KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona Sarajevo

Na osnovu ~lana 12. stav 1. ta~ka f) i ~lana 18. stav (1) ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slubene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odranoj dana 24.05.

 1. godine, donijela je

ZAKON

O PROSTORNOM URE\ENJU KANTONA SARAJEVO

DIO PRVI

POGLAVLJE I - OSNOVNE ODREDBE

^lan 1.
(Predmet Zakona)
Ovim zakonom propisuju se prinicipi planskog ure|enja,
kori{tenja, za{tite i upravljanja prostorom, osnove prostornog
planiranja, vrste, sadr`aj, na~in izrade i postupak dono{enja
planskih dokumenata, na~in provo|enja planskih dokumenata,
ure|enje gra|evinskog zemlji{ta, lokacijska informacija,
investiciono - tehni~ka dokumentacija, dono{enje urbanisti~ke
saglasnosti i urbanisti~ko - tehni~ki uvjeti, odobrenje za
gra|enje, tehni~ka svojstva gra|evine, u~esnici u projektovanju i
gra|enju, gradili{te, upotreba i odr`avanje gra|evine, sistem
informacija o stanju u prostoru, inspekcijski nadzor i nadzor nad
provo|enjem ovog Zakona, kao i druga pitanja od zna~aja za
prostorno ure|enje i gra|enje na podru~ju Kantona Sarajevo (u
daljem tekstu: Kanton).
^lan 2.
(Zna~enje pojedinih izraza)
Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju slijede}a
zna~enja:
a) Centar za pru`anje usluga iz oblasti prostornog ure|e-
nja i gra|enja obavlja poslove informiranja i pribavljanja
saglasnosti, uvjerenja i drugih akata po slu`benoj du`nosti
u postupcima iz oblasti prostornog ure|enja i gra|enja, a
formira ga nadle`ni organ.
b) Dijelovi (eta`e), visina i gabariti gra|evine:
 • Podrum (Po) je dio gra|evine potpuno ukopan ili je ukopan vi{e od 50% svoga volumena u kona~no ure|eni zaravnani teren i ~iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena;
 • Suteren (S) je dio gra|evine ~iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u kona~no ure|eni i zaravnani teren i da
je najmanje jednom svojom fasadom izvan
ure|enog terena;
 • Prizemlje (P) je dio gra|evine ~iji se prostor nalazi neposredno na povr{ini, odnosno najvi{e 1,5m iznad kona~no ure|enog i zaravnanog terena mjereno na najni`oj ta~ki uz fasadu gra|evine, ili ~iji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda sprata ili krova);
 • Sprat je dio gra|evine ~iji se prostor nalazi izme|u dva poda iznad prizemlja;
 • Potkrovlje (Pk), odnosno mansarda (M) je dio gra|evine ~iji se prostor nalazi iznad zadnjeg sprata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova;
 • Visina gra|evine mjeri se od kona~no zaravnanog i ure|enog terena uz fasadu gra|evine na njegovom najniem dijelu do gornjeg ruba stropne konstruk- cije zadnjeg sprata, odnosno do vrha sljemena krova, ako se radi o kosom krovu ili do vrha atike kod ravnog krova. c) **Dogradnjom** se smatra svako pro{irenje postoje}e gra|e- vine, ne vi{e od 50%, kojim se zauzima zemlji{te ili prostor u odnosu na tu gra|evinu, ako dogra|eni dio ~ini gra|e- vinsku i funkcionalnu cjelinu sa gra|evinom uz koju se dogra|uje. d) **Energetski certifikat** je dokument kojeg izdaje ovla{teno lice, a koji sadri vrijednosti koje odraavaju energetska svojstva objekta i potro{nju energije izra~unatu na osnovu pretpostavljenog reima kori{tenja objekta i ne moraju nuno izraavati realnu potro{nju u objektu ili njezinoj samostalnoj upotrebnoj jedinici jer ona uklju~uje i pona{anje korisnika. e) Gradili{tem se smatra zemlji{te, uklju~uju}i i privremeno zauzeto zemlji{te, kao i zemlji{te potrebno za omogu}ava- nje primjene odgovaraju}e tehnologije gra|enja, zajedno s objektom koji se gradi. f) Gra|enje podrazumijeva bilo koje zahvate u prostoru i svako drugo privremeno ili trajno djelovanje ljudi kojim se ure|uje ili mijenja stanje u prostoru, a obuhvata izvo|enje pripremnih radova, gra|evinskih radova (uklju~uju}i gra|evinsko-zanatske radove), ugradnju i monta`u opreme, te druge zahvate u prostoru. Gra|enjem se smatraju i radovi rekonstrukcije, dogradnje, nadogradnje, promjene namjene, sanacije, revitalizacije, konzervacije, izgradnje privremenih gra|evina i uklanjanje gra|evina. g) Gra|evinom se smatra gra|evinski objekat trajno pove- zan sa tlom koji se sastoji od gra|evinskog sklopa i ugra-

Godina XXII – Broj 24

^etvrtak, 22. juna 2017. godine

SARAJEVO ISSN 1512-

|ene opreme, koji u okviru tehnolo{kog procesa zajedno
~ine tehnolo{ku cjelinu, kao i samostalno postrojenje traj-
no povezano sa tlom. Pod gra|evinom se podrazumijevaju
i:
 • saobra}ajne, vodoprivredne i energetske gra|evine i povr{ine sa pripadaju}im instalacijama, teleko- munikacijske gra|evine, oprema i instalacije, gra|evine i instalacije komunalne infrastrukture;- proizvodne i druge privredne gra|evine i postro- jenja, skladi{ta, sajmi{ta i sli~ne gra|evine;
 • vodni objekti koji se s obzirom na njihovu namjenu koriste za uzgoj ribe (ribogojili{ta, plutaju}e platforme i sl.);
 • trgovi, javne povr{ine, javne zelene povr{ine, igrali{ta, sportske gra|evine, groblja, centar za upravljanje otpadom, povr{ine na kojima se vr{i tretman otpada, javne pijace, skloni{ta i sli~ne gra|evine. h) Gra|evinska linija je linija definisana planskim doku- mentom koja utvr|uje dio gra|evinske parcele na kojoj je mogu}e izgraditi gra|evinu, odnosno linija koju ne moe pre}i ni najistureniji dio gra|evine. Gra|evinskom linijom je utvr|ena udaljenost objekta od regulacione linije i pravac pruanja uli~nog pro~elja. Unutar gra|evinskih linija investitor moe definisati tlocrt gra|evine. i) **Gra|evinska parcela** je zemlji{te na kojem je predvi|eno gra|enje gra|evine i ure|enje povr{ina koje }e sluiti toj gra|evini koje ima pristup na saobra}ajnicu u skladu sa uvjetima iz planskog dokumenta, ili zemlji{te na kojem se nalazi gra|evina i ure|ene povr{ine koje slue toj gra|evini. j) **Gra|evinski proizvodi** su proizvedeni gra|evinski mate- rijali, prefabrikati, elementi i industrijski proizvedene kon- strukcije koji su namijenjeni za gra|enje. k) **Gra|evinsko zemlji{te** je neizgra|eno i izgra|eno zem- lji{te namijenjeno za izgradnju objekata u skladu sa odred- bama ovog zakona, a koje se nalazi van zona gradskog gra|evinskog zemlji{ta, i gradsko gra|evinsko zemlji{te u gradovima i naseljima gradskog karaktera,koje je plano- vima za prostorno ure|enje i urbanisti~kim planovima namijenjeno za izgradnju, a obuhvata izgra|eno i neizgra|eno zemlji{te. l) **Historijski urbani pejza** je urbano podru~je sa historij- skim slojem dru{tvenih i prirodnih vrijednosti i karakteris- tika, nad kojim nadzor vr{i Zavod za za{titu spomenika kulture. m) Iskol~enje gra|evine podrazumijeva geodetski prenos tlocrta vanjskog obrisa gra|evine ili osi trase gra|evine koju je dozvoljeno graditi, na terenu unutar gra|evinske parcele. Zapisnik iskol~enja gra|evine je dokument kojim se iskazuje na~in iskol~enja gra|evine na terenu i na~in kojim su stabilizirane ta~ke planirane gra|evine. n) Izvo|enje drugih zahvata podrazumijeva sve radove iznad ili ispod povr{ine tla, kojima se privremeno ili trajno zauzima prostor ili mijenjaju postoje}i uvjeti kori{tenja tog prostora. o) Javne povr{ine su zemlji{ne ili vodene povr{ine koje su planskim dokumentima, ili na osnovu planskih dokume- nata, odre|ene numeri~ki i grafi~ki ili samo grafi~ki, a namijenjene su za obavljanje javnih funkcija djelatnosti i aktivnosti koje su kao takve dostupne neodre|enom broju fizi~kih ili pravnih lica. p) Jednostavna gra|evina u smislu ovog zakona je stambeni, poslovni i stambeno-poslovni objekat ukupne bruto povr{ine do 400 m^2 , osim objekata koji zahtijevaju izdavanje okolinske dozvole. r) Komunalna infrastruktura , u smislu ovog zakona, pod- razumijeva objekte i ure|aje kojima se obavljaju komunal- ne djelatnosti, uklju~uju}i komunalne djelatnosti individu- alne i zajedni~ke komunalne potro{nje.
s) Konzervacijom gra|evine smatra se izvo|enje radova
kojima se o{te}ena ili nedovr{ena gra|evina {titi od daljeg
propadanja, a do sticanja uvjeta za njenu sanaciju,
rekonstrukciju ili dovr{enje radova na nezavr{enoj
gra|evini.
t) Koncept podrazumijeva "gabarit" objekta, osnovnu masu
volumena, siluetu ili skulptoralni lik objekta. To dalje
podrazumijeva nekoliko dominantnih uslova: karaktera
objekta, kvantuma prostora, konkretnih uslova lokacije,
principa prostornog uobli~avanja i idejne prostorne
koncepcije rje{enja problema, te same namjene prostora.
u) Lokacija objekta je akt na kojem je dat prikaz polo`aja i
oblika gra|evine za koju se izdaje lokacijska informacija
ili urbanisti~ka saglasnost, izra|en u odgovaraju}em
mjerilu, a koji sadr`i upisane oznake katastarskih parcela
starog i novog premjera, gra|evinsku parcelu planirane
gra|evine, kotiranu mre`u gra|evinskih linija svih eta`a
planirane gra|evine, kotiranu udaljenost planirane
gra|evine od susjednih objekata i saobra}ajnica i koji je
potpisan i ovjeren od strane nadle`nog organa.
v) Nadogradnjom se smatra izgradnja jedne ili vi{e eta`a,
kao i preure|enje krovi{ta, odnosno potkrovlja na postoje-
}im gra|evinama, kojim se dobija novi stambeni, poslovni
ili drugi korisni prostor.
z) Naselje je nastanjen, izgra|en, prostorno i funkcionalno
objedinjen dio naseljenog mjesta.
aa) Naseljeno mjesto je teritorijalna jedinica koja, po
pravilu, obuhvata jedno ili vi{e naselja, sa podru~-
jem koje pripada tom naseljenom mjestu. Naseljena
mjesta mogu biti gradskog, mje{ovitog i seoskog
karaktera.
bb) Odr`ivi razvoj podrazumijeva kori{tenje prostora
uz o~uvanje okoli{a, prirode i trajnog kori{tenja
prirodnih dobara, te za{titu kulturno-historijskog
naslije|a i drugih prirodnih vrijednosti, zadovolja-
va potrebe sada{njih generacija, bez ugro`avanja
jednakih mogu}nosti za zadovoljavanje potreba
budu}ih generacija.
cc) Okoli{ , u smislu ovog zakona, podrazumijeva
komponente okoli{a (zemlji{te, zrak, voda, biosfe-
ra), odre|ene sisteme, procese, i strukturu okoli{a.
dd) Opremom se smatraju postrojenja, ure|aji, stroje-
vi, procesne instalacije i drugi proizvodi koji su u
sklopu tehnolo{kog procesa ugra|eni u gra|evinski
dio/strukturu.
ee) Pomo}ni objekti su: gara`e za li~na vozila, nad-
stre{nice, ljetne kuhinje, {upe za smje{taj ogrjeva i
alata, ostave i sli~ni objekti.
ff) Poslovni objekat , u smislu ovog zakona, je gra|e-
vina sa isklju~ivom poslovnom namjenom.
gg) Pripremni gra|evinski radovi su radovi na prip-
remi gradili{ta, odnosno radnje vezane za postav-
ljanje ograde, izvo|enje radova i gra|enje pomo}-
nih gra|evina privremenog karaktera koji se izvode
za potrebe organizovanja gradili{ta i primjene
odgovaraju}e tehnologije gra|enja, pripremu
odgovaraju}eg prostora za skladi{tenje gra|evin-
skog materijala, te organizovanje saobra}ajne
komunikacije unutar gradili{ta i pristupnih puteva,
izrada gradili{nih instalacija i njihovih priklju~aka.
hh) Privremena gra|evina je gra|evina monta`no-
demonta`ne izvedbe postavljena privremeno na
odre|enoj lokaciji za potrebe gradili{ta i za prim-
jenu odgovaraju}e tehnologije gra|enja. Privreme-
nom gra|evinom, u smislu ovog zakona, smatra se i
gra|evinski objekt izgra|en ili postavljen u svrhu
organiziranja sajmova, javnih manifestacija, te
radovi kojima se privremeno zauzima prostor i
mijenjaju uvjeti kori{tenja istog (istra`ivanje,
eksploatacija mineralnih sirovina, {ljunka, voda
itd.).

Broj 24 – Strana 2 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

ii) Promjenom namjene gra|evine smatra se prom-
jena stambenog u poslovni prostor, odnosno pos-
lovnog u stambeni, kao i promjena djelatnosti u
poslovnom prostoru, ako takva promjena ne uvjetu-
je izmjenu konstruktivnih elemenata gra|evine ili
bitno mijenja uvjete kori{tenja te gra|evine,
okolnih gra|evina i prostora, odvijanja saobra}aja i
uvjete o~uvanja okoli{a.
jj) Prostor je sastav prirodnih i fizi~kih struktura na
povr{ini zemlje, odnosno na, iznad i ispod povr{ine
tla i vode dokle dopiru neposredni uticaji ljudske
djelatnosti.
kk) Prostorni razvoj podrazumijeva razvoj i unapre-
|enje prirodnog i izgra|enog prostora kao rezultat
ljudskih aktivnosti.
ll) Prostorno planiranje kao interdisciplinarna
djelatnost je institucionalni i tehni~ki oblik za
upravljanje prostornom dimenzijom odr`ivosti,
kojom se, na osnovu procjene razvojnih mogu}-
nosti u okviru zadr`avanja posebnosti prostora,
zahtjeva za{tite prostora i o~uvanja kvaliteta
okoli{a, odre|uju namjene prostora, uvjeti za
razvoj djelatnosti i njihov razmje{taj u prostoru,
uvjeti za pobolj{anje i urbanu sanaciju izgra|enih
podru~ja, te uvjeti za ostvarivanje planiranih
zahvata u prostoru.
mm) Prostorno plansko ure|enje podrazumijeva
kori{tenje, za{titu i upravljanje prostorom u cilju
odr`ivog razvoja na osnovu cjelovitog pristupa u
planiranju prostora.
nn) Prostorno ure|enje je planiran razmje{taj djelat-
nosti i objekata na odre|enom podru~ju.
oo) Regulaciona linija utvr|uju pojedina~ne parcele i
razdvaja povr{ine razli~itih namjena u odnosu na
javnu povr{inu, ulicu, vodotok ili druge gra|evine
od kojih mora biti odvojena zbog funkcionalnih,
estetskih ili za{titnih razloga.
pp) Rehabilitacija podrazumijeva vra}anje o{te}enog
ili uni{tenog dobra graditeljskog naslije|a u stanje u
kojem je to dobro bilo prije o{te}enja i uni{tenja,
kao i ponovno gra|enje (obnova) nacionalnog
spomenika na istom mjestu, u istom obliku i
dimenzijama, od istog ili istovrsnog materijala kao
{to je bilo prije ru{enja uz kori{tenje iste tehnologije
gra|enja, u mjeri u kojoj je to mogu}e.
rr) Rekonstrukcijom se smatra izvo|enje radova na
postoje}oj gra|evini, kojima se: mijenjaju kon-
struktivni elementi koji bi mogli uticati na stabil-
nost gra|evine ili njenih dijelova; uvode nove
instalacije ili ugra|uje nova oprema u gra|evinu;
mijenja namjena, tehnolo{ki proces ili vanjski
izgled gra|evine, te mijenjaju uvjeti pod kojima je,
na osnovu odobrenja za gradjenja, izgra|ena
gra|evina. Ne smatraju se rekonstrukcijom radovi
na zamjeni instalacija i opreme koji se izvode
prema uvjetima utvr|enim u odobrenju za gra|enje.
Rekonstrukcijom gra|evine smatraju se i radovi
kojima se o{te}ena gra|evina, ~ije o{te}enje prelazi
60%, dovodi u stanje prije o{te}enja, ako je o{te}e-
nje nastalo kao posljedica starosti gra|evine ili kao
posljedica elementarnih nepogoda, tehni~kih kata-
strofa i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i
katastrofa i ratnih djelovanja.
ss) Sanacijom se smatraju gra|evinski i drugi radovi
na o{te}enim gra|evinama kojima se gra|evina
dovodi u stanje prije o{te}enja (elementarne
nepogode, klizi{ta, tehni~ke katastrofe, ratna dej-
stva). Za sanaciju o{te}enih gra|evina graditelj-
skog naslje|a donosi se urbanisti~ka saglasnost i
odobrenje za gra|enje, uz prethodno pribavljenu
saglasnost kantonalne ustanove za za{titu.
tt) Selo je naselje ~ije se stanovni{tvo prete`no bavi
primarnim djelatnostima (poljoprivreda i sto~ar-
stvo).
uu) Slo`ena gra|evina u smislu ovog zakona je gra|e-
vinski objekat povr{ine preko 400 m^2 , te objekat
koji se sastoji od vi{e me|usobno funkcionalno i/ili
tehnolo{ki povezanih gra|evina li njihovih
dijelova.
vv) Stambeni objekat je gra|evina sa isklju~ivom
namjenom stanovanje.
zz) Stambeno-poslovni objekat je gra|evina sa
stambenom i poslovnom namjenom.
aaa) Strate{ka procjena uticaja na okoli{ je siste-
matski proces vrednovanja okolinskih posljedica
predlo`enih planova, programa ili strategija kako bi
se jo{ u ranoj fazi dono{enja odluka uz ekonomska i
dru{tvena uklju~ila i okolinska razmatranja.
bbb) Teku}e odr`avanje gra|evine podrazumijeva
radove koji ne uti~u na konstrukciju gra|evine,
za{titu okoline, namjenu, promjenu dimenzija i
vanjskog izgleda (manji popravci, malterisanje,
bojenje fasade i njihovo dovo|enje u prvobitno
stanje, zamjena i bojenje gra|evinske stolarije,
ustakljivanje postoje}ih otvora, izrada pokrova i
manjih dijelova krovne konstrukcije, zidanje
pregradnih zidova, zamjena i opravka o{te}enih
instalacija, zidanje poru{enih dimnjaka i si.)
odnosno kojima se ne mijenjaju uvjeti utvr|eni
urbanisti~kom saglasnosti i odobrenjem za
gra|enje..
ccc) Uklanjanje arhitektonsko-urbanisti~kih prep-
reka podrazumijeva stvaranje uvjeta za neometano
kretanje, boravak i rad lica s umanjenim tjelesnim
mogu}nostima pri zadovoljavanju njihovih
osnovnih `ivotnih, radnih i drugih potreba.
ddd) Uklanjanjem gra|evine smatraju se gra|evinski i
drugi radovi kojima se ru{i ili demontira gra|evina
ili njen dio, zbrinjavanje otpadnog materijala
nastalog ru{enjem, zate~enog materijala, opreme i
drugih elemenata i dovo|enje gra|evinske parcele
ili njenog djela u uredno stanje. Uklanjanje
gra|evine vr{i se zbog fizi~ke dotrajalosti ili ve}ih
o{te}enja nastalih kao posljedica prirodnih i
ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i
katastrofa i ratnih djelovanja. Uklanjanje gra|evine
u smislu ovog zakona smatra se i ru{enje gra|evine
radi privo|enja zemlji{ta kona~noj namjeni.
eee) Urbana oprema (mobilijar) su objekti, oprema i
ure|aji koji slu`e za trajno ure|enje naselja,
odnosno gra|evina i javnih povr{ina u naseljima, ili
se privremeno u skladu sa elaboratima, propisima i
aktima kojima se odobrava njihovo postavljanje na
javnim povr{inama koje nisu privedene namjeni
utvr|enoj planskim dokumentom. U urbanu
opremu spadaju: komunalni objekti i ure|aji u
op}oj upotrebi (javni satovi, telefonske govornice,
fontane, skulpture, spomenici, planovi grada, javni
nu`nici, po{tanski sandu~i}i, klupe, `ardinjere,
korpe za sme}e i dr.), javna rasvjeta, reklame,
natpisi, panoi, izlozi, ograde, ljetne ba{te, tende,
rashladni ure|aji, monta`ni objekti tipa "kiosk" u
kojima se privremeno obavlja poslovna djelatnost,
tezge za prodaju {tampe, knjiga, cvije}a, ukrasnih
predmeta i sl., stajali{ta javnog prevoza i dr.
fff) Ure|eno gra|evinsko zemlji{te je zemlji{te na
kojem su izvr{eni radovi pripreme zemlji{ta za
gra|enje i opremanje, a u skladu sa planom
prostornog ure|enja.

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 3

ggg) Vikend ku}om , u smislu ovog zakona, smatra se
gra|evina sa jednom ili dvije nadzemne eta`e bruto
razvijene povr{ine do 200 m^2 (u povr{inu ulaze
pomo}ne prostorije) namijenjena isklju~ivo povre-
menom i privremenom boravku ljudi.
hhh) Za{ti}ene prirodne vrijednosti obuhvataju
za{ti}ena podru~ja, za{ti}ene biljne i `ivotinjske
vrste i podvrste, i gljive, te za{ti}ene minerale i
fosile i upisane u Registar za{ti}enih prirodnih
vrijednosti u skladu sa propisima kojima se reguli{e
oblast za{tite prirode.
iii) Za{tita okoli{a podrazumijeva sve odgovaraju}e
aktivnosti i mjere koje imaju za cilj prevenciju od
opasnosti, {tete ili zaga|ivanja okoli{a, reduciranje
ili odstranjivanje {tete koja je nastala i povrat na
stanje prije izazvane {tete.
jjj) Za{tita , podijeljena prema vrsti i karakteru, s
obzirom na to da su potpuno druga~iji principi
tretiranja, ako se radi o pojedina~nom spomeniku
arhitekture, urbanoj ili ruralnoj cjelini ili arheolo{-
kom lokalitetu, podrazumijeva sljede}e postupke:
 • konzervaciju koja podrazumijeva o~uvanje fizi~kih ostata- ka spomenika i njegovog okru`enja, uz sistem stalne fizi~ke brige koja zabranjuje bilo kakvu mogu}nost izgradnje novog na istom lokalitetu, te za{titu od uni{tenja nalaza i preure|enja koje bi ugrozilo autenti~nost spomenika;
 • restauraciju koja podrazumijeva precizno o~uvanje raritetne, autenti~ne vrijednosti spomenika sa svim njegovima estetskim, umjetni~kim i historijskim vrijednostima, uz po{tivanje upotrebe tradicionalnih vje{tina i gra|evinskih materijala (mogu}a samo kada postoji dokumentacija za sve vrste intervencija);
 • faksimilska rekonstrukcija (replika) koja podrazumijeva kopiranje direktnog izgleda originala, strukture i estetike spomenika u cilju prezentacije kulturnog ili tradicijskog fenomena;
 • iluminaciju koja podrazumijeva poduzimanje intervencija na spomeniku, ili u njegovom neposrednom okruenju radi ugradnje sistema elektri~ne rasvjete u cilju prezentiranja spomeni~kih vrijednosti podrazumijevaju}i takve zahvate koji ni na koji na~in ne smiju o{tetiti dobro, ili ugroziti njegovu ukupnu vrijednost. kkk) **Za{tita prostora** podrazumijeva ure|enje prostora i kori{tenje prirodnih dobara na osnovu doku- menata prostornog ure|enja, planova upravljanja, uskla|enim sa strategijama za{tite prirode, te uvjetima i mjerama za{tite prirode odre|enim u cilju o~uvanja biolo{ke i pejzane raznolikosti. lll) Za{titni pojas i za{titna zona su povr{ine zem- lji{ta, vodne povr{ine ili zra~ni prostori, koji su definisani planskim dokumentima ili na osnovu planskih dokumenata numeri~ki i grafi~ki i namijenjeni su za za{titu ivota i zdravlja ljudi, bezbijednost i funkciju gra|evina, povr{ina ili prostora, u skladu sa odredbama zakona i posebnih propisa donesenih na osnovu tih zakona, u skladu sa stru~nim pravilima koja se primjenjuju u odgovaraju}oj oblasti. mmm) **Zelene i rekreacione povr{ine** podrazumijevaju: javne zelene povr{ine (park-{ume, parkovi, drvore- di, skverovi, travnjaci, zelenilo uz saobra}ajnice i sl.); zelene zone, odnosno pojasevi, koji imaju raz- li~ite rekreacione i za{titne namjene; zelene povr{i- ne stambenih, odnosno urbanih cjelina; zelene povr{ine posebne namjene (groblja, botani~ki i zoolo{ki vrtovi, sl.); povr{ine za rekreaciju i masov- ni sport na otvorenom prostoru (igrali{ta, izleti{ta, {etali{ta, sportski tereni, kupali{ta, vjebali{ta, streli{ta, kros i trim staze i sl.); zelene povr{ine uz obale rijeka i jezera.

DIO DRUGI -PLANIRANJE I URE\ENJE PROSTORA

POGLAVLJE I - OSNOVNA NA^ELA PROSTORNOG

PLANIRANJA

^lan 3.
(Prostorno planiranje)
Prostorno planiranje i prostorno ure|enje obuhvataju:
a) istra`ivanje, provjeru i ocjenu mogu}nosti zahvata na
prostoru Kantona;
b) kori{tenje, za{titu i na~in upravljanja prostorom;
c) pra}enje stanja u prostoru, te izradu i dono{enje planskih
dokumenata;
d) provo|enje i pra}enje provo|enja planskih dokumenata.
^lan 4.
(Na~ela prostornog planiranja)
Prostorno planiranje zasniva se na slijede}im na~elima:
a) za{tite prostora u skladu s principima odr`ivog razvoja;
b) integralnog planiranja koje objedinjuje sve zna~ajne
faktore razvoja uz sagledavanje dinamike potreba i
promjena u prostoru i uz rje{avanje sukoba interesa u
prostoru usagla{avanjem funkcionalnih, estetskih,
energetskih, ekonomskih i drugih kriterija u planiranju,
projektovanju i gra|enju objekata;
c) usagla{avanje prirodnih vrijednosti sa ljudskim
djelovanjem (upotrebom obnovljivih izvora energije,
gra|enjem energetski efikasnih objekata, adekvatnim
upravljanjem otpadom, pravilnim izborom lokacije i
uklju~ivanjem bioklimatskih faktora, uva`avanjem
klimatskih promjena, za{titom od zemljotresa i drugih
prirodnih katastrofa, tehni~kih havarija i drugo);
d) za{tite okoli{a;
e) za{tite prirodnih vrijednosti;
f) za{tite kulturno-historijskog naslje|a;
g) usagla{avanja zakonitosti proisteklih iz prethodnih faza
razvoja analizom stanja izgra|enog prostora;
h) uva`avanja potreba djece i lica s umanjenim tjelesnim
sposobnostima;
i) usagla{avanja interesa korisnika prostora i prioriteta
djelovanja od interesa za Kanton, Grad i op}ine;
j) usagla{avanja dokumenata prostornog ure|enja Kantona
sa dokumentima prostornog ure|enja vi{eg reda;
k) ravnomjernog privrednog, dru{tvenog i kulturnog razvoja
Kantona uz po{tivanje i razvijanje regionalnih prostornih
specifi~nosti;
l) usagla{avanja privatnog i javnog interesa;
m) usagla{avanja prostornog ure|enja op}ina me|usobno i sa
prostornim ure|enjem Kantona;
n) usagla{avanja prostornog ure|enja Kantona sa prostornim
ure|enjem susjednih kantona i Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH), kao i sa
prostornim ure|enjem Republike Srpske, odnosno njenih
dijelova koji grani~e sa Kantonom;
o) javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima
zna~ajnim za prostorno planiranje i ure|enje u skladu sa
ovim zakonom i posebnim propisima;
p) uspostavljanja jedinstvenog sistema informacija o
prostoru Kantona u svrhu planiranja, kori{tenja i za{tite
prostora Kantona.
POGLAVLJE II - URE\ENJE PROSTORA
^lan 5.
(Namjena povr{ina)
(1) U svrhu planskog ure|enja i izgradnje prostora, utvr|uje se:
a) gra|evinsko zemlji{te;
b) poljoprivredno zemlji{te;
c) {umsko zemlji{te;
d) vodno dobro i izvori{ta;
e) za{ti}ena podru~ja i pojedina~ne za{ti}ene vrijednosti;

Broj 24 – Strana 4 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

f) infrastrukturni sistemi;
g) eksploataciona polja;
h) ostala zemlji{ta i povr{ine rezervisane za razvoj.
(2) Povr{ine zemlji{ta iz stava (1) ovog ~lana utvr|uju se na
osnovu ovog zakona, posebnih zakona i planova prostornog
ure|enja Kantona.
^lan 6.
(Gra|enje na i izvan gra|evinskog zemlji{ta)
(1) Gra|enje i drugi zahvati u prostoru mogu se vr{iti samo na
gra|evinskom zemlji{tu i povr{inama utvr|enim planom
prostornog ure|enja.
(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, gra|enje izvan
gra|evinskog zemlji{ta mo`e se odobriti u skladu sa posebnim
propisima, a naro~ito za:
a) infrastrukturne koridore, gra|evine i opremu (saobra}ajna,
energetska, vodoprivredna, telekomunikacijska, komunal-
na, i dr);
b) gra|evine za potrebe odbrane;
c) gra|evine za potrebe poljoprivredne proizvodnje,
uklju~uju}i melioracione sisteme i sisteme navodnjavanja;
d) istra`ivanje, iskori{tavanje i ure|ivanje prostora prirodnih
dobara (mineralne sirovine, {ume, vode, poljoprivredno
zemlji{te i dr);
e) vodni objekti koji se s obzirom na njihovu namjenu koriste
za uzgoj ribe (ribogojili{ta, plutaju}e platforme i sl.).
^lan 7.
(Re`imi gra|enja)

Planom prostornog ure|enja za pojedine dijelove podru~ja utvr|uju se reimi gra|enja i to: a) reim gra|enja prvog stepena - na uem urbanom podru~ju na kojem se planira gra|enje, rekonstrukcija ili sanacija, na dijelovima podru~ja sa za{ti}enim kulturno-historijskim i prirodnim naslje|em, turisti~kim naseljima, sportskim, rekreacijskim i zdravstvenim podru~jima na kojima se planira gra|enje; na privrednim zonama ve}im od 5 ha, za koje se uvjeti za odobravanje gra|enja utvr|uju na temelju zoning plana, regulacionog plana, odnosno urbanisti~kog projekta izgra|enog na temelju regulacionog plana, te na manjim dijelovima ueg urbanog podru~ja koje je ve} gra|eno i na kojem ne postoji intenzivno gra|enje, rekonstrukcija ili sanacija za koje se uvjeti za odobravanje gra|enja utvr|uju na osnovu urbanisti~kog projekta, ako za isto podru~je nije planom vi{eg reda propisana izrada regulacionog plana; b) reim gra|enja drugog stepena - na urbanom podru~ju za koje nije utvr|ena obaveza dono{enja provedbenog plana ili ako provedbeni plan nije donesen, urbanisti~ka saglasnost se donosi na osnovu urbanisti~kog plana, plana parcelacije, uvjeta utvr|enih u odluci o provo|enju plana, stru~nog mi{ljenja Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i uvjeta utvr|enim posebnim propisima; c) reim gra|enja tre}eg stepena - za vanurbana podru~ja sekundarnih naselja i centara seoskih zajednica utvr|ena prostornim planom Kantona kao urbana podru~ja, urbanisti~ka saglasnost se donosi na osnovu prostornog plana Kantona, plana parcelacije, odluke o provo|enju plana i uvjeta utvr|enim posebnim propisima; d) reim gra|enja ~etvrtog stepena na vanurbanim podru~jima, urbanisti~ka saglasnost se donosi na osnovu Prostornog plana Kantona, plana parcelacije, odluke o provo|enju plana i uvjeta utvr|enim posebnim propisima. ^lan 8. (Zabrana gra|enja) (1) Reim zabrane gra|enja utvr|uje se odlukom o pristupanju izradi plana prostornog ure|enja odnosno izmjenama i dopunama ovog plana i planom prostornog ure|enja.

(2) Aktima iz stava (1) ovog ~lana zabranjuje se izgradnja
gra|evina i ure|aja, izuzimaju}i zahvate u prostoru koji se
izvode u svrhu sigurnosti i zadovoljenja osnovnih `ivotnih
potreba stanovni{tva.
^lan 9.
(Urbano i u`e urbano podru~je)
(1) U cilju usmjeravanja gra|enja, odgovaraju}im planom
prostornog ure|enja utvr|uje se urbano i u`e urbano podru~je.
(2) Urbano podru~je utvr|uje se za jedno ili vi{e naselja koja
predstavljaju prostorno-funkcionalnu urbanu cjelinu, ili
prostorno-funkcionalno me|usobno povezanu cjelinu, a koja
na osnovu planskih pretpostavki imaju uvjete za dalji razvoj.
(3) Urbano podru~je obuhvata izgra|ene i neizgra|ene povr{ine
namijenjene za stanovanje, rad, odmor, urbanu opremu,
infrastrukturu i povr{ine posebne namjene, zelene povr{ine,
kao i povr{ine rezervisane za budu}i razvoj. Osim
gra|evinskog, urbano podru~je mo`e obuhvatati i druga
zemlji{ta.
(4) Urbano podru~je, po pravilu obuhvata odgovaraju}e
katastarske op}ine i statisti~ka podru~ja u cjelini, pri ~emu se
granice tih podru~ja me|usobno uskla|uju.
(5) Ukoliko postoji potreba utvr|ivanja posebnih uvjeta gra|enja
u centrima ili intenzivno izgra|enim dijelovima urbanih
podru~ja, utvr|uje se u`e urbano podru~je.
(6) U`e urbano podru~je obuhvata dio naselja koje je intenzivno
izgra|eno ili je planom predvi|eno da tako bude izgra|eno i
obrazuje se u svrhu utvr|ivanja re`ima gra|enja, posebnih
uvjeta pri izdavanju lokacijske informacije, odnosno
dono{enja urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gradnju i sl.
^lan 10.
(Zone razvoja)
Planom prostornog ure|enja utvr|uju se povr{ine ili trase
rezervisane za razvoj, odnosno zone razvoja (povr{ine
infrastrukturnih trasa, povr{ine za razvoj naselja i sl.).
^lan 11.
(Naselja za privremeni smje{taj)
(1) Prilikom izgradnje kompleksnih infrastrukturnih, industrijskih
i sli~nih gra|evina, kao i u svrhu otklanjanja posljedica od
elementarnih nepogoda, tehni~kih katastrofa, ratnih razaranja i
sl., mogu se graditi naselja za privremeni smje{taj.
(2) Naselje u smislu stava (1) ovog ~lana, planira se i gradi tako da,
po prestanku okolnosti koje su zahtijevale njegovu izgradnju,
bude uklonjeno u roku od {est mjeseci, a investitor ili organ
koji je donio odluku o izgradnji privremenog naselja u daljem
roku od {est mjeseci, dovede prostor u prvobitno stanje ili da
prostor preraste u naselje koje odgovara razvoju tog podru~ja u
skladu s va`e}im planskim dokumentima.
^lan 12.
(Groblja)
(1) Povr{ine namijenjene za sahranjivanje utvr|uju se prostornim
planom ili urbanisti~kim planom, odnosno odlukom o
provo|enju istih.
(2) Planskim dokumentima iz stava (1) ovog ~lana utvr|uje se
obaveza izrade provedbenog plana prostornog ure|enja
(regulacionog plana ili urbanisti~kog projekta) radi izgradnje i
ure|enja grobalja.
^lan 13.
(Izgradnja infrastrukturnih sistema)
Izgradnja infrastrukturnih sistema, gra|evina i ure|aja
vodne, saobra}ajne, energetske, komunalne infrastrukture i
hortikuture vr{i se u skladu sa planskim dokumentima Federacije
BiH, Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva, op}ina, te u skladu s
planskom dokumentacijom propisanom drugim propisima.

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 5

^lan 14.
(Za{titni pojasevi)
(1) U svrhu obezbje|enja infrastrukturnih sistema i gra|evina za
funkciju kojoj su namijenjeni, obrazuju se i ure|uju za{titni
infrastrukturni pojasevi du` infrastrukturnih trasa i gra|evina.
(2) Za{titni infrastrukturni pojasevi su:
a) za{titni putni pojas,
b) za{titni pru`ni pojas,
c) za{titni aerodromski pojas,
d) za{titni dalekovodni pojas,
e) za{titni cjevovodni pojas sa pripadaju}im postrojenjima,
f) za{titna zona ili pojas za radio postrojenja ili veze,
g) za{titne zone izvori{ta vode i vodna dobra,
h) drugi za{titni pojasevi (`i~are svih namjena i sl.).
(3) Posebnim zakonima (o putevima, `eljeznici, vodama i drugo)
bli`e se utvr|uju odgovaraju}i za{titni pojasevi.
(4) [irina pojaseva utvr|ena planom, ne mo`e biti manja od {irine
pojaseva utvr|enih posebnim zakonom.
(5) Na prostoru obuhva}enom za{titnim infrastrukturnim pojasom
ne mogu se graditi gra|evine ili vr{iti radovi suprotno svrsi
zbog koje je uspostavljen za{titni pojas. Ukoliko takve
gra|evine postoje, na njih se primjenjuje re`im zabrane
gra|enja, ako posebnim propisom nije druga~ije predvi|eno.
^lan 15.
(Gradnja na ostalim zemlji{tima)
Gradnja na povr{inama iz ~lana 5. stava (1) ta~. b), c), d), e) i
g) vr{i se u skladu s zakonima i propisima iz oblasti
poljoprivrednog zemlji{ta, {uma, vodnih povr{ina, prirode,
graditeljskog naslje|a, rudarstva i geologije.
POGLAVLJE III - PLANSKI DOKUMENTI
^lan 16.
(Ciljevi)
Planskim dokumentima utvr|uje se ure|enje prostora, a
naro~ito: namjena, upravljanje i na~in kori{tenje prostora, trase
infrastrukturnih sistema, za{tita okoli{a, tro{kovi realizacije
plana, te shodno nivou plana prostornog ure|enja i tro{kovi
pripremanja i opremanja gra|evinskog zemlji{ta, urbanisti~ko -
tehni~ki i drugi kriteriji, standardi i smjernice za ure|enje i za{titu
prostora i gra|enje.
^lan 17.
(Vrste planskih dokumenata)
(1) Planski dokumenti su razvojni i detaljni, te ostali planski
dokumenti.
(2) Razvojni planski dokumenti su strate{ki dugoro~ni planski
dokumenti kojima se defini{u osnovna na~ela planskog
ure|enja prostora, ciljevi prostornog ure|enja, kao i za{tita,
kori{tenje i namjena prostora. Rade se za vremenski period od
najvi{e 20 godina.
a) Razvojni planski dokumenti su:
1) prostorni plan Kantona,
2) prostorni plan podru~ja posebnih obilje`ja
Kantona,
3) urbanisti~ki plan.
(3) Detaljni planski dokumenti su tehni~ko-regulativni
provedbeni planski dokumenti kojima se reguli{e kori{tenje
zemlji{ta, izgradnja i ure|enje prostora. Rade se za vremenski
period od najmanje pet godina.
a) Detaljni planski dokumenti su:
1) zoning plan,
2) regulacioni plan,
3) urbanisti~ki projekat.
(4) Ostali planski dokumenti su:
a) plan parcelacije.
(5) Planski dokumenti se rade na osnovu ovog zakona, posebnih
zakona i posebnog akta o jedinstvenoj metodologiji za izradu
planskih dokumenata donesenog od strane nadle`nog organa
Federacije BiH.
^lan 18.
(Prostorni plan Kantona)
(1) Prostorni plan Kantona preuzima, uskla|uje se, razra|uje i
dopunjava planska opredjeljenja iz Prostornog plana
Federacije BiH, koja se odnose na prostor Kantona. Uz
potpuno uva`avanje prirodnih i kulturno-historijskih
vrijednosti, Prostorni plan Kantona utvr|uje osnovna na~ela
planskog ure|enja prostora, ciljeve prostornog razvoja, te
za{titu, kori{tenje i namjenu prostora, a naro~ito:
a) osnovnu namjenu prostora (poljoprivredno, {umsko,
gra|evinsko zemlji{te, vodno dobro i druge povr{ine);
b) sistem naselja po zna~aju, karakteru i dominantnoj
privrednoj djelatnosti;
c) urbana i ruralna podru~ja sa re`imima gra|enja;
d) prostore i zone predvi|ene za izgradnju privrednih
gra|evina, infrastrukture i sl.;
e) osnovu prostornog razvoja vanurbanih podru~ja
(poljoprivreda, sto~arstvo, {umarstvo, turizam, i dr.);
f) gra|evine i koridore magistralne i druge infrastrukture od
zna~aja za Federaciju BiH, Kanton, Grad i op}ine, sa
za{titnim infrastrukturnim pojasevima (saobra}ajna,
vodoprivredna, energetska, telekomunikaciona i druga
infrastruktura);
g) drugu infrastrukturu od zna~aja za Federaciju BiH,
Kanton, Grad i op}ine (zdravstvo, obrazovanje, nauka,
kultura, sport, uprava, turizam, bankarstvo, usluge,
snabdijevanje i itd.);
h) prostorno definiranje le`i{ta mineralnih i ostalih sirovina i
mogu}nosti njihovog kori{tenja;
i) mjere za{tite okoli{a sa razmje{tajem gra|evina i
postrojenja koje mogu zna~ajnije ugroziti okoli{;
j) mjere za{tite kulturno-historijskog naslije|a;
k) mjere za{tite prirode;
l) mjere za{tite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih
i ljudskim djelovanjem izazvanih, nepogoda i katastrofa i
ratnih djelovanja;
m) obaveze u pogledu detaljnijeg planiranja ure|enja manjih
prostornih cjelina unutar Kantona (podru~ja posebnog
obilje`ja, urbanisti~ki plan i dr.);
n) obaveze u pogledu eksploatacije i sanacije devastiranih
povr{ina (podzemna i povr{inska eksploatacija mineralnih
sirovina);
o) uvjete kori{tenja, izgradnje, ure|enja i za{tite prostora.
(2) Odluka o usvajanju plana, odluka o provo|enju prostornog
plana Kantona i program mjera i aktivnosti za provo|enje
plana sastavni su dijelovi plana.
(3) Prostorni plan Kantona mo`e sadr`avati i druge elemente od
zna~aja za Kanton, na osnovu ovog zakona.
(4) Prostorni plan Kantona donosi se za period od 20 godina.
^lan 19.
(Prostorni plan podru~ja posebnih obilje`ja Kantona)
(1) Prostorni plan podru~ja posebnih obilje`ja Kantona donosi se
za podru~ja od posebnog zna~aja za Kanton, ako se ta obaveza
utvrdi Prostornim planom Kantona ili posebnom odlukom
Skup{tine Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skup{tina
Kantona).
(2) Podru~ja posebnog obilje`ja Kantona utvr|uju se za:
a) podru~ja koja imaju izrazit prirodni i kulturno-historijski
zna~aj;
b) slivno podru~je hidroakumulacija za potrebe
vodosnabdijevanja;
c) podru~je za{tite i/ili eksploatacije mineralnih sirovina,
izvori{ta mineralnih, termomineralnih i pitkih voda;
d) podru~ja za potrebe odr`avanja sportskih manifestacija,
rekreativne povr{ine i banjska lje~ili{ta;
e) ostala podru~ja od interesa za Kanton.
(3) Prostorni plan podru~ja posebnih obilje`ja utvr|uje, s obzirom
na zajedni~ka prirodna, kulturna, historijska, privredna i druga
obilje`ja, osnovnu organiziranost prostora, mjere kori{tenja,

Broj 24 – Strana 6 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

ure|enja i za{tite tog podru~ja sa aktivnostima koje imaju
prednost, mjere za unapre|enje i za{titu okoli{a, a po potrebi se
odre|uje obaveza izrade urbanisti~kih planova i dokumenata
ure|enja za u`a podru~ja unutar prostornog plana podru~ja
posebnih obilje`ja.
^lan 20.
(Urbanisti~ki plan)
(1) Urbanisti~ki planovi se donose za urbana podru~ja, a granice
podru~ja za koje se izra|uju defini{u se Prostornim planom
Kantona.
(2) Urbanisti~ki planovi donose se za:
a) urbano podru~je Grada Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo
Sarajevo, Novi Grad, Ilid`a i
b) Vogo{}a);
c) urbano podru~je Ilija{;
d) urbano podru~je Had`i}i;
e) urbano podru~je Trnovo.
(3) Urbanisti~kim planovima detaljnije se razra|uju opredjeljenja
iz Prostornog plana Kantona, a naro~ito:
a) osnovna organizacija prostora;
b) kori{tenje i namjena zemlji{ta sa prijedlogom dinamike
njihovog ure|enja (granice gra|evinskog,
poljoprivrednog i {umskog zemlji{ta);
c) namjena zemlji{ta za potrebe stanovanja, rada, rekreacije,
sporta, turizma i posebne namjene;
d) zone saobra}ajne, vodne, energetske i komunalne
infrastrukture;
e) zone obnove i sanacije;
f) privredne zone;
g) objekti dru{tvene infrastrukture (zdravstvo, obrazovanje,
nauka, kultura, sport i dr.);
h) za{tita kulturno-historijskog naslije|a;
i) za{tita prirodnih vrijednosti;
j) mjere za unapre|enje i za{titu okoli{a;
k) mjere za{tite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih
i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i
ratnih djelovanja;
l) mjere za{tite lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima;
m) za{titne zone;
n) uvjeti kori{tenja, izgradnje, ure|enja i za{tite zemlji{ta u
urbanom podru~ju;
o) mjere za{tite vodnih dobara i za{tite izvori{ta sa zonama
za{tite;
p) objekti i povr{ine za zbrinjavanje otpada;
r) drugi elementi od va`nosti za podru~je za koje se planski
dokument donosi.
(4) Urbanisti~kim planom utvr|uje se obaveza izrade detaljnih
planskih dokumenata unutar prostornog obuhvata tog plana.
(5) Sastavni dijelovi urbanisti~kog plana su izvod iz plana vi{eg
reda, odluka o usvajanju i odluka o provo|enju urbanisti~kog
plana.
^lan 21.
(Detaljni planski dokumenti)
(1) Detaljni planski dokumenti baziraju se na usvojenoj politici
kori{tenja zemlji{ta, strategijama i programima razvoja,
planovima razvoja infrastrukture i ostalim planovima i
programima od zna~aja za planiranje razvoja prostora.
(2) Period za koji se donose planski dokumenti defini{e se
odlukom o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta.
(3) Detaljni planski dokumenti se me|usobno uskla|uju.
(4) Sastavni dijelovi planskih dokumenata su grafi~ki i tekstualni
dio, odluka o usvajanju i odluka o provo|enju planskog
dokumenta.
^lan 22.
(Zoning plan)
(1) Zoning plan je detaljni planski dokument koji se donosi za
podru~ja unutar granica urbanisti~kog plana rezervisana za
budu}i razvoj ili podru~ja posebne namjene u granici
urbanisti~kog plana, kao i za urbana podru~ja izvan granica
urbanisti~kog plana utvr|ena prostornim planovima. Granice
podru~ja za koje se izra|uje zoning plan defini{u se razvojnim
planskim dokumentima.
(2) Zoning plan defini{e namjene pojedinih povr{ina i propisuje
uvjete projektovanja i izgradnje novih, odnosno rekonstrukcije
postoje}ih gra|evina. Ovim planom se utvr|uju lokacijski i
urbanisti~ko-tehni~ki uvjeti, na osnovu dozvoljenih granica
odgovaraju}ih parametara i urbanisti~kih standarda, za
dozvoljene i uvjetno dozvoljene namjene, {to slu`i za pripremu
glavnog projekta i pribavljanje odobrenja za gra|enje.
(3) Zoning plan je detaljni planski dokument sa periodom za koji
se donosi vezanim za ukupnu realizaciju planiranih namjena.
(4) Period iz stava (3) ovog ~lana ne mo`e biti du`i od perioda za
koji je donesen plan vi{eg reda, a na osnovu kojeg se donosi
zoning plan.
(5) Zoning plan mora sadr`avati:
a) definicije pojedinih termina;
b) zoning kartu (sa granicama zona odre|ene namjene
gra|evinskom linijom zone i
gra|evinskim parcelama unutar tih zona);
c) slu`benu kartu (ozna~ene javne gra|evine i infrastruktura,
granice infrastrukturnih sistema
sa uklju~enim za{titnim zonama ili pojasevima);
d) listu na~ina kori{tenja zemlji{ta - namjena sa popisom zona
u kojima je svaka od tih namjena dozvoljena ili uvjetno
dozvoljena;
e) urbanisti~ke standarde za svaku pojedinu zonu
(dozvoljena gustina naseljenosti, minimalni i maksimalni
koeficijent izgra|enosti za zonu i za pojedina~ne parcele -
lokacije, definisani tipovi gra|evine, minimalna i
maksimalna veli~ina parcele, maksimalna visina/spratnost
gra|evine, maksimalni gabarit gra|evine, minimalna
udaljenost ivica gra|evine od granice parcele, pristup
mjestima javnih okupljanja i parkovima, potreban broj
parking prostora, uvjeti ure|enja vanjskih povr{ina, uvjeti
koji se moraju zadovoljiti zbog za{tite okoli{a - buka,
vibracije, emisije u zrak, re`imi rada, infrastruktura za
otpad i sl., uvjeti i arhitektonskog oblikovanja i primjene
materijala, drugi parametri u zavisnosti od specifi~nosti
zone);
f) jasno definisane procedure i kriterije odobravanja zahtjeva
za uvjetno dozvoljene namjene;
g) jasno ozna~ena podru~ja za koja se mora uraditi
urbanisti~ki projekt za ~iju izradu se mo`e raspisati
konkurs u cilju {to kvalitetnijeg ure|enja posebnih urbanih
i drugih prostornih cjelina sa naro~itim zna~ajem (zone
specijalne namjene);
h) jasno definisane procedure i razloge - kriterije zbog kojih
se mo`e odobriti proces izmjene zoning plana;
i) jasno definisane zabrane i ograni~enja namjena na
plavnom podru~ju, u skladu sa propisima iz oblasti
vodoprivrede.
(6) Lista dozvoljenih i uvjetno dozvoljenih namjena u svim
definisanim zonama zoning plana mora uklju~iti sve namjene
potrebne da se zadovolje zdravstvene, sigurnosne i socijalne
potrebe stanovnika urbanog podru~ja op}ine za koje se radi
zoning plan.
(7) Uvjetno dozvoljena namjena mo`e biti odobrena jedino, ako
ne ugro`ava susjedne gra|evine i susjedno zemlji{te.
(8) Postoje}e gra|evine legalno izgra|ene prije usvajanja zoning
plana se nastavljaju koristiti i po usvajanju plana, i ako njihova
namjena nije u skladu sa zoning planom. Ako se podnese
zahtjev za promjenu namjene ili rekonstrukciju postoje}e
gra|evine, primjenjuju se odredbe zoning plana.
(9) Na podru~jima za koja se planira izrada regulacionog plana,
odnosno urbanisti~kog projekta, odredbe zoning plana ostaju
na snazi, a tim planskim dokumentom dodaju se nove odredbe
koje moraju biti u saglasnosti sa zoning planom.

