ZAKON O PREKRŠAJIMA REPUBLIKE

SRPSKE

Službeni glasnik Republike Srpske br: 63/ 14 od 02.07.2014.g.

GLAVA I

OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona
Clan 1.

Ovim zakonom ureduje se: pojam prekršaja, uslovi za propisivanje prekršaja i prekršajnih sankcija, prekršajna odgovornost, prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija.

Pojam prekršaja
Clan 2.

(1) Prekršaji su protivpravna djela koja predstavljaju kršenje javnog poretka ili propisa o ekonomskom i finansijskom poslovanju utvrdena zakonom ili drugim propisom, za koja su odredena obilježja i za koja su propisane sankcije. (2) Nije prekršaj ono djelo koje je, iako sadrži obilježja prekršaja propisana zakonom ili drugim propisom, u zanemarljivoj mjeri opasno zbog svog malog znacaja i zbog neznatnosti ili odsutnosti štetnih posljedica. (3) Djelo je malog znacaja ako na to ukazuju njegova priroda, težina, okolnosti pod kojima je pocinjeno, nizak stepen odgovornosti pocinioca ili njegove licne osobine, a ne postoji potreba da pocinilac bude kažnjen.

Nacelo odgovornosti i zakonitost u propisivanju prekršaja i prekršajnih sankcija
Clan 3.

Nikome ne može biti izrecena prekršajna sankcija ako nije odgovoran za pocinjeni prekršaj, ako to djelo prije nego što je bilo izvršeno nije bilo zakonom, ili na zakonu zasnovanom propisu odredeno kao prekršaj i za koje zakonom ili drugom na zakonu zasnovanom propisu, nije propisano kojom vrstom i visinom sankcije pocinilac prekršaja može biti kažnjen.

Propisivanje prekršaja
Clan 4.

(1) Prekršaji i prekršajne sankcije mogu se propisivati zakonom, uredbom ili odlukom Vlade, odlukom skupštine grada i odlukom skupštine opštine. (2) Organi ovlašceni za donošenje propisa o prekršajima mogu propisivati samo sankcije predvidene ovim zakonom i u granicama koje odreduje ovaj zakon. (3) Organi ovlašceni za donošenje propisa iz stava 1. ovog clana mogu propisivati prekršajne sankcije samo za povrede propisa koje oni donose u okviru svoje nadležnosti utvrdene ustavom i zakonom, pod uslovima odredenim ovim zakonom.

(4) Organ koji je ovlašcen da propisuje prekršajne sankcije ne može ovo pravo da prenese na druge organe.

Opšta svrha prekršajnih sankcija
Clan 5.

Opšta svrha propisivanja i izricanja prekršajnih sankcija je suzbijanje protivpravnih djelovanja kojima se ugrožavaju ili povreduju vrijednosti zašticene prekršajnim zakonodavstvom, cime se obezbjeduje da gradani poštuju pravni sistem i ne cine prekršaje.

Vremensko važenje i primjena najblažeg zakona, odnosno propisa
Clan 6.

(1) Na pocinioca prekršaja primjenjuje se zakon, odnosno propis koji je važio u vrijeme izvršenja prekršaja. (2) Ako je poslije izvršenja prekršaja izmijenjen zakon, odnosno propis, jednom ili više puta, primijenice se zakon, odnosno propis koji je najblaži za pocinioca.

Prostorno važenje zakona, odnosno propisa
Clan 7.

(1) Ovaj zakon važi na teritoriji Republike Srpske ako su prekršaji propisani zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, gradova i opština, a koji su i izvršeni na teritoriji Republike Srpske ili ako je prekršaj pocinjen na domacem brodu ili vazduhoplovu dok se nalazi van teritorije Republike Srpske ili ako je prekršaj pocinjen na internetu ili veb okruženju kada je posljedica nastupila na teritoriji Republike Srpske ili serverima provajdera u Republici Srpskoj. (2) Za prekršaj pocinjen u inostranstvu kaznice se pocinilac prekršaja samo ako je to odredeno ovim zakonom, kada se može, pod uslovom uzajamnosti, ustupiti gonjenje za prekršaj stranoj državi u kojoj pocinilac prekršaja koji je strani državljanin ima prebivalište.

Zabrana ponovnog sudenja u istoj stvari
Clan 8.

(1) Nikome se ne može ponovo suditi niti mu može ponovo biti izrecena prekršajna sankcija za prekršaj o kome je pravosnažno odluceno u skladu sa zakonom. (2) Zabrana iz stava 1. ovog clana ne sprecava ponavljanje prekršajnog postupka u skladu sa ovim zakonom. (3) Ako je protiv pocinioca prekršaja potvrdena optužnica zbog krivicnog djela kojim je obuhvacen i prekršaj, za taj prekršaj ne može se pokrenuti prekršajni postupak, a ako je postupak pokrenut, ne može se dalje voditi. (4) Protiv pocinioca prekršaja koji je u krivicnom postupku pravosnažno proglašen krivim za krivicno djelo koje obuhvata i obilježja prekršaja ne može se pokrenuti prekršajni postupak, a ako je pokrenut, ne može se dalje voditi.

Prava lica okrivljenih za prekršaje
Clan 9.

(1) Svako ko je okrivljen da je pocinio prekršaj ima pravo da zahtijeva da o njegovoj odgovornosti za pocinjeni prekršaj odluci sud u razumnom roku. (2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog clana ima pravo da: 1) se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom, 2) u najkracem roku bude obaviješteno, detaljno i na jeziku koji razumije, o prirodi i razlogu optužbi protiv njega, 3) mu se da odgovarajuce vrijeme i mogucnosti za pripremu odbrane, te da bude upoznato sa svim pravima, kao i pravom na cutanje, 4) se brani licno ili putem branioca po vlastitom izboru, ili ukoliko nema dovoljno sredstava, da mu se on obezbijedi besplatno kada to zahtijevaju interesi pravde, 5) ispitaju ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete i 6) dobije besplatnu pomoc prevodioca ako ne razumiju jezik koji se upotrebljava u sudu ili tumaca ukoliko je rijec o gluvonijemom ili slabovidom licu.

Prava zadržanih lica
Clan 10.

(1) U slucaju da je lice lišeno slobode i zadržano, ima pravo na: 1) kontaktiranje konzularnog predstavnika, ukoliko je rijec o stranom državljaninu, 2) kontaktiranje samo jednog lica, 3) pristup hitnoj medicinskoj pomoci, ukoliko je to potrebno i 4) da bude obaviješten o maksimalnom broju sati ili dana koje kao okrivljeni može da provede na zadržavanju prije izvodenja na sud. (2) U slucaju da lice bude lišeno slobode i zadržano zbog ucinjenog prekršaja odmah ce mu se uruciti Dokument o pravima okrivljenih i zadržanih lica. (3) Izgled i detaljan sadržaj Dokumenta o pravima okrivljenih i zadržanih lica, propisuje ministar pravde posebnim pravilnikom.

Znacenje izraza
Clan 11.

(1) Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedece znacenje: 1) kažnjeni je lice za koje je ustanovljeno konacnim prekršajnim nalogom ili pravosnažnim rješenjem o prekršaju, da je odgovorno za odredeni prekršaj, 2) ovlašceni organi za pokretanje prekršajnog postupka su:

  1. nadležna ministarstva i drugi organi Bosne i Hercegovine,
  2. Ministarstvo unutrašnjih poslova, druga ministarstva i inspekcijski organi Republike Srpske,
  3. nadležni organi jedinica lokalne samouprave,
  4. privredna društva i druga pravna lica koja imaju javna ovlašcenja, a u ciju naležnost spada neposredno izvršenje ili nadzor nad izvršenjem zakona ili propisa kojima su propisani prekršaji, 3) okrivljeni je pravno ili fizicko lice protiv kojeg je pokrenut prekršajni postupak, 4) ošteceni je pravno ili fizicko lice koje je pretrpjelo štetu nastalu cinjenjem prekršaja,

5) Registar novcanih kazni i prekršajnih evidencija (u daljem tekstu: Registar) je baza podataka o izrecenim sankcijama, mjerama i ostalim evidencijama za prekršaje, koja je propisana posebnim zakonom i 6) internet provajder je svako pravno lice registrovano za pružanje elektronskih usluga, cija je djelatnost da omoguci povezivanje u javno dostupnu globalnu paketnu podatkovnu mrežu (internet), a koja zajedno povezuje racunare i racunarske mreže. (2) Gramaticki izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za oznacavanje muškog i ženskog roda podrazumijevaju oba pola. (3) Znacenje izraza navedenih u Krivicnom zakonu Republike Srpske i Zakonu o krivicnom postupku Republike Srpske ili u nekom drugom posebnom propisu, koristice se u ovom zakonu, ukoliko ovim zakonom nije drugacije odredeno i imaju znacenje koje je odredeno tim zakonima.

Diplomatski imunitet
Clan 12.

Prekršajni postupak ne može se voditi niti se može izreci prekršajna sankcija protiv lica koja uživaju diplomatski imunitet.

GLAVA II

IZVRŠENjE PREKRŠAJA

Radnja izvršenja prekršaja
Clan 13.

(1) Prekršaj može biti izvršen cinjenjem ili necinjenjem. (2) Prekršaj je izvršen necinjenjem kada je pocinilac propustio da izvrši radnje koje je bio dužan da ucini.

Pokušaj prekršaja
Clan 14.

Za pokušaj prekršaja pocinilac je odgovoran samo ako je to zakonom, odnosno propisom regulisano.

Vrijeme izvršenja prekršaja
Clan 15.

Prekršaj je izvršen u vrijeme kada je pocinilac radio ili bio dužan da radi, bez obzira na to kada je posljedica nastupila.

Mjesto izvršenja prekršaja
Clan 16.

Prekršaj je izvršen u mjestu gdje je pocinilac radio ili bio dužan da radi, ali i u mjestu gdje je posljedica nastupila.

Nužna odbrana
Clan 17.

(1) Nema prekršaja ako je radnja propisana kao prekršaj pocinjena u nužnoj odbrani. (2) Nužna odbrana je ona odbrana koja je neophodno potrebna da pocinilac od svog dobra ili od dobra drugoga odbije istovremeni ili neposredno predstojeci protivpravni napad. (3) Pocinilac koji je prekoracio granice nužne odbrane može se blaže kazniti, a ako je prekoracenje ucinio usljed jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom, može se i osloboditi od kazne.

Krajnja nužda
Clan 18.

(1) Nema prekršaja ako je radnja propisana kao prekršaj pocinjena u krajnjoj nuždi. (2) Krajnja nužda postoji ako je prekršaj pocinjen da pocinilac otkloni od svog dobra ili dobra drugog istovremenu neskrivljenu opasnost koja se na drugi nacin nije mogla otkloniti, i ako pri tome pocinjeno zlo nije vece od zla koje je prijetilo. (3) Pocinilac koji je sam izazvao opasnost iz nehata, ili je prekoracio granice krajnje nužde, može se blaže kazniti, a ako je prekoracenje pocinjeno pod narocito olakšavajucim okolnostima, pocinilac se može i osloboditi od kazne. (4) Nema krajnje nužde ako je pocinilac bio dužan da se izloži opasnosti.

Sila i prijetnja
Clan 19.

(1) Nema prekršaja ako je pocinilac postupao pod dejstvom neodoljive sile. (2) Pocinilac koji je izvršio prekršaj pod dejstvom sile kojoj se moglo odoljeti ili pod dejstvom prijetnje može se blaže kazniti, ako se sila i prijetnja ne mogu smatrati neskrivljenom opasnošcu u smislu clana 18. ovog zakona. (3) U slucaju iz stava 1. ovog clana, kao pocinilac prekršaja, smatrace se lice koje je primijenilo neodoljivu silu.

Nacelo oportuniteta
Clan 20.

U slucaju necjelishodnosti pokretanja prekršajnog postupka kod maloljetnika, kao i okrivljenih punoljetnih lica koja ranije nisu prekršajno kažnjavana i kada je rijec o najlakšim oblicima prekršaja za djela manjeg znacaja, sud može odluciti da se prekršajni postupak ne pokrece protiv tih lica i odbaciti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

GLAVA III ODGOVORNOST ZA PREKRŠAJ

Subjekti odgovornosti
Clan 21.

(1) Za prekršaj mogu da odgovaraju: fizicko lice, preduzetnik, pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu, odgovorno lice u državnom organu, republickom organu uprave i organima jedinice lokalne samouprave.

(2) Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine i Brcko Distrikt BiH, državni organi, republicki organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave i uprave ne mogu biti odgovorni za prekršaj, ali zakonom može biti propisano da za prekršaj pod uslovima iz clana 22. stav 1. ovog zakona, odgovara odgovorno lice.

Odgovornost fizickog lica
Clan 22.

(1) Fizicko lice odgovara za prekršaj ako je u vrijeme izvršenja prekršaja bilo uracunljivo i prekršaj pocinilo sa umišljajem ili iz nehata. (2) Ako ovim zakonom nije drugacije odredeno, odredbe iz stava 1. ovog clana primjenjuju se i na preduzetnika, odgovorna lica u pravnom licu, državnom organu, republickom organu uprave ili organu jedinice lokalne samouprave.

Neuracunljivost, samoskrivljena neuracunljivost i bitno smanjena uracunljivost
Clan 23.

(1) Neuracunljiv pocinilac nije odgovoran za prekršaj. (2) Neuracunljiv je pocinilac koji u vrijeme izvršenja prekršaja nije mogao da shvati znacaj svog djela ili nije mogao da upravlja svojim postupcima usljed duševne bolesti, privremene duševne poremecenosti ili zaostalog duševnog razvoja. (3) Ne smatra se neuracunljivim pocinilac prekršaja koji upotrebom alkohola ili na drugi nacin dovede sebe u stanje u kome nije mogao shvatiti znacaj svog djela ili nije mogao upravljati svojim postupcima ako je u vrijeme kada se dovodio u takvo stanje bio svjestan ili je bio dužan i mogao biti svjestan da u takvom stanju može pociniti prekršaj. (4) Pociniocu prekršaja cija je sposobnost da shvati znacaj svog djela ili sposobnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena usljed nekog stanja iz stava 2. ovog clana (bitno smanjena uracunljivost) može se ublažiti kazna.

Nehat i umišljaj
Clan 24.

(1) Za postojanje odgovornosti dovoljan je nehat pocinioca ako propisom o prekršaju nije odredeno da ce se kazniti samo ako je prekršaj pocinjen sa umišljajem. (2) Prekršaj je pocinjen iz nehata kada je pocinilac bio svjestan da usljed njegovog cinjenja ili necinjenja može nastupiti zabranjena posljedica, ali je olako držao da je može sprijeciti ili da ona nece nastupiti, ili kada nije bio svjestan mogucnosti nastupanja zabranjene posljedice, iako je prema okolnostima i prema svojim licnim svojstvima bio dužan i mogao biti svjestan te mogucnosti. (3) Prekršaj je pocinjen sa umišljajem kada je pocinilac bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje ili kada je bio svjestan da usljed njegovog cinjenja ili necinjenja može nastupiti zabranjena posljedica, ali je pristao na njeno nastupanje.

Stvarna zabluda
Clan 25.

(1) Nije odgovoran za prekršaj pocinilac koji je u vrijeme izvršenog prekršaja bio u neotklonjivoj stvarnoj zabludi. (2) Stvarna zabluda je neotklonjiva ako pocinilac u vrijeme izvršenog prekršaja nije bio svjestan nekog njegovog zakonom ili drugim propisom odredenog obilježja, ili je

pogrešno smatrao da postoje okolnosti prema kojima bi, da su one stvarno postojale, to djelo cinile dozvoljenim.

Pravna zabluda
Clan 26.

Pocinilac prekršaja koji je u vrijeme izvršenog prekršaja iz opravdanih razloga nije znao da je to djelo zabranjeno može se blaže kazniti ili osloboditi od kazne.

Saizvršilaštvo
Clan 27.

Ako više lica ucestvovanjem u radnji izvršenja prekršaja ili na drugi nacin zajednicki pocine prekršaj, svako od njih kaznice se kaznom propisanom za taj prekršaj.

Podstrekavanje
Clan 28.

(1) Ko drugog sa umišljajem podstrekne da pocini prekršaj kaznice se kao da ga je sam pocinio. (2) Podstrekavanje na izvršenje prekršaja smatra se narocito: upucivanje molbe, ubjedivanje ili nagovaranje, prikazivanje koristi od izvršenja prekršaja, davanje ili obecavanje poklona, zloupotreba odnosa podredenosti ili zavisnosti, dovodenje ili održavanje lica u stanju stvarne ili pravne zablude.

Pomaganje
Clan 29.

(1) Ko drugom sa umišljajem pomogne da izvrši prekršaj kaznice se kao da ga je sam pocinio. (2) Pomaganje na izvršenje prekršaja smatra se narocito: davanje savjeta ili uputstava kako da se izvrši prekršaj, stavljanje pociniocu na raspolaganje sredstava za izvršenje prekršaja, otklanjanje prepreka za izvršenje prekršaja, kao i unaprijed obecano prikrivanje prekršaja, pocinioca, sredstava kojima je prekršaj izvršen, tragova prekršaja ili predmeta pribavljenih prekršajem. Granice odgovornosti saucesnika Clan 30.

(1) Saizvršilac je prekršajno odgovoran u granicama svog umišljaja ili nehata, a podstrekac i pomagac, u granicama njihovog umišljaja. (2) Licni odnosi, svojstva i okolnosti, usljed kojih zakon iskljucuje prekršajnu odgovornost, dozvoljava oslobadanje od kazne ili ublažavanje kazne, mogu se uzeti u obzir samo onom izvršiocu, saizvršiocu, podstrekacu ili pomagacu, kod kojeg takva svojstva ili okolnosti postoje.

Odgovornost pravnog lica Clan 31.

(1) Pravno lice je odgovorno za prekršaj pocinjen radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora organa upravljanja ili odgovornog lica ili radnjom drugog lica koje je u vrijeme izvršenja prekršaja bilo ovlašceno da postupa u ime pravnog lica. (2) Pravno lice je odgovorno za prekršaj i kada: 1) organ upravljanja donese protivpravnu odluku ili nalog kojim je omoguceno izvršenje prekršaja ili odgovorno lice naredi licu da izvrši prekršaj i 2) fizicko lice izvrši prekršaj usljed propuštanja odgovornog lica da nad njim vrši nadzor ili kontrolu. (3) Pod uslovima iz stava 2. ovog clana, pravno lice može da odgovara za prekršaj i kada: 1) je protiv odgovornog lica prekršajni postupak obustavljen ili je to lice oslobodeno od odgovornosti, u skladu sa odredbama clana 181. ovog zakona i 2) postoje pravne ili stvarne smetnje za utvrdivanje odgovornosti odgovornog lica u pravnom licu ili se ne može odrediti ko je odgovorno lice. (4) Odgovornost fizickog ili odgovornog lica u pravnom licu za pocinjeni prekršaj ili krivicno djelo ne iskljucuje odgovornost pravnog lica za prekršaj.

Odgovornost prestankom postojanja pravnog lica
Clan 32.

(1) Prestankom postojanja pravnog lica u toku prekršajnog postupka prestaje odgovornost za prekršaj, osim u slucaju postojanja pravnog sljedbenika, kada za prekršaj odgovara pravni sljedbenik. (2) Ako je pravno lice prestalo da postoji nakon pravosnažno okoncanog prekršajnog postupka, izrecena sankcija ce se izvršiti prema pravnom sljedbeniku, a ako nema pravnog sljedbenika, postupak izvršenja prekršajne sankcije ce se obustaviti. (3) Pravno lice koje se nalazi u stecaju može da odgovara za prekršaj pocinjen prije otvaranja ili u toku stecajnog postupka, ali mu se ne može izreci kazna, nego samo zaštitna mjera oduzimanja predmeta i oduzimanje imovinske koristi.

Odgovornost preduzetnika
Clan 33.
Preduzetnik odgovara za prekršaj koji pocini pri vršenju svoje djelatnosti.
Odgovornost odgovornog lica
Clan 34.

(1) Odgovornim licem, u smislu ovog zakona, smatra se lice kome su u pravnom licu povjereni odredeni poslovi koji se odnose na upravljanje, poslovanje ili proces rada, kao i lice koje u državnom organu, republickom organu uprave i organu jedinice lokalne samouprave vrši odredene dužnosti. (2) Nije odgovorno za prekršaj odgovorno lice koje je postupalo na osnovu naredenja drugog odgovornog lica ili organa upravljanja i ako je preduzelo sve radnje koje je na osnovu zakona, drugog propisa ili akta bilo dužno da preduzme da bi sprijecilo izvršenje prekršaja. (3) Odgovornost odgovornog lica ne prestaje zato što mu je prestao radni odnos u pravnom licu, državnom organu, republickom organu uprave i organu jedinice lokalne samouprave niti zato što je nastala nemogucnost da se pravno lice proglasi odgovornim usljed njegovog prestanka.

Odgovornost stranih lica
Clan 35.

(1) Strano fizicko lice, strano pravno lice i odgovorno lice odgovaraju za prekršaje jednako kao i domace fizicko, pravno i odgovorno lice. (2) Strano pravno lice i odgovorno lice kaznice se za prekršaj pocinjen na teritoriji Republike Srpske ako strano pravno lice ima poslovnu jedinicu ili predstavništvo u Bosni i Hercegovini ili je prekršaj pocinjen njegovim prevoznim sredstvom, ako propisom kojim je prekršaj regulisan nije nešto drugo predvideno.

GLAVA IV

PREKRŠAJNE SANKCIJE

Vrste prekršajnih sankcija
Clan 36.

(1) Prekršajne sankcije su: 1) kazne, 2) kazneni bodovi, 3) mjere upozorenja, 4) zaštitne mjere i 5) vaspitne mjere. (2) Osim sankcija iz stava 1. ovog clana za prekršaj se mogu izreci i sljedece mjere: 1) oduzimanje imovinske koristi, 2) obaveza naknade štete i 3) lišenje slobode radi naplate novcane kazne. (3) Prekršajnu sankciju može izreci sud u prekršajnom postupku koji je pokrenut i sproveden u skladu sa ovim zakonom. (4) Ovlašceni organ može izreci prekršajnu sankciju putem izdavanja prekršajnog naloga, u skladu sa postupkom koji je propisan ovim zakonom.

Svrha kažnjavanja
Clan 37.
Svrha kažnjavanja je da se utice na pocinioca i ostale da ubuduce ne cine prekršaje.
Vrste kazni
Clan 38.
Prekršajne kazne su kazna zatvora i novcana kazna.
Nacin propisivanja kazni
Clan 39.

(1) Za prekršaj se može propisati kazna zatvora ili novcana kazna, koje se mogu izreci i zajedno.

(2) Za prekršaj pravnog lica i odgovornog lica može se propisati samo novcana kazna.
Nadležnost za propisivanje kazni
Clan 40.

(1) Kazna zatvora može se propisati samo zakonom. (2) Novcana kazna može se propisati zakonom ili uredbom , odnosno odlukom Vlade, skupštine opštine ili grada.

Izricanje kazni
Clan 41.

(1) Kazna zatvora se može izreci samo kao glavna kazna. (2) Novcana kazna može se izreci kao glavna i kao sporedna kazna. (3) Ako su novcana kazna i kazna zatvora propisane alternativno, kazna zatvora se izrice samo za prekršaje kojima su bile prouzrokovane teže posljedice ili za prekršaje koji ukazuju na veci stepen odgovornosti pocinioca u skladu sa clanom 24. ovog zakona.

Kazna zatvora
Clan 42.

