Broj 81 - Stranica 74 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

ZAKON

O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

DIO PRVI - (ZAJEDNICKE ODREDBE)

POGLAVLJE I. (OPCE ODREDBE)

Clan 1. (Opce odredbe) Ovim zakonom ureduje se osnivanje, poslovanje, upravljanje i prestanak privrednih društava (u daljnjem tekstu: društvo) u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Clan 2. (Društvo) (1) Društvo je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i pružanja usluga na tržištu radi sticanja dobiti. (2) Društvo mogu osnovati i domaca i strana fizicka i pravna lica ako zakonom nije drugacije odredeno. Clan 3. (Oblici društva) (1) Društvo može biti organizirano u jednom od sljedecih oblika: a) društvo sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu; b) komanditno društvo; c) dionicko društvo; d) društvo sa ogranicenom odgovornošcu. (2) Odredbe ovog zakona u kojima je upotrijebljena rijec "društvo" bez punog naziva jednog od oblika iz stava (1) ovog clana odnose se na sva društva. Clan 4. (Pravna sposobnost) (1) Svojstvo pravnog lica društvo stice danom upisa u registar koji vodi sud odreden Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: registar društava). (2) Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. (3) Prije upisa u registar društava niko ne može nastupati u ime društva. (4) Lice koje postupi suprotno odredbi stava (3) ovog clana odgovara za stvorene obaveze cjelokupnom svojom imovinom, a kada tako nastupa više lica za obaveze odgovaraju neograniceno solidarno. Clan 5. (Odgovornost za obaveze) (1) Svaki clan društva sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu i komplementar u komanditnom društvu odgovara za obaveze društva neograniceno solidarno cjelokupnom svojom imovinom. (2) Komanditor u komanditnom društvu, dionicar u dionickom društvu i vlasnik udjela društva sa ogranicenom odgovornošcu ne odgovara za obaveze društva, osim kada: a) koristi društvo za postizanje licnog cilja koji nije saglasan ciljevima drugih clanova i društva u cjelini; b) upravlja imovinom društva kao svojom imovinom; c) koristi društvo za prevaru ili oštecenje svojih povjerilaca; d) utice na smanjenje imovine društva u svoju korist ili korist trecih lica, ili utice da društvo preuzme obaveze iako je znao ili morao znati da društvo nije ili nece biti sposobno da izvrši svoje obaveze.

Clan 6.
(Djelatnost)
(1) Društvo pocinje obavljati svoju djelatnost nakon upisa u
registar društava i objavljivanja registracije u skladu sa
zakonom kojim se ureduje registracija privrednih društava.
(2) Djelatnosti za koje je zakonom utvrdeno da se mogu
obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog
akta nadležnog organa mogu se obavljati nakon dobijanja
dozvole, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa.
(3) Ukoliko zakonom ili drugim propisom nisu utvrdeni uvjeti
za dobijanje saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog
organa iz stava (2) ovog clana, federalna ministarstva ce u
skladu s ovim zakonom, svako u okviru svoje nadležnosti,
utvrditi te uvjete.
(4) Djelatnosti za koje je posebnim zakonom propisano da se
obavljaju u odredenom obliku privrednog društva, ne mogu
se obavljati u drugom obliku privrednog društva.
Clan 7.
(Mogucnost obavljanja i drugih djelatnosti društva)
(1) Društvo može obavljati poslove samo u okviru djelatnosti
upisane u registar društava.
(2) Društvo može obavljati i druge poslove koji se uobicajeno
obavljaju uz djelatnosti upisane u registar društava u obimu
i na nacin koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju
obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.
Clan 8.
(Valjanost poslova)
Poslovi koje zakljuci lice koje je svojim položajem ili na
drugi nacin ovlašteno za zastupanje i predstavljanje društva,
valjani su za trece lice i u slucaju da su zakljuceni poslovi izvan
djelatnosti upisane u registar društava, osim ako je trece lice
znalo ili moralo znati da su takvi poslovi izvan djelatnosti
društva.
Clan 9.
(Sjedište)
(1) Sjedište društva je mjesto koje je kao sjedište upisano u
registar društava.
(2) Sjedište se utvrduje osnivackim aktom ili statutom društva.
Clan 10.
(Podružnice)
(1) Društvo, domace ili strano, može izvan mjesta sjedišta
osnovati jednu ili više podružnica u kojima obavlja svoje
djelatnosti.
(2) Podružnica nastaje odlukom o osnivanju koju donosi
ovlašteni organ društva u skladu s osnivackim aktom ili
statutom društva.
(3) Podružnice nemaju svojstvo pravnog lica.
(4) Podružnica ima mjesto poslovanja i zastupnika, a poslove
sa trecim licima obavlja u ime i za racun društva.
(5) Podružnice domaceg društva se upisuju u registar društava
u registarskom sudu u kojem je društvo upisano.
(6) Podružnice stranog društva se upisuju u registar društava u
registarskom sudu na cijem podrucju je sjedište podružnice.
POGLAVLJE II. (FIRMA)
Clan 11.
(Pojam)
(1) Firma je ime pod kojim društvo posluje.
(2) Firma se obavezno istice na poslovnim prostorijama
društva.
Srijeda, 21. 10. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 81 - Stranica 75

Clan 12. (Elementi) (1) Firma društva sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu mora sadržavati prezime najmanje jednog clana, uz oznaku da ih ima više i oznaku "d.n.o.". (2) Firma komanditnog društva mora sadržavati prezime najmanje jednog komplementara i oznaku "k.d.", a ne smije sadržavati imena komanditora. (3) Firma društva sa ogranicenom odgovornošcu mora sadržavati oznaku "d.o.o.". (4) Firma dionickog društva mora sadržavati oznaku "d.d.". (5) Firma iz st. (1) i (2) ovog clana obavezno sadrži firmu drugog društva koje je clan društva sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu ili komplementar komanditnog društva. Clan 13. (Jezik) (1) Firma mora biti napisana na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Federaciji, a prijevod na strani jezik može se upotrebljavati samo zajedno sa firmom na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Federaciji. (2) Firma može sadržavati strane rijeci koje su uobicajene ili za njih nema odgovarajuce rijeci u jeziku koji je u službenoj upotrebi u Federaciji. Clan 14. (Dodatni elementi) (1) Firma može sadržavati dodatne elemente koji bliže oznacavaju društvo i sjedište društva. (2) Društvo može koristiti skracenu firmu koja mora sadržavati oznake po kojima se razlikuje od drugih firmi i oznaku oblika društva. (3) Firma podružnice mora sadržavati punu firmu društva, oznaku da je podružnica i sjedište podružnice. Clan 15. (Zabranjeni elementi) Firma ne smije sadržavati: a) rijeci i oznake koji su protivni zakonu; b) zašticene robne ili pomocne znakove drugih pravnih i fizickih lica; c) službene simbole i znakove; d) nazive ili znakove stranih država ili medunarodnih organizacija; e) rijeci i oznake koje bi mogle stvoriti zabunu u pogledu vrste i obima poslovanja ili dovesti do zamjene sa firmom ili znakom drugog društva ili povrijediti prava drugih lica. Clan 16. (Moguci elementi) (1) Firma može sadržavati rijeci: "Bosna i Hercegovina" i njene izvedenice i skracenice na osnovu odobrenja nadležnog organa odredenog posebnim zakonom. (2) Firma može sadržavati rijec "Federacija" i njene izvedenice i skracenice samo na osnovu odobrenja nadležnog organa odredenog posebnim zakonom. (3) Firma može sadržavati naziv kantona, grada i opcine i njihove izvedenice i skracenice samo na osnovu odobrenja nadležnog kantonalnog, gradskog, odnosno opcinskog organa odredenog posebnim zakonom na podrucju na kojem društvo ima sjedište. (4) Firma može sadržavati ime i prezime lica koje nije osnivac društva samo uz odobrenje tog lica ili njegovih zakonskih nasljednika. (5) Na zahtjev organa i lica iz st. (1), (2), (3) i (4) ovog clana registarski sud izbrisat ce iz registra rijeci i imena unesena kao dodatni elementi firme.

Clan 17.
(Ime clana društva kao element firme)
(1) Ukoliko firma društva sa neogranicenom solidarnom
odgovornošcu ili komanditnog društva sadrži prezime koje
je vec sadržano u ranije registriranoj firmi, u firmu se mora
unijeti ime ili drugi dodatni element po kojem ce se
razlikovati od vec registrirane firme.
(2) Ako je prezime lica ostalo u firmi i nakon prestanka
njegovog clanstva u društvu, na zahtjev tog lica ili njegovih
nasljednika sud ce brisati njegovo prezime iz firme u
registru društava.
Clan 18.
(Princip iskljucivosti firme)
(1) Firma društva mora se jasno razlikovati od firme drugih
društava.
(2) Registarski sud odbit ce upis u registar društava firmu koja
je protivna odredbama ovog zakona ili se jasno ne razlikuje
od vec registriranih firmi u Federaciji.
(3) Društvo ima pravo zahtijevati prestanak upotrebe i brisanje
iz registra društava firmu drugog društva i naknadu
pretrpljene štete tužbom kod suda u roku tri godine od dana
upisa osporavane firme u registar društava, ako smatra da
firma drugog društva nije jasno razlicita od njegove ranije
registrirane firme.
Clan 19.
(Princip prvenstva)
(1) Ako se sudu radi upisa u registar prijave iste firme ili firme
koje se medusobno jasno ne razlikuju, sud ce upisati onu
firmu koja je ranije prijavljena.
(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog clana, upisat ce se
kasnije prijavljena firma, ako podnosilac kasnije podnesene
prijave dokaže da je u vrijeme podnošenja ranije podnesene
prijave, tu firmu, odnosno njene bitne elemente
upotrebljavao na tržištu kao oznaku svog društva ili kao
robni ili pomocni znak za oznacavanje svojih proizvoda ili
usluga, te da je to cinio prije podnosioca ranije podnesene
prijave.
Clan 20.
(Obaveza upisa u registar društava)
(1) Firma i skracena firma upisuje se u registar društava.
(2) Društvo je dužno u poslovanju koristiti punu ili skracenu
firmu kakva je upisana u registar društava.
Clan 21.
(Poslovna korespondencija)
Sva poslovna pisma i narudžbe društva moraju sadržavati:
a) punu firmu i adresu sjedišta društva;
b) punu firmu i adresu sjedišta podružnica društva;
c) naziv i sjedište institucije kod koje i broj pod kojim je
društvo upisano;
d) broj racuna sa nazivom i sjedištem finansijske
organizacije kod koje društvo drži racun, ukoliko
društvo ima više racuna za svaki od njih;
e) porezni identifikacioni broj društva.
Clan 22.
(Prijenos firme)
Firma se može prenijeti samo ukoliko se vrši prijenos
društva.
POGLAVLJE III. (ZASTUPANJE)
Clan 23.
(Zastupanje)
(1) Društvo zastupa uprava.
(2) Uprava organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i
predstavlja društvo i odgovara za zakonitost poslovanja
društva.

Broj 81 - Stranica 76 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

(3) Upravu cine lica koja su osnivackim aktom ili statutom društva, u skladu sa zakonom, ovlaštena da vode poslovanje društva. (4) Društvo mogu zastupati i druga lica odredena osnivackim aktom ili statutom u skladu sa zakonom. (5) Lica ovlaštena za zastupanje upisuju se u registar društava.

Clan 24. (Lice s ovlaštenjima) (1) Lice s ovlaštenjima za zastupanje upisanim u registar društava ovlašteno je poduzimati sve radnje i obavljati sve poslove u ime i za racun društva u okviru ovlaštenja upisanih u registar društava. (2) Lice s ovlaštenjima za zastupanje koje prekoraci ogranicenja ovlaštenja iz stava (1) ovog clana odgovorno je za štetu koja se time prouzrokuje privrednom društvu ili trecem licu s kojim je posao zakljucen. Clan 25. (Odgovornost) (1) Lice kojem je povjereno obavljanje odredenih poslova u okviru djelatnosti društva, ovlašteno je poduzimati sve radnje i zakljucivati poslove koji se uobicajeno obavljaju ili nastaju uz poslove koji su mu povjereni. (2) Društvo odgovara za obaveze koje, u njegovo ime, od njega ovlašteno lice stvori prekoracenjem ovlaštenja, ako trece lice nije znalo ili nije moglo znati za prekoracenje ovlaštenja. Clan 26. (Prokura) (1) Prokura je pisano ovlaštenje za poduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za racun društva, osim prijenosa i opterecenja nekretnina, ako ovlaštenje za to nije posebno i izricito navedeno. (2) Prokura se može dati samo za podružnicu, što se izricito navodi u registru društava i prilikom istupanja prokuriste, a u protivnom se smatra da je prokura data za društvo u cjelini. (3) Prokura se može dati svakom punoljetnom i potpuno poslovno sposobnom licu bez obzira na dužnost i poslove koje obavlja, izuzev, ako drugacije nije predvideno aktom o osnivanju društva, odnosno statutom društva. (4) Prokura se ne može dati pravnom licu. (5) Prokura je neprenosiva.

Clan 27. (Mogucnost davanja prokure) (1) Društvo može dati prokuru jednom ili više fizickih lica u skladu s osnivackim aktom ili statutom društva. (2) Prokura se može dati istovremeno za više lica koja zajedno zastupaju društvo, a izjava volje treceg lica data samo jednom od njih pravno je valjana. Clan 28. (Zajednicka prokura) (1) Ako je prokura data dvama licima ili više lica bez naznake da se radi o zajednickoj prokuri, svako od tih lica je prokurist koji samostalno zastupa društvo u granicama ovlaštenja utvrdenih zakonom. (2) Prokura data dvama licima ili više lica smatrat ce se zajednickom prokurom samo ako je tako izricito naznaceno u prokuri. (3) Izjave volje ili pravne radnje koje ucine zajednicki prokuristi proizvode pravne posljedice samo ako ih ucine svi zajednicki prokuristi zajedno. (4) Valjane su izjave volje ili pravne radnje koje ucini jedan od zajednickih prokurista samo uz izricitu prethodnu

saglasnost ili izricito naknadno odobrenje ostalih
zajednickih prokurista.
(5) Izjava volje ili pravna radnja ucinjena prema jednome
prokuristi ima pravni ucinak kao da je ucinjena prema
svima.
(6) Znanje o pravno odlucujucim cinjenicama ili krivnja jednog
zajedickog prokuriste proizvodi pravne posljedice za
davaoca prokure, bez obzira na znanje ili krivnju ostalih
zajednickih prokurista.
Clan 29.
(Ogranicenje prokure)
(1) Ogranicenje prokure koje nije predvideno ovim zakonom
nema ucinka prema trecim licima, bez obzira na to je li
trece lice za nju znalo ili moralo znati.
(2) Ogranicenje prokure na poslovanje jedne ili više podružnica
ima ucinka prema trecim licima samo ako je upisano u
registar društava.
Clan 30.
(Ovlaštenja prokuriste)
Prokurist ne može bez posebnog ovlaštenja društva
nastupati kao druga ugovorna strana i s društvom sklapati
ugovore u svoje ime i za svoj racun, u svoje ime a za racun
drugih lica, ili u ime i za racun drugih lica.
Clan 31.
(Davanje i prestanak prokure)
(1) Davanje i prestanak prokure društvo je dužno prijaviti za
upis u registar društava.
(2) Prokurist deponuje svoj potpis kod registarskog suda, a
prilikom zastupanja društva dužan je uz potpis staviti
naznaku da nastupa kao prokurist.
(3) Prokura prestaje opozivom od društva i otkazom od
prokuriste.
Clan 32.
(Lica koja imaju posebne dužnosti prema društvu)
(1) Posebne dužnosti prema društvu imaju:
a) clanovi društva sa neogranicenom solidarnom
odgovornošcu i komplementari;
b) clan društva sa ogranicenom odgovornošcu koji
posjeduje znacajno ucešce u osnovnom kapitalu
društva ili clan društva sa ogranicenom odgovornošcu
koji je kontrolni clan društva u smislu povezanih lica;
c) dionicar koji posjeduje znacajno ucešce u osnovnom
kapitalu društva ili dionicar koji je kontrolni dionicar
u smislu povezanih lica;
d) clanovi uprave, predsjednik i clanovi nadzornog
odbora, zastupnici i prokuristi;
e) likvidacioni upravnik.
(2) Znacajno ucešce u osnovnom kapitalu društva u smislu
stava (1) tac. b) i c) ovog clana iznosi ucešce od najmanje
20% u osnovnom kapitalu društva.
(3) Kontrolni clan društva ili kontrolni dionicar u smislu stava
(1) tac. b) i c) ovog clana je lice koje ima više od 50%
glasackih prava u privrednom društvu na osnovu obicnih
dionica ili koje na drugi nacin vrši kontrolni uticaj nad
upravljanjem i vodenjem poslova društva.
(4) Lica iz stava (1) ovog clana obavljaju svoje poslove
savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom
uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva (u
daljnjem tekstu: dužna pažnja).
(5) Lice koje postupi sa dužnom pažnjom ne odgovara za štetu
koja iz takve procjene nastane za društvo.
Srijeda, 21. 10. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 81 - Stranica 77

Clan 33. (Mogucnost podnošenja tužbe) Društvo može podnijeti tužbu protiv lica iz clana 32. stav (1) tac. d) i e) ovog zakona za naknadu štete koju mu to lice prouzrokuje povredom dužne pažnje iz clana 32. stav (4) ovog zakona. Clan 34. (Dužnost prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji licni interes) (1) Licni interes postojat ce u slucaju ako je lice iz clana 32. stav (1) ovog zakona ili clan njegove porodice: a) ugovorna strana u pravnom poslu s društvom; b) u finansijskom odnosu sa licem iz pravnog posla koje zakljucuje ugovor sa društvom ili koje ima finansijske interese u tom poslu na osnovu kojih se može ocekivati da uticu na njegovo postupanje suprotno interesu društva; c) pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili lica koje ima finansijski interes u pravnom poslu ili radnji tako da se osnovano može ocekivati da uticu na njegovo postupanje suprotno interesu društva. (2) Pod clanom porodice lica iz stava (1) ovog clana smatraju se: a) njegov bracni drug, roditelji, brat ili sestra tog bracnog druga; b) njegovo dijete, roditelji, brat ili sestra; c) njegov krvni srodnik u pravoj liniji i u pobocnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, srodnik po tazbini zakljucno sa prvim stepenom; d) druga lica koja sa tim licem žive u zajednickom domacinstvu. (3) Lica iz clana 32. stava (1) i iz stava (2) ovog clana smatraju se povezanim licima u smislu ovog zakona. (4) Povezana lica za sve poslove iz stava (1) ovog clana predstavljaju sve cinjenice od znacaja za donošenje odluke i pribavljaju prethodno odobrenje od nadležnog organa društva, u skladu sa statutom društva. Clan 35. (Tužba zbog odobravanja poslova u kojima postoji licni interes) (1) Društvo može podnijeti tužbu protiv lica iz clana 32. stav (1) ovog zakona koje je imalo licni interes u pravnom poslu i tražiti naknadu štete ako za taj pravni posao nije pribavljeno prethodno odobrenje ili ako nadležnom organu društva prilikom donošenja odluke o odobravanju pravnog posla nisu predstavljene sve cinjenice od znacaja za donošenje takve odluke. (2) Ako je tuženi clan uprave, društvo zastupa lice imenovano od nadležnog organa društva, u skladu sa statutom društva. Clan 36. (Dužnost izbjegavanja sukoba interesa) (1) Lica iz clana 32. stav (1) ovog zakona ne mogu u svom interesu ili interesu sa njima povezanih lica: a) koristiti imovinu društva; b) koristiti informacije do kojih su došli u tom svojstvu, a koje nisu javno dostupne; c) zloupotrijebiti svoj položaj u društvu; d) iskoristiti mogucnosti za zakljucenje posla koji se ukaže društvu. (2) Dužnost izbjegavanja sukoba interesa postoji nezavisno od toga da li je društvo bilo u mogucnosti iskoristiti imovinu, informacije ili zakljuciti poslove iz stava (1) ovog clana.

Clan 37.
(Tužba zbog povrede dužnosti izbjegavanja sukoba interesa)
(1) Društvo može podnijeti tužbu protiv lica iz clana 32. stav
(1) ovog zakona koje povrijedi dužnost izbjegavanja sukoba
interesa iz clana 36. ovog zakona kojom može tražiti:
a) naknadu štete ili
b) prijenos na društvo koristi koje je to lice, odnosno
povezano lice iz clana 34. stav (3) ovog zakona
ostvarilo kao posljedicu te povrede dužnosti.
(2) Ako je tuženi clan uprave, društvo zastupa lice imenovano
od nadležnog organa društva, u skladu sa statutom društva.
POGLAVLJE IV. (POSLOVNA TAJNA I ZABRANA
KONKURENCIJE)
Clan 38.
(Poslovna tajna)
Poslovnom tajnom smatraju se informacije o poslovanju za
koje je ocito da bi prouzrokovale znacajnu štetu društvu ako dodu
u posjed treceg lica bez saglasnosti društva.
Clan 39.
(Informacije koje imaju karakter poslovne tajne)
(1) Nadležni organ društva dužan je pisanim aktom odrediti
informacije koje imaju karakter poslovne tajne i lica
odgovorna za njihovo korištenje i zaštitu.
(2) Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni
po zakonu i drugim propisima i podaci o kršenju zakona i
drugih propisa.
Clan 40.
(Zabrana konkurencije)
(1) Clan društva sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu,
komplementar komanditnog društva, vlasnik udjela i clan
uprave i nadzornog odbora u društvu sa ogranicenom
odgovornošcu, clan nadzornog odbora i uprave dionickog
društva i prokurist ne smije bez odobrenja nadležnog
organa društva u skladu sa statutom društva, u tom svojstvu
ili kao zaposleni u drugom društvu i kao samostalni
poduzetnik ucestvovati u djelatnosti koja je ili bi mogla biti
u konkurentnom odnosu s djelatnošcu prvog društva.
(2) Osnivackim aktom ili statutom društva može se odrediti
trajanje zabrane i nakon prestanka svojstva iz stava (1) ovog
clana a najduže dvije godine.
Clan 41.
(Mogucnost traženja naknade štete)
Društvo može od lica koje prekrši zabranu konkurencije
tražiti naknadu štete i ustupanje zakljucenih poslova, ili prijenos
ostvarene koristi ili prava iz zakljucenih poslova u roku tri
mjeseca od saznanja za prekršaj, a najkasnije tri godine od
ucinjenog prekršaja zabrane konkurencije.
Clan 42.
(Sindikalno organiziranje)
Zaposleni u društvu mogu organizirati sindikat ili vijece
zaposlenika u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o vijecu
zaposlenika.
Clan 43.
(Zabrana nesindikalnih aktivnosti)
U društvu se ne mogu osnivati organizacije i provoditi
aktivnosti koje nemaju karakter sindikata i sindikalnih aktivnosti,
te vijeca zaposlenika u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o
vijecu zaposlenika.

Broj 81 - Stranica 78 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

POGLAVLJE V. (OSNOVNI KAPITAL I ULOZI)

Clan 44. (Osnovni kapital) (1) Osnovni kapital društva je iznos kapitala koji su upisali clanovi društva na osnovu osnivackog akta. (2) Promjena osnovnog kapitala se upisuje na osnovu statuta ili izmjena statuta društva. (3) Dionicko društvo i društvo sa ogranicenom odgovornošcu ima osnovni kapital najmanje u iznosu utvrdenom ovim zakonom. (4) Posebnim zakonom za društva koja obavljaju posebne djelatnosti može se utvrditi veci iznos osnovnog kapitala. (5) Dio osnovnog kapitala koji je jednak ulozima u gotovini može biti potpuno ili djelimicno uplacen (upisan, ali neuplacen osnovni kapital). (6) Osnovni kapital društva se može uvecavati ili smanjivati. (7) U slucaju smanjivanja kapitala osnovni kapital ne može biti smanjen ispod iznosa minimalnog osnovnog kapitala utvrdenog ovim zakonom. Clan 45. (Ulozi) (1) Osnovni kapital prilikom osnivanja društva osigurava se ulozima clanova u novcu i stvarima i pravima cija je vrijednost iskaziva u novcu. (2) Ulog u stvarima i pravima izražava se u novcu i mora se u potpunosti unijeti prije upisa društva u registar društava. Clan 46. (Vrijednost uloga) (1) Vrijednost uloga u stvarima i pravima mora biti odredena u osnivackom aktu ili statutu društva, ako ovim zakonom nije drugacije utvrdeno. (2) Vrijednost uloga u stvarima i pravima u dionickom društvu i društvu sa ogranicenom odgovornošcu odreduje se na osnovu procjene prihvacene ugovorom od svih osnivaca. Clan 47. (Procjene vrijednosti uloga) Procjena iz clana 46. stav (2) ovog zakona obavezno ukljucuje opis, nacin iskazivanja i procijenjenu vrijednost uloga i ocjenu da li ulog odgovara cijeni upisanih dionica dionickog društva ili udjela u društvu sa ogranicenom odgovornošcu koji se tim ulogom placaju.

Clan 48. (Obaveza namirenja ugovorene vrijednosti uloga) (1) Kada procijenjena vrijednost uloga u stvarima i pravima ne dostigne ugovoreni iznos do upisa društva u registar društava ili do ugovorenog roka uplate u slucaju pristupanja društvu, clan društva koji se obavezao na taj ulog dužan je razliku uplatiti u novcu. (2) Ako društvo nije steklo vlasništvo na stvari koju je clan društva bio obavezan unijeti kao ulog, clan društva mora uplatiti u novcu vrijednost te stvari koju mu društvo mora vratiti. Clan 49. (Prava clana društva) Ulog daje clanu društva pravo na dionicu ili udio u društvu. Clan 50. (Poslovne knjige i finansijski izvještaji) Društvo je dužno voditi poslovne knjige i sacinjavati finansijske izvještaje u skladu sa zakonom i drugim propisima.

