Z A K O N

O PREKRŠAJIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

DIO PRVI

I - OPCE ODREDBE

Clanak 1.
Predmet zakona

Ovim zakonom ureduju se opce odredbe o prekršajima, sankcije, malodobnici, zastarjelost, prekršajni postupak, prekršajni nalog, zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, usmeni pretres, rješenje o prekršaju, žalba, povracaj u predašnje stanje, ponavljanje postupka, evidencija i brisanje sankcija, izvršenje kazni, kao i druga pitanja od znacaja za prekršaje na podrucju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Clanak 2.
Definicija prekršaja

(1) Prekršaji predstavljaju kršenja javnog poretka ili propisa o ekonomskom i financijskom poslovanju, utvrdena zakonom ili drugim propisom, za koja su odredena obilježja i za koja su propisane sankcije. (2) Prekršaj može biti pocinjen cinjenjem ili necinjenjem. (3) Nehaj od strane izvršitelja je dovoljan da se izvršitelj smatra odgovornim za prekršaj, osim ako je odredbama o prekršajima propisano da ce izvršitelj biti kažnjen za djelo ucinjeno iskljucivo s namjerom. (4) Prekršaj mogu pociniti fizicke i pravne osobe. (5) Pokušaj izvršenja prekršaja nije kažnjiv.

Clanak 3.
Znacenja izraza

(1) Posebni izrazi u smislu ovog zakona imaju sljedece znacenje: Ovlašteno tijelo je bilo koje od sljedecih: mjerodavno policijsko tijelo Bosne i Hercegovine, Federacije ili kantona; inspektori ili osobe ovlaštene za obavljanje inspekcije; ili ministarstvo, poduzece ili druga pravna osoba koja ima javnu mjerodavnost i u ciju mjerodavnost ulazi izravno ili neizravno sprovodenje bilo kojeg zakona ili propisa koji propisuju prekršaje. Registar novcanih kazni je baza podataka o novcanim kaznama za prekršaje kao što je propisano u Zakonu o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka Bosne i Hercegovine. Okrivljeni je pravna ili fizicka osoba protiv koje je pokrenut prekršajni postupak. Ošteceni je pravna ili fizicka osoba koja je pretrpjela štetu koja je na bilo koji nacin nastala pocinjenjem prekršaja.

Sud je opcinski sud u kojemu je utemeljeno prekršajno odjeljenje. Drugostupanjski sud je mjerodavni kantonalni sud. Kažnjeni je osoba za koju je ustanovljeno konacnim prekršajnim nalogom ili pravomocnim rješenjem o prekršaju da je odgovorna za odredeni prekršaj. Urucenje poziva poštom je urucenje putem preporucene pošte na adresu fizicke osobe koja je odredena u Registru prebivališta i boravišta, a koju vodi Glavni centar za obradu podataka u Bosni i Hercegovini, ili na registriranu adresu sjedišta pravne osobe. (2) Gramaticka terminologija korištenja muškog ili ženskog roda podrazumijeva ukljucivanje oba roda. (3) Znacenje izraza navedenih u clanku 2. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 36/03, 21/04 i 18/05 - u daljnjem tekstu: Kazneni zakon) ce se koristiti u ovom zakonu, ukoliko se kontekstom jasno ne zahtijeva drugacije.

Clanak 4.
Propisivanje prekršaja

Prekršaji i prekršajne sankcije mogu biti propisani zakonima ili drugim propisima Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona, gradova i opcina.

Clanak 5.
Mjerodavnost sudova

(1) Sudovi u Federaciji su stvarno mjerodavni odlucivati o prekršajima koji su propisani zakonima i propisima Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona, gradova i opcina, a koji su pocinjeni na teritoriju Federacije. (2) Sud na cijem je podrucju pocinjen prekršaj je mjesno mjerodavan za vodenje prekršajnog postupka.

Clanak 6.
Prekršajne sankcije

(1) Prekršajne sankcije su: novcana kazna, uvjetna osuda, ukor i zaštitne mjere. (2) Prekršajnu sankciju može izreci sud u prekršajnom postupku koji je pokrenut i sproveden u skladu s ovim zakonom. (3) Mjerodavno tijelo može izreci prekršajnu sankciju putem izdavanja prekršajnog naloga u skladu s postupkom koji je propisan ovim zakonom.

Clanak 7.
Prava osoba okrivljenih za prekršaje

Svatko tko je okrivljen da je pocinio prekršaj ima pravo zahtijevati da o njegovoj odgovornosti za pocinjeni prekršaj odluci sud ukoliko on to zahtijeva u roku koji je propisan zakonom. Takve osobe imaju pravo: da se smatraju nevinim dok se ne dokaže njihova odgovornost u skladu sa zakonom;

da u najkracem roku budu izviješteni, detaljno i na jeziku koji razumiju, o naravi i razlogu optužbi protiv njih; na odgovarajuce vrijeme i mogucnosti za pripremu obrane; braniti se osobno ili putem branitelja po osobnom odabiru, ili ukoliko nemaju dovoljno sredstava da im se on osigura besplatno, kada to zahtijevaju interesi pravde; ispitati ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih terete i da se osigura nazocnost i saslušanje svjedoka u njihovu korist pod istim uvjetima kao i svjedoka koji ih terete; dobiti besplatnu pomoc prevoditelja ako ne razumiju jezik koji se koristi u sudu.

Clanak 8.
Lišenje slobode i jamstvo kao osiguranje
nazocnosti i placanja novcane kazne

(1) Policijski službenik ili mjerodavna službena osoba može lišiti slobode osobu koja je osumnjicena za prekršaj, ali je dužna takvu osobu odmah, a najkasnije u roku od 12 sati, izvesti pred sud, kako bi se osigurala njezina nazocnost u sudu pod sljedecim uvjetima: kada osoba odbija ili nije u mogucnosti otkriti svoj identitet; kada osoba nije nastanjena u Bosni i Hercegovini ili privremeno boravi u inozemstvu, a postoji sumnja da može pobjeci kako bi izbjegla odgovornost za prekršaj, ili kada postoji opasnost da ce osoba nastaviti s vršenjem prekršaja ili ponovno pociniti istovrsni prekršaj. (2) Sud mora ispitati okrivljenog odmah, a najkasnije u roku od 12 sati od trenutka kad je ta osoba lišena slobode. (3) Svako lišenje slobode može biti odredeno samo ako se ista svrha ne može ostvariti drugom mjerom i mora biti razumno i sukladno prirodi pocinjenog prekršaja, a mora se voditi racuna o starosti i drugim osobnim svojstvima te osobe, tako da dužina trajanja lišenja slobode odgovara okolnostima. Svaka osoba lišena slobode u skladu s odredbama ovog clanka mora biti u najkracem roku izviještena, detaljno i na jeziku koji razumije, o razlozima za lišenje slobode, kao i o prekršaju koji joj se stavlja na teret. (4) Radi osiguranja nazocnosti pred sudom, policija ili drugo mjerodavno tijelo može zahtijevati od osobe koja je okrivljena za prekršaj, koja nema prebivalište u Bosni i Hercegovini, ili koja privremeno boravi u inozemstvu, a želi napustiti Bosnu i Hercegovinu prije okoncanja postupka, a za koju postoji sumnja da može pobjeci kako bi izbjegla odgovornost za prekršaj, da preda svoju putovnicu ili drugi identifikacijski dokument, do pojavljivanja na sudu, ali ne duže od 24 sata. Uz prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu ce predati i putovnicu ili drugi identifikacijski dokument.

(5) Radi osiguranja placanja novcane kazne, osobi koja je okrivljena za prekršaj, koja nema prebivalište u Bosni i Hercegovini, ili koja privremeno boravi u inozemstvu, a želi napustiti Bosnu i Hercegovinu prije okoncanja postupka, a za koju postoji sumnja da može pobjeci kako bi izbjegla odgovornost za prekršaj, sudac može naložiti da položi novcano jamstvo u visini maksimalne kazne koja može biti izrecena za takav prekršaj.

Clanak 9.
Primjena odredaba Kaznenog zakona i
Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine

(1) Ukoliko nije drugacije propisano odredbama ovog zakona, sljedece odredbe Kaznenog zakona ce se mutatis mutandis primjenjivati na prekršaje cl. 26. i 27. koji nose naziv -“Nužna obrana” i “Krajnja nužda”; cl. 31., 32. i 33. pod nazivom- „Supocinitelji“,“Poticanje“ i „Pomaganje“; clanak 36. pod nazivom - “Ubrojivost”; clanak 37. pod nazivom - “Namjera”; clanak 38. pod nazivom - “Nehaj”; clanak 39. pod nazivom - “Stvarna zabluda”; clanak 40. pod nazivom - “Pravna zabluda” i Glava XIV. pod nazivom - “Odgovornost pravnih osoba”. (2) Ukoliko nije drugacije propisano odredbama ovog zakona, sljedece odredbe Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH«, br. 35/03, 37/03, 56/03 i 28/05 - u daljnjem tekstu: Zakon o kaznenom postupku) ce se mutatis mutandis primjenjivati u prekršajnom postupku Glava I. pod nazivom - “Temeljna nacela”; Glava IV. Odjeljak 2 pod nazivom - “Mjesna mjerodavnost” i Odjeljak 3 pod nazivom - “Spajanje i razdvajanje postupaka”; Glava V. pod nazivom - “ Izuzece”; Glava VII. pod nazivom - “Branitelj”; Glava VIII. Odjeljak 1. pod nazivom - “Pretraga stana, prostorija i osoba”; Glava VIII. Odjeljak 2. pod nazivom - “Privremeno oduzimanje predmeta i imovine”; Glava VIII. Odjeljak 4. pod nazivom - “Ispitivanje osumnjicenika”; Glava VIII. Odjeljak 5. pod nazivom - “Ispitivanje svjedoka”; Glava VIII. Odjeljak 6. pod nazivom - “Ocevid i rekonstrukcija ”; Glava VIII. Odjeljak 7. pod nazivom - “Vještacenje”; Glava XI. pod nazivom - “Podnesci i zapisnici”; Glava XII. pod nazivom - “Rokovi”; Glava XVI. pod nazivom - “Troškovi kaznenog postupka”; Glava XVII. pod nazivom - “Imovinsko-pravni zahtjevi”; Glava XXI. pod nazivom - “Glavni pretres”; Glava XXIII. Odjeljak 1. pod nazivom - “Žalba na prvostupanjsku presudu”; Glava XXIV. pod nazivom - “Izvanredni pravni lijekovi”- »Ponavljanje postupka«; Glava XXVII. pod nazivom - “Postupak prema malodobnicima” i Glava XXIX. pod nazivom - “Postupak za primjenu sigurnosnih mjera, za oduzimanje imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom i za opoziv uvjetne osude”. (3) U slucaju bilo kakvih nesuglasnosti izmedu odredbi Kaznenog zakona iz stavka 1. ovog clanka i odredbi Zakona o kaznenom postupku iz stavka 2. ovog clanka i ovog zakona, primjenjivat ce se odredbe ovog zakona. Upucivanje na odredbe Zakona o kaznenom postupku koje se odnosi na tužitelja ce se na odgovarajuci nacin primjenjivati na svako mjerodavno tijelo.

