1

NESLUŽBENI PRECIŠCENI TEKST

Sa boldiranim izmjenama i dopunama iz Sl. glasnika 67/

ZAKON
O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 127 od 31. decembra 2008, 58/09, 100/11, 67/13)
Dio prvi
OSNOVNE ODREDBE
 1. Osnovna na c ela Predmet zakona

C lan 1. Ovim zakonom ureduje se osnivanje privrednih društava, upravljanje društvima, prava i obaveze osnivaca, ortaka, clanova i akcionara, povezivanje i reorganizacija (statusne promjene i promjene pravne forme privrednih društava) i likvidacija privrednih društava.

Pojam i pravne forme privrednih društava

C lan 2. (1) Privredno društvo je pravno lice koje osnivaju pravna i / ili fizicka lica radi obavljanja djelatnosti u cilju sticanja dobiti. (2) Pravne forme privrednih društava u smislu ovog zakona su ortacko društvo, komanditno društvo, društvo sa ogranicenom odgovornošcu i akcionarsko društvo (otvoreno i zatvoreno). (3) Pored pravnih formi privrednih društava iz stava 2. ovog clana, posebnim zakonom mogu se odrediti i druge pravne forme društava.

Pojam poslovne jedinice (ogranka)

C lan 3. (1) Poslovna jedinica (ogranak) privrednog društva je izdvojeni organizacioni dio privrednog društva posredstvom koga društvo obavlja djelatnost u skladu sa zakonom. (2) Poslovna jedinica nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za racun privrednog društva. (3) Za obaveze prema trecim licima koje nastanu u poslovanju njegove poslovne jedinice privredno društvo odgovara neograniceno.

Osnivanje i registracija poslovne jedinice

C lan 3a. (1) Poslovna jedinica osniva se odlukom koju donosi skupština društva, odnosno ortaci ili komplementari, ako osnivackim aktom, odnosno statutom društva nije drugacije odredeno. (2) Odluka iz stava 1. ovog clana obavezno sadrži: a) poslovno ime društva, naziv i adresu poslovne jedinice, b) djelatnosti poslovne jedinice, v) licno ime zastupnika poslovne jedinice i obim ovlašcenja zastupnika, ako je zastupnik poslovne jedinice razlicit od zastupnika društva.

2

(3) Poslovna jedinica koja je van sjedišta privrednog društva, obavezno se
registruje u skladu sa zakonom kojim se ure d uje registracija poslovnih subjekata,
osim ako posebnim propisom nije druga c ije udre d eno.
Upotreba poslovnog imena i drugih podataka

C lan 3b. (1) U pravnom prometu poslovna jedinica nastupa pod poslovnim imenom društva, uz oznacenje: a) da je rijec o poslovnoj jedinici i b) naziva i adrese poslovne jedinice, ako se razlikuje od adrese sjedišta društva. (2) Na upotrebu poslovnog imena i drugih podataka u dokumentima poslovne jedinice shodno se primjenjuju odredbe Zakona kojim se ureduje upotreba poslovnog imena i drugih podataka u dokumentima društva.

Poslovna jedinica stranog privrednog društva

C lan 3v. (1) Poslovna jedinica stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni dio posredstvom koga to društvo obavlja djelatnost u Republici Srpskoj, u skladu sa zakonom. (2) Odluka o osnivanju poslovne jedinice iz stava 1. ovog clana obavezno sadrži: a) naziv i adresu poslovne jedinice, c) djelatnosti poslovne jedinice, v) licno ime zastupnika poslovne jedinice i obim ovlašcenja zastupnika, g) naziv, pravnu formu i sjedište osnivaca poslovne jedinice, d) naziv i sjedište registra u kojem je osnivac poslovne jedinice registrovan, d) licno ime zastupnika osnivaca poslovne jedinice i e) podatak o registrovanom kapitalu osnivaca, ako se prema pravu države u kojoj je registrovan osnivac takav podatak registruje. (3) Prilikom registracije poslovne jedinice iz stava 1. ovog clana registruju se podaci iz stava 2. ovog clana, kao i promjene tih podataka.

Vrijeme trajanja privrednog društva

C lan 4. Privredno društvo osniva se na neodredeno vrijeme, ako u osnivackom aktu nije odredeno da društvo traje do odredenog vremena, nastupanja odredenog dogadaja ili postizanja odredenog cilja.

Djelatnost privrednog društva

C lan 5. (1) Privredno društvo može obavljati sve zakonom dozvoljene djelatnosti. (2) Djelatnosti za koje je zakonom propisano da se mogu obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog organa, mogu se obavljati po dobijanju te dozvole, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa. (3) Djelatnosti za koje je posebnim zakonom propisano da se obavljaju u odredenoj pravnoj formi privrednog društva, ne mogu se obavljati u drugoj pravnoj formi društva.

3

Uslovi za obavljanje djelatnosti

C lan 6. (1) Privredno društvo može da obavlja djelatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehnicke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapredivanja životne sredine, kao i druge propisane uslove. (2) Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog clana provjerava nadležni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora. (3) Privredno društvo može da pocne da obavlja djelatnost koja obuhvata proizvodnju, promet, distribuciju, preradu i uskladištenje materija opasnih i štetnih po zdravlje ljudi i životnu sredinu, ako nadležni organ rješenjem utvrdi ispunjenost uslova iz stava 1. ovog clana.

 1. Osnivanje Osniva c ki akt i drugi akti

C lan 7. (1) Privredna društva osnivaju se osnivackim aktom koji ima formu ugovora o osnivanju ako ga osniva više osnivaca ili odluke o osnivanju ako ga osniva jedan osnivac. (2) Lica koja u smislu ovog zakona osnivaju privredno društvo su osnivaci društva. Svi osnivaci privrednog društva potpisuju osnivacki akt. (3) Osnivacki akt privrednog društva notarski se obraduje, osim kod jedno c lanog društva sa ograni c enom odgovornoš c u koje upla c uje propisani minimalni nov c ani dio osnovnog kapitala, kod kojeg se vrši notarska ovjera potpisa osniva c a, i ima sadržinu utvrdenu ovim zakonom za tu pravnu formu privrednog društva. (4) Izmjene i dopune osnivackog akta ortackog i komanditnog društva (društva lica) notarski se obraduju, a društva sa ogranicenom odgovornošcu i akcionarskog društva (društva kapitala) notarski se potvrduju, osim kod jedno c lanog društva sa ograni c enom odgovornoš c u iz stava 3. ovog c lana, kod kojeg se vrši notarska ovjera potpisa osniva c a ili ovlaš c enog lica, ukoliko posebnim zakonom nije drugacije uredeno. (5) Pored osnivackog akta, ortacko i komanditno društvo mogu imati i ugovor ortaka društva, društvo sa ogranicenom odgovornošcu može imati i ugovor clanova ili statut društva, a akcionarsko društvo i statut. (6) Osnivaci i lica koja u skladu sa ovim zakonom nakon osnivanja pristupe ortackom društvu su ortaci, komanditnom društvu - ortaci, odnosno komplementari i komanditori, društvu sa ogranicenom odgovornošcu - clanovi društva, a akcionarskom društvu - akcionari.

 1. Registracija i objavljivanje registracije Sticanje svojstva pravnog lica

C lan 8. Privredno društvo stice svojstvo pravnog lica trenutkom upisa u registar poslovnih subjekata na nacin propisan zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata (u daljem tekstu: registar).

Registracija i objavljivanje

C lan 9. Registracija podataka o privrednom društvu i objavljivanje registracije vrši se u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata.

4

Dejstvo registracije i objavljivanja u odnosu na tre c a lica
C lan 10.
(1) Smatra se da treca lica znaju za registrovane podatke o privrednom društvu nakon
njihovog objavljivanja ili objavljivanja izvoda iz tih podataka ili dokumenata na
osnovu kojih je izvršena registracija sa upucivanjem na njih.
(2) Smatra se da treca lica znaju ili da prema okolnostima slucaja mogu znati za podatke i
dokumenta iz stava 1. ovog clana i prije objavljivanja, a nakon deponovanja u registar,
ako privredno društvo to dokaže.
(3) Ako se objavljeni podaci razlikuju od registrovanih podataka, za privredno društvo se
kao tacan uzima podatak iz registra, tako da ono u odnosima sa trecim licima ne može
isticati podatke koji su objavljeni, ako su se treca lica pouzdala u podatke iz registra.
Ništavost registracije osnivanja

C lan 11. (1) Registracija osnivanja privrednog društva ništava je u slucajevima propisanim ovim zakonom i zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata. (2) Registracija osnivanja i registracija drugih podataka privrednog društva ništava je ako: a) je broj osnivaca manji od broja utvrdenog ovim zakonom, b) ne postoji pravna i poslovna sposobnost svih osnivaca, v) osnivacki akt nije sastavljen u propisanoj formi, g) osnivacki akt ne sadrži podatke o poslovnom imenu društva, vrijednosti i vrsti uloga svakog osnivaca ili iznosa osnovnog kapitala koji je propisan ovim zakonom ili o djelatnosti društva, d) minimalni iznos uloga nije uplacen u skladu sa ovim zakonom i d) je djelatnost društva nezakonita ili suprotna javnom interesu. (3) Ako je osnov ništavosti registracije privrednog društva moguce otkloniti, nadležni sud nakon pokretanja postupka za utvrdivanje ništavosti odreduje rok od najduže 90 dana za otklanjanje nedostataka i za to vrijeme zastaje sa postupkom. (4) Akcionari imaju pravo na dividendu, osim ako je odlukom skupštine akcionara u skladu sa zakonom, osnivackim aktom ili statutom odredeno da dobit ostane nerasporedena i da se prenese za naredne periode (nerasporedena dobit) ili da se upotrijebi za druge namjene (na primjer za isplate zaposlenim, clanovima upravnog odbora i izvršnim direktorima). (5) Ništavost registracije nema pravno dejstvo na pravne poslove tog društva sa savjesnim trecim licima. (6) Utvrdenjem ništavosti registracije privrednog društva, clanovi i akcionari postaju solidarno odgovorni za namirenje potraživanja povjerilaca društva.

 1. Odgovornost osniva c a i drugih lica Odgovornost za obaveze prije registracije društva

C lan 12. (1) Osnivaci društva i druga lica za obaveze preuzete u vezi sa osnivanjem privrednog društva, odgovaraju solidarno cjelokupnom svojom imovinom, ako ugovorom sa trecim licima koja imaju potraživanja po tom osnovu nije drugacije odredeno. (2) Za obaveze iz stava 1. ovog clana privredno društvo odgovara solidarno sa osnivacima ili drugim licima iz stava 1. ovog clana ako nakon registracije preuzme te obaveze, u skladu sa ovim zakonom.

5

Ulozi, imovina, osnovni kapital i odgovornost za uloge

C lan 13. (1) Ortaci, clanovi i akcionari privrednog društva dužni su da ulože svoje ugovorene uloge u imovinu društva u skladu sa ovim zakonom, osnivackim aktom, ugovorom ili drugim aktom društva. (2) Na osnovu uloga iz stava 1. ovog clana ortaci, odnosno clanovi društva sticu udio u društvu, a akcionari akcije društva. (3) Lica iz stava 1. ovog clana koja ne izvrše obaveze u vezi sa osnivanjem privrednog društva ili daju netacne podatke o ulogu, odgovaraju društvu za prouzrokovanu štetu. (4) Na izvršenje obaveza prema privrednom društvu u vezi sa ulogom u imovinu društva primjenjuju se odredbe ovog zakona i zakona kojim se ureduju obligacioni odnosi. (5) Ako lica iz stava 1. ovog clana ne ulože ugovorene nenovcane uloge, mogu odluciti da ulože novcani iznos jednak vrijednosti neuloženog nenovcanog uloga, po prethodnoj saglasnosti društva. (6) Kada je predmet uloga pravo svojine, svi uneseni ulozi u imovinu privrednog društva svojina su društva i ne mogu biti korišceni od ortaka, clanova i akcionara kao njihova licna imovina. (7) Lica iz stava 1. ovog clana, privredno društvo ne može da oslobodi od odgovornosti ili da im umanji obaveze po osnovu odgovornosti. (8) Lica iz stava 1. ovog clana nemaju pravo na vracanje uloga ili na kamatu na ulog u privredno društvo. Placanja privrednog društva po osnovu povlacenja i poništenja akcija ili sticanja sopstvenih akcija ili udjela, kao i druga placanja tim licima u skladu sa ovim zakonom ne smatraju se vracanjem uloga ili placanjem kamate na uloge. (9) U slucaju prenosa udjela, odnosno akcija, ako ovim zakonom nije drugacije uredeno, prenosilac i sticalac odgovorni su solidarno za obaveze prenosioca u vezi sa ulogom nastale prije tog prenosa. (10) Prava privrednog društva po osnovu odgovornosti iz st. 1. do 9. ovog clana, ostvaruje društvo ili ortak, odnosno clan i akcionar koji ima ili zastupa najmanje 5 % osnovnog kapitala društva. (11) Imovinu društva u smislu ovog zakona cini pravo svojine i druga imovinska prava koje društvo ima na ulozima ili je steklo poslovanjem. (12) Osnovni kapital društva u smislu ovog zakona jeste ukupna vrijednost udjela, odnosno akcija u društvu. (13) Neto kapital društva u smislu ovog zakona jeste razlika izmedu ukupne vrijednosti imovine i ukupnih obaveza društva.

Procjena nenov c anih uloga

C lan 14. (1) Nenovcanim ulozima u smislu ovog zakona smatraju se ulozi u stvarima i pravima, udjelima i akcijama u drugim društvima, kao i u radu i uslugama. (2) Vrijednost nenovcanih uloga ortackog društva i komanditnog društva, kao i društva sa ogranicenom odgovornošcu i zatvorenog akcionarskog društva, utvrduju sporazumno ortaci, clanovi ili akcionari u skladu sa osnivackim aktom. (3) Ako se vrijednost nenovcanog uloga ne utvrdi na nacin iz stava 2. ovog clana, ortaci, clanovi ili akcionari mogu procjenu vrijednosti tog uloga povjeriti ovlašcenom procjenjivacu ili podnijeti zahtjev da ga u vanparnicnom postupku odredi sud. (4) Procjenu vrijednosti nenovcanih uloga otvorenog akcionarskog društva vrši ovlašceni procjenjivac koga biraju osnivaci, odnosno upravni odbor sa liste ovlašcenih procjenjivaca ili

6

nadležni sud u vanparnicnom postupku na zahtjev osnivaca ili upravnog odbora društva.

Zloupotreba pravnog lica

C lan 15. (1) Komanditori komanditnog društva, kao i clanovi društva sa ogranicenom odgovornošcu i akcionari akcionarskog društva mogu prema trecim licima licno odgovarati za obaveze društva ako zloupotrijebe privredno društvo za nezakonite ili prevarne ciljeve ili ako sa imovinom privrednog društva raspolažu kao sa sopstvenom imovinom na nacin kao da privredno društvo kao pravno lice ne postoji. (2) Lica iz stava 1. ovog clana odgovorna su za obaveze društva solidarno. (3) Odgovornost iz st. 1. i 2. ovog clana utvrduje nadležni sud, pri cemu uzima u obzir sve okolnosti u vezi sa zloupotrebom, a narocito da se opšti princip ogranicene odgovornosti ne primjenjuje na slucajeve iz stava 1. ovog clana.

 1. Sjedište i poslovno ime Sjedište
C lan 16.
(1) Sjedište privrednog društva je mjesto iz koga se upravlja poslovima društva.
(2) Sjedište privrednog društva odreduje se osnivackim aktom i registruje se u skladu sa
zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata.
Poslovno ime (firma)
C lan 17.
(1) Poslovno ime je naziv pod kojim privredno društvo posluje.
(2) Poslovno ime privrednog društva ne može da bude zamjenljivo sa poslovnim imenom
drugog privrednog društva, niti da izaziva zabunu o privrednom društvu ili o njegovoj
djelatnosti.
Obavezni sadržaj

C lan 18. (1) Poslovno ime ortackog društva sadrži oznaku "ortacko društvo" ili skracenicu "o.d." ili "od". (2) Poslovno ime komanditnog društva sadrži oznaku "komanditno društvo" ili skracenicu "k.d." ili "kd". (3) Poslovno ime društva s ogranicenom odgovornošcu sadrži oznaku "društvo s ogranicenom odgovornošcu" ili skracenicu "d.o.o." ili "doo". (4) Poslovno ime akcionarskog društva sadrži oznaku "akcionarsko društvo" ili skracenicu "a.d." ili "ad". (5) Poslovno ime privrednog društva u postupku likvidacije sadrži i oznaku "u likvidaciji" a u postupku stecaja "u stecaju".

7

Skra c eno ili modifikovano poslovno ime

C lan 19. Privredno društvo može u poslovanju, pored poslovnog imena da koristi i jedno ili više modifikovanih i/ili skracenih poslovnih imena, ako su ta imena navedena u osnivackom aktu, pod istim uslovima i na nacin pod kojima se koristi poslovno ime.

Ograni c enja koriš c enja nacionalnih ili službenih imena i znakova

C lan 20. (1) Poslovno ime privrednog društva može da sadrži naziv Republike Srpske ili jedinice lokalne samouprave, kao i njihova obilježja ili oznake koje ih podražavaju, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa. (2) Poslovno ime privrednog društva može da sadrži ime ili simbole strane države ili medunarodne organizacije, u skladu sa propisima te države, odnosno medunarodne organizacije. (3) Poslovno ime ne može da sadrži ili da podražava službene znakove za kontrolu i garanciju kvaliteta.

Ograni c enja koriš c enja li c nih imena

C lan 21. (1) Poslovno ime privrednog društva može da sadrži ime ili dio imena fizickog lica, uz njegovu saglasnost, a ako je to lice umrlo, uz saglasnost svih nasljednika prvog nasljednog reda. (2) Ako privredno društvo svojim poslovanjem ili na drugi nacin povreduje cast i ugled lica cije je ime uneseno u njegovo poslovno ime, to lice, odnosno njegovi nasljednici ako je ono umrlo, ima pravo da traži brisanje njegovog imena iz poslovnog imena društva.

Upotreba poslovnog imena i drugih podataka u dokumentima

C lan 22. (1) Poslovna pisma i drugi dokumenti privrednog društva, ukljucujuci i one u elektronskoj formi, koji su upuceni trecim licima sadrže sljedece podatke: poslovno ime i pravnu formu društva; sjedište; registar u koji je registrovano i broj registracije društva; poslovno ime i sjedište banke kod koje ima racun; broj racuna, kao i poreski identifikacioni broj. (2) Poslovna pisma i drugi dokumenti društva sa ogranicenom odgovornošcu, zatvorenog i otvorenog akcionarskog društva, pored podataka iz stava 1. ovog clana, sadrže i podatke o osnovnom kapitalu društva sa naznakom koliko je od toga uplaceni i uneseni, a koliko upisani kapital. (3) Poslovna pisma i druga dokumenta jednoclanog društva sa ogranicenom odgovornošcu i akcionarskog društva sadrže naznaku da je rijec o jednoclanom društvu.

Jezik i pismo poslovnog imena
C lan 23.
(1) Poslovno ime privrednog društva je na jednom od jezika i pisama koji su u službenoj
upotrebi u Republici Srpskoj.
(2) Poslovno ime privrednog društva može biti i na stranom jeziku, odnosno može da
sadrži i pojedine strane rijeci, ako one cine ime, odnosno poslovno ime ortaka, clana ili

8

akcionara ili njihov robni ili uslužni žig, odnosno ako su uobicajene u jeziku koji je u
službenoj upotrebi, odnosno ako su u pitanju rijeci na takozvanom mrtvom jeziku.
Ograni c enja prenosa poslovnog imena

C lan 24. (1) Poslovno ime privrednog društva može se prenijeti na drugo lice samo zajedno sa imovinom ili sa najmanje 30 % knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja (imovina velike vrijednosti). (2) Za prenos poslovnog imena koje sadrži licno ime nekog lica potrebna je saglasnost tog lica, a ako je umrlo, saglasnost njegovih nasljednika. (3) Odluka o promjeni poslovnog imena donosi se na nacin odreden osnivackim aktom.

 1. Zastupanje i zastupnici Zastupnici i njihova ovlaš c enja
C lan 25.
(1) Zastupnik privrednog društva dužan je prema privrednom društvu da poštuje sva
ogranicenja ovlašcenja na zastupanje utvrdena osnivackim aktom, ugovorom ortaka ili
clanova društva, statutom ili odlukom nadležnog organa društva.
(2) Zastupnik privrednog društva koji prekoraci ogranicenja ovlašcenja iz stava 1. ovog
clana odgovoran je za štetu koja se time prouzrokuje privrednom društvu ili trecem
licu sa kojim je posao zakljucen.
(3) Ogranicenja ovlašcenja iz stava 1. ovog clana, objavljena ili neobjavljena, privredno
društvo ne može isticati prema trecim licima. Ogranicenja ovlašcenja za zastupanje,
koja se sastoje u zastupanju od dva ili više lica zajedno, može se isticati prema trecim
licima u skladu sa clanom 10. ovog zakona.
(4) Pravni poslovi zastupnika privrednog društva izvan djelatnosti društva navedenih u
osnivackom aktu, obavezuju društvo, osim ako ne dokaže da je trece lice znalo ili je
prema okolnostima slucaja moglo znati da su ti poslovi izvan te djelatnosti, s tim da
objavljivanje samo po sebi nije dovoljan dokaz za to.
(5) Objavljeni podaci u vezi sa licima koja su ovlašcena da zastupaju društvo, obavezuju
društvo i kada postoje nepravilnosti u njihovom izboru, a na to se mogu pozivati i
treca lica ako društvo ne dokaže da su treca lica znala ili mogla znati za te
nepravilnosti.
Pojam prokure

C lan 26. (1) Prokura je zakonska forma ovlašcenja kojom privredno društvo ovlašcuje jedno ili više lica za zakljucivanje pravnih poslova i radnji u vezi sa djelatnošcu društva. (2) Ako u prokuri nije izricito navedeno da je data za poslovnu jedinicu smatra se da je prokura data za cijelo privredno društvo. (3) Prokura ne sadrži ovlašcenje za zakljucivanje poslova koji se odnose na otudenje i opterecenje nepokretnosti. Ovlašcenja iz prokure ne mogu se ograniciti i prokura se ne može dati na odredeno vrijeme niti se može vezati za odredene uslove. (4) Ogranicenja ovlašcenja prokuriste nemaju dejstvo prema trecim licima.

9

Izdavanje i vrste

C lan 27. (1) Prokuru daje privredno društvo jednom licu ili vecem broju lica kao pojedinacnu ili zajednicku. (2) Ako je prokura data vecem broju lica kao pojedinacna, svaki prokurista ima sva zastupnicka ovlašcenja iz prokure u skladu sa ovim zakonom. (3) Ako je prokura data vecem broju lica kao zajednicka, pravni poslovi koje zakljucuju ili radnje koje preduzimaju punovažni su samo uz saglasnost svih tih lica, a izjave volje trecih lica i njihove pravne radnje koje se u tom slucaju ucine prema jednom prokuristi, smatra se da su ucinjene svim prokuristima. (4) Prokura se daje u pisanom obliku. (5) Prokura se može dati samo fizickom licu. (6) Prokura je neprenosiva.

Potpisivanje

C lan 28. Prokurista potpisuje privredno društvo pod svojim punim imenom, sa jasnom naznakom svog svojstva koje proizlazi iz prokure sa oznakom "pp".

Prestanak

C lan 29. (1) Prokuru privredno društvo može da opozove u svako doba. (2) Privredno društvo ne može da se odrekne prava da opozove prokuru. (3) Ako je prokura opozvana, prokurista može prema privrednom društvu ostvarivati prava koja proizlaze iz ugovora na kome je izdavanje prokure zasnovano. (4) Prokura ne prestaje po osnovu smrti ili prestanka jedinog clana ili akcionara društva koje je dalo prokuru.

Registracija

C lan 30. (1) Zakonski zastupnik privrednog društva podnosi prijavu u registar poslovnih subjekata za upis izdavanja i opoziva prokure. (2) Pri registraciji prokurista deponuje svoj potpis, sa oznakom koja oznacava njegovo svojstvo. (3) Prokura koja nije upisana u registar poslovnih subjekata ne proizvodi pravno dejstvo.

 1. Lica koja imaju dužnost prema društvu Osnovna na c ela

C lan 31. (1) Dužnosti prema privrednom društvu u skladu sa ovim zakonom imaju: a) ortaci ortackog društva i komplementari komanditnog društva, b) lica koja se u skladu sa ovim zakonom smatraju kontrolnim clanovima društva sa ogranicenom odgovornošcu ili kontrolnim akcionarima akcionarskog društva, v) zastupnici društva, g) clanovi upravnog odbora, clanovi izvršnog odbora, clanovi odbora za reviziju i interni

10

revizor društva sa ogranicenom odgovornošcu i akcionarskog društva, d) lica koja imaju ugovorna ovlašcenja da upravljaju poslovima privrednog društva i d) likvidacioni upravnik privrednog društva. (2) Lica iz stava 1. ovog clana dužna su da rade u interesu privrednog društva.

Dužnost pažnje i pravilo poslovne procjene (prosu d ivanje)
C lan 32.
(1) Lica iz clana 31. stav 1. ovog zakona dužna su da u tom svojstvu izvršavaju svoje
poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uvjerenju da djeluju u
najboljem interesu privrednog društva.
(2) Lica iz stava 1. ovog clana dužna su da svoju procjenu zasnivaju na informacijama i
mišljenjima lica strucnih za odgovarajucu oblast za koje vjeruju da su u tom pogledu
savjesna i kompetentna.
(3) Lice koje postupa u skladu sa st. 1. i 2. ovog clana nije odgovorno za štetu koja iz
takve procjene nastane za privredno društvo.
Dužnost lojalnosti
C lan 33.
(1) Lica iz clana 31. stav 1. ovog zakona dužna su da postupaju savjesno i lojalno prema
privrednom društvu.
(2) Lica iz stava 1. ovog clana koja imaju licni interes dužna su da: ne koriste imovinu
privrednog društva u licnom interesu; ne koriste povlašcene informacije u privrednom
društvu za licno bogacenje; ne zloupotrebljavaju pozicije u privrednom društvu za
licno bogacenje; ne koriste poslovne mogucnosti privrednog društva za svoje licne
potrebe i sl. (u daljem tekstu: dužnost lojalnosti).
Li c ni interes i povezana lica

C lan 34. (1) Licni interes u smislu clana 33. ovog zakona postoji ako je lice iz clana 31. stav 1. ovog zakona ili clan njegove porodice: a) ugovorna strana u pravnom poslu sa privrednim društvom, b) u finansijskom odnosu sa licem iz pravnog posla ili radnje koje zakljucuje ugovor sa privrednim društvom ili koje ima finansijske interese u tom poslu ili radnji, po osnovu kojih se razumno može ocekivati da uticu na njegovo postupanje suprotno interesu privrednog društva i v) pod kontrolnim uticajem strane iz pravnog posla ili radnje ili lica koje ima finansijski interes u pravnom poslu ili radnji, tako da se osnovano može ocekivati da uticu na njegovo postupanje suprotno interesu privrednog društva. (2) Pod clanovima porodice lica iz stava 1. ovog clana smatraju se: a) njegov bracni drug, roditelji, brat ili sestra tog bracnog druga, b) njegovo dijete, roditelji, brat, sestra, unuk ili bracni drug bilo koga od ovih lica, v) njegov krvni srodnik u pravoj liniji i u pobocnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, srodnik po tazbini zakljucno sa prvim stepenom i g) druga lica koja sa tim licem žive u zajednickom domacinstvu. (3) Lica iz stava 1. t. b) i v) i stava 2. ovog clana smatraju se povezanim licima u smislu ovog zakona (u daljem tekstu: povezana lica).

11

Odobrenje pravnog posla iz sukoba interesa

C lan 35. (1) Lice koje zakljucuje pravni posao sa privrednim društvom ne povreduje pravilo sukoba interesa iz clana 34. ovog zakona i nije odgovorno za naknadu štete koja proizade iz sukoba interesa, ako je pravni posao odobren u dobroj vjeri: a) od svih drugih ortaka koji nemaju licni interes (u slucaju ortackog društva), svih komplementara koji nemaju licni interes (u slucaju komanditnog društva), ako osnivackim aktom nije odredeno da o tome odlucuje vecina ortaka, odnosno komplementara u skladu sa osnivackim aktom, b) vecinom glasova skupštine clanova koji nemaju licni interes (u slucaju društva sa ogranicenom odgovornošcu) i v) vecinom glasova clanova upravnog odbora koji nemaju interesa u tom poslu, a u slucaju da takva vecina ne postoji, vecinom glasova akcionara koji nemaju licni interes (u slucaju akcionarskog društva). (2) Odobrenje pravnog posla iz stava 1. ovog clana punovažno je ako su ortacima, clanovima društva, clanovima upravnog odbora ili akcionarima koji o tome odlucuju sve materijalne cinjenice povezane sa licnim interesom bile otkrivene ili inace poznate. (3) U slucaju odobrenja pravnog posla sa akcionarskim društvom od upravnog odbora u kome postoji sukob interesa o tom odobrenju i pravnom poslu obavještava se skupština akcionara na prvoj narednoj sjednici. (4) Lice koje zakljucuje pravni posao sa privrednim društvom ne povreduje pravilo sukoba interesa iz clana 34. ovog zakona, odnosno nije odgovorno za naknadu štete koja proizade iz sukoba interesa, ako dokaže da je pravni posao u vrijeme zakljucenja ili u vrijeme izvršenja u interesu privrednog društva. (5) Pravni posao u kome u skladu sa clanom 34. ovog zakona postoji sukob interesa a koji nije odobren u skladu sa st. 1. i 2. ovog clana ili za koji nije pružen dokaz iz stava 4. ovog clana, ništav je. (6) Ako privredno društvo ne odobri pravni posao u kome postoji sukob interesa, lica iz clana 13. stav 10. ovog zakona mogu ostvarivati prava utvrdena ovim zakonom.

Zabrana konkurencije

C lan 36. (1) Lica iz clana 31. stav 1. ovog zakona ne mogu direktno ili indirektno (preko povezanih lica) biti angažovana u drugom privrednom društvu konkurentske djelatnosti, osim ako za to dobiju odobrenje u skladu sa clanom 35. ovog zakona. (2) Zabrana iz stava 1. ovog clana ukljucuje narocito: a) zaposlenje, b) svojstvo preduzetnika, v) svojstvo ortaka ili komplementara, g) svojstvo kontrolnog clana ili akcionara, d) svojstvo clana organa društva iz clana 31. stav 1. tacka g) ovog zakona, d) zastupnike društva, e) likvidacionog upravnika društva i ž) lica koja imaju ugovorna ovlašcenja da upravljaju poslovima privrednog društva. (3) Osnivackim aktom privrednog društva može da se odredi da zabrana iz st. 1. i 2. ovog clana važi i nakon prestanka tih svojstava, ali ne duže od dvije godine.

12

Posljedice povrede pravila sukoba interesa i zabrane konkurencije

C lan 37. (1) Povreda sukoba interesa i zabrane konkurencije daje privrednom društvu, pored prava na naknadu štete i pravo da se: a) poslovi koje izvrši to lice za svoj racun priznaju kao poslovi izvršeni za racun privrednog društva, b) privrednom društvu preda svaki novcani iznos koji je ostvaren od poslova koji su obavljeni za racun tog lica i v) sva potraživanja koja proizlaze iz posla izvršenog za racun tog lica, ustupe privrednom društvu. (2) Prava koje privredno društvo ima po osnovu povrede sukoba interesa i pravila konkurencije može ostvarivati privredno društvo i ortak, clan ili akcionar koji ima ili zastupa najmanje 5 % osnovnog kapitala društva, u roku od 60 dana od dana saznanja za ucinjenu povredu, odnosno tri godine od dana ucinjene povrede.

Dužnost c uvanja poslovne tajne

C lan 38. (1) Poslovnom tajnom smatra se informacija o poslovanju odredena osnivackim aktom, aktom ili ugovorom ortaka ili ugovorom clanova društva, odnosno osnivackim aktom ili statutom akcionarskog društva, za koju je ocigledno da bi prouzrokovala znatnu štetu privrednom društvu ako dode u posjed treceg lica. (2) Informacije cije je objavljivanje obavezno u skladu sa zakonom ili koje su u vezi sa povredom zakona, dobre poslovne prakse ili principa poslovnog morala, ukljucujuci i informaciju za koju postoji osnovana sumnja na postojanje korupcije, ne može se smatrati poslovnom tajnom privrednog društva i objavljivanje ove informacije je zakonito, ako ima za cilj da zaštiti javni interes. (3) Lica iz clana 31. ovog zakona odgovorna su za štetu prouzrokovanu privrednom društvu ako u pogledu cuvanja poslovne tajne, odnosno njenog saopštavanja nisu postupali u skladu sa zakonima i drugim propisima. (4) Privredno društvo dužno je da pruži potpunu zaštitu licu koje postupajuci savjesno u dobroj vjeri ukazuje nadležnim organima na postojanje korupcije.

Promjena pravila dužnosti prema privrednom društvu

C lan 39. (1) Ortacko društvo, komanditno društvo, društvo sa ogranicenom odgovornošcu ili zatvoreno akcionarsko društvo mogu pored dužnosti prema privrednom društvu utvrdenih u cl. 32. i 34, kao i cl. 36. i 38. ovog zakona, utvrditi i druge dužnosti. (2) Privredno društvo iz stava 1. ovog clana, ukljucujuci i otvoreno akcionarsko društvo može osnivackim aktom ili ugovorom ortaka ili ugovorom clanova, odnosno osnivackim aktom ili statutom akcionarskog društva utvrditi poslove, vrstu i nacin obavljanja poslova, kao i mjesto obavljanja poslova koji ne predstavljaju zabranu konkurencije privrednom društvu.

13

 1. Individualna i derivativna tužba Individualna tužba ortaka, c lana i akcionara

C lan 40. (1) Ortak, clan ili akcionar privrednog društva ima pravo da podnese individualnu tužbu u svoje ime protiv bilo kog lica iz clana 31. stav 1. ovog zakona za naknadu štete koju mu to lice prouzrokuje povredom dužnosti utvrdenih u skladu sa ovim zakonom. (2) U slucaju ortackog društva, dužnosti prema društvu su istovremeno i dužnosti prema ortacima društva, ako osnivackim aktom ili ugovorom ortaka društva nije drukcije odredeno. (3) Tužbu iz stava 1. ovog clana podnosi jedno lice u svoje ime ili za više lica koja djeluju zajedno u njihovo ime.

Derivativna tužba komanditora, c lana i akcionara

C lan 41. (1) Komanditor komanditnog društva, clan društva sa ogranicenom odgovornošcu ili akcionar akcionarskog društva, imaju pravo da podnesu tužbu u svoje ime a za racun društva protiv bilo kog lica iz clana 31. stav 1. ovog zakona, radi naknade štete prouzrokovane privrednom društvu od tih lica povredom dužnosti koje imaju prema društvu u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu: derivativna tužba). (2) Derivativnu tužbu može da podnese samo komanditor, clan ili akcionar ako su ispunjeni sljedeci uslovi: a) ako ima svojstvo komanditora, clana ili akcionara u vrijeme podnošenja tužbe ili ako to svojstvo stekne po osnovu pribavljanja udjela ili akcija od lica koje je imalo to svojstvo u vrijeme podnošenja tužbe, b) ako posjeduje udjele ili akcije u privrednom društvu koji predstavljaju najmanje 5 % osnovnog kapitala društva pri cemu se njihovi udjeli ili akcije racunaju zajedno i v) ako je prije podnošenja tužbe pisanim putem zahtijevao od privrednog društva da podnese tužbu a taj zahtjev je odbijen, odnosno po tom zahtjevu nije postupljeno u roku od 30 dana od dana podnošenja. (3) Zahtjev iz stava 2. tacka v) ovog clana podnosi se u komanditnom društvu svim komplementarima, u društvu sa ogranicenom odgovornošcu i akcionarskom društvu, direktoru ili clanovima upravnog odbora ili drugim licima koja imaju ovlašcenje da podnesu tužbu. (4) Lica iz stava 2. ovog clana dužna su da uz derivativnu tužbu prilože i dokaze da su prethodno preduzela radnje iz stava 2. tacka v) ovog clana. (5) Postupak po derivativnoj tužbi ne može biti okoncan vansudskim putem. (6) Ostvarena naknada štete po derivativnoj tužbi pripada privrednom društvu, a lice koje je podnijelo tužbu ima pravo na naknadu troškova. (7) Odredbe st. 1. do 6. ovog clana ne primjenjuju se na ortacko društvo, osim ako osnivackim aktom ili ugovorom ortaka društva nije drukcije odredeno.

Istovremena individualna i derivativna tužba

C lan 42. U slucaju istovremenog podnošenja individualne i derivativne tužbe, podnosilac tužbe može voditi istovremeno oba sudska postupka i u tom slucaju ogranicenja iz clana 41. ovog zakona ne primjenjuju se na individualnu tužbu.

14

 1. Informisanje, objavljivanje i zastarjelost Pravo informisanja i uvida

C lan 43. (1) Privredno društvo dužno je da svoje ortake, clanove ili akcionare informiše o svom poslovanju i finansijskom stanju i da im ucini dostupnim informacije i dokumenta koja se u skladu sa ovim zakonom, osnivackim aktom ili statutom moraju uciniti dostupnim. (2) Nadležni organ ili ovlašceno lice privrednog društva koje ne postupi na nacin iz stava

 1. ovog clana odgovara za štetu koja je time prouzrokovana ortacima, clanovima ili akcionarima društva. (3) Ako nadležni organ propusti da izvrši dužnost iz stava 1. ovog clana, ortaci, clanovi i akcionari mogu podnijeti pisani zahtjev sudu da u vanparnicnom postupku izda nalog za postupanje na nacin iz stava 1. ovog clana.
Objavljivanje informacija

C lan 44. (1) Privredno društvo koje izdaje hartije od vrijednosti putem javne ponude objavljuje informacije sadržane u dokumentima utvrdenim zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (2) Privredno društvo informacije iz stava 1. ovog clana objavljuje u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti i propisima Komisije za hartije od vrijednosti.

Zabrane izbora

C lan 45. (1) Lica koja su osudena za odredena krivicna djela iz oblasti privrede i službene dužnosti u skladu sa posebnim zakonom, u vezi sa vršenjem svojih dužnosti u privrednom društvu, kao i lica koja su povrijedila odredbe ovog zakona o ogranicenjima placanja, ne mogu biti zastupnici, clanovi upravnog odbora, prokuristi, kao ni likvidacioni upravnici dok traju pravne posljedice osude. (2) Clanovi organa društva i sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, koji vrše funkciju nadzora u tom društvu i u sa njim povezanim društvima u smislu ovog zakona, ne mogu da budu clanovi organa koji vode poslove upravljanja i zastupanja društva.

Rješavanje sporova

C lan 46. (1) Sud sjedišta privrednog društva nadležan je za rješavanje sporova koji proizlaze iz ovog zakona, osim ako ovim zakonom nije drukcije odredeno. (2) U slucajevima utvrdenim ovim zakonom ili ako to proizlazi iz ovog zakona nadležni sud odlucuje u vanparnicnom postupku. (3) U slucajevima iz stava 2. ovog clana postupak je hitan i sud prvog stepena dužan je da donese odluku najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva, ako ovim zakonom nije drugacije propisano. (4) Žalba protiv odluke suda donesene u stvarima iz stava 2. ovog clana može se izjaviti u roku od osam dana od dana prijema odluke i ona ne zadržava izvršenje odluke. (5) Sud drugog stepena dužan je da odluci po žalbi u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

15

Zastarjelost

C lan 47. (1) Potraživanja ortaka, clanova i akcionara prema privrednom društvu, dok imaju to svojstvo, zastarijevaju u roku od šest mjeseci od dana saznanja za razlog podnošenja tužbe, a najkasnije u roku od tri godine od dana dospjelosti, ako zakonom za pojedina potraživanja nije drukcije uredeno. (2) Potraživanja povjerilaca privrednog društva prema ortacima, clanovima i akcionarima, zastarijevaju u roku od šest mjeseci od dana saznanja za razlog podnošenja tužbe, a najkasnije u roku od tri godine od dana prestanka društva ili od dana prestanka svojstva ortaka, clana i akcionara, ako zakonom za pojedina potraživanja nije odreden drugi rok zastarjelosti. (3) Odredbe st. 1. i 2. ovog clana primjenjuju se i na potraživanja privrednog društva prema ortacima, clanovima i akcionarima, kao i clanovima organa društva, zastupniku i likvidacionom upravniku, po osnovu tog svojstva.

Dio drugi
PRAVNE FORME PRIVREDNIH DRUŠTAVA
I - ORTA C KO DRUŠTVO
 1. Pojam i osnivanje Pojam i odgovornost

C lan 48. (1) Ortacko društvo u smislu ovog zakona jeste privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizickih i/ili pravnih lica u svojstvu ortaka društva radi obavljanja odredene djelatnosti pod zajednickim poslovnim imenom. (2) Ortacko društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom. (3) Ortaci ortackog društva odgovorni su solidarno za sve obaveze društva cjelokupnom svojom imovinom, ako sa povjeriocem nije drugacije ugovoreno. (4) Ako ugovor ortaka društva sadrži odredbu suprotnu stavu 3. ovog clana, ta odredba ugovora nema pravno dejstvo prema trecim licima.

Princip slobode ugovaranja

C lan 49. Ortaci ortackog društva mogu svoje medusobne odnose, kao i odnose sa ortackim društvom urediti slobodno, osim ako je zakonom drukcije uredeno.

Osniva c ki akt

C lan 50. (1) Osnivacki akt ortackog društva sadrži: a) puno ime i prebivalište svih fizickih lica ortaka i poslovno ime i sjedište pravnog lica svakog ortaka, b) poslovno ime i sjedište društva, v) djelatnost i g) oznacenje vrste i vrijednosti uloga ortaka. (2) Osnivacki akt ortackog društva može da sadrži i druge elemente od znacaja za društvo i ortake društva. (3) Izmjene i dopune osnivackog akta ortackog društva vrše se uz saglasnost svih ortaka

16

društva, ako tim aktom nije drugacije odredeno.

Ugovor ortaka društva

C lan 51. (1) Pored osnivackog akta, ortacko društvo može da ima i ugovor ortaka društva kojim se odreduje narocito poslovanje društva i upravljanje. (2) Ugovor ortaka ortackog društva ne prilaže se uz prijavu za registraciju. (3) Ugovor ortaka ortackog društva sacinjava se u pisanoj formi i potpisuje ga svaki ortak. (4) Ugovor ortaka ortackog društva, odnosno njegove izmjene i dopune imaju pravno dejstvo medu ortacima od dana kada ga potpišu svi ortaci, ako tim ugovorom nije drugacije odredeno.

Odnos izme d u osniva c kog akta i ugovora ortaka društva

C lan 52. U slucaju neuskladenosti izmedu osnivackog akta ortackog društva i ugovora ortaka ortackog društva, primjenjuje se osnivacki akt društva.

 1. Pravni odnosi izme d u ortaka i ortaka sa orta c kim društvom Ure d ivanje osniva c kim aktom i ugovorom ortaka društva

C lan 53. Pravni odnosi izmedu ortaka i ortaka sa ortackim društvom ureduju se osnivackim aktom i ugovorom ortaka društva, ako društvo ima takav ugovor.

Ulog

C lan 54. (1) Ulog ortaka u ortacko društvo može biti u novcu, stvarima i pravima, kao i u radu ili uslugama koji su izvršeni ili treba da budu izvršeni. (2) Ortaci ortackog društva ulažu uloge jednake vrijednosti.

Posljedice zakašnjenja unošenja uloga

C lan 55. (1) Ortak ortackog društva koji u imovinu društva ne unese svoj ulog u skladu sa osnivackim aktom društva, koji novac primljen za društvo ili drugu imovinu ne preda u odredenom roku društvu ili koji za sebe uzme novac ili drugu imovinu društva bez ovlašcenja, dužan je da društvu plati ugovorenu kamatu pocev od dana kada je bio dužan da uplati ili unese ulog, odnosno od dana kada je morao da preda novac ili drugu imovinu ili kada je uzeo novac ili drugu imovinu. (2) Odredba stava 1. ovog clana ne iskljucuje pravo ortackog društva i na naknadu druge štete.

Pove c anje i smanjenje uloga

C lan 56. (1) Ortak ortackog društva nije dužan da poveca ulog iznad iznosa odredenog osnivackim aktom niti je dužan da poveca ulog odreden osnivackim aktom radi pokrivanja gubitaka

17

društva. (2) Ortak ortackog društva ne može smanjiti svoj ulog bez saglasnosti svih ostalih ortaka.

Raspolaganje orta c kim udjelom me d u ortacima

C lan 57. Prenos udjela medu ortacima ortackog društva je slobodan.

Odlu c ivanje ortaka društva

C lan 58. (1) Odluke ortaka o pitanjima koja predstavljaju redovnu djelatnost ortackog društva donose se vecinom od ukupnog broja glasova ortaka. Saglasnost svih ortaka potrebna je za odluke o pitanjima koja su izvan redovne djelatnosti društva, kao i za odluke o prijemu novog ortaka društva. (2) Ortaci kod kojih postoji sukob interesa u smislu cl. 34. i 35. ovog zakona, u odnosu na odluku koja se donosi, ne ucestvuju u glasanju za donošenje takve odluke. (3) Ortaci ortackog društva donose odluke na sjednici, što važi i za ortake koji su ovlašceni za vodenje poslova.

Vo d enje poslova

C lan 59. (1) Ortak ortackog društva ima pravo i obavezu da vodi poslove društva (u daljem tekstu: vodenje poslova). (2) Ako je osnivackim aktom ortackog društva ili ugovorom ortaka društva odredeno da je vodenje poslova preneseno na jednog ili više ortaka društva, ostali ortaci društva nemaju pravo na vodenje poslova.

Vo d enje poslova od strane više ortaka

C lan 60. (1) Ako pravo na vodenje poslova imaju dva ili više ortaka ortackog društva, svaki od tih ortaka ima pravo da postupa samostalno, osim ako se najmanje jedan ortak usprotivi tom pravu. (2) Ako je osnivackim aktom ili ugovorom ortaka društva odredeno da ortaci društva ovlašceni za vodenje poslova mogu da postupaju samo zajedno, za svaki posao potrebna je saglasnost svih ortaka društva ovlašcenih za vodenje poslova, osim ako bi odgadanje donošenja te odluke prouzrokovalo štetu društvu. (3) Ako je osnivackim aktom ili ugovorom ortaka ortackog društva odredeno da je u slucaju vodenja poslova od više ortaka, svaki ortak ovlašcen za vodenje poslova dužan da postupa po instrukcijama drugih ortaka ovlašcenih za vodenje poslova, svaki ortak dužan je da obavijesti ostale ortake ovlašcene za vodenje poslova radi donošenja zajednicke odluke o pravnoj radnji ili poslu. (4) Ako ortak ovlašcen za vodenje poslova u skladu sa okolnostima smatra da instrukcije u smislu stava 3. ovog clana nisu primjerene, o tome obavještava druge ortake radi zajednickog odlucivanja, osim ako bi odgadanje odluke prouzrokovalo štetu društvu, kada može postupati samostalno, o cemu je dužan da bez odgadanja obavijesti ostale ortake.

18

Obim vo d enja poslova

C lan 61. (1) Vodenje poslova obuhvata ovlašcenje za obavljanje pravnih poslova i drugih radnji koje se redovno vrše pri obavljanju djelatnosti ortackog društva. (2) Pravni poslovi i druge radnje koje nisu obuhvacene ovlašcenjem iz stava 1. ovog clana mogu se obavljati samo uz saglasnost svih ortaka ortackog društva.

Prenos prava za vo d enje poslova

C lan 62. (1) Ortak ortackog društva ovlašcen za vodenje poslova može prenijeti pravo na vodenje poslova na trece lice, ako su s tim saglasni svi ortaci društva. (2) Ortak ortackog društva koji prenese pravo za vodenje poslova na trece lice koje nije ortak, odgovara za izbor lica na koje je prenio pravo za vodenje poslova i za radnje lica u izvršavanju tih poslova.

Otkazivanje vo d enja poslova

C lan 63. (1) Ortak ortackog društva može odustati od vodenja poslova u otkaznom roku koji je odreden osnivackim aktom ili ugovorom ortaka društva, ako za to postoji opravdan razlog, što cijene ostali ortaci. (2) Ništava je odredba osnivackog akta ili ugovora ortaka društva kojom se ortak unaprijed odrice od prava na vodenje poslova. (3) Ako postoji opravdan razlog za hitno odustajanje od vodenja poslova, ortak može od tog ovlašcenja da odustane i u kracem otkaznom roku od roka iz stava 1. ovog clana. (4) Ortak ortackog društva ovlašcen za vodenje poslova, pisanim putem blagovremeno obavještava sve ostale ortake društva o namjeri da odustane od vodenja poslova, radi omogucavanja kontinuiteta nezavršenih poslova od ostalih ortaka ovlašcenih za vodenje poslova. (5) Ako se ortak ortackog društva odrekne ovlašcenja za vodenje poslova suprotno st. 1. i

 1. ovog clana, dužan je da ortackom društvu nadoknadi time prouzrokovanu štetu.
Oduzimanje ovlaš c enja za vo d enje poslova

C lan 64. Ovlašcenje za vodenje poslova može se odlukom nadležnog suda oduzeti po tužbi društva ili preostalih ortaka društva, ako se utvrdi da ortak nije sposoban da vodi poslove društva ili da cini težu povredu dužnosti vodenja poslova.

Pravo na naknadu troškova

C lan 65. (1) Ortak ortackog društva ima pravo na naknadu svih troškova koje je imao u vodenju poslova društva i koji su s obzirom na okolnosti bili neophodni. (2) Troškovi iz stava 1. ovog clana padaju na teret ortackog društva.

19

Dobit i gubitak

C lan 66. (1) Na kraju poslovne godine ortaci usvajaju finansijski izvještaj kojim se utvrduje dobit i gubitak ortackog društva i ucešce svakog ortaka u dobiti i gubitku. (2) Dobit ortackog društva raspodjeljuje se ortacima na jednake dijelove. (3) Gubitak ortackog društva raspodjeljuje se na ortake društva na jednake dijelove. (4) Dio dobiti koji pripada ortaku ortackog društva u dobiti ortackog društva isplacuje se najkasnije u roku od tri mjeseca od dana usvajanja finansijskog izvještaja. (5) Ako osnivacki akt ortackog društva sadrži odredbu kojom se odreduje samo udio u dobiti ili samo udio u gubitku, smatra se da se ona odnosi i na dobit i na gubitak.

Primjenljivost

C lan 67. Odredbe cl. 54. do 66. ovog zakona primjenjuju se ako osnivackim aktom ili ugovorom ortaka ortackog društva nije drugacije odredeno.

 1. Pravni odnosi društva i ortaka prema tre c im licima Pravo na zastupanje

C lan 68. (1) Ovlašcenje za zastupanje ortackog društva ima svaki ortak, ako osnivackim aktom društva nije drugacije odredeno. (2) Ako su dva ili više ortaka ovlašceni da zastupaju ortacko društvo, svaki od ortaka ovlašcen je da postupa samostalno, ako osnivackim aktom nije drugacije odredeno. (3) Osnivackim aktom društva može se odrediti da ortaci društva mogu zastupati društvo samo zajedno. (4) Ako su ortaci ortackog društva, u skladu sa osnivackim aktom ovlašceni za zajednicko zastupanje, mogu da ovlaste jednog ili više ortaka ovlašcenih za zajednicko zastupanje da preduzimaju odredene poslove ili odredene vrste poslova, a izjava volje trecih lica ucinjena jednom od ortaka ovlašcenih da zajedno zastupaju društvo, smatra se da je ucinjena ortackom društvu. (5) Osnivackim aktom ortackog društva može se odrediti da ortaci društva mogu zastupati društvo samo zajedno sa prokuristom kada se primjenjuje odredba stava 4. ovog clana. (6) Podaci o ortacima koji zastupaju ortacko društvo, o promjeni lica ovlašcenih za zastupanje ili odredivanje novih ortaka za zastupanje ortackog društva, kao i promjene obima ovlašcenja ortaka koji zastupaju ortacko društvo, registruju se u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata.

Otkazivanje ovlaš c enja za zastupanje

C lan 69. (1) Ortak ortackog društva ovlašcen za zastupanje može otkazati ovlašcenje za zastupanje u otkaznom roku koji je odreden osnivackim aktom ili ugovorom ortaka društva, ako za to postoji opravdan razlog što cijene ostali ortaci. (2) Ništava je odredba osnivackog akta ili ugovora ortaka društva kojom se ortak unaprijed odrice ovlašcenja za zastupanje. (3) Ako postoji opravdan razlog za hitno odustajanje od zastupanja, ortak može od zastupanja da odustane i u kracem otkaznom roku od roka iz stava 1. ovog clana.