POGLAVLJE VI. (POVEZANA DRUŠTVA)

Clan 51.
(Pojam)
(1) Povezana društva cine dva ili više društava u skladu sa
ovim zakonom, koja se medusobno povezuju i to:
a) ucešcem u osnovnom kapitalu ili udjelima (društva
povezana kapitalom);
b) putem ugovora (društva povezana ugovorom);
c) putem kapitala i putem ugovora (mješovito povezana
društva).
(2) Povezana društva iz stava (1) ovog clana obuhvataju jedno
vladajuce i jedno ili više zavisnih društava.
(3) Povezana društva organiziraju se kao koncern, holding,
poslovno udruženje ili drugi oblik organiziranja u skladu sa
ovim zakonom.
(4) Privredna društva povezuju se u skladu sa propisima kojim
se ureduje zaštita konkurencije.
Clan 52.
(Vladajuce i zavisno društvo)
(1) Ako jedno društvo ima vecinsko ucešce u osnovnom
kapitalu drugog društva ili ako na osnovu ugovora
zakljucenog sa drugim društvom ima pravo imenovati
vecinu clanova nadzornog odbora tog drugog društva,
odnosno ima vecinu glasova u skupštini, to se društvo
smatra vladajucim a drugo društvo zavisnim.
(2) Vladajuce društvo sa vecinskim ucešcem u osnovnom
kapitalu je društvo koje, neposredno ili posredno putem
drugog društva, na osnovu više od 50% ucešca u osnovnom
kapitalu drugog društva ima više od 50% glasova u
skupštini zavisnog društva.
(3) Neposredno ucešce u osnovnom kapitalu koji pripada
vladajucem društvu ili drugom licu koje ga drži za njegov
racun, odreduje se na osnovu odnosa nominalnog iznosa tog
ucešca prema ukupnom osnovnom kapitalu zavisnog
društva.
(4) Pri odredivanju ucešca iz stava (3) ovog clana od ukupnog
osnovnog kapitala zavisnog društva oduzimaju se vlastite
dionice i udjeli zavisnog društva i dionice i udjeli koje za
racun zavisnog društva drži trece lice.
(5) Posredno ucešce u osnovnom kapitalu koji pripada
vladajucem društvu obuhvata dionice i udjele koji pripadaju
društvu koje zavisi od njega ili koji pripadaju drugom licu
za racun tog društva ili za racun društva koje zavisi od
njega (zavisna društva).
(6) Zavisno društvo može u vladajucem društvu pribaviti
dionice i udjele i ostvariti svoje pravo glasa na osnovu
dionica i udjela kojima vec raspolaže, u skladu sa
odredbama ovog zakona o društvu sa uzajamnim ucešcem.
Clan 53.
(Društva sa uzajamnim ucešcem)
Društva sa uzajamnim ucešcem u osnovnom kapitalu su
povezana društva kod kojih svako društvo ima ucešce u
osnovnom kapitalu drugog društva.
Clan 54.
(Holding)
Ako se vladajuce i jedno ili više zavisnih društava na
osnovu zakljucenog ugovora o vodenju poslova objedine
jedinstvenim vodenjem poslova od vladajuceg društva, ona cine
holding a pojedinacna društva su društva holdinga.

Srijeda, 21. 10. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 81 - Stranica 79

Clan 55. (Koncern) Ako vladajuce društvo, na osnovu zakljucenog ugovora o vodenju poslova, pored jedinstvenog vodenja poslova zavisnih društava, obavlja i druge djelatnosti, ona cine koncern, a pojedinacna društva su društva koncerna.

Clan 56. (Mogucnost formiranja pravno samostalnih društava) Holding i koncern, u skladu sa cl. 54. i 55. ovog zakona, mogu formirati i pravno samostalna društva, koja nisu zavisna jedno o drugome.

Clan 57. (Zajednicke odredbe za povezana društva) (1) Vladajuce društvo neograniceno solidarno odgovara povjeriocima u postupku stecaja zavisnog društva ako je stecaj prouzrokovan obavezujucim nalozima, odlukama ili uputstvima vladajuceg društva. (2) Ako vladajuce društvo dovede zavisno društvo u položaj da izvrši za sebe štetan pravni posao ili na svoju štetu nešto ucini ili propusti uciniti, nadoknadit ce zavisnom društvu štetu prouzrokovanu po tom osnovu. (3) Zahtjev za naknadu štete iz stava (2) ovog clana, uime zavisnog društva, mogu podnijeti dionicari i clanovi zavisnog društva koji posjeduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala tog društva ili statutom odredeni manji dio, kao i povjerioci društva cija potraživanja iznose više od 10% osnovnog kapitala zavisnog društva. (4) Pored vladajuceg društva, kao solidarni dužnici odgovaraju clanovi uprave vladajuceg društva koji su zavisno društvo doveli u položaj da izvrši za sebe štetan pravni posao ili da na svoju štetu nešto ucini ili propusti da ucini. (5) Kao solidarni dužnici odgovaraju i clanovi uprave zavisnog društva ako su povrijedili svoje dužnosti, osim ako su postupali po uputstvima uprave vladajuceg društva. Clan 58. (Poslovno udruženje) (1) Poslovno udruženje je ekonomska interesna grupacija koju mogu osnovati dva ili više društava radi unapredenja, promocije i uskladivanja obavljanja svojih djelatnosti. (2) Poslovno udruženje se ne osniva radi sticanja dobiti. (3) Poslovno udruženje je pravno lice. (4) Poslovno udruženje upisuje se u registar društava u skladu sa odredbama zakona kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata. (5) Oznaka "poslovno udruženje" navodi se u firmi. (6) Poslovno udruženje istupa u pravnom prometu u svoje ime i za racun svojih clanova i uime i za racun svojih clanova. (7) Za obaveze preuzete u pravnom prometu poslovno udruženje odgovara svojom imovinom, a clanovi odgovaraju na nacin odreden ugovorom o osnivanju, odnosno ugovorom sa trecim licem. (8) Ugovorom o osnivanju utvrduje se naziv, vrijeme osnivanja i trajanja, cilj i djelatnost, sjedište, upravljanje, zastupanje, odgovornost, pristupanje, istupanje, istupanje u pravnom prometu, iskljucenje, imovina, nadzor, prestanak, kao i druga pitanja znacajna za ostvarivanje ciljeva osnivanja poslovnog udruženja. Clan 59. (Ostali oblici povezivanja društava) Društva se mogu povezivati ugovorom i u druge oblike povezivanja (konzorcij, franšizing, zajednica društava, poslovna unija, poslovni sistem, pul i drugi).

POGLAVLJE VII. (REGISTAR DRUŠTAVA)

Clan 60.
(Registar društava)
(1) Podaci o društvu utvrdeni ovim zakonom upisuju se u
registar društava.
(2) Registar društava obuhvata registar podataka i registar
isprava.
(3) Upis u registar društava i objavljivanje registracije vrši se u
skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u
Federaciji Bosne i Hercegovine.
(4) Promjene podataka i isprava društava upisuju se u registar
društava.
Clan 61.
(Podaci i isprave o privrednom društvu)
(1) Smatra se da treca lica znaju za registrirane podatke o
privrednom društvu nakon njihovog objavljivanja ili
objavljivanja izvoda iz tih podataka ili isprava na osnovu
kojih je izvršena registracija sa upucivanjem na njih.
(2) U slucaju da su podaci i isprave predati u registarski spis ili
upisani u registar društava razliciti od objavljenih podataka,
objavljeni podaci ne obavezuju treca lica, ali se ona mogu
pozvati na objavljene podatke, osim ako društvo na koje se
oni odnose dokaže da su treca lica znala ili mogla znati za
podatke i isprave predate u registarski spis ili upisane u
registar društava.
Clan 62.
(Ništavost registracije osnivanja privrednog društva)
(1) Ukoliko nije drugacije utvrdeno Zakonom o registraciji
poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine,
registracija osnivanja privrednog društva ništava je ako:
a) broj osnivaca manji je od broja utvrdenog ovim
zakonom;
b) ne postoji pravna i poslovna sposobnost svih
osnivaca;
c) osnivacki akt nije sastavljen u propisanoj formi;
d) osnivacki akt ne sadrži podatke o poslovnom imenu
društva, vrijednosti i vrsti uloga svakog osnivaca ili
iznosa osnovnog kapitala koji je propisan ovim
zakonom ili o djelatnosti društva;
e) minimalni iznos uloga nije uplacen u skladu sa ovim
zakonom;
f) djelatnost društva nezakonita je ili suprotna javnom
interesu;
g) osnivac ili jedan od osnivaca društva clan je
postojeceg društva sa neogranicenom solidarnom
odgovornošcu ili komplementar u komanditnom
društvu;
h) osnivac ili jedan od osnivaca društva jedini je clan
društva sa ogranicenom odgovornošcu nad kojim je
pokrenut postupak stecaja ili likvidacije ili je protiv
tog društva podignuta tužba iz clana 359. stav (1)
tacka a) ovog zakona.
(2) Ako je osnov ništavosti registracije privrednog društva
moguce otkloniti, nadležni sud nakon pokretanja postupka
za utvrdivanje ništavosti odreduje rok najduže 90 dana za
otklanjanje nedostataka i za to vrijeme zastaje sa
postupkom.
Clan 63.
(Dužnost sudova, organa uprave i drugih institucija)
Sudovi, organi uprave i druge institucije koje su zakonom
ovlaštene za odobravanje i nadzor nad osnivanjem i poslovanjem
društava, emisijom i prometom vrijednosnih papira, dužne su bez
odlaganja pisano izvijestiti registar društava o saznanjima
stecenim u vršenju nadležnosti koja dovode u sumnju potpunost i
tacnost podataka i isprava upisanih u registar društava.

Broj 81 - Stranica 80 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

POGLAVLJE VIII. (SPAJANJE, PRIPAJANJE, PODJELA, PROMJENA OBLIKA I PRESTANAK DRUŠTVA)

Clan 64. (Pojam spajanja, pripajanja, podjele i promjene oblika društva) (1) Dva ili više društava mogu se spojiti tako da prijenosom imovine i obaveza bez provodenja likvidacije osnuju novo društvo koje postaje njihov pravni sljednik. (2) Društvo se može pripojiti prijenosom imovine i obaveza bez provodenja likvidacije drugom društvu koje postaje njegov pravni sljednik. (3) Društvo se može podijeliti prijenosom imovine i obaveza bez provodenja likvidacije na dva ili više društava koja postaju njegovi pravni sljednici, solidarno odgovorni za njegove obaveze na jedan od sljedecih nacina: pripajanjem, kada društvo koje se dijeli prenese na dva ili više postojecih društava ukupnu imovinu i obaveze, ili, osnivanjem novih društava, kada društvo koje se dijeli prenese na dva ili više novih društava ukupnu imovinu i obaveze. (4) U slucajevima spajanja, pripajanja ili podjele društva, u smislu odredaba st. (1), (2) i (3) ovog clana, dionicari ili vlasnici udjela spojenog, pripojenog ili podijeljenog društva dobijaju dionice (udjele) društva sljednika, uz mogucnost isplate u novcu do 10% ukupne nominalne vrijednosti dionica (udjela) koje društva sljednici emituju po tom osnovu. (5) Svako društvo, iskljucujuci društvo sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu i otvoreno dionicko društvo, može promijeniti oblik. (6) Otvoreno dionicko društvo može se podijeliti, u skladu sa stavom (3) ovog clana, pripajanjem sa dva ili više postojecih otvorenih dionickih društava ili podjelom na dva ili više novih otvorenih dionickih društava. Clan 65. (Odluka o spajanju, pripajanju, podjeli i promjeni oblika društva) (1) Odluku o spajanju, pripajanju, podjeli ili promjeni oblika društva, u društvu sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu i komanditnom društvu donose clanovi društva, a u društvu sa ogranicenom odgovornošcu i dionickom društvu, takvu odluku donosi skupština društva, na nacin utvrden osnivackim aktom ili statutom, u skladu sa zakonom. (2) U postupku spajanja, identicnu odluku moraju donijeti sva društva koja se spajaju, a u postupku pripajanja, identicnu odluku mora donijeti društvo koje se pripaja i društvo kojem se ono pripaja. Clan 66. (Plan reorganizacije) (1) Odluka o spajanju, pripajanju, podjeli ili promjeni oblika donosi se na osnovu plana reorganizacije, koji uprava i nadzorni odbor ili drugi organ svakog društva ucesnika, ovlašten osnivackim aktom ili statutom, moraju pripremiti i o njemu obavijestiti dionicare, odnosno clanove društva i povjerioce društva najmanje 30 dana prije datuma odlucivanja. (2) Odluku o namjeravanoj reorganizaciji društvo je dužno objaviti u sredstvima javnog informiranja. Clan 67. (Obavezan sadržaj plana reogranizacije) (1) Plan reorganizacije obavezno sadrži: a) oblik, firmu i sjedište društava ucesnika i društava sljednika; b) vlasnicka prava dionicara ili clanova društava prethodnika u društvu sljedniku;

c) opis, procjenu i raspodjelu imovine i obavezu
društava prethodnika koji se prijenose na društvo
sljednika sa izvještajem revizora;
d) datum od kojeg ce vlasnici dionica ili udjela društva
sljednika moci ucestvovati u dobiti i uvjete koje uticu
na to pravo;
e) datum od kojeg ce se poslovi društva prethodnika
racunovodstveno iskazivati za društva sljednika.
(2) U slucaju podjele društva, uz elemente iz stava (1) ovog
clana, plan reorganizacije obavezno sadrži i sljedece
dodatne elemente:
a) omjer zamjene prava;
b) uvjete alokacije dionica ili udjela i iznos isplata u
novcu;
c) prava u društvima sljednicima koja pripadaju
vlasnicima dionica ili udjela podijeljenog društva koji
su sadržavali posebna prava, kao i vlasnicima drugih
vrijednosnih papira podijeljenog društva;
d) opis i alokaciju imovine i obaveza koji se prijenose na
svako društvo sljednika.
Clan 68.
(Drugi obavezni sadržaji plana reogranizacije)
Plan reorganizacije obavezno sadrži pisani izvještaj
revizora o racunovodstvenim iskazima društava ucesnika koji
ukljucuje i:
a) naznaku metoda korištenih u utvrdivanju omjera
zamjene;
b) mišljenje revizora da li je primijenjen odgovarajuci
metod, naznaku vrijednosti do kojih bi se došlo
korištenjem drugih metoda i mišljenje o relativnom
znacaju svake od metoda u utvrdivanju omjera
zamjene;
c) opis problema vrednovanja sa kojim se revizor suocio,
ako jeste.
Clan 69.
(Odgovornost clanova uprave društva i drugih lica i revizora)
Clanovi uprave društva i druga lica koja su pripremila plan
reorganizacije i revizori koji su izvršili pregled i dali mišljenje za
društva ucesnike, odgovorni su za štetu neograniceno solidarno
društvima ucesnicima i njihovim dionicarima ili clanovima, ako u
utvrdivanju omjera zamjene prava pri spajanju, pripajanju,
podjeli ili promjeni oblika društva nisu postupali po pravilima
struke.
Clan 70.
(Kopije)
Prije odlucivanja o planu reorganizacije uprava društva
ucesnika dužna je svakom dionicaru ili clanu društva na njegov
zahtjev dati na uvid ili predati kopije plana reorganizacije,
godišnjih finansijskih izvještaja društava ucesnika za posljednje
tri poslovne godine, vanredni finansijski izvještaj za tri mjeseca
koja prethode izradi plana reorganizacije, ako su podaci u njemu
stariji od šest mjeseci sa izvještajima i mišljenjem revizije.
Clan 71.
(Upis reorganizacije u registar društava)
Istovremeno sa upisom u registar društava, društva nastalog
spajanjem društava, pripajanja društva drugom društvu i podjele
društva na više novih društava, u registar društava upisuje se
prestanak društva koje je spojeno, pripojeno ili podijeljeno.
Clan 72.
(Prestanak društva)
(1) Društvo prestaje gubitkom svojstva pravnog lica.
(2) Društvo prestaje na dan upisa prestanka u registar društava.
(3) Ukoliko ovim zakonom nije drugacije odredeno, po
prestanku društva provodi se likvidacija.

Srijeda, 21. 10. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 81 - Stranica 81

Clan 73. (Slucajevi prestanka društva) Društvo prestaje u slucaju: a) isteka perioda za koji je osnovano; b) spajanja, pripajanja i podjele; c) okoncanjem stecajnog postupka ili odbijanjem zahtjeva za otvaranje stecajnog postupka usljed nedostatka imovine; d) prestankom na osnovu odluke suda; e) odlukom skupštine društva. Clan 74. (Drugi slucajevi prestanka društva) (1) Društvo može prestati odlukom suda donesenom na osnovu zahtjeva nadležnih organa ili lica koje dokaže pravni interes kada: a) najviši organ društva utvrden osnivackim aktom ili statutom društva ne sastaje se i ne vrši svoja ovlaštenja ili nije vršen izbor organa ciji je prethodni mandat istekao duže od dvije godine; b) duže od dvije godine društvo ne ostvaruje prihode; c) društvu je oduzeto odobrenje za obavljanje djelatnosti; d) više ne postoje zakonom utvrdeni uvjeti za daljnje postojanje društva u obliku u kojem je upisano u registar društava. (2) Prije donošenja odluke o prestanku društva, sud može odrediti rok za otklanjanje uzroka zbog kojih je donošenje odluke predloženo. Clan 75. (Provodenje likvidacije) Ukoliko ukupna imovina po prestanku društva nije prešla na pravnog sljednika, provodi se likvidacija u skladu sa posebnim zakonom, ako ovim zakonom nije drugacije odredeno.

DIO DRUGI – (DRUŠTVO SA NEOGRANICENOM SOLIDARNOM ODGOVORNOŠCU)

Clan 76. (Pojam i osnivanje) Društvo sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu je društvo najmanje dva lica koja su neograniceno solidarno odgovorna za obaveze društva.

Clan 77. (Ugovor o osnivanju) (1) Društvo sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu osniva se ugovorom o osnivanju. (2) Ugovor o osnivanju društva sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu obavezno sadrži ime, prezime i adresu prebivališta ili firmu i sjedište clanova društva, firmu, sjedište i djelatnost društva i prava i obaveze clanova. (3) Izmjene i dopune ugovora vrše se uz saglasnost svih clanova. Clan 78. (Prijava za upis u registar društva) Prijavu za upis osnivanja društva sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu u registar društava potpisuju svi clanovi društva.

Clan 79. (Ulozi clanova) (1) Ulozi clanova u društvo sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu mogu biti u novcu, stvarima, pravima i izvršenim uslugama. (2) Vrijednost uloga u stvarima, pravima i pružanju usluga utvrduje se ugovorom o osnivanju društva. (3) Ulozi clanova su jednake vrijednosti.

(4) Svaki clan ce uplatiti ili unijeti svoj ulog u roku utvrdenom
ugovorom, a u slucaju da rok nije ugovoren, najkasnije dva
mjeseca nakon upisa osnivanja društva u registar društava.
(5) Ulozi clanova postaju imovina društva.
Clan 80.
(Upravljanje)
(1) Svaki clan društva sa neogranicenom solidarnom
odgovornošcu ima pravo i obavezu upravljati društvom, u
skladu sa ugovorom.
(2) Ugovorom se može odrediti da za odredeno vrijeme
društvom potpuno ili djelimicno upravlja jedan ili više
clanova, cime se ostali clanovi u istoj mjeri odricu prava
upravljanja.
(3) Clan društva sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu
može svoje pravo upravljanja prenijeti na lice koje nije clan
društva, samo uz saglasnost ostalih clanova.
(4) Ako svi clanovi ili više clanova imaju pravo upravljati
društvom, svaki od njih ima pravo voditi poslovanje.
(5) Ako se jedan od clanova sa pravom upravljanja protivi
poduzimanju neke radnje ili obavljanju nekog posla, ostali
clanovi sa pravom upravljanja nemaju pravo poduzeti
radnju ili obaviti posao.
(6) Ako je ugovorom odredeno da clanovi društva ovlašteni za
upravljanje mogu samo zajedno djelovati, svaka radnja i
posao se može obaviti samo uz saglasnost svih ovlaštenih
clanova.
Clan 81.
(Odlucivanje svih clanova društva o odredenim pitanjima)
Ukoliko je ugovorom odredeno da o odredenim pitanjima
odlucuju svi clanovi društva sa neogranicenom solidarnom
odgovornošcu, o tim pitanjima se odlucuje uz saglasnost svih
clanova društva.
Clan 82.
(Mogucnost odricanja prava na upravljanje)
Clan društva sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu
može se pisanom izjavom, za odredeno vrijeme, odreci prava na
upravljanje i ostalim clanovima, uz njihovu saglasnost, prepustiti
pravo potpunog upravljanja.
Clan 83.
(Ovlaštenje za upravljanje)
(1) Ovlaštenje za upravljanje društvom sa neogranicenom
solidarnom odgovornošcu dato jednom ili više clanova
može se opozvati uz saglasnost svih ostalih clanova, ako
ugovorom nije drugacije odredeno.
(2) Nakon opoziva ovlaštenja, do postizanja novog sporazuma
clanova o ovlaštenju, clanovi upravljaju društvom u skladu
sa clanom 80. stav (1) ovog zakona.
Clan 84.
(Dužnosti i prava clanova)
(1) Clan sa ovlaštenjem za upravljanje društvom sa
neogranicenom solidarnom odgovornošcu dužan je ostale
clanove društva na njihov zahtjev obavijestiti o svim
poslovima.
(2) Svaki clan društva ima pravo uvida u poslovne knjige i
isprave društva.
Clan 85.
(Zastupanje)
(1) Društvo sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu
zastupa svaki clan, ako ugovorom nije drugacije odredeno.
(2) Ako su ugovorom samo neki clanovi ovlašteni da zajedno
ili pojedinacno zastupaju društvo, ostali clanovi ne mogu
zastupati društvo.

Broj 81 - Stranica 82 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

(3) Clanovi ovlašteni da zajedno zastupaju društvo mogu jednog od njih pisano ovlastiti za obavljanje odredenih poslova. (4) Svaki clan društva neograniceno solidarno odgovara trecim licima za obaveze društva, osim ako trece lice prilikom sklapanja pravnog posla sa jednim od clanova zna da taj clan nije ovlašten zastupati društvo. Clan 86. (Dobit i gubitak) Clanovi društva sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu ucestvuju u raspodjeli dobiti i pokricu gubitka u jednakim iznosima, ako ugovorom nije odredeno drugacije.

Clan 87. (Zabrana konkurentnog djelovanja) Clanovi društva sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu mogu obavljati druge poslove i djelatnosti i time stvarati imovinske obaveze uz saglasnost svih ostalih clanova, ako ugovorom nije drugacije odredeno.

Clan 88. (Obim odgovornosti clanova) (1) Lice koje pristupi društvu sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu, odgovara i za obaveze društva nastale prije njegovog pristupanja. (2) Clan koji je izmirio obavezu društva nastalu prije njegovog pristupanja, ima pravo namirenja od ostalih clanova za izmirenu obavezu društva i troškova koje je imao u vezi sa tim. (3) Clan koji istupi iz društva koje nastavi poslovanje odgovara samo za obaveze društva nastale do dana upisa njegovog istupanja u registar društava. Clan 89. (Istupanje iz društva i pristupanje društvu) (1) Clan društva sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu može istupiti iz društva. (2) Društvu može pristupiti novi clan. (3) Istupanje clana iz društva i pristupanje društvu novog clana ureduje se ugovorom. (4) Clan društva može svoja prava i obaveze prenositi na treca lica samo uz saglasnost svih ostalih clanova društva. Clan 90. (Prestanak društva) Društvo sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu prestaje, osim osnova i nacina iz cl. 73. i 74. ovog zakona i u slucaju: a) kada jedan clan najkasnije šest mjeseci prije kraja kalendarske godine podnese pisanu obavijest o istupanju i raskidu ugovora zakljucenog na neodredeno vrijeme, ako ugovorom nije odredeno drugacije; b) smrti clana, osim ako po ugovoru nasljednik umrlog postane novi clan; c) prestanka pravnog lica kao clana društva; d) stecaja jednog od clanova društva; e) gubitka ili ogranicenja pravne sposobnosti jednog od clanova društva; f) odluke suda o prestanku društva. Clan 91. (Mogucnost izmjene ugovora i pravo namirenja udjela) (1) U slucajevima iz clana 90. tac. a), b), c), d) i e) ovog zakona ostali clanovi društva sa neogranicenom solidarnom odgovornošcu mogu izvršiti izmjene ugovora i nastaviti poslovanje.

(2) Clan cije je clanstvo prestalo ili njegov nasljednik, odnosno
pravni sljednik ima pravo namirenja udjela koje se
obracunava kao i udio u ostatku imovine nakon likvidacije.
Clan 92.
(Nasljednici)
(1) Ako društvo nastavi postojati nakon smrti jednog clana,
nasljednik može postaviti pisani zahtjev da ga naslijedi u
društvu najkasnije u roku 30 dana od dana pravomocnosti
odluke o nasljedivanju.
(2) Prihvatanjem clanstva u društvu nasljednik preuzima prava
i obaveze umrlog clana od dana njegove smrti.
(3) Nasljednik umrlog clana koji nije prihvatio clanstvo u
društvu ima pravo tražiti od društva namirenje udjela, a
kada ima više nasljednika vlasnicka prava preminulog clana
u imovini društva dijele se medu nasljednicima u omjeru
utvrdenom testamentom ili sudskom odlukom o
nasljedivanju.
(4) Nasljedniku koji je prihvatio clanstvo u društvu izvršit ce se
kompenzacija srazmjerna njegovom udjelu u nasljedstvu.
(5) Nasljednici koji prihvate clanstvo u društvu postaju clanovi
sa vlasnickim pravima srazmjerno njihovom ucešcu u
naslijedenoj imovini umrlog clana.
Clan 93.
(Likvidacija)
(1) U slucaju likvidacije društva sa neogranicenom solidarnom
odgovornošcu, clanovi imaju pravo na srazmjeran dio
ostatka imovine društva nakon likvidacije.
(2) Imovina društva nakon likvidacije dijeli se medu clanovima
prvo do iznosa njihovih uplacenih uloga, a zatim na jednake
dijelove.
(3) Ostatak imovine društva nakon likvidacije koji nije
dovoljan za povrat uplacenih uloga, dijeli se medu
clanovima srazmjerno ulozima, ako ugovorom nije
odredeno drugacije.
DIO TRECI - KOMANDITNO DRUŠTVO
Clan 94.
(Pojam i osnivanje)
(1) Društvo u kojem jedan ili više clanova odgovara za obaveze
društva neograniceno solidarno cjelokupnom svojom
imovinom (u daljnjem tekstu: komplementari), a jedan ili
više clanova odgovara za obaveze društva samo do iznosa
njihovih uloga upisanih u registar društava (u daljnjem
tekstu: komanditori) je komanditno društvo.
(2) Na komanditna društva primjenjuju se odredbe ovog
zakona o društvima sa neogranicenom solidarnom
odgovornošcu, ukoliko drugim odredbama ovog zakona
nije propisano drugacije.
(3) Komanditno društvo se može transformisati u komanditno
društvo na dionice.
Clan 95.
(Osnivanje)
Komanditno društvo se osniva ugovorom koji obavezno
sadrži:
a) firmu i sjedište društva;
b) ime, prezime i adresu prebivališta, odnosno firmu i
sjedište clanova;
c) odredenje koji clanovi su komplementari a koji
komanditori;
d) vrstu i iznos uloga svakog clana;
e) djelatnost komanditnog društva.
Clan 96.
(Izmjene ugovora o osnivanju)
(1) Za izmjene ugovora o osnivanju komanditnog društva
potrebna je saglasnost svih clanova.
Srijeda, 21. 10. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 81 - Stranica 83

(2) Ugovorom se može odrediti da za prijenos vlasnickih prava komanditora na drugo lice nije potrebna saglasnost svih clanova. Clan 97. (Prijava za upis osnivanja) Prijavu za upis osnivanja komanditnog društva u registar društava potpisuju svi clanovi. Clan 98. (Upravljanje i zastupanje) (1) Poslovima komanditnog društva upravljaju komplementari. (2) Komanditor ima pravo uvida u poslovne knjige i isprave društva i godišnji finansijski izvještaj. Clan 99. (Zastupanje) Komanditno društvo zastupa svaki komplementar, ako ugovorom nije izricito odredeno drugacije. Clan 100. (Komanditor) (1) Komanditor može zastupati komanditno društvo samo na osnovu posebnog ovlaštenja datog uz saglasnost svih clanova. (2) Komanditor koji bez ovlaštenja zakljuci ugovor uime društva, odgovora za obaveze iz tog ugovora kao komplementar. Clan 101. (Dobit) (1) Dobit komanditnog društva dijeli se na dio za komplementare i dio za komanditore u omjeru utvrdenom ugovoru. (2) Dio dobiti namijenjen komplementarima dijeli se medu njima na jednake dijelove. (3) Dio dobiti namijenjen komanditorima dijeli se medu njima srazmjerno uplacenim ulozima, ako ugovorom nije odredeno drugacije. Clan 102. (Prestanak komanditnog društva) Svi clanovi komanditnog društva imaju pravo na srazmjeran udio u ostatku imovine društva nakon likvidacije. Clan 103. (Ostatak imovine) (1) Ako je ostatak imovine nakon likvidacije komanditnog društva nedovoljan za povrat uplacenih uloga, komanditori imaju pravo prvenstva na povrat uloga. (2) Ostatak imovine nakon povrata uloga dijeli se medu clanovima društva po omjeru za raspodjelu dobiti. (3) Ugovorom se može odrediti drugaciji nacin raspodjele ostatka imovine komanditnog društva nakon likvidacije. Clan 104. (Neprestajanje društva) Komanditno društvo ne prestaje u slucaju smrti, gubitka ili ogranicenja pravne sposobnosti ili prinudne prodaje i naplate iz imovine komanditora.

