u društvu veci od 250 ili
 3. ako su dionice društva registrovane na berzi ili
 4. ako je broj registrovanih dionicara veci od 100.

(3)Ako društvo nema nadzorni odbor, a ovim zakonom i statutom društva nije drugacije odredeno, nadležnosti i obaveze nadzornog odbora vrši skupština.

Broj clanova nadzornog odbora Clan 203

(1)Nadzorniodbor ima najmanje tri (3) clana.

(2)Broj clanova nadzornog odbora se utvrduje statutom društva, u skladu s ovim zakonom.

Uslovi za clanove nadzornog odbora

Clan 204

(1) Clan nadzornog odbora može biti svako poslovno sposobno fizicko lice.

(2) Clan nadzornog odbora ne može biti:

 1. clan uprave,
 2. lice koje je clan nadzornih odbora u pet (5) društava,
 3. clan uprave podružnice društva,
 4. clan uprave drugog društva u cijem nadzornom odboru ucestvuje i clan uprave društva o kome se radi ili
 5. lice koje prema odredbama ovog zakona ne može biti clan uprave.

Izbor clanova nadzornog odbora Clan 205

(1)Predsjednik i clanovi nadzornog odbora biraju se glasanjem, pri cemu svakoj dionici
s pravom glasa pripada broj glasova jednak u broju clanova nadzornog odbora koji
se biraju, ukljucujuci i predsjednika.
(2)Ukupan broj glasova koji nosi svaki glasacki listic rasporeduje se ravnomjerno na
sve kandidate cija imena su zaokružena na istom listicu.
(3)Kandidata koji je dobio najveci broj glasova skupština proglašava za predsjednika,
a kandidate sa sljedecim najvecim brojem dobivenih glasova proglašava za clanove
nadzornog odbora.

Mandat nadzornog odbora Clan 206

Clanovi nadzornog odbora se biraju na period od najviše cetiri (4) godine, a mogu biti i ponovno izabrani.

Smjena clanova nadzornogodbora

Clan 207

Skupština može smijeniti clanove nadzornog odbora prije isteka njihovog mandata, u skladu sa statutom. Za odluku o smjenjivanju potrebna je dvotrecinska (2/3) vecina zastupljenih dionica sa pravom glasa, osim ako statutom nije predvidenaveca vecina.

Imenovanje i smjenjivanje clanova od strane Suda

Clan 208

(1)Ako nadzorni odbor nema kvorum zbog upražnjenih mjesta i ne može da popuni upražnjena mjesta i ako skupština ne može da formira kvorum da bi popunila ta upražnjena mjesta, upražnjena mjesta ce biti popunjena imenovanjem od strane Suda na prijedlog uprave, preostalih clanova nadzornog odbora ili dionicara koji posjeduju najmanje jednu petinu (1/5) osnovnog kapitala.

(2)Ako postoje opravdani razlozi, Sud ce smijeniti clana nadzornog odbora na osnovu zahtjeva nadzornog odbora ili dionicara koji posjeduju dionice u iznosu od najmanje jedne petine (1/5) osnovnog kapitala.

Druga ogranicenja za clanove nadzornog odbora

Clan 209

(1)Pored lica navedenih u clanu 204 ovog zakona, zamjenik clana uprave, prokurist ili zastupnik društva ne mogu biti clanovi nadzornog odbora.

(2)Nadzorni odbor može na period od najviše jedne (1) godine, izmedu svojih clanova imenovati zamjenika za svakog clana uprave koji nedostaje ili je privremeno odsutan. Ponovno imenovanje je dozvoljeno samo ako ukupno trajanje mandata nije duže od jedne (1) godine. Clanovi nadzornog odbora koji obavljaju funkcije zamjenika clanova uprave, ne mogu istovremeno izvršavati zadatke clanova nadzornog odbora.

Objava promjena unadzornom odboru Clan 210

Promjene clanova nadzornog odbora objavljuju se u Službenom glasniku i prijavljuju u Registar.

Funkcionisanje Clan 211

(1)Nadzorni odbor izmedu svojih clanova bira predsjednika i najmanje jednog zamjenika predsjednika. (2)Na sjednicama nadzornog odbora se vode zapisnici koje potpisuje predsjednik.

(3)Nadzorni odbor može izmedu svojih clanova imenovati jednu ili više komisija za pripremu prijedloga odluka i za njihovo sprovodenje. Komisija ne može odlucivati o pitanjima koja su u nadležnosti nadzornog odbora.

Donošenje odluka nadzornog odbora Clan 212

(1)Smatratce se da nadzorni odbor ima kvorum ako sjednici prisustvuje najmanje jedna polovina (1/2) njegovih clanova, osim ako statutom društva nije drugacije odredeno.

(2)Usvajanje odluka nadzornog odbora putem telefona, telegrafa, elektronickom poštom ili upotrebom slicnih tehnickih sredstava je dozvoljeno, ako se tome ne protivi niko od clanova.

(3)Odluke nadzornog odbora su punovažne ako su odobrene vecinom glasova.

(4)Clan nadzornog odbora ne može ucestvovati u glasanju o stvarima u kojima ima licni ili finansijski interes.

Ucešce na sjednicama Clan 213

Lica koja nisu clanovi nadzornog odbora, ne mogu prisustvovati sjednicama nadzornog odbora, izuzev ako ih nadzorni odbor izricito pozove.

Sazivanje sjednica Clan 214

(1)Svaki clan nadzornog odbora ili uprave, može zatražiti od predsjednika nadzornog odbora da sazove sjednicu neposredno po iznošenju razloga za održavanje sjednice. Sjednica ce se održati u roku od dvije (2) sedmice od dana podnošenja zahtjeva.

(2)Ako zahtjev najmanje dva clana nadzornog odbora nije odobren, oni sami mogu sazvati nadzorni odbor i predložiti dnevni red.

(3)Svako sazivanje sjednice mora biti obavljeno pismenim obavještenjem svih clanova nadzornog odbora.

(4)Nadzorni odborse može sastati kada i ako je to neophodno za vodenje svog posla, a mora se sastati najmanje jednom svakih šest (6) mjeseci.

Nadležnost nadzornog odbora Clan 215

(1)Nadzorni odbor vrši nadzor nad poslovanjem društva.

(2)Nadzorni odbor može vršiti pregledi kontrolu knjiga i arhiva društva, trezora, položenih papira od vrijednosti, isporuke robe i drugih stvari.

(3)Nadzorni odbor može sazvati skupštinu.

(4)Upravljanje poslovima se ne može prenijeti na nadzorni odbor. Statutom društva može se utvrditi da se odredena vrsta poslova društva može vršiti samo uz odobrenje nadzornog odbora. Ako nadzorni odbor odbije da odobri posao koji je predložila uprava, uprava može zahtijevati da skupština donese odluku o tom pitanju. Za odluku o odobrenju potrebna je dvotrecinska (2/3) vecina zastupljenih dionica sa pravom glasa.

Zastupanje društva u odnosu na upravu Clan 216

Predsjednik nadzornog odbora zastupa društvo u odnosima s upravom.

Naknada za obavljanje poslova clanova nadzornog odbora

Clan 217

Clanovi nadzornog odbora mogu primati naknadu za svoje usluge, ukljucujuci i ucešce u dobiti društva, kao i odredene povlastice, ako je to odredeno statutom društva ili odlukom skupštine. Ukupan iznos naknada isplacenih clanovima, treba da bude u skladu sa zadacima koje izvršavaju clanovi nadzornog odbora i sa finansijskim stanjem društva.

Ugovori sa clanovima nadzornog odbora

Clan 218

Za ugovor izmedu clana nadzornog odbora i društva, potrebno je odobrenje nadzornog odbora. Ukoliko se ugovor ne odobri, clan nadzornog odbora je dužan da vrati sve što je primio po osnovu takvog ugovora.

Zabrana davanja pozajmica clanovima nadzornog odbora

Clan 219

Društvo ne može davati pozajmice clanovima nadzornog odbora.

Dužnosti i obaveze nadzornog odbora

Clan 220

Na rad clanova nadzornog odbora primjenjuju se odgovarajuce odredbe clana 53 ovog zakona.

PODODJELJAK 3: ODGOVORNOST ZA NAKNADU ŠTETE

Odgovornost Clan 221

(1)Vecinski dionicar ili njegov zastupnik koji svojim uticajem na društvo svjesno podstice clanove uprave ili nadzornog odbora, prokurista ili lice koje ima ovlaštenje u poslovanju društva, da djeluju kršeci standarde ponašanja iz clana 53 ovog zakona, dužan je društvu i drugim dionicarima nadoknaditi štetu koja je proistekla iz takvog djelovanja.

(2)Pored lica navedenih u prethodnom stavu, clanovi uprave i nadzornog odbora odgovaraju društvu i dionicarima za svako kršenje standarda ponašanja iz clana 53 ovog zakona.

(3)Osim clanova uprave i nadzornog odbora, svako drugo lice koje je svjesno ucestvovalo u štetnom ponašanju i iz toga ostvarilo korist za sebe, odgovorno je društvu i dionicarima koji nisu u tome ucestvovali, u visini iznosa ostvarene koristi.

(4)Ako društvo nije u mogucnosti da samo ostvari svoja prava na naknadu štete iz ovog clana, naknadu štete mogu realizovati povjerioci društva.

PODODJELJAK 4: SKUPŠTINA

1. NADLEŽNOST I OVLAŠTENJA SKUPŠTINE

Opce odredbe Clan 222

Dionicari svoja prava vezana za rad društva ostvaruju u skupštini, ukoliko ovim zakonom nije drugacije odredeno. Clanovi uprave i nadzornog odbora mogu prisustvovati skupštini i kada nisu dionicari.

Ovlaštenja skupštine Clan 223

(1)Skupština odlucuje o:

 1. raspodjeli dobiti po prijedlogu uprave i na osnovu dostavljenog mišljenja nadzornog odbora,
 2. godišnjem izvještaju po prijedlogu uprave i na osnovu dostavljenog mišljenja nadzornog odbora,
 3. imenovanju i smjeni clanova nadzornog odbora,
 4. amandmanima na statut društva,
 5. mjerama za povecanje i smanjenje kapitala,
 6. prestanku rada društva i promjenama statusa (pripajanje, spajanje i podjela),
 7. drugim pitanjima odredenim statutom društva i zakonom.

(2)Skupština ne može donositi odluke koje se odnose na upravljanje poslom, osim:

 1. u slucaju da to zahtijeva uprava ili
 2. ako se radi o pitanjima iz clana 215 stava4 ovog zakona.

(3)Ako društvo nema nadzorni odbor, skupština može imenovati lice koje ce vršiti nadzor nad radom uprave izmedu sjednica skupštine, kako je to odredeno u clanu 215 stavovima1 i 2 ovog zakona, a radi se o djelatnostima koje obavlja revizor. Izvještaj se podnosi na prvoj narednoj sjednici skupštine.

2. SAZIVANJE SKUPŠTINE

Opce odredbe Clan 224

(1)Skupština se saziva u slucajevima odredenim ovim zakonom ili statutom društva ili kada je održavanje skupštine od koristi za društvo.

(2)Odluku o sazivanju skupštine donosi uprava. Sazivanje skupštine se obavlja preko obavijesti koja sadrži naziv i sjedište društva, datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, potpun opis svih tacaka dnevnog reda, uslove za udio u radu skupštine i postupak ostvarivanja glasackih prava. Takva obavijest mora se objaviti u sredstvima javnog informisanja u najmanje dva dnevna lista dostupna na podrucju Brcko distrikta BiH, najkasnije 30 dana prije datuma odredenog za zasjedanje skupštine.

(3)Ako statutom društva nije drugacije odredeno, sjednice skupštine se održavaju u sjedištu društva.

Sazivanje na zahtjev manjine Clan 225

(1)Skupština se saziva ako dionicari ciji ukupan iznos dionica cini jednu petinu (1/5) ili više osnovnog kapitala podnesu pismeni zahtjev i navedu svrhu i razloge za održavanje skupštine. Zahtjev se podnosi upravi. Statutom društva se mogu utvrditi drugi nacini ostvarivanja prava na sazivanje skupštine. Po prijemu takvog zahtjeva, uprava saziva skupštinu na nacin predviden u clanu 224 ovog zakona.

(2)Ako uprava ne sazove skupštinu u roku od trideset (30) dana od prijema takvog zahtjeva, dionicari koji su podnijeli zahtjev mogu sami sazvati skupštinu.

Prethodno obavještenje o sjednici skupštine

Clan 226
(1)Ako je održavanje skupštine zakazano izvan mjesta sjedišta dionickog društva,
obavijest iz dosadašnjeg clana 224 ovoga zakona upucuje se svakom dionicaru
preporucenim pismom, telefaksom ili elektronickom poštom na adresu iz liste
dionicara.
(2)Izuzev objavljivanja i dostavljanja obavijesti u skladu sa odredbama stava 1 ovoga
clana, dionicko društvo s velikim brojem dionicara dužno je osigurati dodatno
objavljivanje u slucajevima, pod uslovima i na nacin utvrden propisima komisije.

Najava dnevnog reda Clan 227

(1)Dnevni red sjednice skupštine se saopštava i objavljuje u obavještenju o sjednici.

(2)Ako skupština odlucuje o amandmanu na statut društva, tekst predloženog amandmana se dostavlja dionicarima zajedno sa obavještenjem o sjednici skupštine.

(3)Ako je na dnevnom redu skupštine izbor clanova nadzornog odbora i revizora, uprava i nadzorni odbor ili sam nadzorni odbor, u najavi dnevnog reda, predlažu usvajanje posebne odluka za svaku tacku dnevnog reda.

Podnošenje izvještaja dionicarima i clanovima nadzornog odbora

Clan 228

(1)Uprava ce u roku od osam (8) dana od najave sjednice skupštine, obavijestiti finansijske organizacije i udruženja dionicara, koji su na posljednjoj sjednici skupštine iskoristili svoja glasacka prava (ili koji zahtijevaju izvještaj) o sazivanju skupštine, dnevnom redu i prijedlozima dionicara, ukljucujuci imena predlagaca i mišljenja uprave.

(2)Uprava ce obavještenje navedeno u prethodnom stavu uputiti dionicarima koji su:

 1. zahtjev u tom smislu poslali prije najave sazivanja skupštine ili
 2. su registrovani u knjizi dionicara, ali cija biracka prava nisu bila iskorištena od strane bilo koje finansijske organizacije na posljednjoj sjednici skupštine.

(3)Svi clanovi nadzornog odbora imaju pravo da traže od uprave da im šalje izvještaje navedene u stavu 1 ovog clana.

(4)Svi registrovani dionicari i clanovi nadzornog odbora, mogu tražiti od uprave da ih pismeno obavještava o odlukama usvojenim na skupštini.

Prijedlozi dionicara Clan 229

(1)Prijedlozi dionicara se mogu dodati dnevnom redu sjednice skupštine i dostaviti dionicarima, u skladu s ovim clanom.

(2)Prijedlog dionicara može biti razmatran samo ako ga jedan (1) ili više registrovanih dionicara, podnesu upravi u roku od deset (10) dana od dana objave obavještenja o sazivanju skupštine, uz obrazloženje u prilogu takvog prijedloga i izjavu kojom se potvrduje da ce ti dionicari iznijeti prijedlog na skupštini. Uprava nije dužna da dionicarima dostavlja prijedlog ili njegovo obrazloženje:

 1. ako bi njegovim objavljivanjem uprava pocinila krivicno djelo,
 2. ako bi prijedlog ako se usvoji, rezultirao skupštinskom odlukom kojom se krši zakon ili statut društva,
 3. ako se obrazloženje prijedloga u svojim bitnim dijelovima zasniva na neosporno netacnim informacijama ili se može zloupotrijebiti,
 4. ako je identicni prijedlog ranije prijavljen skupštini za istu sjednicu,
 5. ako je identican prijedlog sa istim obrazloženjem tokom posljednjih pet (5) godina razmatran na najmanje dvije (2) sjednice skupštine i nije bio podržan od strane jedne petine (1/5) zastupljenog osnovnog kapitala na sjednici,
 6. ako dionicar objavi da nece prisustvovati skupštini i da ga niko nece zastupati ili
 7. ako jedionicar tokom posljednje dvije (2) godine, vec imao isti prijedlog koji je bio dostavljen dionicarima, ali taj prijedlog nije iznosio ili nije dozvolio da se iznese na sjednici skupštine.

(3)Uprava nije dužna da šalje obrazloženje prijedloga ako sadrži višeod sto (100) rijeci.

(4)Uprava može u skracenom obliku izložiti više prijedloga dionicara koji se odnose na istu stvar.

Izborni prijedlozi dionicara Clan 230

Na prijedlog dionicara koji se odnosi na izbor clanova uprave ili revizora, shodno se primjenjujuodredbe prethodnog clana.

Obavještavanje finansijskih i drugih organizacija

Clan 231

(1)Finansijska organizacija koja cuva dionice društva u svojstvu staratelja ili slicna organizacija koja vodi evidenciju za vlasnike dionica, bez odlaganja ce vlasnicima dionica poslati izvještaj iz clana 228 stava1 ovog zakona.

(2)Ako finansijska organizacija namjerava da u skupštini iskoristi glasacko pravo dionica, obavještava vlasnike dionica o svojim prijedlozima za korištenje glasackog prava u odnosu na pojedine tacke dnevnog reda. Finansijska organizacija je obavezna da od svakog vlasnika dionica zatraži uputstva za korištenje glasackog prava, sa upozorenjem, da ce iskoristiti glasacko pravo u skladu sa svojim prijedlozima, ukoliko od vlasnika dionica ne primi blagovremeno drugacije uputstvo.

(3)Odredbe stavova 1 i 2 ovog clana se primjenjuju i na obaveze udruženja dionicara.

3. ZAPISNIK I PRAVONA INFORMACIJE

Spisak ucesnika Clan 232

(1)Skupština pravi spisak dionicara koji prisustvuju ili su zastupani na sjednici. Spisak sadrži ime ili naziv, prebivalište ili sjedište dionicara, broj dionica i njihovu klasu. Popis se pravina osnovu liste dionicara koji su registrovani u Centralnom registru 30 dana prije dana održavanja skupštine.

(2)Ako finansijska organizacija ili udruženje dionicara, koriste pravo glasa na osnovu ovlaštenja dionicara i u njegovo ime, u spisku ce se navestibroj i klasa dionica za koje su dobili ovlaštenje.

(3)Ako lice u svoje ime koristi glasacko pravo dionicara na osnovu ovlaštenja dionicara, u spisku ce se navesti broj i klasa tih dionica.

(4)Spisak, potpisan od strane predsjedavajuceg, treba da bude dat na uvid ucesnicima sjednice prije glasanja.

Zapisnik Clan 233

(1)Sve prijedloge iznesene na sjednici skupštine i odluke skupštine, unosi u zapisnik, lice imenovano od strane skupštine.

(2)Zapisnik obavezno sadrži mjesto i datum održavanja sjednice, ime lica koje vodi zapisnik, rezultat glasanja i izjavu predsjedavajuceg o usvojenim odlukama.

(3)Uz zapisnik se prilaže i spisak ucesnika i potvrda da je skupština sazvana. Potvrda o sazivanju skupštine ne mora biti priložena ako je to uneseno u zapisnik.

(4)Uprava ce u roku od tri (3) radna dana od zakljucenja skupštine, dostaviti u Registar primjerak zapisnika, potpisan od strane predsjedavajuceg i dva dionicara koji su bili prisutni na skupštini, zajedno sa prilozima.