20

(4) Ortak ortackog društva ovlašcen za zastupanje pisanim putem blagovremeno obavještava sve ostale ortake društva o namjeri da odustane od zastupanja radi omogucavanja kontinuiteta nezavršenih poslova od ostalih ortaka ovlašcenih za zastupanje. (5) Ako se ortak ortackog društva odrekne ovlašcenja za zastupanje suprotno st. 1. i 3. ovog clana dužan je da ortackom društvu nadoknadi time prouzrokovanu štetu.

Oduzimanje ovlaš c enja za zastupanje

C lan 70. Ovlašcenje za zastupanje može se oduzeti odlukom nadležnog suda ako osnivackim aktom ortackog društva nije drugacije odredeno, po tužbi društva ili preostalih ortaka društva, ako se utvrdi da ortak nije sposoban da zastupa društvo ili da cini težu povredu dužnosti zastupanja.

Prigovori i preboj (kompenzacija)

C lan 71. (1) Ortak ortackog društva prema trecim licima može podnijeti licne prigovore, ali i prigovore koje može istaci i društvo prema tim licima. (2) Potraživanja treceg lica od ortaka ortackog društva ne mogu se prebijati sa potraživanjima ortaka prema društvu.

Odgovornost novog ortaka

C lan 72. (1) Lice koje nakon osnivanja društva stekne svojstvo ortaka odgovara za obaveze društva kao i postojeci ortaci, ukljucujuci i obaveze nastale prije njegovog pristupanja društvu. (2) Odredbe ugovora ortaka društva koje nisu u skladu sa stavom 1. ovog clana nemaju pravno dejstvo prema trecim licima, osim ako se trece lice ne saglasi sa tim.

 1. Orta c ki udio Prenos udjela tre c im licima

C lan 73. (1) Ortak ortackog društva može prenijeti svoj udio trecem licu samo uz saglasnost ostalih ortaka. (2) U slucaju prenosa udjela trecem licu ostali ortaci ortackog društva imaju pravo preceg sticanja tog udjela. (3) Ako ortaci ortackog društva ne daju saglasnost na prenos udjela trecem licu, a ne iskoriste pravo preceg sticanja, ortak društva može prenijeti svoj udio trecem licu i bez te saglasnosti. (4) Davanje u zalog udjela ortaka ortackog društva smatra se prenosom udjela u smislu st.

 1. do 3. ovog clana. (5) Prenos udjela na nasljednike i pravne sljedbenike ne smatra se prenosom udjela trecem licu u smislu st. 1. do 3. ovog clana. (6) Prenos udjela trecim licima može se osnivackim aktom ili ugovorom ortaka društva drugacije odrediti.

21

Odgovornost prilikom prenosa udjela

C lan 74. (1) U svim slucajevima prenosa udjela, prenosilac udjela i sticalac prenesenog udjela odgovaraju solidarno prema društvu za sve obaveze prenosioca udjela prema društvu, u trenutku prenosa, osim ako se ortaci ne sporazumiju drugacije. (2) Zahtjevi od ortackog društva ili u ime ortackog društva iz stava 1. ovog clana zastarijevaju u roku od tri godine od registracije prenosa udjela. (3) Odredba stava 2. ovog clana primjenjuje se i na druge zahtjeve od ortackog društva ili u ime njega protiv lica koje je prestalo da bude ortak.

 1. Prestanak orta c kog društva i istupanje ortaka Razlozi prestanka

C lan 75. (1) Ortacko društvo prestaje: a) istekom vremena na koje je osnovano ili ispunjenjem cilja osnivanja, b) odlukom ortaka o prestanku, v) neobavljanjem poslova neprekidno u periodu od dvije godine, g) sudskom odlukom o prestanku i d) nastupanjem bilo kojeg drugog dogadaja odredenog osnivackim aktom ili ugovorom ortaka društva koji ima za posljedicu prestanak društva. (2) Ako osnivackim aktom ili ugovorom ortaka društva nije drugacije odredeno, svojstvo ortaka u ortackom društvu prestaje u slucaju: a) smrti ortaka, b) otvaranja stecaja nad nekim od ortaka, v) otkaza nekog ortaka, g) donošenja odluke ortaka u skladu sa osnivackim aktom, ugovorom ortaka društva i ovim zakonom i d) u drugim slucajevima odredenim osnivackim aktom ili ugovorom ortaka društva.

Pre c utno produženje

C lan 76. Ako je ortacko društvo osnovano na odredeno vrijeme ili za ispunjenje odredenog cilja, a istekom tog vremena ili ispunjenjem cilja osnivanja nastavi da posluje, smatra se da je društvo precutno dobilo saglasnost svih ortaka da je osnovano na neodredeno vrijeme.

Otkaz i povla c enje ortaka

C lan 77. (1) Ortak ortackog društva može da se povuce dobrovoljno iz društva, podnošenjem pisanog otkaza. (2) Pisani otkaz iz stava 1. ovog clana podnosi se najmanje šest mjeseci prije isteka poslovne godine, osim ako je osnivackim aktom drugacije odredeno. (3) Pravo ortaka iz stava 1. ovog clana ne može se ograniciti niti iskljuciti.

22

Sudska odluka o prestanku društva

C lan 78. (1) Po tužbi nekog od ortaka ortackog društva, sud donosi odluku da društvo prestaje kada za to postoji opravdan razlog. (2) Opravdan razlog u smislu stava 1. ovog clana postoji ako sud nade da: a) ortak društva, sa namjerom ili grubom nepažnjom povrijedi svoju dužnost koja je u smislu ovog zakona, osnivackog akta ili ugovora ortaka društva od uticaja na poslovanje društva, b) je ispunjenje takve dužnosti fakticki nemoguce i v) nije moguce da društvo drugacije nastavi poslovanje, a da to poslovanje bude u skladu sa ovim zakonom, osnivackim aktom ili ugovorom ortaka društva. (3) Ništav je sporazum kojim se iskljucuje ili ogranicava pravo ortaka na podnošenje tužbe iz stava 1. ovog clana. (4) Tužba iz stava 1. ovog clana podnosi se protiv ortackog društva i svih drugih ortaka kod nadležnog suda. (5) Umjesto odluke o prestanku ortackog društva u skladu sa st. 1. do 4. ovog clana, sud može, ako se u tom smislu preinaci tužbeni zahtjev, da iskljuci ortaka društva u skladu sa clanom 79. ovog zakona.

Isklju c enje ortaka

C lan 79. (1) Na iskljucenje ortaka ortackog društva primjenjuju se odredbe ovog zakona o iskljucenju clana društva s ogranicenom odgovornošcu. (2) Odluku o iskljucenju ortaka ortackog društva donose preostali ortaci u skladu sa clanom 58. ovog zakona.

Posljedice istupanja ortaka iz društva

C lan 80. (1) Udio ortaka koji istupi iz ortackog društva raspodjeljuje se ostalim ortacima društva na jednake dijelove. (2) Ortaci koji ostaju u društvu dužni su da isplate ortaku koji istupa iz ortackog društva u novcu ono što bi on primio na osnovu obracuna koji bi se napravio kada bi u vrijeme njegovog istupanja društvo prestalo da postoji, ne uzimajuci u obzir tekuce nezavršene poslove. (3) Ako vrijednost imovine ortackog društva nije dovoljna za to da se pokriju obaveze društva, ortak koji istupa iz društva placa društvu dio nepokrivenog iznosa srazmjerno njegovom ucešcu u gubitku društva. (4) Odredbe st. 1. do 3. ovog clana primjenjuju se ako osnivackim aktom ili ugovorom ortaka ortackog društva nije drugacije odredeno.

U c eš c e ortaka koji je istupio iz društva u nezavršenim poslovima

C lan 81. Ortak ortackog društva koji istupa iz društva, ucestvuje u dobiti i gubitku iz poslova koji u vrijeme njegovog istupanja još nisu bili završeni sa stanjem na dan njegovog istupanja, ako osnivackim aktom ili ugovorom ortaka društva nije drugacije odredeno.

23

Postupak u slu c aju kad ostane jedan ortak

C lan 82. (1) Ako iz bilo kog razloga ostane jedan ortak ortackog društva, taj ortak je dužan da preduzme sve neophodne mjere da uskladi poslovanje društva uslovima propisanim ovim zakonom ili da nastavi poslovanje kao preduzetnik, najkasnije u roku od 90 dana od dana kada je ostao jedini ortak društva. (2) Ako u roku iz stava 1. ovog clana jedini ortak ortackog društva ne uskladi svoj položaj sa odredbama ovog zakona, ortacko društvo prestaje likvidacijom.

Nastavljanje društva sa nasljednicima

C lan 83. (1) Ortacko društvo nastavlja da posluje sa nasljednicima preminulog ortaka, ako je tako odredeno osnivackim aktom i uz saglasnost nasljednika. (2) Nasljednici mogu izvršavati svoja prava u skladu sa stavom 1. ovog clana od dana saznanja za nasljedivanje ili od dana imenovanja zastupnika nasljedniku koji nema poslovnu sposobnost, zavisno od okolnosti slucaja.

Registracija prestanka društva

C lan 84. (1) Preostali ortaci ovlašceni za zastupanje ortackog društva prijavljuju prestanak društva i istupanje ortaka iz društva, radi registracije i objavljivanja. (2) U slucaju prestanka sudskom odlukom, sud po službenoj dužnosti prijavljuje registru prestanak ortackog društva.

II - KOMANDITNO DRUŠTVO
 1. Pojam i osnivanje Pojam i odgovornost

C lan 85. (1) Komanditno društvo, u smislu ovog zakona, jeste privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizickih i / ili pravnih lica u svojstvu ortaka, radi obavljanja odredene djelatnosti, pod zajednickim poslovnim imenom, od kojih najmanje jedno lice odgovara neograniceno za njegove obaveze (komplementar), a najmanje jedno lice snosi rizik do visine svog ugovorenog uloga (komanditor). (2) Komanditno društvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom imovinom.

Primjena odredaba o orta c kom društvu

C lan 86. (1) Na komanditno društvo primjenjuju se odredbe ovog zakona o ortackom društvu, ako ovim zakonom nije drugacije uredeno. (2) Komplementari imaju status ortaka ortackog društva, ako ovim zakonom nije drugacije uredeno.

24

Osniva c ki akt

C lan 87. (1) Osnivacki akt komanditnog društva sadrži narocito: a) puno ime i prebivalište svakog fizickog lica i poslovno ime i sjedište pravnog lica komplementara i komanditora, kao i oznacenje svojstva ortaka, b) poslovno ime i sjedište društva, v) oznacenje vrste i vrijednosti uloga svakog osnivaca i g) djelatnost. (2) Osnivacki akt komanditnog društva može da sadrži i druge elemente od znacaja za društvo i komplementare.

Izmjena osniva c kog akta

C lan 88. (1) Osnivacki akt komanditnog društva mijenja se saglasnošcu svih komplementara i komanditora društva, ako tim aktom nije drugacije odredeno. (2) Izmjene osnivackog akta komanditnog društva kojima se povecavaju obaveze ortaka društva odredene tim aktom ili kojima se odreduju nove obaveze ortaka društva, vrše se uz saglasnost ortaka društva na koje se te izmjene odnose.

Ugovor ortaka društva

C lan 89. (1) Pored osnivackog akta, komanditno društvo može imati i ugovor ortaka društva kojim se odreduje poslovanje društva i upravljanje. (2) Ugovor ortaka komanditnog društva ne prilaže se uz prijavu za registraciju. (3) Ugovor ortaka komanditnog društva sacinjava se u pisanoj formi i potpisuju ga svi ortaci. (4) Ugovor ortaka komanditnog društva i promjene ugovora imaju pravno dejstvo medu ortacima danom potpisivanja svih ortaka, ako tim ugovorom nije drugacije odredeno.

Odnos izme d u osniva c kog akta i ugovora ortaka i društva

C lan 90. U slucaju neuskladenosti izmedu osnivackog akta komanditnog društva i ugovora ortaka društva, primjenjuje se osnivacki akt.

 1. Pravni odnosi me d u ortacima i izme d u ortaka društva Ulog

C lan 91. (1) Ulog komanditora u komanditno društvo može biti novcani i nenovcani, ukljucujuci i izvršeni rad i usluge u komanditnom društvu. (2) Komanditor u komanditno društvo unosi cijeli ugovoreni ulog prije sticanja svojstva komanditora.

25

Prenos udjela

C lan 92. (1) Komplementar komanditnog društva ne može prenijeti cijeli udjel ili dio svog udjela bez saglasnosti svih komanditora i komplementara. (2) Komanditor komanditnog društva može prenijeti dio svog udjela ili cijeli svoj udio prodajom, poklonom, nasljedem ili na drugi nacin.

Dobit i gubitak

C lan 93. Komanditori i komplementari ucestvuju u diobi dobiti i snošenju gubitka društva srazmjerno procentu udjela u društvu.

Primjenljivost

C lan 94. Odredbe cl. 91. do 93. ovog zakona primjenjuju se ako osnivackim aktom ili ugovorom ortaka društva nije drugacije odredeno.

Vo d enje poslova društva

C lan 95. (1) Jedan ili više komplementara vode poslove komanditnog društva. (2) Komanditor ne može vršiti vodenje poslova društva.

 1. Pravni odnosi komanditnog društva i ortaka prema tre c im licima Zastupanje

C lan 96. Komanditor ne može da zastupa komanditno društvo prema trecim licima.

Slu c ajevi odgovornosti komanditora kao komplementara

C lan 97. (1) Komanditor odgovara, kao i komplementar prema trecim licima ako je njegovo ime uz njegovu saglasnost uneseno u poslovno ime komanditnog društva. (2) Komanditor odgovara, kao i komplementar ako postupa suprotno zabrani iz clana 95. stav 2. ovog zakona.

 1. Promjene u c lanstvu i status društva Okon c anje statusa ortaka i promjena pravne forme

C lan 98. (1) Komanditno društvo ne prestaje u slucaju smrti komanditora, kao ni u slucaju prestanka komanditora koji nije fizicko lice. (2) Ako iz komanditnog društva istupe svi komplementari a novi komplementari nisu primljeni u roku od 90 dana od dana istupanja posljednjeg komplementara, komanditori mogu u daljem roku od 90 dana donijeti jednoglasno odluku o promjeni pravne forme u društvo s ogranicenom odgovornošcu ili akcionarsko društvo, u skladu sa ovim zakonom.

26

(3) Ako komanditori komanditnog društva ne postupe na nacin i u roku iz stava 2. ovog clana, komanditno društvo prestaje likvidacijom, u skladu sa ovim zakonom. (4) Ako iz komanditnog društva istupe svi komanditori, komanditno društvo može u skladu sa stavom 2. ovog clana nastaviti da posluje kao ortacko društvo ili kao preduzetnik. (5) Promjene iz st. 1. do 4. ovog clana registruju se i objavljuju u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata.

III - DRUŠTVO SA OGRANI C ENOM ODGOVORNOŠ C U
 1. Osnovna na c ela Pojam i odgovornost

C lan 99. (1) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu u smislu ovog zakona jeste privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i / ili fizickih lica, u svojstvu clanova društva, radi obavljanja odredene djelatnosti pod zajednickim poslovnim imenom. (2) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom. (3) Clan društva sa ogranicenom odgovornošcu ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunesenog uloga u imovinu društva. (4) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu može imati najviše 50 clanova. (5) Ako se broj clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu poveca iznad broja clanova iz stava 4. ovog clana, ali ne više od 100 clanova, i ako se taj broj održi u periodu dužem od godinu dana, to društvo mijenja pravnu formu u formu zatvorenog akcionarskog društva.

Na c elo slobode ugovaranja

C lan 100. Clanovi društva sa ogranicenom odgovornošcu svoje medusobne odnose u društvu, kao i odnose sa društvom, ureduju slobodno ako ovim zakonom nije drugacije uredeno.

 1. Osniva c ki akt i ugovor c lanova društva Osniva c ki akt

C lan 101. (1) Osnivacki akt društva sa ogranicenom odgovornošcu sadrži: a) puno ime i prebivalište svakog fizickog lica i poslovno ime i sjedište svakog pravnog lica clana društva, b) poslovno ime i sjedište društva, v) djelatnost, g) iznos osnovnog kapitala i iznos, vrstu i vrijednost uloga svakog osnivaca i opis vrste i vrijednost nenovcanog uloga, d) nacin i vrijeme unošenja nenovcanih uloga, odnosno vrijeme uplate novcanih uloga, d) ukupan iznos troškova osnivanja, odnosno procijenjeni iznos svih troškova placenih od društva ili zaracunatih društvu u vezi sa osnivanjem, a po potrebi i troškove prije nego što je utvrdeno da društvo ispunjava uslove za pocetak poslovanja i e) odobrene posebne pogodnosti bilo kom licu koje je ucestvovalo u osnivanju društva ili u poslovima prije osnivanja društva ili utvrdivanja ispunjenosti uslova za pocetak poslovanja. (2) Osnivacki akt društva sa ogranicenom odgovornošcu može sadržati i druge odredbe, ukljucujuci i odredbe koje može sadržati i ugovor clanova društva.

27

Ugovor c lanova društva

C lan 102. (1) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu, pored osnivackog akta, može da ima i ugovor clanova društva kojim se ureduje narocito poslovanje društva i upravljanje. Ugovor clanova društva sacinjava se u pisanoj formi i sadrži odredbe o: a) obavezama clanova društva na dodatne uloge pored osnovnih uloga, kao i o posebnim naknadama i posljedicama u slucaju neispunjenja takvih obaveza, b) posebnim uslovima i nacinu prenosa udjela clanova društva koji se razlikuje od nacina uredenog ovim zakonom, v) nacinu za ostvarivanje prava glasa clanova društva ili prava na dividendu (jednako pravo, pravo u skladu sa udjelom u osnovnom kapitalu društva ili pravo utvrdeno na neki drugi nacin) i g) postupku odlucivanja, ukljucujuci i postupak za odlucivanje u slucaju blokade odlucivanja medu clanovima društva. (2) Ugovor clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu ne dostavlja se uz prijavu za registraciju. (3) Ugovor clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu, kao i njegove izmjene i dopune, proizvode pravno dejstvo danom potpisivanja od svih clanova društva, ako ugovorom nije drugacije odredeno.

Odnos osniva c kog akta i ugovora

C lan 103. U slucaju neuskladenosti izmedu osnivackog akta društva sa ogranicenom odgovornošcu i ugovora clanova društva primjenjuje se osnivacki akt društva.

 1. Troškovi Troškovi osnivanja

C lan 104. (1) Osnivackim aktom društva sa ogranicenom odgovornošcu može se odrediti da troškove osnivanja društva snosi društvo ili osnivaci. (2) Ako osnivackim aktom društva sa ogranicenom odgovornošcu nije drugacije odredeno, troškove osnivanja društva snose osnivaci. (3) Ako je osnivackim aktom društva sa ogranicenom odgovornošcu odredeno da troškove osnivanja snosi društvo, ti troškovi nadoknaduju se osnivacima do iznosa navedenog u osnivackom aktu.

 1. Osnovne obaveze c lanova 4.1. Obaveza u vezi sa ulogom Vrste uloga

C lan 105. (1) Ulog u društvo sa ogranicenom odgovornošcu može biti novcani ili nenovcani, ukljucujuci i izvršeni rad i pružene usluge društvu. (2) Ulozi clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu ne moraju biti jednake vrijednosti. (3) Ulozi u društvo sa ogranicenom odgovornošcu, novcani ili nenovcani, ulažu se u

28

društvo u skladu sa osnivackim aktom društva.

4.2. Dodatni ulozi
Osnov

C lan 106. (1) Clanovi društva sa ogranicenom odgovornošcu mogu donijeti odluku o ulaganju dodatnih uloga ako je to odredeno osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva. (2) Dodatni ulozi clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu srazmjerni su udjelima, ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije drugacije odredeno. (3) Ako clan društva sa ogranicenom odgovornošcu ne unese dodatni ulog u skladu sa stavom 2. ovog clana, ostali clanovi obavezni su da uplate taj dio srazmjerno svojim udjelima, ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije drugacije odredeno. (4) Osnivackim aktom društva sa ogranicenom odgovornošcu može se odrediti da je clan društva koji ne izvrši obaveze iz st. 1. i 2. ovog clana odgovoran ostalim clanovima i društvu za prouzrokovanu štetu.

 1. Osnovni kapital Minimalni osnovni kapital
C lan 107.
(1) Nov c ani dio osnovnog kapitala društva sa ograni c enom odgovornoš c u iznosi
najmanje 1 KM i upla c uje se na privremeni ra c un do registracije društva.
(2) (2) Posebnim zakonom za osnivanje finansijskih i osiguravajucih organizacija i
privrednih društava koja obavljaju zakonom odredene djelatnosti kao društva sa
ogranicenom odgovornošcu može se odrediti veci minimalni osnovni kapital.
Pove c anje i smanjenje osnovnog kapitala

C lan 108. (1) Osnovni kapital društva sa ogranicenom odgovornošcu može se odlukom skupštine clanova povecati novim ulozima clanova, koji mogu biti novcani ili nenovcani ili pretvaranjem raspoloživih rezervi za ove namjene u osnovni kapital. (2) Pove c anje osnovnog kapitala društva sa ograni c enom odgovornoš c u može se vršiti i pretvaranjem potraživanja u udio, odnosno pretvaranjem poreskog duga, u skladu sa posebnim zakonom kojim se ure d uje pitanje izmirenja poreskog duga. (3) Pove c anje osnovnog kapitala po jednom ili oba osnova is stava 2. ovog c lana, može se u toku godine izvršiti najviše do polovine osnovnog kapitala društva koji postoji u trenutku donošenja odluke skupštine c lanova društva, odnosno u trenutku pokretanja postupka izmirenja poreskog duga, njegovim pretvaranjem u udio. (4) Osnovni kapital društva sa ogranicenom odgovornošcu može se smanjiti odlukom skupštine clanova, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala. (5) Smanjenje osnovnog kapitala društva sa ogranicenom odgovornošcu po jednom osnovu može se izvršiti istovremeno sa povecanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom. (6) Registracija povecanja iz sredstava društva i smanjenja osnovnog kapitala društva sa ogranicenom odgovornošcu vrši se jednom godišnje i to u roku od 30 dana od dana održavanja godišnje skupštine clanova društva.

29

Primjena

C lan 109. Odredbe ovog zakona o otvorenom akcionarskom društvu koje se odnose na održavanje osnovnog kapitala, rezerve, povecanje i smanjenje osnovnog kapitala, kao i održavanje skupštine akcionara shodno se primjenjuju i na održavanje, povecanje i smanjenje osnovnog kapitala i održavanje skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu u slucaju gubitka.

 1. Udjeli Princip jedan udio jedan c lan

C lan 110. (1) Clan društva sa ogranicenom odgovornošcu stice udio u osnovnom kapitalu društva srazmjerno vrijednosti uloga. (2) Clan društva sa ogranicenom odgovornošcu može imati jedan udio u društvu. (3) Ako clan društva sa ogranicenom odgovornošcu stekne jedan ili više udjela, ti udjeli se spajaju sa postojecim udjelom i zajedno cine jedan udio.

Prava glasa i imovinska prava po osnovu udjela

C lan 111. Pravo glasa clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu, kao i imovinska prava prema društvu, ukljucujuci i ucešce u dobiti i raspodjeli likvidacionog viška, srazmjerni su udjelima clanova u ukupno uplacenom osnovnom kapitalu društva u vrijeme ostvarivanja tih prava, ako osnivackim aktom nije drugacije odredeno.

Pravna priroda

C lan 112. (1) Udjeli društva sa ogranicenom odgovornošcu nisu hartije od vrijednosti. (2) Udjeli društva sa ogranicenom odgovornošcu ne mogu se sticati, niti se njima može raspolagati upucivanjem javne ponude. (3) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu izdaje svakom clanu društva potvrdu kao dokaz clanstva i njegovog udjela, ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije drugacije odredeno.

Suvlasništvo udjela

C lan 113. (1) Udio može pripadati jednom licu ili vecem broju lica (u daljem tekstu: suvlasnici udjela). Suvlasnici udjela se u odnosu na društvo s ogranicenom odgovornošcu smatraju jednim clanom, a u knjigu udjela upisuje se puno ime i adresa svakog suvlasnika udjela. (2) Suvlasnici udjela u društvu sa ogranicenom odgovornošcu svoja prava glasa i druga prava ostvaruju preko jednog zajednickog punomocnika, ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije drugacije odredeno. U slucaju postojanja zajednickog punomocnika suvlasnici udjela u društvu sa ogranicenom odgovornošcu dužni su da ga identifikuju radi upisa u knjigu udjela. (3) Obavještenje koje društvo sa ogranicenom odgovornošcu uputi zajednickom punomocniku iz stava 2. ovog clana smatra se da je dato svim suvlasnicima udjela. Ako

30

suvlasnici udjela propuste da identifikuju zajednickog punomocnika, obavještenje dato od društva bilo kom suvlasniku smatra se da je dato svim suvlasnicima. (4) Suvlasnici udjela solidarno odgovaraju društvu sa ogranicenom odgovornošcu za sve obaveze prema društvu koje se ticu njihovog udjela. (5) Pravne radnje društva sa ogranicenom odgovornošcu prema jednom suvlasniku udjela imaju dejstvo prema svim suvlasnicima tog udjela.

Knjiga udjela

C lan 114. (1) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu dužno je da knjigu udjela drži u svom sjedištu. (2) U knjigu udjela iz stava 1. ovog clana upisuju se: ime i prebivalište, odnosno poslovno ime; sjedište i poreski identifikacioni broj svakog clana društva, odnosno svakog suvlasnika i njihovog zajednickog punomocnika; iznos ugovorenog i uplacenog uloga i eventualne sporedne cinidbe i dopunski ulozi pored osnovnog uloga; opterecenja udjela; broj ili procenat glasova svakog udjela; podjele i svi prenosi udjela ukljucujuci i vrijeme prenosa i ime prenosioca i sticaoca, kao i sve eventualne promjene ovih podataka. (3) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu podnosi registru, u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata, prijavu i dokumenta za svaku promjenu podataka upisanih u knjizi udjela, radi registracije i objavljivanja. (4) Clanovi društva sa ogranicenom odgovornošcu imaju pravo uvida u knjigu udjela i pravo na kopije. (5) Direktor ili clanovi upravnog odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu odgovaraju društvu za tacnost podataka u knjizi udjela, u skladu sa ovim zakonom.

Zna c aj upisa u knjigu udjela

C lan 115. (1) U odnosu na društvo sa ogranicenom odgovornošcu, clan društva je lice koje je kao takvo upisano u knjigu udjela, a u odnosu na treca lica clan društva je lice koje je kao takvo registrovano. (2) Smatra se da je clan društva upisan u knjigu udjela danom podnošenja prijave za upis u registar, koja sadrži sve podatke koji se upisuju u knjigu udjela, bez obzira na to kada je upis stvarno izvršen.

Pojam i sticanje sopstvenih udjela

C lan 116. (1) Sopstvenim udjelom društva sa ogranicenom odgovornošcu u smislu ovog zakona smatra se udio koji društvo stekne od svojih clanova. (2) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu ne može upisivati sopstvene udjele, direktno ili indirektno, preko treceg lica koje ih stice za racun društva. (3) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu može od svojih clanova sticati sopstvene udjele koji su u cjelini uplaceni, kao i udjele koji nisu u cjelini uplaceni. (4) Udjeli iz stava 3. ovog clana mogu se steci kupovinom od clanova društva po osnovu prinudnog prestanka svojstva clana društva ili po drugom osnovu. (5) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu ne može sticati sopstvene udjele suprotno odredbama ovog zakona o ogranicenju placanja. (6) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu po osnovu sopstvenih udjela nema pravo glasa niti se ti udjeli racunaju u kvorum glasova niti daju pravo na dividendu.

31

(7) Steceni sopstveni udjeli ili dijelovi udjela društva sa ogranicenom odgovornošcu kojima se ne raspolaže u roku od godinu dana od dana sticanja, poništavaju se.

Uzimanje udjela u zalog

C lan 117. (1) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu može udjele uzeti u zalog, ako je ukupni iznos potraživanja obezbijedenih zalogom udjela niži od vrijednosti udjela, odnosno vrijednosti uplacenog udjela. (2) Na uzimanje udjela clana društva sa ogranicenom odgovornošcu u zalog od samog društva ili od lica koje djeluje u svoje ime a za racun društva, primjenjuju se odredbe ovog zakona o sticanju sopstvenih udjela.

Kredit društva za sticanje njegovih udjela

C lan 118. (1) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu ne može direktno ili indirektno pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udjela. (2) Odredba stava 1. ovog clana ne odnosi se na tekuce pravne poslove finansijskih organizacija, kao ni na davanje avansa ili kredita ili pružanja obezbjedenja od društva sa ogranicenom odgovornošcu za sticanje udjela društva od zaposlenih u društvu ili u povezanim društvima. (3) Raspolaganja iz stava 2. ovog clana mogu se vršiti samo u okviru ogranicenja placanja propisanih ovim zakonom.

Povla c enje i poništenje udjela

C lan 119. (1) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu može povuci i poništiti udjele u slucajevima odredenim osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva. (2) Odluku o povlacenju i poništenju udjela donosi skupština clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu, ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije drugacije odredeno. (3) Odluka skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu o povlacenju i poništenju udjela sadrži: osnov povlacenja i poništenja, iznos koji se placa clanu ciji je udio povucen i poništen i dejstvo poništenja na osnovni kapital društva. (4) Odluka iz stava 2. ovog clana unosi se u knjigu odluka. (5) Clan društva sa ogranicenom odgovornošcu ciji je udio povucen i poništen gubi prava i obaveze koje je imao po osnovu tog udjela.

 1. Osnovna prava c lanova društva 7.1. Pravo raspolaganja udjelom Osloba d anje ograni c enja prenosa

C lan 120. Udio clana društva sa ogranicenom odgovornošcu može se slobodno prenositi, ako ovim zakonom, osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije drugacije uredeno, i to: a) drugom clanu društva ili društvu, b) supružniku prenosioca, bratu, sestri, pretku, potomku ili supružniku potomka, v) zakonskom zastupniku ili nasljedniku clana društva nakon njegove smrti i

32

g) statusnom promjenom u skladu sa ovim zakonom.

Pravo pre c eg sticanja udjela društva

C lan 121. (1) Clan društva sa ogranicenom odgovornošcu prije nego što ponudi svoj udio ili dio udjela trecem licu koje nije lice iz clana 120. ovog zakona, dužan je da taj udio ili dio udjela ponudi društvu. (2) Ako društvo ne iskoristi pravo preceg sticanja u roku odredenom osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva, o cemu odluku donosi skupština clanova društva, ponuda se dostavlja drugim clanovima društva, u skladu sa osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva. (3) Ako društvo sa ogranicenom odgovornošcu, odnosno clanovi društva ne obavijeste clana društva koji prodaje udio o odluci u roku utvrdenom osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva, smatra se da je ponuda odbijena. (4) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu, odnosno clanovi društva mogu dati protivponudu clanu društva koji nudi prodaju udjela, a clan mora dati društvu, odnosno clanovima društva pisano obavještenje o prihvatanju protivponude u roku od deset dana od dana prijema protivponude, a ako clan društva koji nudi prodaju udjela ne odgovori u tom roku, smatra se da je protivponuda odbijena. (5) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu koje prihvati ponudu za sticanje udjela clana društva, može raspodijeliti dio ili cio steceni udio jednom ili vecem broju clanova društva ako svi clanovi društva koji su glasali za sticanje udjela odobre takvu raspodjelu. Ako društvo sa ogranicenom odgovornošcu ne može zbog ogranicenja placanja odredenih ovim zakonom da izvrši sticanje udjela clana društva, clanovi društva koji su glasali za kupovinu udjela obavezni su da kupe udio srazmjerno svom udjelu u osnovnom kapitalu društva. (6) Ako je ponuda clana društva sa ogranicenom odgovornošcu društvu, odnosno clanovima društva za sticanje udjela odbijena, taj clan društva može prenijeti svoj udio ili dio ponudenog udjela trecem licu po cijeni i u skladu sa drugim uslovima svoje ponude društvu, odnosno clanovima društva ili po višoj cijeni, u roku od 60 dana od dana obavještenja o odbijanju njegove ponude od društva i clanova društva, odnosno od dana isticanja roka za obavještavanje o odluci skupštine clanova društva i clanova društva utvrdenog osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva.

Prenos udjela u sudskom izvršnom postupku

C lan 122. Pri prenosu udjela clana društva sa ogranicenom odgovornošcu u izvršnom sudskom postupku, društvo i clanovi društva imaju pravo prece kupovine u skladu sa clanom 121. ovog zakona, kao i u skladu sa zakonom kojim se ureduje izvršni postupak.

Uslovi i posljedice prenosa

C lan 123. (1) Udio se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa notarski ovjerenim potpisima prenosioca i sticaoca. Za prenos udjela nije potrebna izmjena osnivackog akta društva sa ogranicenom odgovornošcu, osim ako je tim aktom drugacije odredeno. (2) Prenosilac udjela i sticalac udjela obavezni su da bez odgadanja prijave društvu sa ogranicenom odgovornošcu prenos udjela, promjenu clana i vrijeme promjene, radi upisa u knjigu udjela. Prenos udjela ima pravno dejstvo prema društvu sa ogranicenom odgovornošcu

33

od dana prijema obavještenja o prenosu. (3) Sticalac udjela postaje clan društva sa ogranicenom odgovornošcu kad se pisanim putem saglasi da postane clan i naznaci da ga obavezuju osnivacki akt i ugovor clanova društva i kada se u skladu sa zakonom upiše u knjigu udjela. (4) Prenos udjela na nasljednike ima pravno dejstvo u skladu sa aktom o nasljedivanju.

Dioba udjela i prenos dijela udjela

C lan 124. (1) Udio clana društva sa ogranicenom odgovornošcu može se podijeliti u slucaju nasljedivanja, pravnog sljedbeništva clana i prenosa na dva ili više lica. (2) Osnivackim aktom društva sa ogranicenom odgovornošcu ili ugovorom clanova društva može se iskljuciti dioba udjela ili se može dozvoliti samo u odredenim slucajevima kao što je prenos udjela dvojici ili vecem broju lica. (3) Odredbe ovog zakona o prenosu udjela primjenjuju se na prenos udjela u cjelini ili dijelom.

Zalaganje udjela od c lana

C lan 125. (1) Clan društva sa ogranicenom odgovornošcu može dati udio u zalog za obezbjedenje kredita ili druge svoje obaveze, ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije drugacije odredeno. (2) Davanje udjela u zalog upisuje se u registar zaloga i u knjigu udjela. (3) Ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu nije drugacije odredeno, zalogoprimac nema nikakvo pravo glasa ili pravo upravljanja u društvu dok ne postane clan društva. (4) Ako je za davanje uloga u zalog osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu odredeno davanje saglasnosti, saglasnost data za davanje udjela u zalog ne znaci datu saglasnost za prenos udjela trecem licu u smislu ovog zakona, osim ako u datoj saglasnosti nije drugacije odredeno.

7.2. Pravo isplate dobiti
Finansijski izvještaji

C lan 126. (1) Direktor ili upravni odbor društva sa ogranicenom odgovornošcu podnose godišnjoj skupštini clanova društva finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju, a po potrebi i izvještaj nezavisnog revizora, na usvajanje. (2) Usvajanje finansijskih izvještaja ili bilo kojih drugih izvještaja od strane skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu ne utice na ostvarivanje prava savjesnih clanova ako se kasnije pokaže da su netacni ili pogrešni.

Opšta pravila u vezi sa pla c anjem

C lan 127. (1) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu može vršiti isplate clanovima društva u bilo koje vrijeme, ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije drugacije odredeno ili ako to placanje nije suprotno odredbama ovog zakona o ogranicenjima placanja. (2) Svaka isplata clanovima društva sa ogranicenom odgovornošcu vrši se u novcu

34

srazmjerno udjelu u osnovnom kapitalu društva u vrijeme donošenja odluke društva o takvoj isplati, ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije drugacije odredeno. (3) Ugovor clanova društva može da sadrži i druge odredbe u vezi sa isplatom clanovima društva, a narocito odredbe o: vremenu i iznosu isplate; odredenoj vecini clanova skupštine društva koja o tome odlucuje; iznosu isplate ili ovlašcenje direktoru ili upravnom odboru za deklarisanje ili vršenje takve isplate; danu na koji se utvrduju clanovi koji imaju pravo na ucešce u dobiti; dodatnim ogranicenjima placanja u odnosu na ogranicenja placanja utvrdena ovim zakonom. (4) Clan društva sa ogranicenom odgovornošcu koji stekne pravo na odredenu isplatu postaje povjerilac društva u odnosu na tu isplatu.

Ograni c enja pla c anja

C lan 128. (1) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu ne može vršiti placanja svojim clanovima ako bi nakon placanja: a) neto imovina društva bila manja od njegovog osnovnog kapitala, uvecanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate clanovima društva u skladu sa ovim zakonom ili drugim propisima, a umanjenog za iznos koji je društvo dužno da unese u rezerve za godinu u kojoj se vrše isplate i b) društvo bilo onemoguceno da placa svoje dugove cija se dospjelost ocekuje u redovnom toku poslovanja društva. (2) Izuzetno od stava 1. ovog clana društvo sa ogranicenom odgovornošcu može izvršiti placanja svojim clanovima, ako iz finansijskih izvještaja pripremljenih u skladu sa zakonom kojim se ureduje racunovodstvo i revizija proizlazi da je isplata razumna u datim okolnostima.

Odgovornost za nedopuštena pla c anja

C lan 129. (1) Clanovi društva s ogranicenom odgovornošcu kojima je društvo izvršilo nedopuštene isplate suprotno clanu 128. ovog zakona, ako su znali ili ako su s obzirom na okolnosti morali u to vrijeme da znaju da te isplate nisu dozvoljene, odgovorni su društvu za vracanje primljenih iznosa. (2) Clanovi društva sa ogranicenom odgovornošcu, direktor ili clanovi upravnog odbora koji su odgovorni za nedopuštene isplate i koji su znali ili su s obzirom na okolnosti morali da znaju da su te isplate u to vrijeme nedopuštene, odgovorni su društvu za nedopuštene isplate. (3) Ako je više od jednog lica iz st. 1. i 2. ovog clana odgovorno u vezi sa nedopuštenim isplatama, njihova odgovornost je solidarna. (4) Ugovor clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu može odrediti da su clanovi društva dužni da nadoknade smanjenje osnovnog kapitala društva, ako clanovi organa društva iz stava 2. ovog clana ne mogu nadoknaditi društvu takve nedopuštene isplate.

Zajam umjesto kapitala

C lan 130. (1) Clan društva sa ogranicenom odgovornošcu koji društvu u vrijeme poslovne krize ne poveca sopstveni kapital kao dobar privrednik, vec društvu da zajam, može u stecajnom postupku ostvarivati zahtjev za vracanje zajma samo kao stecajni povjerilac sa neobezbijedenim potraživanjem u skladu sa zakonom kojim se ureduje stecajni postupak. (2) Ako trece lice da zajam društvu, u slucaju iz stava 1. ovog clana, a clan društva pruži

35

obezbjedenje za zajam, zajmodavac koji se nije namirio iz dobijenog obezbjedenja može u stecajnom postupku protiv društva ostvarivati zahtjev za vracanje zajma za iznos koji nije uspio namiriti, kao stecajni povjerilac sa neobezbijedenim potraživanjem. (3) Odredbe st. 1. i 2. ovog clana primjenjuju se i na druge pravne poslove clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu i trecih lica koje odgovaraju davanju zajma iz st. 1. i 2. ovog clana. (4) Odredbe st. 1. do 3. ovog clana ne primjenjuju se na clana društva sa ogranicenom odgovornošcu ciji udio u društvu ne prelazi 1/10 osnovnog kapitala društva i koji nije direktor ili clan upravnog odbora društva. (5) Ako društvo sa ogranicenom odgovornošcu u posljednjoj godini prije podnošenja prijedloga za otvaranje stecajnog postupka nad društvom ili nakon podnošenja tog prijedloga, u slucajevima iz st. 1. do 3. ovog clana vrati zajam, clan društva koji je dao obezbjedenje za vracanje zajma dužan je da tako isplaceni iznos zajma vrati društvu. (6) Obaveza iz stava 5. ovog clana postoji do iznosa datog obezbjedenja clana društva za vracanje zajma u vrijeme vracanja zajma. (7) Clan društva sa ogranicenom odgovornošcu oslobada se obaveze iz stava 5. ovog clana ako predmet datog obezbjedenja povjeriocu stavi na raspolaganje društvu. (8) Odredbe st. 1. do 7. ovog clana primjenjuju se i na druge poslove davanja zajma u smislu obligacionih odnosa.

 1. Skupština 8.1. Pojam i djelokrug Pojam i postojanje

C lan 131. (1) Clanovi društva sa ogranicenom odgovornošcu cine skupštinu. (2) U društvu sa ogranicenom odgovornošcu sa jednim clanom, ovlašcenja skupštine clanova vrši taj clan ili ovlašceno lice. (3) Clan društva sa ogranicenom odgovornošcu iz stava 2. ovog clana po donošenju odluka iz nadležnosti skupštine društva sa ogranicenom odgovornošcu sastavlja i potpisuje zapisnik i donesene odluke upisuje u knjigu odluka. (4) Sporazumi izmedu clana iz stava 2. ovog clana i društva moraju biti u pisanoj formi ili uneseni u knjigu odluka, osim ako je rijec o tekucim poslovima zakljucenim pod uobicajenim uslovima.

Djelokrug

C lan 132. Ako ovim zakonom, osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije drugacije uredeno, skupština clanova društva s ogranicenom odgovornošcu odlucuje o: a) odobravanju poslova zakljucenih u vezi sa osnivanjem društva prije registracije, b) izboru i razrješenju direktora ili clanova upravnog odbora i utvrdivanju njihove naknade, odnosno zarade, v) odobravanju finansijskih izvještaja, donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate clanovima društva, g) imenovanju internog revizora ili nezavisnog revizora društva i potvrdivanju njihovih nalaza i mišljenja, utvrdivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa društvom, d) imenovanju likvidacionog upravnika i potvrdivanju likvidacionog bilansa, d) povecanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, sticanju sopstvenih udjela i povlacenju i poništenju udjela, kao i o emisiji hartija od vrijednosti,

36

e) davanju prokure i poslovne punomoci za sve poslovne jedinice društva, ž) o dopunskim ulozima od clanova društva, z) iskljucenju clana društva, prijemu novog clana i prenosu udjela na treca lica kada je odobrenje društva potrebno, i) statusnim promjenama, promjeni pravne forme i prestanku društva, j) davanju odobrenja na pravne poslove clanova društva, odnosno direktora i drugih lica, u skladu sa clanom 35. ovog zakona, k) sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrijednosti, u skladu sa ovim zakonom, l) izmjeni osnivackog akta ili ugovora clanova društva, lj) formiranju poslovne jedinice, m) donošenju poslovnika o svom radu i n) drugim pitanjima utvrdenim osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva koja su u djelokrugu skupštine clanova.

8.2. Sazivanje skupštine i dnevni red
Sjednice skupštine c lanova

C lan 133. (1) Sjednica skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu saziva se po potrebi, a obavezno u slucajevima propisanim ovim zakonom, osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva. (2) Sjednice skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu saziva direktor ili upravni odbor, ako osnivackim aktom i ugovorom clanova društva nije drugacije odredeno. Mjesto održavanja skupštine je sjedište društva, ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije drugacije odredeno ili ako skupština clanova društva ne odluci drugacije.

Redovna sjednica i vanredne sjednice skupštine

C lan 134. (1) Godišnja sjednica skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu održava se najkasnije u roku od šest mjeseci nakon završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskih izvještaja i odlucivanja o raspodjeli dobiti. (2) Sjednice skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu koje se održavaju izmedu godišnjih skupština su vanredne. (3) Zahtjev za sazivanje sjednice skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu može da podnese direktoru ili upravnom odboru bilo koji clan društva, u bilo koje vrijeme. (4) Vanredna sjednica skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu obavezno se saziva i kada to u pisanom obliku zahtijevaju clanovi društva koji imaju ili zastupaju 10 % glasackih prava, ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije odredeno da to pravo imaju i clanovi koji zajedno imaju i manji procenat glasackih prava. (5) Zahtjev iz stava 4. ovog clana upucuje se direktoru ili upravnom odboru društva. (6) Ako direktor ili upravni odbor društva sa ogranicenom odgovornošcu ne prihvati zahtjev clanova društva iz stava 4. ovog clana i ne sazove vanrednu sjednicu skupštine clanova društva u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, podnosioci tog zahtjeva mogu uz navodenje dnevnog reda sami sazvati skupštinu, pri cemu skupština odlucuje ko snosi troškove za održavanje tako sazvane skupštine. (7) Ako se vanredna sjednica skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu po sazivu manjinskih clanova iz stava 4. ovog clana ne sastane ili nema kvorum, manjinski clanovi mogu sazvati ponovljenu skupštinu u daljem roku od sedam dana, a ako se skupština

37

ni tada ne sastane ili nema kvorum, oni mogu zahtijevati od suda u vanparnicnom postupku da odredi lice koje ce u svojstvu privremenog zastupnika sazvati sjednicu skupštine i odrediti njen dnevni red. (8) Po zahtjevu manjinskih clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu iz stava 7. ovog clana sud je dužan da donese rješenje u roku od 48 casova od prijema zahtjeva.

Obavještenje i dnevni red

C lan 135. (1) Sjednica skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu saziva se pisanim pozivom upucenim svakom clanu društva na adresu koja se vodi u knjizi clanova društva, a koji uz njihovu pisanu saglasnost može biti i u elektronskom obliku. (2) Poziv za sjednicu skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu dostavlja se svakom clanu najkasnije sedam dana, a najranije 15 dana prije dana održavanja sjednice skupštine. (3) Poziv za sjednicu skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu obavezno sadrži poslovno ime i sjedište društva, vrijeme i mjesto održavanja, prijedlog dnevnog reda skupštine i druge podatke odredene osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva. Ako je predložena izmjena osnivackog akta ili ugovora clanova društva prilaže se i tekst prijedloga tih akata. Uz poziv za sjednicu skupštine dostavljaju se i prijedlozi odluka iz tacaka dnevnog reda, prijedlozi ili opisi ugovora koje skupština clanova odobrava i, kad je potrebno, finansijski izvještaji, izvještaji direktora ili upravnog odbora, kao i nezavisnog revizora. (4) Skupština clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu odlucuje o pitanjima navedenim u dnevnom redu i o pitanjima koje predloži bilo koji clan društva koji je o tome obavijestio ostale clanove društva najkasnije tri dana prije dana održavanja sjednice skupštine. Pitanja koja nisu navedena u pozivu za sjednicu skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu ili o kojima nisu bili obaviješteni ostali clanovi društva mogu se uvrstiti u dnevni red ako se nijedan clan ne protivi raspravi i glasanju o njima. Odluke o naknadno ukljucenim pitanjima punovažne su ako svoju nesaglasnost u odnosu na njih ne izrazi nijedan odsutni clan, u skladu sa osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva.

Isklju c enje prava na prigovor

C lan 136. Clanovi društva sa ogranicenom odgovornošcu koji prisustvuju sjednici skupštine, licno ili preko punomocnika, nemaju pravo prigovora na bilo koje nepravilnosti u postupku njenog sazivanja, osim ako o tome ne daju obrazložen prigovor u pisanoj formi za vrijeme sjednice.

Poseban slu c aj održavanja

C lan 137. Skupština clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu može se održati i bez sazivanja u skladu sa clanom 135. ovog zakona ako se sa tim saglase svi prisutni clanovi i ako se tome u pisanoj formi ne usprotive odsutni clanovi ili ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije drugacije odredeno.

38

8.3. Postupak odlu c ivanja
Zastupanje c lana

C lan 138. (1) Clan društva može davanjem pisane punomoci imenovati bilo koje drugo lice da glasa u skupštini za njega, ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije drugacije odredeno. (2) Clan društva sa ogranicenom odgovornošcu ne može biti zastupljen u skupštini sa punomocnikom koji bi imao samo dio njegovih glasackih prava, niti može dati punomoc vecem broju lica. (3) Zakonski zastupnici fizickih lica i zastupnici pravnih lica u svojim društvima zastupaju bez punomoci iz stava 1. ovog clana. (4) Punomoc se daje po pravilu za jednu sjednicu skupštine, ukljucujuci i ponovljenu skupštinu. (5) Direktor ili clanovi upravnog odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu ne mogu biti punomocnici clanova koji su zaposleni u društvu i sa njima povezanih lica u smislu ovog zakona.

Kvorum

C lan 139. (1) Za održavanje skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu potrebna je vecina od ukupnog broja glasova clanova društva (u daljem tekstu: kvorum), ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije odreden veci broj glasova. (2) Ako se skupština clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu nije mogla održati ili odlucivati zbog nedostatka kvoruma iz stava 1. ovog clana, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom, najranije deset dana, a najkasnije 30 dana od dana prvog sazivanja, na nacin utvrden clanom 135. ovog zakona (ponovljena skupština). (3) Kvorum za održavanje ponovljene skupštine cini 1/3 od ukupnog broja glasova clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu, ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije odreden veci broj glasova.

Na c in rada skupštine

C lan 140. (1) Skupština clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu donosi poslovnik skupštine kojim bliže utvrduje nacin rada i odlucivanja u skladu sa ovim zakonom, osnivackim aktom i ugovorom clanova društva. (2) Sjednici skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu može predsjedavati predsjedavajuci skupštine koji se bira na pocetku svakog zasjedanja, ako osnivackim aktom, ugovorom clanova društva ili poslovnikom skupštine nije drugacije odredeno. (3) Ovlašcenja, obaveze i odgovornosti predsjedavajuceg skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu mogu se predvidjeti u osnivackom aktu, ugovoru clanova društva ili poslovniku skupštine. (4) Predsjedavajuci skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu imenuje zapisnicara, dva clana koji ovjeravaju zapisnik i clanove komisije za glasanje, osim ako osnivackim aktom, ugovorom clanova društva ili poslovnikom o radu skupštine nije drugacije odredeno. (5) Direktor ili clanovi upravnog odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu, po pravilu

39

prisustvuju sjednici skupštine clanova društva.

Odlu c ivanje

C lan 141. (1) Skupština clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu odlucuje obicnom vecinom broja glasova iz clana 139. st. 1. i 3. ovog zakona, ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije odredeno da se odluke donose vecinom glasova svih clanova. (2) Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana skupština clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu odlucuje saglasnošcu svih clanova društva, osim ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije odredeno da se odlucuje vecinom glasova, ali ne manjom vecinom od ukupnog broja glasova o: izmjenama i dopunama osnivackog akta i ugovora clanova društva; povecanju i smanjenju osnovnog kapitala osim dodatnih uloga clanova u skladu sa osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva; statusnim promjenama; promjeni pravne forme i prestanku društva; raspodjeli dobiti clanovima društva; sticanju sopstvenih udjela društva; raspolaganju imovinom društva velike vrijednosti, u skladu sa ovim zakonom. (3) Izuzetno od odredbe st. 1. i 2. ovog clana odluke koje umanjuju prava jednog ili više clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu u odnosu na prava bilo kog drugog clana društva donose se samo uz saglasnost clana ili clanova društva na koje se odluka odnosi, ako ovim zakonom nije drugacije uredeno.

Sjednice, telefonske sjednice, pisano glasanje i odlu c ivanje bez sjednice

C lan 142. (1) Sjednice skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu koje nema više od deset clanova mogu se održavati korišcenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja ucestvuju na sjednici mogu da se cuju i razgovaraju jedno sa drugim. Smatra se da su licno prisutna lica koja na ovaj nacin ucestvuju na sjednici skupštine clanova društva. (2) Clan društva sa ogranicenom odgovornošcu može glasati i pisanim putem ili drugim nacinom isporuke dokumenata, ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije drugacije odredeno. Osnivacki akt ili ugovor clanova društva može sadržati detaljna pravila za takvo glasanje, ukljucujuci i pravila kojima se odreduju pitanja o kojima se na ovaj nacin može glasati. (3) Ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu nije odredeno da se odluke skupštine clanova društva donose na sjednici, svaka odluka može se donijeti i van sjednice, ukoliko je potpišu svi clanovi društva sa pravom glasa o tom pitanju.