DIO CETVRTI - DIONICKO DRUŠTVO
POGLAVLJE I. (OPCE ODREDBE)
Clan 105.
(Opce odredbe)
(1) Dionicko društvo je društvo ciji je osnovni kapital
podijeljen na dionice.
(2) Dionicka društva mogu biti otvorena i zatvorena.
(3) Otvorena dionicka društva su društva cije su dionice
emitovane putem javne ponude i koja ispunjavaju jedan od
sljedecih kriterija:
a) radi se o bankama ili društvima za osiguranje ili
b) da imaju osnovni kapital najmanje u iznosu od
4.000.000,00 KM i najmanje 40 dionicara.
(4) Pod dionicama emitovanim putem javne ponude smatraju
se dionice emitovane u skladu sa Zakonom o tržištu
vrijednosnih papira.
(5) Otvoreno dionicko društvo ne može ograniciti prijenos
dionica trecim licima.
(6) Zatvoreno dionicko društvo postaje otvoreno kada ispuni
jedan od kriterija iz stava (3) ovog clana.
Clan 106.
(Obaveze dionicara)
Dionicko društvo ne odgovara za obaveze dionicara.
POGLAVLJE II. (OSNIVANJE)
Clan 107.
(Osnivaci)
(1) Dionicko društvo mogu osnovati jedan ili više osnivaca.
(2) Osnivaci su obavezno i dionicari dionickog društva.
Clan 108.
(Osnivanje i osnivacki akt)
(1) Dionicko društvo se osniva ugovorom o osnivanju koji
obavezno sadrži:
a) ime i prezime ili firmu i adresu prebivališta ili sjedišta
osnivaca;
b) firmu i sjedište dionickog društva;
c) djelatnost;
d) prava i obaveze osnivaca;
e) iznos osnovnog kapitala;
f) oznaku klase, ukupan broj i nominalnu vrijednost
dionica;
g) opis prava sadržanih u dionici;
h) broj dionica koji upisuje svaki osnivac;
i) postupak i rokove prodaje i banku kod koje se vrši
uplata dionica;
j) opis i procjenu vrijednosti uloga u stvarima i pravima;
k) nacin naknade troškova osnivanja;
l) posljedice neizvršavanja obaveza osnivaca;
m) nacin rješavanja sporova izmedu osnivaca;
n) ime i prezime lica koje predstavlja dionicko društvo u
postupku osnivanja.
(2) Ugovor o osnivanju dionickog društva mora biti potpisan
od svih osnivaca ili njihovih punomocnika, a potpisi
ovjereni u skladu sa zakonom.
(3) Uz potpis punomocnika prilaže se ovjereno pisano
ovlaštenje.
(4) Kada dionicko društvo osniva jedan osnivac, osnivacki akt
je odluka o osnivanju dionickog društva.
Clan 109.
(Otkup dionica prilikom osnivanja)
Prilikom osnivanja dionickog društva sve dionice mogu
otkupiti osnivaci (u daljnjem tekstu: simultano osnivanje), ili
ugovoreni broj dionica otkupljuju osnivaci, a preostale dionice
kupuju druga lica na osnovu javnog poziva za upis i uplatu (u
daljnjem tekstu: sukcesivno osnivanje), u skladu sa zakonom
kojim se ureduje emisija i promet vrijednosnih papira.
Clan 110.
(Simultano osnivanje)
(1) Upis dionica pri simultanom osnivanju dionickog društva
vrši se potpisom ugovora o osnivanju od osnivaca.
(2) Uplata dionica vrši se na osnovu rješenja Komisije za
vrijednosne papire u Federaciji Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Komisija) kojim se utvrduje uspjela emisija
dionica.
(3) Uplata dionica je bezuvjetna.

Broj 81 - Stranica 84 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

Clan 111. (Sukcesivno osnivanje) Ugovor o sukcesivnom osnivanju dionickog društva, uz elemente iz clana 108. ovog zakona, obavezno sadrži i: a) mjesto, vrijeme i nacin upisa dionica; b) mjesto, vrijeme i nacin uplate dionica; c) vrstu uloga kojim se mogu platiti dionice; d) postupak kada upisani iznos premašuje iznos objavljen u javnoj ponudi; e) nacin odredivanja cijene dionica po okoncanju upisa; f) nacin sazivanja osnivacke skupštine dionickog društva. Clan 112. (Zahtjev za odobravanje javne ponude dionica) (1) Osnivaci podnose Komisiji zahtjev za odobravanje javne ponude dionica uz koji su dužni dostaviti: a) ugovor o osnivanju; b) prijedlog statuta dionickog društva; c) prijedlog prospekta u skladu sa zakonom kojim se ureduju emisija i promet vrijednosnih papira; d) ugovor zakljucen izmedu osnivaca i Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Registar); e) ugovor zakljucen izmedu osnivaca i banke o otvaranju privremenog racuna za deponovanje uplata dionica. (2) O zahtjevu iz stava (1) ovog clana Komisija donosi rješenje u roku 30 dana od dana prijema zahtjeva. Clan 113. (Rješenje o odobrenju javne ponude dionica) (1) Nakon dobijanja rješenja Komisije o odobrenju javne ponude dionica osnivaci su obavezni objaviti javni poziv za upis i uplatu dionica u skladu sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira. (2) Rok za upis dionica ne može biti duži od 90 dana od dana objavljivanja javnog poziva. (3) Upis dionica vrši se potpisivanjem izjave o upisu u skladu sa zakonom i propisima Komisije. Clan 114. (Izvještaj o ukupnom iznosu i broju upisanih i uplacenih dionica) (1) Osnivaci su obavezni objaviti izvještaj o ukupnom iznosu i broju upisanih i uplacenih dionica najmanje u jednim domacim dnevnim novinama u roku osam dana od dana prijema rješenja Komisije kojim se utvrduje da je emisija dionica uspjela. (2) Izvještaj iz stava (1) ovog clana obavezno sadrži: a) ime i prezime ili firmu i adresu prebivališta ili sjedišta upisnika dionica; b) klasu, broj i nominalnu vrijednost upisanih dionica; c) podatke o nacinu i roku placanja upisanih dionica; d) iznos uplacen pri upisu dionica; e) popis i procijenjenu vrijednost stvari i prava kojima su placene upisane dionice; f) cijenu dionice prilikom emisije. Clan 115. (Izvršenje uplate dionica) (1) Za izvršene uplate upisanih dionica po cijeni nakon emisije osnivaci su dužni izdati pisanu privremenu potvrdu koja obavezno sadrži klasu, broj, nominalnu vrijednost i cijenu upisanih dionica nakon emisije. (2) Osnivaci ne mogu raspolagati izvršenim uplatama dionica. (3) Dionicko društvo raspolaže novcanim uplatama i unesenim stvarima i pravima nakon upisa društva u registar društava. (4) Naknade i drugi troškovi osnivanja ne mogu se isplacivati na teret osnovnog kapitala.

Clan 116.
(Izvještaj o neuspjelom osnivanju)
(1) Ako sve dionice iz clana 114. stav (2) tacka b) ovog zakona
nisu upisane u objavljenom roku osnivaci i drugi upisnici
mogu upisati preostale dionice najkasnije 15 dana nakon
isteka objavljenog roka za upis.
(2) Ako osnivaci i drugi upisnici ne upišu sve dionice,
osnivanje dionickog društva nije uspjelo.
(3) U slucaju iz stava (2) ovog clana, osnivaci su dužni izvještaj
o neuspjelom osnivanju dionickog društva, sa podacima i
nacinu i roku povrata izvršenih uplata, objaviti na nacin
objavljivanja prospekta i najkasnije u roku 15 dana od
isteka roka iz stava (1) ovog clana.
Clan 117.
(Osnivacka skupština)
(1) Osnivaci su dužni sazvati osnivacku skupštinu dionickog
društva najkasnije u roku 60 dana od dana prijema rješenja
Komisije kojim se utvrduje da je emisija dionica uspjela.
(2) Osnivacka skupština se saziva pisanim pozivom svakom
upisniku dionica u skladu sa ovim zakonom.
(3) Ukoliko osnivacka skupština nije sazvana u roku iz stava
(1) ovog clana, upis dionica postaje ništav i smatra se da
dionicko društvo nije osnovano.
(4) U slucaju iz stava (3) ovog clana, osnivaci su dužni objaviti
izvještaj u skladu sa clanom 116. stav (3) ovog zakona.
Clan 118.
(Ostale mogucnosti i dužnosti osnivacke skupštine)
(1) Osnivacka skupština može odlucivati ukoliko joj
prisustvuju, licno ili putem punomocnika, dionicari sa više
od polovine ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
(2) Osnivacku skupštinu društva otvara i njom predsjedava do
izbora predsjednika skupštine osnivac sa najvecim brojem
upisanih dionica.
(3) Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazanog vremena
pocetka skupštine nije postignut kvorum za odlucivanje iz
stava (1) ovog clana, osnivacka skupština se odgada.
(4) Osnivaci su dužni u roku tri dana ponovo sazvati skupštinu
na nacin iz clana 117. stav (2) ovog zakona.
(5) U slucaju ponovnog sazivanja osnivacka skupština može
odlucivati ukoliko je zastupljeno više od jedne trecine
ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
Clan 119.
(Ovlaštenja osnivacke skupštine)
Osnivacka skupština:
a) usvaja izvještaj o osnivanju;
b) usvaja statut društva;
c) bira predsjednika skupštine;
d) imenuje clanove nadzornog odbora;
e) potvrduje vrijednost uloga u stvarima i pravima i
utvrduje broj dionica emitovanih po tom osnovu.
Clan 120.
(Izvještaj o osnivanju)
Izvještaj o osnivanju dionickog društva obavezno sadrži:
a) broj upisanih dionica;
b) nominalnu vrijednost i cijenu po kojoj su dionice
upisane;
c) uplate za upisane dionice izvršene prije održavanja
osnivacke skupštine;
d) popis i procijenjenu vrijednost svakog uloga u
stvarima i pravima;
e) podatke o upisnicima iskljucenim u skladu sa clanom
 1. ovog zakona.

Srijeda, 21. 10. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 81 - Stranica 85

Clan 121. (Statut) Statut dionickog društva obavezno sadrži: a) firmu, sjedište i djelatnost; b) iznos osnovnog kapitala, klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica; c) postupak u slucaju neplacanja upisanih dionica; d) nacin povecanja i smanjivanja osnovnog kapitala; e) nacin formiranja i korištenja fonda rezervi; f) nacin podjele dobiti i isplate dividende; g) nacin pokrica gubitka; h) broj glasova po klasi dionica; i) nacin sazivanja skupštine i odlucivanja, sastav i nadležnosti odbora; j) sastav, nacin imenovanja i razrješenja, i ovlaštenja nadzornog odbora i uprave društva; k) postupak pripajanja, spajanja, podjele i promjene oblika društva; l) prestanak društva; m) postupak izmjena i dopuna statuta; n) druge elemente propisane ovim zakonom. Clan 122. (Upis u Registar emitenata) (1) Nakon održane osnivacke skupštine, u slucaju simultanog ili sukcesivnog osnivanja, uprava dionickog društva dužna je podnijeti zahtjev za upis u Registar emitenata vrijednosnih papira kod Komisije (u daljnjem tekstu: Registar emitenata) najkasnije u roku 15 dana od dana održavanja osnivacke skupštine. (2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog clana dostavlja se: a) zapisnik osnivacke skupštine; b) dokaz o uplati ukupnog iznosa upisanih dionica po cijeni nakon emisije; c) odluka o usvajanju statuta, statut društva; d) odluke o izboru clanova nadzornog odbora i uprave. (3) Podaci upisani u Registar emitenata smatraju se javno dostupnim. Clan 123. (Nevažece dionice) (1) Dionice za koje dospjele uplate nisu izvršene i koje prije upisa u Registar emitenata nisu preuzeli i uplatili osnivaci ili drugi upisnici, osnivaci su dužni proglasiti nevažecim. (2) Osnivaci su dužni pisano obavijestiti Komisiju o proglašenju dionica nevažecim u slucaju iz stava (1) ovog clana. Clan 124. (Prijave za upis dionickog društva) Na osnovu rješenja Komisije o upisu u Registar emitenata uprava dionickog društva podnosi prijavu za upis dionickog društva u registar društava.

POGLAVLJE III. (OSNOVNI KAPITAL)

Clan 125. (Osnovni kapital prilikom osnivanja) (1) Osnovni kapital dionickog društva iznosi najmanje 50.000,00 KM. (2) Nominalna vrijednost dionice ne može biti manja od 1, KM. Clan 126. (Ukupni ulozi prilikom osnivanja) Ako se osnovni kapital prilikom osnivanja dionickog društva, osim ulozima u novcu, osiguravaju i ulozima u stvarima i pravima, ukupni ulozi u novcu ne mogu biti manji od iznosa iz clana 125. stav (1) ovog zakona.

Clan 127.
(Sukcesivno osnivanje)
(1) Pri sukcesivnom osnivanju nakon upisa dionica do iznosa
osnovnog kapitala iz javnog poziva za upis i uplatu dionica,
osnivaci su dužni odbiti daljnji upis dionica, ako je to
utvrdeno ugovorom o osnivanju.
(2) Od dana donošenja odluke iz stava (1) ovog clana osnivaci
su neograniceno solidarno odgovorni za povrat sredstava
uplacenih iznad iznosa osnovnog kapitala, sa kamatom
obracunatom po kamatnoj stopi na depozite po videnju kod
banke kod koje je vršena uplata dionica.
Clan 128.
(Cijena dionice)
(1) Cijena dionice prilikom emisije ne može biti niža od njene
nominalne vrijednosti.
(2) Razlika cijene dionice prilikom emisije iznad njene
nominalne vrijednosti cini dionicku premiju.
Clan 129.
(Povecanje osnovnog kapitala)
(1) Povecanje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke koju,
na prijedlog nadzornog odbora, donosi skupština dionickog
društva dvotrecinskom vecinom zastupljenih dionica sa
pravom glasa po svakoj klasi dionica.
(2) Izuzetno, za iznos investicionih ulaganja po zakljucenom
kupoprodajnom ugovoru u postupku privatizacije, nakon
što kupac izvrši sve ugovorom preuzete obaveze, može se
povecati osnovni kapital društva u skladu sa odredbama
ovog zakona i Zakona o tržištu vrijednosnih papira.
Clan 130.
(Drugi nacini povecanja osnovnog kapitala)
(1) Nadzorni odbor dionickog društva može statutom ili
odlukom skupštine biti ovlašten za donošenje odluke o
povecanju osnovnog kapitala i to:
a) emisijom novih dionica;
b) iz fonda rezervi iznad iznosa iz clana 180. stav (3)
ovog zakona;
c) emisijom dionica za zaposlene iz dobiti;
d) pretvaranjem potraživanja povjerilaca u osnovni
kapital dužnika u skladu sa Zakonom o finansijskoj
konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i
Hercegovine.
(2) U slucajevima iz stava (1) tac. a) i b) ovog clana povecanje
osnovnog kapitala može se izvršiti najviše do jedne trecine
iznosa osnovnog kapitala na dan donošenja odluke.
(3) Ovlaštenje iz statuta ili odluka skupštine iz stava (1) ovog
clana važi najduže pet godina i obavezno sadrži nacin
procjene stvari i prava cijim unosom se uplacuju nove
dionice.
Clan 131.
(Sadržaj odluka)
Prijedlog odluke iz clana 129. i odluka iz clana 130. ovog
zakona o povecanju osnovnog kapitala dionickog društva
obavezno sadrži:
a) razloge, obim i nacin povecanja;
b) novu nominalnu vrijednost dionica nakon povecanja
osnovnog kapitala;
c) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica nove
emisije;
d) rok za upis i cijenu dionica prilikom emisije ili nacin
njenog odredivanja;
e) opis prava sadržanih u dionicama nove emisije i
posljedice na prava sadržana u dionicama ranijih
emisija;
Broj 81 - Stranica 86 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

f) ogranicenje ili iskljucenje prava prece kupnje dionica nove emisije; g) mogucnosti uplate dionica nove emisije unosom stvari i prava i nacin procjene njihove vrijednosti. Clan 132. (Rješenje o upisu u Registar emitenata) (1) Povecanje i smanjenje osnovnog kapitala upisuje se u Registar emitenata. (2) Rješenje o upisu u Registar emitenata izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. (3) Povecanje i smanjenje osnovnog kapitala društva postaje pravno valjano upisom te promjene u Registar emitenata. Clan 133. (Uplata dionica) (1) Uplata dionica nove emisije u novcu može se vršiti u ratama u roku koji ne može biti duži od šest mjeseci od dana donošenja rješenja Komisije o uspjeloj emisiji dionica. (2) Uplacenim ratama prvo se izmiruje dionicka premija za sve upisane dionice, a zatim nominalna vrijednost pojedinacnih dionica. (3) Placanje dionica ne može se vršiti prebijanjem potraživanja prema dionickom društvu. (4) Dionicko društvo ne može davati zajmove, kredite ili osiguranja za sticanje svojih dionica. (5) U postupku restrukturiranja ili finansijske konsolidacije društva dionice nove emisije mogu se placati i na drugi nacin, ukoliko je to propisano posebnim zakonom. Clan 134. (Oslobadanje obaveze placanja upisanih dionica) Upisnik se može osloboditi obaveze placanja upisanih dionica samo u slucaju smanjenja osnovnog kapitala društva prije isteka roka za uplatu dionica u ratama i to srazmjerno smanjenju. Clan 135. (Privremene pisane potvrde) Za uplate nominalne vrijednosti dionica i dionicke premije, dionicko društvo dužno je izdati privremenu pisanu potvrdu (u daljnjem tekstu: privremenica), koja važi do uplate pune cijene dionice i obavezno sadrži: a) oznaku "privremenica"; b) firmu i adresu sjedišta dionickog društva; c) iznos osnovnog kapitala; d) ime i prezime ili firmu vlasnika privremenice; e) klasu i broj dionica za koje je izdata privremenica; f) broj i nominalni iznos upisanih dionica koje nisu uplacene u potpunosti; g) uplaceni iznos cijene dionice prilikom emisije; h) rok za placanje ukupnog iznosa upisanih dionica; i) datum izdavanja privremenice sa potpisom ovlaštenog lica. Clan 136. (Prijenos privremenice) Prijenos privremenice vrši se indosiranjem. Clan 137. (Iskljucenje) (1) Upisnika dionica koji ne plati punu cijenu dionica prilikom emisije u roku utvrdenom odlukom o emisiji, nadzorni odbor iskljucit ce iz dionickog društva odlukom koju je društvo dužno odmah upisati u knjigu dionicara, javno objaviti i preporucenom poštom dostaviti upisniku. (2) Upisnik dionica iz stava (1) ovog clana dužan je dionickom društvu vratiti privremenicu najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja odluke o iskljucenju iz dionickog društva, a u protivnom nadzorni odbor ce je proglasiti i objaviti

nevažecom na nacin za sazivanje skupštine utvrden ovim
zakonom i statutom dionickog društva.
Clan 138.
(Nova privremenica)
(1) Nadzorni odbor ce, umjesto privremenice proglašene
nevažecom, izdati novu privremenicu ili emitovati dionice
drugom licu u skladu sa odlukom skupštine dionickog
društva.
(2) Iz prihoda od novih privremenica i dionica iz stava (1) ovog
clana izmiruju se dionicka premija, kamate na zaostale
uplate i troškovi objavljivanja odluke i obavještavanja
iskljucenog dionicara, a ostatak se isplacuje iskljucenom
dionicaru do iznosa izvršenih uplata za nominalnu
vrijednost dionica.
Clan 139.
(Emisija novih dionica)
(1) Osnovni kapital se može povecati emisijom novih dionica
samo ako su dionice ranijih emisija uplacene u cjelini.
(2) Odredba stava (1) ovog clana ne primjenjuje se ako se
dionice nove emisije placaju iskljucivo unosom stvari i
prava u dionicko društvo.
Clan 140.
(Odluka o povecanju osnovnog kapitala)
Odluka o povecanju osnovnog kapitala emisijom novih
dionica obavezno sadrži:
a) iznos povecanja osnovnog kapitala;
b) mogucnost upisa dionica i nacin utvrdivanja iznosa
upisanog iznad povecanja osnovnog kapitala
utvrdenog odlukom;
c) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica;
d) u slucaju emisije dionica nove klase prava sadržana u
dionici nove klase;
e) mjesto i rok upisa dionica;
f) pravo prece kupnje, nacin, mjesto i rok upisa dionica
na osnovu tog prava;
g) cijenu ili nacin odredivanja cijene dionice prilikom
emisije koja mora biti ista za sve upisnike;
h) naziv banke depozitara kod koje upisnik placa
dionice;
i) u slucaju emisije putem zatvorene prodaje u kojoj je
predvideno placanje dionica prijenosom stvari ili
prava, opis, nacin procjene i procijenjenu vrijednost
stvari ili prava kojima se placaju dionice, omjer
njihove zamjene za dionice i mjesto, nacin i rok za
predaju stvari ili prijenos prava kojima se placaju
dionice.
Clan 141.
(Javna ponuda)
(1) Povecanje osnovnog kapitala emisijom novih dionica
obavlja se putem javne ponude, ako odlukom nije izricito
drugacije utvrdeno.
(2) Dionicko društvo dužno je podnijeti Komisiji zahtjev za
odobravanje javne ponude dionica u skladu sa zakonom
koji regulira tržište vrijednosnih papira.
(3) Upis dionica nove emisije vrši se na osnovu rješenja
Komisije o odobrenju javne ponude dionica i objavljenog
javnog poziva za upis i uplatu dionica, ili prijave zatvorene
prodaje, u skladu sa odredbama ovog i zakona kojim se
ureduje emisija i promet vrijednosnih papira.
Clan 142.
(Uplata dionica nove emisije)
Uplata dionica nove emisije vrši se u rokovima utvrdenim
odlukom, s tim da prije upisa povecanja osnovnog kapitala u
Registar emitenata mora biti placen iznos dionicke premije u

Srijeda, 21. 10. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 81 - Stranica 87

cjelini i najmanje 30% nominalne vrijednosti dionica, a stvari i prava kojim se placaju dionice moraju biti u cjelini unesene u društvo.

Clan 143. (Dividenda) Pravo na dividendu na osnovu novih dionica stice se za godinu u kojoj je osnovni kapital povecan, ako statutom dionickog društva nije drugacije utvrdeno ili datum isplate dividende nije unaprijed odreden.

Clan 144. (Povecanje osnovnog kapitala povecanjem nominalne vrijednosti dionica) (1) Povecanje osnovnog kapitala povecanjem nominalne vrijednosti emitovanih dionica može se vršiti samo na teret fonda rezervi i to za iznos iznad obavezne visine fonda rezervi utvrdene odredbama ovog zakona. (2) Dionicari snose troškove povecanja nominalne vrijednosti dionica. Clan 145. (Besplatne nove dionice) (1) Dionicko društvo može, umjesto povecanja nominalne vrijednosti postojecih dionica, emitovati besplatne nove dionice. (2) Besplatne dionice sadrže prava koja sadrže obicne dionice.

Clan 146. (Prijava povecanja nominalne vrijednosti i emisija besplatnih dionica) Dionicko društvo je dužno prijaviti Registru povecanje nominalne vrijednosti dionica ili emisiju besplatnih dionica odmah a najkasnije u roku tri dana od dana dobijanja rješenja Komisije.