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 7

^lan 23.
(Regulacioni plan)
(1) Regulacioni plan donosi se za prete`no izgra|ena urbana
podru~ja na osnovu urbanisti~kog plana, kao i za podru~ja od
op}eg interesa za razvoj privrede ili izgradnju objekata
dru{tvene infrastrukture na osnovu urbanisti~kog plana ili
dokumenta vi{eg reda, pri ~emu je nu`no detaljno definisati
uvjete projektovanja i izgradnje novih objekata, kao i
rekonstrukciju postoje}ih.
(2) Regulacionim planom se po dijelovima prostora, odnosno
cjelinama i potcjelinama odre|uju urbanisti~ki uvjeti
(standardi) za gra|enje i ure|enje prostora, a to su:
a) namjena povr{ina;
b) podjela prostora na prostorne cjeline i potcjeline s
obja{njenjem svih bitnih kriterija za podjelu (tipologija
prostornih jedinica);
c) izbor vrsta, odnosno tipova regualcionih i nivelacionih
rje{enja;
d) odre|ivanje gra|evinskih linija;
e) prijedlog za izmjenu, odnosno pobolj{anje parcelacije ili
preparcelacije prema vlasni{tvu nad zemlji{tem;
f) odre|ivanje grani~nih parametara za kori{tenje, odnosno
racionalno kori{tenje zemlji{ta (koeficijent izgra|enosti i
procenat zauzetosti, spratnost objekata i drugo),
odre|ivanje dijela naslije|enih fondova za zamjenu,
dogradnju, nadogradnju i drugo, sa obrazlo`enjem;
g) obezbje|enje javnog i op}eg interesa u funkcionisanju
prostora: saobra}ajnih povr{ina, zelenih i rekreativnih
povr{ina, prostora za razvoj privrede i usluga, za razvoj
objekata neprivrede, odnosno dru{tvenih slu`bi i drugo;
h) uvjeti za opremanje svim vrstama tehni~ke i komunalne
infrastrukture sa uvjetima priklju~enja u mjeri dovoljnoj da
budu osnov za izdavanje lokacijskih uvjeta;
i) formiranje urbanisti~ko-tehni~kih uvjeta za izgradnju,
dogradnju ili nadogradnju objekata prema tipovima
parcelacije, regulacije i parametara za kori{tenje zemlji{ta;
j) uvjeti za za{titu, o~uvanje, ure|enje i aktiviranje prirodnih
resursa;
k) prirodni uvjeti za gra|enje (reljef, hidrografija, geologija,
hidrogeologija, in`injerska geologija, in`injerska
seizmologija, klima i drugo);
l) uvjeti za o~uvanje, za{titu i prezentaciju
kulturno-historijskog naslije|a, prirode i za{titu okoli{a;
m) uvjeti za za{titu ljudi i dobara u slu~aju elementarnih
nepogoda, ratnih katastrofa i tehnolo{kih nesre}a;
n) mjere energetske efikasnosti;
o) uvjeti za uklanjanje barijera za kretanje lica sa umanjenim
tjelesnim sposobnostima;
p) odre|ivanje zona, dijelova zona, grupa lokacija ili
pojedina~nih lokacija za koje je obavezno raditi
urbanisti~ki projekat, odnosno raspisivati konkurs za
izradu tog projekta;
r) ekonomska valorizacija plana i
s) drugo {to proisti~e iz karaktera zadatog podru~ja, odnosno
njegove izgra|enosti.
(3) Regulacionim planom se za zone ambijentalnih cjelina,
kulturno-historijskog naslje|a, evidentiranih za{ti}enih
podru~ja, kao i pojedina~nih vrijednosti utvr|uju:
a) mjere za{tite, ure|enja, uvjeti i na~in kori{tenja;
b) defini{u se podru~ja koja zahtijevaju posebne uvjete
planiranja, projektovanja i gra|enja uz smjernice i
saglasnost nadle`nog organa za za{titu;
c) podru~ja za razvoj na kojima je dozvoljeno gra|enje novih
objekata;
d) obaveza izrade urbanisti~kog projekta za osjetljiva
podru~ja i podru~ja za razvoj i
e) daju smjernice za projektovanje i gra|enje u cilju
zadr`avanja autenti~nosti za{ti}enog podru~ja kojima bi se
zadr`ao historijski urbani pejza` na odr`iv na~in.
(4) Grafi~ki dio regulacionog plana ~ine sve karte stanja i karte
planiranog rje{enja.
(5) Na osnovu regulacionog plana op}insko vije}e donosi Pro-
gram ure|enja gradskog gra|evinskog zemlji{ta.
^lan 24.
(Urbanisti~ki projekat)
(1) Urbanisti~ki projekat donosi se na osnovu regulacionog plana
ili dokumenta vi{eg reda za:
a) podru~ja koja se grade kao cjelina ili su ve} u zna~ajnoj
mjeri izgra|ena;
b) podru~ja gdje se pojavila potreba za formiranjem vi{e
novih parcela;
c) podru~ja gdje se pojavila potreba za izgradnjom grupe
objekata, odnosno arhitektonsko-urbanisti~kog
kompleksa i
d) podru~ja koja imaju poseban kulturno-historijski zna~aj,
prirodni zna~aj i druga podru~ja.
(2) Urbanisti~ki projekat defini{e idejna urbanisti~ka i
arhitektonska rje{enja planiranog objekta, odnosno
arhitektonsko-urbanisti~kog kompleksa sa detaljnim uvjetima
za projektovanje i gra|enje novih objekata, kao i
rekonstrukciju postoje}ih.
(3) Urbanisti~ki projekat sadr`i:
a) obrazlo`enje namjene povr{ina;
b) obrazlo`enje namjene objekata, prostorna organizacija;
c) podatke o saobra}ajnoj, energetskoj, hidrotehni~koj,
telekomunikacionoj i drugoj infrastrukturi, nivelaciona i
regulaciona rje{enja;
d) podatke o objektima pejza`ne arhitekture;
e) podatke o ostalim javnim povr{inama i prostorima;
f) podatke o komunalnoj infrastrukturi sa uvjetima
priklju~enja koji odgovaraju zahtjevima za izdavanje
lokacijske informacije i urbanisti~ke saglasnosti;
g) smjernice za ostvarenje, odnosno realizaciju projekta.
^lan 25.
(Nadle`nosti)
(1) Prostorni plan Kantona donosi Skup{tina Kantona po
prethodno pribavljenom mi{ljenju op}inskih na~elnika,
gradona~elnika i Federalnog ministarstva prostornog
ure|enja na prijedlog Prostornog plana Kantona.
(2) Prostorni plan podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za
Kanton donosi Skup{tina Kantona po prethodno
pribavljenom mi{ljenju op}inskih na~elnika na prijedlog
prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja op}ina ~ije
dijelove podru~ja obuhvata prijedlog tog plana.
(3) Urbanisti~ki plan za urbano podru~je Grada Sarajeva donosi
Gradsko vije}e po prethodno pribavljenom mi{ljenju
Ministarstva prostornog ure|enja, gra|enja i za{tite okoli{a
Kantona Sarajevo (daljem tekstu: Ministarstvo) i na~elnika
op}ina u sastavu Grada Sarajeva.
(4) Urbanisti~ke planove za urbana podru~ja vangradskih op}ina
donosi op}insko vije}e po prethodno pribavljenom mi{ljenju
Ministarstva.
(5) Zoning planove za podru~je op}ina u sastavu Grada Sarajeva
donosi op}insko vije}e po pribavljanju mi{ljenja
Gradono~elnika Grada Sarajeva u svim fazama pripreme i
dono{enja plana.
(6) Zoning planove za podru~je op}ine izvan teritorije Grada
Sarajeva donosi op}insko vije}e.
(7) Regulacione planove za podru~je op}ina u sastavu Grada
Sarajeva donosi op}insko vije}e uz uklju~enje Grada
Sarajeva u izradu plana kao subjekta planiranja u svim
fazama pripreme i dono{enja plana.
(8) Regulacione planove za podru~je op}ine izvan teritorije
Grada Sarajeva donosi op}insko vije}e.
(9) Regulacione planove koji u svom podru~ju planiranja
obuhvataju prostore dvije op}ine, donose zajedni~ki u
istovjetnom tekstu op}inska vije}a op}ina ~iju teritoriju
obuhvataju regulacioni planovi, uz uklju~enje Grada

Broj 24 – Strana 8 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

Sarajeva u izradu plana kao subjekta planiranja u svim
fazama pripreme i dono{enja plana ukoliko su jedna ili obje
op}ine u sastavu Grada Sarajeva.
(10) Urbanisti~ke projekte donosi op}insko vije}e.
(11) Za podru~ja za koja Skup{tina Kantona utvrdi da su od
zna~aja za Kanton Sarajevo za izgradnju javne infrastrukture,
po prethodno pribavljenom mi{ljenju op}inskih organa, a za
izgradnju javnih objekata uz prethodno pribavljenu
saglasnost op}inskih organa, detaljne planske dokumente
donosi Skup{tina Kantona na prijedlog Vlade Kantona
Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).
^lan 26.
(Plan parcelacije)
(1) Plan parcelacije kao poseban dokument donosi se za podru~ja
na kojima je utvr|en re`im gra|enja shodno ~lanu 7. stav (1),
ta~. b), c) i d) ovog zakona, a donosi ga op}insko vije}e.
(2) Plan parcelacije je i sastavni dio detaljnog planskog
dokumenta ~iji je nosilac izrade definiran ~lanom 35. ovog
zakona.
(3) U slu~aju hitnosti rje{avanja, plan parcelacije se donosi kao
pomo}ni plan namijenjen za definisanje pojedina~nih
gra|evinskih parcela, u skladu sa prostornim ili urbanisti~kim
planom i isti se smatra obaveznim sastavnim dijelom detaljnog
planskog dokumenta za odnosno podru~je.
(4) Plan parcelacije izra|uje se na a`uriranim
geodetsko-katastarskim planovima u analognom i digitalnom
obliku ovjerenim od nadle`ne op}inske slu`be.
(5) Planom parcelacije utvr|uje se: veli~ina, oblik i polo`aj
parcele, pristup parcelama, regulacione i gra|evinske linije i
povr{ine za javne namjene.
(6) Plan parcelacije mora sadr`avati: situacioni plan sa
regulacionim i gra|evinskim linijama, granicama parcela
(starih i novih), podatke o vlasnicima, odnosno korisnicima
gra|evinskog zemlji{ta sa oznakama katastarskih parcela i
obra~unom povr{ina.
(7) U slu~aju iz stava (1) ovog ~lana veli~ine i polo`aj parcela
defini{u se na osnovu odredaba urbanisti~kog ili prostornog
plana. Svaka parcela mora imati izlaz na put i rije{ene
priklju~ke na komunalnu i drugu infrastrukturu.
(8) Plan parcelacije se, po pravilu, donosi za prostornu cjelinu na
kojoj se vr{i gra|enje. Ako plan parcelacije ne pokriva jednu
prostornu cjelinu u potpunosti, parcelacija se mora izvr{iti tako
da se na preostalom dijelu omogu}i obrazovanje drugih
gra|evinskih parcela.
(9) Sredstva za pripremu, izradu i pra}enje provo|enja plana
parcelacije obezbje|uju se iz bud`eta op}ine.
^lan 27.
(Objavljivanje planske dokumentacije)
(1) Odluka o usvajanju planskog dokumenta, odluka o provo|enju
i tekstualni dio planskog dokumenta objavljuju se u
"Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", a elektronska
verzija se postavlja na web stranici Kantona, Grada ili op}ine u
cilju informisanja zainteresovanih subjekata i javnosti.
(2) Usvojeni planski dokument je javni dokument, ima karakter
normativnog akta i stavlja se na stalni javni uvid i ~uva kod
Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, odnosno u
skladu sa nadle`nostima za dono{enje kod Ministarstva
prostornog ure|enja, gra|enja i za{tite okoli{a Kantona
Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) i nadle`nih gradskih i
op}inskih slu`bi.
^lan 28.
(Usagla{avanje planskih dokumenata)
(1) Planski dokument ni`eg reda usagla{ava se sa planskim
dokumentom vi{eg reda, a u slu~aju njihove neusagla{enosti
primjenjuje se planski dokument vi{eg reda.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, planski dokument ni`eg reda
primjenjuje se ukoliko se njime ne mijenja osnovna koncepcija
planskog ure|enja prostora utvr|ena planskim dokumentom
vi{eg reda, uz prethodno pribavljeno mi{ljenje Zavoda za
planiranje razvoja Kantona Sarajevo, do dono{enja
usagla{enog plana, a najdu`e tri godine od dono{enja ovog
zakona.
(3) Usagla{avanje planskih dokumenata osigurava se u postupku
izrade dokumenata.
^lan 29.
(Izvje{taj o stanju u prostoru)
(1) Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Zavod za
informatiku i statistiku Kantona Sarajevo vode dokumentaciju
potrebnu za pra}enje stanja u prostoru, izradu i pra}enje
provo|enja planskih dokumenata.
(2) Izvje{taj o stanju u prostoru na podru~ju Kantona i op}ina
izra|uje Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, svake
dvije godine od dono{enja Prostornog plana Kantona.
(3) Izvje{taj o stanju u prostoru sadr`i analizu provo|enja planskih
dokumenata i drugih dokumenata, ocjenu provedenih mjera i
njihove u~inkovitosti na planskom kori{tenju prostora, na
za{titi vrijednosti prostora i okoli{a, te druge elemente od
zna~aja za plansko ure|enje prostora Kantona i op}ina.
^lan 30.
(Program mjera i aktivnosti za unapre|enje stanja u prostoru)
(1) Skup{tina Kantona, na osnovu Izvje{taja o stanju u prostoru
donosi ~etverogodi{nji Program mjera i aktivnosti za
unapre|enje stanja u prostoru Kantona uz predhodno
pribavljeno mi{ljenje gradona~elnika i op}inskih na~elnika.
(2) Program mjera sadr`i procjenu potrebe izrade novih, odnosno
izmjene i dopune postoje}ih planskih dokumenata, potrebu
pribavljanja podataka i stru~nih podloga za njihovu izradu, te
druge mjere i aktivnosti od zna~aja za izradu i dono{enje tih
dokumenata.
(3) Programom mjera mo`e se utvrditi potreba ure|enja, izvori
finansiranja ure|enja, te rokovi ure|enja za planiranu
namjenu.
(4) Programom mjera u dijelu koji se odnosi na podru~ja posebnih
obilje`ja, utvr|uju se i druge mjere za provo|enje politike
planskog ure|enja prostora i izrade planskih dokumenata.
(5) Na inicijativu op}inskih na~elnika, Program mjera i aktivnosti
za unapre|enje stanja u prostoru Kantona se mo`e revidirati na
godi{njem nivou shodno iskazanim potrebama lokalnih
zajednica.
^lan 31.
(Finansijska sredstva za pripremu, izradu i pra}enje provo|enja
planskih dokumenata)
(1) Sredstva za pripremu, izradu i pra}enje provo|enja prostornog
plana, urbanisti~kog plana i detaljnih planskih dokumenata na
podru~ju op}ine, obezbje|uju se iz bud`eta Kantona, Grada i
op}ina, zavisno od nadle`nosti. Ukoliko se radi zajedni~ki
planski dokument za podru~je dvije ili vi{e op}ina, sredstva se
obezbje|uju iz bud`eta tih op}ina.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, investitor koji ima poseban
interes za izradu detaljnog planskog dokumenta za odre|eno
podru~je, mo`e svojim sredstvima finansirati izradu detaljnog
planskog dokumenta, bez prava nametanja zahtjeva i rje{enja
koja nisu u skladu sa urbanisti~kim, odnosno prostornim
planom. Iznos finansijskog ulaganja uzima se u obzir kod
utvr|ivanja naknade za ure|enje zemlji{ta.
(3) Sredstva potrebna za pripremu, izradu i pra}enje provo|enja
planskih dokumenata mogu se obezbijediti i iz drugih izvora.
POGLAVLJE IV - PRIPREMA, IZRADA I USVAJANJE
PLANSKIH DOKUMENATA
^lan 32.
(Nosilac pripreme planskog dokumenta)
(1) Nosilac pripreme planskih dokumenata koje usvaja Skup{tina
Kantona je Vlada Kantona.
(2) Za planske dokumente koje usvaja Gradsko vije}e Grada
Sarajeva, nosilac pripreme je gradona~elnik.

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 9

(3) Za planske dokumente koje usvaja op}insko vije}e, nosilac
pripreme je op}inski na~elnik.
(4) Ako su za dono{enje planskih dokumenata nadle`ne dvije ili
vi{e op}ina koje nisu u sastavu Grada Sarajeva, nosilac
pripreme utvr|uje se sporazumno.
(5) Izradu planskih dokumenata pokre}e nosilac pripreme
planskih dokumenata.
(6) Nosilac pripreme plana vi{eg reda iz stava (1) ovog ~lana
posebnom odlukom mo`e formirati Savjet plana radi stru~nog
pra}enja izrade planskog dokumenta, stru~ne rasprave o svim
fazama izrade, utvr|ivanja osnovne koncepcije prostornog
razvoja, te usagla{avanja stavova i interesa.
(7) Savjet plana sa~injavaju istaknuti stru~njaci iz oblasti
prostornog planiranja: urbanizma, arhitekture, gra|evinarstva,
saobra}aja, energetike, okoli{a, ekonomije i drugih oblasti.
^lan 33.
(Obaveze nosioca pripreme i nosioca izrade)
(1) Nosilac pripreme du`an je odmah po dono{enju odluke o
pristupanju izradi planskog dokumenta, a najkasnije u roku od
30 dana dostaviti nosiocu izrade svu raspolo`ivu
dokumentaciju, neophodnu za izradu plana, a naro~ito:
a) plan vi{eg reda;
b) va`e}e detaljne planske dokumente, uklju~uju}i njihove
izmjene i dopune;
c) Kantonalne i op}inske planove za{tite okoli{a;
d) planove razvoja i za{tite voda, privrede, poljoprivrede, i
dr.;
e) podatke o geolo{koj podlozi, energetskim, mineralnim i
drugim resursima;
f) katastarske i geodetske podloge i dr.
(2) Ukoliko je nosilac izrade planskog dokumenta Zavod za
planiranje razvoja Kantona Sarajevo, nije potrebno dostavljati
dokumentaciju iz stava (1) ta~. a) i b) ovog ~lana.
(3) Nakon dono{enja odluke o pristupanju izradi ili izmjeni
planskih dokumenata, nosilac pripreme, du`an je javno
objaviti poziv zainteresovanim stranama, koje su vlasnici
nekretnina u obuhvatu planskog dokumenta da dostave svoje
prijedloge i sugestije za odre|ena planska rje{enja na zemlji{tu.
(4) Zainteresovane strane iz stava (3) ovog ~lana du`ne su da u
roku od 30 dana, po isteku javnog poziva, dostave tra`ene
podatke i dokumentaciju, te svoje prijedloge i sugestije za
odre|ena planska rje{enja na cijelom podru~ju obuhva}enom
planom, a koja se ti~u njihove imovine.
(5) Zavisno od postoje}eg stanja i planirane namjene prostora i
objekata u obuhvatu dokumenta prostornog ure|enja, nosilac
izrade du`an je pribaviti mi{ljenja organa, organizacija ili
drugog pravnog ili fizi~kog lica u ~ijem djelokurugu su:
a) snabdijevanje vodom i odvo|enje otpadnih voda;
b) snabdijevanje elektri~nom energijom;
c) snabdijevanje toplotnom, rashladnom energijom i
prirodnim gasom;
d) telekomunikacioni i po{tanski saobra}aj;
e) upravljanje javnim putevima u naselju i izvan naselja;
f) za{tita kulturno-historijskog naslije|a;
g) za{tita prirodnih vrijednosti;
h) protupo`arna za{tita;
i) upravljanje komunalnim otpadom;
j) za{tita okoli{a;
k) upravljanje poljoprivrednim zemlji{tem;
l) seizmolo{ka djelatnost.
(6) Organ, organizacija ili drugo pravno ili fizi~ko lice iz stava (5)
ovog ~lana dostavlja svoje mi{ljenje u roku od 30 dana od dana
prijema zahtjeva.
(7) Nosilac pripreme plana du`an je odmah proslijediti dobivena
mi{ljenja, prijedloge i sugestije iz stava (4) ovog ~lana nosiocu
izrade planskog dokumenta.
^lan 34.
(Odluka o pristupanju izradi ili izmjeni planskih dokumenata)
(1) Prije pristupanja izradi ili izmjeni planskih dokumenata
Skup{tina Kantona, Gradsko ili op}insko vije}e, zavisno od
nadle`nosti za dono{enje, donosi Odluku o pristupanju izradi
ili izmjeni planskih dokumenata.
(2) Odluka iz stava (1) ovog ~lana sadr`i:
a) vrstu planskog dokumenta ~ijoj se izradi ili izmjeni
pristupa;
b) granice podru~ja za koji se dokument izra|uje ili mijenja;
c) vrstu planskog dokumenta vi{eg reda na osnovu kojeg se
pristupa izradi planskog dokumenta;
d) vremenski period za koji se planski dokument donosi;
e) smjernice za izradu ili izmjenu planskog dokumenta;
f) optimalni rok izrade;
g) sadr`aj planskog dokumenta;
h) odredbe o u~e{}u javnosti - javnoj raspravi i javnom uvidu;
i) na~in osiguranja sredstava za izradu ili izmjenu planskog
dokumenta;
j) nosioca pripreme za izradu ili izmjenu planskog
dokumenta;
k) nosioca izrade ili izmjene planskog dokumenta;
l) subjekte planiranja;
m) druge elemente u ovisnosti od specifi~nosti podru~ja za
koje se planski dokument izra|uje.
(3) Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana Kantona
obavezno sadr`i i Strate{ku procjenu uticaja na okoli{, dok se
za ostale planske dokumente ova obaveza utvr|uje po
prethodno pribavljenom mi{ljenju Ministarstva u skladu s
posebnim propisima.
(4) Odlukom o pristupanju izradi planskog dokumenta, mo`e se
utvrditi re`im zabrane gra|enja na prostoru ili dijelu prostora
za koji se izra|uje, do dono{enja istog, a najdu`e u trajanju od
jedne godine.
(5) Odluka o pristupanju izradi ili izmjeni planskog dokumenta
objavljuje se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
^lan 35.
(Nosilac izrade planskog dokumenta)
(1) Nosilac izrade planskih dokumenata je Zavod za planiranje
razvoja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: nosilac izrade).
(2) Nosilac izrade mo`e fazu izrade planskog dokumenta ili
njegovog dijela povjeriti pravnom licu registrovanom za tu
vrstu djelatnosti, uz saglasnost nosioca pripreme.
(3) Pravno lice iz stava (2) ovog ~lana du`no je obezbijediti za
pojedine faze planskog dokumenta stru~no lice odgovaraju}e
struke koje ima formalne i stru~ne reference.
(4) Nosilac izrade du`an je pravnom licu iz stava (2) ovog ~lana
staviti na raspolaganje dokumentaciju neophodnu za izradu
planskog dokumenta, a naro~ito analiti~ko-dokumentacionu
osnovu planskog dokumenta.
(5) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, nosilac pripreme
mo`e izradu urbanisti~kog projekta povjeriti pravnom licu
registrovanom za djelatnost izrade planskih dokumenata (u
daljem tekstu: nosilac izrade urbanisti~kog projekta), putem
javnog konkursa u skladu sa propisima iz oblasti javnih
nabavki.
(6) U slu~ajevima iz stava (5) ovog ~lana nosilac pripreme nakon
usvajanja, dostavlja ovjeren urbanisti~ki projekat, u
analognom i digitalnom obliku, Zavodu za planiranje razvoja
Kantona Sarajevo.
(7) Nosilac izrade je du`an da svaku fazu izrade planskog
dokumenta, uradi u skladu sa ovim zakonom, propisima
donesenim na osnovu ovog zakona i odlukom o pristupanju
izradi planskog dokumenta, kao i svim dokumentima
dostavljenim od strane nosioca pripreme.

Broj 24 – Strana 10 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

^lan 36.
(Prednacrt i nacrt planskog dokumenta)
(1) Nosilac izrade obavezan je nosiocu pripreme predati prednacrt
planskog dokumenta sa svim dijelovima koje odgovaraju}i
dokumenti treba da sadr`e.
(2) Prednacrt planskog dokumenta se dostavlja Savjetu plana radi
davanja stru~nog mi{ljenja koje prethodi utvr|ivanju nacrta
planskog dokumenta.
(3) Na prednacrt plana nosilac pripreme plana i ~lanovi Savjeta
daju eventualne primjedbe, prijedloge i sugestije na predlo`eni
dokument, zauzima se stav i formuliraju zaklju~ci sa
preporukama koji se dostavljaju nosiocu izrade.
(4) Nosilac izrade razmatra primjedbe, mi{ljenja i sugestije na
prednacrt, prihva}ena rje{enja ugra|uje u nacrt planskog
dokumenta i dostavlja ga nosiocu pripreme, uz odgovaraju}e
obrazlo`enje.
(5) Nacrt planskog dokumenta sadr`i grafi~ki i tekstualni dio, a za
potrebe rasprave na javnim skupovima i sjednicama Skup{tine
Kantona, odnosno Gradskog i op}inskog vije}a, posebno se
izra|uje skra}eni nacrt sa najva`nijim grafi~kim i tekstualnim
prilozima, a koji su dovoljno detaljni i informativni.
^lan 37.
(Javni uvid i javna rasprava)
(1) Nosilac izrade je du`an predstaviti nacrt planskog
dokumenta nosiocu pripreme i Savjetu plana (ako je
formiran) i nakon diskusije o njemu, nacrt se prihvata
zaklju~kom nosioca pripreme i proslje|uje Skup{tini
Kantona, odnosno Gradskom ili op}inskom vije}u, u
zavisnosti od nivoa nadle`nosti za dono{enje odre|enog
dokumenta, na razmatranje i utvr|ivanje. U suprotnom, nacrt
se vra}a nosiocu izrade sa primjedbama, sugestijama i rokom
za doradu, nakon ~ega se ponavlja prethodna procedura.
(2) Skup{tina Kantona, odnosno Gradsko ili op}insko vije}e
razmatra i utvr|uje nacrt planskog dokumenta i stavlja ga na
javni uvid i javnu raspravu pod uvjetima i u trajanju
utvr|enom u Odluci o pristupanju izradi planskog
dokumenta.
(3) Organizacija javnog uvida i rasprava, te prate}a tehni~ka
pitanja su obaveza i odgovornost nosioca pripreme.
(4) O mjestu, vremenu i na~inu izlaganja nacrta planskog
dokumenta na javni uvid, javnost se obavje{tava oglasom
koji se objavljuje u sredstvima javnog informisanja najmanje
tri puta, s tim da se prva obavijest objavljuje osam dana prije
po~etka javnog uvida, a druge dvije dva dana uzastopno,
neposredno pred po~etak javnog uvida.
(5) Obavijest iz stava (4) ovog ~lana sadr`i mjesto, datum,
po~etak i trajanje javnog uvida u planski dokument, mjesto i
datum najmanje dvije prezentacije i rasprave na javnim
skupovima te na sjednicama Skup{tine Kantona, odnosno
Gradskog i op}inskog vije}a, te rok do kojeg se mogu poslati
pisana mi{ljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt dokumenta.
(6) Javni uvid za planske dokumente iz nadle`nosti Kantona ne
mo`e trajati kra}e od 60 niti du`e od 90 dana. Javni uvid za
planske dokumente iz nadle`nosti Grada i op}ina mo`e trajati
za detaljne planske dokumente do 30 dana.
(7) Nacrt planskog dokumenta izla`e se na javni uvid u
integralnoj formi na prikladan na~in u odgovaraju}im
prostorijama u mjesnim zajednicama uz prisustvo stru~nih
lica koja mogu dati odre|ena obavje{tenja, a prvenstveno je
namijenjen vlasnicima zemlji{ta i zakonitim korisnicima
prostora u podru~ju obuhva}enom planom, dok se skra}eni
nacrt slu`beno dostavlja ostalim zainteresovanim stranama,
kao sudionicima planiranja.
(8) Nacrt planskog dokumenta u elektronskoj formi postavlja se i
na web stranici nosioca pripreme.
(9) Javne rasprave za nacrte planskih dokumenata iz nadle`nosti
Kantona organizuju se u skladu sa stavom (2) ovog ~lana.
(10) Nacrt detaljnog planskog dokumenta se izla`e na fizi~ki
pristupa~an, tehni~ki i informativno adekvatan na~in, uz
prisustvo stru~nog lica:
a) u prostorijama op}ine, odnosno nosioca pripreme
planskog dokumenta;
b) u prostorijama u kojima se odr`avaju sjednice
Skup{tine Kantona, odnosno Gradskog ili op}inskog
vije}a;
c) u prostorijama odgovaraju}ih mjesnih zajednica na
koje se plan odnosi.
Obavezno se organizuju javni skupovi sa raspravom o
nacrtu detaljnog plana u svakoj mjesnoj zajednici (ili
dijelu mjesne zajednice) obuhva}enoj planom.
(11) Nosilac pripreme detaljnog planskog dokumenta du`an je
blagovremeno, obavijestiti javnim oglasom vlasnike
nekretnina i druge zakonite korisnike prostora na podru~ju za
koje se donosi detaljni plan i pozvati ih da izvr{e uvid u nacrt
detaljnog plana, te da se uklju~e u javnu raspravu
u~estvovanjem na javnim skupovima ili dostavljanjem
pisanih primjedbi, sugestija i prijedloga nosiocu pripreme.
(12) Nosilac pripreme plana obavezan je da na svakom mjestu na
kojem je izlo`en nacrt plana, obavijesti javnost da se
detaljnije informacije, obja{njenja i pomo} u formulisanju
primjedbi mogu dobiti kod nosioca pripreme i nosioca izrade
ili kod de`urnog stru~nog lica na mjestu izlaganja.
(13) Primjedbe, prijedlozi i mi{ljenja o nacrtu plana upisuju se u
svesku sa numeriranim stranama, koja se nalazi u prostoriji u
kojoj se nacrt izla`e ili se dostavljaju po{tom u pisanom
obliku nosiocu pripreme. Nosilac pripreme je du`an da otvori
mogu}nost dostavljanja primjedbi na nacrt putem
elektronske po{te.
^lan 38.
(Prijedlog planskog dokumenta)
(1) Prijedlog planskog dokumenta utvr|uje se na osnovu nacrta
nakon provedenih faza javnog uvida i rasprave i na osnovu
stava nosioca pripreme o primjedbama, sugestijama i
mi{ljenjima na taj nacrt.
(2) Po odr`anom javnom uvidu i javnoj raspravi iz ~lana 37. ovog
zakona, nosilac izrade ugra|uje prihva}ene izmjene u
tekstualnom i grafi~kom dijelu prijedloga planskog
dokumenta, te ga uz odgovaraju}e obrazlo`enje neprihva}enih
izmjena dostavlja nosiocu pripreme.
(3) Nosilac pripreme utvr|uje prijedlog planskog dokumenta i
kompletan materijal dostavlja Skup{tini Kantona, odnosno
Gradskom ili op}inskom vije}u.
(4) Prijedlog planskog dokumenta razmatra i usvaja Skup{tina
Kantona, odnosno Gradsko ili op}insko vije}e.
^lan 39.
(Izmjena i dopuna planskih dokumenata)
(1) Izmjene i dopune planskog dokumenta vr{e se po postupku i na
na~in predvi|en za izradu i dono{enje tog planskog
dokumenta.
(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, izmjena i dopuna
detaljnog planskog dokumenta mo`e se vr{iti po skra}enom
postupku, ako se tom izmjenom i dopunom bitno ne mijenja
osnovna koncepcija tog planskog dokumenta, a donosi se
najkasnije u roku od 90 dana.
(3) Nosilac pripreme planskog dokumenta, u smislu stava (2) ovog
~lana, po osnovu odluke o pristupanju, podnosi Skup{tini
Kantona, odnosno Gradskom ili op}inskom vije}u, prijedlog
izmjene i dopune planskog dokumenta koji ~ini tekstualno
obrazlo`enje sa grafi~kim prikazom na odgovaraju}em broju
tematskih karata iz planskog dokumenta za koji se predla`e
izmjena i dopuna.
^lan 40.
(Inicijativa za izradu, izmjenu ili dopunu planskih dokumenata)
(1) Inicijativu za izradu, izmjenu ili dopunu planskog dokumenta
mo`e pokrenuti:

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 11

a) Skup{tina Kantona ili Gradsko, odnosno op}insko vije}e;
b) Vlada Kantona ili gradona~elnik, odnosno op}inski
na~elnik;
c) organi uprave i slu`be za upravu jedinica lokalne
samouprave;
d) upravne organizacije, javna preduze}a i javne ustanove;
e) privredne i strukovne komore;
f) savjeti mjesnih zajednica;
g) vlasnici zemlji{ta i gra|evina na njemu;
h) potencijalni investitori u razvojne projekte;
i) nevladine organizacije i udru`enja gra|ana.
(2) Inicijativa za izmjenu ili dopunu planskog dokumenta mora
biti stru~no i detaljno obrazlo`ena u skladu s Programom mjera
i aktivnosti za unapre|ivanje stanja u prostoru.
(3) Subjekti iz stava (1) ovog ~lana ne mogu koristiti svoju
nepa`nju ili nesudjelovanje u fazi pripreme i dono{enja tog
dokumenta kao razlog za pokretanje inicijative.
(4) Inicijativa se upu}uje Ministarstvu, odnosno nadle`noj
gradskoj ili op}inskoj slu`bi koji dalje postupaju po propisanoj
proceduri.

POGLAVLJE V - URE\ENJE GRA\EVINSKOG ZEMLJI[TA

^lan 41.
(Utvr|ivanje gra|evinskog zemlji{ta)
(1) Gradsko gra|evinsko zemlji{te utvr|uje se odlukom
op}inskog vije}a kao:
a) zemlji{te koje je prete`no izgra|eno i kao takvo ~ini
prostorno funkcionalnu cjelinu u gradu i naselju gradskog
karaktera;
b) zemlji{te obuhva}eno granicama urbanisti~kog plana
grada, odnosno naselja gradskog karaktera, koje je
predvi|eno za pro{irenje grada, odnosno naselja gradskog
karaktera;
c) zemlji{te na drugim podru~jima predvi|enim za stambenu
izgradnju, kao {to su: prigradska ili druga ve}a naselja,
rekreaciono turisti~ki centri, podru~ja namjenjena za
izgradnju ku}a za odmor i drugi objekti sli~ne namjene;
(2) Kao gradsko gra|evinsko zemlji{te mo`e se utvrditi samo
zemlji{te za koje je donesen prostorni ili urbanisti~ki plan.
(3) Odluka iz stava (1) ovog ~lana sadr`i detaljan opis granice
zemlji{ta, podatke o parcelama i vlasnicima iz javnih
evidencija o nekretninama (katastar nekretnina, zemlji{ne
knjige).
^lan 42.
(Ure|enje gra|evinskog zemlji{ta)
(1) Ure|enje gra|evinskog zemlji{ta vr{i se u skladu sa
programom ure|enja gra|evinskog zemlji{ta, a obuhvata
pripremanje i opremanje gra|evinskog zemlji{ta u urbanim
podru~jima (u daljem tekstu: ure|enje gra|evinskog
zemlji{ta), odnosno izgradnju saobra}ajne i komunalne
infrastrukture koja je potrebna za izgradnju i kori{tenje
gra|evina i zahvata u prostoru koji su planirani planskim
dokumentima.
(2) Program ure|enja gra|evinskog zemlji{ta za planski
dokument donosi op}insko vije}e na prijedlog na~elnika,
priprema ga i provodi nadle`na op}inska slu`ba.
(3) Izgradnja gra|evina vr{i se na ure|enom gra|evinskom
zemlji{tu.
(4) Izuzetno od stava (3) ovog ~lana, izgradnja gra|evina mo`e se
vr{iti i na neure|enom gra|evinskom zemlji{tu, pod uvjetom
da se njegovo ure|enje izvr{i u toku gra|enja gra|evine, a
najkasnije do tehni~kog prijema zavr{ene gra|evine.
(5) Ure|enje gra|evinskog zemlji{ta je obaveza op}ine. Na nivou
op}ine vr{i se prikupljanje sredstava, finansiranje i
koordinacija aktivnosti planiranja, programiranja,
projektovanja gra|evinsko-tehni~kih sistema i izvo|enje
ure|enja gra|evinskog zemlji{ta. Neke od navedenih faza
aktivnosti, op}ina mo`e povjeriti javnim komunalnim
preduze}ima koje je osnovala za te poslove ili ustupiti drugim
institucijama u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti javnih
nabavki.
(6) Izuzetno od stava (5) ovog ~lana, u slu~aju da gra|evinsko
zemlji{te nije ure|eno u momentu podno{enja zahtjeva za
odobrenje za gra|enje, investitor gra|evine ili drugog zahvata
u prostoru na toj lokaciji mo`e ulo`iti svoja sredstva u
izgradnju komunalne infrastrukture prema usvojenom
planskom dokumentu i projektima, a to ulaganje se uzima u
obzir prilikom utvr|ivanja visine naknade za ure|enje
gra|evinskog zemlji{ta.
(7) U slu~aju iz stava (6) ovog ~lana investitor, odnosno nadle`ne
op}inske slu`be ugovorom defini{u obim radova, potrebna
finansijska sredstva, te obaveze i me|usobne odnose izme|u
investitora, nadle`nog organa i javnog preduze}a nadle`nog za
odre|enu infrastrukturu.
(8) Za pripremanje i opremanje gra|evinskog zemlji{ta po potrebi
se donosi odobrenje za planirane zahvate u prostoru.
^lan 43.
(Pripremanje gra|evinskog zemlji{ta)
Pripremanje gra|evinskog zemlji{ta za gradnju obuhvata:
a) rje{avanje imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima
nekretnina;
b) dono{enje planskog dokumenta koji je osnov za
odobravanje gra|enja na odre|enom prostoru;
c) izvo|enje istra`nih radova za izradu elaborata o
in`injersko-geolo{kim i geomehani~kim osobinama
terena za potrebe izrade detaljnih planskih dokumenata,
kao i drugih zahvata u prostoru;
d) parcelaciju zemlji{ta;
e) uklanjanje postoje}ih gra|evina, premje{tanje nadzemnih
i podzemnih instalacija u skladu sa planskim
dokumentom;
f) sanaciju zemlji{ta (osiguranje klizi{ta, drena`e, regulacija
vodotoka, ravnanje zemlji{ta i sl.);
g) izradu dokumentacije i obavljanje radova na za{titi
kulturno-historijskog naslije|a i prirodnih vrijednosti koje
bi mogle biti ugro`ene radovima na pripremanju zemlji{ta;
h) i sve druge radnje u skladu sa planskim dokumentom.
^lan 44.
(Opremanje i ure|enje gra|evinskog zemlji{ta)
(1) Opremanje gra|evinskog zemlji{ta obuhvata:
a) gra|enje saobra}ajnica uklju~uju}i kolovoze, plo~nike i
pje{a~ke prijelaze, trgove i javna parkirali{ta, gara`e i dr.;
b) izgradnju pristupa gra|evinama javnog karaktera kojim se
obezbje|uje nesmetano kretanje osoba sa umanjenim
tjelesnim mogu}nostima;
c) podizanje objekata javne rasvjete, vertikalne saobra}ajne
signalizacije i semafora;
d) ure|enje javnih zelenih povr{ina, rekreativnih terena,
parkova, igrali{ta, pje{a~kih staza, nasada, travnjaka,
terena za dje~ja igrali{ta, objekata javne higijene;
e) izgradnju ure|aja za odvod povr{inskih i otpadnih voda, te
ure|aja i postrojenja za njihovo pre~i{}avanje;
f) izgradnju gra|evina za potrebe snabdijevanja vodom,
distribuciju elektri~ne, gasne, toplotne i druge energije,
telekomunikacijske objekte i ure|aje;
g) ure|enje infrastrukture za upravljanje otpadom;
h) regulaciju vodotoka i ure|enje obala voda i vodnih
povr{ina.
(2) Minimum ure|enja gra|evinskog zemlji{ta treba da osigura:
a) snabdijevanje pitkom vodom i rje{enje otpadnih voda;
b) kolski prilaz gra|evinskoj parceli i potreban broj parking
mjesta;
c) snabdijevanje elektri~nom energijom.
^lan 45.
(Finansiranje ure|enja gra|evinskog zemlji{ta)
(1) Ure|enje gradskog gra|evinskog zemlji{ta finansira op}ina iz
sredstava ostvarenih od:

Broj 24 – Strana 12 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

a) naknade za tro{kove ure|enja;
b) naknade za pogodnost gra|evinskog zemlji{ta (renta);
c) prodaje gra|evinskog zemlji{ta;
d) drugih izvora u skladu sa posebnim propisima.
(2) Op}inska slu`ba nadle`na za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta i
izvr{enje finansijskog plana, podnosi op}inskom vije}u
izvje{taj o stanju realizacije programa ure|enja gra|evinskog
zemlji{ta i njegovim finansijskim efektima najmanje jednom
godi{nje.
^lan 46.
(Naknada za tro{kove ure|enje gra|evinskog zemlji{ta)
(1) Naknadu za tro{kove ure|enja gra|evinskog zemlji{ta snosi
vlasnik, odnosno investitor, a obra~unava se na osnovu stvarno
ulo`enih sredstava za pripremanje i opremanje gra|evinskog
zemlji{ta u skladu sa odgovaraju}im planskim dokumentom,
programom ure|enja gra|evinskog zemlji{ta i odlukom o
gra|evinskom zemlji{tu op}ine.
(2) Iznos naknade tro{kova ure|enja gra|evinskog zemlji{ta za
svaki pojedina~an slu~aj utvr|uje se posebnim aktom koji
donosi nadle`na op}inska slu`ba prema m2 korisne povr{ine
gra|evine, a na osnovu odluke op}inskog vije}a.
(3) Iznos iz stava (2) ovog ~lana investitor upla}uje nakon {to je
utvr|eno da ispunjava sve druge uvjete za odobrenje za
gra|enje, o ~emu ga slu`beno obavje{tava nadle`ni organ.
(4) Za gra|evine za koje postupak odobravanja gra|enja vr{i
Ministarstvo, naknadu za tro{kove ure|enja gra|evinskog
zemlji{ta u skladu sa va`e}im propisima obra~unava Zavod za
izgradnju Kantona Sarajevo, koji vr{i i nadzor nad izgradnjom
i vodi katastar podzemnih instalacija i ure|aja.
(5) Izuzetno, nadle`na slu`ba i investitor mogu ugovorom
regulisati pla}anje iznosa u ratama u skladu sa odlukom o
gra|evinskom zemlji{tu op}ine.
(6) Ugovor iz stava (5) ovog ~lana smatra se dokazom za
dono{enje odobrenja za gra|enje.

DIO TRE]I - PROVO\ENJE PLANSKIH DOKUMENATA

POGLAVLJE I - PROMJENE U PROSTORU

^lan 47.
(Utvr|ivanje preduvjeta za odobravanje promjena u prostoru)
(1) Sve promjene u prostoru izazvane gra|evinskim radovima i
drugim intervencijama koje podrazumijevaju odre|eno
kori{tenje zemlji{ta moraju biti saglasne op}im na~elima
prostornog ure|enja i odredbama va`e}ih planskih
dokumenata.
(2) U ravnopravnoj su upotrebi, saglasno ovom zakonu, dva
na~ina za odre|ivanje preduvjeta za odobravanje promjena u
prostoru:
a) izrada lokacijske informacije o preduvjetima za
odobravanje promjene u prostoru u skladu sa va`e}im
detaljnim planskim dokumentima i u slu~aju kada se radi o
jednostavnim gra|evinama;
b) izrada urbanisti~ke saglasnosti.
(3) Investitor podnosi zahtjev za definisanje preduvjeta za
odobravanje planirane promjene u prostoru na odre|enoj
lokaciji nadle`nom organu.
(4) Nadle`ni organ je du`an postupiti po zahtjevu najkasnije u
roku od sedam dana od dana podno{enja zahtjeva.
(5) Prije podno{enja zahtjeva, investitor mo`e provjeriti koji su
planski dokumenti usvojeni za predmetnu lokaciju. Nadle`ni
organ je du`an svakom investitoru omogu}iti uvid u va`e}e
planske dokumente, radi prethodnog informisanja o uvjetima
kori{tenja zemlji{ta na predmetnoj lokaciji.
^lan 48.
(Organi nadle`ni za odre|ivanje preduvjeta za odobravanje
planirane promjene u prostoru)
(1) Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije i dono{enje
urbanisti~ke saglasnosti podnosi se op}inskom na~elniku za:
a) izgradnju gra|evina i vr{enje drugih zahvata na podru~ju
op}ine;
b) izgradnju saobra}ajne, komunalne i energetske
infrastrukture na podru~ju op}ine ili za dio infrastrukture
koji se odnosi na podru~je op}ine.
(2) Zahtjev za dono{enje lokacijske informacije i urbanisti~ke
saglasnosti podnosi se gradona~elniku za:
a) izgradnju gra|evina na podru~ju dvije ili vi{e op}ina u
sastavu Grada;
b) izgradnju gra|evina i vr{enje radova od interesa za Grad.
(3) Posebnim propisom gradona~elnika utvr|uju se gra|evine i
radovi od interesa za Grad uz prethodno pribavljeno mi{ljenje
Vlade Kantona.
(4) Zahtjev za izdavanje urbanisti~ke saglasnosti podnosi se
Ministarstvu za:
a) izgradnju gra|evina i infrastrukture od zna~aja za Kanton;
b) izgradnju gra|evina na podru~jima dvije ili vi{e op}ina
koje nisu u sastavu Grada ili na podru~ju op}ine i Grada;
c) izgradnju gra|evina ~ija je korisna povr{ina preko 10.
m^2 ;
d) rekonstrukciju, dogradnju, nadzi|ivanje, sanaciju,
konzervaciju, promjenu namjene za gra|evine za koje je
postupak odobravanja gra|enja provelo Ministarstvo.
(5) Posebnim aktom Skup{tina Kantona, na prijedlog Vlade
Kantona, po predhodno pribavljenom mi{ljenju op}inskih
organa, utvr|uje gra|evine i radove na izgradnji infrastrukture
od zna~aja za Kanton.
(6) Organi iz st. (1), (2) i (4) su nadle`ni organi u smislu ovog
zakona.
^lan 49.
(Mi{ljenje u postupku dono{enja urbanisti~ke saglasnosti)
Op}inski na~elnik du`an je u slu~ajevima kada urbanisti~ku
saglasnost donosi gradona~elnik ili Ministarstvo, dostaviti
mi{ljenje o podnesenom zahtjevu, kao i podatke koji se odnose na
dono{enje urbanisti~ke saglasnosti, a o kojima op}inske slu`be
vode slu`benu evidenciju, naro~ito podatke koji proizilaze iz
primjene odredbi zakona i propisa kojim se ure|uje oblast
gra|evinskog zemlji{ta.
^lan 50.
(Sadr`aj mi{ljenja)
(1) Op}inski na~elnik uz mi{ljenje i podatke iz ~lana 49. ovog
zakona dostavlja gradona~eliku ili Ministarstvu potpisan i
ovjeren:
a) izvod iz plana prostornog ure|enja i
b) lokaciju objekta.
(2) Lokacija objekta iz stava (1) ovog ~lana je sastavni dio
urbanisti~ke saglasnosti koju donosi gradona~elnik ili
Ministarstvo.
POGLAVLJE II - LOKACIJSKA INFORMACIJA
^lan 51.
(Lokacijska informacija)
(1) Lokacijska informacija je stru~ni akt koji izdaje nadle`ni or-
gan, kojim se investitoru u pisanoj formi dostavljaju
urbanisti~ko-tehni~ki uvjeti za projektiranje, kao i drugi
preduvjeti za odobravanje budu}e promjene u prostoru, za
jednostavne gra|evine, koja se izdaje umjesto urbanisti~ke
saglasnosti.
(2) Osnov za izdavanje lokacijske informacije su detaljni planski
dokumenti - regulacioni plan i urbanisti~ki projekat.
(3) Uz zahtjev za lokacijsku informaciju prila`e se:
a) kopija katastarskog plana, sa naznakom korisnika
predmetne i susjednih parcela;
b) idejno rje{enje ili idejni projekat gra|evine sa opisom
namjene i funkcije planirane gra|evine ili zahvata u
prostoru, sa osnovnim tehni~kim pokazateljima;
c) opis predvi|ene tehnologije rada - ako se radi o
proizvodnom objektu;
d) dokaz o izvr{enoj uplati administrativne takse.

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 13

(4) Rok za izdavanje lokacijske informacije je osam dana od dana
uredno podnesenog zahtjeva.
^lan 52.
(Sadr`aj lokacijske informacije)
(1) Lokacijska informacija se sastoji od ovjerenog izvoda iz
odgovaraju}eg detaljnog planskog dokumenta, lokacije
objekta, urbanisti~ko-tehni~kih uvjeta, uvjeta za{tite okoli{a i
podataka o raspolo`ivim infrastrukturnim sistemima.
(2) Lokacijska informacija sadr`i i obavje{tenje o roku njenog
va`enja, te mogu}nosti njene izmjene u slu~aju izmjene
postoje}eg ili izrade novog detaljnog plana, te informaciju o
obavezi pla}anja tro{kova ure|enja gra|evinskog zemlji{ta
utvr|enoj prema posebnom upravnom aktu nadle`ne op}inske
slu`be ili ugovorom, kao i druge obaveze u skladu s odredbama
ovog zakona i ostalim propisima.
(3) Lokacijska informacija se izdaje za cijelu gra|evinsku parcelu
koja je namijenjena za gradnju gra|evine ili drugi zahvat u
prostoru.
^lan 53.
(Va`enje lokacijske informacije)
Lokacijska informacija va`i {est mjeseci od dana izdavanja.

POGLAVLJE III - URBANISTI^KA SAGLASNOST

^lan 54.
(Urbanisti~ka saglasnost)
(1) Urbanisti~ka saglasnost je upravni akt koji donosi nadle`ni or-
gan, a kojim se defini{u preduvjeti za projektovanje i
odboravanje budu}e promjene u prostoru u skladu sa planskim
dokumentima, osim za jednostavne gra|evine iz ~lana 51. stav
(1) ovog zakona.
(2) Urbanisti~ka saglasnost donosi se na osnovu stru~nog
mi{ljenja Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u
slu~aju iz ~lana 7. stav (1) ta~ka b) ovog zakona, te kada ne
postoji detaljni planski dokument ili je u izradi.
(3) U slu~aju kada je izrada urbanisti~kog projekta povjerena
pravnom licu u skladu sa ~lanom 35. stav (5) ovog zakona,
urbanisti~ka saglasnost se ne mo`e donijeti na osnovu stru~nog
mi{ljenja.
(4) Urbanisti~ko-tehni~ke i druge uvjete koji nisu utvr|eni
planskim dokumentima ili odlukom o njihovom provo|enju, a
propisani su zakonom ili propisom donesenim na osnovu
zakona, utvr|uje nadle`ni organ.
(5) Rok za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti je 15 dana od dana
uredno podnesenog zahtjeva, sa kompletnom potrebnom
dokumentacijom.
^lan 55.
(Stru~no mi{ljenje)
(1) Ako planski dokument propisan kao osnova za dono{enje
urbanisti~ke saglasnosti nije donesen, urbanisti~ka saglasnost
se donosi na osnovu pozitivnog stru~nog mi{ljenja nosioca
izrade plana.
(2) Uz zahtjev za stru~no mi{ljenje dostavlja se slijede}a
dokumentacija:
a) kopija katastarskog plana;
b) idejno rje{enje ili idejni projekat.
(3) Nosilac izrade plana provjerava da li je zahtjev usagla{en sa
planom prostornog ure|enja {ireg podru~ja, uvjetima za
planiranje na predmetnom podru~ju, zakonima i propisima
donesenim na osnovu tih zakona, a koji neposredno ili
posredno ure|uju odnose u prostoru.
(4) Pozitivno stru~no mi{ljenje nosioca izrade plana sadr`i
urbanisti~ko-tehni~ke uvjete za izgradnju i lokacionu
dokumentaciju, a za ve}e gra|evine uvjete za izradu
provedbenog plana.
^lan 56.
(Prilozi uz zahtjev za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti)
Investitor uz zahtjev za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti
prila`e:
a) izvod iz zemlji{ne knjige;
b) kopija katastarskog plana;
c) idejno rje{enje ili idejni projekat gra|evine;
d) opis predvi|ene tehnologije rada, ako se radi o
proizvodnom objektu ili specifi~nom zahvatu u prostoru;
e) dokaz o izvr{enoj uplati administrativne takse;
f) dokaz o postojanju pravnog interesa za izdavanje
urbanisti~ke saglasnosti (izvod iz zemlji{ne knjige sa
upisanim pravom vlasni{tva, sudska odluka ili rje{enje
nadle`nog organa na osnovu kojeg je investitor stekao ili
}e ste}i pravo vlasni{tva ili gra|enja, predugovor, ugovor
ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je
investitor stekao ili }e ste}i pravo vlasni{tva ili pravo
gra|enja, pisana i ovjerena saglasnost za planiranu
izgradnju vlasnika ili suvlasnika nekretnine i sl.);
g) druge podatke ili dokumente koji su skladu sa va`e}im
propisima neophodni za pripremu i izradu urbanisti~ke
saglasnosti;
^lan 57.
(Posebni uvjeti za{tite okoli{a)
U slu~aju kada namjena gra|evine ili drugi zahvat u prostoru
mo`e imati zna~ajan uticaj na okoli{ i kada se nalazi na spisku
objekata za koju je potrebno pribaviti okolinsku dozvolu i vodni
akt od nadle`nog Ministarstva na osnovu odgovaraju}eg propisa,
pri definisanju preduvjeta za odobravanje promjene u prostoru
zainteresovano lice se obavje{tava da je du`no pribaviti
okolinsku dozvolu od nadle`nog Ministarstva i prilo`iti je uz
zahtjev za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti.
^lan 58.
(Stranke u postupku)
(1) Stranka u postupku je podnosilac zahtjeva: investitor ili vlasnik
nekretnine za koju se donosi urbanisti~ka saglasnost.
(2) Zainteresovane strane u postupku su: nosilac drugih stvarnih
prava na toj nekretnini, vlasnik i nosilac drugih stvarnih prava
na nekretnini koja neposredno grani~i sa nekretninom za koju
se donosi urbanisti~ka saglasnost.
(3) Prije dono{enja urbanisti~ke saglasnosti, nadle`ni organ du`an
je omogu}iti zainteresovanim stranama uvid u idejno rje{enje.
(4) Nadle`ni organ pisanim pozivom poziva zainteresovane strane
da u roku od osam dana, od dana dostavljanja poziva, izvr{e
uvid u idejno rje{enje.
(5) Ako zainteresovana strana u postupku ne pristupi uvidu u
idejno rje{enje u roku iz stava (4) ovog ~lana, smatra se da joj je
pru`ena mogu}nost uvida u idejno rje{enje.
(6) Zainteresovana strana u postupku mo`e svoje pravo uvida u
idejno rje{enje ostvariti na uvi|aju na licu mjesta prilikom
izlaska slu`benog lica nadle`nog organa za dono{enje
urbanisti~ke saglasnosti na lokaciju na kojoj je predvi|eno
gra|enje.
(7) Slu`beno lice nadle`nog organa prilikom vr{enja uvi|aja na
licu mjesta utvrditi }e stav zainteresovane strane i na osnovu
toga sa~initi zapisnik koji je osnov za ocjenu u postupku
dono{enja urbanisti~ke saglasnosti.
(8) Ako je investitor uz zahtjev za dono{enje urbanisti~ke
saglasnosti dostavio pisanu izjavu zainteresovanih strana u
postupku, ovjerenu od strane op}inske slu`be, navedena izjava
slu`i kao dokazno sredstvo u postupku dono{enja urbanisti~ke
saglasnosti, te se zainteresovanim stranama ne}e upu}ivati
poziv za dalje u~e{}e u postupku.
^lan 59.
(Sadr`aj urbanisti~ke saglasnosti)
(1) Rje{enje o urbanisti~koj saglasnosti sadr`i:
a) granice pripadaju}eg zemlji{ta-gra|evinske parcele - sa
lokacijom objekta;

Broj 24 – Strana 14 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

b) izvod iz plana, odnosno iz stru~ne ocjene koja ima karakter mi{ljenja, kojeg daje Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo na osnovu koje se donosi urbanisti~ka saglasnost; c) urbanisti~ko-tehni~ke uvjete; d) podatke o namjeni, poloaju i oblikovanju gra|evine, odnosno zahvata u prostoru; e) mi{ljenja javnih komunalnih preduze}a i drugih subjekata koji vr{e javna ovla{tenja, na osnovu kojih se u odobrenju za gra|enje propisuju uslovi priklju~enja objekta na javnu infrastrukturu; f) uvjete i obaveze sadrane u okolinskoj dozvoli, te posebne uvjete i obaveze u vezi sa za{titom okoli{a predvi|ene posebnim propisima; g) obaveze u pogledu ispitivanja ininjersko-geolo{kih i geomehani~kih uvjeta tla; h) obaveze u odnosu na susjede i prava drugih lica; i) obaveze u pogledu pla}anja ure|enja gra|evinskog zemlji{ta utvr|en prema posebnom upravnom aktu nadlene op}inske slube ili iznos utvr|en ugovorom, odnosno obavezu investitora da snosi tro{kove ure|enja i rente u skladu s odredbama odluke op}inskog vije}a; j) uvjete za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta na neure|enom gra|evinskom zemlji{tu; k) uvjete za izgradnju pomo}nih objekata i ograda; l) obaveze u odnosu na prava lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima u skladu s posebnim propisima; m) druge podatke i uvjete od zna~aja za odobravanje promjene u prostoru. (2) Saglasnosti i uvjeti za gra|enje pribavljeni u postupku dono{enja urbanisti~ke saglasnosti, nije potrebno podnositi u postupku dono{enja odobrenja za gra|enje. (3) Rje{enje o urbanisti~koj saglasnosti dostavlja se op}inskoj, gradskoj ili kantonalnoj urbanisti~ko-gra|evinskoj inspekciji i Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. (4) Ukoliko nadleni organ u postupku prikupljanja podataka i uvjeta za konkretnu lokaciju utvrdi da predloena zamisao o kori{tenju zemlji{ta nije u skladu s planskim dokumentima ili nije dobijeno pozitivno mi{ljenje nadlenih sudionika u procesu dono{enja urbanisti~ke saglasnosti, u slu~ajevima kada nije donesen detaljni planski dokument, rje{enjem se odbija zahtjev za dono{enje urbanisti~ke saglasnosti. ^lan 60. (Urbanisti~ka saglasnost za objekte pod za{titom) Za objekte kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a, urbanisti~ka saglasnost se donosi uz saglasnost Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Kantona Sarajevo.