Javno i tajno glasanje

C lan 143. (1) Skupština clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu odlucuje javnim glasanjem - dizanjem ruke. (2) Tajno glasanje putem glasackih listica o bilo kom pitanju mogu da zahtijevaju prisutni clanovi društva koji imaju ili zastupaju najmanje 10 % od ukupnog broja glasova o pitanjima o kojima se glasa.

40

Isklju c enje prava glasa

C lan 144. (1) Clan društva sa ogranicenom odgovornošcu ne može glasati u skupštini kad se odlucuje o: a) oslobadanju ili smanjenju njegovih obaveza prema društvu, b) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega i v) odobravanju poslova izmedu njega i društva u skladu sa clanom 35. ovog zakona. (2) Odredba stava 1. ovog clana koja se odnosi na clana društva odnosi se i na povezana lica u smislu ovog zakona. (3) Iskljucenje prava glasa za clana društva sa ogranicenom odgovornošcu iz stava 1. ovog clana ne primjenjuje se kad se odlucuje o njegovom izboru ili razrješenju ili o izboru i razrješenju sa njim povezanog lica za mjesto direktora, clana upravnog odbora ili likvidacionog upravnika društva. (4) Glasovi clana društva sa ogranicenom odgovornošcu cije je pravo glasa iskljuceno ne uzimaju se u obzir prilikom utvrdivanja kvoruma za odlucivanje o pitanju na koje se odnosi iskljucenje.

Zapisnik

C lan 145. (1) Odluke skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu unose se u zapisnik. (2) Zapisnik sadrži narocito podatke o: predsjedavajucem i bilo kom licu za ovjeru zapisnika ili za brojanje glasova; pitanjima koja su predmet glasanja; broju glasova za odluku i protiv odluke i broju uzdržanih od glasanja; prigovoru clanova na vodenje sjednice ili izdvojenim mišljenjima pojedinih clanova, prigovoru direktora ili clanova upravnog odbora na odluke. (3) Uz zapisnik se prilažu spisak prisutnih ucesnika i dokazi o sazivanju skupštine. (4) Zapisnik potpisuju predsjedavajuci skupštini i zapisnicar. (5) Ako zapisnik ne potpiše predsjedavajuci, to ne utice na punovažnost odluka skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu, ukoliko je notar sa c inio zapisnik.

Knjiga odluka

C lan 146. (1) Odluke donesene na sjednici skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu unose se bez odgadanja u posebnu knjigu odluka. (2) Odluke iz stava 1. ovog clana punovažne su od dana donošenja, ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije drugacije odredeno.

8.4. Ništavost i pobijanje odluka skupštine
Primjena

C lan 147. Odredbe ovog zakona o opštim i posebnim osnovima ništavosti i pobojnosti odluka skupštine akcionara, izuzecima od pobijanja i postupku pobijanja, koje se odnose na akcionarsko društvo, primjenjuju se i na ništavost i pobijanje odluka skupštine clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu.

41

 1. Direktor ili upravni odbor 9.1. Statusna pitanja i na c in rada Pojam

C lan 148. (1) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu može da ima direktora ili upravni odbor. (2) Osnivackim aktom društva sa ogranicenom odgovornošcu odreduje se da li društvo ima direktora ili upravni odbor. (3) Direktor društva sa ogranicenom odgovornošcu može biti clan društva ili lice koje nije clan društva. (4) Ako društvo ima upravni odbor njegovi clanovi mogu biti svi clanovi društva ili druga lica.

Izbor direktora ili c lanova upravnog odbora

C lan 149. (1) Clanovi društva sa ogranicenom odgovornošcu biraju direktora ili clanove upravnog odbora na sjednici skupštine, osim prvog direktora ili clanova prvog upravnog odbora koji mogu biti odredeni osnivackim aktom. (2) Osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu može se odrediti da se izbor clanova upravnog odbora društva vrši kumulativnim glasanjem, u skladu sa ovim zakonom.

Broj c lanova upravnog odbora i popunjavanje sastava

C lan 150. (1) Broj clanova upravnog odbora odreduje se osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu. (2) Ako se broj clanova upravnog odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu smanji ispod broja clanova odredenog osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva, preostali clanovi mogu kooptacijom dopuniti upravni odbor do potrebnog broja clanova, ako je tako odredeno osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva. (3) Ako se ne izvrši kooptacija clanova upravnog odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu u skladu sa stavom 2. ovog clana preostali clanovi upravnog odbora dužni su da bez odgadanja sazovu sjednicu skupštine radi izbora clanova do punog broja, a do tog izbora preostali clanovi obavljaju samo hitne poslove, ako tim aktima nije drugacije odredeno.

Predjsednik upravnog odbora

C lan 151. (1) Upravni odbor društva sa ogranicenom odgovornošcu ima predsjednika koga biraju clanovi upravnog odbora vecinom od ukupnog broja, ako osnivackim aktom društva nije odredena druga vecina. (2) Predsjednik upravnog odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu zastupa društvo. (3) Predjsednik upravnog odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu saziva i predsjedava sjednicama upravnog odbora i odgovoran je za vodenje zapisnika. (4) Osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu može se odrediti da predsjednik upravnog odbora predsjedava i sjednici skupštine clanova i da je odgovoran za vodenje njenog zapisnika.

42

9.2. Poslovi direktora ili upravnog odbora
Djelokrug

C lan 152. (1) Ako osnivackim aktom društva sa ogranicenom odgovornošcu nije drugacije odredeno, direktor ili upravni odbor nadležan je za: a) zastupanje društva i vodenje poslova društva u skladu sa zakonom, osnivackim aktom i ugovorom clanova društva, b) utvrdivanje prijedloga poslovnog plana, v) sazivanje sjednica skupštine clanova društva i utvrdivanje prijedloga dnevnog reda, g) sprovodenje odluka skupštine clanova, d) odredivanje dana sa kojim se utvrduje lista clanova društva sa pravom na obavještavanje, dan utvrdivanja dividende i dan placanja dividende, glasanje i druga pitanja, d) zakljucenje ugovora o kreditu, e) utvrdivanje dana sticanja prava na ucešce u dobiti i dana isplate ucešca u dobiti, kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava clanova društva, ž) davanje i opozivanje prokure i z) druga pitanja odredena osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva. (2) Ako je osnivackim aktom društva sa ogranicenom odgovornošcu tako odredeno, direktor ili upravni odbor nadležan je i za: a) izvršenje odluke o sticanju sopstvenih udjela i povlacenja i poništenja udjela, b) utvrdivanje iznosa ucešca u dobiti i v) izdavanje obveznica ili drugih hartija od vrijednosti. (3) Direktor ili clanovi upravnog odbora mogu vršenje poslova o pitanjima iz st. 1. i 2. prenijeti na druga lica, ako osnivackim aktom nije drugacije odredeno.

Odgovornost za poslovne knjige

C lan 153. Direktor ili upravni odbor društva sa ogranicenom odgovornošcu odgovoran je za uredno vodenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom.

9.3. Na c in rada upravnog odbora
Samostalno ili zajedni c ko postupanje c lanova

C lan 154. (1) Ako društvo sa ogranicenom odgovornošcu zastupa ili poslove društva vodi upravni odbor, svaki clan ima pravo da postupa samostalno, osim ako osnivackim aktom društva nije drugacije odredeno. (2) Ako se osnivackim aktom clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu odredi da lica iz stava 1. ovog clana mogu postupati samo zajedno, potrebno je odobrenje svih lica za svaki akt ili posao, osim kad bi to zahtijevalo odgadanje odluke koje bi nanijelo štetu interesima društva. (3) Ako osnivacki akt ili ugovor clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu odredi da je lice iz stava 1. ovog clana dužno da poštuje uputstva drugih lica i ako to lice smatra da data uputstva nisu prikladna, obavještava o tome druga lica radi zajednickog odlucivanja o poslu, osim kad bi to zahtijevalo odgadanje odluke koje bi nanijelo štetu interesima društva, kada može postupati samostalno o cemu obavještava bez odgadanja ostale clanove. (4) U slucaju nesaglasnosti lica iz stava 3. ovog clana saziva se vanredna sjednica

43

skupštine u skladu sa odredbama ovog zakona.

Sjednice

C lan 155. (1) Upravni odbor društva sa ogranicenom odgovornošcu održava najmanje cetiri redovne sjednice godišnje, od kojih jednu neposredno prije godišnje skupštine clanova društva. (2) Pored sjednica iz stava 1. ovog clana upravni odbor društva sa ogranicenom odgovornošcu može održavati i vanredne sjednice koje saziva predsjednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev clana tog odbora. Ako predsjednik upravnog odbora ne sazove sjednicu odbora na pisani zahtjev clana odbora, sjednicu može sazvati taj clan odbora. (3) Vanredna sjednica upravnog odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu saziva se pisanim pozivom koji se dostavlja svim clanovima odbora, u kom se navode razlozi, vrijeme i mjesto održavanja sjednice. (4) Sjednice upravnog odbora mogu se održavati i korišcenjem konferencijske telefonske veze ili korišcenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja ucestvuju na sjednici mogu da se cuju i razgovaraju jedno sa drugim. Lica koja na ovaj nacin ucestvuju na sjednici upravnog odbora smatraju se prisutnim. (5) Sjednice upravnog odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu mogu se održavati i bez sprovodenja postupka iz st. 2. do 4. ovog clana ako im prisustvuju svi njegovi clanovi i ako nijedan od clanova ne prigovori postupku sazivanja i održavanja sjednice, odnosno ako se clan koji ne prisustvuje sjednici pisanim putem izjasni o tome da ne prigovara na postupak sazivanja i održavanja sjednice, u skladu sa osnivackim aktom i ugovorom clanova društva. (6) Upravni odbor društva sa ogranicenom odgovornošcu može donijeti poslovnik o radu kojim bliže ureduje nacin rada, koji je u skladu sa osnivackim aktom i ugovorom clanova društva. (7) Odredbe st. 1. do 6. ovog clana primjenjuju se ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu nije drugacije odredeno.

Odlu c ivanje bez sjednice

C lan 156. Upravni odbor društva sa ogranicenom odgovornošcu može odlucivati bez sjednice ako su na odluku koja je predmet odlucivanja pisanu saglasnost dali svi clanovi upravnog odbora koji imaju pravo glasa o tom pitanju, ako osnivackim aktom i ugovorom clanova društva nije drugacije odredeno.

Kvorum i ve c ina

C lan 157. (1) Kvorum za rad i odlucivanje upravnog odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu cini vecina od ukupnog broja njegovih clanova. (2) Odluke upravnog odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu donose se vecinom glasova od ukupnog broja clanova odbora. (3) Odluke upravnog odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu postaju punovažne danom donošenja. Odluke upravnog odbora unose se u knjigu odluka. (4) Ako su glasovi clanova upravnog odbora sa ogranicenom odgovornošcu pri odlucivanju jednako podijeljeni, odlucujuci je glas predsjednika upravnog odbora koji glasa posljednji. (5) Odredbe st. 1. do 4. ovog clana primjenjuju se ako osnivackim aktom ili ugovorom

44

clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu nije drugacije odredeno.

Isklju c enje prava glasa

C lan 158. Odredbe ovog zakona o iskljucenju prava glasa clana društva sa ogranicenom odgovornošcu u skupštini clanova primjenjuju se na iskljucenje prava glasa clana upravnog odbora prilikom odlucivanja upravnog odbora.

Komisije

C lan 159. (1) Upravni odbor društva sa ogranicenom odgovornošcu može formirati jednu ili više komisija koju cine njegovi clanovi ili druga lica. (2) Uslovi i nacin rada komisija iz stava 1. ovog clana odreduju se odlukom odbora u skladu sa osnivackim aktom društva ili ugovorom clanova društva. (3) Odluke komisije iz stava 1. ovog clana upravnog odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu podliježu saglasnosti tog odbora ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije drugacije odredeno.

Zapisnik

C lan 160. (1) Na sjednicama upravnog odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu i komisija odbora vodi se zapisnik, koji se podnosi na prihvatanje na narednoj sednici odbora ili komisije. Zapisnik potpisuje predsjedavajuci sjednici i lice koje vodi zapisnik. (2) Zapisnik sa sjednice upravnog odbora i komisija odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu sacinjava se najkasnije u roku od deset dana od dana njihovog održavanja. (3) Zapisnik sa sjednice upravnog odbora i komisija odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu sadrži narocito: mjesto i dan održavanja sjednice; prisutne na sjednici; dnevni red sjednice; sažeti prikaz diskusije; pitanja koja su bila predmet glasanja i rezultat svakog glasanja, ukljucujuci i oznacenje za svako lice da li je glasalo "za" ili "protiv" ili se uzdržalo od glasanja. (4) Nepostupanje u skladu sa st. 1. do 3. ovog clana ne utice na punovažnost odluka i drugih radnji upravnog odbora i komisija odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu.

9.4. Statusna odgovornost
Ostavka

C lan 161. Odredbe ovog zakona koje se odnose na ostavku direktora ili clanova upravnog odbora akcionarskog društva primjenjuju se i na ostavku direktora ili clana upravnog odbora društva sa ogranicenom odgovornošcu.

Razrješenje

C lan 162. (1) Skupština društva sa ogranicenom odgovornošcu može razriješiti direktora ili clanove upravnog odbora društva, sa navodenjem razloga za razrješenje ili bez njega. (2) Razrješenje direktora ili clanova upravnog odbora ne utice na njihova prava nakon

45

razrješenja koja imaju na osnovu posebnog ugovora sa društvom, s tim da taj ugovor ne može iskljuciti pravo društva iz stava 1. ovog clana.

 1. Nadzor Interna revizija

C lan 163. (1) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu može imati internu reviziju, ako je tako odredeno osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva. Pored interne revizije društvo sa ogranicenom odgovornošcu može imati i odbor za reviziju. (2) Poslove interne revizije vrši lice koje je u radnom odnosu u društvu i koje ispunjava uslove propisane aktom društva.

Izbor i razrješenje i primjena

C lan 164. (1) Clanove odbora za reviziju bira skupština clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu u skladu sa uslovima propisanim aktima društva sa ogranicenom odgovornošcu iz reda nezavisnih lica koja nisu povezana lica sa društvom u smislu odredaba Zakona. Prvi clanovi odbora za reviziju odreduju se osnivackim aktom ili posebnim aktom osnivaca. (2) Clanovi odbora za reviziju društva sa ogranicenom odgovornošcu mogu se razriješiti odlukom skupštine clanova društva, sa navodenjem razloga za razrješenje ili bez njega. (3) Razrješenje clanova odbora za reviziju društva s ogranicenom odgovornošcu ne utice na njihova prava nakon razrješenja koja imaju na osnovu posebnog ugovora sa društvom, s tim da taj ugovor ne može iskljuciti pravo društva iz stava 2. ovog clana.

Djelokrug i na c in rada

C lan 165. (1) Odbor za reviziju društva sa ogranicenom odgovornošcu: a) donosi plan o radu interne revizije, b) razmatra izvještaje interne revizije i daje preporuke po izvještajima o reviziji, v) izvještava direktora, odnosno upravni odbor, ako društvo ima upravni odbor, o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji, g) izvještava skupštinu clanova društva o racunovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava, d) izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja skupština, d) izvještava o uskladenosti poslovanja društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima i e) predlaže skupštini izbor nezavisnog revizora, ako društvo ima obavezu revizije finansijskih izvještaja. (2) U izvršenju svojih dužnosti interni revizor društva sa ogranicenom odgovornošcu: a) kontroliše i izvještava odbor za reviziju o vjerodostojnosti i kompletnosti finansijskih izvještaja društva, b) kontroliše i izvještava odbor za reviziju o vjerodostojnosti i kompletnosti izvještavanja clanova društva o finansijskim i drugim informacijama, v) kontroliše uskladenost poslovanja društva sa odredbama ovog zakona o finansijskim pitanjima i poslovima iz sukoba interesa i d) kontroliše postupak rješavanja prigovora clanova društva, clanova organa društva ili drugih lica u vezi sa t. a) do v) ovog stava.

46

(3) Interni revizor i odbor za reviziju podnose izvještaj clanovima društva sa ogranicenom odgovornošcu na svakoj godišnjoj skupštini, a na vanrednoj sjednici skupštine kada smatraju da je izvještavanje prikladno i nužno ili kada to traži upravni odbor. (4) U izvršavanju svojih dužnosti interni revizor može pregledati sva dokumenta društva, provjeravati njihovu vjerodostojnost i podatke koji se u njima nalaze, zahtijevati izvještaje i objašnjenja direktora ili upravnog odbora i zaposlenih i pregledati stanje imovine društva. (5) Interni revizor i odbor za reviziju dostavljaju poseban izvještaj skupštini o ugovorima zakljucenim izmedu društva i direktora društva ili sa clanovima upravnog odbora društva, ako društvo ima upravni odbor, kao i sa povezanim licima u smislu ovog zakona. (6) U izvršenju svojih dužnosti interni revizor i odbor za reviziiju društva s ogranicenom odgovornošcu mogu angažovati druga lica strucna za odgovarajucu oblast i odrediti im placanje razumne naknade. (7) Interni revizor, odnosno odbor za reviziju poslove iz st. 1. do 6. ovog clana, kao i druge poslove obavlja u skladu sa zakonom, osnivackim aktom i ugovorom clanova društva. (8) Ako društvo sa ogranicenom odgovornošcu ima internu reviziju, a nema odbor za reviziju, poslove iz stava 1. ovog clana obavlja interni revizor. (9) Ako društvo sa ogranicenom odgovornošcu ima internu reviziju, a nema odbor za reviziju, interni revizor izvještaje iz stava 2. dostavlja skupštini clanova društva.

Nezavisni revizor

C lan 166. (1) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu može imati nezavisnog revizora. (2) Nezavnisni revizor društva sa ogranicenom odgovornošcu obavještava se istovremeno sa obavještenjem clanova društva o održavanju godišnje skupštine clanova društva, radi ucestvovanja u radu skupštine u skladu sa zakonom.

Stru c ni povjerenik

C lan 167. Odredbe ovog zakona o imenovanju strucnog povjerenika, njegovim ovlašcenjima i izvještaju, koje se odnose na akcionarsko društvo shodno se primjenjuju i na društvo s ogranicenom odgovornošcu, ako osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva nije drugacije odredeno.

 1. Izmjene osniva c kog akta i ugovora c lanova društva Na c in izmjene

C lan 168. (1) Osnivacki akt društva sa ogranicenom odgovornošcu može se mijenjati samo jednoglasnom odlukom svih clanova društva, ako tim aktom nije drugacije odredeno. (2) Osnivackim aktom društva sa ogranicenom odgovornošcu može se odrediti da se taj akt mijenja vecinom glasova, ali ne manjom vecinom od obicne vecine glasova svih clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu. (3) Ugovor clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu može se mijenjati samo jednoglasnom odlukom svih clanova društva, ako tim aktom nije drugacije odredeno. (4) Ugovor clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu može odrediti da se taj akt može mijenjati i vecinom glasova, ali ne manjom vecinom od obicne vecine svih glasova clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu. (5) Izuzetno od st. 1. do 4. ovog clana izmjene osnivackog akta i ugovora clanova društva

47

sa ogranicenom odgovornošcu kojima se mijenjaju prava nekog clana društva vrše se uz saglasnost tog clana.

 1. Akta i dokumenta društva Držanje i c uvanje

C lan 169. (1) Svako društvo sa ogranicenom odgovornošcu cuva sljedeca akta i dokumenta: a) otpravak notarski obradenog osnivackog akta, ukljucujuci i sve njegove izmjene, b) ugovor clanova društva, ako ga društvo ima, ukljucujuci i sve njegove izmjene, v) rješenje o registraciji, g) interna dokumenta odobrena od skupštine clanova i upravnog odbora, d) knjigu odluka, d) akt o formiranju svake poslovne jedinice društva i predstavništva (zastupništva), e) dokumenta koja dokazuju svojinu i sva druga prava društva na imovinu, ž) zapisnike i odluke skupštine clanova i upravnog odbora društva, z) zapisnike odbora za reviziju i druge njihove pisane naloge i zakljucke, i) finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju i izvještaj nezavisnog revizora, j) knjigovodstvenu dokumentaciju i racune, k) dokumenta o finansijskim izvještajima i izvještajima o poslovanju podnesena nadležnim organima, l) listu povezanih društava sa podacima o udjelima ili drugim pravima u njima, lj) knjigu udjela, m) listu sa punim imenima i adresama svih clanova upravnog odbora, svih lica koja su ovlašcena da zastupaju društvo i nezavisnog revizora društva, kao i podatke da li lica koja su ovlašcena da zastupaju društvo to cine kolektivno ili pojedinacno, n) puno ime i adresu internog revizora i clanova odbora za reviziju, nj) listu svih prenosa udjela ukljucujuci i zalog i bilo koji drugi prenos licu koje time ne postaje clan društva i o) spisak svih ugovora koje su sa društvom zakljucili direktor, clanovi upravnog odbora i sa njima povezana lica u smislu ovog zakona. (2) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu dužno je da cuva akta i dokumenta iz stava 1. ovog clana u svom sjedištu ili u drugim mjestima poznatim i dostupnim svim clanovima društva. (3) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu cuva otpravak osnivackog akta i ugovor clanova društva trajno, a ostala dokumenta iz stava 1. ovog clana najmanje pet godina, a po isteku tog roka ta dokumenta cuvaju se u skladu sa propisima o arhivskoj gradi.

Primjena

C lan 170. Odredbe ovog zakona kojima se ureduje pristup aktima i ostalim dokumentima akcionarskog društva i pristup aktima akcionarskog društva po odluci suda primjenjuju se i na pristup aktima i ostalim dokumentima društva sa ogranicenom odgovornošcu i pristup aktima društva sa ogranicenom odgovornošcu po odluci suda.

48

 1. Prava po osnovu prestanka svojstva c lana društva i prestanak društva 13.1. Prestanak svojstva c lana Osnovi

C lan 171. Clanu društva sa ogranicenom odgovornošcu prestaje svojstvo clana društva: a) smrcu, b) prestankom pravnog lica, v) istupanjem (povlacenjem) u skladu sa osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva, g) istupanjem (povlacenjem) uz povredu osnivackog akta ili ugovora clanova društva, d) istupanjem (povlacenjem) u skladu sa sudskom odlukom, d) iskljucenjem u skladu sa sudskom odlukom, e) iskljucenjem u skladu sa osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva, ž) prenosom udjela drugom licu i z) u slucaju drugih dogadaja odredenih osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva koji vode prestanku svojstva clana društva.

13.2. Istupanje i isklju c enje c lana
Osnovna na c ela

C lan 172. (1) Osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu mogu se odrediti osnovi, postupak i posljedice prestanka svojstva clana društva ukljucujuci ugovornu kaznu ili naknadu štete po osnovu iskljucenja ili nepropisnog istupanja iz društva. (2) Osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu ne može se unaprijed iskljuciti pravo istupanja iz društva i clan društva se ne može unaprijed odreci tog prava, niti se tim aktom može iskljuciti pravo clana društva na odricanje zahtjeva prema društvu po osnovu nepropisnog iskljucenja, kao i pravo društva na zahtjev protiv clana društva za nepropisno istupanje iz društva.

Istupanje c lana iz opravdanog razloga

C lan 173. (1) Clan društva sa ogranicenom odgovornošcu može istupiti iz društva ako mu ostali clanovi ili društvo svojim radnjama i postupcima prouzrokuju štetu, ako je sprijecen u ostvarivanju svojih prava u društvu ili mu neki clanovi društva ili društvo namecu nesrazmjerne obaveze, kao i iz drugih opravdanih razloga. (2) U slucaju iz stava 1. ovog clana, ako se njegovi razlozi za istupanje osporavaju, clan društva s ogranicenom odgovornošcu ima pravo da pokrene postupak pred nadležnim sudom radi utvrdivanja opravdanosti razloga za istupanje. (3) Clan društva koji istupa iz društva iz opravdanih razloga ima pravo na naknadu tržišne vrijednosti udjela u roku utvrdenom osnivackim aktom, odnosno ugovorom clanova društva, kao i na naknadu prouzrokovane štete. (4) Clan društva koji istupa iz društva bez postojanja opravdanog razloga dužan je da nadoknadi društvu time prouzrokovanu štetu.

49

Isklju c enje c lana

C lan 174. (1) Skupština clanova društva sa ogranicenom odgovornošcu može donijeti odluku da pred nadležnim sudom pokrene postupak iskljucenja pojedinog clana iz društva ako clan društva ne ispuni obavezu unošenja ugovorenog uloga odredenu osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva ili ako postoje drugi opravdani razlozi. (2) Drugi opravdani razlozi iz stava 1. ovog clana postoje narocito ako clan društva: a) namjerno ili grubom nepažnjom prouzrokuje štetu društvu ili drugim clanovima društva, b) namjerno ili grubom nepažnjom ne postupa u skladu sa osnivackim aktom društva ili ugovorom clanova društva ili obavezama propisanim zakonom, v) ucestvuje u radnjama koje onemogucavaju izvršenje poslova izmedu društva i clana društva i g) svojim ponašanjem sprecava ili otežava poslovanje društva. (3) Tužbu za iskljucenje clana društva sa ogranicenom odgovornošcu može podnijeti društvo, kao i bilo koji clan društva, pri cemu sud može ako nade da je to nužno i opravdano, suspendovati pravo glasa clana cije se iskljucenje traži, kao i suspendovati druga prava tog clana društva. (4) Društvo sa ogranicenom odgovornošcu ima pravo na naknadu štete koja mu se prouzrokuje iskljucenjem clana društva iz opravdanih razloga.

Posljedice prestanka c lanstva

C lan 175. (1) Istupanjem i iskljucenjem clana društva sa ogranicenom odgovornošcu prestaje njegovo svojstvo clana u društvu i sva prava koja iz toga proizlaze. (2) Odredba stava 1. ovog clana odnosi se i na druge osnove prestanka svojstva clana društva sa ogranicenom odgovornošcu u društvu. (3) Clan društva sa ogranicenom odgovornošcu kome prestane svojstvo clana društva ima pravo na naknadu tržišne vrijednosti svog udjela u vrijeme prestanka svojstva clana društva. (4) Pravo na naknadu iz stava 3. ovog clana nema clan društva cije je svojstvo prestalo smrcu, a njegovi nasljednici imaju pravo da preuzmu njegov udio i postanu clanovi društva. (5) Odredba stava 3. ovog clana ne primjenjuje se na clana društva koji je prodao svoj udio drugom licu koje preuzima njegov udio i postaje clan društva. (6) Potraživanja društva sa ogranicenom odgovornošcu po osnovu dugovane naknade štete clana društva, u slucaju iskljucenja iz opravdanih razloga ili neopravdanog istupanja, kao i po osnovu neispunjenja neke druge obaveze clana društva, prebijaju se sa potraživanjima vrijednosti udjela clana društva kome po ovim osnovima prestaje svojstvo clana društva. (7) Naknada vrijednosti udjela clana društva sa ogranicenom odgovornošcu kome je u skladu sa ovim zakonom prestalo svojstvo clana, ne može se vršiti ako se time povreduju odredbe ovog zakona o ogranicenjima placanja clanovima društva. (8) Radi obezbjedenja isplate potraživanja po osnovu istupanja, odnosno iskljucenja clana društva sa ogranicenom odgovornošcu, sud može suspendovati clanska prava u društvu i odrediti druge privremene mjere.

50

13.3. Prestanak društva
Osnovi

C lan 176. Društvo sa ogranicenom odgovornošcu prestaje: a) istekom vremena odredenog u osnivackom aktu, b) odlukom skupštine clanova, v) statusnim promjenama koje za posljedicu imaju prestanak društva, g) pravosnažnom sudskom odlukom kojom se utvrduje da je registracija društva bila ništava i odreduje brisanje društva iz sudskog registra i d) nastupanjem dogadaja odredenog osnivackim aktom ili ugovorom clanova društva.

Jedno c lano društvo

C lan 177. Jednoclano društvo sa ogranicenom odgovornošcu prestaje u slucaju stecaja ili likvidacije nad jedinim clanom koji nema pravnog sljedbenika, odnosno smrcu clana koji nema nasljednika udjela.

Prestanak društva odlukom suda kao pravo manjinskih c lanova

C lan 178. Odredbe ovog zakona kojima se ureduje prestanak akcionarskog društva i druga pravna sredstva po zahtjevu manjinskih akcionara primjenjuju se i na društvo sa ogranicenom odgovornošcu.

IV - AKCIONARSKO DRUŠTVO
 1. Pojam Pojam i odgovornost za obaveze

C lan 179. (1) Akcionarsko društvo u smislu ovog zakona jeste privredno društvo koje osniva jedno ili više pravnih i / ili fizickih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja odredene djelatnosti, pod zajednickim poslovnim imenom, ciji je osnovni kapital utvrden i podijeljen na akcije. (2) Akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom. (3) Akcionari akcionarskog društva ne odgovaraju za obaveze društva, osim do iznosa ugovorenog a neuplacenog uloga u imovinu društva, u skladu sa ovim zakonom.

 1. Osniva c ki akt i statut Osniva c ki akt

C lan 180. (1) Osnivacki akt akcionarskog društva sadrži narocito: a) puno ime i prebivalište fizickog lica, odnosno poslovno ime i sjedište pravnog lica svakog osnivaca društva, b) poslovno ime i sjedište društva, v) djelatnost, g) oznacenje da li je društvo otvoreno ili zatvoreno, d) iznos osnovnog kapitala, upisanog i uplacenog, i nacin njegovog unošenja, odnosno oblik u kome se unosi ulog,

51

d) broj akcija i njihovu nominalnu vrijednost, vrste i klase akcija koje je društvo ovlašceno da izda kao i pravo akcija svake klase, e) broj akcija svake vrste i klase, ž) identifikaciju osnivaca koji daje nenovcane uloge, opis tih uloga i broj i vrsta akcija za te uloge, z) trajanje društva, osim ako je osnovano na neodredeno vrijeme, i) ukupni ili procijenjeni iznos troškova u vezi sa osnivanjem društva koji padaju na teret društva, prije nego što je utvrdeno da društvo ispunjava uslove za pocetak rada i j) posebne pogodnosti do dana osnivanja društva ili do trenutka kad je društvo ovlašceno da pocne poslovanje, koje su date osnivacima ili drugom licu koje je ucestvovalo u osnivanju društva ili poslovima koji su bili potrebni za dobijanje takvog ovlašcenja. (2) Osnivcki akt akcionarskog društva može da sadrži i: a) imena i adrese prvog direktora, odnosno clanova prvog upravnog odbora, b) ovlašcenje upravnom odboru da izda odobrene (ovlašcene, neizdate) akcije u skladu s ovim zakonom i statutom, v) ogranicenja prenosa akcija zatvorenog akcionarskog društva i g) druga pitanja koja u skladu sa ovim zakonom mogu biti sastavni dio osnivackog akta ili statuta društva.

Statut

C lan 181. (1) Akcionarsko društvo pored osnivackog akta može da ima i statut kojim se bliže ureduje poslovanje i upravljanje društvom. (2) Statut akcionarskog društva ne dostavlja se uz prijavu za registraciju. (3) Statut akcionarskog društva sacinjava se u pisanoj formi. (4) Statut akcionarskog društva, kao i njegove izmjene i dopune, proizvodi pravno dejstvo prema akcionarima od dana njegovog donošenja, ako statutom nije drugacije odredeno. (5) Ako osnivackim aktom ovlašcenje za donošenje ili izmjene i dopune statuta akcionarskog društva nije izricito dato skupštini akcionara, statut društva donosi ili mijenja upravni odbor.

Odnos osniva c kog akta i statuta

C lan 182. U slucaju neuskladenosti osnivackog akta i statuta akcionarskog društva, primjenjuje se osnivacki akt društva.

 1. Pogodnosti i troškovi Posebne pogodnosti

C lan 183. (1) Posebne pogodnosti koje se daju pojedinom osnivacu ili trecem licu unose se u osnivacki akt društva, uz navodenje lica kome se daju i osnova po kome se daju, a ako se daju na odredeno vrijeme, i rok do kada se pogodnosti daju. (2) Posebne pogodnosti prestaju istekom vremena za koji su date ili izmjenom osnivackog akta društva kojima se ta pitanja odreduju. (3) Ako posebne pogodnosti iz stava 1. ovog clana nisu odredene osnivackim aktom društva, bez dejstva su ugovori kojima se one ureduju. Izmjenama osnivackog akta društva nakon registracije ne može se pravno valjano obezbijediti da takvi ugovori djeluju prema

52

društvu.

Troškovi osnivanja

C lan 184. (1) Osnivackim aktom akcionarskog društva može se odrediti da troškove osnivanja društva snosi društvo ili osnivaci. (2) Osnivaci akcionarskog društva snose troškove osnivanja društva, ako osnivackim aktom društva nije drugacije odredeno. (3) Naknada troškova osnivanja akcionarskog društva može se odobriti osnivacima samo do visine odredene osnivackim aktom.

 1. Ulog Kredit za akcije

C lan 185. (1) Akcionarsko društvo ne može davati zajmove, kredite ili drugu finansijsku podršku ili odredena obezbjedenja za sticanje svojih akcija. (2) Odredba stava 1. ovog clana ne odnosi se na tekuce pravne poslove finansijskih organizacija, kao i na davanje avansa, kredita ili pružanja obezbjedenja od društva za sticanje akcija zaposlenima u društvu ili u povezanim društvima u smislu ovog zakona. (3) Raspolaganja iz stava 2. ovog clana mogu se vršiti u skladu sa ogranicenjima placanja utvrdenim ovim zakonom.

Procjena nenov c anih uloga

C lan 186. (1) Ako akcionar ulaže nenovcane uloge, jedan ili više ovlašcenih procjenjivaca sastavljaju izvještaj o procjeni prije registracije društva. (2) Procjenjivac iz stava 1. ovog clana može biti ovlašceno fizicko lice ili privredno društvo ovlašceno za obavljanje tih poslova, u skladu sa zakonom. (3) Izvještaj o procjeni nenovcanog uloga sadrži opis svakog takvog uloga, kao i opis korišcenog metoda procjene utvrdujuci pri tom da li vrijednost koja je utvrdena primjenom tog metoda procjene odgovara broju i nominalnoj vrijednosti akcija. (4) Izvještaj procjenjivaca iz stava 3. ovog clana podnosi se registarskom sudu sa prijavom za registraciju. (5) Procjena vrijednosti uloga u stvarima i pravima u zatvorenom akcionarskom društvu vrši se u skladu sa clanom 14. ovog zakona.

Vrste uloga i njihovo unošenje u društvo

C lan 187. (1) Ulog u akcionarsko društvo u zamjenu za izdavanje akcija može se unijeti u novcu ili u imovinskim pravima, ali ne i u radu i uslugama društvu, bilo da su izvršeni ili buduci. (2) Izuzetno od stava 1. ovog clana, nenovcani ulog u zatvoreno akcionarsko društvo može biti u izvršenom radu i uslugama za društvo, ako je to odredeno osnivackim aktom. (3) Akcije otvorenog akcionarskog društva mogu se unijeti kao ulog u drugo privredno društvo samo u slucaju povezivanja privrednih društava iz clana 357. ovog zakona. (4) Ugovoreni ulozi koji se unose u novcu uplacuju se do registracije akcionarskog društva, i to najmanje 50% nominalne vrijednosti upisanih akcija, a ostatak se uplacuje

53

najkasnije u roku od dvije godine od dana registracije društva. (5) Ako se akcije ili druge hartije od vrijednosti sticu unošenjem prava nad stvarima i pravima, njihovo placanje vrši se prenošenjem tih prava u imovinu društva.

 1. Zatvoreno i otvoreno akcionarsko društvo Vrste

C lan 188. (1) Akcionarsko društvo može biti zatvoreno i otvoreno. (2) Zatvoreno akcionarsko društvo osniva se simultanim putem, istovremenim upisom i uplatom svih akcija u osnivanju. (3) Otvoreno akcionarsko društvo osniva se sukcesivnim putem, upucivanjem javnog poziva trecim licima za upis i uplatu akcija.

Zatvoreno društvo

C lan 189. (1) Zatvoreno akcionarsko društvo je društvo cije se akcije izdaju samo njegovim osnivacima ili ogranicenom broju drugih lica, u skladu sa zakonom. (2) Zatvoreno akcionarsko društvo ne može vršiti upis akcija javnom ponudom ili na drugi nacin nuditi svoje akcije javnim putem. (3) Zatvoreno akcionarsko društvo može postati otvoreno ako, u skladu sa propisima kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti, uputi javni poziv za upis i uplatu akcija, odnosno ako objavi prospekt za uvrštenje akcija za trgovanje na berzi i drugom uredenom javnom tržištu. (4) Na donošenje odluke o pretvaranju zatvorenog u otvoreno akcionarsko društvo shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno.

Prenos akcija zatvorenog društva

C lan 190. (1) Osnivacki akt ili statut zatvorenog akcionarskog društva mogu odrediti ogranicenja na prenos akcija društva, ukljucujuci ogranicenja iz clana 121. ovog zakona koja se odnose na društvo s ogranicenom odgovornošcu. (2) Ako osnivackim aktom ili statutom zatvorenog akcionarskog društva nisu odredena ogranicenja u prenosu akcija, smatra se da se akcije društva mogu slobodno prenositi.

Otvoreno društvo

C lan 191. (1) Akcionarsko društvo smatra se otvorenim ako osnivaci ucine javni poziv za upis i uplatu akcija u vrijeme osnivanja društva, odnosno ako takav poziv ucini društvo nakon osnivanja. (2) Javni poziv iz stava 1. ovog clana može se vršiti javnom ponudom i prospektom u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (3) Otvoreno akcionarsko društvo uvrštava se na berzu i druga uredena javna tržišta u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (4) Otvoreno akcionarsko društvo ne može ograniciti prenos akcija.

54

Pretvaranje otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno

C lan 191a. (1) Skupština otvorenog akcionarskog društva može donijeti odluku o pretvaranju u zatvoreno akcionarsko društvo kvalifikovanom dvotrecinskom vecinom glasova prisutnih i akcionara koji glasaju pisanim putem ako su ispunjeni uslovi iz clana 283. ovog zakona, osim ako osnivackim aktom, odnosno statutom nije odreden veci broj glasova. (2) Odluku iz stava 1. ovog clana skupština otvorenog akcionarskog društva može donijeti na nacin i u skladu sa uslovima, odredenim propisima kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (3) Odluka iz stava 1. ovog clana obavezno sadrži i neopozivu izjavu društva kojom se društvo obavezuje da ce otkupiti akcije na zahtjev nesaglasnih akcionara u skladu sa cl. 435. i

 1. ovog zakona, s tim što pravo na otkup akcija imaju i akcionari koji nisu ucestvovali u radu skupštine. (4) Za pretvaranje otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno akcionarsko društvo potrebno je odobrenje Komisije za hartije od vrijednosti, u skladu sa propisima kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti.
Upis i uplata akcija iz osniva c ke emisije otvorenog društva

C lan 192. (1) Osnivacka (prva) emisija akcija otvorenog društva je uspjela ako se ponudene akcije iz javne ponude i prospekta upišu u broju koji je kao uspješan upis predviden javnom ponudom i koji je kao takav oznacen u prospektu, odnosno ako se upisane akcije uplate najmanje u iznosu odredenom u clanu 187. stav 4. ovog zakona. (2) Ako se akcije iz javne ponude i prospekta ne upišu i uplate u skladu sa stavom 1. ovog clana, smatra se da osnivanje akcionarskog društva nije uspjelo, a osnivaci su obavezni da solidarno vrate upisnicima akcija uplacene iznose, bez odgadanja.

 1. Osniva c ka skupština otvorenog društva Sazivanje

C lan 193. (1) Osnivaci koji osnivaju akcionarsko društvo javnim putem obavezni su u slucaju uspjele emisije da sazovu i održe osnivacku skupštinu u roku od 60 dana od dana isteka roka za upis akcija utvrdenog u javnoj ponudi i prospektu. (2) Osnivacka skupština saziva se pisanim pozivom svakom upisniku akcija u skladu sa ovim zakonom o sazivanju skupštine akcionara. (3) Pisanom pozivu za sjednicu osnivacke skupštine prilažu se osnivacki akt, izvještaj osnivaca i ovlašcenih procjenjivaca, ukljucujuci i izvještaj o troškovima osnivanja, spisak akcija po upisnicima na osnovu javne ponude i listu lica koja su u svojstvu osnivaca eventualno preuzela akcije bez upisa na osnovu te ponude uz naznacenje broja i vrste akcija koje je preuzelo svako od tih lica. (4) Sud u vanparnicnom postupku može na zahtjev osnivaca koji posjeduju najmanje 1/10 upisanih akcija da produži rok za 30 dana za održavanje skupštine akcionara.

55

Podobnost za odlu c ivanje

C lan 194. (1) Svi upisnici potpuno uplacenih akcija imaju pravo da ucestvuju sa pravom glasa na osnivackoj skupštini. (2) Kvorum za održavanje osnivacke skupštine i pravovaljano odlucivanje je obicna vecina uplacenih akcija koje daju pravo glasa o pitanjima iz njene nadležnosti. (3) Osnivacku skupštinu akcionarskog društva otvara osnivac sa najvecim brojem uplacenih akcija, a ako je više takvih upisnika akcija, upisnik koji je prvi uplatio upisane akcije. (4) Lice iz stava 3. ovog clana sastavlja spisak prisutnih upisnika akcija, odnosno njihovih punomocnika i utvrduje da li su ispunjeni svi uslovi za održavanje skupštine iz st. 1. i 2. ovog clana. (5) Ako osnivacka skupština nema kvorum iz stava 2. ovog clana, osnivaci mogu ponovo sazvati skupštinu na isti nacin, s tim što izmedu prvog i drugog sazivanja treba da protekne najmanje osam, a najviše 15 dana.

Posljedice neodržavanja

C lan 195. (1) Ako osnivaci akcionarskog društva ne sazovu osnivacku skupštinu u roku iz clana 193. ovog zakona, odnosno ako osnivacka skupština nije održana u skladu s ovim zakonom ili nije donijela propisane odluke, smatra se da osnivanje društva nije uspjelo, kada osnivaci odgovaraju solidarno upisnicima akcija za vracanje uplacenih iznosa. (2) Osnivaci oglasom objavljenim na isti nacin kao i javna ponuda, pozivaju upisnike akcija da preuzmu svoje uplate u roku od 15 dana nakon isteka krajnjeg roka za održavanje osnivacke skupštine, u skladu sa clanom 193. ovog zakona. (3) Ako osnivaci ne postupe u skladu sa stavom 2. ovog clana, odluku o objavljivanju oglasa na zahtjev nekog od upisnika akcija donosi sud u vanparnicnom postupku.

Tok

C lan 196. (1) Osnivacka skupština akcionarskog društva bira predsjednika, notara kao zapisnicara i dva brojaca glasova, nakon cega se citaju izvještaji o osnivanju i izvještaji o procjeni. (2) Prilozi i izvještaji iz stava 1. ovog clana citaju se samo ako to zatraže upisnici akcija koji imaju najmanje 10 % svih glasova prisutnih ili zastupljenih upisnika akcija na skupštini. (3) Zapisnik o radu osnivacke skupštine akcionarskog društva vodi notar kao zapisnicar i potpisuje predsjednik skupštine, zapisnicar, oba brojaca glasova i osnivaci društva.

Djelokrug

C lan 197. (1) Osnivacka skupština akcionarskog društva: a) utvrduje da li su propisno upisane i uplacene akcije, odnosno da li su uneseni nenovcani ulozi, u skladu sa ovim zakonom i osnivackim aktom, b) bira prvog direktora društva, odnosno clanove prvog upravnog odbora, ako to osnivaci nisu izvršili u osnivackom aktu, v) odlucuje o posebnim pravima koja pripadaju osnivacima i odobrava posebne pogodnosti osnivacima ili drugim licima,

56

g) donosi odluku o prihvatanju procjene vrijednosti nenovcanih uloga (ulozi u stvarima i pravima), d) odlucuje o odobravanju ugovora koji su osnivaci zakljucili prije registracije društva, a koji su u vezi s osnivanjem društva i d) utvrduje iznos troškova osnivanja društva. (2) Ako je broj upisanih akcija u odnosu na ponudeni broj akcija iz javne ponude veci, osnivacka skupština može odluciti da prihvati upisani višak ili njegov dio. Ako skupština odluci da prihvati dio upisanog viška akcija, upisnici akcija koji su ranije upisali akcije imaju pravo prvenstva, a ako je više lica istovremeno upisalo te akcije onda prihvata upisani višak srazmjerno upisanim akcijama tih upisnika koje nisu višak. (3) Ako osnivacka skupština donese odluku o prihvatanju viška upisanih i uplacenih akcija, akcionari koji su upisali i uplatili akcije imaju pravo glasa na osnivackoj skupštini od trenutka donošenja te odluke na toj skupštini, u skladu sa ovim zakonom.

Odlu c ivanje

C lan 198. (1) Na osnivackoj skupštini svaka obicna akcija daje pravo na jedan glas. (2) Osnivacka skupština donosi odluke vecinom glasova akcionara sa obicnim akcijama, ako ovim zakonom ili osnivackim aktom nije odreden veci broj glasova. (3) Osnivacka skupština akcionarskog društva o prihvatanju procjene nenovcanih uloga glasa odvojeno za svaki takav ulog. Osnivaci i upisnici akcija na osnovu nenovcanog uloga nemaju o tom pitanju pravo glasa i njihovi glasovi ne racunaju se u kvorum glasova niti za potrebnu vecinu za donošenje odluke. (4) Izmjena odredbe osnivackog akta o iznosu osnovnog kapitala (prihvatanje viška upisanih akcija) vrši se saglasnošcu svih upisnika uplacenih akcija, ako osnivackim aktom i prospektom nije drugacije odredeno. (5) Na osnivackoj skupštini osnivaci koji su imali troškove osnivanja društva nemaju pravo glasa pri odobrenju troškova osnivanja društva, a lica koja imaju posebne ugovore sa društvom koji podliježu odobrenju te skupštine nemaju pravo glasa pri odlucivanju o tom pitanju.

 1. Akcije i druge hartije od vrijednosti Obi c ne i povlaš c ene akcije

C lan 199. (1) Akcionarsko društvo može izdavati: obicne (redovne) i povlašcene (prioritetne, preferencijalne) akcije. (2) Akcionarsko društvo mora imati bar jednu obicnu akciju. (3) Obicne akcije akcionarskog društva predstavljaju uvijek jednu klasu akcija. (4) Povlašcene akcije akcionarskog društva mogu biti podijeljene u dvije ili više klasa sa razlicitim pravima (razlicite stope dividendi ili razlicita participativna ili kumulativna prava na dividende ili razlicita prava na isplatu imovine društva pri likvidaciji). (5) Obicne akcije akcionarskog društva imaju istu nominalnu vrijednost. (6) Povlašcene akcije akcionarskog društva iste klase imaju istu nominalnu vrijednost. (7) Akcionarsko društvo može izdavati samo akcije na ime.

Odobrene (neizdate) i izdate akcije
C lan 200.

57

(1) Akcionarsko društvo pored izdatih akcija može da ima i odobrene (neizdate, ovlašcene) akcije. (2) Broj odobrenih obicnih akcija i broj odobrenih povlašcenih akcija svake klase odreduju se osnivackim aktom akcionarskog društva. Broj odobrenih akcija akcionarskog društva ne može da bude veci od 50 % od broja izdatih obicnih akcija u vrijeme kada je ovaj broj odreden osnivackim aktom društva. (3) Akcionarsko društvo može da izda sve ili samo dio svojih odobrenih obicnih akcija, a odobrene povlašcene akcije bilo koje klase može da ne izda, da izda dio ili sve. (4) Odluka o broju, vremenu i drugim uslovima bilo kog izdavanja akcija donosi se na skupštini akcionara, osim ako u osnivackom aktu akcionarskog društva ovo ovlašcenje nije preneseno na upravni odbor društva koji može donijeti odluku u skladu sa osnivackim aktom. (5) Ovlašcenje iz stava 4. ovog clana obuhvata izdavanje odobrenih akcija radi povecanja osnovnog kapitala novim ulozima, iskljucivo novcanim, u skladu sa odredbama ovog zakona kojim se ureduje povecanje osnovnog kapitala novim ulozima, ali ni u kom slucaju ne ukljucuje izdavanje odobrenih akcija po osnovu povecanja osnovnog kapitala iz sredstava društva u skladu sa ovim zakonom. (6) Ovlašcenje upravnom odboru za izdavanje bilo koje vrste odobrenih akcija ne može se dati za period duži od pet godina od utvrdivanja broja odobrenih akcija u osnivackom aktu, s tim što skupština akcionara može taj petogodišnji period obnoviti jednom ili više puta. (7) Izdavanje akcija akcionarskog društva vrši se u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti.

Registracija emisije i pravo uvida

C lan 201. (1) Osnivaci otvorenog akcionarskog društva, odnosno otvoreno akcionarsko društvo upisuju emisije akcija i drugih hartija od vrijednosti izdatih javnom ponudom, u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti i aktima Komisije za hartije od vrijednosti. (2) Akcionarsko društvo upisuje izdate akcije i druge hartije od vrijednosti i identitet akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti i aktima Komisije za hartije od vrijednosti. (3) Akcionarsko društvo upisuje izdate akcije i identitet akcionara u knjigu akcionara akcionarskog društva. (4) Upis iz stava 3. ovog clana sadrži narocito: puno ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sjedište; poreski identifikacioni broj svakog akcionara i suvlasnika akcija, zastupnika akcija i drugih hartija od vrijednosti; broj bankovnog racuna akcionara; iznos ugovorenih i uplacenih uloga svakog akcionara, dodatne uloge pored prvobitnih uloga; zaloge akcija; prenos akcija ukljucujuci i ime prenosioca i sticaoca, kao i promjene ovih podataka. (5) Knjiga akcionara iz stava 3. ovog clana za otvorena akcionarska društva vodi se u elektronskom zapisu u Centralnom registru. (6) Akcionarsko društvo dužno je da obavijesti Centralni registar o podacima iz st. 3. i 4. ovog clana, ukljucujuci i promjene tih podataka u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (7) Akcionar ima pravo uvida u knjigu akcionara i pravo na izvod iz knjige akcionara. (8) Direktor ili upravni odbor akcionarskog društva odgovoran je za ispravan i blagovremen upis akcija društva, kao i za vodenje knjige akcionara i za njenu tacnost, za štetu prouzrokovanu akcionaru ili trecem licu propuštanjem izvršenja ove dužnosti.

58

Upis akcija

C lan 202. (1) Akcionarom se u odnosu prema akcionarskom društvu i trecim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar, u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (2) Ako ima nepodudarnosti izmedu knjige akcionara i Centralnog registra, mjerodavan je upis u Centralni registar. (3) Upis akcija u Centralni registar vrši se na nacin ureden zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti.

Prava akcionara obi c nih akcija

C lan 203. (1) Svaka obicna akcija akcionarskog društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa ovim zakonom, osnivackim aktom i statutom društva, koja ukljucuju narocito: a) pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva, b) pravo ucešca u radu skupštine društva, v) pravo glasa u skupštini društva tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas, g) pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate povlašcene akcije u punom iznosu, d) pravo ucešca u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih povlašcenih akcija, d) pravo preceg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenljivih obveznica i e) pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom. (2) Obicne akcije akcionarskog društva ne mogu se pretvoriti u povlašcene akcije ili druge hartije od vrijednosti. (3) Prava iz stava 1. t. g), d) i d) ovog clana mogu se prenositi ugovorom od akcionara na treca lica.

Prava akcionara sa povlaš c enim akcijama

C lan 204. (1) Povlašcene akcije akcionarskog društva svake klase daju akcionaru ista prava. (2) Prava akcionara sa povlašcenim akcijama odreduju se osnivackim aktom društva. (3) Prava akcionara sa povlašcenim akcijama ukljucuju narocito prednost u odnosu na obicne akcije u pogledu prvenstva isplate dividende (koja kod povlašcenih akcija može biti participativna i kumulativna u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti) i kod prvenstva naplate prilikom likvidacije društva. (4) Prava akcionara sa povlašcenim akcijama mogu ukljucivati i pravo pretvaranja tih akcija u obicne akcije ili u drugu klasu povlašcenih akcija pod uslovima i u slucajevima odredenim osnivackim aktom, kao i pravo prodaje tih akcija akcionarskom društvu po utvrdenoj cijeni i drugim uslovima odredenim osnivackim aktom. (5) Akcionari sa povlašcenim akcijama imaju i pravo jednog glasa po akciji na bilo kojoj skupštini akcionara o pitanjima koja zahtijevaju grupno glasanje akcionara date klase povlašcenih akcija, u skladu sa ovim zakonom. (6) Osnivackim aktom akcionarskog društva može se odrediti da akcionari povlašcenih akcija imaju pravo glasa sa akcionarima koji imaju obicne akcije na skupštini akcionara, ako: a) se takva povlašcena akcija pretvara u obicnu akciju (kada mogu imati broj glasova jednak broju glasova obicnih akcija u koje se mogu pretvoriti) i

59

b) dividende na povlašcene akcije koje su stecene i cija je isplata zahtijevana nisu isplacene, do njihove isplate. (7) Akcionari sa povlašcenim akcijama nemaju pravo glasa u skupštini akcionara sa akcionarima koji imaju obicne akcije, osim u slucajevima iz stava 6. ovog clana. (8) Broj glasova akcionara sa povlašcenim akcijama ne može biti jednak ili veci od broja glasova akcionara sa obicnim akcijama. (9) Akcionari sa povlašcenim akcijama imaju prava prisustva i ucešca u raspravi u skupštini akcionara. (10) Akcionari sa povlašcenim akcijama imaju ista prava kao i akcionari obicnih akcija u pogledu pristupa aktima, drugim dokumentima i informacijama u posjedu društva.