Clan 147. (Uvjetno povecanje osnovnog kapitala) (1) Odluku o uvjetnom povecanju osnovnog kapitala skupština dionickog društva donosi u slucaju: a) emisije zamjenjivih obveznica i obveznica sa pravom prece kupnje, u obimu prava koja proizilaze iz ovih obveznica; b) spajanja i pripajanja više dionickih društava; c) upisa novih dionica od zaposlenih u skladu sa planom raspodjele dobiti dionickog društva. (2) Uvjetno povecanje osnovnog kapitala može iznositi više od 50% iznosa osnovnog kapitala upisanog u Registar emitenata na dan donošenja odluke iz stava (1) ovog clana, samo ako je ta odluka donesena dvotrecinskom vecinom ukupnog broja zastupljenih dionica sa pravom glasa po svakoj klasi dionica. Clan 148. (Odluka o uvjetnom povecanju) (1) Odluka iz clana 147. stav (1) ovog zakona obavezno sadrži: a) iznos i razloge uvjetnog povecanja osnovnog kapitala; b) naznaku da se radi o uvjetnom povecanju na osnovu prava zamjene ili prava prece kupnje, ili upisu dionica od zaposlenih; c) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica koje se mogu emitovati na osnovu uvjetnog povecanja osnovnog kapitala. (2) Odlukom o uvjetnom povecanju osnovnog kapitala utvrduje se rok za emisiju novih dionica po tom osnovu koji ne može biti duži od pet godina od dana donošenja odluke. Clan 149. (Zahtjev za odobravanje uvjetnog povecanja osnovnog kapitala) (1) Dionicko društvo je dužno podnijeti Komisiji zahtjev za odobravanje uvjetnog povecanja osnovnog kapitala

najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja odluke iz
clana 147. stav (1) ovog zakona.
(2) Upis zamjenjivih obveznica i obveznica sa pravom prece
kupnje može se vršiti nakon dobijanja rješenja Komisije i
objavljivanja javnog poziva za upis i uplatu.
Clan 150.
(Pravo na zamjenu i pravo prece kupnje)
(1) Pravo na zamjenu se ostvaruje pisanim zahtjevom
dionickom društvu za zamjenu obveznica u dionice.
(2) Pravo prece kupnje ostvaruje se upisom dionica.
(3) Upis dionica na osnovu prava prece kupnje obavlja se u
skladu sa odredbama cl. 139., 140., 141. i 142. ovog
zakona.
Clan 151.
(Zahtjev za upis ostvarenog povecanja osnovnog kapitala)
Nakon isteka roka iz clana 148. stav (2) ovog zakona,
nadzorni odbor je dužan podnijeti zahtjev za upis ostvarenog
povecanja osnovnog kapitala u Registar emitenata.
Clan 152.
(Povecanje iz vlastitih sredstava)
Nakon usvajanja godišnjeg finansijskog izvještaja
potvrdenim sa izvještajem revizije i izvršenog obaveznog
izdvajanja u fond rezervi, skupština može donijeti odluku da dio
dobiti koristi za povecanje osnovnog kapitala.
Clan 153.
(Odluka o korištenju dijela dobiti)
Odluka iz clana 152. ovog zakona obavezno sadrži iznos
povecanja osnovnog kapitala i odredenje da li se povecanje vrši
povecanjem nominalne vrijednosti dionica ili emisijom novih
dionica.
Clan 154.
(Povecanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava iz fonda
rezervi)
(1) Povecanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava može se
vršiti samo iz fonda rezervi, za iznos iznad obavezne visine
fonda rezervi utvrdene odredbama ovog zakona.
(2) Dio fonda rezervi namijenjen za naknadu gubitka ne može
se koristiti za povecanje osnovnog kapitala dionickog
društva iz vlastitih sredstava.
Clan 155.
(Rasporedivanje povecanja osnovnog kapitala)
Povecanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava
rasporeduje se na sve dionice srazmjerno nominalnoj vrijednosti.
Clan 156.
(Promjena nominalne vrijednosti dionica)
Promjena nominalne vrijednosti dionica upisuje se kod
Registra na osnovu prijave dionickog društva i izvoda iz Registra
emitenata.
Clan 157.
(Integrisano povecanje)
(1) Dionicko društvo dužno je prilikom povecanja osnovnog
kapitala iz vlastitih izvora platiti dio cijene dionica nakon
emisije u slucaju kada dionice u prometu na berzi ili
drugom uredenom javnom tržištu na dan donošenja odluke
imaju cijenu nižu od nominalne vrijednosti, ili se povecanje
osnovnog kapitala vrši upisom dionica zaposlenih.
(2) U slucaju iz stava (1) ovog clana uplata dionica vrši se
iskljucivo u novcu.
Clan 158.
(Odluka o povecanju osnovnog kapitala)
Odluka o povecanju osnovnog kapitala u skladu sa clanom
 1. ovog zakona obavezno sadrži: a) iznos povecanja osnovnog kapitala;

Broj 81 - Stranica 88 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

b) klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica; c) podatke iz clana 140. ovog zakona; d) nacin prodaje dionica koje nisu upisane na osnovu prava prece kupnje; e) mjesto i rok upisa dionica za dionicare bez prava prece kupnje, cijenu dionica prilikom emisije ili nacin njenog odredivanja; f) naziv banke kod koje upisnik placa dionice nakon emisije; g) opis prava sadržanih u dionicama nove klase; h) mogucnost upisa dionica iznad iznosa utvrdenog odlukom o integrisanom povecanju; i) dio cijene dionice prilikom emisije koji placa društvo i izvor sredstava. Clan 159. (Upisnici dionica) Upisnici dionica emitovanih na osnovu integrisanog povecanja dužni su najmanje 50% cijene dionice uplatiti prije upisa povecanja osnovnog kapitala u Registar emitenata.

Clan 160. (Primjena na integrisano povecanje osnovnog kapitala) Na integrisano povecanje osnovnog kapitala primjenjuju se odredbe clana 139. stav (1), cl. 140. i 152. i clana 154. stav (2) ovog zakona.

Clan 161. (Smanjenje osnovnog kapitala) (1) Smanjenje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke skupštine donesene dvotrecinskom vecinom zastupljenih dionica sa pravom glasa. (2) Odluka o smanjenju osnovnog kapitala donosi se odvojenim glasanjem za svaku klasu dionica i objavljuje se najmanje u jednim domacim dnevnim novinama dva puta u roku 30 dana od dana donošenja. (3) Osnovni kapital se ne može smanjiti ispod iznosa utvrdenog u clanu 125. stav (1) ovog zakona. (4) Smanjenje osnovnog kapitala ne smije uticati na izvršavanje obaveza prema povjeriocima dionickog društva. Clan 162. (Odluka o smanjenju osnovnog kapitala) (1) Odluka iz clana 161. ovog zakona obavezno sadrži: a) iznos i razlog smanjenja osnovnog kapitala; b) nacin smanjenja osnovnog kapitala; c) nacin povlacenja dionica, cijenu povucene dionice ili nacin njenog odredivanja. (2) Smanjivanje osnovnog kapitala povlacenjem dionica može se vršiti samo ako je mogucnost povlacenja predvidena statutom dionickog društva ili odlukom o emisiji dionica. (3) Povlacenje dionica vrši se kupovinom na berzi i drugim uredenim javnim tržištima ili ponudom dionicarima, u skladu sa statutom društva i odlukom skupštine o smanjenju osnovnog kapitala. Clan 163. (Zahtjev za smanjenje osnovnog kapitala) (1) Dionicko društvo je dužno podnijeti zahtjev Komisiji za odobravanje smanjenja osnovnog kapitala najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja odluke iz clana 161. stav (1) ovog zakona. (2) Komisija je dužna donijeti odluku o zahtjevu i upisati smanjenje osnovnog kapitala u Registar emitenata u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva iz stava (1) ovog clana, osim u slucaju iz clana 170. ovog zakona. (3) Prije upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata dionicko društvo ne može vršiti isplate na osnovu

smanjenja osnovnog kapitala ili odustati od emisije dionica
cija nominalna vrijednost nije u cjelini placena.
Clan 164.
(Dionicko društvo i povjerioci)
(1) Dionicko društvo je dužno obavijestiti povjerioce o
smanjenju osnovnog kapitala u roku 30 dana od dana upisa
odluke u Registar emitenata, licno ili putem sredstava
javnog informiranja.
(2) Povjerioci mogu zahtijevati osiguranje potraživanja u roku
90 dana od dana prijema obaviještenja iz stava (1) ovog
clana ili 90 dana od dana drugog objavljivanja odluke iz
clana 161. stav (1) ovog zakona.
(3) Ako povjerioci i dionicko društvo ne postignu dogovor o
osiguranju potraživanja, povjerioci mogu pokrenuti
postupak kod suda.
Clan 165.
(Smanjenje osnovnog kapitala i revizorski izvještaj)
(1) Odredbe clana 164. ovog zakona ne primjenjuju se ako:
a) društvo Komisiji podnese izvještaj revizora sa
dokazima kojim se utvrduje da društvo nema
povjerilaca;
b) smanjenje osnovnog kapitala vrši se radi naknade
gubitka ili
c) najviše 10% osnovnog kapitala se prenosi u fond
rezervi za pokrice buducih gubitaka.
(2) Revizor koji u izvještaju iz stava (1) ovog clana navede
nepotpune i netacne podatke odgovoran je povjeriocima za
obaveze dionickog društva sa stanjem na dan podnošenja
izvještaja i do iznosa smanjenja osnovnog kapitala
utvrdenog odlukom skupštine.
(3) Dionicko društvo ne može vršiti otkup dionica u slucaju
smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa stavom (1) tac. b) i
c) ovog clana.
Clan 166.
(Zahtjev za upis u Registar emitenata)
(1) Dionicko društvo je dužno, nakon isteka roka iz clana 164.
stav (2) ovog zakona, podnijeti Komisiji zahtjev za upis u
Registar emitenata.
(2) Komisija ce upisati smanjenje osnovnog kapitala u Registar
emitenata samo ako je odluka skupštine o smanjenju
osnovnog kapitala objavljena u skladu sa clanom 161. stav
(2) ovog zakona i ako društvo podnese izvještaj revizora iz
clana 165. ovog zakona ili dokaz o sporazumu sa
povjeriocima o osiguranju njihovih potraživanja.
Clan 167.
(Postupak smanjenja osnovnog kapitala)
(1) Smanjenje osnovnog kapitala vrši se, prvo, povlacenjem
vlastitih dionica koje drži društvo na dan donošenja odluke,
a zatim odustajanjem od emisije dionica koje nisu u cjelini
uplacene do dana donošenja odluke o smanjenju osnovnog
kapitala.
(2) Ukoliko mogucnosti za smanjenje osnovnog kapitala u
skladu sa stavom (1) ovog clana ne postoje ili se njihovim
korištenjem ne dostiže iznos smanjenja osnovnog kapitala
utvrden odlukom, smanjenje osnovnog kapitala do ukupnog
iznosa utvrdenog odlukom vrši se smanjivanjem nominalne
vrijednosti dionica koje drže dionicari do najnižeg iznosa
utvrdenog clanom 125. stav (2) ovog zakona, ili otkupom i
povlacenjem dionica koje drže dionicari.
Clan 168.
(Smanjenje osnovnog kapitala smanjivanjem nominalne
vrijednosti dionica)
Smanjenje osnovnog kapitala smanjivanjem nominalne
vrijednosti dionica primjenjuje se na sve dionice.

Srijeda, 21. 10. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 81 - Stranica 89

Clan 169. (Obustava prometa dionica) Dionicko društvo je dužno prijaviti Registru upis obustave prometa dionica koje su predmet povlacenja odmah po donošenju odluke, a najkasnije u roku tri dana.

Clan 170. (Povucene dionice) (1) Povlacenje dionica mora se okoncati najkasnije u roku deset dana od dana podnošenja prijave iz clana 169. ovog zakona. (2) Dionicko društvo dužno je isplatiti povucene dionice najkasnije u roku 90 dana od dana upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata. Clan 171. (Rezultati povlacenja dionica) Dionicko društvo je dužno o rezultatima povlacenja dionica pisano obavijestiti Komisiju u roku osam dana od okoncanja povlacenja.

Clan 172. (Opoziv povucenih dionica) (1) Dionicko društvo je dužno, odmah nakon upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, podnijeti prijavu Registru za opoziv povucenih dionica i opoziv obustave prometa dionica koje nisu otkupljene. (2) Uz prijavu iz stava (1) ovog clana dostavlja se i izvod iz Registra emitenata o upisu smanjenja osnovnog kapitala. Clan 173. (Smanjenje osnovnog kapitala povlacenjem dionica) Smanjenje osnovnog kapitala povlacenjem dionica može se vršiti na osnovu javne ponude dionicarima za otkup dionica, u skladu sa odredbama zakona kojim se ureduje emisija i promet vrijednosnih papira i statuta dionickog društva.

Clan 174. (Javna ponuda) Javna ponuda iz clana 173. ovog zakona obavezno sadrži naznaku da li se otkupljuju sve ponudene dionice ili do odredenog iznosa i da li dionicari snose troškove povlacenja.

Clan 175. (Dužnost skupštine dionickog društva) Ako zbir nominalne vrijednosti dionica iz clana 174. ovog zakona ne dostigne iznos smanjenja osnovnog kapitala utvrdenog odlukom skupštine dionickog društva, skupština dionickog društva dužna je donijeti odluku kojom utvrduje smanjenje osnovnog kapitala za iznos otkupljenih dionica.

Clan 176. (Rezultati povlacenja dionica) (1) Dionicko društvo je dužno o rezultatima povlacenja dionica na osnovu javne ponude pisano obavijestiti Komisiju u roku osam dana od okoncanja povlacenja. (2) Dionicko društvo je dužno, odmah nakon upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, podnijeti prijavu Registru za opoziv povucenih dionica. Clan 177. (Druge vrste smanjenja osnovnog kapitala) Smanjenje osnovnog kapitala može se vršiti odustajanjem od emisije dionica do iznosa nominalne vrijednosti dionica koji nije placen.

Clan 178. (Istovremeno povecanje i smanjenje osnovnog kapitala) Skupština dionickog društva može donijeti odluku o povecanju istovremeno sa odlukom o smanjenju osnovnog kapitala, ako se osnovni kapital smanjuje odustajanjem od emisije dionica koje nisu uplacene i radi naknade gubitka ili

prijenosa osnovnog kapitala u fond rezervi za pokrice buducih
gubitaka.
Clan 179.
(Mogucnost povecanja osnovnog kapitala)
Društvo može na osnovu odluke skupštine iz clana 178.
ovog zakona povecati osnovni kapital samo nakon izvršenog
upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata.
Clan 180.
(Fond rezervi)
(1) Dionicko društvo obavezno je imati fond rezervi.
(2) Fond rezervi formira se iz dobiti i drugih izvora u skladu sa
ovim zakonom i drugim propisima.
(3) Fond rezervi iznosi najmanje 25% osnovnog kapitala
dionickog društva.
(4) Uplate na osnovu zamjene obicnih za prioritetne dionice iz
clana 190. stav (2) ovog zakona i na osnovu razlike od
nominalne vrijednosti do cijene dionica iz cl. 192. i 193.
ovog zakona obavezno se izdvajaju u fond rezervi, bez
obzira na njegovu visinu.
Clan 181.
(Izdvajanje)
(1) U fond rezervi izdvaja se najmanje 10% godišnjeg iznosa
neto dobiti sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz clana
 1. stav (3) ovog zakona. (2) Ukoliko izdvajanjima iz stava (1) ovog clana fond rezervi ne dostigne visinu iz clana 180. stav (3) ovog zakona do kraja pete poslovne godine, po godišnjem obracunu za petu i naredne poslovne godine dionicko društvo ce povecati izdvajanja za ove namjene na 20% godišnjeg iznosa neto dobiti sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz clana 180. stav (3) ovog zakona. Clan 182. (Korištenje fonda rezervi) (1) Fond rezervi koristi se za pokrice gubitka i drugih nepredvidenih troškova u poslovanju dionickog društva. (2) U slucaju smanjivanja vrijednosti fonda rezervi ispod 25% iznosa osnovnog kapitala, dionicko društvo je dužno vršiti izdvajanja u skladu sa odredbama clana 181. stav (2) ovog zakona. (3) Fond rezervi iznad iznosa utvrdenog u clanu 180. stav (3) ovog zakona može se koristiti i za: a) dopunu dividendi najviše do 5% osnovnog kapitala; b) povecanje nominalne vrijednosti dionica u skladu sa clanom 144. ovog zakona; c) emisiju besplatnih dionica u slucaju iz clana 145. ovog zakona. Clan 183. (Iskazivanje vrijednosti) Dionicko društvo koje je vrijednosne papire u svojoj imovini u polugodišnjem ili godišnjem obracunu iskazalo u vrijednosti vecoj nego u prethodnom obracunu, dužno je ovu razliku iskazati kao posebnu rezervu za pokrice buducih razlika kursa vrijednosnih papira. Clan 184. (Rezerve) (1) Dionicko društvo može izdvajati i posebne rezerve za potrebe zaposlenih koje se vode na odvojenom racunu. (2) Nacin izdvajanja i korištenja rezervi iz stava (1) ovog clana utvrduju se statutom dionickog društva. (3) U upravljanju ovim rezervama mogu ucestvovati i zaposleni na nacin i pod uvjetima utvrdenim statutom ili odlukom skupštine dionickog društva.

Broj 81 - Stranica 90 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

Clan 185. (Gubitak) (1) Kada dionicko društvo u polugodišnjem ili godišnjem obracunu iskaže gubitak u iznosu vecem od zbira trecine osnovnog kapitala i fonda rezervi iz clana 180. ovog zakona, ili kada nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine dionickog društva manja ili bi do kraja godine mogla biti manja od iznosa obaveza, nadzorni odbor je dužan sazvati skupštinu dionickog društva. (2) Na osnovu izvještaja nadzornog odbora, koji ukljucuje bilans stanja i bilans uspjeha sa izvještajem revizije, skupština donosi odluku o nastavku rada, prestanku ili likvidaciji dionickog društva.

POGLAVLJE IV. (DIONICE I DIONICARI)

Clan 186. (Dionice) (1) Dionice dionickog društva su dematerijalizovane, nedjeljive i glase na ime. (2) Dionice su neograniceno prenosive, osim u slucajevima utvrdenim statutom dionickog društva u skladu sa zakonom. (3) Dionica sadrži prava na ucešce u: a) upravljanju dionickim društvom; b) raspodjeli dobiti; c) diobi imovine preostale nakon stecaja ili likvidacije dionickog društva. Clan 187. (Klase dionica) (1) Dionicko društvo može emitovati dionice razlicitih klasa. (2) Dionice iste klase imaju istu nominalnu vrijednost i sadrže ista prava. (3) Dionice, osim obicnih dionica, sadrže oznaku klase.

Clan 188. (Zakljucivanje ugovora sa Registrom) (1) Dionicko društvo je dužno, u skladu sa posebnim zakonom i propisom Komisije, zakljuciti ugovor sa Registrom i dostaviti Registru podatke o dionicama i dionicarima u roku 30 dana od dana upisa u Registar emitenata. (2) Registar uspostavlja listu dionicara i registruje promjene vlasništva na dionicama dionickog društva (u daljnjem tekstu: Lista dionicara). Clan 189. (Dionicar) (1) Dionicar ima pravo ucestvovati u radu i odlucivanju skupštine dionickog društva. (2) Dionicar ima pravo na jedan glas za svaku obicnu dionicu. (3) Društvo ne može izdavati dionice koje daju pravo na više od jednog glasa po dionici. (4) Dionicar ne može glasati o odlukama koje se odnose na njegove postupke, odgovornost i potraživanja dionickog društva od njega. Clan 190. (Obaveze dionicara) (1) Dionicar je obavezan uplatiti cijenu dionice prilikom emisije, u iznosu, na nacin i u roku utvrdenom odlukom o emisiji. (2) Dionicko društvo može od dionicara zahtijevati doplatu za obicnu dionicu prilikom njene konverzije u prioritetnu dionicu u skladu sa odlukom o konverziji. Clan 191. (Privremenice) (1) Uprava dionickog društva je dužna pozvati dionicare koji ne izvršavaju obavezu placanja cijene dionice prilikom emisije da vrate privremenice bez prava na zamjenu za

dionice, na nacin i u roku utvrdenim odlukom skupštine o
odustajanju od emisije dionica.
(2) Dionicko društvo ce vlasnicima privremenica izvršiti povrat
placenog dijela cijene dionice prilikom emisije, smanjen za
potraživanja dionickog društva, najkasnije u roku osam
dana od dana upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar
emitenata.
(3) Poziv iz stava (1) ovog clana obavezno sadrži upozorenje
da ce, u slucaju neispunjenja obaveze dionicara i vlasnika
privremenica njihove dionice i privremenice biti javno
proglašene ništavim.
(4) Dionicko društvo je dužno javno oglasiti ništavim dionice i
privremenice najkasnije u roku 15 dana od dana isteka
objavljenog roka iz stava (1) ovog clana i o tome
obavijestiti dionicare i vlasnike privremenica, na nacin i u
roku utvrdenim odlukom skupštine.
Clan 192.
(Nacin prodaje dionica privremenica)
(1) Prodaju dionica i privremenica koje se emituju umjesto
poništenih vrši profesionalni posrednik u prometu
vrijednosnih papira ovlašten od nadzornog odbora.
(2) Dionicko društvo je dužno objaviti mjesto i nacin prodaje
dionica i privremenica iz stava (1) ovog clana najmanje u
roku 14 dana prije dana prodaje i o tome pisano obavijestiti
dionicare i vlasnike privremenica iz clana 191. ovog
zakona.
(3) Troškove prodaje snose dionicari i vlasnici cije je dionice i
privremenice nadzorni odbor proglasio ništavim.
Clan 193.
(Placanje obaveza)
Iz prihoda ostvarenih prodajom dionica i privremenica koje
se emituju umjesto poništenih dionica i privremenica, placaju se
obaveze, smanjene za potraživanja dionickog društva, prema
dionicarima i vlasnicima privremenica iz clana 191. ovog zakona.
Clan 194.
(Dionicari i privremene potvrde)
Dionicari i vlasnici privremenih potvrda iz clana 191. ovog
zakona imaju pravo zahtijevati od društva isplatu uplacenih
iznosa dionica i obaveza iz privremenica i u slucaju da dionicko
društvo ne emituje nove dionice i privremenice.
Clan 195.
(Dionicar i dividenda)
(1) Dionicar ima pravo ucešca u dobiti dionickog društva,
naplatom dividende ili sticanjem novih dionica, u skladu sa
zakonom i statutom društva.
(2) Dividenda se isplacuje srazmjerno nominalnoj vrijednosti
dionica, a za dionice koje nisu u cjelini uplacene,
srazmjerno izvršenim uplatama i vremenu od dana uplate
do kraja poslovne godine za koju se dividenda isplacuje.
(3) Dividenda se isplacuje dionicaru koji je bio na Listi
dionicara na dan donošenja odluke o isplati dividende.
(4) Odlukom o isplati dividende odreduje se iznos dobiti za
isplatu dividende, iznos po dionici i rok isplate, s tim da rok
isplate mora biti jednak za sve dionicare.
(5) Obracun i isplata dividende može se obavljati i putem
Registra.
Clan 196.
(Odluka o isplati dividende)
(1) Skupština dionickog društva može donijeti odluku o isplati
dividende kada je dionicko društvo sposobno izvršavati
obaveze iz poslovanja i kada je tržišna vrijednost imovine
najmanje jednaka iznosu ukupnih godišnjih obaveza
dionickog društva.
Srijeda, 21. 10. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 81 - Stranica 91

(2) Dionicko društvo je obavezno isplatiti dividendu na osnovu prioritetnih dionica i u slucaju da je ukupan iznos dobiti i dijela fonda rezervi iznad obaveznog iznosa iz clana 180. stav (3) ovog zakona dovoljan samo za isplatu te dividende. (3) Skupština dionickog društva može donijeti odluku da se dividenda ne isplacuje, kojom istovremeno odreduje svrhu upotrebe dobiti koja pripada dionicarima. Clan 197. (Prava dionicara) (1) Prava dionicara na osnovu dionica nove klase utvrduju se odlukom o emisiji u skladu sa zakonom. (2) Prava sadržana u dionici ostvaruje lice upisano u Listu dionicara kod Registra ili od njega ovlašteno lice. Clan 198. (Nasljedivanje) Dionicar koji je dionice stekao nasljedivanjem preuzima prava prethodnika u kontinuitetu. Clan 199. (Prijenos dionica) (1) Dionicar ima pravo prodati ili po drugom osnovu svoje dionice prenijeti drugom licu. (2) Prodaja ili prijenos dionica po drugom osnovu, iskljucujuci nasljedivanje, može se iskljuciti za odredeni period ili na drugi nacin ograniciti odlukom o emisiji dionica putem zatvorene prodaje koja u tom smislu proizvodi ucinak prema svim kupcima tih dionica i ugovorom zakljucenim izmedu dionicara koji obavezuje samo njegove potpisnike. Clan 200. (Transakcija unutar dionickog društva) Kada je predsjednik ili clan nadzornog odbora, direktor ili drugi clan uprave kupac dionica nove emisije dionickog društva u obimu vecem od 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, smatra se transakcijom unutar dionickog društva koja mora biti objavljena u skladu sa propisima Komisije. Clan 201. (Pravo prece kupnje) (1) Prilikom nove emisije dionica postojeci dionicari imaju pravo kupiti nove dionice, u roku 30 dana po isteku roka za upis novih dionica u obimu kojim zadržavaju ucešce u osnovnom kapitalu koje su imali prije nove emisije. (2) Odluka o emisiji, javni poziv za upis novih dionica koje se emituju putem javne ponude, kao i ponuda za kupnju dionica koje se emituju putem zatvorene prodaje, moraju sadržavati naznaku da li je zadržano, ograniceno ili iskljuceno pravo postojecih dionicara na kupnju novih dionica radi zadržavanja ucešca u osnovnom kapitalu, u skladu sa stavom (1) ovog clana. Clan 202. (Nove dionice) (1) Utvrdivanje broja novih dionica cijom kupnjom postojeci dionicari zadržavaju ucešce u osnovnom kapitalu dionickog društva obavlja se istovremeno za sve dionicare koji to pravo koriste najkasnije u roku 15 dana po isteku roka za upis novih dionica. (2) Pravo prece kupnje dionica nije prijenosivo. (3) U ostvarivanju prava iz clana 201. ovog zakona dionicari mogu zakljuciti pisani ugovor o kupovini dionica nove emisije koji sadrži broj dionica upisanih od svakog potpisnika ugovora i zamjenjuje pojedinacne izjave o upisu i listu upisnika. Clan 203. (Iskljucenje ili ogranicenje prava prece kupnje dionica) Pravo prece kupnje dionica pojedinacne emisije može se iskljuciti ili ograniciti odlukom skupštine dionickog društva koja

se donosi natpolovicnom vecinom glasova ukupnog broja dionica
sa pravom glasa.
Clan 204.
(Pravo uvida u isprave)
(1) Dionicari i njihovi punomocnici imaju pravo uvida u
sljedece isprave:
a) ugovor o osnivanju i statut društva, sa svim
izmjenama i dopunama;
b) bilanse stanja, bilanse uspjeha i druga dokumenta koja
je društvo dužno dostavljati skupštini ili institucijama
izvan dionickog društva;
c) zapisnike skupštine i odbora za reviziju;
d) popis lica ovlaštenih za zastupanje dionickog društva;
e) popis clanova nadzornog odbora i uprave sa podacima
o adresi, datumu izbora ili imenovanja i periodu na
koji je izabran ili imenovan i o funkcijama koje oni
obavljaju u drugim pravnim licima.
(2) Zahtjev dionicara za uvid u isprave iz stava (1) ovog clana
mora se ispuniti bez odlaganja tokom radnog vremena u
prostorijama dionickog društva.
(3) Podatke i isprave o poslovanju koje su oznacene kao
povjerljive dionicar je dužan cuvati kao poslovnu tajnu.
Clan 205.
(Dionice zaposlenih)
(1) Statutom dionickog društva može se utvrditi mogucnost
emisije posebne klase dionica za zaposlene odlukom
skupštine iz clana 129. ovog zakona ili odlukom nadzornog
odbora iz clana 130. ovog zakona.
(2) Zbir nominalnih vrijednosti svih dionica za zaposlene ne
može biti veci od 5% osnovnog kapitala dionickog društva.
(3) Dionice za zaposlene sadrže ista prava kao i obicne dionice,
osim u slucajevima utvrdenim ovim zakonom.
Clan 206.
(Uvjeti i nacin sticanja, prenosa i otkupa dionica)
(1) Dionice za zaposlene mogu se prenositi jedino na druge
zaposlene dionickog društva.
(2) Prava sadržana u dionicama za zaposlene prestaju danom
smrti ili prestankom zaposlenja kod emitenta.
(3) Društvo je obavezno otkupiti dionice zaposlenih isplatom
po pravicnoj tržišnoj vrijednosti na dan prestanka svojstva
zaposlenog.
(4) Uvjeti i nacin sticanja, prenosa i otkupa dionica zaposlenih
bliže se ureduje odlukom o emisiji, u skladu sa statutom
dionickog društva.
Clan 207.
(Prioritetne dionice)
(1) Dionicko društvo može emitovati dionice koje sadrže pravo
prioritetne naplate dividende i srazmjernog dijela ostatka
imovine nakon likvidacije dionickog društva, uz ograniceno
pravo glasa (u daljnjem tekstu: prioritetne dionice).
(2) Pravo glasa na osnovu prioritetnih dionica ne može se
ograniciti za slucajeve odvojenog izjašnjavanja za svaku
klasu dionica.
(3) Nominalna vrijednost prioritetnih dionica može iznositi
najviše do 50% osnovnog kapitala dionickog društva.
Clan 208.
(Prava prioritetnih dionica)
Prioritetne dionice sadrže pravo:
a) naplate dividende za posljednih pet godina, prije
isplate dividende za obicne dionice;
b) ucešca u raspodjeli ostatka imovine nakon likvidacije
dionickog društva, prije obicnih dionica;