^lan 61.
(Va`enje urbanisti~ke saglasnosti)
(1) Urbanisti~ka saglasnost va`i godinu dana od dana njene
pravosna`nosti i u tom se periodu podnosi zahtjev za
dono{enje odobrenja za gra|enje.
(2) Va`enje urbanisti~ke saglasnosti mo`e se izuzetno produ`iti za
jo{ jednu godinu, stavljanjem klauzule o produ`enju va`enja
rje{enja, samo nakon izvr{ene provjere.
(3) Provjera iz stava (2) ovog ~lana podrazumijeva obavezu
nadle`nog organa da utvrdi izmjene urbanisti~ko-tehni~kih
uvjeta i planske dokumentacije i poduzme odgovaraju}e
radnje utvr|ene ovim zakonom i propisima iz upravnog
postupka.
(4) Zahtjev za produ`enje va`enja urbanisti~ke saglasnosti
podnosi se nadle`nom organu najkasnije 15 dana prije isteka
roka va`enja urbanisti~ke saglasnosti.
^lan 62.
(Izmjena i/ili dopuna urbanisti~ke saglasnosti)
(1) Investitor je du`an pribaviti izmjenu i/ili dopunu urbanisti~ke
saglasnosti ako u toku izrade glavnog projekta, odnosno
gra|enja namjerava na zahvatu u prostoru u~initi promjene
kojima se mijenjaju uvjeti iz ~lana 59. stav (1) ovog zakona, a
da se pritom ne mijenja njihova uskla|enost s prostornim
planom na temelju kojeg je urbanisti~ka saglasnost izdata.
(2) Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu urbanisti~ke saglasnosti
podnosi se nadle`nom organu najkasnije 30 dana prije isteka
roka va`enja urbanisti~ke saglasnosti.
(3) Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu urbanisti~ke saglasnosti sadr`i
kopiju ranije izdate urbanisti~ke saglasnosti ili na obrascu
zahtjeva obavezne oznake broja i datuma ranije izdate
urbanisti~ke saglasnosti, izmjene i/ili dopune idejnog projekta
ili idejnog rje{enje gra|evine, te druge podatke ili dokumente
koji su relevantni za planiranu izmjenu ili dopunu.
^lan 63.
(@alba na rje{enje o urbanisti~koj saglasnosti)
(1) Protiv rje{enja o urbanisti~koj saglasnosti nadle`ne gradske ili
op}inske slu`be, stranka mo`e izjaviti `albu Ministarstvu u
roku od 15 dana od dana prijema rje{enja.
(2) Protiv rje{enja o urbanisti~koj saglasnosti Ministarstva ne
mo`e se izjaviti `alba.
(3) Protiv rje{enja iz stava (2) ovog ~lana mo`e se pokrenuti
upravni spor tu`bom kod kantonalnog suda u roku od 30 dana
od dana prijema rje{enja.
^lan 64.
(Urbanisti~ka saglasnost za privremene gra|evine i zahvate u
prostoru)
(1) Urbanisti~ka saglasnost za privremene gra|evine donosi se
samo izuzetno i s ograni~enim rokom va`enja, a najkasnije do
privo|enja zemlji{ta kona~noj namjeni.
(2) Urbanisti~ka saglasnost mora sadr`avati obavezu investitora
da, po isteku roka iz stava (1) ovog ~lana privremenu gra|evinu
mora ukloniti, a zemlji{te mora dovesti u prethodno stanje o
svom tro{ku i bez prava na naknadu.
(3) Ukoliko investitor ne izvr{i obavezu iz stava (2) ovog ~lana,
nadle`ni urbanisti~ko-gra|evinski inspektor naredit }e
uklanjanje privremene gra|evine, te dovo|enje zemlji{ta u
prvobitno stanje na teret investitora.
(4) U slu~aju da zbog ranijeg privo|enja zemlji{ta kona~noj
namjeni, nastane potreba da se privremena gra|evina ukloni
prije isteka roka utvr|enog u urbanisti~koj saglasnosti shodno
stavu (1) ovog ~lana, nadle`ni organ du`an je po dono{enju
urbanisti~ke saglasnosti za gra|evinu stalnog karaktera
pravovremeno obavijestiti investitora privremene gra|evine o
potrebi i novom roku njenog uklanjanja.
^lan 65.
(Urbanisti~ka saglasnost za vanurbana naselja)
Za izgradnju gra|evina i vr{enje drugih zahvata u prostoru na
gra|evinskim zemlji{tima izvan urbanih podru~ja u naseljima
mje{ovitog i seoskog tipa za koje se ne radi urbanisti~ki plan,
urbanisti~ka saglasnost se utvr|uje na osnovu uvjeta iz
prostornog plana Kantona, uz stru~no mi{ljenje Zavoda za
planiranje razvoja Kantona Sarajevo.
^lan 66.
(Ni{tavost urbanisti~ke saglasnosti)
(1) Urbanisti~ka saglasnost donesena suprotno odredbama ovog
zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i
donesenom planu ni{tava je.
(2) Rje{enje ogla{ava ni{tavim organ koji je donio rje{enje, a u
skladu s odredbama propisa iz oblasti upravnog postupka.
POGLAVLJE IV - URBANISTI^KO-TEHNI^KI UVJETI
^lan 67.
(Urbanisti~ko-tehni~ki uvjeti)
(1) Urbanisti~ko-tehni~ki uvjeti, u zavisnosti od vrste gra|evine,
odnosno zahvata u prostoru, utvr|uju:
a) namjenu gra|evine, odnosno zahvata u prostoru,
b) veli~inu i oblik gra|evinske parcele;
c) regulacionu i gra|evinsku liniju;

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 15

d) koeficijent izgra|enosti parcele, kao i procenat
izgra|enosti parcele gdje je to potrebno;
e) tehni~ke pokazatelje gra|evine (horizontalni gabariti,
spratnost i sl.);
f) visinu i odstojanje gra|evine od susjednih parcela;
g) nivelacione kote poda prizemlja gra|evine u odnosu na
javni put;
h) uvjete za arhitektonsko oblikovanje gra|evine;
i) povr{ine za parkiranje odnosno gara`iranje vozila prema
urbanisti~kim normativima;
j) uvjete za ure|enje gra|evinske parcele i zelenih povr{ina,
a posebno obaveze i na~in priklju~ivanja na javni put i
mre`u instalacija, a ako mre`a instalacija nije izgra|ena,
minimalni obim ure|enja gra|evinskog zemlji{ta;
k) uvjete vezane za za{titu okoli{a u skladu sa zakonom i
drugim propisima koji ure|uju oblast za{tite okoli{a;
l) uvjete za za{titu od prirodnih i ljudskim djelovanjem
izazvanih nepogoda, katastrofa i ratnih djelovanja u skladu
sa zakonom iz oblasti za{tite i spa{avanja ljudi i
materijalnih dobara;
m) uvjete za otklanjanje i sprje~avanje stvaranja arhitekton-
sko-urbanisti~kih barijera za kretanje lica sa umanjenim
sposobnostima kretanja;
n) druge elemente i uvjete va`ne za planiranu gra|evinu,
odnosno planirani zahvat u prostoru prema posebnim
propisima.
(2) Vlada Kantona donosi propis kojim se reguli{u uvjeti za
otklanjanje i sprje~avanje stvaranja arhitektonsko - urbanisti~-
kih barijera za kretanje lica sa umanjenim sposobnostima
kretanja.

POGLAVLJE V - ODOBRENJE ZA GRA\ENJE

^lan 68.
(Odobrenje za gra|enje)
(1) Odobrenje za gra|enje je upravni akt koji se donosi u obliku
rje{enja kada se utvrdi da je gra|enje u skladu sa planom,
drugim uvjetima utvr|enim za taj prostor, ovim zakonom,
posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovu tih
zakona, lokacijskom informacijom ili urbanisti~kom
saglasno{}u.
(2) Investitor mo`e pristupiti gra|enju nove gra|evine ili
izvo|enju drugih zahvata u prostoru samo na osnovu
pravosna`nog odobrenja za gra|enje.
(3) Odobrenje za gra|enje se donosi za gra|enje cijele gra|evine,
odnosno dijela gra|evine koja ~ini tehni~ko-tehnolo{ku
cjelinu.
(4) Ako je gra|evina izgra|ena bez odobrenja za gra|enje ne mo`e
se dati priklju~ak na saobra}ajnu i komunalnu infrastrukturu.
^lan 69.
(Zahvati za koje nije potrebno odobrenje za gra|enje)
(1) Odobrenje za gra|enje nije potrebno za:
a) staklenik i plastenik za bilje bruto povr{ine do 30 m2;
b) podzemne i zra~ne priklju~ke na niskonaponsku, PTT i
CATV mre`u, kao i priklju~ke gra|evina sa va`e}im
odobrenjem za gra|enje na komunalne instalacije
(vodovod, kanalizacija, gas);
c) radove na stubi{tima, hodnicima i sl., na promjeni pristupa
gra|evini i unutar gra|evine radi omogu}avanja
nesmetanog pristupa i kretanja lica sa umanjenim
sposobnostima kretanja u gra|evinama;
d) radove na zamjeni i dopuni opreme, ako je to u skladu sa
namjenom gra|evine;
e) radove na odr`avanju postoje}e gra|evine, koji se mogu
svrstati u radove teku}eg odr`avanja;
f) postavljanje solarnih panela ~ija povr{ina ne prelazi
povr{inu krova, osim u slu~ajevima kada je to propisano
drugim propisima.
(2) Izvo|enje radova iz stava (1) ovog ~lana vr{i se na osnovu
dokaza o pravu gra|enja u skladu sa ~lanom 74. ovog zakona.
(3) Prilikom izvo|enja radova iz stava (1) ovog ~lana investitor i
izvo|a~ radova du`ni su pridr`avati se propisa i pravila struke
za tu vrstu radova.
^lan 70.
(Posebni slu~ajevi gra|enja)
(1) U slu~aju neposredne opasnosti od velikih prirodnih nepogoda
ili ratnih i drugih razaranja, tokom tih doga|aja, odnosno
neposredno nakon njihovog prestanka, bez odobrenja za
gra|enje mogu se graditi one gra|evine koje slu`e spre~avanju
ili za{titi od djelovanja tih pojava, odnosno otklanjanju {tetnih
posljedica.
(2) Gra|evine iz stava (1) ovog ~lana moraju se ukloniti kada
prestane potreba njihovog kori{tenja. Ako je potrebno da ta
gra|evina ostane kao stalna, za nju se mora naknadno pribavati
odobrenje za gra|enje u roku od {est mjeseci po prestanku
potrebe njenog kori{tenja.
(3) Kod obnove o{te}enih gra|evina, stepen o{te}enja svih
gra|evina utvr|uje stru~na komisija za procjenu {tete koju ~ine
stru~na lica gra|evinske, arhitektonske, elektro i po potrebi
ma{inske struke, koju imenuje op}inski na~elnik ili se koristi
nalaz vje{taka odgovaraju}e struke.
(4) Izlaskom na lokaciju o{te}ene gra|evine, stru~na komisija iz
stava (3) ovog ~lana utvr|uje stru~nim nalazom i mi{ljenjem
stepen o{te}enja gra|evine kao i potrebne radnje koje treba
izvr{iti prije sanacije gra|evine, uklju~uju}i i izradu tehni~ke
dokumentacije.
(5) U slu~aju da konstruktivni elementi gra|evine zbog djelovanja
iz stava (1) ovog ~lana nisu o{te}eni, gra|evina se mo`e vratiti
u prvobitno stanje u skladu sa odobrenjem za gra|enje na
osnovu kojeg je izgra|ena.
(6) Ukoliko stru~na komisija utvrdi da se radi o ve}im o{te}enjima
konstruktivnih dijelova gra|evine, nadle`ni organ }e od
investitora zahtijevati da prilo`i tehni~ku dokumentaciju za
sanaciju gra|evine i ateste o izvr{enim ispitivanjima
konstrukcije gra|evine. U tom slu~aju nadle`na op}inska
slu`ba na osnovu prilo`ene dokumentacije donosi odobrenje
za sanaciju, koje mora biti uskla|eno sa odobrenjem za
gra|enje na osnovu kojeg je gra|evina izgra|ena.
(7) U slu~aju iz stava (6) ovog ~lana odobrenjem za gra|enje
utvrdit }e se i obaveza pribavljanja odobrenja za upotrebu
sanirane gra|evine.
(8) Kada se radi o gra|evinama koje su potpuno uni{tene, ponovno
gra|enje iste gra|evine na istom lokalitetu mo`e otpo~eti po
pribavljanju novog odobrenja za gra|enje, koje se donosi na
osnovu dokaza o vlasni{tvu uni{tene gra|evine, i glavnog
projekta nove gra|evine.
(9) Za radove hitnih sanacija klizi{ta odobrenje za gra|enje se
donosi na osnovu ovjerenog projekta za izvo|enje radova, bez
prethodnog rje{avanja imovinsko-pravnih odnosa.
^lan 71.
(Odobrenje za rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju,
promjenu namjene, sanaciju i za{titu gra|evine)
Investitor je du`an pribaviti odobrenje za gra|enje ako
namjerava izvr{iti rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju,
promjenu namjene, sanaciju i za{titu (konzervaciju, restauraciju,
faksimilsku rekonstrukciju i iluminaciju).
^lan 72.
(Organi nadle`ni za dono{enje odobrenja za gra|enje)
Odobrenje za gra|enje donosi organ koji je donio akt
lokacijske informacije, odnosno rje{enje o urbanisti~koj
saglasnosti.
^lan 73.
(Zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje)
(1) Zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje investitor podnosi
nadle`nom organu.
(2) Uz zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje prila`e se:

Broj 24 – Strana 16 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

a) lokacijska informacija, odnosno pravnosna`na
urbanisti~ka saglasnost;
b) izvod iz katastra, za parcelu na kojoj se gradi objekat ili
izvode drugi zahvat;
c) dokaz o pravu gra|enja na predmetnoj lokaciji;
d) a`urni geodetski snimak - plan s ucrtanom situacijom
budu}e gra|evine;
e) dva primjerka glavnog projekta u analognoj formi i jedan
primjerak u digitalnoj formi na nekom od elektronskih
medija;
f) u slu~aju slo`ene gra|evine, umjesto glavnog, mogu se
prilo`iti dva primjerka izvedbenog projekta u analgonoj
formi i jedan primjerak u digitalnoj formi na nekom od
elektronskih medija;
g) pisani izvje{taj i potvrda o izvr{enoj nostrifikaciji, ukoliko
je potrebno;
h) dokazi odre|eni posebnim propisima iz oblasti za{tite
okoli{a;
i) elaborati o istra`nim radovima ako su podaci iz njih
poslu`ili za izradu glavnog projekta, te tehnolo{ki elaborat
ako je potreban;
j) dokaz o izvr{enoj obavezi u skladu s ~lanom 59. stav (1)
ta~ka i) ovog zakona;
k) dokazi odre|eni posebnim propisima;
l) dokaz o uplati administrativne takse.
^lan 74.
(Dokaz o pravu gra|enja)
(1) Dokazi o pravu gra|enja iz ~lana 73. stav (2) ta~ka c) ovog
zakona su:
a) vlasni{tvo koje se potvr|uje izvodom iz zemlji{ne knjige;
b) pravosna`na sudska presuda ili pravosna`no rje{enje
nadle`nog organa na osnovu kojeg je investitor stekao
pravo vlasni{tva ili gra|enja;
c) pravosna`na odluka o dodjeli zemlji{ta investitoru na
kori{tenje radi gra|enja gra|evine iz urbanisti~ke
saglasnosti;
d) ugovor na osnovu kojeg je investitor stekao pravo
vlasni{tva, ili odluka nadle`nih organa na osnovu kojih je
investitor stekao pravo gra|enja ili pravo kori{tenja;
e) ugovor o zajedni~koj izgradnji sklopljen sa vlasnikom
nekretnine, ~iji je cilj zajedni~ko gra|enje;
f) ugovor o koncesiji kojim se sti~e pravo gra|enja;
g) pisana i ovjerena saglasnost za planiranu izgradnju svih
suvlasnika nekretnine;
h) pisana i ovjerena saglasnost vlasnika nekretnine preko
koje prelazi infrastrukturni objekat (gasovod, vodovod,
kanalizacioni vod, elektro vod, ptt vod, ktv vod...).
(2) Ugovori i saglasnosti iz stava (1) ovog ~lana moraju biti
ovjereni kod nadle`nih organa.
^lan 75.
(Postupak dono{enja odobrenja za gra|enje)
(1) Odobrenje za gra|enje je upravni akt koji donosi nadle`ni or-
gan u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva i
prikupljenih potrebnih mi{ljenja javnih komunalnih preduze}a
i drugih subjekata koji vr{e javna ovla{tenja.
(2) Kada nadle`ni organ utvrdi da nisu dostavljeni propisani
dokumenti uz zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje,
du`an je o tome obavijestiti investitora, u roku od tri dana od
dana podno{enja zahtjeva, te ga pozvati da zahtjev dopuni.
(3) Prije dono{enja odobrenja za gra|enje, nadle`ni organ je du`an
utvrditi da li je prilo`eni projekat izra|en u skladu sa uvjetima
datim u lokacijskoj informaciji ili urbanisti~koj saglasnosti,
odnosno urbanisti~ko-tehni~kim uvjetima propisanim
zakonom, izvr{iti uvi|aj o stanju na terenu, te na zahtjev
zainteresovanih stranaka u postupku omogu}iti uvid u
prilo`eni projekat ukoliko je isti izra|en na osnovu uvjeta datih
u lokacijskoj informaciji ili urbanisti~koj saglasnosti.
(4) Javna komunalna preduze}a i drugi subjekti koji vr{e javna
ovla{tenja du`na su mi{ljenja i saglasnosti iz stava (1) ovog
~lana dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema
urednog zahtjeva.
^lan 76.
(Sadr`aj odobrenja za gra|enje)
(1) Rje{enje kojim se odobrava gra|enje sadr`i:
a) podatke o investitoru za koga se donosi odobrenje (naziv,
odnosno ime i prezime, sa sjedi{tem, odnosno adresom);
b) podatke o gra|evini za koju se donosi odobrenje sa
osnovnim podacima o namjeni, gabaritu i spratnosti
gra|evine, parking prostor, odnosno slobodni prostor uz
objekat, sa oznakom lokacije (katastarske parcele);
c) podatke o urbanisti~koj saglasnosti ili lokacijskoj
iformaciji koja je prethodila izdavanju odobrenja
d) naziv glavnog ili izvedbenog projekta sa nazivom pravnog
lica koje je izradilo glavni projekat;
e) period za koji odobrenje va`i;
f) obavezu investitora da prijavi po~etak izvo|enja radova
organu koji donosi odobrenje i nadle`noj gra|evinskoj
inspekciji osam dana prije otpo~injanja radova;
g) du`inu trajanja radova, kao i obaveze investitora u tom
periodu;
h) druge podatke od zna~aja za specifi~nu lokaciju i
gra|evinu.
(2) Nadle`ni organ dostavlja primjerak odobrenja za gra|enje
op}inskoj, gradskoj ili kantonalnoj urbanisti~ko-gra|evinskoj
inspekciji.
(3) Kada Ministarstvo ili Grad donosi odobrenje za gra|enje,
du`no je primjerak odobrenja dostaviti nadle`noj op}inskoj
slu`bi na ~ijoj se teritoriji gradi gra|evina.
(4) Glavni ili izvedbeni projekat je sastavni dio odobrenja za
gra|enje, {to na projektu mora biti nazna~eno i ovjereno
potpisom i pe~atom nadle`nog organa.
^lan 77.
(Odbijanje zahtjeva za dono{enje odobrenja za gra|enje)
Zahtjev za dono{enje odobrenja za gra|enje odbija se:
a) ako investitor ne ispunjava uvjete propisane za dono{enje
odobrenja za gra|enje;
b) ako se u postupku dono{enja odobrenja za gra|enje utvrdi
da glavni ili izvedbeni projekat nije uskla|en sa
lokacijskom informacijom, odnosno urbanisti~kom
saglasno{}u.
^lan 78.
(Va`enje odobrenja za gra|enje)
(1) Odobrenje za gra|enje prestaje va`iti, ako se sa radovima na
gra|evini za koju je doneseno odobrenje za gra|enje ne
zapo~ne u roku od jedne godine od dana pravosna`nosti
odobrenja za gra|enje.
(2) Va`enje odobrenja za gra|enje mo`e se stavljanjem klauzule o
produ`enju va`enja odobrenja, po zahtjevu investitora,
produ`iti najvi{e za jo{ jednu godinu, ako se nisu promijenili
uvjeti prema kojima je doneseno ranije odobrenje za gra|enje.
(3) Zahtjev iz stava (2) ovog ~lana investitor podnosi nadle`nom
organu koji je donio odobrenje za gra|enje najkasnije 15 dana
prije prestanka roka va`enja tog odobrenja.
^lan 79.
(Ni{tavost odobrenja za gra|enje)
(1) Odobrenje za gra|enje doneseno suprotno odredbama ovog
zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i
donesenom planu ni{tavo je.
(2) Rje{enje ogla{ava ni{tavim organ koji je donio rje{enje, u
skladu sa propisima iz oblasti upravnog postupka.
^lan 80.
(@alba na rje{enje o odobrenju za gra|enje)
(1) Protiv rje{enja o odobrenju za gra|enje nadle`ne op}inske i
gradske slu`be, stranka mo`e izjaviti `albu Ministarstvu u roku
od 15 dana od dana prijema rje{enja.

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 17

(2) Protiv rje{enja o odobrenju za gra|enje Ministarstva ne mo`e
se izjaviti `alba.
(3) Protiv rje{enja iz stava (2) ovog ~lana mo`e se pokrenuti
upravni spor tu`bom kod kantonalnog suda u roku od 30 dana
od dana prijema rje{enja.
^lan 81.
(Izmjena i/ili dopuna odobrenja za gra|enje)
(1) Investitor je du`an da tra`i izmjenu urbanisti~ke saglasnosti i
odobrenja za gra|enje ako se poslije dono{enja odobrenja za
gra|enje namjeravaju vr{iti izmjene u projektu za izvo|enje ili
se izvode radovi koji nisu obuhva}eni izdatim odobrenjem za
gra|enje i prikazani u projektnoj dokumentaciji, a bitno uti~u
na namjenu, konstrukciju, opremu, za{titu okoli{a, na
stabilnost, funkcionalnost, dimenzije i spoljnji izgled
gra|evine ili se mijenja korisna povr{ina gra|evine.
(2) Ukoliko planirane izmjene izlaze iz okvira uvjeta iz stava (1)
ovog ~lana, postupak }e se provesti na na~in propisan za
dono{enje odobrenja za gra|enje.
(3) Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za gra|enje podnosi
se dok traju odobreni radovi, a najkasnije tri godine od dana
pravosna`nosti odobrenja za gra|enje. U suprotnom, zahtjev
}e se odbaciti, a izvedeni radovi i zahvati tretirat }e se kao
bespravni i u skladu s tim bit }e poduzete mjere uklanjanja i
vra}anja u prvobitno stanje na teret investitora.
(4) Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu odobrenja za gra|enje sadr`i
kopiju ranije donesenog odobrenja za gra|enje ili na obrascu
zahtjeva obavezne naznake broja i datuma ranije donesenog
odobrenja za gra|enje, projekat izmjene ili dopune na
gra|evini, te odgovaraju}e saglasnosti sudionika procesa
odobravanja koje su relevantne za planiranu izmjenu ili
dopunu.
(5) Ako se u toku gra|enja promijeni investitor, novi investitor
du`an je podnijeti nadle`nom organu zahtjev za izmjenu
odobrenja za gra|enje.
(6) Novi investitor du`an je uz zahtjev za izmjenu odobrenja za
gra|enje prilo`iti:
a) va`e}e odobrenje za gra|enje;
b) dokaz o pravu gra|enja na navedenoj nekretnini, odnosno
dokaz da je stekao pravo vlasni{tva na gra|evini koja je
predmet izmjene odobrenja za gra|enje.
(7) Promjena investitora mo`e se zatra`iti do podno{enja zahtjeva
za dono{enje odobrenja za upotrebu.
^lan 82.
(Odobrenje za gra|enje za slo`enu gra|evinu)
(1) Za slo`ene gra|evine za koje je donesena urbanisti~ka
saglasnost, nadle`ni organ mo`e, po zahtjevu investitora,
donijeti odobrenje za gra|enje za jedan dio ili fazu te gra|evine
koji ~ine tehni~ki-tehnolo{ku cjelinu, koja se mo`e samostalno
koristiti.
(2) U slu~aju iz stava (1) ovog ~lana, investitor prila`e glavni ili
izvedbeni projekat za dio slo`ene gra|evine na koji se odnosi
zahtjev, kao i ostalu dokumentaciju propisanu za dono{enje
odobrenja za gra|enje.
(3) Investitor je du`an podnijeti zahtjev za dono{enje odobrenja za
gra|enje za drugi dio gra|evine ili za narednu fazu najkasnije u
roku od godine dana od dana dono{enja upotrebne dozvole za
izgra|eni dio gra|evine ili fazu gra|evine iz stava (1) ovog
~lana ili u istom roku podnijeti zahtjev za produ`enje
urbanisti~ke saglasnosti.
^lan 83.
(Odobrenje za pripremne radove)
(1) U slu~aju kompleksnih i dugotrajnih projekata izgradnje koji
zahtijevaju obimne i slo`ene pripreme, kao i u slu~aju posebnih
prostornih uvjeta i ograni~enja, investitor mo`e podnijeti
zahtjev za dono{enje odobrenja za pripremne radove za
potrebe tehni~kog ure|enja gradili{ta prije nego {to dobije
odobrenje za gra|enje, za {ta postoje sve potrebne
pretpostavke.
(2) Investitor ne mo`e otpo~eti radove vezane za samu gra|evinu
bez pravosna`nog odobrenja za gra|enje.
(3) Odobrenje za pripremne radove donosi se na osnovu:
a) lokacijske informacije, odnosno pravosna`ne urbanisti~ke
saglasnosti;
b) dokaza o pravu gra|enja;
c) elaborat tehnologije i organizacije gra|enja;
d) potrebne saglasnosti nadle`nih institucija za privremene
gradili{ne priklju~ke na komunalnu infrastrukturu i javni
put;
e) odobrenja nadle`nog organa za privremeno zauzimanje i
kori{tenje javne povr{ine, ukoliko se radi o takvom
slu~aju.
(4) Rok za dono{enje odobrenja za pripremne radove na gradili{tu
je 15 dana od dana prijema potpunog zahtjeva.
(5) Odobrenjem za pripremne radove odre|uje se i rok u kojem se
gra|evine izgra|ene na osnovu tog odobrenja moraju ukloniti.
(6) Obavljanje prethodnih radova istra`nog karaktera (prethodne
studije, geolo{ka, geomehani~ka istra`ivanja, prikupljanje
podataka za projektovanje i sl.) izvode se na osnovu lokacijske
informacije, odnosno urbanisti~ke saglasnosti i dokaza o pravu
gra|enja.
^lan 84.
(Odobrenje za gra|enje za privremene gra|evine)
(1) Gra|evine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, te
privremeni monta`ni objekti koji }e se koristiti du`e od 90 dana
od njihovog postavljanja, mogu se postavljati samo na osnovu
odobrenja za gra|enje za privremene gra|evine.
(2) Posebnim propisom Kantona reguli{e se privremeno kori{tenje
javnih povr{ina za postavljanje kioska, slobodnostoje}ih ba{ti,
itd.
(3) Posebnim propisom op}ina utvr|uje uvjete i na~in za
postavljanje na fasadama gra|evina: reklama, reklamnih
panoa, tendi, displeja, zastava, reklamnih vitrina, oglasa ili
izrade murala, ograda za gradili{ta, postavljanje klima ure|aja,
satelitskih antena, kablovskih sistema i sli~no.
POGLAVLJE VI - TEHNI^KA SVOJSTVA GRA\EVINA
^lan 85.
(Bitne osobine gra|evina)
(1) Sve gra|evine moraju biti projektovane i izgra|ene u skladu sa
planskim dokumentima.
(2) Uskla|enost gra|evine sa planskim dokumentima obezbje|uje
se projektovanjem u skladu sa zahtjevima lokacijske
informacije, odnosno urbanisti~ke saglasnosti, revizijom
projekta u postupku dono{enja odobrenja za gra|enje,
izvo|enjem radova u skladu s odobrenim glavnim projektom,
kontrolom u postupku dono{enja odobrenja za upotrebu, te
pravilnim kori{tenjem i odr`avanjem gra|evine.
(3) Sigurnost, u smislu ovog zakona, je sposobnost gra|evine da
izdr`i sva predvi|ena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj
upotrebi, te da zadr`i sva bitna tehni~ka svojstva tokom
predvi|enog vremena trajanja, a to su:
a) mehani~ka otpornost i stabilnost;
b) sigurnost u slu~aju po`ara;
c) za{tita `ivota i zdravlja ljudi;
d) pristupa~nost;
e) za{tita korisnika od ozljeda;
f) za{tita od buke i vibracija;
g) energetska efikasnost, uklju~uju}i u{tedu energije i
toplinsku za{titu;
h) otpornost na vanjske uticaje i za{tita od djelovanja na
okoli{.
^lan 86.
(Mehani~ka otpornost i stabilnost)
Gra|evina mora biti projektovana i izgra|ena tako da, tokom
gra|enja i upotrebe, predvidiva djelovanja ne prouzrokuju:
a) ru{enje gra|evine ili njenog dijela;
b) deformacije nedopu{tenog stepena;

Broj 24 – Strana 18 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

c) o{te}enja gra|evinskog dijela ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije; d) nesrazmjerno velika o{te}enja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala. ^lan 87. (Za{tita od poara) Gra|evina mora biti projektovana i izgra|ena tako da se u slu~aju poara: a) o~uva nosivost konstrukcije tokom odre|enog vremena utvr|enog posebnim propisom; b) sprije~i {irenje vatre i dima unutar gra|evine; c) sprije~i {irenje vatre na susjedne objekte; d) omogu}i bezbjedno izmje{tanje korisnika; e) omogu}i odgovaraju}u za{titu spasitelja. ^lan 88. (Za{tita ivota i zdravlja) Gra|evina mora biti projektovana i izgra|ena tako da udovoljava uvjetima za{titeivota i zdravlja ljudi, te da ne ugro`ava radnu sredinu i okoli{, posebno zbog: a) osloba|anja opasnih plinova, para i drugih {tetnih tvari (zaga|ivanje zraka); b) opasnih zra~enja; c) udara struje; d) eksplozija; e) zaga|ivanja voda i tla; f) neodgovaraju}eg zbrinjavanja otpada; g) neodgovaraju}e odvodnje otpadnih voda; h) sakupljanja vlage u dijelovima gra|evine ili na unutarnjim povr{inama; i) mehani~ki pokretne opreme i dijelova unutar i oko gra|evine. ^lan 89. (Za{tita od ozljeda) Gra|evina mora biti projektovana i izgra|ena tako da se tokom njenog kori{tenja izbjegnu mogu}e ozljede korisnika gra|evine koje mogu nastati od pokliznu}a, pada, sudara, opekotina, udara struje ili eksplozije.

^lan 90. (Pristupa~nost) (1) Gra|evine sa vi{e stambenih jedinica, javni objekti, te usluni i privredni objekti moraju biti projektovani i izgra|eni tako da je licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima trajno osiguran nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad. (2) U gra|evinama iz stava (1) ovog ~lana za koje je doneseno odobrenje za gra|enje ili koje su izgra|ene prije dono{enja ovog zakona, barijere koje onemogu}avaju pristup i kretanje licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima ukloniti }e se u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. (3) Za uklanjanje arhitektonskih barijera, odnosno omogu}avanje slobodnog pristupa gra|evini i kretanja u gra|evini licima sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, odgovoran je vlasnik gra|evine, odnosno investitor. Uklanjanje arhitektonskih barijera }e se izvesti o tro{ku vlasnika gra|evine. ^lan 91. (Za{tita od buke i vibracija) Gra|evina mora biti projektovana i izgra|ena tako da nivoi buke u gra|evini i njenom okruenju ne prelaze dopu{tene vrijednosti za njenu namjenu, odre|ene posebnim propisom.

^lan 92.
(Energetska efikasnost - u{teda energije i toplinska za{tita)
(1) U cilju postizanja ekonomski opravdanih rje{enja u~esnici u
gra|enju poduzimaju mjere da bi se utvrdili minimalni zahtjevi
za energetske karakteristike zgrada ili samostalnih upotrebnih
cjelina.
(2) Prilikom planiranja, projektovanja i izgradnje novih objekata,
te prilikom ve}e rekonstrukcije postoje}ih objekata,
ispunjavaju se minimalni zahtjevi i energetske karakteristike
definisane propisima o tehni~kih zahtjevima za toplotnu
za{titu gra|evina i racionalnu upotrebu energije.
(3) Ispunjenost zahtjeva i karakteristika iz stava (2) ovog ~lana
dokazuje se energetskim certifikatom propisanim posebnim
propisom.
^lan 93.
(Otpornost na vanjske uticaje i za{tita od djelovanja na okoli{)
(1) Gra|evina mora biti projektovana, izgra|ena i odr`avana tako
da se za{titi od destruktivnog djelovanja vanjskih utjecaja
(klimatsko-meteorolo{ki, antropogeni i sl.), odnosno da se
osigura `eljeni vijek trajanja gra|evine.
(2) Za{tita od djelovanja na okoli{ podrazumijeva da su pri
projektovanju gra|evine primijenjena najbolja tehni~ka
saznanja koja osiguravaju da }e pri izgradnji i upotrebi
gra|evine uticaj na okoli{ biti u skladu sa zakonom i propisima
iz oblasti za{tite okoli{a.
^lan 94.
(Odstupanje od tehni~kih svojstava gra|evine)
(1) U slu~aju rekonstrukcije ili sanacije gra|evine koja je
spomenik kulture, mo`e se odstupiti od nekih tehni~kih
svojstava, ukoliko takvo odstupanje ne uti~e negativno na
`ivot i zdravlje ljudi.
(2) Saglasnost za odstupanje u postupku daju institucije nadle`ne
za za{titu kulturne i prirodne ba{tine.
(3) Saglasnost iz stava (2) ovog ~lana ne}e se izdati ako tehni~kim
rje{enjem ili drugom mjerom nije na odgovaraju}i na~in
rije{eno odstupanje od bitnih tehni~kih svojstava za gra|evinu.
POGLAVLJE VII - INVESTICIONO-TEHNI^KA
DOKUMENTACIJA
^lan 95.
(Investiciono-tehni~ka dokumentacija)
Investiciono-tehni~ka dokumentacija gra|evine ili zahvata u
prostoru, prema redoslijedu izrade dijeli se na slijede}e vrste
projekata:
a) idejni projekat ili idejno rje{enje;
b) glavni projekat;
c) izvedbeni projekat i
d) projekat izvedenog stanja.
^lan 96.
(Idejni projekat, idejno rje{enje)
(1) Idejni projekat je skup me|usobno uskla|enih nacrta i
dokumenata kojima se daju osnovna oblikovno-funkcionalna
rje{enja gra|evine, te prikaz smje{taja gra|evine u prostoru.
(2) Idejni projekat sadr`i tehni~ki opis sa dokaznicom povr{ina,
situaciono rje{enje gra|evine u prostoru, odgovaraju}u
grafi~ku dokumentaciju za razradu tehni~ke dokumentacije, te
po potrebi i grubi predmjer radova, materijala i opreme.
(3) Idejni projekt, ovisno o slo`enosti i tehni~koj strukturi
gra|evine, mo`e sadr`avati i druge nacrte i priloge ako su oni
zna~ajni za utvr|ivanje urbanisti~ko-tehni~kih uvjeta za
podru~ja gra|enja koja nisu obuhva}ena odgovaraju}im
detaljnim planskim dokumentom, kao i drugih uvjeta za izradu
glavnog projekta (opis tehnolo{kog procesa, tehnolo{ki nacrti,
opis primjene odre|ene tehnologije gra|enja, procjena
tro{kova, preliminarna procjena uticaja na okoli{ i sl.).
(4) Idejno rje{enje je skup me|usobno uskla|enih nacrta kojima se
daju osnove, presjeci i gabariti gra|evine, te prikaz smje{taja
gra|evine u prostoru.
(5) Idejno rje{enje sadr`i situaciono rje{enje; crte`e koji odre|uju
objekat u prostoru (osnovne karakteristi~ne presjeke, izglede);
namjenu objekta; tehni~ki opis i planiranu investicionu
vrijednost objekta.
(6) Idejno rje{enje zavisno o slo`enosti i tehni~koj strukturi
gra|evine, mo`e sadr`avati i podatke o: makrolokaciji objekta;
op}oj dispoziciji objekta; tehni~ko-tehnolo{koj koncepciji
objekta; na~inu obezbje|enja infrastrukture; mogu}im

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 19

varijantama prostornih i tehni~kih rje{enja sa stanovi{ta
uklapanja u prostor; prirodnim uvjetima; uticaju na okoli{;
in`injersko-geolo{ko-geotehni~kim karakteristikama terena sa
aspekta utvr|ivanja generalne koncepcije i opravdanosti
izgradnje objekta; istra`nim radnjama za izradu idejnog
projekta; za{titi prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara;
funkcionalnosti i racionalnosti rje{enja.
^lan 97.
(Glavni projekat)
(1) Glavni projekat je skup me|usobno uskla|enih faza projekata
kojima se daje tehni~ko rje{enje gra|evine, prikaz smje{taja
gra|evine u prostoru, dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za
gra|evinu, drugih zahtjeva predvi|enih zakonom, posebnim
propisima, normama i tehni~kim standardima.
(2) Glavni projekat se izra|uje na osnovu uvjeta datih u
lokacijskoj informaciji, odnosno urbanisti~koj saglasnosti.
(3) Glavni projekat zajedno sa odobrenjem za gra|enje trajno ~uva
nadle`ni organ koji je donio odobrenje za gra|enje i investitor,
odnosno vlasnik objekta.
(4) Glavni projekat se radi u mjerilu 1:50 (izuzetno zbog veli~ine
gra|evine ili zahvata u primjerenom mjerilu 1:100 ili 1:200)
(5) Glavni projekat, zavisno od tehni~ke strukture gra|evine,
mo`e biti izra|en iz jednog ili vi{e dijelova - faza i obavezno
sadr`i:
a) naziv i registraciju pravnog lica koje vr{i projektovanje;
b) potpise odgovornih projektanata za sve dijelove projekta;
c) projektni zadatak ovjeren od strane investitora;
d) op}e i posebne uvjete, standarde, norme i propise za
objekat ili zahvat;
e) tehni~ki opis za sve radove sa dokaznicom povr{ina;
f) predmjer i predra~un radova, materijala i opreme;
g) arhitektonski projekat;
h) gra|evinski projekat;
i) projekat hidro instalacija;
j) projekat elektro instalacije;
k) ma{inski projekat;
l) tehnolo{ki projekat;
m) projekat vanjskog ure|enja;
n) mjere definisane okolinskom dozvolom, ako se radi o
namjeni gra|evine koja je definisana kao djelatnost koja
mo`e ugroziti okoli{;
o) elaborat o geomehani~kim istra`ivanjima nosivosti
temeljnog tla;
p) elaborat za{tite od po`ara;
r) elaborat za{tite na radu;
s) i druge sadr`aje u skladu s posebnim propisima.
(6) Arhitektonski projekat iz stava (5) ta~ka g). ovog ~lana, osim
navedenog, sadr`i i:
a) situaciono rje{enje;
b) sve osnove/tlocrte objekta;
c) karakteristi~ne presjeke;
d) sve fasade objekta;
e) {eme stolarije i bravarije;
f) karakteristi~ne detalje;
g) tehni~ki opis;
h) i druge sadr`aje u skladu s posebnim propisima.
(7) Za predfabricirane dijelove gra|evine i opreme, koji imaju
certifikat ili atest o uskla|enosti ili za koje je na neki drugi
propisani na~in dokazano da su proizvedeni prema va`e}im
standardima, to nije potrebno ponovo dokazivati u glavnom
projektu. Navedeni dokaz kao prilog je sastavni dio projekta.
(8) Investitor mo`e po~eti sa gra|enjem na osnovu glavnog ili
izvedbenog projekta, na osnovu kojih se vr{i inspekcijska
kontrola gra|enja, tehni~ki prijem gra|evina i donosi
upotrebna dozvola.
^lan 98.
(Izvedbeni projekat)
(1) Izvedbeni projekat je skup me|usobno uskla|enih projekata
kojima se detaljnije razra|uje i dopunjuje izvedbenim
detaljima tehni~ko rje{enje dato glavnim projektom u svrhu
izvo|enja radova.
(2) Izvedbeni projekat mora biti izra|en u skladu sa glavnim
projektom i uvjetima za gra|enje datim u odobrenju za
gra|enje, te mora sadr`avati detaljne crte`e i njihove
tekstualne opise, ~ime se gra|evina potpuno defini{e za
gradnju.
(3) Ukoliko izvedbeni projekat ne radi projektant glavnog
projekta, investitor je du`an projektantu glavnog projekta
dostaviti izvedbeni projekat radi ovjere njegove uskla|enosti
s glavnim projektom i uvjetima datim u odobrenju za
gra|enje.
(4) Projektant glavnog projekta du`an je odmah, a najkasnije u
roku od osam dana, pismeno obavijestiti inspekciju da
izvedbeni projekat koji mu je dostavljen na ovjeru, nije
izra|en u skladu sa odredbama ovoga zakona, posebnim
propisima i normativima donesenim na osnovu zakona i
pravila struke.
(5) Izvedbeni projekat mora biti pregledan i od strane izvo|a~a i
od strane stru~nog nadzora, koji su direktno, zajedno sa
projektantom izvedbenog projekta, odgovorni za njegovu
uskla|enost sa glavnim projektom i odobrenjem za gra|enje.
(6) Izvedbeni projekat radi se u mjerilu 1:50, a nacrti detalja u
mjerilu 1:20, 1:10, 1:5, u zavisnosti od obuhvata i vrste
detalja.
(7) Projekti odnosno njihovi dijelovi (tehni~ki opis, prora~uni) i
svaki list nacrta i dr. moraju imati: oznaku pravnog lica
registriranog za poslove projektiranja koje je izradilo
projekat, naziv gra|evine, ime i naziv investitora, oznaku ili
broj projekta odnosno njegovog dijela, stepen tehni~ke
dokumentacije, vrstu nacrta, mjerilo u kojem je nacrt izra|en,
datum izrade, ime i potpis odgovornog projektanta i/ili
projektanta voditelja i ovjeru (pe~at) pravnog lica.
(8) Ovjerom projekta i pojedina~nih listova nacrta pravno lice
koje je izradilo projekat potvr|uje da je projekat kompletan,
njegovi dijelovi (faze) me|usobno uskla|eni, da je izra|en u
skladu sa donesenim odobrenjem za gra|enje, te da je
uskla|en sa odredbama ovog zakona, posebnih propisa i
normi donesenih na osnovu zakona i pravilima struke.
(9) Projekti i njihovi dijelovi moraju biti uvezani na na~in da se
onemogu}i zamjena sastavnih dijelova.
(10) Uz projekat mora biti uvezan akt o va`e}oj registraciji
pravnog lica koje je izradilo projekat, dokaz o polo`enom
stru~nom ispitu projektanta voditelja, odgovornih
projektanata, kao i kontrolora pojedinih faza (vrsta) projekta i
posebni listovi sa potpisima odgovornih projektanata kao i
kontrolora po svim fazama u toj dokumentaciji.
^lan 99.
(Projekat izvedenog stanja)
(1) Projekat izvedenog stanja je skup me|usobno uskla|enih
projekata koji se rade kada se u toku izvo|enja radova na
gra|evini vr{e izmjene i to za one radove i dijelove gra|evine
na kojima je do{lo do izmjene u odnosu na glavni ili izvedbeni
projekat.
(2) Projekat izvedenog stanja sadr`i sve {to i glavni projekat sa
izmjenama kao i dijelove gra|evine na kojima je do{lo do
izmjene u odnosu na glavni ili izvedbeni projekat.
(3) U slu~aju da se tokom gra|enja nisu dogodile nikakve izmjene
u odnosu na glavni projekat, izvo|a~ i nadzor potvr|uju i
ovjeravaju na glavnom, odnosno izvedbenom projektu, da je
izvedeno stanje identi~no sa projektovanim.
(4) Projekat izvedenog stanja radi se u istom mjerilu kao i glavni ili
izvedbeni projekat.
^lan 100.
(Elaborat tehnologije i organizacije gra|enja)
(1) Elaborat tehnologije i organizacije gra|enja se izra|uje za
obimne i slo`ene gra|evine ili u slu~aju posebnih uvjeta
gra|enja.

Broj 24 – Strana 20 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

(2) Obaveza izrade elaborata tehnologije i organizacije gra|enja
defini{e se lokacijskom informacijom, odnosno urbanisti~kom
saglasno{}u. U tom slu~aju, elaborat tehnologije izra|uje
projektant uporedo sa glavnim projektom, a investitor prila`e
oba projekta uz zahtjev za odobrenje za gra|enje. U slu~aju da
se posebno tra`i odobrenje za pripremne radove, onda se
elaborat tehnologije i organizacije gra|enja prila`e uz
odgovaraju}i zahtjev.
(3) Izuzetno, obaveza izrade elaborata tehnologije i organizacije
gra|enja mo`e se propisati odobrenjem za gra|enje, a provjeru
postojanja i kontrolu sadr`aja elaborata vr{i nadle`ni
urbanisti~ko-gra|evinski inspektor prilikom prvog,
obaveznog inspekcijskog pregleda na gradili{tu.
(4) Elaborat iz stava (3) ovog ~lana izra|uje odabrani izvo|a~
radova. Izuzetno, tehnolo{ka rje{enja - tehnologiju gra|enja
daje projektant glavnog projekta, ukoliko se radi o novoj
odnosno specifi~noj tehnologiji.
(5) Elaborat tehnologije i organizacije gra|enja sadr`i:
a) analizu svih uvjeta gra|enja;
b) prijedlog mogu}ih tehnologija gra|enja;
c) specifikacije potrebnih resursa;
d) vremenski plan gra|enja;
e) elaborat tehni~kog opremanja i ure|enja gradili{ta;
f) analizu rizika i elaborat za{tite na radu prilikom izgradnje.
^lan 101.
(Dokumentacija kontrole kvaliteta)
(1) Dokumentaciju kontrole kvaliteta ~ine svi projekti i planovi
kontrole kvaliteta materijala, kontrole monta`e, kontrole
utezanja i sl., atesti i certifikati ugra|enog materijala, rezultati
zavr{nih mjerenja i testova koji su provedeni u skladu sa
posebnim tehni~kim i drugim propisima, te u skladu sa
va`e}im standardima.
(2) Investitor je du`an, prilikom tehni~kog pregleda objekta,
dostaviti komisiji na uvid svu dokumentaciju kontrole
kvaliteta iz stava (1) ovog ~lana.
^lan 102.
(Ozna~avanje i ~uvanje investiciono - tehni~ke dokumentacije)
(1) Investiciono-tehni~ka dokumentacija mora imati:
a) naziv, naslov i registraciju pravnog lica koje vr{i
projektovanje;
b) naziv gra|evine;
c) ime i naziv investitora;
d) oznaku ili broj projekta;
e) vrstu i stepen tehni~ke dokumentacije;
f) vrstu nacrta;
g) mjerilo u kojem je nacrt izra|en;
h) datum izrade;
i) ime i potpis odgovornog projektanta;
j) pe~at i ovjeru od strane pravnog lica koje je izradilo
investiciono-tehni~ku dokumentaciju;
k) dokaz o polo`enom stru~nom ispitu projektanta voditelja,
odgovornih projektanata i kontrolora pojedinih faza
projekta;
l) poseban akt sa potpisima odgovornih projektanata kao
dokaz da je izvr{eno uskla|ivanje svih faza projekta.
(2) Ovjerom projekta iz stava (1) ovog ~lana pravno lice koje je
izradilo projekat potvr|uje da je projekat kompletan, njegovi
dijelovi (faze) me|usobno uskla|eni, kao i da je uskla|en sa
izdatom urbanisti~kom saglasnosti odnosno lokacijskom
informacijom, odredbama ovog zakona, te sa odredbama
posebnih propisa i normi donesenih na osnovu drugih zakona i
pravila struke.
(3) Projekti i svi njihovi dijelovi moraju biti uvezani i numerisani
po redoslijedu, na na~in da se onemogu}i zamjena sastavnih
dijelova.
(4) Nadle`ni organ koji donosi odobrenje za gra|enje i odobrenje
za upotrebu, du`an je da trajno, odnosno za vrijeme dok
gra|evina postoji, ~uva investiciono - tehni~ku dokumentaciju
na osnovu koje je doneseno odobrenje za gra|enje, sa ucrtanim
svim izmjenama i dopunama koje su se dogodile u toku
gradnje.
(5) Investitor, odnosno njegov pravni sljedbenik, obavezan je
~uvati kompletnu dokumentaciju sve dok gra|evina postoji.
(6) Pravno lice koje je izradilo projekat obavezno je ~uvati istu u
vremenu od najmanje deset godina nakon izgradnje gra|evine.
^lan 103.
(Kontrola projekta)
(1) Pravno lice koje je izradilo projekat du`no je izvr{iti kontrolu
ispravnosti projekta po svim fazama koje sadr`i.
(2) Kontrola projekta je skup mjera i aktivnosti koje preduzima
pravno lice, koje je izradilo projekat, a u funkciji je upravljanja
i realizacije projekta.
(3) Pravno lice koje je izradilo projekat putem kontrole, kao
postupka koji se vr{i unutar pravnog lica, pribavlja sve
potrebne informacije neophodne za efikasno rukovo|enje
projektom i neprekidno vr{i pore|enje sa planom i izvr{enjem
planskih akata.
(4) Kontrola glavnog, odnosno izvedbenog projekta, ovisno o
vrsti gra|evine podrazumijeva kontrolu sljede}ih akata i
pokazatelja:
a) saglasnosti s projektnim zadatkom;
b) formalne kompletnosti projekta;
c) kvalifikacija glavnog i ostalih projekata;
d) uskla|enosti projekta sa uvjetima iz lokacijske
informacije, odnosno urbanisti~ke saglasnosti;
e) mehani~ke otpornosti i stabilnosti;
f) za{tite od buke i vibracija;
g) u{tede energije i toplinske za{tite;
h) otpornosti na vanjske uticaje i za{tite od djelovanja na
okoli{;
i) za{tite od po`ara i eksplozije;
j) za{tite na radu;
k) eliminisanje arhitektonskih barijera za lica sa umanjenim
tjelesnim sposobnostima;
l) drugih aspekata koji su specifi~ni za pojedine gra|evine.
(5) Kontrola projekta je isklju~ivo obaveza pravnog lica koje je
sa~inilo projekat. Obavlja se unutar pravnog lica i u funkciji je
upravljanja projektom. Sve preduzete mjere i radnje su
internog karaktera i ne mogu se povjeriti drugom pravnom
licu.
^lan 104.
(Revizija projekta)
(1) Revizija projekta je ispitivanje svih elemenata sadr`anih u
projektu radi davanja stru~nog i neovisnog mi{ljenja o tome
da li projekat objektivno i istinito, po svim materijalno
zna~ajnim pitanjima, prikazuje stanje projekta i mogu}nost
njegove realizacije.
(2) Revizija projekta obavezna je za sve gra|evine osim za
gra|evine iz ~lana 2. ta~ka p) ovog zakona.
(3) Reviziju glavnog, odnosno izvedbenog projekta investitor
povjerava vanjskom revizoru koji ispunjava uvjete
predvi|ene ovim zakonom.
(4) Reviziju obavlja pravno lice koje ispunjava propisane uvjete.
(5) Pravno lice mo`e obavljati reviziju ako u radnom odnosu na
neodre|eno vrijeme, sa punim radnim vremenom, ima
zaposlenog najmanje jednog radnika odgovaraju}e struke, sa
najmanje deset godina radnog iskustva i polo`enim stru~nim
ispitom.
(6) Pravno lice iz stava (5) ovog ~lana je du`no imenovati
odgovornog revidenta, koji je odgovoran za koordinaciju
kontrole pojedinih faza ili dijelova glavnog, odnosno
izvedbenog projekta.
(7) Odgovorni revident iz stava (6) ovog ~lana mora biti stru~no
lice s najmanje deset godina radnog iskustva u struci, koje se
istaklo u projektovanju slo`enih gra|evina ili njenih dijelova
ili je na drugi na~in dao doprinos tehni~koj struci i ima
polo`en odgovaraju}i stru~ni ispit.