Zamjenljive obveznice, obveznice i varanti

C lan 205. (1) Akcionarsko društvo može izdati osim akcija i druge hartije od vrijednosti, ukljucujuci i zamjenljive obveznice i varante, ako osnivackim aktom društva nije drugacije odredeno. (2) Varanti u smislu ovog zakona su hartije od vrijednosti koje njihovom imaocu daju pravo na sticanje odredenog broja akcija odredene vrste i klase i po odredenoj cijeni. (3) Zamjenljive obveznice i varanti ne mogu se izdati u vecem broju od broja odobrenih (neizdatih) akcija. (4) Akcionarsko društvo obavještava Centralni registar o broju odobrenih akcija koje su potrebne da bi se obezbijedila prava imalaca tih hartija od vrijednosti. (5) Akcionarsko društvo dužno je da održi broj odobrenih akcija iz stava 4. ovog clana odredene vrste i klase koji ce biti dovoljan da obezbijedi prava imalaca tih hartija. (6) Odluku o izdavanju zamjenljivih obveznica ili varanata sa odredenjem broja, vremena, cijene sticanja i drugih uslova izdavanja donosi skupština akcionara, ako se osnivackim aktom ili odlukom skupštine društva, u skladu sa ovim zakonom ne ovlasti upravni odbor za donošenje takve odluke. (7) Odluku o izdavanju obveznica sa odredenjem broja, vremena, cijene sticanja i drugih uslova izdavanja donosi skupština akcionara, ako osnivackim aktom ili odlukom skupštine društva, u skladu sa ovim zakonom, nije ovlašcen upravni odbor da donese takvu odluku. (8) Zamjenljive obveznice ne mogu se izdati po vrijednosti koja je manja od nominalne vrijednosti akcija za koje se zamjenjuju. (9) Izdavanje obveznica i zamjenljivih obveznica vrši se u skladu sa odredbama zakona kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti i aktima Komisije za hartije od vrijednosti. (10) Imaoci zamjenljivih obveznica i varanata imaju prava akcionara na informisanje i prava uvida u poslovne knjige i dokumenta društva, osim ako je u odluci o emisiji ovih hartija od vrijednosti drugacije odredeno ili ako je sa njima drugacije ugovoreno.

Dividende na djelimi c no pla c ene akcije

C lan 206. Dividenda za djelimicno placene akcije isplacuje se srazmjerno uplacenom iznosu za akcije, racunajuci od dana sticanja prava na dividende.

60

Prodajna cijena akcija i drugih hartija od vrijednosti

C lan 207. (1) Prodajna cijena akcija može biti niža od njihove nominalne vrijednosti. (2) U slu c aju da je prodajna cijena akcija ve c a od njihove nominalne vrijednosti, ta razlika predstavlja rezerve kapitala (emisionu premiju), a u slu c aju da je prodajna cijena akcija niža od nominalne vrijednosti, ta razlika predstavlja emisioni gubitak (emisioni disažio). (3) Prodajna cijena može biti niža od tržišne cijene utvrdene u skladu sa propisima kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti za: a) izdavanje akcija po vrijednosti utvrdenoj za varante ili za zamjenljive obveznice, b) izdavanje obicnih akcija u skladu sa postupkom utvrdenim ovim zakonom za izvršenje prava preceg upisa akcija postojecih akcionara po vrijednosti koja ne može biti niža od 90 % od njihove tržišne cijene, v) izdavanje akcija u postupku reorganizacije društva i g) izdavanje akcija brokeru ili drugom posredniku radi njihove preprodaje po tržišnoj vrijednosti, po vrijednosti koja može biti manja od tržišne vrijednosti ali ne više od iznosa posrednicke provizije utvrdene kao procenat od vrijednosti po kojoj se izdaju akcije, s tim da ona ne može preci 10 % tržišne vrijednosti tih akcija. (4) Akcionarsko društvo izdaje varante ili zamjenljive obveznice cija vrijednost u vrijeme njihovog izdavanja nije manja od tržišne vrijednosti, osim za: a) izdavanje u skladu sa postupkom utvrdenim ovim zakonom radi izvršenja prava preceg upisa novoizdatih akcija imalaca tih varanata ili zamjenljivih obveznica po vrijednosti koja ne može biti niža od 90 % od tržišne vijednosti tih akcija i b) izdavanje brokeru ili drugom posredniku radi njihove preprodaje po vrijednosti koja može biti manja od tržišne vrijednosti ne više od iznosa posrednicke provizije, utvrdene kao procenat od vrijednosti po kojoj se izdaju akcije, s tim da ona ne može preci 10 % ukupne vrijednosti tih varanata ili zamjenljivih obveznica.

Pravo pre c eg sticanja novoizdatih akcija

C lan 208. (1) Akcionar ima pravo preceg sticanja akcija iz novih emisija akcija akcionarskog društva srazmjerno nominalnoj vrijednosti posjedovanih akcija na dan presjeka utvrdenog u skladu sa clanom 213. ovog zakona. (2) Akcionari iz stava 1. ovog clana ostvaruju pravo preceg sticanja odlukom skupštine društva u skladu sa osnivackim aktom ili statutom. (3) Izdavanje akcija u smislu ovog zakona je i izdavanje preuzimaocu emisije ili drugim finansijskim organizacijama radi dalje prodaje, u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (4) O namjeri izdavanja akcija iz stava 1. ovog clana društvo u pisanoj formi obavještava sve akcionare, u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (5) Obavještenje iz stava 4. ovog clana sadrži narocito: broj akcija koje se izdaju; predloženu cijenu; rok i nacin korišcenja prava preceg sticanja. Rok u kome se može ostvariti pravo preceg sticanja akcija ne može biti kraci od 15 dana od dana pocetka upisa i uplate predmetne emisije. (6) Akcionar sa obicnim akcijama, imalac varanta i zamjenljivih obveznica, ima pravo preceg sticanja novih emisija akcija, u skladu sa odlukom skupštine. (7) Lice iz stava 6. ovog clana nema pravo preceg sticanja:

61

a) povlašcenih akcija, osim povlašcenih akcija koje su zamjenljive u obicne akcije ili koje nose pravo upisa ili sticanja obicnih akcija i b) odobrenih akcija odredenih osnivackim aktom akcionarskog društva koje se izdaju u roku od šest mjeseci od registracije društva. (8) Akcionari sa povlašcenim akcijama imaju pravo preceg sticanja akcija iz novih emisija akcija iste klase u skladu sa odlukom skupštine akcionara. (9) Pravo preceg sticanja može se ograniciti ili iskljuciti samo odlukom skupštine akcionara na prijedlog upravnog odbora. Upravni odbor podnosi skupštini akcionara pisani izvještaj sa navodenjem razloga za ogranicenje ili iskljucenje ovog prava i obrazloženje predložene cijene izdavanja. (10) Odluka skupštine akcionara o ogranicenju ili iskljucenju prava preceg sticanja je sastavni dio odluke o povecanju kapitala. Ova odluka upisuje se u registar zajedno sa povecanjem osnovnog kapitala. (11) Upravni odbor akcionarskog društva može ograniciti ili iskljuciti pravo preceg sticanja pri izdavanju novih emisija odobrenih akcija, u skladu sa ovlašcenjima iz clana 200. st. 4. do 6. ovog zakona. (12) Pravo preceg sticanja akcija akcionar može prenijeti na trece lice u skladu sa propisima kojima se ureduje tržište hartija od vrijednosti.

Akcije sa više vlasnika

C lan 209. (1) Akcija može imati jednog ili više vlasnika (u daljem tekstu: suvlasnici akcije). Suvlasnici akcije smatraju se jednim akcionarom. (2) Suvlasnici akcije ostvaruju pravo glasa i druga prava u društvu samo preko zajednickog punomocnika, ako osnivackim aktom ili statutom akcionarskog društva nije drugacije odredeno. Suvlasnici akcije o odredivanju zajednickog punomocnika obavještavaju društvo pisanim putem radi upisa u knjigu akcionara i Centralni registar. (3) Obavještenje dato od društva zajednickom punomocniku suvlasnika akcije smatra se da je dato svim suvlasnicima akcije. Ako suvlasnici akcije propuste da odrede zajednickog punomocnika i ako o tome ne obavijeste društvo, obavještenje koje društvo da bilo kom suvlasniku smatra se da je dato svim suvlasnicima akcije. (4) Suvlasnici akcije solidarno su odgovorni prema društvu za obaveze koje se odnose na akcije. (5) Pravne radnje akcionarskog društva prema jednom suvlasniku imaju dejstvo prema svim suvlasnicima.

 1. Dividende i druge isplate akcionarima 8.1. Principi Opšta na c ela

C lan 210. (1) Akcionarsko društvo može odobriti placanje dividendi na svoje akcije godišnje u skladu sa odlukama redovne godišnje skupštine ili u bilo koje vrijeme izmedu godišnjih skupština, osim ako je osnivackim aktom društva drugacije odredeno. (2) Odluku akcionarskog društva o odobrenju placanja dividendi može da donese i upravni odbor ako je to odredeno osnivackim aktom društva ili ako ga za to ovlasti skupština akcionara, u skladu sa osnivackim aktom. (3) Po usvajanju finansijskog izvještaja za prethodnu poslovnu godinu ostvarenu dobit

62

društvo mora rasporediti sljedecim redom: a) za pokrice gubitaka prenesenih iz ranijih godina, b) za pokri c e emisionog gubitka nastalog emisijom akcija ispod nominalne vrijednosti akcija, v) za zakonske rezerve, g) za statutarne rezerve, ako ih društvo utvrdi osnivackim aktom i d) za dividendu u skladu sa ovim zakonom. (4) Nakon donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome ona treba da bude isplacena postaje povjerilac društva za iznos pripadajuce dividende. (5) Dividenda iz stava 3. tacka v) ovog clana na akcije bilo koje vrste ili klase placa se svim akcionarima srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija, osim u slucaju djelimicno placenih akcija u skladu sa clanom 206. ovog zakona. (6) Sporazum ili ugovor kojim društvo daje nekim akcionarima posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.

Na c in pla c anja

C lan 211. (1) Dividende se mogu placati u novcu i u akcijama akcionarskog društva. (2) Dividende koje se placaju u akcijama društva bilo koje vrste ili klase podliježu sljedecim pravilima: a) dividende se placaju izdavanjem odgovarajucih akcija u srazmjeri sa ucešcem u kapitalu (pro-rata) i b) ako akcije odredene vrste i klase treba da se izdaju kao akcije za dividende druge vrste ili klase akcija, a akcije u kojima se placa dividenda vec postoje, dividenda se ne može tako platiti dok nije odobrena kvalifikovanom vecinom glasova akcija vrsta i klasa u kojima dividenda treba da bude placena. (3) Iznos dividende koja se placa u akcijama jednak je nominalnoj vrijednosti akcija koje se izdaju za placanje dividende.

Ograni c enja pla c anja privremenih dividendi otvorenog društva

C lan 212. Otvoreno akcionarsko društvo tokom poslovne godine može placati dividende pod uslovom da: a) se iz privremenih i za tu namjenu sacinjenih racuna vidi da su raspoloživa sredstva dovoljna za placanje, b) iznos koji se isplacuje ne prede ukupnu dobit od kraja posljednje poslovne godine za koju je sacinjen finansijski izvještaj uvecan za nerasporedenu dobit i iznose povucene iz rezervi koje se mogu koristiti za te namjene, a umanjen za utvrdene gubitke i iznos koji se mora unijeti u rezerve, u skladu sa posebnim zakonom, osnivackim aktom ili statutom društva i v) je odluka o isplati privremene dividende donesena na osnovu polugodišnjih revidiranih finansijskih izvještaja.

Titulari prava na dividende i druga pla c anja

C lan 213. (1) Osnivackim aktom akcionarskog društva može da se odredi dan ili metod odredivanja dana kojim se utvrduje lista akcionara koji imaju pravo na dividende ili na druga placanja,

63

ukljucujuci i placanja likvidacionog udjela. Ako osnivackim aktom akcionarskog društva nije odreden dan ili metod odredivanja dana dividende, taj dan ili metod odredivanja dana dividende utvrduju se odlukom upravnog odbora. Dividende i druga placanja vrše se licima koja su bila akcionari društva na taj dan (dan dividende, odnosno datum presjeka). (2) Dan dividende iz stava 1. ovog clana ne može se utvrditi u roku kracem od dvadeset dana od dana donošenja odluke o isplati dividende.

Postupak za odobrenje i isplatu dividende

C lan 214. (1) Odluka o odobrenju dividendi sadrži: a) iznos dividendi i b) dan dividende za koji se sacinjava lista akcionara ovlašcenih za isplatu dividende. (2) Ako nakon dana dividende a prije dana placanja dividende akcionar prenese svoje akcije po osnovu kojih ima pravo na dividende zadržava pravo na isplatu dividende.

8.2. Sticanje i režim sopstvenih akcija
Zabrana upisa svojih akcija i akcija kontrolnog društva

C lan 215. (1) Akcionarsko društvo ne može upisivati svoje akcije, direktno ili indirektno preko drugog lica koje ih stice za njegov racun. (2) Zavisno društvo ne može upisivati akcije maticnog društva, u skladu sa ovim zakonom, direktno ili indirektno preko drugog lica koje ih stice za njegov racun. (3) Ako je drugo lice upisalo ili steklo akcije na nacin suprotan st. 1. i 2. ovog clana smatra se da ih je preuzelo za svoj racun i bice licno odgovorno za uplatu tržišnog iznosa vrijednosti takvih akcija i u slucaju da ima drukciji sporazum sa društvom za ciji racun su one upisane ili stecene. (4) Svaki sporazum o naknadi ili obeštecenju lica iz stava 3. ovog clana, ništav je.

Opšta pravila u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija

C lan 216. (1) Sopstvene akcije u smislu ovog zakona su akcije koje akcionarsko društvo stice od svojih akcionara. (2) Akcionarsko društvo može sticati sopstvene akcije ili druge hartije od vrijednosti koje je samo izdalo od njihovih imalaca, direktno ili indirektno, preko drugog lica koje ih stice u svoje ime a za racun tog društva, u skladu sa ogranicenjima iz osnivackog akta i ogranicenjima placanja utvrdenim ovim zakonom. (3) Akcionarsko društvo može steci svoje povlašcene akcije kao sopstvene akcije ili druge hartije od vrijednosti koje nisu obicne akcije, djelimicno ili u cijelosti. (4) Akcionarsko društvo može steci samo dio obicnih akcija, kao sopstvene akcije. (5) Otvoreno akcionarsko društvo može steci akcije koje je izdalo tako da ukupna nominalna vrijednost, ukljucujuci i ranije stecene akcije koje društvo drži i akcije koje su stecene indirektno, ne prede 10 % njegovog osnovnog kapitala, osim u slucaju: a) ako društvo ima rezerve koje se mogu koristiti za ove namjene i ako ih koristi za ova sticanja, b) sticanja akcija bez naknade koje su u potpunosti placene, v) sticanja akcija u postupku prinudne prodaje na osnovu sudske odluke za placanje duga akcionarskom društvu od strane akcionara, ako nema drugog nacina naplate i

64

g) statusnih promjena. (6) Otvoreno akcionarsko društvo ne može sticati sopstvene akcije sporazumom sa akcionarom vec samo putem ponude svim akcionarima pro-rata, u skladu sa ovim zakonom. (7) Zatvoreno akcionarsko društvo stice sopstvene akcije ili druge hartije od vrijednosti po njihovoj vrijednosti utvrdenoj u skladu sa ovim zakonom, osim ako osnivackim aktom ili ugovorom izmedu akcionarskog društva i imaoca hartije od vrijednosti, u vrijeme kad su te hartije od vrijednosti izdate, nije drugacije odredeno.

Postupak odobrenja sticanja sopstvenih akcija

C lan 217. (1) Odluku o sticanju sopstvenih akcija ili drugih hartija od vrijednosti akcionarskog društva donosi skupština akcionara. (2) Odluka skupštine akcionara iz stava 1. ovog clana sadrži: maksimalan broj akcija koje se sticu, rok za koji je dato ovlašcenje za izvršenje odluke koji ne može biti duži od 18 mjeseci i kupovnu cijenu (ili nacin njenog utvrdivanja), kao i ime akcionara cije se akcije sticu, osim ako se akcije sticu od svih akcionara pro-rata. (3) Odlukom iz stava 1. ovog clana može se ovlastiti upravni odbor da odredi vrijeme sticanja, broj akcija koje se trebaju steci, kao i da utvrdi otkupnu cijenu, postupak sticanja i druga pitanja, pod uslovom da ove odluke od upravnog odbora ne budu u neskladu sa nalozima navedenim u odluci skupštine i da se akcionari o tom sticanju izvijeste na prvoj sljedecoj sjednici. (4) Izuzetno od stava 1. ovog clana, upravni odbor, ako osnivackim aktom nije odredeno da je to djelokrug skupštine akcionara, donosi odluku za sticanje: a) varanata, zamjenljivih obveznica ili drugih hartija od vrijednosti koje nisu akcije, b) do 5 % bilo koje klase akcija koje se izdaju jedino radi dodjele zaposlenima u društvu ili povezanom društvu u smislu ovog zakona i v) akcija ili drugih hartija od vrijednosti, ako je sticanje nužno da se sprijeci veca i neposredna šteta za društvo. (5) U slucaju iz stava 4. ovog clana upravni odbor akcionarskog društva dužan je da na prvoj skupštini podnese detaljan izvještaj o razlozima, broju i nominalnoj vrijednosti, procentu stecenih sopstvenih akcija u odnosu na osnovni kapital, kao i cijeni po kojoj su te akcije stecene.

Postupak sticanja akcija pro-rata od svih akcionara

C lan 218. (1) Ako akcionarsko društvo stice sopstvene akcije odredene vrste ili klase od svih akcionara dužno je da ponudu dostavi svim akcionarima, u skladu sa ovim zakonom i propisima kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (2) Ponuda iz stava 1. ovog clana sadrži: broj akcija koje stice; kupovnu cijenu (ili nacin njenog utvrdivanja); postupak placanja i datum placanja; kao i postupak i krajnji rok za sve akcionare za ponudu njihovih akcija na prodaju društvu. Ako društvo ima manje od 200 akcionara, posljednji dan mora biti najmanje 30 dana od dana dostavljanja posljednje pisane ponude. Ako društvo ima više od 200 akcionara ponuda važi 30 dana od dana objavljivanja u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske. (3) Ako ukupan broj akcija ponudenih na prodaju akcionarskom društvu prelazi broj akcija koje društvo stice, društvo ce steci akcije od svakog akcionara srazmjerno broju akcija koje akcionar ponudi na prodaju, osim u slucaju potrebe da se izbjegne sticanje djelimicne akcije. (4) Ako ukupan broj akcija koje su ponudene akcionarskom društvu na prodaju prelazi broj

65

akcija koje je društvo ponudilo za sticanje, akcionarsko društvo može odluciti da stekne i veci broj akcija od ukupnog broja ponudenog za prodaju od akcionara ili nekog drugog broja koji je veci od prvobitno predvidenog a manji od ponudenog.

Status ste c enih sopstvenih akcija

C lan 219. (1) Akcionarsko društvo koje stekne sopstvene akcije može ih ponovo prenijeti drugim licima, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (2) Sopstvene akcije koje akcionarsko društvo stekne do iznosa od 10 % osnovnog kapitala dužno je da proda (otudi) u roku od jedne godine od dana sticanja, a akcije koje stekne u skladu sa ovim zakonom preko iznosa od 10 % od osnovnog kapitala dužno je da proda (otudi) u roku od tri godine od dana sticanja. (3) Ako se sopstvene akcije ne otude u rokovima iz stava 2. ovog clana, upravni odbor društva obavezan je da ih bez posebne odluke skupštine poništi, u skladu sa odredbama ovog zakona koje ureduju smanjenje osnovnog kapitala u redovnom postupku. (4) Za vrijeme posjedovanja stecenih sopstvenih akcija od društva: a) nominalna vrijednost takvih akcija može ostati ukljucena u osnovni kapital društva ili se iskljuciti iz tog kapitala, pri cemu se za taj iznos povecavaju rezerve koje se ne mogu isplatiti akcionarima, b) sopstvene akcije ne daju pravo glasa niti se racunaju u kvorum skupštine akcionara i v) sopstvene akcije ne daju pravo na dividendu ili druga primanja, osim u slucaju iz clana

 1. ovog zakona.
Uzimanje akcija u zalog

C lan 220. (1) Akcionarsko društvo može, direktno ili indirektno, uzeti u zalog svoje akcije ili založiti placeni iznos akcija, ako je ukupni iznos potraživanja obezbijedenih zalogom akcija niži od uplacene vrijednosti akcija. (2) Uzimanje akcija akcionarskog društva u zalog, odnosno zalaganje placenih iznosa, od društva cije su akcije ili od lica koje djeluje u svoje ime a za racun tog društva, podliježe ogranicenjima propisanim odredbama ovog zakona za sticanje sopstvenih akcija.

Upis u Centralni registar i knjigu akcionara sticanja sopstvenih akcija i zalog

C lan 221. Sticanje sopstvenih akcija, direktno ili indirektno, kao i uzimanje akcija u zalog, odnosno zalaganje placenih iznosa, akcionarsko društvo prijavljuje Centralnom registru radi upisa, a ako akcionarsko društvo vodi knjigu akcionara, upis se vrši i u tu knjigu.

8.3. Povla c enje i poništenje povlaš c enih akcija, varanata i zamjenljivih obveznica
Osnov povla c enja i poništenja

C lan 222. (1) Osnivackim aktom akcionarskog društva može se predvidjeti: a) da akcionarsko društvo ima obavezu i / ili pravo da svoje povlašcene akcije jedne ili više klasa, ako raspolaže odgovarajucim rezervama koje se mogu upotrijebiti za te namjene, povuce i poništi u odredenom periodu ili u odredenim slucajevima, u cjelini ili djelimicno i b) da su akcionari dužni da te akcije prodaju akcionarskom društvu pod uslovima i na

66

nacin iz tacke a) ovog clana. (2) Akcionarsko društvo može da izda i varante ili zamjenljive obveznice, pod uslovima koji obezbjeduju da društvo ima obavezu i / ili pravo, kad raspolaže odgovarajucim rezervama koje se mogu upotrijebiti za te namjene, da povuce i poništi takve hartije od vrijednosti u odredenom periodu ili u odredenim slucajevima, u cjelini ili djelimicno. (3) Akcionarsko društvo povlaci i poništava povlašcene akcije, varante i zamjenljive obveznice srazmjerno broju akcija klase u pitanju koje posjeduje svaki imalac, osim kad bi to zahtijevalo podjelu akcije. (4) Ako akcionarsko društvo nema dovoljno namjenskih rezervi za izvršenje odluke o otkupu varanata i zamjenljivih obveznica, otkup se vrši cim se utvrdi da društvo ima dovoljno namjenskih rezervi. (5) Varanti i zamjenljive obveznice otkupljuju se po vrijednosti utvrdenoj u vrijeme njihovog izdavanja.

Cijena

C lan 223. Povlašcene akcije otkupljuju se po njihovoj tržišnoj vrijednosti, a ukoliko ona ne postoji, po vrijednosti koju utvrduje upravni odbor u skladu sa ovim zakonom ili ovlašceni procjenjivac izabran od skupštine akcionara, upravnog odbora ili nesaglasnih akcionara, u skladu sa ovim zakonom.

Upis u Centralni registar

C lan 224. Otkup povlašcenih akcija, varanata i zamjenljivih obveznica, akcionarsko društvo prijavljuje Centralnom registru radi upisa, u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti, a ako akcionarsko društvo vodi knjigu akcionara, otkup upisuje i u tu knjigu.

8.4. Ograni c enja isplate
Ograni c enja pla c anja dividendi i drugih pla c anja

C lan 225. (1) Zatvoreno akcionarsko društvo ne može vršiti isplate svojim akcionarima ako bi nakon izvršene isplate neto imovina društva bila manja od njegovog osnovnog kapitala, uvecanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate akcionarima, u skladu s ovim zakonom. (2) Otvoreno akcionarsko društvo ne može vršiti isplate svojim akcionarima u slucaju smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku, u skladu sa ovim zakonom, ako bi: a) nakon izvršene isplate neto imovina društva bila manja od njegovog osnovnog kapitala, uvecanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate akcionarima, u skladu sa ovim zakonom i b) u slucaju dividendi, iznos dividendi prešao iznos dobiti društva u protekloj poslovnoj godini uvecanoj za nerasporedenu dobit i iznos povucen iz rezervi uvecan za iznos koji se mora unijeti u rezerve u tekucoj godini, u skladu sa osnivackim aktom ili statutom i ovim zakonom. (3) Pored ogranicenja placanja u skladu sa st. 1. i 2. ovog clana, zatvoreno i otvoreno akcionarsko društvo ne mogu vršiti placanja svojim akcionarima, ako: a) bi nakon izvršenih placanja društvo bilo nesposobno za placanje svojih dugova koji dospijevaju u redovnom poslovanju društva ili

67

b) na dan placanja bilo koja dospjela dividenda na povlašcene akcije ne bi bila isplacena u cijelosti. (4) Izuzetno od st. 1. do 3. ovog clana akcionarsko društvo može izvršiti placanja svojim akcionarima, ako iz finansijskih izvještaja pripremljenih u skladu sa zakonom kojim se ureduje racunovodstvo i revizija, proizlazi da je isplata razumna u datim okolnostima.

Odgovornost akcionara i c lanova organa društva za zabranjene isplate

C lan 226. (1) Akcionar akcionarskog društva odgovoran je za vracanje društvu isplate koje suprotno ovom zakonu primi od društva, ako je znao ili je prema okolnostima morao da zna da je isplata zabranjena. (2) Osim akcionara u slucaju iz stava 1. ovog clana odgovara i direktor društva ili clanovi upravnog odbora, u skladu sa odredbama ovog zakona kojima se ureduje njihova imovinska odgovornost.

8.5. Zajam i kapital
Zajam umjesto kapitala

C lan 227. (1) Akcionar akcionarskog društva koji društvu u vrijeme poslovne krize ne poveca sopstveni kapital kao dobar privrednik, vec društvu da zajam, može u stecajnom postupku ostvarivati zahtjev za vracanje zajma samo kao stecajni povjerilac sa neobezbijedenim potraživanjem, u skladu sa zakonom kojim se ureduje stecajni postupak. (2) Trece lice koje akcionarskom društvu u vrijeme iz stava 1. ovog clana da zajam umjesto da mu akcionari pribave sopstveni kapital, a kome akcionar društva da neko obezbjedenje za vracanje zajma, može u stecajnom postupku protiv društva ostvarivati zahtjev za vracanje zajma za iznos koji nije uspjelo da namiri iz dobijenog obezbjedenja, kao stecajni povjerilac sa neobezbijedenim potraživanjem. (3) Odredbe st. 1. i 2. ovog clana primjenjuju se i na druge pravne poslove akcionara akcionarskog društva i trecih lica koji odgovaraju davanju zajma iz st. 1. i 2. ovog clana. (4) Odredbe st. 1. do 3. ovog clana ne primjenjuju se na akcionare društva ciji akcionarski kapital ne prelazi 1/10 osnovnog kapitala društva i koji nije direktor ili clan upravnog odbora društva. (5) Ako akcionarsko društvo u posljednjoj godini prije podnošenja prijedloga za otvaranje stecajnog postupka nad društvom ili nakon podnošenja tog prijedloga, u slucajevima iz st. 1. do 3. ovog clana vrati zajam, akcionar društva koji je dao obezbjedenje za vracanje zajma dužan je da tako isplaceni iznos vrati društvu. (6) Obaveza iz stava 5. ovog clana postoji do iznosa datog obezbjedenja akcionara za vracanje zajma u vrijeme vracanja zajma. (7) Akcionar društva oslobada se obaveze iz stava 5. ovog clana ako predmet datog obezbjedenja povjeriocu stavi na raspolaganje društvu. (8) Odredbe st. 1. do 7. primjenjuju se i na druge pravne poslove davanja zajma u smislu obligacionih odnosa.

68

 1. Osnovni kapital i rezerve društva 9.1.1. Osnovna na c ela Minimalni osnovni kapital

C lan 228. (1) Minimalni novcani ulog osnovnog kapitala zatvorenog akcionarskog društva na dan upisa u registar iznosi 20.000 konvertibilnih maraka. (2) Minimalni novcani ulog osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva na dan upisa u registar iznosi 50.000 konvertibilnih maraka. (3) Posebnim zakonom za osnivanje finansijskih, osiguravajucih organizacija, kao i privrednih društava koja obavljaju zakonom odredene djelatnosti kao akcionarska društva može se odrediti veci novcani dio minimalnog osnovnog kapitala. (4) Registracija povecanja osnovnog kapitala iz sredstava društva i smanjenja osnovnog kapitala zatvorenog akcionarskog društva vrši se jednom godišnje. (5) Na povecanje i smanjenje osnovnog kapitala, kao i na održanje tog kapitala i održavanje skupštine akcionara prilikom gubitka zatvorenog akcionarskog društva, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o povecanju, smanjenju i održavanju osnovnog kapitala, kao i odredbe o održavanju skupštine akcionara otvorenog akcionarskog društva. (6) Osnovni kapital zatvorenog akcionarskog društva može se odlukom skupštine akcionara povecati novim ulozima koji mogu biti novcani ili nenovcani. (7) Pove c anje osnovnog kapitala zatvorenog akcionarskog društva može se vršiti pretvaranjem potraživanja, odnosno pretvaranjem poreskog duga u akcije, a u skladu sa posebnim zakonom kojim se ure d uje pitanje poreskog duga. (8) Pove c anje osnovnog kapitala po jednom ili oba osnova iz stava 7 ovog c lana, može se u toku godine izvršiti najviše do polovine osnovnog kapitala društva koje postoji u trenutku donošenja odluke skupštine akcionara, odnosno u trenutku pokretanja postupka izmirenja poreskog duga, njegovim pretvaranjem u akcije.

Minimalna nominalna vrijednost akcija

C lan 229. (1) Akcionarsko društvo može izdavati obicne i povlašcene akcije. (2) Najniža nominalna vrijednost akcija ne može biti manja od jedne konvertibilne marke, a ako je veca onda mora biti djeljiva sa deset. (3) Akcije u ukupnoj vrijednosti za akcionarska društva ne mogu se izdavati na iznos koji je manji od najnižeg iznosa osnovnog kapitala iz clana 228. ovog zakona. (4) Ucešce akcija u osnovnom kapitalu odreduje se odnosom nominalne vrijednosti tih akcija i ukupne nominalne vrijednosti svih uplacenih akcija.

Podjela i spajanje akcija i održavanje vrijednosti osnovnog kapitala

C lan 230. (1) Akcionarsko društvo može podijeliti svaku akciju bilo koje klase na dvije ili više akcija iste klase i istovremeno smanjiti nominalnu vrijednost akcija te klase, cime se ne mijenja osnovni kapital. (2) Akcionarsko društvo može sve akcije bilo koje klase spojiti u manji broj akcija date klase i istovremeno povecati njihovu nominalnu vrijednost, cime se ne mijenja osnovni kapital. (3) Akcionarsko društvo može poništiti sopstvene akcije koje je steklo ili otkupilo na teret rezervi, pri cemu se ukupna nominalna vrijednost ostalih akcija povecava za iznos

69

upotrijebljenih rezervi, cime se ne mijenja osnovni kapital društva. (4) Spajanje i podjela akcija iz st. 1. do 3. ovog clana akcionarsko društvo može da vrši ako se time ne povreduju prava imalaca varanata kao ni imalaca zamjenljivih obveznica. (5) U slucaju da spajanjem akcija ostaju dijelovi akcije cija je nominalna vrijednost manja od vrijednosti iz clana 229. stav 2. ovog zakona, društvo je dužno da ih otkupi po tržišnoj vrijednosti, a ako nema tržišne vrijednosti, po vrijednosti koja se utvrdi od nezavisnog procjenjivaca, u skladu s ovim zakonom. (6) Spajanje i podjela akcija povlaci promjenu osnivackog akta u dijelu kojim je odreden broj i nominalna vrijednost akcija, što se vrši u skladu sa ovim zakonom. (7) Vrijednost neto kapitala akcionarskog društva stalno se održava na nivou koji je jednak ili veci od zakonom propisane vrijednosti minimalnog osnovnog kapitala uredene clanom

 1. ovog zakona. (8) Ako se neto kapital akcionarskog društva iz bilo kojih razloga smanji ispod vrijednosti iz stava 7. ovog clana, akcionarsko društvo dužno je da ga obezbijedi u roku od šest mjeseci od dana tog smanjenja, osim ako u tom roku ne promijeni pravnu formu privrednog društva. (9) Ako društvo ne postupi u roku i na nacin iz stava 8. ovog clana, otvara se postupak likvidacije.
9.1.2. Rezerve društva

C lan 231. (1) Rezerve akcionarskog društva cine zakonske rezerve, rezerve kapitala, statutarne i druge rezerve. (2) Akcionarsko društvo je obavezno da u zakonske rezerve unosi 5 % dobiti tekuce godine umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu visinu od najmanje 10 % osnovnog kapitala ili osnivackim aktom, odnosno statutom odredeni veci dio osnovnog kapitala. (3) Zakonske rezerve koriste se za pokrice gubitka, a ako prelaze iznos iz prethodnog stava ovog clana mogu se koristiti i za povecanje osnovnog kapitala. (4) U rezerve kapitala akcionarsko društvo unosi: a) dio uplacenog iznosa za koji se izdaju akcije koji prelazi nominalni iznos akcija, b) dio iznosa uplacenog društvu za sticanje zamjenskih obveznica ili obveznica sa opcijom kupovine akcija koji prelazi nominalni iznos izdatih obveznica, v) iznose dodatnih placanja clanova društva radi sticanja posebnih prava u društvu i g) iznos za koji je pojednostavljeno smanjen osnovni kapital da bi se sredstva unijela u rezerve kapitala. (5) Rezerve kapitala koriste se za pokrice gubitka i pokri c e emisionog gubitka nastalog emisijom akcija ispod nominalne vrijedosti, a mogu se koristiti i za povecanje osnovnog kapitala pod uslovima iz clana 247. stav 7. Zakona. (6) Akcionarsko društvo može svojim osnivackim aktom propisati i statutarne rezerve, njihovu visinu i namjene za koje se mogu koristiti te rezerve. U statutarne rezerve mogu se unositi samo iznosi koji poticu iz dobiti akcionarskog društva.

9.2. Pove c anje osnovnog kapitala
9.2.1. Osnovna na c ela
Donošenje odluke

C lan 232. (1) Osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva povecava se odlukom skupštine akcionara, osim u slucaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može donijeti i upravni

70

odbor, u skladu sa clanom 200. st. 4. do 6. ovog zakona. (2) Odluka skupštine o promjeni na osnovnom kapitalu (smanjenje i povecanje osnovnog kapitala) ima za posljedicu izmjenu osnivackog akta u dijelu u kojem je ureden osnovni kapital društva. (3) Odlukom o povecanju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva odreduje se iznos povecanja, nacin povecanja, vrijeme uplate, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (4) Odluka o novoj emisiji akcija po osnovu novih uloga može se donijeti tek nakon potpune uplate vec upisanih akcija iz prethodne uspjele emisije, osim ako je osnivackim aktom ili odlukom o emisiji predvideno da se osnovni kapital može povecati ako je uplaceno najmanje 9/10 upisanih akcija. (5) Ogranicenje iz stava 4. ovog clana ne primjenjuje se prilikom povecanja osnovnog kapitala pri statusnim promjenama, kao i u slucaju povecanja osnovnog kapitala izdavanjem akcija zaposlenima u društvu i povezanim društvima.

Na c ini pove c anja

C lan 233. (1) Osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva može se povecati: a) novim ulozima, b) pretvaranjem poreskog duga i zamjenljivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanata na takav upis (uslovno povecanje) i v) iz sredstava društva. (2) Pri povecanju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva vrši se izdavanje novih akcija ili se povecava nominalna vrijednost postojecih akcija.

Vrste emisije

C lan 234. (1) Akcije otvorenog akcionarskog društva pri povecanju osnovnog kapitala mogu se izdavati putem privatne (zatvorene) emisije i javne (otvorene) emisije. (2) Privatna emisija akcija u smislu stava 1. ovog clana je emisija namijenjena postojecim akcionarima i imaocima varanata i zamjenljivih obveznica i / ili ogranicenom broju institucionalnih investitora kojima takav status utvrdi Komisija za hartije od vrijednosti, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (3) Javna emisija iz stava 1. ovog clana je emisija u kojoj se upis i uplata akcija vrši na osnovu javne ponude neodredenom broju lica. (4) Zatvoreno akcionarsko društvo može da vrši privatnu emisiju, a otvoreno akcionarsko društvo pored javne emisije može da vrši i privatnu emisiju.

Vrijednost akcija iz nove emisije

C lan 235. Akcije iz nove emisije prodaju se po tržišnoj cijeni utvrdenoj u skladu sa propisima kojima se ureduje tržište hartija od vrijednosti.

71

9.2.2. Pove c anje osnovnog kapitala novim ulozima
Pove c anje osnovnog kapitala ulozima u novcu

C lan 236. (1) Osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva povecava se novim ulozima koji mogu biti samo novcani u skladu sa odlukom o povecanju tog kapitala. (2) Odluka iz stava 1. ovog clana je ništava ako se povecanje kapitala ne upiše u registar u roku od šest mjeseci od dana donošenja odluke. (3) Rok iz stava 2. ovog clana ne tece za vrijeme dok traje spor po tužbi kojom se ta odluka pobija i za vrijeme dok se ne dobije odobrenje Komisije za hartije od vrijednosti.

Upis novih akcija

C lan 237. (1) Akcije iz emisije kojom se osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva povecava novim ulozima upisuju se i izdaju, u skladu s ovim zakonom i zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (2) Emisija iz stava 1. ovog clana po osnovu povecanja je uspjela ako se ispune uslovi iz odluke o emisiji i objavljenog prospekta, u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (3) Upisane akcije iz emisije iz stava 1. ovog clana novim ulozima uplacuju se u skladu s odlukom o emisiji i sa ovim zakonom i zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (4) Akcije otvorenog akcionarskog društva po osnovu novih uloga mogu se izdavati i preuzimaocima emisije, u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (5) Ako se nove akcije pri povecanju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva novim ulozima izdaju po višoj prodajnoj cijeni od nominalne vrijednosti, taj višak predstavlja premiju emisije. (6) Ako se akcije nove emisije pri povecanju osnovnog kapitala izdaju iznad nominalne vrijednosti, višak mora da bude uplacen prije registracije povecanja osnovnog kapitala.

Obavještavanje Komisije za hartije od vrijednosti i upis u Centralni registar

C lan 238. (1) Ako je emisija akcija po osnovu novih uloga uspjela u skladu sa ovim zakonom, o tome se obavještava Komisija za hartije od vrijednosti, u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (2) Po prijemu rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o uspješnosti emisije akcija po osnovu novih uloga, podnosi se zahtjev Centralnom registru, radi upisa novoizdatih akcija u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (3) Promjene iz stava 1. ovog clana upisuju se i u knjigu akcionara.

Sticanje akcija

C lan 239. (1) Akcije se sticu upisom na vlasnicke racune akcionara u Centralnom registru. (2) Nove akcije mogu se sticati nakon upisa u Centralni registar prethodne emisije. Nove akcije izdate prije ovog upisa ništave su, a za štetu iz takvog izdavanja imaocima akcija solidarno odgovaraju izdavalac i upravni odbor društva.

72

Registracija i objavljivanje pove c anja kapitala

C lan 240. (1) Povecanje osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva novim ulozima registruje se i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata. (2) Osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva je povecan danom registracije povecanja toga kapitala u registar poslovnih subjekata.

9.2.3. Uslovno pove c anje osnovnog kapitala
Pretpostavke

C lan 241. (1) Skupština akcionara pri donošenju odluke o emisiji zamjenljivih obveznica i varanata može istovremeno donijeti odluku o uslovnom povecanju osnovnog kapitala za iznos kojim bi se pokrila prava imalaca ovih hartija za njihovu konverziju u akcije (uslovno povecanje kapitala). (2) Iznos osnovnog kapitala iz stava 1. ovog clana ne može preci polovinu osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva koji postoji u trenutku donošenja te odluke. (3) Odluka skupštine akcionara suprotna odluci o uslovnom povecanju osnovnog kapitala, ništava je.

Sadržaj odluke

C lan 242. U odluci o uslovnom povecanju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva navodi se: a) namjena uslovnog povecanja osnovnog kapitala, b) lica koja se mogu koristiti pravom prvenstva pri upisu akcija (imaoci varanata i zamjenljivih obveznica), v) rok u kome se ostvaruje uslovno povecanje kapitala i uslovi za korišcenje prava, g) cijena po kojoj se izdaju akcije ili metode po kojima se ona može odrediti radi ostvarivanja prava imalaca varanata i d) raspodjela prava iz tacke b) ovog clana, vrijeme za koje se imaoci tog prava mogu koristiti tim pravom, kao i vrijeme cekanja da ga prvi put koriste, a koje ne može biti krace od dvije godine od dana donošenja odluke.

Izjava o ostvarenju prava upisa i zamjene

C lan 243. (1) Prava upisa imalaca zamjenljivih obveznica izvršavaju se njihovom pisanom izjavom da ih pretvaraju u akcije. Davanje ove izjave zamjenjuje upis akcija i placanje akcija. (2) Prava upisa akcija imalaca varanata izvršavaju se njihovom pisanom izjavom o upisu akcija društva pri novoj emisiji radi povecanja osnovnog kapitala novim ulozima, u skladu sa ovim zakonom. (3) U izjavi iz st. 1. i 2. ovog clana navodi se broj akcija koje se upisuju i njihova nominalna vrijednost, klasa akcija ako se izdaju akcije više klasa, kao i dan donošenja odluke. (4) Izjava o upisu akcija koja ne sadrži podatake iz stava 3. ovog clana ili koja sadrži ogranicenje obaveze davaoca izjave, ništava je. (5) Ako se i pored ništavosti izjave o pravu upisa izdaju akcije, davalac izjave ne može se pozivati na ništavost izjave ako je na osnovu nje ostvarivao prava kao akcionar i ispunjavao

73

obaveze akcionara. (6) Prema akcionarskom društvu ne djeluju ogranicenja koja nisu sadržana u izjavi o pravu upisa.

Uslovno pove c anje osnovnog kapitala pretvaranjem poreskog duga u ulog
C lan 243a.
(1) Osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva može se pove c ati pretvaranjem
poreskog duga u akcije, u skladu sa posebnim zakonom kojim se ure d uje pitanje
izmirenja poreskog duga.
(2) Pove c anje osnovnog kapitala iz stava 1. ovog c lana može se izvršiti jednom u toku
kalendarske godine i ne može pre c i polovinu osnovnog kapitala otvorenog
akcionarskog društva koji postoji u trenutku pokretanja postupka izmirenja
poreskog duga, njegovim pretvaranjem u akcije.
Obavještavanje Komisije za hartije od vrijednosti i upis u Centralni registar

C lan 244. (1) O okoncanju postupka iz clana 243. i 243a. ovog zakona obavještava se Komisija za hartije od vrijednosti, u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (2) Po prijemu rješenja Komisije za hartije od vrijednosti o uspješnosti emisije akcija po osnovu novih uloga, podnosi se zahtjev Centralnom registru, radi upisa novoizdatih akcija u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (3) Podaci iz stava 2. ovog clana upisuju se i u knjigu akcionara.

Sticanje akcija

C lan 245. (1) Pod sticanjem akcija smatra se upis na vlasnicke racune akcionara u Centralnom registru. (2) Upravni odbor otvorenog akcionarskog društva izdaje akcije u zamjenu za zamjenljive obveznice pod uslovom da se razlika izmedu veceg iznosa za koji su izdate te obveznice i iznosa za koji su izdate te akcije, pokrije iz ostalih rezervi, ako se rezerve mogu upotrijebiti za tu namjenu, ili dodatnom uplatom lica koje je ovlašceno za zamjenu obveznice.

Registracija i objavljivanje pove c anja kapitala

C lan 246. (1) Zastupnici otvorenog akcionarskog društva podnose prijavu za registraciju pove c anja osnovnog kapitala. (2) Uz prijavu iz stava 1. ovog clana za registraciju, prilažu se i drugi dokazi i isprave utvrdeni zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata.

74

9.2.4. Pove c anje osnovnog kapitala iz sredstava društva
Pretpostavke

C lan 247. (1) Skupština otvorenog akcionarskog društva može odluciti da se osnovni kapital društva poveca pretvaranjem rezervi i nerasporedene dobiti u osnovni kapital društva. (2) Odluka iz stava 1. ovog clana sadrži iznos povecanja osnovnog kapitala, iznos sredstava rezervi, rezerve koje se pretvaraju u osnovni kapital, oznacenje da li se izdaju nove akcije za taj iznos ili se povecava nominalna vrijednost. (3) Odluka o povecanju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva ništava je ako se povecanje kapitala ne upiše u registar u roku od tri mjeseca od dana donošenja odluke. (4) Rezerve i nerasporedena dobit akcionarskog društva ne mogu se pretvoriti u osnovni kapital ako je u finansijskim izvještajima na kojim se zasniva odluka iskazan gubitak. Rezerve za odredenu namjenu mogu se pretvoriti u osnovni kapital samo ako je to u skladu sa tom namjenom. (5) Odluka o povecanju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva iz sredstava društva zasniva se na posljednjim finansijskim izvještajima prethodne poslovne godine ako su potvrdeni od nezavisnog revizora i usvojeni najviše 90 dana prije podnošenja prijave za upis u registar povecanja osnovnog kapitala. (6) Ako skupština otvorenog akcionarskog društva ne imenuje posebne nezavisne revizore za finansijske izvještaje iz stava 4. ovog clana, smatra se da je imenovan onaj nezavisni revizor kojeg je za nezavisnu reviziju posljednjih finansijskih izvještaja odredila skupština akcionara. (7) Nerasporedena dobit i rezerve koje se pretvaraju u osnovni kapital akcionarskog društva moraju biti iskazane u finansijskim izvještajima. Zakonske rezerve se mogu pretvoriti u osnovni kapital samo ako zajedno sa rezervama kapitala prelaze procenat osnovnog kapitala akcionarskog društva iz clana 231. stav 2. ovog zakona.

Imaoci prava po osnovu pove c anja osnovnog kapitala iz sredstava društva

C lan 248. (1) Pravo na akcije po osnovu povecanja osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva iz sredstava društva raspoloživih za te namjene imaju akcionari društva na dan presjeka utvrdenog u skladu sa clanom 213. ovog zakona. (2) Odluka skupštine akcionara koja nije u skladu sa stavom 1. ovog clana, ništava je. (3) Pravo iz stava 1. ovog clana imaju i upisnici akcija, odnosno akcionari sa djelimicno placenim akcijama srazmjerno ucešcu njihovog uplacenog dijela u osnovnom kapitalu društva. (4) Pravo iz stava 1. ovog clana pripada i sopstvenim akcijama društva srazmjerno njihovom ucešcu u postojecem osnovnom kapitalu društva.

Pravo na dio akcije

C lan 249. (1) Ako se pri povecanju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva iz sredstava društva stekne pravo na dio jedne nove akcije u postojecem osnovnom kapitalu društva, to pravo se može prenositi i naslijediti. (2) Prava iz nove akcije mogu se koristiti ako se prava iz stava 1. ovog clana koja zajedno daju cijelu akciju sjedine kod jednog akcionara ili ako više imalaca prava na dio akcije

75

zajedno cine cijelu akciju, odluce da zajedno koriste ta prava.

Pravo na dividendu i podjelu likvidacione mase

C lan 250. Nove akcije stecene po osnovu povecanja osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva iz sredstava društva, ucestvuju u pravu na dividendu i u podjeli likvidacione mase.

Obavještavanje Komisije za hartije od vrijednosti i upis u Centralni registar

C lan 251. (1) O okoncanju postupka iz cl. 247. i 248. ovog zakona obavještava se Komisija za hartije od vrijednosti u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (2) Po prijemu rješenja Komisije za hartije od vrijednosti iz stava 1. ovog clana, obavještava se bez odgadanja Centralni registar, radi upisa novoizdatih akcija po ovom osnovu i njihovih akcionara, odnosno radi upisa povecanja nominalne vrijednosti postojecih akcija. (3) Ako otvoreno akcionarsko društvo vodi knjigu akcionara, podaci iz stava 2. ovog clana upisuju se i u knjigu akcionara.

Sticanje akcija

C lan 252. (1) Nove akcije po osnovu povecanja osnovnog kapitala iz sredstava društva upisuju se na vlasnicke racune akcionara u Centralnom registru nakon upisa iz clana 251. stav 2. ovog zakona. (2) Nove akcije izdate akcionarima prije upisa u Centralni registar iz stava 1. ovog clana ništave su, a za štetu od tog izdavanja imaocima akcija solidarno odgovaraju emitent i upravni odbor.

9.3. Smanjenje osnovnog kapitala
9.3.1. Osnovno na c elo
Odluka

C lan 253. (1) Odluku o smanjenju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva poništenjem sopstvenih akcija kao i poništenjem akcija po drugim osnovima utvrdenim osnivackim aktom društva, donosi skupština akcionara. (2) Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva utvrduje se obim, cilj, vrsta i nacin sprovodenja smanjenja osnovnog kapitala. (3) Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva mijenja se osnivacki akt.

Vrste smanjenja

C lan 254. (1) Osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva može se smanjiti u redovnom postupku, pojednostavljenom postupku i postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve. (2) Smanjenje osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva po jednom osnovu, u skladu sa clanom 265. stav 2. Zakona može se vršiti istovremeno sa povecanjem njegovog

76

osnovnog kapitala po drugom osnovu.

9.3.2. Smanjenje u redovnom postupku
Na c ini

C lan 255. Smanjenje osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva u redovnom postupku vrši se: a) poništenjem stecenih sopstvenih akcija i povlacenjem i poništenjem akcija u posjedu akcionara, b) smanjivanjem nominalne vrijednosti akcija i v) isplatom uplacenog iznosa akcionarima za akcije koje nisu u potpunosti uplacene i neizdavanjem tih akcija.

Poništenje sopstvenih akcija i povla c enje i poništenje akcija

C lan 256. (1) Pri smanjenju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva prvo se poništavaju sopstvene akcije koje se u skladu sa clanom 219. stav 3. ovog zakona moraju poništiti. (2) Ako društvo nema sopstvenih akcija, osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva može se smanjiti povlacenjem akcija od akcionara i njihovim poništenjem u skladu sa cl. 222. do 224. ovog zakona. (3) Povlacenje i poništenje akcija od akcionara i smanjenje osnovnog kapitala u redovnom postupku po tom osnovu može se vršiti u skladu sa odredbama ovog zakona o zaštiti prava povjerilaca otvorenog akcionarskog društva. (4) Stav 3. ovog clana ne primjenjuje se u slucajevima kada ne dolazi do smanjenja tog kapitala, i to: a) kada se radi o povlacenju i poništenju akcija koje su u potpunosti uplacene a poništavaju se istovremeno kada su date besplatno na raspolaganje društvu, b) kada se akcije koje su u potpunosti uplacene povlace i poništavaju isplatom na teret sredstava koja su raspoloživa za te namjene, a u skladu sa ogranicenjima placanja uredenim clanom 225. ovog zakona, v) u slucaju kada se uz poništenje povucenih akcija poveca nominalna vrijednost nepovucenih izdatih akcija do iznosa koji je dovoljan da se izbjegne smanjenje osnovnog kapitala, a povucene i poništene akcije su stecene iz sredstava koja su raspoloživa za te namjene, a u skladu sa clanom 225. ovog zakona i g) u slucaju istovremenog izdavanja novih akcija u nominalnoj vrijednosti povucenih akcija, u skladu sa odredbama ovog zakona o minimalnom osnovnom kapitalu društva.