Broj 81 - Stranica 92 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

c) koje pripada dionicarima sa 10% dionica sa pravom glasa, i za prioritetne dionice koje cine 5% svih dionica sa pravom glasa; d) konverzije u obicne dionice, ako dividenda za prioritetne dionice nije isplacena za dvije uzastopne godine, sve do isplate zaostale dividende. Clan 209. (Pravo glasa) Pravo glasa na osnovu prioritetnih dionica ne može se iskljuciti prilikom odlucivanja o: a) smanjenju osnovnog kapitala; b) spajanju, pripajanju, podjeli, promjeni oblika i prestanku dionickog društva; c) kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu vecem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dionickog društva po bilansu stanja na kraju predhodne godine; d) izmjenama i dopunama statuta društva. Clan 210. (Sticanje prava glasa) (1) Prioritetne dionice sticu pravo glasa kao obicne dionice narednog dana od dana donošenja odluke da se dividenda nece isplatiti ili od isteka roka za placanje dividende za drugu uzastopnu poslovnu godinu za koju dividenda nije isplacena. (2) Glasacka prava iz stava (1) ovog clana traju do dana isplate dividende na osnovu prioritetnih dionica. Clan 211. (Zamjenjive obveznice i obveznice sa pravom prece kupnje dionica) (1) Dionicko društvo može, na osnovu odluke skupštine, emitovati obveznice koje sadrže pravo na zamjenu za dionice dionickog društva (zamjenjive obveznice) ili obveznice koje sadrže pravo prece kupnje dionica (obveznice sa pravom prece kupnje). (2) Dionicari imaju pravo prece kupnje zamjenjivih obveznica i obveznica sa pravom prece kupnje dionica, u skladu sa odredbama cl. 201., 202. i 203. ovog zakona. Clan 212. (Odluka skupštine o emitovanju dionica) (1) Odluka skupštine iz clana 211. ovog zakona donosi se dvotrecinskom vecinom zastupljenih dionica sa pravom glasa i obavezno sadrži: a) nominalnu vrijednost i stopu prinosa obveznica; b) broj obveznica; c) nacin ostvarivanja prava na osnovu zamjenjive obveznice i obveznice sa pravom prece kupnje dionica; d) klasu, nominalnu vrijednost i broj dionica za koje se obveznice mogu zamijeniti, pri cemu nominalna vrijednost dionica ne može biti veca od zbira cijene obveznica nakon emisije; e) cijenu ili nacin utvrdivanja cijene nakon emisije za dionice koje ce se upisati ostvarivanjem prava prece kupnje. (2) Pravo na zamjenu obveznica za dionice i pravo prece kupnje dionica ima lice koje je upisano u Registar na dan na koji se ova prava mogu izvršavati.

Clan 213.
(Sticanje vlastitih dionica)
(1) Dionicko društvo ne može, direktno ili indirektno, upisati
vlastite dionice.
(2) Dionicko društvo može na osnovu odluke skupštine sticati
vlastite dionice cija nominalna vrijednost, ukljucujuci
dionice koje je steklo lice direktno ili indirektno
kontrolisana od društva i drugo lice u svoje ime, a za racun
društva, ne premašuju 10% vrijednosti osnovnog kapitala.
(3) Sticanjem vlastitih dionica iz stava (1) ovog clana ne može
se smanjiti fond rezervi iz clana 180. stav (3) ovog zakona.
Clan 214.
(Odluka o sticanju vlastitih dionica)
Odluka iz clana 213. ovog zakona obavezno sadrži:
a) broj vlastitih dionica koje dionicko društvo može steci
i nacin sticanja;
b) rok u kojem dionicko društvo može sticati vlastite
dionice, koji ne može biti duži od 12 mjeseci od dana
donošenja odluke;
c) cijenu ili nacin odredivanja cijene po kojoj društvo
može sticati dionice, ako sticanje ukljucuje placanje.
Clan 215.
(Razlozi sticanja vlastitih dionica)
(1) Dionicko društvo može sticati vlastite dionice na osnovu
odluke nadzornog odbora samo kada je to neophodno radi
sprecavanja ozbiljne štete koja neposredno prijeti društvu.
(2) U slucaju iz stava (1) ovog clana, nadzorni odbor ce na
prvoj narednoj sjednici skupštine obavijestiti dionicare o
razlogu sticanja, broju i nominalnoj vrijednosti stecenih
dionica, njihovom ucešcu u osnovnom kapitalu i cijeni po
kojoj su dionice stecene.
Clan 216.
(Prestanak svojstva stecenih dionica zaposlenih)
(1) Dionicko društvo može sticati vlastite dionice za zaposlene
bez prethodne odluke skupštine samo u slucaju smrti
vlasnika ovih dionica i prestanka svojstva zaposlenog,
iskljucujuci penzionisanje.
(2) Stecene dionice zaposlenih kojima je to svojstvo prestalo
društvo je dužno podijeliti ostalim zaposlenim najkasnije u
roku 12 mjeseci nakon sticanja.
Clan 217.
(Podnošenje prijave)
(1) Dionicko društvo dužno je o svakom sticanju vlastitih
dionica u pisanom obliku obavijestiti Komisiju u roku osam
dana od dana sticanja vlastitih dionica.
(2) Dionicko društvo je dužno, odmah nakon upisa sticanja
vlastitih dionica u Registar emitenata, podnijeti prijavu
Registru za opoziv stecenih vlastitih dionica.
Clan 218.
(Obaveze prilikom sticanja vlastitih dionica)
Dionicko društvo dužno je postupiti u skladu sa odredbama
clana 217. ovog zakona i kada je vlastite dionice steklo:
a) kao pravni sljednik, ako ih nije prodalo u roku 12
mjeseci od dana sticanja;
b) ispunjavanjem obaveze utvrdene zakonom i sudskim
nalogom radi zaštite manjinskih dionicara, narocito u
slucajevima spajanja, pripajanja i podjele, uvodenja
ogranicenog prenosa dionica i opoziva dionica u
prometu na berzi i drugim uredenim javnim tržištima;
c) prinudnim izvršenjem potraživanja dionickog društva
na osnovu sudskog naloga;
d) od upisnika koji ne ispunjava obavezu placanja, ako ih
nije prodalo u roku 12 mjeseci od dana sticanja.
Srijeda, 21. 10. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 81 - Stranica 93

Clan 219. (Smanjenje osnovog kapitala i fonda rezervi) Dionicko društvo je dužno za iznos nominalne vrijednosti stecenih vlastitih dionica smanjiti osnovni kapital i fond rezervi, ali ne ispod visine iz clana 180. stav (3) ovog zakona u roku 12 mjeseci ili u istom roku donijeti odluku o prodaji vlastitih dionica. Clan 220. (Sticanje vlastitih dionica posredstvom drugog lica) Ako dionicko društvo stekne vlastite dionice posredstvom drugog lica koje nastupa u svoje ime a za racun dionickog društva, dionicko društvo ne može ostvariti prava sadržana u tim dionicama. Clan 221. (Obavještenje nadzornog odbora) (1) Nadzorni odbor je dužan u pisanom obliku obavijestiti prvu narednu skupštinu dionickog društva o sticanju vlastitih dionica. (2) Obavještenje iz stava (1) ovog clana obavezno sadrži: a) razloge za sticanje dionica; b) broj i nominalnu vrijednost i ucešce u osnovnom kapitalu stecenih i prodatih vlastitih dionica; c) cijene kupljenih i prodatih dionica, ukljucujuci najnižu i najvišu cijenu; d) broj i nominalnu vrijednost vlastitih dionica i njihovo ucešce u osnovnom kapitalu, na pocetku i na kraju izvještajnog perioda. Clan 222. (Supsidijarno društvo) (1) Na upis, sticanje i davanje u zalog dionica dionickog društva od supsidijarnog društva, ili od pravnog lica koje je direktno ili indirektno kontrolisano od supsidijarnog društva primjenjuju se odredbe cl. 213., 214. i 215. ovog zakona. (2) Ogranicenje iz clana 213. ovog zakona obuhvata sve vlastite dionice u imovini dionickog društva i supsidijarnih društava. Clan 223. (Osnovni kapital i supsidijarno društvo) Osnovni kapital ne može se povecavati na osnovu sticanja vlastitih dionica od lica iz clana 222. ovog zakona.

Clan 224.
(Vlastite dionice i fond rezervi)
Ako dionicko društvo unosi vlastite dionice u poslovne
knjige kao imovinu iznos fonda rezervi mora povecati za iznos
ukupne nominalne vrijednosti tih dionica.
Clan 225.
(Zabrana finansiranja kupovine dionica)
Dionicko društvo ne smije davati i garantirati avanse,
zajmove i kredite za prodaju svojih dionica.
Clan 226.
(Zalog)
Dionicko društvo ili drugo lice za racun dionickog društva
može kao zalog prihvatiti vlastite dionice samo u slucajevima iz
clana 218. ovog zakona.
POGLAVLJE V. (UPRAVLJANJE DIONICKIM
DRUŠTVOM)
Clan 227.
(Organi)
Organi dionickog društva su:
a) skupština;
b) nadzorni odbor;
c) uprava;
d) odbor za reviziju.
Odjeljak A. (Skupština)
Clan 228.
(Skupština)
(1) Skupštinu dionickog društva cine dionicari.
(2) Skupština se, po pravilu, održava u mjestu sjedišta
dionickog društva.
(3) Skupštinom do izbora predsjednika skupštine predsjedava
prisutni dionicar ili punomocnik dionicara sa najvecim
brojem dionica sa pravom glasa.
(4) Skupština vecinom glasova, izmedu prisutnih dionicara i
punomocnika dionicara, bira predsjednika skupštine i dva
ovjerivaca zapisnika skupštine.
(5) Predsjednik i clanovi nadzornog odbora i odbora za
reviziju, direktor i drugi clanovi uprave dužni su
prisustvovati skupštini.
(6) U dionickom društvu sa jednim dionicarem ovlaštenja
skupštine vrši dionicar.
Clan 229.
(Vrste)
(1) Skupština može biti redovna i vanredna.
(2) Redovna skupština se održava jednom godišnje radi
izjašnjavanja o godišnjem izvještaju društva koji ukljucuje
finansijske izvještaje društva i izvještaje revizora,
nadzornog odbora i odbora za reviziju, te drugim pitanjima
iz nadležnosti skupštine.
(3) Vanredna skupština se može održati kad god nije
predvideno izjašnjavanje o izvještajima iz stava (2) ovog
clana.
(4) Skupštinu saziva nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi,
prijedlogu uprave ili zahtjevu ovlaštenih dionicara, clanova
nadzornog odbora, clanova odbora za reviziju, a mogu je
sazvati u slucajevima utvrdenim ovim zakonom.
(5) Pravo odlucivanja u skupštini ima dionicar koji se na Listi
dionicara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma
održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji
prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.
(6) Troškove održavanja skupštine snosi dionicko društvo.
(7) Utvrdivanje kvoruma i rezultata glasanja na skupštini vrši
odbor za glasanje, u sastavu najmanje tri clana koje imenuje
nadzorni odbor odlukom o sazivanju skupštine.
(8) Skupštini društva mogu prisustvovati dionicari ili
punomocnici dionicara koji su se prijavili odboru za
glasanje prije pocetka rada skupštine u roku utvrdenom
statutom, koji ne može biti duži od tri dana prije dana
odredenog za održavanje skupštine.
(9) Nacin i rok prijavljivanja za prisustvo skupštini obavezno
se objavljuju u obavještenju o sazivanju skupštine.
Clan 230.
(Sazivanje)
(1) Obavještenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu
održavanja skupštine, te nacinu davanja punomoci i nacinu
glasanja na skupštini mora biti objavljeno najmanje u
jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji,
najkasnije 21 dan prije datuma odredenog za zasjedanje
skupštine kada se radi o redovnoj skupštini, odnosno 14
dana prije datuma odredenog za zasjedanje skupštine kada
se radi o vanrednoj skupštini.
(2) Ako je održavanje skupštine zakazano van mjesta sjedišta
dionickog društva, obavještenje iz stava (1) ovog clana
mora biti u istom roku upuceno svakom dionicaru
preporucenim pismom, telefaksom ili elektronskom
poštom, na adresu iz Liste dionicara iz clana 229. stav (5)
ovog zakona.
(3) Osim objavljivanja i dostavljanja obavještenja u skladu sa
odredbama st. (1) i (2) ovog clana, otvoreno dionicko

Broj 81 - Stranica 94 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

društvo dužno je osigurati i dodatno objavljivanje, u slucajevima, pod uvjetima i na nacin utvrdenim propisima Komisije. (4) Dionicko društvo koje ima jednog dionicara nema obavezu objave obavještenja u skladu sa stavom (1) ovog clana. Clan 231. (Pravo glasa) (1) Dionicar ili grupa dionicara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja iz clana 230. stav (1) ovog zakona. (2) Nadzorni odbor dužan je o prijedlozima dionicara iz stava (1) ovog clana objaviti obavještenje na isti nacin kao i obavještenje o sazivanju skupštine. (3) Troškove objavljivanja pojedinacnih prijedloga iz stava (1) ovog clana koji sadrže do 100 rijeci snosi dionicko društvo, a za duže prijedloge troškove snosi predlagac. Clan 232. (Zahtjev za sazivanje) (1) Zahtjev za sazivanje skupštine može podnijeti: a) dionicar ili grupa dionicara sa više od 10% ukupnog broja dionica sa pravom glasa; b) clan nadzornog odbora; c) clan odbora za reviziju. (2) Zahtjev za sazivanje skupštine, sa prijedlogom dnevnog reda, podnosi se nadzornom odboru u pisanoj formi. (3) Ukoliko nadzorni odbor u roku 15 dana od dana podnošenja zahtjeva ne objavi obavještenje o sazivanju skupštine, na nacin iz clana 230. ovog zakona, podnosilac zahtjeva ovlašten je na isti nacin neposredno sazvati skupštinu i obavezan je o tome pisano obavijestiti Komisiju. (4) Lica iz stava (1) ovog clana ovlaštena su neposredno sazvati skupštinu, bez prethodnog podnošenja zahtjeva nadzornom odboru u slucaju da pet mjeseci po isteku poslovne godine nadzorni odbor nije sazvao skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju društva, koji ukljucuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju. (5) Podnosilac zahtjeva iz stava (1) ovog clana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, može zadužiti sekretara društva da izvrši utvrdivanje sastava radnih tijela skupštine, objavljivanje obavještenja o sazivanju skupštine na nacin iz clana 230. ovog zakona, te poduzeti i sve druge radnje neophodne za održavanje skupštine društva. (6) Podnosilac zahtjeva iz stava (1) ovog clana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, dužan je utvrditi prijedloge odluka sazvane skupštine i dionicarima omoguciti ostvarivanje prava iz clana 235. ovog zakona. Clan 233. (Mogucnost odlucivanja) (1) Skupština može odlucivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 30% ukupnog broja dionica sa pravom glasa. (2) Ukoliko po isteku 60 minuta od zakazanog vremena pocetka skupštine nije postignut kvorum za odlucivanje iz stava (1) ovog clana, skupština se odgada, a sazivac skupštine je dužan u roku tri dana objaviti obavještenje o ponovnom sazivanju skupštine. (3) Obavještenj? iz stava (2) ovog clana mora biti objavljeno najmanje 10 dana prije datuma odredenog za održavanje ponovljene skupštine.

(4) Na obavještenje o sazivanju skupštine shodno se
primjenjuje clan 230. ovog zakona.
(5) U slucaju iz stava (2) ovog clana, ponovno sazvana
skupština može odlucivati ukoliko je na njoj zastupljeno
više od 10% ukupnog broja dionica sa pravom glasa.
(6) Statutom dionickog društva može se utvrditi veci, ali ne
manji procenat od iznosa utvrdenih u st. (1) i (5) ovog
clana.
(7) Izuzetno, predsjednik skupštine može prekinuti rad
skupštine najduže do 15 dana, uz utvrdivanje tacnog
datuma i mjesta nastavka rada zapocete skupštine.
Clan 234.
(Pitanja o kojima odlucuje skupština)
Skupština dionickog društva odlucuje o:
a) povecanju i smanjenju osnovnog kapitala;
b) emisiji novih dionica postojece ili nove klase i emisiji
obveznica i drugih dužnickih vrijednosnih papira;
c) ogranicenju ili iskljucenju prava prece kupnje novih
dionica u okviru odluke o emisiji novih dionica
postojece ili nove klase;
d) usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva
koji ukljucuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora,
nadzornog odbora i odbora za reviziju;
e) rasporedu dobiti i isplati dividende;
f) nacinu pokrica gubitka;
g) spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih
društava dionickom društvu ili dionickog društva
drugom društvu;
h) promjeni oblika i podjeli dionickog društva;
i) prestanku dionickog društva sa provodenjem
likvidacije i o odobravanju pocetnog likvidacionog
bilansa i završnog racuna po okoncanju postupka
likvidacije;
j) kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanju ili davanju u
lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim
transakcijama imovinom, direktno ili posredstvom
supsidijarnih društava u toku poslovne godine u
obimu vecem od 33% knjigovodstvene vrijednosti
imovine dionickog društva po bilansu stanja na kraju
prethodne godine, na prijedlog uprave i nadzornog
odbora;
k) izboru i razrješenju clanova nadzornog odbora
pojedinacno;
l) izboru vanjskog revizora;
m) izboru i razrješenju clanova odbora za reviziju
pojedinacno;
n) osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih
društava i odobravanju njihovih statuta;
o) naknadama clanova nadzornog odbora i odbora za
reviziju;
p) izmjenama i dopunama odredaba statuta koje se ne
odnose na pitanja iz tac. a), b), g) i h) ovog clana ili
druga pitanja o kojima, u skladu sa zakonom ili
statutom društva, skupština donosi posebne odluke ciji
pravni ucinak ukljucuje izmjenu odgovarajucih
odredaba statuta društva;
r) izuzimanju stalnih sredstava u privrednim društvima;
s) drugim pitanjima bitnim za poslovanje dionickog
društva, u skladu sa zakonom i statutom dionickog
društva.
Clan 235.
(Pravo dionicara)
(1) Dionicar ima pravo od dana objavljivanja obavještenja o
sazivanju skupštine u prostorijama dionickog društva
izvršiti uvid u Listu dionicara, finansijski izvještaj sa
Srijeda, 21. 10. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 81 - Stranica 95

izvještajima revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red skupštine. (2) Pored uvida dionicar, na licni zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na kopiju navedenih dokumenata. Clan 236. (Druga odlucivanja skupštine) (1) Skupština odlucuje dvotrecinskom vecinom zastupljenih dionica sa pravom glasa o pitanjima za koja je pojedinim odredbama ovog zakona izricito tako propisano, ukljucujuci odvojeno glasanje po klasama dionica, a natpolovicnom vecinom zastupljenih dionica sa pravom glasa, zajednickim glasanjem svih klasa dionica, odlucuje o svim ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti osim izbora clanova nadzornog odbora i odbora za reviziju koji se vrši u skladu sa odredbama clana 250. ovog zakona. (2) Skupština je dužna najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine odluciti o godišnjem izvještaju društva koji ukljucuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili nacinu pokrica gubitka za tu poslovnu godinu. Clan 237. (Glasanje) (1) Glasanje u skupštini vrši se putem glasackih listica koji sadrže ime ili firmu dionicara i broj glasova kojim raspolaže. (2) Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasackom listicu odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dionickog društva. (3) Rezultate glasanja utvrduje odbor za glasanje.

Clan 238. (Odlucivanje putem punomocnika) (1) Pravo ucešca u radu i odlucivanju skupštine dionickog društva dionicar može ostvariti licno ili putem punomocnika koji je dužan postupati u skladu sa uputstvima dionicara, a ako uputstva nije dobio u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dionicara. (2) Osim svakog poslovno sposobnog fizickog lica punomocnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dionicara u kojim slucajevima ovlaštenja iz punomoci vrši zakonski ili opunomoceni zastupnik takvog pravnog lica. (3) Punomoc za ucešce u radu i odlucivanju skupštine dionickog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dionicara i punomocnika. (4) Punomoc se dostavlja dionickom društvu licno, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila najkasnije u roku koji je statutom ili odlukom društva utvrden za registraciju dionicara za ucešce u radu skupštine, a original se dostavlja na samoj skupštini. (5) Punomoc data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu. (6) Jednog dionicara na skupštini može zastupati samo jedan punomocnik. (7) Punomoc prestaje ako se dionicar registrira za ucešce i prisustvuje skupštini sa izricitom iskazanom namjerom da licno glasa, zatim izdavanjem punomoci drugom licu ili opozivom punomoci u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dionicara, sa ucinkom danom dostavljanja društvu u skladu sa stavom (4) ovog clana, te danom upisa kod Registra prijenosa dionica od dionicara.

(8) Izuzetno od stava (1) ovog clana, u otvorenom dionickom
društvu i to u slucajevima, pod uvjetima i na nacin
utvrdenim statutom društva u skladu sa propisima Komisije,
pravo ucešca u odlucivanju skupštine dionicar može
ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasackih
listica dostavljenih društvu putem pošte, telefaksa ili e-
maila prije datuma održavanja skupštine.
Clan 239.
(Dužnost punomocnika i odbora za glasanje)
(1) Punomocnik je dužan predati odboru za glasanje pisano
ovlaštenje za zastupanje dionicara.
(2) Odbor za glasanje dužan je provjeriti valjanost ovlaštenja i
identitet punomocnika.
Clan 240.
(Valjanost ovlaštenja)
(1) Ukoliko dionicar ili njegov punomocnik u roku sedam dana
od dana održavanja skupštine dostavi odboru za glasanje
ovjerenu izjavu dionicara, javnu ispravu ili drugi
vjerodostojan dokaz koji pobija valjanost ovlaštenja, odbor
za glasanje ce proglasiti nevažecim glasove na osnovu tog
ovlaštenja i o tome pisano izvijestiti nadzorni odbor.
(2) Nadzorni odbor je dužan obustaviti od izvršenja odluku za
cije donošenje su nevažeci glasovi bili odlucujuci i sazvati
skupštinu radi ponovnog odlucivanja o tim pitanjima
najkasnije u roku 30 dana od dana prijema obavještenja
odbora za glasanje o nevažecim glasovima.
Clan 241.
(Zapisnik)
(1) O radu skupštine sacinjava se zapisnik koji obavezno
sadrži:
a) firmu i adresu sjedišta dionickog društva;
b) mjesto i vrijeme održavanja skupštine;
c) ime i prezime predsjedavajuceg skupštine,
zapisnicara, lica koja ovjeravaju zapisnik i clanova
odbora za glasanje;
d) dnevni red;
e) odluke;
f) podatke o glasanju;
g) prigovore dionicara i clanova nadzornog odbora na
odluke skupštine.
(2) Uz zapisnik se prilažu pisani prijedlozi i izvještaji
podneseni skupštini.
(3) Sekretar društva je dužan osigurati da se zapisnik sacini u
roku 30 dana od dana održavanja skupštine.
(4) Zapisnik potpisuju predsjednik skupštine, zapisnicar i lica
koja ovjeravaju zapisnik.
(5) Ukoliko bilo koje lice iz stava (4) ovog clana odbije
potpisati zapisnik, dužno je pisano obrazložiti razloge
nepotpisivanja zapisnika.
(6) Sekretar društva je dužan odmah utvrditi osnovanost
razloga iz stava (5) ovog clana.
(7) Ukoliko su razlozi iz stava (5) ovog clana osnovani,
sekretar društva je dužan osigurati uskladivanje zapisnika u
roku osam dana od dana utvrdivanja nedostataka.
(8) Dionicar može zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika
ili izvod iz zapisnika za sve skupštine društva.
Clan 242.
(Trajno cuvanje zapisnika)
(1) Dionicko društvo je obavezno trajno cuvati zapisnike
skupštine, evidenciju o prisustvu i glasanju dionicara,
obavještenja i pozive za skupštinu.
(2) Društvo je dužno osigurati cuvanje dokumenata iz stava (1)
ovog clana najmanje deset godina nakon prestanka
dionickog društva.