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 21

(8) Pravno lice vr{i izbor vanjskog revizora, a vanjski revizor
koji je izabran ne mo`e vr{iti reviziju uzastopno du`e od pet
godina od dana obavljene prve revizije.
(9) Me|usobna prava i obaveze pravnog lica i revidenta utvr|uju
se ugovorom o reviziji, u pismenom obliku, uz ugovornu
klauzulu da se revizija ne mo`e ustupiti drugom licu.
(10) Ako vanjski revizor u toku obavljanja revizije prestane
ispunjavati minimalne uvjete za obavljanje revizije,
obavezan je prekinuti reviziju i o tome obavjestiti pravno lice
sa kojim je zaklju~ilo ugovor o reviziji, u roku od osam dana
od prestanka ispunjavanja uvjeta, kako bi se poslovi vanjske
revizije povjerili drugom pravnom licu. Obavje{tenje o
prestanku obavljanja revizije zbog neispunjavanja
propisanih uvjeta istovremeno se dostavlja i Ministarstvu.
(11) Samo pozitivna ocjena svih elemenata projekta koji su bili
predmet revizije, omogu}ava prihva}anje projekta i
podno{enje zahtjeva za odobrenje za gra|enje, dok se, u
suprotnom, projekat vra}a projektantu na doradu, prema
primjedbama i uputama revidenta. Projektant je obavezan
postupiti po primjedbama i uputama revidenta i u tom smislu
doraditi projekat u odre|enom roku.
(12) Revident je du`an vr{iti reviziju projekta u skladu sa
odredbama ovog zakona, propisima donesenim na osnovu
ovog zakona i posebnih zakona.
(13) Odgovorni revident organizuje izradu zavr{nog izvje{taja o
reviziji ukupne projektne dokumentacije, na osnovu
pojedina~nih izvje{taja o reviziji pojedinih faza ili dijelova
projekta, koji se prila`u uz zavr{ni izvje{taj.
(14) Odgovorni revident ne mo`e biti lice koje je u cjelosti ili
djelimi~no u~estvovalo u izradi projektne dokumentacije ili
ako je taj projekat u cjelosti ili djelomi~no izra|en ili
nostrificiran kod pravnog lica u kojem je zaposlen.
^lan 105.
(Nostrifikacija projekta)
(1) Nostrifikacija projekta je postupak utvr|ivanja uskla|enosti
idejnog, glavnog i izvedbenog projekta ura|enog u
inostranstvu s odredbama ovog zakona, tehni~kim
propisima, normama i pravilima struke iz podru~ja
gra|evinarstva.
(2) Nostrifikaciju projekta vr{i pravno lice registrovano za
poslove projektovanja (u daljem tekstu: ovla{teno pravno
lice), koje mora imati u radnom odnosu zaposlene
diplomirane in`injere za sve dijelove projekta s najmanje pet
godina radnog iskustva na projektovanju istih ili sli~nih
gra|evina, s polo`enim stru~nim ispitom.
(3) Ovla{teno pravno lice koje nema zaposlene diplomirane
in`injere za sve dijelove projekta iz stava (2) ovog ~lana,
mora osigurati poslovnim ugovorima anga`ovanje pravnog
lica registrovanog za obavljanje djelatnosti projektovanja
koje ispunjavanja te uvjete.
(4) Ovla{teno pravno lice du`no je izvr{iti prijevod projekta na
bosanski, hrvatski ili srpski jezik. Dopu{tena je izrada
dvojezi~nih dijelova projekta, kako bi se mogao uporediti
prijevod sa izvornikom kao i radi racionalnosti izrade
grafi~kih dijelova projekta.
(5) Ovla{teno pravno lice u postupku nostrifikacije projekta
izra|uje izvje{taj o nostrifikaciji koji sadr`i potvrdu o
nostrifikaciji, a po potrebi i dokumente iz st. (6) i (7) ovog
~lana.
(6) Potvrda o nostrifikaciji je isprava kojom se potvr|uje da je
projekat izra|en u inostranstvu uskla|en sa zakonom i
bosanskohercegova~kim propisima iz podru~ja
gra|evinarstva.
(7) Ako se u projektu izra|enom u inostranstvu primjenjuju
odredbe inostranih propisa i/ili normi, ovla{teno pravno lice
mora navesti i odgovaraju}e doma}e propise i/ili norme.
(8) Ako doma}ih propisa i/ili normi nema, ovla{teno pravno lice
u izvje{taju o nostrifikaciji mora prilo`iti upotrebljene
inostrane propise i/ili norme, kao i njihov prijevod na
bosanski, hrvatski ili srpski jezik.
(9) Ovjerom projekta iz stava (1) ovog ~lana ovla{teno pravno
lice, odgovara za izvr{enu nostrifikaciju projekta, odnosno
potvr|uje da je projekat uskla|en s ovim zakonom, posebnim
zakonima i propisima iz podru~ja gra|evinarstva i drugih
podru~ja projekta.
POGLAVLJE VIII - U^ESNICI U PROJEKTOVANJU I
GRA\ENJU
^lan 106.
(U~esnici u projektovanju i gra|enju)
(1) U~esnici u projektovanju i gra|enju su investitor, projektant,
kontrolor, revident, izvo|a~ radova i stru~ni nadzorni organ.
(2) Odnosi izme|u investitora i drugih sudionika u projektovanju i
gra|enju iz stava (1) ovog ~lana ure|uju se ugovorima.
^lan 107.
(Investitor)
(1) Investitor je pravno ili fizi~ko lice u ~ije ime i za ~iji ra~un se
gradi gra|evina i vr{e drugi zahvati u prostoru.
(2) Projektovanje, kontrolu projekata, reviziju projekta, gra|enje i
stru~ni nadzor nad gra|enjem investitor je du`an povjeriti
pravnim licima registrovanim za obavljanje tih djelatnosti.
(3) Investitor je du`an osigurati stru~ni nadzor nad gra|enjem
najkasnije do dana otpo~injanja pripremnih radova.
(4) Investitor je du`an imenovati glavnog nadzornog in`injera koji
je odgovoran za cjelovitost i me|usobnu uskla|enost stru~nog
nadzora gra|enja, u slu~aju izvo|enja vi{e vrsta radova na
odre|enoj gra|evini i kada nadzorni organ ima i druge
nadzorne in`injere odgovaraju}e struke za te radove.
(5) Investitor je du`an imenovati izvo|a~a odgovornog za
me|usobno uskla|ivanje radova ako u gradnji sudjeluje dva
izvo|a~a ili vi{e njih.
(6) U slu~aju prekida radova investitor je du`an poduzeti mjere
osiguranja gra|evine i susjednih gra|evina i povr{ina. Ako
prekid radova traje du`e od tri mjeseca investitor je du`an
ponovo prijaviti po~etak radova osam dana prije po~etka.
(7) Investitor je du`an zavr{iti fasadu objekta sa priklju~cima na
komunalnu infrastrukturu u roku od ~etiri godine od dana
pravosna`nosti odobrenja za gra|enje, odnosno dana
produ`enja va`nosti tog odobrenja.
^lan 108.
(Projektant)
(1) Projektant je pravno ili fizi~ko lice registrovano za obavljanje
poslova projektovanja.
(2) Projektovanjem gra|evina i drugih zahvata u prostoru mo`e se
baviti pravno lice, registrovano za tu djelatnost ako pored
op}ih uvjeta ispunjava i uvjet da u radnom odnosu ima
najmanje jednog diplomiranog in`injera sa polo`enim
stru~nim ispitom.
(3) Pravno lice koje nema zaposlene projektante za svaku vrstu
projekta koje radi, mora osigurati anga`ovanje projektanata,
diplomiranih in`injera sa polo`enim stru~nim ispitom,
sklapanjem poslovnih ugovora sa fizi~kim i pravnim licima
registrovanim za obavljanje djelatnosti projektovanja.
(4) Diplomirani in`injer sa polo`enim stru~nim ispitom mo`e
obavljati poslove projektanta u oblastima za koje ima visoku
stru~nu spremu i polo`en stru~ni ispit, po osnovu sklopljenog
ugovora sa pravnim licima registrovanim za obavljanja
djelatnosti projektovanja.
(5) Pravno lice koje projektuje, imenuje jednog ili vi{e
projektanata koji su odgovorni za ispravnost i kvalitet projekta
ili dijela projekta. Projektant je odgovoran da projekat ili dio
projekta za ~iju je izradu imenovan, zadovoljava uvjete iz
ovoga zakona, posebnih zakona, propisa donesenih na osnovu
zakona, tehni~kih normi i standarda, kao i svih propisanih
uvjeta iz datih saglasnosti.
(6) Ako u izradi glavnog, izvedbenog projekta ili projekta
uklanjanja gra|evine u~estvuje vi{e projektanata, pravno lice
kojem je povjerena izrada projekta, imenuje projektanta

Broj 24 – Strana 22 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

voditelja. Projektant voditelj mo`e istodobno biti i projektant
odre|ene vrste projekta.
(7) Projektant voditelj odgovoran je za kompletnost projektne
dokumentacije i me|usobnu uskla|enost projekata, {to
potvr|uje svojim potpisom.
(8) Ako u izradi projekta u~estvuju dva ili vi{e pravnih lica,
investitor je du`an imenovati koordinatora projekta, odnosno
odrediti osobu koja }e imenovati tog koordinatora. Na
koordinatora projekta odgovaraju}e se primjenjuju odredbe iz
stava (6) ovog ~lana.
^lan 109.
(Izvo|a~ radova)
(1) Gra|enjem gra|evina i vr{enjem drugih zahvata u prostoru
mo`e se baviti pravno i fizi~ko lice registrovano za obavljanje
te djelatnosti (u daljem tekstu: izvo|a~).
(2) Gra|enjem gra|evina mogu se baviti pravna lica registrovana
za obavljanje te djelatnosti ako u radnom odnosu na
neodre|eno radno vrijeme ima zaposlenog najmanje jednog
diplomiranog in`injera arhitektonske ili gra|evinske struke sa
najmanje pet godina radnog iskustva i polo`enim stru~nim
ispitom.
(3) Gra|enjem gra|evina mogu se baviti fizi~ka lica registrovana
za obavljanje te djelatnosti, i to za stambene i
stambeno-poslovne objekte bruto razvijene povr{ine do 400
m^2 i za zahvate u prostoru u skladu sa odredbama u ~lanu 69.
ovog zakona.
(4) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, kada je investitor fizi~ko lice,
mo`e sam graditi za svoje potrebe stambeni objekat bruto
povr{ine do 200 m^2.
(5) Ako u gra|enju u~estvuju dva ili vi{e izvo|a~a, investitor je
du`an imenovati glavnog izvo|a~a odgovornog za me|usobno
uskla|ivanje radova.
(6) Izvo|a~ je du`an:
a) graditi u skladu s donesenim odobrenjem za gra|enje,
ovim zakonom i drugim propisima;
b) prije po~etka radova pregledati projektnu dokumentaciju i
ukazati investitoru na detalje koji nisu u skladu sa
tehni~kim, tehnolo{kim i ostalim sposobnostima izvo|a~a
(prihvatanjem projektne dokumentacije izvo|a~ potvr|uje
da je sposoban izvoditi radove prema istoj);
c) radove izvoditi tako da tehni~ka svojstva gra|evine
(mehani~ka otpornost i stabilnost, sigurnost u slu~aju
po`ara, za{tita `ivota i zdravlja, pristupa~nost, za{tita
korisnika od ozljeda, za{tita od buke i vibracija, u{teda
energije i toplinska za{tita, za{tita od {tetnog djelovanja
okoli{a i na okoli{) odgovaraju utvr|enim uvjetima za
odnosnu gra|evinu;
d) ugra|ivati materijale, opremu i proizvode u skladu sa
standardima i normativima definisanih projektom;
e) osigurati dokaze o kvalitetu radova i ugra|enih materijala,
proizvoda i opreme u skladu sa odredbama ovog zakona i
zahtjevima iz projekta;
f) poduzeti mjere za sigurnost gra|evine, radova, opreme i
materijala, za bezbjednost radnika, sigurnost susjednih
gra|evina, u skladu sa va`e}im zakonskim propisima;
g) obavijestiti instituciju nadle`nu za za{titu kulturne i
prirodne ba{tine kada u toku gra|enja ili izvo|enja drugih
zahvata u prostoru nai|e na gra|evine koje mogu imati
obilje`je prirodnih vrijednosti ili kulturno-historijskog
naslje|a i preduzme mjere za{tite nalazi{ta;
h) urediti, opremiti i stalno odr`avati gradili{te u skladu sa
propisima;
i) u toku gra|enja voditi gra|evinski dnevnik i gra|evinsku
knjigu;
j) prilikom gra|enja povjeriti izvo|enje gra|evinskih radova
i drugih poslova radnicima koji ispunjavaju propisane
uvjete nomenklature zanimanja za izvo|enje tih radova,
odnosno obavljanja tih poslova;
k) sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o na~inu
odr`avanja gra|evine, odnosno zahvata u prostoru;
l) osigurati fizi~ko prisustvo voditelja gra|enja prilikom
izvo|enja radova na gradili{tu tokom redovnog i
vanrednog radnog vremena.
(7) Izvo|a~ imenuje voditelja gra|enja, a u slu~aju da izvodi samo
pojedine radove imenuje voditelja tih radova. Voditelj
gra|enja, odnosno voditelj pojedinih radova odgovoran je za
provedbu uvjeta iz stava (5) ovog ~lana.
(8) Voditelj gra|enja i voditelj pojedinih radova mora biti
diplomirani in`injer sa najmanje tri godine radnog iskustva ili
in`injer sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima
gra|enja i polo`enim stru~nim ispitom, zaposlen u radnom
odnosu sa punim radnim vremenom kod izvo|a~a.
^lan 110.
(Stru~ni nadzor)
(1) Stru~ni nadzor nad gra|enjem u ime investitora, mo`e
obavljati pravno lice registrovano za poslove projektovanja
i/ili gra|enja.
(2) Pravno lice iz stava (1) ovog ~lana vr{i stru~ni nadzor pod
uvjetom da za svaku vrstu radova na objektu, za koje obavlja
nadzor (gra|evinsko-zanatski, konstruktivni, elektro,
ma{inski, itd.) ima u radnom odnosu zaposlenog najmanje
jednog diplomiranog in`injera sa najmanje pet godina radnog
iskustva i polo`enim stru~nim ispitom.
(3) Pravno lice iz stava (1) ovog ~lana koje nema zaposlene
diplomirane in`injere za sve vrste radova za koje obavlja
nadzor, mora obezbijediti anga`ovanje diplomiranih in`injera
sa najmanje pet godina radnog iskustva u struci i polo`enim
stru~nim ispitom za svaku vrstu radova za koju se obavlja
nadzor po osnovu ugovora sa drugim pravnim ili fizi~kim
licima.
(4) Pravno lice iz stava (1) ovog ~lana imenuje nadzorne in`injere
za konkretni projekat koji moraju ispunjavati uvjete iz st. (1) i
(2) ovog ~lana.
(5) Nadzorni in`injer je lice ovla{teno za provedbu nadzora nad
gra|enjem, koji se provodi u ime investitora.
(6) Ovisno o slo`enosti gra|evine pravno lice koje obavlja nadzor
nad gra|enjem u ime investitora, mo`e formirati nadzorni tim i
imenovati koordinatora. Koordinator se imenuje iz reda
nadzornih in`injera i odgovoran je za uskla|ivanje rada
nadzornog tima.
^lan 111.
(Obaveze nadzornog in`injera)
(1) U provo|enju nadzora nadzorni in`injer du`an je:
a) utvrditi uskla|enost iskol~enja gra|evine sa zapisnikom o
iskol~enju gra|evine i projektom,
b) provjeriti i utvrditi gradi li se u skladu sa odobrenjem za
gra|enje, tehni~kom dokumentacijom i ovim zakonom;
c) provjeriti i utvrditi da je kvalitet radova, ugra|enih
proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta,
uvjetima propisanim ovim zakonom, posebnim zakonima
i propisima, va`e}im tehni~kim propisima i standardima te
da je taj kvalitet dokazan propisanim ispitivanjima i
dokumentima;
d) biti prisutan u svim fazama testiranja kvaliteta ugra|enog
materijala kao i u svim fazama testiranja nosivog sklopa
gra|evine;
e) potvrditi urednost izvo|enja radova potpisivanjem
gra|evinskog dnevnika, u isti unositi izmjene ura|ene u
odnosu na projektnu dokumentaciju, kontrolisati
gra|evinsku knjigu te, po potrebi, vr{iti usagla{avanje sa
projektantom i izvo|a~em radova za sve eventualne
promijenjene okolnosti u tehni~koj dokumentaciji i na
gradili{tu;
f) napisati izvje{taj investitoru o obavljenom nadzoru nad
gra|enjem gra|evine.
(2) Nadzorni in`injer du`an je pravovremeno obavijestiti
investitora o svim uo~enim nedostacima i nepravilnostima iz
stava (1) ovog ~lana.

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 23

(3) Nadzorni in`injer du`an je pravovremeno obavijestiti
urbanisti~ko-gra|evinskog inspektora o svim nedostacima i
nepravilnostima koje je uo~io tokom gra|enja, a koje investitor
ili izvo|a~ radova ne otkloni na osnovu njegovog upozorenja.

POGLAVLJE IX - GRADILI[TE

^lan 112.
(Prijava gra|enja)
(1) Investitor je du`an nadle`noj inspekciji pismeno prijaviti
po~etak radova, najkasnije u roku od osam dana prije po~etka
radova.
(2) Nadle`na inspekcija }e po slu`benoj du`nosti izvr{iti
inspekcijski pregled na gradili{tu kako bi provjerila
ispunjavanje tehni~kih i sigurnosnih uvjeta za odvijanje
gra|enja.
^lan 113.
(Iskol~enje)
(1) Prije po~etka gra|enja vr{i se iskol~enje gra|evine u skladu sa
uvjetima datim u odobrenju za gra|enje i na osnovu lokacije
objekta.
(2) Iskol~enje gra|evine vr{i nadle`na op}inska slu`ba za upravu,
u prisustvu izvo|a~a. O iskol~enju se sa~injava zapisnik koji se
dostavlja nadle`noj urbansiti~ko-gra|evinskoj inspekciji.
(3) Ukoliko se tokom pregleda utvrdi da postoje razlike izme|u
stvarnog stanja na terenu i datih uvjeta u pogledu polo`aja
gra|evine, podzemnih instalacija ili visinskih kota, iskol~enje
se vr{i uz prethodno usagla{avanje.
(4) Za {tetu nastalu uslijed pogre{nog iskol~enja odgovara lice
koje je izvr{ilo iskol~enje, po op}im pravilima o naknadi {tete.
(5) Nadzorni organ je du`an pratiti iskol~enje objekta, te provjeriti
da li je stvarni polo`aj gra|evine u prostoru u skladu sa
zapisnikom o iskol~enju i odobriti nastavak radova.
(6) Izvo|a~ obavje{tava nadle`ni organ iz stava (2) ovog ~lana o
danu zavr{etka iskopa temelja gra|evine.
(7) Nadle`ni organ du`an je provjeriti da li je iskop temelja
gra|evine ura|en u skladu sa zapisnikom o iskol~enju i
odobriti nastavak radova.
^lan 114.
(Ure|enje gradili{ta)
(1) Ure|enje gradili{ta obuhvata namjensku pripremu i opremanje
zemlji{ta, sa svim potrebnim instalacijama, tehnolo{kom
opremom, privremenim gra|evinama i ure|ajima, sredstvima
sigurnosti i za{tite koji omogu}avaju nesmetan, efikasan i
siguran rad na izgradnji gra|evina i izvo|enja drugih zahvata u
prostoru.
(2) Gradili{te mora biti ogra|eno radi sprje~avanja nekontrolira-
nog pristupa ljudi na gradili{te i na odgovaraju}i na~in
obezbije|eno.
(3) Gradili{te mora imati na vidnom mjestu istaknutu plo~u sa
svim relevantnim podacima o gra|evini i sudionicima u
gra|enju (naziv investitora, naziv izvo|a~a radova, naziv
projektanta, naziv i vrstu gra|evine koja se gradi, vrijeme
po~etka i zavr{etka radova).
(4) Za ure|eno i/ili neure|eno gradili{te odgovoran je izvo|a~
radova.
(5) Konkretna rje{enja tehni~kog ure|enja i opremanja gradili{ta
obra|uju se u sklopu projekta tehnologije i organizacije
gra|enja.
(6) Privremeno zauzimanje javne povr{ine za potrebe gradili{ta
odobrava nadle`na op}inska slu`ba za upravu rje{enjem o
odobravanju gra|enja ili posebnim upravnim aktom.
(7) Sve privremene gra|evine izgra|ene u okviru pripremnih
radova, oprema gradili{ta, neutro{eni gra|evinski i drugi
materijal, otpad i sl. izvo|a~ mora ukloniti odmah po zavr{etku
gra|enja, a zemlji{te na podru~ju gradili{ta kao i na prilazu
gradili{tu dovesti u stanje u skladu sa uvjetima iz lokacijske
informacije, odnosno urbanisti~ke saglasnosti i odobrenja za
gra|enje, a najkasnije na dan dono{enja odobrenja za
upotrebu.
^lan 115.
(Dokumentacija na gradili{tu)
(1) Izvo|a~ na gradili{tu mora imati slijede}u dokumentaciju:
a) rje{enje o upisu u sudski registar;
b) ugovor o izgradnji, odnosno izvo|enju radova izme|u
investitora i glavnog izvo|a~a, te sve ugovore izme|u
glavnog izvo|a~a i izvo|a~a pojedinih dijelova gra|evine;
c) akt o imenovanju odgovornog lica (voditelja gradnje,
odnosno voditelja pojedinih radova), sa dokumentima
(ovjerenim kopijama), koje potvr|uju njihovu stru~nu
kvalifikaciju i radno pravni status;
d) odobrenje za gra|enje i glavni projekat;
e) ovjerene izvedbene projekte sa svim izmjenama i
dopunama;
f) gra|evinski dnevnik;
g) gra|evinsku knjigu;
h) akt o imenovanju nadzornog organa (nadzornog in`injera
ili nadzornog tima i koordinatora), sa ispravama
(ovjerenim kopijama) koje potvr|uju njihovu stru~nu
kvalifikaciju i radno pravni status;
i) plan osiguranja kvaliteta sa dokazom o ispitivanju i
kvalitetu ugra|enih materijala, proizvoda i opreme;
j) zapisnik o iskol~enju gra|evine sa upisom o prijemu
iskopa temelja;
k) plan upravljanja gra|evinskim otpadom;
l) plan organizacije gradili{ta.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, izvo|a~ iz ~lana 109. stav (4)
ovog zakona, na gradili{tu mora imati sljede}u dokumentaciju:
a) odobrenje za gra|enje i glavni projekat ili izvedbeni
projekat;
b) zapisnik o iskol~enju gra|evine sa upisom o prijemu
iskopa temelja;
c) plan upravljanja gra|evinskim otpadom.
POGLAVLJE X - ODOBRENJE ZA UPOTREBU
^lan 116.
(Odobrenje za upotrebu)
(1) Svaka izgra|ena gra|evina za koju se donosi odobrenje za
gra|enje po~inje se koristiti odnosno staviti u pogon nakon {to
nadle`ni organ izda dozvolu za njenu upotrebu (u daljem
tekstu: odobrenje za upotrebu) na osnovu prethodno izvr{enog
tehni~kog pregleda odobrenih i izvedenih radova.
(2) Odobrenje za upotrebu mo`e se na zahtjev investitora donijeti i
za dio gra|evine prije dovr{etka gra|enja cijele gra|evine:
a) kada je u pitanju slo`ena gra|evina;
b) kada se odre|eni dio gra|evine mo`e privesti svojoj
namjeni prije dovr{enja cijele gra|evine.
(3) U slu~aju slo`ene gra|evine, pojedina odobrenja za upotrebu
dijelova gra|evine se donose prema uvjetima odre|enim
dobrenjem za gra|enje, glavnim ili izvedbenim projektom i
odobrenjem za gra|enje dijela gra|evine.
(4) Nakon zavr{etka slo`ene gra|evine po potrebi, a na zahtjev
investitora donosi se jedinstveno odobrenje za upotrebu za
cijelu gra|evinu kojim se objedinjuju sva prethodno donesena
odobrenja za upotrebu za dijelove slo`ene gra|evine.
^lan 117.
(Zahtjev za dono{enje odobrenja za upotrebu)
(1) Zahtjev za dono{enje odobrenja za upotrebu, investitor
podnosi nadle`nom organu koji je donio odobrenje za
gra|enje.
(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog ~lana investitor prila`e:
a) kopiju katastarskog plana;
b) pisanu izjavu izvo|a~a o izvedenim radovima;
c) pisani izvje{taj o nadzoru nad gra|enjem, sa potvrdom o
kompletnosti radova;
d) energetski certifikat iz ~lana 92. stav (3) ovog zakona.

Broj 24 – Strana 24 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

^lan 118.
(Tehni~ki pregled)
(1) Tehni~kim pregledom utvr|uje se da je gra|evina izgra|ena,
odnosno da su zahvati u prostoru izvr{eni u skladu sa
odobrenjem za gra|enje, tehni~kom dokumentacijom na
osnovu koje je doneseno odobrenje za gra|enje, tehni~kim
propisima i normativima, kao i uvjetima za gra|evinu
utvr|enim posebnim propisima.
(2) Tehni~ki pregled se vr{i po zavr{etku izgradnje objekta,
odnosno nakon izvr{enja svih radova predvi|enih odobrenjem
za gra|enje i glavnim, odnosno izvedbenim projektom.
(3) Ukoliko je u toku gra|enja do{lo do odstupanja koje ne
podlije`u izmjeni i/ili dopuni odobrenja za gra|enje, investitor
je du`an da za tehni~ki pregled pripremi i projekat izvedenog
stanja.
(4) Tehni~ki pregled vr{i se u roku od 15 dana od dana podno{enja
potpunog zahtjeva za odobrenje za upotrebu, ili najvi{e osam
dana od dana imenovanja komisije za tehni~ki pregled.
(5) Nadle`ni organ u roku od osam dana prije tehni~kog pregleda
obavje{tava o mjestu i terminu tehni~kog pregleda investitora,
predsjednika i ~lanove komisije, te dostavlja predsjedniku i
~lanovima komisije kopiju dokumentacije iz ~lana 117. stav
(2) ovog zakona.
(6) Predsjednik i ~lanovi komisije za tehni~ki pregled o izvr{enom
tehni~kom pregledu sastavljaju zapisnik u koji se unosi i
mi{ljenje svakog ~lana da li se izgra|ena gra|evina mo`e
koristiti ili se moraju otkloniti nedostaci, odnosno da se ne
mo`e donijeti odobrenje za upotrebu. Zapisnik potpisuje
predsjednik i svi ~lanovi komisije, a dostavlja se nadle`nom
organu u roku od osam dana od dana obavljenog tehni~kog
pregleda.
(7) Tro{kove obavljanja tehni~kog pregleda snosi investitor, u
skladu sa posebnim propisom koji donosi Ministar prostornog
ure|enja, gra|enja i za{tite okoli{a (u daljem tekstu: ministar),
gradona~elnik, odnosno op}inski na~elnik u zavisnosti od
nadle`nosti.
(8) Ministarstvo i nadle`ne gradske i op}inske slu`be na
godi{njem nivou revidiraju visinu tro{kova obavljanja
tehni~kog pregleda, na~in i dinamiku uplate.
^lan 119.
(Komisija za tehni~ki pregled)
(1) Tehni~ki pregled obavlja komisija iz reda kvalifikovanih
stru~njaka koju rje{enjem, u roku od najkasnije osam dana od
dana prijema potpunog zahtjeva za odobrenje za upotrebu,
imenuje nadle`ni organ koji je donio odobrenje za gra|enje.
(2) Broj ~lanova komisije zavisi od vrste i slo`enosti gra|evine i
od vrsta radova koje komisija pregleda. Jedan od ~lanova
komisije je predsjednik komisije i on koordinira rad.
(3) ^lanovi komisije su diplomirani in`injeri odgovaraju}e struke
sa pet godina radnog iskustva u struci i sa polo`enim stru~nim
ispitom.
(4) Predsjednik i ~lanovi komisije za tehni~ki pregled su du`ni
obavljati tehni~ki pregled u skladu sa odredbama ovog zakona
i drugih propisa.
(5) U radu komisije ne mogu u~estvovati slu`bena lica koja su
u~estvovala u postupku izdavanja lokacijske informacije,
odnosno dono{enja urbanisti~ke saglasnosti i odobrenja za
gra|enje, niti lica koja su u~estvovala u izradi tehni~ke
dokumentacije, reviziji glavnog ili izvedbenog projekta,
gradnji i nadzoru nad gradnjom i nadle`ni inspektor koji je
vr{io nadzor nad gradnjom objekta i drugi inspektori i lica sa
posebnim ovla{tenjima, u ~ijem su djelokrugu poslovi
upravnog nadzora.
(6) Nadle`ni organ koji imenuje komisiju za tehni~ki pregled
du`an je najmanje jednom u dvije godine objaviti javni poziv
stru~nim licima da dostave dokaze o ispunjavanju uvjeta za
u~e{}e u komisijama. Javni poziv mora biti objavljen najmanje
u jednom dnevnom listu.
(7) Provjeru ispunjavanja uvjeta iz javnog poziva iz stava (6) ovog
~lana vr{i stru~na komisija koju, zavisno od nadle`nosti,
imenuje ministar, gradona~elnik, odnosno op}inski na~elnik i
sastavlja listu kvalifikovanih stru~njaka.
^lan 120.
(Du`nost investitora u postupku tehni~kog pregleda)
(1) Investitor je du`an osigurati prilikom tehni~kog pregleda
prisustvo svih u~esnika u gra|enju, osigurati uvjete za rad, te
slobodan i neometan pristup svim dijelovima gra|evine uz
potrebnu stru~nu asistenciju nadzora i izvo|a~a.
(2) Investitor je du`an tokom tehni~kog pregleda dostaviti
komisiji na uvid dokumentaciju na osnovu koje je izgra|ena
gra|evina, odnosno izvedeni radovi:
a) dokumentaciju iz ~lana 115. ovog zakona;
b) ostalu dokumentaciju definisanu posebnim propisima u
zavisnosti od vrste gra|evine.
(3) Dokumentaciju iz stava (2) ovog ~lana komisija za tehni~ki
pregled mora uredno vratiti investitoru po okon~anju svog
rada.
^lan 121.
(Dono{enje odobrenja za upotrebu)
(1) Odobrenje za upotrebu donosi se u formi rje{enja, na osnovu
pozitivne ocjene iz zapisnika komisije za tehni~ki pregled u
roku od osam dana od dana dostave zapisnika o tehni~kom
pregledu.
(2) Ukoliko je na osnovu zapisnika iz stava (1) ovog ~lana
utvr|eno da ima nedostataka, nadle`ni organ donosi zaklju~ak
kojim se utvr|uje rok za otklanjanje nedostataka, a najdu`e u
roku do 90 dana.
(3) Po uklanjanju nedostataka iz stava (2) ovog ~lana, investitor je
du`an obavijestiti nadle`ni organ.
(4) U nastavku tehni~kog pregleda, koji mo`e obaviti i jedan ~lan
komisije, pregledaju se samo oni radovi koje je trebalo
popraviti ili doraditi, o ~emu se sa~injava zapisnik. Ako su svi
nedostaci otklonjeni, nadle`ni organ donosi rje{enje o
odobrenju za upotrebu u roku od sedam dana od dostave
zapisnika o zavr{enom tehni~kom pregledu.
(5) Nadle`ni organ du`an je poslati kopiju odobrenja za upotrebu
nadle`noj urbanisti~ko-gra|evinskoj inspekciji i drugim
organima u skladu s posebnim propisima.
(6) Gra|evina za koju je doneseno odobrenje za upotrebu upisuje
se u zemlji{ne knjige.
^lan 122.
(Odbijanje zahtjeva za dono{enje odobrenja za upotrebu)
(1) Zahtjev za dono{enje odobrenja za upotrebu odbija se:
a) ako je gra|evina izgra|ena bez odobrenja za gra|enje;
b) ako su tokom gra|enja izvr{ene izmjene i/ili dopune na
gra|evini koje podlije`u izmjeni i/ili dopuni odobrenja za
gra|enje, a da prethodno nije pribavljena izmjena i/ili
dopuna odobrenja;
c) ako zahtjev podnese lice na koga nije doneseno odobrenje
za gra|enje, a da prethodno nije izvr{ena izmjena
odobrenja za gra|enje u smislu promjene imena
investitora;
d) ako je dopu{tena obnova postupka za dono{enje
urbanisti~ke saglasnosti ili odobrenja za gra|enje i provodi
se novi postupak;
e) ako je inspekcijskim nadzorom utvr|eno da se izvode ili su
izvedeni radovi koji nisu u skladu sa donesenim
odobrenjem za gra|enje;
f) ako podnosilac zahtjeva nije dostavio dokaz o upla}enim
tro{kovima tehni~kog pregleda;
g) ako investitor nije uredio zemlji{te oko objekta;
h) ako se po zapisniku o tehni~kom pregledu u ostavljenom
roku ne otklone nedostaci;
i) ako se po zapisniku o tehni~kom pregledu utvrdi da se
nedostaci na gra|evini ne mogu otkloniti ili da postoji

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 25

neotklonjiva opasnost po stabilnost gra|evine, `ivot ili
zdravlje ljudi, okoli{, saobra}aj ili susjedne objekte.
(2) Nadle`ni organ o odbijanju zahtjeva za dono{enje odobrenja za
upotrebu obavje{tava nadle`nu urbanisti~ko-gra|evinsku
inspekciju.
^lan 123.
(Ni{tavost odobrenja za upotrebu)
(1) Odobrenje za upotrebu doneseno suprotno odredbama ovog
zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i
donesenom planu ni{tavo je.
(2) Rje{enje ogla{ava ni{tavim organ koji je donio rje{enje, a u
skladu s odredbama propisa iz oblasti upravnog postupka.
^lan 124.
(Odobrenje za probni rad)
(1) Nadle`ni organ donosi odobrenje za probni rad, ukoliko
postoji obaveza ispitivanja tehni~kih svojstava gra|evine ili na
osnovu mi{ljenja komisije za tehni~ki pregled za gra|evinu
koja po svom tehnolo{kom procesu zahtijeva probni rad.
(2) Investitor je obavezan po~etak probnog rada iz stava (1) ovog
~lana prijaviti nadle`nom organu i nadle`nim organizacijama
koje su izdale odre|ene saglasnosti.
(3) Odobrenje za probni rad mo`e se donijeti samo pod uvjetom da
je komisija za tehni~ki pregled utvrdila da je gra|evina
izgra|ena u skladu sa donesenim odobrenjem za gra|enje i da
pu{tanje gra|evine u probni rad ne ugro`ava `ivot i zdravlje
ljudi, okoli{ i susjedne gra|evine.
(4) U toku trajanja probnog rada gra|evine uspostavlja se i
utvr|uje njena potpuna tehni~ka ispravnost.
(5) Probni rad gra|evine iz stava (1) ovog ~lana mo`e trajati
najdu`e 12 mjeseci, a izuzetno u posebno slo`enim
tehnolo{kim procesima probni rad se mo`e produ`iti jo{ 12
mjeseci.
^lan 125.
(@alba)
(1) Protiv rje{enja o odobrenju za upotrebu nadle`ne gradske ili
op}inske slu`be, stranka mo`e izjaviti `albu Ministarstvu u
roku od 15 dana od dana prijema rje{enja.
(2) Protiv rje{enja Ministarstva o odobrenju za upotrebu ne mo`e
se izjaviti `alba.
(3) Protiv rje{enja iz stava (2) ovog ~lana mo`e se pokrenuti
upravni spor tu`bom kod kantonalnog suda u roku od 30 dana
od dana prijema rje{enja.

DIO ^ETVRTI - UPOTREBA I ODR@AVANJE GRA\EVINE

POGLAVLJE I - KORI[TENJE I ODR@AVANJE

^lan 126.
(Kori{tenje i odr`avanje gra|evine)
(1) Gra|evina se mo`e koristiti samo u skladu sa namjenom koja je
odre|ena odobrenjem za gra|enje.
(2) Vlasnik gra|evine du`an je odr`avati gra|evinu na na~in da se
u predvi|enom vremenu njenog trajanja o~uvaju tehni~ka
svojstva bitna za gra|evinu definisana ovim zakonom.
(3) U slu~aju o{te}enja gra|evine koje ugro`ava stabilnost same
gra|evine ili njenog dijela, te ako postoji opasnost za susjedne
gra|evine ili ljudsko zdravlje, vlasnik gra|evine du`an je
poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i ozna~iti
gra|evinu kao opasnu do otklanjanja opasnosti.
(4) Za gra|evine sa vi{e vlasnika svi suvlasnici i vlasnici posebnih
dijelova gra|evine snose po principu objektivne odgovornosti
solidarno nastalu {tetu tre}im licima i ne mogu pojedina~no
preduzimati zamjene i popravak zajedni~kih dijelova i ure|aja
zgrade suprotno odredbama propisa iz oblasti stvarnih prava i
oblasti upravljanja zgradama.
(5) Vlasnik gra|evine, du`an je za o{te}ene gra|evine iz stava (3)
ovog ~lana, podnijeti zahtjev za sanaciju ili vr{enje drugih
zahvata, nadle`noj op}inskoj slu`bi u roku od 30 dana od dana
prestanka okolnosti koje su izazvale o{te}enja gra|evine ili
dostave zapisnika op}inskog urbanisti~ko-gra|evinskog
inspektora kojim su nalo`ene mjere za otklanjanje utvr|enih
o{te}enja.
POGLAVLJE II - UKLANJANJE GRA\EVINE
^lan 127.
(Uklanjanje gra|evine)
(1) Vlasnik gra|evine mo`e pristupiti uklanjanju gra|evine ili
njenog dijela, samo na osnovu odobrenja za uklanjanje.
(2) Odobrenje za uklanjanje donosi op}inska slu`ba nadle`na za
poslove prostornog ure|enja na zahtjev vlasnika gra|evine.
(3) Uz zahtjev za uklanjanje gra|evine vlasnik prila`e:
a) kopiju katastarskog plana sa podacima o korisnicima
predmetne i susjednih parcela;
b) dokaz o pravu vlasni{tva gra|evine;
c) tri primjerka projekta uklanjanja gra|evine;
d) saglasnosti nadle`nih institucija ili drugih pravnih lica za
uklanjanje, ako se tim uklanjanjem mo`e ugroziti javni
interes (za{tita spomenika kulture, za{tita komunalnih i
drugih instalacija i dr.), materijalna dobra, `ivot i zdravlje
ljudi, okoli{;
e) odgovaraju}a okolinska dozvola u skladu sa posebnim
zakonom, i
f) dokaz o uplati administrativne takse.
(4) Projekat uklanjanja gra|evine sadr`i:
a) tehni~ki opis na~ina uklanjanja gra|evine i opis kona~nog
ure|enja parcele;
b) sve potrebne nacrte gra|evine, uklju~uju}i planove i {eme
za uklanjanje po fazama, prora~une stabilnosti
konstrukcije ili njenih dijelova tokom uklanjanja, odnosno
demonta`e;
c) tehni~ka rje{enja osiguranja stabilnosti okolnih objekata i
zemlji{ta;
d) elaborat za{tite na radu prilikom uklanjanja gra|evine;
e) mjere za otklanjanje i smanjenje uticaja na okoli{ prilikom
uklanjanja gra|evina u skladu sa posebnim propisom iz
oblasti za{tite okoli{a;
f) plan upravljanja gra|evinskim otpadom sa~injen u skladu
s posebnim propisom.
(5) Projekat uklanjanja mogu da rade lica ovla{tena za izradu
investiciono-tehni~ke dokumentacije.
(6) Kod uklanjanja gra|evine ili njenog dijela stru~ni nadzor za te
radove je obavezan.
^lan 128.
(Postupak dono{enja odobrenja za uklanjanje)
(1) U postupku izdavanja odobrenja za uklanjanje gra|evine
stranka u postupku je vlasnik gra|evine, a zainteresovana
strana, pored op}ine, mo`e biti i vlasnik nekretnine koja
neposredno grani~i sa parcelom na kojoj se nalazi gra|evina za
koju se donosi odobrenje za uklanjanje.
(2) Odobrenje za uklanjanje je upravni akt koji donosi op}inska
slu`ba nadle`na za poslove prostornog ure|enja u roku od 15
dana od dana prijema urednog zahtjeva.
(3) Op}inska slu`ba nadle`na za poslove prostornog ure|enja, po
slu`benoj du`nosti ili na zahtjev investitora, rje{enjem
odre|uje uklanjanje gra|evine ili dijela gra|evine koje je
neophodno ukloniti u toku pripremanja gra|evinskog
zemlji{ta za gra|enje iz ~lana 43. ovog zakona.
(4) Kada op}inska slu`ba nadle`na za poslove prostornog
ure|enja utvrdi da nisu dostavljeni propisani dokumenti uz
zahtjev za dono{enje odobrenja za uklanjanje, du`na je o tome
pismeno izvijestiti podnosioca zahtjeva, najkasnije u roku od
tri dana od dana podno{enja zahtjeva, te ga pozvati da zahtjev
dopuni.
(5) Ukoliko podnosilac zahtjeva u ostavljenom roku, a najkasnije
u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti ne ispuni sve
uvjete ili pismeno ne obavijesti op}insku slu`bu nadle`nu za
poslove prostornog ure|enja o nemogu}nosti ispunjavanja

Broj 24 – Strana 26 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

potrebnih uvjeta u zadanom roku, nadle`na op}inska slu`ba }e
zaklju~kom odbaciti zahtjev.
(6) Prije dono{enja odobrenja, op}inska slu`ba nadle`na za
poslove prostornog ure|enja zajedno sa nadle`nim
inspektorom du`na je izvr{iti uvid na licu mjesta.
^lan 129.
(Sadr`aj odobrenja za uklanjanje)
(1) Rje{enje o odobrenju za uklanjanje gra|evine sadr`i:
a) podatke o stranci za koju se donosi odobrenje (naziv,
odnosno ime sa sjedi{tem odnosno adresom);
b) podatke o gra|evini za koju se donosi odobrenje za
uklanjanje sa osnovnim podacima o namjeni, gabaritu i
spratnosti gra|evine, sa oznakom lokacije (katastarske
parcele) starog i novog premjera;
c) naziv projekta sa nazivom pravnog lica koje je izradilo
projekat uklanjanja;
d) izjavu u dispozitivu rje{enja da je projekat uklanjanja
sastavni dio odobrenja;
e) rok za uklanjanje gra|evine;
f) obavezu stranke da prijavi po~etak izvo|enja radova
nadle`noj inspekciji osam dana prije otpo~injanja radova;
g) druge podatke od zna~aja za specifi~nu lokaciju i
gra|evinu.
(2) Op}inska slu`ba nadle`na za poslove prostornog ure|enja
du`na je poslati primjerak odobrenja za uklanjanje nadle`noj
inspekciji i vlasniku objekta.
(3) Projekat uklanjanja je sastavni dio odobrenja za uklanjanje, {to
na projektu mora biti nazna~eno i ovjereno potpisom i pe~atom
nadle`ne op}inske slu`be.
^lan 130.
(Uklanjanje gra|evine zbog fizi~ke dotrajalosti ili o{te}enja)
(1) Organizacija uklanjanja i pripadaju}i tro{kovi su obaveza
vlasnika gra|evine.
(2) Ako se u postupku dono{enja rje{enja o uklanjanju gra|evine
ili dijela gra|evine utvrdi da se opasnost po `ivot ili zdravlje
ljudi, okolne gra|evine i saobra}aj mo`e ukloniti i
rekonstrukcijom gra|evine ili njenog dijela, na zahtjev
vlasnika mo`e se prema odredbama ovog zakona odobriti
rekonstrukcija gra|evine ili njenog dijela, pod uvjetom da se
izvede u roku koji odredi nadle`na op}inska slu`ba.
^lan 131.
(@alba)
(1) Protiv rje{enja o odobrenju za uklanjanje gra|evine, stranka
mo`e izjaviti `albu Ministarstvu u roku od 15 dana od dana
prijema rje{enja.
(2) @alba protiv rje{enja iz ~lana 130. stav (1) ovog zakona ne
odla`e izvr{enje rje{enja.

DIO PETI - CENTAR ZA PRU@ANJE USLUGA IZ OBLASTI PROSTORNOG URE\ENJA I GRA\ENJA

^lan 132.
(Centar)
(1) Nadle`ni organ obavezan je u okviru svog djelokruga
obrazovati Centar za pru`anje usluga iz oblasti prostornog
ure|enja i gra|enja (u daljem tekstu: Centar).
(2) Centar obavlja poslove informiranja i pribavljanja saglasnosti,
uvjerenja i drugih akata po slu`benoj du`nosti u postupcima iz
oblasti prostornog ure|enja i gra|enja.
(3) Nadle`ni organ je du`an u roku od 60 dana od dana stupanja na
snagu ovog zakona obrazovati Centar, a u skladu sa svojim
aktom o unutra{njoj organizaciji.
^lan 133.
(Informativna funkcija)
(1) Centar pru`a potrebnu pravnu pomo}, daje odgovaraju}a
obja{njenja i upute investitoru, te dostavlja sve rasplo`ive
informacije i podatke u vezi sa namjerom zahvata ili izmjene u
prostoru.
(2) Rok za dostavljanje informacija i podataka iz stava (1) ovog
~lana je sedam dana od dana podno{enja zahtjeva.
^lan 134.
(Operativna funkcija)
(1) Centar pribavlja saglasnosti, mi{ljenja i druge akte po
slu`benoj du`nosti u okviru:
a) dono{enja urbanisti~ke saglasnosti;
b) dono{enja odobrenja za gra|enje;
c) dono{enja odobrenja za pripremne radove;
d) dono{enja odobrenja za upotrebu, i
e) dono{enja odobrenja za uklanjanje gra|evine.
(2) U postupku dono{enja urbanisti~ke saglasnosti Centar po
slu`benoj du`nosti pribavlja izvode iz katastra i katastra
podzemnih instalacija, stru~no mi{ljenje Zavoda za planiranje
razvoja Kantona Sarajevo kao nosioca izrade plana u slu~aju
nepostojanja detaljnih planskih dokumenata, mi{ljenja i
saglasnosti javnih komunalnih preduze}a i drugih subjekata
koji vr{e javna ovla{tenja neophodne za dono{enje
urbanisti~ke saglasnosti stru~no mi{ljenje Zavoda za
planiranje razvoja Kantona Sarajevo u skladu s odredbama
ovog zakona i drugih propisa u pogledu va`e}e kategorizacije
kvaliteta zraka, saglasnost Zavoda za za{titu kulturno-
historijskog i prirodnog naslije|a Kantona Sarajevo, te
saglasnost Ministarstva saobra}aja Kantona Sarajevo.
(3) U postupku dono{enja odobrenja za gra|enje Centar po
slu`benoj du`nosti pribavlja pravosna`ne urbanisti~ke
saglasnosti, izvode iz katastra i katastra podzemnih instalacija,
mi{ljenja i saglasnosti javnih komunalnih preduze}a i drugih
subjekata koji vr{e javna ovla{tenja neophodna za dono{enje
odobrenja za gra|enje.
(4) U postupku dono{enja odobrenja za pripremne radove Centar
po slu`benoj du`nosti pribavlja odobrenje nadle`nog organa
za privremeno zauzimanje i kori{tenje javne povr{ine, ukoliko
se radi o takvom slu~aju, te saglasnosti za privremene
priklju~ke na komunalnu infrastrukturu i javni put.
(5) U postupku dono{enja odobrenja za upotrebu Centar po
slu`benoj du`nosti pribavlja pravosna`no odobrenje za
gra|enje i kopiju katastarskog plana s ucrtanim polo`ajem
gra|evine.
(6) U postupku dono{enja odobrenja za uklanjanje gra|evine
Centar po slu`benoj du`nosti pribavlja saglasnosti nadle`nih
institucija ili drugih pravnih lica za uklanjanje iz ~lana 127.
stav (3) ta~ka d) ovog zakona.
(7) Saglasnosti i uvjeti za gra|enje pribavljeni u postupku
dono{enja urbanisti~ke saglasnosti iz stava (2) ovog ~lana,
smatra se da su pribavljeni i za postupak dono{enja odobrenja
za gra|enje.
^lan 135.
(Pribavljanje dokumenata)
Razmjena dokumenata i podnesaka mo`e se vr{iti
elektronskim putem, u formi elektronskog dokumenta.
^lan 136.
(Ovla{tenja Centra)
(1) Centar u obavljanju svojih poslova cijeni samo formalnu
ispravnost dostavljenih akata.
(2) U okviru ispunjavanja formalnih uvjeta iz stava (1) ovog ~lana
Centar ispituje:
a) nadle`nost za postupanje po zahtjevu, odnosno prijavi;
b) svojstvo stranke u upravnom postupku, odnosno da li
podnosilac zahtjeva mo`e biti lice koje je ovaj akt
podnijelo;
c) da li zahtjev sadr`i sve propisane podatke;
d) da li je uz zahtjev podnesena sva dokumentacija propisana
zakonom i provedbenim propisom;
e) da li je uz zahtjev prilo`en dokaz o uplati administrativne
takse i naknada u skladu s posebnim propisima.

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 27

^lan 137.
(Rokovi i tro{kovi za saglasnosti i mi{ljenja)
(1) Javna komunalna preduze}a i drugi subjekti koji vr{e javna
ovla{tenja du`ni su Centru dostaviti saglasnosti i mi{ljenja iz
~lana 134. st. (2), (3), (4) i (6) ovog zakona, u roku od 15 dana
od dana podno{enja zahtjeva.
(2) Javna komunalna preduze}a i drugi subjekti koji vr{e javna
ovla{tenja imaju pravo na naknadu stvarnih tro{kova koje se
odnose na izdavanje tra`enih uvjeta i preduzimanje drugih
radnji iz svoje nadle`nosti, u skladu sa propisima iz posebne
upravne oblasti.
(3) Investitor snosi stvarne tro{kove, koji su nastali izdavanjem
tra`enih uvjeta i provo|enjem drugih radnji iz svojih
nadle`nosti, a u skladu sa propisima iz posebne oblasti.

DIO [ESTI - SISTEM INFORMACIJA O STANJU U PROSTORU

^lan 138. (Jedinstveni prostorni informacioni sistem) (1) U svrhu prikupljanja, kori{tenja i obrade podataka od zna~aja za prostorno ure|enje Kanton, Grad Sarajevo i op}ine obezbje|uju, putem slubi za dokumentaciju kod organa uprave i upravnih ustanova, uspostavljanje i odravanje jedinstvenog prostornog informacionog sistema (GIS). (2) Kanton organizuje slube za dokumentaciju u Ministarstvu i putem kantonalnih upravnih ustanova, a Grad i op}ine u slubama za upravu nadlenim za poslove prostornog ure|enja i gra|enja. (3) Sredstva za uspostavu i odravanje jedinstvenog informacionog sistema u oblasti prostornog planiranja i ure|enja obezbje|uju se iz budeta nadlenog organa. ^lan 139. (Sadraj jedinstvenog prostornog informacionog sistema) U okviru jedinstvenog prostornog informacionog sistema (GIS-a) vodi se i odrava jedinstvena evidencija koja obuhvata podatke o: a) aurnim digitalnim, geodetsko-topografsko-kartograf- skim podlogama u Dravnom koordinatnom sistemu; b) prostornom planu Federacije BiH i drugim planskim dokumentima Federacije BiH; c) prostornim planovima kantona; d) urbnisti~kim planovima Grada i op}ina, regulacionim planovima i urbanisti~kim projektima; e) prirodnim resursima sa kvalitativnim i kvantitativnim obiljejima i sl (podaci i izvodi iz katastra zemlji{ta, voda, prirodnih resursa i sl.); f) stanovni{tvu; g) infrastrukturnim sistemima; h) graditeljskom naslije|u, prirodnim vrijednostima i posebno za{ti}enim prostorima; i) ugroavanju okoli{a (zaga|enje tla, vode, zraka i sl); j) bespravnom gra|enju; k) podru~jima gdje je opasnost od posljedica prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja posebno izraena (seizmi~ke karakteristike terena, poreme}aji u stabilnosti tla, plavna podru~ja, podru~ja ugroena mogu}no{}u izbijanja poara, podru~ja izloena mogu}em uticaju tehni~kih katastrofa i prekomjernom zaga|enju zbog havarije u pogonima i sl.); l) kadrovima i pravnim licima koja se bave poslovima u oblasti planskog ure|enja prostora; m) privredi; n) dru{tvenim djelatnostima; o) turizmu; p) komunalnoj infrastrukturi; r) gra|evinskom zemlji{tu;

s) druge podatke koji su od zna~aja za prostorno ure|enje i za
vo|enje i odr`avanje jedinstvenog prostornog informacio-
nog sistema.
^lan 140.
(Obaveza dostavljanja podataka)
(1) Op}inske slu`be nadle`ne za poslove prostornog ure|enja
vode jedinstvenu evidenciju podataka i informacija iz ~lana
 1. ovog zakona o stanju prostora u odgovaraju}im bazama i dune su svake godine do 15. januara teku}e godine dostaviti Zavodu za planiranje razvoja godi{nji izvje{taj o stanju prostora kao i o provo|enju planskih dokumenata na nivou op}ine za proteklu godinu, sa popunjenim jedinstvenim obrascima.Ministarstvo je duno je do 31. januara teku}e godine dostaviti Federalnom ministarstvu godi{nji Izvje{taj o stanju prostora u Kantonu, kao i Izvje{taj o provo|enju planskih dokumenata na podru~ju Kantona za proteklu godinu. Javna preduze}a, agencije i drugi subjekti koji posjeduju, prikupljaju, izra|uju ili obra|uju podatke potrebne za formiranje i auriranje jedinstvenog informacionog sistema iz ~lana 139. ovog zakona duni su podatke i dokumentaciju redovno, a najkasnije do 5. januara teku}e godine za proteklu godinu, dostavljati nadlenoj op}inskoj slubi za prostorno ure|enje. (2) Na zahtjev Ministarstva i op}inskih slubi za prostorno ure|enje, pravna lica i druge organizacije dune su u odre|enom roku da dostavljaju podatke iz ~lana 139. ovog zakona. DIO SEDMI - PRENO[ENJE POSLOVA KANTONALNE UPRAVE NA OP]INE I GRAD
^lan 141.
(Prijenos poslova)
(1) Poslovi kantonalne uprave koji se prenose na op}inskog
na~elnika su:
a) dono{enje lokacijske informacije, urbanisti~ke saglasnos-
ti, odobrenja za gra|enje i upotrebne dozvole za izgradnju
gra|evina, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, sana-
ciju, promjenu namjene gra|evine i konzervaciju gra|e-
vine, uklju~uju}i i vr{enje drugih gra|evinskih zahvata na
povr{ini tla, iznad ili ispod povr{ine tla;
b) dono{enje jednog rje{enja za uklanjanje gra|evina kao i
sanaciju legalno izgra|ene gra|evine o{te}ene ratnim
djelovanjem,
c) dono{enje urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gra|enje
i upotrebne dozvole, izuzetno d odredbi ~lana 48. stav (4)
ovog zakona i za izgradnju gra|evina ~ija je korisna
povr{ina preko 10 000 m^2 , po prethodno pribavljenoj
saglasnosti Ministarstva, uklju~uju}i i radove za
rekonstrukciju, dogradnju, nadogradnju, sanaciju,
promjenu namjene ili konzervaciju.
(2) Poslovi kantonalne uprave koji se prenose na gradona~elnika
su dono{enje urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gra|enje i
upotrebne dozvole za izgradnju gra|evina, dogradnju,
nadogradnju, sanaciju, promjenu namjene i konzervaciju iz
~lana 48. stav 2. ovog zakona.
^lan 142.
(Rje{avanje u drugom stepenu)
(1) Protiv upravnih akata op}inskog na~elnika i gradona~elnika u
drugom stepenu rje{ava Ministarstvo.
(2) Protiv upravnih akata Ministarstva mo`e se pokrenuti upravni
spor tu`bom kod kantonalnog suda u roku od 30 dana od dana
prijema upravnog akta.
DIO OSMI - NADZOR
^lan 143.
Nadzor nad provedbom ovog zakona i propisa donesenih na
osnovu ovog zakona vr{i Ministarstvo, a inspekcijski nadzor
obavlja nadle`ni urbanisti~ko - gra|evinski inspektor.

Broj 24 – Strana 28 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

POGLAVLJE I -INSPEKCIJSKI NADZOR

^lan 144.
(Inspekcijski nadzor)
(1) Inspekcijski nadzor u smislu ovog zakona, podrazumijeva
kontrolu nad radom u~esnika u gra|enju, radom organa
uprave, izvo|enjem radova i kvalitetom gra|evinskih
proizvoda koji se ugra|uju u pogledu primjene ovog zakona i
propisa donesenih na osnovu ovog zakona i propisa iz podru~ja
normizacije, ukoliko posebnim zakonom nije druga~ije
odre|eno, odr`avanju gra|evine, te posebno bespravnom
izgradnjom.
(2) Pri izvr{enju obaveza iz stava (1) ovog ~lana, vr{i se nadzor nad
izradom prostorno planske dokumentacije, uskla|enosti
planova ni`eg reda sa planom vi{eg reda, usagla{enosti
lokacijske informacije odnosno urbanisti~ke saglasnosti sa
detaljnim planskim dokumentom ili planom vi{eg reda, nadzor
nad radom u~esnika u gra|enju, kori{tenju, odr`avanju i
uklanjanju gra|evine, i kontrola kvaliteta materijala
gra|evinskih proizvoda.
(3) U izvr{enju poslova inspekcijskog nadzora mogu se,
anga`ovati ovla{tene institucije koje su specijalizovane za
pojedina tehni~ka podru~ja, naro~ito s obzirom na ispitivanje i
ocjenu kvaliteta.
(4) U vr{enju inspekcijskog nadzora nadle`ni inspektor preduzima
i preventivne mjere i radnje radi sprje~avanja povrede zakona i
drugih propisa, spre~avanje nastajanja {tetnih posljedica i
otklanjanja uzroka koji bi doveo do nastanka {tetne posljedice.
^lan 145.
(Urbanisti~ko - gra|evinski inspektori)
(1) Poslove inspekcijskog nadzora u oblasti urbanizma i gra|enja
u prvom stepenu obavljaju i poduzimaju mjere utvr|ene ovim
zakonom:
a) kantonalni urbanisti~ko-gra|evinski inspektor;
b) gradski urbanisti~ko - gra|evinski inspektor;
c) op}inski urbanisti~ko-gra|evinski inspektor.
(2) Inspektor iz stava (1) ovog ~lana je lice postavljeno u skladu s
propisima i zakonima iz oblasti dr`avne slu`be i inspekcijskog
nadzora.
^lan 146.
(Postupak inspekcijskog nadzora)
(1) Inspekcijski nadzor vr{i se po slu`benoj du`nosti, po pisanom
zahtjevu pravnih i fizi~kih lica za vr{enje inspekcijskog
nadzora i po nalogu izdatom od strane ovla{tenog lica nadle`ne
inspekcije, u skladu sa propisima kojima se reguli{e oblast
inspekcijskog nadzora.
(2) Subjekti, u~esnici, aktivnosti i rezultati u oblasti prostornog
planiranja i ure|enja, kao i provo|enja planskih dokumenata se
kontroli{u redovnim pregledima u procesu izrade i provo|enja
planskih dokumenata.
(3) Subjekti i u~esnici u oblasti projektovanja, izgradnje gra|evine
i vr{enja drugih zahvata u prostoru, se kontroli{u redovnim
inspekcijskim nadzorom i na zahtjev drugog nadle`nog organa
ili ovla{tenog u~esnika, odnosno zainteresovane strane u tom
procesu.
(4) U~esnici u gra|enju, vlasnik odnosno korisnik gra|evine du`ni
su nadle`nom inspektoru omogu}iti provo|enje nadzora te dati
na uvid svu dokumentaciju, omogu}iti pregled gra|evine i
proizvoda kao i obavljanje drugih radnji u vezi sa nadzorom.
(5) Kod slo`enih gra|evina, ovla{teno lice nadle`ne inspekcije
formira tim inspektora razli~itih specijalnosti koji }e timski
vr{iti preglede na gradili{tu.