Pravo dionicara na informacije Clan 234

(1)Uprava dionicarima dostavlja podatke o poslovima društva, ako su takvi podaci neophodni za razmatranje pitanja na dnevnom redu.

(2)Uprava ima pravo da uskrati informacije samo:

 1. ako bi davanje podataka po njenoj osnovanoj poslovnoj procjeni, nanijelo ozbiljnu štetudruštvu ili
 2. ako bi objavljivanjem podataka bilo izvršeno krivicno djelo, prekršaj ili bi se kršili dobri poslovni obicaji.

(3)Ako su podaci predati dionicaru van sjednice skupštine, takvi podaci moraju da se predaju i drugim dionicarima na njihov zahtjev, cak i ako ti podaci nisu neophodni za razmatranje pitanja na dnevnom redu.

(4)Dionicar kojem su uskraceni podaci, može tražiti da se njegovo pitanje i razlozi za uskracivanje podataka unesu u zapisnik.

Sudsko rješenje o pravu na informacije

Clan 235

Ako sedionicar ne slaže sa odlukom uprave da mu uskrati odredene informacije, može u roku od tri (3) mjeseca od prijema takve odluke, da zatraži od Suda da donese odluku o tom pitanju.

ODJELJAK 6: GLASACKAPRAVA

Kvorum Clan 236

(1)Odluke skupštine su punovažne, ako su usvojene u prisustvu dionicara s pravom glasa, cije dionice cine najmanje jednu petinu (1/5) osnovnog kapitala društva, osim ako je ovim zakonom drugacije odredeno.

(2)Ako na prvoj sjednici nije ostvaren kvorum, predsjedavajuci skupštinskog zasjedanja odreduje vrijeme održavanja sljedece sjednice. Uprava je nakon toga dužna da pošalje pozive i da objavi obavještenje o ponovnom sazivanju skupštine na nacin

odreden u clanu 224 ovog zakona, pod uslovom da se pozivi pošalju i da obavještenje
bude objavljeno, najkasnije sedam (7) dana prije sjednice skupštine. Odluke usvojene
na narednoj sjednici skupštine, smatraju se punovažnim bez obzira na iznos
zastupljenih dionica sa pravom glasa.

Princip proste vecine Clan 237

Odluke skupštine moraju biti usvojene vecinom glasova dionicara (prosta vecina), osim ako zakonom ili statutom društva nije odredena veca vecina ili drugi uslovi.

Glasacko pravo Clan 238

(1)Glasacka prava dionicara se ostvaruju u skladu s nominalnim iznosom dionica. Statutom društva se može odrediti da se u dionice za glasanje jednog dionicara uracunavaju i dionice koje pripadaju drugom dionicaru. Ako je dionicar društvo, statutom društva se može odrediti da u njegove dionice spadaju i dionice kontrolisanog društva ili one koje pripadajutrecem licu za racun takvog društva. Ogranicenja se ne mogu odrediti individualnim dionicarima.

(2)Glasacko pravo se dobija nakon što se upisana vrijednost dionice uplati u cijelosti. Statutom društva se može odrediti da se pravo glasa dobija nakon što se za dionice uplati zakonski ili veci iznos najmanje vrijednosti uloga. U ovom slucaju uplacivanje najmanje vrijednosti uloga obezbjeduje jedan glas. U slucaju uplate veceg iznosa uloga, odnos izmedu glasackih prava se utvrduje u skladu s visinom iznosa uplacenih uloga. Dijelovi glasa se uzimaju u obzir samo ako mogu da formiraju jedan glas.

(3)Statutom društva se ne može odrediti da se odredbe stava 2 ovogaclana, primjenjuju na odredene kategorije dionicara ili na odredene klase dionica.

(4)Dionicar koji je založio svoju dionicu ostvaruje pravo glasa iz dionice. Ako je povjerilac kome je dionica založena registrovan kao lice koje vodi evidenciju o dionici, povjerilac ce dionicaru na njegov zahtjev izdati punomoc.

(5)Glasacko pravo se može ostvarivati na osnovu punomoci. Punomoc se daje u pismenoj formi i deponuje se u društvu.

(6)Nacin ostvarivanja glasackog prava može biti odreden statutom društva.

Ostvarivanje glasackih prava preko finansijskih i drugih organizacija i lica

Clan 239

(1)Finansijska organizacija možeostvarivati ili prenijeti ostvarivanje glasackog prava na registrovane dionice, samo na osnovu pismenog ovlaštenja datog u tu svrhu.

(2)Ovlaštenje finansijskoj organizaciji može biti dato na period od najviše petnaest (15) mjeseci i može se opozvati u bilokoje vrijeme.

(3)Finansijska organizacija može ovlastiti lica koja nisu njeni zaposlenici da koriste ovlaštenje dionicara, samo ako ovlaštenje dionicara to izricito dozvoljava.

(4)Finansijska organizacija koja ostvaruje glasacko pravo u ime dionicara i sa njegovim ovlaštenjem, deponuje u društvo ispravu o ovlaštenju.

(5)Ako dionicar nije dao uputstva finansijskoj organizaciji u pogledu ostvarivanja glasackih prava, finansijska organizacija ce glasacko pravo koristiti u skladu sa svojim prijedlozima o kojima je prethodno obavijestila dionicara, osim kada osnovano može pretpostaviti da bi dionicar odobrio njenu odluku da je znao pravo stanje stvari.

(6)Finansijska organizacija ne može koristiti glasacko pravo suprotno uputstvima dionicara ili suprotno svojim prijedlozima u slucaju kada dionicar nije dao uputstva.

(7)Odredbe ovog clana ce se shodno primjenjivati na druga lica koja ostvaruju glasacko pravo u ime dionicara i sa njegovim ovlaštenjem.

(8)Obaveze finansijske organizacije i drugih koji koriste glasacko pravo u ime dionicara i sa njegovim ovlaštenjem, ne mogu se iskljuciti niti ograniciti.

Uskracivanje glasackog prava Clan 240

(1)Dionicar ne može koristiti glasacko pravo, ako se odluka skupštine odnosi na njegovo oslobadanje od ispunjenja odredene obaveze. Niko nema pravo da koristi glasacko pravo u slucajevima u kojima ni sam dionicar nema pravo da ga koristi.

(2)Sporazum kojim se dionicar obavezuje da glasacko pravo koristi po uputstvima društva, nadzornog odbora ili podružnice društva, je ništav. Takoder je ništav i sporazum kojim se dionicar obavezuje da uvijek glasa za prijedloge uprave ili nadzornog odbora.

Glasanje o izbornim prijedlozima dionicara

Clan 241

Ako dionicar skupštini podnese formalni prijedlog za izbor clanova nadzornog odbora, o njegovom prijedlogu ce se raspravljati i odluciti prije razmatranja prijedloga nadzornog odbora, ako to traže dionicari ciji ukupan iznos dionica cini najmanje jednu desetinu (1/10) zastupljenog osnovnog kapitala.

PODODJELJAK 1: POSEBNE ODLUKE

Odvojene sjednice i posebno glasanje

Clan 242

(1)Posebne odluke dionicara, kako je to odredeno ovim zakonom i statutom društva, se razmatraju i o njima se obavlja odvojeno glasanje, na opcoj ili odvojenoj sjednici skupštine dionicara. Odredbe o skupštini ce se na odgovarajuci nacin primjenjivati na

sazivanje odvojene sjednice, ucešce u njenom radu i pravo na informacije vezane za
sjednicu, a odredbe koje se odnose na donošenje skupštinskih odluka ce se
primjenjivati na posebne odluke.

(2)Ako dionicari cija glasacka prava iznose najmanje jednu desetinu (1/10) ukupnih glasackih prava, to zahtijevaju, donošenje posebne odluke se razmatra na odvojenoj sjednici ili nakon posebnog objavljivanja pitanja koje ce se razmatrati.

PODODJELJAK 2: DIONICE BEZ PRAVA GLASA

Privilegovane dionice bez prava glasa

Clan 243

Privilegovane dionice daju dionicaru sva prava koja nose dionice. Statutom društva se može odrediti da privilegovane dionice nemaju pravo glasa, osim u slucajevima predvidenim u clanovima 244 i 245 ovog zakona.

Glasacko pravo privilegovanih dionicara

Clan 244

Ako iznos obaveza na privilegovanu dionicu nije uplacen u roku od jedne godine ili je u toku jedne godine uplacen samo djelimicno, a ostatak nije uplacen tokom naredne godine, vlasnici privilegovanih dionica ceimati pravo glasa sve dok se zaostale obaveze ne izmire. U ovom slucaju ce privilegovane dionice biti uzete u obzir u obracunu osnovnog kapitala, kao što je propisano ovim zakonom ili statutom društva.

Pravo glasanja o posebnim pitanjima koja se odnose na privilegovane dionice

Clan 245

(1)Svako ogranicenje ili ukidanje prava prvenstva, odredenih statutom društva za privilegovane dionice, bit ce punovažno, samo ako na to pristanu vlasnici privilegovanih dionica.

(2)Ako se statutom društva ne odredi drugacije, saglasnost vlasnika privilegovanih dionica je potrebna za usvajanje odluke o emisiji privilegovanih dionica koje u raspodjeli dobiti ili likvidaciji imovine društva, imaju prednost ili su jednake postojecim privilegovanim dionicama bez prava glasa.

(3)O svakom pitanju iz stavova 1 i 2 ovog clana, odlucuje se na osnovu odvojenog glasanja vlasnika privilegovanih dionica, a za odluku je potrebna dvotrecinska (2/3) vecina zastupljenih privilegovanih dionica.

(4)Ako je prvenstvo privilegovanih dionica ovim ograniceno ili ukinuto, takve dionice ce nositi pravo glasa.

ODJELJAK 7: AMANDMANI NA STATUT DRUŠTVAI SMANJENJE ILI POVECANJE

DIONICKOG KAPITALA

PODODJELJAK 1: AMANDMANI NA STATUT DRUŠTVA

Odluka skupštine Clan 246

(1)Statut društva se može izmijeniti ili dopuniti samo odlukom skupštine.

(2)Za odluku skupštine o izmjenama i dopunama statuta, potrebna je dvotrecinska (2/3) vecina zastupljenih dionica s pravom glasa. Statutom društva se može odrediti i drugacija srazmjera, s tim da udio potreban za donošenje odluke, mora da cini vecinu u odnosu na zastupljene dionice sa pravom glasa. Statutom se takodermogu odrediti i drugi uslovi.

(3)Ako bi se amandmanom promijenio postojeci odnos izmedu više klasa dionica na štetu jedne klase dionica, punovažnost takve odluke cezavisiti od saglasnosti dionicara koji su pogodeni promjenom. Takvi dionicari donose posebnu odluku o saglasnosti, a za usvajanje takve odluke potrebna je dvotrecinska (2/3) vecina zastupljenih dionica.

Saglasnost na povecane obaveze i ogranicenje prenosa dionica

Clan 247

(1)Za odluku o izmjenama i dopunama statuta društva, kojom se svim ili samo nekim dionicarima namecu obaveze dodatnog uloga u osnovnom kapitalu ili druge obaveze, neophodna je saglasnost svih zainteresovanih dionicara.

(2)Odredba iz prethodnog stava se takoderprimjenjuje i na odluku o saglasnosti društva za prenos dionica društva.

Upis amandmana statuta društva u Registar

Clan 248

(1)Uprava prijavljuje amandmane statuta društva za upis u Registar. Uz prijavu se prilaže i konacni tekst statuta društva, sa izjavom uprave da su izmjene i dopune odredaba statuta u skladu sa odlukom o izmjenama i dopunama statuta društva. Ako je za amandman na statut društva neophodno odobrenje nadležnog organa, taj dokument se prilaže uz prijavu.

(2)Ako se amandmanom ne mijenja neki od podataka navedenih u clanu 157 ovog zakona, dovoljno je upucivanje na vec deponovane isprave u Registru. Ako se amandmani odnose na odredbe statuta društva, koje se u skladu s clanom 149ovog zakona, moraju objaviti, objavitce se isadržaj tih amandmana.

(3) Amandmani na statut društva stupaju na snagu iduceg dana od dana objavljivanja.

PODODJELJAK 2: MJEREZA POVECANJE OSNOVNOG KAPITALA

1. POVECANJE OSNOVNOG KAPITALA KROZ ULOGE

Uslovi

Clan 249

(1)Za odluku o povecanju osnovnog kapitala putem uloga, potrebna je dvotrecinska vecina (2/3) zastupljenih dionica s pravom glasa. Za emitovanje privilegovanih dionica bez prava glasa, statutom društva se može odrediti veca vecina u odnosu na udio u osnovnom kapitalu, kao i drugi uslovi.

(2)Osnovni kapital se može povecati samo emisijom novih dionica.

(3)Ako postoji više klasa dionica, za odluku skupštine potrebna je saglasnost vlasnika svih klasa dionica. Za odluku dionicara svake klase dionica, potrebna je dvotrecinska (2/3) vecina zastupljenih dionica.

(4)Ako je vrijednost dionica nove emisije veca od nominalne vrijednosti, odlukom o povecanju osnovnog kapitala utvrduje se najniži iznos dijela cijene dionice koji se uplacuje odmah.

(5)Osnovni kapital se ne može povecati sve dok prethodno dospjeliulozi nisu uplaceni u cijelosti, izuzev ako se radi o jednoj dvadesetini (1/20) neuplacenog dijela.

Povecanje osnovnog kapitala ulozima u stvarima i pravima

Clan 250

(1)Ako se osnovni kapital povecava ulozima u stvarima i pravima, odlukom o povecanju osnovnog kapitala utvrduje se predmet uloga, lice od kojeg ce ga društvo pribaviti i nominalna vrijednost dionica kojom se garantuje ulog.

(2)Povecanje osnovnog kapitala nenovcanim ulozima podliježe kontroli jednog ili više revizora i odgovarajucoj primjeni odredaba clanova 153, 154 i 155 ovog zakona.

(3)Sud može odbiti upis u Registar povecanje osnovnog kapitala, ako je vrijednost uloga u stvarima i pravima, znatno manja od nominalne vrijednosti dionica koje treba da se emituju u zamjenu za ulog.

Upis odluke u Registar Clan 251

(1)Uprava i predsjednik nadzornog odbora prijavljuju odluku o povecanju osnovnog kapitala za upis u Registar. Prijava sadrži i izvještaj revizora o kontroli uloga u stvarima i pravima.

(2)Prijava takode sadrži podatke o ulozima u osnovni kapital koji nisu uplaceni, kao i razloge za neplacanje.

Upis novih dionica

Clan 252

(1)Nove dionice se upisuju uz pismenu izjavu (potvrda o upisu) koja sadrži ulog oznacen brojem, nominalnu vrijednost i ako je emitovano više klasa dionica, klasu dionice. Potvrda o upisu se izdaje u dva primjerka. Ona treba da sadrži:

 1. datum usvajanja odluke o povecanju osnovnog kapitala,
 2. vrijednost dionica nove emisije, iznos uplata i dodatne obaveze,
 3. podatke iz clana 250 stava1 ovog zakona i ako je emitovano više klasa dionica, ukupnu nominalnu vrijednost svake klase dionica i
 4. vrijeme kada ce upis postati neobavezujuci, ako do tog vremena povecanje osnovnog kapitala nije upisano u Registar.

(2)Potvrde koje ne sadrže kompletne podatke iz prethodnog stava, nemaju pravnog dejstva.

(3)Ogranicenje koje nije utvrdeno u potvrdi o upisu, nema pravno dejstvo na društvo.

Pravo prece kupovine novih dionica Clan 253

(1)Postojeci dionicari imaju pravo prece kupovine kod upisa novih dionica, srazmjerno njihovim postojecim udjelima u osnovnom kapitalu, samo ako se ulozi za nove dionice uplacuju u novcu. Ovo pravo se ostvaruje u roku od petnaest (15) dana od obavještenja o tom pravu.

(2)Uprava ce objaviti obavještenje o vrijednosti dionica nove emisije i rok za ostvarivanje prava prece kupovine u najmanje dva dnevna lista dostupna na podrucju Brcko distrikta BiH najkasnije trideset (30) dana prije isteka roka za korištenje tog prava.

(3)Pravo prece kupovine može biti djelimicno ili u cijelosti uskraceno u odluci o povecanju osnovnog kapitala. Za odluku o uskracivanju prava prece kupovine, potrebna je dvotrecinska vecina (2/3) zastupljenih dionica sa pravom glasa. Statutom društva može se odrediti i druga vecina, kao i drugi uslovi.

(4)Odluka o potpunom ili djelimicnom uskracivanju prava prece kupovine može biti usvojena, samo ako je obavještenje za sjednicu skupštine izvršeno u skladu s odredbom iz clana 227 stava1 ovog zakona. Uprava ce skupštini podnijeti pismeni izvještaj o razlozima za potpuno ili djelimicno uskracivanje prava prece kupovine, zajednosa obrazloženjem predložene vrijednosti dionica nove emisije.

(5)Pravo prece kupovine se nece smatrati uskracenim, ako je nakon usvajanja odluke društvo emitovalo dionice za finansijsku organizaciju ili drugo lice koje podliježe obavezi da ih ponudi dionicarima. Uprava ce u publikacijama društva objaviti ponudu finansijske organizacije sa uputstvom za uplacivanje dionica i rokom za prihvatanje ponude.

Upis povecanja osnovnog kapitala u Registar

Clan 254

(1)Uprava i predsjednik nadzornog odbora prijavljuju odluku o povecanju osnovnog kapitala za upis u Registar. (2)Prijava za upis u Registar podliježe primjeni odredaba clana 157 stava1 ovog zakona.

(3)Uz prijavu se prilažu:

 1. dva (2) primjerka potvrde o upisu i spisak upisnika potpisan od strane uprave, sa naznakom dionica svakog upisnika i uplatama koje je izvršio;
 2. ugovori na kojima se zasnivaju podaci iz clana 250 ovogazakonaili ugovori koji su zakljuceni njihovo izvršenje, ako se osnovni kapital povecava ulozima u stvarima i pravima;
 3. obracun troškova koje ce društvo imati pri emisiji novih dionica; i
 4. dozvolu nadležnog organa za povecanje osnovnog kapitala, ako je odredeno zakonom ili drugim propisom.

(4)Originali ili ovjerene kopije podnesenih isprava deponuju se u Registru.

Datum punovažnosti povecanja osnovnogkapitala

Clan 255

Povecanje osnovnog kapitala postaje punovažno na dan upisa u Registar.

Objavljivanje obavještenja Clan 256

Obavještenje o registrovanju povecanja osnovnog kapitala, objavljuje se i sadrži, pored podataka o registrovanju, naznaku vrijednosti dionica nove emisije, podatke o povecanju osnovnog kapitala ulozima u stvarima i pravima i izvještaj revizora o vrijednosti tih uloga. Pri objavljivanju takvih podataka, dovoljno je upucivanje na isprave koje su vec deponovane u Registar.

Zabrana emitovanja dionica prije upisa

Clan 257

Prava na nove dionice se ne mogu prenositi prije upisa povecanja osnovnog kapitala u Registar, niti se prije upisa u Registar može vršitiemisija novih dionica. Dionice emitovane prije upisa su ništave. Emitentidionica su solidarno odgovorni dionicarima za štetu koja proistekne iz takve preuranjene emisije.