Broj 81 - Stranica 96 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

Clan 243. (Zaštita manjine u odlucivanju i pobijanje odluka) (1) Dionicar koji je pisanom izjavom dostavljenom nadzornom odboru prije datuma održavanja skupštine ili usmeno u zapisnik prije pocetka glasanja na skupštini izjavio da se protivi prijedlogu odluke koja uzrokuje znacajne promjene u društvu ili pravima dionicara, a koju je skupština potom usvojila, ima pravo u roku osam dana od dana održavanja skupštine podnijeti pisani zahtjev da društvo otkupi njegove dionice, osim u slucaju restrukturiranja, reorganizacije ili finansijske konsolidacije društva sa vecinskim državnim kapitalom. (2) U smislu stava (1) ovog clana smatrat ce se da znacajne promjene u društvu ili pravima dionicara uzrokuje odluka skupštine kojom se usvaja ili odobrava: a) emisija novih dionica postojece ili nove klase; b) emisija obveznica zamjenjivih za dionice društva ili obveznica s pravom prece kupnje dionica društva; c) ogranicenje ili iskljucenje prava prece kupnje novih dionica u okviru odluke o emisiji novih dionica postojece ili nove klase; d) promjena oblika, podjela ili spajanje društva, ili pripajanje društva drugom društvu ili obrnuto. (3) Po zahtjevu dionicara iz stava (1) ovog clana društvo je dužno otkupiti njegove dionice u roku tri mjeseca od dana prijema zahtjeva, uz isplatu po pravicnoj tržišnoj vrijednosti za period od dana objavljivanja obavještenja do datuma održavanja skupštine. (4) Pravicna tržišna vrijednost iz stava (3) ovog clana podrazumijeva prosjecnu vrijednost trgovanja dionicama tog društva u posljednjih šest mjeseci od dana objavljivanja obavještenja. (5) U slucaju da obaveze društva iz stava (3) ovog clana ukljucuju otkup dionica ukupne nominalne vrijednosti vece od 10% osnovnog kapitala društva i pravicne tržišne vrijednosti u ukupnom iznosu vecem od zbira iznosa rezervi i zadržane dobiti prema bilansu stanja društva za prethodnu poslovnu godinu, zahtjev ili, ako ih je više, svaki od zahtjeva iz stava (1) ovog clana društvo je dužno ispuniti u roku iz stava (3) ovog clana uz smanjenje broja dionica ili otkupne cijene srazmjerno navedenim ogranicenjima, a preostali dio zahtjeva u daljnjem roku od šest mjeseci. (6) U slucaju kada društvo nije ispunilo obavezu otkupa dionica u skladu sa st. (1), (2), (3) i (4) ovog clana, dionicar ima pravo ispunjenje obaveze društva zahtijevati podnošenjem tužbe nadležnom sudu, osim u slucaju restrukturiranja, reorganizacije ili finansijske konsolidacije društva sa vecinskim državnim kapitalom. Clan 244. (Angažiranje pravnog lica za obavljanje poslova revizije) Ukoliko skupština odbije prijedlog dionicara sa više od 20% dionica sa pravom glasa za imenovanje vanjskog revizora za vanredno ispitivanje svih predmeta koji se odnose na osnivanje i poslovanje dionickog društva u posljednjih pet godina, dionicar može o vlastitom trošku angažirati pravno lice ovlašteno za obavljanje poslova revizije.

Clan 245.
(Ništavost odluke skupštine)
Odluka skupštine dionickog društva ništava je ako:
a) skupština nije sazvana na nacin utvrden clanom 230.
ovog zakona;
b) nije unesena u zapisnik na nacin utvrden clanom 241.
ovog zakona;
c) ništavost je utvrdena pravomocnom presudom suda
po tužbi za pobijanje odluke.
Clan 246.
(Postupak za pobijanje i poništenje odluke skupštine)
(1) Postupak za pobijanje i poništenje odluke skupštine kod
suda kod kojeg je dionicko društvo upisano u registar
društava može pokrenuti:
a) dionicar zastupljen na skupštini, ciji je prigovor na
odluku unesen u zapisnik;
b) dionicar koji nije prisustvovao skupštini zbog
sazivanja skupštine protivno odredbama clana 230.
ovog zakona;
c) dionicar ciji prijedlog ili prigovor nije pravilno unesen
u zapisnik;
d) nadzorni odbor i uprava i svaki clan nadzornog
odbora i uprave, ukoliko bi izvršenjem odluke pocinio
prekršaj ili krivicno djelo ili dionickom društvu nanio
štetu.
(2) Postupak iz stava (1) ovog clana može se pokrenuti u roku
60 dana od dana održavanja skupštine.
(3) U postupku iz stava (1) ovog clana dionicko društvo
zastupa direktor ili drugi clan uprave po ovlaštenju
direktora.
(4) Ako je tužitelj clan uprave, dionicko društvo zastupa lice
imenovano od nadzornog odbora, a kada su tužitelji
nadzorni odbor i uprava ili njihovi clanovi, zastupnika
dionickog društva postavlja sud, ako ga nije imenovala
skupština.
Odjeljak B. (Nadzorni odbor)
Clan 247.
(Nadzorni odbor)
(1) Nadzorni odbor sacinjavaju predsjednik i najmanje dva
clana koje imenuje i razrješava skupština, s tim da ukupan
broj clanova nadzornog odbora mora biti neparan.
(2) Clanovi nadzornog odbora imenuju se istovremeno na
period od cetiri godine, s tim da po isteku perioda od dvije
godine od dana imenovanja skupština društva glasa o
povjerenju clanovima nadzornog odbora.
(3) Isto lice može biti imenovano za clana nadzornog odbora
više puta bez ogranicenja.
(4) Predsjednik i clanovi nadzornog odbora upisuju se u
Registar kod Komisije.
(5) Skupština može razriješiti predsjednika i clanove nadzornog
odbora i prije isteka perioda na koji su imenovani kad:
a) nadzorni odbor ili pojedini njegov clan izgubi
povjerenje dionicara;
b) skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj društva koji
ukljucuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora,
nadzornog odbora i odbora za reviziju;
c) skupština utvrdi odgovornost predsjednika i clanova
nadzornog odbora za štetu koju je pretrpilo dionicko
društvo zbog razloga iz cl. 258. i 261. ovog zakona;
d) i u drugim slucajevima utvrdenim statutom dionickog
društva.
(6) Ukoliko predsjednik ili clan nadzornog odbora u toku
trajanja mandata bude razriješen, a kada se ne razrješava
cijeli nadzorni odbor clanu koji je imenovan umjesto
razriješenog mandat traje do isteka mandata clanova
nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja
cijelog nadzornog odbora, a nisu razriješeni.
(7) Postupak imenovanja i razrješenja nadzornog odbora i
ostala pitanja koja se odnose na upravljanje u društvima sa
ucešcem državnog kapitala ureduje se Uredbom o vršenju
ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u
privrednim društvima sa ucešcem državnog kapitala.

Srijeda, 21. 10. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 81 - Stranica 97

Clan 248. (Clanovi) Predsjednik i clan nadzornog odbora ne može biti lice: a) osudivano za krivicno djelo i za prekršaj nespojiv sa dužnošcu u nadzornom odboru, pet godina od dana pravomocnosti presude, iskljucujuci vrijeme zatvorske kazne; b) kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora. Clan 249. (Predlaganje kandidata) (1) Kandidata za clana nadzornog odbora može predložiti dionicar ili grupa dionicara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa. (2) Prijedlog iz stava (1) ovog clana podnosi se pisano najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u ciji je dnevni red ukljuceno i pitanje izbora clanova nadzornog odbora. (3) Kandidati za clanove nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pisanu izjavu o prihvatanju kandidature. Clan 250. (Biranje clanova) (1) Clanovi nadzornog odbora biraju se glasanjem, u skladu sa clanom 237. ovog zakona, pri cemu svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak broju clanova nadzornog odbora koji se biraju. (2) Ukupan broj glasova koji nosi svaki glasacki listic rasporeduje se ravnomjerno na sve kandidate cija imena su zaokružena na istom listicu. (3) Kandidate koji su dobili najveci broj glasova skupština proglašava za clanove nadzornog odbora. (4) Na prvoj konstituirajucoj sjednici nadzornog odbora koju u roku 15 dana od dana održavanja skupštine iz stava (3) ovog clana saziva sekretar društva, nadzorni odbor jednog od svojih clanova bira za predsjednika nadzornog odbora. (5) Nadzorni odbor može razriješiti clana nadzornog odbora sa dužnosti predsjednika uz istovremeno imenovanje jednog od svojih clanova za predsjednika nadzornog odbora. Clan 251. (Prvi mandat) Predsjednik i clanovi nadzornog odbora u prvom mandatu biraju se na osnivackoj skupštini u skladu sa odredbama cl. 249. i

 1. ovog zakona.

Clan 252. (Nespojivost funkcija i strucno usavršavanje) (1) Dionicar sa 50% i više dionica, direktor i clan uprave bilo kojeg dionickog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i clan uprave bilo kojeg društva sa ogranicenom odgovornošcu ne može biti predsjednik i clan nadzornog ili upravnog odbora imenovan ispred državnog kapitala u društvima sa ucešcem državnog kapitala ili fondovima, agencijama, komisijama i drugim pravnim licima osnovanim od Vlade Federacije ili Parlamenta Federacije (u daljnjem tekstu: institucije). (2) Predsjednik ili clan nadzornog ili upravnog odbora društva sa ucešcem državnog kapitala ili institucije ne može istovremeno biti predsjednik ili clan nadzornog ili upravnog odbora drugog društva ili institucije. (3) Predsjednik i clanovi nadzornog odbora i clanovi uprave privrednog društva sa ucešcem državnog kapitala i predsjednici i clanovi nadzornih odbora privrednih društava u kojima ucešce državnog kapitala nije vecinsko, a koji su u nadzorni odbor kandidovani ispred državnog kapitala, dužni su proci odgovarajuce strucno usavršavanje u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i clanova nadzornih

odbora i uprava privrednih društava sa ucešcem državnog
kapitala.
Clan 253.
(Zakljucivanje ugovora)
(1) Predsjednik i clanovi nadzornog odbora zakljucuju sa
dionickim društvom ugovor koji odobrava skupština.
(2) Ugovor, u ime dionickog društva, potpisuje direktor u
skladu sa odobrenjem skupštine.
Clan 254.
(Održavanje sjednice)
(1) Sjednica nadzornog odbora održava se najmanje jednom u
tri mjeseca.
(2) Sjednicu nadzornog odbora saziva predsjednik nadzornog
odbora.
(3) Predsjednik nadzornog odbora dužan je sazvati sjednicu na
zahtjev direktora dionickog društva ili dva clana nadzornog
odbora najkasnije 14 dana od dana podnošenja zahtjeva u
protivnom sjednicu je ovlašten sazvati podnosilac zahtjeva.
Clan 255.
(Poziv za sjednicu)
(1) Pisani poziv za sjednicu nadzornog odbora u kojem su
naznaceni mjesto i datum održavanja, vrijeme pocetka i
dnevni red sjednice dostavlja se clanovima nadzornog
odbora najkasnije u roku 14 dana prije datuma održavanja
sjednice.
(2) Uz poziv za sjednicu dostavljaju se materijali za svaku
tacku dnevnog reda.
(3) U hitnim slucajevima utvrdenim statutom društva može se
utvrditi i kraci rok od roka iz stava (1) ovog clana.
Clan 256.
(Kvorum)
(1) Za održavanje sjednice nadzornog odbora potreban je
kvorum od dvije trecine ukupnog broja clanova.
(2) U slucaju da dvije trecine ne predstavlja cijeli broj, dvije
trecine se zaokružuje na prvi veci cijeli broj, ako statutom
društva nije drugacije odredeno.
(3) Ukoliko ne postoji kvorum iz stava (1) ovog clana, sjednica
nadzornog odbora se odgada za sedam dana i na
ponovljenoj sjednici je potreban kvorum od vecine ukupnog
broja clanova.
(4) Nadzorni odbor donosi odluke vecinom glasova prisutnih
clanova.
(5) Predsjednik i clan nadzornog odbora ne može glasati o
pitanjima koja se odnose na njega licno.
(6) Lica koja nisu clanovi nadzornog odbora mogu
prisustvovati sjednici samo na osnovu pisanog poziva
predsjednika nadzornog odbora.
Clan 257.
(Nadležnosti)
Nadzorni odbor dionickog društva nadležan je da:
a) nadzire poslovanje dionickog društva, usvaja
poslovne strategije društva i planove poslovanja;
b) nadzire rad uprave, te odobrava odluke strateškog
karaktera;
c) usvaja izvještaj uprave o poslovanju po
polugodišnjem i godišnjem obracunu sa bilansom
stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije;
d) podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju
dionickog društva koji obavezno ukljucuje finansijski
izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i
odbora za reviziju;
e) bira predsjednika nadzornog odbora;
f) bira upravu i sekretara društva;

Broj 81 - Stranica 98 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

g) predlaže raspodjelu i nacin upotrebe dobiti i nacin pokrica gubitka; h) odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dionickog društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine; i) predlaže skupštini kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu vecem od 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine dionickog društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine; j) imenuje predsjednike i clanove pododbora zavisno o procijenjenim potrebama; k) obrazuje povremene komisije i utvrduje njihov sastav i zadatke; l) saziva skupštinu društva; m) odobrava emisiju novih dionica postojece klase u iznosu do trecine zbira nominalne vrijednosti postojecih dionica i odreduje iznos, vrijeme prodaje i cijenu ovih dionica koja ne može biti manja od prosjecne tržišne vrijednosti postojecih dionica iste klase u 30 uzastopnih dana prije dana donošenja odluke. Clan 258. (Dužnosti) (1) Predsjednik i clanovi nadzornog odbora dužni su svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u skladu sa interesima dionicara i dionickog društva i ne mogu obavljati djelatnost konkurentnu djelatnosti dionickog društva bez obavještavanja i saglasnosti drugih clanova nadzornog odbora. (2) Predsjednik i clanovi nadzornog odbora dužni su prilikom predlaganja emisije novih ili otkupa vlastitih dionica dionickog društva i drugih vrijednosnih papira saopštiti sve bitne podatke koji se odnose na poslovanje dionickog društva. (3) Predsjednik i clan nadzornog odbora dužni su prijaviti nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu sa kojim dionicko društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos. (4) U slucaju iz stava (3) ovog clana predsjednik i clan nadzornog odbora ne mogu odlucivati o pitanjima koja se ticu odnosa dionickog društva i drugih pravnih lica u kojima predsjednik i clan nadzornog odbora imaju direktni ili indirektni finansijski interes. Clan 259. (Naknada štete društvu) Ako predsjednik i clan nadzornog odbora postupaju suprotno odredbama clana 258. ovog zakona, dionicko društvo ima pravo na naknadu štete koju je usljed toga pretrpilo.

Clan 260. (Odgovornost za nastale štete) Predsjednik i clanovi nadzornog odbora neograniceno solidarno odgovoraju za štete koje prouzrokuju neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem svojih dužnosti.

Clan 261. (Lista odgovornosti) (1) Predsjednik i clanovi nadzornog odbora su odgovorni za štetu koju je pretrpilo dionicko društvo ako su suprotno

odredbama ovog zakona, statuta dionickog društva i
odlukama skupštine:
a) vratili uplate dionicarima;
b) dionicarima isplatili dividendu;
c) vlasnicima obveznica dionickog društva isplatili
kamatu;
d) upisali, sticali ili otkupljivali dionice;
e) prodavali imovinu društva;
f) vršili placanja nakon što je dionicko društvo postalo
nesolventno;
g) produžavali rokove vracanja kredita dionickom
društvu;
h) izdavali dionice na osnovu uvjetnog povecanja
osnovnog kapitala.
(2) Dionicko društvo može odustati od potraživanja iz stava (1)
ovog clana nakon isteka tri godine od dana isticanja
zahtjeva za naknadu štete, ako se sa odustajanjem saglasi
skupština, a protiv te odluke nije podnesen prigovor
dionicara koji posjeduju najmanje 10% dionica sa pravom
glasa.
Clan 262.
(Prava predsjednika i clanova)
(1) Predsjednik i clanovi nadzornog odbora imaju pravo
zahtijevati sve podatke o poslovanju i prisustvo clanova
uprave sjednicama nadzornog odbora.
(2) Predsjednik i clanovi nadzornog odbora imaju pravo
prisustvovati sjednicama uprave dionickog društva.
Odjeljak C. (Uprava)
Clan 263.
(Uprava)
(1) Uprava organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i
predstavlja dionicko društvo i odgovara za zakonitost
poslovanja.
(2) Upravu dionickog društva cini direktor, ili direktor i jedan
ili više izvršnih direktora.
(3) Postupak izbora, imenovanja, razrješenja, sastav i nacin
odlucivanja uprave dionickog društva utvrduje se statutom.
(4) Odredbe cl. 248. i 260. ovog zakona primjenjuju se i na
clanove uprave dionickog društva.
Clan 264.
(Direktor)
(1) Direktor predsjedava upravom, rukovodi poslovanjem,
zastupa i predstavlja dionicko društvo i odgovara za
zakonitost poslovanja.
(2) Mandat clanovima uprave je cetiri godine.
(3) Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava uprave ureduju se
ugovorom.
Clan 265.
(Razješenje clanova)
(1) Nacin razrješenja clanova uprave dionickog društva i prije
isteka mandata na koji su imenovani, utvrduje se statutom
društva.
(2) U slucaju razrješenja clanova uprave dionickog društva
prije isteka mandata shodno se primjenjuju odredbe clana
 1. stav (5) ovog zakona. Clan 266. (Zamjena direktora) Direktor pisano ovlašcuje jednog od izvršnih direktora da ga zamjenjuje u slucaju sprijecenosti i utvrduje ovlaštenja. Clan 267. (Interesi) (1) Direktor i izvršni direktor dužni su prijaviti nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu sa

Srijeda, 21. 10. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 81 - Stranica 99

kojim dionicko društvo ima ili namjerava stupiti u poslovni odnos. (2) U slucaju iz stava (1) ovog clana direktor i izvršni direktori mogu ucestvovati u tom poslovnom odnosu na osnovu pisane saglasnosti predsjednika nadzornog odbora. Clan 268. (Ostavka direktora) Ukoliko direktor podnese ostavku dužan je nastaviti obavljanje poslova u otkaznom roku koji utvrduje nadzorni odbor i koji ne može biti kraci od 30 dana.

Odjeljak D. (Sekretar)

Clan 269. (Sekretar) (1) Dionicko društvo ima sekretara. (2) Postupak imenovanja i razrješenja sekretara društva utvrduje se statutom društva. (3) Medusobni odnosi u obavljanju poslova, visina novcane naknade, odgovornost u izvršavanju propisanih obaveza sekretara društva, kao i druga pitanja ureduju se ugovorom i statutom dionickog društva. Clan 270. (Odgovornosti) (1) Sekretar je odgovoran za vodenje zapisnika skupštine i nadzornog odbora i cuvanje dokumenata utvrdenih ovim zakonom i statutom dionickog društva, osim finansijskih izvještaja. (2) Sekretar je ovlašten za provodenje odluka skupštine, nadzornog odbora i uprave. (3) Sekretar je odgovoran za pripremu sjednica i vodenje zapisnika skupštine i nadzornog odbora. (4) Sekretar može biti ovlašten i za druge poslove u skladu sa statutom dionickog društva.

Odjeljak E. (Odbor za reviziju)

Clan 271. (Odbor za reviziju) (1) U dionickom društvu se formira odbor za reviziju. (2) Odbor za reviziju ima najmanje tri clana. (3) Postupak izbora, imenovanja, razrješenja, sastav i nacin odlucivanja odbora za reviziju utvrduju se statutom dionickog društva. Clan 272. (Naknade) (1) Predsjednik i clan odbora za reviziju ne može biti clan nadzornog odbora i uprave, zaposlen niti imati direktni ili indirektni finansijski interes u tom dionickom društvu izuzev naknade na osnovu te funkcije. (2) Naknada i druga prava clanova odbora za reviziju ureduju se ugovorom na osnovu odluke skupštine. Clan 273. (Revizija) Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obracuna i istovremeno kontrolu uskladenosti poslovanja društva i funkcioniranja organa društva sa ovim zakonom, drugim relevantnim propisima i osnovnim principima korporativnog upravljanja i o tome dostaviti izvještaj skupštini i nadzornom odboru najkasnije osam dana po okoncanju revizije.

Clan 274. (Druga ovlaštenja clanova) Clan odbora za reviziju ovlašten je zahtijevati sazivanje sjednice skupštine i nadzornog odbora kada smatra da su ugroženi interesi dionicara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili clanova nadzornog odbora, direktora ili clanova uprave.

POGLAVLJE VI. (PROMJENA OBLIKA, PRIPAJANJE I

SPAJANJE I PRESTANAK I PODJELA DIONICKOG

DRUŠTVA)

Odjeljak A. (Promjena oblika)
Clan 275.
(Promjena oblika)
Zatvoreno dionicko društvo može promijeniti oblik u
društvo sa ogranicenom odgovornošcu na osnovu odluke
skupštine donesene dvotrecinskom vecinom zastupljenih dionica
sa pravom glasa tako da dionicari steknu udio u društvu sa
ogranicenom odgovornošcu srazmjeran njihovom ucešcu u
osnovnom kapitalu dionickog društva.
Clan 276.
(Osnovni kapital u društvu sa ogranicenom odgovornošcu)
Društvo sa ogranicenom odgovornošcu nastalo promjenom
oblika dionickog društva mora imati osnovni kapital najmanje u
iznosu utvrdenom ovim zakonom.
Clan 277.
(Zahtjev za odobrenje promjene oblika)
(1) Dionicko društvo podnosi Komisiji zahtjev za odobrenje
promjene oblika potpisan od clanova nadzornog odbora koji
su glasali za prijedloge odluka o promjeni oblika i od
clanova uprave koji su predložili plan reorganizacije i
odluku o promjeni oblika.
(2) Komisija je dužna donijeti odluku najkasnije u roku 60
dana od dana prijema urednog zahtjeva iz stava (1) ovog
clana.
Clan 278.
(Upis promjene oblika)
(1) Na osnovu odluke Komisije o odobrenju promjene oblika
izvršit ce se upis promjene oblika dionickog društva u
registar društava.
(2) Društvo je dužno pisano obavijestiti Registar o promjeni
oblika organiziranja najkasnije osam dana od dana upisa u
registar društava.
Odjeljak B. (Pripajanje i spajanje)
Clan 279.
(Pripajanje i spajanje)
(1) Dionicko društvo se pripaja prenosom imovine i obaveza (u
daljnjem tekstu: pripojeno društvo) drugom dionickom
društvu ili društvu sa ogranicenom odgovornošcu (u
daljnjem tekstu: društvo sljednik) koje emituje svoje
dionice ili udjele u zamjenu za dionice pripojenog društva.
(2) Dionicko društvo se spaja prenosom imovine i obaveza
(spojena društva) na novo dionicko društvo ili društvo sa
ogranicenom odgovornošcu (društvo sljednik) koje u
zamjenu za dionice spojenih društava emituje svoje dionice
ili udjele.
(3) Otvoreno dionicko društvo može se pripojiti samo drugom
društvu koje ce nakon pripajanja ispunjavati jedan od
kriterija za otvoreno dionicko društvo.
(4) Otvoreno dionicko društvo može se spojiti sa jednim ili više
drugih društava samo na nacin da tim spajanjem osnuju
novo otvoreno dionicko društvo.
Clan 280.
(Odobrenje pripajanja dionickog društva)
Komisija ce odobriti pripajanje dionickog društva ako:
a) skupštine pripojenog i društva sljednika donesu
identicne odluke o pripajanju;
b) zahtjev za odobrenje pripajanja potpišu clanovi
nadzornog odbora koji su glasali za prijedloge odluka
o pripajanju i clanovi uprave koji su predložili plan
reorganizacije i odluke o pripajanju;

Broj 81 - Stranica 100 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

c) Komisija ocijeni da pripajanje ne ugrožava prava dionicara i povjerilaca dionickog društva. Clan 281. (Slucajevi spajanja dionickog društva) Komisija ce odobriti spajanje dionickog društva kada uz radnje iz clana 280. ovog zakona dionicko društvo sa drugim društvima sa kojim se spaja: a) zakljuci ugovor o spajanju koji utvrduje prestanak spojenih društava na dan konstituisanja društva sljednika; b) pripremi statut društva sljednika; c) vecinom glasova svih dionica sa pravom glasa izabere organe društva sljednika. Clan 282. (Odluka o pripajanju) (1) Odluka iz clana 280. tacka a) ovog zakona obavezno sadrži odredbe o: a) povecanju osnovnog kapitala društva sljednika; b) broju i klasi dionica ili udjela koje društvo sljednik emituje u zamjenu za dionice ili udjele pripojenih i spojenih društava; c) datumu pocetka korištenja prava sadržanih u dionicama ili udjelima društva sljednika; d) vremenu i nacinu emisije dionica ili udjela društva sljednika; e) doplati za dionice ili udjele društva sljednika ili isplatama dionicarima ili clanovima pripojenih i spojenih društava od društva sljednika; f) datumu pripreme bilansa stanja i bilansa uspjeha na osnovu kojih se vrši pripajanje ili spajanje; g) datumu podnošenja Komisiji zahtjeva za odobrenje pripajanja ili spajanja. (2) Povecanje osnovnog kapitala društva sljednika može se vršiti samo emisijom novih dionica ili udjela. (3) Doplate iz stava (1) tacka e) ovog clana ne mogu biti vece od 10% nominalne vrijednosti dionica potrebnih za realizaciju spajanja. Clan 283. (Odluka o zahtjevu za odobrenje pripajanja i spajanja) (1) Komisija je dužna donijeti odluku o zahtjevu za odobrenje pripajanja i spajanja dionickog društva najkasnije u roku 60 dana od dana prijema zahtjeva. (2) Na osnovu odluke Komisije o odobrenju pripajanja i spajanja vrši se upis pripajanja i spajanja dionickog društva u registar društava. (3) Društvo sljednik dužno je Registru podnijeti prijavu za upis opoziva dionica pripojenog i spojenog dionickog društva i upis dionica društva sljednika najkasnije osam dana od dana upisa u registar društava. Clan 284. (Upravljanje imovinom spojenih društava) (1) Imovinom spojenih društava upravljat ce se posebno tako da je u odnosu spojenih dionickih društava i odnosu prema povjeriocima odvojeno predstavljena imovina svakog od spojenih dionickih društava. (2) Društvo sljednik je dužno, prema vlastitoj procjeni, tri puta, u razmacima ne kracim od 15 ni dužim od 30 dana, objaviti da napušta odvojeno upravljanje imovinom spojenih društava i pozvati povjerioce da najkasnije šest mjeseci od trece objave društvu prijave potraživanja nastala prije upisa spajanja u registar društava. (3) Odvojeno upravljanje imovinom spojenih društava ne smije se napustiti prije isteka roka iz stava (2) ovog clana i ispunjavanja obaveza prema povjeriocima koji su od

društva sljednika zahtijevali isplatu ili osiguranje
potraživanja.
Odjeljak C. (Prestanak dionickog društva)
Clan 285.
(Prestanak dionickog društva)
Dionicko društvo prestaje u skladu sa zakonom i statutom:
a) odlukom skupštine;
b) spajanjem, pripajanjem i podjelom;
c) istekom vremena, ako je društvo bilo osnovano na
odredeno vrijeme;
d) odlukom suda;
e) stecajem.
Clan 286.
(Odluka o prestanku dionickog društva)
Odluka skupštine o prestanku dionickog društva dostavlja
se Komisiji i registarskom sudu najkasnije osam dana od dana
donošenja odluke.
Clan 287.
(Prestanak dionickog društva odlukom suda)
(1) Dionicko društvo prestaje odlukom suda kada:
a) po tužbi povjerilaca cija dospjela a neizmirena
potraživanja premašuju trecinu osnovnog kapitala
dionickog društva;
b) skupština dionickog društva nije održana deset
mjeseci od isteka roka za izradu godišnjeg obracuna;
c) kada se i poslije izricanja kazni nastavljaju povrede
zakona i drugih propisa kojim se ugrožavaju interesi
povjerilaca ili vlasnika vrijednosnih papira koje je
društvo emitovalo;
d) kada se stecaj završi diobom stecajne imovine;
e) stecaj nije pokrenut jer imovina društva nije dovoljna
za pokrice troškova stecajnog postupka ili se stecaj
obustavi zbog nedovoljne imovine.
(2) Odluka suda upisuje se po službenoj dužnosti u Registar
emitenata i registar društava.
Odjeljak D. (Likvidacija)
Clan 288.
(Likvidacija)
(1) Ako dionicko društvo prestane na osnovu odredaba clana
 1. tac. a) i d) ovog zakona pokrece se postupak likvidacije. (2) U slucaju iz clana 285. tacka a) ovog zakona likvidaciju dionickog društva vrši uprava, a u slucaju iz clana 285. tacka d) ovog zakona sud imenuje likvidatora. Clan 289. (Postupak likvidacije) (1) Od dana donošenja odluke o prestanku organi dionickog društva rade u skladu sa odredbama ovog zakona kojim se ureduje postupak likvidacije. (2) Sud može postaviti skrbnika društva koji obavlja poslove vezane uz likvidaciju, a organi dionickog društva postupaju samo po nalogu skrbnika. Clan 290. (Uprava i likvidator) (1) Uprava ili likvidator dionickog društva dužni su objaviti najmanje u jednim domacim dnevnim novinama da je pokrenut postupak likvidacije, tri puta od dana donošenja odluke iz clana 288. ovog zakona, u razmacima od 15 do 30 dana. (2) Obavještenje iz stava (1) ovog clana obavezno sadrži poziv povjeriocima da prijave potraživanja najkasnije tri mjeseca od dana posljednjeg objavljivanja. (3) Obavještenje iz stava (1) ovog clana uprava ili likvidator dužni su uputiti poznatim povjeriocima pojedinacno.