POGLAVLJE II - NADLE@NOSTI I OVLA[TENJA

INSPEKTORA

^lan 147.
(Nadle`nosti inspektora)
(1) Kantonalni urbanisti~ko-gra|evinski inspektor obavlja
inspekcijski nadzor nad:
a) izradom i provo|enjem planskih dokumenata koje donosi
Skup{tina Kantona;
b) usagla{eno{}u urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za
gra|enje i upotrebne dozvole koje je donijelo Ministarstvo
u skladu s odredbama ovog zakona;
c) primjenom urbanisti~ko-tehni~kih gra|evinskih
normativa i propisa;
d) izgradnjom i kori{tenjem gra|evina i drugih zahvata u
prostoru za koje je odobrenje za gra|enje donijelo
Ministarstvo;
e) kvalitetom ugra|enih gra|evinskih materijala,
poluproizvoda i proizvoda u gra|evinama i zahvatima u
prostoru iz svoje nadle`nosti;
f) radom op}inskih i gradskih urbanisti~ko-gra|evinskih
inspektora u provo|enju propisa iz oblasti prostornog
ure|enja.
(2) Gradski urbanisti~ko-gra|evinski inspektor obavlja
inspekcijski nadzor nad:
a) izradom i provo|enjem planskih dokumenata na nivou
Grada;
b) usagla{eno{}u lokacijske informacije odnosno
urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gra|enje i
upotrebne dozvole koje je donio gradona~elnik u skladu s
odredbama ovog zakona.
(3) Op}inski urbanisti~ko-gra|evinski inspektor vr{i inspekcijski
nadzor nad:
a) izradom i provo|enjem planskih dokumenata na nivou
op}ine;
b) ostvarivanjem i provo|enjem planskih dokumenata na
nivou op}ine;
c) usagla{eno{}u lokacijske informacije odnosno
urbanisti~ke saglasnosti, odobrenja za gra|enje, upotrebne
dozvole i drugih upravnih akata koje je donio op}inski
na~elnik u skladu s odredbama ovog zakona;
d) primjenom urbanisti~ko-tehni~kih gra|evinskih normati-
va i propisa;
e) izgradnjom i kori{tenjem gra|evina i drugih zahvata u
prostoru za koje odobrenje za gra|enje donosi nadle`na
op}inska slu`ba;
f) kvalitetom ugra|enih gra|evinskih materijala, poluproiz-
voda i proizvoda u gra|evinama i zahvatima u prostoru iz
svoje nadle`nosti;
g) nare|uje uklanjanje svih bespravno izvedenih gra|evina ili
njenih dijelova ili drugih bespravno izvedenih radova na
podru~ju op}ine.
^lan 148.
(Ovla{tenja inspektora u oblasti prostornog planiranja, ure|enja
i provo|enja planskih dokumenata)
U obavljanju inspekcijskog nadzora u oblasti prostornog
planiranja, ure|enja i provo|enja planskih dokumenata inspektor
ima pravo i du`nost:
a) narediti obustavu izrade i dono{enja planskih dokumenata
ako se obavlja protivno odredbama ovog zakona i drugih
propisa, te utvrditi rok za otklanjanje tih nepravilnosti;
b) zabraniti provo|enje planskog dokumenta koji nije u
skladu sa odredbama ovog zakona i kantonalnih propisa za
njegovo provo|enje, ili je njegovo dono{enje bilo u
suprotnosti sa zakonom i drugim propisima, te o tome
obavijestiti donosioca plana;
c) narediti obustavu svake aktivnosti koja se obavlja protivno
propisima o za{titi kulturno-historijskog naslje|a, te
urbanog standarda;

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 29

d) narediti obustavu provo|enja planskog dokumenta ako
utvrdi da prijeti opasnost da se promjenom namjene
zemlji{ta u skladu sa tim planom ugro`avaju ili
pogor{avaju uvjeti na odre|enom podru~ju;
e) narediti da se otklone u odre|enom roku utvr|ene
nepravilnosti u primjeni ovoga zakona i kantonalnih
propisa za njegovo provo|enje, ako u odredbama ta~. a) do
d) ovog ~lana nisu odre|ene druge mjere.
^lan 149.
(Ovla{tenja inspektora u oblasti gra|enja, upotrebe, odr`avanja i
uklanjanja gra|evine)
(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora u oblasti gra|enja,
upotrebe, odr`avanja i uklanjanja gra|evine, inspektor ima
pravo i du`nost da subjektu nadzora rje{enjem nalo`i slijede}e
upravne mjere:
a) naredi otklanjanje nepravilnosti;
b) naredi obustavu gra|enja;
c) naredi uklanjanje gra|evine;
d) naredi zabranu upotrebe gra|evine.
(2) Inspektor je du`an u okviru svojih nadle`nosti, kada utvrdi da
je povrije|en ovaj zakon, da subjektu nadzora, pored nalaganja
upravnih i drugih mjera izda odgovaraju}i prekr{ajni nalog,
odnosno zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka zbog
povrede odredbi ovog zakona u vezi sa gra|enjem, upotrebom,
odr`avanjem i uklanjanjem gra|evine, prema svim fizi~kim
licima, pravnim licima, njihovim odgovornim licima i
neposrednim izvr{iocima tih krivi~nih i prekr{ajnih postupaka.
^lan 150.
(Otklanjanje nepravilnosti)
(1) U provo|enju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i
du`nost u~esnicima u gra|enju rje{enjem narediti da u
primjerenom roku otklone nepravilnosti koje utvrdi.
(2) U provo|enju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i
du`nost rje{enjem narediti vlasniku postoje}e gra|evine,
odnosno investitoru da otkloni nedostatke na gra|evini koji su
nastali ili su uo~eni tokom njenog kori{tenja, ako utvrdi da ti
nedostaci mogu ugroziti pouzdanost gra|evine, susjednih
gra|evina, `ivot i zdravlje ljudi, okoli{ i nesmetan pristup
licima s umanjenim tjelesnim sposobnostima.
^lan 151.
(Obustava gra|enja)
(1) U provo|enju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i
du`nost narediti obustavu daljeg gra|enja, odnosno izvo|enja
pojedinih radova:
a) ako se gra|evina gradi ili rekonstrui{e protivno odobrenju
za gra|enje, te odrediti primjereni rok za uskla|ivanje
izvedenog stanja s odobrenim projektom gra|evine,
odnosno za dobivanje izmijenjenog ili dopunjenog
odobrenja za gra|enje;
b) ako nakon zaklju~ka kojim se dozvoljava obnova
postupka, odnosno odga|a izvr{enje rje{enja, kojim je
odobreno gra|enje, subjekt nadzora nastavi sa izvo|enjem
radova;
c) ako se gra|evina gradi, odnosno rekonstrui{e, a da u roku
odre|enom rje{enjem nisu otklonjeni utvr|eni nedostaci;
d) ako utvrdi nedostatke i nepravilnosti u projektu ili
izvo|enju radova koji mogu ugroziti tehni~ka svojstva
bitna za gra|evinu propisana ovim zakonom, te odrediti
primjereni rok za otklanjanje tih nedostataka;
e) ako utvrdi da se radovi izvode na na~in da se ugro`ava
stabilnost susjednih gra|evina, stabilnost tla na okolnom
zemlji{tu, saobra}ajne povr{ine, komunalne i druge
instalacije, te narediti hitne mjere za{tite;
f) ako utvrdi da radove izvodi ili vr{i nadzor pravno ili fizi~ko
lice koje nije registrovano za izvo|enje ili nadzor te vrste
radova, odnosno koje ne ispunjava posebne uvjete
propisane ovim zakonom;
g) ako se ni nakon ponovljenih poku{aja za uspostavu
kontakta s investitorom on ne pojavi na gradili{tu na kojem
su utvr|ene povrede propisa;
h) ako postoji osnovana sumnja da je odobrenje za gra|enje
doneseno u suprotnosti sa va`e}om planskom
dokumentacijom, sa urbanisti~kom saglasno{}u ili
lokacijskom informacijom.
(2) U slu~ajevima iz stava (1) ta~. b) do g) ovog ~lana inspektor }e
narediti na licu mjesta i zatvaranje gradili{ta, odnosno
gra|evine obilje`avaju}i ga na propisani na~in, posebnom
oznakom, nakon ~ega se investitoru i izvo|a~u zabranjuje
nastavak daljeg gra|enja, odnosno izvo|enje pojedinih
radova.
^lan 152.
(Uklanjanje gra|evine)
(1) Inspektor ima pravo i du`nost rje{enjem narediti investitoru ili
vlasniku, da o svom tro{ku izvr{i uklanjanje gra|evine ili
njezinog dijela, ili otklanjanje posljedice izvr{enih zahvata u
prostoru i uspostavi prija{nje stanje:
a) ako se gra|evina gradi, odnosno rekonstrui{e ili je
izgra|ena bez odobrenja za gra|enje ili se gradi odnosno
rekonstrui{e suprotno donesenom odobrenju za gra|enje;
b) ako se gradi protivno odobrenju za gra|enje iz ~lana 68.
ovog zakona, a u odre|enom roku se nije uskladilo
izvedeno stanje s odobrenim projektom gra|evine,
odnosno nije dobila izmjena ili dopuna odobrenja za
gra|enje;
c) ako se tokom gra|enja utvrde neotklonjivi nedostaci zbog
kojih je ugro`ena stabilnost gra|evine ili stabilnost
okolnih gra|evina ili su na drugi na~in ugro`eni `ivoti ljudi
ili okoli{a, inspektor }e narediti, kada je to potrebno, i hitne
mjere osiguranja do izvr{enja naloga;
d) ako se u skladu sa ovim zakonom ne uklone privremene
gra|evine izgra|ene na gradili{tu u okviru pripremnih
radova, kao i privremene gra|evine iz ~lana 64. ovog
zakona;
e) ako utvrdi da gra|evina zbog fizi~ke dotrajalosti,
elementarnih nepogoda ili ratnih dejstava i ve}ih o{te}enja
ne mo`e dalje da slu`i svojoj namjeni ili da predstavlja
opasnost po `ivot ili zdravlje ljudi, okolne objekte i
saobra}aj, kao i uvjete i mjere koje je potrebno sprovesti,
odnosno obezbijediti pri uklanjanju gra|evine ili dijela
gra|evine. Organizacija uklanjanja i pripadaju}i tro{kovi
su obaveza vlasnika gra|evine. Ukoliko je vlasnik
nepoznat ili odsutan, onda organizaciju i tro{kove
preuzima op}ina. Vlasnici takvih gra|evina nemaju pravo
na naknadu {tete zbog uklanjanja, a zadr`ava se obaveza
naplate u~injenih tro{kova u postupku uklanjanja od strane
vlasnika gra|evine prema op}inskom organu.
(2) U slu~ajevima iz stava (1) ta~. a), b), c) i d) ovog ~lana
inspektor }e nakon zapisni~ki utvr|enog ~injeni~nog stanja, a
prije dono{enja rje{enja, nalo`iti usmeno subjektu nadzora
zatvaranje gradili{ta, odnosno gra|evine, obilje`avaju}i ga na
propisani na~in. Ako se ne postupi po nalogu inspektora
nalo`enu upravnu mjeru izvr{it }e nadle`ni inspektor o tro{ku
subjekta nadzora.
(3) Ako u slu~ajevima iz stava (1) ovog ~lana investitor, odnosno
vlasnik ne postupi po rje{enju inspektora o uklanjanju
gra|evine ili njenog dijela, rje{enje }e se izvr{iti putem drugog
lica na tro{ak investitora, odnosno vlasnika.
^lan 153.
(Zabrana upotrebe)
(1) U provo|enju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i
du`nost da rje{enjem naredi zabranu upotrebe gra|evine ili
njenog dijela u slu~aju:
a) da nije pribavljeno odobrenje za upotrebu za gra|evinu ili
njen dio;
b) da je upotreba gra|evine opasna po `ivot i zdravlje ljudi;

Broj 24 – Strana 30 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

c) da za tu gra|evinu ili njen dio nije pribavljeno odobrenje za probni rad ili je rok za probni rad istekao, a da nije dobiveno odobrenje za upotrebu; d) da postoji osnovana sumnja da je gra|evina dobila upotrebnu dozvolu na osnovu pozitivnog mi{ljenja komisije za tehni~ki pregled, a koji nije bio obavljen u skladu sa ~lanom 118. stav (1) ovog zakona. (2) U slu~ajevima iz stava (1) ovog ~lana inspektor }e izvr{iti zatvaranje gra|evine obiljeavaju}i ga na na~in definisan posebnim propisima. ^lan 154. (Izvr{enje upravnih mjera naloenih rje{enjem) (1) Sve upravne mjere naloene rje{enjem inspektor izvr{ava dono{enjem odgovaraju}eg zaklju~ka o dozvoli izvr{enja po slubenoj dunosti. (2) Rok za izvr{enje nare|enih mjera odre|enih zaklju~kom po~inje te}i od dana dostavljanja zaklju~ka. (3) U slu~aju potrebe, hitnosti ili bespravne izgradnje i u drugim hitnim slu~ajevima za koje smatra da su opravdani inspektor rje{enjem utvr|uje potrebne mjere radi otklanjanja neposredne opasnosti poivot i zdravlje ljudi i po imovinu u roku koji ne moe biti dui od pet dana. ^lan 155. (Preventivne mjere) (1) Preventivne mjere inspektor nalae rje{enjem koje se odnose na slijede}e: a) upoznavanje subjekta nadzora sa obavezama iz ovog zakona i drugim propisima, te propisanim sankcijama u slu~aju nepridravanja propisanih obaveza; b) ukazivanje na {tetne posljedice koje mogu nastati zbog nepridravanja ovog zakona i drugih propisa; c) predlaganje mjera za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do {tetnih posljedica. (2) Odre|ene preventivne mjere nadleni inspektor ne nalae rje{enjem ve} upoznaje subjekta nadzora sa pravima i obavezama koje ima u postupku inspekcijskog nadzora i daje informacije i savjete subjektu nadzora o djelotvornijem na~inu izvr{enja ovog zakona i olak{icama utvr|enim ovim zakonom i drugim propisima, te izvje{tava nadlene organe o uo~enim nedostatcima koji nisu posebno propisani i sankcionirani ovim zakonom i drugim propisima. ^lan 156. (Obaveza inspektora da obavijesti nadlene organe o postojanju razloga za progla{avanje rje{enja ni{tavim) Ukoliko inspektor utvrdi da doneseno rje{enje sadri nepravilnosti koje su ovim zakonom predvi|ene kao razlog ni{tavosti, duan je obavijestiti nadleni organ o postojanju razloga za progla{avanje rje{enja ni{tavnim.

^lan 157.
(Nepoznat investitor)
(1) Ako inspektor utvrdi da se gra|enje vr{i suprotno planskom
dokumentu, protivno odredbama ovog zakona, pri ~emu je
investitor nepoznat ili je nepoznato njegovo boravi{te, mo`e
donijeti rje{enje i bez saslu{anja investitora. Inspektor }e
odgovaraju}e rje{enje i zaklju~ak o dozvoli izvr{enja oglasiti
na oglasnoj plo~i nadle`ne inspekcije, a isto postaviti na
gra|evini koja se gradi ili objektu kontrole.
(2) Rok izvr{enja mjera sadr`anih u aktima iz stava (1) ovog ~lana
kao i rok za `albu po~inje te}i od dana njihovog objavljivanja
na oglasnoj plo~i organa u kojem je organizovana inspekcija.
(3) Inspektor mo`e investitoru koji je nepoznat ili nepoznatog
boravi{ta ostaviti pismeni poziv za saslu{anje na gra|evini koja
se gradi.
(4) Ukoliko se, uprkos poduzetim mjerama iz st. (1) i (3) ovog
~lana ne mo`e stupiti u kontakt sa nepoznatim investitorom, a
to bitno utje~e na dalji razvoj nezakonitog gra|enja, inspektor
je ovla{ten da zatvori gradili{te, o ~emu donosi posebno
rje{enje.
(5) U slu~aju vi{e investitora, suvlasnika, suposjednika ili
nepoznatih vlasnika, svi su solidarno i pojedina~no odgovorni
za izvr{enje akata donesenih po postupanju inspektora, isto
va`i i u slu~aju spornog vlasni~kog odnosa odnosno sudskog
spora nad vlasni{tvom-suvlasni{tvom ili posjedni{tvom
odnosno suposjedni{tvom objekata ili gra|evina, za primjenu
odredbi ovog zakona.
^lan 158.
(@alba)
(1) Protiv upravnih akata op}inskog, gradskog i kantonalnog
urbanisti~ko-gra|evinskog inspektora u drugom stepenu
rje{ava Ministarstvo.
(2) @alba ne odla`e izvr{enje upravnog akta.
DIO DEVETI - KAZNENE ODREDBE
POGLAVLJE I- KRIVI^NA DJELA
^lan 159.
(Kazna za krivi~no djelo)
(1) Kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca do godinu dana
kaznit }e se za krivi~no djelo odgovorno lice investitora i
izvo|a~a radova, ako grade gra|evinu suprotno odredbi ~lana
 1. ovog zakona. (2) Za krivi~no djelo iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice kaznom zatvora u trajanju od tri do {est mjeseci. POGLAVLJE II - PREKR[AJI ^lan 160. (Prekr{aj u postupku pripreme i izrade planskog dokumenta) (1) Nov~anom kaznom za prekr{aj u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit }e se pravno lice ako: a) postupi suprotno ~lanu 33. stav (5) ovog zakona; b) obavlja poslove iz ~lana 35. stav (2) ovog zakona, a nije registrovano za tu djelatnost; c) kao nosilac izrade pristupi izradi ili izmjeni planskog dokumenta protivno ovom zakonu, propisima donesenih na osnovu ovog zakona, odluci o pristupanju izradi planskog dokumenta (~lan 35. stav (7) ovog zakona) d) ne osigura uskla|enost sa planskim dokumentom vi{eg reda iz ~lana 28. ovog zakona. (2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu, nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000 KM. ^lan 161. (Prekr{aj lica koje vr{i javna ovla{tenja) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 KM kaznit }e se za prekr{aj javna preduze}a, agencije i druge institucije koje vr{e javna ovla{tenja ako ne postupe po odredbama ~lana 137. stav (1) ovog zakona. (2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u javnom preduze}u, agenciji i drugim institucijama koje vr{e javna ovla{tenja nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000 KM. ^lan 162. (Prekr{aj investitora) (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice - investitor ako: a) projektovanje, reviziju projekta, nadzor ili gra|enje povjeri pravnom ili fizi~kom licu koje nije registrovano za obavljanje tih djelatnosti, (~lan 107. stav (2) ovog zakona); b) ne osigura stru~ni nadzor nad gra|enjem, (~lan 107. stav (3) ovog zakona); c) pristupi gra|enju bez odobrenja za gra|enje, ukoliko nije druga~ije utvr|eno odredbama ovog zakona (~lan 68. ovog zakona); d) gradi protivno odobrenju za gra|enje, a nije osigurana izmjena i dopuna odobrenja za gra|enje (~lan 81. stav (1). ovog zakona);

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 31

e) koristi gra|evinu ili njezin dio bez odobrenja za upotrebu
(~lan 116. stav (1) ovog zakona).
(2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice -
investitor nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 10.000 KM.
(3) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice
investitora kao pravnog lica nov~anom kaznom u iznosu od
5.000 do 15.000 KM.
^lan 163.
(Prekr{aj vlasnika gra|evine)
(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit
}e se za prekr{aj pravno lice - vlasnik o{te}ene gra|evine ako
ne poduzme hitne mjere za otklanjanje opasnosti i ne ozna~i
gra|evinu kao opasnu do otklanjanja opasnosti (~lan 126. stav
(3) ovog zakona).
(2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice -
vlasnik gra|evine nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do
10.000 KM.
(3) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice
u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do
15.000 KM.
^lan 164.
(Prekr{aj investitora)
(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit
}e se za prekr{aj pravno lice - investitor ako:
a) ne prijavi po~etak gra|enja u propisanom roku (~lan 76.
stav (1) ta~ka f) ovog zakona);
b) u slu~aju prekida radova ne osigura gra|evinu, susjedne
gra|evine i povr{ine, odnosno ponovo ne prijavi po~etak
radova u propisanom roku, (~lan 107. stav (6) ovog
zakona);
c) ne zavr{i fasadu objekta sa priklju~cima na komunalnu
infrastrukturu u propisanom roku (~lan 107. stav (7) ovog
zakona);
d) ne ukloni privremenu gra|evinu u odre|enom roku (~lan
 1. stav (5). ovog zakona); e) po zavr{etku gra|enja ne dovede zemlji{te u stanje propisano ~lanom 114. stav (7) ovog zakona; f) ne postupi u skladu sa propisom Vlade Kantona koji reguli{e uvjete za otklanjanje i spre~avanje stvaranja arhitektonsko - urbanisti~kih barijera za kretanje invalidnih lica u kolicima iz ~lana 67. stav (2) ovog zakona, odnosno ~lanom 179. ovog zakona. (2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice - investitor nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 10.000 KM. (3) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice investitora kao pravnog lica nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 KM. (4) Ukoliko nakon izricanja kazne za prekr{aj iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana, investitor ni u naknadnom roku od godinu dana ne postupi u skladu sa ~lanom 107. stav (7) ovog zakona, kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM. (5) Nov~anom kaznom iz stava (4) ovog ~lana kaznit }e se investitor i za svaku narednu godinu nepostupanja u skladu sa ~lanom 107. stav (7) ovog zakona. ^lan 165. (Prekr{aj vlasnika gra|evine)
(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit
}e se za prekr{aj pravno lice - vlasnik ako ukloni gra|evinu bez
odobrenja za uklanjanje (~lan 127. stav (1) ovog zakona).
(2) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice -
vlasnik gra|evine nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do
10.000 KM.
(3) Za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice
u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do
15.000 KM.
^lan 166.
(Prekr{aj u postupku projektovanja)
(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 30.000 KM kaznit
}e se za prekr{aj pravno lice koje obavlja poslove
projektovanja ako:
a) nije registrovano za projektovanje, (~lan 108. stav (2) ovog
zakona);
b) imenuje projektanta, projektanta voditelja ili koordinatora
projekta koji ne ispunjava propisane uvjete, (~lan 108. st.
(5), (6) i (8) ovog zakona);
c) izvedbeni projekat nije izra|en u skladu s glavnim
projektom, (~lan 98. stav (2) ovog zakona).
(2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno
lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do
10.000 KM.
(3) Za prekr{aje iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana kaznit }e se i
projektant, projektant voditelj i koordinator projekta
nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 5.000 KM.
^lan 167.
(Prekr{aj nepostupanje po nalogu inspektora)
(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 5.000 KM kaznit }e
se pravno lice ako ne postupi po usmenom ili pismenom nalogu
nadle`nog inspektora (~l. 150., 151., 152., 153. i 154. ovog
zakona).
(2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se fizi~ko lice u
iznosu od 1.500 do 3.000 KM.
(3) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno
lice u pravnom licu u iznosu od 1.500 do 3.000 KM.
^lan 168.
(Prekr{aj revidenta)
Nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 5.000 KM kaznit }e
se za prekr{aj odgovorni revident i revident ako:
a) obavi reviziju projekta, ako je u cijelosti ili djelimi~no
u~estvovao u izradi projekta ili ako je taj projekat u cijelosti
ili djelomi~no izra|en ili nostrificiran kod pravnog lica u
kojem je zaposlen (~lan 104. stav (14) ovog zakona);
b) ne obavi reviziju u skladu sa ~lanom 104. stav (12) ovog
zakona.
^lan 169.
(Prekr{aj izvo|a~a radova)
(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 KM kaznit
}e se za prekr{aj izvo|a~- pravno lice ako:
a) nije registrovan za gra|enje gra|evina i vr{enja drugih
zahvata u prostoru (~lan 109. stav (1) ovog zakona);
b) ne gradi u skladu s odobrenjem za gra|enje (~lan 109. stav
(6) ta~ka a) ovog zakona);
c) radove ne izvodi tako da tehni~ka svojstva gra|evine
odgovaraju utvr|enim uvjetima za odnosnu gra|evinu
(~lan 109. stav (6) ta~ka c) ovog zakona);
d) ne ugra|uje materijale, opremu i proizvode u skladu s
standardima i normativima definisanim projektom (~lan
 1. stav (6) ta~ka d) ovog zakona); e) ne osigura dokaze o kvaliteti radova i ugra|enih materijala, proizvoda i opreme (~lan 109. stav (6) ta~ka e) ovog zakona); f) ne poduzme mjere za sigurnost gra|evine, radova, opreme i materijala, za bezbjednost radnika, sigurnost susjednih gra|evina; (~lan 109. stav (6) ta~ka f) ovog zakona); g) ne obavijesti nadleni organ kada u toku gra|enja ili izvo|enja drugih zahvata u prostoru nai|e na gra|evine koje mogu imati obiljeje prirodnog ili kulturno-historij- skog naslje|a i ne preduzme mjere za{tite nalazi{ta, (~lan
 2. stav (6) ta~ka g) ovog zakona); h) ne uredi, ne opremi i stalno ne odr`ava gradili{te u skladu sa propisima, (~lan 109. stav (6) ta~ka h) ovog zakona); i) pristupi izvo|enju radova bez odobrenja za gra|enje (~lan
 3. ovog zakona);

Broj 24 – Strana 32 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

j) ne postupi u skladu sa propisom Vlade Kantona koji
reguli{e uvjete za otklanjanje i sprje~avanje stvaranja
arhitektonsko - urbanisti~kih barijera za kretanje
invalidnih lica u kolicima iz ~lana 67. stav (2) ovog
zakona, odnosno ~lanom 180. ovog zakona.
(2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se izvo|a~ fizi~ko
lice nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000 KM.
(3) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno
lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do
3.000 KM.
(4) Za prekr{aje iz stava (1) ta~. c), d), e), f)i g) ovog ~lana kaznit }e
se i voditelj gra|enja odnosno voditelj pojedinih radova
nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000 KM.
^lan 170.
(Prekr{aj izvo|a~a radova)
(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 30.000 KM kaznit
}e se za prekr{aj izvo|a~ - pravno lice ako:
a) ne vodi gra|evinski dnevnik i gra|evinsku knjigu (~lan
 1. stav 6. ta~ka i) ovog zakona); b) ne imenuje voditelja gra|enja ili voditelja pojedinih radova, odnosno ako imenuje voditelja gra|enja ili voditelja pojedinih radova koji ne ispunjava propisane uvjete, (~lan 109. st. (7) i (8) ovog zakona); c) ne uredi gradili{te po zavr{etku gra|enja (~lan 114. stav (7) ovog zakona); d) na gradili{tu nema dokumentaciju iz ~lana 115. ovog zakona. (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se izvo|a~ fizi~ko lice nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do 10.000 KM. (3) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 KM. (4) Za prekr{aje iz stava (1) ta~. c) i d) ovog ~lana kaznit }e se i voditelj gra|enja odnosno voditelj pojedinih radova nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000 KM. ^lan 171. (Prekr{aj nadzornog organa)

(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 30.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice koje provodi nadzor nad gra|enjem ako: a) nije registrovano za obavljanje poslova nadzora, odnosno djelatnost projektovanja i gra|enja (~lan 110. stav 1. ovog zakona); b) imenuje nadzornog ininjera koji ne ispunjava propisane uvjete (~lan 110. stav (4) ovog zakona). (2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 KM. ^lan 172. (Prekr{aj nadzornog ininjera) Nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000 KM kaznit }e se za prekr{aj nadzorni in`injer ako: a) u provo|enju nadzora ne postupi u skladu sa ~lanom 111. stav (1) ovog zakona; b) ne obavijesti investitora o nedostacima i nepravilnostima uo~enim tokom gra|enja (~lan 111. stav (2) ovog zakona). c) ne obavijesti urbanisti~ko-gra|evinskog inspektora u skladu sa ~lanom 111. stav (3) ovog zakona. ^lan 173. (Prekr{aj komisije za tehni~ki pregled) Nov~anom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000 KM kaznit }e se za prekr{aj fizi~ko lice ako kao ~lan komisije za tehni~ki pregled obavi tehni~ki pregled suprotno odredbama ovog zakona i drugih propisa, (~lan 119. stav (4) ovog zakona).

^lan 174.
(Prekr{aj vlasnika gra|evine)
(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 10.000 do 30.000 KM kaznit
}e se za prekr{aj vlasnik gra|evine pravno lice ako se:
a) gra|evina koristi suprotno njenoj namjeni (~lan 126. stav
(1) ovog zakona);
b) gra|evina ne odr`ava (~lan 126. stav (2) ovog zakona).
(2) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se vlasnik
gra|evine fizi~ko lice nov~anom kaznom u iznosu od 3.000 do
10.000 KM.
(3) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kaznit }e se i odgovorno
lice u pravnom licu koje je vlasnik gra|evine nov~anom
kaznom od 5.000 do 10.000 KM.
^lan 175.
(Odgovornost slu`bene osobe)
Slu`bena osoba ovla{tena da vodi upravni postupak, koja ne
postupi po rokovima propisanim ovim zakonom, kaznit }e se po
odredbama Zakona o upravnom postupku, Zakona o dr`avnoj
slu`bi Kantona Sarajevo i drugim va`e}im propisima.
DIO DEVETI - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 176.
(Dono{enje upravnih akata)
Dono{enje upravnih akata na osnovu ovog zakona vodi se u
skladu sa odredbama propisa iz oblasti upravnog postupka,
ukoliko ovim zakonom nije druga~ije utvr|eno.
^lan 177.
(Primjena planskih dokumenata)
Planski dokumenti doneseni do dana stupanja na snagu ovog
zakona kojima nije istekla va`nost, smatraju se planskim
dokumentima u smislu ovog zakona do isteka njihove va`nosti,
ili do dono{enja planskih dokumenata, u skladu sa ovim
zakonom.
^lan 178.
(Zapo~eti postupci)
(1) Ako je do dana stupanja na snagu ovog zakona pokrenut
postupak kod nadle`nog organa, a nije doneseno prvostepeno
rje{enje, postupak }e se okon~ati po odredbama Zakona o
prostornom ure|enju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo",
broj: 7/05).
(2) Ako je do dana stupanja na snagu ovog zakona rje{enje
poni{teno i vra}eno prvostepenom organu na ponovni
postupak, postupak }e se okon~ati po odredbama Zakona o
prostornom ure|enju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo",
broj: 7/05).
(3) Zahtjevi koji su podneseni nakon stupanja na snagu ovog
zakona rje{avat }e se po odredbama ovog zakona.
^lan 179.
(Primjena federalnih propisa)
U svim pitanjima koja nisu ure|ena ovim zakonom i
podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona,
primjenjivat }e se na odgovaraju}i na~in odredbe podzakonskih
akata koji su doneseni na osnovu Zakona o prostornom planiranju
i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10,
13/10 i 45/10), ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.
^lan 180.
(Primjena Uredbe o urbanisti~ko-tehni~kim uvjetima)
Uredba o urbanisti~ko - tehni~kim uvjetima, prostornim
standardima i normativima za otklanjanje i sprje~avanje
stvaranja arhitektonsko - urbanisti~kih barijera za kretanje
invalidnih lica koja koriste tehni~ka i ortopetska pomagala
("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00) primjenjuje se
u smislu odredbi ~lana 67. stav (2) ovog zakona.

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 33

^lan 181.
(Ravnopravnost spolova)

Odredbe ovog zakona odnose se podjednako na lica mu{kog i `enskog spola, bez obzira na rod imenice upotrijebljen u tekstu ovog zakona.

^lan 182.
(Prestanak va`enja zakona)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vai Zakon o prostornom ure|enju ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05).

^lan 183.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-19541/17
 1. maja 2017. godine Sarajevo
Predsjedateljica
Skup{tine Kantona Sarajevo
Prof. Ana Babi} ,s.r.

Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu ~lana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), ~lana 29. stav (2) Zakona o ustanovama ("Slubeni list R BiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i ~lana 138. Zakona o srednjem obrazovanju ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 23/10 i 1/16), Vlada Kantona Sarajevo je, na 86. sjednici odranoj 15.06.2017. godine, donijela

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE

DIREKTORA JAVNE USTANOVE SREDNJA [KOLA

ZA TEKSTIL, KO@U I DIZAJN SARAJEVO

I

Daje se saglasnost [kolskom odboru Javne ustanove Srednja {kola za tekstil, ko`u i dizajn Sarajevo, da se Behudin Rov~anin, profesor historije, imenuje za direktora [kole.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-05-21160-20/17
 1. juna 2017. godine Sarajevo
Premijer
Elmedin Konakovi} ,s.r.

Na osnovu ~lana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), ~lana 16. ta~ka f) i 17. stav (3) Zakona o poticaju razvoja male privrede ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/15), ~lana 3 stav (4) i 14. stav (6) Pravilnika o postupcima u provo|enju Programa razvoja male privrede ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 17/16, 30/16, 42/16 i 21/17), Zaklju~ka Vlade Kantona Sarajevo, o usvajanju Godi{njeg plana provo|enja Programa razvoja male privrede za 2017. godinu, broj 02-05-17117-17/17 od 11.05.2017. godine, i Odluke o dono{enju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za

 1. godinu i kriterijima za bodovanje zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava, broj 07-04-19-18513-1/17 od 02.06.2017. godine, Vlada Kantona Sarajevo je, na 86. sjednici odr`anoj 15.06.2017. godine, donijela

ODLUKU

O UTVR\IVANJU UKUPNOG IZNOSA SREDSTAVA I

VISINI SUBVENCIONIRANE KAMATNE STOPE

I

Utvr|uju se sredstva u ukupnom iznosu od 600.000,00 KM,
sa namjenom subvencioniranja dijela tro{kova kamate na
kreditna sredstva koja subjekti male privrede realizuju putem
Sarajevske regionalne razvojne agencije, u okviru Kreditno -
garantnog fonda SERDA.
II
Visina subvencionirane kamatne stope na kreditna sredstva iz
~lana I ove Odluke iznosi tri (3) p.p. (procentna poena)
ugovorene kamatne stope.
III
Sredstva za ovu namjenu terete poziciju Ministarstva
privrede Kantona Sarajevo, razred 18, glava 01, potro{a~ka
jedinica 0001, ekonomski kod 614300, subanalitika IAN041,
047F.
IV
Prava i obaveze izme|u Kantona Sarajevo - Ministarstva
privrede i Sarajevske regionalne razvojne agencije - SERDA
d.o.o. }e se regulisati posebnim ugovorom.
V
Ovla{}uje se ministar Ministarstva privrede da sa
Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom - SERDA d.o.o.
potpi{e ugovor o subvencioniranju kamatne stope.
VI
Za realizaciju Odluke zadu`uju se Ministarstvo privrede,
Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i Sarajevska regionalna
razvojna agencija - SERDA d.o.o.
VII
Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u
"Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Broj 02-05-21160-21/17
 1. juna 2017. godine Sarajevo
Premijer
Elmedin Konakovi} ,s.r.
Na osnovu ~lana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona
Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi
pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo je na
 1. sjednici odr`anoj 15.06.2017. godine, donijela

ODLUKU

O UPLATI SREDSTAVA ZA REALIZACIJU USLUGA

MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I

MLADE I BUD@ETSKE KORISNIKE IZ

NADLE@NOSTI MINISTARSTVA

I

Ovom Odlukom utvr|uju se iznosi sredstava koje su korisnici
usluga obavezni uplatiti na Depozitni ra~un Bud`eta Kantona
Sarajevo, za usluge koje realizuje Ministarstvo za obrazovanje,
nauku i mlade i usluge koje realizuju bud`etski korisnici iz
nadle`nosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade (osnovne
i srednje {kole).
II
Iznos sredstava za usluge koje realizuje Ministarstvo za
obrazovanje, nauku i mlade utvr|uje se kako slijedi:
A) usluge vo|enja postupka osnivanja ustanove, odsjeka, pod-
organizacione jedinice, odobravanje programa obrazovanja
odraslih, akreditacije, polaganje stru~nog ispita odgajatelja,
nastavnika i stru~nih saradnika:

Broj 24 – Strana 34 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

 • osnivanje srednje {kole, odjeljenja drugih srednjih {kola izvan sjedi{ta {kole (odjeljenja {kola ~ije je sjedi{te izvan Kantona Sarajevo i odjeljenja {kola drugih drava ili asocijacijadrava).............. 3.000KM,
 • pro{irenje djelatnosti kroz osnivanje nove srednje {kole izvan sjedi{ta ve} osnovane ustanove................... 1.000KM
 • osnivanje institucije za obrazovanje odraslih. 3.000 KM
 • odobravanje realiziranja jednog programa obrazovanja odraslih po zahtjevu pravnog subjekta registriranog za djelatnost obrazo- vanjaodraslih................. 1.000KM
 • osnivanjeuniverziteta............ 30.000KM
 • osnivanjevisoke{kole............ 20.000KM
 • osnivanjefakulteta(pofakultetu) ......20.000KM
 • osnivanje akademije (po akademiji).....20.000KM
 • osnivanje instituta.............. 20.000KM
 • osnivanjeodsjeka.............. 10.000KM
 • osnivanje instituta kao podorganizacione jedinice.................... 5.000KM
 • provjera ispunjavanja uvjeta za uvo|enje novog studijskog programa.......... 5.000KM
 • provo|enje postupka institucionalne akreditacije visoko{kolske ustanove kao univerziteta.................20.000KM
 • provo|enje postupka institucionalne akreditacije visoko{kolske ustanove kao visoke{kole................. 15.000KM
 • provo|enje postupka programske akreditacijepostudijskomprogramu.....10.000KM
 • provo|enje postupka akreditacije integri- sanog studijskog programa I i II ciklusa Studija(IiIIciklusstudija) ......... 13.000KM
 • polaganje stru~nog ispita za odgajatelja, nastavnikaistru~nogsaradnika......... 250KM
 • Sredstva za tro{kove vo|enja postupka osnivanja srednje {kole kao javne ustanove, planira i osigurava Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade.
 • Sredstva za osnivanje institucije za obrazovanje odraslih i za odobravanje realiziranja jednog programa obrazovanja odraslih za osnovne i srednje {kole kao javne ustanove planira i osigurava Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade. B) usluge iz oblasti realizacije Zakona o bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini:
 • polaganje ispita za voza~a motornih vozila:
 • Ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima.................... 50KM;
 • Ispitizpoznavanjapru`anjaprvepomo}i ....25KM;
 • Ispit iz upravljanja motornim vozilom: a) A, A1, B i B1 kategorija/potkategorija.. 60 KM; b) BE,C,C1kategorija/potkategorija....70KM; c) D,D1kategorija/potkategorija......80KM; d) CE, C1E, DE, D1E kategorija/ potkategorija...............90KM; e) komisijski ispit za A1 i B1 potkategoriju, te A i B kategoriju se uve}ava za 10 KM u odnosu na cijenu iz ta~ke a) ovog ~lana, a za ostale potkategorije/ kategorije cijena se uve}ava za 15 KM u odnosu na cijene iz ta~aka b), c) i d) ovog ~lana.
 • kandidat za voza~a motornih vozila koji iz tre}eg poku{aja ne poloi ispit iz propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima ili ispit iz poznavanja pruanja prve pomo}i, svaki naredni izlazak na ispit snosi tro{kove u iznosu od
 • Ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima............. 100KM.
 • Ispitizpoznavanjapru`anjaprvepomo}i........ 50KM.
 • odgoda ispita................. 10,00KM
 • registracija auto{kole za poslove osposob- ljavanja iz poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima............ 2.000KM
 • registracija auto{kole za poslove osposob- ljavanja iz upravljanja motornim vozilom B kategorije i odgovaraju}e potkategorije... 5.000 KM Za svaku narednu kategoriju i odgovaraju}e potkategorije dodatno 100 KM.
 • registracija auto{kole za poslove osposobljavanja iz poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima i upravljanja motornim vozilom B kategorije i odgovaraju}e potkategorije......... 7.000KM; Za svaku narednu kategoriju i odgovaraju}e potkategorije dodatno 100 KM.
 • registracija promjene adrese/sjedi{ta auto{kole, odnosno anga`ovanje novog prostorazapotrebeauto{kole........... 90KM
 • registracija anga`ovanja novog prostora zapotrebeauto{kole............... 50KM
 • registracija prijema u radni odnos/odjave instruktora vo`nje iz radnog odnosa .......20KM
 • registracija prijema u radni odnos/odjave predava~ateoretskenastave........... 20KM
 • registracija zaklju~ivanja/raskida ugovora o izvo|enju teoretske nastave ........... 20KM
 • registracija anga`ovanja novog motornog vozila koje zahtijeva pregled........... 50KM
 • registracija/prestanak angaovanja novog motornog vozila koje ne zahtijeva pregled angaovanja................... 20KM
 • ovjera izmjene cjenovnika............ 20KM
 • prestanak rada auto{kole, odnosno brisanje izRegistraauto{kolaKantonaSarajevo.....100KM
 • izdavanje-zamjenelicenceuiznosu .......40KM
 • polaganje ispita za licence, iz jedne oblasti pojedina~no (propisi, pedagogija, metodika) ................... 150KM
 • polaganje ispita za sticanje zvanja "instruktor":
 • Poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja naputevima .................. 200KM
 • Saobra}ajna psihologija ............ 150KM
 • Pedagogija-metodikavo`nje.......... 200KM
 • Poznavanje motornih vozila, ure|aja i opreme..................... 150KM
 • Upravljanje motornim vozilom - za A i B kategoriju i odgovaraju}e potkategorije 150 KM, za svaku narednu kategoriju cijena se uve}ava za 20% u odnosu na prethodnu. Kandidat za instruktora vonje iz upravljanja motornim vozilom koji polae ispit za potkategorije/kategorije D 1 E, DE, C 1 E, CE i BE, ispit pola`e posebno za svaku kategoriju/pot- kategoriju - cijena po ispitu 100 KM).
 • prisustvoseminaru-instruktorivo`nje......40KM
 • zamjenedozvole................. 40KM
 • ispitzaupravljanjemopedom .......... 40KM
III
Iznos sredstava za usluge koje realizuju bud`etski korisnici iz
nadle`nosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade utvr|uje
se kako slijedi:
a) Visina uplate po kandidatu za polaganje ispita za sticanje
osnovnog obrazovanja odraslih:
 • upisnina za {kolsku godinu ........ 50KM
 • svi ispiti jednog razreda ......... 150KM b) Visina uplate po kandidatu za polaganje vanrednih razrednih ispita za sticanje srednjeg obrazovanja:
 • upisnina za {kolsku godinu ........ 50KM
 • ispitbezpismenogdijela.......... 30KM

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 35

 • ispitsapismenimdijelom......... 40KM
 • ispitizprakti~nenastave.......... 40KM
 • maturski/zavr{ni ispit sa prakti~nim radom................... 70KM
 • tro{kovi prakti~ne nastave - grupacija {koladru{tvenogsmjera .......... 7KM
 • tro{kovi prakti~ne nastave - grupacija tehni~kih i ugostiteljsko-turisti~kih {kola (izuzev stru~nog zvanja kuhar i slasti~ar).................. 20KM
 • tro{kovi prakti~ne nastave - grupacija umjetni~kih{kola............. 20KM
 • tro{kovi prakti~ne nastave - grupacija {kola zdravstvenog smjera (izuzev stru~nog zvanja zubotehni~ar).......30KM
 • tro{kovi prakti~ne nastave - grupacija srednjih {kola ma{inske, elektrotehni~ke, gra|evinske, grafi~ke, drvoprera|iva~ke, poljoprivredno-prehrambene, veterinarske, tekstilne i trgovinske struke........ 30KM
 • tro{kovi prakti~ne nastave-grupacija srednjih {kola saobra}ajne struke.....35KM
 • tro{kovi prakti~ne nastave-stru~no zvanje kuhar i slasti~ar.............. 50KM
 • tro{kovi prakti~ne nastave-stru~no zvanje zubotehni~ar........... 100KM
 • tro{kovi smje{taja u~enika u |a~ki dom................... 260KM.
IV
Sredstva iz ta~ke II ove Odluke upla}uju se na Depozitni
ra~un Bud`eta Kantona Sarajevo, sa naznakom bud`etske
organizacije 2101001 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku i
mlade, vrsta prihoda 722429 - ostale kantonalne naknade.
Sredstva iz ta~ke III ove Odluke upla}uju se na Depozitni
ra~un Bud`eta Kantona Sarajevo, sa naznakom bud`etske
organizacije koja pru`a uslugu, vrsta prihoda 722429 - ostale
kantonalne naknade.
V
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju da va`e svi
akti kojima je do sada bila propisana visina naknade za realizaciju
usluga Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i bud`etske
korisnike iz nadle`nosti Ministarstva.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se
u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Broj 02-05-21160-17/17
 1. juna 2017. godine Sarajevo
Premijer
Elmedin Konakovi} ,s.r.

Na osnovu ~lana 26. i 28. stav (3) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo je na

 1. sjednici odr`anoj 15.06.2017. godine, donijela sljede}e

RJE[ENJE

O DOPUNI RJE[ENJA O IMENOVANJU

IT - RAZVOJNOG VIJE]A KANTONA SARAJEVO

BROJ 02-05-18870-12.1/17 OD 19.05.2017. GODINE

I

U ta~ki I Rje{enja o imenovanju IT - Razvojnog vije}a Kantona Sarajevo, rije~i, ~etiri ~lana mijenjaju se i glase: "pet ~lanova" i dodaje se ta~ka 5.: "Edin Sara~evi} - HUB387 Sarajevo, ~lan."

II

Imenovni iz ta~ke I ovog Rje{enja }e postupiti u skladu sa
zadacima i obavezama definisanim u Rje{enju Vlade Kantona
Sarajevo broj 02-05-18870-12.1/17 od 19.05.2017. godine.
III
Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e
se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Broj 02-05-20572-26/17
 1. juna 2017. godine Sarajevo
Premijer
Elmedin Konakovi}
Na osnovu ~lana 17. stav (3) Zakona o izvr{avanju Bud`eta
Kantona Sarajevo za 2017. godinu ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo", broj 53/16) i ~lana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi
Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj
36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona
Sarajevo je, na 86. sjednici odr`anoj 15.06.2017. godine, donijela
sljede}i

ZAKLJU^AK

 1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Budetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu u iznosu 400.000 KM i to: **sa razdjela 19010001 Ministarstvo finansija Kantona** **Sarajevo** sa ekonomskog koda: 616300 - Kamate od doma}eg pozajmljivanja 400.000 KM **na razdjel 34010001 Ministarstva komunalne privrede i** **infrastrukture** na ekonomski kod: 615100 - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 - WAI025 - Sufinansiranje izgradnje objekta javne trnice u Op}ini Ilija{ 300.000 KM 615100 - WAI026 - Istra`no opitna bu{otina za potrebe vodosnabdijevanja u Op}ini Ilija{ 100.000 KM
 2. Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-05-21160-33/17 15. juna 2017. godine Sarajevo
Premijer
Elmedin Konakovi}
Na osnovu ~lana 17. stav (3) Zakona o izvr{avanju Bud`eta
Kantona Sarajevo za 2017. godinu ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo", broj 53/16) i ~lana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi
Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj
36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona
Sarajevo je, na 85. sjednici odr`anoj 15.06.2017. godine, donijela
sljede}i

ZAKLJU^AK

 1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Budetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu u iznosu 12.300 KM, i to: sa razdjela 23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo sa ekonomskog koda: 614200 - Transfer pojedincima - NAM005 - Socijalna davanja - Zakon 12.300 KM na razdjel 28010001 Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo na ekonomski kod: 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge 2.000 KM 821300 TAX - 002 - Nabavka opreme za organe uprave i slube Kantona 8.000 KM 821300 TAX - 001 - Nabavka opreme za Zavod 2.300 KM
 2. Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-05-20572-30/17 15. juna 2017. godine Sarajevo
Premijer
Elmedin Konakovi} ,s.r.

Broj 24 – Strana 36 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

Na osnovu ~lana 14. stav (3) Zakona o izvr{avanju Budeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 53/16) i ~lana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo je, na 86. sjednici odranoj 15.06.2017. godine, donijela sljede}i

ZAKLJU^AK

O UNOSU TRANSFERA U BUD@ET KANTONA

SARAJEVO ZA 2017. GODINU

 1. Odobrava se unos sredstava (primljeni teku}i transferi od op}ine 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2017. godinu u iznosu od 200 KM koja su JU O[ "Izet [abi}" dozna~ena od strane Op}ine Vogo{}a u skladu sa Odlukom Op}inskog na~elnika o isplati nov~anih sredstava za realizaciju tro{kova prevoza u~enika na predstavu "Vesela {kolska patrola".
 2. Sredstva iz ta~ke 1. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0042 - JU O[ "Izet [abi}", na ekonomskom kodu: 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva, funkcija 091 iznos: 200 KM
 3. Odobrava se unos sredstava (primljeni teku}i transferi od op}ine 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2017. godinu u iznosu od 2.000 KM koja su JU Gimnazija Obala dozna~ena od strane Op}ine Centar u skladu sa Sporazumom o realizaciji finansijske pomo}i u~enicima Gimnazije Obala za odlazak na ekskurziju u 2017. godini.
 4. Sredstva iz ta~ke 3. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu 21, glava 03, potro{a~ka jedinica 0009 - JU Gimnazija Obala, na ekonomskim kodovima: 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 092 iznos: 2.000 KM
 5. Odobrava se unos sredstava (primljeni teku}i transferi od op}ine 732116) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2017. godinu u iznosu od 2.000 KM koja su JU Srednja zubotehni~ka {kola dozna~ena od strane Op}ine Centar u skladu sa Sporazumom o realizaciji finansijske pomo}i u~enicima slabijeg imovinskog stanja za odlazak na ekskurziju u 2017. godini.
 6. Sredstva iz ta~ke 5. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu 21, glava 03, potro{a~ka jedinica 0014 - JU Srednja zubotehni~ka {kola, na ekonomskom kodu: 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 092 iznos 2.000 KM
 7. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena sredstva i izvr{iti pla}anje po naredbi Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, te pratiti utro{ak istih.
 8. Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-05-21160-32/17 15. juna 2017. godine Sarajevo

Premijer Elmedin Konakovi} ,s.r. Na osnovu ~lana 14. stav (3) Zakona o izvr{avanju Budeta Kantona Sarajevo za 2017. godinu ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 53/16) i ~lana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi pre~i{}eni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo je, na 86. sjednici odranoj 15.06.2017. godine, donijela sljede}i

ZAKLJU^AK

O UNOSU DONACIJA U BUD@ET KANTONA

SARAJEVO ZA 2017. GODINU

 1. Odobrava se unos sredstava (donacije od pravnih lica 733112) u Budet Kantona Sarajevo za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 300 KM, koja su JU O[ "Mirsad Prnjavorac" dozna~ena od strane dva pravna lica i to: "Hercing" d.o.o. Ilida u iznosu od
200 KM i "Ame" d.o.o. Breza u iznosu od 100 KM za
realizaciju {kolskih aktivnosti (prevoz u~enika do Trebevi}a).
 1. Sredstva iz ta~ke 1. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0039 - JU O[ "Mirsad Prnjavorac", na ekonomskom kodu: 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 091 iznos: 300 KM
 2. Odobrava se unos sredstava (donacije od fizi~kih lica 733111) u Budet Kantona Sarajevo za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 160 KM, koja su JU O[ "[ejh Muhamed ef. Hadijamakovi}" dozna~ena od strane fizi~kog lica Arleta Hadimuratovi} na ime gospo|e Susanne Mattis, ata{ea za kulturu Savezne republike Njema~ke, u iznosu od 160 KM na ime tro{kova finansiranja |a~ke uine za djecu u stanju socijalne potrebe.
 3. Sredstva iz ta~ke 3. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu 21, glava 02, potro{a~ka jedinica 0060 - JU O[ "[ejh Muhamed ef. Had`ijamakovi}", na ekonomskom kodu: 613400 - Nabavka materijala, funkcija 091 iznos: 160 KM
 4. Odobrava se unos sredstava (donacije od pravnih lica 733112) u Bud`et Kantona Sarajevo za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 800 KM, koja su JU ^etvrta gimnazija dozna~ena od strane dva pravna lica i to: "Kolinvest" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 500 KM i "Regeneracija" d.o.o. Velika Kladu{a u iznosu od 300 KM na ime sufinansiranja tro{kova za podr{ku projektu "U~imo se toleranciji".
 5. Sredstva iz ta~ke 5. ovog Zaklju~ka evidentirat }e se u razdjelu 21, glava 03, potro{a~ka jedinica 0004 - JU ^etvrta gimnazija, na ekonomskom kodu:
 6. 613900 - Ugovorene i druge posebne usluge, funkcija 092 iznos: 800 KM
 7. Ministarstvo finansija }e evidentirati i proknji`iti upla}ena sredstva i izvr{iti pla}anje po nalogu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, te pratiti utro{ak istih.
 8. Ovaj Zaklju~ak stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 02-05-21160-31/17 15. juna 2017. godine Sarajevo
Premijer
Elmedin Konakovi} ,s.r.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku,

raseljena lica i izbjeglice

Na osnovu ~lana 66. Zakona o organizaciji organa uprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije
BiH", broj 35/05), ~lana 17. Zakona o organizaciji i djelokrugu
organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo
("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12 - Pre~i{}eni
tekst, 41/12, 8/15 i 13/17) i ~lana 22. st. (2) i (3) Zakona o
izvr{avanju Bud`eta Kantona Sarajevo za 2017. godinu
("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 53/16), a u vezi sa
~lanom 12. Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i
projekata neprofitnih organizacija i udru`enja koji se
finansiraju/sufinansiraju iz Bud`eta Kantona Sarajevo
("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 33/11, 3/12-Ispravka,
37/13, 16/14 i 6/17), ministrica za rad, socijalnu politiku,
raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU

PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU NOV^ANIH

SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I

UDRU@ENJIMA

^lan 1.
(Izmjena ~lana 3.)
U Pravilniku o postupku po javnom pozivu za dodjelu
nov~anih sredstava neprofitnim organizacijama i udru`enjima

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 37

("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 9/17 i 21/17), u ~lanu

 1. u stavu (1) iza rije~i "poziva", stavlja se interpunkcijski znak "ta~ka", a ostale rije~i bri{u se.
^lan 2.
(Brisanje ~lana 15.)
^lan 15. bri{e se.
^lan 3.
(Izmjena ~lana 16.)
U ~lanu 16. rije~i "zaklju~enja ugovora", zamjenjuju se
rije~ima "dono{enja odluke".
^lan 4.
Iza ~lana 20. dodaje se novi ~lan 20a. koji glasi:
"^lan 20a.
(Prelazna odredba)
Dozna~avanje sredstava neprofitnim organizacijama i
udru`enjima, za koje su odluke donesene prije stupanja na snagu
ovog pravilnika, izvr{iti }e se prema odredbama ovog
pravilnika".
^lan 5.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e
se u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Broj 13-02/1-02-5860-2/17
 1. juna 2017. godine Sarajevo
Ministrica
Amela Dautbegovi} ,s.r.

OP]INA CENTAR SARAJEVO

Op}insko vije}e

Na osnovu ~lana 10. Statuta Op}ine Centar Sarajevo - Pre~i{}en tekst ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 23/04), te ~lana 22. Poslovnika Op}inskog vije}a Centar Sarajevo - Pre~i{}en tekst ("Slubene novine Kantona Sarajevo", br. 23/04, 11/13 i 13/17), Op}insko vije}e Centar Sarajevo je, na jedanaestoj redovnoj redovnoj sjednici Op}inskog vije}a odr`anoj dana 29.05.2017. godine, donijelo

ODLUKU

O PROFESIONALNOM OBAVLJANJU FUNKCIJE

PREDSJEDAVAJU]E OP]INSKOG VIJE]A

CENTAR SARAJEVO

^lan 1.

Karolina Kara~i} predsjedavaju}a Op}inskog vije}a svoju funkciju }e obavljati profesionalno od 01.06.2017. godine.

^lan 2.

Prava po osnovu profesionalnog obavljanja funkcije, predsjedavaju}a Karolina Kara~i} }e ostvarivati u skladu sa Odlukom o utvr|ivanju platnih razreda i koeficijenata za pla}e, dodataka na pla}u i naknada pla}e izabranih dunosnika, nosioca izvr{nih funkcija i savjetnika, dravnih slubenika i namje{tenika Op}ine Centar Sarajevo ("Slubene novine Kantona Sarajevo", br. 23/13 i 40/15).

^lan 3.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, a naknadno }e biti objavljena u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-49-1392/17
 1. maja 2017. godine Sarajevo

Zamjenik predsjedavaju}e Op}inskog vije}a Mustafa Muli} ,s.r. Odluka je objavljena na oglasnoj plo~i Op}ine Centar 30.05.2017. godine

Na osnovu ~l. 10. i 20. Statuta Op}ine Centar Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 23/04) i ~l. 130. i 132. Poslovnika Op}inskog vije}a Centar Sarajevo - Pre~i{}en tekst ("Slubene novine Kantona Sarajevo", br. 23/04, 11/13 i 13/17), Op}insko vije}e Centar Sarajevo je, na jedanaestoj redovnoj sjednici odr`anoj dana 29.05.2017. godine, donijelo

ODLUKU

O IZBORU ^LANOVA KOMISIJE ZA BORA^KA

PITANJA

^lan 1.
U Komisiju za bora~ka pitanja izabrani su Ned`ad [krijelj i
Kadrija [krijelj.
^lan 2.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, a
naknadno }e biti objavljena u "Slu`benim novinama Kantona
Sarajevo".
Broj 01-41-626/17
 1. maja 2017. godine Sarajevo
Predsjedavaju}a
Op}inskog vije}a
Karolina Kara~i} ,s.r.
Odluka je objavljena na oglasnoj plo~i Op}ine Centar
30.05.2017. godine.
Na osnovu ~l. 10. i 20. Statuta Op}ine Centar Sarajevo -
Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj
23/04) i ~l. 130. i 132. Poslovnika Op}inskog vije}a Centar
Sarajevo - Pre~i{}en tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo",
br. 23/04, 11/13 i 13/17), Op}insko vije}e Centar Sarajevo je, na
jedanaestoj redovnoj redovnoj sjednici odr`anoj dana 29.05.
 1. godine, donijelo

ODLUKU

O RAZRJE[ENJU I IZBORU ^LANA KOMISIJE ZA

SARADNJU SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

^lan 1.
(1) Mel}a \idelija, razrje{ava se du`nosti ~lana Komisije za
saradnju sa nevladinim organizacijama.
(2) Za ~lana Komisie za saradnju sa nevladinim organizacijama
umjesto Mel}e \idelije, izabrana je Ena Magli}.
^lan 2.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, a
naknadno }e biti objavljena u "Slu`benim novinama Kantona
Sarajevo".
Broj 01-49-1393/17
 1. maja 2017. godine Sarajevo
Predsjedavaju}a
Op}inskog vije}a
Karolina Kara~i} ,s.r.
Odluka je objavljena na oglasnoj plo~i Op}ine Centar
30.05.2017. godine.

Broj 24 – Strana 38 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

Na osnovu ~lana 10. Statuta Op}ine Centar Sarajevo - Pre~i{}en tekst ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 23/04), te ~lana 24. Pravila mjesne zajednice - Pre~i{}eni tekst ("Slubene novine Kantona Sarajevo", br. 5/06 i 18/09), Op}insko vije}e Centar Sarajevo je, na jedanaestoj redovnoj redovnoj sjednici odr`anoj dana 29.05.2017. godine, donijelo

ODLUKU

O RASPISIVANJU IZBORA ZA SAVJETE MJESNIH

ZAJEDNICA NA PODRU^JU OP]INE CENTAR

^lan l.
(1) Raspisuju se izbori za savjete mjesnih zajednica u Op}ini
Centar Sarajevo.
(2) Datum i vrijeme odr`avanja izbora utvrdit }e Izborna komisija,
s tim da se izbori moraju odr`ati najkasnije do 01.10.2017.
godine.
^lan 2.

Izbore za ~lanove savjeta mjesne zajednice organizuje i provodi Izborna komisija koju ~ine ~lanovi Op}inske izborne komisije i jo{ ~etiri ~lana koje }e imenovati Op}insko vije}e na sjednici.

^lan 3.
(1) Izbori za savjete mjesnih zajednica odr`avaju se po postupku
utvr|enom Izbornim zakonom i Pravilima mjesne zajednice, te
u skladu sa Odlukom o osnivanju i organizaciji mjesnih
zajednica na podru~ju Op}ine Centar Sarajevo.
(2) Izborna komisija donosi akte za provo|enje izbora, izra|uje
obrasce i glasa~ke listi}e.
^lan 4.
(1) Izborna komisija ima prvostepenu nadle`nost za odlu~ivanje o
svim pitanjima za{tite izbornog prava i mo`e ukoliko ustanovi
bitne nepravilnosti poni{titi izbore za odre|eno bira~ko mjesto.
(2) Na rje{enja Izborne komisije mo`e se izjaviti `alba Op}inskom
vije}u koje ima drugostepenu nadle`nost. Prijedlog rje{enja o
`albi utvr|uje Komisija za izbor i imenovanja i mandatno
imunitetska pitanja i dostavlja ga Op}inskom vije}u na
raspravljanje i odlu~ivanje. Op}insko vije}e u ovom postupku
mo`e poni{titi izbore u odre|enoj mjesnoj zajednici.
(3) U za{titi izbornih prava primjenjuju se rokovi, kriteriji i proce-
dure utvr|ene izbornim zakonom.
^lan 5.
(1) Izborna komisija utvr|uje izborne rezultate izbora za ~lanove
Savjeta mjesne zajednice i sa~injava Izvje{taj koji dostavlja
Op}inskom vije}u u roku od sedam dana od dana odr`avanja
izbora.
(2) Op}insko vije}e verifikuje rezultate izbora.
^lan 6.

Sredstva za realizaciju ove odluke ne}e se posebno ispla}ivati ~lanovima Op}inske izborne komisije kao za vrijeme izbornog perioda, novoanga`ovani ~lanovi }e imati isti iznos naknade kao i ~lanovi Op}inske izborne komisije.