(1) Kazna zatvora ne može se propisati u trajanju kracem od deset ni dužem od 60 dana. (2) Kazna zatvora može se propisati samo za one prekršaje cijim bi izvršenjem mogla nastati opasnost za život i zdravlje ljudi ili bi se teže narušio javni red i mir, kao i za prekršaje nasilja u porodici ili na sportskim priredbama. (3) Kazna zatvora izrice se na pune dane. (4) Kazna zatvora ne može se izreci trudnoj ženi, poslije navršena tri mjeseca trudnoce, ni majci dok dijete ne navrši godinu dana, a ako je dijete mrtvo rodeno ili ako je umrlo poslije porodaja dok ne prode šest mjeseci od dana porodaja. (5) Kazna zatvora ne može se izreci maloljetnom licu.

Novcana kazna
Clan 43.

(1) Novcana kazna može se propisati u odredenom rasponu ili u fiksnom iznosu. (2) Novcana kazna za fizicko lice ne može se propisati u iznosu nižem od 30 KM za odgovorno lice u pravnom licu i preduzetniku u iznosu nižem od 50 KM, a za pravno lice u iznosu nižem od 500 KM. (3) Za prekršaj propisan zakonom novcana kazna ne može se propisati za fizicko lice u iznosu vecem od 10.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu i preduzetniku u iznosu vecem od 20.000 KM, a za pravno lice u iznosu vecem od 200.000 KM. (4) Za prekršaj propisan odlukom ili uredbom Vlade, odlukom skupštine grada ili skupštine opštine, novcana kazna ne može se propisati za fizicko lice u iznosu vecem od 3.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu vecem od 5.000 KM, za preduzetnika u iznosu vecem od 6.000 KM, a za pravno lice u iznosu vecem od 10.000 KM. (5) Za prekršaje iz oblasti poreza, carina i finansija, novcane kazne se mogu propisati u višestrukom iznosu poreske ili carinske obaveze koja je trebalo da bude placena, ili kao procenat ili višestruki iznos vrijednosti robe koja je predmet prekršaja, ali ne u iznosu vecem od 200.000 KM.

Rok placanja novcane kazne
Clan 44.

(1) U rješenju o prekršaju i prekršajnom nalogu odreduje se rok placanja novcane kazne, koji ne može biti kraci od osam dana niti duži od tri mjeseca od dana pravosnažnosti rješenja, odnosno izvršnog prekršajnog naloga. (2) Ukoliko je izjavljena žalba, rok placanja novcane kazne ne može biti kraci od osam dana niti duži od tri mjeseca od dana dostavljanja drugostepenog rješenja. (3) U rokovima iz ovog clana sud ce obavezati okrivljenog da plati i troškove prekršajnog postupka. (4) Sud može u opravdanim slucajevima rješenjem dozvoliti da se novcana kazna isplati u ratama, pri cemu odreduje rok placanja, koji ne može biti duži od šest mjeseci, pod uslovom da su placeni troškovi postupka. (5) Na rješenje iz stava 4. ovog clana nije dozvoljena žalba. (6) Ako kažnjeno lice kome je dozvoljeno da novcanu kaznu isplacuje u ratama ne vrši uredno uplate, sud može rješenjem opozvati svoju odluku o placanju u ratama. (7) Protiv rješenja iz stava 6. ovog clana žalba nije dozvoljena.

Odmjeravanje kazne
Clan 45.

(1) Sud ce pociniocu prekršaja odmjeriti kaznu u granicama propisanim za taj prekršaj, imajuci u vidu svrhu kažnjavanja i okolnosti koje uticu da kazna bude veca ili manja (olakšavajuce i otežavajuce okolnosti), i to: 1) stepen odgovornosti pocinioca, 2) posljedice prekršaja, 3) okolnosti pod kojima je prekršaj pocinjen, 4) ranija kažnjavanja, 5) licne prilike pocinioca i 6) držanje pocinioca poslije pocinjenog prekršaja. (2) Ne može se uzeti u obzir kao otežavajuca okolnost ranije izrecena prekršajna sankcija pociniocu koja je brisana iz Registra i ako je od dana pravosnažnosti odluke do dana donošenja nove odluke proteklo više od pet godina. (3) Pri odmjeravanju visine novcane kazne uzece se u obzir i imovinsko stanje pocinioca.

Ublažavanje kazne
Clan 46.

(1) Ako se prilikom odmjeravanja kazne utvrdi da prekršajem nisu prouzrokovane teže posljedice, a postoje olakšavajuce okolnosti koje ukazuju da se i blažom kaznom može postici svrha kažnjavanja, propisana kazna se može ublažiti, tako što se može: 1) izreci kazna ispod najmanje mjere kazne koja je propisana za taj prekršaj, ali ne ispod najmanje zakonske mjere te vrste kazne, 2) umjesto propisane kazne zatvora izreci novcana kazna, ali ne ispod najmanje zakonske mjere te vrste kazne i 3) umjesto propisane kazne zatvora i novcane kazne izreci samo jedna od tih kazni. (2) Ublažavanje kazne ne može se primijeniti prema okrivljenom za prekršaj koji u Registru ima registrovanog duga (neplacenih novcanih kazni i troškova prekršajnog

postupka), odnosno licu koje nije izdržalo izrecenu kaznu zatvora, a podatke iz Registra pribavlja sud po službenoj dužnosti.^

Oslobadenje od kazne
Clan 47.

(1) Sud ce osloboditi od kazne pocinioca kada to zakon izricito propisuje. (2) Sud može osloboditi od kazne pocinioca: 1) kada ga posljedice prekršaja tako pogadaju da je njegovo kažnjavanje nepotrebno radi ostvarenja svrhe kažnjavanja, 2) kada je otklonio ili umanjio posljedice prekršaja ili nadoknadio štetu koju je njime prouzrokovao, ili je platio ili je ispunio propisanu obavezu zbog cijeg je neplacanja, odnosno neispunjenja pokrenut prekršajni postupak i 3) kada se pomirio sa oštecenim i nadoknadio štetu.

Sticaj prekršaja
Clan 48.

(1) Ako je pocinilac jednom radnjom ili sa više radnji pocinio više prekršaja za koje mu se istovremeno sudi, prethodno ce se utvrditi kazna za svaki od tih prekršaja, pa ce se za sve te prekršaje izreci jedinstvena kazna. (2) Jedinstvena kazna ce se izreci po sljedecim pravilima: 1) ako je za sve prekršaje u sticaju utvrdena kazna zatvora, jedinstvena kazna mora biti veca od svake pojedinacne utvrdene kazne, ali ne smije dostici zbir utvrdenih kazni niti preci 90 dana zatvora, 2) ako je za sve prekršaje u sticaju utvrdena novcana kazna, jedinstvena kazna mora biti veca od svake pojedinacno utvrdene kazne, ali ne smije dostici zbir utvrdenih novcanih kazni, s tim što jedinstvena novcana kazna ne može biti veca od dvostrukog iznosa najvece novcane kazne predvidene ovim zakonom i 3) ako je za prekršaje u sticaju utvrdena kazna zatvora, a za druge prekršaje – novcana kazna, izreci ce se jedinstvena kazna zatvora i jedinstvena novcana kazna na nacin propisan t. 1) i 2) ovog stava.

Prekršaj u produženom trajanju
Clan 49.

(1) Prekršaj u produženom trajanju cini više istih ili istovrsnih prekršaja pocinjenih u vremenskoj povezanosti od istog pocinioca i koji predstavljaju jedinstvenu cjelinu u pravnom smislu zbog postojanja najmanje dvije od sljedecih okolnosti: 1) istovrsnosti predmeta prekršaja, 2) istovjetnosti oštecenog, 3) korišcenja iste situacije ili istog trajnog odnosa, 4) jedinstva mjesta ili prostora izvršenja prekršaja ili 5) jedinstvenog umišljaja pocinioca. (2) Prekršaji usmjereni protiv licnosti mogu se pociniti u produženom trajanju samo ako su pocinjeni prema istom licu. (3) Ne mogu biti u produženom trajanju ona djela koja po svojoj prirodi ne dopuštaju spajanje u jedno djelo. (4) Ako prekršaj u produženom trajanju obuhvata razlicite oblike istog prekršaja, produženi prekršaj se pravno kvalifikuje kao najteži oblik od tih prekršaja.

(5) Ako prekršaj u produženom trajanju obuhvata djela za cija su zakonska obilježja odredeni novcani iznosi, prekršaj u produženom trajanju je ostvaren iznos jednak zbiru iznosa ostvarenih pojedinacnim djelima. (6) Za prekršaj u produženom trajanju može se izreci kazna veca od propisane kazne za prekršaj utvrden kao prekršaj u produženom trajanju, ali ne smije preci dvostruku mjeru propisane kazne, niti najvecu mjeru te vrste kazne.

Uracunavanje zadržavanja u kaznu
Clan 50.

(1) Vrijeme za koje je pocinilac prekršaja zadržan prije donošenja odluke uracunava se u izrecenu kaznu. (2) Zadržavanje koje je trajalo duže od 12 casova, a krace od 24 casa, racuna se kao jedan dan zatvora, odnosno 100 KM novcane kazne.

Kazneni bodovi
Clan 51.

(1) Za prekršaje protiv bezbjednosti saobracaja na putevima zakonom se mogu propisati kazneni bodovi u rasponu koji je propisan posebnim propisom. (2) Sankcija iz stava 1. ovog clana izrice se uz kaznu, uslovnu osudu ili ukor pod uslovima predvidenim ovim zakonom, ako drugim zakonom nije drugacije propisano. (3) Uz sankciju iz stava 1. ovog clana pociniocu mogu biti izrecene dopunske obaveze u cilju edukacije vozaca ili pracenja njegovog ponašanja u saobracaju. (4) Vrste dopunskih obaveza i uslovi za njihovo izricanje propisuju se posebnim propisom. (5) Kazneni bodovi se mogu izreci vozacu koji u vrijeme izvršenja prekršaja posjeduje vozacku dozvolu izdatu u Bosni i Hercegovini. (6) Ako su za prekršaje u sticaju utvrdeni kazneni bodovi, izreci ce se jedinstveni kazneni bodovi, koji odgovaraju zbiru svih pojedinacno utvrdenih kaznenih bodova, a koji ne može biti veci od broja propisanog posebnim propisom.

Ukor i uslovna osuda
Clan 52.

Mjere upozorenja koje se mogu izreci u skladu sa ovim zakonom su ukor i uslovna osuda.

Svrha mjere upozorenja
Clan 53.

Svrha ukora i uslovne osude, u okviru opšte svrhe prekršajnih sankcija je da se prema pociniocu koji je odgovoran ne primijeni kazna za prekršaje kada to nije nužno za prekršajnopravnu zaštitu i kada se može ocekivati da ce se samo upozorenjem (ukor) ili upozorenjem uz prijetnju kaznom (uslovna osuda), dovoljno uticati na pocinioca prekršaja da ubuduce ne cini prekršaj.

Ukor
Clan 54.

(1) Kada postoje okolnosti koje u znatnoj mjeri umanjuju odgovornost pocinioca, tako da se može ocekivati da ce se ubuduce kloniti vršenja prekršaja i bez izricanja propisane kazne ili ako je rijec o narocito lakom obliku tog prekršaja, sud može, umjesto kazne, izreci ukor. (2) Ukor se može izreci i kada pocinilac prije donošenja odluke o prekršaju ispuni propisanu obavezu.

Uslovna osuda
Clan 55.

(1) Uslovnom osudom sud pociniocu utvrduje kaznu i zaštitnu mjeru ili samo kaznu ili samo zaštitnu mjeru i istovremeno odreduje da se ona nece izvršiti ako kažnjeni, za vrijeme koje odredi sud, a koje ne može biti krace od šest mjeseci niti duže od godinu dana (vrijeme provjeravanja), ne pocini novi prekršaj ili ispuni drugi uslov koji mu odredi sud. (2) Sud ce izreci uslovnu osudu kada ocijeni da se i bez izvršenja kazne može postici svrha kažnjavanja , narocito imajuci u vidu odnos pocinioca prema tom prekršaju ili prema oštecenom i da ce nadoknaditi štetu prouzrokovanu prekršajem. (3) Zaštitne mjere izrecene uz uslovnu osudu izvršavaju se. (4) Uslovna osuda ne može se izreci odgovornom za prekršaj koji u Registru ima registrovanog duga (neplacenih novcanih kazni i troškova prekršajnog postupka), a podatke iz Registra pribavlja sud po službenoj dužnosti, odnosno licu koje nije izdržalo ranije izrecenu kaznu zatvora.

Obaveze uslovno kažnjenog lica
Clan 56.

(1) Pociniocu prekršaja, uz izrecenu uslovnu osudu, sud može odrediti jednu ili više obaveza, i to da: 1) naknadi pocinjenu štetu, 2) vrati korist koju je pribavio prekršajem i 3) ispuni druge obaveze propisane zakonom u skladu sa clanom 51. stav 3. ovog zakona, koje su primjerene pocinjenom prekršaju. (2) Rok za ispunjenje obaveze iz stava 1. ovog clana odreduje sud u okviru odredenog vremena provjeravanja.

Opozivanje uslovne osude
Clan 57.

(1) Sud ce opozvati uslovnu osudu ako kažnjeni u vrijeme provjeravanja pocini jedan ili više prekršaja iste vrste i težine, odnosno teži prekršaj, ili ako ne ispuni postavljeni uslov. (2) Ako kažnjeni u toku vremena provjeravanja pocini neki drugi prekršaj, sud ce, nakon što ocijeni sve okolnosti koje se odnose na pocinjeni prekršaj i pocinioca, a narocito težinu prekršaja i pobude iz kojih je pocinjen, odluciti da li ce opozvati uslovnu osudu. (3) U slucaju opozivanja uslovne osude, sud ce primijeniti odredbu clana 48. ovog zakona, izreci kaznu i/ili zaštitnu mjeru za ranije izvršeni i za novi prekršaj, uzimajuci kaznu i/ili zaštitnu mjeru iz opozvane odluke kao vec utvrdenu. (4) Ako ne opozove uslovnu osudu, sud može za novi prekršaj izreci kaznu ili uslovnu osudu.

(5) Ako izrekne uslovnu osudu, sud ce utvrditi jedinstvenu kaznu za raniji i novi prekršaj, uzimajuci u obzir ranije utvrdenu kaznu, u skladu sa odredbama ovog zakona o odmjeravanju kazne za prekršaje u sticaju i odrediti novo vrijeme provjeravanja. (6) Sud ce opozvati uslovnu osudu i odrediti izvršenje izrecene kazne ako kažnjeni u toku vremena provjeravanja ne izvrši obaveze koje su mu odredene, a mogao ih je izvršiti. (7) Teret dokazivanja nemogucnosti izvršenja obaveze je na kažnjenom. (8) U slucaju da se utvrdi nemogucnost izvršenja obaveza, sud te obaveze može zamijeniti drugim obavezama ili kažnjenog osloboditi obaveza. (9) Uslovna osuda može se opozvati najkasnije u roku od godinu dana od dana kada je proteklo vrijeme provjeravanja. (10) Uslovna osuda se opoziva na obrazložen zahtjev ponosioca zahtjeva ili po službenoj dužnosti od suda, u propisanom roku iz stava 9. ovog clana. (11) Sud je obavezan da zakaže saslušanje radi utvrdivanja cinjenica na koje ce pozvati podnosioca zahtjeva i kažnjenog. (12) Ako sud utvrdi da nema osnova za donošenje odluke o opozivu uslovne osude, rješenjem ce odbiti zahtjev za opozivanje uslovne osude. (13) Protiv rješenja iz stava 12. ovog clana može se podnijeti žalba u roku od tri dana od dana prijema rješenja. Svrha i propisivanje Clan 58.

(1) U okviru opšte svrhe prekršajnih sankcija , svrha primjene zaštitnih mjera je da otkloni stanje i okolnosti koji omogucavaju ili podsticu pocinioca na izvršenje novog prekršaja. (2) Zaštitne mjere mogu se propisati samo zakonom.

Vrste zaštitnih mjera
Clan 59.

(1) Za prekršaj se mogu propisati sljedece zaštitne mjere: 1) oduzimanje predmeta, 2) zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, 3) zabrana upravljanja motornim vozilom, 4) obavezno lijecenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci, 5) obavezno psihijatrijsko lijecenje, 6) zabrana prisustvovanja odredenim sportskim priredbama i 7) zabrana držanja i oduzimanje životinja. (2) Zakonima koji propisuju prekršaje mogu se odrediti druge vrste zaštitnih mjera, s tim da je svaka zaštitna mjera koja nije predmet direktnog izvršenja od nadležnog organa, uslovljena pristankom okrivljenog na tu zaštitnu mjeru. (3) Zaštitne mjere – oduzimanje predmeta, obavezno psihijatrijsko lijecenje i obavezno lijecenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci, mogu se izreci pod uslovima propisanim ovim zakonom i kada nisu predvidene propisom kojim je odreden prekršaj. (4) Zaštitna mjera – zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti ne može se izreci maloljetniku.

Izricanje zaštitnih mjera
Clan 60.

(1) Kada postoje uslovi za izricanje zaštitnih mjera predvideni ovim ili drugim zakonom, pociniocu prekršaja može biti izrecena jedna ili više zaštitnih mjera. (2) Zaštitne mjere se izricu uz izrecenu kaznu, uslovnu osudu, ukor ili vaspitnu mjeru. (3) Izuzetno od stava 2. ovog clana, zaštitne mjere se mogu izreci samostalno ako je takva mogucnost propisana zakonom. (4) Ovlašceni organ može prekršajnim nalogom izreci samo jednu zaštitnu mjeru u najkracem predvidenom trajanju, kao i zaštitnu mjeru oduzimanja predmeta.

Oduzimanje predmeta
Clan 61.

(1) Predmeti koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja mogu se oduzeti ako su svojina okrivljenog. (2) Predmeti iz stava 1. ovog clana mogu se oduzeti i kada nisu svojina okrivljenog, ako to zahtijevaju interesi opšte bezbjednosti, cuvanja života i zdravlja ljudi, sigurnost robnog prometa ili razlozi javnog morala, kao i u drugim slucajevima predvidenim zakonom. (3) Sud koji donosi rješenje o prekršaju ili ovlašceni organ koji izdaje prekršajni nalog odredice, u skladu sa posebnim propisima, da li ce se oduzeti predmeti uništiti, prodati ili predati odgovarajucem ovlašcenom organu. (4) Sredstva ostvarena prodajom predmeta pripadaju budžetu Republike Srpske, odnosno budžetima jedinica lokalne samouprave. (5) Predmeti koji se po zakonu mogu oduzeti ili se oduzimaju, oduzece se i kada se prekršajni postupak ne završi rješenjem kojim se okrivljeni proglašava odgovornim ako to zahtijevaju interesi opšte bezbjednosti ili razlozi morala, kao i u drugim slucajevima odredenim posebnim zakonom. (6) Sud donosi posebno rješenje iz stava 5. ovog clana, na koje okrivljeni ima pravo žalbe u roku od osam dana od dana prijema rješenja. (7) Oduzimanjem predmeta ne dira se u pravo trecih lica na naknadu štete od okrivljenog. (8) Propisom kojim se odreduje prekršaj može se predvidjeti obavezno izricanje zaštitne mjere oduzimanja predmeta. (9) U slucaju da okrivljeni uništi ili otudi predmete prekršaja prije ili u toku prekršajnog postupka ili predmeti prekršaja ne budu mogli biti obezbijedeni, odnosno ako se predmeti prekršaja ne pronadu, sud okrivljenom na prijedlog ovlašcenog podnosioca zahtjeva može izreci mjeru naplate njene novcane protivrijednosti. (10) Smatrace se da predmeti prekršaja nisu pronadeni ako se iz bilo kojih razloga ne mogu oduzeti.

Zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti
Clan 62.

(1) Sud može okrivljenom fizickom licu zabraniti vršenje poziva, djelatnosti ili dužnosti u periodu do šest mjeseci, ako je pocinio prekršaj obavljajuci takav poziv, djelatnost ili dužnost i ako sud utvrdi da bi dopuštanje okrivljenom da i dalje obavlja takav poziv, djelatnost ili dužnost moglo rezultirati cinjenjem prekršaja u buducnosti. (2) Sud može zabraniti okrivljenom pravnom licu vršenje odredene djelatnosti ili narediti zatvaranje poslovnih prostorija ili nametnuti druga ogranicenja djelatnosti takvog okrivljenog, u periodu do šest mjeseci, koja se ukažu kao odgovarajuca u sprecavanju buduceg cinjenja prekršaja.

Zabrana upravljanja motornim vozilom
Clan 63.

(1) Kao sankcija za prekršaj pocinjen u saobracaju, okrivljenom se može izreci zabrana upravljanja motornim vozilom ili odredenom vrstom i kategorijom motornog vozila, za period koji ne može biti kraci od 30 dana niti duži od godinu dana. (2) Ako propisom kojim se odreduje prekršaj nisu posebno predvideni uslovi za izricanje zaštitne mjere, mjera se može izreci pociniocu prekršaja protiv bezbjednosti saobracaja kada postoji opasnost da ce upravljajuci motornim vozilom ponovo pociniti prekršaj. (3) Zaštitna mjera iz stava 1. ovog clana može se izreci kao posljedica dodijeljenih kaznenih bodova u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobracaja. (4) Sud ili ovlašceni organ ne može promijeniti broj kaznenih bodova koji se zaracunavaju automatski kao rezultat odgovornosti za prekršaj u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobracaja Republike Srpske i Zakonom o osnovama bezbjednosti saobracaja na putevima BiH. (5) Prilikom odlucivanja o zaštitnoj mjeri, uzece se u obzir i to da li je pocinilac po zanimanju vozac motornog vozila i koju kategoriju vozacke dozvole posjeduje.

Obavezno lijecenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci
Clan 64.

(1) Obavezno lijecenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci sud može izreci licu koje je pocinilo prekršaj usljed zavisnosti od stalne upotrebe alkohola ili psihoaktivnih supstanci i kod koga postoji opasnost da ce usljed ove zavisnosti i dalje da cini prekršaje. (2) Prije izricanja mjere iz stava 1. ovog clana sud ce pribaviti mišljenje vještaka, odnosno nadležne zdravstvene organizacije. (3) Prilikom izricanja mjere iz stava 1. ovog clana pociniocu prekršaja naložice se obavezno lijecenje u odgovarajucoj zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi. (4) Ako pocinilac prekršaja bez opravdanih razloga odbije lijecenje, mjera ce se izvršiti prinudnim putem. (5) Zaštitna mjera iz stava 1. ovog clana najduže može trajati do godinu dana, a izvršenje izrecene mjere obustavice se i prije isteka vremena odredenog u rješenju, ako zdravstvena organizacija ustanovi da je lijecenje završeno.

Obavezno psihijatrijsko lijecenje
Clan 65.

(1) Pociniocu prekršaja koji je u stanju neuracunljivosti pocinio prekršaj, sud ce izreci obavezno psihijatrijsko lecenje, ako utvrdi da postoji ozbiljna opasnost da pocinilac ponovi prekršaj, a radi otklanjanja opasnosti potrebno je njegovo psihijatrijsko lijecenje. (2) Obavezno psihijatrijsko lijecenje je zaštitna mjera koja se samostalno može izreci neuracunljivom pociniocu prekršaja. (3) Pod uslovima iz stava 1. ovog clana sud može izreci obavezno psihijatrijsko lijecenje pociniocu prekršaja cija je uracunljivost bitno smanjena, ako mu je izrecena novcana kazna, uslovna osuda, ukor ili je osloboden od kazne. (4) Obavezno psihijatrijsko lijecenje sprovodi se van zdravstvene ustanove i traje dok postoji potreba za lijecenjem, ali ne duže od godinu dana.