Srijeda, 21. 10. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 81 - Stranica 101

Clan 291. (Likvidacioni bilans) (1) Likvidator je dužan najkasnije do kraja poslovne godine u kojoj je pokrenut postupak likvidacije saciniti i podnijeti skupštini na odobrenje pocetni likvidacioni bilans. (2) Skupština dionickog društva je dužna istovremeno sa odobrenjem pocetnog likvidacionog bilansa razriješiti nadzorni odbor i upravu. (3) Likvidator je dužan na kraju poslovne godine skupštini podnijeti bilans stanja i bilans uspjeha i izvještaj o toku likvidacije. Clan 292. (Okoncanje poslova društva) Likvidator je dužan okoncati tekuce poslove dionickog društva, naplatiti potraživanja, unovciti ostalu imovinu i izmiriti obaveze društva.

Clan 293. (Likvidacija i fond rezervi) (1) U toku likvidacije ne može se povecavati fond rezervi dionickog društva. (2) U posebne rezerve za zaposlene unose se prihodi utvrdeni odlukom o obrazovanju tih rezervi koje se ne mogu koristiti za namirenje povjerilaca i dionicara prije ispunjenja obaveza po tom osnovu prema zaposlenim. Clan 294. (Deponovanje novca potrebnog za izmirenje) (1) Likvidator je dužan deponovati na posebnom racunu novac potreban za izmirenje: a) poznatih obaveza za koje se povjerioci nisu prijavili; b) obaveza koje nisu dospjele; c) spornih obaveza. (2) Po isteku godine dana od treceg objavljivanja obavještenja iz clana 290. stav (1) ovog zakona, iz imovine preostale nakon izdvajanja iz stava (1) ovog clana, isplacuju se dionicari, u skladu sa pravima sadržanim u dionicama. (3) Ako imovina dionickog društva nije dovoljna za isplatu punog iznosa uplata dionicara, imovina se dijeli srazmjerno izvršenim uplatama. (4) Likvidator je dužan deponovati pripadajuce iznose iz st. (2) i (3) ovog clana koji dionicarima nisu isplaceni na posebnom racunu. Clan 295. (Dužnosti likvidatora) Likvidator je dužan nakon provedenih radnji iz cl. 292. i

 1. ovog zakona sazvati skupštinu dionickog društva i podnijeti završni obracun.

Clan 296. (Izmirenje obaveza dionickog društva koje nisu prijavljene u roku) Izmirenje obaveza dionickog društva za koje likvidator nije znao i koje povjerioci nisu prijavili u roku iz clana 290. stav (2) ovog zakona, može se zahtijevati samo iz deponovanog novca koji nije isplacen dionicarima.

Odjeljak E. (Podjela)

Clan 297. (Podjela) (1) Dionicko društvo se može podijeliti prijenosom ukupne imovine i obaveza na jedan od sljedecih nacina: a) podjela društva razdvajanjem sa osnivanjem; b) podjela društva razdvajanjem sa preuzimanjem. (2) Podijeljeno društvo iz stava (1) ovog clana prestaje postojati bez provodenja postupka likvidacije. (3) Odluku o podjeli društva skupština donosi dvotrecinskom vecinom zastupljenih dionica sa pravom glasa.

(4) Dionicari društva koje se dijeli sticu dionice u novim
društvima ili društvima preuzimateljima srazmjerno
udjelima koje su im pripadali u društvu koje se dijeli, u
skladu sa planom reorganizacije.
Clan 298.
(Obaveze Komisije)
(1) Komisija je dužna donijeti odluku o zahtjevu za podjelu
društva najkasnije u roku 60 dana od dana prijema zahtjeva.
(2) U slucaju podjele društva razdvajanjem sa osnivanjem
Komisija rješenjem o podjeli istovremeno odobrava i upis
društva nastalog podjelom.
(3) U slucaju podjele društva razdvajanjem sa preuzimanjem
Komisija pored rješenja o podjeli donosi i rješenje o
odobrenju pripajanja shodno odredbama Zakona o
pripajanju dionickog društva.
Clan 299.
(Podjela društva razdvajanjem)
(1) Podjelom društva razdvajanjem sa osnivanjem društvo
prenosi svoju ukupnu imovinu i obaveze na dva ili više
osnovanih društava, a dionicari društva koje se dijeli
dobijaju dionice novih društava.
(2) Zbir nominalnih iznosa osnovnih kapitala novih društava
nakon podjele mora biti najmanje jednak nominalnom
iznosu osnovnog kapitala društva koje se dijeli kakav je bio
prije podjele.
(3) Skupština društva koje se dijeli donosi odluke o usvajanju
statuta društva, imenovanju clanova nadzornog odbora i
odbora za reviziju društava koja nastaju podjelom.
(4) Odluke iz stava (3) ovog clana smatraju se odlukama
donesenim u postupku simultanog osnivanja dionickog
društva.
Clan 300.
(Prijenos ukupne imovine i obaveza)
Podjelom društva preuzimanjem društvo prenosi svoju
ukupnu imovinu i obaveze na više postojecih društava, a društva
koja sticu tu imovinu izdaju dionice dionicarima društva koje se
dijeli.
Clan 301.
(Podjela društva preuzimanjem)
Na podjelu društva preuzimanjem shodno se primjenjuju
odredbe ovog zakona koje reguliraju pripajanje društva i podjelu
društva razdvajanjem sa osnivanjem.
DIO PETI - (DRUŠTVO SA OGRANICENOM
ODGOVORNOŠCU)
POGLAVLJE I. (OPCE ODREDBE)
Clan 302.
(Pojam)
(1) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu je društvo koje
osniva jedno ili više pravnih ili fizickih lica radi obavljanja
odredene djelatnosti pod zajednickom firmom unošenjem
udjela u unaprijed dogovoren osnovni kapital.
(2) Za obaveze društva sa ogranicenom odgovornošcu clan
društva odgovara svojim udjelom.
(3) Udjeli osnivaca društva sa ogranicenom odgovornošcu
mogu biti razliciti, a svaki osnivac može steci samo jedan
udio.
Clan 303.
(Ovlaštenja u dionickom društvu koja nemaju nadzorni odbor)
(1) Odredbe ovog zakona o dionickom društvu primjenjuju se
na društvo sa ogranicenom odgovornošcu, ako posebnim
odredbama ovog zakona nije drugacije odredeno.
(2) U društvu sa ogranicenom odgovornošcu koje nema
nadzorni odbor njegova ovlaštenja vrše clanovi društva.

Broj 81 - Stranica 102 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

Clan 304. (Osnivacki akt) (1) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu osniva se ugovorom u pisanoj formi koji zakljucuju osnivaci, ciji potpisi se ovjeravaju u skladu sa zakonom. (2) Kada društvo sa ogranicenom odgovornošcu osniva samo jedan osnivac, osnivacki akt je odluka o osnivanju. Clan 305. (Ugovor o osnivanju društva) Ugovor iz clana 304. stav (1) ovog zakona može potpisati punomocnik osnivaca na osnovu punomoci koja se prilaže ugovoru, a kojom je punomocnik izricito ovlašten za taj posao i na kojoj je potpis osnivaca ovjeren u skladu sa zakonom.

Clan 306. (Obavezan sadržaj osnivackog akta društva) Osnivacki akt društva sa ogranicenom odgovornošcu obavezno sadrži: a) ime i prezime i adresu prebivališta ili firmu i sjedište osnivaca; b) firmu, sjedište i djelatnost društva; c) iznos osnovnog kapitala društva, iznos uloga u novcu, opis i vrijednost uloga u stvarima i pravima, broj i visinu udjela clanova; d) prava i obaveze clanova društva; e) postupak u slucaju kada neko od osnivaca ne uplati svoj ulog do ugovorenog roka ili ne ispuni drugu obavezu; f) iznos troškova osnivanja, odnosno procijenjeni iznos svih troškova placenih od društva; g) nacin izmirenja troškova osnivanja društva; h) imenovanje lica ovlaštenih za vodenje poslovanja i zastupanje društva i prijavu za upis osnivanja društva u registar društava; i) posljedice neuspjelog osnivanja; j) posebnu odredbu ako se društvo osniva na odredeno vrijeme. Clan 307. (Osnovni kapital) (1) Osnovni kapital društva sa ogranicenom odgovornošcu sa jednim ili više osnivaca iznosi najmanje 1.000,00 KM, ako drugim zakonom nije odredeno drugacije. (2) Vrijednost pojedinacnog uloga ne može biti manja od 100,00 KM. (3) Ulozi u novcu ne mogu zajedno biti manji od iznosa iz stava (1) ovog clana. (4) Ulozi u stvarima i pravima moraju biti u potpunosti uneseni u društvo do dana podnošenja prijave za upis osnivanja društva u registar društava, tako da društvo može njima trajno i slobodno raspolagati. (5) Do dana podnošenja prijave za upis osnivanja društva u registar društava mora biti uplacena najmanje polovina uloga u novcu, ali ne manje od iznosa iz stava (1) ovog clana. Clan 308. (Cinjenje odredene cinidbe) (1) Osnivackim aktom može se odrediti i obaveza clana da u korist društva izvrši odredenu cinidbu cija vrijednost se može novcano izraziti. (2) U slucaju iz stava (1) ovog clana osnivackim aktom se moraju odrediti vrsta, sadržaj i rok cinidbe, kriteriji za odredivanje njene vrijednosti i ugovorna kazna do visine vrijednosti cinidbe za slucaj neispunjenja ili neurednog ispunjenja cinidbe.

Clan 309.
(Troškovi osnivanja)
(1) Troškove osnivanja društva snose osnivaci srazmjerno
svojim udjelima, ako ugovorom nije odredeno drugacije.
(2) Troškovi osnivanja ne mogu biti placeni iz osnovnog
kapitala, niti se mogu kao ulog pripisati osnovnom kapitalu.
Clan 310.
(Statut)
(1) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu ima statut.
(2) Statut društva donose clanovi u roku odredenom
osnivackim aktom koji ne može biti duži od 60 dana od
dana upisa osnivanja društva u registar društava.
(3) Statutom društva obavezno se ureduje:
a) firma i sjedište;
b) djelatnost;
c) iznos osnovnog kapitala i visina udjela svakog clana;
d) vodenje poslovanja i zastupanje društva;
e) nacin utvrdivanja, podjele dobiti i pokrica gubitka;
f) prava i obaveze clanova;
g) organizacija društva;
h) upravljanje i nacin donošenja odluka, sastav, nacin
imenovanja i razrješenja, ovlaštenja i odgovornosti
organa društva, ako se formiraju;
i) nacin informiranja clanova o poslovanju društva i
vodenju knjige udjela;
j) nacin promjene visine osnovnog kapitala;
k) nacin pristupanja društvu i prestanak clanstva u
društvu;
l) prestanak društva;
m) postupak izmjena i dopuna statuta;
n) drugi elementi propisani ovim zakonom.
POGLAVLJE II. (PRAVA I OBAVEZE CLANOVA)
Odjeljak A. (Uplata uloga)
Clan 311.
(Uplata uloga)
(1) Clan društva dužan je u roku i na nacin odreden osnivackim
aktom, statutom i odlukama skupštine društva izvršiti
uplatu uloga.
(2) Obaveza iz stava (1) ovog clana ne može se prebiti sa bilo
kojim potraživanjem clana prema društvu ili drugim
clanovima društva, niti se ulog može povuci samovoljno.
(3) Clan društva koji je kao ulog unio stvari ili prava ne može
nad njima zadržati nikakvo pravo niti društvu nametnuti
ogranicenja.
(4) Društvo ne može uplatu uloga odgoditi, ne može clana
osloboditi obaveze uplate, niti na ime uplate uloga primiti
nešto drugo osim onoga što je ugovoreno.
Clan 312.
(Dužnosti clana društva prilikom neizvršavanja uplate uloga)
(1) Clan društva koji ne izvrši uplatu uloga u ugovorenom roku
dužan je platiti zateznu kamatu odredenu ugovorom i
naknaditi društvu i drugim clanovima štetu koju pretrpe
usljed njegove docnje.
(2) Uprava društva ce clana koji obavezu uplate uloga nije
izvršio 60 dana po isteku ugovorenog roka pisano
obavijestiti da je iskljucen iz društva.
(3) Iskljuceni clan društva gubi sva prava iz udjela i davanja
ucinjenih na ime uloga, ali ostaje obavezan izvršiti uplatu
uloga u potpunosti, zateznih kamata i naknade štete na
osnovu nepravovremene uplate.
(4) Društvo može putem suda tražiti ispunjenje obaveze clana
društva.
Srijeda, 21. 10. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 81 - Stranica 103

Clan 313. (Udio iskljucenog clana) (1) Udio iskljucenog clana uprava društva može izložiti prodaji ako ga, uz saglasnost iskljucenog clana, ne otkupi jedan ili više clanova društva. (2) Iz prihoda od prodaje udjela, smanjenog za troškove prodaje udjela, zatezne kamate i naknade štete zbog zadocnjenja i zaostalih uplata uloga društvo isplacuje iskljucenog clana do iznosa izvršenih uplata. Odjeljak B. (Odgovornost clanova i prethodnika) Clan 314. (Odgovornost clanova i prethodnika) (1) Za iznos koji iskljuceni clan nije uplatio na ime uloga, sa zateznom kamatom zbog zadocnjenja, društvu odgovaraju i prethodnici iskljucenog clana koji su u knjigu udjela bili upisani kao clanovi društva u toku posljednje tri godine prije upucivanja poziva za uplatu iskljucenom clanu. (2) Društvo ce preporucenom pošiljkom uputiti neposrednom prethodniku iskljucenog clana poziv na uplatu u roku od najviše 30 dana i istovremeno o tom pozivu i roku na isti nacin obavijestiti ranije prethodnike koji odgovaraju ukoliko njihovi sljednici ne izvrše uplatu. (3) Prethodnik koji plati zaostali iznos stice udio iskljucenog clana ako taj udio nije prodat, odnosno unovcen u skladu sa odredbama clana 313. ovog zakona. Clan 315. (Postupak naplacivanja udjela) (1) Uprava društva može po svom izboru provesti prvo postupak iz clana 313. ovog zakona, bez obzira na to da li je iskljuceni clan tužen, a odgovornost prethodnika smanjuje se za iznos ostvaren prodajom udjela ili tužbom protiv iskljucenog clana. (2) Ukoliko udio nije naplacen u potpunosti sa postupkom iz stava (1) ovog clana, ili ni jedan od tih postupaka nije pokrenut u roku šest mjeseci od dana iskljucenja, razliku do pune vrijednosti udjela iskljucenog clana dužni su platiti ostali clanovi društva u medusobnom srazmjeru njihovih udjela, izuzevši clana koji je udio stekao u skladu sa odredbama clana 312. ovog zakona. (3) Iznos koji se u slucaju iz stava (2) ovog clana ne može naplatiti od pojedinih clanova naplatit ce se od ostalih clanova u medusobnom srazmjeru njihovih udjela. (4) Ako u slucaju iz stava (2) ovog clana udio nije prethodno prodat, clanovi društva sticu pravo na dio dobiti i dio imovine preostale po likvidaciji koji pripada pokrivenom udjelu, srazmjerno ucešcu u pokricu iznosa do pune vrijednosti udjela. Clan 316. (Solidarna odgovornost clanova društva za neplaceni iznos dijela uloga) (1) Za iznos neplacenog dijela uloga koji je potreban za namirenje stecajnih povjerilaca i bez prethodno provedenih postupaka iz cl. 312. i 313. ovog zakona, odgovaraju solidarno clanovi društva u stecaju i prethodnici ciji su sljednici u toku posljednje dvije godine prije otvaranja i u toku stecaja bili uredno prijavljeni za upis u knjigu udjela, uz pravo medusobnog regresa za dio izvršene uplate koji prelazi srazmjerno pripadajuci iznos obaveze. (2) Ukoliko se postupak iz cl. 311., 312., 313. i 314. ovog zakona provodi radi izmirenja nepravovremene uplate povecanja osnovnog kapitala, ne odgovaraju oni prethodnici koji su glasali protiv odluke o povecanju osnovnog kapitala ili u vrijeme njenog donošenja nisu bili clanovi društva.

Odjeljak C. (Udjeli)
Clan 317.
(Udjeli)
(1) Udio clana društva je srazmjeran ucešcu njegovog uloga u
osnovnom kapitalu.
(2) Svaki clan društva ima jedan udio.
(3) Udio clana društva se povecava kada uplati novi ulog ili
stekne udio drugog clana.
(4) Kada clan društva stekne udio drugog clana, prava trecih
lica i posebna prava ili obaveze clana vezane uz raniji ili
naknadno steceni udio ne obuhvataju ostatak udjela.
Clan 318.
(Knjiga udjela)
(1) Uprava društva dužna je voditi knjigu udjela na nacin kojim
se osigurava tacna i potpuna evidencija o clanovima društva
i njihovim udjelima.
(2) Uprava društva dužna je najkasnije osam dana od dana
upisa osnivanja društva u registar društava, uspostaviti
knjigu udjela u koju obavezno unosi:
a) ime i prezime ili firmu i adresu prebivališta ili sjedišta
clanova društva;
b) vrstu i iznos ugovorenog uloga i uplaceni iznos;
c) posebna prava i obaveze vezane uz udio.
(3) Punovažan je svaki akt savjesnog treceg lica zasnovan na
pouzdanju u tacnost upisa u knjigu udjela.
Clan 319.
(Izmjene i promjene u knjizi udjela)
(1) Uprava društva dužna je odmah upisati svaku izmjenu
podataka upisanih u knjigu udjela.
(2) Uprava društva dužna je prijaviti za upis u registar društava
promjene u knjizi udjela.
Odjeljak D. (Prijenos udjela)
Clan 320.
(Prijenos udjela)
(1) Udjeli u društvu su prenosivi.
(2) Prijenos udjela vrši se pisanim ugovorom i nasljedivanjem.
(3) Udjeli za koje je vezana ugovorena obaveza dodatne
cinidbe ni u kojem slucaju ne mogu se prenijeti bez izricite
pisane saglasnosti društva.
Clan 321.
(Pravo prece kupnje)
(1) Clanovi društva imaju pravo prece kupnje udjela.
(2) Clan društva koji prodaje udio dužan je u pisanoj formi
putem uprave društva obavijestiti ostale clanove o cijeni i
drugim uvjetima prodaje.
(3) Ako niko od clanova u pisanoj formi putem uprave društva
ne prihvati ponudu za kupovinu, ili izjavi interes a posao ne
bude zakljucen u roku 30 dana, clan može svoj udio prodati
trecim licima pod uvjetima koji ne mogu biti povoljniji od
ponude iz stava (2) ovog clana.
(4) Kada više clanova društva izjavi interes za kupovinu, a ne
postignu sporazum ko ce preuzeti udio ili u kojim omjerima
ce više njih preuzeti udio, ili saglasno izjave da se ne žele
medusobno nadmetati u pogledu cijene, udio ce otkupiti
tako što ce ga podijeliti srazmjerno medusobnom odnosu
njihovih uplacenih uloga.
(5) Clanovi društva imaju pravo prece kupnje i kada se udio
prodaje u izvršnom postupku.
Clan 322.
(Prijenos udjela odlukom suda)
(1) Clan društva ili društvo može tužbom kod suda zahtijevati
dozvolu prijenosa udjela ako društvo odbije dati saglasnost
za prijenos udjela clanu koji je ulog u potpunosti uplatio, ili
clan koji je udio ponudio na prodaju bez opravdanog

Broj 81 - Stranica 104 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

razloga odbije prenijeti udio na lice koje mu društvo imenuje. (2) Kada sud donese odluku kojom dozvoljava prodaju udjela, društvo ima pravo u roku 30 dana od dana dostavljanja odluke obavijestiti clana da dopušta, uz iste uvjete, prodaju drugom licu koje je te uvjete prihvatilo. Clan 323. (Prodaja udjela) (1) Kada se udio za ciji prijenos je potrebna saglasnost društva prodaje u izvršenju ili stecaju, sud je dužan procijeniti udio i obavijestiti društvo, povjerioce koji su dobili dozvolu prinudnog izvršenja putem suda i lica kojima prema knjizi udjela pripada neko stvarno pravo na tom udjelu. (2) Udio ce se prodati po odredbama Zakona o izvršenju ili Zakona o stecaju bez saglasnosti društva, ako drugi clan društva ili trece lice koje društvo prihvata ne preuzme udio po isteku 15 dana od dana kada je društvo obaviješteno za ponudenu cijenu koja dostiže procjenu suda ili višu cijenu preuzimanja. Clan 324. (Više lica kao vlasnici jednog udjela) (1) Ako su više lica vlasnici jednog udjela, zajednicki ostvaruju prava i solidarno odgovaraju za obaveze koje se odnose na taj udio. (2) Ako vlasnici udjela ne odrede zajednickog zastupnika, pravne radnje poduzete od društva prema jednom od njih djeluju prema svima. Clan 325. (Nasljedivanje udjela) Nasljedivanje udjela ne može se ograniciti. Clan 326. (Dijeljenje udjela) Udio u društvu može se dijeliti na idealne dijelove i tako prenositi u slucaju nasljedivanja i prijenosa na druge clanove društva i drugim slucajevima izricito utvrdenim ugovorom ili statutom, uz pisanu saglasnost društva, ali ne prije isteka jedne godine od dana upisa osnivanja društva u registar društava.

Clan 327. (Prijenos i prijelaz) (1) Prijenos i prijelaz udjela proizvodi pravni ucinak prema društvu i trecim licima od trenutka upisa u knjigu udjela. (2) Ako nije upisan u knjigu udjela, prijenos i prijelaz udjela proizvodi pravni ucinak prema društvu od dana zakljucivanja pravnog posla ili pravomocnosti odluke o nasljedivanju.

Odjeljak E. (Sticanje i zalog vlastitih udjela)

Clan 328. (Sticanje i zalog vlastitih udjela) (1) Društvo može steci vlastiti udio koji je u potpunosti uplacen. (2) Društvo ne može sticati vlastite udjele na teret osnovnog kapitala. Clan 329. (Uzimanje u zalog vlastitog udjela) Društvo može uzeti u zalog vlastiti udio koji je u potpunosti uplacen, ako je iznos potraživanja društva u potpunosti osiguran tim zalogom i ako ukupna vrijednost vlastitih udjela uzetih u zalog nije veca od polovine osnovnog kapitala društva.

Odjeljak F. (Dobit)

Clan 330. (Dobit) Dobit se dijeli medu clanovima društva srazmjerno sa visinom udjela, ako drugacije nije ugovoreno.