2. USLOVNO POVECANJEDIONICKOG KAPITALA

Uslovi Clan 258

(1)Skupština može donijeti odluku o uslovnom povecanju osnovnog kapitala u cilju:

1.da obezbijedi ostvarivanje prava vlasnika obveznica da ih zamijene za dionice, ili
ostvarivanje prava prvenstva pri kupovini novih dionica,
2.pripreme za pripajanje ili spajanje društava ili
3.da omoguci zaposlenicima da ostvare svoje pravo na dobijanje novih dionica u
zamjenu za primanja, na koja imaju pravo na osnovu ucešca u dobiti koje im
garantuje društvo.

(2)Nominalna vrijednost uslovno povecanog osnovnog kapitala ne može biti veca od polovine vrijednosti osnovnog kapitala, u vrijeme usvajanja odluke o uslovnom povecanju osnovnog kapitala.

(3)Odluka skupštine koja je usvojena protivno odredbama prethodnog stava je ništava.

(4)Odredbe ovog zakona koje se odnose na pravo prece kupovine pri kupovini novih dionica, shodno se primjenjuju i na emitovanje novih zamjenjivih obveznica.

Pravosnažnost odluke Clan 259

(1)Za odluku o uslovnom povecanju osnovnog kapitala potrebna je dvotrecinska (2/3) vecina zastupljenih dionica s pravom glasa. Statutom društva se može odrediti veca vecina, drugi uslovi i saglasnost u skladu s clanom 249 stavom3 ovog zakona.

(2)U odluci se takodernavodi:

 1. svrha uslovnog povecanja osnovnog kapitala,
 2. ovlašteni predlagaci i
 3. vrijednost dionica nove emisije ili kriteriji za njihovo obracunavanje.

Uslovno povecanje kapitala ulozima u stvarima i pravima

Clan 260

(1)U slucaju uloga u stvarima i pravima, odlukom o uslovnom povecanju osnovnog kapitala se utvrduje ulog, lice od kojeg društvo treba da ga pribavi i nominalna vrijednost dionica koje ce se emitovati u zamjenu za ulog. Odluka ce biti usvojena samo ako je pribavljanje uloga u stvarima i pravima objavljeno u skladu s clanom 227 stavom1 ovog zakona.

(2)Novcana potraživanja na koja zaposleni u društvu imaju pravo na osnovu ucešca u dobiti i zamjenjive obveznice dodijeljene u zamjenu za dionice, se nece smatrati ulozima u stvarima i pravima.

(3)Povecanje osnovnog kapitala ulozima u stvarima i pravima, podliježe kontroli jednog ili više revizora i odgovarajucoj primjeni odredaba clanova 153, 154 i 155 ovog zakona.

(4)Sud ce odbiti upis u Registar, ako je vrijednost uloga u stvarima i pravima znatno manja od nominalne vrijednosti dionica, koje treba da budu emitovane u zamjenu za ulog u stvarima i pravima.

Upis odluke o uslovnom povecanju u Registar

Clan 261

(1)Uprava prijavljuje odluku o uslovnom povecanju osnovnog kapitala za upis u Registar.

(2)Uz prijavu se prilažu:

 1. zakljuceni ugovori o pribavljanju uloga i ako je povecanje osnovnog kapitala izvršeno ulozima u stvarima i pravima, izvještaj o kontroli tih uloga,
 2. obracun troškova koje ce društvo imati pri emisiji dionica i
 3. dozvola nadležnog organa za povecanje osnovnog kapitala, ako je to propisano.

(3)Originali ili ovjerene kopije dokumenata se deponuju u Registar.

Obavještenje o registrovanju Clan 262

Prijava za upis u Registar uslovnog povecanja osnovnog kapitala, trebada sadrži podatke odredene u clanu 259 stavu2 ovog zakona i podatke zahtijevane u skladu s clanom 260 ovog zakona, ako je uslovno povecanje izvršeno ulozima u stvarima i pravima i podatke o kontroli takvih uloga. Za podatke zahtijevane u skladu s clanom 260 ovog zakona dovoljno je upucivanje na vec deponovane isprave u Registru.

Zabrana emitovanja dionica Clan 263

Dionice se ne mogu emitovati niti dionicar može ostvariti svoje pravo prece kupovine novih dionica, prije upisa odluke o uslovnom povecanju kapitala u Registar. Dionice emitovane prije registrovanja ce biti ništave. Emitenti ce biti solidarno odgovorni dionicarima za štetu koja proistekne iz takve emisije.

Izjava o ostvarivanju prava prece kupovine

Clan 264

(1)Pravo prece kupovine se ostvaruje putem pismene izjave koja se izdaje u dva (2) primjerka. Izjava treba da sadrži podatke o ulogu oznacenim brojem, nominalnu vrijednost i ako je emitovano više klasa dionica, klasu dionica, podatke zahtijevane u skladu s clanom 259 stavom2 ovog zakona, akose radi o ulogu u stvarima i pravima i datum kada je odluka o uslovnom povecanju osnovnog kapitala usvojena.

(2)Izjava iz prethodnog stava ce imati istu snagu kao i izjava o upisu. Izjave ciji sadržaj nije u skladu sa odredbama prethodnog stava ili sadrže ogranicenja u odnosu na obaveze dionicara, su ništave.

(3)Ni jedno ogranicenje koje nije navedeno u izjavi, nema pravnog dejstva u odnosu na društvo.

Emisija dionica Clan 265

(1)Uprava može vršiti emisiju dionica samo za onu svrhu koja je odredena u odluci o povecanju osnovnog kapitala i nakon što su dionice uplacene u cijelosti.

(2)Uprava može vršiti emisiju dionica u zamjenu za zamjenjive obveznice, samo ako se razlika izmedu vrijednosti izdatih obveznica i vece nominalne vrijednosti dionica koje treba da budu emitovane za te obveznice, može namiriti iz sredstava koja se mogu koristiti za tu svrhu ili dodatnom uplatom vlasnika zamjenjivih obveznica.

Punovažnost uslovnog povecanja osnovnog kapitala

Clan 266

Uslovno povecanje osnovnog kapitala se smatra zakljucenim emitovanjem dionica.

Upis odluke o povecanju kapitala u Registar

Clan 267

(1)Uprava prijavljuje za upis u Registar, ukupan iznos uslovno povecanog kapitala, u roku od trideset (30) dana nakon izdavanja dionica.

(2)Uz prijavu se prilaže i kopija potvrde o upisu i spisak lica koja su koristila pravo preceg upisa ili pravo na zamjenu obveznica. U spisak se pojedinacno navode dionice svakog dionicara i iznosi koji su im isplaceni.

(3)Uprava navodi u prijavi da su dionice izdate samo u svrhu odredenu odlukom o uslovnom povecanju kapitala i ne prije isplate ukupnog iznosa za dionice.

(4)Original i ovjerene kopije priložene dokumentacije deponuju se u Registar.

3. ODOBRENI KAPITAL

Uslovi Clan 268

(1)Uprava može u skladu sa statutom biti ovlaštena, da u rokuod najviše pet (5) godina po upisu društva u Registar, poveca osnovni kapital do odredenog nominalnog iznosa (odobreni kapital), putem emisije novih dionica.

(2) Za odluku o povecanju potrebna je saglasnost dvotrecinske (2/3) vecine zastupljenih dionica s pravom glasa. Statutom se može propisati kvalifikovana vecina, drugi uslovi i odobrenje iz clana 249 stava 3 ovoga zakona.

(3) Iznos odobrenog kapitala, ne može biti veci od jedne polovine (1/2) kapitala, u momentu izdavanja ovlaštenja.Izdavanje novih dionica odobrava nadzorni odbor.

(4)Statutom može biti odredeno da nove dionice budu izdate i zaposlenim preduzeca.

Emitovanje novih dionica Clan 269

(1)Ako ovim zakonom nije drugacije odredeno, prilikom emitovanja novih dionica primjenjuju se odredbe clanovaod252 do 257 ovog zakona. Nove dionice emituju se na osnovu ovlaštenja, bez posebne odluke skupštine.

(2)Ovlaštenje može da sadrži pravo uprave da iskljuci pravo prece kupovine novih dionica. Na ovlaštenja zasnovana na osnovu izmjena i dopuna statuta, shodno se primjenjuju odredbe clana 253 stava4 ovog zakona.

(3)Nove dionice se ne mogu emitovati, dok se u potpunosti ne isplate dospjele obaveze za prethodno emitovani osnovni kapital. U obavještenju o zakljucenju povecanja osnovnog kapitala, navode se obaveze za prethodno emitovan osnovni kapital, koje nisu placene i razlozi neplacanja.

(4)Odredbe prethodnog stava, ne primjenjuju se u slucaju kada se dionice izdaju zaposlenima u preduzecu.

Uslovi za emitovanje dionica Clan 270

(1)Svrhu iuslove emitovanja novih dionica utvrduje uprava, a saglasnost daje nadzorni odbor. Saglasnost nadzornog odbora je potrebna i kada uprava donosi odluku iz clana 269 stava2 ovog zakona, koja se odnosi na iskljucenje prava prece kupovine novih dionica.

(2)Ako postoje privilegovane dionice bez prava glasa, privilegovane dionice koje imaju prvenstvo ili su istog ranga sa njima u raspodjeli dobiti ili imovine društva, mogu biti izdate samo ako je utvrdeno ovlaštenjem.

Emitovanje dionica za uloge u stvarima i pravima

Clan 271

(1)Za emitovanje dionica po osnovu uloga u stvarima i pravima, ovlaštenje i saglasnost daje nadzorni odbor.

(2)U slucaju da skupština nije imenovala revizora, uprava, ako to nije definisano u ovlaštenju, utvrduje iznos dionica koje se izdaju u zamjenu za ulog u stvarima i pravima, i to navodi u prijavi za upis.

(3)Izdavanje dionica u zamjenu za uloge u stvarima i pravima, kontroliše jedan ili više revizora, u skladu sa odredbama clanova 153, 154 i 155 ovog zakona.

(4)Sud ce odbiti upis u Registar ako je vrijednost uloga u stvarima i pravima, znatno ispod nominalnog iznosa dionica koje su obezbijedene za taj ulog.

Ugovori o ulozima u stvarima i pravima zakljuceni prije upisa društva u Registar

Clan 272

Ako su prije upisa društva u Registar zakljuceni ugovori u kojima se utvrduje obaveza da ce ulozi za odobreni kapital biti u vidu stvari i prava, statut ce sadržati odredbe o sticanju tih uloga.

4. POVECANJE OSNOVNOG KAPITALA IZ SREDSTAVA DRUŠTVA

Uslovi Clan 273

(1)Skupština može donijeti odluku da se osnovni kapital poveca pretvaranjem rezervi i neraspodijeljene dobiti u osnovni kapital.

(2)Prilikom donošenja ove odluke shodno se primjenjuje clan 249 stav 1 i clan 251 stav 1 ovog zakona.

(3)Odluka o povecanju kapitala može biti donesena tek nakon usvajanja godišnjeg izvještaja za prethodnu finansijsku godinu.

Pretvaranje rezervi i dobiti

Clan 274

(1)Rezerve i neraspodijeljena dobit koja treba da se pretvori u osnovni kapital prikazuje se u posljednjem godišnjem završnom racunu. Rezerve mogu biti pretvorene u osnovni kapital ako iznose više od jedne desetine (1/10) postojeceg osnovnog kapitala ili u vecem dijelu, koji je predviden u statutu. (2)Rezerve i neraspodijeljena dobit ne mogu bitipretvoreni u osnovni kapital, ako godišnji završni racun na osnovu koga se zasnivaju rezerve i neraspodijeljena dobit, pokazuje gubitak, u koji se svrstavaju i preneseni dugovi.

Godišnji završni racun kao osnova Clan 275

(1)Odluka iz clana 273 zasniva sena posljednjem godišnjem završnom racunu, koji mora biti pregledan od strane revizora.

(2)Ukoliko skupština nije imenovala drugog revizora, reviziju ce izvršiti lice koje je skupština izabrala da izvrši reviziju posljednjih godišnjih završnih racuna ili cerevizora imenovati Sud.

Upis odluke Clan 276

(1)Prijava za upis odluke u Registar sadrži bilans na osnovu kojeg je povecan osnovni kapital, izvještaj i mišljenje ovlaštenog revizora i posljednji godišnji završni racun, ako prethodno nisu podneseni. Podnosioci prijave podnose Sudu izjavu da od dana sacinjavanja godišnjeg završnog racuna do dana podnošenja molbe, nije došlo do smanjenja imovine, koje bi bilo u suprotnosti sa povecanjem osnovnog kapitala, ako se o povecanju mora odluciti na dan podnošenja molbe.

(2)Sud ce upisati odluku u Registar, ako je periodicni obracun, na kojem se zasniva povecanje osnovnog kapitala, pregledan od strane revizora, najkasnije osam (8) mjeseci prije podnošenja prijave i ukoliko se Sudu dostavi izjava iz prethodnog stava.

(3)Uz upis odluke u Registar, naznacava se da je povecanje osnovnog kapitala nastupilo iz sredstava društva.

Stupanje na snagu povecanja osnovnog kapitala

Clan 277

(1)Smatrat ce se da je osnovni kapital povecan upisom odluke o povecanju osnovnog kapitala u Registar.

(2)Upisom odluke iz prethodnog stava u Registar, smatrat ce se da su nove dionice uplacene u potpunosti.

Korisnici povecanja osnovnog kapitala

Clan 278

Od dana stupanja na snagu povecanja kapitala, dionicari imaju pravo na nove dionice, i to srazmjerno svojim udjelima u postojecem kapitalu društva. Drugacija odluka skupštine, nece imati pravno dejstvo.

Djelimicna prava Clan 279

(1)Ako prilikom povecanja kapitala postojeci udio dionicara u osnovnom kapitalu iznosi samo dio nove dionice, moguce je prenijeti i naslijediti ovako djelimicno pravo nezavisno.

(2)Prava koja se odnose na nove dionice, ukljucujuci i pravo na predaju dionice, mogu se koristiti ako djelimicna prava, koja kada se kombinuju sacinjavaju cijelo pravo koncentrisano u rukama jednog dionicara ili ako nekoliko dionicara udruže svoja djelimicna prava da sacinjavaju jednu dionicu.

Obavještenje dionicarima Clan 280

(1)Uprava je dužna da po upisu odluke o povecanju osnovnog kapitala u Registar odmah obavijesti dionicara da preuzeme nove dionice. Obavještenje se objavljuje a sadrži sljedece podatke:

 1. iznos za koji se povecava osnovni kapital,
 2. odnos izmedu novih i starih dionica.

(2)Obavještenje sadrži napomenu da društvo zadržava pravo da u ime dionicara proda dionice, koje dionicar ne preuzme u roku od jedne (1) godine nakon objavljivanja obavještenja i nakon što je bio tri puta upozoren.

(3)Nakon isteka jedne (1) godine od objavljivanja obavještenja, društvo ce javno objaviti da namjerava da proda nepreuzete dionice. Upozorenje se objavljuje u Službenom glasniku tri puta u intervalima od najmanje mjesec dana. Posljednje upozorenje objavljuje se prije isteka perioda od osamnaest (18) mjeseci od dana objavljivanja obavještenja iz prvog stava.

(4)Nakon isteka jedne (1) godine od objavljivanja obavještenja, društvo ce prodati nepreuzete dionice za racun dionicara po zvanicnoj berzanskoj cijeni preko berzanskog brokera ili ako ne postoji berzanska cijena dionice ce biti prodate na javnoj licitaciji. Prilikom prethodno navedenih radnji shodno se primjenjuje clan 291 stav 4 ovog zakona.

(5)Odredbe prethodnog stava shodno se primjenjuju na društva koja do tada nisu izdavala dionice.

Dionice društva i djelimicno placene dionice

Clan 281

(1)Dionice koje su u vlasništvu društva ucestvuju u povecanju osnovnog kapitala.

(2)Kad se radi o djelimicno placenim dionicama, povecanje nominalnog iznosa dionica utice na povecanje osnovnog kapitala. Ako postoje i djelimicno placene dionice i potpuno placene dionice, na povecanje osnovnog kapitala u slucaju potpuno placenih dionica utice povecanje nominalnog iznosa dionica ili izdavanje novih dionica. U odluci o povecanju osnovnog kapitala navodi se nacin povecanja. Ako je osnovni kapital povecan povecanjem nominalnog iznosa dionica, povecanje ce biti od uticaja, tako da iznosikoji ne mogu biti pokriveni ovakvim povecanjem, nece imati uticaja na dionice.

Zaštita prava dionicara i trecih lica Clan 282

(1)Veza izmedu prava koja nose dionice ne mijenjaju se povecanjem osnovnog kapitala.

(2)Ako se individualna prava koje nose djelimicno placene dionice, utvrduju ucešcem po placenoj dionici, dionicari ce uživati ova prava dok ne isplate zaostale uloge, srazmjerno nivou placenog uloga, povecanog za procent povecanja osnovnog kapitala. Naknadne uplate srazmjerno uvecavaju ova prava.

Pocetak podjele dobiti Clan 283

(1)Ukoliko nije drugacije propisano, novim dionicamaucestvuje se udobiti ostvarenoj u poslovnoj godini u kojoj je usvojena odluka o povecanju osnovnog kapitala.

(2)Odlukom o povecanju kapitala može se utvrditi da se novim dionicama ucestvuje u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini prije donošenja odluke o povecanju osnovnog kapitala. U ovom slucaju odluka o povecanju osnovnog kapitala donosi se prije odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u posljednjoj poslovnoj godini. Odluka o raspodjeli dobiti stupa na snagu tek pošto se poveca osnovni kapital.

(3)Odluka o povecanju osnovnog kapitala iz sredstava društva i odluka o raspodjeli dobiti su ništave, ako odluka o povecanju osnovnog kapitala nije upisana u Registar u roku od tri (3) mjeseca nakon njenog usvajanja. Ovaj rok ne tece dok je u toku postupak u kome se utvrduje ništavost odluke i dok je u toku postupak dobijanja saglasnosti nadležnog organa, ukoliko je saglasnost potrebna za povecanje osnovnog kapitala.

Uslovni kapital

Clan 2 84

Uslovni kapital se povecava srazmjerno povecanju osnovnog kapitala. Ako je odluka o uslovnom kapitalu donesena da bi se obezbijedila prava vlasnika zamjenjivih obveznica, osniva se poseban fond, da bi se pokrila razlika izmedu izdate vrijednosti obveznica i vece ukupne nominalne vrijednosti dionica, koje se obezbjeduju tim obveznicama, ukoliko nije postignut sporazum da razliku pokriju vlasnici obveznica prije razmjene obveznica.

Zabrana emitovanja dionica Clan 285

Nove i prelazne dionice ne mogu biti emitovane, ako odluka o povecanju osnovnog kapitala nije upisana u Registar.

5. ZAMJENJIVE OBVEZNICE I OBVEZNICE KOJEDAJU PRAVO NA DIVIDENDU

Emitovanje obveznica Clan 286

(1)Obveznice ciji vlasnik ima pravo da ih zamijeni za dionice (zamjenjive obveznice) ili koje vlasniku daju pravo prvenstva pri kupovini dionica, kao i obveznice po kojima je pravo njenog vlasnika povezano sa dividendom dionicara (obveznice koje daju pravo na dividendu), mogu biti emitovane samo na osnovu odluke skupštine. Za odluku je potrebna dvotrecinska (2/3) vecina zastupljenih dionica sa pravom glasa. Statutom se može predvidjeti drugacija vecina, drugi uslovi i odobrenje iz clana 249 stava3 ovog zakona.