^lan 7.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, a naknadno }e biti objavljena u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-1391/17
 1. maja 2017. godine Sarajevo
Predsjedavaju}a
Op}inskog vije}a
Karolina Kara~i} ,s.r.
Odluka je objavljena na oglasnoj plo~i Op}ine Centar
30.05.2017. godine.
Na osnovu ~lana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije
BiH", br. 49/06 i 51/09), ~l. 10. i 68. Statuta Op}ine Centar
Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo", broj 23/04) i ~l. 6. i 17. Odluke o dodjeli u zakup
poslovnih zgrada i prostorija Op}ine Centar Sarajevo ("Slu`bene
novine Kantona Sarajevo", br. 23/15, 40/15 i 7/16), Op}insko
vije}e Centar Sarajevo je, na jedanaestoj redovnoj sjednici,
odr`anoj dana 29.05.2017. godine, donijelo

ODLUKU

O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

OP]INE CENTAR SARAJEVO U ULICI ^OBANIJA 2

^lan 1.
Neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva,
dodjeljuju se u zakup na 5 (pet) godina poslovne prostorije u ulici
^obanija 2, povr{ine 200 m^2 (92,70 m^2 prodajni prostor, 42,30 m^2
skladi{ni prostor i 65 m^2 podrum neuslovan za kori{tenje),
Hod`i} Nuriji iz Sarajeva za obavljanje djelatnosti u skladu sa
Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odre|enim
ulicama na podru~ju Op}ine Centar Sarajevo ("Slu`bene novine
Kantona Sarajevo", broj 30/15), sa iznosom zakupnine od 12,00
KM/m^2 za prodajni prostor i 6,00 KM/m^2 za skladi{ni prostor.
^lan 2.
Korisniku iz ~lana 1. Odluke poslovne prostorije se
dodjeljuju u zakup pod uslovima:
 1. Izmirenja dospjelih dugovanja po osnovu neizmirene zakupnine dosada{njeg zakupca u iznosu od 9.590,70 KM ito:
  • 50% duga u iznosu od 4.795,35 KM prije zaklju~enja ugovora o zakupu poslovnih prostorija;
  • ostatak duga, u iznosu od 4.795,35 KM, u 60 jednakih mjese~nih rata uz redovno pla}anje mjese~ne zakupnine za ugovoreni period zakupa
 2. Uplate depozita u {estomjese~nom iznosu zakupnine i pet bjanko potpisanih i akceptiranih li~nih mjenica fizi~kog lica sa ovla{tenjem za popunjavanje izdatim u korist Op}ine Centar. ^lan 3.
Na osnovu Odluke, Op}inski na~elnik }e, sa korisnikom iz
~lana 1. Odluke zaklju~iti ugovor o zakupu poslovnih prostorija.
Ugovor iz prethodnog stava zaklju~it }e se nakon ispunjenja
obaveza iz ~lana 2. stav (1) ta~ka 1. alineja 1. i ta~ke 2. istog
~lana, ove odluke.
^lan 4.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, a
naknadno }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona
Sarajevo".
Broj 01-49-1395/17
 1. maja 2017. godine Sarajevo
Predsjedavaju}a
Op}inskog vije}a
Karolina Kara~i} ,s.r.
Odluka je objavljena na oglasnoj plo~i Op}ine Centar
30.05.2017. godine.
Na osnovu ~lana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH",
br. 49/06 i 51/09), ~l. 10. i 68. Statuta Op}ine Centar Sarajevo -
Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj
23/04) i ~l. 6. i 17. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i
prostorija Op}ine Centar Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo", br. 23/15, 40/15 i 7/16), Op}insko vije}e Centar
Sarajevo je, na jedanaestoj redovnoj sjednici, odr`anoj dana
29.05. 2017. godine, donijelo

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 39

ODLUKU

O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

OP]INE CENTAR SARAJEVO U ULICI FERHADIJA 12

(DVORI[TE)

^lan 1. Neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva, dodjeljuju se u zakup na 5 (pet) godina poslovne prostorije u ulici Ferhadija 12 (dvori{te), povr{ine 12 m^2 , Bjelak Tariku iz Sarajeva za obavljanje djelatnosti u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odre|enim ulicama na podru~ju Op}ine Centar Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 30/15), sa iznosom zakupnine od 29,40 KM/m^2.

^lan 2. Korisniku iz ~lana 1. Odluke poslovne prostorije se dodjeljuju u zakup pod uslovima:

 1. Izmirenja dospjelih dugovanja po osnovu neizmirene zakupnine dosada{njeg zakupca u iznosu od 10.828,96 KM i to:
  • 50% duga u iznosu od 5.414,48 KM prije zaklju~enja ugovora o zakupu poslovnih prostorija;
  • ostatak duga, u iznosu od 5.414,48 KM, u 60 jednakih mjese~nih rata uz redovno pla}anje mjese~ne zakupnine za ugovoreni period zakupa.
 2. Uplate depozita u {estomjese~nom iznosu zakupnine i pet bjanko potpisanih i akceptiranih li~nih mjenica fizi~kog lica sa ovla{tenjem za popunjavanje izdatim u korist Op}ine Centar. ^lan 3. Na osnovu Odluke, Op}inski na~elnik }e, sa korisnikom iz ~lana 1. Odluke zaklju~iti ugovor o zakupu poslovnih prostorija. Ugovor iz prethodnog stava zaklju~it }e se nakon ispunjenja obaveza iz ~lana 2. stav (1) ta~ka 1. alineja 1. i ta~ke 2. istog ~lana, ove odluke.

^lan 4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, a naknadno }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-49-1397/17
 1. maja 2017. godine Sarajevo

Predsjedavaju}a Op}inskog vije}a Karolina Kara~i} ,s.r. Odluka je objavljena na oglasnoj plo~i Op}ine Centar 30.05.2017. godine.

Na osnovu ~lana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Slubene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09), ~l. 10. i 68. Statuta Op}ine Centar Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 23/04) i ~l. 6. i 17. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Op}ine Centar Sarajevo ("Slubene novine Kantona Sarajevo", br. 23/15, 40/15 i 7/16), Op}insko vije}e Centar Sarajevo je, na jedanaestoj redovnoj sjednici, odranoj dana 29.05. 2017. godine, donijelo

ODLUKU

O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

OP]INE CENTAR SARAJEVO U ULICI KO[EVO 9

^lan 1. Neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva, dodjeljuju se u zakup na 5 (pet) godina poslovne prostorije u ulici Ko{evo 9, povr{ine 69 m^2 (42 m^2 prodajno usluni i 27 m^2 magacinski prostor), pravnom licu AMOENA BH d.o.o. Sarajevo za obavljanje djelatnosti u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u odre|enim ulicama na podru~ju Op}ine Centar Sarajevo ("Slubene novine Kantona

Sarajevo", broj 30/15), sa iznosom zakupnine od 24,00 KM/m^2
za prodajno uslu`ni i 12,00 KM/m^2 za magacinski prostor.
^lan 2.
Korisniku iz ~lana 1. Odluke poslovne prostorije se
dodjeljuju u zakup pod uslovima:
 1. Izmirenja dospjelih dugovanja po osnovu neizmirene zakupnine dosada{njeg zakupca u iznosu od 48.091,11 KM i to:
 • 50% duga u iznosu od 24.045,55 KM prije zaklju~enja ugovora o zakupu poslovnih prostorija;
 • ostatak duga, u iznosu od 24.045,55 KM, u 60 jednakih mjese~nih rata uz redovno pla}anje mjese~ne zakupnine za ugovoreni period zakupa.
 1. Obezbje|enja bankarske garancije na iznos od 50% petogodi{njeg iznosa zakupnine ili 10 bjanko potpisanih, ovjerenih, akceptiranih mjenica dru{tva sa ovla{tenjem za popunjavanje izdatim u korist Op}ine Centar Sarajevo i dvije bjanko potpisane i akceptirane li~ne mjenice osniva~a dru{tva sa ovla{tenjem za popunjavanje izdatim u korist Op}ine Centar Sarajevo. ^lan 3. Na osnovu Odluke, Op}inski na~elnik }e, sa korisnikom iz ~lana 1. Odluke zaklju~iti ugovor o zakupu poslovnih prostorija. Ugovor iz prethodnog stava zaklju~it }e se nakon ispunjenja obaveza iz ~lana 2. stav (1) ta~ka 1. alineja 1. i ta~ke 2. istog ~lana, ove odluke. ^lan 4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, a naknadno }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". Broj 01-49-1398/17
 2. maja 2017. godine Sarajevo
Predsjedavaju}a
Op}inskog vije}a
Karolina Kara~i} ,s.r.
Odluka je objavljena na oglasnoj plo~i Op}ine Centar
30.05.2017. godine.
Na osnovu ~lana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH",
br. 49/06 i 51/09), ~l. 10. i 68. Statuta Op}ine Centar Sarajevo -
Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj
23/04) i ~l. 6. i 17. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i
prostorija Op}ine Centar Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo", br. 23/15, 40/15 i 7/16), Op}insko vije}e Centar
Sarajevo je, na jedanaestoj redovnoj sjednici, odr`anoj dana
29.05.2017. godine, donijelo

ODLUKU

O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

OP]INE CENTAR SARAJEVO U ULICI

MAR[ALA TITA 2

^lan 1.
Neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva,
dodjeljuju se u zakup na 5 (pet) godina poslovne prostorije u ulici
Mar{ala Tita 2, povr{ine 10 m^2 , Zorlak Bahri iz Sarajeva za
obavljanje djelatnosti u skladu sa Odlukom o obavljanju
poslovnih djelatnosti u odre|enim ulicama na podru~ju Op}ine
Centar Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj
30/15), sa iznosom zakupnine od 24,00 KM/m^2.
^lan 2.
Korisniku iz ~lana 1. Odluke poslovne prostorije se
dodjeljuju u zakup pod uslovima:
 1. Izmirenja dospjelih dugovanja po osnovu neizmirene zakupnine dosada{njeg zakupca u iznosu od 4.469,95 KM ito:
  • 50% duga u iznosu od 2.234,97 KM prije zaklju~enja ugovora o zakupu poslovnih prostorija;

Broj 24 – Strana 40 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

 • ostatak duga, u iznosu od 2.234,97 KM, u 60 jednakih mjese~nih rata uz redovno pla}anje mjese~ne zakupnine za ugovoreni period zakupa.
 1. Uplate depozita u {estomjese~nom iznosu zakupnine i pet bjanko potpisanih i akceptiranih li~nih mjenica fizi~kog lica sa ovla{tenjem za popunjavanje izdatim u korist Op}ine Centar. ^lan 3. Na osnovu Odluke, Op}inski na~elnik }e, sa korisnikom iz ~lana 1. Odluke zaklju~iti ugovor o zakupu poslovnih prostorija. Ugovor iz prethodnog stava zaklju~it }e se nakon ispunjenja obaveza iz ~lana 2. stav (1) ta~ka 1. alineja 1. i ta~ke 2. istog ~lana, ove odluke.

^lan 4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objav- ljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, a naknadno }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-49-1399/17
 1. maja 2017. godine Sarajevo

Predsjedavaju}a Op}inskog vije}a Karolina Kara~i} ,s.r. Odluka je objavljena na oglasnoj plo~i Op}ine Centar 30.05.2017. godine. Na osnovu ~lana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Slubene novine Fedeeracije BiH", br. 49/06 i 51/09), ~l. 10. i 68. Statuta Op}ine Centar Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 23/04) i ~l. 6. i 17. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Op}ine Centar Sarajevo ("Slubene novine Kantona Sarajevo", br. 23/15, 40/15 i 7/16), Op}insko vije}e Centar Sarajevo je, na jedanaestoj redovnoj sjednici, odranoj dana 29.05.2017. godine, donijelo

ODLUKU

O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

OP]INE CENTAR SARAJEVO U ULICI

NIKOLE KA[IKOVI]A 7

^lan 1. Neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva, dodjeljuju se u zakup na 5 (pet) godina poslovne prostorije u ulici Nikole Ka{ikovi}a 7, povr{ine 116 m^2 , Udruenju "SVI U ISTOM TIMU-VIKTORIA" za obavljanje djelatnosti: pruanje pomo}i oboljelim licima, sa iznosom zakupnine od 1,00 KM/m^2.

^lan 2. Korisniku iz ~lana 1. Odluke poslovne prostorije se dodjeljuju u zakup pod uslovom obezbje|enja bankarske garancije na iznos od 50% petogodi{njeg iznosa zakupnine ili 10 bjanko potpisanih, ovjerenih, akceptiranih mjenica dru{tva sa ovla{tenjem za popunjavanje izdatim u korist Op}ine Centar Sarajevo i dvije bjanko potpisane i akceptirane li~ne mjenice osniva~a dru{tva sa ovla{tenjem za popunjavanje izdatim u korist Op}ine Centar Sarajevo.

^lan 3. Na osnovu Odluke, Op}inski na~elnik }e, sa korisnikom iz ~lana 1. Odluke zaklju~iti ugovor o zakupu poslovnih prostorija.

^lan 4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, a naknadno }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-49-1401/17
 1. maja 2017. godine Sarajevo
Predsjedavaju}a
Op}inskog vije}a
Karolina Kara~i} ,s.r.
Odluka je objavljena na oglasnoj plo~i Op}ine Centar
30.05.2017. godine.
Na osnovu ~lana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije
BiH", br. 49/06 i 51/09), ~l.10. i 68. Statuta Op}ine Centar
Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo", broj 23/04) i ~l. 6. i 17. Odluke o dodjeli u zakup
poslovnih zgrada i prostorija Op}ine Centar Sarajevo ("Slu`bene
novine Kantona Sarajevo", br. 23/15, 40/15 i 7/16), Op}insko
vije}e Centar Sarajevo je, na jedanaestoj redovnoj sjednici,
odr`anoj dana 29.05. 2017. godine, donijelo

ODLUKU

O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

OP]INE CENTAR SARAJEVO U ULICI SKENDERIJA

27/VPR (BEZ PORTALA)

^lan 1.
Neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva,
dodjeljuju se u zakup na 5 (pet) godina poslovne prostorije u ulici
Skenderija 27/vpr (bez portala), povr{ine 67 m^2 , Bukva Edinu iz
Sarajeva za obavljanje djelatnosti u skladu sa Odlukom o
obavljanju poslovnih djelatnosti u odre|enim ulicama na
podru~ju Op}ine Centar Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona
Sarajevo", broj 30/15), sa iznosom zakupnine od 10,08 KM/m^2.
^lan 2.
Korisniku iz ~lana 1. Odluke poslovne prostorije se
dodjeljuju u zakup pod uslovima:
 1. Izmirenja dospjelih dugovanja po osnovu neizmirene zakupnine dosada{njeg zakupca u iznosu od 23.724,30 KM i to:
  • 50% duga u iznosu od 11.862,15 KM prije zaklju~enja ugovora o zakupu poslovnih prostorija;
  • ostatak duga, u iznosu od 11.862,15 KM, u 60 jednakih mjese~nih rata uz redovno pla}anje mjese~ne zakupnine za ugovoreni period zakupa.
 2. Uplate depozita u {estomjese~nom iznosu zakupnine i pet bjanko potpisanih i akceptiranih li~nih mjenica fizi~kog lica sa ovla{tenjem za popunjavanje izdatim u korist Op}ine Centar.
^lan 3.
Na osnovu Odluke, Op}inski na~elnik }e, sa korisnikom iz
~lana 1. Odluke zaklju~iti ugovor o zakupu poslovnih prostorija.
Ugovor iz prethodnog stava zaklju~it }e se nakon ispunjenja
obaveza iz ~lana 2. stav (1) ta~ka 1. alineja 1. i ta~ke 2. istog
~lana, ove odluke.
^lan 4.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objav-
ljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, a naknadno }e
se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Broj 01-49-1400/17
 1. maja 2017. godine Sarajevo
Predsjedavaju}a
Op}inskog vije}a
Karolina Kara~i} ,s.r.
Odluka je objavljena na oglasnoj plo~i Op}ine Centar
30.05.2017. godine.
Na osnovu ~lana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine
Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) i ~l. 10. i 68. Statuta Op}ine
Centar Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj
23/04), Op}insko vije}e Centar Sarajevo je, na jedanaestoj
redovnoj sjednici odr`anoj dana 29.05.2017. godine, donijelo

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 41

ODLUKU

O PROGLA[ENJU NAJBOLJE MJESNE ZAJEDNICE I

SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE

I - OSNOVNE ODREDBE

^lan 1.
(Predmet odluke)
Ovom odlukom utvr|uju se priznanja Op}ine Centar i
Op}inskog vije}a Centar, te Komisije za mjesne zajednice i
saradnju sa op}inama i gradovima Op}ine Centar Sarajevo za
najbolju mjesnu zajednicu i savjet a za postignute rezultate u
razvoju mjesne zajednice, saradnji sa gra|anima i razvoju
lokalne samouprave.
^lan 2.
(Nazivi priznanja)
Priznanja u smislu ove odluke su:
a) Plaketa za najbolju mjesnu zajednicu.
b) Zahvalnica za najbolji savjet mjesne zajednice.
^lan 3.
(Oblik i izgled priznanja)
Oblik i izgled (dizajn) priznanja Op}ine Centar Sarajevo,
Op}inskog vije}a, te komisije utvrdit }e Op}insko vije}e na
prijedlog Komisije za mjesne zajednice i saradnju sa op}inama i
gradovima, a na osnovu kriterija o dodjeli koji }e donijeti Odbor
za izbor najbolje mjesne zajednice i savjeta mjesne zajednice.
^lan 4.
Prijedlog za izbor najbolje mjesne zajednice i savjeta mogu
predlagati gra|ani, organizacije,vije}nici i svi drugi koji djeluju
na podru~ju op}ine Centar. Svaka inicijativa za dodjelu priznanja
mora biti obrazlo`ena i dokumentovana.
II - KRITERIJI ZA DODJELU
^lan 5.
Osnovni kriteriji za vrednovanje za najbolju mjesnu
zajednicu i savjet mjesne zajednice su:
Aktvno u~e{}e u rje{avanju
 • Komunalnih potreba
 • Ekonomskog razvoja
 • Socijalnih potreba
 • Zdravstvenih potreba
 • Obrazovnih, sportskih i kulturnih potreba
 • Ekolo{kih potreba
 • Za{titi prirodne i kulturne ba{tine
 • Drugih potreba za koje su nadleni, a koji pobolj{avaju ivot u lokalnoj zajednici
 • Realizacija odluka Savjeta, a u svrhu pobolj{anja `ivota u lokalnoj zajednici
 • Ostvarivanje suradnje sa Op}inskim vije}em, Op}inskim na~elnikom i drugim mjesnim zajednicama
 • Promoviranje projekata i aktivan rad na problemima od interesa za gra|ane u mjesnoj zajednici
 • Promoviranje savjetovanja i predavanja o raznim dru{tvenim temama
 • Radi na ja~anju ravnopravnosti spolova, za{titi ljudskih prava
 • Suradnji sa nevladinim sektorom
 • Rad sa mladima
 • Rad na gender projektima
 • Rad sa gra|anima tre}e ivotne dobi. ^lan 6. Formiranje odbora Odbor za dodjelu priznanja se formira posebnom odlukom Op}inskog vije}a i sa~injavaju je 3 ~lana iz reda ~lanova Komisije za mjesne zajednice i saradnju sa op}inama i gradovima, dva ~lana u ime Slube za prostorno ure|enje i komunalne poslove i dva ~lana u ime Slu`be za lokalnu
samoupravu. Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa
op}inama i gradovima i slu`be }e predlo`it ~lanove Odbora.
^lan 7.
Na~in prikupljanja prijedloga
Ovaj odbor du`an je objaviti poziv putem op}inske web
stranice, informativnog biltena Op}ine, oglasnih plo~a u Op}ini i
mjesnim zajednicama za slanje prijedloga za izbor najbolje MZ i
Savjeta MZ.
^lan 8.
Rad odbora
Odbor }e u skladu sa ovom odlukom na prvoj sjednici
donijeti poslovnik o radu i pravilnik o kriterijima za dodjelu
nagrada. Nakon evaluacije i rada na ocjenjivanju predlo`enih
mjesnih zajednica i savjeta mjesnih zajednica, Odbor donosi
prijedlog nagra|enih, koje usvaja Op}insko vije}e.
III - NOV^ANE NAGRADE
^lan 9.
Odbor }e utvrditi nov~ani iznos nagrade, a u skladu sa ovom
odlukom na slijede}i na~in:
 • Za najbolju mjesnu zajednicu
  1. mjesto - 3.000 KM i plaketa
  2. mjesto - 2.000 KM i plaketa
  3. mjesto - 1.000 KM i plaketa
 • Za najbolji savjet
  1. mjesto - 1.000 KM i zahvalnica
  2. mjesto - 700 KM i zahvalnica
  3. mjesto - 500 KM i zahvalnica.
^lan 10.
Nov~ane nagrade se realiziraju isklju~ivo u ekvivalentu
projekta koji predlo`e nagra|ene mjesne zajednice i savjeti
mjesnih zajednica.
IV - ZAVR[NE ODREDBE
^lan 11.
(Sredstva za realizaciju odluke)
Iznos finansijskih sredstava za realizaciju ove odluke
utvr|uje se u Bud`etu Op}ine Centar Sarajevo za svaku godinu,
na prijedlog Komisije za mjesne zajednice i saradnju sa op}inama
i gradovima.
^lan 12.
(Stru~ni i administrativni poslovi)
Stru~ne i administrativne poslove u radu Odbora vr{i Stru~na
slu`ba za poslove Op}inskog vije}a.
^lan 13.
Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja
na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, a naknadno }e biti
objavljena u "Slu`benim novinama Kanton Sarajevo".
Broj 01-49-1394/17
 1. maja 2017. godine Sarajevo
Predsjedavaju}a
Op}inskog vije}a
Karolina Kara~i} ,s.r.
Odluka je objavljena na oglasnoj plo~i Op}ine Centar
07.06.2017. godine.
Na osnovu ~lana ~l. 10. i 68. Statuta Op}ine Centar Sarajevo -
Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj
23/04) i ~lana 87. Poslovnika Op}inskog vije}a Centar Sarajevo
("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 23/04), Op}insko
vije}e Centar Sarajevo, na Jedanaestoj redovnoj sjednici, odr`anoj
29.05.2017. godine, donijelo je

Broj 24 – Strana 42 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

PRAVILNIK

O NA^INU, POSTUPKU I KRITERIJIMA ZA DODJELU

FINANSIJSKIH SREDSTAVA UDRU@ENJIMA I

FONDACIJAMA

I-OP]IPRINCIPI

^lan 1. Ovim Pravilnikom ure|uje se na~in, postupak i kriteriji za dodjelu finansijskih sredstava udruenjima i fondacijama iz Budeta Op}ine Centar Sarajevo (u daljem tekstu: Pravilnik) s ciljem podsticanja razvoja i saradnje sa udru`enjima i fondacijama (nevladinim organizacijama, u daljem tekstu skra}en naziv: NVO).

II-PRAVOIUSLOVI

^lan 2.
(1) Pravo na finansijsku podr{ku mogu ostvariti NVO koje su
registrovane u Bosni i Hercegovini, a ~iji su projekti
namijenjeni gra|anima Op}ine Centar Sarajevo (u daljem
tekstu: Op}ina).
^lan 3.
(1) Sredstva iz ~lana 2. ovog Pravilnika dodjeljuju se pod
sljede}im uslovima:
a) Da se projekat odnosi na neku od sljede}ih oblasti:
 • socijalna pitanja
 • zdravstvo;
 • obrazovanje;
 • kultura;
 • ekologija;
 • razvoj lokalne zajednice;
 • promocija demokratskih principa (ravnopravnosti spolova, jednakost i za{tita ljudskih prava, prava manjina i manjinskih grupa);
 • tradicionalne manifestacije koje promoviraju Op}inu. b) Da je organizacija dostavila narativni i finansijski izvje{taj za prethodno dodijeljena sredstva od Op}ine; c) da udruenje - fondacija nisu ogranak, niti su uklju~eni u bilo kakvu aktivnost u ime politi~ke partije; d) da ~lanovi rukovodstva udruenja - fondacije (izvr{ni direktor, predsjednik i zamjenik odbora i sekretar) nisu istovremeno postavljeni ili izabrani na bilo kojoj rukovode}oj poziciji unutar politi~ke partije; (2) Op}inski na~elnik prilikom raspisivanja Javnog poziva defini{e procentualna izdvajanja za svaku oblast. (3) Ne}e biti razmatrani projekti: a) bazirani na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji objekata; b) koji se odnose na finansiranje rada udru`enja; c) za koje je NVO dobila sredstva u ukupnom iznosu cijene projekta od drugog donatora; d) koji se odnose na jednokratne aktivnosti; e) koji nisu ura|eni u skladu sa uputstvom i kriterijima; f) projekti sa nepotpunom dokumentacijom i dostavljeni izvan predvi|enog roka.

III - NA^IN I POSTUPAK

^lan 4.
(1) NVO mogu ostvariti finansijsku podr{ku podno{enjem
projekata na Javni poziv, te putem zahtjeva tokom godine za
izvanredne aktivnosti.
(2) Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata NVO za
narednu godinu, objavljuje Op}inski na~elnik na prijedlog
Slu`be za obrazovanje, kulturu i sport (u daljem tekstu: Slu`ba)
najkasnije do 31. oktobra svake godine.
(3) Javni poziv se objavljuje u jednim od najtira`nijih dnevnih
novina i ostaje otvoren do 21 dan od dana objavljivanja.
(4) Obrasci neophodni za prijavu (prijavni list, uputstvo i obrazac
izjave) objavljuju se zajedno sa Javnim pozivom na WEB
stranici Op}ine.
(5) Javni poziv sadr`i:
a) naziv organa koji raspisuje Javni poziv;
b) uslove za kori{tenje sredstava bud`eta Op}ine;
c) broj projekata koje NVO mo`e kandidovati;
d) maksimalan i minimalan iznos sredstava projekta do kojeg
organizacije udru`enja i fondacije mogu aplicirati.
e) informacije o dostupnosti neophodnih obrazaca;
f) rokove za dostavljanje dokumentacije.
(6) Prije raspisivanja Javnog poziva, op}inske slu`be iz svoje
nadle`nosti daju prijedloge projekata koji }e se podr`ati, pri
tom vode}i ra~una o interesu Op}ine i njenih gra|ana.
^lan 5.
(1) NVO mogu u okviru javnog poziva aplicirati sa jednim
projektom.
(2) Od ukupno planiranih sredstava u Bud`etu Op}ine, 80% }e se
utro{iti za projekte koji pristignu na Javni poziv, a 20% za
realizaciju izvanrednih aktivnosti tokom godine definisanih u
~lanu 11. ovog Pravilnika.
^lan 6.
NVO apliciraju putem protokola Op}ine ili putem po{te i tom
prilikom dostavljaju slijede}e dokumente:
a) Popunjen prijavni obrazac;
b) Izvod iz registra Ministarstva pravde ne starija od 6 mjeseci
(original ili ovjerena kopija);
c) Dokaz o otvorenom aktivnom teku}em ra~unu kod banke;
d) Izjavu o ispunjenosti uslova Javnog poziva (potpisane od
strane ovla{tenog lica organizacije);
e) Izjavu od strane ovla{tenih osoba o partnerstvu (ukoliko
postoje partneri u realizaciji projekta);
f) Izjavu da za isti projekt nije dobio sredstva od drugih
donatora (ukoliko se tra`i ukupan iznos cijene projekta);
g) Projekat ura|en u skladu sa uputstvom i kriterijima;
^lan 7.
(1) Slu`ba vr{i provjeru prijavljenih aplikacija, selekciju prispjelih
projekata po oblastima djelovanja i radi kratak opis projekata
uz bodovanje svakog projekta, a na osnovu kriterija sadr`anih
u ~lanu 8. ovog Pravilnika.
(2) Si`e obra|enih projekata Slu`ba dostavlja Komisiji za
saradnju sa NVO-a (u daljem tekstu: Komisija) na uvid
najkasnije do 15. januara godine za koju se dodjeljuju sredstva.
(3) Komisija }e u roku od 15 dana razmotriti dostavljeni si`e
obra|enih projekta, te dati svoje pismeno mi{ljenje o pravilnoj
primjeni bodovnih kriterija i na~inu izra~una sredstava za
projekte iz ~l. 8. i 9. Pravilnika.
(4) Nakon {to Komisija dostavi svoje mi{ljenje, Slu`ba priprema
prijedlog o raspodjeli finansijskih sredstava i dostavlja
Op}inskom na~elniku na odlu~ivanje.
(5) Op}inski na~elnik donosi kona~nu Odluku o dodjeli sredstava
NVO.
IV - KRITERIJI/bodovanje projekta
^lan 8.
(1) Bodovanje projekata vr{i se na osnovu slijede}ih kriterija:
a) Opis problema/potreba (obrazlo`enje za realizaciju
projekta; podaci koji }e dokumentovati postojanje
problema) od 0 - 10 bodova:
 • Projekat nema obrazlo`enje za realizaciju niti podatke kojim se dokumentuje postojanje problema - 0 bodova;
 • NVO je uvidom u strate{ke dokumente Op}ine Centar utvrdila postojanje problema/potrebe - 5 bodova;
 • NVO je prepoznala i predloila probleme/potrebe koji su saeti u oblastima djelovanja lokalne zajednice - 10 bodova.

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 43

b) Ciljevi projekta od 0 - 10 bodova:
 • NVO nema definisane ciljeve predlo`enih projektnih aktivnosti - 0 bodova;
 • Predlo`eni su specifi~ni/kratkoro~ni ciljevi koji ne mogu upotpunosti doprinijeti razvoju lokalne zajednice - 5 bodova;
 • NVO predloenim projektom kroz realizaciju ciljeva postie i u~estvuje u razvoju lokalne zajednice u okviru odabrane projektne oblasti - 10 bodova. c) Ciljne grupe od 0 do 15 bodova:
 • NVO nije navela direktne i indirektne korisnike projekta - 0 bodova;
 • Korisnici projekta su gra|ani Op}ine, ali i druga lica, institucije ili organizacije - 5 bodova;
 • Korisnici projekta su gra|ani Op}ine i jasno su definisani u smislu direktnog u~e{}a (definisanje pojedinih kategorija), kao i jasno definisanje indirektnih u~esnika i korisnika projekta - 15 bodova. d) Vrste aktivnosti koje }e se provesti da bi se postigli ciljevi od 0 - 25 bodova:
 • u dostavljenom projektnom planu nisu navedene aktivnosti - 0 bodova;
 • navedenim aktivnostima }e djelimi~no biti ispo{tovan cilj projekta - 5 bodova;
 • projektne aktivnosti odra`avaju na~in za postizanje ciljeva, ali nisu obja{njenje u kontinuitetu i po vremenskom planu realizacije - 10 bodova;
 • planiranim aktivnostima jasni su postupci i kontinuitet rada s ciljem postizanja ciljeva - 25 bodova. e) Monitoring plan i plan evaluacije od 0 - 2 bod:
 • udruenje nije predloilo sistem efikasnog pra}enja realizacije projekta i evaluativni proces - 0 bodova;
 • predvi|eno pra}enje samo pojedinih faza projektnih aktivnosti i mjerenje utjecaja koji }e projekat imati da se ostvare ciljevi - 1 bod;
 • uz projekat predo~en efikasan sistem pra}enja sa imenovanjem odgovornih lica za pra}enje realizacije toka cijelog projekta sa mjerljivim mehanizmima da li su ciljevi ostvarivi - 2 boda. f) Trajanje projekta od 0 - 4 boda:
 • Projektnim prijedlogom nije definisan period implementacije projekta - 0 bodova;
 • Period implementacije taksativno nazna~en bez utvr|enih rokova za realizaciju pojedinih projektnih faza - 2 boda;
 • Vrijeme realizacije projekta planirano sa preciznim rokovima za pojedine projektne faze i ostvarivanje ciljeva - 4 boda. g) Mjesto/lokacija realizacije projekta od 0 - 4 boda:
 • udru`enje nije predvidjelo mjesto na kojem }e realizirati projekat - 0 bodova;
 • mjesto implementacije nije poznato, ali udruenje predlae odre|ene lokacije koje }e definisati nakon dobivanja sredstava - 2 bod;
 • udruenje je ve} osiguralo mjesto na kojima }e implementirati projektne aktivnosti - 4 boda. h) **Budet od 0 - 30 bodova**
 • Nesrazmjeran Budet projekta i aktivnosti sadranih u projektu, bud`et nije razra|en po stavkama - 0 bodova;
 • Bud`et je realan i adekvatan s obzirom na projektne aktivnosti navedene u njemu, ali nije razra|en po stavkama - 3 boda;
 • Bud`et je realan i adekvatan, razra|en po stavkama
 • 10 bodova;
 • Bud`et je realan i adekvatan, s obzirom na projektne aktivnosti navedene u njemu sa precizno
razra|enim stavkama projekta. Minimalno 60%
bud`eta namijenjeno je za nabavku opreme,
materijala i/ili pomogala neophodnih za realizaciju
projekta, tro{ak projektnog tima planirano je da
bude finansiran iz drugih izvora - 30 bodova.
Ukupno: 100 bodova
^lan 9.
(1) Bodovanje i dodjela sredstava vr{it }e se po pojedina~nim
oblastima definisanim u ~lanu 3. ovog Pravilnika, a u skladu sa
planiranim izdvajanjem sredstava za svaku oblast.
(2) Izra~un sredstava za projekte unutar oblasti vr{i se na slijede}i
na~in:
a) Slu`ba }e projekte sortirati po oblastima u skladu sa
ostvarenim bodovima;
b) Utvr|ena vrijednost boda za sve projekte je 0,05% od
ukupno izdvojenih sredstava za projekte;
c) Broj bodova svakog projekta se mno`i sa vrijednosti
utvr|enog boda, kako bi se dobio iznos sredstava koji }e se
dodijeliti za realizaciju projekta;
d) Dodjela sredstava vr{it }e se po~ev{i od projekata sa
najvi{im brojem bodova, te silaznom putanjom sve do
isteka sredstava planiranih za projekte unutar pojedina~nih
oblasti;
e) U slu~ajevima kada su sredstva po izra~unu ve}a od
tra`enih sredstava u projektu, dodijelit }e se sredstva
tra`ena za projekat;
f) Ukoliko ima vi{e projekata unutar jedne oblasti sa istim
brojem bodova, a zbog nedostataka sredstva ne mogu svi
biti finansirani, prednost }e se dati projektima po
slijede}im prioritetima:
 • NVO koje imaju sjedi{te na podru~ju Op}ine Centar Sarajevo;
 • NVO sa kojima je Op}ina Centar u prethodnom periodu ostvarila korektnu saradnju i uspje{no realizirala projekte (po{tivanje ugovorenih obaveza, rokova izvje{tavanja i sl.);
 • Zna~aj projekta za razvoj lokalne zajednice. g) Sredstva koja ostanu neraspore|ena unutar pojedina~nih oblasti utro{it }e se za izvanredne aktivnosti u toku godine u skladu sa ~lanom 11. Pravilnika. ^lan 10. (1) Nakon dono{enja Odluke o dodjeli sredstava, zaklju~uju se ugovori sa korisnicima sredstava koji sadre prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana. (2) Ukoliko neka NVO iz bilo kojeg razloga ne potpi{e ugovor ili izvr{i povrat sredstava, Op}inski na~elnik }e predmetna sredstva raspore|ivati unutar iste oblasti za slijede}e najbolje rangirane projekte koji zbog nedostatka sredstva nisu uvr{teni u prijedlog. (3) Sredstva korisnicima se upla}uju, jednokratno ili u ratama, zavisno od dinamike odvijanja projekta, te u skladu sa prilivom budetskih sredstava Op}ine. (4) NVO ~iji projekti nisu podrani, Sluba pismeno obavje{tava o razlozima nepodravanja projekta. (5) Spisak organizacija kojima su dodijeljena sredstva za projekte, Sluba }e objavit na web-stranici Op}ine i to: a) naziv organizacije b) naziv projekta; c) iznos dodijeljenih sredstava. ^lan 11. (1) Sredstva NVO za izvanredne aktivnosti u toku godine Op}inski na~elnik dodjeljuje po zahtjevima, koji se odnose na: a) organizacija skupova, tribina i drugih jednokratnih aktivnosti NVO; b) za obiljeavanje zna~ajnih datuma i doga|aja; c) humanitarne akcije za pomo} stanovni{tvu Op}ine Centar; d) interventna pomo} za rad udruenja; e) i druge aktivnosti koje Op}inski na~elnik ocijeni da su od interesa za Op}inu Centar Sarajevo.

Broj 24 – Strana 44 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

^lan 12.
(1) NVO koje su bile korisnici bud`etskih sredstava Op}ine u
prethodnim godinama, obavezne su dostaviti Slu`bi, do isteka
godine za koju su sredstva dodijeljena, finansijski i narativni
izvje{taj na obrascu koji je objavljen na web stranici Op}ine.
(2) Ukoliko korisnik u ugovorenom roku ne dostavi izvje{taj o
namjenskom utro{ku dodijeljenih sredstava ili ih utro{i
nenamjenski, Op}ina }e pokrenuti postupak za povrat
sredstava.

V - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 13. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da vai Pravilnik o na~inu, postupku i kriterijima za dodjelu sredstava udruenjima i fondacijama ("Slubene novine Kantona Sarajevo", br. 22/12, 50/13 i 7/16). ^lan 14. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od objavlji- vanja na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, a naknadno }e se objaviti u "Slubenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-14-2314/17
 1. maja 2017. godine Sarajevo
Predsjedavaju}a
Op}inskog vije}a
Karolina Kara~i} ,s.r.
Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj plo~i Op}ine Centar
15.06.2017. godine.

Op}inski na~elnik

Na osnovu ~lana 46. Zakona o prostornom ure|enju ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05) i ~lana 25. Statuta Op}ine Centar Sarajevo - Pre~i{}eni tekst ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 23/04), Op}inski na~elnik, dana 07.6.2017. godine, verifikovao je i donio

ODLUKU

O KOREKCIJI URBANISTI^KOG PROJEKTA "VELIKI

PARK"

Objekat KJKP "Park" ^lan 1. Utvr|uje se korekcija Urbanisti~kog projekta "Veliki park" ("Slu`bene novine Grada Sarajeva", broj 20/08), u daljem tekstu: Korekcija Plana.

^lan 2.
Predmet Korekcije Plana je stvaranje uvjeta za zadr`avanje
izgra|enog objekta - upravne zgrade KJKP "Park", u Ulici
Pru{~akova br. 35, u Velikom parku, Op}ina Centar, kao {to je
prikazano na grafi~kom prilogu br. 2.
Sanaciju objekta izvr{iti:
 • u postoje}em horizontalnom gabaritu (oblik osnove "L") i
 • vertikalnom gabaritu, spratnosti P, uz zadr`avanje postoje}eg oblika krovi{ta (pokrov crijep);
 • obavezno je izvr{iti sanaciju vanjskih zidova i temelja;
 • namjena objekta - odlaganje alata i drugog materijala za potrebe "Poslovne radne jedinice Centar" KJKP "Park",
 • zadr`ati vanjsko poplo~anje od kamena.
^lan 3.
Korekcija Plana sastoji se iz tekstualnog dijela i grafi~kog
priloga. Tekstualni dio i grafi~ki prilog korekcije Plana su
sastavni dio Urbanisti~kog projekta "Veliki park" ("Slu`bene
novine Grada Sarajeva", broj 20/08).
^lan 4.
Po jedan primjerak ovjerene korekcije Plana (tekstualni dio i
grafi~ki prilog) nalazi se na stalnom javnom uvidu i ~uva se u
Slu`bi dokumentacije Op}ine Centar, Zavoda za planiranje
razvoja Kantona Sarajevo i Ministarstva prostornog ure|enja i
za{tite okoli{a Kantona Sarajevo.
^lan 5.
Korekcija Plana je ra|ena za fazu urbanizma, a obaveza
investitora je da za faze komunalne infrastrukture i saobra}aja,
izvr{i usagla{avanje Korekcije Plana sa Idejnim rje{enjima, koja
su sastavni dio Urbanisti~kog projekta "Veliki park", te da pribavi
saglasnosti nadle`nih javnih komunalnih preduze}a.
^lan 6.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Centar Sarajevo, a
naknadno }e se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona
Sarajevo".
Broj 07-23-279/13
 1. juna 2017. godine
Op}inski na~elnik
Prof. dr. Ned`ad Ajnad`i} ,s.r.

OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO

Op}inski na~elnik

Na osnovu ~lana 46. Zakona o prostornom ure|enju ("Slubene novine Kantona Sarajevo", br. 7/05), i ~lana 37. Statuta Op}ine Novi Grad Sarajevo ("Slubene novine Kantona Sarajevo", br. 30/09 - Pre~i{}eni tekst), Op}inski na~elnik, dana 13.06.2017. godine, verifikovao je i donio

ODLUKU

O KOREKCIJI IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG

PLANA "DOBRINJA"

(Stambeno-poslovni objekat, k.~. 557/1)
^lan 1.
Utvr|uje se Korekcija Izmjena i dopuna Regulacionog plana
"Dobrinja" ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 35/06), u
daljem tekstu: Korekcija Plana.
^lan 2.
Korekcijom Plana utvr|eni su planski preduvjeti za
planiranje stambeno-poslovnog objekta, na parceli ozna~enoj
kao k.~. 557/1, k.o. Dobrinja, Op}ina Novi Grad Sarajevo, prema
sljede}im urbanisti~ko-tehni~kim uslovima, odnosno na na~in:
 • Namjena planiranog objekta je stambeno-poslovni, a spratnost je prizemlje i ~etiri sprata (P+4). Krov je ravni.
 • Regulaciona linija gra|evinske parcele obuhvata vlasni~ku parcelu k.~. br. 557/1 K.O. Dobrinja, Op}ina Novi Grad Sarajevo, na na~in kako je prikazano u grafi~kom prilogu br. 3 i 4.
 • Gra|evinska linija posljednje (4) etae uvu~ena je u odnosu na gra|evinsku liniju prizemlja i ostalih etaa po 2,0 m sa sjeverozapadne i jugoisto~ne strane, {to je prikazano u grafi~kom prilogu br. 3, tako da je max. gabarit prizemlja i 3 (tri) sprata 49,0 x 18,0 m (max. BGP prizemlja i 3 (tri) spratne etae iznosi po 882 m^2 ), a max. gabarit 4 (~etvrtog) sprata 49,0 x 14,0 m (max BGP 4 (~etvrtog) sprata iznosi 686 m^2 ). Ukupna BGP svih nadzemnih etaa planiranog objekta iznosi 4214 m^2.
 • Maksimalna spratna visina prizemlja je 3,50 m.
 • Obzirom na duinu objekta od 49,0 m, kod arhitektonskog oblikovanja voditi ra~una o nagla{avanju vertikala (uvla~enjem i izvla~enjem u okviru maksimalne gra|evinske linije) na sjeverozapadnoj i jugoisto~noj fasadi, kako bi se ublaio izdu`eni izgled objekta.
 • Eventualno izvla~enje strehe iznad 4 (~etvrtog) sprata ne mo`e biti ve}e od 0,5 m.

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 45

 • Potrebno je obezbijediti parking prostor unutar regulaci- one linije parcele ili u podzemnim etaama planiranog objekta sa minimalnim brojem 1 stan - 1 parking mjesto i u skladu sa normativima zadovoljavaju}im brojem parking mjesta za potrebe poslovnog dijela objekta. ^lan 3. Korekcija Plana sastoji se iz tekstualnog dijela i grafi~kih priloga sa prikazanom parcelom i gra|evinskim linijama planiranog objekta. Tekstualni dio i grafi~ki prilog korekcije Plana su sastavni dio Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Dobrinja" ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 35/06).

^lan 4. Korekcija Plana je ra|ena za fazu urbanizma, a obaveza investitora je da za faze komunalne infrastrukture i saobra}aja izvr{i usagla{avanje Korekcije Plana sa Idejnim rje{enjima, koja

su sastavni dio Regulacionog plana "Dobrinja", te da pribavi
saglasnost nadle`nih javnih komunalnih preduze}a.
^lan 5.
Po jedan primjerak ovjerene korekcije Plana (tekstualni dio i
grafi~ki prilog) nalazi se na stalnom javnom uvidu i ~uva se u
Slu`bi dokumentacije Op}ine Novi Grad Sarajevo, Zavoda za
planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Ministarstva prostornog
ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo i Gradske uprave
Grada Sarajeva - Slu`be za urbano planiranje i stambene poslove.
^lan 6.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja na oglasnoj plo~i Op}ine Novi Grad, a naknadno }e
se objaviti u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Broj 02/04-23-9608/16-3
 1. juna 2017. godine
Op}inski na~elnik
Mr. Semir Efendi} ,s.r.

Broj 24 – Strana 46 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

OP]INA NOVO SARAJEVO

Op}inski na~elnik

Na osnovu ~lana 50. i ~lana 146. Statuta Op}ine Novo Sarajevo ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 35/10) i ~lana 21. stav 2. Odluke o izvr{avanju Budeta Op}ine Novo Sarajevo za 2017. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 16/17), Na~elnik Op}ine Novo Sarajevo donosi

ZAKLJU^AK

O IZDVAJANJU SREDSTAVA IZ BUD@ETSKE

REZERVE

 1. Odobrava se iz sredstava Budeta isplata u iznosu od 5.000,00 KM (pethiljada) KM, u korist Udruenja "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH" a u svrhu podr{ke projektu Roditeljska ku}a.
  1. Tro{kovi iz ta~ke 1. padaju na teret sredstava teku}e rezerve.
  2. Sredstva iz ta~ke 1. ovog Zaklju~ka uplatiti prema sljede}oj instrukciji: TRN 1610000038890124, ID broj 4200822670001, primalac Udruenje "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH".</li> <li>Za realizaciju zaklju~ka zadu<code>uje se Slu</code>ba za oblast privrede i finansije.</li> <li>Zaklju~ak }e se objaviti u "Slubenim novinama Kantona Sarajevo".
Broj 02-14-2045/17
 1. juna 2017. godine Sarajevo
Op}inski na~elnik
Ned`ad Kold`o ,s.r.

OP]INA VOGO[]A

Op}inski na~elnik

Na osnovu ~lana 71. Statuta Op}ine Vogo{}a ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj 27/14 - Pre~i{}eni tekst i 14/15) i ~lana 20. Odluke o izvr{avanju Budeta Op}ine Vogo{}a za 2017. godinu ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 2/17), Op}inski na~elnik donosi

ODLUKU

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ

TEKU]E REZERVE BUD@ETA OP]INE VOGO[]A ZA

2017. GODINU

^lan 1. Odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 2.138,88 KM (dvijehiljadestotridesetosam i 88/100 KM) Ov~ina Avdiji, na ime pomo}i pri pla}anju poreza na promet nepokretnosti, s obzirom na te{ku materijalno - finansijsku i socijalnu situaciju.

^lan 2. Sredstva iz ~lana 1. ove Odluke obezbije|ena su Budetom Op}ine Vogo{}a za 2017. godinu na poziciji "budetska rezerva",

a knji`it }e se na bud`etsku poziciju "614221 - nov~ana pomo} po
osnovu materijalno socijalne sigurnosti ugro`enom stanovni{tvu
i pomo} za lije~enje".
^lan 3.
Sredstva u iznosu od 1.925,00 KM uplatiti na transakcijski
ra~un Kantona Sarajevo broj 3380002210019263 otvoren kod
UniCredit banke sa naznakom: "uplata poreza na promet
nepokretnosti za Ov~ina Avdiju", vrsta prihoda: 714131, {ifra
op}ine: 080, a sredstva u iznosu od 213,88 KM koja se odnose na
porez na dohodak uplatiti na Bud`et Kantona Sarajevo.
^lan 4.
Za realizaciju ove Odluke zadu`uje se Slu`ba za bud`et i
finansije Op}ine Vogo{}e.
^lan 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se
u "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".
Broj 02-14-1261/17
 1. juna 2017. godine Vogo{}a
Op}inski na~elnik
Edin Smaji} ,s.r.

USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Vije}e za za{titu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine odlu~uju}i o zahtjevu Kluba poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona za utvr|ivanje vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog srpskog naroda u vezi sa Odlukom o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u i Odlukom o izboru predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona sa 31. sjednice Skup{tine Unsko-sanskog kantona odrane 19.05.2017. godine, na osnovu Amandmana XXXVII, XXXVIII i LXXX na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici odranoj dana 14.06.2017. godine, donijelo je

RJE[ENJE

Zahtjev Kluba poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona za utvr|ivanje vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog srpskog naroda u vezi sa Odlukom o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u i Odlukom o izboru predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona, prihvatljiv je za odlu~ivanje.

Rje{enje objaviti u "Slubenim novinama Federacije BiH" i slubenim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Obrazlo`enje

1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva

Zamjenik predsjedavaju}eg Skup{tine Unsko-sanskog
kantona, Mladen Loni} (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) je
podneskom broj 01-1/49-6-352-1/17 od 24.05.2017. godine, koji
je zaprimljen u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine,
Vije}u za za{titu vitalnih interesa (u daljem tekstu: Vije}e) dana
29.05.2017. godine, zahtjev za utvr|ivanje postojanja vitalnog
nacionalnog interesa Kluba poslanika Srba u Skup{tini
Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: zahtjev), u vezi sa
Odlukom o imenovanju privremenog Upravnog odbora
Univerziteta u Biha}u i Odlukom o izboru predsjedavaju}eg,
zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela Skup{tine
Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: osporene Odluke).

2. Stranke u postupku

Stranke u postupku u ovom predmetu, u skladu sa ~lanom 9.
Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i
Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95 i
37/03) su: Klub poslanika Bo{njaka, Klub poslanika Hrvata i
Klub poslanika Srba.

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 47

3. Bitni navodi zahtjeva

Podnosilac zahtjeva navodi da je Skup{tina Unsko-sanskog kantona na 31. sjednici odranoj dana 19.05.2017. godine, u okviru ta~ke dnevnog reda 3.) Izbor i imenovanja raspravljala o osporenim Odlukama. U toku rasprave, predsjednik Kluba poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona je u skladu sa odredbama ~l. 14., 15. i 16. Poglavlje V. Odjeljak A. Ustava Unsko-sanskog kantona ("Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 1/04 i 11/04), nagovijestio i upoznao prisutne da je do{lo do povrede vitalnog nacionalnog interesa jer u predlo`enim osporenim Odlukama nisu zastupljeni pripadnici srpskog naroda. Podnosilac zahtjeva smatra, da je usvajanjem osporenih Odluka od strane Skup{tine Unsko-sanskog kantona do{lo do kr{enja Ustava Unsko-sanskog kantona na na~in da je povrije|eno pravo Kluba poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona da budu birani ili da biraju predstavnike konstitutivnih naroda u gore spomenuta tijela. Pored navedenog, podnosilac zahtjeva nagla{ava, da je predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona, u okvirima navedene ta~ke dnevnog reda, povrijedio Ustav Unsko-sanskog kantona, iz razloga {to nije dozvolio, pored insistiranja predsjednika Kluba poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, da se raspravlja po klubovima naroda, {to je u suprotnosti sa ~lanom V. 14. alineja 4. i ~lana 16. stav (1) Ustava Unsko-sanskog kantona - Pre~i{}en tekst, kao i ~l. 56. i

 1. Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona ("Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 09/17). Vije}e je aktom broj U-32/17 od 31.05.2017. godine, zatra- ilo od Skup{tine Unsko-sanskog kantona, predsjedavaju}eg Skup{tine i zamjenika predsjedavaju}eg koji je ozna~en kao podnosilac zahtjeva, dopunu Zahtjeva, odnosno, da u roku od tri dana dostave kompletan stenogram sa 31. redovne sjednice Skup{tine Unsko-sanskog kantona i da odgovore na pitanje da li je na istoj sjednici obavljeno glasanje po klubovima konstitutivnih naroda u Skup{tini Unsko-sanskog kantona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te, ukoliko nije, da navedu razloge za isto. Predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona je 05.06.2017. godine, dostavio podnesak broj 01/1.49-6-352-3/17 od 02.06.2017. godine, u kojem je navedeno da su "predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona zajedno sa svojim zamjenikom, kao i predsjednikom Kluba poslanika Bo{njaka u Skup{tini Unsko-sanskog kantona su usaglasili i smatraju da nije do{lo, predlaganjem osporenih Odluka, do povrede vitalnih nacionalnih interesa. Zamjenik predsjedavaju}eg iz reda poslanika Hrvata, kao i predsjednik Kluba poslanika Bo{njaka su smatrali da se ne treba glasati po klubovima naroda te je izvr{eno glasanje po odredbama Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona". U prilogu je dostavljen stenogram sa 31. redovne sjednice Skup{tine Unsko-sanskog kantona od 19.05.2017. godine. Zamjenik predsjedavaju}eg Skup{tine Unsko-sanskog kantona, Mladen Loni} je tako|e 05.06.2017. godine, dostavio Odgovor, odnosno dopunu zahtjeva u kojem je navedeno da "na sjednici nije obavljeno glasanje po klubovima konstitutivnih naroda u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, kako to propisuju odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na osporene Odluke jer predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona nije dopustio glasanje po klubovima konstitutivnih naroda, unato~ izri~itom zahtjevu predsjednika Kluba poslanika Srba da se izvr{i glasanje po principu za{tite vitalnog nacionalnog interesa. Predsjednik Kluba poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona isti~e zahtjev za glasanje po principu za{tite vitalnog nacionalnog interesa, pozvao se na odredbe Ustava Unsko-sanskog kantona i Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona, koji jasno propisuje na~in glasanja kada je jedan od klubova konstitutivnih naroda proglasio da se radi o pitanju koje spada u listu vitalnih interesa, {to je u ovome slu~aju i u~inio Klub poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona. Predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona ignorisao je zahtjev Kluba poslanika Srba i odobrio samo glasanje prostom
ve}inom, a ne po klubovima naroda uz opasku kako "nema
potrebe za glasanjem po klubovima naroda".

4. Bitni navodi Izja{njenja na zahtjev

Predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona i drugi
zamjenik predsjedavaju}eg Skup{tine Unsko-sanskog kantona,
Mirvet Beganovi} su Vije}u dana 31.05.2017. godine,
samoinicijativno dostavili Izja{njenje na tvrdnje zamjenika
predsjedavaju}eg Skup{tine i predsjednika Kluba poslanika Srba
u Skup{tini Unsko-sanskog kantona broj 01/1-49-6-355-1/17 od
26.05.2017. godine. U izja{njenju, koje prakti~no ima formu
odgovora na navode zahtjeva, navedeno je da Predsjedavaju}i i
Mirvet Beganovi} zamjenik predsjedavaju}eg Skup{tine
Unsko-sanskog kantona, smatraju da usvajanjem osporenih
Odluka nije do{lo do kr{enja odredaba Ustava Unsko-sanskog
kantona i Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona. Kao
argumente za navedenu tvrdnju istakli su da, Predsjedavaju}i
Skup{tine koji ujedno i predsjedava Kolegijem kao i Komisijom
za izbor i imenovanja i finansijsko-administrativna pitanja
Skup{tine Unsko-sanskog kantona je, usvajanjem Poslovnika
Skup{tine Unsko-sanskog kantona, zbog nesmetanog rada i
funkcionisanja zakonodavnog organa, predlo`io ~lanovima
Komisije za izbor, da putem predsjednika klubova politi~kih
stranaka dostave prijedloge za skup{tinska radna tijela. Obzirom
da taj prijedlog nije prihva}en od strane ~lana Komisije (@eljko
Mirkovi}), ~lanovi Komisije su se odredili da }e sa istim biti
upoznat i Kolegij Skup{tine na na~in da predsjednici klubova
poslanika dostave svoje prijedloge Komisiji za izbor. Dana
08.05.2017. godine, na sjednici Kolegija je dogovoreno, a upravo
na sugestiju predsjednika Kluba poslanika Srba u Skup{tini,
predsjedavaju}i je uputio dopis predsjednicima klubova
poslanika kojim tra`i da dostave svoje prijedloge za ~lanove u
radna tijela. Prijedloge su dostavili klubovi poslanika: Stranke
demokratske akcije, Demokratske fronte, Stranke za bolju
budu}nost, Laburisti~ke stranke i Stranke demokratske
aktivnosti. Prijedlog jedino nije dostavio upravo Klub
Socijaldemokratske partije u ~ijem sastavu djeluje i radi
predsjednik Kluba poslanika Srba, @eljko Mirkovi}. Predsjednici
klubova poslanika SDA, DF, SBB i Laburisti~ke stranke
predlo`ili su i uputili u dalju proceduru usagla{en prijedlog
Odluke o izboru predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i
~lanova radnih tijela. Shodno ~lanu 23. stav (1) Poslovnika
Skup{tine Unsko-sanskog kantona nesporno je da se radna tijela
formiraju po strana~kom sastavu, a ne po nacionalnom sastavu.
Tako|e, suvi{no je bilo kakvo glasanje i polemiziranje o
proceduri izbora ~lanova u radna tijela ako se ima u vidu da je
procedura izbora radnih tijela propisana ~lanom 21. stav 3.
Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona. Smatraju}i da
interes Kluba poslanika Srba nije povrije|en iz razloga {to je
aktom broj 02/4-49-1-307-1/17 zatra`eno od Kluba poslanika
SDP u kojem se nalaze i @eljko Mirkovi} i Mladen Loni} da
dostave svoje prijedloge za radna tijela, ali su isti svojim
indolentnim stavom odnosno nedostavljanjem prijedloga ispred
tog Kluba inscenirali situaciju da je povrije|en vitalni nacionalni
interes. Usvajanjem Odluke o izboru predsjedavaju}eg,
zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela Skup{tine
Unsko-sanskog kantona, nije do{lo do povrede vitalnog
nacionalnog interesa, posebno iz razloga {to poslanik ne mora
biti ~lan niti jednog radnog tijela, kao i zbog ~injenice da
zaklju~ci radnih tijela ne proizvode pravna dejstva. Zastupljenost
u skup{tinskim radnim tijelima nije obligatoran odnos. Tako|e
Klub poslanika Srba u Skup{tini nije dostavio kako pismeno tako
ni usmeno prijedlog bilo kandidata bo{nja~ke, hrvatske ili srpske
nacionalnosti, a tako|e, klubovi poslanika nisu umjesto
predstavnika srpskog naroda delegirali predstavnika bo{nja~kog
ili hrvatskog naroda. To zna~i da je u potpunosti ispo{tovana
procedura za dono{enje Odluke o izboru predsjedavaju}eg,
zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela Skup{tine
Unsko-sanskog kantona, kako je to i propisano ~lanom 23.
Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona.