II - SANKCIJE

Clanak 10.
Vrste sankcija

(1) Sljedece sankcije mogu biti izrecene osobi odgovornoj za pocinjeni prekršaj: novcana kazna; uvjetna osuda; ukor; i

zaštitne mjere. (2) Sljedece mjere mogu biti izrecene kao posljedica odgovornosti za pocinjeni prekršaj: izuzimanje imovinske koristi; obveza naknade štete; kazneni poeni; i lišenje slobode radi naplate novcane kazne.

Clanak 11.
Novcana kazna

(1) Novcana kazna se može propisati u odredenom rasponu ili u fiksnom iznosu. (2) Za prekršaje iz oblasti poreza i carina, novcane kazne se mogu propisati u višestrukom iznosu ili kao postotak porezne ili carinske obveze koja je trebala biti placena, ili kao postotak ili višestruki iznos vrijednosti robe koja je predmet prekršaja, ali ne u vecem iznosu od 50.000,00 KM. (3) Kada zakon odreduje raspon u visini novcane kazne za odredeni prekršaj, sud ce odrediti visinu kazne uzimajuci u obzir sve olakšavajuce i otežavajuce okolnosti, ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se na težinu prekršaja i njegove posljedice, stupanj odgovornosti okrivljenog, uvid u evidenciju o njegovim prethodnim prekršajima, njegovu financijsku situaciju, kao i je li iskazao kajanje. (4) Novcana kazna za fizicku osobu ne može se propisati u iznosu nižem od 20, KM, za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu nižem od 50,00 KM, a za pravnu osobu u iznosu nižem od 500,00 KM. (5) Za prekršaj propisan zakonom novcana kazna se može propisati za fizicku osobu do 1.500,00 KM, za odgovornu osobu u pravnoj osobi do 3.000,00 KM, a za pravnu osobu do 15.000,00 KM. (6) Za prekršaj propisan odlukom ili uredbom vlade, odlukom gradskog ili opcinskog vijeca, novcana kazna se može propisati za fizicku osobu do 1.000,00 KM, za odgovornu osobu u pravnoj osobi do 2.000,00 KM, a za pravnu osobu do 7.000,00 KM.

Clanak 12.
Rok placanja novcane kazne

Rješenjem o prekršaju ce se odrediti rok u kojemu novcana kazna treba biti placena, a koji ne može biti kraci od osam dana niti duži od tri mjeseca od dana pravomocnosti rješenja o prekršaju.

Clanak 13.
Stjecaj

(1) Ukoliko okrivljeni, jednom ili više radnji, pocini više prekršaja, novcana kazna ce biti utvrdena za svaki pojedini prekršaj, a onda ce se izreci jedinstvena novcana kazna na temelju tako utvrdenih novcanih kazni.

(2) Izrecena jedinstvena novcana kazna iz stavka 1. ovog clanka, mora biti veca od svake pojedine utvrdene novcane kazne, ali ne smije preci zbroj utvrdenih novcanih kazni.

Clanak 14.
Uvjetna osuda

(1) Uvjetnom osudom sud okrivljenom utvrduje novcanu kaznu i/ili zaštitnu mjeru i istodobno odreduje da se ona nece izvršiti ako okrivljeni za vrijeme koje odredi sud, a koje ne može biti krace od šest mjeseci ni duže od jedne godine (vrijeme provjeravanja), ne izvrši novi prekršaj, ili ispuni drugi uvjet koji mu odredi sud. (2) Pri odlucivanju hoce li izreci uvjetnu osudu sud ce, vodeci racuna o svrsi uvjetne osude, posebno uzeti u obzir osobu okrivljenog, njezin raniji život, njezino ponašanje poslije izvršenog prekršaja, stupanj prekršajne odgovornosti i druge okolnosti pod kojima je prekršaj izvršen. (3) Zaštitne mjere, izrecene uz uvjetnu osudu, izvršavaju se.

Clanak 15.
Opozivanje uvjetne osude

(1) Uvjetna osuda ce se opozvati ako uvjetno kažnjeni u roku, za koji je odloženo izvršenje kazne i/ili zaštitne mjere, izvrši novi isti takav ili teži prekršaj, ili ako ne ispuni postavljeni uvjet. (2) U slucaju opozivanja uvjetne osude sud koji vodi prekršajni postupak izreci ce, primjenom odredaba clanka 13. ovog zakona, kaznu i/ili zaštitnu mjeru za ranije izvršeni i za novi prekršaj, uzimajuci kaznu i/ili zaštitnu mjeru iz opozvane odluke kao vec utvrdenu.

Clanak 16.
Ukor

Ako sud utvrdi da postoje okolnosti koje u znacajnoj mjeri umanjuju odgovornost okrivljenog tako da se može ocekivati da ce se u buducnosti uzdržavati od cinjenja prekršaja, onda se može izreci ukor umjesto novcane kazne ili druge sankcije.

Clanak 17.
Zaštitne mjere

(1) Zaštitne mjere mogu se propisati samo zakonom.

(2) Za prekršaj se mogu propisati sljedece zaštitne mjere: oduzimanje predmeta; zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti; potpuna ili djelomicna zabrana upravljanja motornim vozilom, i izvanbolnicko lijecenje od ovisnosti.

(3) Zakonima koji propisuju prekršaje se mogu odrediti dodatne vrste zaštitnih mjera, s tim da svaka zaštitna mjera koja nije predmet izravnog izvršenja od strane tijela vlasti, mora biti uvjetovana dragovoljnim pristankom na takvu zaštitnu mjeru od strane okrivljenog.

Clanak 18.
Izricanje zaštitnih mjera

(1) Sud može rješenjem o prekršaju okrivljenom izreci jednu ili više zaštitnih mjera. Kada razlozi za izricanje zaštitnih mjera prestanu postojati, zaštitna mjera ce biti opozvana. (2) Trajanje zaštitne mjere predstavlja najkrace razdoblje koje je potrebno da se okrivljeni sprijeci pocinti slican prekršaj, kao što je odredeno od strane suda, uzimajuci u obzir sve olakšavajuce i otežavajuce okolnosti, ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se na težinu prekršaja i njegove posljedice, stupanj odgovornosti okrivljenog, uvid u evidenciju o njegovim prethodnim prekršajima ili kaznenim djelima, njegovu financijsku situaciju, kao i je li iskazao kajanje. (3) Mjerodavno tijelo može prekršajnim nalogom izreci samo jednu zaštitnu mjeru u najkracem predvidenom trajanju.

Clanak 19.
Oduzimanje predmeta

(1) Predmeti koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja mogu se oduzeti ako su vlasništvo okrivljenog. (2) Predmeti iz stavka 1. ovog clanka mogu se oduzeti i kada nisu vlasništvo okrivljenog, ako to zahtijevaju interesi opce sigurnosti, cuvanja života i zdravlja ljudi, sigurnost robnog prometa ili razlozi javnog morala, kao i u drugim slucajevima predvidenim zakonom. (3) Sud koji donosi rješenje o prekršaju odredit ce, u skladu s posebnim propisima, hoce li se oduzeti predmeti uništiti, prodati ili predati odgovarajucem mjerodavnom tijelu. Sredstva ostvarena prodajom pripadaju odgovarajucem proracunu sukladno zakonu koji ureduje pripadnost javnih prihoda. (4) Predmeti koji se po zakonu mogu oduzeti ili se oduzimaju, oduzet ce se i kada se prekršajni postupak ne završi odlukom kojom se okrivljeni oglašava odgovornim ako to zahtijevaju interesi opce sigurnosti ili razlozi morala, kao i u drugim slucajevima odredenim posebnim zakonom. O oduzimanju predmeta donosi se posebno rješenje. (5) Oduzimanjem predmeta ne dira se u pravo trecih osoba na naknadu štete od okrivljenog.

Clanak 20.
Zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti

(1) Sud može okrivljenoj fizickoj osobi zabraniti vršenje poziva, djelatnosti ili dužnosti u razdoblju do šest mjeseci, ako je pocinila prekršaj obavljajuci takav poziv,

djelatnost ili dužnost i ako sud utvrdi da bi dopuštanje okrivljenom da i dalje obavlja takav poziv, djelatnost ili dužnost moglo rezultirati pocinjenjem prekršaja u buducnosti. (2) Sud može zabraniti okrivljenoj pravnoj osobi, vršenje odredene djelatnosti, ili narediti zatvaranje poslovnih prostorija, ili nametnuti druga ogranicenja u vršenju djelatnosti pravnoj osobi, u razdoblju do šest mjeseci, koja se ukažu odgovarajucim u sprjecavanju buduceg cinjenja prekršaja.