(2)Ovlaštenje uprave da emituje zamjenjive obveznice, odnosno obveznice koje daju pravo na dividendu, može biti izdato za period od najviše pet (5) godina. Uprava je dužna da odluku o emitovanju zamjenjivih obveznica, odnosno obveznica koje daju pravo na dividendu, prijavi za upis u Registar. Obavještenje o odluci i izjava ce biti objavljeni.

(3)Dionicari društva imaju pravo prece kupovine zamjenjivih obveznica, odnosno obveznica, koje daju pravo na dividendu, shodno odredbama clana 253 ovog zakona.

PODODJELJAK 3 : MJERE ZA SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

1. REDOVNO SMANJENJEOSNOVNOGKAPITALA

Uslovi Clan 287

(1)Za odluku o smanjenju osnovnog kapitala potrebna je dvotrecinska (2/3) vecina zastupljenih dionica s pravom glasa. Statutom se može odrediti drugacija vecina i drugi uslovi.

(2)Ako postoji više klasa dionica, odluka iz prethodnog stava je pravosnažna, ako je potvrde vlasnici svih klasa dionica. Za odluku dionicara svake klase dionica potrebna je dvotrecinska (2/3) vecina zastupljenih dionica.

(3)U odluci se navode razlozi smanjenja osnovnog kapitala.

(4)Osnovni kapital može biti smanjen:

 1. smanjenjem nominalnog iznosa dionica ili
 2. spajanjem dionica ako najniži nominalni iznos za dionice više ne može biti smanjen.

(5)U odluci se navodi nacin smanjenja kapitala.

Upis odluke u Registar Clan 288

Uprava je dužna prijaviti odluku o smanjenju osnovnog kapitala u Registar.

Stupanje na snagu odluke o smanjenju kapitala

Clan 289

Odlukao smanjenju kapitala stupa na snagu upisom u Registar.

Zaštita povjerilaca Clan 290

(1)Povjerioci, cija su potraživanja nastala prije objavljivanja upisa u Registar odluke o smanjenju osnovnog kapitala, bit ce obezbijedeni ako prijave potraživanja u roku od šest (6) mjeseci od dana objavljivanja upisa iako njihova potraživanja ne mogu biti izmirena. Povjerioci se smatraju obaviješteni o ovom pravu, objavljivanjem upisa u Registar odluke o smanjenju osnovnog kapitala.

(2)Isplate dionicarima bitce izvršavane na osnovu smanjenog osnovnog kapitala, nakon proteka šest (6) mjeseci od objavljivanja upisa u Registar odluke i nakon što su isplaceni ili obezbijedeni povjerioci, koji su do tada prijavili svoja potraživanja.

(3)Povjerioci mogu zahtijevati obezbjedenje i u slucaju da dionicari nisu u potpunosti isplaceni za smanjenje osnovnog kapitala.

Poništavanje dionica Clan 291

Clan brisan odredbama clana 23 Zakona o izmjenama Zakona o preduzecima Brcko distrikta BiH (Službeni glasnik Brcko distrikta Bosne i Hercegovine, broj 34/07).

Upis smanjenja osnovnog kapitala u Registar

Clan 292

(1)Uprava prijavljuje smanjenje osnovnog kapitala za upis u Registar.

(2)Prijavljivanje i upis osnovnog kapitala može biti kombinovano sa prijavljivanjem i upisom odluke o smanjenju osnovnog kapitala.

Smanjenje kapitala ispod najnižeg nominalnog iznosa

Clan 293

Osnovni kapital može biti smanjen ispod najnižeg nominalnog iznosa iz clana 136 ovog zakona, ako ce taj iznos biti ponovo postignut povecanjem kapitala. Odluka o povecanju osnovnog kapitala donosi se istovremeno sa odlukomo smanjenju osnovnog kapitala. U ovakvom slucaju, osnovni kapital ne može biti povecan ulozima u stvarima i pravima.

2. POJEDNOSTAVLJENOSMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Uslovi Clan 294

(1)Smanjenje osnovnog kapitala u cilju kompenziranja smanjene vrijednosti imovine društva, naknade gubitka ili prenosa sredstava u rezerve, može biti izvršeno u pojednostavljenom postupku. U odluci se navodi svrha smanjenja osnovnog kapitala.

(2)Pojednostavljeni postupak za smanjenje osnovnog kapitala, dopušten je samo ako je prije njegove primjene osloboden onaj dio rezervi koji prelazi jednu petinu (1/5) potrebnog kapitala nakon smanjenja i ako ne postoji raspoloživa dobit.

(3)Prilikom smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa prethodnim stavom shodno se primjenjuju odredbe clanovaod287 do 289 i clanovaod291 do 293 ovog zakona.

Isplata dobiti Clan 295

Dobit ne može biti isplacena dionicarima, ako fond rezervi ne iznosi jednu desetinu (1/10) osnovnog kapitala.

3. SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA POVLACENJEM DIONICA

Uslovi Clan 296

(1)Društvo može povuci dionice prinudno ili sticanjem tih dionica. Prinudno povlacenje je dopustivo ako je dozvoljeno statutom, koji je usvojen prije prinudnog povlacenja dionica.

(2)Prilikom prinudnog povlacenja primjenjuju se odredbe o redovnom smanjenju osnovnog kapitala. Statutom ili odlukom skupštine utvrduju se uslovi prinudnog povlacenja i detalji oko izvršenja. Prilikom isplate kompenzacije na koju dionicari imaju pravo prilikom prinudnog povlacenja ili sticanja dionica po osnovu prinudnog povlacenja shodno se primjenjuju odredbe clana 290 stava2 ovog zakona.

(3)Odredbe o redovnom smanjenju osnovnog kapitala nece se primjenjivati ako su dionice za koje je ukupno placen nominalni ili veci iznos u momentu izdavanja, date besplatno društvu ili su povucene na racun dobiti.

(4)O smanjenju osnovnog kapitala povlacenjem dionica iz prethodnog stava odlucuje skupština. Odluka ce biti usvojena ako je za nju glasala prosta vecina. Statutom se može propisati veca vecina i drugi uslovi. Uprava prijavljuje smanjenje osnovnog kapitala za upis u Registar.

(5)U slucajevima iz stava 3 ovog clana, iznos jednak ukupnom nominalnom iznosu povucenih dionica može biti tražen da se uplati na ime rezervi.

Stupanje na snagu odluke o smanjenju kapitala

Clan 297

Odluka o smanjenju kapitala stupa na snagu upisom u Registar.

Obavještenje o smanjenju Clan 298

Prilikom izdavanja obavještenja o smanjenju osnovnog kapitala, shodno se primjenjuju odredbe clanovaod287 do 289 i clanovaod291 do 293 ovog zakona.

ODJELJAK 8: PONIŠTENJE I UKIDANJE ODLUKE SKUPŠTINE

Razlozi poništenja Clan 299

(1)Odluka skupštine se može poništiti:

 1. ako prilikom uslovnog povecanja osnovnog kapitala, nove dionice nisu podijeljene srazmjerno ucešcu u osnovnom kapitalu,

 2. ako je donesena suprotno odredbama clana 283 stava2 i clana 293 ovog zakona,

 3. ako je donesena na sjednici skupštine koja nije bila sazvana u skladu s clanovima od224 do 228 ovog zakona i odredbama statuta, izuzev ukoliko su svi dionicari bili prisutni,

 4. ako nakon donošenja nije unesenau zapisnik ili se ne nalazi u ovjerenoj formi ako po zakonu ili statutu treba da bude u takvoj formi,

 5. ako je u suprotnosti sa zakonom, drugim propisom ili javnim moralom.

(2)Skupštinske odluke ne mogu biti poništene ako su vec upisane u Registar, osim ako to nije izricito predvideno zakonom.

Poništenje izbora Clan 300

Osim u slucajevima iz clana 299 ovog zakona, odluka skupštine se može poništiti:

 1. ako je izabran sastav nadzornog odbora u suprotnosti sa zakonom ili statutom,
 2. ako skupština izabere lice cija kandidatura nije u skladu sa ovim zakonom ili statutom,
 3. ako je u nadzorni odbor izabrano više clanova nego što je predvideno statutom.

Uslovi za poništenje Clan 301

(1)Tužba za poništenje odluke skupštine može se podnijeti u roku od tri (3) mjeseca nakonusvajanja, odnosno u roku od tri (3) mjeseca nakon što društvo odluku objavi, ako je bila objavljena.

(2)Tužbu za poništenje može podnijeti uprava, clanovi nadzornog odbora i svi dionicari, bez obzira koju klasu dionica imaju.

Postupak poništenja Clan 30 2

(1)Postupak poništenja odluke skupštine pocinje pokretanjem sudskog postupka.

(2)Postupak poništenja odluke skupštine je hitan.

Pravno dejstvo poništenja Clan 303

Odluka koja je proglašena ništavom, nema pravno dejstvo. Lica koja su primila nešto na osnovu poništene odluke dužne su isto vratiti društvu, kao i nadoknaditi troškove s tim u vezi.

Razlozi ukidanja Clan 304

(1)Svaki dionicar može podnijeti tužbu Sudu sa zahtjevom da se odluka skupštine ukine i utvrdi da je bez dejstva,ukoliko su odlukom prekršeni osnovni ciljevi društva ili dobri poslovni obicaji i nanosi šteta dionicaruili ugrožavaju interesi društva.

(2)Svaki dionicar može podnijeti tužbu Sudu sa zahtjevom da se odluka skupštine ukine, ako je njome dionicar koristeci svoje pravo glasa ostvario korist sebi ili trecem licu, na štetu društva ili ostalih dionicara.

Postupak za ukidanje odluke Clan 305

Postupak iz clana 304 ovog zakona, može biti pokrenut u roku od trideset (30) dana:

1.od dana zakljucenja sjednice skupštine, ako je podnosilactužbe ucestvovao na njoj
ili
2.od dana kada je podnosilac tužbe saznao ili je trebao da sazna za odluku, ako nije
ucestvovao na samoj sjednici ili
3.od dana kada je društvo objavilo skupštinsku odluku.

Najava ukidanja Clan 306

(1)Dionicar koji je bio prisutanna sjednici skupštine, može podnijeti tužbu radi ukidanja odluke skupštine, samo ako je na zasjedanju skupštine obavijestio skupštinu o svojoj namjeri da ce podnijeti tužbu i ako je njegova namjera unesena u zapisnik. Dionicar koji nije bio prisutan na sjednici skupštine, može u sudskom postupku zahtijevati ukidanje skupštinske odluke, samo ako je nezakonito bio sprijecen da prisustvuje sjednici ili nije bio pozvan na odgovarajuci nacin ili ako je skupština vodila raspravu o predmetu koji nije bio na dnevnom redu.

(2)Uprava je dužna da objavi pokretanje postupka o ukidanju odluke na isti nacin na koji je objavila ukinutu odluku.

Pravno dejstvo poništene i ukinute odluke

Clan 307

Ako Sud poništi ili ukine odluku skupštine, shodno clanovima 299, 300 i 304 ovoga zakona, sudska odluka ce biti obavezujuca za sve dionicare, kao i za upravu i nadzorni odbor. Ako se radi o odluci skupštine koja se upisuje u Registar, sudska odluka ce biti upisana u Registar po službenoj dužnosti. Uprava je dužna objaviti sudsku odluku.

Ukidanje odluke o raspodjeli dobiti

Clan 308

(1)Skupštinska odluka o raspodjeli dobiti može biti ukinuta u sudskom postupku, ukoliko je u suprotnosti sa zakonom ili statutom ili ako skupština odluci da dobit ne bude raspodijeljena, iako prema razumnom poslovnom prosudivanju, odluka da dobit ne bude raspodijeljena, nije neophodna uzimajuci u obzir poslovanje društva.

(2)Postupak kojim se zahtijeva ukidanje odluke skupštine o raspodjeli dobiti, može pokrenuti svaki dionicar ili nadzorni odbor u roku odtri (3) mjeseca nakon donošenja odluke.

Ukidanje odluke o povecanju osnovnog kapitala

Clan 309

Odluka skupštine o povecanju osnovnog kapitala može biti ukinuta u sudskom postupku, u skladu sa odredbama clana 304 ovog zakona.

Ukidanje odluke o usvajanjugodišnjeg završnog racuna

Clan 310

(1)Odluka o usvajanju godišnjeg završnog racuna može se ukinuti u sudskom postupku:

 1. ako je sadržaj racuna u suprotnosti sa odredbama zakona koje štite interese povjerilaca ili je u suprotnosti sa javnim interesom,
 2. ako racun nije pripremljen u skladu sa zakonom,
 3. ako je u postupku procjene racun pripremljen od strane neovlaštenog lica ili
 4. ako uprava ili nadzorni odbor, ne usvoji racun u skladu sa statutom.

(2)Odluka kojom se usvaja godišnji završni racun može se ukinuti shodno odredbama clana 304 ovog zakona.

ODJELJAK 9: PRESTANAK DRUŠTVA

PODODJELJAK 1: REDOVAN POSTUPAK PRESTANKA DRUŠTVA

Razlozi za prestanak

Clan 311

(1)Društvo prestaje:

 1. istekom perioda na koji je osnovano,
 2. odlukom skupštine usvojenom na nacin predviden clanom 246 stavom 2 ovog zakona,
 3. ako uprava ne vrši svoje funkcije duže od dvanaest (12) mjeseci,
 4. odlukom Suda,
 5. stecajem,
 6. pripajanjem, spajanjem ili podjelom,
 7. ako se osnovni kapital smanji ispod minimalne vrijednosti odredene clanom 136 ovog zakona, osim u slucaju odredenom u clanu 293 ovog zakona.

(2)Statutom društva mogu se odrediti drugi razlozi za prestanak društva.

Usvajanje odluke o prestanku društva

Clan 312

(1)Skupština donosi odluku o prestanku društva i pokretanju postupka likvidacije, u slucajevima navedenim u clanu 311 stavu1 tackama1 i 2 ovog zakona.

(2)U slucaju navedenom u clanu 311 stavu 1 tacki 1 ovog zakona, skupština usvaja odluku o pokretanju postupka likvidacije u roku od trideset (30) dana od isteka roka odredenog statutom.

(3)U slucajevima navedenim u clanu 311 stavu1 tackama3 i 4 ovog zakona, odluku o pokretanju postupka likvidacije donosi Sud.

Pokretanje postupka likvidacije Clan 313

(1)U slucajevima navedenim u clanu 311 stavu1 tackama1 i 2 ovog zakona, postupak likvidacije pokrece društvo, u skladu sa odlukom o prestanku društva.

(2)U slucajevima navedenim u clanu 311 stav 1 tacka 4 ovog zakona, postupak likvidacije pokrece Sud na prijedlog zainteresovanog lica.

(3)U slucaju navedenom u clanu 311 stavu1 tacki 3 ovog zakona, prijedlog za pokretanje postupka likvidacije može se podnijeti Sudu od strane povjerioca ili dionicara koji su vlasnici najmanje jedne desetine (1/10) osnovnog kapitala.

(4)Uslucaju navedenom u clanu 311 stavu1 tacki7 ovog zakona, postupak likvidacije pokrece Sud po službenoj dužnosti. Troškovi postupka likvidacije nadoknaditce se iz sredstava društva, a ukoliko su ta sredstva nedovoljna, nadoknaditce se od uprave i od strane clanova nadzornog odbora, koji obavljaju poslove u vrijeme kada se desio dogadaj koji je prouzrokovao likvidaciju.

Odluka o likvidaciji Clan 314

(1)Odluka o likvidaciji sadrži sljedece podatke:

 1. naziv i sjedište društva,
 2. organ koji je usvojio odluku,
 3. razlog za likvidaciju,
 4. rok za podnošenje zahtjeva od strane povjerilaca i nosilaca registrovanih dionica, koji ne može biti kraci od trideset (30) dana od dana donošenja odluke i
 5. ime i adresu likvidatora.

(2)Odluka o likvidaciji može sadržavati i druge podatke koji se odnose na prestanak i likvidaciju društva.

(3)Organ koji usvoji odluku o likvidaciji dostavitce tu odluku Sudu radi upisa pokretanja postupka likvidacije u Registar.

Postupak likvidacije Clan 315

(1)Postupak likvidacije pocinje nakon podnošenja prijedloga Sudu za pokretanje likvidacionog postupka.

(2)Ukoliko ovim odjeljkom nije drugacije odredeno, na društvo ce se do završetka postupka likvidacije, primjenjivati odredbe ovog zakona kojeseprimjenjujena društvo, prije usvajanja odluke o likvidaciji.

Dodatak u nazivu društva Clan 316

Nakon što je pokretanje postupka likvidacije upisano u Registar, nazivu društva ce se dodati rijeci «u likvidaciji».

Likvidaciona uprava Clan 317

(1)Likvidaciju obavlja jedan ili više likvidatora.

(2)Likvidatori se imenuju iz redova uprave društva, ukoliko nije drugacije odredeno statutom ili odlukom o likvidaciji.

(3)Ako postoje opravdani razlozi, likvidator ce, na zahtjev nadzornog odbora ili dionicara koji posjeduje jednu dvadesetinu (1/20) osnovnog kapitala, biti imenovan od strane Suda.

(4)Na vodenje poslova od strane likvidatora, primjenjuju se odredbe ovog zakona i statuta, koje se odnose na vodenje poslova od strane uprave, ukoliko nije drugacije odredeno odlukom o likvidaciji.

Pravno lice kao likvidator Clan 318

Likvidator može biti pravno ili fizicko lice.

Izjava likvidatora Clan 319

Likvidator ce potpisivanjem pismene izjave imati obavezu da savjesno i marljivo ispunjava svoje obaveze koje se odnose na likvidaciju.

Razrješenje likvidatora Clan 320

Organ koji je imenovao likvidatora može ga razriješiti dužnosti, u bilo koje vrijeme sa razlogom ili bez razloga.

Ovlaštenja likvidatora Clan 321

(1)Likvidator :

 1. predstavlja i zastupa društvo,
 2. priprema pocetni obracun za likvidaciju,
 3. okoncava zapocete poslove društva,
 4. isplacuje povjerioce društva,
 5. poziva povjerioce da u odredenom roku, koji ne može biti kraci od trideset (30) dana od pozivanja, prijave svoja potraživanja,
 6. sprovodi naplatu potraživanja društva,
 7. koristi imovinu društva u vrijeme likvidacije u mjeri potrebnoj da se isplate povjerioci,
 8. priprema nacrt izvještaja o toku postupka likvidacije i raspodjele imovine,
 9. predlaže brisanje društva iz Registra, 10.ispunjava ostale obaveze u vezi sa likvidacijom koje su odredene zakonom, statutom ili odlukom oprestanku društva.

Nastavak aktivnosti Clan 322

Likvidator je ovlašten da nastavi aktivnosti društva zakljucivanjem novih ugovora, na osnovu odobrenja organa koji je donio odluku o likvidaciji.

Prekid postupka likvidacije i nastavak stecajanog postupka

Clan 323

Ako likvidator ustanovi da je imovina društva nedovoljna da u potpunosti namiri potraživanje povjerioca, on ce odmah obustaviti postupak likvidacije i podnijeti prijedlog za pokretanje stecajnog postupka.