Primjena

C lan 257. Na smanjenje osnovnog kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti, kao i na smanjenje upisanog kapitala akcionarskog društva po osnovu isplate uplacenog iznosa akcionarima za akcije koje nisu u potpunosti uplacene i neizdavanjem tih akcija, shodno se primjenjuju odredbe clana 256. ovog zakona.

77

Na c elo ravnopravnosti

C lan 258. (1) Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva u redovnom postupku ne može se povrijediti princip ravnopravnosti akcionara iste klase. (2) Ravnopravnost akcionara iste klase obezbjeduje se srazmjernim povlacenjem i poništenjem akcija od akcionara, odnosno srazmjernim smanjenjem nominalne vrijednosti svih akcija akcionara date klase akcija, kao i povlacenjem i poništenjem akcija i smanjenjem osnovnog kapitala kupovinom od akcionara na berzi i drugim uredenim javnim tržištima ili javnom ponudom akcionarima u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti, osnivackim aktom i odlukom skupštine o smanjenju osnovnog kapitala. Ponuda za kupovinu akcija radi povlacenja i poništenja sadrži naznaku broja akcija koje se otkupljuju. (3) Ako je iznos smanjenja osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva odlukom o smanjenju odreden kao fiksni iznos, a sprovodenjem postupka povlacenja i poništenja akcija od akcionara na berzi ili drugim uredenim javnim tržištima ili putem javne ponude, ne ostvari se taj iznos, mora se izmijeniti odluka skupštine o iznosu smanjenja ili izabrati novi nacin smanjenja osnovnog kapitala. (4) Ravnopravnost akcionara iste klase obezbjeduje se i smanjenjem osnovnog (upisanog) kapitala otvorenog akcionarskog društva neizdavanjem neplacenih akcija akcionarima koji su u docnji sa placanjem i isplatom akcionarima iznosa koje su uplatili društvu za te akcije, u skladu sa ovim zakonom.

Objavljivanje odluke i zaštita povjerilaca

C lan 259. (1) Odluka o smanjenju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva u redovnom postupku objavljuje se dva puta u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske u razmaku od 30 dana, sa pozivom povjeriocima da prijave svoja potraživanja. (2) Povjerioci cija su nedospjela potraživanja nastala prije posljednje objave odluke o smanjenju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva mogu tražiti obezbjedenje tih potraživanja (ili isplatu potraživanja iako nisu dospjela ako je tako odredeno predmetnom odlukom), u roku od 90 dana od dana druge objave te odluke. Obezbjedenje ne mogu tražiti povjerioci koji u slucaju stecaja imaju pravo prvenstvenog namirenja iz stecajne mase dužnika, kao ni drugi povjerioci sa obezbijedenim potraživanjem. (3) U slucaju smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku otvorenog akcionarskog društva, isplate akcionarima moguce su po isteku 90 dana od druge objave te odluke u dnevnim novinama i nakon pružanja obezbjedenja ili podmirenja potraživanja povjeriocima koji su blagovremeno prijavili potraživanja.

Obavještavanje Komisije za hartije od vrijednosti i upis u Centralni registar

C lan 260. (1) O sprovedenom smanjenju osnovnog kapitala otvoreno akcionarsko društvo obavještava Komisiju za hartije od vrijednosti, radi upisa promjene u skladu sa zakonom kojim se reguliše tržište hartija od vrijednosti. (2) Po prijemu rješenja Komisije za hartije od vrijednosti iz stava 1. ovog clana, obavještava se bez odgadanja Centralni registar, radi upisa na vlasnicke racune akcionara smanjenja broja akcija po osnovu povlacenja i poništaja akcija ili radi upisa smanjenja nominalne vrijednosti akcija, odnosno radi brisanja upisanih akcija koje su djelimicno

78

uplacene i cijim je akcionarima isplacen ranije uplaceni iznos. (3) Smanjenje osnovnog, odnosno upisanog kapitala u skladu sa stavom 1. ovog clana upisuje se i u knjigu akcionara.

Registracija smanjenja osnovnog kapitala, objavljivanje i dejstvo

C lan 261. (1) Smanjenje osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva u redovnom postupku prijavljuje se za registraciju i objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srpske" u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata. (2) Smanjenje osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva u redovnom postupku ne može se registrovati prije ispunjenja zahtjeva povjerilaca iz clana 259. ovog zakona. (3) Osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva smanjen je danom registracije tog smanjenja za nominalni iznos povucenih i poništenih akcija, odnosno za iznos smanjenja nominalne vrijednosti akcija. (4) Smanjenje osnovnog kapitala objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srpske" u roku od 15 dana od dana upisa u registar poslovnih subjekata.

9.3.3. Smanjenje u pojednostavljenom postupku
Princip

C lan 262. (1) Osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva može se smanjiti na pojednostavljen nacin radi izravnavanja sa nižom vrijednošcu neto imovine, da bi se pokrili gubici, a u odluci o smanjenju osnovnog kapitala navodi se da se kapital smanjuje sa tim ciljem. (2) Smanjenje osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva u pojednostavljenom postupku radi pokrivanja gubitaka može se vršiti samo ako društvo ne raspolaže nerasporedenom dobiti i pod uslovom da ima zakonske rezerve u skladu sa clanom 231. stav

 1. ovog zakona. (3) Na smanjenje osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva u pojednostaljenom postupku ne primjenjuju se odredbe ovog zakona o pozivu povjeriocima i zaštiti prava povjerilaca prilikom smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku. (4) Na smanjenje osnovnog kapitala iz stava 1. ovog clana, u pojednostavljenom postupku primjenjuju se cl. 255. do 258. i cl. 260. i 261. ovog zakona.
9.3.4. Smanjenje pretvaranjem u rezerve
Limit

C lan 263. (1) Na smanjenje osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva u slucaju prenosa u rezerve koje ne prelazi 10 % osnovnog kapitala za pokrivanje buducih gubitaka društva ili za povecanje osnovnog kapitala iz sredstava društva ne primjenjuju se odredbe ovog zakona o pozivu povjeriocima i zaštiti prava povjerilaca pri smanjenju osnovnog kapitala u redovnom postupku. (2) Pri smanjenju osnovnog kapitala iz stava 1. ovog clana u rezerve se unosi iznos jednak nominalnoj vrijednosti povucenih i poništenih akcija po ovom osnovu smanjenja osnovnog kapitala. (3) Na smanjenje osnovnog kapitala iz stava 1. ovog clana primjenjuju se cl. 255. do 258. i cl. 260. i 261. ovog zakona.

79

9.3.5. Iskazivanje osnovnog kapitala nakon smanjenja
Pravilo

C lan 264. (1) Odluka o smanjenju osnovnog kapitala donosi se istovremeno sa odlukom o usvajanju finansijskog izvještaja. (2) Informacija o smanjenju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva objavljuje se u skladu sa propisima kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti.

9.3.6. Istovremeno smanjenje i pove c anje
Najve c i iznos smanjenja

C lan 265. (1) Osnovni kapital otvorenog akcionarskog društva može da se smanji smanjenjem u redovnom postupku samo do iznosa minimalnog osnovnog kapitala ovog društva propisanog clanom 228. stav 2. ovog zakona. U slucaju smanjenja osnovnog kapitala ispod propisanog minimalnog iznosa osnovnog kapitala pokrece se postupak likvidacije ili stecaja društva u skladu sa zakonom. (2) Izuzetno od stava 1. ovog clana, moguce je i smanjenje osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva u redovnom postupku ispod tog minimuma ako se istovremeno sa odlukom o smanjenju osnovnog kapitala po jednom osnovu donese i odluka o povecanju tog kapitala po drugom osnovu tako da osnovni kapital dostigne propisani minimalni iznos. (3) Odluke o smanjenju osnovnog kapitala u redovnom postupku i o istovremenom povecanju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva ništave su ako se povecanje, odnosno smanjenje osnovnog kapitala ne registruje najkasnije u roku od 120 dana od dana donošenja. Ovaj rok ne tece za vrijeme dok traje spor po tužbi za pobijanje odluke o smanjenju ili o povecanju osnovnog kapitala. (4) Odredbe clana 229. ovog zakona o minimalnoj nominalnoj vrijednosti akcija primjenjuju se i kad se vrši istovremeno smanjenje i povecanje osnovnog kapitala.

 1. Skupština akcionara 10.1. Opšte pravilo Ostvarivanje prava akcionara

C lan 266. (1) Skupštinu akcionarskog društva cine akcionari. (2) Svaki akcionar, u skladu sa statutom, licno ili preko punomocnika ima pravo ucestvovanja u radu skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom u skladu sa ovim zakonom. (3) Odredbe clana 131. st. 2. do 4. ovog zakona o jednoclanom društvu s ogranicenom odgovornošcu shodno se primjenjuju i na akcionarsko društvo sa jednim akcionarom. (4) Skupštini akcionara, po pravilu, prisustvuju i ucestvuju u radu - direktor ili clanovi upravnog odbora i nezavisni revizor.

80

10.2. Vrste skupštine
Godišnja skupština

C lan 267. (1) Skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje (godišnja skupština), najkasnije u roku šest mjeseci nakon završetka poslovne godine. (2) Godišnja skupština održava se na dan i u vrijeme utvrdeno osnivackim aktom, odnosno odlukom upravnog odbora u skladu sa ovim zakonom i osnivackim aktom. (3) Godišnja skupština akcionara održava se u sjedištu društva, ako osnivackim aktom akcionarskog društva nije drugacije odredeno. (4) Neodržavanje godišnje skupštine u vrijeme iz stava 2. ovog clana ne utice na valjanost drugih radnji akcionarskog društva.

Vanredna skupština i njeno sazivanje od manjinskih akcionara

C lan 268. (1) Akcionarsko društvo može sazvati i vanrednu skupštinu akcionara, i to: a) na zahtjev 1/3 clanova upravnog odbora ili bilo kog drugog lica koje je ovlašceno osnivackim aktom da sazove vanrednu skupštinu, b) na zahtjev likvidatora društva, ako je društvo u likvidaciji i v) po pisanom zahtjevu akcionara sa najmanje 10 % akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu skupštinu. (2) Zahtjev iz stava 1. tacka v) ovog clana mora biti datiran, potpisan od svih akcionara koji ga podnose i mora da sadrži prijedlog dnevnog reda, kao i podatke o: identifikovaciji tih akcionara; broju akcija koje svaki od njih posjeduje; cilju ili ciljevima zbog kojih se skupština saziva. (3) Zahtjev iz stava 1. tacka v) ovog clana za sazivanje skupštine smatra se da je primljen u akcionarskom društvu ako je adresovan i urucen na upravni odbor društva u sjedište društva oznaceno u osnivackom aktu. (4) Dan na koji se utvrduje lista akcionara koji su ovlašceni da podnesu zahtjev za vanrednu skupštinu je datum stavljanja prvog potpisa na taj zahtjev. (5) Upravni odbor akcionarskog društva dužan je da donese odluku o prihvatanju ili odbijanju sazivanja vanredne skupštine najkasnije u roku od deset dana od dana prijema zahtjeva. Upravni odbor dužan je da na adresu navedenu u zahtjevu, najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove odluke, obavijesti o tome svako lice koje je zahtijevalo sazivanje vanredne skupštine. Odluka o odbijanju sazivanja vanredne skupštine obavezno sadrži razloge odbijanja. (6) Zahtjev za sazivanje skupštine koji je podnio ovlašceni podnosilac, bice odbijen: a) kada nije podnesen u skladu sa stavom 1. tacka v) i st. 2. do 5. ovog clana, b) kada akcionari koji su podnijeli zahtjev ne posjeduju ili ne zastupaju propisani procenat glasova i v) kada nijedno od predloženih pitanja za dnevni red vanredne skupštine nije u djelokrugu skupštine. (7) Vanredna skupština može odlucivati jedino o pitanjima navedenim u zahtjevu podnesenim u skladu sa stavom 1. tacka v) i st. 2 do 4. ovog clana.

81

Skupština po nalogu suda

C lan 269. (1) Ako se godišnja skupština akcionarskog društva ne održi u propisanom roku, nadležni sud u vanparnicnom postupku može naložiti njeno održavanje na zahtjev akcionara koji ima pravo da prisustvuje i da glasa na godišnjoj skupštini ili direktora, odnosno clana upravnog odbora društva. Sud ima ovlašcenje da imenuje privremenog zastupnika sa ovlašcenjem da sazove i predsjedava sjednici skupštine i utvrdi mjesto i datum održavanja, kao i dnevni red sjednice u skladu s ovim zakonom. (2) Ako se vanredna skupština akcionarskog društva ne održi najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva ili na dan koji utvrdi upravni odbor u skladu sa clanom 268. stav 5, nadležni sud u vanparnicnom postupku može naložiti njeno održavanje po zahtjevu bilo kog akcionara koji je potpisnik zahtjeva za sazivanje. (3) U slucajevima iz st. 1. i 2. ovog clana sud u vanparnicnom postupku dužan je da donese rješenje u roku od 48 casova od prijema zahtjeva. (4) Troškove održavanja bilo koje skupštine akcionara po nalogu suda snosi akcionarsko društvo.

Vanredna skupština zatvorenog akcionarskog društva

C lan 270. Vanredna skupština akcionara zatvorenog akcionarskog društva održava se i bez sazivanja i objavljivanja dnevnog reda u skladu sa ovim zakonom ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa i ako se nijedan akcionar tome ne protivi, ako osnivackim aktom i statutom nije drugacije odredeno.

Vanredna skupština akcionarskog društva u slu c aju poslovanja sa gubitkom

C lan 271. Skupština akcionarskog društva obavezno se saziva bez odgadanja, ako se prilikom izrade finansijskih izvještaja ili u drugim slucajevima utvrdi da akcionarsko društvo posluje sa gubitkom.

10.3. Postupak sazivanja, obavještavanja i rada
Pravila

C lan 272. (1) Pisani poziv za sjednicu skupštine akcionara upucuje se svakom akcionaru najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana održavanja sjednice skupštine, a pisani poziv svakom akcionaru za vanrednu skupštinu daje se najkasnije 15 dana i najranije 30 dana prije dana sjednice skupštine. Poziv se dostavlja poštom ili elektronskom poštom, ako je akcionar dao pisanu saglasnost za obavještenje elektronskom poštom, svakom akcionaru koji ima pravo glasa na skupštini. Poziv dostavlja ili organizuje dostavljanje predsjednik upravnog odbora ili drugi clan odbora ili drugo lice koje je ovlašceno da sazove skupštinu. (2) Akcionarsko društvo uz pisani poziv iz stava 1. ovog clana dostavlja finansijske izvještaje, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem upravnog odbora o poslovanju društva, tekst bilo kog prijedloga za promjene osnivackog akta, opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i druge akte u skladu sa osnivackim aktom društva, ovim zakonom, zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom.

82

(3) Dan dostavljanja poziva iz stava 1. ovog clana u smislu ovog zakona smatra se dan slanja poštom preporucenom pošiljkom ili elektronskom poštom. (4) Izuzetno od stava 1. ovog clana akcionarsko društvo, ako je tako odredeno osnivackim aktom, umjesto upucivanja individualnog poziva svakom akcionaru objavljuje poziv za sjednicu skupštine akcionara bez prekida na internet stranici berze tokom vremena iz stava 1. ovog clana i u najmanje dva dnevna lista, registrovana na podrucju Republike Srpske, a uz to poziv može da se objavi i na internet stranici društva, ne krace od 30 dana i ne duže od 60 dana prije održavanja, u slucaju godišnje skupštine, a u slucaju vanredne skupštine, ne krace od 15 dana i ne duže od 30 dana prije dana njenog održavanja. (5) Obavještenje o godišnjoj skupštini iz stava 4. ovog clana obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja, prijedlog dnevnog reda sjednice skupštine sa naznakom pitanja o kojima se glasa na skupštini i prijedloge odluka o kojima se odlucuje na toj sjednici (posebno ukljucujuci izbor clanova upravnog odbora i prijedlog za raspodjelu dividendi), kao i navod da društvo obezbjeduje kopiju finansijskog izvještaja, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem upravnog odbora o poslovanju društva, tekst bilo kog prijedloga za promjene osnivackog akta, opis bilo kog ugovora ili drugog pravnog posla predloženog za odobrenje, kao i druga akta u skladu sa osnivackim aktom društva, ovim zakonom, zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu društva u redovno radno vrijeme. (6) Obavještenje o vanrednoj skupštini iz stava 4. ovog clana obavezno sadrži vrijeme i mjesto održavanja sjednice skupštine, opis razloga zbog kog se saziva i dnevni red koji predlažu lica koja sazivaju ili zahtijevaju njeno sazivanje.

Odustanak akcionara od obavještenja

C lan 273. Ako je zakonom, osnivackim aktom ili statutom obavezno pisano obavještavanje akcionara i ako akcionar odustane od tog obavještavanja pisanim putem, obavještenje iz clana 272. stav

 1. ovog zakona ima pravno dejstvo poslatog pisanog poziva.
Pravo prigovora

C lan 274. (1) Akcionar koji prisustvuje skupštini nema pravo prigovora na izostanak obavještenja ili nedostatak obavještenja o sazivanju sjednice skupštine. (2) Izuzetno od stava 1. ovog clana akcionar koji prisustvuje sjednici skupštine može staviti obrazložen prigovor na obavještenje koje ne sadrži sve priloge u skladu sa clanom 272. st. 5. i 6. ovog zakona u pisanoj formi na pocetku te sjednice ili za vrijeme njenog održavanja ili preduzimajuci neku radnju na skupštini zato što propisno obavještenje nije dato. (3) O prigovoru iz stava 2. ovog clana odlucuje se na nacin odreden statutom društva i poslovnikom skupštine.

Dnevni red

C lan 275. (1) Na sjednici skupštine akcionara može se odlucivati samo o tackama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa ovim zakonom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima. (2) Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor upravnog odbora društva mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja ukljuce u

83

dnevni red skupštine. (3) Prijedlog iz stava 2. ovog clana mora se saciniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine. (4) Prijedlog iz st. 2. i 3. ovog clana koji se dostavlja upravnom odboru u sjedištu društva, sadrži razloge za davanje prijedloga, ukljucujuci i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu. (5) Akcionar iz stava 2. ovog clana ne može da se racuna u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova. (6) Ako upravni odbor akcionarskog društva propusti da u roku 72 casa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara u skladu sa stavom 2. ovog clana, ili ako on odbije zahtjev, nadležni sud u vanparnicnom postupku ima ovlašcenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 casova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o cemu donosi odluku u roku od 48 casova nakon prijema zahtjeva.

Predsjednik skupštine

C lan 276. (1) Radu skupštine akcionara predsjedava predsjednik skupštine. (2) Predsjednik skupštine bira se na pocetku sjednice ako je prijedlog u skladu sa ovim zakonom uvršten u dnevni red. (3) Predsjednik skupštine bira se u skladu sa osnivackim aktom ili statutom društva. (4) Poslovnik o radu skupštine akcionara na prijedlog predsjednika skupštine donosi skupština.

Lista akcionara i dan utvr d ivanja sastava skupštine

C lan 277. (1) Pravo u cc a i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, a taj dan se objavljuje u pozivu za sjednicu skupštine akcionara. (2) Lista akcionara iz stava 1. ovog clana mora biti dostupna u sjedištu društva svim akcionarima koji imaju pravo glasa na skupštini, radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogucnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti na listi.

Li c no glasanje ili glasanje preko punomo c nika

C lan 278. (1) Akcionar može da glasa licno ili preko jednog punomocnika, u skladu sa zakonom i statutom akcionarskog društva. (2) Akcionar može dati punomoc u pisanoj formi odredenom licu, sa odredivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoc. Punomoc se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je obezbijedena autenticnost te izjave, ako se tako odredi osnivackim aktom ili statutom društva. (3) Punomoc se daje punomocniku i dostavlja u sjedište akcionarskog društva. (4) Punomoc se može dati za jednu ili više skupština, na odredeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoc data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja. (5) Ako punomoc sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomocnik je

84

dužan da postupa po njima, a ako punomoc ne sadrži uputstvo, punomocnik ostvaruje pravo glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara. (6) Direktor ili clanovi upravnog odbora, clanovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomocnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu ovog zakona. (7) Ako akcionar koji ima pravo glasa na skupštini prenese akcije na novog akcionara prije dana održavanja sjednice skupštine, a nakon dana utvrdivanja akcionara u skladu sa clanom

 1. ovog zakona, zadržava pravo ucestvovanja na sjednici i pravo glasa. (8) Punomocnik je dužan da obavijesti akcionare koji su mu dali punomoc o glasanju u skupštini. (9) Odgovornost punomocnika akcionara za ostvarivanje prava glasa za akcionare u skladu sa st. 5. i 8. ovog clana ne može se unaprijed iskljuciti ili ograniciti. (10) Akcionar koji je dao punomoc može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim akcionarskom društvu i punomocniku ili precutno licnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara.
Ostvarivanje prava glasa posredstvom kastodi banke

C lan 278a. (1) Kastodi banka koja se u Centralnom registru vodi kao akcionar u svoje ime, a za racun svojih klijenata može za svoje klijente ostvarivati pravo glasa na skupštini akcionara samo na osnovu pisane punomoci koju je dužna da prezentuje prilikom pristupanja na sjednicu. (2) Kastodi banka iz stava 1. ovog clana može vršiti pravo glasa za svakog od svojih klijenata pojedinacno. (3) Kastodi banka je obavezna da dostavi svom klijentu prijedloge za glasanje po svakoj tacki dnevnog reda, te da pozove klijenta da joj da uputstvo za glasanje uz upozorenje da ce, ukoliko ne dobije uputstvo za glasanje, glasati na nacin kako mu je predloženo. (4) Kastodi banka je obavezna da klijentu dostavi odgovarajuci formular za davanje uputstva za glasanje, odnosno punomoc za glasanje, koja može biti i u elektronskoj formi. (5) Kastodi banka je obavezna da pri davanju prijedloga za glasanje nastupa iskljucivo u interesu klijenta, vodeci racuna da njeni interesi na drugim podrucjima poslovanja na to ne uticu. (6) Kastodi banka je obavezna da cuva kopije svih uputstava za glasanje i datih punomoci za glasanje, u materijalnoj ili elektronskoj formi, tri godine od dana održavanja skupštine akcionara, te da klijenta koji je dao uputstvo za glasanje obavijesti da li je postupljeno po njegovim nalozima i uputstvima datim u punomoci. (7) Odredbe ovog clana koje se odnose na kastodi banku shodno se primjenjuju i na druga lica koja u vršenju svoje djelatnosti po punomoci svojih klijenata ostvaruju pravo glasa na skupštini akcionara. (8) Obaveze kastodi banke i drugih lica koja po punomoci ostvaruju pravo glasa u ime akcionara ne mogu se unaprijed iskljuciti ni ograniciti.

Komisija za glasanje

C lan 279. (1) Predsjednik skupštine akcionara imenuje zapisnicara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i clanove komisije za glasanje, ako osnivackim aktom, statutom ili drugim opštim aktom društva nije drugacije odredeno. (2) Komisija za glasanje koja se sastoji od najmanje tri clana: a) utvrduje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomocnika i verifikuje

85

identitet punomocnika, b) utvrduje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomocnika, v) utvrduje valjanost svake punomoci, g) broji glasove, d) utvrduje i objavljuje rezultate glasanja, d) predaje glasacke listice arhivi društva na cuvanje i e) vrši i druge poslove u skladu sa bilo kojim pravilima postupka skupštine akcionara. (3) Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savjesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi potpisani pisani izvještaj koji je dokaz rezultata glasanja skupštine akcionara, ali koji može da ospori bilo koji akcionar ako postupa u dobroj vjeri. (4) Kod akcionarskih društava koja imaju više od 50 akcionara, clanovi komisije za glasanje ne mogu biti direktor ili clanovi upravnog odbora, clanovi izvršnog odbora, kandidati za nove clanove ovih organa, kao i povezana lica u smislu ovog zakona.

10.4. Informisanje akcionara i djelokrug rada
Posebno informisanje akcionara

C lan 280. (1) Na svakoj godišnjoj skupštini akcionara, upravni odbor akcionarskog društva dužan je dati ažuran i kompletan izvještaj akcionarima o stanju i poslovima društva, ukljucujuci narocito izvještaj o finansijskom stanju društva. (2) Ako društvo stekne sopstvene akcije, upravni odbor u izvještaju o finansijskom stanju društva navodi i razloge sticanja, broj i nominalnu vrijednost stecenih akcija, oznacenje da li ih je društvo steklo sa naknadom ili bez nje i uz navodenje iznosa, broj sopstvenih akcija koje društvo vec drži i broj tih akcija koje je ponovo izdalo. (3) Ako je akcionaru uskraceno obavještenje u skladu sa st. 1. i 2. ovog clana, može zahtijevati da se to navede u zapisniku sa sjednice skupštine akcionara, kao i razlog uskracivanja obavještenja. (4) Akcionar ima pravo da kod nadležnog suda traži ostvarivanje prava na obavještavanje u skladu sa st. 1. i 2. ovog clana, u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je davanje predmetnog obavještenja odbijeno.

Djelokrug i knjiga odluka

C lan 281. (1) Skupština akcionara odlucuje o: a) izmjenama osnivackog akta, ukljucujuci narocito i promjene koje ustanovljavaju, povecavaju ili smanjuju odobreni broj akcija ili promjene prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija, povecavaju ili smanjuju osnovni kapital, ali ne ukljucujuci promjene koje može izvršiti upravni odbor u skladu sa ovim zakonom, b) statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu privrednog društva i sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti, u skladu sa ovim zakonom, v) raspodjeli dobiti i pokricu gubitaka, ako osnivackim aktom ili statutom nije drugacije odredeno, g) usvajanju finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora , kao i izvještaja upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima, d) politici naknada i nagradama clanovima upravnog odbora, d) izboru i razrješenju clanova upravnog odbora društva, e) prestanku društva, ž) izboru i razrješenju nezavisnog revizora i odbora za reviziju,

86

z) pitanjima podnesenim skupštini akcionara na odlucivanje od upravnog odbora društva, u skladu sa ovim zakonom, i) izdacima po osnovu nagradivanja direktora društva ili clanova upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja i j) drugim pitanjima navedenim u ovom zakonu ili osnivackom aktu društva. (2) Odluke donesene na sjednici skupštine akcionara unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

Usvajanje godišnjih finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju društva

C lan 282. (1) Upravni odbor akcionarskog društva podnosi godišnjoj skupštini akcionara na usvajanje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju, izvještaj nezavisnog revizora, kao i druge izvještaje u skladu sa zakonom. (2) Usvajanje finansijskih izvještaja ili drugih izvještaja od skupštine akcionara ne utice na prava akcionara ako se kasnije pokaže da su bili netacni ili pogrešni. (3) U izvještaju o poslovanju otvorenog akcionarskog društva mora se objektivno prikazati razvoj, rezultat poslovanja društva i finansijsko stanje u kome se ono nalazi uz opis glavnih rizika kojima je društvo izloženo. Ovaj izvještaj sadrži analizu rezultata poslovanja i finansijskog položaja društva, a ako je to potrebno i druge pokazatelje koji se odnose na pojedinacne poslove ukljucujuci i obavještenje o zaštiti okoline i radnicima. Kada je to potrebno, u analizi se moraju obrazložiti iznosi navedeni u godišnjim finansijskim izvještajima. (4) U izvještaju se moraju prikazati i: a) svi važniji poslovni dogadaji nakon isteka poslovne godine za koju se izvještava, b) ocekivani razvoj akcionarskog društva, v) aktivnosti društva na razvoju u buducnosti, g) podaci o sticanju sopstvenih akcija društva, d) podaci o postojanju poslovnih jedinica društva i d) podaci o korišcenju finansijskih instrumenata, te podaci bitni za procjenu stanja imovine društva, njegovih obaveza, finansijskog položaja, dobiti i gubitka, nacin upravljanja finansijskim rizicima i politikama, ukljucujuci i politiku preduzimanja mjera zaštite od gubitka. (5) Sastavni dio godišnjeg izvještaja o poslovanju otvorenog akcionarskog društva cije su akcije uvrštene na službeno berzansko tržište je i izjava o uskladenosti iz clana 309. stav 3. ovog zakona.

10.5. Postupak rada i odlu c ivanja
Kvorum

C lan 283. (1) Kvorum za sjednicu skupštine akcionara cine akcionari koji posjeduju vecinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obicna vecina), ukoliko osnivackim aktom ili statutom društva nije odreden veci broj glasova. U kvorum se racunaju i glasovi akcionara koji u skladu sa ovim zakonom mogu glasati i pisanim putem. (2) Ako je sjednica skupštine akcionarskog društva odgodena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odgadanja (ponovljena sjednica skupštine). Kvorum za ponovljenu sjednicu skupštine cini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, ako osnivackim aktom nije odreden veci broj glasova.

87

(3) Ako na ponovljenoj sjednici skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sjednica skupštine u skladu sa ovim zakonom. (4) Kvorum na sjednici skupštine akcionara utvrduje se prije otvaranja rasprave o tackama dnevnog reda, na osnovu spiska komisije za glasanje, u skladu sa clanom 279. stav 2. t. a) i b) ovog zakona. (5) Promjena osnivackog akta kojom se mijenja utvrdeni kvorum ili se mijenjaju uslovi glasanja može biti usvojena istim glasovima koji se traže za kvorum i uslove glasanja koji su postojeci ili su predloženi promjenom osnivackog akta ako je predloženi kvorum veci od postojeceg. (6) Ako skupština akcionara ima utvrdeni kvorum za odredena pitanja, može odlucivati samo o tackama dnevnog reda za koji postoji kvorum. Propisno sazvana skupština može odlucivati i o vremenu održavanja ponovljene sjednice skupštine u skladu sa st. 2. i 3. ovog clana. (7) Ako je osnivackim aktom akcionarskog društva ili ovim zakonom predvideno glasanje akcionara odredene klase o odredenim pitanjima, kvorum za glasanje utvrduje se u skladu sa st. 1. do 6. ovog clana.

Ve c ina za odlu c ivanje

C lan 284. (1) Ako na sjednici skupštine postoji kvorum, odluke se donose obicnom vecinom glasova akcionara prisutnih licno ili preko punomocnika koji imaju pravo glasa o odredenom pitanju, osim ako je ovim zakonom ili osnivackim aktom za glasanje o pojedinim pitanjima odreden veci broj glasova ili glasova klase akcija. (2) Kada je ovim zakonom propisana kvalifikovana vecina za donošenje odluke o odredenom pitanju, ta vecina predstavlja pozitivno glasanje najmanje 2/3 glasova prisutnih i akcionara koji glasaju pisanim putem i koji posjeduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju, ako su ispunjeni uslovi iz clana 283. Zakona. (3) Osnivackim aktom ili statutom društva može da se odredi da se odluke iz stava 2. ovog clana donose vecinom glasova svih akcija sa pravom glasa o odredenom pitanju ali ne manjom vecinom od obicne vecine ukupnog broja akcija sa pravom glasa i ne manjom od obicne vecine svih akcija svake klase akcija sa pravom glasa o tom pitanju.

Pravo glasa

C lan 285. (1) Svaka izdata obicna akcija daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na skupštini akcionara, a svaka izdata povlašcena akcija kada daje pravo glasa to pravo mora ostvariti u okviru ogranicenja iz clana 204. stav 6. ovog zakona, u skladu sa osnivackim aktom društva, ako nije drugacije uredeno ovim zakonom. (2) Akcije koje drži akcionarsko društvo kao sopstvene akcije ne daju pravo glasa. Hartije od vrijednosti koje nisu akcije ne daju pravo glasa. (3) Akcije akcionarskog društva ne daju pravo glasa na sjednici skupštine društva ako je njihov akcionar, direktno ili indirektno, drugo društvo u kome ovo akcionarsko društvo ima, direktno ili indirektno, akcije ili udjele po osnovu kojih kontroliše glasanje tog drugog društva (zavisno, podredeno društvo).

88

Ugovori o glasanju

C lan 286. (1) Ugovor kojim se akcionar ili punomocnik obavezuje da ce glasati po uputstvima akcionarskog društva ili clana upravnog odbora, direktora ili clana izvršnog odbora, ništav je. (2) Ugovor kojim se akcionar obavezuje da ce koristiti pravo glasa na odredeni nacin ili da nece glasati, u zamjenu za pogodnosti ili druge usluge koje mu odobri društvo ili clan upravnog odbora, direktor ili clan izvršnog odbora društva, ništav je.

Telefonske sjednice

C lan 287. Sjednice skupštine akcionara akcionarskog društva koje nema više od deset akcionara mogu se održavati i korišcenjem konferencijske veze ili korišcenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja ucestvuju na sjednici mogu da se cuju i razgovaraju jedno sa drugim, pa se za lica koja na ovaj nacin ucestvuju na sjednici smatra da su prisutna sjednici.

Na c in glasanja

C lan 288. (1) Glasanje na sjednici skupštine akcionara je putem glasackih listica koji mogu biti prilagodeni potrebi kompjuterske obrade ako akcionarsko društvo ima više od 100 akcionara ili ako to zahtijevaju akcionari sa najmanje 10 % prisutnih ili zastupanih akcija sa pravom glasa o odredenom pitanju, kada se odlucuje o: a) izboru ili razrješenju direktora ili clanova upravnog odbora, nezavisnog revizora i likvidacionog upravnika i b) finansijskim izvještajima, izvještajima o poslovanju i usvajanju sistema nagradivanja direktora ili clanova upravnog odbora društva. (2) Glasacki listic sadrži: a) poslovno ime društva, datum i vrijeme održavanja sjednice skupštine, b) pitanja o kojima se glasa po redoslijedu iz dnevnog reda, v) odredbu o glasanju "za", "protiv" ili "uzdržan od glasanja" o svakom pitanju i g) u slucaju glasanja za direktora ili clanove upravnog odbora društva ime svakog kandidata i naziv organa u koji se bira. (3) U slucaju glasanja putem glasackih listica: a) glas o drugim pitanjima osim izbora organa društva racuna se samo ako akcionar naznaci jednu od tri moguce opcije u stavu 2. tacka v) ovog clana, b) glas o izboru ili razrješenju direktora ili clanova upravnog odbora društva bez kumulativnog glasanja, u skladu sa ovim zakonom, racuna se samo ako akcionar glasa za broj kandidata koji ne prelazi ukupan broj clanova koji se bira i v) glas o izboru ili razrješenju direktora ili clanova upravnog odbora društva sa kumulativnim glasanjem racuna se samo ako akcionarov ukupan broj glasova za sve kandidate ne prede ukupan broj glasova koje ima taj akcionar. (4) Ako glasacki listic sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasanja o jednom pitanju ne utice na punovažnost glasanja o drugim pitanjima. (5) Glasanje na skupštini akcionara u slucajevima koji nisu obuhvaceni stavom 1. ovog clana društva može da se vrši javno dizanjem ruke ili drugim javnim postupkom.

89

Glasa c ka prava nekih vrsta držalaca akcija ili akcionara

C lan 289. (1) Pravo glasa na osnovu akcija datih u zalogu ima akcionar kao zalogodavac. (2) Pravo glasa na osnovu akcija ili udjela koje akcionarsko društvo ima u drugom društvu, može ostvarivati punomocnik ili zakonski zastupnik. (3) Pravo glasa na osnovu akcija preminulog lica, maloljetnika ili drugog lica koje nema poslovnu sposobnost, može vršiti zakonski zastupnik tog lica, bez prenosa tih akcija na ime tog zastupnika. (4) Pravo glasa na osnovu akcija koje za stecajnog dužnika drži stecajni ili likvidacioni upravnik prilikom likvidacije društva, može vršiti bez prenosa tih akcija na svoje ime ako je ovlašcenje za to dato odgovarajucom sudskom odlukom u kojoj je takvo lice ovlašceno.

Stupanje na snagu odluke skupštine

C lan 290. Odluka skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja, osim u sljedecim slucajevima: a) ako u odluci nije odreden neki drugi datum i b) kada zakon izricito ureduje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slucaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

Isklju c enje prava glasa

C lan 291. (1) Akcionar ne može glasati u skupštini akcionara kada se odlucuje o: a) oslobadanju ili smanjenju njegovih obaveza i obaveza sa njim povezanih lica prema društvu, b) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega ili sa njim povezanih lica, v) odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa izmedu njega i / ili sa njim povezanih lica i društva u skladu sa ovim zaknom. (2) Ogranicenje prava glasa za akcionara društva i njegovog zastupnika, odnosno punomocnika iz stava 1. ovog clana ne primjenjuje se kad se odlucuje o njegovom izboru ili razrješenju kao clana upravnog odbora, direktora ili likvidatora društva. (3) Glasovi akcionara cije je pravo glasa iskljuceno u konkretnom slucaju ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrdivanja kvoruma za odlucivanje.

Zapisnik

C lan 292. (1) Svaka odluka skupštine akcionara unosi se u zapisnik koji vodi zapisnicar. (2) Predsjednik skupštine akcionara odgovoran je za uredno sacinjavanje zapisnika. (3) Zapisnik sjednice skupštine akcionara sacinjava se najkasnije 15 dana od dana njenog održavanja. (4) Zapisnik sa sjednice skupštine akcionara sadrži narocito: mjesto i dan održavanja sjednice skupštine, dnevni red, ime i prezime zapisnicara, predsjedavajuceg i clanova komisije za glasanje, kvorum, rezultat glasanja "za", "protiv" i "uzdržan od glasanja" za svaku odluku, nacin glasanja, sažeti prikaz diskusije, kao i listu donesenih odluka na skupštini akcionara. (5) Sastavni dio zapisnika sjednice skupštine akcionara je spisak ucesnika i dokazi o

90

propisnom sazivanju. (6) Zapisnik sjednice skupštine akcionara potpisuju predsjednik skupštine, dva imenovana akcionara (ovjeraci zapisnika) i zapisnicar.

10.6. Ništavost i pobijanje odluka skupštine akcionara
10.6.1. Opšti osnovi ništavosti i pobijanja
Osnovi

C lan 293. (1) Osim slucajeva iz clana 236. stav 2, clana 241. stav 3, clana 247. stav 3, clana 248. stav

 1. i clana 265. stav 3. ovog zakona, odluka skupštine je ništava: a) ako je donesena na skupštini koja nije sazvana na nacin propisan clanom 272. ovog zakona, osim ako su na njoj ucestvovali svi akcionari, b) ako je u njenom donošenju ucestvovao akcionar cije je pravo glasa trebalo biti iskljuceno u smislu clana 291. ovog zakona ili mu je vršenje prava glasa zabranjeno u skladu sa zakonom, v) ako nije uvrštena u dnevni red na nacin propisan clanom 275. ovog zakona, g) ako se njenim sadržajem cini povreda propisa kojim se iskljucivo ili pretežno štite interesi povjerilaca društva ili su doneseni radi zaštite javnog interesa, d) ako je suprotna moralu i d) ako je pravosnažnom presudom, donesenom po tužbi za pobijanje odluke, proglašena ništavom. (2) Pobijanje odluka skupštine akcionara vrši se pred nadležnim sudom: a) ako je ništava u smislu stava 1. ovog clana, b) ako odluka nije donesena na nacin utvrden ovim zakonom, osnivackim aktom ili statutom, v) ako je odluka suprotna zakonu, osnivackom aktu ili statutu i g) u drugim slucajevima utvrdenim ovim zakonom. (3) Tužbu iz stava 2. ovog clana može da podnese: svaki akcionar koji je na sjednici skupštine glasao protiv predmetne odluke, kao i akcionar koji nije bio propisno pozvan na sjednicu skupštine ili je onemogucen na drugi nacin da bude na njoj. (4) Tužbu iz st. 1. i 2. ovog clana može podnijeti i svaki clan upravnog odbora. (5) Tužba za pobijanje odluke skupštine akcionara ne sprecava njenu registraciju, ali registarski sud može odgoditi upis ako to ocijeni kao opravdano. (6) Ako je izvršena registracija odluke koja je predmet pobijanja, sud može na prijedlog lica iz st. 3. i 4. ovog clana donijeti rješenje da se registruje zabilježba spora.
10.6.2. Posebni osnovi pobijanja
Pobijanje izbora direktora ili c lanova upravnog odbora

C lan 294. (1) Odluka o izboru direktora ili clanova upravnog odbora akcionarskog društva može se pobijati, osim u slucaju iz clana 293. ovog zakona i ako: a) je upravni odbor sastavljen protivno odredbama zakona, osnivackog akta ili statuta, b) skupština akcionara u upravni odbor izabere lice koje nije bilo predloženo u skladu sa zakonom, osnivackim aktom ili statutom, v) skupština akcionara u upravni odbor izabere više clanova nego što je to odredeno zakonom ili statutom i g) izabrano lice za direktora ili clana upravnog odbora u vrijeme izbora ne ispunjava propisane uslove za taj izbor.

91

(2) Odredba stava 1. ovog clana primjenjuje se i na pobijanje izbora clanova odbora za reviziju, internog revizora i clanova izvršnog odbora.

Pobijanje odluke o usvajanju finansijskih izvještaja

C lan 295. (1) Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja, osim u slucajevima iz clana 293. ovog zakona može se pobijati, ako: a) je sadržaj finansijskih izvještaja suprotan propisima kojima se iskljucivo ili pretežno štite interesi povjerilaca akcionarskog društva i b) nije izvršena nezavisna revizija finansijskih izvještaja koja se obavlja u skladu sa zakonom ili to nisu obavila za to ovlašcena lica. (2) Pobijanje odluka skupštine akcionara o utvrdivanju finansijskih izvještaja, kao i pobijanje odluka upravnog odbora o utvrdivanju prijedloga tih izvještaja imaju za posljedicu pobijanje odluka skupštine akcionara o raspodjeli dobiti donesene na osnovu tih pobijanih odluka.

10.6.3. Isklju c enje pravila o pobijanju
Izuzeci

C lan 296. Odluka skupštine akcionara ne može se pobijati, ako: a) nepostupanje po odredbama osnivackog akta ili statuta ima za posljedicu manju povredu prava tužioca ili drugog lica, ili ako takvo nepostupanje nema neke znacajnije pravne posljedice, b) pobijanje bitno ogranicava prava trecih lica stecena u dobroj vjeri i v) je osnov pobijanja odluke skupštine sazivanje suprotno zakonu, osnivackom aktu i statutu, koje je otklonjeno u skladu sa cl. 273. i 274. ovog zakona.

10.6.4. Postupak pobijanja
Tužba i postupak

C lan 297. (1) Tužba za pobijanje odluke skupštine akcionara podnosi se protiv društva. (2) Tužba iz stava 1. ovog clana podnosi se u roku od 30 dana od dana saznanja za donesenu odluku, a najkasnije u roku od šest mjeseci, odnosno kod otvorenog akcionarskog društva cije su akcije uvrštene na službeno berzansko tržište, u roku od 90 dana od dana donošenja. (3) Ako je tužilac bio prisutan na sjednici skupštine akcionara na kojoj je odluka donesena, rok iz stava 2. ovog clana pocinje teci prvog narednog dana od dana kada je zakljucena sjednica skupštine akcionara na kojoj je odluka donesena, a ako tužilac nije prisustvovao sjednici na kojoj je donesena odluka, rok pocinje prvog narednog dana od dana kada je za odluku mogao saznati. (4) Akcionarsko društvo po tužbi iz stava 1. ovog clana zastupa generalni direktor, odnosno lice ovlašceno osnivackim aktom kada je tužilac akcionar, a kada je tužbu podnio clan upravnog odbora, društvo može zastupati poseban punomocnik koga odredi skupština akcionara, u skladu sa osnivackim aktom ili statutom ili prema okolnostima slucaja i sud u vanparnicnom postupku. (5) Sud može na zahtjev akcionarskog društva po slobodnoj ocjeni da naloži tužiocu da položi obezbjedenje za pokrice moguce štete koja bi se tužbom prouzrokovala društvu.

92

(6) Sud može da donese i privremenu mjeru radi sprecavanja izvršenja donesene odluke za koju se tužbom traži pobijanje, ako je vjerovatno da bi se njenim izvršenjem društvu mogla priciniti znatna šteta. (7) Ako se vodi više postupaka za pobijanje odluke skupštine akcionara, postupci se spajaju. Postupak po tužbi za pobijanje odluke skupštine akcionara je hitan. (8) Sud može da odredi primjereni rok za uskladivanje odluke skupštine akcionara povodom koje je pokrenut postupak za pobijanje sa zakonom, osnivackim aktom ili statutom, ako ocijeni da je to potrebno i moguce, u protivnom, kao i u slucaju kada po isteku ostavljenog roka uskladivanje nije izvršeno, sprovodi postupak pobijanja po podnesenoj tužbi. (9) U slucaju da društvo istakne prigovor manje povrede prava, odnosno prigovor nepostojanja znacajnije pravne posljedice iz clana 296. ovog zakona, sud ostavlja rok njegovom upravnom odboru da o tome pruži odgovarajuce dokaze. Ukoliko upravni odbor ne postupi po nalogu suda u ostavljenom roku, sud odbacuje prigovor i nastavlja postupak kao da prigovor o iskljucenju prava na pobijanje predmetne odluke skupštine akcionara nije ni dat. (10) Svaki akcionar može da bude umiješac u sporu. (11) Presuda kojom se pobija odluka skupštine akcionara djeluje u korist i protiv svakog akcionara i obavezujuca je za odnose izmedu akcionara i društva, kao i društva i clanova organa društva. (12) Ako je tužba za pobijanje odluke skupštine akcionara odbijena zbog nepostojanja osnova da se napadnuta odluka pobije, društvu solidarno odgovaraju za prouzrokovanu štetu tužioci koji su podnijeli tužbu zlonamjerno ili zbog grube nepažnje. (13) Ako je odluka skupštine akcionara koja je pobijena bila registrovana, sud po službenoj dužnosti dostavlja registarskom sudu i presudu kojom je ona proglašena ništavom, radi registracije i objavljivanja. Presuda se registruje i objavljuje na isti nacin kao što je objavljena i odluka koja je pobijena. (14) Ako se odluka skupštine akcionara koja je pobijena odnosi na promjenu osnivackog akta, sudskom registru se uz presudu podnosi potpuni tekst notarski obradenog, izmijenjenog osnivackog akta kako treba da glasi, uzimajuci u obzir presudu suda i sve dotadašnje izmjene tog akta.

 1. Upravni odbor i izvršni odbor 11.1. Opšte pravilo za direktora ili upravni odbor Obaveznost

C lan 298. (1) Zatvoreno akcionarsko društvo ima direktora ili upravni odbor. (2) Otvoreno akcionarsko društvo ima upravni odbor. (3) Odredbe ovog zakona o upravnom odboru otvorenog akcionarskog društva primjenjuju se i na direktora zatvorenog akcionarskog društva kad nema upravni odbor.

11.2. Statusna pitanja upravnog odbora
Broj c lanova

C lan 299. (1) Broj clanova upravnog odbora otvorenog akcionarskog društva utvrduje se osnivackim aktom. (2) U otvorenom akcionarskom društvu upravni odbor ima najmanje tri clana a najviše 15 clanova.

93

Izbor i kumulativno glasanje

C lan 300. (1) Clanove upravnog odbora akcionarskog društva: a) biraju akcionari na godišnjoj skupštini i b) mogu birati akcionari na bilo kojoj vanrednoj skupštini koja je sazvana radi tog izbora. (2) Kandidate za izbor clanova upravnog odbora predlažu postojeci upravni odbor, akcionari ili komisija za imenovanje upravnog odbora, ako je formirana (ovlašceni predlagaci). (3) Broj glasova koje za svakog clana upravnog odbora ima svaki akcionar jednak je broju posjedovanih akcija. (4) U otvorenom akcionarskom društvu clanovi upravnog odbora biraju se kumulativnim glasanjem ako osnivackim aktom ili statutom društva nije drugacije odredeno. (5) Pod kumulativnim glasanjem u smislu stava 4. ovog clana podrazumijeva se glasanje u kome svaki akcionar ili punomocnik sa pravom glasa, broj glasova kojim raspolaže množi sa brojem clanova upravnog odbora koji se biraju i može sve te glasove dati jednom kandidatu ili ih raspodijeliti bez ogranicenja svim kandidatima. (6) Osnivackim aktom ili statutom zatvorenog akcionarskog društva može se odrediti kumulativno glasanje za izbor clanova upravnog odbora društva.

Nezavisni i neizvršni c lanovi upravnog odbora

C lan 301. (1) Otvorena akcionarska društva cije su akcije uvrštene na službeno berzansko tržište moraju u upravnom odboru imati vecinu neizvršnih clanova upravnog odbora od kojih su najmanje dva nezavisna clana. (2) Ovlašceni predlagaci iz clana 300. stav 2. predlažu najmanje tri kandidata za neizvršne clanove upravnog odbora. (3) Nezavisni clan upravnog odbora jeste lice koje samo ili sa clanovima porodice, u dvije prethodne godine: a) nije bilo zaposleno u društvu, b) nije isplatilo društvu niti primilo od društva isplate vece od 20.000 konvertibilnih maraka, v) nije vlasnik više od 10 % akcija ili udjela, direktno ili indirektno, u licu koje je isplatilo ili primilo od društva iznos veci od iznosa iz tacke b) ovog stava, g) ne posjeduje direktno ili indirektno (ukljucujuci i druga sa njima povezana lica u smislu ovog zakona) akcije društva koje predstavljaju više od 10 % osnovnog kapitala društva, d) nije bilo direktor društva ili clan upravnog odbora, osim ako nije bio kao nezavisni clan i d) nije bilo nezavisni revizor društva. (4) Neizvršni clan upravnog odbora je lice koje nije clan izvršnog odbora u smislu ovog zakona.

Mandat i popunjavanje sastava

C lan 302. (1) Mandat direktora ili clanova upravnog odbora akcionarskog društva, ukljucujuci i clanove koji se biraju za upražnjeno mjesto clana, traje najviše pet godina uz mogucnost ponovnog izbora, ali može da prestane na svakoj godišnjoj skupštini ako ne bude usvojen godišnji izvještaj o poslovanju.

94

(2) Upražnjeno mjesto u upravnom odboru popunjava se kooptacijom na prvoj narednoj sjednici odbora, ako osnivackim aktom ili statutom društva nije drugacije odredeno. (3) Ako se broj clanova upravnog odbora akcionarskog društva smanji ispod polovine broja odredenog u osnivackom aktu ili statutu društva i ako upravni odbor ne popuni upražnjena mjesta u skladu sa stavom 2. ovog clana, preostali clanovi upravnog odbora sazivaju skupštinu akcionara radi popunjavanja upražnjenih mjesta.

Predsjednik

C lan 303. (1) Predsjednika upravnog odbora akcionarskog društva bira izmedu svojih clanova upravni odbor vecinom od ukupnog broja, ako osnivackim aktom ili statutom nije odredena druga vecina. (2) Upravni odbor akcionarskog društva može da razriješi i izabere novog predsjednika u bilo koje vrijeme. (3) Predsjednik upravnog odbora akcionarskog društva može da ima prava i obaveze predsjednika društva ako je tako odredeno osnivackim aktom i statutom. (4) Predsjednik upravnog odbora akcionarskog društva saziva i predsjedava sjednicama odbora i odgovoran je za vodenje i cuvanje zapisnika sa sjednica. (5) Do izbora predsjednika upravnog odbora akcionarskog društva, kao i u slucaju odsustva izabranog predsjednika odbora, sjednicama predsjedava drugi clan odbora izabran na tim sjednicama vecinom prisutnih clanova.

11.3. Djelokrug i na c in rada
Djelokrug

C lan 304. (1) Upravni odbor akcionarskog društva nadležan je narocito za odlucivanje o pitanjima koja se odnose na: a) upravljanje razvojem društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije društva, b) utvrdivanje ili odobravanje poslovnog plana društva, v) usvajanje šestomjesecnih finansijskih izvještaja društva. g) sazivanje sjednice skupštine akcionara i utvrdivanje prijedloga dnevnog reda, d) davanje i opozivanje prokure, d) utvrdivanje prijedloga odluka skupštine akcionara i kontrolu njihovog sprovodenja, e) izdavanje akcija u okviru limita utvrdenog osnivackim aktom i ovim zakonom, ž) izdavanje zamjenljivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrijednosti, u okviru limita predvidenog osnivackim aktom i ovim zakonom, z) izbor i razrješenje izvršnih direktora, odobravanje uslova ugovora koje društvo zakljucuje sa njima i utvrdivanje njihove naknade, i) utvrdivanje iznosa i dana dividende, dana placanja i postupka placanja dividendi, kad mu osnivacki akt društva da takvo ovlašcenje i j) donošenje odluka o drugim pitanjima u skladu sa ovim zakonom, osnivackim aktom ili statutom društva. (2) Pitanja iz djelokruga upravnog odbora akcionarskog društva mogu se prenijeti u djelokrug skupštine akcionara samo odlukom upravnog odbora, ako osnivackim aktom ili statutom društva nije drugacije odredeno.