Clanak 21.
Ogranicenje upravljanja motornim vozilima

(1) Kao sankciju za prekršaj pocinjen u prometu, sud može okrivljenom zabraniti upravljanje motornim vozilima ili odredenom vrstom motornog vozila, za razdoblje koje nije krace od 30 dana niti duže od jedne godine. (2) Kao sankciju za prekršaj pocinjen u prometu, sud može okrivljenom odrediti ogranicenja na upravljanje motornim vozilima, kao što su zabrana upravljanja vozilom tijekom noci, ili preko odredene udaljenosti od kuce, ogranicenje na vožnju do i s posla, ili ga ograniciti samo na vožnju vezanu za obavljanje posla, za razdoblje koje nije krace od 30 dana niti duže od jedne godine. (3) Izuzimanje vozacke dozvole se može izreci kao posljedica dodijeljenih kaznenih poena sukladno Zakonu o osnovama sigurnosti prometa na putovima Bosne i Hercegovine. Sud nece moci promijeniti broj kaznenih poena koji se uracunavaju automatski kao rezultat odgovornosti za prekršaj sukladno Zakonu o osnovama sigurnosti prometa na putovima Bosne i Hercegovine.

Clanak 22.
Izvanbolnicko lijecenje od ovisnosti

(1) Uvjetna ili ublažena sankcija može se izreci okrivljenom koji je pocinio prekršaj pod odlucujucim djelovanjem ovisnosti od alkohola ili opojnih droga, pod uvjetom da se podvrgne izvanbolnickom lijecenju ovisnosti od alkohola i droga u odredenom razdoblju, ili dok se ne ustanovi da ne postoji potreba za daljim lijecenjem okrivljenog, utemeljena na mišljenju specijaliziranih strucnjaka zaduženih za lijecenje, uz uvjet da trajanje takvog lijecenja nije duže od jedne godine. (2) Sud ce opozvati uvjetnu ili ublaženu sankciju ukoliko se okrivljeni ne podvrgne odredenom izvanbolnickom lijecenju.

Clanak 23.
Oduzimanje imovinske koristi i naknada štete

(1) Nitko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu izvršenjem prekršaja.

(2) Od okrivljenog ce se oduzeti novac, predmeti od vrijednosti i svaka druga imovinska korist, koji su pribavljeni prekršajem, ili ce se okrivljeni obvezati nadoknaditi štetu koju je pretrpio ošteceni. (3) Iznos i vrsta oduzimanja ili naknade štete odredit ce se u rješenju o prekršaju.

III - MALODOBNICI

Clanak 24.
Prekršajni postupak prema malodobnicima

(1) Odredbe cl. od 1. do 9. ovog zakona primjenjuju se prema malodobnim pociniteljima prekršaja ukoliko u cl. od 25. do 28. ovog zakona nije drukcije odredeno. (2) Prema malodobniku koji u vrijeme izvršenja prekršaja nije navršio 14 godina života ne može se pokrenuti niti voditi prekršajni postupak. (3) Prekršajni postupak protiv malodobnika se može pokrenuti samo putem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka sukladno odredbama cl.od 40. do 42. ovog zakona.

Clanak 25.
Sankcije prema malodobnicima

(1) Malodobniku koji je u vrijeme izvršenja prekršaja navršio 14, a nije navršio 16 godina života (mladi malodobnik), mogu se izreci samo odgojne mjere. (2) Malodobniku koji je u vrijeme izvršenja prekršaja navršio 16, a nije navršio 18 godina života (stariji malodobnik), mogu se izreci odgojne mjere kao i bilo koja od sankcija ili mjera odredenih u clanku 10. stavak 1. i stavak 2. toc. 1. i 2. ovog zakona.

Clanak 26.
Uvjeti primjene odgojnih mjera

Uvjeti primjene odgojnih mjera starijem malodobniku su njegovo priznanje da je pocinio prekršaj i izrazio žaljenje radi pocinjenog prekršaja i dragovoljno pristao na takve odgojne mjere.

Clanak 27.
Vrste odgojnih mjera

Prema malodobniku se mogu odrediti sljedece odgojne mjere: ukor; nalaganje osobnog ispricavanja oštecenom; nalaganje redovitog pohadanja škole; rad za opce dobro na slobodi; nalaganje prihvacanja odgovarajuceg uposlenja; nalaganje malodobniku da posjecuje odgojne, obrazovne, psihološke i druge vrste savjetovališta; nalaganje malodobniku da se suzdržava od uporabe alkoholnih pica i opojnih droga; zabrana druženja s osobama koje imaju loš utjecaj na malodobnika; i policijska kontrola kretanja poslije odredenog vremena.

Clanak 28.
Odabir odgojnih mjera

(1) Prigodom odlucivanja o odabiru odredene odgojne mjere, sud ce uzeti u obzir ukupne interese malodobnika i oštecenog. Pri tomu ce posebice voditi racuna da primjenjenim odgojnim mjerama ne ugrozi redovito školovanje malodobnika ili njegov rad. Odabir i primjena odgojnih mjera ce se vršiti u suradnji s roditeljima ili starateljima malodobnika i tijelima socijalnog staranja. (2) Sud može ukinuti ili izmijeniti mjeru koju je odredio. Odgojne mjere mogu trajati najduže jednu godinu.

IV - ZASTARJELOST

Clanak 29.
Zastarjelost pokretanja i vodenja postupka

(1) Prekršajni postupak ne može se pokrenuti niti voditi: za prekršaje za koje je propisana novcana kazna do 3.000,00 KM kad protekne jedna godina od dana kada je prekršaj izvršen; za prekršaje za koje je propisana novcana kazna veca od 3.000,00 KM kad protekne dvije godine od dana kada je prekršaj izvršen. (2) Zakonom se mogu za odredene prekršaje u oblasti poreza, carina, financija, rada i zaštite na radu odrediti duži rokovi od rokova iz stavka 1. ovog clanka, ali ne duži od tri godine

Clanak 30.
Zastarjelost izvršenja zaštitnih mjera

Zastarjelost izvršenja zaštitnih mjera propisanih ovim zakonom nastupa kad protekne jedna godina od dana pravomocnosti rješenja kojim su te zaštitne mjere izrecene.

Clanak 31.
Tijek i prekid zastarjelosti

(1) Zastarjelost za pokretanje i vodenje prekršajnog postupka pocinje od dana kada je prekršaj izvršen, a zastarjelost za izvršenje kazne, odnosno zaštitne mjere od dana pravomocnosti rješenja kojim je kazna odnosno zaštitna mjera izrecena.

(2) Zastarjelost se prekida svakom radnjom tijela mjerodavnog za postupak odnosno za izvršenje, poduzetom radi gonjenja izvršitelja prekršaja, odnosno izvršenja kazne i zaštitne mjere. (3) Svakim prekidom zastarijevanje pocinje ponovno teci, ali bez obzira na prekide, zastarjelost u svakom slucaju nastaje kada protekne dva puta onoliko vremena koliko je predvideno u cl. 29. i 30. ovog zakona.

DIO DRUGI

V - PREKRŠAJNI POSTUPAK

Clanak 32.
Prekršajni postupak

(1) Prekršajni postupak se pokrece na sljedeci nacin: izdavanjem prekršajnog naloga, ili podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka sudu koji je mjerodavan prema clanku 5. stavak 2. ovog zakona. (2) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ce se podnijeti samo u slucajevima kada ne postoje uvjeti za izdavanje prekršajnog naloga odredeni u clanku 33. ovog zakona.

VI - PREKRŠAJNI NALOG

Clanak 33.
Izdavanje prekršajnog naloga

(1) Mjerodavno tijelo ce izdati prekršajni nalog ukoliko ustanovi da je prekršaj iz njegove mjerodavnosti utvrden na jedan od sljedecih nacina: neposrednim opažanjem od strane mjerodavne službene osobe prigodom inspekcije, nadzora i pregleda; podatcima koji su dobiveni uredajima za nadzor ili mjerenje; prigodom inspekcijskog ili drugog nadzora pregledom dokumentacije, prostorija i robe, ili na drugi zakonit nacin; ili temeljem priznanja o izvršenju prekršaja od strane okrivljenog u nekom drugom sudskom ili administrativnom postupku. (2) Prekršajni nalog se može izdati samo u slucajevima kada odgovarajuci zakon ili drugi propis odreduje fiksnu novcanu kaznu, kada novcana kazna može biti izracunata korištenjem matematicke formule, ili kada mjerodavno tijelo odluci izreci minimalnu novcanu kaznu, odnosno zaštitnu mjeru u najkracem trajanju, odredenu takvim zakonom ili drugim propisom. (3) Ako okrivljeni izvrši više prekršaja u stjecaju, tada mjerodavno tijelo može prekršajnim nalogom izreci jedinstvenu novcanu kaznu primjenom clanka 13. ovog zakona, a ako je za samo jedan od izvršenih prekršaja predvidena zaštitna mjera, može izreci i tu zaštitnu mjeru u najkracem predvidenom trajanju.

(4) Mjerodavno tijelo koje je izdalo prekršajni nalog, može u svako vrijeme ispraviti pogreške u pisanju ili ostale ocigledne pogreške, po službenoj dužnosti ili na prijedlog strana u postupku.