(5) Radi uspješnijeg lijecenja može se odrediti da se povremeno lijecenje sprovede u zdrastvenoj ustanovi, s tim da neprekidno lijecenje u ustanovi ne može trajati duže od 15 dana, a može biti preduzeto najviše dva puta u toku jedne godine. (6) Ako se u slucaju iz st. 1. i 3. ovog clana pocinilac ne podvrgne lijecenju van zdravstvene ustanove ili lijecenje samovoljno napusti, sud može odrediti da se zaštitna mjera sprovede u zdravstvenoj ustanovi, pod uslovima iz stava 4. ovog clana.

Zabrana prisustvovanja odredenim sportskim priredbama
Clan 66.

(1) Zabrana prisustvovanja odredenim sportskim priredbama sastoji se u zabrani pociniocu prekršaja da prisustvuje odredenim sportskim priredbama u odredenom periodu, radi sprecavanja opasnosti od ponavljanja prekršaja. (2) Zaštitna mjera iz stava 1. ovog clana može se izreci u trajanju od godinu dana do tri godine. (3) Vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uracunava se u trajanje mjere. (4) Kažnjenom kome je pravosnažnim rješenjem ili izvršnim prekršajnim nalogom izrecena mjera zabrane prisustvovanja odredenim sportskim priredbama, a koji postupi protivno zabrani iz stava 1. ovog clana, izreci ce se sankcija u skladu sa Zakonom o sprecavanju nasilja na sportskim priredbama. (5) Propisom kojim se odreduje prekršaj na sportskim priredbama može se predvidjeti obavezno izricanje zaštitne mjere – zabrana prisustvovanja odredenim sportskim priredbama.

Zabrana držanja i oduzimanje životinja
Clan 67.

(1) Zabrana držanja jedne, više, odnosno svih vrsta životinja licu koje je proglašeno odgovornim za prekršaj iz oblasti zaštite dobrobiti životinja izrice se radi sprecavanja ucinioca da pocini prekršaj, odnosno da na drugi nacin ugrožava dobrobit životinja. (2) Oduzimanje životinja od vlasnika ili držaoca koji je proglašen odgovornim za prekršaj iz oblasti zaštite dobrobiti životinja izrice se radi sprecavanja pocinioca prekršaja da ponovi prekršaj, odnosno na drugi nacin nastavi da ugrožava dobrobit životinja. (3) Sud koji je donio rješenje o prekršaju odredice u skladu sa posebnim propisima da li ce se oduzeta životinja predati nadležnim prihvatilištima za životinje ili zainteresovanoj organizaciji. (4) Propisom kojim se odreduje prekršaj može se predvidjeti obavezno izricanje zaštitne mjere – oduzimanje životinja. (5) Mjera iz st. 1. i 2. ovog clana može se izreci u trajanju od godinu dana do tri godine, racunajuci od pravosnažnosti odluke. (6) Licu kome je pravosnažnim rješenjem o prekršaju izrecena mjera zabrane držanja životinja, a koji postupi protivno zabrani iz st. 1. i 2. ovog clana izreci ce se sankcija propisana Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja. (7) Propisom kojim se odreduje prekršaj može se predvidjeti obavezno izricanje zabrane držanja svih, odnosno pojedinih vrsta životinja. (8) Zaštitna mjera – zabrana držanja životinja iz stava 7. ovog clana može se izreci i trajno.

Sticaj zaštitnih mjera
Clan 68.

Ako je jednim rješenjem o prekršaju za više prekršaja utvrdeno više zaštitnih mjera iste vrste za koje je propisano da ce se izreci u odredenom trajanju, izreci ce se jedinstvena zaštitna mjera koja je jednaka zbiru trajanja pojedinacno utvrdenih zaštitnih mjera, s tim da ona ne može preci najvišu zakonsku granicu trajanja te vrste zaštitne mjere.

GLAVA V

ODUZIMANjE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLjENE PREKRŠAJEM I NAKNADA ŠTETE

Osnov oduzimanja imovinske koristi
Clan 69.

(1) Niko ne može zadržati imovinsku korist koja je pribavljena prekršajem. (2) Korist iz stava 1. ovog clana oduzima se rješenjem o prekršaju kojim su utvrdeni prekršaj i odgovornost za njega, pod uslovima koji su predvideni ovim zakonom.

Nacin oduzimanja imovinske koristi
Clan 70.

(1) Od pocinioca prekršaja ce se oduzeti novac, hartije od vrijednosti, predmeti od vrijednosti i svaka druga imovinska korist koja je pribavljena izvršenjem prekršaja. (2) Ako takvo oduzimanje nije moguce, pocinilac ce se obavezati da plati novcani iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi. (3) Ako okrivljeni u odredenom roku ne plati novcani iznos iz stava 1. ovog clana, naplata ce se izvršiti prinudno putem Poreske uprave. (4) Imovinska korist pribavljena izvršenjem prekršaja može se oduzeti od lica na koje je prenesena bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti.

Zaštita oštecenog
Clan 71.

Ako je oštecenom u prekršajnom postupku dosuden imovinskopravni zahtjev, oduzimanje imovinske koristi izreci ce se samo ukoliko ta korist prelazi dosudeni imovinskopravni zahtjev oštecenog.

Odluka o imovinskopravnom zahtjevu
Clan 72.

(1) Ako dokazi izvedeni u prekršajnom postupku ne pružaju pouzdan osnov da se imovinskopravni zahtjev u cijelosti ili djelimicno usvoji, sud ce uputiti oštecenog ili drugo ovlašceno lice da imovinskopravni zahtjev, odnosno višak tog zahtjeva može ostvariti u parnici. (2) Ako je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka rješenjem odbacen ili je prekršajni postupak obustavljen ili je okrivljeni osloboden odgovornosti, oštecenog ili drugo ovlašceno lice, sud ce uputiti da svoj imovinskopravni zahtjev ostvari u parnici.

(3) Ako je oštecena imovina Republike Srpske ili lokalnih zajednica, u odluci iz st. 1. i
  1. ovog clana obavještava se pravobranilac Republike Srpske.

GLAVA VI

ODREDBE PREMA MALOLjETNICIMA

Prekršajni postupak prema maloljetnicima
Clan 73.

(1) Odredbe ovog zakona primjenjuju se prema maloljetnim pociniocima prekršaja, ukoliko u ovom poglavlju nije drugacije odredeno. (2) Prema maloljetniku koji u vrijeme izvršenja prekršaja nije navršio 14 godina ne može se pokrenuti niti voditi prekršajni postupak. (3) Prekršajni postupak prema maloljetniku može se pokrenuti samo na osnovu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. (4) Sud obezbjeduje branioca sa posebnim znanjima iz oblasti prava djeteta i prestupništva mladih tokom prekršajnog postupka, ukoliko maloljetnik nema izabranog branioca. (5) Podnosilac zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka dostavlja primjerak zahtjeva sudu, maloljetniku i njegovim zakonskim zastupnicima i nadležnom organu starateljstva. (6) Sudija koji vodi prekršajni postupak pribavlja podatke o licnosti maloljetnika od organa starateljstva i može pozvati organ starateljstva na usmeni pretres. (7) Organ starateljstva ima pravo da se upozna sa tokom usmenog pretresa, da u toku postupka, pismeno ili neposredno na usmenom pretresu daje prijedloge i da ukazuje na cinjenice i dokaze koji su od važnosti za donošenje odluke. (8) Kada je maloljetnik koji nije navršio 14 godina pocinio prekršaj zbog propuštanja dužnog nadzora zakonskih zastupnika maloljetnika koji su bili u mogucnosti da takav nadzor vrše, oni ce se kazniti za prekršaj kao da su ga sami ucinili. (9) Zakonom se može propisati da ce se za prekršaj kazniti i zakonski zastupnici maloljetnika koji je pocinio prekršaj, ako je pocinjeni prekršaj posljedica propuštanja dužnog nadzora nad maloljetnikom, a bili su u mogucnosti da takav nadzor vrše.

Policijsko upozorenje
Clan 74.

(1) Prema maloljetnom uciniocu koji je pocinio prekršaj može se izreci policijsko upozorenje za prekršaje za koje je propisana novcana kazna do 300 KM, ako je to u skladu sa licnim svojstvima, prilikama i sredinom u kojoj maloljetnik živi, te okolnostima i težini ucinjenog prekršaja. (2) Policijsko upozorenje se može izreci pod sljedecim uslovima: 1) da maloljetnik priznaje prekršaj, 2) da je priznanje dato slobodno i dobrovoljno, 3) da postoji dovoljno dokaza da je maloljetnik ucinio prekršaj i 4) da prema maloljetniku nije ranije izricano policijsko upozorenje ili vaspitna mjera izrecena u prekršajnom postupku. (3) Policijsko upozorenje izrice policijski službenik sa posebnim znanjima iz oblasti prava djeteta i prestupništva mladih, uz prethodno pribavljenu socijalnu anamnezu organa

starateljstva koja sadrži podatke koji se ticu uzrasta, zrelosti i drugih osobina licnosti maloljetnika, o sredini i prilikama u kojima živi, da bi se moglo odluciti da li ce se konkretni slucaj okoncati primjenom mjere policijskog upozorenja. (4) Prilikom izricanja policijskog upozorenja, maloljetniku se ukazuje na društvenu neprihvatljivost i štetnost njegovog ponašanja, posljedice koje takvo ponašanje može imati na njega, kao i na mogucnost vodenja prekršajnog postupka i izricanje prekršajne sankcije u slucaju ponovnog izvršenja prekršaja. (5) O donesenoj odluci policijski službenik obavještava maloljetnika, njegove zakonske zastupnike i organ starateljstva, kao i oštecenog, uz navodenje razloga za donošenje ove odluke. (6) Primjena mjere policijskog upozorenja iz ovog clana reguliše se posebnim podzakonskim aktom koji donosi ministar unutrašnjih poslova.

Svrha izricanja policijskog upozorenja
Clan 75.

Mjera policijskog upozorenja ima svrhu: 1) da se ne pokrece prekršajni postupak prema maloljetniku i 2) da se primjenom mjere policijskog upozorenja utice na pravilan razvoj maloljetnika i jacanje njegove licne odgovornosti da ubuduce ne bi cinio prekršaje.

Evidencija izrecenih mjera policijskog upozorenja
Clan 76.

Policijski organi vode evidenciju izrecenih mjera policijskog upozorenja koja nema karakter prekršajne evidencije o osudivanosti maloljetnika i ne mogu se upotrijebiti na bilo koji nacin koji bi štetio maloljetniku.

Primjena nacela oportuniteta
Clan 77.

(1) Sud može odluciti da nece pokretati prekršajni postupak prema maloljetniku, iako postoje dokazi da je pocinio prekršaj ako smatra da ne bi bilo cjelishodno da se vodi postupak s obzirom na prirodu prekršaja i okolnosti pod kojima je prekršaj ucinjen, raniji život maloljetnika i njegova licna svojstva. (2) Podatke o cjelishodnosti postupka, koji se ticu uzrasta, zrelosti i drugih osobina licnosti maloljetnika, o sredini i prilikama u kojima on živi pribavlja sud od nadležnog organa starateljstva, a podatke i mišljenje o cjelishodnosti pokretanja postupka može prikupljati i strucni savjetnik ako ga ima sud. (3) U slucaju iz stava 1. ovog clana, sud ce rješenjem odbaciti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, s obrazloženjem zbog cega je zahtjev odbacen, o cemu se obavještava maloljetnik, njegovi zakonski zastupnici i organ starateljstva radi preduzimanja mjera u okviru njegove nadležnosti.

Posebna znanja
Clan 78.

Sudije i policijski službenici koji postupaju u prekršajnim predmetima prema maloljetnicima moraju imati izraženu sklonost za vaspitanje, potrebe i interese mladih i

posebna znanja iz oblasti prava djeteta i prestupništva mladih (u daljem tekstu: posebna znanja).

Sastav suda
Clan 79.

(1) U prvom stepenu za prekršaje ucinjene u vrijeme maloljetstva, bez obzira na propisanu novcanu kaznu sudi sudija kao pojedinac. (2) Kada sudi u drugom stepenu, vijece drugostepenog suda sastavljeno je od troje sudija, odredenih rasporedom poslova u tom sudu. (3) Vijece sastavljeno od troje sudija, odlucuje o žalbama protiv odluka sudije i donosi druge odluke izvan usmenog pretresa kada je to odredeno ovim zakonom i propisano odredbama Zakona o krivicnom postupku Republike Srpske (vanpretresno vijece). (4) Ako nije moguce u potpunosti sastaviti vijece troje sudija sa posebnim znanjem iz oblasti prava djeteta i prestupništva mladih iz st. 2. i 3. ovog clana, obezbijedice se da najmanje jedan sudija ima posebna znanja, a koji ce istovremeno biti predsjednik vijeca. (5) Sastav vijeca, po pravilu, cine sudije razlicitog pola.

Zabrana sudenja u odsustvu
Clan 80.

(1) Maloljetniku se ne može suditi u odsustvu. (2) Prilikom ispitivanja maloljetnika i preduzimanja drugih radnji kojima maloljetnik prisustvuje, pristupice se obazrivo, tako da s obzirom na duševnu razvijenost i licna svojstva, vodenje prekršajnog postupka ne šteti razvoju njegove licnosti.

Obaveza svjedocenja
Clan 81.

(1) Niko ne može biti osloboden od dužnosti da svjedoci o okolnostima potrebnim za ocjenjivanje duševne razvijenosti maloljetnika, upoznavanje njegove licnosti i prilika u kojima živi. (2) Dužnosti svjedocenja oslobodeni su samo vjerski službenik, ispovjednik i branilac. (3) Kada svjedoci socijalni radnik organa starateljstva, njegovo ispitivanje se ne može odnositi na okolnosti ucinjenog prekršaja o kojima je saznao ispitujuci maloljetnika u postupku sacinjavanja socijalne anamneze i drugih izvještaja po zahtjevu suda.

Razdvajanje i spajanje postupka
Clan 82.

(1) Kada je maloljetnik ucestvovao u izvršenju prekršaja zajedno sa punoljetnim licima, postupak prema njemu ce se razdvojiti i sprovesti po odredbama cl. 73. do 98. ovog zakona. (2) Postupak prema maloljetniku može se voditi zajedno sa postupkom protiv punoljetnih lica i sprovodi se po odredbama poglavlja o maloljetnicima iz ovog zakona.

(3) Rješenje o spajanju, odnosno razdvajanju postupka donosi sudija kojem je dodijeljen predmet. (4) Protiv rješenja iz stava 3. ovog clana nije dozvoljena žalba.

Pravo organa starateljstva i zakonskih zastupnika
Clan 83.

O postupku prema maloljetnicima sud obavještava zakonske zastupnike maloljetnika i organ starateljstva koji u toku postupka mogu davati prijedloge i ukazivati na cinjenice i dokaze koji su važni za donošenje pravilne odluke.

Pozivanje, dovodenje maloljetnika i dostavljanje odluka i pismena
Clan 84.

(1) Maloljetnik se poziva preko zakonskog zastupnika, osim ako to nije moguce zbog potreba da se hitno postupa i iz drugih opravdanih razloga. (2) Mjeru dovodenja kojom se obezbjeduje prisustvo maloljetnika za uspješno vodenje prekršajnog postupka sprovodi sudska policija u civilnoj odjeci, vodeci racuna da to cine na neupadljiv nacin. (3) Dostavljanje odluka i pismena maloljetniku vrši se na nacin propisan u stavu 1. ovog clana, a odluke i druga pismena se dostavljaju i zakonskim zastupnicima maloljetnika.

Iskljucenje javnosti
Clan 85.
U postupku prema maloljetniku iskljucena je javnost.
Dužnost hitnog postupanja
Clan 86.

Organi koji ucestvuju u postupku prema maloljetniku, kao i drugi organi i ustanove od kojih se traže obavještenja, izvještaji ili mišljenja dužni su da postupaju najhitnije da bi se postupak što prije završio.

Sankcije prema maloljetnicima
Clan 87.

(1) Maloljetniku se mogu izreci vaspitne mjere upozorenja ili pojacanog nadzora. (2) Ako je zbog prirode prekršaja to neophodno, zaštitna mjera se može izreci maloljetniku uz vaspitnu mjeru.

Vrste vaspitnih mjera
Clan 88.

(1) Mjera upozorenja je sudski ukor. (2) Vaspitne mjere pojacanog nadzora su: pojacani nadzor od strane roditelja, usvojioca ili staraoca i pojacani nadzor nadležnog organa starateljstva.

(3) Vaspitne mjere pojacanog nadzora izricu se kada za vaspitavanje i razvoj maloljetnika treba preduzeti trajnije mjere vaspitanja i prevaspitavanja uz odgovarajuci strucni nadzor i pomoc.

Svrha vaspitnih mjera
Clan 89.

U okviru opšte svrhe prekršajnih sankcija, svrha prekršajnih sankcija prema maloljetnicima je da se pružanjem zaštite, brige, pomoci i nadzora, kao i obezbjedenjem opšteg i strucnog osposobljavanja utice na razvoj i jacanje licne odgovornosti maloljetnika, obezbijedi vaspitanje i pravilan razvoj njegove licnosti, da bi se obezbijedilo ponovno ukljucivanje maloljetnika u društvenu zajednicu.

Uslovi za izricanje vaspitnih mjera
Clan 90.

Prilikom izricanja vaspitnih mjera uzima se u obzir starost maloljetnika, stepen njegovog duševnog razvoja, psihicke osobine i motivi zbog kojih je pocinio prekršaj, dosadašnje vaspitanje, okolina i uslovi pod kojima je živio, težina prekršaja, da li mu je vec prije toga bila izrecena vaspitna mjera, kao i sve ostale okolnosti koje uticu na izbor vaspitne mjere kojom ce se najbolje postici svrha vaspitanja.

Sudski ukor
Clan 91.

(1) Sudski ukor se izrice kada se takvom mjerom može uticati na licnost maloljetnika i njegovo ponašanje i kada nije potrebno preduzeti trajnije vaspitne mjere, a narocito kada se iz njegovog odnosa prema pocinjenom prekršaju i njegove spremnosti da ubuduce ne cini prekršaje može zakljuciti da ce izrecenom vaspitnom mjerom biti postignuta svrha ove mjere. (2) Pri izricanju sudskog ukora, maloljetniku ce se ukazati na društvenu neprihvatljivost njegovog postupka i ukoliko ponovo pocini prekršaj, mogucnost izricanja i druge vaspitne mjere.

Pojacani nadzor roditelja, usvojioca ili staraoca
Clan 92.

(1) Mjeru pojacanog nadzora roditelja, usvojioca ili staraoca sud izrice ako su roditelji, usvojilac ili staralac propustili da vrše brigu i nadzor nad maloljetnikom, a u mogucnosti su da ovakvu brigu i nadzor vrše. (2) Pri izricanju mjere iz stava 1. ovog clana sud može roditelju, usvojiocu ili staraocu dati potrebna uputstva i naložiti mu odredene dužnosti u pogledu mjera koje treba preduzeti radi vaspitanja maloljetnika, njegovog lijecenja i otklanjanja štetnih uticaja na njega. (3) Pri izricanju mjere iz stava 1. ovog clana, sud odreduje da nadležni organ starateljstva provjerava njeno izvršavanje i ukazuje pomoc roditelju, usvojiocu ili staraocu. (4) Ova mjera može da traje najmanje šest mjeseci, a najviše godinu dana, s tim da sud naknadno odlucuje o prestanku mjere. (5) Kada organ starateljstva zadužen za sprovodenje ove mjere utvrdi da roditelj, usvojilac ili staralac ne postupa po posebnim uputstvima i ne saraduje sa strucnim licem, mora o tome obavijestiti sud.

Pojacani nadzor nadležnog organa starateljstva
Clan 93.

(1) Ako roditelji, usvojilac, odnosno staralac maloljetnika nisu u mogucnosti da vrše pojacani nadzor, maloljetnik se stavlja pod pojacani nadzor organa starateljstva. (2) Dok traje ova mjera, maloljetnik ostaje kod svojih roditelja, usvojilaca, odnosno kod drugih lica koja se o njemu brinu, a pojacani nadzor nad njim vrši lice nadležnog organa starateljstva ili drugo strucno lice koje odredi organ starateljstva. (3) Organ starateljstva brine se o školovanju maloljetnika, njegovom zaposlenju, odvajanju iz sredine koja na njega štetno utice, potrebnom lijecenju i sredivanju prilika u kojima živi. (4) Ova mjera može da traje najmanje šest mjeseci, a najviše godinu dana, s tim da sud naknadno odlucuje o prestanku mjere. (5) Kada organ starateljstva zadužen za sprovodenje mjere pojacanog nadzora utvrdi da roditelj ne postupa po posebnim uputstvima i ne saraduje sa strucnim licem, mora o tome obavijestiti sud.

Obustava izvršenja i izmjena odluke o vaspitnoj mjeri
Clan 94.

(1) Kada se poslije donošenja rješenja kojim je izrecena vaspitna mjera pojave okolnosti kojih nije bilo u vrijeme donošenja odluke ili se za njih nije znalo, a one bi bile od uticaja na donošenje odluke, ili ako se odluka ne može izvršiti usljed odbijanja maloljetnika ili njegovih roditelja, usvojioca, odnosno staraoca da postupe po izrecenoj vaspitnoj mjeri ili po nalogu onoga ko mjeru izvršava ili nastupe druge okolnosti predvidene zakonom, a one bi bile od uticaja za donošenje odluke, izvršenje izrecene mjere može se obustaviti ili se izrecena mjera može zamijeniti drugom odgovarajucom vaspitnom mjerom. (2) Kada su prestali razlozi zbog kojih je mjera izrecena, sud donosi odluku kojom se izrecena vaspitna mjera obustavlja.

Izvršenje vaspitnih mjera
Clan 95.

(1) Za izvršenje vaspitnih mjera pojacanog nadzora nadležan je organ starateljstva prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta maloljetnika u vrijeme kada je odluka kojom je mjera izrecena postala izvršna. (2) Organ starateljstva dužan je da po prijemu izvršne odluke kojom je vaspitna mjera pojacanog nadzora izrecena odredi službeno lice organa starateljstva ili drugo strucno lice koje ce mjeru sprovoditi i o tome obavještavati sud. (3) Sudija i strucni savjetnici suda, tamo gdje ih ima, prate izvršenje izrecene vaspitne mjere pojacanog nadzora. (4) Nadležni organ starateljstva dužan je da svaka tri mjeseca dostavlja izvještaj sudu o izvršenju vaspitnih mjera, a sudija može, kada nade da je to potrebno, tražiti izvještaj u kracem roku. (5) Izvještaji iz stava 4. ovog clana cine sastavni dio spisa.

Izricanje vaspitnih mjera za prekršaje u sticaju
Clan 96.

(1) Ako je maloljetnik pocinio više prekršaja u sticaju, sud ce pri izboru vaspitnih mjera jedinstveno cijeniti sve prekršaje i izreci samo jednu mjeru. (2) Na nacin iz stava 1. ovog clana sud ce postupiti ako se poslije izrecene vaspitne mjere utvrdi da je maloljetnik prije ili poslije njenog izricanja pocinio prekršaj.

Dejstvo punoljetnosti
Clan 97.

(1) Ako je maloljetni pocinilac prekršaja prije ili u toku postupka postao punoljetan, primjenjivace se odredbe o maloljetnicima. (2) Ako je maloljetnik postao punoljetan poslije donošenja odluke kojom je izrecena vaspitna mjera, obustavlja se izvršenje te mjere ako je navršio 23 godine.

Evidencija o izrecenim vaspitnim mjerama
Clan 98.