95

Odgovornost za poslovne knjige

C lan 305. Direktor i upravni odbor akcionarskog društva odgovorni su za vodenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja, u skladu sa zakonom.

Sjednice

C lan 306. (1) Upravni odbor akcionarskog društva održava najmanje cetiri redovne sjednice godišnje, od kojih jednu najkasnije 60 dana prije godišnje skupštine akcionara. (2) Pored redovnih sjednica, upravni odbor akcionarskog društva može održavati i vanredne sjednice koje saziva predsjednik po sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev jedne trecine clanova upravnog odbora. Ako predsjednik upravnog odbora ne sazove sjednicu odbora, na pisani zahtjev trecine clanova upravnog odbora sjednicu mogu sazvati i ti clanovi. (3) Pisani poziv za sjednicu upravnog odbora akcionarskog društva dostavlja se svim clanovima najkasnije deset dana prije datuma održavanja vanredne sjednice, osim ako se sjednica zakazuje u hitnim slucajevima utvrdenim statutom kada taj rok može biti i kraci. Prisustvo clana upravnog odbora sjednici na koju nije uredno pozvan otklanja nedostatak postupka sazivanja sjednice, osim ako taj clan prisustvuje sjednici odbora radi davanja prigovora zbog nezakonito sazvane sjednice odbora. (4) Upravni odbor akcionarskog društva može donijeti poslovnik kojim se bliže ureduje nacin rada odbora, osim ako to nije odredeno osnivackim aktom ili statutom društva.

Konferencijske sjednice i odlu c ivanje bez sjednice

C lan 307. (1) Sjednice upravnog odbora akcionarskog društva mogu se održavati i korišcenjem konferencijske veze ili korišcenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja ucestvuju na sastanku mogu da se cuju i razgovaraju jedno sa drugim, ako osnivackim aktom ili statutom društva to nije iskljuceno. Smatra se da su lica koja na ovaj nacin ucestvuju na sjednici prisutna sjednici. (2) Ako osnivacki akt ili statut akcionarskog društva odreduju da se odluke upravnog odbora akcionarskog društva donose na sjednici, bilo koja odluka odbora koja može biti donesena na sjednici može biti donesena i bez sjednice ako nijedan clan odbora ne izrazi svoju nesaglasnost u pisanoj formi, koja se odnosi na donesenu odluku ili preduzetu radnju.

Komisije upravnog odbora

C lan 308. (1) Radi uvida, istraživanja, davanja preporuka ili preduzimanja drugih radnji o pitanjima koja su u djelokrugu upravnog odbora, upravni odbor otvorenog akcionarskog društva cije su akcije uvrštene na službeno berzansko tržište, može formirati dvije komisije koje imaju najmanje tri clana. (2) Komisije iz stava 1. ovog clana donose odluke vecinom glasova od ukupnog broja clanova. (3) Komisije iz stava 1. ovog clana su: a) komisija za imenovanja predlaže lica za clanove upravnog odbora ili clanove izvršnog odbora i daje preporuke za takva lica za cijeli odbor, ukljucujuci i preporuke kandidata za

96

clanstvo u odboru i ukljucenje u dnevni red za sljedecu godišnju skupštinu akcionara i b) komisija za naknade predlaže politiku društva u vezi sa naknadama upravnom odboru i izvršnom odboru i internim revizorima, daje preporuke u vezi sa politikom naknada i iznosom za svakog clana odbora u cijelom upravnom odboru, uzimajuci u obzir ukupne naknade, plate, nagrade, troškove i zarade zaposlenima, a takode uzimajuci u obzir standarde naknada propisane zakonom. (4) Uslovi za izbor, broj clanova, mandat, razrješenje, naknade, sjednice i druga bitna pitanja statusa clanova komisije upravnog odbora utvrduju se odlukom upravnog odbora ili statutom društva.

Kodeks ponašanja

C lan 309. (1) Upravni odbor otvorenog akcionarskog društva cije su akcije uvrštene na službeno berzansko tržište donosi svoj pisani kodeks ponašanja ili prihvata standarde korporativnog upravljanja koje donosi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, koji kao minimum pokriva standarde strucnosti i nezavisnosti direktora, odnosno clanova upravnog odbora, moralne standarde u njihovom ponašanju, odgovornost direktora, odnosno clanova upravnog odbora, ukljucujuci prisustvo sjednicama, pažnju u proucavanju materijala i pravila za objavljivanje i uvid u moguce sukobe interesa sa društvom, politiku naknada direktorima, odnosno clanovima upravnog odbora, planiranje zamjene za clanove upravnog odbora i clanove izvršnog odbora, kao i druga pitanja upravljanja koja smatra znacajnim. (2) Akcionarsko društvo kodeks ponašanja objavljuje na svojoj internet stranici i cini ga dostupnim u štampanoj formi svakom akcionaru koji to zahtijeva. (3) Na svakoj godišnjoj skupštini upravni odbor akcionarskog društva u godišnjem izvještaju o poslovanju daje izjavu o uskladenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja i objašnjava svaku neuskladenost društva sa kodeksom ponašanja ako je do nje došlo. (4) Izvještaj iz stava 3. ovog clana sadrži najmanje: a) podatke o kodeksu ponašanja koji je društvo obavezno da primjenjuje, odnosno standardima korporativnog upravljanja koje društvo dobrovoljno primjenjuje, b) da li društvo odstupa od kodeksa ponašanja iz tacke a) ovog stava, navodeci razloge tog odstupanja; v) opis osnovnih obilježja sprovodenja unutrašnjeg nadzora u društvu i upravljanja rizicima u odnosu na finansijsko izvještavanje, g) podatke o povezanim licima i d) podatke o direktorima, clanovima upravnog odbora i clanovima komisija upravnog odbora.

11.4. Odlu c ivanje
Kvorum i ve c ina za donošenje odluka

C lan 310. (1) Kvorum za rad i odlucivanje upravnog odbora akcionarskog društva cini vecina od ukupnog broja clanova odbora, ako osnivackim aktom ili statutom nije odreden veci broj. (2) Smatra se da je odluka upravnog odbora akcionarskog društva donesena ako se za nju izjasni vecina prisutnih clanova, ako osnivackim aktom ili statutom nije odreden veci broj clanova za odluku. (3) Odluke upravnog odbora unose se bez odgadanja u knjigu odluka. (4) Odluke upravnog odbora akcionarskog društva stupaju na snagu danom donošenja.

97

(5) Ako su glasovi upravnog odbora akcionarskog društva pri odlucivanju jednako podijeljeni, odlucujuci je glas predsjednika, osim ako osnivackim aktom ili statutom akcionarskog društva nije drugacije odredeno.

Isklju c enje prava glasa

C lan 311. Odredbe ovog zakona o iskljucenju prava glasa akcionara u skupštini akcionara shodno se primjenjuju i na iskljucenje prava glasa clana prilikom odlucivanja u upravnom odboru.

Zapisnik

C lan 312. (1) Na sjednicama upravnog odbora akcionarskog društva vodi se zapisnik koji se podnosi odboru na usvajanje na prvoj narednoj sjednici. Zapisnik potpisuju predsjednik odbora ili drugo lice koje je predsjedavalo sjednici odbora i zapisnicar koji je vodio zapisnik. (2) Zapisnik sa sjednice upravnog odbora akcionarskog društva sacinjava se najkasnije u roku od deset dana od dana održavanja sjednice. (3) Zapisnik sa sjednice upravnog odbora akcionarskog društva obavezno sadrži vrijeme i mjesto njenog održavanja, podatke o clanovima koji prisustvuju sjednici i o odsutnim clanovima, dnevni red sjednice, pitanja koja su bila predmet glasanja i rezultat svakog glasanja, sažet prikaz rasprave o pitanjima iz dnevnog reda, ukljucujuci i ime svakog clana koji je glasao "za", "protiv" ili koji se "uzdržao od glasanja" i odluke koje su donesene. (4) Propuštanje postupanja u skladu sa st. 1. do 3. ovog clana ne utice na valjanost drugih radnji i odluka navedenih u zapisniku upravnog odbora akcionarskog društva.

  1. Izvršni direktori i izvršni odbor Pojam

C lan 313. (1) Akcionarsko društvo može imati jednog ili više izvršnih direktora. Broj izvršnih direktora odreduje se osnivackim aktom ili statutom društva. (2) Izvršni direktori vode poslove društva i zakonski su zastupnici društva, osim ako je osnivackim aktom ili statutom odredeno da samo pojedini izvršni direktori zastupaju društvo. (3) Ako akcionarsko društvo ima više izvršnih direktora, upravni odbor izmedu jednog od njih imenuje generalnog direktora. (4) Izvršni direktori biraju se iz reda lica koja su clanovi upravnog odbora ili drugih lica, s tim da izvršni direktori koji se biraju iz reda clanova upravnog odbora cine manje od polovine clanova tog odbora. (5) U akcionarskom društvu koje ima više od dva izvršna direktora formira se izvršni odbor. (6) Djelokrug izvršnog odbora ukljucuje sprovodenje odluka upravnog odbora akcionarskog društva i sva pitanja u vezi sa vodenjem poslova i tekucim poslovima društva, osim pitanja koja su u nadležnosti upravnog odbora i skupštine akcionara. (7) Izvršni odbor akcionarskog društva dužan je da poštuje sva ogranicenja svojih ovlašcenja propisana zakonom, osnivackim aktom ili bilo kojom odlukom skupštine akcionara ili upravnog odbora društva. (8) Osnivackim aktom akcionarskog društva, statutom ili odlukom upravnog odbora društva mogu se odrediti posebne funkcije, ovlašcenja, dužnosti i nazivi za clanove izvršnog odbora, kao i posebni postupci za sazivanje i održavanje sjednica izvršnog odbora i donošenje

98

odluka. (9) Clanove izvršnog odbora akcionarskog društva može razriješiti upravni odbor društva u bilo koje vrijeme, sa posebnim razlogom ili bez njega, kada je to po ocjeni odbora u najboljem interesu društva, s tim da takvo razrješenje ne može povrijediti ugovorna prava razriješenog lica. (10) Odredbe Zakona koje se odnose na izvršni odbor shodno se primjenjuju na izvršne direktore.

  1. Izvršni direktori i izvršni odbor

C lan 313. (1) Akcionarsko društvo može imati jednog ili više izvršnih direktora. Broj izvršnih direktora odreduje se osnivackim aktom ili statutom društva. (2) Izvršni direktori vode poslove društva i zakonski su zastupnici društva, osim ako je osnivackim aktom ili statutom odredeno da samo pojedini izvršni direktori zastupaju društvo. (3) Ako akcionarsko društvo ima više izvršnih direktora, upravni odbor izmedu jednog od njih imenuje generalnog direktora. (4) Izvršni direktori biraju se iz reda lica koja su clanovi upravnog odbora ili drugih lica, s tim da izvršni direktori koji se biraju iz reda clanova upravnog odbora cine manje od polovine clanova tog odbora. (5) U akcionarskom društvu koje ima više od dva izvršna direktora formira se izvršni odbor.

  1. Izvršni direktori i izvršni odbor

C lan 313. (1) Akcionarsko društvo može imati jednog ili više izvršnih direktora. Broj izvršnih direktora odreduje se osnivackim aktom ili statutom društva. (2) Izvršni direktori vode poslove društva i zakonski su zastupnici društva, osim ako je osnivackim aktom ili statutom odredeno da samo pojedini izvršni direktori zastupaju društvo. (3) Ako akcionarsko društvo ima više izvršnih direktora, upravni odbor izmedu jednog od njih imenuje generalnog direktora. (4) Izvršni direktori biraju se iz reda lica koja su clanovi upravnog odbora ili drugih lica, s tim da izvršni direktori koji se biraju iz reda clanova upravnog odbora cine manje od polovine clanova tog odbora. (5) U akcionarskom društvu koje ima više od dva izvršna direktora formira se izvršni odbor.

  1. Izvršni direktori i izvršni odbor

C lan 313. (1) Akcionarsko društvo može imati jednog ili više izvršnih direktora. Broj izvršnih direktora odreduje se osnivackim aktom ili statutom društva. (2) Izvršni direktori vode poslove društva i zakonski su zastupnici društva, osim ako je osnivackim aktom ili statutom odredeno da samo pojedini izvršni direktori zastupaju društvo. (3) Ako akcionarsko društvo ima više izvršnih direktora, upravni odbor izmedu jednog od njih imenuje generalnog direktora. (4) Izvršni direktori biraju se iz reda lica koja su clanovi upravnog odbora ili drugih lica, s tim da izvršni direktori koji se biraju iz reda clanova upravnog odbora cine manje od polovine clanova tog odbora.

99

(5) U akcionarskom društvu koje ima više od dva izvršna direktora formira se izvršni odbor.

  1. Izvršni direktori i izvršni odbor

C lan 313. (1) Akcionarsko društvo može imati jednog ili više izvršnih direktora. Broj izvršnih direktora odreduje se osnivackim aktom ili statutom društva. (2) Izvršni direktori vode poslove društva i zakonski su zastupnici društva, osim ako je osnivackim aktom ili statutom odredeno da samo pojedini izvršni direktori zastupaju društvo. (3) Ako akcionarsko društvo ima više izvršnih direktora, upravni odbor izmedu jednog od njih imenuje generalnog direktora. (4) Izvršni direktori biraju se iz reda lica koja su clanovi upravnog odbora ili drugih lica, s tim da izvršni direktori koji se biraju iz reda clanova upravnog odbora cine manje od polovine clanova tog odbora. (5) U akcionarskom društvu koje ima više od dva izvršna direktora formira se izvršni odbor. (6) Djelokrug izvršnog odbora ukljucuje sprovodenje odluka upravnog odbora akcionarskog društva i sva pitanja u vezi sa vodenjem poslova i tekucim poslovima društva, osim pitanja koja su u nadležnosti upravnog odbora i skupštine akcionara. (7) Izvršni odbor akcionarskog društva dužan je da poštuje sva ogranicenja svojih ovlašcenja propisana zakonom, osnivackim aktom ili bilo kojom odlukom skupštine akcionara ili upravnog odbora društva. (8) Osnivackim aktom akcionarskog društva, statutom ili odlukom upravnog odbora društva mogu se odrediti posebne funkcije, ovlašcenja, dužnosti i nazivi za clanove izvršnog odbora, kao i posebni postupci za sazivanje i održavanje sjednica izvršnog odbora i donošenje odluka. (9) Clanove izvršnog odbora akcionarskog društva može razriješiti upravni odbor društva u bilo koje vrijeme, sa posebnim razlogom ili bez njega, kada je to po ocjeni odbora u najboljem interesu društva, s tim da takvo razrješenje ne može povrijediti ugovorna prava razriješenog lica.

Generalni direktor i zastupanje društva

C lan 314. (1) Generalnog direktora akcionarskog društva bira upravni odbor. (2) U akcionarskom društvu koje ima izvršni odbor predsjednik izvršnog odbora je generalni direktor društva. (3) Generalni direktor akcionarskog društva saziva sjednice izvršnog odbora i predsjedava njima, organizuje njegov rad i stara se o vodenju zapisnika sa tih sjednica. (4) Generalni direktor zastupa akcionarsko društvo nakon upisa u registar poslovnih subjekata, bez posebne punomoci. (5) Akcionarsko društvo pored generalnog direktora mogu zastupati i drugi clanovi upravnog odbora, odnosno izvršnog odbora ako je tako odredeno osnivackim aktom društva. (6) Ako više lica iz st. 4. i 5. ovog clana zastupa društvo, mogu postupati pojedinacno, osim ako osnivackim aktom nije drugacije odredeno, registrovano i objavljeno, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata. 11.6. Posebne dužnosti upravnog odbora i izvršnog odbora

100

Izvještaj upravnog odbora skupštini i izvršnog odbora upravnom odboru

C lan 315. (1) Upravni odbor akcionarskog društva izvještava skupštinu akcionara o: a) namjeravanoj poslovnoj politici i o drugim nacelnim pitanjima koja se odnose na vodenje poslova, ukljucujuci i odstupanje od ranije utvrdenih razloga za to, najmanje jednom godišnje, b) ekonomicnosti, rentabilnosti i solventnosti društva, na godišnjoj skupštini, v) poslovanju društva, njegovom finansijskom stanju, a u slucaju gubitka, predlaže mjere za njegovo pokrice i g) znacajnim poslovnim dogadajima, odnosno poslovima koji bi mogli biti od velikog znacaja za rentabilnost poslovanja i za solventnost društva, da bi skupština prema njima mogla blagovremeno da zauzme stav. (2) Izvještaj iz stava 1. ovog clana ima isti sadržaj za maticno društvo i sva zavisna društva u smislu ovog zakona. (3) Na zahtjev skupštine akcionara upravni odbor društva dužan je da dostavlja izvještaje o drugim pitanjima koja su od znacaja za poslovanje društva. (4) Izvještaji upravnog odbora akcionarskog društva koji se dostavljaju skupštini akcionara moraju biti sacinjeni u pisanoj formi, potpuni i istiniti. (5) Upravni odbor akcionarskog društva, odnosno svaki clan upravnog odbora može u bilo koje vrijeme tražiti od izvršnog odbora da ga obavijesti o poslovima koji bi mogli biti od veceg uticaja na poslovanje društva i na poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kojem drugom pitanju u skladu sa ovim zakonom. (6) Izvršni odbor akcionarskog društva dužan je da stalno i potpuno informiše upravni odbor društva u vezi sa pitanjima iz stava 5. ovog clana.

11.7. Primanja c lanova upravnog odbora i c lanova izvršnog odbora
Na c ela za primanja

C lan 316. (1) Nezavisni clanovi upravnog odbora ne mogu biti u radnom odnosu u društvu. (2) Clanovi izvršnog odbora su u radnom odnosu u društvu. (3) Neizvršni clanovi upravnog odbora mogu biti u radnom odnosu u društvu. (4) Clanovi upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u društvu izvršavaju svoje dužnosti na osnovu posebno zakljucenog ugovora sa društvom kojim se odreduje visina naknade za rad, kao i druga pitanja koja se odnose na medusobna prava i obaveze clana i društva. (5) Na ugovor iz stava 4. ovog clana prethodnu saglasnost daje skupština akcionara. (6) Ugovor sa clanovima izvršnog odbora koji sadrži elemente iz stava 4. ovog clana odobrava skupština akcionara. U slucaju otvorenog akcionarskog društva iznos naknade koja se placa svakom clanu upravnog odbora akcionarskog društva i svakom clanu izvršnog odbora društva objavljuje se u skladu sa zakonom.

11.8. Odgovornost c lanova upravnog odbora i c lanova izvršnog odbora
11.8.1. Statusna odgovornost
Ostavka

C lan 317. (1) Clan upravnog odbora i clan izvršnog odbora akcionarskog društva može u svako doba podnijeti ostavku davanjem pisanog obavještenja upravnom odboru ili predsjedniku tog

101

odbora. (2) Ostavka ima pravno dejstvo od dana podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum. (3) Ostavkom prestaje clanstvo u upravnom odboru. Za prestanak clanstva po ovom osnovu nije potrebna posebna odluka organa društva. (4) Ostavka se može opozvati samo uz saglasnost upravnog odbora akcionarskog društva. (5) Odredbe st. 1. do 4. ovog clana primjenjuju se i na ostavku clana izvršnog odbora akcionarskog društva.

Razrješenje

C lan 318. (1) Clan upravnog odbora akcionarskog društva može biti razriješen odlukom skupštine akcionara, sa navodenjem razloga ili bez njega, ako akcionari smatraju da je to u najboljem interesu društva. (2) Razrješenje clana upravnog odbora ima pravno dejstvo ako ga odobri najmanje vecina glasova akcija sa pravom glasa za izbor clana upravnog odbora na skupštini akcionara, s tim da: a) clan upravnog odbora ne može biti razriješen na skupštini akcionara osim ako je u obavještenju o skupštini akcionara iz clana 272. stav 5. ovog zakona navedeno da je svrha skupštine pored ostalog glasanje o razrješenju clana upravnog odbora na skupštini i b) kad akcionarsko društvo ima kumulativno glasanje za izbor clana upravnog odbora, a ne razrješavaju se svi clanovi odbora, clan upravnog odbora može biti razriješen ako bi glasovi za njegovo razrješenje bili dovoljni za njegov izbor u slucaju kumulativnog glasanja za izbor cijelog odbora. (3) Razrješenje clana upravnog odbora akcionarskog društva ne može povrijediti prava koja nisu u vezi sa svojstvom clana upravnog odbora poslije razrješenja koje clan upravnog odbora može imati na osnovu ugovora sa akcionarskim društvom. Izbor ili status lica kao clana upravnog odbora ne može biti osnov za bilo koje takvo pravo clana upravnog odbora društva. (4) Clan izvršnog odbora akcionarskog društva može biti razriješen odlukom upravnog odbora društva sa navodenjem razloga ili bez njega ako odbor vjeruje da je to u najboljem interesu akcionarskog društva, pri cemu se primjenjuje odredba stava 3. ovog clana.

11.8.2. Imovinska odgovornost c lana upravnog odbora i c lana izvršnog odbora
Slu c ajevi posebne imovinske odgovornosti

C lan 319. (1) Clan upravnog odbora akcionarskog društva koji prisustvuje sjednici odbora na kojoj je donesena odluka smatra se da je saglasan sa takvom odlukom, osim ako izrazi svoju nesaglasnost i unese je u zapisnik sjednice. Lice koje nije prisutno na sjednici smatra se da je saglasno sa odlukom, osim ako svoju nesaglasnost ne saopšti pisano licu koje je predsjedavalo sjednici ili je vodilo zapisnik sjednice, odmah nakon obavještenja o odluci. (2) Clanovi upravnog odbora akcionarskog društva i clanovi izvršnog odbora akcionarskog društva narocito su odgovorni društvu za štetu prouzrokovanu povredom svojih dužnosti, ako su povredom zakona: a) vratili ulog akcionaru, b) platili kamate ili dividende akcionaru, v) prouzrokovali da društvo upisuje, daje u zalog, stice i poništava sopstvene akcije ili povlaci i poništava akcije,

102

g) odobrili zajam ili kredit, d) izvršili placanje u vrijeme likvidacije društva, d) prouzrokovali da društvo nakon odluke o prestanku vodi poslove, osim poslova koji su nužni za likvidaciju ili stecaj društva i e) povrijedili dužnosti prema društvu navedene u cl. 32. do 34. i cl. 36. i 38. ovog zakona. (3) Povredom dužnosti iz stava 2. ovog clana stice se osnov za razrješenje clanova upravnog odbora akcionarskog društva i clanova izvršnog odbora društva.

 1. Nadzor 12.1. Osnovna na c ela Interna revizija i odbor za reviziju

C lan 320. (1) Osnivackim aktom ili statutom otvorenog akcionarskog društva može se odrediti, a kod otvorenog akcionarskog društva cije su akcije uvrštene na službeno berzansko tržište mora se odrediti da društvo ima internu reviziju, a može se odrediti da društvo ima odbor za reviziju. (2) Osnivackim aktom ili statutom zatvorenog akcionarskog društva može se odrediti da društvo ima internog revizora ili odbor za reviziju.

Broj c lanova odbora za reviziju i status internog revizora

C lan 321. (1) Odbor za reviziju ima najmanje tri clana. Broj clanova odbora za reviziju mora biti neparan. (2) Poslove interne revizije vrši lice koje je u radnom odnosu u društvu i koje ispunjava uslove propisane aktom društva.

Izbor i razrješenje internog revizora i c lanova odbora za reviziju

C lan 322. (1) Clanove odbora za reviziju bira skupština akcionarskog društva u skladu sa uslovima propisanim aktima akcionarskog društva iz reda nezavisnih lica koja nisu povezana lica sa društvom u smislu odredaba Zakona. (2) Prvi clanovi odbora za reviziju odreduju se osnivackim aktom ili posebnom odlukom osnivaca. (3) Clanovi odbora za reviziju akcionarskog društva mogu se razriješiti odlukom skupštine clanova društva, sa navodem razloga za razrješenje ili bez njega. (4) Clanovi odbora za reviziju akcionarskog društva razrješavaju se na isti nacin na koji su i birani. (5) Razrješenje clanova odbora za reviziju akcionarskog društva ne utice na njihova prava nakon razrješenja koja imaju na osnovu posebnog ugovora sa društvom, s tim da taj ugovor ne može iskljuciti pravo društva iz stava 3. ovog clana.

Djelokrug i na c in rada

C lan 323. (1) Odbor za reviziju akcionarskog društva: a) donosi plan rada interne revizije, b) razmatra izvještaje interne revizije i daje preporuke po izvještajima o reviziji, v) izvještava upravni odbor o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji,

103

g) izvještava skupštinu akcionara društva o racunovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava, d) izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja skupština, d) izvještava o uskladenosti poslovanja društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima i e) predlaže skupštini izbor nezavisnog revizora, ako društvo ima obavezu revizije finansijskih izvještaja. (2) U izvršenju svojih dužnosti interni revizor akcionarskog društva: a) kontroliše i izvještava odbor za reviziju o vjerodostojnosti i kompletnosti finansijskih izvještaja društva, b) kontroliše i izvještava odbor za reviziju o vjerodostojnosti i kompletnosti izvještavanja akcionara društva o finansijskim i drugim informacijama, v) kontroliše i izvještava odbor za reviziju o ugovorima sklopljenim izmedu društva i clanova upravnog odbora društva, kao i sa povezanim licima u smislu ovog zakona, d) kontroliše uskladenost organizacije i djelovanja društva sa kodeksom ponašanja i d) kontroliše postupak rješavanja prigovora akcionara društva, clanova organa društva ili drugih lica u vezi sa t. a) do d) ovog stava. (3) Odbor za reviziju podnosi izvještaj akcionarima akcionarskog društva na svakoj godišnjoj skupštini, a na vanrednoj sjednici skupštine kada smatraju da je izvještavanje prikladno i nužno ili kada to traži upravni odbor. (4) U izvršavanju svojih dužnosti interni revizor može pregledati sva dokumenta društva, provjeravati njihovu vjerodostojnost i podatke koji se u njima nalaze, zahtijevati izvještaje i objašnjenja od upravnog odbora i zaposlenih i pregledati stanje imovine društva. (5) Odbor za reviziju dostavlja poseban izvještaj skupštini o ugovorima zakljucenim izmedu društva i povezanih lica u smislu ovog zakona. (6) U izvršenju svojih dužnosti interni revizor i odbor za reviziiju akcionarskog društva mogu angažovati druga lica strucna za odgovarajucu oblast i odrediti im placanje razumne naknade. (7) Interni revizor, odnosno odbor za reviziju poslove iz st. 1. do 6. ovog clana, kao i druge poslove obavlja u skladu sa zakonom, osnivackim aktom i statutom društva. (8) Ako zatvoreno akcionarsko društvo ima internu reviziju, a nema odbor za reviziju, poslove iz stava 1. ovog clana obavlja interni revizor. (9) Ako zatvoreno akcionarsko društvo ima internu reviziju, a nema odbor za reviziju, interni revizor izvještaje iz stava 2. ovog clana dostavlja skupštini akcionara društva.

Nezavisni revizor

C lan 324. (1) Otvoreno akcionarsko društvo ima nezavisnog revizora ciji su položaj i ovlašcenja utvrdeni zakonom kojim se ureduje racunovodstvo i revizija. (2) Nezavisni revizor otvorenog akcionarskog društva bira se na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara tekuce godine za reviziju finansijskih izvještaja za narednu poslovnu godinu. (3) Nezavisni revizor akcionarskog društva može biti biran na period odreden u skladu sa zakonom kojim se ureduje racunovodstvo i revizija. (4) Nezavisni revizor akcionarskog društva obavještava se istovremeno sa obavještavanjem akcionara društva o održavanju skupštine akcionara ili odlucivanju bez sjednice radi ucestvovanja u radu skupštine u skladu sa statutom i zakonom.

Stru c ni povjerenik

104

C lan 325. (1) Na prijedlog manjinskih akcionara akcionarskog društva koji raspolažu sa najmanje 20 % akcija osnovnog kapitala društva, skupština akcionara može da izabere strucnog povjerenika radi pregleda finansijskih izvještaja kao i poslovnih knjiga društva u posljednje tri godine. U glasanju o njegovom izboru ne može u svoje ni u tude ime ucestvovati clan upravnog odbora, ako se ispitivanje strucnog povjerenika odnosi na ocjenu rada ovog organa ili nekog njegovog clana ili je u vezi sa pokretanjem sudskog spora izmedu društva i nekog od tih lica. (2) Ako skupština akcionara po zahtjevu akcionara iz stava 1. ovog clana ne donese odluku o izboru strucnog povjerenika na zahtjev tih akcionara, sud u vanparnicnom postupku imenuje jednog ili više strucnih povjerenika, ako se ucini vjerovatnim postojanje povrede zakona ili osnivackog akta. (3) Zahtjev iz stava 2. ovog clana podnosi se sudu u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara na kojoj je odbijen prijedlog da se izabere strucni povjerenik. (4) Prije imenovanja strucnog povjerenika za akcionarsko društvo sud uzima izjave clanova upravnog odbora. (5) Sud može imenovanje strucnog povjerenika usloviti polaganjem primjerenog obezbjedenja od podnosioca zahtjeva. (6) Za strucnog povjerenika može se izabrati revizor koji ispunjava uslove propisane zakonom kojim se ureduje racunovodstvo i revizija. (7) Mandat, prava, dužnosti i odgovornosti i druga pitanja statusa strucnog povjerenika odreduju se u statutu akcionarskog društva ili odlukom o njegovom izboru. (8) U vanparnicnom postupku na zahtjev akcionarskog društva sud može donijeti rješenje kojim nalaže Centralnom registru hartija od vrijednosti da izvrši zabilježbu zabrane prenosa akcija akcionara koji je pokrenuo vanparnicni postupak za imenovanje strucnog povjerenika do završetka rada povjerenika.

Ovlaš c enja stru c nog povjerenika

C lan 326. (1) Strucni povjerenik ovlašcen je da pregleda poslovne knjige i dokumentaciju akcionarskog društva i da traži obavještenja i izjave od clanova upravnog odbora, kao i od lica zaposlenih u društvu da bi utvrdio stanje poslovanja u društvu. Lica od kojih strucni povjerenik zatraži obavještenja i izjave dužni su da ih daju bez odgadanja i istinito. (2) Naknadu za rad strucnog povjerenika koga bira skupština akcionara odreduje skupština, a naknadu za rad strucnog povjerenika koga imenuje sud odreduje sud.

Izvještaj stru c nog povjerenika

C lan 327. (1) Strucni povjerenik dužan je da izvještaj o izvršenoj posebnoj reviziji bez odgadanja dostavi upravnom odboru i odboru za reviziju akcionarskog društva. (2) Akcionari društva koji su podnijeli zahtjev za imenovanje strucnog povjerenika od suda imaju pravo na uvid u njegov izvještaj i u dokumentaciju koja mu je priložena. (3) Izvještaj i dokumentacija iz stava 2. ovog clana stavlja se na raspolaganje zainteresovanim licima koja imaju pravo na uvid u poslovnim prostorijama društva. (4) Upravni odbor i odbor za reviziju akcionarskog društva dužni su da na prvoj narednoj sjednici skupštine društva podnesu izvještaj strucnog povjerenika i da zatraže da ona o njemu odluci nakon citanja tog izvještaja u cjelini.

105

(5) Ako iz izvještaja strucnog povjerenika proizlazi da su ucinjene bitne povrede zakona, osnivackog akta ili statuta društva, saziva se bez odgadanja vanredna skupština akcionara. Na osnovu nalaza strucnog povjerenika i sud može po zahtjevu manjinskih akcionara iz clana

 1. stav 1. tacka v) ovog zakona naložiti društvu da u odredenom roku održi skupštinu. (6) Na skupštini akcionarskog društva koje raspravlja o nalazu strucnog povjerenika, upravni odbor i odbor za reviziju društva izjašnjavaju se o svim utvrdenim nepravilnostima i o mjerama koje predlaže strucni povjerenik ili koje sami namjeravaju da preduzmu. Upravni odbor akcionarskog društva izjašnjava se i o pravu društva na naknadu štete. (7) Ako se iz izvještaja strucnog povjerenika utvrdi ispravnost finansijskih izvještaja, odnosno da su poslovne knjige uredno vodene, smatra se da zahtjev za sprovodenje posebne revizije nije bio opravdan. (8) U slucaju iz stava 7. ovog clana akcionari društva koji su zlonamjerno ili grubom nepažnjom tražili da se sprovede posebna revizija, solidarno odgovaraju društvu za štetu koja mu je time pricinjena.
  1. Sekretar društva Izbor i status

C lan 328. (1) Otvoreno akcionarsko društvo može da ima sekretara, koga bira upravni odbor društva. (2) Mandat sekretara otvorenog akcionarskog društva utvrduje se statutom. (3) Zarada i druga prava sekretara otvorenog akcionarskog društva ureduju se ugovorom izmedu sekretara i upravnog odbora društva, na prijedlog predsjednika. (4) Sekretar akcionarskog društva odgovoran je za vodenje knjiga akcionara, za pripremu sjednica i vodenje zapisnika skupštine akcionara i sjednica upravnog odbora, izvršnog odbora i odbora za reviziju društva, registra zapisnika sjednica skupštine akcionara, registra zapisnika sjednica upravnog odbora i odbora za reviziju društva i cuvanje dokumenata utvrdenih ovim zakonom i statutom akcionarskog duštva, osim finansijskih izvještaja. (5) Sekretar otvorenog akcionarskog društva odgovoran je za organizovanje rada i pracenje izvršavanja odluka skupštine akcionara, upravnog odbora i odbora za reviziju društva.

 1. Izmjena osniva c kog akta 14.1. Izmjena odlukom upravnog odbora

C lan 329. Osnivacki akt akcionarskog društva može da se izmijeni odlukom upravnog odbora bez održavanja skupštine akcionara ako: a) se izmjene i dopune odnose na promjene lica ovlašcenih za zastupanje društva ili druge izmjene kojima se ne diraju prava bilo kog akcionara i b) se izmjene i dopune odnose na povecanje broja izdatih akcija i osnovnog kapitala po osnovu izdavanja akcija od upravnog odbora društva u skladu sa ovlašcenjima iz clana 200. st. 4. do 6. ovog zakona.

Izmjena odlukom skupštine akcionara

C lan 330. (1) Osnivacki akt može se izmijeniti kvalifikovanom dvotrecinskom vecinom prisutnih i akcionara koji glasaju pisanim putem, a koji posjeduju akcije sa pravom glasa, po prijedlogu upravnog odbora, ako su ispunjeni uslovi iz clana 283. Zakona. (2) Uz prijedlog upravnog odbora iz stava 1. ovog clana dostavlja se i pisano obrazloženje

106

predloženih izmjena, izjava upravnog odbora da ce izmjene biti ukljucene u dnevni red skupštine, kao i obavještenje o pravu nesaglasnih akcionara na naknadu vrijednosti svojih akcija, ako se predloženim izmjenama umanjuju prava akcionara predvidena osnivackim aktom i ovim zakonom. (3) Ako akcionari sa povlašcenim akcijama imaju pravo glasanja kao klasa akcija o izmjenama osnivackog akta, smatra se da je ta izmjena usvojena ako je za izmjenu glasala kvalifikovana vecina svake klase akcija, koja je ovlašcena da glasa grupno, kao i ukoliko je za izmjenu glasala kvalifikovana vecina iz clana 284. stav 2. Zakona. (4) Skupština može ovlastiti upravni odbor da sacini precišceni tekst osnivackog akta na osnovu usvojenih odluka kojima se mijenja osnivacki akt.

Registracija izmjene osniva c kog akta

C lan 331. (1) Izmjene i dopune osnivackog akta akcionarskog društva smatraju se donesenim danom donošenja. (2) Izmjene i dopune osnivackog akta registruju se i objavljuju u skladu sa zakonom. Uz prijavu za registraciju prilaže se precišceni tekst osnivackog akta sa notarskom potvrdom da se izmijenjene odredbe osnivackog akta slažu sa odlukom o izmjeni osnivackog akta.

 1. Pitanja o kojima glasaju akcionari povlaš c enih akcija Glasanje klase akcija (grupno glasanje)

C lan 332. Akcionari ma koje klase akcija imaju pravo da glasaju kao grupa o pitanjima koja se odnose na: a) povecavanje ili smanjenje ukupnog broja odobrenih akcija te grupe (klase), b) izmjenu bilo kog prava ili privilegije akcija te grupe (klase), v) utvrdivanje prava imalaca bilo kojih drugih akcija na zamjenu ili konverziju njihovih akcija u akcije klase koju drži ta klasa (grupa), g) izmjenu akcija akcionara te klase u razlicit broj akcija ili u akcije druge klase, d) izdavanje nove klase akcija koje imaju prava ili preferencije nadredene ili u suštini jednake pravima te grupe, ili na povecanje prava ili preferencije bilo koje klase akcija koje imaju prava ili preferencije u suštini iste ili nadredene pravima te grupe (klase), ili na povecanje prava i preferencije bilo koje klase akcija koje imaju prava i preferencije ispod ovih te grupe (klase), ako ih to povecanje cini istim ili iznad ovih te grupe, d) limitiranje ili negiranje postojeceg prava preceg upisa akcija te klase, e) poništavanje ili se odnose na druge nacine koji pogadaju kumulativne dividende akcija te grupe (klase), ž) limitiranje ili negiranje prava glasa akcija te grupe (klase) i z) druge nacine kojima se mijenjaju prava ili preferencije akcija akcionara te klase tako da ih pogadaju.

 1. Akta i dokumenta društva Vrste

C lan 333. (1) Akcionarsko društvo cuva sljedeca akta i dokumenta: a) otpravak osnivackog akta i sve njegove izmjene, b) statut, ako ga društvo ima, i sve njegove izmjene,

107

v) rješenje o registraciji, g) interna dokumenta koja su odobrena od skupštine i drugih organa društva, d) akt o formiranju svake poslovne jedinice društva i zastupništva, d) dokumenta koja dokazuju svojinska i druga prava društva, e) zapisnike i odluke skupštine akcionara i upravnog odbora, ž) finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju i izvještaj nezavisnog revizora, z) listu sa punim imenima i adresama svih clanova upravnog odbora i svih lica koja su ovlašcena da zastupaju društvo, kao i obavještenje o tome da li lica ovlašcena da zastupaju društvo, to cine zajedno ili pojedinacno, i) listu sa punim imenima i adresama clanova odbora za reviziju, internog revizora i nezavisnog revizora ako ga društvo ima. (2) Akcionarsko društvo dužno je da cuva dokumenta i akta iz stava 1. ovog clana u svom sjedištu. (3) Akcionarsko društvo cuva otpravak osnivackog akta i njegove izmjene trajno, a ostala dokumenta iz stava 1. ovog clana najmanje pet godina, a nakon toga ta dokumenta cuvaju se u skladu sa propisima o arhivskoj gradi.

Pristup aktima

C lan 334. (1) Organ nadležan za vodenje poslova akcionarskog društva obavezan je da akta i dokumenta iz clana 333. stav 1. t. a) do g) i i) ovog zakona, kao i finansijske izvještaje društva stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtjev, radi uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena. (2) Smatrace se da je obaveza iz stava 1. ovog clana izvršena ako je društvo omogucilo slobodan pristup i preuzimanje akata i dokumenata sa internet stranice društva, bez naknade. (3) Pravo akcionara iz stava 1. ovog clana može biti ograniceno samo u mjeri u kojoj je to potrebno radi uobicajene identifikacije akcionara.

Pristup aktima po odluci suda

C lan 335. (1) Ako clanovi upravnog odbora akcionarskog društva odbiju da stave na raspolaganje akta u skladu sa clanom 334. ovog zakona, u roku od pet dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva, lice koje ima pravo na uvid može tražiti u vanparnicnom postupku od suda da mu omoguci ostvarenje ovog prava. (2) Po zahtjevu iz stava 1. ovog clana, sud donosi odluku u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva. (3) Lice koje ostvari pristup aktima i dokumentima u skladu sa clanom 334. ovog zakona i st. 1. i 2. ovog clana ne može da ih objavi i koristi na nacin kojim bi nanio štetu društvu ili njegovom ugledu. (4) Izuzetno od stava 3. ovog clana objavljivanje akata i povjerljivih informacija dozvoljeno je ako je tako uredeno zakonom.

108

 1. Prestanak društva i druge mjere suda Razlozi za prestanak

C lan 336. Akcionarsko duštvo prestaje: a) istekom vremena za koje je osnovano, b) pravnosnažnom odlukom skupštine akcionara koja se donosi kvalifikovanom vecinom, v) pravnosnažnom odlukom nadležnog suda kojom se odreduje brisanje društva po službenoj dužnosti, g) odlukom stecajnog suda o otvaranju i zakljucenju stecajnog postupka kojom se odbija otvaranje glavnog stecajnog postupka zbog nemogucnosti da se iz stecajne mase pokriju troškovi stecajnog postupka, d) stecajem i d) u drugim slucajevima utvrdenim zakonom i osnivackim aktom društva koji su navedeni kao osnov za prestanak društva.

Prestanak društva i druge mjere suda po zahtjevu manjinskih akcionara

C lan 337. (1) Po zahtjevu manjinskih akcionara koji u akcionarskom društvu posjeduju najmanje 20 % akcija osnovnog kapitala društva nadležni sud može naložiti prestanak društva ili druge mjere ako: a) clanovi upravnog odbora društva ne mogu da vode poslove društva, zbog podjele ili drugih razloga, a akcionari društva ne mogu da prekinu blokadu, tako da se poslovi društva ne mogu više voditi u interesu akcionara društva, b) su akcionari blokirani u odlucivanju i na najmanje dvije uzastopne godišnje skupštine ne uspiju da izaberu clanove upravnog odbora društva, tako da se poslovi društva ne mogu voditi u interesu društva, v) clanovi upravnog odbora društva, kao i clanovi drugih organa društva djeluju protivzakonito ili nepošteno prema akcionarima koji podnose takav zahtjev i g) se imovina društva rasipa i umanjuje. (2) Po podnesenom zahtjevu iz stava 1. ovog clana sud može da pokrene postupak prestanka društva ili ako se radi o osnovu koji se može otkloniti da mu ostavi rok do godinu dana za otklanjanje nepravilnosti. (3) Ako se u roku iz stava 2. ovog clana ne otklone nepravilnosti, pokrece se postupak prestanka društva likvidacijom u skladu sa ovim zakonom, kada sud ima ovlašcenje da odredi i likvidacionog upravnika. (4) Ako sud ne pokrene postupak prestanka društva može naložiti jednu ili više mjera, a narocito: a) razrješenje bilo kog clana upravnog odbora ili izvršnog odbora, b) izbor clana upravnog odbora ili izvršnog odbora društva, v) imenovanje privremenog zastupnika društva, g) nezavisnu reviziju racunovodstvenih izvještaja društva i popis imovine društva, d) placanje dividende, d) kupovinu akcija manjinskih akcionara koji su podnijeli zahtjev za kupovinu od društva po vrijednosti koju je utvrdio sud na osnovu nalaza nezavisnog procjenjivaca i e) naknadu štete bilo kom licu kome je prouzrokovana. (5) Zahtjev manjinskih akcionara iz stava 1. ovog clana podnosi se protiv akcionarskog društva.

109

Dio tre c i
DOBROVOLJNA LIKVIDACIJA, POVEZIVANJE I REORGANIZACIJA
PRIVREDNOG DRUŠTVA
I - DOBROVOLJNA LIKVIDACIJA
 1. Pojam i pokretanje postupka Pojam

C lan 338. Dobrovoljna likvidacija privrednog društva sprovodi se u skladu sa ovim zakonom kada društvo ima dovoljno finansijskih sredstava za pokrice svih svojih obaveza, a narocito: a) ako prestanu da postoje prirodni i drugi uslovi za obavljanje djelatnosti, b) istekom vremena za koje je osnovano i v) ako tako odluce ortaci, clanovi ili akcionari.

Odluka

C lan 339. (1) Likvidacija privrednog društva sprovodi se odlukom ortaka, clanova ili akcionara, i to: a) u slucaju ortackog društva, jednoglasnom odlukom svih ortaka, ako osnivackim aktom društva nije odredeno odlucivanje vecinom glasova, b) u slucaju komanditnog društva, jednoglasnom odlukom svih komplementara, ako osnivackim aktom društva nije odredeno odlucivanje vecinom glasova, v) u slucaju društva s ogranicenom odgovornošcu, odlukom koju donosi skupština clanova društva u skladu sa clanom 141. stav 2. ovog zakona i g) u slucaju akcionarskog društva, odlukom koju donosi skupština akcionara društva, kvalifikovanom vecinom u skladu sa clanom 284. stav 2. ovog zakona. (2) Odredbe ovog zakona, osnivackog akta, ugovora ortaka ili clanova društva i statuta akcionarskog društva koje se odnose na obavještavanje i postupak odlucivanja primjenjuju se i na odlucivanje o likvidaciji društva.

Registracija i objavljivanje

C lan 340. Odluka o pokretanju postupka likvidacije privrednog društva registruje se i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata.

 1. Likvidacija i povjerioci
Individualno obavještenje poznatim povjeriocima

C lan 341. (1) Privredno društvo dostavlja poznatim povjeriocima pisano obavještenje sa kopijom registracione prijave o pokretanju postupka prestanka društva likvidacijom. (2) Obavještenje iz stava 1. ovog clana sadrži narocito: a) poštansku adresu gdje se upucuje prijava potraživanja povjerilaca, b) rok u kome privredno društvo u likvidaciji mora primiti prijavu, koji ne može biti kraci od 120 dana od dana dostavljanja pisanog obavještenja i v) upozorenje da ce potraživanje biti prekludirano ako prijava potraživanja ne bude podnesena u odredenom roku. (3) Potraživanje protiv privrednog društva u likvidaciji je prekludirano ako nije prijavljeno privrednom društvu u likvidaciji u roku iz stava 2. tacka b) ovog clana ili ako povjerilac cije

110

je potraživanje osporeno od društva u likvidaciji ne pokrene postupak pred sudom u roku od 30 dana od dana prijema odluke o osporavanju potraživanja. (4) Potraživanje iz stava 3. ovog clana ne obuhvata potraživanje koje je nastalo nakon nastupanja dejstva odluke o likvidaciji privrednog društva.

Objavljivanje obavještenja svim povjeriocima

C lan 342. (1) Privredno društvo u likvidaciji objavljuje obavještenje o odluci o likvidaciji u skladu sa clanom 340. ovog zakona. (2) Obavještenje iz stava 1. ovog clana mora da: a) bude objavljeno najmanje tri puta u vremenskim razmacima ne manjim od 15 dana niti dužim od 30 dana, b) sadrži pozivanje na odredbe ovog clana, v) sadrži poštansku adresu gdje se šalje prijava potraživanja od povjerioca i g) sadrži upozorenje da ce potraživanje biti prekludirano ako ga povjerilac ne prijavi, odnosno ne pokrene sudski postupak u skladu sa ovim zakonom. (3) Potraživanja povjerilaca bice prekludirana: a) ako se ne prijave u roku od 30 dana od dana objavljivanja posljednjeg obavještenja iz stava 2. tacka a) ovog clana i b) ako potraživanje bude osporeno a povjerioci ne pokrenu postupak pred nadležnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema obavještenja o osporavanju tih potraživanja.

 1. Status društva i likvidacioni upravnik Status društva za vrijeme likvidacije

C lan 343. (1) Privredno društvo ne može preduzimati nove poslove, vec samo poslove u vezi sa sprovodenjem likvidacionog postupka kao što su prodaja imovine, placanje povjerilaca, naplata potraživanja i druge poslove nužne za likvidaciju društva. (2) U postupku likvidacije privrednog društva ne placaju se dividende niti se imovina društva raspodjeljuje ortacima, clanovima ili akcionarima prije placanja svih potraživanja povjerilaca.

Likvidacioni upravnici

C lan 344. (1) U postupku likvidacije djelatnosti poslove privrednog društva vode lica koja su imala ista ovlašcenja i prije likvidacije, ako društvo ne izabere drugo lice ili lica. (2) Lice ili lica koja imaju ovlašcenja u postupku likvidacije privrednog društva zovu se likvidacioni upravnici. (3) Na zahtjev bilo kog lica iz stava 1. ovog clana sud može iz opravdanih razloga imenovati drugog likvidacionog upravnika radi zamjene likvidacionog upravnika izabranog od društva ili radi zajednickog postupanja sa njima.

111

Razrješenje likvidacionog upravnika

C lan 345. Likvidacioni upravnik može biti razriješen na isti nacin na koji je izabran, odnosno imenovan.

Registracija i objavljivanje izbora, imenovanja i razrješenja likvidacionog upravnika

C lan 346. Izbor, odredivanje (imenovanje) ili razrješenje likvidacionog upravnika registruje se i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata.

Poslovi likvidacionog upravnika

C lan 347. (1) Likvidacioni upravnik privrednog društva završava tekuce poslovanje društva, naplacuje potraživanja, izmiruje obaveze i unovcava imovinu društva. (2) U okviru svojih ovlašcenja likvidacioni upravnik privrednog društva odgovoran je za vodenje poslova društva. (3) Likvidacioni upravnik zastupa privredno društvo u likvidaciji.

 1. Likvidacioni bilansi Likvidacioni bilans stanja i finansijski izvještaji

C lan 348. (1) Likvidacioni upravnik privrednog društva sastavlja bilans stanja najkasnije 60 dana po otvaranju postupka likvidacije (pocetni likvidacioni bilans stanja) i podnosi ga ortacima ili komplementarima, ili skupštini clanova ili akcionara na usvajanje. U bilansu stanja navodi se stanje aktive i pasive društva, neophodne radnje za sprovodenje likvidacije i vrijeme potrebno za završetak likvidacije. (2) Sva imovina privrednog društva ukljucuje se u bilans stanja iz stava 1. ovog clana po njenoj tržišnoj cijeni ili procijenjenoj vrijednosti. (3) Likvidacioni upravnik privrednog društva podnosi privremeni izvještaj o svojim radnjama, sa obrazloženjem razloga zbog kojih se likvidacija nastavlja a nije završena, kao i finansijski izvještaj, po isteku svake poslovne godine u roku koji je propisan Zakonom o racunovodstvu i reviziji.

Obustava likvidacije i sprovo d enje ste c aja

C lan 349. (1) Ako likvidacioni upravnik utvrdi da imovina privrednog društva nije dovoljna za to da se podmire sva potraživanja povjerilaca, dužan je da odmah obustavi postupak likvidacije i pokrene postupak stecaja. (2) Ako je likvidacija obustavljena u skladu sa stavom 1. ovog clana, likvidacioni upravnik o tome izvještava registar poslovnih subjekata radi registracije i objavljivanja u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata.

112

Izvještaj o sprovo d enju likvidacije i prijedlog za diobu likvidacionog ostatka

C lan 350. (1) Nakon podmirenja dugova privrednog društva, likvidacioni upravnik sastavlja izvještaj o sprovedenoj likvidaciji, završni likvidacioni bilans i prijedlog o podjeli likvidacionog ostatka društva. (2) Završni likvidacioni bilans stanja privrednog društva sadrži prikaz izvora priliva i njihovu upotrebu, spisak imovine koja je otudena i prilive koji su tako ostvareni, izjašnjenje da li postoje još neka pitanja koja treba rješavati i prijedlog njihovog rješavanja, iznos troškova likvidacije i naknade likvidacionom upravniku. (3) Izvještaj i završni likvidacioni bilans privrednog društva usvajaju ortaci, odnosno skupština clanova ili akcionara, ako u odluci o pokretanju postupka likvidacije ili u odluci nadležnog suda nije drugacije odredeno.

 1. Isplate vlasnicima vlasni c kih udjela i okon c anje likvidacije Isplate ortacima, c lanovima ili akcionarima

C lan 351. (1) Imovina privrednog društva u likvidaciji koja preostane nakon izmirenja potraživanja povjerilaca i drugih potraživanja raspodjeljuje likvidacioni upravnik, ortacima, clanovima i akcionarima. (2) Ako osnivackim aktom, ugovorom clanova, ugovorom ortaka, statutom društva ili odlukom nadležnog suda nije drugacije odredeno, raspodjela iz stava 1. ovog clana vrši se u skladu sa pravilima prioriteta, i to: a) za placanje ortaka, clanova ili akcionara sa povlašcenim akcijama koji imaju pravo prioriteta na placanje u likvidaciji u skladu sa osnivackim aktom, ugovorom ortaka, clanova ili akcionara društva i b) za placanje ortacima (u slucaju ortackog društva ili komanditnog društva), clanovima (u slucaju društva s ogranicenom odgovornošcu) srazmjerno udjelima u društvu i akcionarima (u slucaju akcionarskog društva) srazmjerno posjedovanim akcijama u društvu. (3) Komanditori komanditnog društva, clanovi društva s ogranicenom odgovornošcu i akcionari akcionarskog društva koji su primili isplate u dobroj vjeri nakon što je privredno društvo u likvidaciji postupilo u svemu u skladu sa postupkom iz clana 341. i / ili clana 342. obavezni su na vracanje primljenog ako je to potrebno za namirenje povjerilaca društva. (4) U slucaju spora u vezi sa raspodjelom imovine društva u likvidaciji ortacima, clanovima ili akcionarima društva, likvidacioni upravnik odgada raspodjelu do konacnog rješenja spora, osim ako odlukom suda nije drugacije odredeno.