Clanak 34.
Sadržaj prekršajnog naloga

(1) Prekršajni nalog se donosi u pisanoj formi i mora sadržavati sljedece podatke: naziv: prekršajni nalog; naziv mjerodavnog tijela koje ga je izdalo; ime i svojstvo službene osobe koja ga je izdala; jedinstveni broj odreden od strane mjerodavnog tijela; datum izdavanja, i datum urucenja kao što je odredeno u clanku 35. stavak 3. ovog zakona; prekršaj koji je pocinjen od strane okrivljenog i naziv zakona i clanak koji odreduje prekršaj; u slucajevima gdje je okrivljeni fizicka osoba, njegovo ime i prezime, i ukoliko je poznata, njegova stalna adresa, jedinstveni maticni broj, a za strance broj putovnice, kao i mjesto uposlenja okrivljenog; u slucajevima gdje je okrivljeni pravna osoba - njegov naziv i sjedište, kao i jedinstveni identifikacijski broj; mjesto, datum i vrijeme kada je prekršaj pocinjen; utvrdena sankcija, ukljucujuci novcanu kaznu i/ili zaštitnu mjeru; iznos naknade štete, ukoliko se taj iznos može odrediti cjenikom i troškovi postupka ukoliko su isti odredeni zakonom u fiksnom iznosu; uputu da se novcana kazna, šteta i troškovi trebaju platiti, ili da okrivljeni mora zatražiti sudsko odlucivanje o prekršajnom nalogu u roku od osam dana od dana urucenja; uputu o nacinu placanja novcane kazne, štete i troškova; i potpis mjerodavnog predstavnika mjerodavnog tijela. (2) Ukoliko je prekršaj koji je pocinjen u prometu i ukljucuje motorno vozilo, sljedeci dodatni podatci trebaju biti sadržani u prekršajnom nalogu: registracijski broj vozila i broj prometne dozvole; broj vozacke dozvole vozaca, ukoliko je poznat; i broj kaznenih poena koje zakon propisuje za takav prekršaj. (3) Prekršajni nalog ce pored ostalog sadržavati sljedece upute: da okrivljeni ima pravo podnijeti zahtjev za sudsko odlucivanje o prekršajnom nalogu, naznacavajuci kojem sudu i u kojem roku okrivljeni treba podnijeti zahtjev; da kazna izrecena od strane suda može biti veca od one koja je izrecena prekršajnim nalogom. da ce okrivljeni biti dužan naknaditi sudske troškove u slucaju kada zatraži sudsko odlucivanje o prekršajnom nalogu ukoliko sud utvrdi da je on odgovoran za prekršaj naveden u prekršajnom nalogu; i da ce u slucaju prekršaja iz oblasti prometa za koje zakon propisuje dodijeljivanje kaznenih poena, prihvacanje odgovornosti ili utvrdivanje odgovornosti od strane suda rezultirati dodijeljivanjem tih kaznenih poena. (4) Prekršajni nalog ce sadržavati odredeno mjesto na kojem ce se okrivljeni potpisati u slucaju da zahtijeva sudsko rješavanje u skladu s clankom 38. ovog zakona. (5) Ukoliko postoji dogovor izmedu mjerodavnog tijela i suda, prekršajnim nalogom se može odrediti datum i vrijeme usmenog pretresa, koje ne može biti krace od osam dana od datuma izdavanja prekršajnog naloga.

(6) Svako mjerodavno tijelo može imati svoj vlastiti obrazac prekršajnog naloga. Obrazac takvog prekršajnog naloga treba biti odobren od strane Federalnog ministarstva pravde. (7) U slucaju da su mjerodavna tijela, tijela Bosne i Hercegovine, prekršajni nalozi koji se izdaju na obrascu koji je odobren od strane Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine bit ce pravovaljani u smislu ovog zakona, ako sadrže podatke iz st. 1. do 3. ovog clanka.

Clanak 35.
Urucenje prekršajnog naloga

(1) Prekršajni nalog ce se sastojati od originala i najmanje dvije kopije. Original zadržava mjerodavno tijelo u svojoj evidenciji. Dvije kopije se urucuju okrivljenom. (2) Prekršajni nalog se može uruciti okrivljenom na bilo koji od sljedecih nacina: osobnim urucenjem; urucenjem putem pošte; ili pricvršcivanjem ili ostavljanjem prekršajnog naloga na sigurnom i vidljivom mjestu na motornom vozilu, ako je prekršaj koji je pocinjen vezan za nepropisno parkiranje motornog vozila. (3) Kada je prekršajni nalog urucen osobno, datum urucenja je datum kada ga je okrivljeni primio. Kada je prekršajni nalog urucen putem pošte, smatrat ce se da je dostavljanje izvršeno po proteku pet radnih dana nakon što ga je mjerodavno tijelo predalo na poštu. Kada je prekršajni nalog ostavljen na motornom vozilu, datum urucenja je datum kada je ostavljen na motornom vozilu.

Clanak 36.
Prihvacanje odgovornosti

Okrivljeni može prihvatiti odgovornost za prekršaj tako što ce platiti kaznu i sve druge obveze koje su utvrdene prekršajnim nalogom u odredenom roku, ili izvijestiti mjerodavno tijelo o svom prihvacanju sankcije koja je odredena u prekršajnom nalogu, ukoliko je prekršajnim nalogom specificirano da je takvo izvješcivanje prihvatljiva alternativa. Svaka osoba koja prihvati odgovornost u skladu s ovim clankom, ne može kasnije odbijati odgovornost ili se žaliti na visinu kazne ili vrstu bilo koje sankcije ili troškova.

Clanak 37.
Propuštanje

(1) Ukoliko je prekršajni nalog pravilno dostavljen, u skladu s odredbama clanka

  1. ovog zakona, i ako okrivljeni u roku koji je odreden u prekršajnom nalogu ne prihvati odgovornost za prekršaj u skladu s odredbama clanka 36. ovog zakona, ili ne zatraži odlucivanje o predmetu pred sudom, smatrat ce se da je okrivljeni prihvatio odgovornost propuštanjem, i prekršajni nalog ce postati konacan i izvršan.

(2) Kada je novcana kazna odredena radi propuštanja u skladu s ovim clankom, mjerodavno tijelo koje je izdalo prekršajni nalog ce odrediti dodatnu pristojbu za naplatu u iznosu od 20,00 KM. (3) U slucaju kada je prekršajni nalog urucen u skladu s clankom 35. stavak 2. tocka 3) ovog zakona, mjerodavno tijelo ce izvijestiti vlasnika vozila osobnim urucenjem ili putem pošte da takav prekršajni nalog postaje konacan i izvršan u roku od 10 dana od datuma izvješcivanja.

Clanak 38.
Postupak po zahtjevu za odlucivanje od strane suda

(1) Okrivljeni koji primi prekršajni nalog i želi da se o predmetu odluci pred sudom mora: zatražiti sudsko odlucivanje tako što ce na odgovarajucem mjestu potpisati jednu kopiju prekršajnog naloga i vratiti je sudu kao što je odredeno u prekršajnom nalogu prije proteka roka odredenog prekršajnim nalogom, i pojaviti se pred sudom na dan i u vrijeme odredeno za usmeni pretres po prekršajnom nalogu, ili, ako datum nije naveden, onda na dan koji je sud odredio za usmeni pretres. (2) Kada okrivljeni zahtijeva sudsko odlucivanje sankcije odredene u prekršajnom nalogu smatrat ce se ništavnim. Sud može izreci bilo koju sankciju koju zakon dopušta, ukljucujuci i strožiju sankciju.

Clanak 39.
Osobe koje nemaju prebivalište u Bosni i Hercegovini

Okrivljenom koji nema prebivalište u Bosni i Hercegovini a koji primi prekršajni nalog, može se ponuditi mogucnost da plati novcanu kaznu u najbližoj policijskoj stanici ili u uredu mjerodavnog tijela. Ukoliko okrivljeni ne plati novcanu kaznu, smatrat ce se da je podnio zahtjev za sudsko rješavanje i tada predstavnik mjerodavnog tijela može odmah izvesti okrivljenog pred mjerodavni sud. Ukoliko nije moguce okrivljenog odmah izvesti pred sud, tada predstavnik mjerodavnog tijela može poduzeti one radnje kojim bi se osiguralo njegovo pojavljivanje, u skladu s odredbama clanka 8. ovog zakona.

VII - ZAHTJEV ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Clanak 40.
Podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka

U slucajevima kada nije moguce izdati prekršajni nalog, mjerodavno tijelo ce pokrenuti prekršajni postupak protiv okrivljenog podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka mjerodavnom sudu.

Clanak 41.
Sadržaj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka

(1) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka treba biti na standardnom obrascu koji je propisan od strane Federalnog ministarstva pravde i treba sadržavati sljedece podatke: naziv mjerodavnog tijela koje podnosi zahtjev; prekršaj koji se okrivljenom stavlja na teret, naziv i clanak propisa koji propisuje prekršaj; u slucaju da se radi o fizickoj osobi, ime i prezime okrivljenog i, ukoliko je poznata, njegova stalna adresa, jedinstveni maticni broj, a za strance broj putovnice, kao i mjesto uposlenja; u slucaju da se radi o pravnoj osobi, njezin naziv i sjedište, kao i registarski broj; cinjenicni opis radnji koji odreduje pravnu kvalifikaciju prekršaja, vrijeme i mjesto pocinjenja prekršaja i druge okolnosti neophodne za odredivanje prekršaja; procijenjenu visinu naknade štete i druge troškove; prijedlog dokaza koji se trebaju izvesti; i potpis mjerodavnog predstavnika mjerodavnog tijela. (2) Podnositelj zahtjeva jednu kopiju zahtjeva dostavlja sudu, a drugu kopiju dostavlja okrivljenom, osobno ili putem pošte. (3) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka može biti povucen od strane mjerodavnog tijela koji ga je podnio, sve do donošenja rješenja o prekršaju po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka. (4) Ako je zahtjev nerazumljiv ili nepotpun sud ce pozvati podnositelja da ga u odredenom roku, a najkasnije u roku od osam dana, ispravi, odnosno dopuni, a ako to ne ucini, zahtjev ce se odbaciti. U pozivu za ispravku, odnosno dopunu podneska podnositelj ce se upozoriti na posljedice propuštanja.