Izvještaj o toku postupka i prijedlog za raspodjelu imovine

Clan 324

Nakon što se dugovanja društva namire, likvidator ce pripremiti izvještaj o toku postupka i prijedlog za raspodjelu imovine društva, ukoliko nije drugacije odredeno odlukom o likvidaciji.

Usvajanje izvještaja i prijedloga Clan 325

(1)Usvajanje izvještaja o postupku likvidacije i prijedloga za raspodjelu imovine društva, u nadležnosti je organa koji je donio odluku o likvidaciji, ukoliko nije drugacije odredeno odlukom.

(2)Ako je usvajanje izvještaja i predložene raspodjele u nadležnosti skupštine, a skupština ih ne usvoji, iako je sazvana dva puta ili zbog nepostojanja kvoruma, smatratce se da je prijedlog likvidatora usvojen od strane skupštine.

Rok za raspodjelu preostale imovine Clan 326

(1)U skladu sa odlukom o raspodjeli, likvidator raspodjeljuje preostalu imovinu društva u roku od trideset (30) dana.

(2)Ako je odluka navedena u prethodnom stavu donijeta od strane Suda, rok pocinje od dana kada je odluka postala pravosnažna.

Raspodjela preostale imovine Clan 327

(1)Nakon što su dugovanja društva izmirena, preostala imovina raspodjeljuje se dionicarima srazmjerno njihovim dionicama. Neuplacene dionice moraju biti placene prije raspodjele, u skladu sa statutom.

(2)Nakon raspodjele, likvidator: Sudu dostavlja izvještaj o likvidaciji koji je usvojila skupština i odluku skupštine o raspodjeli preostale imovine, potvrduje da je imovina raspodijeljena u skladu sa odlukom o raspodjeli i predlaže brisanje društva iz Registra.

Odgovornost za štetu Clan 328

(1)Nakon što je društvo izbrisano iz Registra, aktivnosti likvidatora ne mogu se osporavati, ali se protiv njega može pokrenuti postupak za naknadu štete.

(2)Likvidator odgovora za štetu koja je prouzrokovana povjeriocima u toku postupka likvidacije u iznosu koji ne prelazi ukupan iznos svih potraživanja, niti peterostruku vrijednost isplate koju je primio za pružene usluge. Ako je taj iznos nedovoljan da nadoknadi štetu, svi dionicari solidarno odgovaraju za štetu u visini imovine koja im je raspodijeljena u likvidaciji. Potraživanje povjerioca koje nije namireno, iz razloga što nije na vrijeme prijavljeno, a likvidator za to potraživanje nije znao ili nije mogao znati, nece se smatrati štetom.

(3)Odredbe prethodnog stava nece se primjenjivati za štete prouzrokovane dionicarima od strane likvidatora. Odgovornost za takvu štetu regulisana je opcim propisima o odgovornosti za štete.

(4)Zastarjelost potraživanja po osnovu naknade štete protiv likvidatora, nastupa u roku od jedne (1) godine od dana brisanja društva iz Registra.

(5)Ako postoji više likvidatora, oni snose odgovornost solidarno.

Potraživanja dionicara Clan 329

U toku postupka likvidacije, dionicari mogu obavijestiti likvidatora o njihovim potraživanjima koja proisticu iz pravnih poslova sa društvom. Ako potraživanjanisu namirena, dionicari

mogu pokrenuti sudski postupak radi naplate svojih potraživanja, ali prije konacne raspodjele imovine društva.

Zaštita povjerilaca Clan 330

(1)Imovina društva ne može se raspodijeliti izmedu dionicara prije isteka roka od (6) šest mjeseci od obavještenja, navedenog u clanu 314 stavu1 tacki4 ovog zakona.

(2)Likvidator odreduje adekvatan nacin za isplacivanje potraživanja koja nisu dospjela ili su poznata, a nisu prijavljena od strane povjerilaca.

Pocetak rada Clan 331

(1)Ako je odluka o likvidaciji usvojena iz razloga navedenih u clanu 311 stavu1 tackama 1 i 2 ovog zakona, skupština može prije pocetka raspodjele preostale imovine izmedu dionicara i uz odobrenje dionicara koji su vlasnici najmanje dvije trecine (2/3) osnovnog kapitala društva, odluciti da društvo ponovo pocne sa radom.

(2)U ovom slucaju, likvidator ce od Registra zahtijevati brisanje upisa o pokretanju postupka likvidacije i dostaviti Registru odluku skupštine sa zahtjevom za brisanje.

Nadoknada usluga likvidatora Clan 332

(1)Likvidator ima pravo na naknadu opravdanih troškova i nadoknadu za izvršene usluge, iz imovine društva. Iznos nadoknade za izvršene usluge, odreduje skupština ili Sud.

(2)Naknada troškova i nadoknada usluga, izvršavaju se, nakon što se namire potraživanja povjerilaca, ali prije raspodjele preostale imovine izmedu dionicara.

Deponovanje poslovnih knjiga Clan 333

(1)Poslovne knjige, knjigovodstvena dokumentacija i dokumentacija o postupku likvidacije se deponuju kod dionicara kojeg odredi likvidator ili kod organizacije odredene zakonom.

(2)Povjerioci i dionicari imaju pravo na uvid u dokumente iz prethodnog stava tri (3) godine nakon završetka postupka likvidacije.

(3)Ime, adresa i druge slicne informacije o licu kod koga su ti dokumenti deponovani, upisujuse u Registar.

PODODJELJAK 2: PRESTANAK DRUŠTVA U SKRACENOM POSTUPKU

Uslovi Clan 334

(1)Društvo može prestati u skracenom postupku, ako svi dionicari podnesu prijedlog Sudu za donošenje odluke o prestanku društva u skracenom postupku, bez postupka likvidacije. Uz takav prijedlog prilaže se odluka o prestanku u skracenom postupku, zajedno sa ovjerenom izjavom svih dionicara da preuzimaju obavezu da isplate sve neizmirene obaveze društva, ako one postoje.

(2)Povjerioci mogu radi naplate potraživanja koja imaju prema društvu, pokrenuti postupak protiv dionicara koji su dali izjavu iz prethodnog stava, i to u roku od jedne (1) godine od dana objavljivanja brisanja društva iz Registra.

(3)Dionicari su solidarno odgovorni svom svojom imovinom za obaveze iz prethodnog stava.

(4)Sud može tražiti od dionicara da pruže dokaze u korist izjave iz stava 1 ovog clana. Sud može zahtijevati i druge oblike obezbjedenja, za dugove društva koje su dionicari preuzeli da izmire.

Sadržaj odluke o prestanku društva u skracenompostupku

Clan 335

Odluka o prestanku društva u skracenom postupku sadrži naziv i sjedište društva, organ koji je donio odluku, naznaku da se prestanak sprovodi u skracenom postupku, broj dionicara i njihova imena i adrese, kao i prijedlog za raspodjeluimovine.

Objavljivanje odluke i preuzimanje odgovornosti

Clan 336

(1)Sud objavljuje odluku o prestanku društva zajedno sa imenima i adresama dionicara koji su preuzeli odgovornost da namire preostale obaveze, ako one postoje, prema povjeriocima.

(2)Odluka sadrži pouku da se prigovori na odluku mogu podnijeti u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja i da ce Sud u suprotnom donijeti odluku da se društvo izbriše iz Registra.

Prigovor na odluku o prestanku Clan 337

(1)Dionicari i povjerioci društva mogu podnijeti prigovor na odluku o prestanku društva u skracenom postupku, u roku od petnaest (15) dana od dana objavljivanja odluke.

(2)O prigovoru odlucuje Sud. AkoSud utvrdi da je prigovor osnovan i da bi povjerioci ili dionicari bili ošteceni prestankom preduzeca u skracenom postupku, poništitce odluku i obavijestiti odgovarajuce organe društva da nastave postupak likvidacije u skladu sa ovim zakonom. U slucaju da utvrdi da prigovor nije osnovan, Sud donosi odluku o prestanku društva u skracenom postupku.

(3)Po ukidanju odluke o prestanku društva u skracenom postupku, izjave dionicara o preuzimanju odgovornosti za dugove društva, nemaju pravno dejstvo.

(4)Sud obavještava javnost o poništenju odluke o prestanku društva u skracenom postupku na isti nacin na koji je obavijestio javnost o odluci o prestanku.

Brisanje društva iz Registra Clan 338

(1)Nakon pravosnažnosti odluke o prestanku društva u skracenom postupku, Sud donosi odluku o brisanju društva iz Registra.

(2)Zapisnik o brisanju društva iz Registra sadrži imena i adrese dionicara koji su se obavezali da ce licno odgovarati za obaveze društva koje se briše iz Registra.

GLAVA 4: DRUŠTVO SAOGRANICENOM ODGOVORNOŠCU

ODJELJAK 1: OSNIVANJE DRUŠTVA

Definicija Clan 339

(1)Društvo sa ogranicenom odgovornošcu je društvo ciji se osnovni kapital sastoji od osnovnih uloga clanova. Vrijednost pojedinacnog osnovnog uloga svakog clana može biti razlicita.

(2)Udio u društvu clana odreduje se na osnovu uloga koji je uložio u odnosu na osnovni kapital. Pri osnivanju društva clanovi mogu uložiti samo jedan ulog i mogu imati samo jedan udio u društvu.

(3)Papiri od vrijednosti se ne mogu izdavati za udio u društvu.

Odgovornost clanova Clan 340

Clanovi društva sa ogranicenom odgovornošcu ne odgovaraju za obaveze društva, osim u slucajevima odredenim clanom 7 ovog zakona.

Osnivaci Clan 341

(1)Društvo mogu osnovati jedno ili više fizickih ili pravnih lica, koja osnivanjem društva postaju clanovi. (2)Društvo može imati najviše pedeset (50) clanova.

(3)Društvo može imati više od pedeset (50)clanova, ako to odobri Vlada.

Osnivacki akt Clan 342

(1)Društvo se smatra osnovanim usvajanjem osnivackog akta, koji mora biti ovjeren i potpisan od strane svih clanova.

(2)Ukoliko osnivacki akt zakljuciopunomocenik u ime clana, ovjerena kopija punomocise prilaže uz osnivacki akt. Punomoc nije potrebna, ukoliko to lice ima zakonsko pravo da zakljuci osnivacki akt u ime clana.

(3)Osnivacki akt mora da sadrži:

 1. ime i adresu, ili naziv i sjedište svakog clana,
 2. naziv, sjedište i djelatnost društva,
 3. iznos osnovnog kapitala i iznose pojedinacnih osnovnih uloga navedenih posebno za svakog clana,
 4. rok ukoliko se društvo osniva na odredeno vrijeme ili, ukoliko to nije slucaj, izjavu da se trajno osniva i
 5. moguce obaveze clanova prema društvu iznad osnovnog uloga i društva prema clanovima.

(4)Ako se u dio osnovnog kapitala unosi ulog u stvarima i pravima, u osnivackom aktu navest ce se posebno svaki ulog u stvarima i pravima, i iznos udjela umjesto koga je unesen ulog u stvarima i pravima.

(5)Osnivacki akt može sadržavati idruge elemente osim onih navedenih u ovom clanu.

Osnovni kapital i osnovni ulog clana Clan 343

(1)Osnovni kapital društva iznosi najmanje 2.000 KM, a najmanji osnovni ulog clana iznosi 100 KM. Najmanji osnovni kapital i najmanji osnovni ulog clana, uplacuju se prije upisa društva u Registar.

(2)Osnovni kapital se može sastojati od uloženih novcanih sredstava i uloga u stvarima i pravima. Na ulog u stvarima i pravima shodno se primjenjuju odredbe clana 153 ovog zakona.

(3)Ulozi u stvarima i pravima su: pokretnei nepokretne stvari, prava, preduzeca ili dijelovi preduzeca.

(4)Ulozi u stvarima i pravima predaju se društvu u potpunosti prije podnošenja prijave za upis u Registar. Ukoliko vrijednost uloga u stvarima i pravima ne dostigne vrijednost njegovog preuzetogosnovnog uloga, clan ce uplatiti razliku u novcu.

(5)Osnovni ulozi bitce predati društvu na takav nacin koji omogucuje upravi da se njima slobodno koristi.

(6)Novcani ulozi se uplacuju na racun društva kod banke.

Izvještaj o ulogu u stvarima i pravima Clan 344

(1)Ukoliko se ulozi za osnivanje društva sastoje i od uloga u stvarima i pravima, clanovi sacinjavaju i potpisuju izvještaj o ulogu u stvarima i pravima, prije podnošenja prijave za upis u Registar. (2)U izvještaju se navodi vrsta uloga u stvarima i pravima, cinjenice kojima se dokazuje da njihova vrijednost nije ispod vrijednosti preuzetog osnovnog uloga, kao i teret na imovini ukoliko ga ima.

(3)U slucajuda se preduzece ulaže u društvo, uz izvještaj se prilaže periodicni obracun i izvještaj o poslovanjutokom dvije prethodne godine.

(4)Ukoliko je ukupna vrijednost preuzetog udjela koji se unosi u vidu uloga u stvarima i pravima, iznad 100.000 KM, clanovi koji unose ulog u stvarima i pravima, izvršit ce procjenu istih o svom trošku od strane ovlaštenog revizora. Izvještaj revizora predstavlja sastavni dio izvještaja.

Osnivacki troškovi

Clan 345

(1)Clanovi su obavezni da obezbijede sredstva za osnivanje društva srazmjerno svom osnovnom ulogu.

(2)Ukoliko se clanovi tako sporazumiju, troškovi proizišli osnivanjem društva nadoknaduju se onima koji su ih platili, i jedan ili više clanova mogu dobiti nadoknadu za usluge koje su izvršili u vezisaosnivanjem.

(3)Nadoknada iz prethodnog stava se može isplatiti jedino iz dobiti društva. Clanovi se takodermogu sporazumjeti da takve isplate imaju prednost nad drugim potraživanjima vezanih za podjelu dobiti izmedu clanova.

Prijava za upis u Registar

Clan 346

(1)Uprava podnosi prijavu za upis društva u Registar. Prijava sadrži sljedece:

 1. osnivacki akt,
 2. spisak clanova i visinu njihovih uloga,
 3. izvještaj o unosu uloga u stvarima i pravima,
 4. potvrdu banke o polaganju novcanih uloga i
 5. izvještaj ovlaštenog revizora o vrijednosti uloga u stvarima i pravima, iz clana 344 ovog zakona.

(2)Uprava u roku od osam (8) dana obavještava Sudo izmjenama, ukoliko ih ima, u podacima sadržanim u izvještaju ili prilozima navedenim u prethodnom stavu.

(3)Sud nece izvršiti upis ukoliko revizor utvrdi da je izvještaj iz clana 342 ovogazakona netacan, nekompletan ili u suprotnosti sa zakonom ili ukoliko revizor izjavi ili Sud smatra da je vrijednost uloga u stvarima i pravima znatno ispod osnivackog uloga za koji su stvari i prava uneseni.

Odgovornost clanova i uprave prilikom osnivanja

Clan 347

(1)Clanovi i uprava su solidarno odgovorni društvu za bilo koju štetu nastalu usljed njihovog neispunjavanja standarda o ponašanju iz clana 53 ovog zakona, vezanog za nedostavljanje ili neuredno dostavljanje uloga u vidu stvari i prava, za pretjerano visoku procjenu vrijednosti tih uloga ili usljed bilo koje druge radnje u postupku osnivanja koja je štetna za društvo. (2)Društvo ne može iskljuciti odgovornost navedenu u prethodnom stavu, niti može umanjiti tu odgovornost, ukoliko je zbog odgovornosti prema trecim licima, potrebna puna nadoknada.

(3)Tužba za naknadu štete zbog radnji navedenih u stavu 1 ovog clana, može se podnijeti u roku od tri (3) godine od dana upisa društva u Registar.

(4)Odgovornost iz stava 1 ovog clana, primjenjivat ce se takoderna lica u cije ime su clanovi i uprava djelovali.

ODJELJAK 2: ODNOSI IZMEÐU CLANOVA IDRUŠTVA

Udio u društvu i njegovi dijelovi

Clan 348

(1)Udio u društvu može imati jedno ili više lica. Ukoliko udjeli pripadaju vecem broju lica, oni ce zajednicki ostvarivati prava i biti odgovorni za obaveze društva do visine njihovog udjela u društvu.

(2)Clanovi koji imaju jedan udio u društvu, mogu se sporazumjeti da imaju jednake ili razlicite dijelove udjela.

(3)Pravne radnje društva protiv imalaca dijelova istog udjela u društvu i koje se odnose na taj udio, imaju pravno dejstvo prema svim imaocima tog udjela, i u slucaju da je tužba podnijeta samo protiv jednog imaoca.

(4)Imaoci dijelova istog udjela u društvu, mogu ostvarivati svoja prava i obaveze preko zajednickogopunomocenika.

(5)Društvo može izdati clanu potvrdu o udjelu, koja sadrži visinu udjela u društvu. Takva potvrda nije papir od vrijednosti.

Prenos udjela u društvu

Clan 349

(1)Udjeli u društvu se mogu prenositi i nasljedivati.

(2)Ukoliko clan stekne jedan ili više udjela u društvu uz svoj udio, takvi udjeli zadržavaju svoju nezavisnost.

(3)Prenos udjela u društvu vrši se ugovorom u ovjerenoj formi.

(4)Ukoliko nije drugacije odredeno osnivackim aktom, clanovi imaju pravo prece kupovine udjela u društvu u odnosu na druga lica.

(5)Clan koji namjerava da proda svoj udio prvo ce pismeno ponuditi udio drugim clanovima, navodeci uslove prodaje i ostavljajuci ostalim clanovima rok od petnaest (15) dana od prijema obavještenja da se izjasne pismeno o ponudi. Osnivackimaktom može se odrediti, da clan ponudilac prvo mora da pribavi obavezujucu ponudu za kupovinu od potencijalnog kupca.

(6)Ako niko od clanova u pismenoj formi preko uprave društva, ne prihvati ponudu za kupovinu ili izjavi interes a posao ne bude zakljucen, u roku od petnaest (15) dana, clan može svoj udio prodati trecim licima pod uslovima koji ne mogu biti povoljniji od ponude iz prethodnog stava.

(7)Ukoliko više clanova prihvate ponudu da kupe udio u društvu, oni postaju zajednicki imaoci tog udjela.

(8)Osnivackim aktom se može propisati, da se prenos udjela u društvu licima koja nisu clanovi, uslovi saglasnošcu vecine ili svih clanova, a može se propisati postupak i uslovi za davanje saglasnosti. Ovaj stav se ne odnosi na prenos poklonom ili naslijedem.

(9)Ukoliko nijedan od clanova nije voljan da kupi udio i clanovi ne daju pristanak za prodaju licu koje nije clan, clan koji želi da proda udio, može istupiti iz društva.

Položaj prenosioca i vlasnika udjela u društvu

Clan 350

(1)Vlasnik udjela u društvu mora da obavijesti upravu da je prenos udjela izvršen i da dostavi dokaze o tome.

(2)Vlasnik stice sva prava i obaveze koje je imao prenosilac udjela u društvu u odnosu na prenosiocev pravni odnos prema društvu. Bez obzira na prethodno, ukoliko nije drugacije odredeno u osnivackom aktu, prenosilac ostaje solidarno odgovoran sa vlasnikom prema društvu, za obaveze koje proizilaze iz vlasništva udjela i koje su dospjele prije obavještenja vlasnika o prenosu udjela u društvu.

Prenos dijela udjela u društvu

Clan 351

(1)Clan može pravnim poslom prenijeti dio svoga udjela, tako da taj dio postaje novi i nezavisni udio u društvu.