(1) Evidenciju o izrecenim vaspitnim mjerama vode nadležni organi starateljstva na osnovu propisa koje donosi ministarstvo nadležano za poslove socijalne zaštite. (2) Podaci o izrecenim vaspitnim mjerama mogu se dati samo sudu, organima unutrašnjih poslova i organima starateljstva u vezi sa prekršajnim postupkom koji se vodi prema licu kome je izrecena vaspitna mjera. (3) Lica koja su na bilo koji nacin došla do podataka iz stava 2. ovog clana, ne smiju upotrijebiti te podatke na nacin koji bi bio od štete za rehabilitaciju lica protiv koga je voden prekršajni postupak. (4) Podaci o izrecenoj vaspitnoj mjeri brišu se iz evidencije nakon proteka roka od tri godine od dana kada je prestalo izvršenje vaspitne mjere, a u svakom slucaju kada evidentirano lice navrši 23 godine.

GLAVA VII

ZASTARJELOST

Zastarjelost pokretanja i vodenja prekršajnog postupka
Clan 99.

(1) Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ni voditi: 1) za prekršaje za koje je propisana novcana kazna do 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju do 15 dana, kada protekne godinu dana od dana kada je prekršaj izvršen i 2) za prekršaje za koje je propisana novcana kazna veca od 3.000 KM ili kazna zatvora u trajanju dužem od 15 dana, kada protekne dvije godine od dana kada je prekršaj izvršen. (2) Za poreske, carinske i finansijske prekršaje zakonom se mogu odrediti rokovi duži od rokova iz stava 1. ovog clana, ali ne duži od tri godine. (3) Zastarjelost za pokretanje i vodenje prekršajnog postupka prema odgovornom licu u pravnom licu cijeni se prema zastarjelosti za preduzimanje prekršajnog postupka prema pravnom licu ako je za isti prekršaj propisana kazna i za pravno lice.

Zastarjelost izvršenja kazne
Clan 100.

Izrecena novcana kazna i kazna zatvora ne može se izvršiti ako je od dana pravosnažnosti rješenja, odnosno izvršnog prekršajnog naloga proteklo pet godina, s tim što zastarjelost izvršenja kazne zatvora ne može nastupiti ako je izvršenje kazne u toku.

Zastarjelost izvršenja zaštitnih mjera
Clan 101.

Zastarjelost izvršenja zaštitnih mjera propisanih ovim zakonom nastupa kada protekne godinu dana od dana pravosnažnosti rješenja, odnosno izvršnog prekršajnog naloga, kojim su te zaštitne mjere izrecene.

Zastarjelost izvršenja vaspitnih mjera
Clan 102.

Zastarjelost izvršenja vaspitnih mjera propisanih ovim zakonom nastupa kada protekne godinu dana od dana pravosnažnosti rješenja kojim su te vaspitne mjere izrecene.

Tok i prekid zastarjelosti pokretanja i vodenja
prekršajnog postupka i izvršenja zaštitnih mjera
Clan 103.

(1) Zastarjelost za pokretanje i vodenje prekršajnog postupka pocinje od dana kada je prekršaj izvršen. (2) Zastarjelost ne tece za vrijeme za koje se po zakonu gonjenje, odnosno izvršenje zaštitne mjere ne može otpoceti ili nastaviti. (3) Zastarjelost se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi gonjenja pocinioca prekršaja ili izvršenja zaštitne mjere. (4) Svakim prekidom zastarjelost pocinje ponovo teci, ali bez obzira na prekide, zastarjelost u svakom slucaju nastaje kada protekne dva puta onoliko vremena koliko je propisano u cl. 99. i 101. ovog zakona. (5) Ako je rijec o kazni zatvora iz opozvane uslovne osude, zastarjelost pocinje teci danom pravosnažnosti odluke o opozivu. (6) Zastarjelost izvršenja kazne zatvora, odnosno zatvora kojima je zamijenjena neplacena novcana kazna i zastarjelost izvršenja zaštitnih mjera ne tece za vrijeme njihovog izvršavanja. (7) Na rokove zastarjelosti prekršajnog gonjenja i izvršenja prekršajne sankcije primjenjuje se propis koji je važio u vrijeme ucinjenog prekršaja.

Zastarjelost izvršenja oduzimanja imovinske koristi i troškova prekršajnog postupka
Clan 104.

Izvršenje odluke o oduzimanju imovinske koristi i troškovima prekršajnog postupka zastarijeva po proteku pet godina od pravosnažnosti odluke kojom je oduzeta imovinska korist i odluceno o troškovima prekršajnog postupka.

GLAVA VIII

OSNOVNA PRAVILA PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Pravicno vodenje postupka
Clan 105.

(1) Pravilima prekršajnog postupka ovog zakona omogucava se pravicno vodenje prekršajnog postupka, zaštita ljudskih prava, pravilno utvrdivanje cinjenica i zakonito odlucivanje o prekršajnoj odgovornosti, tako da niko nevin ne bude kažnjen, a da se pociniocu prekršaja izrekne kazna ili da se prema njemu primijeni druga prekršajna sankcija. (2) Prije donošenja pravosnažne odluke o prekršaju, okrivljenom može biti ograniceno ostvarivanje sloboda i prava samo pod uslovima propisanim ovim zakonom. (3) Ako ovim zakonom nisu uredena pojedina pitanja prekršajnog postupka, na ta pitanja shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivicnom postupku Republike Srpske: Osnovna nacela, Mjesna nadležnost, Spajanje i razdvajanje postupka, Prenošenje mjesne nadležnosti, Posljedice nenadležnosti, Izuzece, Branilac, Podnesci i zapisnici, Rokovi, Troškovi krivicnog postupka, Imovinskopravni zahtjevi, Pretresanje stana, prostorija i lica, Privremeno oduzimanje predmeta i imovine, Ispitivanje osumnjicenog, Saslušanje svjedoka, Uvidaj i rekonstrukcija, Vještacenje, Glavni pretres, Žalba na presudu prvostepenog suda, Postupak protiv pravnih lica, Postupak za primjenu mjera bezbjednosti, za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivicnim djelom i za opozivanje uslovne osude, Postupak za pružanje medunarodne pravne pomoci, Postupak za naknadu štete, rehabilitaciju i ostvarivanje drugih prava lica bez osnova osudenih i neosnovano lišenih slobode. (4) Ovlašcenja tužioca uredena Zakonom o krivicnom postupku Republike Srpske, shodno se primjenjuju i na ovlašceni organ u prekršajnom postupku.

Slobodna ocjena dokaza i pravno nevaljani dokazi
Clan 106.

(1) Postojanje ili nepostojanje cinjenica na kojima zasniva odluku, sud cijeni po svom slobodnom uvjerenju, pri cemu nije ogranicen posebnim formalnim pravilima. (2) Sudska odluka se ne može zasnivati na dokazima koji su pribavljeni povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih Medunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavom Republike Srpske.

Ekonomicnost postupka
Clan 107.

Sud je dužan da postupak sprovede bez odugovlacenja i da onemoguci svaku zloupotrebu prava koja pripadaju licima koja ucestvuju u postupku.

Dvostepenost prekršajnog postupka
Clan 108.

Protiv odluke donesene u prvom stepenu može se izjaviti žalba ako ovim zakonom nije drugacije propisano.

GLAVA

IX NADLEŽNOST I IZUZECE

1. Nadležnost

Nadležnost sudova
Clan 109.

Sudovi u Republici Srpskoj su stvarno nadležni da odlucuju o prekršajima koji su propisani zakonima i drugim propisima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, gradova i opština, a koji su pocinjeni na teritoriji Republike Srpske.

Stvarna nadležnost
Clan 110.

(1) Osnovni sudovi su stvarno nadležni da odlucuju u prvom stepenu, a u drugom stepenu odlucuje nadležni okružni sud osnovan za podrucje osnovnih sudova. (2) Osnovni sudovi u sjedištu okružnih sudova su stvarno nadležni u prekršajnim predmetima iz oblasti poreza i carina.

Mjesna nadležnost
Clan 111.
Mjesno nadležan je sud na cijem podrucju je pocinjen prekršaj.
Sastav suda
Clan 112.

(1) Prekršajni postupak u prvom i drugom stepenu vodi sudija pojedinac, osim u slucajevima predvidenim ovim zakonom, kada odlucuje vijece. (2) U prekršajnom postupku odlucuje vijece u sastavu troje sudija, u slucajevima propisanim ovim zakonom, kao i odredbama Zakona o krivicnom postupku Republike Srpske koje upucuju na krivicno vijece.

2. Izuzece

Izuzece
Clan 113.

Sudija koji ucestvuje u postupku izuzece se po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranaka, branioca ili oštecenog kada postoji neki od osnova za izuzece.

Izuzece sudije
Clan 114.
Sudija koji ucestvuje u prekršajnom postupku izuzece se ako:

1) je oštecen prekršajem, 2) mu je okrivljeni, branilac okrivljenog, predstavnik okrivljenog pravnog lica, podnosilac zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, ošteceni ili njegov zakonski zastupnik, odnosno punomocnik, supružnik ili srodnik po krvi u prvoj liniji do bilo kojeg stepena srodstva, u pobocnoj liniji do cetvrtog stepena, a po tazbinskom srodstvu do drugog stepena, 3) je sa okrivljenim predstavnikom okrivljenog pravnog lica, braniocem okrivljenog, službenim licem, koji je u ime ovlašcenih organa podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili oštecenim u odnosu sa staraocem, stranaka, usvojioca, usvojenika, hranitelja ili hranjenika, 4) je u istom predmetu postupao prije pokretanja prekršajnog postupka ili kao službeno lice u ime ovlašcenog organa podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili je ucestvovao kao predstavnik okrivljenog pravnog lica, branilac okrivljenog, zakonski zastupnik ili punomocnik oštecenog ili je saslušan kao svjedok ili vještak, 5) je u istom predmetu ucestvovao u donošenju prvostepenog rješenja i 6) postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost.

Dužnost sudije kad postoje razlozi za izuzece
Clan 115.

Sudija koji ucestvuje u prekršajanom postupku, cim sazna da postoji neki od razloga za izuzece iz clana 114. stav 1. t. 1) do 5) ovog zakona, dužan je da prekine svaki rad u tom predmetu i da o tome obavijesti predsjednika suda, koji ce odrediti drugog sudiju.

Podnošenje zahtjeva za izuzece
Clan 116.

(1) Izuzece sudije zbog postojanja nekog od razloga za izuzece iz clana 104. ovog zakona, mogu tražiti okrivljeni i ovlašceni podnosilac zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. (2) Izuzece se može tražiti samo za poimenicno odredenog sudiju koji postupa u odredenom predmetu. (3) Stranka je dužna da u zahtjevu navede okolnosti zbog kojih smatra da postoje neki od zakonskih razloga za izuzece.

Postupanje u slucaju podnesenog zahtjeva za izuzece
Clan 117.

Kada sudija koji je ucestvovao u prekršajnom postupku sazna da je podnesen zahtjev za njegovo izuzece, dužan je da odmah obustavi svaki rad na predmetu, ako je rijec o izuzecu iz clana 114. stav 1. tacka 6) ovog zakona i može do donošenja rješenja o izuzecu preduzimati samo one radnje za koje postoji opasnost od odgadanja.

Izuzece drugih ucesnika u postupku
Clan 118.

Odredbe o izuzecu sudija shodno ce se primjenjivati i na zapisnicare, sudske tumace i vještake.

Odlucivanje o zahtjevu za izuzece
Clan 119.

(1) O zahtjevu za izuzece odlucuje predsjednik suda. (2) Ako se traži izuzece predsjednika suda, rješenje o izuzecu donosi predsjednik drugostepenog suda. (3) Ako se traži izuzece sudije drugostepenog suda, rješenje o izuzecu donosi se na opštoj sjenica tog suda. (4) O izuzecu zapisnicara, sudskog tumaca i vještaka odlucuje sudija koji vodi prekršajni postupak. (5) Protiv rješenja o izuzecu nije dozvoljena posebna žalba.

GLAVA X

SUBJEKTI PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Stranke i ucesnici u postupku
Clan 120.
(1) Stranke u prekršajnom postupku su:
1) ovlašceni podnosilac zahtjeva,
2) okrivljeni i
3) ošteceni koji je podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
(2) Ucesnici u prekršajnom postupku su:
1) branilac okrivljenog,
2) zakonski zastupnik ili punomocnik okrivljenog,
3) ošteceni i
4) drugo lice kada je to zakonom odredeno.
Ovlašceni podnosioci zahtjeva
Clan 121.

(1) Ovlašceni podnosioci zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka su ovlašceni organi iz clana 11. ovog zakona. (2) Ošteceni može pokrenuti prekršajni postupak samo ako nije izdat prekršajni nalog, odnosno ako nije podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka u roku od 60 dana od dana cinjenja prekršaja ili u roku od 60 dana od odustajanja od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka u smislu clana 161. stav 1. ovog zakona. (3) Okrivljeni može pokrenuti prekršajni postupak zahtjevom za sudsko odlucivanje pod uslovima propisanim ovim zakonom. (4) Ukoliko tužilac za odredeno djelo nade da ima obilježja prekršaja, predmet ce ustupiti nadležnom ovlašcenom organu.

Okrivljeni
Clan 122.
Okrivljeni može biti:
1) fizicko lice,
2) preduzetnik,
3) pravno lice i
4) odgovorno lice.
Okrivljeno pravno lice
Clan 123.

(1) Okrivljeno pravno lice u prekršajnom postupku zastupa njegov predstavnik, koji je ovlašcen da preduzima sve radnje koje može preduzeti i okrivljeni. (2) Zastupnik okrivljenog pravnog lica je lice ovlašceno da pravno lice predstavlja ili zastupa na osnovu zakona, akta nadležnog državnog organa ili statuta, odnosno drugog opšteg akta pravnog lica. (3) Pravno lice može za svog predstavnika odrediti i drugo lice iz reda svojih clanova ili drugog zaposlenog u tom pravnom licu. (4) Predstavnik okrivljenog pravnog lica iz st. 1. i 3. ovog clana mora da ima pismeno ovlašcenje (punomoc) organa koji ga je odredio za predstavnika. (5) Predstavnik okrivljenog pravnog lica može biti samo jedno lice. (6) Pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu koji imaju status okrivljenih u istoj stvari mogu imati svaki svog branioca ili zajednickog branioca.

Predstavnik okrivljenog stranog pravnog lica
Clan 124.

Predstavnik okrivljenog stranog pravnog lica je lice koje upravlja dijelom stranog pravnog lica, poslovnom jedinicom ili predstavništvom koje obavlja djelatnost na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Lica koja ne mogu biti predstavnici pravnog lica
Clan 125.

(1) Predstavnik okrivljenog pravnog lica ne može biti odgovorno lice u pravnom licu protiv koga se vodi postupak za isti prekršaj, osim u slucaju ako je to lice jedini clan tog pravnog lica. (2) U slucaju iz stava 1. ovog clana sud je dužan da pozove pravno lice da u roku od osam dana odredi drugog predstavnika. (3) Sud u prvom pozivu okrivljeno pravno lice poziva da pismenim putem odredi svog predstavnika i dostavi dokaz da je to lice u skladu sa ovim zakonom ovlašceno da predstavlja pravno lice, a pismeno ovlašcenje dostavi sudu o licu koje ce ga zastupati prije zapocinjanja postupka ili ce predstavnik pravnog lica prilikom preduzimanja prve radnje u postupku sudu predati punomoc. (4) Ako okrivljeno pravno lice ne postupi u skladu sa stavom 3. ovog clana ili sud ocijeni da, u slucaju iz stava 1. ovog clana, postoji sukob interesa izmedu pravnog lica i odgovornog lica, sud ce rješenjem odrediti kao predstavnika drugo lice zaposleno u tom pravnom licu.

(5) Ako takvog lica nema, sud ce rješenjem odrediti pravnom licu branioca po službenoj dužnosti, koji ce imati sva ovlašcenja za predstavljanje pravnog lica. (6) Ukoliko su ispunjeni uslovi za vodenje postupka u odsustvu predstavnika okrivljenog pravnog lica, nece se primjenjivati odredbe st. 4. i 5. ovog clana. (7) Protiv rješenja donesenog na osnovu st. 4. i 5. ovog clana, nije dozvoljena posebna žalba.

Branilac
Clan 126.

(1) Branilac okrivljenog može biti advokat koga u postupku može zamijeniti advokatski pripravnik sa položenim pravosudnim ispitom. (2) Branilac je dužan da prije preduzimanja prve radnje u postupku sudu preda potpisanu punomoc od okrivljenog, a okrivljeni može braniocu dati i usmenu punomoc na zapisnik kod suda koji vodi postupak. (3) Prava i dužnosti branioca prestaju kada okrivljeni opozove punomoc i o tome obavijesti sud, a u svakom slucaju pravosnažnim okoncanjem prekršajnog postupka. (4) Branioca okrivljenom, osim ako se on tome izricito ne protivi, mogu uzeti i njegov zakonski zastupnik, bracni ili vanbracni supružnik, srodnik u pravoj liniji, usvojilac, usvojenik, brat, sestra ili hranilac. (5) Jedan advokat može u istom postupku ili odvojenim postupcima biti zajednicki branilac za dva ili više okrivljenih, samo ako to nije protivno interesima njihovih odbrana. (6) Branilac ne može biti: 1) okrivljeni, 2) ošteceni i 3) bracni ili vanbracni supružnik okrivljenog, oštecenog, tužioca ili sudije, njihov srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobocnoj do cetvrtog stepena ili po tazbini do drugog stepena. (7) Branilac ne može biti lice koje je pozvano kao svjedok, osim ako je po zakonu oslobodeno od dužnosti svjedocenja i izjavilo da nece svjedociti, kao i lice koje je u istom predmetu postupalo kao sudija ili kao neki od drugih ovlašcenih podnosilaca zahtjeva. (8) Branilac može u postupku u korist okrivljenog preduzimati sve radnje koje može preduzimati i okrivljeni.

Ošteceni i drugi ucesnici u postupku
Clan 127.

(1) U smislu ovog zakona, ošteceni je lice cije je neko licno ili imovinsko pravo povrijedeno ili ugroženo prekršajem. (2) Ošteceni ima pravo da sam ili posredstvom svog zakonskog zastupnika ili punomocnika: 1) podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka u slucajevima propisanim ovim zakonom, 2) podnosi dokaze, daje prijedloge i istice imovinskopravni zahtjev za naknadu štete ili vracanje stvari i 3) izjavljuje žalbu na odluku koja je donesena povodom njegovog zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. (3) Ošteceni se u postupku može ispitati kao svjedok. (4) Ako ošteceni kao podnosilac zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka umre u toku roka za podnošenje zahtjeva ili u toku postupka koji se vodi po njegovom zahtjevu,

njegov bracni supružnik, vanbracni supružnik, djeca, roditelji, braca i sestre, usvojilac i usvojenik mogu, u roku od 30 dana od njegove smrti, podnijeti zahtjev ili dati izjavu da se postupak nastavlja. (5) Ucesnik u postupku je i lice koje nije ošteceno prekršajem, ali je od njega privremeno oduzet predmet ili se predlaže oduzimanje predmeta kao predmeta kojim je ucinjen prekršaj.

GLAVA XI

PODNESCI, ZAPISNICI I ROKOVI

Predaja podnesaka
Clan 128.

(1) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, pravni lijekovi i drugi podnesci predaju se sudu u pisanoj formi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. (2) Sud vodi zapisnik o svakoj radnji koju preduzima u toku postupka.

Shodna primjena
Clan 129.

Odredbe Zakona o krivicnom postupku Republike Srpske o podnescima i zapisnicima, shodno se primjenjuju i u prekršajnom postupku, ako ovim zakonom nije drugacije propisano.

Dužina roka
Clan 130.

(1) Rokovi propisani ovim zakonom ne mogu se produžiti, osim kada to zakon izricito dozvoljava. (2) Ako je u pitanju rok koji je ovim zakonom propisan radi zaštite prava na odbranu i drugih procesnih prava okrivljenog, taj rok se može skratiti ako to zahtijeva okrivljeni u pisanoj formi ili usmeno na zapisnik kod suda.

GLAVA XII

PRIJEDLOG ZA VRACANjE U PREÐAŠNjE STANjE

Podnošenje prijedloga
Clan 131.
Prijedlog za vracanje u predašnje stanje mogu podnijeti:

1) okrivljeni koji je iz opravdanih razloga propustio rok za izjavljivanje žalbe, kao i u slucaju iz clana 187. stav 1. ovog zakona i 2) okrivljeni i podnosilac zahtjeva koji zbog propuštanja prisustva na pretresu nemaju pravo žalbe na odluku iz cl. 188, 189. i 190. ovog zakona.

Vracanje u predašnje stanje okrivljenog koji je propustio rok za izjavljivanje žalbe
Clan 132.

(1) Okrivljenom koji iz opravdanih razloga propusti rok za izjavljivanje žalbe na odluku sud ce rješenjem dozvoliti vracanje u predašnje stanje radi izjavljivanja žalbe ako, u roku od osam dana od dana prestanka uzroka zbog kojeg je propušten rok, podnese prijedlog za vracanje u predašnje stanje i ako istovremeno sa prijedlogom preda žalbu. (2) Poslije isteka 90 dana od propuštanja roka ne može se tražiti vracanje u predašnje stanje. (3) Prijedlog za vracanje u predašnje stanje podnosi se sudu koji je donio prvostepenu odluku. (4) Prijedlog za vracanje u predašnje stanje, po pravilu, ne zadržava izvršenje rješenja, ali sud nadležan za rješavanje molbe može odluciti da se sa izvršenjem zastane do donošenja odluke o molbi.

Odlucivanje o vracanju u predašnje stanje
Clan 133.

(1) O vracanju u predašnje stanje odlucuje sud koji je donio prvostepenu odluku koja se pobija žalbom. (2) Kada sud dozvoli vracanje u predašnje stanje zbog propuštenog roka za žalbu, žalbu sa spisima predmeta dostavice na rješavanje neposredno višem sudu. (3) Protiv rješenja kojim se dozvoljava vracanje u predašnje stanje nije dozvoljena žalba. (4) Kada je okrivljeni izjavio žalbu na rješenje kojim se ne dozvoljava vracanje u predašnje stanje, sud je dužan da ovu žalbu, zajedno sa žalbom na prvostepenu odluku i spisima, dostavi neposredno višem sudu na rješavanje. (5) Ako neposredno viši sud dozvoli vracanje u predašnje stanje zbog propuštenog roka za žalbu, istim rješenjem ce odluciti o žalbi izjavljenoj protiv prvostepene odluke.

Vracanje u predašnje stanje zbog propuštanja pojavljivanja na pretresu
Clan 134.

(1) Okrivljeni koji je proglašen krivim u odsustvu u skladu sa clanom 187. stav 1. ovog zakona, odnosno okrivljeni kome je zbog propuštanja da se pojavi na pretresu sud rješenjem utvrdio da je prekršajni nalog konacan i izvršan, u skladu sa clanom 188. st. 1. i 2. ovog zakona, može podnijeti prijedlog za vracanje u predašnje stanje, u roku od osam dana od prijema sudske odluke (dana prestanka razloga zbog kojeg je rok propušten), ali ne nakon proteka roka od 30 dana od dana donošenja sudske odluke. (2) Iz istih razloga i u istom roku kao u stavu 1. ovog clana, podnosilac zahtjeva može podnijeti prijedlog za vracanje u predašnje stanje na rješenje o obustavi postupka, donesenog u skladu sa clanom 189. stav 1. ovog zakona. (3) Sud ce usvojiti prijedlog za vracanje u predašnje stanje ako okrivljeni dokaže: 1) da je propuštanje pojavljivanja na pretresu nastalo zbog opravdanih razloga i 2) da mu nije uredno urucen poziv za pretres.

(4) Sud ce usvojiti prijedlog za vracanje u predašnje stanje podnosiocu zahtjeva ako dokaže da je do propuštanja pojavljivanja došlo zbog opravdanih razloga.

Posljedice podnošenja prijedloga
Clan 135.