Clanak 42.
Sporazum o sankciji

(1) Mjerodavno tijelo uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka može priložiti ponudu okrivljenom da prihvati predloženu sankciju, koja može biti novcana kazna i/ili predložene zaštitne mjere. Ako okrivljeni prihvati predloženu sankciju, ili ako se mjerodavno tijelo i okrivljeni sporazumiju o drugoj sankciji prije donošenja odluke o prekršaju, mjerodavno tijelo može podnijeti sudu na odobrenje pisani sporazum koji sadrži detalje o sankciji, potpisan od okrivljenog i mjerodavnog predstavnika mjerodavnog tijela. U opravdanim slucajevima sporazumom o sankciji može se predvidjeti i placanje novcane kazne u obrocima u roku do šest mjeseci. Sud ce odobriti sporazum izmedu okrivljenog i mjerodavnog tijela, ako utvrdi da isti ispunjava zakonske uvjete. (2) Za sve što nije regulirano ovim clankom, analogno se primjenjuju odredbe clanka 246. Zakona o kaznenom postupku. (3) Sporazum o sankciji koji sud odobri može biti izvršen od strane mjerodavnog tijela u skladu s odredbama cl. 79. do 82. ovog zakona.

VIII - USMENI PRETRES

Clanak 43.
Sudenje

Sudenje u prekršajnom postupku se provodi na usmenom pretresu koji vodi sudac pojedinac. Ukoliko ne postoje iznimne okolnosti, prekršajni postupak bi se trebao okoncati na jednom usmenom pretresu.

Clanak 44.
Zakazivanje usmenog pretresa

(1) Kada sud primi zahtjev za odlucivanje od strane suda u skladu s clankom 38. ovog zakona ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka (u daljnjem tekstu: zahtjev) ispitat ce takav zahtjev da bi utvrdio je li podnešen u roku koji je odreden zakonom. (2) Ako sud utvrdi da zahtjev nije blagovremeno podnešen ili da postoje drugi zakonski razlozi radi kojih se postupak ne može pokrenuti ni voditi donijet ce rješenje o odbacivanju zahtjeva. Kopije tog rješenja ce se dostaviti, osobno ili putem pošte, mjerodavnom tijelu i okrivljenom. (3) Ukoliko je zahtjev blagovremeno podnešen i ako datum i vrijeme usmenog pretresa nisu vec odredeni u skladu s clankom 34. stavak 5. ovog zakona, sud ce odrediti datum i vrijeme usmenog pretresa i o tome izvijestiti okrivljenog, mjerodavno tijelo i oštecenog, uz primjenu sljedecih pravila o pozivanju: pozivanje se vrši dostavljanjem pismenog poziva koji sadrži: naziv suda koji poziva, ime i prezime okrivljenog, naziv prekršaja koji mu se stavlja na teret, mjesto, dan i sat održavanja sudenja, uz naznacenje obveza i posljedica propuštanja prema cl. 45., 46. i 47. ovog zakona, te otisak službenog pecata i ime i prezime sudca koji poziva. u pozivu okrivljenom, uz koji se dostavlja kopija zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, ce se navesti da se poziva u svojstvu okrivljenog uz upozorenje da je dužan odmah izvijestiti sud o promjeni adrese, kao i o namjeri da promijeni boravište. kad se okrivljeni prvi put poziva, poucit ce se u pozivu o pravu da uzme branitelja, kao i o njegovim pravima u skladu s clankom 7. ovog zakona. (4) Ukoliko je zahtjev blagovremeno podnešen i ako su dan i vrijeme usmenog pretresa vec odredeni u skladu s clankom 34. stavak 5. ovog zakona, sud ce izvijestiti mjerodavno tijelo i oštecenog da je okrivljeni podnio zahtjev za odlucivanje od strane suda. (5) Prije pocetka usmenog pretresa, okrivljeni može uložiti pismeni prijedlog za obustavljanje prekršajnog postupka iz bilo kojeg od razloga odredenih u clanku 54. ovog zakona. U tom slucaju sud može: usvojiti prijedlog i donijeti odluku o obustavljanju prekršajnog postupka; zahtijevati od mjerodavnog tijela da uloži pismeni odgovor, ili razmotriti takav zahtjev na pocetku usmenog pretresa.

Clanak 45.
Propuštanje pojavljivanja okrivljenog

Okrivljeni koji se ne pojavi na dan i u vrijeme odredeno za usmeni pretres, u skladu s clankom 34. stavak 5. ili clankom 44. stavak 3. ovog zakona, smatrat ce se da je prihvatio odgovornost propuštanjem da se pojavi, ako je: prekršajni postupak pokrenut putem prekršajnog naloga, prekršajni nalog ce postati konacan i izvršan u skladu s clankom 37. ovog zakona; ili prekršajni postupak pokrenut podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, sud ce donijeti odluku o prekršaju u skladu s clankom 56. ovog zakona.

Clanak 46.
Propuštanje pojavljivanja mjerodavnog tijela

Ako okrivljeni pristupi na usmeni pretres na dan i u vrijeme odredeno za usmeni pretres u skladu s clankom 34. stavak 5. ili clankom 44. stavak 3. ovog zakona, a predstavnik mjerodavnog tijela propusti pojaviti se, sud ce donijeti odluku o obustavljanju prekršajnog postupka i stavljanju izvan snage prekršajnog naloga, ukoliko je postupak pokrenut prekršajnim nalogom. Ako na usmeni pretres ne pristupe ni predstavnik mjerodavnog tijela niti okrivljeni, a prekršajni postupak je pokrenut putem prekršajnog naloga, prekršajni nalog ce postati konacan i izvršan u skladu s clankom 37. ovog zakona, a ako je prekršajni postupak pokrenut podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, sud ce donijeti odluku o obustavljanju postupka.

Clanak 47.
Svjedoci i isprave

(1) Ukoliko okrivljeni ili mjerodavno tijelo namjeravaju pozvati svjedoke, oni moraju osigurati pojavljivanje takvih svjedoka na usmenom pretresu. U slucaju da svjedok ne želi dragovoljno pristupiti na sud, svaka od strana može zahtijevati od suda pozivanje takvih svjedoka. Svaki takav zahtjev mora se podnijeti najmanje osam dana prije dana odredenog za usmeni pretres. Ako sud odobri takav zahtjev za pozivanje i ako je neophodno dodatno vrijeme da bi se ti pozivi urucili, sud može odgoditi usmeni pretres. (2) Svaka strana koja namjerava podnijeti bilo koju ispravu kao dokaz, mora donijeti takvu ispravu na usmeni pretres. Ako takva isprava nije dostupna strani koja ga želi podnijeti kao dokaz, ta strana može zahtijevati od suda izdavanje sudskog naloga za njegovo pribavljanje. Svaki takav zahtjev mora biti podnešen najmanje tri dana prije dana koji je odreden za usmeni pretres. Ako sud odobri takav zahtjev za izdavanje sudskog naloga i ako je neophodno dodatno vrijeme da bi se taj nalog urucio, sud može odgoditi usmeni pretres. (3) Usmeni pretres nece biti odgoden ili pomjeren radi propuštanja bilo koje strane da osigura svjedoke ili isprave, osim ako sud ne utvrdi da je to propuštanje bilo potpuno izvan kontrole te strane.

Clanak 48.
Postupak na usmenom pretresu

(1) Usmeni pretres ce poceti objavljivanjem glavnog sadržaja prekršajnog naloga ili zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Sud ce tražiti od okrivljenog da se ocituje o tomu prihvaca li odgovornost. Ako prihvati odgovornost, sud ce razmatrati samo vrstu i visinu sankcije. U tom slucaju rješenje ne treba sadržavati obrazloženje, a u pouci ce se navesti da se okrivljeni može žaliti samo u pogledu sankcije i zaštitne mjere. Ako okrivljeni odbija odgovornost, sud ce pozvati predstavnika mjerodavnog tijela da izloži što se stavlja na teret okrivljenom. (2) Teret dokazivanja da je okrivljeni pocinio prekršaj je na mjerodavnom tijelu. (3) Okrivljeni ima pravo iznijeti svoju obranu, ali nije obvezan govoriti ili iznositi dokaze. (4) Svaka strana ima pravo biti saslušana i ispitati svjedoke koje je pozvala protivna strana. (5) Svaka strana ima pravo prezentirati dokaze i podnositi prijedloge tijekom usmenog pretresa. (6) Svaka strana ima pravo na zastupanje ili pomoc od strane odvjetnika. (7) Usmeni pretres ce biti proveden od strane suda na nacin koji okrivljenom jamci sva prava predvidena clankom 7. ovog zakona. (8) Usmeni pretres ce biti otvoren za javnost osim ako sud odredi da je iskljucivanje sredstava informiranja ili javnosti opravdano radi zaštite morala, javnog reda i nacionalne sigurnosti u demokratskom društvu, kada to zahtijevaju interesi malodobnika ili zaštita privatnosti stranaka, ili u stupnju kada je to stvarno neophodno u posebnim slucajevima kada bi publicitet prejudicirao interese pravde. (9) Kopije bilo kojeg pisanog dokaza koji je prezentiran na usmenom pretresu ce biti zadržane u spisu predmeta. Po pravilu, vodit ce se zapisnik koji treba sadržavati samo sažete podatke o tijeku i sadržaju poduzete radnje. U narativnoj formi se u zapisnik unosi samo ono što je bitno u datim izjavama i svjedocenjima. Pitanja se unose u zapisnik jedino ako su bitna za shvacanje odgovora. Tonski zapisi ili doslovni prijepisi saslušanja se nece vršiti, osim u slucajevima kad sud odredi da je to opravdano postojanjem posebnih okolnosti.

(10) Svakome tko ima opravdani interes može se na pismeni zahtjev dopustiti razmatranje i kopiranje spisa.

Clanak 49.
Dokaz

(1) Pravo suda da ocjenjuje postojanje ili nepostojanje cinjenica nije vezano ni ograniceno posebnim formalnim dokaznim pravilima. (2) Sud ne može svoju odluku utemeljiti na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na nacin utvrden u clanku 11. Zakona o kaznenom postupku.