Broj 24 – Strana 48 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

Kada je u pitanju zahtjev za za{titu vitalnog nacionalnog interesa Kluba poslanika Srba, prilikom predlaganja i dono{enja Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u, broj 01-02-3-515/17 od 19.05.2017. godine, bitno je naglasiti da se radi o privremenom Upravnom odboru Univerziteta u Biha}u. Skup{tina Unsko-sanskog kantona na 29. redovnoj sjednici odranoj 10.04.2017. godine na prijedlog Vlade Kantona nije prihvatila prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u. Klub poslanika Srba u Skup{tini nije dostavio prijedlog za ~lana privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u bilo da se radi o kandidatu srpske, hrvatske ili bo{nja~ke nacionalnosti. Jednostavno nisueljeli u~estvovati u procesu dono{enja odluka. Tokom cijele rasprave su tvrdili da je do{lo do povrede vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda. Skup{tina Unsko-sanskog kantona nije povrijedila proceduru prilikom predlaganja kandidata za privremeni Upravni odbor Univerziteta, ve} naprotiv kao osniva~ visoko{kolske ustanove odgovorno djeluje. Slijedom toga, smatraju da na istoj zbog svih obaveza kako teku}e tako i priprema naredne akademske godine neophodno je da egzistira upravlja~ka struktura. Na kraju, mi{ljenja su da na 31. redovnoj sjednici odranoj dana 19.05.2017. godine, nije do{lo do kr{enja Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona, iz naprijed navedenih razloga, te da shodno odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine nije do{lo do povrede vitalnog nacionalnog interesa, jer nisu ta~ne tvrdnje Kluba poslanika Srba da im je onemogu}eno pravo u procesu dono{enja osporenih odluka, ili bilo koje drugo pitanje koje se odnosi na ostvarivanje prava konstitutivnog naroda. Uz navedeno Izja{njenje su priloili sljede}e akte: Prijedlog Odluke o izboru predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona, Komisije za izbor i imenovanja i finansijsko-administrativna pitanja Skup{tine Unsko-sanskog kantona broj 02/4-49-1-294-1/16 od 04.05.2017. godine; Prijedlog kandidata u Komisiju za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade u Skup{tini Unsko-sanskog kantona broj 01/1-49-6-280-2/17 od 03.05.2017. godine; Prijedlog Kolegija Skup{tine Unsko-sanskog kantona za radna tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona broj 02/4-49-1-307-1/17 od 09.05.2017. godine; Prijedlog predsjednika klubova politi~kih subjekata u Skup{tini Unsko-sanskog kantona za dono{enje Odluke o izboru predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela broj 01/1-49-6-307-3/17 od 19.05.2017. godine; Zaklju~ak Skup{tine Unsko-sanskog kantona broj 01-02-3-486/17 od 10.04.2017. godine; Odluka Skup{tine Unsko-sanskog kantona o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u, broj 01-02-3-515/17 od 19.05.2017. godine; Odluka Skup{tine Unsko-sanskog kantona o izboru predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona, broj 01-02-3-516/17 od 19.05.2017. godine i stenogram sa 31. redovne sjednice Skup{tine Unsko-sanskog kantona od 19.05.2017. godine.

5. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Amandman XXXVII Definicija vitalnog interesa "Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su definisani na sljede}i na~in:

 • ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvr{nim i pravosudnim organima vlasti;
 • identitet jednog konstitutivnog naroda;
 • ustavni amandmani;
 • organizacija organa javne vlasti;
 • jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu dono{enja odluka;
 • obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslije|e;
  • teritorijalna organizacija;
  • sistem javnog informisanja i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Domu naroda. Ovim amandmanom iza ~lana IV.A.4.17. dodaje se naslov pod 5. i novi ~lan 17a. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine." Amandman XXXVIII Parlamentarna procedura za za{titu vitalnih interesa "(1) Zakoni ili drugi propisi ili akti koji se podnesu Predstavni~kom domu u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako|e se usvajaju u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. (2) U Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine osniva se Vije}e za za{titu vitalnih interesa, kako bi odlu~ivalo o pitanjima vitalnog interesa, prema proceduri u skladu sa ovim ustavom. Ovo vije}e razmatra sva pitanja koja su od vitalnog interesa. (3) Vije}e za za{titu vitalnog interesa sastoji se od sedam ~lanova, dva iz svakog konstitutivnog naroda, i jedan ~lan iz reda ostalih. Sudije bira Predstavni~ki dom i Dom naroda. Ovim amandmanom iza novog ~lana IV.A.5.17a. dodaje se novi naslov pod 6. i novi ~lan 17b". Amandman LXXX Iza ~lana V.2.7. dodaje se novi naslov i ~lanovi V.2.7a) i b) koji glase: Mehanizam za{tite vitalnog nacionalnog interesa ^lan V.2.7a 1) Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se {tite u kantonima identi~na je listi sadr`anoj u ~lanu IV.5.17a ovog Ustava. Klubovi iz ~lana IV.5.17a ovog Ustava su u kantonima klubovi delegata formirani u skladu sa ~lanom V.2.7. stav
 1. ovog Ustava. 2) Ako vi{e od jednog predsjedavaju}eg ili zamjenika predsjedavaju}eg zakonodavnog tijela kantona tvrde da neki zakon spada u listu vitalnih interesa utvr|enih u ~lanu IV.5.17a ovog Ustava za usvajanje takvog zakona potrebna je ve}ina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u datoj skup{tini kantona. 3) Predsjedavaju}i i zamjenici predsjedavaju}eg zakonodav- nog tijela kantona duni su da u roku od sedam dana odlu~e da li neki od zakona, propisa ili akata potpada pod listu iz stava 2. ovog ~lana. 4) Ako samo jedan predsjedavaju}i ili zamjenik predsjedava- ju}eg tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih interesa, dvotre}inska ve}ina odgovaraju}eg kluba jednog od konstitutivnih naroda datog zakono- davnog tijela moe proglasiti da je rije~ o pitanju s liste vitalnih nacionalnih interesa." ^lan V.2.7b "(1) U slu~aju da dvotre}inska ve}ina jednog od klubova konstitutivnih naroda u skup{tini kantona odlu~i da se neki zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta potrebna je ve}ina glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona. (2) Ako se ve}ina iz stava 1. ovog ~lana ne mo`e posti}i, pitanje se proslje|uje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji donosi kona~nu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda. (3) Ustavni sud Federacije, u slu~aju iz ovog ~lana, postupa na na~in predvi|en u ~lanu IV.6.18.a ovog Ustava. (4) Ako Sud odlu~i da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt smatra se neusvojenim te se dokument vra}a predlaga~u koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 49

slu~aju predlaga~ ne mo`e podnijeti isti tekst zakona, propisa
ili akta.
(5) U slu~aju da Ustavni sud odlu~i da se ne radi o vitalnom
interesu zakon, propis ili akt smatra se usvojenim/usvaja se
prostom ve}inom glasova."
^lan V.7. (5)
(....)
(5) Tri kandidata koja potvrdi skup{tina kantona odlu~uju izme|u
sebe ko }e biti predsjedavaju}i.

B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03) ^lan 42b. "Postupak odlu~ivanja vitalnih interesa jednog od konstitutivnih naroda zastupljenih u skup{tini kantona u skladu sa Amandmanom LXXX na Ustav pokre}e se na osnovu obavijesti ili zahtjeva predsjedavaju}eg ili zamjenika predsjedavaju}eg zakonodavnog tijela kantona da nije postignuta saglasnost ve}inom glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona. U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana Vije}e postupa na na~in predvi|en Amandmanom XL na Ustav".

^lan 43. Obavijest odnosno zahtjev za utvr|ivanje postojanja vitalnih interesa konstitutivnog naroda treba da sadri odluku, odnosno pitanje koje se odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda, okolnosti i ~injenice na kojima se zasniva zahtjev za utvr|ivanje postojanja vitalnih interesa, druge podatke i priloge od zna~aja za utvr|ivanje vitalnih interesa. **C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine** ("Slubene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 18/16) ^lan 49. Odlu~ivanje o vitalnim interesima konstitutivnih naroda "Vije}e za za{titu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vije}e) odlu~it }e o prihvatljivosti u roku od sedam dana od dana prijema obavje{tenja, odnosno zahtjeva, ako su ispunjene procesne pretpostavke za odlu~ivanje o postojanju vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog naroda utvr|ene u ~lanu IV.A.4. 18. a. odnosno Amandmanu XL na Ustav, a posebno da li je zahtjev podnijelo ovla{teno lice, da li je zahtjev podrala dvotre}inska ve}ina odgovaraju}eg kluba konstitutivnog naroda, da li je obavljen Ustavom predvi|eni postupak usagla{avanja izme|u klubova konstitutivnih naroda, odnosno izme|u Doma naroda i Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno da li su ispunjene i druge procesne pretpostavke za odlu~ivanje. Ukoliko Vije}e odlu~i da zahtjev nije prihvatljiv, rje{enje }e dostaviti podnosiocu obavijesti, odnosno zahtjeva. Kad Vije}e odlu~i da je zahtjev prihvatljiv, to }e utvrditi rje{enjem koje se ulae u spis. Vije}e moe zatraiti od podnosioca da dopuni ili potpunije obrazloi zahtjev ili da dokumentuje ~injenice koje Vije}e smatra relevantnim za odlu~ivanje. Prihvatljivi zahtjev se dostavlja na odgovor drugom klubu ili klubovima konstitutivnih naroda. Dopune i odgovori iz st. 4. i 5. ovog ~lana dostavljaju se Vije}u u roku od osam dana. Vije}e }e nastaviti postupak i u slu~aju da ne dobije traene dopune ili odgovore. Vije}e, po pravilu, zakazuje javnu raspravu koja se ostvaruje u skladu sa Zakonom i ovim poslovnikom. Odluku o meritumu Vije}e donosi u roku od trideset dana od dana prijema obavijesti, odnosno zahtjeva. Odluka se objavljuje u "Slubenim novinama Federacije BiH" i u slubenom glasilu kantona iz kojeg je upu}ena obavijest, odnosno zahtjev.

Odredbe ovog poslovnika o pravno-tehni~koj obradi odluka
Suda shodno se primjenjuju i na rje{enja i odluke Vije}a".
D. Ustav Unsko-sanskog kantona (Pre~i{}eni tekst)
("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 01/04 i 11/04)

4. Mehanizam za{tite vitalnog nacionalnog interesa

^lan 14.
Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se {tite u Kantonu
identi~na je listi sadr`anoj u ~lanu IV.5. 17a. Ustava Federacije i
definisana je na sljede}i na~in:
 • ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvr{nim i pravosudnim organima vlasti,
 • identitet jednog konstitutivnog naroda,
 • ustavni amandmani,
 • jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu dono{enja odluka,
 • obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslije|e,
 • teritorijalna organizacija,
 • sistem javnog informisanja i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Skup{tini Kantona. ^lan 15.
(1) Ako vi{e od jednog predsjedavaju}eg ili zamjenika predsjeda-
vaju}eg Skup{tine Kantona tvrde da neki zakon spada u listu
vitalnih nacionalnih interesa utvr|enih u ~lanu 14. ovog
Ustava, za usvajanje takvog zakona potrebna je ve}ina glasova
unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u
Skup{tini.
(2) Predsjedavaju}i i zamjenici predsjedavaju}eg Skup{tine du`ni
su da u roku od sedam dana odlu~e da li neki od zakona, propisa
ili akata spada u listu iz ~lana 14. ovog Ustava.
(3) Ako samo jedan predsjedavaju}i ili zamjenik predsjedava-
ju}eg tvrdi da zakon, propis ili akt spada pod listu vitalnih
nacionalnih interesa, dvotre}inska ve}ina odgovaraju}eg
kluba jednog od konstitutivnih naroda zastupljenih u Skup{tini
Kantona mo`e proglasiti da je rije~ o pitanju sa liste vitalnih
nacionalnih interesa.
^lan 16.
(1) U slu~aju da dvotre}inska ve}ina jednog od klubova
konstitutivnih naroda u Skup{tini Kantona odlu~i da se neki
zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za
usvajanje takvog zakona, propisa ili akta potrebna je ve}ina
glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda
zastupljenih u Skup{tini Kantona.
(2) Ako se ve}ina iz stava 1. ovog ~lana ne mo`e posti}i, pitanje se
proslje|uje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
koji donosi kona~nu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili
akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda.
(3) Ustavni sud Federacije u slu~aju iz ovog ~lana postupa na
na~in predvi|en u ~lanu IV.6. 18a. Ustava Federacije.
(4) Ako Sud odlu~i da se radi o vitalnom nacionalnom interesu,
zakon, propis ili akt se smatra neusvojenim, te se vra}a
predlaga~u koji treba pokrenuti novu proceduru. U novoj
proceduri predlaga~ ne mo`e podnijeti isti tekst zakona,
propisa ili akta.
(5) U slu~aju da Ustavni sud odlu~i da se radi o vitalnom interesu,
zakon, propis ili akt se smatra usvojenim, odnosno usvaja
prostom ve}inom.
E. Poslovnik Skup{tine Unsko-sanskog kantona
("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 09/17)

Broj 24 – Strana 50 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

6. Mehanizam za{tite vitalnog nacionalnog interesa

^lan 56. U slu~ajevima koji se odnose na usvajanje zakona, drugih propisa ili akata za koje se tvrdi da spadaju u listu vitalnih nacionalnih interesa, primjenjuje se procedura koja proizilazi iz Ustava i ovog Poslovnika.

^lan 57. Lista vitalnih nacionalnih interesa utvr|ena je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

^lan 58. Ako najmanje dvojica od3 predsjedavaju}eg i njegovih zamjenika Skup{tine tvrde da neki zakon, drugi propis ili akt Skup{tine spada u listu vitalnih nacionalnih interesa iz ~lana 57. ovog Poslovnika za njegovo usvajanje potrebna je ve}ina glasova unutar dva kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u Skup{tini ili 2/3 ve}ina jednog Kluba konstitutivnog naroda u Skup{tini.

^lan 59. Predsjedavaju}i i njegovi zamjenici du`ni su odlu~iti o tome da li neki zakon, drugi propis ili akt Skup{tine spada u listu vitalnih nacionalnih interesa u roku od sedam dana od dana kada je postavljena takva tvrdnja.

^lan 60. (1) Ako samo predsjedavaju}i ili samo jedan od njegovih zamjenika tvrdi da neki zakon, drugi propis ili akt Skup{tine spada u listu vitalnih nacionalnih interesa, dvotre}inska ve}ina odgovaraju}eg kluba naroda moe proglasiti da je rije~ o pitanju sa liste vitalnih nacionalnih interesa. (2) Kada dvotre}inska ve}ina jednog o klubova naroda odlu~i da se neki zakon, drugi propis ili akt Skup{tine odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje tog zakona, propisa ili akta Skup{tine potrebna je ve}ina glasova unutar svakog kluba naroda zastupljenih u Skup{tini. (3) Ukoliko se ve}ina iz prethodnog stava ne moe posti}i, pitanje se proslje|uje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji donosi kona~nu odluku da li se predmetni zakon, propis ili akt Skup{tine odnosi na vitalni nacionalni interes konstitutivnog naroda. (4) Ukoliko do|e do ispravke zakona, propisa ili akta putem amandmana, klub naroda moe odustati od tvrdnje o vitalnom nacionalnom interesu, i tada se zakon, propis ili akt usvaja propisanom ve}inom. ^lan 61. (1) Ako Ustavni sud odlu~i da se radi o vitalnom nacionalnom interesu, predmetni zakon, propis ili drugi akt Skup{tine smatra se neusvojenim, a dokument se vra}a predlaga~u koji treba pokrenuti novu proceduru. (2) U slu~aju iz prethodnog stava, predlaga~ ne moe podnijeti isti tekst zakona, propisa ili drugog akta Skup{tine. ^lan 62. Ako Ustavni sud odlu~i da se ne radi o vitalnom nacionalnom interesu, zakon, propis ili drugi akt Skup{tine smatra se usvojenim, odnosno usvaja se prostom ve}inom glasova poslanika.

7. ^injeni~no stanje i stav Vije}a

Na osnovu dokumentacije u spisu predmeta Vije}e je utvrdilo da je zamjenik Predsjedavaju}eg Skup{tine Unsko-sanskog kantona, kao ovla{teno lice, dostavio Vije}u zahtjev Kluba poslanika Srba i da je Klub poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, na 31. sjednici odranoj 19.05.2017. godine, u odnosu na ta~ku 3. (Izbor i imenovanja), odlu~io da pokrene postupak za{tite vitalnog nacionalnog interesa u odnosu na osporene Odluke. Vije}e je razmatralo zahtjev podnosioca i dostavljenu dokumentaciju i to Izja{njenje broj 01/1-49-6-355-1/17 od 26.05.2017. godine, priloene akte: Prijedlog Odluke o izboru

predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih
tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona, Komisije za izbor i
imenovanja i finansijsko-administrativna pitanja Skup{tine
Unsko-sanskog kantona broj 02/4-49-1-294-1/16 od 04.05.2017.
godine; Prijedlog kandidata u Komisiju za obrazovanje, nauku,
kulturu, sport i mlade u Skup{tini Unsko-sanskog kantona broj
01/1-49-6-280-2/17 od 03.05.2017. godine; Prijedlog Kolegija
Skup{tine Unsko-sanskog kantona za radna tijela Skup{tine
Unsko-sanskog kantona broj 02/4-49-1-307-1/17 od 09.05.2017.
godine; Prijedlog predsjednika klubova politi~kih subjekata u
Skup{tini Unsko-sanskog kantona za dono{enje Odluke o izboru
predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih
tijela broj 01/1-49-6-307-3/17 od 19.05.2017. godine; Zaklju~ak
Skup{tine Unsko-sanskog kantona broj 01-02-3-486/17 od
10.04.2017. godine; Odluka Skup{tine Unsko-sanskog kantona o
imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u
Biha}u, broj 01-02-3-515/17 od 19.05.2017. godine; Odluka
Skup{tine Unsko-sanskog kantona o izboru predsjedavaju}eg,
zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela Skup{tine
Unsko-sanskog kantona, broj 01-02-3-516/17 od 19.05.2017.
godine i stenogram sa 31. redovne sjednice Skup{tine
Unsko-sanskog kantona od 19.05.2017. godine.
Na osnovu naprijed navedenog, Vije}e je utvrdilo da je
Predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona zakazao 31.
redovnu sjednicu za 19.05.2017. godine. Na istoj sjednici je
usvojen dnevni red, na kojem su pod ta~kom 3. Izbor i
imenovanja, uvr{tene za razmatranje dvije podta~ke i to pod a)
Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog upravnog odbora
Univerziteta u Biha}u, i pod b) Prijedlog Odluke o izboru
predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih
tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona. Vije}e je tako|e
utvrdilo da osporene Odluke, nisu razmatrane od strane druga
dva kluba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona na na~in kako je to
propisano u ~lanu V.2.7b. (1) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, ~lanu 16. (1) Ustava Unsko-sanskog kantona i
~lanu 60. stav 2. Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona.
Iz tih razloga Vije}e je zatra`ilo od Predsjedavaju}eg Skup{tine
Unsko-sanskog kantona i zamjenika Predsjedavaju}eg Skup{tine
Unsko-sanskog kantona, da dostave stenogram sa 31. redovne
sjednice Skup{tine Unsko-sanskog kantona i odgovor na pitanje
da li je na istoj sjednici obavljeno glasanje po klubovima
konstitutivnih naroda u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, te
ukoliko nije, da navedu razloge radi ~ega isto nije provedeno.
Predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona je dostavio
Dopunu zahtjeva broj 01/1-49-6352-3/17 od 02.06.2017. godine
i stenogram sa 31. sjednice od 19.05.2017. godine, dok je
podnosilac zahtjeva dostavio Odgovor na dopunu zahtjeva od
dana 05.06.2017. godine.
Uvidom u stenogram sa 31. sjednice od 19.05.2017. godine,
Vije}e je utvrdilo da je na 31. sjednici odr`anoj 19.05.2017.
godine, u okviru ta~ke 3. (Izbor i imenovanja), predlo`eno
usvajanje Prijedloga Odluke o imenovanju privremenog
Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u i Prijedloga Odluke o
izboru predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova
radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona. Poslanik @eljko
Mirkovi}, predsjednik Kluba poslanika Srba u Skup{tini
Unsko-sanskog kantona, u okviru rasprave, zatra`io je od
Predsjedavaju}eg Skup{tine Unsko-sanskog kantona, da se
navedene ta~ke usvajaju u skladu sa Ustavom Unsko-sanskog
kantona i Poslovnikom Skup{tine Unsko-sanskog kantona po
proceduri propisanoj za za{titu vitalnog nacionalnog interesa. U
tom smislu, zatra`io je pauzu za sjednicu klubova, kako bi se
klubovi mogli opredijeliti, odnosno glasati na Ustavom i
Poslovnikom propisan na~in. Vije}e je utvrdilo da se
Predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona, konsultovao
sa zamjenikom Beganovi}em i sa predsjednikom Kluba
poslanika Bo{njaka u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, te da
oni ne smatraju da je ugro`en vitalni nacionalni interes i da su
"kada je ovo pitanje u pitanju raspravu zaklju~ili". Isto je
potvr|eno i u Odgovoru zamjenika Predsjedavaju}eg Skup{tine

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 51

Unsko-sanskog kantona. Potom je uz opasku "nema potrebe glasanja po klubovima", Predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona dao na skup{tinsko, ve}insko izja{njavanje osporene odluke. Prvo se glasalo o Prijedlogu Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u, koji je usvojen sa 17 "za", 6 "protiv" i 3 "suzdrana" glasa, a zatim se pre{lo na ve}insko izja{njavanje po Prijedlogu Odluke o izboru predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona, koji je usvojen sa 16 "za", 4 "protiv" i 4 "suzdrana" glasa. Dakle, u Skup{tini Unsko-sanskog kantona po ovom pitanju, i pored jasno izra`enog zahtjeva, nije se glasalo po klubovima konstitutivnih naroda.

Uvidom u Zapisnik sa sjednice Kluba poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, odrane 19.05.2017. godine, broj 01/2-49-1-50-17/17 od 19.05.2017. godine, Vije}e je utvrdilo da je Klub poslanika Srba, prije usvajanja osporenih Odluka, odrao sjednicu i jednoglasno usvojio da se osporene Odluke odnose na vitalni nacionalni interes, te zatra`io da se glasanje izvr{i i u druga dva kluba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona. Uvidom u Dopunu zahtjeva, Vije}e je utvrdilo da druga dva kluba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona i to Klub poslanika Bo{njaka i Klub poslanika Hrvata smatraju da ne treba glasati po klubovima, odnosno, nisu se izja{njavali o osporenim Odlukama na na~in kako to zahtijeva procedura za za{titu vitalnog nacionalnog interesa utvr|ena u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavu Unsko-sanskog kantona i Poslovniku Skup{tine Unsko-sanskog kantona.

Polaze}i od naprijed navedenog, Vije}e smatra da Predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona, koji je rukovodio sjednicom, u konkretnom slu~aju nije osporene odluke stavio na glasanje po klubovima naroda, {to je bio duan u skladu sa jasno propisanim odredbama koje propisuju na~in glasanja kada je pokrenut mehanizam za{tite vitalnih interesa. ^injenica je da na taj na~in osporene odluke nisu pro{le proceduru skup{tinskog glasanja po klubovima naroda, nego samo ve}insko glasanje, a da se ovaj propust nikako ne moe staviti na teret Klubu poslanika konstitutivnog srpskog naroda, jer su isti na samoj sjednici zahtijevali glasanje po proceduri propisanoj za odluke o kojima se prethodno, na istoj sjednici, taj klub odgovaraju}om dvotre}inskom ve}inom izjasnio da su osporene odluke na listi koja defini{e vitalni nacionalni interes i da povre|uju vitalni nacionalni interes naroda kojeg zastupaju. Stoga, ova ~injenica da formalni, proceduralni uslov za obra}anje Vije}u sa zahtjevom za za{titu vitalnih interesa, koji bi u nekoj drugoj ~injeni~noj situaciji predstavljao razlog za neprihvatanje zahtjeva iz proceduralnih razloga koji se ispituju u prvoj fazi postupka pred Vije}em, u konkretnom slu~aju ne moe i nije razlog za neprihvatanje zahtjeva za dalje odlu~ivanje u meritumu. Vije}e smatra da bi, ukoliko bi samo formalisti~ki posmatrao svoju ulogu i nadlenost, dakle, da i u ovakvoj situaciji zahtijeva striktno po{tivanje procedure, omogu}ilo da onaj ko rukovodi sjednicom zakonodavnog tijela, ovakvim rukovo|enjem, svjesno ili nesvjesno, onemogu}i klubu konstitutivnog naroda da vr{i svoju ustavnu nadle`nost i da se obrati Vije}u kao kona~nom autoritetu koji odlu~uje o tome da li je ili nije nekim skup{tinskim aktom povrije|en vitalni nacionalni interes konstitutivnog naroda.

Slijedom navedenog, Vije}e je utvrdilo da je postupak pred Vije}em pokrenulo ovla{teno lice, da je odgovaraju}a ve}ina poslanika jednog kluba konstitutivnog naroda na sjednici pokrenula mehanizam za{tite vitalnog nacionalnog interesa, te da se zbog propusta u rukovo|enju sjednicom, za koji nije odgovoran podnosilac zahtjeva koji je u cijelosti ispo{tovao propisane procedure, onemogu}ilo glasanje po klubovima konstitutivnih naroda. Vije}e bi eventualnim neprihvatanjem zahtjeva iz ovog formalnog razloga u konkretnom slu~aju dopustilo da se onemogu}i klubu konstitutivnog naroda u kantonalnoj skup{tini da tra`i ustavnopravnu za{titu pred Vije}em, {to svakako nije u skladu sa ustavnim odrednicama koje

propisuju da je upravo Vije}e kona~ni autoritet u pitanjima, da li
je povrije|en vitalni interes konstitutivnog naroda ili ne. Stoga je
stav Vije}a da je postavljeni zahtjev Kluba poslanika Srba
prihvatljiv za odlu~ivanje.
Vije}e }e meritornu odluku o predmetnom zahtjevu donijeti u
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine propisanom roku.
Ovo rje{enje Vije}e je donijelo jednoglasno u sastavu:
Aleksandra Martinovi}, predsjednica Vije}a, Mirjana ^u~kovi},
prof. dr. sc. Edin Muminovi}, dr. sc. Kata Senjak i Mladen Srdi},
~lanovi Vije}a.
Broj U-32/17
 1. juna 2017. godine Sarajevo
Predsjednica
Vije}a za za{titu
vitalnih interesa
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Aleksandra Martinovi} ,s.r.
Vije}e za za{titu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine odlu~uju}i o zahtjevu Kluba zastupnika
Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona za utvr|ivanje vitalnog
nacionalnog interesa konstitutivnog srpskog naroda u svezi s
Odlukom o imenovanju privremenog Upravnog odbora
Univerziteta u Biha}u i Odlukom o izboru predsjedatelja,
zamjenika predsjedatelja i ~lanova radnih tijela Skup{tine
Unsko-sanskog kantona sa 31. sjednice Skup{tine
Unsko-sanskog kantona odr`ane 19.05.2017. godine, na temelju
Amandmana XXXVII, XXXVIII i LXXX na Ustav Federacije
Bosne i Hercegovine, na sjednici odr`anoj dana 14.06.2017.
godine, donijelo je
RJE[ENJE
Zahtjev Kluba zastupnika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog
kantona za utvr|ivanje vitalnog nacionalnog interesa
konstitutivnog srpskog naroda u svezi s Odlukom o imenovanju
privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u i Odlukom
o izboru predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i ~lanova
radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona, prihvatljiv je za
odlu~ivanje.
Rje{enje objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i
slu`benim glasilima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Obrazlo`enje

1. Podnositelj zahtjeva i predmet zahtjeva Zamjenik predsjedatelja Skup{tine Unsko-sanskog kantona, Mladen Loni} (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) je podneskom broj 01-1/49-6-352-1/17 od 24.05.2017. godine, koji je zaprimljen u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, Vije}u za za{titu vitalnih interesa (u daljnjem tekstu: Vije}e) dana 29.05.2017. godine, zahtjev za utvr|ivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa Kluba zastupnika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona (u daljnjem tekstu: zahtjev), u svezi s Odlukom o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u i Odlukom o izboru predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i ~lanova radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona (u daljnjem tekstu: osporene Odluke). 2. Stranke u postupku Stranke u postupku u ovom predmetu, sukladno ~lanku 9. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH", br.: 6/95 i 37/03) su: Klub zastupnika Bo{njaka, Klub zastupnika Hrvata i Klub zastupnika Srba. **3. Bitni navodi zahtjeva** Podnositelj zahtjeva navodi da je Skup{tina Unsko-sanskog kantona na 31. sjednici odranoj dana 19.05.2017. godine, u okviru to~ke dnevnog reda 3.) Izbor i imenovanja raspravljala o osporenim Odlukama. U tijeku rasprave, predsjednik Kluba

Broj 24 – Strana 52 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

zastupnika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona je sukladno s odredbama ~l. 14., 15. i 16. Poglavlje V. Odjeljak A. Ustava Unsko-sanskog kantona ("Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 1/04 i 11/04), nagovijestio i upoznao nazo~ne da je do{lo do povrede vitalnog nacionalnog interesa jer u predloenim osporenim Odlukama nisu zastupljeni pripadnici srpskog naroda. Podnositelj zahtjeva smatra, da je usvajanjem osporenih Odluka od strane Skup{tine Unsko-sanskog kantona do{lo do kr{enja Ustava Unsko-sanskog kantona na na~in da je povrije|eno pravo Kluba zastupnika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona da budu birani ili da biraju predstavnike konstitutivnih naroda u gore spomenuta tijela. Pored navedenog, podnositelj zahtjeva nagla{ava, da je predsjedatelj Skup{tine Unsko-sanskog kantona, u okvirima navedene to~ke dnevnog reda, povrijedio Ustav Unsko-sanskog kantona, iz razloga {to nije dozvolio, pored inzistiranja predsjednika Kluba zastupnika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, da se raspravlja po klubovima naroda, {to je u suprotnosti s ~lankom V. 14. alineja 4. i ~lanka 16. stavak (1) Ustava Unsko-sanskog kantona - Pre~i{}en tekst, kao i ~l. 56. i

 1. Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona ("Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 09/17). Vije}e je aktom broj U-32/17 od 31.05.2017. godine, zatrailo od Skup{tine Unsko-sanskog kantona, predsjedatelja Skup{tine i zamjenika predsjedatelja koji je ozna~en kao podnositelj zahtjeva, dopunu Zahtjeva, odnosno, da u roku od tri dana dostave kompletan stenogram sa 31. redovne sjednice Skup{tine Unsko-sanskog kantona i da odgovore na pitanje da li je na istoj sjednici obavljeno glasovanje po klubovima konstitutivnih naroda u Skup{tini Unsko-sanskog kantona sukladno sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te, ukoliko nije, da navedu razloge za isto. Predsjedatelj Skup{tine Unsko-sanskog kantona je 05.06.2017. godine, dostavio podnesak broj 01/1.49-6-352-3/17 od 02.06.2017. godine, u kojem je navedeno da su "predsjedatelj Skup{tine Unsko-sanskog kantona zajedno sa svojim zamjenikom, kao i predsjednikom Kluba zastupnika Bo{njaka u Skup{tini Unsko-sanskog kantona su usuglasili i smatraju da nije do{lo, predlaganjem osporenih Odluka, do povrede vitalnih nacionalnih interesa. Zamjenik predsjedatelja iz reda zastupnika Hrvata, kao i predsjednik Kluba zastupnika Bo{njaka su smatrali da se ne treba glasovati po klubovima naroda te je izvr{eno glasovanje po odredbama Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona". U prilogu je dostavljen stenogram sa 31. redovne sjednice Skup{tine Unsko-sanskog kantona od 19.05.2017. godine. Zamjenik predsjedatelja Skup{tine Unsko-sanskog kantona, Mladen Loni} je tako|er 05.06.2017. godine, dostavio Odgovor, odnosno dopunu zahtjeva u kojem je navedeno da "na sjednici nije obavljeno glasovanje po klubovima konstitutivnih naroda u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, kako to propisuju odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na osporene Odluke jer predsjedatelj Skup{tine Unsko-sanskog kantona nije dopustio glasovanje po klubovima konstitutivnih naroda, unato~ izri~itom zahtjevu predsjednika Kluba zastupnika Srba da se izvr{i glasovanje po na~elu za{tite vitalnog nacionalnog interesa. Predsjednik Kluba zastupnika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona isti~e zahtjev za glasovanje po na~elu za{tite vitalnog nacionalnog interesa, pozvao se na odredbe Ustava Unsko-sanskog kantona i Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona, koji jasno propisuje na~in glasovanja kada je jedan od klubova konstitutivnih naroda proglasio da se radi o pitanju koje spada u listu vitalnih interesa, {to je u ovome slu~aju i u~inio Klub zastupnika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona. Predsjedatelj Skup{tine Unsko-sanskog kantona ignorirao je zahtjev Kluba zastupnika Srba i odobrio samo glasovanje prostom ve}inom, a ne po klubovima naroda uz opasku kako "nema potrebe za glasovanjem po klubovima naroda". 4. Bitni navodi Izja{njenja na zahtjev

Predsjedatelj Skup{tine Unsko-sanskog kantona i drugi zamjenik predsjedatelja Skup{tine Unsko-sanskog kantona,

Mirvet Beganovi} su Vije}u dana 31.05.2017. godine,
samoinicijativno dostavili Izja{njenje na tvrdnje zamjenika
predsjedatelja Skup{tine i predsjednika Kluba zastupnika Srba u
Skup{tini Unsko-sanskog kantona broj 01/1-49-6-355-1/17 od
26.05.2017. godine. U izja{njenju, koje prakti~no ima formu
odgovora na navode zahtjeva, navedeno je da Predsjedatelj i
Mirvet Beganovi} zamjenik predsjedatelja Skup{tine
Unsko-sanskog kantona, smatraju da usvajanjem osporenih
Odluka nije do{lo do kr{enja odredaba Ustava Unsko-sanskog
kantona i Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona. Kao
argumente za navedenu tvrdnju istakli su da, Predsjedatelj
Skup{tine koji ujedno i predsjedava Kolegijem kao i
Povjerenstvom za izbor i imenovanja i financijsko-administra-
tivna pitanja Skup{tine Unsko-sanskog kantona je, usvajanjem
Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona, zbog nesmetanog
rada i funkcioniranja zakonodavnog organa, predlo`io
~lanovima Povjerenstva za izbor, da putem predsjednika klubova
politi~kih stranaka dostave prijedloge za skup{tinska radna tijela.
Obzirom da taj prijedlog nije prihva}en od strane ~lana
Povjerenstva (@eljko Mirkovi}), ~lanovi Povjerenstva su se
odredili da }e sa istim biti upoznat i Kolegij Skup{tine na na~in da
predsjednici klubova zastupnika dostave svoje prijedloge
Povjerenstvu za izbor. Dana 08.05.2017. godine, na sjednici
Kolegija je dogovoreno, a upravo na sugestiju predsjednika
Kluba zastupnika Srba u Skup{tini, predsjedatelj je uputio dopis
predsjednicima klubova zastupnika kojim tra`i da dostave svoje
prijedloge za ~lanove u radna tijela. Prijedloge su dostavili
klubovi zastupnika: Stranke demokratske akcije, Demokratske
fronte, Stranke za bolju budu}nost, Laburisti~ke stranke i Stranke
demokratske aktivnosti. Prijedlog jedino nije dostavio upravo
Klub Socijaldemokratske partije u ~ijem sastavu djeluje i radi
predsjednik Kluba zastupnika Srba, @eljko Mirkovi}.
Predsjednici klubova zastupnika SDA, DF, SBB i Laburisti~ke
stranke predlo`ili su i uputili u daljnju proceduru usugla{en
prijedlog Odluke o izboru predsjedatelja, zamjenika
predsjedatelja i ~lanova radnih tijela. Shodno ~lanku 23. stavak
(1) Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona nesporno je da
se radna tijela formiraju po strana~kom sastavu, a ne po
nacionalnom sastavu. Tako|er, suvi{no je bilo kakvo glasovanje i
polemiziranje o proceduri izbora ~lanova u radna tijela ako se ima
u vidu da je procedura izbora radnih tijela propisana ~lankom 21.
stavak 3. Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona.
Smatraju}i da interes Kluba zastupnika Srba nije povrije|en iz
razloga {to je aktom broj 02/4-49-1-307-1/17 zatra`eno od Kluba
zastupnika SDP u kojem se nalaze i @eljko Mirkovi} i Mladen
Loni} da dostave svoje prijedloge za radna tijela, ali su isti svojim
indolentnim stavom odnosno nedostavljanjem prijedloga ispred
tog Kluba inscenirali situaciju da je povrije|en vitalni nacionalni
interes. Usvajanjem Odluke o izboru predsjedatelja, zamjenika
predsjedatelja i ~lanova radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog
kantona, nije do{lo do povrede vitalnog nacionalnog interesa,
posebice iz razloga {to zastupnik ne mora biti ~lan niti jednog
radnog tijela, kao i zbog ~injenice da zaklju~ci radnih tijela ne
proizvode pravna dejstva. Zastupljenost u skup{tinskim radnim
tijelima nije obligacijski odnos. Tako|er, Klub zastupnika Srba u
Skup{tini nije dostavio kako pismeno tako ni usmeno prijedlog
bilo kandidata bo{nja~ke, hrvatske ili srpske nacionalnosti, a
tako|er, klubovi zastupnika nisu umjesto predstavnika srpskog
naroda delegirali predstavnika bo{nja~kog ili hrvatskog naroda.
To zna~i da je u potpunosti ispo{tovana procedura za dono{enje
Odluke o izboru predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i
~lanova radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona, kako je
to i propisano ~lankom 23. Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog
kantona.
Kada je u pitanju zahtjev za za{titu vitalnog nacionalnog
interesa Kluba zastupnika Srba, prilikom predlaganja i dono{enja
Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora
Univerziteta u Biha}u, broj 01-02-3-515/17 od 19.05.2017.
godine, bitno je naglasiti da se radi o privremenom Upravnom
odboru Univerziteta u Biha}u. Skup{tina Unsko-sanskog

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 53

kantona na 29. redovitoj sjednici odranoj 10.04.2017. godine na prijedlog Vlade Kantona nije prihvatila prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u. Klub zastupnika Srba u Skup{tini nije dostavio prijedlog za ~lana privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u bilo da se radi o kandidatu srpske, hrvatske ili bo{nja~ke nacionalnosti. Jednostavno nisueljeli u~estvovati u procesu dono{enja odluka. Tijekom cijele rasprave su tvrdili da je do{lo do povrede vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda. Skup{tina Unsko-sanskog kantona nije povrijedila proceduru prilikom predlaganja kandidata za privremeni Upravni odbor Univerziteta, ve} naprotiv kao osniva~ visoko{kolske ustanove odgovorno djeluje. Slijedom toga, smatraju da na istoj zbog svih obveza kako teku}e tako i priprema naredne akademske godine neophodno je da egzistira upravlja~ka struktura. Na kraju, mi{ljenja su da na 31. redovitoj sjednici odranoj dana 19.05.2017. godine, nije do{lo do kr{enja Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona, iz naprijed navedenih razloga, te da shodno odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine nije do{lo do povrede vitalnog nacionalnog interesa, jer nisu to~ne tvrdnje Kluba zastupnika Srba da im je onemogu}eno pravo u procesu dono{enja osporenih odluka, ili bilo koje drugo pitanje koje se odnosi na ostvarivanje prava konstitutivnog naroda. Uz navedeno Izja{njenje su priloili sljede}e akte: Prijedlog Odluke o izboru predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i ~lanova radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona, Povjerenstva za izbor i imenovanja i financijsko-administrativna pitanja Skup{tine Unsko-sanskog kantona broj 02/4-49-1-294-1/16 od 04.05.2017. godine; Prijedlog kandidata u Povjerenstvo za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade u Skup{tini Unsko-sanskog kantona broj 01/1-49-6-280-2/17 od 03.05.2017. godine; Prijedlog Kolegija Skup{tine Unsko-sanskog kantona za radna tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona broj 02/4-49-1-307-1/17 od 09.05.2017. godine; Prijedlog predsjednika klubova politi~kih subjekata u Skup{tini Unsko-sanskog kantona za dono{enje Odluke o izboru predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i ~lanova radnih tijela broj 01/1-49-6-307-3/17 od 19.05.2017. godine; Zaklju~ak Skup{tine Unsko-sanskog kantona broj 01-02-3-486/17 od 10.04.2017. godine; Odluka Skup{tine Unsko-sanskog kantona o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u, broj 01-02-3-515/17 od 19.05.2017. godine; Odluka Skup{tine Unsko-sanskog kantona o izboru predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i ~lanova radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona, broj 01-02-3-516/17 od 19.05.2017. godine i stenogram sa 31. redovite sjednice Skup{tine Unsko-sanskog kantona od 19.05.2017. godine.

5. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

Amandman XXXVII Definicija vitalnog interesa "Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su definirani na sljede}i na~in:

 • ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvr{nim i pravosudnim organima vlasti;
 • identitet jednog konstitutivnog naroda;
 • ustavni amandmani;
 • organizacija organa javne vlasti;
 • jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu dono{enja odluka;
 • obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslije|e;
 • teritorijalna organizacija;
 • sustav javnog informiranja i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova izaslanika konstitutivnih naroda u Domu naroda.
Ovim amandmanom iza ~lanka IV.A.4.17. dodaje se naslov
pod 5. i novi ~lanak 17a. Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine."
Amandman XXXVIII
Parlamentarna procedura za za{titu vitalnih interesa
"(1) Zakoni ili drugi propisi ili akti koji se podnesu Zastupni~kom
domu u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako|er se usvajaju
u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) U Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine osniva se
Vije}e za za{titu vitalnih interesa, kako bi odlu~ivalo o
pitanjima vitalnog interesa, prema proceduri sukladno sa
ovim ustavom. Ovo vije}e razmatra sva pitanja koja su od
vitalnog interesa.
(3) Vije}e za za{titu vitalnog interesa sastoji se od sedam
~lanova, dva iz svakog konstitutivnog naroda, i jedan ~lan iz
reda ostalih. Suce bira Zastupni~ki dom i Dom naroda.
Ovim amandmanom iza novog ~lanka IV.A.5.17a. dodaje se
novi naslov pod 6. i novi ~lanak 17b".
Amandman LXXX
Iza ~lanka V.2.7. dodaje se novi naslov i ~lanci V.2.7a) i b)
koji glase:
Mehanizam za{tite vitalnog nacionalnog interesa
^lanak V.2.7a
1) Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se {tite u kantonima
istovjetna je listi sadr`anoj u ~lanku IV.5.17a ovog Ustava.
Klubovi iz ~lanka IV.5.17a ovog Ustava su u kantonima
klubovi izaslanika formirani sukladno s ~lankom V.2.7. stavak
 1. ovog Ustava. 2) Ako vi{e od jednog predsjedatelja ili zamjenika predsjedatelja zakonodavnog tijela kantona tvrde da neki zakon spada u listu vitalnih interesa utvr|enih u ~lanku IV.5.17a ovog Ustava za usvajanje takvog zakona potrebna je ve}ina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u datoj skup{tini kantona. 3) Predsjedatelj i zamjenici predsjedatelja zakonodavnog tijela kantona duni su da u roku od sedam dana odlu~e da li neki od zakona, propisa ili akata potpada pod listu iz stavka 2. ovog ~lanka. 4) Ako samo jedan predsjedatelj ili zamjenik predsjedatelja tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih interesa, dvotre}inska ve}ina odgovaraju}eg kluba jednog od konstitutivnih naroda datog zakonodavnog tijela moe proglasiti da je rije~ o pitanju s liste vitalnih nacionalnih interesa." ^lanak V.2.7b "(1) U slu~aju da dvotre}inska ve}ina jednog od klubova konstitutivnih naroda u skup{tini kantona odlu~i da se neki zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta potrebna je ve}ina glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona. (2) Ako se ve}ina iz stavka 1. ovog ~lanka ne moe posti}i, pitanje se proslje|uje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji donosi kona~nu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda. (3) Ustavni sud Federacije, u slu~aju iz ovog ~lanka, postupa na na~in predvi|en u ~lanku IV.6.18.a ovog Ustava. (4) Ako Sud odlu~i da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt smatra se neusvojenim te se dokument vra}a predlagatelju koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom slu~aju predlagatelj ne moe podnijeti isti tekst zakona, propisa ili akta. (5) U slu~aju da Ustavni sud odlu~i da se ne radi o vitalnom interesu zakon, propis ili akt smatra se usvojenim/usvaja se prostom ve}inom glasova."

Broj 24 – Strana 54 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

^lanak V.7. (5)
(....)
(5) Tri kandidata koja potvrdi skup{tina kantona odlu~uju izme|u
sebe tko }e biti predsjedatelj.

B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03) ^lanak 42b. "Postupak odlu~ivanja vitalnih interesa jednog od konstitutivnih naroda zastupljenih u skup{tini kantona sukladno s Amandmanom LXXX na Ustav pokre}e se na temelju obavijesti ili zahtjeva predsjedatelja ili zamjenika predsjedatelja zakonodavnog tijela kantona da nije postignuta suglasnost ve}inom glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u zakonodavnom tijelu kantona. U slu~aju iz stavka 1. ovog ~lanka Vije}e postupa na na~in predvi|en Amandmanom XL na Ustav".

^lanak 43. Obavijest odnosno zahtjev za utvr|ivanje postojanja vitalnih interesa konstitutivnog naroda treba da sadr`i odluku, odnosno pitanje koje se odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda, okolnosti i ~injenice na kojima se zasniva zahtjev za utvr|ivanje postojanja vitalnih interesa, druge podatke i priloge od zna~aja za utvr|ivanje vitalnih interesa.

C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 18/16)
^lanak 49.
Odlu~ivanje o vitalnim interesima konstitutivnih naroda
"Vije}e za za{titu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vije}e) odlu~it }e o
prihvatljivosti u roku od sedam dana od dana prijema obavijesti,
odnosno zahtjeva, ako su ispunjene procesne pretpostavke za
odlu~ivanje o postojanju vitalnog nacionalnog interesa
konstitutivnog naroda utvr|ene u ~lanku IV.A.4. 18. a. odnosno
Amandmanu XL na Ustav, a posebice da li je zahtjev podnijela
ovla{tena osoba, da li je zahtjev podr`ala dvotre}inska ve}ina
odgovaraju}eg kluba konstitutivnog naroda, da li je obavljen
Ustavom predvi|eni postupak usugla{avanja izme|u klubova
konstitutivnih naroda, odnosno izme|u Doma naroda i
Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
odnosno da li su ispunjene i druge procesne pretpostavke za
odlu~ivanje.
Ukoliko Vije}e odlu~i da zahtjev nije prihvatljiv, rje{enje }e
dostaviti podnositelju obavijesti, odnosno zahtjeva.
Kad Vije}e odlu~i da je zahtjev prihvatljiv, to }e utvrditi
rje{enjem koje se ula`e u spis.
Vije}e mo`e zatra`iti od podnositelja da dopuni ili potpunije
obrazlo`i zahtjev ili da dokumentira ~injenice koje Vije}e smatra
relevantnim za odlu~ivanje.
Prihvatljivi zahtjev se dostavlja na odgovor drugom klubu ili
klubovima konstitutivnih naroda.
Dopune i odgovori iz st. 4. i 5. ovog ~lanka dostavljaju se
Vije}u u roku od osam dana. Vije}e }e nastaviti postupak i u
slu~aju da ne dobije tra`ene dopune ili odgovore.
Vije}e, po pravilu, zakazuje javnu raspravu koja se ostvaruje
sukladno sa Zakonom i ovim poslovnikom.
Odluku o meritumu Vije}e donosi u roku od trideset dana od
dana prijema obavijesti, odnosno zahtjeva.
Odluka se objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije
BiH" i u slu`benom glasilu kantona iz kojeg je upu}ena obavijest,
odnosno zahtjev.
Odredbe ovog poslovnika o pravno-tehni~koj obradi odluka
Suda shodno se primjenjuju i na rje{enja i odluke Vije}a".
D. Ustav Unsko-sanskog kantona (pre~i{}eni tekst)
("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", br: 01/04 i 11/04)

4. Mehanizam za{tite vitalnog nacionalnog interesa ^lanak 14. Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se {tite u Kantonu istovjetna je listi sadranoj u ~lanku IV.5. 17a. Ustava Federacije i definirana je na sljede}i na~in: - ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvr{nim i pravosudnim organima vlasti, - identitet jednog konstitutivnog naroda, - ustavni amandmani, - jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu dono{enja odluka, - obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno naslije|e, - teritorijalna organizacija, - sustav javnog informiranja i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova izaslanika konstitutivnih naroda u Skup{tini Kantona. ^lanak 15. (1) Ako vi{e od jednog predsjedatelja ili zamjenika predsjedatelja Skup{tine Kantona tvrde da neki zakon spada u listu vitalnih nacionalnih interesa utvr|enih u ~lanku 14. ovog Ustava, za usvajanje takvog zakona potrebna je ve}ina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u Skup{tini. (2) Predsjedatelj i zamjenici predsjedatelja Skup{tine duni su da u roku od sedam dana odlu~e da li neki od zakona, propisa ili akata spada u listu iz ~lanka 14. ovog Ustava. (3) Ako samo jedan predsjedateljili zamjenik predsjedatelja tvrdi da zakon, propis ili akt spada pod listu vitalnih nacionalnih interesa, dvotre}inska ve}ina odgovaraju}eg kluba jednog od konstitutivnih naroda zastupljenih u Skup{tini Kantona mo`e proglasiti da je rije~ o pitanju sa liste vitalnih nacionalnih interesa. ^lanak 16.

(1) U slu~aju da dvotre}inska ve}ina jednog od klubova
konstitutivnih naroda u Skup{tini Kantona odlu~i da se neki
zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za
usvajanje takvog zakona, propisa ili akta potrebna je ve}ina
glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda
zastupljenih u Skup{tini Kantona.
(2) Ako se ve}ina iz stavka 1. ovog ~lanka ne mo`e posti}i, pitanje
se proslje|uje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine
koji donosi kona~nu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili
akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda.
(3) Ustavni sud Federacije u slu~aju iz ovog ~lanka postupa na
na~in predvi|en u ~lanku IV.6. 18a. Ustava Federacije.
(4) Ako Sud odlu~i da se radi o vitalnom nacionalnom interesu,
zakon, propis ili akt se smatra neusvojenim, te se vra}a
predlagatelju koji treba pokrenuti novu proceduru. U novoj
proceduri predlagatelj ne mo`e podnijeti isti tekst zakona,
propisa ili akta.
(5) U slu~aju da Ustavni sud odlu~i da se radi o vitalnom interesu,
zakon, propis ili akt se smatra usvojenim, odnosno usvaja
prostom ve}inom.
E. Poslovnik Skup{tine Unsko-sanskog kantona
("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 09/17)

6. Mehanizam za{tite vitalnog nacionalnog interesa ^lanak 56. U slu~ajevima koji se odnose na usvajanje zakona, drugih propisa ili akata za koje se tvrdi da spadaju u listu vitalnih nacionalnih interesa, primjenjuje se procedura koja proizilazi iz Ustava i ovog Poslovnika.

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 55

^lanak 57. Lista vitalnih nacionalnih interesa utvr|ena je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

^lanak 58. Ako najmanje dvojica od predsjedatelja i njegovih zamjenika Skup{tine tvrde da neki zakon, drugi propis ili akt Skup{tine spada u listu vitalnih nacionalnih interesa iz ~lanka 57. ovog Poslovnika za njegovo usvajanje potrebna je ve}ina glasova unutar dva kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u Skup{tini ili 2/3 ve}ina jednog Kluba konstitutivnog naroda u Skup{tini.

^lanak 59. Predsjedatelj i njegovi zamjenici du`ni su odlu~iti o tome da li neki zakon, drugi propis ili akt Skup{tine spada u listu vitalnih nacionalnih interesa u roku od sedam dana od dana kada je postavljena takva tvrdnja.

^lanak 60. (1) Ako samo predsjedatelj ili samo jedan od njegovih zamjenika tvrdi da neki zakon, drugi propis ili akt Skup{tine spada u listu vitalnih nacionalnih interesa, dvotre}inska ve}ina odgovaraju}eg kluba naroda moe proglasiti da je rije~ o pitanju s liste vitalnih nacionalnih interesa. (2) Kada dvotre}inska ve}ina jednog o klubova naroda odlu~i da se neki zakon, drugi propis ili akt Skup{tine odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje tog zakona, propisa ili akta Skup{tine potrebna je ve}ina glasova unutar svakog kluba naroda zastupljenih u Skup{tini. (3) Ukoliko se ve}ina iz prethodnog stavka ne moe posti}i, pitanje se proslje|uje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji donosi kona~nu odluku da li se predmetni zakon, propis ili akt Skup{tine odnosi na vitalni nacionalni interes konstitutivnog naroda. (4) Ukoliko do|e do ispravke zakona, propisa ili akta putem amandmana, klub naroda moe odustati od tvrdnje o vitalnom nacionalnom interesu, i tada se zakon, propis ili akt usvaja propisanom ve}inom. ^lanak 61. (1) Ako Ustavni sud odlu~i da se radi o vitalnom nacionalnom interesu, predmetni zakon, propis ili drugi akt Skup{tine smatra se neusvojenim, a dokument se vra}a predlagatelju koji treba pokrenuti novu proceduru. (2) U slu~aju iz prethodnog stavka, predlagatelj ne moe podnijeti isti tekst zakona, propisa ili drugog akta Skup{tine. ^lanak 62. Ako Ustavni sud odlu~i da se ne radi o vitalnom nacionalnom interesu, zakon, propis ili drugi akt Skup{tine smatra se usvojenim, odnosno usvaja se prostom ve}inom glasova zastupnika.