(1) Ako usvoji prijedlog za vracanje u predašnje stanje, sud ce: 1) staviti prekršajni nalog ili odluku o prekršaju van snage i 2) odrediti dan i vrijeme održavanja novog pretresa i o tome obavijestiti okrivljenog, odnosno kažnjenog i podnosioca zahtjeva. (2) Ako prijedlog za vracanje u predašnje stanje podnese samo jedan okrivljeni, a drugi okrivljeni ne podnesu takav prijedlog, sud ce rješenjem kojim dozvoljava vracanje odrediti da se vracanje dozvoljava samo u odnosu na tog okrivljenog i samo u odnosu na njega zakazati usmeni pretres. (3) Ako okrivljeni, odnosno kažnjeni propusti da se pojavi na dan i u vrijeme odredeno za novi pretres, sud ce prvobitni prekršajni nalog ili odluku ostaviti na snazi. (4) Sud ce donijeti rješenje kojim se obustavlja prekršajni postupak, odnosno potvrditi rješenje o obustavi ili prekršajni nalog staviti van snage, ako je prekršajni postupak pokrenut zahtjevom za sudsko odlucivanje, ako se okrivljeni, odnosno kažnjeni pojavi na dan i u vrijeme odredeno za novi pretres, a predstavnik podnosioca zahtjeva propusti da se pojavi.

GLAVA XIII

DOSTAVLjANjE PISMENA I RAZMATRANjE SPISA

Nacin dostavljanja
Clan 136.

(1) Dostavljanje pismena vrši se poštom, telefaksom, odnosno elektronskim putem ili ga vrši organ preko službenog lica ili preko lica koje je registrovano za obavljanje dostavljanja fizickim ili elektronskim putem. (2) Lice kome pismeno treba da se dostavi može biti pozvano radi prijema izuzetno kada to zahtijeva priroda ili znacaj pismena koje treba uruciti. (3) Ako okrivljenom koji nema branioca treba dostaviti odluku kojom mu je izrecena kazna zatvora, a odluka se ne može na drugi nacin dostaviti, sud može okrivljenom postaviti branioca po službenoj dužnosti koji ce razmotriti spise i po potrebi podnijeti žalbu. (4) Dostava pravnim licima vrši se predajom pismena licu ovlašcenom za primanje pismena ili drugom licu koje radi za pravno lice. (5) Nacin dostavljanja odreduje organ cije se pismeno dostavlja.

Vrijeme i mjesto dostavljanja
Clan 137.

Dostavljanje se vrši svakim radnim danom od 7.00 do 20.00 casova u stanu ili na radnom mjestu lica kome se dostava treba izvršiti ili u prostorijama nadležnog organa kada se to lice u njima zatekne.

Lice ovlašceno za dostavljanje
Clan 138.

Lice koje vrši dostavljanje dužno je da na zahtjev lica kome se dostavljanje vrši dokaže svojstvo lica ovlašcenog za dostavljanje.

Obavezno licno dostavljanje
Clan 139.

(1) Uciniocu prekršaja ce se licno dostaviti prekršajni nalog, zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, poziv za usmeni pretres i odluka od cijeg dostavljanja pocinje da tece rok za žalbu. (2) Kada se lice iz stava 1. ovog clana ne zatekne u stanu, poslovnoj prostoriji ili na radnom mjestu, a nije utvrdeno da je to lice odsutno, dostavljac ce pismeno vratiti pošti, odnosno organu koji ga šalje, ukoliko se pismeno ne dostavlja putem pošte, a licu kome se pismeno dostavlja ce u poštanskom sanducetu ili na vratima stana, poslovnog prostora ili na drugom odgovarajucem mjestu ostaviti pismeno saopštenje gdje se pismeno nalazi i da ga mora preuzeti u roku od pet dana. (3) Dostavljac je dužan da saopštenje iz stava 2. ovog clana potpiše i da na pismenu koje vrati pošti, odnosno organu, oznaci gdje je ostavio saopštenje. (4) Smatra se da je dostavljanje izvršeno na dan kada lice kome je pismeno namijenjeno preuzme pismeno. (5) Ako lice u roku od osam dana od dana ostavljanja saopštenja ne preuzme pismeno, smatra se da je dostavljanje izvršeno istekom osmog dana od dana ostavljanja saopštenja. (6) Sud je dužan, na pismena iz stava 1. ovog clana, u gornjem lijevom uglu adresne strane, upisati oznaku „obavezna licna dostava“. (7) Ako poštanski dostavljac ustanovi da je primalac odselio sa date adrese, pokušace utvrditi novu adresu, te sudsko pismeno vratiti pošiljaocu sa podacima o novoj adresi, osim u slucaju ako je nova adresa primaoca u dostavnom podrucju te iste pošte, pri cemu ce se pokušati urucenje sudskog pisma na novoj adresi. (8) Ako je utvrdeno da se pocinilac prekršaja ne nalazi na adresi prijavljenoj u evidenciji o prebivalištu i boravištu državljana BiH koju vodi nadležni organ, dostavljanje pismena ce se izvršiti u smislu odredaba clana 145. ovog zakona.

Posredno dostavljanje
Clan 140.

(1) Pismena za koja u ovom zakonu nije odredeno da se moraju licno dostaviti dostavljaju se takode licno, ali takva pismena, u slucaju kada se primalac ne zatekne u svom stanu, mogu se predati nekom od odraslih clanova njegovog domacinstva. (2) Ako se dostavljanje vrši na radnom mjestu lica kome pismeno treba dostaviti, a to lice se tu ne zatekne, dostavljanje se može izvršiti licu koje je zaposleno na istom radnom mjestu, ako ono pristane da primi pismeno. (3) Dostavljanje advokatu može se izvršiti i predajom pismena licu zaposlenom u advokatskoj kancelariji. (4) Dostavljanje u skladu sa st. 1. i 2. ovog clana ne može se izvršiti licu koje u istom postupku ucestvuje sa suprotnim interesom.

Vracanje pismena organu koji ga je izdao
Clan 141.
Ako se utvrdi da je lice kome dostavljanje treba izvršiti odsutno i da mu lica iz clana
  1. ovog zakona ne mogu pismeno na vrijeme predati, pismeno ce se vratiti organu koji ga je dostavio, uz naznacenje gdje se odsutni nalazi.
Pretpostavljeno dostavljanje
Clan 142.

(1) Ako se dostavljanje ne može izvršiti na nacin iz clana 140. ovog zakona, a nije utvrdeno da je lice kome dostavljanje treba izvršiti odsutno, dostavljac ce vratiti pismeno organu koji ga dostavlja, ili pošti, ako se dostavljanje vrši poštom. (2) U poštanskom sanducetu ili na vratima stana, poslovne prostorije ili radnog mjesta lica kome dostavljanje treba izvršiti, dostavljac ce pricvrstiti pismeno saopštenje o tome gdje se pismeno nalazi, pri cemu se smatra da je time dostavljanje izvršeno, a dostavljac ce oznaciti razlog takvog dostavljanja, kao i dan kada je saopštenje pricvrstio na vrata i stavice svoj potpis. (3) O dostavljanju izvršenom na nacin iz stava 1. ovog clana, obavijestice se organ koji je odredio dostavljanje.

Dostavljanje elektronskim putem Clan 143.

(1) Dostavljanje pismena elektronskim putem obavlja se u skladu sa posebnim zakonom. (2) Smatra se da je dostavljanje izvršeno na dan kada lice kome se pismeno dostavlja svojim elektronskim potpisom potvrdi prijem pismena, odnosno istekom osmog dana od dana registrovanja obavještenja da je pismeno upuceno elektronskim putem.

Odbijanje prijema
Clan 144.

(1) Ako lice kome je pismeno upuceno, odnosno lice koje je za njega dužno da primi pismeno, bez zakonskog razloga odbije da primi pismeno, dostavljac ce ga ostaviti u poštanskom sanducetu ili u stanu ili prostoriji u kojoj je to lice zaposleno ili ce pismeno pricvrstiti na vratima stana ili prostorije. (2) Kada je dostavljanje izvršeno na nacin iz stava 1. ovog clana, dostavljac ce zabilježiti na dostavnici dan, cas i razlog odbijanja prijema, kao i mjesto gdje je pismeno ostavio i smatra se da je time dostavljanje izvršeno. (3) Ako lice odbije da primi prekršajni nalog na licu mjesta, ovlašceno službeno lice ce na prekršajnom nalogu zabilježiti dan, cas i razlog odbijanja i smatra se da je dostavljanje izvršeno. (4) Sudsko pismeno koje se ne može uruciti primaocu iz razloga što je primalac nepoznat na datoj adresi, umro, odselio ili otputovao na duži period, pošta je dužna istog ili sljedeceg dana od dana pokušaja dostave, vratiti pošiljaocu. (5) U slucaju iz stava 4. ovog clana poštanski dostavljac obavezan je na odredenom mjestu na povratnici navesti razlog zašto sudsko pismeno nije moglo biti uruceno (umro, nepoznat, odselio ili otputovao) i to potvrditi svojim potpisom.

Promjena prebivališta, odnosno boravišta ili sjedišta
Clan 145.

(1) Kada okrivljeni u toku prekršajnog postupka promijeni adresu, koja je evidentirana kod nadležnog organa koji vodi evidenciju o prebivalištu i boravištu državljana BiH, odnosno registrovanu adresu sjedišta pravnog lica kod nadležnog suda, dužan je da o tome odmah obavijesti sud koji vodi postupak. (2) Ako okrivljeni ne obavijesti sud o promjeni adrese, a dostavljac ne može da sazna gdje se odselio, sud ce odrediti da se sva dalja dostavljanja za njega vrše na oglasnoj tabli suda koji vodi postupak. (3) Dostavljanje se smatra izvršenim po isteku osam dana od dana stavljanja pismena na oglasnu tablu suda koji vodi postupak.

Posebni slucajevi dostavljanja
Clan 146.

(1) Vojnim licima, pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, sudske policije, straže u organu uprave nadležnom za izvršenje krivicnih sankcija i u ustanovama u kojima su smještena lica lišena slobode i zaposlenim u suvozemnom, rijecnom i vazduhoplovnom saobracaju poziv se dostavlja posredstvom njihove komande, odnosno neposrednog starješine, a po potrebi, mogu im se na taj nacin dostavljati i ostala pismena. (2) Licima lišenim slobode pismena se dostavljaju u sudu ili posredstvom organa uprave nadležnog za izvršenje krivicnih sankcija ili ustanove u kojoj su smještena. (3) Licima koja uživaju pravo imuniteta u Bosni i Hercegovini, ako medunarodnim ugovorima nije drugacije predvideno, pismena se dostavljaju posredstvom ministarstva nadležnog za inostrane poslove. (4) Državljanima Bosne i Hercegovine u drugoj državi, ako nije rijec o zamolnicama domacih sudova za medunarodnu pravnu pomoc, pismena se dostavljaju posredstvom diplomatskog ili konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine, pod uslovom da se druga država ne protivi takvom nacinu dostavljanja i da lice kome se dostavlja dobrovoljno pristane da primi pismeno. (5) Ovlašceni službenik diplomatskog ili konzularnog predstavništva potpisuje dostavnicu kao dostavljac ako je pismeno uruceno u predstavništvu, a ako je pismeno dostavljeno poštom, potvrduje to na dostavnici. (6) Pozivi i odluke koje se donose do završetka pretresa za lica koja ucestvuju u postupku, osim za okrivljenog, mogu se predati ucesniku u postupku koji pristane da ih uruci licu kome su upuceni, ako sud smatra da je na taj nacin zagarantovano njihovo dostavljanje. (7) Pozivi, osim prvog poziva i pojedina obavještenja, mogu se ucesnicima u postupku saopštiti telefonom ili elektronskom poštom (e-mail), o cemu ce se saciniti službena zabilješka.

GLAVA XIV

POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Podnošenje zahtjeva
Clan 147.
Prekršajni postupak se pokrece:
1) izdavanjem prekršajnog naloga ili
2) podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.
Prekršajni nalog
Clan 148.

(1) Ovlašceni organ izdaje prekršajni nalog ako je prekršaj iz njegove nadležnosti utvrden: 1) neposrednim opažanjem od ovlašcenog službenog lica prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, nadzora i pregleda, kao i uvida u službenu evidenciju nadležnog organa, 2) na osnovu podataka koji su dobijeni uredajima za nadzor ili mjerenje, 3) pregledom dokumentacije, prostorija i robe ili na drugi zakonom propisan nacin i 4) na osnovu priznanja o pocinjenom prekršaju od okrivljenog pred ovlašcenim organom na licu mjesta ili u nekom drugom sudskom ili upravnom postupku. (2) Prekršajni nalog se obavezno izdaje pod uslovom iz stava 1. ovog clana kada je novcana kazna propisana u fiksnom iznosu. (3) Ovlašceni organ može izdati prekršajni nalog iz stava 2. ovog clana i kada je novcana kazna propisana u rasponu ili kada se novcana kazna izracunava korišcenjem matematicke formule. (4) Ako je novcana kazna propisana u rasponu, ovlašceni organ ce prekršajnim nalogom izreci minimum propisane novcane kazne. (5) Prekršajnim nalogom uz kaznu se mogu izreci samo zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u najkracem propisanom trajanju i zaštitna mjera oduzimanja predmeta, kao i kazneni bodovi. (6) Ako okrivljeni ucini više prekršaja u sticaju, ovlašceni organ može prekršajnim nalogom izreci jedinstvenu novcanu kaznu koja je jednaka zbiru svih pojedinacnih kazni utvrdenih u minimalnom iznosu, a ako je za jedan ili više izvršenih prekršaja propisana zaštitna mjera, može izreci zaštitnu mjeru – oduzimanje predmeta, odnosno zabranu upravljanja motornim vozilom u najkracem propisanom trajanju. (7) Ako je ovlašceni organ, umjesto izdavanja prekršajnog naloga iz stava 2. ovog clana, podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaj za koji je propisana kazna u odredenom iznosu, sud ce ga rješenjem odbaciti. (8) Za svakog pocinioca izdaje se posebno prekršajni nalog. (9) Ovlašceni organ je obavezan da odmah, bez odgadanja, a najduže u roku od osam dana, unese prekršajni nalog u Registar, a ukoliko to ne ucini, sud ce po zahtjevu za sudsko odlucivanje smatrati da je ovlašceni organ odustao od prekršajnog gonjenja i rješenjem obustaviti prekršajni postupak. (10) Na rješenje o obustavi može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostave rješenja o prekršaju.

Sadržaj prekršajnog naloga Clan 149.

(1) Prekršajni nalog izdaje se u pisanoj formi i sadrži: 1) naziv: prekršajni nalog, 2) naziv ovlašcenog organa koji ga je izdao, 3) licno ime i svojstvo službenog lica koje ga je izdalo, 4) identifikacioni broj prekršajnog naloga odreden od ovlašcenog organa, 5) datum izdavanja i datum urucenja, 6) licno ime okrivljenog fizickog lica, ime oca, njegovu adresu prebivališta, odnosno boravišta, jedinstveni maticni broj, mjesto zaposlenja, za strance broj putne isprave, odnosno licne karte, a za odgovorno lice u pravnom licu i funkciju koju obavlja u tom pravnom licu, a za preduzetnika naziv i sjedište radnje, 7) naziv i sjedište okrivljenog pravnog lica, kao i njegov jedinstveni identifikacioni broj, 8) cinjenicni opis radnje iz koje proizlazi pravno obilježje prekršaja, kao i vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja, 9) zakon kojim je propisan prekršaj koji treba primijeniti, 10) izrecenu sankciju, 11) iznos naknade štete i naknade paušalnih troškova za izdavanje prekršajnog naloga, ukoliko se taj iznos može odrediti cjenovnikom, i troškova postupka nastalih utvrdivanjem prekršaja upotrebom tehnickih sredstava ili sprovodenjem analiza i vještacenja, ukoliko su odredeni u fiksnom iznosu, 12) pouku o nacinu placanja novcane kazne, štete i troškova sa odgovarajucim žiro racunom i upozorenje o posljedicama neplacanja, 13) mjesto za potpis, odnosno potpis i pecat lica protiv koga je izdat prekršajni nalog, 14) da li je povodom istog prekršaja izdat drugom licu prekršajni nalog i 15) potpis i pecat službenog lica ovlašcenog organa. (2) Ukoliko je prekršaj ucinjen u saobracaju, prekršajni nalog sadrži i: 1) registarski broj vozila i broj saobracajne dozvole, 2) broj vozacke dozvole vozaca, ukoliko je okrivljenom izdata i 3) broj kaznenih bodova koji je zakonom propisan za takav prekršaj. (3) Prekršajni nalog sadrži pouku da, ukoliko lice protiv koga je izdat prekršajni nalog, prihvati odgovornost i najkasnije u roku od osam dana, od dana prijema prekršajnog naloga, plati polovinu izrecene novcane kazne, oslobada se placanja druge polovine izrecene novcane kazne. (4) Prekršajni nalog sadrži upozorenje da okrivljeni ima pravo da podnese zahtjev za sudsko odlucivanje, u roku od osam dana od dana urucenja, sa naznakom kojem sudu okrivljeni treba da podnese zahtjev. (5) Prekršajni nalog sadrži obavještenje da novcana kazna izrecena od suda može biti veca od one koja je izrecena prekršajnim nalogom, ukoliko se podnese zahtjev za sudsko odlucivanje. (6) Prekršajni nalog sadrži i obavještenje da ce okrivljeni biti dužan da nadoknadi sudske troškove ukoliko podnese zahtjev za sudsko odlucivanje, ukoliko sud utvrdi da je odgovoran za prekršaj/-e neveden/-e u prekršajnom nalogu. (7) Prekršajni nalog sadrži mjesto za potpis okrivljenog o prihvatanju odgovornosti za prekršaj u skladu sa clanom 151. ovog zakona i mjesto za potpis okrivljenog koji zahtijeva sudsko odlucivanje u skladu sa clanom 154. ovog zakona. (8) Ovlašceni organ za izdavanje prekršajnog naloga utvrduje obrazac prekršajnog naloga koji obavezno sadrži podatke iz st. 1. do 5. ovog clana, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva pravde.

(9) Prekršajni nalog se sacinjava u originalu i dvije kopije, s tim da original zadržava ovlašceni organ u svojoj evidenciji, a dvije kopije se urucuju okrivljenom i oštecenom ako je stranka u postupku.

Ispravke u prekršajnom nalogu Clan 150.

(1) Ovlašceni organ koji je izdao prekršajni nalog može ispraviti greške u pisanju ili ostale ocigledne greške, po službenoj dužnosti ili na prijedlog zainteresovane strane u postupku. (2) U slucaju ispravke greške materijalne i procesne prirode rok za traženje sudskog odlucivanja ponovo se uspostavlja i produžava za osam dana od dana dostave okrivljenom ispravke prekršajnog naloga.

Prihvatanje odgovornosti
Clan 151.

(1) Okrivljeni može prihvatiti odgovornost za prekršaj placanjem novcane kazne i izvršenjem drugih obaveza utvrdenih prekršajnim nalogom u odredenom roku ili obavijestiti ovlašceni organ da prihvata sankciju koja je odredena u prekršajnom nalogu ili odreci se zahtjeva za sudsko odlucivanje. (2) U slucaju prihvatanja odgovornosti okrivljenog u skladu sa stavom 1. ovog clana, prekršajni nalog postaje konacan i izvršan.

Prihvatanje odgovornosti propuštanjem
Clan 152.

Ukoliko je prekršajni nalog dostavljen u skladu sa odredbama ovog zakona, a okrivljeni ne podnese zahtjev za sudsko odlucivanje o izdatom prekršajnom nalogu, smatrace se da je prihvatio odgovornost propuštanjem, a prekršajni nalog ce postati konacan i izvršan.

Lica koja nemaju prebivalište u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
Clan 153.

(1) Okrivljenom koji nema prebivalište, odnosno boravište u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, a kome je izdat prekršajni nalog van radnog vremena banke ili pošte ili ako je prekršaj ucinjen van naseljenog mjesta, može se ponuditi da plati novcanu kaznu i troškove platnog prometa, u najbližoj policijskoj stanici ili u kancelariji nadležnog ovlašcenog organa uz izdavanje potvrde, a ovlašceni službenik ce prvog narednog radnog dana uplatiti novac preko banke ili pošte na racun budžeta Republike Srpske. (2) Ako okrivljeni ne plati novcanu kaznu, smatrace se da je podnio zahtjev za sudsko odlucivanje i odmah ce se dovesti pred nadležni sud. (3) Ukoliko nije moguce okrivljenog odmah dovesti pred sud, mogu se preduzeti mjere da bi se obezbijedilo njegovo pojavljivanje, u skladu sa clanom 170, odnosno clanom

  1. ovog zakona.
Podnošenje zahtjeva za sudsko odlucivanje
Clan 154.

(1) Okrivljeni može nadležnom sudu podnijeti zahtjev za sudsko odlucivanje o prekršajnom nalogu u roku od osam dana od dana urucenja naloga, u skladu sa clanom 149. stav 4. ovog zakona. (2) Sud je obavezan da odmah po prijemu zahtjeva za sudsko odlucivanje obavijesti ovlašceni organ da je okrivljeni podnio zahtjev za sudsko odlucivanje. (3) Kada okrivljeni podnese zahtjev za sudsko odlucivanje, sud ce sankcije izrecene u prekršajnom nalogu brisati iz Registra. (4) Sud može po zahtjevu za sudsko odlucivanje, okrivljenom izreci vecu novcanu kaznu od kazne koja je izrecena prekršajnim nalogom.

Odustajanje okrivljenog od zahtjeva za sudsko odlucivanje
Clan 155.

(1) Okrivljeni koji je podnio zahtjev za sudsko odlucivanje može od tog zahtjeva odustati. (2) U slucaju iz stava 1. ovog clana sud ce rješenjem izreci sankciju utvrdenu prekršajnim nalogom, za koji je podnesen zahtjev za sudsko odlucivanje, utvrditi da je prekršajni nalog konacan i izvršan, a izrecenu sankciju i troškove postupka iz toga rješenja unijeti u Registar. (3) Rješenjem iz stava 2. ovog clana sud ce obavezati okrivljenog da plati troškove postupka koje je prouzrokovao podnošenjem zahtjeva za sudsko odlucivanje, a koji se mogu izreci ispod propisane mjere za troškove postupka.

Ispitivanje zahtjeva za sudsko odlucivanje
Clan 156.

(1) Sud ce odbaciti zahtjev za sudsko odlucivanje, ako: 1) zahtjev nije podnesen u roku koji je odreden zakonom i 2) je zahtjev podnesen od neovlašcenog lica. (2) Ako u prekršajnom nalogu na osnovu kojeg je podnesen zahtjev za sudsko odlucivanje nije preciziran cinjenicni opis radnje iz koje proizlazi pravno obilježje prekršaja, vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja, ili je necitak , ili nedostaju druge okolnosti potrebne da se prekršaj što tacnije odredi, sud ce tražiti od organa koji je izdao prekršajni nalog da ga u roku od osam dana od dana prijema uredi. (3) Ako ovlašceni organ u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke, sud ce smatrati da je ovlašceni organ odustao od prekršajnog gonjenja i obustaviti prekršajni postupak. (4) Danom pravosnažnosti rješenja kojim sud odbacuje zahtjev za sudsko odlucivanje zbog razloga iz stava 1. t. 1) i 2) ovog clana, prekršajni nalog na koji je uložen zahtjev za sudsko odlucivanje postaje konacan i izvršan, a izrecenu sankciju iz prekršajnog naloga sud ce unijeti u Registar.

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka
Clan 157.

(1) Kada nije moguce izdati prekršajni nalog, u skladu sa clanom 148. ovog zakona, ovlašceni podnosilac zahtjeva ce podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu.

(2) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosilac zahtjeva dostavlja sudu u pisanoj formi u dovoljnom broju primjeraka za sud i okrivljene.