IX - RJEŠENJE O PREKRŠAJU

Clanak 50.
Rješenje o prekršaju

(1) Prekršajni postupak se okoncava donošenjem rješenja o prekršaju. (2) Rješenjem o prekršaju sud ce odluciti: da se prekršajni postupak obustavlja; da je okrivljeni odgovoran radi propuštanja; ili da se okrivljeni oglašava odgovornim za prekršaj. (3) Ako se okrivljeni oglasi odgovornim za prekršaj, rješenjem o prekršaju ce se izreci sankcija prema okrivljenom. (4) Sud koji je donio rješenje o prekršaju, može u svako vrijeme ispraviti pogreške u pisanju ili ostale ocigledne pogreške, po službenoj dužnosti ili na prijedlog strana u postupku.

Clanak 51.
Donošenje rješenja

Sud ce na kraju pretresa usmeno objaviti rješenje. U posebnim slucajevima sud može odgoditi donošenje rješenja, ali ni u kojem slucaju rješenje nece biti donešeno po proteku roka od osam dana od dana kada je usmeni pretres okoncan.

Clanak 52.
Obrazac rješenja o prekršaju

(1) Sud ce svoje rješenje donijeti na obrascu rješenja o prekršaju. Obrazac rješenja o prekršaju ce sadržavati sljedece podatke:

naziv i sastav suda; broj i datum donošenja rješenja o prekršaju; prekršaj koji je pocinjen od strane okrivljenog, kao i naziv i clanak zakona ili drugog propisa koji propisuje prekršaj; kratku ocjenu cinjenicnog stanja i navodenje propisa kojim je propisan prekršaj; je li prekršajni postupak obustavljen, ili je okrivljeni odgovoran radi propuštanja, ili je oglašen krivim; sankciju koja je izrecena; odluku o troškovima prekršajnog postupka; odluku o imovinsko-pravnom zahtjevu; pouku o pravnom lijeku; i potpis sudca. (2) Obrazac rješenja o prekršaju propisat ce Federalni ministar pravde. Poseban obrazac rješenja o prekršaju može biti posebno formuliran za složene predmete.

Clanak 53.
Urucenje rješenja

Sud ce uruciti kopiju obrasca rješenja o prekršaju osobnim urucenjem ili putem pošte, okrivljenom i mjerodavnom tijelu ili oštecenom, u roku od tri dana od dana donošenja rješenja o prekršaju. Kada je obrazac rješenja o prekršaju urucen putem pošte,

smatrat ce se da je dostavljanje izvršeno po proteku pet radnih dana od dana kada je obrazac rješenja predat na poštu.

Clanak 54.
Obustavljanje postupka

Rješenje o prekršaju kojim se obustavlja prekršajni postupak sud ce donijeti kad se utvrdi da: radnja koja se okrivljenom stavlja na teret nije prekršaj; sud nije mjerodavan za odlucivanje; je postupak voden bez zahtjeva mjerodavnog tijela; je okrivljeni radi istog prekršaja pravomocno osuden u drugom prekršajnom postupku; je okrivljeni u kaznenom postupku pravomocno oglašen krivim za djelo koje obuhvaca i obilježja prekršaja; okrivljeni ima imunitet; je nastupila zastarjelost za vodenje prekršajnog postupka; je okrivljeni u tijeku prekršajnog postupka obolio od trajnog duševnog oboljenja ili umro; je podnositelj odustao od zahtjeva prije donošenja rješenja o prekršaju; postoje druge okolnosti koje iskljucuju odgovornost za prekršaj; nije dokazano da je okrivljeni pocinio prekršaj; ili postoje drugi razlozi predvideni zakonom.

Clanak 55.
Odgovornost radi propuštanja

Ako okrivljeni ne pristupi na usmeni pretres zakazan na temelju zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, sud ce donijeti rješenje kojim ce okrivljenog oglasiti odgovornim radi propuštanja. Sud ce utvrditi odgovarajucu sankciju temeljem dokaza podnešenih od strane mjerodavnog tijela.

Clanak 56.
Rješenje o prekršaju kojim se okrivljeni
oglašava odgovornim

Rješenje o prekršaju kojim se okrivljeni oglašava odgovornim za prekršaj bit ce donešeno kada ne postoji niti jedan od razloga utvrdenih u clanku 54. ovog zakona i kad je okrivljeni odgovoran za prekršaj.

X - ŽALBA

Clanak 57.
Izjavljivanje žalbe

Okrivljeni i mjerodavno tijelo mogu izjaviti žalbu na rješenje o prekršaju. Ošteceni može izjaviti žalbu na rješenje o prekršaju samo u pogledu imovinsko-pravnog zahtjeva.

Clanak 58.
Rokovi za podnošenje žalbe

(1) Žalba se može izjaviti u roku od osam dana od dana dostave rješenja o prekršaju. (2) U složenim predmetima, sud može na zahtjev bilo koje strane produžiti rok za izjavljivanje žalbe za maksimalno osam dana.

Clanak 59.
Posljedice izjavljivanja žalbe

Izjavljena žalba odlaže izvršenje rješenja o prekršaju.

Clanak 60.
Sadržaj žalbe

(1) Žalba treba sadržavati broj i datum rješenja o prekršaju protiv kojeg se izjavljuje i potpis podnositelja žalbe (u daljnjem tekstu: žalitelj). Žalba treba sadržavati razloge radi kojih se izjavljuje, a koji su navedeni u cl. 62. ili 63. ovog zakona.

(2) Žalba se dostavlja u dvije kopije sudu koji je donio rješenje o prekršaju. Ako je žalitelj mjerodavno tijelo, kopiju žalbe ce dostaviti okrivljenom putem pošte. Ako je žalitelj okrivljeni, u tom slucaju sud ce dostaviti kopiju žalbe mjerodavnom tijelu.

Clanak 61.
Osnove za žalbu

Rješenje o prekršaju može se pobijati zbog: bitnih povrjeda prekršajnog postupka; povrjede materijalnog propisa o prekršajima; ili odluke o sankciji, zaštitnoj mjeri, oduzimanju imovinske koristi, troškovima prekršajnog postupka i imovinsko-pravnom zahtjevu.

Clanak 62.
Bitne povrjede prekršajnog postupka

Bitne povrjede prekršajnog postupka postoje: ako je rješenje o prekršaju donio sudac koji se morao izuzeti ili je bio izuzet od vodenja prekršajnog postupka; ako su okrivljenom uskracena bilo koja prava odredena u clanku 7. ovog zakona; ako sud nije bio stvarno mjerodavan rješavati u toj stvari;

ako su prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka bili podnešeni od strane mjerodavnog tijela; ako u cijelosti nije odluceno o prekršajnom nalogu ili zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, ili ako je odluceno mimo tog zahtjeva; ako se rješenje o prekršaju temelji na dokazu koji se nije mogao koristiti, osim ako je ocigledno da bi i bez tog dokaza bila donešena ista odluka; ili ako je sud propustio primijeniti ili je pogrešno primijenio odredbe ovog zakona, što je rezultiralo znacajnom štetom interesima žalitelja.

Clanak 63.
Povrjeda materijalnog propisa o prekršaju

Povrjeda materijalnog propisa o prekršaju postoji ako je taj propis povrijeden s obzirom: predstavlja li radnja opisana u prekršajnom nalogu ili zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka prekršaj; postoje li okolnosti koje iskljucuju odgovornost za prekršaj; je li nastupila zastarjelost pokretanja i vodenja prekršajnog postupka ili je stvar vec pravomocno riješena; je li došlo do pogrešne primjene zakona ili propisa koji odreduje prekršaj; ili na to je li odlukom o sankciji ili drugoj mjeri sud prekoracio mjerodavnosti koje ima po zakonu.

Clanak 64.
Odgovor na žalbu i dostavljanje spisa predmeta

Žalba protiv rješenja o prekršaju dostavlja se na odgovor suprotnoj strani. Strana iz stavka 1. ovog clanka odgovor na žalbu dostavlja prvostupanjskom sudu u roku od osam dana od dana prijama žalbe. Po prijamu odgovora na žalbu ili po proteku roka za odgovor na žalbu, prvostupanjski sud ce, ako utvrdi da je žalba blagovremena, potpuna i dopuštena, istu zajedno s odgovorom na žalbu, ako je podnijeta, i spisom predmeta, dostaviti drugostupanjskom sudu.

Clanak 65.
Razmatranje žalbe

(1) Neblagovremenu, nepotpunu ili nedopuštenu žalbu, odbacit ce drugostupanjski sud rješenjem, ako to nije ucinio prvostupanjski sud. (2) Po žalbama na rješenja prvostupanjskog suda kojim je izrecena novcana kazna u iznosu do 3.000,00 KM odlucuje sudac pojedinac drugostupanjskog suda. Po žalbama na rješenja prvostupanjskog suda kojim je izrecena novcana kazna u iznosu vecem od 3.000,00 KM drugostupanjski sud odlucuje u vijecu sastavljenom od trojice sudaca od kojih je jedan predsjednik vijeca. (3) Drugostupanjski sud ce razmotriti žalbu na osnovi spisa predmeta, žalbe i odgovora, bez održavanja usmenog pretresa.

Clanak 66.
Odlucivanje o žalbi

(1) Odlucujuci o žalbi, drugostupanjski sud može rješenje o prekršaju potvrditi, preinaciti ili ukinuti. (2) Drugostupanjski sud putem pošte dostavlja strankama prijepise svojega rješenja i vraca spis predmeta prvostupanjskom sudu.

Clanak 67.
Potvrdivanje rješenja o prekršaju

Drugostupanjski sud ce odbiti žalbu i potvrditi rješenje o prekršaju ako nade da ne postoji nijedan od temelja za podnošenje žalbe koji su odredeni u clanku 61. ovog zakona.

Clanak 68.
Preinacenje rješenja o prekršaju

(1) Ako prvostupanjski sud okrivljenog oglasi krivim, a drugostupanjski sud utvrdi da zbog bitne povrjede prekršajnog postupka ili povrjede materijalnog propisa o prekršaju, prekršajni postupak treba obustaviti, drugostupanjski sud ce preinaciti rješenje o prekršaju i obustaviti prekršajni postupak.