Clan 331.
(Povrat isplacene dobiti)
(1) Povrat iznosa isplacenog clanu društva na ime dobiti može
se zahtijevati jedino kada usljed isplate dobiti društvo nije u
mogucnosti ispuniti obaveze prema trecim licima i to do
iznosa potrebnog za namirenje povjerilaca.
(2) Zahtjev za povrat isplacene dobiti u smislu stava (1) ovog
clana zastarijeva u roku tri godine od dana isplate.
Odjeljak G. (Istupanje i iskljucenje clana)
Clan 332.
(Istupanje clana)
(1) Ugovorom ili statutom utvrduju se uvjeti, postupak i
posljedice istupanja iz društva.
(2) Clan društva ima pravo tužbom kod suda tražiti istupanje iz
društva, ako su mu ostali clanovi ili organi društva
prouzrokovali štetu ili je sprijecen ispunjavati svoje
obaveze, ili mu društvo namece nesrazmjerne obaveze.
Clan 333.
(Odluka o iskljucenju clana)
(1) Clan može biti iskljucen iz društva iz razloga i u postupku
koji su unaprijed odredeni ugovorom ili statutom društva.
(2) Odluka o iskljucenju dostavlja se clanu u pisanoj formi, uz
navodenje razloga za iskljucenje.
(3) Clan koji je iskljucen iz društva može pobijati odluku o
iskljucenju tužbom kod suda u roku 30 dana od dana kada
mu je odluka dostavljena.
Clan 334.
(Istupanje i iskljucenje iz clanstva u društvu)
(1) Istupanjem i iskljucenjem iz clanstva u društvu prestaju
prava koja iz tog clanstva proizlaze.
(2) Clan koji je istupio i clan koji je iskljucen ima pravo na
nadoknadu tržišne vrijednosti udjela na dan prestanka
clanstva.
(3) Ako je ulog clana bio u obliku prava korištenja odredene
stvari, ona ce se vratiti clanu po isteku roka odredenog
ugovorom ili statutom koji ne može biti duži od tri mjeseca.
(4) Po isteku roka iz stava (3) ovog clana društvo ima pravo
koristiti stvar dok bivši clan ne ispuni obaveze prema
društvu.
POGLAVLJE III. (UPRAVLJANJE)
Clan 335.
(Skupština društva)
(1) Društvo ima skupštinu koju cine svi clanovi društva.
(2) Ukupan iznos osnovnog kapitala društva predstavljen je u
skupštini sa 100 glasova, a clan društva ima broj glasova
srazmjeran njegovom udjelu u osnovnom kapitalu društva.
(3) Ugovorom ili statutom može se odrediti da se o svim ili
pojedinim pitanjima odlucuje bez sazivanja skupštine
pisanim glasanjem.
(4) U slucaju iz stava (3) ovog clana, clanovima društva se
dostavljaju pisani prijedlozi sa obrazloženjem i ostavlja rok
za odgovor najmanje 15 dana, a za clana koji se ne izjasni u
pisanom obliku smatra se da je glasao protiv prijedloga.
(5) Skupština obavezno odlucuje o godišnjem obracunu,
raspodjeli dobiti i pokricu gubitka.
(6) U društvu sa ogranicenom odgovornošcu sa jednim clanom
ovlaštenja skupštine vrši clan društva.
Clan 336.
(Sazivanje skupštine društva)
(1) Skupštinu društva saziva:
a) uprava, clan uprave, nadzorni odbor ili clan
nadzornog odbora;
b) clan ili clanovi društva ciji udjeli cine najmanje
desetinu osnovnog kapitala.
Srijeda, 21. 10. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 81 - Stranica 105

(2) Uprava, clan uprave, nadzorni odbor ili clan nadzornog odbora je dužna sazvati skupštinu najmanje jednom godišnje i u toku godine kada društvo ostvari gubitak veci od petine osnovnog kapitala prema posljednjem godišnjem obracunu. (3) Poziv za skupštinu dostavlja se preporucenom pošiljkom, telefaksom ili elektronskom poštom najmanje 15 dana prije datuma održavanja, ako ugovorom ili statutom društva nije drugacije odredeno. (4) U pozivu se odreduje dnevni red i dostavljaju materijali za svaku tacku dnevnog reda. (5) Clan ili clanovi društva ciji udjeli cine najmanje desetinu osnovnog kapitala imaju pravo izvršiti dopunu dnevnog reda u roku osam dana od dana prijema poziva za skupštinu. Clan 337. (Odlucivanje na skupštini) (1) Skupština može odlucivati ako su, licno ili putem punomocnika, zastupljeni clanovi ciji udjeli cine polovinu osnovnog kapitala društva. (2) Ukoliko nije postignut kvorum za odlucivanje iz stava (1) ovog clana, skupština se odgada i saziva sa istim dnevnim redom najkasnije za 15 dana od prvobitno zakazanog dana održavanja. (3) U slucaju iz stava (2) ovog clana skupština može odlucivati ukoliko su zastupljeni udjeli koji cine petinu osnovnog kapitala društva. Clan 338. (Pobijanje odluke) Clan društva ima pravo pobijati odluku skupštine protiv koje je glasao, tužbom kod nadležnog suda u roku 30 dana od dana donošenja odluke.

Clan 339. (Uprava društva) (1) Poslovanje društva vodi i društvo zastupa uprava. (2) Upravu cine jedno ili više lica, koja ne moraju biti clanovi društva, imenovanih na nacin i za period utvrden osnivackim aktom ili statutom društva. (3) Kada uprava ima više clanova, osnivackim aktom ili statutom se ureduju njihova ovlaštenja i odgovornosti. Clan 340. (Nadzor) (1) Ugovorom ili statutom može se odrediti da društvo sa ogranicenom odgovornošcu ima nadzorni odbor. (2) Nadzorni odbor obavezno je imati društvo koje ima više od deset clanova i društvo koje ima osnovni kapital u iznosu vecem od 1.000.000,00 KM i najmanje dva clana. Clan 341. (Pravo clana društva koje nema nadzorni odbor) Clan društva koje nema nadzorni odbor ima pravo neposredno nadzirati poslovanje društva, poslovne knjige i spise, zalihe i blagajnicko poslovanje i saciniti bilans društva za svoje potrebe. Clan 342. (Zaštita prava manjine) (1) Clan ili grupa clanova društva ciji udjeli cine desetinu osnovnog kapitala mogu tražiti od suda da odredi vanjskog revizora. (2) Sud ce imenovati revizora ako predlagaci ucine vjerovatnim da je ucinjena ozbiljna povreda zakona, ugovora ili statuta društva. (3) Naknadu troškova revizije dužni su predujmiti predlagaci, ako sud ne odredi da društvo uplati predujam.

Clan 343.
(Revizija)
Clan društva koji je tražio reviziju ne može u toku revizije
prenijeti svoj udio bez saglasnosti društva.
Clan 344.
(Revizor i visina naknade revizora)
(1) Revizor dostavlja izvještaj sudu.
(2) Ako se strane drugacije ne dogovore, visinu naknade
revizora odreduje sud.
Clan 345.
(Razmatranje izvještaja revizora)
Sud može, na osnovu nalaza revizije, naložiti društvu da u
odredenom roku održi skupštinu koja ce razmotriti izvještaj
revizora.
Clan 346.
(Zahtjev za naknadu štete prema clanovima uprave i nadzornog
odbora)
(1) Clan društva ima pravo tražiti da društvo podnese zahtjev
prema clanovima uprave i nadzornog odbora za naknadu
štete prouzrokovane povredom zakona, ugovora ili statuta
društva.
(2) Kada je u društvu odbijen prijedlog da se podnese zahtjev
za naknadu štete prema clanovima uprave i nadzornog
odbora ili ako o takvom prijedlogu nije pravovremeno
odluceno, clan društva ima pravo tužbom kod suda
zahtijevati naknadu štete društvu u roku 90 dana od dana
kada je prijedlog odbijen ili od kada je propušteno
donošenje odluke.
(3) U toku spora iz stava (1) ovog clana tužitelji ne mogu bez
saglasnosti društva raspolagati svojim udjelima.
POGLAVLJE IV. (POVECANJE I SMANJENJE
OSNOVNOG KAPITALA)
Odjeljak A. (Povecanje osnovnog kapitala)
Clan 347.
(Povecanje osnovnog kapitala)
(1) Osnovni kapital povecava se na osnovu odluke skupštine
društva sa ogranicenom odgovornošcu, uplatom ili
unošenjem novih uloga.
(2) Clanovi društva imaju pravo prvenstva uplate novih uloga u
srazmjeri svojih udjela u osnovnom kapitalu u roku 30 dana
od dana donošenja odluke o povecanju osnovnog kapitala,
ako osnivackim aktom ili statutom društva nije drugacije
odredeno.
(3) Lice koje pristupa društvu potpisuje izjavu da prihvata sve
obaveze i prava utvrdene ugovorom i statutom društva.
(4) Društvo ne može davati zajmove, kredite ili osiguranje za
sticanje svojih udjela.
(5) U postupku restrukturiranja ili finansijske konsolidacije
društva novi udjeli mogu se sticati i na drugi nacin, ukoliko
je to propisano posebnim zakonom.
Clan 348.
(Povecanje osnovnog kapitala iz rezervi)
(1) Povecanje osnovnog kapitala iz rezervi može se vršiti ako
finansijski izvještaj i izvještaj revizora za posljednju
poslovnu godinu utvrduje da nema nepokrivenog gubitka.
(2) Povecanje osnovnog kapitala društva iz rezervi vrši se
povecanjem nominalnih iznosa udjela.
Odjeljak B. (Smanjenje osnovnog kapitala)
Clan 349.
(Smanjenje osnovnog kapitala)
Osnovni kapital društva može se smanjiti odlukom
skupštine društva, u skladu sa ovim zakonom, osnivackim aktom
i statutom društva, ali ne ispod iznosa iz clana 307. ovog zakona.

Broj 81 - Stranica 106 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

Clan 350. (Odluka o smanjenju osnovnog kapitala) (1) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala društvo je dužno dostaviti registarskom sudu i objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". (2) Oglasom iz stava (1) ovog clana društvo obavještava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje. Clan 351. (Prijava za upis smanjenja osnovnog kapitala) Po isteku objavljenog roka za prijavu povjerilaca, podnosi se prijava za upis smanjenja osnovnog kapitala u registar društava.

Clan 352. (Razlika vrijednosti udjela clanovima društva) (1) Isplata razlike vrijednosti udjela clanovima društva na osnovu smanjenja osnovnog kapitala može se vršiti nakon upisa smanjenja u registar društava. (2) Od dana upisa smanjenja osnovnog kapitala u registar društava prestaju obaveze uplate preostalih neuplacenih uloga.

POGLAVLJE V. (PROMJENA OBLIKA I PRESTANAK DRUŠTVA) Odjeljak A. (Promjena oblika)

Clan 353. (Promjena oblika) (1) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu može promijeniti oblik u dionicko društvo na osnovu odluke skupštine donesene dvotrecinskom vecinom glasova svih clanova društva. (2) Na osnovu odluke iz stava (1) ovog clana clanovi sticu dionice dionickog društva srazmjerno njihovom ucešcu u osnovnom kapitalu društva sa ogranicenom odgovornošcu. (3) Dionicko društvo nastalo promjenom oblika društva sa ogranicenom odgovornošcu mora imati osnovni kapital najmanje u iznosu utvrdenom ovim zakonom. Clan 354. (Zahtjev za promjenu oblika) (1) Uprava društva sa ogranicenom odgovornošcu podnosi Komisiji zahtjev za odobrenje promjene oblika u dionicko društvo, uz koji prilaže odluku skupštine o promjeni oblika i ugovor sa Registrom. (2) Komisija je dužna donijeti odluku najkasnije u roku 60 dana od dana prijema zahtjeva iz stava (1) ovog clana. (3) Na osnovu odluke Komisije o odobrenju promjene oblika izvršit ce se upis promjene oblika društva u registar društava.

Odjeljak B. (Pripajanje i spajanje)

Clan 355. (Pripajanje i spajanje) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu može se spojiti sa drugim društvom sa ogranicenom odgovornošcu ili dionickim društvom ili se pripojiti jednom od njih, ali ne prije isteka dvije godine od dana upisa društva u registar društava.

Clan 356. (Upravljanje imovinom spojenih društava) (1) Imovinom spojenih društava upravljat ce se posebno tako da je u odnosu spojenih društava i odnosu prema povjeriocima odvojeno predstavljena imovina svakog od spojenih dionickih društava. (2) Društvo sljednik je dužno, prema vlastitoj procjeni, tri puta, u razmacima ne kracim od 15 ni dužim od 30 dana, objaviti da napušta odvojeno upravljanje imovinom spojenih društava i pozvati povjerioce da, najkasnije šest mjeseci od

trece objave, društvu sljednika prijave potraživanja nastala
prije upisa spajanja u registar društava.
(3) Odvojeno upravljanje imovinom spojenih društava ne smije
se napustiti prije isteka roka iz stava (2) ovog clana i
ispunjavanja obaveza prema povjeriocima koji su od
društva sljednika zahtijevali isplatu ili osiguranje
potraživanja.
Odjeljak C. (Prestanak društva)
Clan 357.
(Prestanak društva)
(1) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu prestaje, u skladu sa
zakonom i statutom:
a) spajanjem, pripajanjem i podjelom;
b) odlukom skupštine;
c) odlukom suda;
d) stecajem.
(2) U društvu sa ogranicenom odgovornošcu sa jednim clanom
odluku o prestanku donosi clan društva.
Clan 358.
(Odluka o prestanku društva)
Odluka o prestanku društva sa ogranicenom odgovornošcu
dostavlja se registarskom sudu, najkasnije osam dana od dana
donošenja.
Clan 359.
(Odluka suda o prestanku društva)
(1) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu prestaje odlukom
suda:
a) po tužbi jednog ili više povjerilaca cija dospjela a
neizmirena potraživanja premašuju polovinu
osnovnog kapitala društva;
b) ako skupština društva nije održana osam mjeseci od
isteka roka za izradu godišnjeg obracuna;
c) kada se i poslije izricanja kazni nastavljaju povrede
zakona i drugih propisa kojim se ugrožavaju interesi
povjerilaca;
d) kada se stecaj završi diobom stecajne imovine;
e) ako stecaj nije pokrenut jer imovina društva nije
dovoljna za pokrice troškova stecajnog postupka ili se
stecaj obustavi zbog nedovoljne imovine.
(2) Odluka suda upisuje se po službenoj dužnosti i u registar
društava.
Odjeljak D. (Likvidacija)
Clan 360.
(Likvidacija)
(1) Kada društvo sa ogranicenom odgovornošcu prestane na
osnovu odluke skupštine ili odluke suda, pokrece se
postupak likvidacije.
(2) U slucaju prestanka društva na osnovu odluke skupštine,
likvidaciju provodi uprava društva, a u slucaju prestanka na
osnovu odluke suda likvidatora imenuje sud.
(3) Likvidatora društva sa ogranicenom odgovornošcu sa
jednim clanom imenuje sud.
Clan 361.
(Skrbnik društva)
(1) Od dana donošenja odluke o prestanku, organi društva sa
ogranicenom odgovornošcu rade u skladu sa odredbama
zakona kojim se ureduje postupak likvidacije.
(2) Sud može postaviti skrbnika društva koji obavlja poslove
vezane uz likvidaciju, a organi društva postupaju samo po
nalogu i uz saglasnost skrbnika.
Clan 362.
(Postupak likvidacije)
(1) Uprava ili likvidator društva sa ogranicenom odgovornošcu
dužni su objaviti najmanje u jednim domacim dnevnim
Srijeda, 21. 10. 2015. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 81 - Stranica 107

novinama da je pokrenut postupak likvidacije, tri puta od dana donošenja odluke iz clana 360. ovog zakona u razmacima od 15 do 30 dana. (2) Obavještenjem iz stava (1) ovog clana uprava ili likvidator društva dužni su pozvati povjerioce da prijave potraživanja najkasnije šest mjeseci od dana posljednjeg objavljivanja. (3) Obavještenje iz stava (1) ovog clana uprava ili likvidator društva dužni su uputiti poznatim povjeriocima pojedinacno. Clan 363. (Likvidacioni bilans) (1) Likvidator je dužan najkasnije do kraja poslovne godine u kojoj je pokrenut postupak likvidacije saciniti i podnijeti skupštini na odobrenje pocetni likvidacioni bilans. (2) Skupština društva sa ogranicenom odgovornošcu dužna je istovremeno sa odobrenjem pocetnog likvidacionog bilansa razriješiti nadzorni odbor i upravu. (3) Likvidator je dužan na kraju svake poslovne godine skupštini društva podnijeti bilans stanja i bilans uspjeha i izvještaj o toku likvidacije. Clan 364. (Dužnosti likvidatora) (1) Likvidator je dužan okoncati tekuce poslove društva sa ogranicenom odgovornošcu, naplatiti potraživanja, unovciti ostalu imovinu i izmiriti obaveze društva. (2) Od clanova društva koji udjele nisu platili u cjelini, likvidator ce naplatiti dio srazmjeran obavezama društva. Clan 365. (Ostale dužnosti likvidatora) (1) Likvidator je dužan deponovati na posebnom racunu novac potreban za izmirenje: a) poznatih obaveza za koje se povjerioci nisu prijavili; b) obaveza koje nisu dospjele; c) spornih obaveza. (2) Po isteku godine dana od treceg objavljivanja obavještenja iz clana 362. stav (1) ovog zakona, iz imovine preostale nakon izdvajanja iznosa iz stava (1) ovog clana isplacuju se clanovi društva sa ogranicenom odgovornošcu u skladu sa osnivackim aktom i statutom društva. (3) Ako imovina društva nije dovoljna za isplatu punog iznosa uplacenih uloga, imovina se dijeli clanovima društva srazmjerno udjelima. (4) Likvidator je dužan deponovati na posebnom racunu pripadajuce iznose iz st. (2) i (3) ovog clana koji clanovima društva nisu isplaceni. Clan 366. (Podnošenje prijave za upis prestanka društva) (1) Likvidator je dužan nakon provedenih radnji iz cl. 364. i

 1. ovog zakona sazvati skupštinu društva sa ogranicenom odgovornošcu i podnijeti završni obracun. (2) Nakon sacinjavanja završnog obracuna, likvidator je dužan podnijeti prijavu za upis prestanka društva u registar društava. DIO ŠESTI - (KAZNENE ODREDBE) Clan 367. (Kaznene odredbe za društvo) Za prekršaj bit ce kažnjeno novcanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 200.000,00 KM društvo koje: a) obavlja djelatnost protivno odredbama ovog zakona; b) nema stvarno sjedište prema sjedištu upisanom u registar društava ili ne prijavi promjenu sjedišta za upis u registar društava; c) ima ili koristi firmu protivno odredbama ovog zakona ili u svojim poslovnim pismima i narudžbama ne
navodi sve podatke u skladu sa odredbama ovog
zakona;
d) poveca osnovni kapital protivno odredbama clana
 1. ovog zakona; e) odobri ili prima uplate dionica u ratama protivno odredbama clana 133. ovog zakona ili oslobodi upisnika obaveze placanja upisanih dionica protivno odredbi clana 134. ovog zakona; f) poveca osnovni kapital emisijom novih dionica protivno odredbi clana 139. ovog zakona; g) poveca nominalnu vrijednost dionica ili emituje besplatne dionice ili ne prijavi povecanje nominalne vrijednosti dionica protivno odredbama cl. 144., 145. i
 2. ovog zakona; h) poveca osnovni kapital iz vlastitih sredstava protivno odredbama cl. 152., 153., 154., 155. i 156. ovog zakona; i) ne plati iz vlastitih sredstava razliku izmedu cijene i nominalne vrijednosti dionica u skladu sa odredbama clana 157. ovog zakona; j) smanjenjem osnovnog kapitala ugrozi izvršavanje obaveza prema povjeriocima protivno odredbama clana 161. ovog zakona; k) vrši isplate na osnovu smanjenja osnovnog kapitala ili odustane od emisije dionica cija nominalna vrijednost nije u cjelini placena, prije upisa smanjenja osnovnog kapitala u Registar emitenata, protivno odredbama clana 163. ovog zakona; l) ne obavijesti povjerioce o smanjenju osnovnog kapitala u skladu sa odredbama cl. 164. i 165. ovog zakona; m) vrši otkup dionica protivno odredbi clana 165. stav (3) ovog zakona; n) vrši smanjenje osnovnog kapitala protivno odredbama clana 167. ovog zakona; o) ne isplati povucene dionice u roku ili ne obavijesti Komisiju o rezultatima povlacenja u skladu sa odredbama cl. 170. i 171. ovog zakona; p) ne otkupi ponudene dionice u skladu sa odredbama cl.
 3. i 174. ovog zakona; r) poveca osnovni kapital prije izvršenog upisa smanjenja osnovnog kapitala, protivno odredbi clana
 4. ovog zakona; s) ne vrši izdvajanje u fond rezervi u skladu sa odredbama cl. 180. i 181. ovog zakona; t) koristi fond rezervi protivno odredbama clana 182. ovog zakona; u) dionice i privremenice emitirane umjesto poništenih prodaje protivno odredbama clana 192. ovog zakona; v) donese odluku o isplati protivno odredbama clana
 5. stav (1) ovog zakona; z) iskljuci ili ogranici pravo prece kupnje dionica protivno odredbi clana 203. ovog zakona; aa) ne omoguci dionicaru ili punomocniku uvid u isprave u skladu sa odredbama cl. 204. i 235. ovog zakona; bb) direktno ili indirektno upiše vlastite dionice ili stekne vlastite dionice ili ne izvijesti Komisiju o sticanju u roku protivno odredbama cl. 213., 214., 215., 216. i
 6. ovog zakona; cc) ne smanji osnovni kapital ili ne donese odluku o prodaji vlastitih dionica suprotno odredbama clana
 7. ovog zakona; dd) daje ili garantuje avanse, zajmove i kredite protivno odredbi clana 225. ovog zakona; ee) ne sazove skupštinu u roku protivno odredbama iz cl. 230., 231., 232. i 233. ovog zakona;

Broj 81 - Stranica 108 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 21. 10. 2015.

ff) ne cuva isprave u skladu sa odredbom clana 242. stav
(1) ovog zakona;
gg) ima nadzorni odbor sastavljen protivno odredbama
clana 248. ovog zakona;
hh) ne vodi knjigu udjela u skladu sa odredbama cl. 318. i
 1. ovog zakona; ii) nema nadzorni odbor u slucajevima iz clana 340. stav (2) ovog zakona; jj) ne održi skupštinu po nalogu suda u slucaju iz clana
 2. ovog zakona; kk) poveca osnovni kapital protivno odredbama clana
 3. ovog zakona; ll) odluku o smanjenju osnovnog kapitala ne dostavi registru društava ili ne objavi u skladu sa odredbama clana 350. ovog zakona; mm) ne osigura odvojeno upravljanje imovinom spojenog ili pripojenog društva u skladu sa odredbom clana
 4. ovog zakona. Clan 368. (Kaznene odredbe za odgovorno lice) Za prekršaj iz clana 367. ovog zakona kaznit ce se i odgovorno lice u društvu novcanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 20.000,00 KM.

Clan 369. (Kaznene odredbe za predsjednika i clanove nadzornog odbora i sekretara društva) (1) Za prekršaj bit ce kažnjen novcanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 20.000,00 KM predsjednik i clanovi nadzornog odbora društva koji: a) ne sazove skupštinu u slucaju iz clana 185. stav (1) ovog zakona; b) ne prijavi nadzornom odboru kupovinu dionica nove emisije u slucaju iz clana 202. ovog zakona; c) ne obavijesti dionicare o sticanju vlastitih dionica u skladu sa odredbama cl. 215. i 221. ovog zakona; d) ne objavi obavještenje o prijedlozima dionicara u skladu sa odredbama clana 231. ovog zakona; e) ne objavi obavještenje o ponovnom sazivanju skupštine u skladu sa odredbama clana 233. ovog zakona; f) ne sazove skupštinu radi razmatranja godišnjeg finansijskog izvještaja u roku iz clana 236. stav (2) ovog zakona; g) ne sazove skupštinu radi ponovnog odlucivanja u skladu sa clanom 240. ovog zakona; h) postupaju protivno odredbama cl. 252. i 258. ovog zakona. (2) Za prekršaj bit ce kažnjen novcanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 20.000,00 KM sekretar društva koji: a) ne postupi prema zaduženju iz clana 232. stav (5) ovog zakona; b) ne sazove konstituirajucu sjednicu nadzornog odbora u skladu sa clanom 250. stav (4) ovog zakona. Clan 370. (Kaznene odredbe za direktora i clanove uprave) Za prekršaj bit ce kažnjen novcanom kaznom u iznosu od 50,00 KM do 20.000,00 KM direktor i clan uprave društva koji: a) ne prijavi nadzornom odboru kupovinu dionica nove emisije u slucaju iz clana 202. ovog zakona; b) ne prijavi nadzornom odboru finansijski interes ili ucestvuje u poslovnom odnosu protivno odredbama clana 267. ovog zakona; c) u roku ne postupi po odredbama clana 372. ovog zakona.

Clan 371.
(Kaznene odredbe za odredena lica)
Za prekršaj bit ce kažnjeno novcanom kaznom u iznosu od
50,00 KM do 20.000,00 KM lice koje:
a) u društvu osnuje ili organizira osnivanje organizacija,
ili provodi aktivnosti protivno odredbama clana 43.
ovog zakona;
b) ne obrazloži nepotpisivanje zapisnika ili neosnovano
odbije potpisati zapisnik suprotno odredbama clana
 1. ovog zakona. DIO SEDMI - (PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE) Clan 372. (Uskladivanje) Sva privredna društva, ukljucujuci i ona sa ucešcem državnog kapitala u vlasnickoj strukturi, dužna su oblik, firmu, osnovni kapital i statut društva uskladiti sa ovim zakonom. Clan 373. (Prestanak važenja Zakona o privrednim društvima) Danom pocetka primjene ovog zakona prestaje važiti Zakon o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, isp. 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, isp. 88/08, isp. 7/09, 63/10 i 75/13). Clan 374. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a pocet ce se primjenjivati nakon isteka 60 dana od dana stupanja na snagu. Predsjedavajuca Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara , s. r.
Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Edin Mušic , s. r.

1525

Temeljem clanka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ODLUKE O IZBORU CLANOVA U

ZAJEDNICKO POVJERENSTVO ZA USUGLAŠAVANJE

RAZLICITO USVOJENIH TEKSTOVA ZAKONA U

DOMOVIMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

Proglašava se Odluka o izboru clanova u Zajednicko
povjerenstvo za usuglašavanje razlicito usvojenih tekstova
zakona u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
koju je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na
sjednici Zastupnickog doma od 09.10.2015. godine i na sjednici
Doma naroda od 30.9.2015. godine.
Broj 01-02-771-02/15
 1. listopada 2015. godine Sarajevo
Predsjednik
Marinko Cavara , v. r.
Temeljem cl. 54., 81., 82. i 83. Poslovnika Zastupnickog
doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, clanka 52.
Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine i Odluke o utemeljenju Zajednickog povjerenstva za
usaglašavanje razlicito usvojenih tekstova zakona u domovima
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 35/12), Parlament Federacije Bosne i
Hercegovine, na sjednici Zastupnickog doma održanoj 09.
listopada 2015. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 30.
rujna 2015. godine, donio je