(2)Vrijednost preostalog dijela udjela u društvu i vrijednost novog udjela ne mogu biti manji od vrijednosti utvrdene u clanu 343 ovog zakona.

(3)Prenos dijela udjela podleže odgovarajucoj primjeni clana 349 ovog zakona.

(4)Podjela udjela nije dozvoljena, osim u slucaju prenosa pravnim poslom ili nasljedstva, a može biti u potpunosti zabranjena osnivackim aktom.

Nacin uplate osnovnog uloga društvu

Clan 352

(1)Nacin uplate osnovnih uloga se odreduje osnivackim aktom. Ukoliko se ne odredi drugacije, svi clanovi su obavezni da uplate odgovarajuce dijelove osnovnog uloga u skladu s clanom 343 ovog zakona.

(2)Clan ne može biti osloboden uplate osnovnog uloga, niti možeumanjiti tu uplatu za iznos potraživanja koje ima prema društvu.

(3)U slucaju smanjenja osnovnog kapitala društva, clanovi mogu biti oslobodeni uplate svog dijela osnovnog uloga u iznosu koji ne prelazi odgovarajuce smanjenje u osnovnom kapitalu.

Kamata naneblagovremene uplate

Clan 353

Clan koji ne uplati ili ne uplati u roku odredenom u osnivackom aktu, zahtijevani iznos na ime osnovnog uloga, u obavezi je da plati kamatu na iznos sa zakašnjenjem.

Iskljucivanje nesavjesnog clana

Clan 354

(1)Clanu kojije u zakašnjenju sa uplatom osnovnog uloga ili njegovog dijela, uputitce se pismeno obavještenje da ispuni svoju obavezu u roku koji ne može biti kraci od trideset (30) dana, a u protivnom da ce biti iskljucen iz društva.

(2)Ukoliko clan ne ispuni svoju obavezu u ovom roku, njegov cjelokupan udio u društvu kao i ranije djelimicne uplate, prelaze u svojinu društva, o cemu ce clan biti obaviješten.

(3)Prethodne odredbe, a ni kasnije uplate iznosa u zakašnjenju, ne iskljucuju pravo društva da zahtijeva naknadu štete od clana, a koja proistice iz neblagovremene uplate osnivackog uloga.

Prethodnici kao garanti za neizvršenje

Clan 355

(1)Svi prethodnici iskljucenog clana koji su imali interes u njegovom udjelu u društvu, solidarno odgovaraju društvu za uplatu neisplacenog osnovnog uloga na nacin naveden u sljedecim stavovima.

(2)Uplata ce se prvo zahtijevati od prvog prethodnika clana. Ukoliko on ne izvrši uplatu u roku od trideset (30) dana od dana zahtjeva za uplatu, uplata se može tražiti od njegovog prethodnika na isti nacin i tako dalje od ostalih prethodnika, u obrnutom smjeru od njihovog vlasništva.

(3)Uplatom iznosa koji je u zakašnjenju, prethodnik stice udio u društvu iskljucenog clana i može tražiti naknadu štete od iskljucenog clana i od bilo kog drugog prethodnika, koji se nalazi izmedu njega i iskljucenog clana, a koji nisu uplatili dugovani iznos osnovnog uloga.

Prodaja udjela putem licitacije

Clan 356

Ukoliko se iznos u zakašnjenju ne može naplatiti od prethodnika clana, društvo može prodati udio iskljucenog clana putem javne licitacije. Bilo koji drugi nacin prodaje mora imati saglasnost iskljucenog clana.

Obaveze ostalih clanova za placanje

Clan 357

Ukoliko osnivacki ulog ne uplate oni koji su bili u obavezi da to ucine ili se to ne izvrši prodajomudjela iskljucenog clana, ulog ce platiti ostali clanovi srazmjerno svom udjelu. Ukoliko naplata od nekih clanova nije moguca, obaveze preostalih clanova se srazmjerno tome povecavaju.

Nemogucnost izmjene sporazumom

Clan 358

Društvo ne smije osnivackimaktom, niti bilo kakvom odlukom ili drugim aktom, osloboditi clana obaveza navedenih u clanovimaod354 do 357 ovog zakona.

Naknadne uplate

Clan 359

(1)Osnivackim aktom se može odrediti obaveza clanova da uplate društvu nakon njegovog osnivanja, dodatne novcane iznose pored osnovnog uloga. Osnivackim aktom se može utvrditi odredeni iznos ili ograniciti naknadne uplate ili se može odrediti da ce se iznosi i uslovi placanja bilo kojih naknadnih uplata utvrditi jednoglasnim sporazumom clanova. Naknadne uplate vršit ce se srazmjerno postojecim iznosima udjela clanova.

(2)Osnivackim aktom se može odrediti da se naknadne uplate izvrše i prije pune uplate osnivackog uloga.

(3)Naknadne uplate nece povecavati osnovni kapital, osnovni ulog ili udio u društvu.

Neizvršenje naknadnih uplata

Clan 360

Ukoliko osnivackim aktom nije drugacije odredeno, na neizvršenje naknadnih uplata primjenjuju se odgovarajuce odredbe clanovaod353 do 357 ovog zakona.

Odgovornost društva prema clanovima

Clan 361

(1)Osnivackim aktom se može odrediti da društvo ima obavezu da izvrši, dozvoli ili oslobodi nešto u korist jednog ili više clanova.

(2)Obaveze društva navedene u prethodnom stavu ne mogu biti u suprotnosti sa clanovimaod354 do 357 i clanom 363 ovog zakona.

Raspodjela neto dobiti

Clan 362

(1)Clanovi imaju pravo da dijele dobit prikazanu u godišnjemzavršnom racunu, ukoliko se osnivackim aktom društva ne odredi drugacije.

(2)Dobit se dijeli srazmjerno iznosu udjela u društvu, ukoliko se osnivackim aktom društva ne odredi drugacije.

Ocuvanje osnovnog kapitala

Clan 363

(1)Aktiva društva koja je potrebna za ocuvanje osnovnog kapitala se nece isplacivati clanovima.

(2)Bilo koje naknadne uplate koje su izvršili clanovi, a koje ne služe za pokrivanje osnovnog kapitala u slucaju gubitaka, mogubiti vracene clanovima. Takve uplate se ne mogu vratiti prije isteka roka od tri (3) mjeseca od dana kada je odluka o povratu objavljena na propisani nacin. Ukoliko se povrat naknadnih uplata izvrši prije pune uplate osnovnog uloga, takav povrat naknadnihuplata je ništav.

Povrat nepropisnih isplata

Clan 364

(1)Isplate izvršene suprotno odredbama clana 363 stava1 ovog zakona, bitce vracene društvu.

(2)Ukoliko je clan primio isplatu u dobroj vjeri, povrat se može tražiti samo kada je to potrebno za podmirenje obaveza prema povjeriocima društva.

(3)Ukoliko se povrat isplate ne može obezbijediti od clana, ostali clanovi solidarno odgovaraju za iznos koji se treba povratiti srazmjerno svom udjelu, a radi podmirenja obaveza društva prema povjeriocima. Iznosi kojise ne mogu povratiti od pojedinacnog clana se dijele izmedu ostalih clanova srazmjerno njihovom udjelu u društvu. Ukoliko

su clanovi uprave izvršili isplatu u suprotnosti sa standardima ponašanja iz clana 53
ovogazakona, odgovaraju solidarno za povrat, kao da su clanovi sa najvecim udjelom.

Povrat dobiti

Clan 365

Clanovi nisu u obavezi, pod bilo kojim okolnostima, da vrše povrat iznosa primljenog u dobroj vjeri kao dio dobiti, izuzev u slucaju navedenom u clanu 364 stavu1 ovogazakona.

Zajmovi društvu umjesto kapitala

Clan 366

(1)Clan koji je dao zajam društvu u vrijeme kada bi clanovi kao dobri privrednici morali izvršiti dodatnu uplatu kapitala umjesto zajma, nema pravo na povrat zajma u postupku stecaja ili prinudnog poravnanja. Takav zajam ce sesmatrati dijelom kapitala društva u stecaju ili u prinudnom poravnanju.

(2)Trece lice koje je dalo zajam, garantovan u cijelosti ili dijelom od strane clana, u vrijeme kada bi clanovi kao dobri privrednici morali izvršiti dodatnu uplatu kapitala umjesto zajma, može u slucaju stecaja ili prinudnog poravnanja, tražiti isplatu samo viška ukoliko postoji, iznad iznosa koji je garantovao clan.

(3)Odredbe ovog clana se takoderprimjenjuju na ostale kredite date od strane clana ili treceg lica, a koji imaju ekonomskusnagu zajma.

Isplata zajma prije stecaja

Clan 367

(1)Ukoliko u slucajevima navedenim u clanu 366 ovogazakona, društvo vrati i zajam u periodu od dvanaest(12) mjeseci koji prethode pocetku stecajnog postupka, clan koji je dao ili garantovao zajam, obeštetitce društvo za vraceni iznos zajma, do iznosa koji je dao ili garantovao.

(2)Odredbe prethodnog stava se takoder primjenjuju na sve date kredite koji imaju ekonomski efekat zajma.

Sticanje sopstvenog udjela od strane društva

Clan 368

(1)Društvo ne smijesticati niti uzimati u zalog sopstvene udjele koji nisu u potpunosti uplaceni.

(2)Društvo može sticati uplacene udjele samo u slucaju gdje je sticanje placeno iz sredstava iznad iznosa osnovnog kapitala. Društvo može takve udjele primiti u zalog

samo ukoliko vrijednost imovine društva koja prelazi vrijednost osnovnog kapitala,
prelazi i:
 1. iznos potraživanja obezbijedenog zalogom i
 2. ukupan iznos udjela uzetih u zalog.

(3)Društvo ne može steci cjelokupan udio u društvu.

Istupanje ili iskljucenje clanova

Clan 369

(1)Osnivacki akt može predvidjeti da clan može istupiti ili se iskljuciti iz društva, i može utvrditi uslove, postupke i posljedice istupanja ili iskljucenja.

(2)Pored odredbe iz prethodnog stava, clan ce imati pravo da istupi iz društva podnošenjem zahtjeva Sudu ukoliko postoje opravdani razlozi i posebno, ukoliko mu ostali clanovi ili uprava protivzakonito pricine štetu, ako ga sprecavaju u korištenju prava koje ima prema ovom zakonu ili osnivackom aktu ili ukoliko mu skupština ili uprava nepropisno nametnu neodgovarajuce obaveze i odgovornosti.

(3)Pored odredbe iz stava 1 ovog clana, svaki clan ima pravo da tužbom traži iskljucenje drugog clana iz društva, ukoliko za to postoje opravdani razlozi i narocito, ukoliko taj clan protivzakonito prouzrokuje štetudruštvu ili drugim clanovima, ako se ponaša u suprotnosti sa odlukama skupštine, ako ne saraduje u sprovodenju poslovnih aktivnosti i na taj nacin ometa normalan rad društva ili korištenje prava drugih clanova ili ukoliko znacajno ili ponovljeno krši materijalne odredbe osnivackog akta.

(4)Clan se ne može unaprijed odreci prava navedenih u stavovima2 i 3 ovog clana.

Prestanak udjela nakon istupanja ili iskljucenja

Clan 370

(1)Udio clana i sva prava i obaveze koje iz toga proisticu prestaju njegovim istupanjem ili iskljucenjem.

(2)Preostali clanovi ce u roku od tri (3) mjeseca nakon istupanja ili iskljucenja clana, donijeti odluku o smanjenju osnovnog kapitala ili srazmjernom povecanju sopstvenog udjela, da se osnovni kapital dovede na nivo koji je postojao prije istupanja ili iskljucenja clana. Ukoliko preostali clanovi ne preduzmu jednu od ove dvije mjere u datom roku, smatratce se da su saglasni da se osnovni kapital umanji i uprava ce biti obavezna da preduzme mjere u skladu s clanom 387 ovog zakona.

(3)Clan koji istupa iz društva, ima pravo na povrat tržišne vrijednosti svog udjela u momentu istupanja. Društvo je dužno da mu isplati taj iznos u roku od (1) jedne godine od dana povlacenja. Clan koji je u društvo unio ulog u stvarima i pravima, može dobiti tu imovinu nazad kao dio svog udjela, ali ne prije isteka roka od tri (3) mjeseca od dana istupanja.

(4)Clan koji je iskljucen iz društva ima pravo na povrat tržišne vrijednosti svog udjela u momentu iskljucenja. Društvo je dužno da mu isplati taj iznos u roku od šest (6) godina od dana iskljucenja. Ukoliko društvo ili clanovi zahtijevaju odštetu od iskljucenog clana, društvo može odložiti povrat vrijednosti udjela iskljucenog clana, do pravosnažne odluke Suda ili do sporazuma izmedu društva i iskljucenog clana.

ODJELJAK 3: UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Prava clanova

Clan 371

(1)Prava clanova na upravljanje i nacin vršenja tih prava bitce odredeni u osnivackom aktu, ukoliko zakonom nije drugacije odredeno. (2)Ukoliko osnivacki akt ne sadrži odredbu o upravljanju ili ne pominje odredena pitanja, primjenjivatce se odredbe clanovaod372 do 382 ovog zakona.

Donošenje odluka

Clan 372

Clanovi:

 1. donose pocetni bilans o osnovnim ulozima,
 2. vracaju naknadne uplate,
 3. dijele i zakljucuju udjele,
 4. imenuju i razrješavaju upravu,
 5. ocjenjuju, provjeravaju i kontrolišu rad uprave,
 6. imenuju prokuriste i zastupnike društva,
 7. sprovode potraživanja društva protiv uprave ili clanova, za štetu nastalu tokom osnivanja ili poslovanja društva,
 8. zastupaju društvo u sudskom postupku protiv uprave i
 9. vršedruge poslove predvidene ovim zakonom ili osnivackim aktom.

Glasacko pravo

Clan 373

(1)Clanovi imaju jedan glas za svakih punih 100 KM osnovnog uloga. Osnivackim aktom se može odrediti da neki od clanova mogu imati više glasova za svakih punih 100 KM osnovnog uloga ili da se glasacka prava nekih clanova ogranice.

(2)Pravo glasa clana se može ostvarivati preko opunomocenika ovlaštenog od strane clana.

(3)Clan ne može glasati ili koristiti glasacko pravo drugog lica ili ucestvovati u raspravi na sjednici skupštine u pitanjima: gdje on ili clan njegove porodice ima interes, kao što je odluka o njegovoj odgovornosti, odluka o poslovima društva u kojima je on ili clan njegove porodice jedna od strana, niti može zastupati društvo u takvim poslovima.

(4)Društvo ne možekoristiti prava koja proizilaze iz sopstvenog udjela.

Skupština clanova Clan 374

(1)Clanovi donose odluke na skupštini.

(2)Clanovi mogu odluciti u pismenoj izjavi koju usvoje svi clanovi, da ne prisustvuju licno skupštini. U tom slucaju clanovi šalju svoje glasove upravi telefonom, telegramom ili pomocu slicnog tehnickog uredaja.

Sazivanje skupštine clanova

Clan 375

Skupštinu saziva uprava:

 1. ukoliko clanovi odlucuju o pitanjima iz clana 372 ovog zakona;
 2. ukoliko je sazivanje potrebno zbog interesa društva,
 3. ukoliko godišnji ili periodicni obracun pokazuje gubitak od najmanje polovine (1/2) osnovnog kapitala i
 4. u drugim slucajevima predvidenim zakonom ili osnivackim aktom.

Postupak sazivanja skupštine clanova

Clan 376

(1)Skupština se saziva obavještavanjem clanova preporucenom pošiljkom, koja sadrži dnevni red, najkasnije sedam (7) dana prije sjednice.

(2)Ukoliko skupština nije sazvana na propisan nacin, odluke ce biti punovažne samo ukoliko ih usvoje svi clanovi.

Kvorum i donošenje odluka

Clan 377

(1)Skupština ceimati kvorum ukoliko su prisutni clanovi koji imaju vecinu glasova kako je propisano u clanu 373 ovog zakona.

(2)Ukoliko zakonom ili osnivackim aktom nije drugacije odredeno, odluke skupštine se smatraju donesenim vecinom glasova.

(3)Obavještenjem o sazivanjuskupštine se može predvidjeti, da se ukoliko skupština na zasjedanju nema kvorum, skupština ponovo sazove na drugoj sjednici koja ce se održati na dan naveden u tom obavještenju i da ce odluke donesene na toj sjednici biti punovažne bez obzira na broj prisutnih clanova. Sljedeca sjednica se može sazvati najranije prvog radnog dana nakon prve sjednice.

Prava manjinskih clanova

Clan 378

(1)Clanovi ciji udio iznosi najmanje jednu desetinu (1/10) osnovnog kapitala imaju pravo da zahtijevaju sazivanje skupštine. U zahtjevu ce se navesti pitanje o kome skupština treba da se izjasni kao i razlozi za sazivanje skupštine.

(2)Clanovi koji ispunjavaju uslove iz prethodnog stava, mogu tražiti da se odredeno pitanje ukljuci u dnevni red zakazane sjednice skupštine.

(3)Clanovi navedeni u stavu 1 ovogaclana, mogu sami sazvati sjednicu ili staviti pitanje na dnevni red ukoliko zahtjev iz prethodnih stavova nije prihvacen ili ukoliko su lica kojima zahtjev treba biti upucen odsutna.

(4)Na skupštini koja je sazvana u skladu sa odredbama ovog clana primjenjuju se opce odredbe ovog odjeljka. Takva skupština takoderodlucuje da li ce troškove sazivanja skupštine ili proširivanja dnevnog reda, snositi društvo ili clanovi koji su to zahtijevali.

Pravo na informisanje i uvid

Clan 379

(1)Uprava ce odmah po zahtjevu obavijestiti clana o poslovanju društva i dozvoliti njemu ili njegovom opunomoceniku da pregleda i kopira u radno vrijeme i o sopstvenom trošku, knjige i dokumentaciju društva.

(2)Uprava može odbiti zahtjev za informaciju ili uvid, ukoliko osnovano vjeruje da bi je clan upotrijebio u svrhu protivno interesima društva i time bi napravio znatnu štetu društvu. Clan ciji se zahtjev odbije, može se žaliti na odluku uprave clanovima.

Odluka Suda na pravo informisanja i uvida

Clan 380

Clan kome su uskracene informacije ili pregled knjiga i dokumentacije, ili ciji je zahtjev odbila uprava, kao i nakon prigovora clanova, može uputiti zahtjev Sudu da donese odluku, da mu se dozvoli da dobije informacije i pregleda knjige i dokumentaciju.Sud ce odbiti njegov zahtjev, ukoliko utvrdi da je odluka uprave osnovana.

Nadzorni odbor

Clan 381

Ukoliko osnivacki akt predvidi da društvo ima nadzorni odbor, na takav odbor se primjenjuju odgovarajuce odredbe o nadzornom odboru u dionickom društvu, ukoliko se osnivackim aktom ne odredi drugacije.

Uprava

Clan 382

(1)Društvo može imati jednog (direktor) ili više clanova uprave, koji ce voditi poslove društva i zastupati društvo.

(2)Osnivackim aktom se može predvidjeti da se uprava imenuje na odredeno vrijeme, a najmanje na dvije (2) godine. Isto lice može biti ponovo imenovano u upravu.