Sadržaj zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka
Clan 158.

(1) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sadrži: 1) naziv i sjedište podnosioca, odnosno licno ime podnosioca zahtjeva i njegovu adresu, 2) naziv suda kojem se podnosi zahtjev, 3) licno ime okrivljenog fizickog lica, ime oca, njegovu adresu prebivališta, odnosno boravišta, jedinstveni maticni broj, mjesto zaposlenja, za stranca broj pasoša, odnosno licne karte, a za odgovorno lice i funkciju, odnosno posao koji obavlja, a po mogucnosti i broj telefona, a za preduzetnika naziv i sjedište radnje, a za maloljetnika ime i prezime staratelja, njegovu adresu prebivališta, odnosno boravišta, 4) naziv i sjedište okrivljenog pravnog lica, kao i njegov jedinstveni identifikacioni broj, 5) cinjenicni opis radnje iz koje proizlazi pravno obilježje prekršaja, vrijeme i mjesto izvršenja prekršaja i druge okolnosti potrebne da se prekršaj što tacnije odredi, 6) procijenjenu visinu naknade štete i druge troškove, 7) zakon, odnosno propis kojim je propisan prekršaj koji treba primijeniti, 8) prijedlog o dokazima koje treba izvesti, uz navodenje licnih imena, adresa svjedoka, spisa koje treba procitati i predmeta koji služe kao dokaz i 9) potpis i pecat podnosioca zahtjeva. (2) Kada zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi ošteceni, zahtjev ne mora da sadrži zakon, odnosno propis kojim je propisan prekršaj koji treba primijeniti niti jedinstveni maticni, odnosno identifikacioni broj okrivljenog lica. (3) Ošteceni kao podnosilac zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka dužan je da svoje svojstvo oštecenog ucini vjerovatnim u samom zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka.

Ispitivanje uslova za vodenje prekršajnog postupka
Clan 159.

(1) Kada sud primi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ispitace da li je nadležan i da li postoje uslovi za vodenje postupka i odlucice o daljem toku postupka. (2) Ako sud ustanovi da nije nadležan, oglasice se nenadležnim i po pravosnažnosti rješenja uputice predmet nadležnom sudu. (3) Ako zahtjev ne sadrži podatke iz clana 158. ovog zakona, zatražice se od podnosioca zahtjeva da ga u odredenom roku dopuni. (4) U slucaju da podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u odredenom roku, smatrace se da je odustao od zahtjeva i takav zahtjev ce se odbaciti. (5) Rok iz stava 4. ovog clana ne može biti duži od 15 dana.

Odbacivanje zahtjeva
Clan 160.

(1) Sud ce, kada utvrdi da ne postoje uslovi za pokretanje prekršajnog postupka, rješenjem odbaciti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, ako: 1) zahtjev nije podnesen od ovlašcenog organa, odnosno ovlašcenog lica,

2) radnja opisana u zahtjevu nije prekršaj, 3) je nastupila zastarjelost za pokretanje prekršajnog postupka, 4) postoje okolnosti koje iskljucuju prekršajnu odgovornost okrivljenog i 5) postoje drugi zakonom propisani razlozi zbog kojih se postupak ne može pokrenuti. (2) Rješenje iz stava 1. ovog clana dostavice se podnosiocu zahtjeva, a ošteceni ce se obavijestiti da imovinskopravni zahtjev može ostvariti u parnici. (3) Protiv rješenja iz stava 1. ovog clana podnosilac zahtjeva za pokretanje postupka ima pravo žalbe u roku od osam dana od dana urucenja rješenja.

Odustanak podnosioca zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka
Clan 161.

(1) Podnosilac zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka može odustati od zahtjeva sve do donošenja prvostepene odluke. (2) Rješenjem ce se podnosilac zahtjeva koji nije korisnik budžeta obavezati da plati troškove postupka koje je prouzrokovao podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, a koji se mogu izreci ispod propisane mjere za troškove postupka.

Pozivanje na pretres
Clan 162.

(1) Ukoliko sud ne odbaci zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili zahtjev za sudsko odlucivanje (u daljem tekstu: zahtjev), sud ce odrediti vrijeme i mjesto za održavanje pretresa i lica koja je potrebno pozvati na pretres. (2) Na pretres ce se pozvati: okrivljeni i njegov branilac, podnosilac zahtjeva, ošteceni i njihovi zakonski zastupnici i punomocnici. (3) Ako je okrivljeni pravno lice, na pretres se poziva predstavnik pravnog lica. (4) U pogledu sadržine poziva za okrivljenog primijenice se odredbe clana 167. stav 2. ovog zakona. (5) U pozivu, okrivljeni, odnosno podnosilac zahtjeva ce se upozoriti na posljedice propuštanja pojavljivanja na pretresu iz cl. 187, 188, 189. i 190. ovog zakona. (6) Ako za utvrdivanje cinjenicnog stanja prisustvo okrivljenog nije neophodno, u pozivu ce se naznaciti da ce u slucaju nepojavljivanja okrivljenog na pretres, sud donijeti odluku bez saslušanja, a okrivljenog pouciti da se ukoliko prihvati odgovornost, može pismeno izjasniti da prihvata odgovornost, a u pogledu sankcija i troškova postupka, kao i olakšavajucih i otežavajucih okolnosti na njegovoj strani, okrivljeni može dostaviti materijalne dokaze na kojima zasniva svoje prijedloge u pogledu istih. (7) Poziv okrivljenom mora se dostaviti tako da izmedu dostavljanja poziva i dana pretresa ostane dovoljno vremena za pripremanje odbrane, a najmanje osam dana. (8) Na prijedlog okrivljenog, odnosno podnosioca zahtjeva, a po pristanku okrivljenog, rok iz stava 6. ovog clana se može i skratiti.

Shodna primjena Zakona o krivicnom postupku
Clan 163.

Ako ovim zakonom nije drugacije odredeno, na pozivanje lica iz clana 162. st. 2. i 3. ovog zakona shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivicnom postupku.

Obezbjedenje prisustva svjedoka na pretresu i pribavljanje dokaza
Clan 164.

(1) Okrivljeni, odnosno podnosilac zahtjeva dužni su da obezbijede pojavljivanje svjedoka na pretresu. (2) Kada nisu u mogucnosti da obezbijede pojavljivanje svjedoka jer svjedok ne želi da dobrovoljno pristupi na pretres ili pozvani svjedok ne pristupi na pretres, svaka stranka može zahtijevati od suda da pozove tog svjedoka. (3) Ako sud odobri zahtjev za pozivanje i ako je neophodno dodatno vrijeme da bi se pozivi urucili, sud može odgoditi pretres. (4) Stranka koja namjerava da podnese neku ispravu kao dokaz mora je donijeti na pretres. (5) Ako isprava nije dostupna stranci koja želi da je podnese kao dokaz, ta stranka može zahtijevati od suda da izda sudski nalog radi pribavljanja tog dokaza. (6) Ako sud odobri zahtjev za izdavanje sudskog naloga i ako je neophodno dodatno vrijeme da bi se nalog urucio, sud može odgoditi pretres i odrediti rok za pribavljanje dokaza. (7) Teret dokazivanja da je okrivljeni pocinio prekršaj je na podnosiocu zahtjeva. (8) Pretres nece biti odgoden zbog propuštanja bilo koje stranke da obezbijedi svjedoke ili isprave, osim kada sud utvrdi da je to propuštanje bilo potpuno izvan kontrole te stranke.

Razmatranje i prepisivanje spisa predmeta
Clan 165.

(1) Podnosilac zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, okrivljeni, branilac okrivljenog, predstavnik okrivljenog pravnog lica, ošteceni i njegov zakonski zastupnik, odnosno punomocnik imaju pravo da razmatraju i prepisuju spise predmeta. (2) Razmatranje i prepisivanje spisa predmeta može se dozvoliti i drugim licima koja za to imaju pravni interes. (3) Kada je prekršajni postupak u toku, razmatranje i prepisivanje spisa predmeta dozvoljava sudija koji vodi prekršajni postupak, a kada je postupak završen, razmatranje i prepisivanje spisa predmeta dozvoljava predsjednik suda ili službeno lice koje on odredi. (4) Razmatranje i prepisivanje spisa predmeta može se uskratiti samo ako bi se time ometalo pravilno vodenje prekršajnog postupka ili ako se iskljuci javnost u postupku. (5) Protiv rješenja o uskracivanju razmatranja i prepisivanja spisa predmeta dozvoljena je žalba koja ne zadržava izvršenje rješenja. (6) O žalbi iz stava 5. ovog clana odlucuje vijece u sastavu troje sudija tog suda.

GLAVA XV

MJERE ZA OBEZBJEÐENjE PRISUSTVA OKRIVLjENOG

Vrste mjera i opšta pravila o njihovoj primjeni
Clan 166.
(1) Mjere za obezbjedenje prisustva okrivljenog za vodenje prekršajnog postupka su:
1) poziv,
2) dovodenje,
3) mjere nadzora,
4) jemstvo i
5) zadržavanje.

(2) Prilikom odlucivanja koju ce od mjera iz stava 1. ovog clana primijeniti, sud ce se pridržavati uslova propisanih za primjenu pojedinih mjera, vodeci racuna da se ne primjenjuje teža mjera ako se ista svrha može postici blažom mjerom. (3) Sud ce po službenoj dužnosti ukinuti mjere iz stava 1. ovog clana ili ih zamijeniti blažim mjerama ako su prestali zakonom propisani uslovi za njihovu primjenu ili ako su nastupili uslovi da se ista svrha može postici blažom mjerom.

Pozivanje okrivljenog
Clan 167.

(1) Prisustvo okrivljenog u toku vodenja prekršajnog postupka obezbjeduje se pozivanjem od strane suda. (2) Okrivljeni se poziva dostavljanjem poziva u pisanoj formi, koji sadrži: 1) naziv suda koji poziva i broj predmeta, 2) licno ime okrivljenog, 3) zakonski naziv prekršaja koji mu se stavlja na teret, 4) mjesto gdje okrivljeni treba da dode, 5) dan i cas kada treba da dode, 6) naznacenje da se poziva u svojstvu okrivljenog i upozorenje na posljedice neodazivanja i 7) službeni pecat i potpis sudije. (3) Kada se okrivljeni prvi put poziva, uz poziv mu se obavezno dostavlja primjerak zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno identifikacioni broj i naziv ovlašcenog organa koji je izdao prekršajni nalog za koji je podnesen zahtjev za sudsko odlucivanje, kao i pouka o njegovim pravima, u skladu sa clanom 9. ovog zakona. (4) Okrivljenom ce se u pozivu naznaciti da na pretres dode sa svjedocima, ispravama i drugim dokazima za svoju odbranu. (5) Prilikom prvog poziva okrivljeni ce biti poucen da je dužan da do pravosnažnog okoncanja postupka, odnosno do okoncanja postupka izvršenja odluke o prekršaju odmah obavijesti sud o promjeni adrese ili namjeri da promijeni boravište i biti upozoren na posljedice odredene ovim zakonom.

Dovodenje okrivljenog
Clan 168.

(1) Ako se uredno pozvani okrivljeni ne odazove pozivu, a svoj izostanak ne opravda ili ako se nije moglo izvršiti uredno dostavljanje poziva, a iz okolnosti ocigledno proizlazi da okrivljeni izbjegava prijem poziva, sud može narediti njegovo dovodenje. (2) Ako sud ocijeni da postoje uslovi za vodenje postupka i donošenje odluke i bez saslušanja okrivljenog, naredba za dovodenje se nece izdati.

Naredba za dovodenje okrivljenog
Clan 169.

(1) Naredba za dovodenje se izdaje u pisanoj formi i sadrži: licno ime okrivljenog koga treba dovesti, kao i druge potrebne podatke koji su poznati, prekršaj koji mu se stavlja na teret, uz navodenje odredaba zakona kojim je prekršaj utvrden, razlog zbog kojeg se nalaže dovodenje, službeni pecat i potpis sudije. (2) Naredbu za dovodenje izvršava sudska policija.

(3) Lice kome je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu okrivljenom i poziva ga da pode sa njim, a ako okrivljeni to odbije, dovešce ga prinudno. (4) Protiv vojnih lica i pripadnika policije, po pravilu, nece se izdavati naredba za dovodenje, vec ce se zatražiti od njihovog pretpostavljenog, odnosno ustanove da ih dovede. (5) Ako je dovodenje nužno, s obzirom na okolnosti slucaja, takva lica ce se dovesti u skladu sa st. 1, 2. i 3. ovog clana.

Zadržavanje lišenjem slobode
Clan 170.

(1) Ovlašceni policijski službenici ili druga službena lica, koja su ovlašcena posebnim zakonom, mogu lice zateceno u vršenju prekršaja zadržavanjem lišiti slobode, ako: 1) nije poznat identitet tog lica, 2) to lice nema prebivalište ili boravište u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, ili koje privremeno boravi u inostranstvu i želi da napusti Bosnu i Hercegovinu prije okoncanja postupka, a postoje okolnosti koje ukazuju da ce pobjeci ili otici u drugu državu radi izbjegavanja odgovornosti za prekršaj, 3) postoje okolnosti koje ukazuju da ce ponoviti prekršaj ili dovršiti pokušani prekršaj i 4) postoji opasnost da ce uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze koji su važni za prekršajni postupak. (2) Ovlašcena lica iz stava 1. ovog clana dužna su da o zadržavanju lišenja slobode lica koje je pocinilo prekršaj sacine službenu zabilješku, koja sadrži vrijeme i mjesto lišenja slobode i da to lice, odmah, bez odgadanja, uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, dovedu u sud. (3) Ako se lice lišeno slobode ne može odmah privesti u sud, a postoje neke od okolnosti iz stava 1. ovog clana, ovlašceni policijski službenik može pocinioca prekršaja zadržati najduže 12 casova. (4) Lice zateceno u vršenju prekršaja koje je pod dejstvom alkohola u organizmu preko 1,00 g/kg, lice koje odbije da se podvrgne alko-testiranju, kao i lice kod koga se utvrdi prisustvo opojnih droga i sredstava, ovlašceni policijski službenici zadržace do istrežnjenja ili oporavka, a najduže do 12 casova, pri cemu se zadržavanje iz stava 3. ovog clana produžava za taj period, dok se u odnosu na pocinioce prekršaja u saobracaju može primijeniti i mjera – premještanje motornog vozila na odredeno mjesto do prestanka djelovanja dejstva alkohola ili opojnog sredstva, ali ne duže od 12 casova. (5) O zadržavanju iz stava 4. ovog clana ovlašceni policijski službenik izdace naredbu u pisanoj formi o zadržavanju. (6) Troškove premještanja motornog vozila snosi pocinilac prekršaja. (7) Lice lišeno slobode mora biti odmah obaviješteno na svom jeziku ili na jeziku koji razumije o razlozima lišenja slobode i istovremeno upoznato s tim da nije dužno ništa da izjavi, da ima pravo da uzme branioca koga samo izabere, da zahtijeva da se o lišenju slobode obavijesti lice koje samo odredi, kao i diplomatski, odnosno konzularni predstavnik države ciji je državljanin, odnosno predstavnik odgovarajuce medunarodne organizacije, ako je rijec o licu bez državljanstva.

Zadržavanje okrivljenog
Clan 171.

U prekršajnom postupku okrivljeni može biti zadržan sudskom naredbom ako postoji neki od razloga iz clana 170. stav 1. ovog zakona, ali ne duže od 12 casova.

Naredba o zadržavanju okrivljenog
Clan 172.

(1) O zadržavanju okrivljenog sudija koji vodi prekršajni postupak donosi naredbu u kojoj oznacava dan i cas kada je naredeno zadržavanje, kao i zakonski osnov zadržavanja. (2) Naredba o zadržavanju saopštava se okrivljenom uz potpis. (3) Okrivljenom koji je zadržan dopustice se da, bez odgadanja, o zadržavanju obavijesti lice po svom izboru, kao i diplomatskog, odnosno konzularnog predstavnika države ciji je državljanin, odnosno predstavnika odgovarajuce medunarodne organizacije ako je u pitanju izbjeglica ili lice bez državljanstva ili branioca, ako branilac nije bio prisutan prilikom njegovog ispitivanja.

Oduzimanje putne ili druge licne isprave
Clan 173.

(1) Radi obezbjedenja prisustva okrivljenog pred sudom, ovlašceni policijski službenik ili drugo ovlašceno lice može, u slucaju iz clana 170. stav 1. tacka 2) ovog zakona, od okrivljenog oduzeti putnu ili drugu licnu ispravu, do privodenja pred sud. (2) Sud može produžiti trajanje mjere iz stava 1. ovog clana do izvršenja prekršajne sankcije.

Zadržavanje putne ili druge licne isprave
Clan 174.

(1) Sud može zadržati putnu ili drugu licnu ispravu okrivljenog do izvršenja odluke, ukoliko nade da bi kažnjeno lice cije se mjesto boravka nalazi u drugoj državi moglo osujetiti izvršenje odluke odlaskom sa teritorije Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. (2) O zadržavanju putne ili druge licne isprave izdaje se potvrda.

Hitni prekršajni postupak
Clan 175.

(1) U slucajevima iz cl. 170. do 174. ovog zakona, kao i u drugim opravdanim slucajevima, sud može sprovesti hitni prekršajni postupak po dežurnom sudiji, pri cemu se prekršajni postupak može voditi i van radnog vremena. (2) Hitni prekršajni postupak ce sud sprovesti i u slucaju ako ovlašceni organ podnese zahtjev za izdavanje naredbe prije pokretanja prekršajnog postupka. (3) Prije pokretanja prekršajnog postupka, odluke po zahtjevu stranaka donosi dežurni sudija, shodno primjeni odredaba Zakona o krivicnom postupku.

Jemstvo i razlozi za odredivanje jemstva
Clan 176.

(1) Kada je prekršajni postupak pokrenut protiv okrivljenog koji nema stalno prebivalište u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini ili koji privremeno boravi u drugoj državi, kao i u drugim slucajevima kada postoji opasnost da bi bjekstvom mogao izbjeci odgovornost za prekršaj, može se zahtijevati da on licno ili neko drugi za njega pruži jemstvo da do kraja prekršajnog postupka nece pobjeci, a da sam okrivljeni obeca da se nece kriti i da bez odobrenja nece napustiti svoje boravište.

(2) Jemstvo se ne može odrediti prije nego što okrivljeni bude ispitan niti bez njegovog pristanka.

Sadržina i visina jemstva
Clan 177.

(1) Jemstvo glasi na novcani iznos koji se odreduje s obzirom na težinu prekršaja, licne i porodicne prilike okrivljenog i imovinsko stanje lica koje daje jemstvo. (2) Jemstvo se sastoji u polaganju gotovog novca, hartija od vrijednosti, dragocjenosti ili drugih pokretnih stvari vece vrijednosti koje se lako mogu unovciti i cuvati ili u stavljanju hipoteke za iznos jemstva na nepokretnoj imovini lica koje daje jemstvo. (3) Visina jemstva se odreduje u iznosu do najviše novcane kazne propisane za prekršaj za koji se vodi postupak uvecan za iznos troškova postupka. (4) Ako se protiv istog okrivljenog vodi postupak zbog više prekršaja, jemstvo ce se odrediti do visine kazne koja se može izreci za prekršaje u sticaju. (5) U slucajevima iz st. 3. i 4. ovog clana jemstvo može biti uvecano za iznos istaknutog imovinskopravnog zahtjeva oštecenog.

Jemstvo za slucaj odlaska u drugu državu
Clan 178.

Ako je prekršaj ucinilo lice koje nema prebivalište u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i želi da napusti njenu teritoriju prije pravosnažnosti sudske odluke, na prijedlog okrivljenog može se odrediti jemstvo bez obzira na uslove iz clana 176. stav 1. ovog zakona.

Postupanje sa jemstvom
Clan 179.

(1) Jemstvo se zadržava do donošenja pravosnažne odluke. (2) Ako je doneseno pravosnažno rješenje o obustavi prekršajnog postupka, položeno jemstvo se vraca. (3) Ako kažnjeni po pravosnažnosti sudske odluke ne plati štetu ili troškove prekršajnog postupka, utvrdeni iznos ce se naplatiti iz položenog jemstva, a ako položeni iznos nije dovoljan, iz njega ce se prvenstveno naknaditi iznos štete. (4) Ako osudeni ne plati novcanu kaznu, odnosno utvrdeni iznos oduzete imovinske koristi, po naplati štete i troškova prekršajnog postupka naplatice se novcana kazna, odnosno utvrdeni iznos imovinske koristi, iz položenog jemstva. (5) Ako je izrecena kazna zatvora, jemstvo se ukida kada kažnjeni pocne da izdržava kaznu. (6) Ako osudeni ne pristupi izdržavanju kazne zatvora ili izvršenju zaštitne mjere, ostatak jemstva ce se u cijelosti zadržati i uplatiti kao prihod budžeta Republike Srpske. (7) Ako okrivljeni pobjegne ili napusti teritoriju Republike Srpske, sud ce rješenjem odrediti da se vrijednost data kao jemstvo uplati kao prihod budžeta Republike Srpske.

Prekid postupka
Clan 180.

(1) Sud ce rješenjem prekinuti postupak, ako:

1) se ne zna boravište okrivljenog ili je on u bjekstvu, ili inace nije dostupan državnim organima i organu koji vodi postupak iz drugih razloga, ili se nalazi u inostranstvu na neodredeno vrijeme i 2) je kod okrivljenog nastupilo privremeno duševno oboljenje ili privremena duševna poremecenost. (2) Prekinuti postupak nastavice se na prijedlog podnosioca zahtjeva kada prestanu smetnje koje su izazvale prekid. (3) O prekidu i nastavljanju postupka obavijestice se podnosilac zahtjeva, a ukoliko podnosilac zahtjeva predloži nastavak postupka nakon nastupanja relativne ili apsolutne zastarjelosti prekršajnog postupka, sud ce takav prijedlog odbaciti i obustaviti prekršajni postupak. (4) Protiv rješenja o prekidu i nastavku postupka žalba nije dopuštena.

Razlozi za obustavljanje postupka
Clan 181.

Rješenje kojim se obustavlja postupak protiv okrivljenog donosi se kada se utvrdi da: 1) sud nije stvarno nadležan za vodenje prekršajnog postupka, 2) je postupak voden bez zahtjeva ovlašcenog podnosioca, 3) je okrivljeni u toku prekršajnog postupka umro ili je okrivljeno pravno lice prestalo da postoji brisanjem iz sudskog registra, 4) okrivljeni ima diplomatski imunitet, 5) je podnosilac zahtjeva od zapocinjanja do završetka pretresa odustao od zahtjeva, 6) je okrivljeni za isti prekršaj vec pravosnažno proglašen odgovornim, osloboden ili je zahtjev protiv njega pravosnažno odbijen ili je postupak protiv njega pravosnažno obustavljen ili je okrivljeni u krivicnom postupku pravosnažno proglašen krivim za djelo koje obuhvata i obilježja prekršaja, 7) je nastupila zastarjelost za vodenje prekršajnog postupka i 8) postoje i druge okolnosti koje iskljucuju vodenje prekršajnog postupka.

Sporazum o priznanju odgovornosti
Clan 182.

(1) Kada se prekršajni postupak vodi za jedan prekršaj ili za više prekršaja u sticaju, ovlašceni podnosilac zahtjeva može predložiti okrivljenom i njegovom braniocu, ukoliko ga ima, zakljucivanje sporazuma o priznanju odgovornosti, odnosno oni mogu ovlašcenom podnosiocu zahtjeva predložiti zakljucivanje takvog sporazuma. (2) Kada se uputi prijedlog iz stava 1. ovog clana, stranke i branilac mogu pregovarati o uslovima priznanja odgovornosti za prekršaj, odnosno prekršaje koji se okrivljenom stavljaju na teret. (3) Sporazum o priznanju odgovornosti mora biti sacinjen u pisanom obliku i može se podnijeti najkasnije do završetka prvog rocišta za održavanje pretresa. (4) Sporazum o priznanju odgovornosti podnosi se sudu.