Naknada likvidacionom upravniku

C lan 352. (1) Likvidacioni upravnik ima pravo da mu se primjereno nadoknade troškovi koje je imao u sprovodenju likvidacije, kao i na isplatu naknade za rad. Visinu troškova i naknade za rad odreduju ortaci, odnosno skupština clanova ili akcionara, a u slucaju spora - sud. (2) U pogledu potraživanja iz stava 1. ovog clana likvidacioni upravnik smatra se povjeriocem društva u likvidaciji. (3) Troškovi i naknade za rad likvidacionog upravnika placaju se za vrijeme trajanja likvidacije, ako to ne utice na podmirenje obaveza prema povjeriocima društva.

113

Okon c anje likvidacije

C lan 353. (1) Nakon okoncanja postupka likvidacije privrednog društva i odobrenja finansijskog izvještaja sastavljenog sa danom završetka likvidacije i izvještaja o sprovodenju likvidacije od ortaka, komplementara, odnosno skupštine clanova ili akcionara, likvidacioni upravnik bez odgadanja dostavlja ove izvještaje i odgovarajuce odluke u sjedište društva i registar, zajedno sa zahtjevom da društvo bude brisano iz registra u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata. (2) Ako se nakon okoncanja postupka likvidacije privrednog društva ortaci ili komplementari ne sastanu ili se sjednica skupštine clanova društva ili akcionara zbog nedostatka kvoruma ne održi, likvidacioni upravnik završava postupak u skladu sa stavom 1. ovog clana i bez odobrenja finansijskog izvještaja i izvještaja o sprovodenju postupka likvidacije od ortaka ili komplementara ili skupštine clanova, odnosno akcionara. (3) Poslovne knjige i dokumenta privrednog društva koje je prestalo likvidacijom cuvaju se u skladu sa propisima kojima se ureduje arhivska grada. (4) Podatak o tome kod koga se cuvaju poslovne knjige i dokumentacija privrednog društva registruje se u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata. (5) Zainteresovana lica mogu pregledati knjige i dokumenta društva koje je prestalo likvidacijom, koja se u skladu sa zakonom smatraju javnim i dostupnim. (6) Ako se naknadno utvrdi da je potrebno sprovesti dalje radnje po okoncanju likvidacije privrednog društva, sud na prijedlog lica koje za to ima pravni interes, ponovo imenuje ranijeg ili novog likvidacionog upravnika.

Odgovornost likvidacionog upravnika za štetu

C lan 354. (1) Likvidacioni upravnik odgovara ortacima, clanovima i akcionarima privrednog društva kao i povjeriocima privrednog društva za štetu koju im prouzrokuje u izvršenju svojih dužnosti, u skladu sa cl. 32. do 34. i cl. 36. i 37. ovog zakona. (2) Likvidacioni upravnik ne odgovara povjeriocima, kao ni ortacima, clanovima društva ili akcionarima za bilo kakve gubitke privrednog društva, obaveze ili smanjenja vrijednosti imovine koja su nastala kao rezultat donošenja savjesnih i razumnih poslovnih odluka u vezi sa sprovodenjem postupka likvidacije privrednog društva. (3) Zahtjevi po osnovu odgovornosti likvidacionog upravnika za štetu iz stava 1. ovog clana zastarijevaju u roku od jedne godine od dana brisanja privrednog društva iz sudskog registra. (4) Ako je više likvidacionih upravnika odgovorno za istu štetu, oni odgovaraju solidarno.

Odgovornost ortaka, c lanova i akcionara po okon c anju likvidacije

C lan 355. (1) Ortaci ortackog društva i komplementari komanditnog društva za eventualno neizmirene obaveze iz društava u likvidacionom postupku odgovaraju nakon okoncanja tog postupka i brisanja društva iz sudskog registra solidarno. (2) Komanditori komanditnog društva, clanovi društva sa ogranicenom odgovornošcu i akcionari akcionarskog društva za eventualno neizmirene obaveze ovih društava u likvidacionom postupku, odgovaraju nakon okoncanja tog postupka i brisanja društva iz sudskog registra solidarno do visine primljenog iznosa iz likvidacionog ostatka.

114

Obavještenje poreskog organa

C lan 356. Registarski sud obavještava poreski organ o brisanju društva iz sudskog registra.

II - POVEZIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 1. Povezana društva Pojam i vrste

C lan 357. (1) Povezana privredna društva cine dva ili više društava u skladu sa ovim zakonom, koja se medusobno povezuju, i to: a) ucešcem u osnovnom kapitalu ili ortackim udjelima (društva povezana kapitalom), b) putem ugovora (društva povezana ugovorom) i v) putem kapitala i putem ugovora (mješovito povezana društva). (2) Povezana privredna društva iz stava 1. ovog clana obuhvataju jedno maticno (kontrolno) i jedno ili više zavisnih (podredenih) društava. (3) Povezana privredna društva (putem kapitala, ugovora, mješovita) organizuju se kao koncern, holding, grupa društava ili drugi oblik organizovanja u skladu sa ovim zakonom. (4) Povezana privredna društva, u smislu ovog zakona, organizuju se kao koncern kada maticno društvo ima za pretežnu djelatnost neku poslovnu djelatnost pored djelatnosti upravljanja zavisnim društvima. (5) Povezana privredna društva, u smislu ovog zakona, organizuju se kao holding kada maticno društvo ima iskljucivo djelatnost upravljanja i finansiranja zavisnim društvima. (6) Povezana privredna društva u smislu ovog zakona organizuju se kao grupa društava kada maticno društvo obavlja djelatnosti iz st. 4. i 5. ovog clana. (7) Privredna društva mogu se povezivati ugovorom i u druge oblike udruživanja (konzorcijum, klaster, poslovna unija, poslovni sistem, pul i dr.), da bi olakšala i promovisala obavljanje privrednih djelatnosti koje cine njihovu djelatnost, ali tako da clanice iz toga ne ostvaruju dobit. Udruženje se može osnovati i bez osnovnog kapitala. (8) Zabranjeno je povezivanje privrednih društava suprotno propisima kojima se ureduje zaštita konkurencije.

Kontrolno u c eš c e u kapitalu

C lan 358. (1) Kontrolni clan društva s ogranicenom odgovornošcu ili kontrolni akcionar akcionarskog društva u smislu ovog zakona jeste lice koje samo ili sa drugim licima koja sa njim djeluju zajedno (zajednicko djelovanje): a) ima više od 50 % glasackih prava u privrednom društvu na osnovu obicnih akcija (vecinsko ucešce) i b) na drugi nacin vrši kontrolni uticaj nad upravljanjem i vodenjem poslova privrednog društva na osnovu svog svojstva clana ili akcionara (ili na osnovu zakljucenog ugovora u skladu sa ovim zakonom). (2) Lice koje samo ili sa jednim ili više drugih lica ima više od 20 % glasova u skupštini privrednog društva ima znacajno ucešce u smislu ovog zakona.

115

Zajedni c ko djelovanje

C lan 359. (1) Zajednicko djelovanje, u smislu ovog zakona, jeste: a) akt dva ili više lica preduzet na osnovu medusobnog sporazuma radi sticanja, ustupanja ili izvršenja glasackih prava u odredenom društvu i b) korišcenje glasackih prava radi izvršenja zajednickog uticaja na upravljanje, poslovne operacije tog lica, na izbor statutarnih organa tog lica (ili vecine njegovih clanova) ili vršenje tog uticaja na drugi nacin. (2) Lica koja u smislu stava 1. ovog clana djeluju zajedno su: a) pravno lice i njegov organ upravljanja ili clan tog organa, lica koja su direktno potcinjena upravnom odboru ili izvršnom odboru tog pravnog lica i zastupnici i likvidacioni upravnici tog društva ili povezana lica sa njima u smislu ovog zakona i b) lica koja cine povezana društva u smislu ovog zakona. (3) Lica koja u smislu stava 1. ovog clana djeluju zajedno su: a) društvo sa ogranicenom odgovornošcu i njegovi clanovi ili samo njegovi clanovi, b) ortacko društvo i njegovi ortaci ili samo njegovi ortaci, v) komanditno društvo i njegovi komplementari ili svi njegovi ortaci, g) povezana lica u smislu ovog zakona i d) druga društva i drugi oblici organizovanja u skladu sa zakonom kojim se ureduje njihov pravni položaj.

 1. Posebna pravila za društva povezana kapitalom Obavještavanje zavisnog društva

C lan 360. (1) Privredno društvo ili drugo lice koje postaje ili prestaje biti kontrolni clan ili kontrolni akcionar drugog društva u smislu ovog zakona dužno je da obavijesti o tome to društvo, Komisiju za hartije od vrijednosti i organ koji je odgovoran za zaštitu konkurencije, u skladu sa zakonom kojim se ureduje zaštita konkurencije. (2) Obaveza društva ili drugog lica iz stava 1. ovog clana postoji i u drugim situacijama u skladu sa zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti.

Isticanje u poslovnom imenu

C lan 361. Zavisno društvo u svom poslovnom imenu, memorandumu i drugim poslovnim dokumentima istice i poslovno ime maticnog društva.

Odgovornost mati c nog društva i direktora

C lan 362. (1) Na odgovornost maticnog društva zavisnom društvu primjenjuju se cl. 32. do 34. i cl.

 1. i 37. ovog zakona. (2) Direktori maticnog društva odgovorni su zavisnom društvu u skladu sa cl. 32. do 34. i cl. 36. i 37. ovog zakona.

116

Obaveza izrade konsolidovanog godišnjeg izvještaja i izvještaj c lanovima i akcionarima
zavisnog društva

C lan 363. (1) Upravni odbor maticnog društva sa sjedištem u Republici Srpskoj koje ima zavisna društva sa sjedištem u Republici Srpskoj ili izvan nje mora godišnjoj skupštini akcionara ili clanovima društva podnijeti konsolidovani godišnji izvještaj društva, ako su jedno ili više njegovih zavisnih društava društva kapitala. (2) U konsolidovanom godišnjem izvještaju društva mora se konkretno prikazati najmanje razvoj i rezultat poslovanja i finansijsko stanje društava ukljucenih u konsolidaciju posmatranih kao cjelina, uz opis glavnih rizika kojima su izložena. Ovaj izvještaj mora da sadrži analizu razvoja, rezultata poslovanja i finansijskog položaja društava ukljucenih u konsolidaciju posmatranih kao cjelina u skladu sa obimom i složenošcu njihovog poslovanja. U cilju boljeg razumijevanja razvoja, rezultata poslovanja i finansijskog položaja društva, analiza mora ukljuciti finansijske i druge pokazatelje koji se odnose na pojedine poslove ukljucujuci i obavještenje o zaštiti okoline i o radnicima, te dodatno objasniti pojedine iznose navedene u konsolidovanim godišnjim finansijskim izvještajima. (3) Konsolidovani godišnji izvještaj sadrži: a) sve važnije poslovne dogadaje izmedu društava nakon isteka poslovne godine za koju se izvještava, b) ocekivani razvoj tih društava posmatrano kao cjelina, v) aktivnosti društava na razvoju u buducnosti, g) podatke o broju i nominalnom iznosu svih akcija u imovini maticnog društva, u imovini zavisnog društva ili kod lica koje djeluje u svoje ime, a za racun tih društava, d) podatke o korišcenju finansijskih instrumenata, te podatke bitne za procjenu stanja imovine društava, njihovih obaveza, finansijskog položaja, dobiti i gubitka, nacin upravljanja finansijskim rizicima i politikama, ukljucujuci i politiku preduzimanja mjera zaštite od gubitka i d) opis glavnih obilježja unutrašnjeg nadzora povezanih društava i sistem upravljanja rizicima u odnosu na postupak pripremanja i sacinjavanja konsolidovanih finansijskih izvještaja kada se sa hartijama od vrijednosti nekog od tih društava trguje na berzi ili drugom uredenom javnom tržištu. (4) Izvještaj iz stava 1. ovog clana mora biti objavljen na berzi ili na internet stranici maticnog društva. (5) Upravni odbor zavisnog društva dužan je da za godišnju skupštinu akcionara ili clanova društva pripremi pisani izvještaj o odnosima sa ostalim clanicama društava povezanih kapitalom u prethodnoj poslovnoj godini kao sastavni dio izvještaja o poslovanju društva. (6) Ako je nezavisna revizija finansijskih izvještaja zavisnog društva po zakonu kojim se ureduje racunovodstvo i revizija obavezna, to važi i za nezavisnu reviziju izvještaja njegovog upravnog odbora o odnosima društva sa drugim clanicama društava povezanih kapitalom. (7) Clanovi ili akcionari društava povezanih kapitalom u smislu ovog zakona moraju imati cjelovitu informaciju o strukturi grupe, sistemu upravljanja, licima koja upravljaju grupom, poslovima koji se obavljaju unutar grupe, kao i o principima rješavanja sukoba interesa pojedinog društva i drugih povezanih društava.

117

 1. Pravila za društva povezana posebnim ugovorom Ugovor o posebnim odnosima mati c nog i zavisnog društva i prenosu dobiti

C lan 364. (1) Ako maticno i zavisno društvo zakljuce ugovor o posebnim odnosima koji obuhvataju upravljanje u zavisnom društvu od maticnog društva ili o prenosu dobiti zavisnog društva maticnom društvu, maticno društvo odgovara za štetu koju prouzrokuje zavisnom društvu neizvršenjem ili nepravilnim izvršenjem zakljucenog ugovora u skladu sa ovim zakonom. (2) Ugovor iz stava 1. ovog clana registruje se u sudskom registru u kome je registrovano zavisno društvo i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata. (3) Ugovor iz stava 1. ovog clana postaje punovažan registracijom i objavljivanjem te registracije u skladu sa ovim zakonom.

Sadržina ugovora i primjena

C lan 365. (1) Ugovor iz clana 364. ovog zakona sacinjava se u pisanoj formi, i sadrži narocito: prava i obaveze maticnog društva; mjere zaštite zavisnog društva; obim prenosa dobiti i kompenzacije zavisnom društvu; pokrivanje gubitaka zavisnog društva od maticnog društva; zaštitu ostalih akcionara ili clanova zavisnog društva; kao i mjere zaštite povjerilaca zavisnog društva po prestanku ugovora. (2) Na odgovornost maticnog društva za naknadu prouzrokovane štete zavisnom društvu, kao i na tu odgovornost direktora maticnog društva i zavisnog društva i lica koja sa njima djeluju zajedno, primjenjuje se clan 362. ovog zakona, što ne ogranicava i ne iskljucuje druga pravna sredstva za zaštitu od povrede ugovora u skladu sa zakonom kojim se ureduju obligacioni odnosi.

Odobrenje ugovora o posebnim odnosima mati c nog i zavisnog društva i prenosu dobiti

C lan 366. (1) Ugovor iz clana 364. ovog zakona usvajaju skupštine maticnog i svih zavisnih društava kvalifikovanom vecinom u skladu sa clanom 284. stav 2. ovog zakona. (2) Ako je ugovorna strana ortacko ili komanditno društvo, sa ugovorom moraju da se saglase svi ortaci sa neogranicenom odgovornošcu, osim ako je osnivackim aktom ili ugovorom ortaka drugacije odredeno. (3) Svakom akcionaru ili clanu društva mora biti ostavljeno dovoljno vremena prije skupštine akcionara ili clanova društva ili tokom sjednice da u prostorijama društva izvrše: a) uvid u predloženi tekst ugovora i b) uvid u druge znacajne informacije u vezi sa ugovorom i informacije o poslovanju svih drugih društava koja su ugovorne strane. (4) Primjerak zakljucenog ugovora iz clana 364. ovog zakona prilaže se uz zapisnik sa sjednice skupštine društva.

Prestanak i registracija prestanka

C lan 367. (1) Ugovor iz clana 364. ovog zakona prestaje otkazom, istekom roka ili na drugi nacin u skladu sa tim ugovorom i zakonom kojim se ureduju obligacioni odnosi. (2) Prestanak ugovora iz clana 364. ovog zakona registruje se i objavljuje u skladu sa

118

zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata.

III - REORGANIZACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA
 1. Statusne promjene 1.1. Osnovna na c ela Pojam reorganizacije

C lan 368. Pod reorganizacijom privrednog društva u smislu ovog zakona podrazumijevaju se statusna promjena privrednog društva i promjena pravne forme privrednog društva.

Pojam statusne promjene

C lan 369. (1) Statusna promjena privrednog društva u smislu ovog zakona je spajanje, podjela i odvajanje. (2) U statusnoj promjeni privrednog društva mogu se kombinovati statusne promjene spajanja i podjele ili statusne promjene spajanja i odvajanja. (3) Odluka o statusnoj promjeni ne može se pobijati zbog utvrdene srazmjere zamjene akcija ili udjela u skladu sa ovim zakonom. (4) Ako u statusnoj promjeni ucestvuju privredna društva razlicite pravne forme, na statusnu promjenu primjenjuju se i odredbe ovog zakona o promjeni pravne forme društva cija se pravna forma mijenja statusnom promjenom. (5) Privredna društva ne mogu vršiti statusne promjene suprotno zakonu kojim se ureduje zaštita konkurencije.

Finansijski izvještaj

C lan 370. (1) Svako privredno društvo koje ucestvuje u statusnoj promjeni sacinjava finansijski izvještaj (završni racun) prema stanju na dan spajanja, podjele i odvajanja u skladu sa zakonom. Na osnovu ovih finansijskih izvještaja sacinjava se pocetni bilans u skladu sa zakonom koji ureduje racunovodstvo i reviziju, koji je osnov za upis statusne promjene. (2) Prijava za registraciju statusne promjene podnosi se najkasnije u roku od osam mjeseci od dana promjene iz stava 1. ovog clana.

Statusne promjene u likvidaciji

C lan 371. Statusne promjene mogu se vršiti i ako je jedno ili više privrednih društava koja se spajaju ili dijele, u likvidaciji, pod uslovom da ta društva nisu pocela sa podjelom imovine svojim akcionarima ili clanovima i da donesu odluku o okoncanju postupka likvidacije.

1.2. Vrste statusnih promjena
Spajanje

C lan 372. (1) Spajanje privrednog društva u smislu ovog zakona jeste: a) spajanje uz pripajanje i b) spajanje uz osnivanje.

119

(2) Spajanje uz pripajanje jeste statusna promjena kojom jedno društvo prestaje da postoji bez likvidacije (u daljem tekstu: društvo prestalo pripajanjem) prenoseci drugom postojecem društvu cijelu svoju imovinu i obaveze (u daljem tekstu: društvo sticalac), u zamjenu za izdavanje akcija ili udjela akcionarima ili clanovima društva prestalog spajanjem od društva sticaoca, a ako je potrebno i novcanu doplatu koja ne prelazi 10 % nominalne vrijednosti tako izdatih akcija. (3) Spajanje uz osnivanje jeste statusna promjena kojom dva ili više privrednih društava prestaju da postoje bez likvidacije (u daljem tekstu: društvo prestalo spajanjem) prenoseci cijelu svoju imovinu i obaveze u zamjenu za izdavanje od novog društva (u daljem tekstu: novo društvo) akcija ili udjela akcionarima ili clanovima prestalog društva i ako je potrebno, novcanu doplatu koja ne prelazi 10 % nominalne vrijednosti tako izdatih akcija.

Podjela

C lan 373. (1) Podjela privrednog društva u smislu ovog zakona jeste: a) podjela uz pripajanje, b) podjela uz osnivanje i v) podjela uz pripajanje i podjela uz osnivanje. (2) Podjela uz pripajanje jeste statusna promjena kojom privredno društvo prestaje da postoji bez likvidacije (u daljem tekstu: društvo prestalo podjelom) prenoseci na dva ili više postojecih društava sa kojima se spaja uz pripajanje (u daljem tekstu: društva sticaoci) svu imovinu i obaveze u zamjenu za izdavanje akcija ili udjela društva sticaoca akcionarima ili clanovima društva prestalog podjelom i ako je potrebno, novcano placanje koje ne prelazi 10 % nominalne vrijednosti tako izdatih akcija. (3) Podjela uz osnivanje jeste statusna promjena kojom privredno društvo prestaje da postoji bez likvidacije (u daljem tekstu: društvo prestalo podjelom) prenoseci na dva ili više novih društava koja se time osnivaju (u daljem tekstu: nova društva) ili prenoseci na dva ili više društava koja se spajaju sa do tada postojecim društvom u nova društva svu imovinu i obaveze u zamjenu za izdavanje akcija ili udjela novih društava akcionarima ili clanovima društva prestalog podjelom i ako je potrebno, novcanu doplatu koja ne prelazi 10 % nominalne vrijednosti tako izdatih akcija.

Odvajanje

C lan 374. (1) Odvajanje privrednog društva u smislu ovog zakona jeste: a) odvajanje uz pripajanje, b) odvajanje uz osnivanje i v) odvajanje uz pripajanje i odvajanje uz osnivanje. (2) Odvajanje uz pripajanje jeste statusna promjena kojom privredno društvo djeljenik prenosi jedan ili više dijelova svoje imovine i pripadajuci dio obaveza (u daljem tekstu: društvo dijeljenik) na jedno ili više postojecih društava pri cemu to društvo ostaje da postoji kao pravno lice (u daljem tekstu: društva sticaoci), a svi ili dio njegovih akcionara, odnosno clanova, uz ocuvanje principa ravnopravnosti, postaju akcionari, odnosno clanovi društva sticaoca uz zamjenu akcija / udjela akcionarima ili clanovima društva djeljenika (i za taj iznos smanjenja njegovog osnovnog kapitala bez primjene odredaba ovog zakona o smanjenju tog kapitala u redovnom postupku) za akcije / udjele društva sticaoca i ako je potrebno, novcano placanje koje ne prelazi 10 % nominalne vrijednosti tako izdatih akcija. (3) Odvajanje uz osnivanje jeste statusna promjena kojom privredno društvo djeljenik

120

prenosi jedan ili više dijelova svoje imovine i pripadajuci dio obaveza na jedno ili više time novoosnovanih društava ili na jedno ili više društava sa kojima se spaja u novoosnovano društvo (u daljem tekstu: novo društvo), uz zamjenu akcija/udjela društva djeljenika (i za taj iznos smanjenja njegovog osnovnog kapitala bez primjene odredaba ovog zakona o smanjenju tog kapitala u redovnom postupku) za izdavanje akcija ili udjela novih društava koja se time osnivaju akcionarima ili clanovima društva djeljenika i ako je potrebno, novcano placanje koje ne prelazi 10 % nominalne vrijednosti tako izdatih akcija. (4) Na odvajanje uz pripajanje i odvajanje uz osnivanje, ako ovim zakonom nije drugacije uredeno primjenjuju se odredbe ovog zakona o podjeli uz pripajanje i podjeli uz osnivanje.

1.3. Spajanje uz pripajanje akcionarskih društava u redovnom postupku
1.3.1. Priprema
Ugovor o spajanju uz pripajanje

C lan 375. (1) Upravni odbori akcionarskih društava pripremaju nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje u pisanoj formi. (2) Ugovor o spajanju uz pripajanje sadrži podatke o: a) vrsti, poslovnom imenu društva, sjedištu i adresi svakog društva prestalog pripajanjem i društava sticaoca, b) srazmjeri zamjene akcija i iznosu bilo kog novcanog placanja, v) tacnom opisu nacina dodjele akcija akcionarima društva prestalog pripajanjem pri njihovoj zamjeni, g) danu od kog se smatra da su poslovi društva prestalog pripajanjem preduzeti za racun društva sticaoca (dan obracuna pripajanja), d) posebnim pravima koja društvo sticalac daje imaocima akcija za koje su vezana posebna prava i imaocima drugih hartija od vrijednosti koje je izdalo društvo prestalo pripajanjem ili o predloženim mjerama u vezi sa tim, d) pravima datim direktoru ili clanu upravnog odbora bilo kog društva koje ucestvuje u spajanju uz pripajanje i e) druge podatke koje sadrži osnivacki akt društva u skladu sa ovim zakonom. (3) Sastavni dio ugovora iz stava 1. ovog clana su i prijedlog izmjena osnivackog akta i prijedlog statuta društva sticaoca nakon spajanja pripajanjem.

Izvještaj upravnog odbora

C lan 376. (1) Upravni odbor svakog od društava ucesnika u spajanju uz pripajanje sacinjava detaljan pisani izvještaj sa objašnjenjem ugovora o spajanju uz pripajanje, analizom rentabilnosti i tržišnog položaja oba ucesnika i sa ukazivanjem na zakonske i ekonomske osnove za spajanje uz pripajanje i objašnjenjem srazmjere zamjene akcija. (2) Izvještaj iz stava 1. ovog clana, ako je to potrebno, sadrži i opis posebnih teškoca koje su nastale u procjeni imovine ili kapitala društava koja se spajaju uz pripajanje. (3) Upravni odbor svakog od društva koje ucestvuje u spajanju uz pripajanje informiše skupštinu akcionara o znacajnijim promjenama imovine i obaveza izmedu dana potpisivanja ugovora o spajanju uz pripajanje i dana održavanja skupštine društva koje ucestvuje u spajanju uz pripajanje.

121

Izvještaj nezavisnog revizora

C lan 377. (1) Ugovor o spajanju uz pripajanje i izvještaj upravnog odbora podliježu nezavisnoj reviziji jednog ili više nezavisnih revizora svakog društva koje ucestvuje u spajanju uz pripajanje koga imenuje nadležni sud u vanparnicnom postupku po podnesenom zajednickom prijedlogu upravnih odbora tih društava. (2) Nezavisni revizor spajanja uz pripajanje sastavlja pisani izvještaj o nezavisnoj reviziji spajanja uz pripajanje koji se podnosi društvima koja ucestvuju u spajanju uz pripajanje najkasnije u roku od dva mjeseca od dana postavljenja i koji sadrži narocito: a) obrazloženi prikaz svih važnih dijelova imovine i obaveza za društva koja ucestvuju u ovoj statusnoj promjeni, b) podatke o primijenjenom metodu procjene vrijednosti neto kapitala svih društava koja ucestvuju u spajanju uz pripajanje, radi utvrdivanja srazmjere zamjene akcija, koja je predložena u nacrtu ugovora o spajanju uz pripajanje, razloge zbog kojih je primijenjen taj metod i obrazloženje iz kojeg treba da se vidi da li je taj metod primjeren okolnostima tog slucaja i v) podatke o posebnim teškocama u procjeni vrijednosti društava koja ucestvuju u spajanju uz pripajanje, ako ih je bilo. (3) Nezavisni revizor je ovlašcen da od svih društava koja ucestvuju u spajanju uz pripajanje zatraži sve podatke i isprave potrebne za uspješno obavljanje nezavisne revizije, kao i da preduzme sve ostale radnje potrebne za provjeru istinitosti podataka i isprava dobijenih od tih društava, u skladu sa zakonom.

Izvještaj odbora za reviziju

C lan 378. Ako društva koja ucestvuju u spajanju uz pripajanje imaju odbor za reviziju, izvještaj upravnog odbora i izvještaj revizora o ugovoru o spajanju uz pripajanje dostavlja se i odboru za reviziju koji o tim izvještajima sacinjava svoj pisani izvještaj.

1.3.2. Odlu c ivanje
Objavljivanje ugovora

C lan 379. Nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje dostavlja se sudskom registru i objavljuje se u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata i to za svako društvo koje prestaje spajanjem uz pripajanje i društvo sticaoca najkasnije 30 dana prije dana odredenog za održavanje skupštine akcionara koja o njemu odlucuje.

Uvid u isprave

C lan 380. (1) Privredno društvo koje ucestvuje u spajanju uz pripajanje dužno je da u prostorijama svog sjedišta omoguci akcionarima, najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine akcionara koja treba da odluci o spajanju uz pripajanje, uvid u isprave, i to u: a) nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje, b) izmjene osnivackog akta i statuta društva sticaoca, v) finansijske izvještaje svih društava koja se spajaju uz pripajanje u posljednje tri godine, g) poseban racunovodstveni izvještaj koji izražava stanje društva najviše 90 dana prije

122

dana u kojem je sacinjen nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje, ako se posljednji finansijski izvještaj tog društva odnosi na poslovnu godinu koja se završila više od šest mjeseci prije sacinjavanja nacrta ugovora o spajanju uz pripajanje, d) izvještaje upravnog odbora o spajanju uz pripajanje svih društava koja ucestvuju u spajanju uz pripajanje ili njihov zajednicki izvještaj i d) izvještaj o nezavisnoj reviziji spajanja uz pripajanje svih društava koja ucestvuju u tom postupku ili zajednicki izvještaj o nezavisnoj reviziji. (2) Poseban racunovodstveni izvještaj iz stava 1. tacka g) ovog clana sastavlja se primjenom istog metoda i u istom obliku (izgledu) kao posljednji finansijski izvještaj. (3) Procjene vrijednosti u posebnom racunovodstvenom izvještaju mogu da se zasnivaju samo na promjenama u knjigovodstvu društava koja ucestvuju u spajanju uz pripajanje, u odnosu na stanje izraženo u posljednjem finansijskom izvještaju bez sprovodenja popisa sredstava i inventara. (4) U posebnom racunovodstvenom izvještaju iskazuju se knjigovodstvena smanjenja i povecanja vrijednosti sredstava do kojih je došlo u vremenu nakon posljednjeg finansijskog izvještaja, kao i znacajnije promjene stvarne vrijednosti sredstava društava koja ucestvuju u spajanju uz pripajanje, koja nisu izražena u knjigama. (5) Društva koja ucestvuju u spajanju uz pripajanje dužna su da svakom akcionaru, na njegov zahtjev, predaju besplatan prepis ili kopiju svake isprave iz stava 1. ovog clana u cjelini ili izvode iz njih.

Usvajanje ugovora odlukom skupštine

C lan 381. (1) Odluka o usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje donosi se na skupštini akcionara svakog društva koje ucestvuje u spajanju uz pripajanje kvalifikovanom vecinom u skladu sa clanom 284. stav 2. ovog zakona. (2) Ako u društvima koja ucestvuju u spajanju uz pripajanje ima više klasa akcija, odluku o usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje donose i akcionari svake klase akcija cija su prava povrijedena tom odlukom na glasanju grupe te klase u skladu sa stavom 1. ovog clana. (3) Nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje usvajaju u istovjetnom tekstu skupštine svih društava koja ucestvuju u spajanju uz pripajanje. (4) Nakon što ga skupštine društava koje u c estvuju u spajanju uz pripajanje usvoje, ugovor se notarski potvr d uje. Ugovor potpisuju ovlašceni zastupnici društava koja ucestvuju u spajanju uz pripajanje. (5) Sa odlukom o odobrenju ugovora o spajanju uz pripajanje usvajaju se na isti nacin i sve potrebne izmjene osnivackog akta i statuta društva sticaoca. (6) Ugovor o spajanju uz pripajanje prilaže se uz zapisnik skupštine svakog društva koje ucestvuje u spajanju uz pripajanje.

Spajanje uz pripajanje bez odluke skupštine društva sticaoca

C lan 382. (1) Spajanje uz pripajanje može se vršiti na osnovu odluke upravnog odbora društva sticaoca, bez odluke njegove skupštine akcionara, pod uslovom da: a) nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje bude objavljen u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata i to najkasnije 30 dana prije dana kada bi sjednica skupštine akcionara društva koje prestaje spajanjem uz pripajanje trebalo da bude održana, b) akcionarima društva sticaoca u njegovom sjedištu bude omogucen uvid u nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje, finansijske izvještaje svih društava koja ucestvuju u spajanju uz

123

pripajanje u posljednje tri godine, poseban racunovodstveni izvještaj za tekucu godinu, izvještaj upravnog odbora, izvještaj o nezavisnoj reviziji spajanja uz pripajanje, najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine akcionara društva koje prestaje pripajanjem na kojoj se odlucuje o spajanju uz pripajanje i v) jedan ili više akcionara društva sticaoca sa najmanje 5 % ucešca u njegovom osnovnom kapitalu ne zahtijeva održavanje skupštine akcionara tog društva radi odlucivanja o spajanju uz pripajanje u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine društva koje prestaje pripajanjem na kojoj je usvojen nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje. (2) Uslovi iz stava 1. ovog clana moraju se ispuniti kumulativno.

1.3.3. Sprovo d enje spajanja uz pripajanje
Pove c anje kapitala

C lan 383. (1) Povecanje osnovnog kapitala društva sticaoca prilikom spajanja uz pripajanje sprovodi se u skladu sa odredbama ovog zakona o povecanju osnovnog kapitala akcionarskog društva novim ulozima, osim što se na dodjelu akcija tog društva akcionarima društava prestalih pripajanjem ne primjenjuju odredbe o: a) zabrani povecanja osnovnog kapitala dok se upisani ulozi u cijelosti ne unesu u osnovni kapital, b) uslovima za upis novih akcija, odobrenju Komisije za hartije od vrijednosti za emisiju akcija, javnoj ponudi, prospektu, dokazima da su uplaceni novcani ulozi, odnosno uneseni nenovcani ulozi u osnovni kapital društva kao prilozi prijavi za registraciju i druge odredbe nespojive sa zamjenom akcija u spajanju uz pripajanje društava i v) pravima postojecih akcionara društava koja ucestvuju u spajanju uz pripajanje na prvenstvo upisa novih akcija u odnosu na treca lica. (2) Akcionari koji su u društvima prestalim pripajanjem upisali akcije prije zamjene, ali ih do zamjene za akcije društva sticaoca nisu u cijelosti uplatili, nastavljaju sa uplatom upisanih akcija u tom društvu pod uslovima po kojima su ih upisali prije zamjene do visine nominalne vrijednosti upisanih akcija.

Zabrana stvaranja prividnog kapitala

C lan 384. (1) Ako društva koja prestaju pripajanjem imaju akcije, direktno ili indirektno, u društvu sticaocu ili obrnuto, povecanje osnovnog kapitala društva sticaoca za iznos akcija koje ima u tim društvima, kao i za iznos akcija koje ta društva imaju u društvu sticaocu nije dopušteno. (2) Akcije društava koja prestaju pripajanjem u društvu sticaocu, kao i obrnuto, smatraju se sopstvenim akcijama društva sticaoca nakon registracije spajanja uz pripajanje. (3) Društvo sticalac ne može u spajanju uz pripajanje da izdaje svoje akcije za: a) akcije u društvima prestalim pripajanjem, ciji je vlasnik to društvo, licno ili preko treceg lica koje ih drži za njegov racun i b) sopstvene akcije društava prestalih pripajanjem, bilo da su to akcije tih društava direktno ili indirektno preko treceg lica koje ih drži za njihov racun. (4) Sopstvenim akcijama iz stava 2. ovog clana društvo sticalac raspolaže u skladu sa clanom 219. stav 2. ovog zakona. (5) Društvo sticalac može uz saglasnost društava prestalih pripajanjem da akcionarima tih društava zamijeni njihove akcije za akcije društva sticaoca koje ta društva koja prestaju pripajanjem imaju u njemu umjesto da im izda nove akcije radi zamjene u spajanju uz pripajanje u skladu sa srazmjerom zamjene akcija utvrdenom ugovorom o spajanju uz

124

pripajanje.

Osnovni kapital društva sticaoca

C lan 385. Vrijednosti izkazane u finansijskom izvještaju društava koja prestaju pripajanjem iskazuju se u finansijskom izvještaju društva sticaoca nakon spajanja uz pripajanje, u skladu sa zakonom.

1.3.4. Zaštita povjerilaca
Pravo na obezbje d enje i namirenje

C lan 386. (1) Povjerioci cija su potraživanja nastala do objave nacrta ugovora o spajanju uz pripajanje imaju pravo da u roku od 30 od dana te objave pisanim putem zahtijevaju obezbjedenje ili namirenje nenamirenih punovažnih potraživanja, dospjelih, ali i onih nedospjelih, od društva koje ucestvuje u postupku spajanja uz pripajanje koje im je dužnik. (2) Povjerioci koji nisu zahtijevali obezbjedenje ili namirenje potraživanja u roku iz stava

 1. ovog clana imaju pravo da u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja registracije spajanja uz pripajanje, pisanim putem zahtijevaju obezbjedenje nedospjelih potraživanja ako ucine vjerovatnim da se spajanjem uz pripajanje ugrožava njihovo namirenje. (3) Povjerioci koji imaju dovoljno obezbijedena potraživanja, kao i povjerioci koji bi u stecaju imali prava prvenstvenog namirenja nemaju prava iz st. 1. i 2. ovog clana. (4) U objavama iz st. 1. i 2. ovog clana povjerioci se obavještavaju o pravu na obezbjedenja ili namirenja koje imaju povodom spajanja uz pripajanje. (5) Obezbjedenje potraživanja za povjerioce društava koja prestaju pripajanjem i povjerioce društva sticaoca može da bude dato razlicitim instrumentima obezbjedenja. (6) Upravni odbor društva sticaoca dužan je da upravlja imovinom svakog od društava koja su prestala pripajanjem odvojeno sve dok se povjeriocima iz st. 1. i 2. ovog clana potraživanja ne namire ili dovoljno ne obezbijede. (7) Povjerioci svakog društva koje ucestvuje u spajanju uz pripajanje imaju prednost u namirenju potraživanja iz imovine tog društva koje im je prvobitni dužnik u odnosu na povjerioce ostalih društava koja se spajaju uz pripajanje. (8) Povjerioci koji smatraju da je spajanjem uz pripajanje ugroženo namirenje njihovih potraživanja mogu nadležnom sudu podnijeti tužbu za pobijanje odluke o spajanju uz pripajanje. (9) Ako upravni odbor društva sticaoca radi zaštite prava povjerilaca ne postupi u skladu sa st. 1. do 7. ovog clana, sud može da poništi spajanje uz pripajanje po tužbi povjerilaca, ako utvrdi da je spajanjem uz pripajanje bitnije ugroženo namirenje njihovih potraživanja.
Zaštita imalaca obveznica

C lan 387. Odredbe clana 386. ovog zakona primjenjuju se i na potraživanja imalaca obveznica i drugih hartija od vrijednosti, koje su izdala društva koja prestaju pripajanjem, osim ako je drugacije odredeno u odluci o emisiji ovih hartija od vrijednosti ili ako je drugacije ugovoreno sa njihovim imaocima u skladu sa clanom 205. stav 10. ovog zakona.

125

Zaštita imalaca posebnih prava

C lan 388. (1) Društvo sticalac imaocima hartija od vrijednosti sa posebnim pravima, koje je izdalo društvo prestalo pripajanjem, a koje nisu akcije, kao što su zamjenljive obveznice, varanti, obveznice i druge hartije od vrijednosti, obezbjeduje najmanje ista posebna prava nakon spajanja uz pripajanje, osim ako je drugacije predvideno u odluci o emisiji ovih hartija od vrijednosti ili ako je drugacije ugovoreno sa njihovim imaocima u skladu sa clanom 205. stav

 1. ovog zakona. (2) Ako društvo sticalac ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog clana dužno je da imaocima hartija od vrijednosti sa posebnim pravima isplati posebnu novcanu naknadu za gubitak ili izmjenu tih prava, prema njihovoj tržišnoj vrijednosti, a ako nemaju tržišnu vrijednost prema vrijednosti koju potvrdi nezavisni revizor spajanja uz pripajanje.
1.3.5. Okon c anje
Prijava za upis

C lan 389. (1) Privredno društvo koje prestaje pripajanjem i društvo sticalac, podnose prijavu za registraciju spajanja uz pripajanje, u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata. (2) Ako je pokrenut postupak pobijanja odluke o spajanju uz pripajanje sud ne prekida postupak registracije spajanja uz pripajanje ako ocijeni da preovladuje interes za hitnim odlucivanjem i da su ispunjeni ostali uslovi za registraciju spajanja uz pripajanje. (3) Pri odlucivanju o preovladivanju interesa za hitnim odlucivanjem sud vodi racuna o pravima koja se štite u postupku za pobijanje, vjerovatnosti uspjeha tužioca, kao i o šteti koja bi tim društvima nastala usljed odgadanja upisa spajanja uz pripajanje.

Registracija i objavljivanje

C lan 390. (1) Registracija spajanja uz pripajanje i objavljivanje registracije vrši se u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata. (2) Društvo sticalac povecava osnovni kapital istovremeno sa upisom spajanja uz pripajanje i registruje ovo povecanje po osnovu spajanja uz pripajanje osnovnog kapitala društva sticaoca. (3) Društvo sticalac akcije koje daje akcionarima društva prestalog pripajanjem upisuje u Centralni registar na ime akcionara tih društava.

Dejstvo

C lan 391. Registracijom spajanja uz pripajanje nastupaju sljedece pravne posljedice: a) imovina društva koje prestaje pripajanjem, ukljucujuci i nenamirena potraživanja prema trecim licima, prelazi na društvo sticaoca, b) dugovi i druge obaveze društva koje prestaje pripajanjem prema trecim licima prelaze na društvo sticaoca, kao novog dužnika, v) uzajamna potraživanja izmedu društva koje prestaje pripajanjem i društva sticaoca koja još nisu namirena, gase se usljed sjedinjavanja dužnika i povjerioca u istom licu, g) akcionari društva koje prestaje pripajanjem postaju akcionari društva sticaoca,

126

d) društvo koje se spaja uz pripajanje prestaje da postoji bez sprovodenja postupka likvidacije, d) akcije koje je društvo koje prestaje pripajanjem izdalo povlace se i poništavaju uz zamjenu za akcije društva sticaoca ili novac, ako ugovor o spajanju uz pripajanje tako predvida, e) prava trecih lica, kao što je zalog, plodouživanje ili drugo pravo, kojima se ogranicava svojina na akcijama društva koje prestaje pripajanjem, prelaze na akcije koje je istim akcionarima izdalo društvo sticalac umjesto opterecenih akcija ili na potraživanje novcane naknade, koje se priznaje, pored ili umjesto zamjene akcija, u skladu sa ugovorom o spajanju uz pripajanje, ž) dozvole, koncesije, druge povlastice i oslobadanja data ili priznata društvu prestalom pripajanjem prelaze na društvo sticaoca, osim ako je propisima kojim se ureduje njihovo davanje drugacije odredeno, z) punomocnicima akcionara društva koje prestaje pripajanjem u skupštini društva sticaoca, clanovima njegovog upravnog odbora i odbora za reviziju, prestaju te dužnosti u društvu sticaocu, a mogu da ih nastave u tom društvu samo u skladu sa ugovorom o spajanju uz pripajanje i i) lica zaposlena u društvu prestalom pripajanjem nastavljaju da rade u društvu sticaocu u skladu sa propisima o radu i ugovorom o spajanju uz pripajanje.

1.4. Spajanje uz pripajanje akcionarskog društva u pojednostavljenom postupku
Pojam

C lan 392. (1) Spajanje uz pripajanje akcionarskog društva u pojednostavljenom postupku je spajanje uz pripajanje jednog ili više podredenih društava u kojima društvo sticalac ima najmanje 90 % akcija sa pravom glasa, samo na osnovu odluke skupštine društva prestalog pripajanjem, a bez odluke skupštine društva sticaoca i bez nezavisne revizije spajanja uz pripajanje. (2) Odluka skupštine društva sticaoca iz stava 1. ovog clana i izvještaj upravnog odbora i izvještaj o nezavisnoj reviziji spajanja uz pripajanje nisu potrebni, pod uslovom da: a) nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje bude objavljen najkasnije 30 dana prije dana održavanja skupštine akcionara zavisnog društva, na kojem se odlucuje o spajanju uz pripajanje, a ako je to društvo otvoreno akcionarsko društvo, objavljivanje se vrši i najmanje u jednim dnevnim novinama koje se prodaju na cijelom podrucju Republike Srpske, b) akcionarima društva sticaoca u njegovom sjedištu bude omogucen uvid u nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje, finansijske izvještaje svih društava koja prestaju pripajanjem u posljednje tri godine i poseban racunovodstveni izvještaj za tekucu godinu, ako je takav izvještaj obavezan za spajanje uz pripajanje, najmanje 30 dana prije dana održavanja skupštine akcionara društva prestalog pripajanjem na kojem se odlucuje o spajanju uz pripajanje i v) jedan ili više akcionara društva sticaoca sa najmanje 5 % akcija sa pravom glasa o spajanju uz pripajanje, ne zahtijeva održavanje skupštine tog društva radi odlucivanja o spajanju uz pripajanje, u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine društva koje prestaje pripajanjem na kojoj je usvojen nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje. (3) Smatra se da društvo sticalac ima 90 % ucešca u osnovnom kapitalu zavisnog društva i kad ga jedno ili više drugih lica drže u svoje ime, a za njegov racun. (4) Na pitanja spajanja uz pripajanje akcionarskog društva u pojednostavljenom postupku koja nisu uredena u st. 1. do 3. ovog clana primjenjuju se odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje u redovnom postupku.

127

Spajanje uz pripajanje potpuno zavisnog društva

C lan 393. (1) Potpuno zavisno društvo može odlukom svoje skupštine da se spoji uz pripajanje maticnom društvu, kao svom jedinom akcionaru, i društvu sticaocu u skladu sa clanom 392. ovog zakona o spajanju uz pripajanje u pojednostavljenom postupku. (2) Kad se potpuno zavisno društvo spaja uz pripajanje sa maticnim društvom, ne primjenjuju se odredbe ovog zakona o odgovornosti clanova upravnog odbora i nezavisnog revizora, niti društvo sticalac, kao jedini akcionar društva koje prestaje pripajanjem postaje sebi akcionar, kao ni druge odredbe koje su nespojive sa prirodom ovog spajanja uz pripajanje.

1.5. Spajanje uz pripajanje društava sa ograni c enom odgovornoš c u
Primjena

C lan 394. (1) Na spajanje uz pripajanje društava sa ogranicenom odgovornošcu primjenjuju se odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje akcionarskog društva, ako ovim zakonom nije drugacije uredeno. (2) Clan društva sa ogranicenom odgovornošcu iz stava 1. ovog clana smatra se akcionarom, a njegov udio u osnovnom kapitalu društva koje ucestvuje u spajanju uz pripajanje skupom svih akcija koje jedan akcionar ima u akcionarskom društvu.

Priprema skupštine

C lan 395. (1) U pripremi skupštine clanova upravni odbor ili direktor društava sa ogranicenom odgovornošcu koja ucestvuju u spajanju uz pripajanje nije dužan da dostavi sudskom registru nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje i ne objavljuje ga u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata. (2) Upravni odbor ili direktor društva sa ogranicenom odgovornošcu koje ucestvuje u spajanju uz pripajanje besplatno dostavlja licno svakom clanu društva, najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice skupštine clanova koja odlucuje o spajanju uz pripajanje, sljedece isprave: a) nacrt ugovora o spajanju uz pripajanje, b) finansijske izvještaje društava koja ucestvuju u spajanju uz pripajanje u posljednje tri godine, v) finansijske izvještaje koji izražavaju stanje društava koja ucestvuju u spajanju uz pripajanje najviše 90 dana prije dana sacinjavanja nacrta ugovora o spajanju uz pripajanje, ako se posljednji finansijski izvještaj tih društava odnosi na poslovnu godinu koja se završila više od šest mjeseci prije sacinjavanja nacrta ugovora o spajanju uz pripajanje, g) izvještaje direktora ili upravnog odbora o spajanju uz pripajanje svakog društva koje ucestvuje u spajanju uz pripajanje ili njihov zajednicki izvještaj i d) izvještaj nezavisnog revizora, ako je nezavisna revizija za to društvo obavezna, u skladu sa zakonom.

128

1.6. Spajanje uz pripajanje akcionarskog društva i društva sa ograni c enom
odgovornoš c u
Primjena

C lan 396. (1) Jedno ili više akcionarskih društava može da se spaja uz pripajanje sa društvom sa ogranicenom odgovornošcu, kao što i jedno ili više društava s ogranicenom odgovornošcu može da se spaja uz pripajanje sa akcionarskim društvom. (2) Odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje akcionarskih društava shodno se primjenjuju i na spajanje uz pripajanje iz stava 1. ovog clana.

Akcionarsko društvo kao društvo koje prestaje pripajanjem

C lan 397. (1) Ako je društvo sa ogranicenom odgovornošcu društvo sticalac, a akcionarsko društvo društvo koje prestaje pripajanjem tom društvu, ugovorom o spajanju uz pripajanje utvrduje se nominalna vrijednost udjela koji se dodjeljuje svakom akcionaru tog društva kao novom clanu u društvu s ogranicenom odgovornošcu. (2) Ako se otvoreno akcionarsko društvo spaja uz pripajanje društvu sa ogranicenom odgovornošcu, u tom spajanju uz pripajanje mora da ispuni uslove za pretvaranje u zatvoreno društvo uredene ovim zakonom i zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti, radi zaštite akcionara i imalaca drugih hartija od vrijednosti koje je javno izdalo. (3) Ako društvo sa ogranicenom odgovornošcu kao društvo sticalac akcionarima akcionarskog društva koje prestaje pripajanjem, zamjenjuje akcije dodjelom sopstvenih udjela, umjesto da im dodijeli nove udjele, dužno je da ugovorom o spajanju uz pripajanje navede sve akcionare kao svoje nove clanove kojima dodjeljuje sopstvene udjele, kao i nominalnu vrijednost svakog tako dodijeljenog udjela.

Društvo sa ograni c enom odgovornoš c u kao društvo koje prestaje pripajanjem C lan 398. Ako je akcionarsko društvo društvo sticalac, a društvo sa ogranicenom odgovornošcu društvo koje prestaje pripajanjem, ugovorom o spajanju uz pripajanje utvrduje se nominalna vrijednost udjela svakog clana tog društva i broj akcija, koji mu se prema srazmjeri predvidenoj ugovorom o spajanju uz pripajanje dodjeljuje u društvu sticaocu. 1.7. Spajanje uz osnivanje Spajanje uz osnivanje akcionarskih društava

C lan 399. (1) Na spajanje uz osnivanje akcionarskih društava primjenjuju se odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje akcionarskih društava, ako ovim zakonom nije drugacije uredeno. (2) Spojena društva iz stava 1. ovog clana smatraju se društvima koja prestaju pripajanjem, novo društvo društvom sticaocem, a ugovor o spajanju uz osnivanje je ugovor o spajanju uz pripajanje. (3) Spajanje uz osnivanje ne može se vršiti bez odluke skupštine društava prestalih spajanjem niti se može vršiti primjenom odredaba ovog zakona o pripajanju u pojednostavljenom postupku. (4) Ugovor o spajanju uz osnivanje je osnivacki akt novog društva nastalog spajanjem postojecih društava. (5) U ugovor o spajanju uz osnivanje upisuju se kao ugovornici spojena društva sa podacima o poslovnom imenu, sjedištu, pravnoj formi i djelatnosti svakog od njih koji spajanjem prestaju da postoje, a njihovi akcionari postaju akcionari novog društva.

129

(6) Ugovor o spajanju uz osnivanje, pored elemenata ugovora o spajanju uz pripajanje utvrdenih ovim zakonom sadrži i elemente predvidene za osnivacki akt akcionarskog društva. (7) U ugovor o spajanju uz osnivanje, kao osnivacki akt novog društva unose se odredbe o posebnim pravima, troškovima osnivanja, ulozima u stvarima i pravima i njihovom unošenju u novo društvo iz osnivackih akata društava prestalih spajanjem. (8) Na osnivanje novog društva primjenjuju se odredbe ovog zakona o osnivanju akcionarskog društva i odredbe zakona kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (9) Društva koja prestaju spajanjem uz osnivanje podnose prijavu za registraciju prestanka spajanjem i prijavu osnivanja novog društva. (10) Danom registracije novog društva, društva prestala uz spajanje brišu se iz sudskog registra.

Spajanje uz osnivanje društava sa ograni c enom odgovornoš c u

C lan 400. Na spajanje uz osnivanje društava sa ogranicenom odgovornošcu primjenjuju se odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje društava sa ogranicenom odgovornošcu i odredbe o spajanju uz osnivanje akcionarskih društava.