(3)Skupština clanova može u bilo koje vrijeme opozvati upravu, bez obzira na koje je vrijeme imenovana. Ukoliko skupština opozove upravu bez opravdanog razloga, uprava ima pravo na isplatu nadoknada za raskid najmanje u iznosu posljednje mjesecne plate za najviše šest (6) mjeseci ili za preostali dio mandata.

(4)Upravu postavlja i razrješava nadzorni odbor ukoliko društvo ima nadzorni odbor.

(5)Uprava društva može imati više odjednog direktora. Osnivackim aktom se odreduje da li oni rade zajedno ili samostalno.

(6)Direktor može biti bilo koje fizicko lice koje ispunjava uslove za vršenje dužnosti u upravi dionickog društva u skladu s clanom 187 stavom4 ovog zakona.

ODJELJAK 4: IZMJENE I DOPUNE OSNIVACKOG AKTA

Donošenje odluka od strane clanova

Clan 383

(1)O amandmanima na osnivacki akt odlucuje se na skupštini dvotrecinskom vecinom (2/3) glasova svih clanova. Osnivackim aktom mogu se odrediti i drugi uslovi za donošenje odluka.

(2)Odluka o izmjeni osnivackog akta se ovjerava.

(3)Ukoliko amandman na osnivacki akt sadrži proširenje obaveza clanova prema društvu, sa takvom odlukom se moraju saglasiti svi clanovi, osim u slucaju povecanja osnovnog kapitala.

(4)Uprava vrši prijavu amandmana na osnivacki akt radi upisa u Registar.

Povecanje osnovnog kapitala

Clan 384

(1)Skupština clanova može donijeti odluku da poveca osnovni kapital.

(2)Povecanje osnovnog kapitala se može izvršiti kroz ulaganje novca ili uloga u stvarima i pravima (stvarno povecanje) ili reklasifikacijom rezervi ili dobiti društva (nominalno povecanje).

(3)Nove udjele mogu steci postojeci clanovi ili druga lica. Osnivackim aktom se može predvidjeti da nove udjele mogu sticati samo postojeci clanovi ili da postojeci clanovi imaju prece pravo sticanja. Ukoliko se osnovni kapital povecao nominalno i takve udjele steknu postojeci clanovi, ti udjeli ce se sticati srazmjerno udjelima koje ti clanovi vec imaju.

(4)Sticanjem novih udjela clanovi sticu nove i nezavisne udjele u društvu.

(5)Povecanje osnovnog kapitala podliježe primjeni odredaba clana 343 ovogazakona.

Ulog u stvarima i pravima

Clan 385

Na povecanje osnovnog kapitala unošenjem uloga u stvarima i pravima, primjenjuju se odgovarajuce odredbe o ulogu u stvarima i pravimapri osnivanju društva.

Novcani ulozi

Clan 386

Udjele povecanog osnovnog kapitala izdatog na ime novcanih uloga mogu kupiti svi postojeci ili novi clanovi posebno ili svi clanovi zajedno. Sticanje ce biti u formi ovjerene potvrde.

Smanjenje osnovnog kapitala

Clan 387

(1)Skupština clanova može donijeti odluku da smanji osnovni kapital društva.

(2)Smanjenje ce biti punovažno jedino ako:

 1. uprava preporucenom poštom, obavijesti sve dionicare i povjerioce o odluci o smanjenju osnovnog kapitala. Obavještenje povjeriocima mora sadržavati obavještenje da mogu uložiti prigovore o smanjenju u pismenom obliku u roku od petnaest (15) dana od prijema takvog obavještenja,
 2. društvo namiriili da obezbjedenje za potraživanjapovjerilaca koji nisu saglasni sa smanjenjem osnovnog kapitala.

(3)Smanjenje osnovnog kapitala ne može biti prijavljeno za upis u Registar prije isteka jedne (1) godine od obavještenja iz tacke 1 stava 2 ovog clana i pošto uprava podnese dokaze da je društvo namiriloili dalo obezbjedenje za sva potraživanja povjerilaca iz tacke 2 stava 2 ovog clana.

(4)Smanjenje osnovnog kapitala ne smije biti u suprotnosti sa odredbama clana 343 ovog zakona.

ODJELJAK 5: LIKVIDACIJA DRUŠTVA

Razlozi za likvidaciju

Clan 388

(1)Nad društvom se sprovodi likvidacija:

 1. ukoliko je istekao vremenski period na koje je ono osnovano,
 2. ukoliko je tako odluceno najmanje dvotrecinskom (2/3) vecinom glasova svih clanova, ukoliko osnivackim aktom nije predvidena veca vecina,
 3. ukoliko Sud utvrdi da je registracija ništava,
 4. usljed stecaja,
 5. kroz pripajanje drugom društvu, spajanjem ili podjelom,
 6. ukoliko osnovni kapital padne ispod zakonom propisanog nivoa.

(2)Bilo koji clan ciji udio u društvu iznosi najmanje jednu desetinu (1/10) od osnovnog kapitala imat ce pravo da preduzme zakonske mjere za prestanak društva ukoliko smatra da se željeni ciljevi društva ne mogu postici na namjeravani nacin ili ukoliko postoji neki drugi valjan razlog za prestanak.

ODJELJAK 6: OSTALE ODREDBE

Primjena odredbi o dionickom društvu

Clan 389

Odredbe ovog zakona koje se odnose na dionicka društva po pitanju postupka likvidacije, prestanak u skracenom postupku i poništavanje i osporavanje odluka skupštine primjenjivatce se shodno na društva sa ogranicenom odgovornošcu.

ODJELJAK 7: JEDNOCLANO DRUŠTVO

Osnivanje

Clan 390

Društvo može imati samo jednog clana i osnivaca. To lice kao osnivac usvaja odluku o osnivanju u ovjerenoj formi.

Upravljanje društvom

Clan 391

Osnivac ili clan jednoclanog društva samostalno odlucuje o svim pitanjima navedenim u clanu 372 ovog zakona. Sve odluke se upisuju u glavnu knjigu, koja se ovjerava. Odluke koje nisu upisane u glavnu knjigu, nemaju pravno dejstvo.

DIO 5: JAVNO PREDUZECE

Clan 392

Vlada može osnovati dionicko društvo ili društvo sa ogranicenom odgovornošcu, za vršenje poslova od javnog interesa, kao javno preduzece.

DIO 6: INVALIDSKO PREDUZECE

Clan 393

Društvo sa neogranicenom odgovornošcu, društvo sa ogranicenom odgovornošcu, dionicarsko društvo i komanditno društvo ciji ukupan broj zaposlenih u toku cijele poslovne godine ukljucuje najmanje cetrdeset procenata (40%) lica sa umanjenom radnom sposobnošcu, poslovatce kao invalidsko preduzece, uz prethodno odobrenje Vlade.

DIO 7: PRIPAJANJE,SPAJANJE , PODJELA IPROMJENA OBLIKA DRUŠTAVA

GLAVA 1: OPCE

Opce odredbe

Clan 394

Društvo se može pripojiti drugom društvu (pripajanje), spojiti sa drugim društvom (spajanje), podijeliti na dva ili više društava (podjela)i promijeniti oblik (promjena oblika društva). Društva sa sjedištem u Distriktu mogu ucestvovati u pripajanju i spajanju sa društvima sa sjedištem u Distriktu ili u entitetima Bosne i Hercegovine ili u stranoj zemlji.

GLAVA 2: PRIPAJANJE, SPAJANJE I PODJELA DRUŠTAVA

ODJELJAK 1: PRIPAJANJE , SPAJANJE I PODJELA DIONICKIH DRUŠTAVA

Definicije

Clan 395

Dionicko društvo se može:

 1. pripojiti prenosom imovine i obaveza (pripojeno društvo) drugom dionickom društvu (društvo sljednik), koje emituje svoje dionice u zamjenu za dionice pripojenog društva;
 2. spojiti sa drugim dionickim društvom prenosom imovine i obaveza (spojena društva) u novo dionicko društvo (društvo sljednik), koje u zamjenu za dionice spojenih društava, emituje svoje dionice;
 3. podijeliti na dva ili više novih dionickih društava (društva sljednici), koja u zamjenu za dionice postojeceg dionickog društva (društvo prethodnik) emituju svoje dionice.

Pripajanje

Clan 396

Ugovor o pripajanju obavezno sadrži sljedece:

1.naziv i adresu društava koja se pripajaju,
2.ugovor o prenosu svojine pripojenog društva na društvo sljednika, u zamjenu za
dionice koje emituje društvo sljednik,
3.naznaku odnosa po kome se dionice zamjenjuju i, ukoliko je potrebno, iznos
novcanih uplata,
4.podatke koji se odnose na prenos dionica društva sljednika,
5.sva prava sadržana u dionicama ili u udjelu u društvu sljednika, sa naznakom
pocetka korištenja tih prava,
6.naznaku kada društvo sljednik pocinje zakonsko poslovanje umjesto pripojenih
društava,
7.prava koja društvo sljednik daje dionicarima i imaocima ostalih papira od vrijednosti
koje glase na pripojeno društvoi
8.detalje svih povlastica, ugovora i drugih sporazuma koji se odnose na clanove
uprave i nadzornog odbora kao i ostale posebne interese koje oni mogu imati u
pripajanju.

Izvještaj o pripajanju

Clan 397

(1)Svaka od uprava društava koja ucestvuju u pripajanju dužna je da sacini pismeni izvještaj sa ekonomskim i pravnim obrazloženjem sporazuma o pripajanju, narocito sa navedenim odnosom zamjene dionica. (2)Izvještaj takodersadrži kriterije za procjenu svojina, koje cine osnovu za odredivanje odnosa zamjene.

Revizija pripajanja

Clan 398

(1)Jedan ili više revizora (revizori pripajanja) izvršit ce reviziju ugovora o pripajanju, za svako društvo.

(2)Uprava svakog društva koje ucestvuje u pripajanju imenovatce revizora za sopstveno društvo. Revizija svih društava od strane jednog ili više revizora bit ce prihvacena, ukoliko revizore imenuje Sud na zajednicki prijedlog uprava svih društava.

(3)Revizori pripajanja podnose pismeni izvještaj o rezultatima revizije. Revizori mogu takoder izdati i zajednicki izvještaj. Izvještaj sadrži objašnjenje i obrazloženje za predloženi odnos zamjene dionica ili udjela, ukljucujuci sljedece elemente:

 1. metode primijenjene u odredivanju predloženog odnosa zamjene,
 2. osnovanost za primijenjene metode,
 3. odnosi zamjene koji bi se dobili primjenom drugih metoda i
 4. objašnjenje znacaja datog svakoj pojedinoj metodi korištenoj za utvrdivanje vrijednosti, da su se razlicite metode istovremeno primijenile.

(4)Odredbe ovog zakona koje se odnose na reviziju važe i za imenovanje revizora pripajanja i njihovaovlaštenja i odgovornosti.

Odobrenje pripajanja

Clan 399

(1)Ugovor o pripajanju stupa na snagu po odobrenju skupština društava koja se pripajaju.

(2)Odluka skupštine je valjana ako je donesena dvotrecinskom (2/3) vecinom osnovnog kapitala društva. Statut može predvidjeti vecu potrebnu vecinu kao i druge zahtjeve.

(3)Ukoliko postoji više klasa dionica, za odluku skupštine potrebne su odluke vlasnika svih klasa dionica, donesene dvotrecinskom (2/3) vecinom zastupljenih dionica iste klase, ukoliko statutom nijepredvidena veca potrebna vecina ili drugi uslov.

Uvid dionicara u isprave

Clan 400

(1)Dionicari imaju pravo uvida u sve isprave na kojima se zasniva pripajanje, a posebno u:

 1. ugovor o pripajanju,
 2. godišnje obracune i finansijske izvještaje za tri (3) posljednje godine društava koja se pripajaju,
 3. izvještaje uprava društava koja ucestvuju u pripajanju i
 4. revizorske izvještaje.

(2)Dionicarima ce biti omoguceno da odmah i bez naknade, imaju uvid u sve isprave navedene u prethodnom stavu i da dobiju sve važne informacije vezane za pripajanje.

Forma sporazuma o pripajanju

Clan 401

Sporazum o pripajanju se zakljucuje u pismenoj formi, ovjeren od oba društva.

Povecanje osnovnog kapitala radi izvršenja pripajanja

Clan 402

Ukoliko društvo sljednik poveca osnovni kapital radi izvršenja preuzimanja, na to povecanje osnovnog kapitala se nece primjenjivati odredbe ovogazakona koje se odnose na:

 1. zabranu povecanja osnovnog kapitala do uplate nominalnih dionica,
 2. potrebu da se navede koje dionice nisu uplacene u prijavi za upis odluke o povecanju osnovnog kapitala u Registar,
 3. uslove za upis novih dionica i potrebne elemente za potvrdu o upisu,
 4. prece pravo dionicara kod kupovine novih dionica, i
 5. uslov za provodenje revizije kod povecanja osnovnog kapitala ulozima u stvarima i pravima i pod drugim okolnostima.

Obavještenje o pripajanju

Clan 403

(1)Uprave društava prijavit ce pripajanje radi upisa u Registar prema svom sjedištu i objavitce obavještenje o tome. Uprava društva sljednika je dužna da prijavi pripajanje radi upisa uRegistar pripojenog društva.

(2)Uz prijavu se prilaže:

 1. izjava uprave, da protiv odluke o pripajanju nije pokrenut sudski postupak, ili da je Sud odbio zahtjev za poništenje takve odluke,
 2. ugovor o pripajanju,
 3. zapisnik o odlukama o pripajanju,
 4. saglasnost nadležnog organa ako je potrebna prema važecim zakonima ili propisima i
 5. posljednji završni racuni društava koja se pripajaju.

Upis pripajanja u Registar

Clan 404

(1)Pripajanje se upisuje u Registar gdje društvo sljednik ima sjedište, samo nakon upisa u Registar sjedišta pripojenog društva.

(2)Svako pripojeno društvo imenuje svog opunomocenika za sticanje dionica i vršenje novcanih ili drugih transakcijaza sticanje dionica. Sticanje dionica se unosi u Registar tek nakon što jeopunomocenik obavijestio Sud da je primio dionice i novcane sume.

(3)Sa upisom pripajanja u Registar sjedišta društva sljednika, svojina pripojenog društva prelazi na društvo sljednika.

(4)Pripojena društva prestaju da postoje upisom pripajanja u Registar sjedišta društva sljednika. Saregistracijom pripajanja dionicari pripojenih društava postaju dionicari u društvu sljedniku.

(5)Na zamjenu dionica pripojenih društava i integraciju dionica shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na zamjenu i spajanje dionica.

Obezbjedenje povjerilaca

Clan 405

(1)Povjeriocima društava koja se pripajaju bice ponudeno obezbjedenje, ukoliko oni podnesu takav zahtjev u roku od šest (6) mjeseci nakon objavljivanja upisa o pripajanju u Registar sjedišta društva ciji su oni povjerioci.

(2)Ranijeobezbijedeni povjerioci i povjerioci koji imaju prvenstvo u naplati u postupku stecaja, nece imati pravo da dobiju obezbjedenje potraživanja.

Zaštita vlasnika specijalnih prava

Clan 406

Društvo sljednik ce dati vlasniku zamjenjivih obveznica i obveznica koje nose dividendu i vlasnicima potvrda posebnih prava vezanih za dividende koje su izdale pripojena društva, ista prava koja su im bila data od strane pripojenog društva.

Vrijednosti koje utvrduje društvo sljednik

Clan 407

Vrijednost stavki u završnom racunu pripojenog društva unosi se u godišnji obracun društva sljednika kao troškovi kupovine u skladu sa racunovodstvenim propisima.

Odgovornost uprave i nadzornog odbora za štetu

Clan 408

Uprava i clanovi nadzornog odbora pripojenog društva solidarno su odgovorni za štetu izazvanu pripojenom društvu, njegovim dionicarima i povjeriocima, a koja je izazvana kršenjem standarda ponašanja iz clana 53 ovogazakona.

Ništavost sporazuma o pripajanju

Clan 409

Zahtjev za poništavanje odluka pripojenog društva koje se odnose na pripajanje, može se podnijeti protiv društva sljednika, tek kada je pripajanje upisano uRegistar.

Pripajanje kontrolisanog društva

Clan 410

(1)Ukoliko je društvo sljednik vlasnik najmanje devet desetina (9/10) osnovnog kapitala pripojenog društva, saglasnost skupštine društva sljednika za pripajanje tog društva nece biti potrebna, izuzev u slucaju kada dionicari društva sljednika cije ukupne dionice iznose jednu dvadesetinu (1/20) osnovnog kapitala zahtijevaju sazivanje skupštine radi odlucivanja po pitanju pripajanja. Kada skupština glasa o pripajanju, dionice društva sljednika koje su u vlasništvu ili se drže u ime pripojenog društva, ili društva koje kontroliše društvo sljednika ili pripojeno društvo, nece se racunati.

(2)Ukolikosu sve dionice pripojenog društva u vlasništvu društva sljednika, informacije o zamjeni dionica i revizija pripajanja nece biti potrebni.

Spajanje

Clan 411

(1)Spajanje dionickih društava u novoosnovano dionicko društvo, vrši se shodno odredbama ovogazakona koje važe za pripajanje. Novoosnovano društvo smatratce se kao društvo sljednik. (2)Na statut novoosnovanog društva i imenovanje nadzornog odbora, skupštine društava koja se spajaju daju svoju saglasnost.

(3)Na osnivanje novoosnovanog društva, primjenjuju se odgovarajuce odredbe ovog zakona koje se odnose na osnivanje dionickog društva.

(4)Uprave društava koja se spajaju prijavitce novoosnovano društvo za upis u Registar. Registracijom novoosnovanog društva, svojina društava koja se spajaju prelazi na novo društvo.

(5)Uzajamna prava i obaveze prema sporazumima izmedu društava koja se spajaju, definisatce se posebno.

(6)Upisom u Registar novoosnovanog društva, društva koja su spojena prestaju da postoje. Dionicari spojenih društava upisom u Registar postaju dionicari novoosnovanog društva, ali novoosnovano društvo time ne postaje vlasnik sopstvenih dionica.

(7)Uprava novoosnovanog društva prijavljuje sva društva koja se spajaju za upis u Registar. Spajanje se može upisati u Registar samo nakon upisa u Registar novoosnovanog društva.

Podjela

Clan 412

(1)Odlukom skupštine dionicko društvo se može podijeliti na dva ili više novih dionickih društava, uz prestanak postojeceg dionickog društva.

(2)Na podjelu dionickog društva shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o zaštiti dionicara i odredbe o spajanju.

(3)Dionicka društva nastala podjelom odgovaraju solidarno za obaveze podijeljenog društva.

(4)Brisanje podijeljenog društva iz Registra i upis društava nastalih podjelom, vrši se poslije razgranicenja sredstava, prava iobaveza (diobni bilans).

ODJELJAK 2: PRIPAJANJE I SPAJANJE OSTALIH DRUŠTAVA

Pravo na pripajanje i spajanje

Clan 413

(1)Komanditna društva i društva sa ogranicenom odgovornošcu mogu se pripajati i spajati sa drugim komanditnim društvima odnosno sa društvima sa ogranicenom odgovornošcu, ili medusobno. Komanditna društva i društva sa ogranicenom odgovornošcu se mogu pripajati i spajati i sa dionickim društvima. Pripajanje i spajanje ne oslobada komplementara u komanditnom društvu od odgovornosti za obaveze komanditnog društva, koje su nastale prije pravosnažnoti spajanja ili pripajanja.