7. ^injeni~no stanje i stav Vije}a

Na temelju dokumentacije u spisu predmeta Vije}e je utvrdilo da je zamjenik Predsjedatelja Skup{tine Unsko-sanskog kantona, kao ovla{tena osoba, dostavila Vije}u zahtjev Kluba zastupnika Srba i da je Klub zastupnika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, na 31. sjednici odranoj 19.05.2017. godine, u odnosu na to~ku 3. (Izbor i imenovanja), odlu~io da pokrene postupak za{tite vitalnog nacionalnog interesa u odnosu na osporene Odluke. Vije}e je razmatralo zahtjev podnositelja i dostavljenu dokumentaciju i to Izja{njenje broj 01/1-49-6-355-1/17 od 26.05.2017. godine, priloene akte: Prijedlog Odluke o izboru predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i ~lanova radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona, Povjerenstva za izbor i imenovanja i financijsko-administrativna pitanja Skup{tine Unsko-sanskog kantona broj 02/4-49-1-294-1/16 od 04.05.2017. godine; Prijedlog kandidata u Povjerenstvo za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade u Skup{tini Unsko-sanskog kantona broj 01/1-49-6-280-2/17 od 03.05.2017. godine; Prijedlog

Kolegija Skup{tine Unsko-sanskog kantona za radna tijela
Skup{tine Unsko-sanskog kantona broj 02/4-49-1-307-1/17 od
09.05.2017. godine; Prijedlog predsjednika klubova politi~kih
subjekata u Skup{tini Unsko-sanskog kantona za dono{enje
Odluke o izboru predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i
~lanova radnih tijela broj 01/1-49-6-307-3/17 od 19.05.2017.
godine; Zaklju~ak Skup{tine Unsko-sanskog kantona broj
01-02-3-486/17 od 10.04.2017. godine; Odluka Skup{tine
Unsko-sanskog kantona o imenovanju privremenog Upravnog
odbora Univerziteta u Biha}u, broj 01-02-3-515/17 od
19.05.2017. godine; Odluka Skup{tine Unsko-sanskog kantona o
izboru predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i ~lanova radnih
tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona, broj 01-02-3-516/17 od
19.05.2017. godine i stenogram sa 31. redovite sjednice
Skup{tine Unsko-sanskog kantona od 19.05.2017. godine.
Na temelju naprijed navedenog, Vije}e je utvrdilo da je
Predsjedatelj Skup{tine Unsko-sanskog kantona zakazao 31.
redovitu sjednicu za 19.05.2017. godine. Na istoj sjednici je
usvojen dnevni red, na kojem su pod to~kom 3. Izbor i
imenovanja, uvr{tene za razmatranje dvije podto~ke i to pod a)
Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog upravnog odbora
Univerziteta u Biha}u, i pod b) Prijedlog Odluke o izboru
predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i ~lanova radnih tijela
Skup{tine Unsko-sanskog kantona. Vije}e je tako|er utvrdilo da
osporene Odluke, nisu razmatrane od strane druga dva kluba u
Skup{tini Unsko-sanskog kantona na na~in kako je to propisano u
~lanku V.2.7b. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine,
~lanku 16. (1) Ustava Unsko-sanskog kantona i ~lanku 60. stavak
 1. Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona. Iz tih razloga Vije}e je zatrailo od Predsjedatelja Skup{tine Unsko-sanskog kantona i zamjenika Predsjedatelja Skup{tine Unsko-sanskog kantona, da dostave stenogram sa 31. redovite sjednice Skup{tine Unsko-sanskog kantona i odgovor na pitanje da li je na istoj sjednici obavljeno glasovanje po klubovima konstitutivnih naroda u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, te ukoliko nije, da navedu razloge radi ~ega isto nije provedeno. Predsjedatelj Skup{tine Unsko-sanskog kantona je dostavio Dopunu zahtjeva broj 01/1-49-6352-3/17 od 02.06.2017. godine i stenogram sa 31. sjednice od 19.05.2017. godine, dok je podnositelj zahtjeva dostavio Odgovor na dopunu zahtjeva od dana 05.06.2017. godine. Uvidom u stenogram sa 31. sjednice od 19.05.2017. godine, Vije}e je utvrdilo da je na 31. sjednici odranoj 19.05.2017. godine, u okviru to~ke 3. (Izbor i imenovanja), predloeno usvajanje Prijedloga Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u i Prijedloga Odluke o izboru predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i ~lanova radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona. Zastupnik @eljko Mirkovi}, predsjednik Kluba zastupnika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, u okviru rasprave, zatraio je od Predsjedatelja Skup{tine Unsko-sanskog kantona, da se navedene to~ke usvajaju sukladno sa Ustavom Unsko-sanskog kantona i Poslovnikom Skup{tine Unsko-sanskog kantona po proceduri propisanoj za za{titu vitalnog nacionalnog interesa. U tom smislu, zatraio je pauzu za sjednicu klubova, kako bi se klubovi mogli opredijeliti, odnosno glasovati na Ustavom i Poslovnikom propisan na~in. Vije}e je utvrdilo da se Predsjedatelj Skup{tine Unsko-sanskog kantona, konzultirao sa zamjenikom Beganovi}em i sa predsjednikom Kluba zastupnika Bo{njaka u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, te da oni ne smatraju da je ugroen vitalni nacionalni interes i da su "kada je ovo pitanje u pitanju raspravu zaklju~ili". Isto je potvr|eno i u Odgovoru zamjenika Predsjedatelja Skup{tine Unsko-sanskog kantona. Potom je uz opasku "nema potrebe glasovanja po klubovima", Predsjedatelj Skup{tine Unsko-sanskog kantona dao na skup{tinsko, ve}insko izja{njavanje osporene odluke. Prvo se glasovalo o Prijedlogu Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u, koji je usvojen s 17 "za", 6 "protiv" i 3 "suzdr`ana" glasa, a zatim se pre{lo na ve}insko izja{njavanje po Prijedlogu Odluke o izboru

Broj 24 – Strana 56 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

predsjedatelja, zamjenika predsjedatelja i ~lanova radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona, koji je usvojen s 16 "za", 4 "protiv" i 4 "suzdrana" glasa. Dakle, u Skup{tini Unsko-sanskog kantona po ovom pitanju, i pored jasno izraenog zahtjeva, nije se glasovalo po klubovima konstitutivnih naroda. Uvidom u Zapisnik sa sjednice Kluba zastupnika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, odrane 19.05.2017. godine, broj 01/2-49-1-50-17/17 od 19.05.2017. godine, Vije}e je utvrdilo da je Klub zastupnika Srba, prije usvajanja osporenih Odluka, odrao sjednicu i jednoglasno usvojio da se osporene Odluke odnose na vitalni nacionalni interes, te zatra`io da se glasovanje izvr{i i u druga dva kluba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona. Uvidom u Dopunu zahtjeva, Vije}e je utvrdilo da druga dva kluba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona i to Klub zastupnika Bo{njaka i Klub zastupnika Hrvata smatraju da ne treba glasovati po klubovima, odnosno, nisu se izja{njavali o osporenim Odlukama na na~in kako to zahtijeva procedura za za{titu vitalnog nacionalnog interesa utvr|ena u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavu Unsko-sanskog kantona i Poslovniku Skup{tine Unsko-sanskog kantona.

Polaze}i od naprijed navedenog, Vije}e smatra da Predsjedatelj Skup{tine Unsko-sanskog kantona, koji je rukovodio sjednicom, u konkretnom slu~aju nije osporene odluke stavio na glasovanje po klubovima naroda, {to je bio duan sukladno s jasno propisanim odredbama koje propisuju na~in glasovanja kada je pokrenut mehanizam za{tite vitalnih interesa. ^injenica je da na taj na~in osporene odluke nisu pro{le proceduru skup{tinskog glasovanja po klubovima naroda, nego samo ve}insko glasovanje, a da se ovaj propust nikako ne moe staviti na teret Klubu zastupnika konstitutivnog srpskog naroda, jer su isti na samoj sjednici zahtijevali glasovanje po proceduri propisanoj za odluke o kojima se prethodno, na istoj sjednici, taj klub odgovaraju}om dvotre}inskom ve}inom izjasnio da su osporene odluke na listi koja definira vitalni nacionalni interes i da povre|uju vitalni nacionalni interes naroda kojeg zastupaju. Stoga, ova ~injenica da formalni, proceduralni uvjet za obra}anje Vije}u sa zahtjevom za za{titu vitalnih interesa, koji bi u nekoj drugoj ~injeni~noj situaciji predstavljao razlog za neprihvatanje zahtjeva iz proceduralnih razloga koji se ispituju u prvoj fazi postupka pred Vije}em, u konkretnom slu~aju ne moe i nije razlog za neprihvatanje zahtjeva za daljnje odlu~ivanje u meritumu. Vije}e smatra da bi, ukoliko bi samo formalisti~ki posmatrao svoju ulogu i nadlenost, dakle, da i u ovakvoj situaciji zahtijeva striktno po{tivanje procedure, omogu}ilo da onaj tko rukovodi sjednicom zakonodavnog tijela, ovakvim rukovo|enjem, svjesno ili nesvjesno, onemogu}i klubu konstitutivnog naroda da vr{i svoju ustavnu nadlenost i da se obrati Vije}u kao kona~nom autoritetu koji odlu~uje o tome da li je ili nije nekim skup{tinskim aktom povrije|en vitalni nacionalni interes konstitutivnog naroda. Slijedom navedenog, Vije}e je utvrdilo da je postupak pred Vije}em pokrenula ovla{tena osoba, da je odgovaraju}a ve}ina zastupnika jednog kluba konstitutivnog naroda na sjednici pokrenula mehanizam za{tite vitalnog nacionalnog interesa, te da se zbog propusta u rukovo|enju sjednicom, za koji nije odgovoran podnositelj zahtjeva koji je u cijelosti ispo{tovao propisane procedure, onemogu}ilo glasovanje po klubovima konstitutivnih naroda. Vije}e bi eventualnim neprihvatanjem zahtjeva iz ovog formalnog razloga u konkretnom slu~aju dopustilo da se onemogu}i klubu konstitutivnog naroda u kantonalnoj skup{tini da trai ustavnopravnu za{titu pred Vije}em, {to svakako nije sukladno sa ustavnim odrednicama koje propisuju da je upravo Vije}e kona~ni autoritet u pitanjima, da li je povrije|en vitalni interes konstitutivnog naroda ili ne. Stoga je stav Vije}a da je postavljeni zahtjev Kluba zastupnika Srba prihvatljiv za odlu~ivanje.

Vije}e }e meritornu odluku o predmetnom zahtjevu donijeti u Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine propisanom roku. Ovo rje{enje Vije}e je donijelo jednoglasno u sastavu: Aleksandra Martinovi}, predsjednica Vije}a, Mirjana ^u~kovi},

prof. dr. sc. Edin Muminovi}, dr. sc. Kata Senjak i Mladen Srdi},
~lanovi Vije}a.
Broj U-32/17
 1. lipnja 2017. godine Sarajevo
Predsjednica
Vije}a za za{titu
vitalnih interesa
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Aleksandra Martinovi} ,v.r.
Vije}e za za{titu vitalnih interesa Ustavnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine odlu~uju}i o zahtjevu Kluba
poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog antona za
utvr|ivawe vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnog
srpskog naroda u vezi sa Odlukom o imenovawu privremenog
Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u i Odlukom o izboru
predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih
tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona sa 31. sjednice
Skup{tine Unsko-sanskog kantona odr`ane 19.05.2017. godine,
na osnovu AmandmanaXXXVII, XXXVIIIiLXXXna Ustav
Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici odr`anoj dana
14.06.2017. godine, donijelo je

RJE[EWE

Zahtjev Kluba poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog
kantona za utvr|ivawe vitalnog nacionalnog interesa
konstitutivnog srpskog naroda uvezi sa Odlukom o imenovawu
privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u i
Odlukom o izboru predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg
i ~lanova radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona,
prihvatqiv je za odlu~ivawe.
Rje{ewe objaviti u "Slu`benim novinama Federacije
BiH" i slu`benim glasilima kantona u Federaciji Bosne i
Hercegovine.
Obrazlo`ewe

1. Podnosilac zahtjeva i predmet zahtjeva

Zamjenik predsjedavaju}eg Skup{tine Unsko-sanskog
kantona, Mladen Loni} (u daqem tekstu: podnosilac zahtjeva) je
podneskom broj 01-1/49-6-352-1/17 od 24.05.2017. godine, koji je
zaprimqen u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine,
Vije}u za za{titu vitalnih interesa (u daqem tekstu: Vije}e)
dana 29.05.2017. godine, zahtjev za utvr|ivawe postojawa
vitalnog nacionalnog interesa Kluba poslanika Srba u
Skup{tini Unsko-sanskog kantona (u daqem tekstu: zahtjev), u
vezi sa Odlukom o imenovawu privremenog Upravnog odbora
Univerziteta u Biha}u i Odlukom o izboru predsjedavaju}eg,
zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela Skup{tine
Unsko-sanskog kantona (u daqem tekstu: osporene Odluke).

2. Stranke u postupku

Stranke u postupku u ovom predmetu, u skladu sa ~lanom 9.
Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i
Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95 i
37/03) su: Klub poslanika Bo{waka, Klub poslanika Hrvata i
Klub poslanika Srba.

3. Bitni navodi zahtjeva

Podnosilac zahtjeva navodi da je Skup{tina
Unsko-sanskog kantona na 31. sjednici odr`anoj dana 19.05.2017.
godine, u okviru ta~ke dnevnog reda 3.) Izbor i imenovawa
raspravqala o osporenim Odlukama. U toku rasprave,
predsjednik Kluba poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog
kantona je u skladu sa odredbama ~l. 14., 15. i 16. PoglavqeV.
Odjeqak A. Ustava Unsko-sanskog kantona ("Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona", br. 1/04 i 11/04), nagovijestio i
upoznao prisutne da je do{lo do povrede vitalnog nacionalnog
interesa jer u predlo`enim osporenim Odlukama nisu
zastupqeni pripadnici srpskog naroda. Podnosilac zahtjeva

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 57

smatra, da je usvajawem osporenih Odluka od strane Skup{tine Unsko-sanskog kantona do{lo do kr{ewa Ustava Unsko-sanskog kantona na na~in da je povrije|eno pravo Kluba poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona da budu birani ili da biraju predstavnike konstitutivnih naroda u gore spomenuta tijela. Pored navedenog, podnosilac zahtjeva nagla{ava, da je predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona, u okvirima navedene ta~ke dnevnog reda, povrijedio Ustav Unsko-sanskog kantona, iz razloga {to nije dozvolio, pored insistirawa predsjednika Kluba poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, da se raspravqa po klubovima naroda, {to je u suprotnosti sa ~lanom V. 14. alineja

 1. i ~lana 16. stav (1) Ustava Unsko-sanskog kantona-Pre~i{}en tekst, kao i ~l. 56. i 60. Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona ("Slubeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 09/17). Vije}e je aktom broj U-32/17 od 31.05.2017. godine, zatrailo od Skup{tine Unsko-sanskog kantona, predsjedavaju}eg Skup{tine i zamjenika predsjedavaju}eg koji je ozna~en kao podnosilac zahtjeva, dopunu Zahtjeva, odnosno, da u roku od tri dana dostave kompletan stenogram sa 31. redovne sjednice Skup{tine Unsko-sanskog kantona i da odgovore na pitawe da li je na istoj sjednici obavqeno glasawe po klubovima konstitutivnih naroda u Skup{tini Unsko-sanskog kantona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te, ukoliko nije, da navedu razloge za isto. Predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona je 05.06.2017. godine, dostavio podnesak broj 01/1.49-6-352-3/17 od 02.06.2017. godine, u kojem je navedeno da su "predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona zajedno sa svojim zamjenikom, kao i predsjednikom Kluba poslanika Bo{waka u Skup{tini Unsko-sanskog kantonasu usaglasili i smatraju da nije do{lo, predlagawem osporenih Odluka, do povrede vitalnih nacionalnih interesa. Zamjenik predsjedavaju}eg iz reda poslanika Hrvata, kao i predsjednik Kluba poslanika Bo{waka su smatrali da se ne treba glasati po klubovima naroda te je izvr{eno glasawe po odredbama Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona". U prilogu je dostavqen stenogram sa 31. redovne sjednice Skup{tine Unsko-sanskog kantona od 19.05.2017. godine. Zamjenik predsjedavaju}eg Skup{tine Unsko-sanskog kantona, Mladen Loni} je tako|e 05.06.2017. godine, dostavio Odgovor, odnosno dopunu zahtjeva u kojem je navedeno da "na sjednici nije obavqeno glasawe po klubovima konstitutivnih naroda u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, kako to propisuju odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na osporene Odluke jer predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-san- skog kantona nije dopustio glasawe po klubovima konstitutiv- nih naroda, unato~ izri~itom zahtjevu predsjednika Kluba poslanika Srba da se izvr{i glasawe po principu za{tite vitalnog nacionalnog interesa. Predsjednik Kluba poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona isti~e zahtjev za glasawe po principu za{tite vitalnog nacionalnog interesa, pozvao se na odredbe Ustava Unsko-sanskog kantona i Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona, koji jasno propisuje na~in glasawa kada je jedan od klubova konstitutivnih naroda proglasio da se radi o pitawu koje spada u listu vitalnih interesa, {to je u ovome slu~aju i u~inio Klub poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona. Predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona ignorisao je zahtjev Kluba poslanika Srba i odobrio samo glasawe prostom ve}inom, a ne po klubovima naroda uz opasku kako "nema potrebe za glasawem po klubovima naroda". 4. Bitni navodi Izja{wewa na zahtjev

Predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona i drugi zamjenik predsjedavaju}eg Skup{tine Unsko-sanskog kantona, Mirvet Beganovi} su Vije}u dana 31.05.2017. godine, samoinicijativno dostavili Izja{wewe na tvrdwe zamjenika predsjedavaju}eg Skup{tine ipredsjednika Kluba poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona broj

01/1-49-6-355-1/17 od 26.05.2017. godine. U izja{wewu, koje
prakti~no ima formu odgovora na navode zahtjeva, navedeno je
da Predsjedavaju}i i Mirvet Beganovi} zamjenik
predsjedavaju}eg Skup{tine Unsko-sanskog kantona, smatraju
da usvajawem osporenih Odluka nije do{lo do kr{ewa odredaba
Ustava Unsko-sanskog kantona i Poslovnika Skup{tine
Unsko-sanskog kantona. Kao argumente za navedenu tvrdwu
istakli su da, Predsjedavaju}i Skup{tine koji ujedno i
predsjedava Kolegijem kao i Komisijom za izbor i imenovawa i
finansijsko-administrativnapitawa Skup{tine Unsko-san-
skog kantona je, usvajawem Poslovnika Skup{tine Unsko-san-
skog kantona, zbog nesmetanog rada i funkcionisawa
zakonodavnog organa, predlo`io~lanovima Komisije za izbor,
da putem predsjednika klubova politi~kih stranaka dostave
prijedloge za skup{tinska radna tijela. Obzirom da taj
prijedlog nije prihva}en od strane ~lana Komisije (@eqko
Mirkovi}), ~lanovi Komisije su se odredili da }e sa istim
biti upoznat i Kolegij Skup{tine na na~in da predsjednici
klubova poslanika dostave svojeprijedloge Komisiji za izbor.
Dana 08.05.2017. godine, na sjednici Kolegija je dogovoreno, a
upravo na sugestiju predsjednika Kluba poslanika Srba u
Skup{tini, predsjedavaju}i je uputio dopis predsjednicima
klubova poslanika kojim tra`i da dostave svoje prijedloge za
~lanove u radna tijela. Prijedloge su dostavili klubovi
poslanika: Stranke demokratskeakcije, Demokratske fronte,
Stranke za boqu budu}nost, Laburisti~ke stranke i Stranke
demokratske aktivnosti. Prijedlog jedino nije dostavio
upravo Klub Socijaldemokratske partije u ~ijem sastavu
djeluje i radi predsjednik Kluba poslanika Srba, @eqko
Mirkovi}. Predsjednici klubova poslanika SDA, DF, SBB i
Laburisti~ke stranke predlo`ili su i uputili u daqu
proceduru usagla{en prijedlog Odluke o izboru
predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih
tijela. Shodno ~lanu 23. stav (1) Poslovnika Skup{tine
Unsko-sanskog kantona nesporno je da se radna tijela
formiraju po strana~kom sastavu, a ne po nacionalnom sastavu.
Tako|e, suvi{no je bilo kakvo glasawe i polemizirawe o
proceduri izbora ~lanova u radna tijela ako se ima u vidu da je
procedura izbora radnih tijela propisana ~lanom 21. stav 3.
Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona. Smatraju}i da
interes Kluba poslanika Srba nije povrije|en iz razloga {to
je aktom broj 02/4-49-1-307-1/17 zatra`eno od Kluba poslanika
SDP u kojem se nalaze i @eqko Mirkovi} i Mladen Loni} da
dostave svoje prijedloge za radna tijela, ali su isti svojim
indolentnim stavom odnosno nedostavqawem prijedloga
ispred tog Kluba inscenirali situaciju da je povrije|en
vitalni nacionalni interes. Usvajawem Odluke o izboru
predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih
tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona, nije do{lo do
povrede vitalnog nacionalnog interesa, posebno iz razloga
{to poslanik ne mora biti ~lan niti jednog radnog tijela, kao i
zbog ~iwenice da zakqu~ci radnih tijela ne proizvode pravna
dejstva. Zastupqenost u skup{tinskim radnim tijelima nije
obligatoran odnos. Tako|e Klubposlanika Srba u Skup{tini
nije dostavio kako pismeno tako ni usmeno prijedlog bilo
kandidata bo{wa~ke, hrvatske ili srpske nacionalnosti, a
tako|e, klubovi poslanika nisu umjesto predstavnika srpskog
naroda delegirali predstavnika bo{wa~kog ili hrvatskog
naroda. To zna~i da je u potpunosti ispo{tovana procedura za
dono{ewe Odluke o izboru predsjedavaju}eg, zamjenika
predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela Skup{tine
Unsko-sanskog kantona, kako je to i propisano ~lanom 23.
Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona.
Kada je u pitawu zahtjev za za{titu vitalnog nacionalnog
interesa Kluba poslanika Srba, prilikom predlagawa i
dono{ewa Odluke o imenovawu privremenog Upravnog odbora
Univerziteta u Biha}u, broj 01-02-3-515/17 od 19.05.2017.
godine, bitno je naglasiti da se radi o privremenom Upravnom
odboru Univerziteta u Biha}u. Skup{tina Unsko-sanskog
kantona na 29. redovnoj sjednici odr`anoj 10.04.2017. godine na

Broj 24 – Strana 58 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

prijedlog Vlade Kantona nije prihvatila prijedlog Odluke o imenovawu Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u. Klub poslanika Srba u Skup{tini nije dostavio prijedlog za ~lana privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u bilo da se radi o kandidatu srpske, hrvatske ili bo{wa~ke nacionalnosti. Jednostavno nisu eqeli u~estvovati u procesu dono{ewa odluka. Tokom cijele rasprave su tvrdili da je do{lo do povrede vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda. Skup{tina Unsko-sanskog kantona nije povrijedila proceduru prilikom predlagawa kandidata za privremeni Upravni odbor Univerziteta, ve} naprotiv kao osniva~ visoko{kolske ustanove odgovorno djeluje. Slijedom toga, smatraju da na istoj zbog svih obaveza kako teku}e tako i priprema naredne akademske godine neophodno je da egzistira upravqa~ka struktura. Na kraju, mi{qewa su da na 31. redovnoj sjednici odranoj dana 19.05.2017. godine, nije do{lo do kr{ewa Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog kantona, iz naprijed navedenih razloga, te da shodno odredbama Ustava Federacije Bosne i Hercegovine nije do{lo do povrede vitalnog nacionalnog interesa, jer nisu ta~ne tvrdwe Kluba poslanika Srba da im je onemogu}eno pravo u procesu dono{ewa osporenih odluka, ili bilo koje drugo pitawe koje se odnosi na ostvarivawe prava konstitutivnog naroda. Uz navedeno Izja{wewe su prilo`ili sqede}e akte: Prijedlog Odluke o izboru predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona, Komisije za izbor i imenovawa i finansijsko-administrativna pitawa Skup{tine Unsko-sanskog kantona broj 02/4-49-1-294-1/16 od 04.05.2017. godine; Prijedlog kandidata u Komisiju za obrazovawe, nauku, kulturu, sport i mlade u Skup{tini Unsko-sanskog kantona broj 01/1-49-6-280-2/17 od 03.05.2017. godine; Prijedlog Kolegija Skup{tine Unsko-sanskog kantona za radna tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona broj 02/4-49-1-307-1/17 od 09.05.2017. godine; Prijedlog predsjednika klubova politi~kih subjekata u Skup{tini Unsko-sanskog kantona za dono{ewe Odluke o izboru predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela broj 01/1-49-6-307-3/17 od 19.05.2017. godine; Zakqu~ak Skup{tine Unsko-sanskog kantona broj 01-02-3-486/17 od 10.04.2017. godine; Odluka Skup{tine Unsko-sanskog kantona o imenovawu privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u, broj 01-02-3-515/17 od 19.05.2017. godine; Odluka Skup{tine Unsko-sanskog kantona o izboru predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona, broj 01-02-3-516/17 od 19.05.2017. godine i stenogram sa 31. redovne sjednice Skup{tine Unsko-sanskog kantona od 19.05.2017. godine.

5. Relevantno pravo

A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine

AmandmanXXXVII Definicija vitalnog interesa "Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su definisani na sqede}i na~in:

 • ostvarivawe prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupqeni u zakonodavnim, izvr{nim i pravosudnim organima vlasti;
 • identitet jednog konstitutivnog naroda;
 • ustavni amandmani;
 • organizacija organa javne vlasti;
 • jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu dono{ewa odluka;
 • obrazovawe, vjeroispovijest, jezik, wegovawe kulture, tradicije i kulturno naslije|e;
 • teritorijalna organizacija;
 • sistem javnog informisawa i druga pitawa koja bi se tretirala kao pitawa od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Domu naroda.
Ovim amandmanom iza ~lanaIV.A.4.17. dodaje se naslov pod
 1. i novi ~lan 17a. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine."
AmandmanXXXVIII
Parlamentarna procedura za za{titu vitalnih interesa
"(1) Zakoni ili drugi propisi ili akti koji se podnesu
Predstavni~kom domu u Federaciji Bosne i Hercegovine,
tako|e se usvajaju u Domu naroda Federacije Bosne i
Hercegovine.
(2) U Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine osniva se
Vije}e za za{titu vitalnih interesa, kako bi odlu~ivalo o
pitawima vitalnog interesa, prema proceduri u skladu sa
ovim ustavom. Ovo vije}e razmatra sva pitawa koja su od
vitalnog interesa.
(3) Vije}e za za{titu vitalnog interesa sastoji se od sedam
~lanova, dva iz svakog konstitutivnog naroda, i jedan ~lan
iz reda ostalih. Sudije bira Predstavni~ki dom i Dom
naroda.
Ovim amandmanom iza novog ~lanaIV.A.5.17a. dodaje se novi
naslov pod 6. i novi ~lan 17b".
AmandmanLXXX
Iza ~lanaV.2.7. dodaje se novi naslov i ~lanoviV.2.7a) i b)
koji glase:
Mehanizam za{tite vitalnog nacionalnog interesa
^lanV.2.7a
1) Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se {tite u
kantonima identi~na je listi sadr`anoj u ~lanuIV.5.17a ovog
Ustava. Klubovi iz ~lanaIV.5.17a ovog Ustava su u kantonima
klubovi delegata formirani u skladu sa ~lanomV.2.7. stav 2.
ovog Ustava.
2) Ako vi{e od jednog predsjedavaju}eg ili zamjenika
predsjedavaju}eg zakonodavnog tijela kantona tvrde da neki
zakon spada u listu vitalnih interesa utvr|enih u ~lanu
IV.5.17a ovog Ustava za usvajawe takvog zakona potrebna je
ve}ina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih
naroda zastupqenih u datoj skup{tini kantona.
3) Predsjedavaju}i i zamjenici predsjedavaju}eg zakonodavnog
tijela kantona du`ni su da u roku od sedam dana odlu~e da li
neki od zakona, propisa ili akata potpada pod listu iz stava
 1. ovog ~lana. 4) Ako samo jedan predsjedavaju}i ili zamjenik predsjedava- ju}eg tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih interesa, dvotre}inska ve}ina odgovaraju}eg kluba jednog od konstitutivnih naroda datog zakonodavnog tijela moe proglasiti da je rije~ o pitawu s liste vitalnih nacionalnih interesa." ^lanV.2.7b "(1) U slu~aju da dvotre}inska ve}ina jednog od klubova konstitutivnih naroda u skup{tini kantona odlu~i da se neki zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajawe takvog zakona, propisa ili akta potrebna je ve}ina glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupqenih u zakonodavnom tijelu kantona. (2) Ako se ve}ina iz stava 1. ovog ~lana ne moe posti}i, pitawe se prosqe|uje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji donosi kona~nu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda. (3) Ustavni sud Federacije, u slu~aju iz ovog ~lana, postupa na na~in predvi|en u ~lanuIV.6.18.a ovog Ustava. (4) Ako Sud odlu~i da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt smatra se neusvojenim te se dokument vra}a predlaga~u koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom slu~aju predlaga~ ne mo`e podnijeti isti tekst zakona, propisa ili akta.

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 59

(5) U slu~aju da Ustavni sud odlu~i da se ne radi o vitalnom
interesu zakon, propis ili akt smatra se usvojenim/usvaja
se prostom ve}inom glasova."
^lanV.7. (5)
(....)
(5) Tri kandidata koja potvrdi skup{tina kantona odlu~uju
izme|u sebe ko }e biti predsjedavaju}i.
B. Zakon o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i
Hercegovine

("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03) ^lan 42b. "Postupak odlu~ivawa vitalnih interesa jednog od konstitutivnih naroda zastupqenih u skup{tini kantona u

skladu sa AmandmanomLXXXna Ustav pokre}e se na osnovu obavje{tewa ili zahtjeva predsjedavaju}eg ili zamjenika predsjedavaju}eg zakonodavnog tijela kantona da nije postignuta saglasnost ve}inom glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupqenih u zakonodavnom tijelu kantona. U slu~aju iz stava 1. ovog ~lana Vije}e postupa na na~in

predvi|en AmandmanomXLna Ustav".

^lan43.
Obavje{tewe odnosno zahtjev za utvr|ivawe postojawa
vitalnih interesa konstitutivnog naroda treba da sadr`i
odluku, odnosno pitawe koje se odnosi na vitalni interes
konstitutivnog naroda, okolnosti i ~iwenice na kojima se
zasniva zahtjev za utvr|ivawe postojawa vitalnih interesa,
druge podatke i priloge od zna~aja za utvr|ivawe vitalnih
interesa.
C. Poslovnik Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine
("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 40/10 i 18/16)
^lan 49.
Odlu~ivawe o vitalnim interesima konstitutivnih naroda
"Vije}e za za{titu vitalnih interesa Ustavnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Vije}e)
odlu~it }e o prihvatqivosti u roku od sedam dana od dana
prijema obavje{tewa, odnosno zahtjeva, ako su ispuwene
procesne pretpostavke za odlu~ivawe o postojawu vitalnog
nacionalnog interesa konstitutivnog naroda utvr|ene u ~lanu
IV.A.4. 18. a. odnosno AmandmanuXLna Ustav, a posebno da li je
zahtjev podnijelo ovla{}eno lice, da li je zahtjev podr`ala
dvotre}inska ve}ina odgovaraju}eg kluba konstitutivnog
naroda, da li je obavqen Ustavom predvi|eni postupak
usagla{avawa izme|u klubova konstitutivnih naroda, odnosno
izme|u Doma naroda i Predstavni~kog doma Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno da li su ispuwene i
druge procesne pretpostavke za odlu~ivawe.
Ukoliko Vije}e odlu~i da zahtjev nije prihvatqiv,
rje{ewe }e dostaviti podnosiocu obavje{tewa, odnosno
zahtjeva.
Kad Vije}e odlu~i da je zahtjev prihvatqiv, to }e utvrditi
rje{ewem koje se ula`e u spis.
Vije}e mo`e zatra`iti od podnosioca da dopuni ili
potpunije obrazlo`i zahtjev ili dadokumentuje ~iwenice koje
Vije}e smatra relevantnim za odlu~ivawe.
Prihvatqivi zahtjev se dostavqa na odgovor drugom klubu
ili klubovima konstitutivnih naroda.
Dopune i odgovori iz st. 4. i 5. ovog ~lana dostavqaju se
Vije}u u roku od osam dana. Vije}e }e nastaviti postupak i u
slu~aju da ne dobije tra`ene dopune ili odgovore.
Vije}e, po pravilu, zakazuje javnu raspravu koja se ostvaruje
u skladu sa Zakonom i ovim poslovnikom.
Odluku o meritumu Vije}e donosi u roku od trideset dana od
dana prijema obavje{tewa, odnosno zahtjeva.
Odluka se objavquje u "Slu`benim novinama Federacije
BiH" i u slu`benom glasilu kantona iz kojeg je upu}eno
obavje{tewe, odnosno zahtjev.
Odredbe ovog poslovnika o pravno-tehni~koj obradi
odluka Suda shodno se primjewuju i na rje{ewa i odluke
Vije}a".
D. Ustav Unsko-sanskog kantona (Pre~i{}eni tekst)
("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", br. 01/04 i
11/04)

4. Mehanizam za{tite vitalnog nacionalnog interesa

^lan14.
Lista vitalnih nacionalnih interesa koji se {tite u
Kantonu identi~na je listi sadr`anoj u ~lanu IV.5. 17a. Ustava
Federacije i definisana je na sqede}i na~in:
 • ostvarivawe prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupqeni u zakonodavnim, izvr{nim i pravosudnim organima vlasti,
 • identitet jednog konstitutivnog naroda,
 • ustavni amandmani,
 • jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu dono{ewa odluka,
 • obrazovawe, vjeroispovijest, jezik, wegovawe kulture, tradicije i kulturno naslije|e,
 • teritorijalna organizacija,
 • sistem javnog informisawa i druga pitawa koja bi se tretirala kao pitawa od vitalnog nacionalnog interesa, ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Skup{tini Kantona. ^lan15. (1) Ako vi{e od jednog predsjedavaju}eg ili zamjenika predsjedavaju}eg Skup{tine Kantona tvrde da neki zakon spada u listu vitalnih nacionalnih interesa utvr|enih u ~lanu 14. ovog Ustava, za usvajawe takvog zakona potrebna je ve}ina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupqenih u Skup{tini. (2) Predsjedavaju}i i zamjenici predsjedavaju}eg Skup{tine duni su da u roku od sedam dana odlu~e da li neki od zakona, propisa ili akata spada u listu iz ~lana 14. ovog Ustava. (3) Ako samo jedan predsjedavaju}i ili zamjenik predsjedavaju}eg tvrdi da zakon, propis ili akt spada pod listu vitalnih nacionalnih interesa, dvotre}inska ve}ina odgovaraju}eg kluba jednog od konstitutivnih naroda zastupqenih u Skup{tini Kantona moe proglasiti da je rije~ o pitawu sa liste vitalnih nacionalnih interesa. ^lan16. (1) U slu~aju da dvotre}inska ve}ina jednog od klubova konstitutivnih naroda u Skup{tini Kantona odlu~i da se neki zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajawe takvog zakona, propisa ili akta potrebna je ve}ina glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupqenih u Skup{tini Kantona. (2) Ako se ve}ina iz stava 1. ovog ~lana ne moe posti}i, pitawe se prosqe|uje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji donosi kona~nu odluku o tome da li se dati zakon, propis ili akt odnosi na vitalni interes konstitutivnog naroda. (3) Ustavni sud Federacije u slu~aju iz ovog ~lana postupa na na~in predvi|en u ~lanu IV.6. 18a. Ustava Federacije. (4) Ako Sud odlu~i da se radi o vitalnom nacionalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra neusvojenim, te se vra}a predlaga~u koji treba pokrenuti novu proceduru. U novoj proceduri predlaga~ ne moe podnijeti isti tekst zakona, propisa ili akta. (5) U slu~aju da Ustavni sud odlu~i da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra usvojenim, odnosno usvaja prostom ve}inom. E. Poslovnik Skup{tine Unsko-sanskog kantona ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 09/17)

Broj 24 – Strana 60 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

6. Mehanizam za{tite vitalnog nacionalnog interesa

^lan 56. U slu~ajevima koji se odnose na usvajawe zakona, drugih propisa ili akata za koje se tvrdi da spadaju u listu vitalnih nacionalnih interesa, primjewuje se procedura koja proizilazi iz Ustava i ovog Poslovnika.

^lan 57. Lista vitalnih nacionalnih interesa utvr|ena je Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

^lan 58. Ako najmawe dvojica od predsjedavaju}eg i wegovih zamjenika Skup{tine tvrde da neki zakon, drugi propis ili akt Skup{tine spada u listu vitalnih nacionalnih interesa iz ~lana 57. ovog Poslovnika za wegovo usvajawe potrebna je ve}ina glasova unutar dva kluba konstitutivnih naroda zastupqenih u Skup{tini ili 2/3 ve}ina jednog Kluba konstitutivnog naroda u Skup{tini.

^lan 59. Predsjedavaju}i i wegovi zamjenici du`ni su odlu~iti o tome da li neki zakon, drugi propis ili akt Skup{tine spada u listu vitalnih nacionalnih interesa u roku od sedam dana od dana kada je postavqena takva tvrdwa.

^lan 60. (1) Ako samo predsjedavaju}i ili samo jedan od wegovih zamjenika tvrdi da neki zakon, drugi propis ili akt Skup{tine spada u listu vitalnih nacionalnih interesa, dvotre}inska ve}ina odgovaraju}eg kluba naroda moe proglasiti da je rije~ o pitawu sa liste vitalnih nacionalnih interesa. (2) Kada dvotre}inska ve}ina jednog od klubova naroda odlu~i da se neki zakon, drugi propis ili akt Skup{tine odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajawe tog zakona, propisa ili akta Skup{tine potrebna je ve}ina glasova unutar svakog kluba naroda zastupqenih u Skup{tini. (3) Ukoliko se ve}ina iz prethodnog stava ne moe posti}i, pitawe se prosqe|uje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine koji donosi kona~nu odluku da li se predmetni zakon, propis ili akt Skup{tine odnosi na vitalni nacionalni interes konstitutivnog naroda. (4) Ukoliko do|e do ispravke zakona, propisa ili akta putem amandmana, klub naroda moe odustati od tvrdwe o vitalnom nacionalnom interesu, i tada se zakon, propis ili akt usvaja propisanom ve}inom. ^lan61. (1) Ako Ustavni sud odlu~i da se radi o vitalnom nacionalnom interesu, predmetni zakon, propis ili drugi akt Skup{tine smatra se neusvojenim, a dokument se vra}a predlaga~u koji treba pokrenuti novu proceduru. (2) U slu~aju iz prethodnog stava, predlaga~ ne moe podnijeti isti tekst zakona, propisa ili drugog akta Skup{tine. ^lan62. Ako Ustavni sud odlu~i da se ne radi o vitalnom nacionalnom interesu, zakon, propis ili drugi akt Skup{tine smatra se usvojenim, odnosno usvaja se prostom ve}inom glasova poslanika.

7. ^iweni~no stawe i stav Vije}a

Na osnovu dokumentacije u spisu predmeta Vije}e je utvrdilo da je zamjenik Predsjedavaju}eg Skup{tine Unsko-sanskog kantona, kao ovla{}eno lice, dostavio Vije}u zahtjev Kluba poslanika Srba i da je Klub poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, na 31. sjednici odr`anoj 19.05.2017. godine, u odnosu na ta~ku 3. (Izbor i imenovawa), odlu~io da pokrene postupak za{tite vitalnog nacionalnog interesa u odnosu na osporene Odluke. Vije}e je razmatralo zahtjev podnosioca i dostavqenu dokumentaciju i to Izja{wewe broj 01/1-49-6-355-1/17 od

26.05.2017. godine, prilo`ene akte: Prijedlog Odluke o izboru
predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih
tijela Skup{tine Unsko-sanskogkantona, Komisije za izbor i
imenovawa i finansijsko-administrativna pitawa
Skup{tine Unsko-sanskog kantona broj 02/4-49-1-294-1/16 od
04.05.2017. godine; Prijedlog kandidata u Komisiju za
obrazovawe, nauku, kulturu, sport i mlade u Skup{tini
Unsko-sanskog kantona broj 01/1-49-6-280-2/17 od 03.05.2017.
godine; Prijedlog Kolegija Skup{tine Unsko-sanskog kantona
za radna tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona broj
02/4-49-1-307-1/17 od 09.05.2017. godine; Prijedlog predsjednika
klubova politi~kih subjekata u Skup{tini Unsko-sanskog
kantona za dono{ewe Odluke o izboru predsjedavaju}eg,
zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela broj
01/1-49-6-307-3/17 od 19.05.2017. godine; Zakqu~ak Skup{tine
Unsko-sanskog kantona broj 01-02-3-486/17 od 10.04.2017. godine;
Odluka Skup{tine Unsko-sanskog kantona o imenovawu
privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u, broj
01-02-3-515/17 od 19.05.2017. godine; Odluka Skup{tine
Unsko-sanskog kantona o izboru predsjedavaju}eg, zamjenika
predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela Skup{tine
Unsko-sanskog kantona, broj 01-02-3-516/17 od 19.05.2017. godine
i stenogram sa 31. redovne sjednice Skup{tine Unsko-sanskog
kantona od 19.05.2017. godine.
Na osnovu naprijed navedenog, Vije}e je utvrdilo da je
Predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona zakazao 31.
redovnu sjednicu za 19.05.2017. godine. Na istoj sjednici je
usvojen dnevni red, na kojem su pod ta~kom 3. Izbor i
imenovawa, uvr{tene za razmatrawe dvije podta~ke i to pod a)
Prijedlog Odluke o imenovawu privremenog upravnog odbora
Univerziteta u Biha}u, i pod b) Prijedlog Odluke o izboru
predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih
tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona. Vije}e je tako|e
utvrdilo da osporene Odluke, nisu razmatrane od strane druga
dva kluba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona na na~in kako je
to propisano u ~lanu V.2.7b. (1) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, ~lanu 16. (1) Ustava Unsko-sanskog kantona i
~lanu 60. stav 2. Poslovnika Skup{tine Unsko-sanskog
kantona. Iz tih razloga Vije}e je zatra`ilo od
Predsjedavaju}eg Skup{tine Unsko-sanskog kantona i
zamjenika Predsjedavaju}eg Skup{tine Unsko-sanskog
kantona, da dostave stenogram sa 31. redovne sjednice
Skup{tine Unsko-sanskog kantona i odgovor na pitawe da li je
na istoj sjednici obavqeno glasawe po klubovima
konstitutivnih naroda u Skup{tiniUnsko-sanskog kantona, te
ukoliko nije, da navedu razloge radi ~ega isto nije provedeno.
Predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona je dostavio
Dopunu zahtjeva broj 01/1-49-6352-3/17 od 02.06.2017. godine i
stenogram sa 31. sjednice od 19.05.2017. godine, dok je
podnosilac zahtjeva dostavio Odgovor na dopunu zahtjeva od
dana 05.06.2017. godine.
Uvidom u stenogram sa 31. sjednice od 19.05.2017. godine,
Vije}e je utvrdilo da je na 31. sjednici odr`anoj 19.05.2017.
godine, u okviru ta~ke 3. (Izbor i imenovawa), predlo`eno
usvajawe Prijedloga Odluke o imenovawu privremenog
Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u i Prijedloga Odluke o
izboru predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova
radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona. Poslanik
@eqko Mirkovi}, predsjednik Kluba poslanika Srba u
Skup{tini Unsko-sanskog kantona, u okviru rasprave,
zatra`io je od Predsjedavaju}eg Skup{tine Unsko-sanskog
kantona, da se navedene ta~ke usvajaju u skladu sa Ustavom
Unsko-sanskog kantona i Poslovnikom Skup{tine
Unsko-sanskog kantona po proceduri propisanoj za za{titu
vitalnog nacionalnog interesa. U tom smislu, zatra`io je
pauzu za sjednicu klubova, kako bi se klubovi mogli
opredijeliti, odnosno glasati na Ustavom i Poslovnikom
propisan na~in. Vije}e je utvrdilo da se Predsjedavaju}i
Skup{tine Unsko-sanskog kantona, konsultovao sa zamjenikom
Beganovi}em i sa predsjednikom Kluba poslanika Bo{waka u

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 61

Skup{tini Unsko-sanskog kantona, te da oni ne smatraju da je ugroen vitalni nacionalni interes i da su "kada je ovo pitawe u pitawu raspravu zakqu~ili". Isto je potvr|eno i u Odgovoru zamjenika Predsjedavaju}eg Skup{tine Unsko-sanskog kantona. Potom je uz opasku "nema potrebe glasawa po klubovima", Predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona dao na skup{tinsko, ve}insko izja{wavawe osporene odluke. Prvo se glasalo o Prijedlogu Odluke o imenovawu privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u, koji je usvojen sa 17 "za", 6 "protiv" i 3 "suzdrana" glasa, a zatim se pre{lo na ve}insko izja{wavawe po Prijedlogu Odluke o izboru predsjedavaju}eg, zamjenika predsjedavaju}eg i ~lanova radnih tijela Skup{tine Unsko-sanskog kantona, koji je usvojen sa 16 "za", 4 "protiv" i 4 "suzdrana" glasa. Dakle, u Skup{tini Unsko-sanskog kantona po ovom pitawu, i pored jasno izraenog zahtjeva, nije se glasalo po klubovima konstitutivnih naroda.

Uvidom u Zapisnik sa sjednice Kluba poslanika Srba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona, odrane 19.05.2017. godine, broj 01/2-49-1-50-17/17 od 19.05.2017. godine, Vije}e je utvrdilo da je Klub poslanika Srba, prije usvajawa osporenih Odluka, odrao sjednicu i jednoglasno usvojio da se osporene Odluke odnose na vitalni nacionalni interes, te zatra`io da se glasawe izvr{i i u druga dva kluba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona. Uvidom u Dopunu zahtjeva, Vije}e je utvrdilo da druga dva kluba u Skup{tini Unsko-sanskog kantona i to Klub poslanika Bo{waka i Klub poslanika Hrvata smatraju da ne treba glasati po klubovima, odnosno, nisu se izja{wavali o osporenim Odlukama na na~in kako to zahtijeva procedura za za{titu vitalnog nacionalnog interesa utvr|ena u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavu Unsko-sanskog kantona i Poslovniku Skup{tineUnsko-sanskog kantona.

Polaze}i od naprijed navedenog, Vije}e smatra da Predsjedavaju}i Skup{tine Unsko-sanskog kantona, koji je rukovodio sjednicom, u konkretnom slu~aju nije osporene odluke stavio na glasawe po klubovima naroda, {to je bio duan u skladu sa jasno propisanim odredbama koje propisuju na~in glasawa kada je pokrenut mehanizam za{tite vitalnih interesa. ^iwenica je da na taj na~in osporene odluke nisu pro{le proceduru skup{tinskog glasawa po klubovima naroda, nego samo ve}insko glasawe, a da se ovaj propust nikako ne moe staviti na teret Klubu poslanika konstitutivnog srpskog naroda, jer su isti na samoj sjednici zahtijevali glasawe po proceduri propisanoj za odluke o kojima se prethodno, na istoj sjednici, taj klub odgovaraju}om dvotre}inskom ve}inom izjasnio da su osporene odlukena listi koja defini{e vitalni nacionalni interes i da povre|uju vitalni nacionalni interes naroda kojeg zastupaju. Stoga, ova ~iwenica da formalni, proceduralni uslov za obra}awe Vije}u sa zahtjevom za za{titu vitalnih interesa, koji bi u nekoj drugoj ~iweni~noj situaciji predstavqao razlog za neprihvatawe zahtjeva iz proceduralnih razloga koji se ispituju u prvoj fazi postupka pred Vije}em, u konkretnom slu~aju ne moe i nije razlog za neprihvatawe zahtjeva za daqe odlu~ivawe u meritumu. Vije}e smatra da bi, ukoliko bi samo formalisti~ki posmatrao svoju ulogu i nadlenost, dakle, da i u ovakvoj situaciji zahtijeva striktno po{tivawe procedure, omogu}ilo da onaj ko rukovodi sjednicom zakonodavnog tijela, ovakvim rukovo|ewem, svjesno ili nesvjesno, onemogu}i klubu konstitutivnog naroda da vr{i svoju ustavnu nadle`nost i da se obrati Vije}u kao kona~nom autoritetu koji odlu~uje o tome da li je ili nije nekim skup{tinskim aktom povrije|en vitalni nacionalni interes konstitutivnog naroda.

Slijedom navedenog, Vije}e je utvrdilo da je postupak pred Vije}em pokrenulo ovla{}eno lice, da je odgovaraju}a ve}ina poslanika jednog kluba konstitutivnog naroda na sjednici pokrenula mehanizam za{tite vitalnog nacionalnog interesa, te da se zbog propusta u rukovo|ewu sjednicom, za koji nije odgovoran podnosilac zahtjevakoji je u cijelosti ispo{tovao propisane procedure, onemogu}ilo glasawe po klubovima

konstitutivnih naroda. Vije}e bi eventualnim neprihvatawem
zahtjeva iz ovog formalnog razloga u konkretnom slu~aju
dopustilo da se onemogu}i klubu konstitutivnog naroda u
kantonalnoj skup{tini da tra`i ustavnopravnu za{titu pred
Vije}em, {to svakako nije u skladu sa ustavnim odrednicama
koje propisuju da je upravo Vije}e kona~ni autoritet u
pitawima, da li je povrije|en vitalni interes konstitutivnog
naroda ili ne. Stoga je stav Vije}a da je postavqeni zahtjev
Kluba poslanika Srba prihvatqiv za odlu~ivawe.
Vije}e }e meritornu odluku o predmetnom zahtjevu donijeti
u Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine propisanom roku.
Ovo rje{ewe Vije}e je donijelo jednoglasno u sastavu:
Aleksandra Martinovi}, predsjednica Vije}a, Mirjana
^u~kovi}, prof. drsc.Edin Muminovi}, drsc.Kata Sewak i
Mladen Srdi}, ~lanovi Vije}a.
Broj U-32/17
 1. juna 2017. godine Sarajevo
Predsjednica
Vije}a za za{titu
vitalnih interesa
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
Aleksandra Martinovi} ,s.r.

SLU@BENE OBJAVE

UDRU@ENJA - FONDACIJE

Na osnovu ~lana 29. stav 1. Zakona o udru`enjima i
fondacijama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/02), a
po zahtjevu Udruge Studentski zbor Katoli~kog bogoslovnog
fakulteta u Sarajevu, Ministarstvo pravde i uprave donosi

RJE[ENJE

 1. Upisuje se u registar udru`enja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Udruga Studentski zbor Katoli~kog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, skra}eni naziv je Udruga Studentski zbor KBF, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica JOSIPA [TADLERA broj 5.
 2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 2252. knjiga V registra udru`enja, dana 17.05.2017. godine.
 3. Programski ciljevi i zadaci Udru`enja su: razvoj znanstveni, kulturni, vjerski, karitativni, administrativni, socijalni, {portski, ali i drugih djelatnosti u skladu sa opravdanim potrebama studenata; zastupanje interesa studenata Katoli~kog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, te predstavljanje istih; razvoj suradnje sa zborovima i udrugama studenata ostalih fakulteta kako na Univerzitetu u Sarajevu, tako i {ire; aktivno ~lanstvo i djelovanje u Studentskom parlamentu Univerziteta u Sarajevu (SPUS); osiguravanje materijalnih sredstava u cilju normalnog financiranja djelatnosti Udruge; razvoj studentske moralnosti i koherentne kriti~ke svijesti; razvoj studentskog standarda i studentskih prava, pobolj{anje uvjeta za obrazovanje.
 4. Osoba ovla{tena za zastupanje i predstavljanje je: Dario Marti} - predsjednik Udruge.
Broj 03-03-05-4188/08
 1. maja 2017. godine Sarajevo
Ministar
Mario Nenadi} ,s.r.

(O-502/17)

Na osnovu ~lana 29. stav 1. Zakona o udru`enjima i
fondacijama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/02), a
po zahtjevu Udru`enja za njegovanje i promociju tradicije,
kulture, obi~aja bo{nja~kog naroda i dru{tvenog aktivizma
"Misbah", Ministarstvo pravde i uprave donosi

Broj 24 – Strana 62 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.

RJE[ENJE

 1. Upisuje se u registar udruenja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Udruenje za njegovanje i promociju tradicije, kulture, obi~aja bo{nja~kog naroda i dru{tvenog aktivizma "Misbah". Skra}eni naziv je: Udruenje "Misbah", sa sjedi{tem na Ilidi, ulica MUNIRA GAVRANKAPETANOVI]A broj 106.
 2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 2260. knjiga V registra udru`enja, dana 08.06.2017. godine.
 3. Programski ciljevi i zadaci Udruenja su: zalaganje za promociju tradicije, kulture, obi~aja bo{nja~kog naroda; afirmacija Bo{njaka kao autohtonog evropskog naroda; afirmacija duhovne tradicije bo{nja~kog naroda; zalaganje za me|uvjerski, me|unacionalni i me|ukultumi dijalog bo{njaka s ostalim bh. narodima i gra|anima, kao dio tradicije kulture ivljenja bo{njaka; zalaganje za suprotstavljanje
me|unacionalnim netrpeljivostima, ksenofobiji i drugim
oblicima mr`nje i isklju~ivosti u bh. dru{tvu; afirmacija
tradicionalnih vrijednosti i kulture `ivljenja bo{nja~kog
naroda, kao i promocija kulture, sporta, obrazovanja, zdravlja i
zdravog `ivota gra|ana; afirmacija bosanskog jezika;
zalaganje za o~uvanje sje}anja i za{titu historijskih vrijednosti
u BiH; promocija znamenitosti i ljepota Bosne i Hercegovine.
 1. Osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje su: Vele Merima - predsjednik Udruenja; Vele Faruk - sekretar Udruenja.
Broj 03-03-05-6806/17
 1. juna 2017. godine Sarajevo
Ministar
Mario Nenadi} ,s.r.

(O-503/17)

SADR@AJ

KANTON SARAJEVO

Skup{tina Kantona Sarajevo

 1. Zakon o prostornom ure|enju Kantona Sarajevo 1

Vlada Kantona Sarajevo

 1. Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove Srednja {kola za tekstil, ko`u i dizajn Sarajevo 34
 2. Odluka o utvr|ivanju ukupnog iznosa sredstava i visini subvencionirane kamatne stope 34
 3. Odluka o uplati sredstava za realizaciju usluga Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i budetske korisnike iz nadlenosti Ministarstva 34
 4. Rje{enje o dopuni Rje{enja o imenovanju IT - Razvojnog vije}a Kantona Sarajevo broj 02-05-18870-12.1/17 od 19.05.2017. godine 36
 5. Zaklju~ak broj 02-05-21160-33/17 36
 6. Zaklju~ak broj 02-05-20572-30/17 36
 7. Zaklju~ak o unosu transfera u Bud`et Kantona Sarajevo za 2017. godinu 37
 8. Zaklju~ak o unosu donacija u Bud`et Kantona Sarajevo za 2017. godinu 37

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku,

raseljena lica i izbjeglice

 1. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku po javnom pozivu za dodjelu nov~anih sredstava neprofitnim organizacijama i udru`enjima 37

OP]INA CENTAR SARAJEVO

Op}insko vije}e

 1. Odluka o profesionalnom obavljanju funkcije predsjedavaju}e Op}inskog vije}a Centar Sarajevo 38
 2. Odluka o izboru ~lanova Komisije za bora~ka pitanja 38
 3. Odluka o razrje{enju i izboru ~lana Komisije za saradnju sa nevladinim organizacijama 38
 4. Odluka o raspisivanju izbora za savjete mjesnih zajednica na podru~ju Op}ine Centar 39
 5. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Op}ine Centar Sarajevo u ulici ^obanija 2 39
  1. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Op}ine Centar Sarajevo u ulici Ferhadija 12 (dvori{te) 39
  2. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Op}ine Centar Sarajevo u ulici Ko{evo 9 40
  3. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Op}ine Centar Sarajevo u ulici Mar{ala Tita 2 40
  4. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Op}ine Centar Sarajevo u ulici Nikole Ka{ikovi}a 7 41
  5. Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Op}ine Centar Sarajevo u ulici Skenderija 27/vpr (bez portala) 41
  6. Odluka o progla{enju najbolje mjesne zajednice i savjeta mjesne zajednice 41
  7. Pravilnik o na~inu, postupku i kriterijima za dodjelu finansijskih sredstava udru`enjima i fondacijama 42
Op}inski na~elnik
 1. Odluka o korekciji Urbanisti~kog projekta "Veliki park" - Objekat KJKP "Park" 45
OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO
Op}inski na~elnik
 1. Odluka o korekciji izmjena i dopuna Regulacionog plana "Dobrinja" (Stambeno-poslovni objekat, k.~. 557/1) 45
OP]INA NOVO SARAJEVO
Op}inski na~elnik
 1. Zaklju~ak o izdvajanju sredstava iz bud`etske rezerve 47
OP]INA VOGO[]A
Op}inski na~elnik
 1. Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz teku}e rezerve Bud`eta Op}ine Vogo{}a za 2017. godinu 47
USTAVNI SUD FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
 1. Rje{enje broj U-32/17 (bosanski jezik) 47
 2. Rje{enje broj U-32/17 (hrvatski jezik) 52
 3. Rje{ewe broj U-32/17 (srpski jezik) 57

^etvrtak, 22. juna 2017. KANTONA SARAJEVO Broj 24 – Strana 63

"Slubene novine Kantona Sarajevo" - Izdaje Kanton Sarajevo - Redakcija i administracija: JP Novinsko-izdava~ka organizacija Slubeni list BiH - Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a 39/III - Po{tanski fah 3 - Direktor i odgovorni urednik: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061

 • Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op{te poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK DD 338 320 22000052 11 - VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka filijala Br~ko 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000- 00071700-57 - [tampa: Unioninvestplastika d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Jasmin Muminovi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I 2168/97 od 10. 07. 1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj
  • PDV broj 200226120002. Pretplata za I polugodi{te 2017. za "Slu`bene novine Kantona Sarajevo" iznosi 80,00 KM. Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 240,00 KM po korisniku.

Broj 24 – Strana 64 KANTONA SARAJEVO ^etvrtak, 22. juna 2017.