Shodna primjena Zakona o krivicnom postupku
Clan 183.

U pogledu predmeta sporazuma, odlucivanja o sporazumu i odluke donesene na osnovu sporazuma o priznanju odgovornosti shodno se primjenjuju odredbe pregovaranja o krivici Zakona o krivicnom postupku Republike Srpske.

GLAVA XVI

PRETRES

Opšta javnost
Clan 184.

(1) Pretres je javan. (2) Pretresu mogu prisustvovati punoljetna lica. (3) Lica koja prisustvuju pretresu ne mogu nositi oružje ili opasno orude, osim cuvara okrivljenog koji može biti naoružan.

Iskljucenje javnosti
Clan 185.

Sud može od pocetka do završetka pretresa iskljuciti javnost po službenoj dužnosti ili po prijedlogu stranke, ali uvijek po njihovom saslušanju ako je to potrebno radi cuvanja tajnih podataka, cuvanja javnog reda, zaštite morala, zaštite interesa maloljetnog lica ili zaštite licnog ili porodicnog života okrivljenog ili oštecenog.

Otvaranje pretresa
Clan 186.

Sudija otvara pretres i objavljuje predmet pretresa, utvrduje da li su došla sva pozvana lica, a ako nisu došla, provjerava da li su im pozivi uruceni i da li su svoj izostanak opravdala.

Donošenje odluke u odsustvu okrivljenog
Clan 187.

(1) Ako na pretres koji je zakazan na osnovu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka ne dode okrivljeni koji je uredno pozvan i ne opravda izostanak, ili okrivljeni koji je pismenim izjašnjenjem prihvatio odgovornost, sud ce, na osnovu dokaza dostavljenih od podnosioca zahtjeva, dokaza i pismenog prijedloga sankcije od okrivljenog, ukoliko su dokazi i takav prijedlog podneseni od okrivljenog, donijeti odluku u odsustvu okrivljenog.

(2) Na odluku iz stava 1. ovog clana okrivljeni može podnijeti molbu za vracanje u predašnje stanje, osim u slucaju ako je okrivljeni pismenim izjašnjenjem prihvatio odgovornost. (3) U slucaju iz stava 1. ovog clana okrivljenom se ne može izreci kazna zatvora.

Propuštanje pojavljivanja okrivljenog
Clan 188.

(1) Ako na pretres, koji je zakazan na osnovu zahtjeva za sudsko odlucivanje, ne dode okrivljeni, smatrace se da je prihvatio odgovornost za prekršaj propuštanjem. (2) U slucaju iz stava 1. ovog clana sud ce rješenjem utvrditi da je prekršajni nalog konacan i izvršan danom donošenja rješenja, zbog propuštanja pojavljivanja okrivljenog. (3) Protiv rješenja iz stava 1. ovog clana žalba nije dozvoljena.

Propuštanje pojavljivanja podnosioca zahtjeva
Clan 189.

(1) Ako uredno pozvani podnosilac zahtjeva ili predstavnik izdavaoca prekršajnog naloga propusti da se pojavi na pretresu, sud ce donijeti rješenje o obustavljanju prekršajnog postupka. (2) Protiv rješenja iz stava 1. ovog clana kojim je postupak obustavljen, žalba nije dozvoljena.

Propuštanje pojavljivanja podnosioca zahtjeva i okrivljenog
Clan 190.

(1) Ako je prekršajni postupak pokrenut na osnovu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, a ne dodu ni predstavnik podnosioca zahtjeva ni okrivljeni, sud donosi rješenje o obustavljanju postupka. (2) Ako je prekršajni postupak pokrenut na osnovu zahtjeva za sudsko odlucivanje, a na pretres ne dodu uredno pozvani predstavnik izdavaoca prekršajnog naloga i okrivljeni, prekršajni nalog ce postati konacan i izvršan u skladu sa clanom 152. ovog zakona. (3) Protiv rješenja iz st. 1. i 2. ovog clana žalba nije dozvoljena.

Tok pretresa
Clan 191.

(1) Pretres pocinje objavljivanjem glavne sadržine zahtjeva, a završava se, po mogucnosti, bez prekidanja, na jednom rocištu. (2) Sud ce tražiti od okrivljenog da se izjasni da li prihvata odgovornost za prekršaj koji mu se stavlja na teret. (3) Ako okrivljeni prihvati odgovornost, sud ce odluciti samo o vrsti, visini sankcije i troškovima postupka, a eventualno i o oduzimanju imovinske koristi i naknadi štete oštecenom, izvodenjem dostavljenih i predloženih dokaza neophodnih da se odluci o tim okolnostima. (4) U slucaju iz stava 3. ovog clana odluka ne mora da sadrži obrazloženje, osim u pogledu izrecene sankcije, troškova postupka, oduzimanja imovinske koristi i naknade štete. (5) U pouci o pravnom lijeku okrivljeni ce se poduciti da se žalbom može rješenje pobijati samo u pogledu izrecene sankcije.

(6) Ako okrivljeni ne prihvati odgovornost, sud ce ga pozvati da iznese svoju odbranu, koju nije obavezan iznijeti, niti dati odgovor, kao ni dokaze. (7) Ako su okrivljeni pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu, prvo se saslušava predstavnik pravnog lica, a poslije njega odgovorno lice. (8) Nakon saslušanja okrivljenog prelazi se na izvodenje dokaza saslušanjem svjedoka i vještaka i izvodenje drugih dokaza. (9) Red izvodenja dokaza utvrduje sudija. (10) O pretresu se vodi zapisnik u koji se unosi cijeli tok pretresa. Pravo stranaka na pretresu Clan 192.

(1) Okrivljeni ima pravo da iznese svoju odbranu, ali nije obavezan da govori ili da iznosi dokaze. (2) Stranke imaju pravo da budu saslušane i da ispitaju svjedoke koje je pozvala suprotna stranka. (3) Stranke imaju pravo na zastupanje ili pomoc advokata, odnosno branioca.

Izmjena zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka
Clan 193.

(1) Ako dokazi izvedeni na pretresu ukazuju da se izmijenilo cinjenicno stanje izneseno u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, podnosilac zahtjeva može na pretresu usmeno izmijeniti zahtjev, s tim da ne može biti okrivljenom stavljen na teret teži prekršaj od prethodnog. (2) U slucaju iz stava 1. ovog clana, na zahtjev okrivljenog ili njegovog branioca, ako je to potrebno, sud ce obezbijediti dovoljno vremena za pripremanje odbrane, po izmijenjenom zahtjevu.

Završne rijeci
Clan 194.

Poslije završenog dokaznog postupka sudija daje rijec strankama, oštecenom i braniocu, a potom objavljuje da je pretres završen.

GLAVA XVII

ODLUKE SUDA

Donošenje odluke
Clan 195.

(1) Nakon završetka pretresa, sud ce odmah donijeti odluku, a u poreskim, carinskim i drugim finansijskim prekršajima, sud ce donijeti odluku u roku od tri dana, kao i u drugim slucajevima, ako sud nije u mogucnosti odmah da donese odluku. (2) Ukoliko je sprovoden dokazni postupak, sud ce donijeti odluku u roku od osam dana od dana završetka pretresa na kome je dokazni postupak završen, a u poreskim, carinskim i drugim finansijskim prekršajima, u roku od 15 dana.

Subjektivni i objektivni identitet
Clan 196.

(1) Odluka se može odnositi samo na lice protiv koga je podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili na lice koje je podnijelo zahtjev za sudsko odlucivanje i samo na prekršaj iz podnesenog ili na pretresu izmijenjenog zahtjeva. (2) Sud nije vezan za prijedlog i ocjenu podnosioca zahtjeva u pogledu pravne ocjene prekršaja.

Dokazi na kojima se odluka zasniva
Clan 197.

(1) Sud zasniva odluku samo na cinjenicama i dokazima koji su neposredno izvedeni na pretresu ili su sadržani u zapisnicima, odnosno drugim materijalima koji su, u skladu sa ovim zakonom, na pretresu procitani i na odgovarajuci nacin izneseni. (2) Sud je dužan da savjesno ocijeni svaki dokaz pojedinacno i u vezi sa ostalim dokazima i da na osnovu takve ocjene izvede zakljucak da li je neka cinjenica utvrdena.

Vrste odluka
Clan 198.

(1) Prekršajni postupak se završava donošenjem: 1) rješenja kojim se okrivljeni oslobada odgovornosti, 2) rješenja kojim se okrivljeni proglašava odgovornim ili 3) rješenja o obustavljanju prekršajnog postupka u smislu clana 181. ovog zakona. (2) Ako se prekršajni postupak vodi zbog više prekršaja, u rješenju ce se navesti za koji se prekršaj okrivljeni proglašava odgovornim, a za koji se oslobada odgovornosti ili se postupak obustavlja.

Rješenje kojim se okrivljeni oslobada odgovornosti
Clan 199.

Rješenje kojim se okrivljeni oslobada odgovornosti sud ce donijeti, ako: 1) djelo za koje se tereti nije prekršaj, 2) nije dokazano da je okrivljeni pocinio prekršaj za koji je protiv njega podnesen zahtjev i 3) postoje okolnosti koje iskljucuju prekršajnu odgovornost okrivljenog.

Rješenje kojim se okrivljeni proglašava odgovornim
Clan 200.

(1) Rješenje kojim se okrivljeni proglašava odgovornim za prekršaj donosi se kada se u prekršajnom postupku utvrdi postojanje prekršaja i odgovornost okrivljenog za taj prekršaj. (2) U rješenju kojim se okrivljeni proglašava odgovornim sud ce izreci: 1) za koji se prekršaj proglašava odgovornim, uz naznacenje cinjenica i okolnosti koje cine obilježja prekršaja, kao i cinjenica i okolnosti od kojih zavisi primjena odredene odredbe ovog zakona, 2) naziv prekršaja i koje su odredbe zakona o prekršaju primijenjene, 3) kaznu koja se izrice okrivljenom, 4) odluku o mjerama upozorenja, 5) odluku o zaštitnim i vaspitnim mjerama i oduzimanju imovinske koristi,

6) odluku o uracunavanju lišenja slobode i zadržavanja i 7) odluku o troškovima prekršajnog postupka i imovinskopravnom zahtjevu. (3) Ako je okrivljeni kažnjen novcanom kaznom, u izreci rješenja ce se naznaciti rok u kojem ce se novcana kazna platiti, nacin izvršenja ako se novcana kazna ne plati i eventualno nacin zamjene novcane kazne u kaznu zatvora. (4) Ako je izrecena zaštitna mjera – oduzimanje predmeta, u izreci rješenja ce se odrediti kako ce se postupiti sa oduzetim predmetima.

Sadržaj odluke
Clan 201.

(1) Pismena odluka suda mora potpuno da odgovara odluci koja je donesena i mora imati uvod, izreku i obrazloženje, osim ako ovim zakonom nije drugacije odredeno. (2) Uvod odluke sadrži: naziv suda, licno ime sudije i zapisnicara, licno ime okrivljenog ili naziv i sjedište okrivljenog pravnog lica, prekršaj koji je okrivljenom stavljen na teret, da li je bio prisutan na pretresu, dan održavanja pretresa, da li je pretres bio javan, licno ime podnosioca zahtjeva, branioca, zakonskog zastupnika i punomocnika koji su bili prisutni na pretresu i dan objavljivanja, odnosno donošenja odluke. (3) Izreka odluke sadrži: licne podatke o okrivljenom i odluku kojom se okrivljeni proglašava odgovornim za prekršaj koji mu je stavljen na teret ili kojom se oslobada od zahtjeva podnesenog za taj prekršaj ili odluku kojom je protiv njega postupak obustavljen i odluku o troškovima postupka. (4) Ako je okrivljeni proglašen odgovornim, izreka mora obuhvatiti i podatke iz clana

  1. ovog zakona, a ako je okrivljeni osloboden, izreka mora obuhvatiti opis prekršaja koji mu se stavlja na teret i odluku o troškovima prekršajnog postupka i imovinskopravnom zahtjevu ako je podnesen. (5) U obrazloženju odluke sud ce iznijeti kratko razloge za svaku tacku odluke, tako što ce: izložiti nesporne cinjenice i iz kojih razloga te cinjenice uzima kao dokazane ili nedokazane, dajuci pri tome narocito ocjenu vjerodostojnosti protivrjecnih dokaza, iz kojih razloga nije uvažio pojedine prijedloge stranaka, iz kojih razloga je odlucio da se ne sasluša neposredno svjedok ili vještak ciji je iskaz, odnosno nalaz u pisanoj formi i mišljenje procitan, kojim razlozima se rukovodio prilikom rješavanja pravnih pitanja, a narocito prilikom odredivanja da li postoji prekršaj i odgovornost okrivljenog i o primjeni odredenih odredaba zakona na okrivljenog i njegovo djelo, kao i o razlozima upucivanja oštecenog na parnicu. (6) Ako je okrivljeni osuden na kaznu, u obrazloženju ce se navesti koje je okolnosti sud uzeo u obzir prilikom odmjeravanja kazne. (7) Sud ce posebno obrazložiti kojim se razlozima rukovodio kada je našao da treba izreci kaznu zatvora kada je propisana alternativno sa novcanom kaznom, kao i kada je našao da treba ublažiti kaznu ili okrivljenog osloboditi od kazne ili izreci mjeru upozorenja ili da treba izreci zaštitnu, odnosno vaspitnu mjeru ili oduzeti imovinsku korist ili opozvati uslovnu osudu. (8) Ako se okrivljeni oslobada od odgovornosti, u obrazloženju ce se narocito navesti razlog iz clana 199. ovog zakona, zbog kojeg se to cini. (9) U obrazloženju rješenja kojim se protiv okrivljenog obustavlja postupak, navešce se razlozi zbog kojih se obustavlja postupak.
Ispravka odluke
Clan 202.

(1) Greške u pisanju imena i brojeva, druge ocigledne greške u pisanju i racunanju, kao i nesaglasnost odluke izradene u pisanoj formi sa izvornikom, sudija ce ispraviti posebnim rješenjem, na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti. (2) Ako postoji nesaglasnost izmedu odluke izradene u pisanoj formi i njenog izvornika u vezi sa podacima iz clana 200. stav 2. t. 1) do 5) i tacka 7) ovog zakona, rješenje o ispravci dostavice se licima kojima je prije toga dostavljena odluka. (3) U slucaju iz stava 2. ovog clana rok za žalbu protiv odluke tece od dana dostavljanja rješenja o ispravci odluke, protiv kojeg nije dozvoljena posebna žalba.

GLAVA XVIII

PRAVNI LIJEKOVI

1. Redovni pravni lijekovi

Izjavljivanje žalbe
Clan 203.

(1) Žalba je redovni pravni lijek koji se izjavljuje protiv prvostepenog rješenja o prekršaju. (2) Okrivljeni i podnosilac zahtjeva mogu izjaviti žalbu na rješenje o prekršaju.

Rokovi za podnošenje žalbe
Clan 204.
Žalba se može izjaviti u roku od osam dana od dana dostave rješenja o prekršaju.
Posljedice izjavljivanja žalbe
Clan 205.
Izjavljena žalba odgada izvršenje rješenja o prekršaju.
Postupanje po žalbi prvostepenog suda
Clan 206.

Neblagovremenu, nepotpunu ili nedozvoljenu žalbu, sud ce odbaciti rješenjem.

Sadržaj žalbe
Clan 207.

(1) Žalba treba da sadrži broj i datum rješenja o prekršaju protiv kojeg se izjavljuje, razloge zbog kojih se izjavljuje i potpis podnosioca žalbe (u daljem tekstu: žalilac). (2) Žalba se dostavlja u dvije kopije sudu koji je donio rješenje o prekršaju. Žalbeni osnovi Clan 208.

Rješenje o prekršaju može se pobijati:

1) zbog bitnih povreda prekršajnog postupka, 2) zbog povrede materijalnog propisa o prekršajima, 3) zbog pogrešno ili nepotpuno utvrdenog cinjenicnog stanja i 4) zbog odluke o sankciji, mjeri upozorenja, oduzimanju imovinske koristi, troškovima prekršajnog postupka i imovinskopravnom zahtjevu.

Bitne povrede prekršajnog postupka
Clan 209.

Bitne povrede prekršajnog postupka postoje, ako: 1) je rješenje o prekršaju donio sudija koji se morao izuzeti ili je bio izuzet od vodenja prekršajnog postupka, 2) su okrivljenom uskracena bilo koja prava odredena u clanu 9. ovog zakona, 3) sud nije bio stvarno nadležan da rješava u toj stvari, 4) su prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka bili podneseni od neovlašcenog organa, 5) u cijelosti nije odluceno o prekršajnom nalogu ili zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka, ili ako je odluceno mimo tog zahtjeva, 6) se rješenje o prekršaju zasniva na dokazu koji se nije mogao koristiti, osim ako je ocigledno da bi i bez tog dokaza bila donesena ista odluka ili 7) je sud propustio da primijeni ili je pogrešno primijenio odredbe ovog zakona, a koje su imale štetne posljedice za žalioca.

Povreda materijalnog propisa o prekršaju
Clan 210.

Povreda materijalnog propisa o prekršaju postoji ako sud u toku postupka nije primijenio ili je nepravilno primijenio odredbe propisa o prekršajima, a to je bilo od uticaja na donošenje zakonite i pravilne odluke, imajuci posebno u vidu: 1) da li radnja opisana u prekršajnom nalogu ili zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka predstavlja prekršaj, 2) da li ima okolnosti koje iskljucuju odgovornost za prekršaj, 3) da li je nastupila zastarjelost pokretanja i vodenja prekršajnog postupka ili je stvar vec pravosnažno riješena, 4) da li je došlo do pogrešne primjene zakona ili propisa koji odreduje prekršaj ili 5) da li je odlukom o sankciji ili drugoj mjeri sud prekoracio ovlašcenja koja ima po zakonu.

Pogrešno ili nepotpuno utvrdeno cinjenicno stanje
Clan 211.

(1) Presuda se može pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvrdenog cinjenicnog stanja. (2) Pogrešno utvrdeno cinjenicno stanje postoji ako je sud neku odlucnu cinjenicu pogrešno utvrdio, odnosno kada sadržaj isprava, zapisnika o izvedenim dokazima ili tehnickih snimki ozbiljno dovodi u sumnju pravilnost ili pouzdanost utvrdenja odlucne cinjenice. (3) Nepotpuno utvrdeno cinjenicno stanje postoji ako neka odlucna cinjenica nije utvrdena iako su stranke predložile dokaze za njihovo utvrdivanje, a sud je odbio njihovo izvodenje ili ako je sud na osnovu izvedenih dokaza propustio da ih utvrdi.

Odgovor na žalbu i dostavljanje spisa predmeta
Clan 212.

(1) Žalba na rješenje o prekršaju dostavlja se na odgovor suprotnoj strani, ukoliko je prvostepeni sud utvrdio blagovremenost i dopuštenost žalbe. (2) Ukoliko je žaba neblagovremena i nedopuštena, prvostepeni sud ce žalbu odbaciti. (3) Protiv rješenja o odbacivanju žalbe dozvoljena je žalba u roku od osam dana. (4) Odgovor na žalbu dostavlja se prvostepenom sudu u roku od osam dana od dana prijema žalbe. (5) Po prijemu odgovora na žalbu ili po proteku roka za odgovor na žalbu prvostepeni sud ce, ako utvrdi da je žalba blagovremena, potpuna i dozvoljena, žalbu zajedno sa odgovorom na žalbu i spisom predmeta dostaviti dugostepenom sudu, u roku od osam dana od dana njenog prijema.

Razmatranje žalbe
Clan 213.

(1) Neblagovremenu, nepotpunu ili nedozvoljenu žalbu odbacice drugostepeni sud rješenjem, ako to nije ucinio prvostepeni sud. (2) Po žalbi na rješenje prvostepenog suda kojim je izrecena novcana kazna do 3.000 KM odlucuje sudija pojedinac drugostepenog suda. (3) Po žalbama na rješenja prvostepenog suda kojim je izrecena kazna zatvora ili novcana kazna veca od 3.000 KM, drugostepeni sud odlucuje u vijecu sastavljenom od troje sudija od kojih je jedan sudija predsjednik vijeca. (4) Drugostepeni sud ce razmotriti žalbu na osnovu spisa predmeta, žalbe i odgovora, bez održavanja usmenog pretresa.

Odlucivanje o žalbi
Clan 214.

(1) Odlucujuci o žalbi, drugostepeni sud ce: 1) odbaciti žalbu kao nepotpunu, neblagovremenu ili nedozvoljenu, 2) odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepeno rješenje, 3) ukinuti prvostepeno rješenje i predmet uputiti prvostepenom sudu na ponovno sudenje ili 4) preinaciti prvostepeno rješenje. (2) Drugostepeni sud prepise svoga rješenja vraca uz spis predmeta prvostepenom sudu koji prepise dostavlja strankama.

Potvrdivanje rješenja o prekršaju
Clan 215.

Drugostepeni sud ce odbiti žalbu i potvrditi prvostepeno rješenje o prekršaju ako nade da ne postoji nijedan od osnova za podnošenje žalbe.

Preinacenje rješenja o prekršaju
Clan 216.

(1) Ako prvostepeni sud okrivljenog proglasi krivim, a drugostepeni sud, u postupku po žalbi, utvrdi da se zbog bitne povrede prekršajnog postupka ili pogrešne primjene materijalnih propisa o prekršaju, postupak nije mogao ni voditi ili ako se postupak trebalo obustaviti,^ preinacice rješenje o prekršaju i obustaviti prekršajni postupak. (2) Drugostepeni sud može preinaciti rješenje o prekršaju ako utvrdi da je zbog bitne povrede prekršajnog postupka ili pogrešne primjene materijalnih propisa prekršaja, sankcija izrecena u rješenju o prekršaju nepravilno utvrdena. (3) Ako je žalbu podnio samo okrivljeni, rješenjem o preinacenju rješenja o prekršaju ne može se izreci stroža sankcija od one izrecene u prvostepenom postupku.

Ukidanje rješenja o prekršaju
Clan 217.

(1) Ako drugostepeni sud utvrdi da je pocinjena bitna povreda prekršajnog postupka ili materijalnih propisa o prekršajima usljed cega su znacajno ošteceni interesi žalioca i ako ne postoji nacin da se posljedice takvog kršenja isprave bez ponavljanja pretresa, ukinuce rješenje o prekršaju i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno odlucivanje. (2) U obrazloženju rješenja drugostepeni sud je dužan da navede u cemu se sastoji povreda prekršajnog postupka ili materijalnih propisa i uputiti prvostepeni sud na koji nacin ce otkloniti utvrdene nepravilnosti. (3) Drugostepeni sud može samo jedanput vratiti predmet nadležnom prvostepenom sudu na ponovno odlucivanje u smislu stava 1. ovog clana, te ukoliko u ponovljenom žalbenom postupku u istom predmetu ponovo utvrdi bitne povrede prekršajnog postupka ili materijalnog propisa o prekršajima usljed cega su znacajno ošteceni interesi žalioca i ako ne postoji nacin da se posljedice isprave bez ponavljana pretresa, ukinuce rješenje o prekršaju i donijeti novu odluku. (4) U slucajevima iz stava 3. ovog clana, drugostepeni sud može, ukoliko ocijeni da je potrebno, održati novi pretres.

Žalba na odluku drugostepenog suda
Clan 218.