(2)Na pripajanje i spajanje drugih oblika društava, shodno se primjenjuju odgovarajuce odredbe ovog zakona, koje se odnose na pripajanje i spajanje dionickih društava.

GLAVA 3: PRENOS SVOJINE NA DISTRIKT

Opce

Clan 414

(1)Dionicko društvo, komanditno društvo ili društvo sa ogranicenom odgovornošcu može prenijeti svoju cjelokupnu svojinu na Distrikt ili na društvo koje je u cijelosti u vlasništvu Distrikta, uz saglasnostVlade i u skladu sa sporazumom odobrenim i potpisanim od obje strane.

(2)Na društvo koje prenese svojinu u skladu sa prethodnim stavom primjenjuju se odgovarajuce odredbe ovog zakona o pripojenom društvu. Društvo prestaje da postoji upisom prenosa svojineu Registar, i tadanjegova svojina prelazi na društvo sljednika. Naknada za pripojenu svojinu raspodjeljuje se srazmjerno udjelu ili procentu uloga.

Pravosnažnost sporazuma

Clan 415

(1)Sporazum kojim društvo preuzima obavezu da prenese svojinu u skladu sa prethodnim clanom bitce valjan samo ukoliko skupština društva da saglasnost. Odluka skupštine je valjana ukoliko je donesena dvotrecinskom (2/3) vecinom osnovnog kapitala društva. Statut ili osnivacki akt društva može predvidjeti vecu potrebno vecinu.

(2)Za obavještavanje dionicara, komanditora ili clanova, održavanje sjednice skupštine i prava dionicara, komanditora ili clanova, primjenjuju se odgovarajuce odredbe ovog zakona koje se odnose na pripajanje i spajanje dionickih društava.

GLAVA 4: PROMJENA OBLIKA

ODJELJAK 1: PROMJENAOBLIKA KOMANDITNOG DRUŠTVA U DIONICKO

DRUŠTVO

Uslovi

Clan 416

(1)Komanditno društvo može promijeniti oblik u dionicko društvo po odluci skupštine koju usvoje svi komplementari.

(2)Odlukom se odreduje naziv društva, sastav uprave kao i ostale promjene potrebne ili preporucljive radi izvršenja promjene oblika.

(3)Posljednji završni racun dostavitce se skupštini koja odlucuje o promjeni oblika.

Obavještenje o promjeni oblika

Clan 417

Odluka o promjeni oblika se objavljuje. Imena, adrese i maticni brojevi clanova uprave i clanova nadzornog odbora, prijavljuju se, zajedno sa odlukom o promjeni oblika, za upis u Registar. Isprave kojima se potvrduju njihova imenovanja, bitce priložene uz prijavu za upis u Registar.

Dejstvo upisa u Registar

Clan 418

Dionicko društvo nastaje danom upisa promjene oblika u Registar. Komplementari ce odgovarati za obaveze društva, koje su nastale prije promjene oblika.

ODJELJAK 2: PROMJENAOBLIKA DIONICKOG DRUŠTVA U DRUŠTVO SA

OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU

Uslovi

Clan 419

(1)Dionicko društvo sa manje od pedeset (50) dionicara, može promijeniti oblik u društvo sa ogranicenom odgovornošcu nakon donošenja odluke skupštine i ispunjavanja svih uslova za osnivanje društva sa ogranicenom odgovornošcu.

(2)Odluka o promjeni oblika je punovažna, ukoliko je prihvate vlasnici najmanje dvije trecine (2/3) osnovnog kapitala. Statutom društva može se propisati i veca potrebna

vecina kao i drugi uslovi. Smatrat ce se da je dionicar, koji nije bio prisutan niti
zastupan,dao svoju saglasnost, ako u roku od tri (3) mjeseca od održavanja sjednice
skupštine, ne izjavi pismeni prigovor na promjenu oblika.

(3)U slucaju društava gdje je promjena oblika izvršena vecinskom odlukom, objavljivanje promjene oblika kao tacke na dnevnomredu, smatrat ce se valjanim, samo ukoliko sadrži izjavu kojom društvo nudi da otkupi udjele stvorene promjenom oblika, za pravican iznos, od onih dionicara koji se protive promjeni oblika.

(4)Odlukom se utvrduje naziv društva i druge promjene, potrebne radi izvršenja promjene oblika.

(5)Utvrdivanje nominalnog iznosa udjela može odstupati od nominalnog iznosa dionica. Ukoliko je nominalni iznos udjela utvrden na nacin razlicit od utvrdivanja nominalnog iznosa dionica, na takvu odluku moraju dati saglasnost svidionicari koji zbog ukupnog nominalnog iznosa svojih dionica ne mogu ucestvovati u glasanju. Saglasnost se ovjerava u Sudu.

Obavještenje o promjeni oblika

Clan 420

Odluka o promjeni oblika se objavljuje. Imena, adrese i maticni brojevi clanova uprave društva sa ogranicenom odgovornošcu prijavljuju se, zajedno sa odlukom o promjeni oblika, za upis u Registar. Uz prijavu se prilaže spisak clanova, sa njihovim imenima, zanimanjem, adresama i osnivackim ulogom, potpisanim od strane podnosioca.

Dejstvo upisa u Registar

Clan 421

Društvo sa ogranicenom odgovornošcu je osnovano danom upisa u Registar. Dionice mijenjaju oblik u udjele u društvu. Prava trecih lica u odnosu na dionice se ostvaruju kao prava koja pripadaju udjelima.

Prigovori

Clan 422

Dionicari ciji je prigovor na promjenu oblika evidentiran u zapisniku, mogu u roku od dva (2) mjeseca nakon odluke skupštine, zahtijevati da društvo otkupi njihove dionice. Takav prigovor nece uticati na valjanost odluke o promjeni oblika.

ODJELJAK 3: PROMJENAOBLIKA DRUŠTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU U DIONICKO DRUŠTVO

Uslovi

Clan 423

(1)Na promjenu oblika društva sa ogranicenom odgovornošcu u dionicko društvo, primjenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na amandmane na osnivackiakt

društva sa ogranicenom odgovornošcu. U slucaja kada je prenos udjela uslovljen
saglasnošcu pojedinacnih clanova, valjanost odluke o promjeni oblika, zavisi od
saglasnosti tih clanova. U slucajevima kada clanovi imaju pored uplate osnivackog
uloga i druge obaveze prema društvu, valjanost odluke zavisi od saglasnosti tih
clanova.

(2)Odlukom o promjeni oblika se odreduje naziv društva i druge promjene osnivackog akta koje su potrebne radi izvršenja promjene oblika. Imena clanova koji su glasali za promjenu oblika bitce navedena u zapisniku.

Osnivacka revizija i odgovornost clanova

Clan 424

(1)Na promjenu oblika se primjenjuju odgovarajuce odredbe ovog zakona koje se odnose na osnivacku reviziju dionickog društva. Clanovi koji su glasali za promjenu oblika smatratce se osnivacima.

(2)Izvještaj ce sadržavati opis procesa promjene oblika kao i finansijsko stanje društva sa ogranicenom odgovornošcu.

Obavještenje o promjeni oblika

Clan 425

Odluka o promjeni oblika objavljuje se. Imena, adrese i maticni brojevi clanova uprave i clanovanadzornog odbora prijavljuju se, zajedno sa odlukom o promjeni oblika, za upis u Registar. Prijava za upis u Registar sadržavat ce original ili ovjerene kopije isprava o njihovom imenovanju. Uz prijavu se takoderprilažu izvještaji o reviziji uprave i nadzornog odbora kao i izvještaj revizora.

Dejstvo upisa u Registar

Clan 426

Dionicko društvo se smatra osnovanim upisom promjene oblika u Registar. Udjeli u društvu postaju dionice. Prava trecih lica u odnosu na udjele ostvaruju se kao prava koja pripadaju dionicama.

Prigovori Clan 427

(1)Svi clanovi koji su uložili prigovor za promjenu oblika i cije su izjave zabilježene u zapisniku, mogu staviti svoje dionice društvu na raspolaganje. Uprava odreduje rok u kome clanovi moraju to uraditi, s tim što taj rokne može biti kraci od tri (3) mjeseca od dana upisa promjene oblika u Registar. Uprava obavještava registrovane clanove o njihovim pravima i o roku u kome ih moraju iskoristiti.

(2)Društvo ce odmah prodati ponudene dionice za racun clanova, po cijenama važecim na berzi ili javnim nadmetanjem ukoliko se dionice ne kotiraju na berzi.

ODJELJAK 4: PROMJENAOBLIKA KOMANDITNOG DRUŠTVA U DRUŠTVO SA

OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU

Uslovi

Clan 428

(1)Komanditno društvo sa manje od pedeset (50) clanova može promijeniti oblik u društvo sa ogranicenom odgovornošcu po odluci skupštine i saglasnošcu svih clanova.

(2)Završni racun se podnosi sjednici skupštine na odlucivanje o promjeni oblika. Ukoliko svodenje obracuna sa komplementarom zahtijeva bilans stanja koje nije starije od jednog (1) dana od dana donošenja odluke o promjeni oblika, takav se bilans stanja podnosi skupštini. U suprotnom, skupština odlucuje na osnovu završnog racuna za šest mjeseci koji su prethodili usvajanju odluke o promjeni oblika, sacinjenog u skladu sa principima obracuna sa komplementarom.

(3)Na obavještenje i valjanost promjene oblika primjenjuju se odgovarajuce odredbe clana 415 ovog zakona.

ODJELJAK 5: PROMJENAOBLIKA DRUŠTVA SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU U KOMANDITNO DRUŠTVO

Uslovi

Clan 429

(1)Za promjenu oblika društva sa ogranicenom odgovornošcu u komanditno društvo, potrebna je odluka skupštine clanova i pristupanje društvu najmanje jednog komplementara. Pristupanje komplementara društvu se ovjerava.

(2)Izvod iz racuna u kome su imovina i obaveze društva utvrdeni vrijednosno na dan obracuna dostavlja se skupštini clanova, koja odlucuje o promjeni oblika. Izvod iz obracuna sacinjava se tako da glasi na datum od kog komplementari dijele dobit i gubitke društva. Ukoliko taj datum prethodi danu donošenja odluke o promjeni oblika, obracun se sacinjava za najviše šestomjesecni period koji prethodi sjednici. Obracun se prilaže uz zapisnik.

Obavještenje o promjeni oblika

Clan 430

Odluka o promjeni oblika bit ce objavljena, i imena, adrese i maticni brojevi komplementara bitce prijavljeni, zajedno sa odlukom o promjeni oblika, za upis u Registar. Originali ili ovjerene kopije isprava o njihovom pristupanju društvu se prilažu uz molbu.

Posljedice registracije

Clan 431

Komanditno društvo je osnovano danom upisa promjene oblika u Registar. Udjeli u društvu postaju ulozi. Prava trecih lica u odnosu na udjele sprovoditce se kao prava na ulozima. Komplementari su licno odgovorni povjeriocima za obaveze nastale prije nego što su pristupili društvu.

DIO 8: KAZNENE ODREDBE

Clan 432

(1)Novcanom kaznom u iznosu od 3.000 do 30.000 KM kaznit ce se za prekršaj preduzece koje:

 1. obavlja djelatnost prije upisa u Registar (clan 6 ovogazakona),
 2. ne vodi poslovne knjige ili ne sacinjava završne racune u skladu sa zakonom i racunovodstvenim standardima (clan 31 stav 1),
 3. ne rasporedi neto-dobit u roku od pet (5) godina od dobijanja saglasnosti na knjigovodstvenu izjavu za tu godinu ili u drugom roku predvidenim aktom preduzeca (clan 49 stav 1),
 4. ne pokriva gubitke u skladusa odredbama clana 49 stava2 ovogazakona,
 5. izdaje dionice iste nominalne vrijednosti sa razlicitim brojem prava glasa (clan 142 stav 2),
 6. prilikom izdavanja dionica, iste prodaje ispod nominalne vrijednosti (clan 151 stav 1),
 7. oslobodi vlasnike dionica placanja obaveza navedenih u clanovima 151 i 166 ovogazakona,
 8. vrati ulog vlasnicima dionica ili isplati kamatu na ulog (clan 167),
 9. poništi dionice suprotno odredbama clana 178 ovogazakona, 10.poveca osnovni kapital suprotno odredbama clanova 249 i 250 ovogazakona, 11.emituje dionice i prelazne dionice suprotno odredbama clana 257 ovogazakona, 12.utice na uslovno povecanje osnovnog kapitala, suprotno odredbama clana 258 ovogazakona, 13.emituje dionice ili prelazne dionice prije upisa odluke o uslovnom povecanju osnovnog kapitala u Registar (clan 263), 14.smanji osnovni kapital suprotno odredbama clana 287 stava4 ovogazakona, 15.poništi dionice suprotno odredbama clana 291 ovog zakona, 16.ako se nominalna vrijednost osnovnog kapitala spusti ispod zakonom odredene granice, suprotno odredbama clana 293 ovogazakona, 17.isplati clanovima sredstva koja su neophodna za ocuvanje osnovnog kapitala (clan 363 stav 1).

(2)Novcanom kaznom u iznosu od 500 do 5.000 KM kaznit ce se odgovorno lice u preduzecu koje ucini prekršaj naveden u stavu 1 ovogaclana.

Clan 433

(1)Novcanom kaznom u iznosu od 1.000 do 10.000 KM kaznit ce se za prekršaj preduzece ako:

 1. ne dostavi Registru godišnji obracun pregledan od revizora, u roku odredenom u clanu 51 stavu3 ovogazakona,
 2. u strukturi osnovnog kapitala, dionice bez prava glasa cine više od polovine osnovnog kapitala (clan 142 stav 1),
 3. nakon drugog obavještenja ne oduzme neplacene dionice vlasniku dionica koji je u docnji sa isplatom dionica (clan 165 stav 2),
 4. upiše svoje dionice (clan 169 stav 1),
 5. pribavi dionice protivno odredbama clana 169 stava2 ovogazakona,
 6. isplati privremenu dividendu suprotno odredbama clana 171 stava 2 ovoga zakona,
 7. formira upravu preduzeca suprotno odredbama clana 187 stava4 ovogazakona,
 8. nadoknadu i plate clanova uprave odredi suprotno odredbama clana 194 ovoga zakona,
 9. odobri zajam suprotno odredbama clana 196 ovogazakona, 10.ne osnuje nadzorni odbor kada se po zakonu zahtijeva postojanje takvog odbora (clan 202 stav 2), 11.je sastav uprave ili nadzornog odbora usuprotnosti sa odredbama clanova 195 i 204 ovogazakona, 12.poveca osnovni kapital suprotno odredbama clana 273 ovogazakona.

(2)Novcanom kaznom u iznosu od 200 do 2.000 KM kaznit ce se odgovorno lice u preduzecu koje pocini prekršaj naveden u stavu 1 ovogaclana.

Clan 434

(1)Novcanom kaznom u iznosu od 500 do 5.000 KM kaznitce se za prekršaj preduzece koje:

 1. prilikom obavljanja svojih poslova ne koristi naziv koji je upisan u Registar (clan 13),
 2. ne dostavi godišnji obracun ili druge podatke Sudu u odredenom roku (clan 51 stavovi1 i 2),
 3. ne upiše registrovane dionice u knjigu dionicara (clan 174 stav 1),
 4. ne dostavi podatke za upis u Registar koji se zahtijevaju odredbama ovogazakona (clanovi 18 i 19),
 5. ne dostavi Registru podatke navedene u clanu 210 ovogazakona,
 6. ne dostavi ovjerenu kopiju zapisnika i priloge u roku od tri (3) dana od sjednice skupštine (clan 233 stav 3),
 7. ne dostavi Sudu u roku od 30 dana od dana izdavanja dionica izvještaj o uslovno povecanom kapitalu u skladu s clanom 267 ovogazakona.

(2)Novcanom kaznom u iznosu od 200 do 2.000 KM kaznit ce se odgovorno lice u preduzecu koje pocini prekršaj naveden u stavu 1 ovogaclana.

Clan 435

Novcanom kaznom u iznosu od 200 do 2.000 KM kaznitce se za prekršaj komplementar(i) u društvu ako:

 1. ne prijavi(e) ponovno osnivanje ili prestanak rada društva zbog upisa u Registar (clan 98),
 2. prijava za upis u Registar ne sadrži podatke navedene u clanu 157.
Clan 436

Novcanom kaznom u iznosu od 300 do 3.000 KM kaznitce se za prekršaj likvidator koji:

 1. potpiše isprave suprotno odredbama clana 110 ovogazakona,
 2. ne pripremi pocetne i završne likvidacijske obracune (clan 111),
 3. ne raspodijeli preostala sredstva izmedu clanova, u skladu s odredbama clana 112 ovogazakona,
 4. nakon likvidacije ne prijavi brisanje društva iz Registra (clan 115 stav 1).
Clan 437

Novcanom kaznom u iznosu od 200 do 2.000 KM kaznit ce se za prekršaj lice koje je ovlašteno da dostavi obavještenje o upisu u Registar u odredenom roku a koje postupi suprotno tome (clanovi 18 i 19).

Clan 438

Novcanom kaznom u iznosu od 500 do 5.000 KM kaznitce se za prekršaj preduzetnik koji u roku odredenom u clanu 58 stavu3 ovogazakona, ne obavijesti povjerioce o namjeri prestanka obavljanja poslovne djelatnosti.

DIO 9: PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Clan 439
(1)Preduzeca sa sjedištem u Distriktu,izuzev preduzeca koja se privatizuju,dužna su
oblik,naziv,osnovni kapital,osnivacki akt ili statut uskladiti sa odredbama ovoga
zakona i podnijeti prijavu za upis u Registar najkasnije do 31.12.2002.godine.
(2)Preduzeca koja se privatizuju, nisu dužna do zakljucenja ugovora o privatizaciji da
usklade sa ovim zakonom, oblik, naziv, osnovni kapital, osnivacki akt ili statut.
(3) Kancelarija za privatizaciju Brckodistrikta Bosne i Hercegovine dostavit ce
Sudu listu sa nazivima preduzeca koja se privatizuju,najkasnije do
31.12.2002.godine.
Clan 440
(1)Nad postojecim preduzecima koja ne postupe u skladu s clanom 439 ovogazakona
sprovest ce se postupak likvidacije i bit ce brisana iz Registra. Likvidaciju ce
sprovesti Sud po službenoj dužnosti, na trošak preduzeca, odnosno clanova.
(2)Postupci likvidacije pokrenuti u skladu sa stavom 1 ovogaclana protiv preduzeca
koja se privatizuju, se obustavljaju.
Clan 441

Vlasnici preduzeca u privatnom vlasništvu, koja ne postupe u skladu s clanom 439 ovoga zakona, odgovaraju za obaveze povjeriocima, kao clanovi društva sa neogranicenom odgovornošcu.

Clan 442

Predstavništva stranih preduzeca dužna su usaglasiti svoju organizaciju u skladu sa odredbama ovogazakona do 31. 12. 2002. godine.

Clan 443

Odredbe ovogazakona koje se odnose na dionice, shodno se primjenjuju i na dionice u nematerijalnom obliku, do donošenja posebnog zakona.

Clan 444

Na dan stupanja na snagu ovog zakona, Zakon o preduzecima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 24/98) i Zakon o privrednim društvima (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 23/99) prestaju da se primjenjuju na teritoriji Distrikta.