(2) Drugostupanjski sud može preinaciti rješenje o prekršaju ako utvrdi da je zbog bitne povrjede prekršajnog postupka ili povrjede materijalnog propisa o prekršaju, sankcija izrecena u rješenju o prekršaju nepravilna. (3) Ako je žalba podnešena samo od strane okrivljenog, rješenjem o preinacenju rješenja o prekršaju ne može se izreci strožija sankcija od one izrecene u prvostupanjskom postupku.

Clanak 69.
Ukidanje rješenja o prekršaju

Ako drugostupanjski sud utvrdi da je pocinjena bitna povrjeda prekršajnog postupka ili povrjeda materijalnog propisa o prekršaju uslijed cega su znacajno ošteceni interesi žalitelja i ako ne postoji nacin da se posljedice takvog kršenja isprave bez ponavljana usmenog pretresa, ukinut ce rješenje o prekršaju i vratiti predmet prvostupanjskom sudu (ili mjerodavnom sudu, ukoliko je prvostupanjsko rješenje donio nemjerodavni sud) na novi usmeni pretres. U takvom slucaju, drugostupanjski sud mora detaljno odrediti koja se to kršenja postupka moraju ispraviti.

XI - POVRAT U PREÐAŠNJE STANJE

Clanak 70.
Prijedlog za povrat u predašnje stanje

(1) Okrivljeni kojemu je izrecena sankcija radi propuštanja da se pojavi u skladu s odredbama clanka 37. ovog zakona, ili u odnosu na kojega je rješenje o prekršaju donešeno u skladu s clankom 55. ovog zakona, ili ako propusti rok za žalbu, može podnijeti prijedlog za povrat u predašnje stanje. (2) Sud ce uvažiti prijedlog za povrat u predašnje stanje ako okrivljeni može dokazati da mu nije urucen prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, i da je propuštanje pojavljivanja ili blagovremenog postupanja nastalo uslijed opravdanih razloga. (3) Mjerodavno tijelo u odnosu na koje je donešeno rješenje o obustavljanju prekršajnog postupka u skladu s clankom 46. ovog zakona, može podnijeti prijedlog za povrat u predašnje stanje. (4) Sud ce uvažiti takav prijedlog za povrat u predašnje stanje ako mjerodavno tijelo može dokazati da je do propuštanja pojavljivanja došlo uslijed opravdanih razloga.

Clanak 71.
Rok za podnošenje prijedloga za povrat u predašnje stanje

Svaki prijedlog za povrat u predašnje stanje mora biti podnešen sudu u roku od tri mjeseca od dana kada je prekršajni nalog postao konacan ili izvršan, ili od dana donošenja rješenja o prekršaju.

Clanak 72.
Posljedice podnošenja prijedloga

(1) Ako sud uvaži prijedlog za povrat u predašnje stanje, onda ce odrediti dan i vrijeme za usmeni pretres i o tome izvijestiti okrivljenog i mjerodavno tijelo. (2) Ako sud uvaži prijedlog za povrat u predašnje stanje, prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju se stavljaju izvan snage. (3) Ako, nakon što je sud uvažio prijedlog za povrat u predašnje stanje, okrivljeni propusti pojaviti se na dan i u vrijeme odredeno za usmeni pretres, sud ce odbiti prijedlog za povrat u predašnje stanje i izdati prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju održati na snazi. (4) Ako se, nakon što je sud uvažio prijedlog za povrat u predašnje stanje, okrivljeni pojavi na dan i u vrijeme odredeno za usmeni pretres, a predstavnik mjerodavnog tijela propusti pojaviti se, sud ce donijeti rješenje kojim se obustavlja prekršajni postupak ili prekršajni nalog stavlja izvan snage ako je prekršajni postupak pokrenut putem prekršajnog naloga.

XII - PONAVLJANJE POSTUPKA

Clanak 73.
Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka

Kažnjeni koji je rešenjem o prekršaju oglašen odgovornim može sudu podnijeti zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka, i to:

ako se dokaže da je odluka utemeljena na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka; ako se dokaže da je do odluke došlo uslijed kaznenog djela sudca ili druge službene osobe koja je sudjelovala u postupku; kad se utvrdi da je kažnjeni za istu radnju vec kažnjen u prekršajnom postupku ili za istu radnju prije donošenja rješenja o prekršaju oglašen krivim u kaznenom postupku ili postupku po gospodarskom prijestupu dok je po zakonu postojala odgovornost za taj prijestup; kad se iznesu nove cinjenice ili podnesu novi dokazi koji bi doveli do drugacije odluke da su bili poznati u ranijem postupku; ili ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine ili Europski sud za ljudska prava utvrdi kršenja Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, kao i Ustava i ako je odluka utemeljena na tim kršenjima.

Clanak 74.
Rok

Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka mora se podnijeti u roku od šest mjeseci od dana pravomocnosti rješenja o prekršaju.

Clanak 75.
Razmatranje zahtjeva

(1) O zahtjevu za ponavljanje prekršajnog postupka rješava sud koji je donio prvostupanjsku odluku o prekršaju. (2) U zahtjevu se navodi po kojoj zakonskoj osnovi se traži ponavljanje i kojim dokazima se potkrepljuju cinjenice na kojima se zahtjev temelji. Ako zahtjev ne sadrži ove podatke, odbacuje se rješenjem. (3) Zahtjev ce se odbaciti i ako prvostupanjski sud, na temelju zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i dokaza iz spisa predmeta iz ranijeg postupka, utvrdi da je zahtjev podnijela nemjerodavna osoba, ili je neblagovremeno podnešen ili nema zakonskih uvjeta za ponavljanje postupka ili cinjenice i dokazi na kojima se zahtjev temelji ocigledno nisu podobni da se na temelju njih dopusti ponavljanje prekršajnog postupka. (4) Sud ce usvojiti zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka samo ako novi dokazi navedeni u zahtjevu mogu voditi znacajnijoj promjeni odluke suda u korist kažnjenog. (5) Uvažavajuci zahtjev sud može, ili izmijeniti prvobitno rješenje o prekršaju ili odrediti dan i vrijeme za usmeni pretres, u kojem slucaju ce izvršenje rješenja o prekršaju biti odgodeno do donošenja nove odluke. (6) Ako je kazna vec bila izvršena prema kažnjenom, sud može odrediti povrat naplacene novcane kazne ili troškova, i/ili ukinuti svaku drugu sankciju.

XIII - EVIDENCIJA I BRISANJE SANKCIJA

Clanak 76.
Vodenje evidencije

(1) Sud koji donosi rješenje o prekršaju i mjerodavno tijelo koje izda prekršajni nalog ce bez odlaganja u elektronskoj formi unijeti u prekršajnu evidenciju podatke o novcanoj kazni i zaštitnim mjerama koje su izrecene fizickoj, pravnoj i odgovornoj osobi. (2) Sud koji primi zahtjev za sudsko odlucivanje, u skladu s clankom 38. ovog zakona, ce taj podatak bez odlaganja u elektronskoj formi unijeti u prekršajnu evidenciju i brisati sankcije izrecene odnosnim prekršajnim nalogom. (3) Novcana kazna se nece brisati iz prekršajne evidencije dok se vodi kao dug u Registru novcanih kazni, u skladu s clankom 79. ovog zakona. Zaštitne mjere se nece brisati iz prekršajne evidencije dok se ne izvrše ili dok ne protekne rok zastare. (4) Posebnim zakonom mogu biti propisani duži rokovi za brisanje sankcija iz prekršajne evidencije. (5) Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja prekršajne evidencije donosi Federalni ministar unutarnjih poslova uz suglasnost Federalnog ministra pravde.

Clanak 77.
Brisanje sankcija

(1) Kažnjivost pravne osobe, fizicke osobe i odgovorne osobe na novcanu kaznu briše se iz evidencije ex lege, ako kažnjena pravna osoba, fizicka osoba i odgovorna osoba u roku od dvije godine od dana pravomocnosti odluke kojom je izrecena kazna ne ucini novi prekršaj, odnosno ako pravna osoba, fizicka osoba i odgovorna osoba ne ucini kazneno djelo koje sadrži obilježje prekršaja. (2) Pravnoj osobi, fizickoj osobi i odgovornoj osobi koja je više puta bila kažnjena za prekršaj brisat ce se ranije kazne ako u roku od dvije godine od dana pravomocnosti odluke kojom je izrecena posljednja kazna ne izvrši novi prekršaj, odnosno ako pravna osoba, fizicka osoba i odgovorna osoba ne izvrši kazneno djelo koje sadrži obilježje prekršaja.

Clanak 78.
Davanje podataka iz evidencije

(1) Podatci iz evidencije za kažnjene osobe mogu se dati samo ako za to postoje opravdani razlozi. (2) Podatci iz evidencije za kažnjene osobe mogu se dati samo drugom sudu, mjerodavnom tužiteljstvu, tijelima unutarnjih poslova i tijelima inspekcije, u svezi s kaznenim postupkom ili postupkom za prekršaj koji se vodi protiv osobe koja je ranije bila kažnjavana za prekršaj, tijelima mjerodavnim za izvršenje sankcija za prekršaje ili mjerodavnim tijelima koja sudjeluju u postupku brisanja kazne. (3) Na obrazložen zahtjev mjerodavnog tijela vlasti ili osobe mogu se dati podatci iz evidencije za kažnjenu osobu, ako još traju odredene pravne posljedice kazne ili zaštitne mjere ili ako za to postoji opravdan interes utemeljen na zakonu.