Spajanje uz osnivanje izme d u akcionarskih društava i društava sa ograni c enom
odgovornoš c u

C lan 401. (1) Jedno ili više akcionarskih društava i jedno ili više društava sa ogranicenom odgovornošcu mogu se spajati uz osnivanje. (2) Na spajanje uz osnivanje iz stava 1. ovog clana primjenjuju se odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje izmedu akcionarskih društava i društava sa ogranicenom odgovornošcu. (3) Spojena društva smatraju se društvima koja prestaju pripajanjem, novo društvo društvom sticaocem, a ugovor o spajanju uz osnivanje je ugovor o spajanju uz pripajanje, ako ovim zakonom nije drugacije uredeno. (4) Ako se spajanjem iz stava 1. ovog clana osniva novo društvo sa ogranicenom odgovornošcu, na ucešce akcionarskog društva u spajanju uz osnivanje shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje akcionarskog društva društvu sa ogranicenom odgovornošcu. Ako se spajanjem uz osnivanje osniva novo akcionarsko društvo, na ucešce društva s ogranicenom odgovornošcu u spajanju uz osnivanje primjenjuju se odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje društva sa ogranicenom odgovornošcu akcionarskom društvu. (5) Spajanje uz osnivanje ne može se vršiti bez odluke skupštine društava koja prestaju spajanjem, niti se mogu primjenjivati odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje u pojednostavljenom postupku. (6) Ugovor o spajanju uz osnivanje je osnivacki akt novog društva koje nastaje spajanjem postojecih. (7) U ugovor o spajanju uz osnivanje kao osnivaci novog društva upisuju se društva prestala spajanjem, sa podacima o poslovnom imenu, sjedištu, obliku i djelatnosti svakog od njih koji spajanjem prestaju, a njihovi akcionari ili clanovi postaju akcionari ili clanovi novog društva. (8) Ugovor o spajanju uz osnivanje pored elemenata ugovora o spajanju uz pripajanje utvrdenih ovim zakonom sadrži i elemente osnivackog akta akcionarskog društva ili društva s ogranicenom odgovornošcu. (9) U ugovor o spajanju uz osnivanje kao osnivacki akt novog akcionarskog društva unose

130

se odredbe o posebnim pravima, troškovima osnivanja, ulozima u stvarima i pravima i njihovom unošenju u društvo iz osnivackih akata društava koja prestaju spajanjem. (10) Na spajanje uz osnivanje novog akcionarskog društva primjenjuju se odredbe ovog zakona o osnivanju akcionarskog društva i odredbe zakona kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (11) Ugovor o spajanju uz osnivanje novog društva sa ogranicenom odgovornošcu pored elemenata ugovora o spajanju uz pripajanje utvrdenih ovim zakonom, sadrži i elemente predvidene ovim zakonom za osnivacki akt društva sa ogranicenom odgovornošcu. (12) Na registraciju i objavljivanje registracije spajanja akcionarskog društva i društva sa ogranicenom odgovornošcu primjenjuju se odredbe ovog zakona o registraciji i objavljivanju registracije osnivanja akcionarskih društava.

1.8. Podjela uz pripajanje akcionarskih društava
1.8.1. Osnovna na c ela
Shodna primjena

C lan 402. Na podjelu uz pripajanje akcionarskih društava primjenjuju se odredbe ovog zakona o spajanju uz pripajanje, ako ovim zakonom nije drugacije uredeno.

1.8.2. Nacrt ugovora o podjeli uz pripajanje
Oblik i sadržina

C lan 403. (1) Upravni odbor društva koje prestaje podjelom sacinjava nacrt ugovora o podjeli uz pripajanje u pisanom obliku. (2) Ugovor iz stava 1. ovog clana sadrži podatke o: a) poslovnom imenu, obliku i sjedištu svakog društva ucesnika podjele, b) srazmjeri zamjene akcija i iznos bilo kog novcanog placanja, v) nacinu dodjele akcija društva sticaoca, g) danu od kojeg akcionari društva prestalog podjelom sticu pravo da ucestvuju u dobiti društva sticaoca po osnovu zamijenjenih akcija, kao i sve posebne uslove za ostvarivanje tog prava, ako tih uslova ima, d) danu od kog se smatra da su poslovi društva koje se dijeli preduzeti za racun društva sticaoca (dan obracuna), d) posebnim pravima koja društvo sticalac obezbjeduje imaocima povlašcenih akcija i drugih povlašcenih hartija od vrijednosti, koje je izdalo društvo prestalo podjelom ili mjere predložene u vezi s tim, e) pravima koje imaju ili podjelom dobijaju direktor ili clanovi upravnog odbora društava ucesnika u podjeli, ž) imovini i obavezama društva koje se dijeli, a koje se prenose svakom društvu sticaocu i z) nacinu dodjele akcija društva sticaoca akcionarima društva prestalog podjelom i kriterijum na kome se zasniva ova dodjela. (3) Sastavni dio nacrta ugovora iz stava 1. ovog clana je prijedlog izmjena osnivackih akata i prijedlog izmjena statuta društava sticalaca.

131

Neraspore d ena sredstva i dugovi

C lan 404. (1) Sredstva društva prestalog podjelom koja ugovorom o podjeli nisu dodijeljena nijednom društvu sticaocu, niti mogu da se dodijele na osnovu uslova podjele iz tog ugovora, dodjeljuju se svim društvima sticaocima srazmjerno ucešcu svakog od njih u neto imovini društva prestalog podjelom utvrdenoj ugovorom o podjeli. (2) Za obaveze društva prestalog podjelom koje ugovorom o podjeli nisu rasporedene nijednom društvu sticaocu, niti mogu da se rasporede na osnovu uslova podjele iz tog ugovora, solidarno odgovaraju sva društva sticaoci.

1.8.3. Odlu c ivanje
Odluka

C lan 405. (1) Ugovor o podjeli uz pripajanje usvaja se na sjednicama skupština akcionara društava koja ucestvuju u podjeli uz pripajanje, kvalifikovanom vecinom u skladu sa clanom 284. stav

 1. ovog zakona. (2) Ako u društvu koje prestaje podjelom ima više klasa akcija, ugovor o podjeli uz pripajanje usvajaju akcionari svake klase akcija cija su prava povrijedena podjelom uz pripajanje na glasanju grupe te klase akcija u skladu sa stavom 1. ovog clana. (3) Ugovor o podjeli uz pripajanje notarski se potvr d uje, a potpisuju ga zastupnici svakog društva koje ucestvuje u podjeli. (4) Ugovor o podjeli uz pripajanje prilaže se zapisniku skupštine svakog društva koje ucestvuje u podjeli uz pripajanje.
Podjela bez odluka skupština društava sticalaca

C lan 406. (1) Podjela uz pripajanje može biti izvršena i na osnovu odluke upravnog odbora društava sticalaca, bez odluke skupštine akcionara tih društava, pod uslovom da: a) je ugovor o podjeli uz pripajanje objavljen u skladu sa clanom 379. ovog zakona najmanje 30 dana prije sjednice skupštine akcionara društva prestalog podjelom na kojoj treba da se donese odluka o podjeli uz pripajanje, b) je akcionarima svakog društva sticaoca omoguceno da ostvare uvid u sva dokumenta navedena u clanu 392. ovog zakona i v) jedan ili više akcionara nekog društva sticaoca ciji je kapital ucešce najmanje 5 % nije zahtijevao održavanje skupštine akcionara radi donošenja odluke o podjeli uz pripajanje, u roku od 30 dana od dana održavanja skupštine društva prestalog podjelom na kojoj je usvojen nacrt ugovora o podjeli uz pripajanje. (2) Uslovi iz stava 1. ovog clana moraju se ispuniti kumulativno.

1.8.4. Sprovo d enje
Zamjena akcija

C lan 407. Na zamjenu akcija društva prestalog podjelom akcija društava sticalaca shodno se primjenjuje clan 391. stav 1. tacka d) ovog zakona o zamjeni akcija i o povlacenju i poništenju akcija u slucaju spajanja uz pripajanje.

132

1.8.5. Zaštita povjerilaca
Solidarna odgovornost

C lan 408. Za obaveze društva prestalog podjelom uz pripajanje koje su postojale prije registracije podjele i njenog objavljivanja solidarno odgovara svako društvo sticalac, osim ako je sa odredenim povjeriocem drugacije ugovoreno.

1.8.6. Okon c anje
Prijava za registraciju

C lan 409. (1) Društvo koje prestaje podjelom i svako društvo sticalac podnose prijavu za registraciju podjele uz pripajanje u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata. (2) Ako je pokrenut postupak pobijanja odluke o podjeli, registarski sud ne prekida postupak registracije ako ocijeni da preovladava interes za hitnim odlucivanjem i da su ispunjeni ostali uslovi za registraciju podjele. (3) Pri odlucivanju o preovladavanju interesa iz stava 2. ovog clana registarski sud vodi racuna o pravima koja se štite u postupku za poništaj, vjerovatnosti uspjeha tužioca, kao i o šteti koja bi društvima ucesnicima podjele nastala danom odgadanja registracije podjele.

Registracija i objavljivanje

C lan 410. Registracija podjele i objavljivanje registracije vrši se u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata.

Dejstvo

C lan 411. Danom registracije podjele uz pripajanje nastupaju sljedece pravne posljedice: a) imovina društva prestalog podjelom, ukljucujuci i nenamirena potraživanja kao i druga prava i obaveze prema trecim licima u skladu sa ugovorom o podjeli prelazi na društva sticaoce, b) akcionari društva prestalog podjelom postaju akcionari jednog ili više društava sticalaca, u skladu sa ugovorom o podjeli uz pripajanje, v) lica zaposlena u društvu prestalom podjelom nastavljaju da rade u društvima sticaocima u skladu sa propisima o radu i ugovorom o podjeli uz pripajanje i g) društvo koje se dijeli prestaje da postoji.

1.9. Podjela uz osnivanje akcionarskog društva
Osnovno na c elo

C lan 412. (1) Na podjelu uz osnivanje novog društva shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o podjeli uz pripajanje, o osnivanju odgovarajuceg oblika društva, kao i o spajanju uz osnivanje novog društva. (2) Ugovor o podjeli uz osnivanje kao osnivacki akt novog društva usvaja skupština akcionara društva koje prestaje podjelom. (3) U ugovor o podjeli uz osnivanje kao osnivac navodi se društvo prestalo podjelom, sa

133

podacima o poslovnom imenu, sjedištu, pravnoj formi i djelatnosti tog društva i svakog novog društva nastalog na tom osnovu, a akcionari društva prestalog podjelom postaju akcionari novog društva.

1.10. Odvajanje uz pripajanje i odvajanje uz osnivanje akcionarskog društva
Primjena

C lan 413. (1) Na odvajanje uz pripajanje akcionarskog društva primjenjuju se odredbe ovog zakona o podjeli uz pripajanje, a na odvajanje uz osnivanje akcionarskog društva primjenjuju se odredbe ovog zakona o podjeli uz osnivanje novih društava, odnosno spajanju sa postojecim društvom i osnivanju novih društava na tom osnovu, ako ovim zakonom nije drugacije uredeno. (2) Nacrt ugovora o odvajanju ureduje i nacin smanjenja osnovnog kapitala i akcija društva djeljenika po osnovu smanjenja zbog odvajanja iz stava 1. ovog clana. (3) Uz nacrt ugovora o odvajanju akcionarskog društva prilaže se zakljucni završni racun društva djeljenika i pocetni bilans novog društva, odnosno društava sticalaca, kao i pocetni bilans društva djeljenika iz kojeg se vidi stanje njegove imovine i obaveza nakon odvajanja. (4) Od dana kad se sastavlja zakljucni i pocetni bilans, odnosno diobni bilans iz stava 3. ovog clana do dana podnošenja prijave za registraciju ne smije proci više od osam mjeseci. (5) Osnivacki akt akcionarskog društva djeljenika mijenja se u skladu sa odredbama ovog zakona o izmjenama osnivackog akta datog društva. (6) U slucaju odvajanja uz osnivanje ili odvajanja uz pripajanje akcionarskih društava, osnivanje ili spajanje uz pripajanje registruje se tek pošto se upiše smanjenje osnovnog kapitala društva djeljenika.

1.11. Podjela i odvajanje društava sa ograni c enom odgovornoš c u
Primjena

C lan 414. Odredbe ovog zakona o podjeli i odvajanju akcionarskih društava primjenjuju se i na podjelu i odvajanje društava sa ogranicenom odgovornošcu.

1.12. Podjela akcionarskog društva i odvajanje poslovne jedinice (dijela) društva u
društvo sa ograni c enom odgovornoš c u i obrnuto
Kombinovana podjela

C lan 415. (1) Podjela akcionarskog društva i odvajanje poslovne jedinice akcionarskog društva u dva ili više društava sa ogranicenom odgovornošcu ili kombinovanje ove dvije pravne forme društava, kao i podjela i odvajanje dijela društva s ogranicenom odgovornošcu u dva ili više akcionarskih društava ili kombinovanje ove dvije pravne forme društava mogu se vršiti u skladu sa ovim zakonom. (2) Odredbe ovog zakona o podjeli i odvajanju akcionarskih društava i društava sa ogranicenom odgovornošcu shodno se primjenjuju i na podjele i odvajanja iz stava 1. ovog clana.

1.13. Statusne promjene i orta c ko i komanditno društvo
Spajanje, podjela i odvajanje sa u c eš c em orta c kog i komanditnog društva

134

C lan 416. (1) Ortacko i komanditno društvo mogu se spajati sa društvom sa ogranicenom odgovornošcu i sa akcionarskim društvom. (2) Na spajanje ortackog i komanditnog društva sa društvom s ogranicenom odgovornošcu i akcionarskim društvom primjenjuju se odredbe ovog zakona o spajanju društava sa ogranicenom odgovornošcu, ako ovim zakonom nije drugacije uredeno. (3) Na ucešce akcionarskog društva u spajanju sa ortackim i komanditnim društvom, bez obzira na to da li je akcionarsko društvo društvo sticalac, društvo prestalo spajanjem uz pripajanje ili društvo prestalo spajanjem uz osnivanje, primjenjuju se odredbe ovog zakona o spajanju akcionarskog društva, ako ovim zakonom nije drugacije uredeno. (4) Ako se otvoreno akcionarsko društvo spaja uz pripajanje ortackom ili komanditnom društvu ili se sa njim spaja u novo ortacko ili komanditno društvo, u spajanju uz pripajanje, odnosno spajanju uz osnivanje mora da ispuni uslove za pretvaranje u zatvoreno društvo uredeno ovim zakonom i zakonom kojim se ureduje tržište hartija od vrijednosti. (5) Odluka o spajanju sa ucešcem ortackog ili komanditnog društva donosi se u svakom društvu ucesniku u spajanju uz saglasnost onih clanova, odnosno akcionara, koji nakon spajanja postaju solidarno odgovorni prema trecim licima za obaveze društva koje je pravni sljedbenik u spajanju. (6) Na podjelu i odvajanje ortackog i komanditnog društva, kao i na podjelu i odvajanje društva sa ogranicenom odgovornošcu i akcionarskog društva po osnovu cega nastaje jedno ili više ortackih ili komanditnih društava, primjenjuju se st. 1. do 6. ovog clana i odredbe o podjeli i odvajanju društva s ogranicenom odgovornošcu i akcionarskog društva.

 1. Promjena pravne forme privrednih društava 2.1. Osnovna na c ela Pojam

C lan 417. Promjena pravne forme je prelazak iz jedne pravne forme u drugu, u skladu sa ovim zakonom.

Promjena pravne forme u postupku likvidacije

C lan 418. (1) Privredno društvo nad kojim se sprovodi postupak dobrovoljne likvidacije može promijeniti pravnu formu do pocetka diobe i isplate likvidacionog ostatka ortacima, clanovima ili akcionarima, koji preostane pošto se podmire povjerioci društva. (2) U slucaju donošenja odluke iz stava 1. ovog clana privredno društvo je dužno da obustavi postupak likvidacije, da to registruje i objavi.

Registracija i objavljivanje

C lan 419. (1) Promjena pravne forme privrednog društva registruje se i objavljuje. (2) Nakon promjene pravne forme privredno društvo nastavlja da posluje kao isto pravno lice, ali druge pravne forme.

135

Primjena i izuzetak od pobijanja odluke

C lan 420. (1) Na promjenu pravne forme privrednog društva primjenjuju se odredbe ovog zakona o osnivanju date forme privrednog društva ako ovim zakonom nije drugacije uredeno. (2) Odluka o promjeni pravne forme ne može se pobijati zbog nepravilno utvrdene srazmjere zamjene akcija ili udjela, u skladu sa ovim zakonom.

2.2. Vrste promjena pravne forme
2.2.1. Promjena pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograni c enom
odgovornoš c u

C lan 421. (1) Akcionarsko društvo može promijeniti pravnu formu u društvo sa ogranicenom odgovornošcu na sljedeci nacin: a) upravni odbor akcionarskog društva utvrduje prijedlog odluke o promjeni pravne forme utvrdene ovim zakonom, a odluku o promjeni pravne forme usvaja skupština akcionara i b) akcionarsko društvo obavještava akcionare o sazivu sjednice skupštine u skladu sa clanom 272. ovog zakona najmanje 30 dana prije dana održavanja skupštine akcionara. (2) Obavještenje iz stava 1. ovog clana sadrži narocito: razlog sazivanja skupštine, mjesto u sjedištu društva gdje se akcionarima stavljaju na uvid sljedeca dokumenta: a) prijedlog odluke o promjeni pravne forme i izvještaj upravnog odbora akcionarskog društva koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme, b) preporuku upravnog odbora akcionarskog društva u vezi sa odlukom o promjeni pravne forme i razloge za takvu preporuku i v) obavještenje o pravima akcionara da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme i o pravu na traženje procjene i otkupa njihovih akcija od društva, u skladu sa ovim zakonom. (3) Odluka o promjeni pravne forme usvaja se na skupštini akcionara akcionarskog društva koje mijenja pravnu formu kvalifikovanom vecinom u skladu sa clanom 284. stav 2. ovog zakona. (4) Ako u društvu koje mijenja pravnu formu ima više klasa akcija, odluku o promjeni pravne forme usvajaju akcionari kvalifikovanom vecinom iz stava 3. ovog clana svake klase akcija cija se prava umanjuju promjenom pravne forme na glasanju grupe te klase akcija. (5) O promjeni pravne forme iz stava 1. ovog clana obavještava se Komisija za hartije od vrijednosti.

Sadržaj odluke o promjeni pravne forme

C lan 422. Odluka o promjeni pravne forme akcionarskog društva sadrži narocito: a) poslovno ime, sjedište i adresu akcionarskog društva koje mijenja pravnu formu i društva s ogranicenom odgovornošcu u koju formu se akcionarsko društvo pretvara, b) uslove promjene pravne forme, v) nacin i uslove konverzije akcija akcionarskog društva u postupku promjene pravne forme u udjele u društvu s ogranicenom odgovornošcu ili u novac ili drugu imovinu, kao i nacin kojim se ove akcije ili druga sredstva placanja ustupaju akcionarima akcionarskog društva i g) druge podatke u skladu sa zakonom, osnivackim aktom, statutom ili ugovorom clanova

136

društva.

Registracija i objavljivanje

C lan 423. (1) Nakon okoncanja postupka promjene pravne forme akcionarskog društva u društvo s ogranicenom odgovornošcu u skladu sa clanom 421. ovog zakona, akcionarsko društvo podnosi prijavu sa prilozima, u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata, o promjeni pravne forme, radi registracije i objavljivanja. (2) Po ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog clana, registruje se i objavljuje odluka o promjeni pravne forme akcionarskog društva i osnivacki akt društva sa ogranicenom odgovornošcu.

Pravne posljedice promjene pravne forme

C lan 424. Registracijom promjene pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ogranicenom odgovornošcu nastaju sljedece pravne posljedice: a) društvo koje ucestvuje u postupku promjene pravne forme je društvo koje se u odluci o promjeni pravne forme identifikuje kao društvo s ogranicenom odgovornošcu, a akcionarsko društvo prestaje da postoji, b) društvo s ogranicenom odgovornošcu preuzima svu imovinu i obaveze akcionarskog društva, v) sudski i drugi postupci i potraživanja protiv akcionarskog društva nastavljaju se protiv društva sa ogranicenom odgovornošcu, koje je pravni sljedbenik akcionarskog društva, g) akcije akcionarskog društva konvertuju se u udjele društva sa ogranicenom odgovornošcu, obveznice, novac ili drugu imovinu, u skladu sa clanom 422. ovog zakona i d) titularima zamjenljivih obveznica, varanata, drugih obveznica i drugih slicnih hartija od vrijednosti, koje nisu akcije, obezbjeduju se najmanje ista posebna prava nakon promjene pravne forme, osim ako je odlukom o izdavanju tih hartija drugacije predvideno ili ako je drugacije ugovoreno sa njihovim imaocima, u skladu sa clanom 205. stav 10. ovog zakona.

2.2.2. Promjena pravne forme akcionarskog društva u orta c ko ili komanditno društvo
Pretpostavke

C lan 425. (1) Akcionarsko društvo može promijeniti pravnu formu u ortacko ili komanditno društvo jednoglasnom odlukom svih akcionara koji sticu status ortaka sa neogranicenom odgovornošcu. (2) U odluci skupštine akcionarskog društva o promjeni pravne forme toga društva u komanditno društvo navodi se koji akcionari imaju status komanditora, a koji komplementara. (3) O odluci iz stava 1. ovog clana društvo obavještava Komisiju za hartije od vrijednosti u roku od sedam dana od dana donošenja odluke.

Dejstvo registracije i objavljivanja

C lan 426. Registracijom i objavljivanjem registracije promjene pravne forme akcionarskog društva u ortacko ili komanditno društvo: a) akcionarsko društvo nastavlja kao ortacko ili komanditno društvo i time prestaje da

137

postoji kao akcionarsko, b) ortacko ili komanditno društvo je pravni sljedbenik akcionarskog društva, v) prestaju sva ovlašcenja organa akcionarskog društva i g) nastupaju druge pravne posljedice, u skladu s prirodom ortackog ili komanditnog društva nastalog promjenom pravne forme akcionarskog društva.

2.2.3. Promjena pravne forme društva sa ograni c enom odgovornoš c u u akcionarsko
društvo
Odluka o promjeni pravne forme

C lan 427. (1) Odredbe ovog zakona o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ogranicenom odgovornošcu primjenjuju se i na promjenu pravne forme društva s ogranicenom odgovornošcu u akcionarsko društvo, ako odredbama ovog zakona koje se odnose na društvo sa ogranicenom odgovornošcu nije drugacije uredeno. (2) Odredbe ovog zakona o minimalnom osnovnom kapitalu akcionarskog društva i minimalnoj nominalnoj vrijednosti akcije primjenjuju se i na promjenu pravne forme društva sa ogranicenom odgovornošcu u akcionarsko društvo.

Izbor organa i registracija

C lan 428. (1) Sa odlukom o promjeni pravne forme društva sa ogranicenom odgovornošcu u akcionarsko društvo, za registraciju se prilaže i odluka o izboru upravnog odbora akcionarskog društva, odnosno direktora. (2) Registracija promjene pravne forme društva sa ogranicenom odgovornošcu u akcionarsko društvo objavljuje se u skladu sa zakonom kojim se ureduje registracija poslovnih subjekata.

Konverzija udjela u akcije

C lan 429. (1) Nakon registracije promjene pravne forme, društvo sa ogranicenom odgovornošcu nastavlja kao akcionarsko društvo. Udjeli društva s ogranicenom odgovornošcu postaju akcije akcionarskog društva. Prava trecih lica na udjelima u društvu s ogranicenom odgovornošcu pretvaraju se u prava trecih lica na akcijama. (2) Udjeli društva s ogranicenom odgovornošcu zamjenjuju se za akcije poništenjem u knjizi udjela i upisom u Centralni registar. (3) Za konverziju udjela u akcije, kao i za spajanje udjela otvorenih akcionarskih društava potrebno je odobrenje Komisije za hartije od vrijednosti.

Promjena pravne forme društva sa ograni c enom odgovornoš c u u orta c ko društvo ili
komanditno društvo

C lan 430. Na promjenu pravne forme društva sa ogranicenom odgovornošcu u ortacko društvo ili komanditno društvo primjenjuju se odredbe ovog zakona o promjeni pravne forme akcionarskog društva u ortacko ili komanditno društvo.

138

2.2.4. Promjena pravne forme orta c kog i komanditnog društva u društvo sa
ograni c enom odgovornoš c u i akcionarsko društvo
Pretpostavke

C lan 431. (1) Ortacko društvo i komanditno društvo mogu odlukom svih ortaka ortackog društva, odnosno svih komplementara promijeniti pravnu formu u društvo sa ogranicenom odgovornošcu i akcionarsko društvo. (2) Ortaci ortackog i komanditnog društva koji odgovaraju solidarno za obaveze društva, ostaju sa istom odgovornošcu za obaveze koje je društvo preuzelo do registracije i objavljivanja registracije promjene pravne forme, u skladu sa ovim zakonom. (3) Na dejstvo promjene pravne forme ortackog ili komanditnog društva u društvo sa ogranicenom odgovornošcu ili akcionarsko društvo primjenjuju se odredbe ovog zakona o promjeni pravne forme tih privrednih društava.

Promjena pravne forme orta c kog društva u komanditno društvo i obrnuto

C lan 432. (1) Promjena pravne forme ortackog društva u komanditno društvo i obrnuto, pored ispunjenja opštih uslova za promjenu pravne forme privrednog društva u skladu sa ovim zakonom, punovažna je ako svi ortaci društva prihvate takvu promjenu pravne forme. (2) Na dejstvo promjene pravne forme ortackog društva u komanditno društvo i obrnuto primjenjuju se odredbe ovog zakona o promjeni pravne forme tih privrednih društava.

IV - STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VRIJEDNOSTI
Pojam

C lan 433. (1) Pod sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrijednosti privrednog društva, u smislu ovog zakona, smatra se prenos ili više povezanih prenosa ciji je predmet sticanje ili raspolaganje od privrednog društva imovine cija tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke predstavlja najmanje 30 % od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja. (2) Sticanje ili raspolaganje u smislu ovog zakona oznacava sticanje ili raspolaganje bilo kojim nacinom, ukljucujuci narocito prodaju, zakup, razmjenu, zalog ili hipoteku, kao i zamjenu za ulog u drugom privrednom društvu. (3) Imovina u smislu st. 1. i 2. ovog clana ukljucuje narocito pravo svojine i druga stvarna prava, posebno i prava industrijske svojine ili ugovorna prava, kao i pravo vlasnickog ucešca u drugim društvima i novac.

Postupak sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti akcionarskog društva

C lan 434. (1) Sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrijednosti akcionarskog društva može se izvršiti na sljedeci nacin: a) upravni odbor akcionarskog društva usvaja odluku kojom preporucuje zakljucenje tog posla i b) akcionarsko društvo obavještava akcionare u skladu sa clanom 272. ovog zakona o sazivanju skupštine najkasnije 30 dana prije dana koji je odreden za održavanje sjednice. (2) Obavještenje iz stava 1. tacka b) ovog clana sadrži razlog sazivanja skupštine.

139

(3) Sastavni dio obavještenja iz stava 1. tacka b) ovog clana je: a) izvještaj o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti, b) preporuka upravnog odbora u vezi sa poslom sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti, ukljucujuci i razloge takve preporuke i v) obavještenje o pravima akcionara o neprihvatanju ugovora, kao i o pravu na procjenu i naknadu vrijednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa ovim zakonom. (4) Odluku o zakljucenju posla sticanja i rapolaganja imovinom velike vrijednosti donosi skupština akcionara koji imaju pravo glasa o tom pitanju kvalifikovanom vecinom i kvalifikovanom vecinom akcionara svake klase akcija cija se prava mijenjaju ovim poslom. (5) Uz zapisnik sa sjednice skupštine akcionara iz stava 4. ovog clana prilaže se i primjerak notarski obradenog ugovora o sticanju ili raspolaganju imovinom velike vrijednosti.

V - POSEBNA PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA I C LANOVA
Prava akcionara na nesaglasnost i na otkup akcija od akcionarskog društva

C lan 435. „(1) Akcionar može da traži od društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv odluke ili se uzdrži od glasanja za odluku: a) o promjeni osniva c kog akta društva kojom se umanjuju njegova prava propisana osniva c kim aktom ili zakonom, b) o statusnoj promjeni, v) o promjeni pravne forme, g) o promjeni vremena trajanja društva, d) o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno u skladu sa ovim zakonom i propisima kojim se ure d uje tržište hartija od vrijednosti, d ) kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrijednosti, e) kojom se mijenjaju njegova druga prava, ako je osniva c kim aktom odre d eno da akcionar iz tog razloga ima pravo na nesaglasnost i pravo da zahtijeva otkup svojih akcija i ž) o povla c enju jedne ili više klase akcija sa ure d enog tržišta u smislu zakona kojim se ure d uje tržište hartija od vrijednosti. (2) Pravo na otkup akcija ima i akcionar koji nije prisustvovao sjednici skupštine akcionara na kojoj se odlu c uje o pitanjima iz stava 1. ovog c lana, ako u roku iz stava 6. ta c ka b) podnese zahtjev za otkup njegovih akcija. (3) Akcionar koji zatraži od društva da otkupi njegove akcije u skladu sa stavom

 1. ovog c lana ne može osporavati odluku društva na kojoj zasniva to svoje pravo. (4) Odluka iz stava 1. ovog c lana obavezno sadrži odredbu o tome da stupa na snagu davanjem izjave u pisanoj formi predsjednika upravnog odbora, odnosno direktora, ako društvo nema upravni odbor, da je svim nesaglasnim akcionarima vrijednost njihovih akcija u cijelosti ispla c ena u skladu sa st. 7. do 13. ovog c lana. (5) Sastavni dio materijala za skupštinu na kojoj se donosi odluka iz stava 1. ovog c lana je: a) obavještenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahtjeva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sjedište, kao i broj i klasa akcija c iji se otkup zahtijeva i b) podatak o knjigovodstvenoj vrijednosti akcija, podatak o tržišnoj vrijednosti akcija utvr d enoj u skladu sa c lanom 436. stav 1. ovog zakona i podatak o procijenjenoj vrijednosti akcija utvr d enoj u skladu sa c lanom 186. Zakona, pri c emu se ove vrijednosti utvr d uju na dan donošenja odluke o sazivanju sjednice skupštine akcionara.

140

(6) Ako namjerava da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtjev iz stava 3. ovog c lana može dostaviti društvu: a) na sjednici skupštine akcionara na kojoj se donosi odluka iz stava 1. ovog c lana i to predsjedniku skupštine ili licu koga predsjednik skupštine ovlasti ili b) u roku od 15 dana od dana zaklju c enja sjednice skupštine akcionara na kojoj se donosi odluka iz stava 1. ovog c lana. (7) Društvo je obavezno da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 6. ta c ka b) ovog c lana, nesaglasnom akcionaru isplati vrijednost akcija koje su predmet zahtjeva, koja je jednaka najvišoj vrijednosti iz stava 5. ta c ka b) ovog c lana. (8) Prenos akcija ispla c enih u skladu sa stavom 7. ovog c lana izvrši c e se u skladu sa propisima Centralnog registra. (9) Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu: a) razlike do pune vrijednosti njegovih akcija utvr d ene u skladu sa stavom 7. ovog c lana, ako smatra da mu je na ime otkupne cijene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrijednosti usljed toga što je bilo koja od tih vrijednosti iz stava 5. ta c ka b) ovog c lana pogrešno utvr d ena ili ako je društvo izvršilo samo djelimi c nu isplatu i b) pune vrijednosti njegovih akcija utvr d ene u skladu sa stavom 7. ovog c lana, ako mu društvo nije izvršilo isplatu po tom osnovu, a podnio je zahtjev u skladu sa stavom 6. ovog c lana. (10) Tužba iz stava 9. ovog c lana podnosi se najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa stavom 7. ovog c lana, odnosno od isteka roka za isplatu ako isplata nije izvršena. (11) Ako je podneseno više od jedne tužbe iz stava 9. ovog c lana, postupci se spajaju. (12) Ako sud pravnosnažnom presudom donesenom u postupku po tužbi iz stava

 1. ovog c lana obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrijednosti akcija, odnosno punu vrijednost akcija, društvo ima obavezu da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrijednost akcija, nezavisno od c injenice da li su ti akcionari podnijeli tužbu iz stava 9. ovog c lana. (13) Ako društvo ne postupi u skladu sa stavom 12. ovog c lana u roku za izvršenje presude, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrijednosti akcija, odnosno vrijednost akcija koja je utvr d ena tom presudom.“
Utvr d ivanje vrijednosti akcija

C lan 436. (1) Tržišna vrijednost akcija otvorenog akcionarskog društva u smislu ovog zakona utvr d uje se kao ponderisana prosje c na cijena ostvarena na berzi ili drugom ure d enom tržištu u skladu sa zakonom kojim se ure d uje tržište hartija od vrijednosti, u periodu od šest mjeseci koji prethodi danu donošenja odluke kojom se utvr d uje tržišna vrijednost akcija, ako je u tom periodu obim prometa akcijama te klase na tržištu hartija od vrijednosti predstavljao najmanje 3% ukupnog broja izdatih akcija te klase i da je najmanje u tri mjeseca tog perioda ostvareni obim prometa iznosio najmanje 1% ukupnog broja izdatih akcija te klase na mjese c nom nivou, izuzimaju c i ponude za preuzimanje i blok poslove. (2) Vrijednost akcija otvorenog akcionarskog društva utvr d uje putem procjene, u skladu sa c lanom 186. Zakona.

141

(3) Tržišna vrijednost akcija utvr d ena u skladu sa stavom 1. ovog c lana, odnosno procjena vrijednosti iz stava 2. ovog c lana važe tri mjeseca od dana njihovog utvr d ivanja, odnosno od dana na koji je procjena izvršena, i u oba slu c aja moraju biti važe c e na dan donošenja odgovaraju c e odluke skupštine akcionara ako se tržišna vrijednost utvr d uje za potrebe te odluke. (4) Vrijednost akcija zatvorenog akcionarskog društva utvr d uje se u skladu sa c lanom 186. stav 5. Zakona.“ Prava c lanova društva sa ograni c enom odgovornoš c u i ortaka orta c kog i komanditnog društva na neslaganje i otkup udjela od društva

C lan 437. (1) Posebna prava akcionara predvidena cl. 435. i 436. ovog zakona mogu se predvidjeti i kao prava clanova u osnivackom aktu društva sa ogranicenom odgovornošcu, ortackog i komanditnog društva, ugovoru clanova društva ili ugovoru ortaka društva ili u ugovoru o reorganizacijama ovih društava (spajanje, podjele, odvajanje i promjena pravne forme). (2) U slucaju iz stava 1. ovog clana, cl. 435. i 436. primjenjuju se na clanove i ortake, odnosno njihove udjele i naknadu ovih udjela u tim društvima, do ogranicenja predvidenog tim aktima.

Va) PRENOS AKCIJA MANJINSKIH AKCIONARA
Prenos akcija uz pla c anje nov c ane naknade

Clan 438. (1) Skupština akcionara društva može, na prijedlog akcionara koji posjeduje akcije društva koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva donijeti odluku o prenosu akcija ostalih akcionara na tog akcionara (u daljem tekstu: otkupilac), uz pla c anje primjerene nov c ane naknade (u daljem tekstu: naknada). (2) Udio otkupioca iz stava 1. ovog clana odreduje se na osnovu odnosa nominalnog iznosa ukupnog broja akcija koje posjeduje prema osnovnom kapitalu društva. Vrijednost sopstvenih akcija društva odbijaju se od osnovnog kapitala. Sa sopstvenim akcijama društva izjednacavaju se akcije koje pripadaju nekom drugom licu, koje ih drži za racun toga društva. (3) Kao akcije koje pripadaju otkupiocu racunaju se i one akcije koje pripadaju društvu koje je njemu podredeno ili koje za njegov racun ili za racun društva koje je njemu podredeno drži neko drugo lice, a ako je društvo podredeno fizickom licu i akcije koje inace ulaze u njegovu imovinu.

Nov c ana naknada

C lan 438a. (1) Otkupilac odreduje visinu naknade koju treba isplatiti manjinskim akcionarima za prenos akcija, primjenom odredaba ovog zakona o isplati nesaglasnih akcionara. Prilikom utvrdivanja visine naknade, kontrolni akcionar je dužan da uzme u obzir imovinske i finansijske prilike društva u vrijeme donošenja odluke na skupštini akcionara, a organ nadležan za vodenje poslova društva obavezan je otkupiocu dati na uvid svu raspoloživu dokumentaciju i pružiti sva obavještenja koja su mu potrebna u vezi sa utvrdivanjem visine naknade. (2) Ako kao posljedica donošenja odluke o prenosu akcija pojedinim akcionarima prestaju posebne pogodnosti na koje su imali pravo, ta cinjenica se uzima u obzir prilikom utvrdivanja

142

visine naknade. (3) Na visinu naknade obracunava se zatezna kamata koja tece od upisa odluke o prenosu akcija na otkupioca do isplate manjinskim akcionarima. Time se ne iskljucuje odgovornost otkupioca za eventualnu štetu. (4) Prije sazivanja skupštine akcionara od upravnog odbora kontrolni akcionar je dužan da preda bankarsku garanciju kojom banka solidarno garantuje da ce kontrolni akcionar manjinskim akcionarima isplatiti naknadu, uvecanu za pripadajuce kamate bez odgadanja, po upisu odluke skupštine akcionara o prenosu akcija u registar poslovnih subjekata.

Priprema i održavanje skupštine

C lan 438b. (1) Obavještenje o sazivanju skupštine u ciji je dnevni red uvršten prijedlog odluke o prenosu akcija na otkupioca obavezno sadrži poslovno ime i sjedište, odnosno ime, prezime i prebivalište otkupioca i visinu naknade koju nudi otkupilac. (2) Otkupilac je dužan da skupštini akcionara dostavi pisani izvještaj i u njemu iznese pretpostavke za prenos akcija, te obrazloži primjerenost naknade koju mora isplatiti u novcu. (3) Primjerenost naknade koju nudi otkupilac dužan je da pregleda jedan ili više revizora, koje na prijedlog otkupioca imenuje sud. Na reviziju primjerenosti visine naknade shodno se primjenjuju odredbe clana 377. Zakona. Revizorski izvještaj nije potreban ako svi manjinski akcionari daju izjavu kojom se odricu izrade tog izvještaja. Izjava o odricanju mora biti notarski ovjerena. (4) Prije održavanja skupštine akcionara u sjedištu društva treba omoguciti akcionarima uvid u: a) prijedlog odluke o prenosu akcija, b) godišnje izvještaje društva iz clana 282. Zakona za tri prethodne poslovne godine, v) pisani izvještaj otkupioca iz stava 2. ovog clana i g) revizorski izvještaj iz stava 3. ovog clana. (5) Svakome akcionaru na njegov zahtjev treba najkasnije sljedeci radni dan besplatno dati prepis dokumenata iz stava 4. t. a), v) i g) ovog clana. (6) Na pocetku rada skupštine otkupilac obavezan je da usmeno obrazloži prijedlog odluke o prenosu akcija i nacin obracuna visine naknade. Prije odlucivanja o donošenju odluke za prenos akcija otkupioca dužan je da obavijesti manjinske akcionare o svim bitnim promjenama na imovini društva u periodu od sastavljanja prijedloga odluke o prenosu akcija do zasjedanja skupštine. Bitnim se obavezno smatra svaka promjena zbog koje bi naknada bila drugacija. (7) Prilikom glasanja o odluci o prenosu akcija ne primjenjuju se odredbe ovog zakona o glasanju akcionara sa povlašcenim akcijama u okviru svoje klase.

Registracija odluke o prenosu akcija i pravne posljedice registracije
C lan 438v.
(1) Organ nadležan za vo d enje poslova društva dužan je da podnese prijavu za upis
odluke skupštine akcionara iz c lana 438. stav 1. ovog zakona u registar poslovnih
subjekata. Uz prijavu se prilaže zapisnik sa skupštine akcionara koji je sa c inio
notar, odluka o prenosu akcija i dokumentacija iz c lana 438b. stav 4. t. a), v) i g), u
originalu ili u fotokopiji ovjerenoj od nadležnog organa.
(2) Organ nadležan za vodenje poslova društva obavezan je da uz prijavu dostavi izjavu
da odluka skupštine akcionara nije pobijana u roku u kome se to moglo uciniti ili da je
podignuta tužba za pobijanje pravosnažno odbijena.

143

(3) Po upisu odluke o prenosu akcija u registar poslovnih subjekata organ nadležan za
vodenje poslova društva obavezan je da bez odgadanja dostavi Centralnom registru rješenje
registarskog suda o upisu odluke o prenosu akcija otkupiocu i dokaz da je otkupilac na
posebnom racunu kod banke deponovao novcana sredstva za isplatu naknade, sa
pripadajucom kamatom manjinskim akcionarima.
(4) Otkupilac stice akcije prenosom akcija manjinskih akcionara na svoj vlasnicki racun
u Centralnom registru nakon isplate naknade manjinskim akcionarima.
(5) Manjinski akcionar zadržava pravni interes ako je prije održavanja skupštine
akcionara na kojoj je odluceno o prenosu akcija na otkupioca podnio tužbu radi
ostvarivanja pravnog interesa koji proizilazi iz vlasništva na akcijama društva.
Pobijanje odluke o prenosu akcija

C lan 438g. (1) Izuzetno od odredaba ovog zakona o pobijanju odluka skupštine društva rok za podnošenje tužbe za pobijanje odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara je 30 dana od dana donošenja te odluke. (2) Odluka skupštine akcionara o prenosu akcija na otkupioca ne može se pobijati ako naknada iz clana 438 a. ovog zakona koju je ponudio otkupilac nije primjerena.

Sudsko preispitivanje naknade

C lan 438d. (1) Ako ponudena naknada nije primjerena, svaki manjinski akcionar može, u roku od 30 dana od dana upisa odluke o prenosu akcija otkupiocu u registar poslovnih subjekata, predložiti da sud u vanparnicnom postupku odredi primjerenu naknadu. Isto pravo manjinski akcionar ima ako otkupilac naknadu nije isplatio pravilno (nije obracunao kamatu, nije uplatio puni iznos i drugo), kao i u slucaju ako naknadu nije ponudio u skladu sa clanom 439. stav 1. ovog zakona. (2) Ako je podnesen zahtjev u skladu sa stavom 1. ovog clana, nadležni sud ce o tome odmah obavijestiti Centralni registar radi obustavljanja isplate naknade manjinskim akcionarima. (3) Nadležni sud dostavlja Centralnom registru pravosnažnu odluku suda kojom se utvrduje visina primjerene naknade. (4) Ako je naknada utvrdena odlukom iz stava 3. ovog clana viša od iznosa koju je utvrdio kontrolni akcionar u skladu sa clanom 438a. ovog zakona, otkupilac je obavezan da razliku u vrijednosti sa pripadajucom kamatom deponuje u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti odluke suda. Na obracun kamata i deponovanje sredstava shodno se primjenjuju odredbe clana 438a. stav 3. i clana 438b. stav 3. ovog zakona.

Pravo manjinskih akcionara da zahtijevaju otkup svih preostalih akcija

C lan 439.^ (1) Akcionar koji stekne akcije društva koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva dužan je da na pisani zahtjev bilo kog od preostalih akcionara društva, u roku od 30 dana po prijemu zahtjeva, ponudi akcionaru primjerenu novcanu naknadu za akcije pojedinog manjinskog akcionara. (2) Na utvrdivanje visine primjerene naknade shodno se primjenjuju odredbe clana 438a. stav 1, cl. 438d. i 440. ovog zakona.

144

Zastarijevanje prava na isplatu nov c ane naknade

C lan 440. (1) Zahtjev akcionara za isplatu novcane naknade i eventualne razlike u cijeni za otkupljene akcije u skladu sa clanom 438. stav 1. i clanom 439. stav 1. ovog zakona zastarijeva u roku od tri godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u registar poslovnih subjekata, odnosno od pravnosnažnosti odluke suda iz clana 438 d. stav 3. ovog zakona. (2) Nakon isteka roka iz stava 1. ovog clana sredstva koja su bila deponovana na ime novcane naknade prenose se u budžet Republike Srpske.

VI - KAZNENE ODREDBE
Prekršaji privrednog društva i odgovornog lica

C lan 441. (1) Novcanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM kaznice se za prekršaj privredno društvo, ako: a) ne prijavi upis ili brisanje poslovne jedinice u registar poslovnih subjekata (clan 3. ovog zakona), b) suprotno ovom zakonu zloupotrijebi pravno lice (clan 15. stav 1.), v) zloupotrijebi poslovno ime suprotno ovom zakonu (cl. 17, 20. i 21.) i ako pisma i poslovna dokumenta upucena trecim licima ne sadrže podatke predvidene zakonom (clan 22.), g) u svom poslovanju koristi skraceno ili modifikovano poslovno ime, suprotno ovom zakonu (clan 19 .), d) zastupnik privrednog društva zakljuci pravni posao izvan djelatnosti društva navedenih u osnivackom aktu (clan 25. stav 4.), d) suprotno ovom zakonu povrijedi dužnost nekonkurencije privrednom društvu (clan 36.), e) suprotno ovom zakonu ne uplati u propisanom roku najmanje polovinu novcanog dijela osnovnog kapitala (clan 107. stav 1. i clan 187. stav 3.), ž) suprotno ovom zakonu pruža finansijsku podršku za sticanje akcija iz clana 185. ovog zakona, z) izda akcije suprotno odredbama cl. 199. i 200. ovog zakona, i) povrijedi prava akcionara iz cl. 203. i 204. ovog zakona, j) rasporedi dividende i izvrši druge isplate akcionarima protivno odredbama cl. 210-214. ovog zakona, k) stekne ili upiše sopstvene akcije suprotno odredbama cl. 215. i 216. ovog zakona, l) povrijedi pravilo o ogranicenju isplate i zabranjenim isplatama iz cl. 225. i 226. ovog zakona; lj) društvo ne obavijesti nadležne organe propisane ovim zakonom o povecanju, odnosno o smanjenju osnovnog kapitala (cl. 251, 260. i 261.), m) smanji osnovni kapital suprotno clanu 228. stav 5, cl. 253. do 265. ovog zakona, n) suprotno clanu 228. stav 5. i clanu 230. st. 7, 8. i 9. ovog zakona ne održava vrijednost osnovnog kapitala, nj) u zakonske rezerve ne unese iznose iz clana 231. ovog zakona, ili sredstva zakonskih rezervi upotrijebi protivno clanu 231. ovog zakona, o) za vrijeme likvidacije preduzima nove poslove ili placa dividende ortacima, clanovima ili akcionarima (clan 343.), p) ne sastavi izvještaj o sprovedenoj likvidaciji, završni likvidacioni bilans i prijedlog o podjeli likvidacionog ostatka u slucaju propisanom ovim zakonom (clan 348.), r) ne sacini konsolidovani godišnji izvještaj i izvještaj clanovima i akcionarima zavisnog društva (clan 363.),

145

s) suprotno ovom zakonu povrijedi zabranu stvaranja prividnog kapitala (clan 384.), t) stice i raspolaže imovinom velike vrijednosti na nacin suprotan ovom zakonu (clan 434.), c) povrijedi prava akcionara na neslaganje i na otkup akcija suprotno ovom zakonu (cl.

 1. i 437.). (2) Za radnje iz stava 1. ovog clana, kaznice se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu novcanom kaznom od 500 KM do 3.000 KM. (3) Novcanom kaznom od 3.000 KM do 10.000 KM, kaznice se za prekršaj privredno društvo, ako: a) obavlja djelatnost suprotno ovom zakonu (cl. 5. i 6.), b) zastupnik privrednog društva ne poštuje ogranicenja ovlašcenja na zastupanje propisana ovim zakonom (clan 25. stav 1.), v) zakljuci ugovor ili drugi pravni posao u slucaju postojanja sukoba interesa (clan 34.), g) ne cuva poslovnu tajnu (clan 38 .), d) povrijedi pravo na informisanje iz clana 43. Zakona, d) povrijedi zabranu izbora suprotno ovom zakonu (clan 45 .), e) izmijeni i dopuni osnivacki akt suprotno ovom zakonu (clan 50. stav 3, cl. 88, 168, 329. i 330.), ž) ne izabere lice ovlašceno na zastupanje (cl. 68, 86, 154. i 314.), z) ne vodi knjigu udjela ili je ne vodi uredno (clan 114.), i) ne vodi poslovne knjige u skladu sa ovim zakonom (cl. 153. i 305.), j) ne drži i ne cuva akta i dokumenta na nacin propisan cl. 169. i 353. ovog zakona, k) ne vrati upisnicima uplacene iznose u slucaju neuspjelog osnivanja društva (clan 195.), l) ne sazove osnivacku skupštinu na nacin propisan ovim zakonom (clan 193.); ako ne vodi knjigu udjela i knjigu odluka na nacin utvrden ovim zakonom (clan 114, clan 131. st. 3. i 4, clan 146, clan 281. stav 2.), lj) ne sazove sjednicu skupštine na nacin propisan ovim zakonom (cl. 133, 134, 267, 278. i 271.), m) ne drži i ne cuva akta i dokumenta na nacin propisan ovim zakonom (cl. 169, 333. i 335.) i n) ne prijavi za upis u registar poslovnih subjekata podatke koje se po odredbama ovog zakona upisuju u taj registar i to ne ucini u zakonom propisanom roku (cl. 8, 30, 246, 240, 331, 340, 346, 367, 389, 390, 409, 419, 423 i 428.). (4) Za radnje iz stava 3. ovog clana kaznice se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu novcanom kaznom od 200 KM do 1.500 KM.
VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Postoje c a privredna društva

C lan 442. (1) Stupanjem na snagu ovog zakona postojeca privredna društva i drugi oblici povezivanja i organizovanja za obavljanje privredne djelatnosti nastavljaju da rade na nacin i pod uslovima pod kojima su upisani u registar poslovnih subjekata. (2) Privredna društva i drugi oblici povezivanja i organizovanja za obavljanje privredne djelatnosti dužni su da svoju pravnu formu, organe, akcionare i clanove, osnovni kapital, akcije i udjele, poslovno ime, memorandume, poslovne jedinice sa odredenim ovlašcenjima u pravnom prometu, kao i svoje opšte akte, usklade sa odredbama ovog zakona do 30. juna

 1. godine do 30. juna 2012. godine, ako ovim zakonom nije drugacije uredeno. (3) Postojeca privredna društva nastala u postupku svojinske transformacije koja nemaju osnivacki akt zadržavaju statut kao obavezni opšti akt i obavezu uskladivanja sa ovim

146

zakonom vrše odgovarajucim izmjenama statuta, s tim da izmjene statuta moraju biti notarski potvrdene. (4) Ako postojeca privredna društva organizovana u formi društva s ogranicenom odgovornošcu ili akcionarskog društva zadrže tu pravnu formu, nisu dužna da u postupku uskladivanja sa odredbama ovog zakona uz prijavu za prevodenje u registar poslovnih subjekata podnose dokaz o ispunjenju uslova u pogledu novcanog dijela osnovnog kapitala utvrdenog ovim zakonom. (5) Postojeca privredna društva i drugi oblici povezivanja i organizovanja za obavljanje privredne djelatnosti koji ne postupe na nacin i u roku iz st. 2. do 4. ovog clana, prestaju da postoje nakon sprovedenog postupka likvidacije o trošku subjekta likvidacije, koji po službenoj dužnosti pokrece sud radi brisanja iz sudskog registra.

Po c eti postupci

C lan 443. Ako su sudskom registru do pocetka primjene ovog zakona podnesene prijave osnivanja ili promjene osnivaca, ortaka, akcionara i clana društva, iskljucenja ortaka ili clana društva, kao i prijave postupka izbora organa i donošenja opštih akata privrednih društava i drugih oblika organizovanja za obavljanje privredne djelatnosti, postupak po ovim prijavama okoncace se po odredbama propisa koji su bili na snazi u vrijeme podnošenja te prijave sudskom registru.

Ograni c enja osnivanja

C lan 444. (1) Od dana primjene ovog zakona osnivaci i ortaci ortackog i komplementari komanditnog društva ne mogu biti društvo sa ogranicenom odgovornošcu, odnosno akcionarsko društvo koja nemaju najmanje jednog clana, odnosno najmanje jednog akcionara sa znacajnim ucešcem kapitala u smislu ovog zakona. (2) Od dana primjene ovog zakona osnivaci i ortaci ortackog i komplementari komanditnog društva ne mogu biti ni privredna društva ciji su osnivaci privredna društva iz stava 1. ovog clana.

Prestanak važenja postoje c ih propisa

C lan 445. (1) Od dana primjene ovog zakona na novoosnovana akcionarska društva i društva sa ogranicenom odgovornošcu nece se primjenjivati odredba c lana 69. Zakona o notarima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 86/04, 2/05 i 74/05). (2) Od dana primjene ovog zakona prestaje da važi Zakon o preduzecima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04 i 34/06).

Stupanje na snagu

C lan 446. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".