(1) Protiv odluke drugostepenog suda dopuštena je žalba u slucaju ako je: 1) drugostepeni sud preinacio prvostepenu odluku kojom se okrivljeni oslobada od odgovornosti ili se obustavlja postupak, izrekao odluku kojom se okrivljeni proglašava odgovornim, odnosno ako je povodom žalbe na prvostepenu odluku kojom se okrivljeni proglašava odgovornim, izrekao odluku kojom se okrivljeni oslobada od odgovornosti ili je obustavljen postupak i 2) drugostepeni sud povodom žalbe na odluku kojom se okrivljeni oslobada od odgovornosti ili je obustavljen postupak na pretresu donio odluku kojom se okrivljeni proglašava odgovornim, odnosno ako je povodom žalbe kojom se okrivljeni proglašava odgovornim na pretresu donio odluku kojom se okrivljeni oslobada od odgovornosti ili je obustavljen postupak. (2) O žalbi protiv drugostepene odluke odlucuje vijece Vrhovnog suda Republike Srpske, shodno odredbama koje važe za postupak u drugom stepenu. (3) Pred vijecem iz stava 2. ovog clana, Vrhovni sud Republike Srpske ce donijeti odluku bez održavanja pretresa.

2. Vanredni pravni lijekovi

Vrste vanrednih pravnih lijekova
Clan 219.

Vanredni pravni lijekovi su zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka i zahtjev za zaštitu zakonitosti.

Razlozi za ponavljanje postupka
Clan 220.

(1) Prekršajni postupak završen pravosnažnom odlukom može se ponoviti ako: 1) se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka, vještaka ili tumaca, 2) se dokaže da je odluka donesena usljed krivicnog djela sudije ili drugog službenog lica koje je ucestvovalo u postupku, 3) se utvrdi da je lice koje je kažnjeno za prekršaj za istu radnju vec jednom kažnjeno za prekršaj ili krivicno djelo, 4) se iznesu nove cinjenice ili podnesu novi dokazi koji bi sami za sebe ili u vezi sa ranijim dokazima doveli do drugacije odluke da su bili poznati u ranijem postupku, 5) kažnjeni stekne mogucnost da upotrijebi odluku Evropskog suda za ljudska prava kojom je utvrdena povreda ljudskog prava, a to je moglo da bude od uticaja na donošenje povoljnije odluke po kažnjenog i 6) je Ustavni sud u postupku po ustavnoj žalbi, utvrdio povredu ili uskracivanje ljudskog ili manjinskog prava i slobode zagarantovane ustavom u prekršajnom postupku, a to je moglo da bude od uticaja na donošenje povoljnije odluke po kažnjenog. (2) Cinjenice iz stava 1. t. 1) do 3) ovog clana dokazuju se pravosnažnom sudskom odlukom. (3) Ako se postupak protiv lica iz stava 1. t. 1) do 3) ovog clana ne može sprovesti zato što su umrla ili postoje okolnosti koje iskljucuju krivicno gonjenje, cinjenice iz stava 1. t. 1) i 2) ovog clana mogu se utvrdivati i drugim dokazima.

Podnošenje zahtjeva za ponavljanje prekršajnog postupka
Clan 221.

(1) Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka može podnijeti kažnjeni. (2) Zahtjev iz stava 1. ovog clana podnosi se u roku od 30 dana od dana kada je kažnjeni saznao za postojanje cinjenica i okolnosti iz clana 220. stav 1. t. 1) do 6) ovog zakona. (3) Zahtjev za ponavljanje postupka ne može se podnijeti po proteku roka od godinu dana od dana kada je odluka povodom koje se traži ponavljanje postupka postala pravosnažna, osim u slucaju iz clana 220. stav 1. t. 5) i 6) ovog zakona.

Postupak po zahtjevu
Clan 222.

(1) O zahtjevu za ponavljanje prekršajnog postupka odlucuje sud koji je donio prvostepenu odluku. (2) U zahtjevu treba navesti po kojem se zakonskom osnovu traži ponavljanje postupka i kojim se dokazima potkrepljuju cinjenice na kojima se zahtjev zasniva. (3) Ako zahtjev ne sadrži te podatke, odbacice se rješenjem. (4) Zahtjev ce se odbaciti i kada sud na osnovu zahtjeva i dokaza iz spisa predmeta iz ranijeg postupka utvrdi: 1) da je zahtjev podnijelo neovlašceno lice, 2) da je zahtjev neblagovremeno podnesen, 3) da nema zakonskih uslova za ponavljanje postupka ili 4) da cinjenice i dokazi na kojima se zahtjev zasniva ocigledno nisu dovoljni da se na osnovu njih dozvoli ponavljanje. (5) Protiv rješenja kojim se odbacuje zahtjev za ponavljanje postupka može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja. (6) Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka može se podnijeti i nakon što je odluka izvršena.

Odluke povodom zahtjeva za ponavljanje postupka
Clan 223.

(1) Ako sud ne odbaci zahtjev za ponavljanje postupka, može ili da izmijeni prvobitno rješenje o prekršaju ili da ponovi postupak u obimu koji je neophodan da se utvrde cinjenice zbog kojih je zahtjev podnesen. (2) U ponovljenom postupku sud može zahtjev odbiti ili uvažiti i ukinuti odluku u cijelosti ili djelimicno. (3) Protiv rješenja kojim se odbija zahtjev za ponavljanje postupka može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja. (4) Ako se dozvoli ponavljanje postupka, u ponovnom postupku odluka u dijelu koji se odnosi na izrecenu sankciju ne može se izmijeniti na štetu okrivljenog, niti se može donijeti nepovoljnija odluka za okrivljenog. (5) Protiv rješenja kojim se dozvoljava ponavljanje postupka nije dozvoljena žalba.

Odlaganje izvršenja odluke
Clan 224.

(1) Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka ne odlaže izvršenje odluke ali ako sud ocijeni da zahtjev može biti uvažen, može odluciti da se odloži izvršenje dok se ne odluci o zahtjevu za ponavljanje postupka. (2) Rješenje kojim se dozvoljava ponavljanje postupka odlaže izvršenje odluke protiv koje je ponavljanje dozvoljeno. (3) Ako je kazna vec bila izvršena prema okrivljenom, sud može odrediti povrat naplacene novcane kazne ili troškova ili ukinuti svaku drugu sankciju.

Zahtjev za zaštitu zakonitosti
Clan 225.

(1) Protiv pravosnažnih sudskih odluka republicki tužilac ce podici zahtjev za zaštitu zakonitosti, ako je povrijeden zakon. (2) Odredbe Zakona o krivicnom postupku koje se odnose na podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti i odlucivanje o njemu shodno se primjenjuju na zahtjev za zaštitu zakonitosti u prekršajnom postupku. (3) Republicko tužilaštvo ne mora podici zahtjev za zaštitu zakonitosti ako smatra da je povrijeden zakon, ali da povreda zakona nije uticala na pravilnost odluke i da nije rijec o pravnom pitanju važnom za jedinstvenu primjenu zakona ili zaštitu ljudskih prava i sloboda.

GLAVA XIX

EVIDENCIJA I BRISANjE SANKCIJA

Vodenje evidencije
Clan 226.

(1) Sud koji donosi rješenje o prekršaju i ovlašceni organ koji izda prekršajni nalog ce bez odgadanja u elektronskoj formi unijeti u prekršajnu evidenciju Registra podatke o sankcijama, mjerama upozorenja i troškovima postupka koje su izrecene fizickom, pravnom i odgovornom licu. (2) Sud koji primi zahtjev za sudsko odlucivanje u skladu sa clanom 154. ovog zakona ce taj podatak bez odgadanja u elektronskoj formi unijeti u prekršajnu evidenciju Registra i brisati sankcije i mjere izrecene odnosnim prekršajnim nalogom. (3) Sadržaj i nacin vodenja prekršajne evidencije Registra reguliše se pravilnikom, koji donose ministar pravde u saradnji sa ministrom unutrašnjih poslova.

Brisanje sankcija
Clan 227.

(1) Sankcije i mjere upozorenja, pravnog, fizickog i odgovornog lica brišu se iz prekršajne evidencije Registra ex lege ako kažnjeno pravno, fizicko i odgovorno lice u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti odluke kojom je izrecena novcana kazna ne ucini novi prekršaj, odnosno ako ne ucini krivicno djelo koje sadrži obilježje prekršaja. (2) Pravnom, fizickom i odgovornom licu koje je više puta bilo kažnjeno za prekršaj brisace se ranije izrecene sankcije i mjere upozorenja ako u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti odluke kojom je izrecena posljednja sankcija i mjera upozorenja ne izvrši novi prekršaj, odnosno ako lice ne izvrši krivicno djelo koje sadrži obilježje prekršaja. (3) Sankcije se nece brisati iz prekršajne evidencije Registra dok se vodi kao dug u Registru, u skladu sa clanom 229. ovog zakona. (4) Zaštitne mjere i mjere upozorenja se nece brisati iz prekršajne evidencije Registra dok ne budu izvršene ili dok ne istekne rok zastarjelosti. (5) Posebnim zakonom mogu biti propisani duži rokovi za brisanje sankcija iz prekršajne evidencije Registra.

Davanje podataka iz evidencije
Clan 228.

(1) Podaci iz prekršajne evidencije Registra za kažnjena lica mogu se dati samo ako za to postoje opravdani razlozi.

(2) Podaci iz prekršajne evidencije Registra za kažnjena lica mogu se dati samo drugom sudu, nadležnom tužilaštvu, organima unutrašnjih poslova i organima inspekcije, u vezi sa krivicnim postupkom ili postupkom za prekršaj koji se vodi protiv lica koje je ranije bilo kažnjavano za prekršaj, organima nadležnim za izvršenje sankcija za prekršaje ili nadležnim organima koji ucestvuju u postupku brisanja kazne. (3) Na obrazložen zahtjev nadležnog organa ili lica mogu se dati podaci iz prekršajne evidencije Registra za kažnjeno lice ako još traju odredene pravne posljedice kazne ili zaštitne mjere ili ako za to postoji opravdan interes zasnovan na zakonu. (4) Ako je odluka o sankciji ili mjeri upozorenja brisana, podaci o toj odluci nikom se ne daju osim sudu, nadležnom tužilaštvu u vezi sa postupkom za prekršaj koji se vodi protiv lica cija je odluka brisana. (5) Niko nema pravo da traži od gradana da podnesu dokaze o svojoj kažnjivosti ili nekažnjivosti. (6) Fizickim i pravnim licima ce se na njihov zahtjev dati podaci o prekršajnom kažnjavanju, odnosno o postojanju duga evidentiranog po osnovu neplacenih kazni.

GLAVA XX

IZVRŠENjE SANKCIJA

Unos podataka o sankcijama u Registar
Clan 229.

(1) Sve novcane kazne i troškovi postupka koji su izreceni na osnovu izvršnog prekršajnog naloga ili pravosnažnog rješenja o prekršaju upisuju se u Registar i evidentiraju kao dug. (2) Novcane kazne i troškovi postupka evidentiraju se kao dug u Registru dok kažnjeni ne plati puni iznos novcane kazne i troškova postupka. (3) Novcana kazna i troškovi postupka brišu se iz Registra po proteku pet godina od dana kada su prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju postali pravosnažni i izvršni.

Posljedice upisa u Registar
Clan 230.

Dok se ne plate sve novcane kazne i troškovi koji su evidentirani u Registru kažnjenom nadležn organ, odnosno sud nece dozvoliti: 1) registraciju ili produženje važenja registracije motornog vozila, 2) promjenu vlasnika motornog vozila, 3) izdavanje ili produženje važenja vozacke dozvole, 4) ucestvovanje na javnom tenderu, 5) registraciju, odnosno bilo koju promjena registracije pravnog lica ili registraciju, odnosno bilo koju promjena registracije preduzetnicke djelatnosti, za ucinjeni prekršaj iz oblasti ekonomskog i finansijskog poslovanja i 6) izdavanje dozvole za nabavku, držanje i nošenje oružja.

Postupak prinudne naplate
Clan 231.

(1) Svaki ovlašceni organ je odgovoran za pracenje izvršenja novcanih kazni, troškova postupka i drugih mjera izrecenih prekršajnim nalogom ili putem sporazuma o sankciji.

(2) Sudovi ce pratiti izvršenje novcanih kazni, troškova prekršajnog postupka i drugih mjera izrecenih rješenjem o prekršaju. (3) Ako pocinilac ne plati novcanu kaznu ili troškove prekršajnog postupka, ovlašceni organ ili sud ce po isteku roka od godinu dana, racunajuci od dana kada su prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju postali konacni, pravosnažni ili izvršni, dostaviti izvršni nalog Poreskoj upravi da primijeni postupak prinudne naplate za bilo koji iznos evidentiran u Registru, na isti nacin na koji je ovlašcena za naplatu poreskih obaveza. (4) Poreska uprava ce sprovesti takav postupak prinudne naplate bez potrebe da kažnjenom uruci nalog za placanje. (5) Poreska uprava dužna je da nakon izvršene naplate novcane kazne i troškova postupka taj podatak evidentira u Registar.

Lišenje slobode zbog neplacanja
Clan 232.

(1) Kažnjeni koji u roku ne plati u potpunosti ili djelimicno novcanu kaznu koja je izrecena pravosnažnim rješenjem o prekršaju ili izvršnim prekršajnim nalogom, lišice se slobode posebim rješenjem tog suda. (2) Rješenje o lišenju slobode zbog neplacanja sud ce donijeti bez održavanja usmenog pretresa i saslušanja stranaka, samo jedanput za odnosni prekršaj. (3) Rješenje o lišenju slobode iz stava 1. ovog clana sud ce donijeti po proteku dvije godine od dana kada je prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju postalo konacno (pravosnažno, odnosno izvršno). (4) Lišenje slobode zbog neplacanja novcane kazne donosi sud, po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovlašcenog organa, kada je novcana kazna izrecena izvršnim prekršajnim nalogom ili rješenjem suda. (5) Sud ce obavijestiti ovlašceni organ o donošenju rješenja o lišenju slobode zbog neplacanja. (6) Sud može rješenjem odrediti lišenje slobode do 15 dana. (7) Mjera – lišenje slobode nece se izvršiti ili ce se obustaviti ukoliko kažnjeni uplati pun iznos novcane kazne. (8) Mjera – lišenje slobode ne može se izvršiti ako je od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju, odnosno izvršnog prekršajnog naloga, proteklo pet godina, s tim što zastarjelost izvršenja mjere – lišenje slobode ne može nastupiti ako je izvršenje u toku.

Posljedice izricanja mjere lišenja slobode
Clan 233.

(1) Lice kojem je izrecena mjera – lišenje slobode ne oslobada se izrecene novcane kazne, ni pravnih posljedica zbog neplacanja kazne iz clana 230. ovog zakona i kažnjenom licu po ovom osnovu, novcana kazna se ne može zamijeniti kaznom zatvora. (2) Lice koje izdržava mjeru – lišenje slobode ima status lica koje se nalazi na izdržavanju kazne zatvora.

Nemogucnost izricanja mjere lišenja slobode
Clan 234.

(1) Lišenje slobode ne može biti odredeno kažnjenom koji dokaže da je korisnik socijalne pomoci u obliku:

1) novcane pomoci, 2) dodatka za pomoc i njegu drugog lica, 3) podrške u izjednacavanju mogucnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju, 4) smještaja u ustanovi, 5) zbrinjavanja u hraniteljsku porodicu i 6) pomoc i njega u kuci, te dnevno zbrinjavanje ili drugog oblika socijalne pomoci propisanog zakonom. (2) Kažnjeni propisane uslove iz stava 1. ovog clana dokazuje odgovarajucim rješenjem, odnosno uvjerenjem o korišcenju navedih prava nadležnog centra za socijalni rad. (3) Ukoliko je kažnjeni korisnik nekog oblika socijalne pomoci, sud ce kažnjenom u tom slucaju, zamijeniti novcanu kaznu u kaznu zatvora u smislu clana 235. ovog zakona. (4) Kažnjeni je obavezan da najkasnije do prijema uputnog akta za izvršenje rješenja o lišenju slobode zbog neplacanja, sudu dostavi dokaz da je korisnik socijalne pomoci iz stava

  1. ovog clana i u tom slucaju sud ce postupiti u skladu sa clanom 235. ovog zakona, a rješenje o lišenju slobode zbog neplacanja, ako je doneseno, staviti van snage. (5) Ako je kažnjeni umro, sud ce obustaviti postupak lišenja slobode zbog neplacanja novcane kazne. (6) Protiv rješenja o lišenju slobode kažnjeni može uložiti žalbu drugostepenom sudu u roku od osam dana od prijema rješenja. (7) Prvostepeni sud je dužan da žalbu dostavi dugostepenom sudu u roku od tri dana. (8) Drugostepeni sud ce donijeti odluku po žalbi u roku od 15 dana od dana prijema spisa. (9) Žalba iz stava 6. ovog clana odlaže izvršenje.
Zamjena novcane kazne u kaznu zatvora
Clan 235.

(1) Kažnjenom koji dokaže da nije u mogucnosti platiti novcanu kaznu usljed cega mu rješenjem nije odredeno lišenje slobode ili je rješenje stavljeno van snage u smislu clana 234. ovog zakona, sud ce posebnim rješenjem, odmah, bez održavanja usmenog pretresa, zamijeniti novcanu kaznu u kaznu zatvora, a nakon izdržane kazne zatvora, kažnjenom ce se brisati dug iz Registra koji je unesen po rješenju ili prekršajnom nalogu. (2) Zamjenu novcane kane u kaznu zatvora može vršiti samo sud koji je rješenjem izrekao novcanu kaznu kažnjenom ili sud kome je podnesen prijedlog iz clana 234. stav 4. ovog zakona za lišenje slobode zbog neplacanja novcane kazne. (3) Zamjena novcane kazne u kaznu zatvora vrši se tako što se za svakih pocetih 100 KM odreduje jedan dan zatvora, s tim što u tom slucaju kazna zatvora ne može biti kraca od jednog dana, ni duža od 60 dana, a ako poslije ove odluke suda kažnjeno lice isplati novcanu kaznu u cijelosti, kazna zatvora nece se izvršiti, a ako je izvršenje kazne zapoceto, pa kažnjeno lice isplati preostali dio do punog iznosa izrecene novcane kazne, obustavice se izdržavanje kazne zatvora. (4) Ako je pored novcane kazne kažnjenom licu bila izrecena i kazna zatvora, zatvor kojim se zamjenjuje neplacena novcana kazna i izrecena kazna zatvora ne mogu trajati duže od 90 dana. (5) Zamjena neplacene novcane kazne u kaznu zatvora odreduje se rješenjem suda protiv kojeg je dozvoljena žalba. (6) Žalba se može uložiti u roku od tri dana od dana prijema rješenja. (7) Prvostepeni sud je dužan da žalbu dostavi dugostepenom sudu u roku od tri dana od dana podnošenja žalbe.

Odluka po žalbi
Clan 236.

(1) Drugostepeni sud je dužan da odluci po žalbi u roku od 15 dana od dana prijema žalbe. (2) Kada pocinilac koji nema prebivalište ili stalni boravak u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini nije uplatio novcanu kaznu neposredno nakon donošenja rješenja, novcana kazna odmah ce se zamijeniti kaznom zatvora, po odredbama ovog clana. (3) Ako odluku o prekršaju nije donio sud, odluku o zamjeni novcane kazne donijece nadležni sud, na prijedlog ovlašcenog organa koji je izdao prekršajni nalog.

Izvršenje sankcije u odnosu na strance i lica koja nemaju stalno
prebivalište u BiH
Clan 237.

Izvršenje sankcija u odnosu na strance i lica koja nemaju stalno prebivalište u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini vrši se na osnovu nepravosnažnog rješenja o prekršaju odmah nakon donošenja rješenja.

Izvršenje kazne zatvora ili lišenje slobode
Clan 238.

Kazna zatvora i lišenje slobode zbog neplacanja, izvršavaju se po propisima o izvršenju krivicnih sankcija, ako ovim zakonom nije drugacije propisano.

Postupak izvršenja zaštitnih mjera ili mjera
Clan 239.

(1) Nakon pravosnažnosti i izvršnosti rješenja o prekršaju kojim je izrecena zaštitna mjera ili mjera, sud rješenje o prekršaju sa klauzulom pravosnažnosti i izvršnosti dostavlja nadležnom organu za izvršenje izrecene zaštitne mjere ili mjere, ukoliko sud nije ovlašcen da izvrši takvu mjeru. (2) Organ nadležan za izvršenje zaštitne mjere ili mjera dužan je da izvršenu zaštitnu mjeru ili mjeru evidentira u Registar i obavijesti sud koji je zaštitnu mjeru ili mjeru izrekao, da li je zaštitna mjera ili mjera izvršena i ako nije obrazložiti zašto nije izvršena.

Obustava postupka izvršenja sankcija
Clan 240.

Postupak izvršenja novcane kazne bice obustavljen rješenjem suda nakon izvršenja kazne zatvora iz clana 235. ovog zakona izrecene zamjenom novcane kazne, naplate novcane kazne prinudnim putem od strane nadležne poreske uprave u skladu sa clanom 231. stav 3. ovog zakona, kao i u slucaju smrti kažnjenog u toku ili prije pocetka izvršenja sankcije, brisanjem pravnog lica iz registra pravnih lica, ili kada nastupi zastarjelost izvršenja prekršajne sankcije ili sud utvrdi da je sankcija neizvršiva.

GLAVA XXI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Edukacija
Clan 241.

(1) O sticanju posebnih znanja i kontinuiranom strucnom osposobljavanju i usavršavanju sudija koji postupaju u prekršajnim predmetima prema maloljetnicima iz oblasti djecjih prava i prestupništva mladih, brine se Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske. (2) Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Advokatska komora Republike Srpske brinu o strucnom usavršavanju lica koja rade na poslovima prestupništva mladih, policijskih službenika, socijalnih radnika i advokata, posredstvom saradnje sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, naucnim ustanovama, profesionalnim udruženjima i nevladinim organizacijama, kroz strucna savjetovanja, seminare, provjere znanja i druge oblike dodatnog osposobljavanja strucnih lica koja rade na tim poslovima, a prema Programu edukacije koji donosi ministar pravde. (3) Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske obezbjeduje sudijama uvjerenja ili certifikate o strucnoj osposobljenosti za obavljanje poslova iz oblasti prestupništva mladih. (4) Strucno osposobljavanje sudija obezbijedice se najduže u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. (5) Certifikat, odnosno uvjerenje o strucnoj osposobljenosti sudija, policijskih službenika, socijalnih radnika i advokata, koji su stekli prema odredbama Zakona o zaštiti postupanju sa djecom i maloljetnicma u krivicnom postupku, priznaje se i u postupanju po odredbama ovog zakona.

Donošenje podzakonskih akata
Clan 242.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona: a) ministar zdravlja i socijalne zaštite donijece Uputstvo o nacinu vodenja evidencija o izrecenim vaspitnim mjerama iz clana 98. ovog zakona i b) ministar unutrašnjih poslova donijece Pravilnik o primjeni mjere policijskog upozorenja iz clana 74. stav 6. ovog zakona.

Primjena propisa
Clan 243.

(1) Zapoceti prekršajni postupci u kojima do dana stupanja na snagu ovog zakona nije donesena prvostepena odluka, okoncace se po pravilima tada važecih propisa, a postupci u kojima je donesena prvostepena odluka do stupanja na snagu ovog zakona, okoncace se prema odredbama ovog zakona. (2) Podzakonski akti iz cl. 10. i 226. ovog zakona bice doneseni u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja Zakona
Clan 244.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prekršajima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 34/06, 1/09, 29/10 i 109/11).

Stupanje na snagu
Clan 245.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 01-992/14 PREDSJEDNIK Datum: 02. jul 2014. godine NARODNE SKUPŠTINE

Mr Igor Radojicic