(4) Ako je odluka o kazni brisana, podatci o toj odluci nikom se ne daju osim sudu, mjerodavnom tužiteljstvu u svezi s postupkom za prekršaj koji se vodi protiv osobe cija je odluka brisana. (5) Nitko nema pravo tražiti od gradana da podnesu dokaze o svojoj osudivanosti ili neosudivanosti za prekršaje. (6) Gradanima se na njihov osobni zahtjev mogu davati podatci o njihovom kažnjavanju ili nekažnjavanju za prekršaje.

DIO TRECI

XIV - IZVRŠENJE KAZNI

Clanak 79.
Unos podataka o kaznama u registar novcanih kazni

(1) Sve novcane kazne i troškovi postupka koji su izreceni na temelju konacnog i izvršnog prekršajnog naloga ili pravomocnog i izvršnog rješenja o prekršaju ce se upisati u registar novcanih kazni i biti evidentirani kao dug koji kažnjeni duguje odgovarajucoj razini vlasti kojoj se ista placa.

(2) Nakon što prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju postanu konacni/pravomocni i izvršni, mjerodavno tijelo ili sud, ovisno o slucaju, ce u najkracem roku proslijediti iste policiji radi unosa podataka o novcanoj kazni i troškovima postupka. Policija ce izvršiti unos podataka o novcanoj kazni i troškovima postupka u registar novcanih kazni na nacin i po postupku koji utvrdi Federalno ministarstvo unutarnjih poslova. (3) Novcane kazne i troškovi postupka se evidentiraju kao dug u Registru novcanih kazni dok kažnjeni ne plati puni iznos novcane kazne i troškova postupka. Novcana kazna i troškovi postupka ce u svakom slucaju biti brisani iz registra novcanih kazni po proteku pet godina od dana kada su prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju postali konacni i izvršni.

Clanak 80.
Posljedice upisa kazne u registar novcanih kazni

Dok se ne plate sve novcane kazne i troškovi koji su evidentirani u registru novcanih kazni, kažnjenom se nece dopustiti: registracija ili produženje važnosti registracije motornog vozila; izdavanje ili produženje važnosti vozacke dozvole; sudjelovanje na javnom tenderu; ili promjena registracije pravne osobe ili registracije samostalne obrtnicke djelatnosti.

Clanak 81.
Postupak prinudne naplate

(1) Svako mjerodavno tijelo je odgovorno za pracenje izvršenja novcanih kazni i drugih mjera izrecenih prekršajnim nalogom ili putem sporazuma o sankciji. (2) Sudovi ce pratiti izvršenje novcanih kazni i drugih mjera izrecenih rješenjem o prekršaju. (3) Ako se utvrdi da kažnjeni izbjegava platiti novcanu kaznu, mjerodavno tijelo ili sud mogu zatražiti od Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine da primijeni postupak prinudne naplate koji je odreden u Poglavlju XI. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/02 i 28/04) za bilo koji iznos evidentiran u registru novcanih kazni, na isti nacin na koji je mjerodavna za naplatu poreznih obveza. Porezna uprava može sprovesti takav postupak prinudne naplate bez potrebe da kažnjenom uruci nalog za placanje. Ako je novcana kazna izrecena pravnoj osobi ili ako se utvrdi da je to ucinkovit nacin osiguranja naplate, sud koji je izrekao novcanu kaznu ce provesti izravno prinudnu naplatu blokiranjem racuna pravne osobe u skladu s odredbama Zakona o ovršnom postupku.

Clanak 82.
Lišenje slobode zbog neplacanja

(1) Kažnjeni koji u roku ne plati u potpunosti ili djelomicno novcanu kaznu koja mu je odredena rješenjem o prekršaju ili prekršajnim nalogom, bit ce prinuden na placanje odredivanjem lišenja slobode, ukoliko sud smatra kako je to jedini razuman i ucinkovit nacin koji ce primorati kažnjenog da plati iznos na koji je obvezan. O lišenju slobode zbog neplacanja sud odlucuje rješenjem koje se protiv kažnjenog može donijeti samo jedanput za odnosni prekršaj. Ovo lišenje slobode može biti odredeno od strane suda po službenoj dužnosti ili na prijedlog mjerodavnog tijela ili Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Sud ce izvijestiti podnositelja prijedloga o svojoj odluci i o izvršenju lišenja slobode. (2) Sud može odrediti lišenje slobode do 15 dana. Vrijeme za koje je kažnjeni lišen slobode nece utjecati na placanje iznosa koji duguje. Kažnjeni ce biti odmah osloboden nakon placanja punog iznosa novcane kazne. (3) Lišenje slobode po odredbama ovog clanka ne može biti odredeno kažnjenom koji može dokazati da nije u mogucnosti platiti novcanu kaznu. (4) Protiv rješenja o lišenju slobode kažnjeni može uložiti žalbu drugostupanjskom sudu u roku od osam dana od prijama rješenja o lišenju slobode. Prvostupanjski sud je dužan žalbu dostaviti drugostupanjskom sudu u roku od tri dana od dana prijama žalbe. Drugostupanjski sud mora donijeti odluku po žalbi u roku od 15 dana od prijama spisa. Žalba odlaže izvršenje. (5) Prije pocetka izvršenja rješenja o lišenju slobode, kažnjeni može sudu predložiti da obavlja poslove za opce dobro ili poslove za dobro lokalne zajednice, kao zamjenu za placanje novcane kazne. Sud ce voditi listu takvih poslova u suradnji s mjerodavnim kompetentnim tijelima vlasti. Prigodom odlucivanja o prijedlogu, sud ce razmotriti sve okolnosti slucaja, kao i financijske uvjete i mogucnost kažnjenog da plati novcanu kaznu. (6) Ukoliko sud usvoji prijedlog iz stavka 5. ovog clanka, izdat ce nalog za obustavu izvršenja lišenja slobode za vrijeme dok ne protekne rok za obavljanje takvog

posla. Ukoliko kažnjeni obavi predvideni posao, lišenje slobode se nece izvršiti i novcana kazna ce se brisati iz registra novcanih kazni, i nece biti naplacena. Ukoliko kažnjeni uopce ne obavi predvideni posao, rješenje o lišenju slobode ce biti izvršeno, a ako ga obavi samo djelomicno, sud ce cijeniti je li svrsishodno izvršiti rješenje o lišenju slobode i o tomu donijeti odgovarajuci nalog.

XV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Clanak 83.
Prestanak važenja zakona

(1) Danom pocetka primjene ovog zakona prestaje važiti Zakon o prekršajima kojima se povrjeduju federalni propisi (“Službene novine Federacije BiH”, br. 9/96 i 29/00) i drugi zakoni kojima je ureden prekršajni postupak u Federaciji, a koji su se primjenjivali na podrucju Federacije do dana pocetka primjene ovog zakona.

(2) U slucaju da su drugi zakoni u Federaciji u suprotnosti s ovim zakonom, primjenjivat ce se ovaj zakon. (3) Danom pocetka primjene ovog zakona prestaje važiti Zakon o gospodarskim prijestupima ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/95). Gospodarski prijestupi propisani zakonom smatraju se prekršajima i postupak ce se voditi po odredbama ovog zakona. (4) Federalno vijece za prekršaje i povjerenstva za prekršaje federalnih tijela uprave prestaju s radom danom pocetka primjene ovog zakona. (5) Predmeti povjerenstava za prekršaje federalnih tijela uprave u kojima do dana pocetka primjene ovog zakona nije okoncan postupak dostavit ce se mjerodavnim opcinskim sudovima na rješavanje. (6) Predmeti Federalnog vijeca za prekršaje u kojima do dana pocetka primjene ovog zakona nije okoncan postupak, dostavit ce se mjerodavnim kantonalnim sudovima na rješavanje.

Clanak 84.
Prijelazne odredbe vezane za postupak

(1) Prekršajni postupak koji ne bude pravomocno okoncan pred prekršajnim sudom do pocetka primjene ovog zakona dovršit ce mjerodavni opcinski sudovi, po zakonima koji su se primjenjivali u Federaciji do dana pocetka primjene ovog zakona. (2) Danom pocetka primjene ovog zakona svi novi predmeti koji se odnose na povrjedu federalnih propisa riješit ce se pred mjerodavnim opcinskim sudom. U postupcima u kojima je do dana pocetka primjene ovog zakona, izjavljena žalba na prvostupanjsku odluku ili je bio u tijeku rok za žalbu i u njemu izjavljena žalba, postupak ce nastaviti i dovršiti mjerodavni kantonalni sud po postupku iz ranijeg zakona. U postupcima u kojima je do dana pocetka primjene ovog zakona izjavljen izvanredni pravni lijek ili je bio u tijeku rok za izvanredni pravni lijek i u njemu izjavljen izvanredni pravni lijek, postupak ce nastaviti i dovršiti sud mjerodavan po ranijem zakonu i po

postupku iz ranijeg zakona, osim po zahtjevu za ponavljanje postupka, koji ce nastaviti i dovršiti mjerodavni opcinski sud.

Clanak 85.
Prijelazne odredbe vezane za sankcije

(1) Danom pocetka primjene ovog zakona kazna zatvora se ne može izricati kao sankcija za prekršaje. (2) Ako je zakonom propisana kazna zatvora kao alternativa novcanoj kazni, izreci ce se novcana kazna. (3) Odluke o prekršajima koje su postale pravomocne prije pocetka primjene ovog zakona izvršit ce se po odredbama ovog zakona. (4) Danom pocetka primjene ovog zakona sve neplacene novcane kazne izrecene za izvršene prekršaje, kao i troškovi postupka, koji su izreceni u prekršajnom postupku, a koji su još predmet izvršenja, evidentirat ce se u registru novcanih kazni na nacin propisan clankom 79. ovog zakona.

Clanak 86.
Stupanje na snagu i primjena Zakona

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Federacije BiH«, a pocet ce se primjenjivati od dana imenovanja sudaca u prekršajna odjeljenja opcinskih sudova od strane Visokog sudackog i tužiteljskog vijeca Bosne i Hercegovine.

PREDSJEDATELJ PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA ZASTUPNICKOGA DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE BiH PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matic Muhamed Ibrahimovic