U skladu s clanom 8 Zakona o Službenom glasniku Brcko distrikta BiH (Službeni glasnik Brcko distrikta BiH, brojevi 1/00 i 17/04) i Odlukom o davanju ovlaštenja Zakonodavnoj komisiji Skupštine Brcko distrikta BiH broj: 01- 02 - 140/09 od 28. oktobra 2009. godine, Zakonodavna komisija Skupštine Brcko distrikta BiH na 64. sjednici održanoj 29. novembra 2011. godine utvrdila je precišcenitekst Zakona o upravnom postupku Brcko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brcko distrikta BiH,broj 3/00) s izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku Brcko distrikta Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Brcko distrikta Bosne i Hercegovine, brojevi 5/00, 9/02, 8/03, 8/04, 25/05, 8/07, 10/07, 19/07, 2/08, 36/09)

Broj:01.3- 05 - 1183/11 PREDSJEDNIK Brcko,29. novembra 2011. godine ZAKONODAVNE KOMISIJE

Ilija Maric, s.r.

Z A K O N

O UPRAVNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA

BOSNE I HERCEGOVINE

(precišceni tekst)
PRVI DIO
OPCE ODREDBE

I.OSNOVNA NACELA

1.Važenje zakona Clan 1

(1)Po ovom zakonu dužna su postupatiodjeljenja Vlade Brckodistrikta (u daljnjem tekstu: odjeljenja), i drugi organi (u daljnjem tekstu: organi), kad u upravnim stvarima, neposredno primjenjujuci propise rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizickih ili pravnih lica ili drugih stranaka.

(2)Po ovom zakonu dužna su postupatii preduzeca, ustanove i druga pravna lica kad u obavljanju javnih ovlasti (u daljnjem tekstu: institucije koje imaju javne ovlasti) koje su im povjerene zakonom ili ugovorom, rješavaju u upravnim stvarima.

2. Poseban postupak

Clan 2

Pojedina pitanja postupka za odredenu upravnu oblast mogu se samo izuzetno, posebnim zakonom, urediti drukcije nego što su uredena ovim zakonom, ako je to nužno za drugacije postupanje u tim pitanjima, s tim da ne mogu biti suprotna nacelima ovog zakona.

3. Supsidijarnaprimjena Zakona Clan 3

U upravnim oblastima za koje je zakonom propisan poseban postupak, postupa se po odredbama tog zakona, s tim da se po odredbama ovog zakona postupa u svim pitanjima koja nisu uredena posebnim zakonom.

4. Nacelo zakonitosti Clan 4

(1)Organi i institucije koje imaju javne ovlasti kada postupaju u upravnim stvarima dužni su da te stvari rješavaju na osnovu zakona i drugih propisa.

(2)U upravnim stvarima u kojima je organ, odnosno institucija koja ima javne ovlasti po zakonu, ili ugovoru, ovlašten da rješava po slobodnoj ocjeni, rješenje mora biti doneseno u granicama ovlaštenja i u skladu s ciljem s kojim je ovlaštenje dato.

5. Zaštita prava gradana i zaštita javnog interesa

Clan 5

(1)Kad organi i institucije koji imaju javne ovlasti vode postupak i rješavaju, dužni su da strankama omoguce da što lakše ostvare svoja prava, vodeci pritom racuna da ostvarivanje njihovih prava ne bude na štetu prava drugih lica niti u suprotnosti sa zakonom utvrdenim javnim interesom.

(2)Kad službeno lice koje postupa u nekoj upravnoj stvari, s obzirom na postojece cinjenicno stanje, ocijeni da odredena stranka ima osnova za ostvarenje nekog prava, dužno je upozoriti je na to.

(3)Ako se na osnovu zakona strankama nalažu kakve obaveze, prema njima ce se primjenjivati one mjere predvidene propisima koje su za njih povoljnije, ako se takvim mjerama postiže cilj zakona.

6. Nacelo efikasnosti Clan 6

Kad organi i institucije koji imaju javne ovlasti rješavaju u upravnim stvarima dužni su da osiguraju efikasno ostvarivanje prava i interesa gradana, preduzeca, ustanova i drugih pravnih lica.

7. Nacelo materijalne istine Clan 7

U postupku se mora utvrditi pravo stanje stvari i u tom cilju moraju se utvrditi sve cinjenice koje su od važnosti za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja.

8. Nacelo saslušanja stranke Clan 8

(1)Prije donošenja rješenja stranci se mora pružiti mogucnost da se izjasni o svim cinjenicama i okolnostima koje su važne za donošenje rješenja.

(2)Rješenje se može donijeti bez prethodnog izjašnjenja stranke samo u slucajevima kad je to zakonom dopušteno.

9. Ocjena dokaza Clan 9

Koje ce cinjeniceuzeti kao dokazaneodlucuje ovlašteno službeno lice po svom uvjerenju, na osnovu savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka.

10. Samostalnost u rješavanju Clan 10

(1)Organ vodi upravni postupak i donosi rješenje samostalno, u okviru ovlasti datih zakonomidrugim propisima.

(2)Ovlaštena službena lica organa nadležnog zavodenje postupka samostalno utvrduju cinjenice i okolnosti i na osnovu utvrdenih cinjenica i okolnosti primjenjuju propise na konkretni slucaj.

11. Pravo žalbe Clan 11

(1)Stranka ima pravo žalbe protiv prvostepenog rješenja Apelacionoj komisiji. Samo zakonom može se propisati da u pojedinim upravnim stvarima žalba nije dopuštena, i to ako se na drugi nacin osigura zaštita prava i zakonitosti.

(2)Pod uslovima iz ovog zakona stranka ima pravo žalbeApelacionojkomisijii u slucaju kad prvostepeni organ nije u propisanom roku donio rješenje o njenom zahtjevu.

(3)Protiv rješenja Apelacione komisije žalba nije dopuštena.

12. Konacnost rješenja Clan 12

Rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti redovno pravno sredstvo (žalba) u upravnom postupku (konacno rješenje), može se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slucajevima koji su ovim ili drugim zakonom predvideni.

13. Pravosnažnost rješenja Clan 13

Rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor (pravosnažno rješenje), a kojim je stranka stekla odredena prava, odnosno kojim su

stranci odredene neke obaveze, može se poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slucajevima koji su ovim ili drugim zakonom predvideni.

14. Ekonomicnost postupka Clan 14

Postupak se ima voditi brzo i sašto manje troškova i gubitka vremena za stranku i druga lica koja ucestvuju u postupku, ali tako da se pribavi sve što je potrebno za pravilno utvrdivanje cinjenicnog stanja i za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja.

15. Pomoc neukoj stranci Clan 15

Organ koji vodi postupak starat ce se da neznanje i neukost stranke i drugih lica koja ucestvuju u postupku ne bude na štetu prava koja im po zakonu pripadaju.

16. Upotreba jezika i pisma Clan 16

(1)Bosanski, hrvatski i srpski jezik, te latinicno i cirilicno pismo se ravnopravno koriste u upravnom postupku.

(2)Pojedinacna rješenja o pravima i obavezama gradana bitce obezbijedena na bilo kom od jezika i pisama iz stava 1 ovog clana, prema zahtjevu stranke.

(3)Stranke i drugi ucesnici u postupku koji nisu državljani BiH, a ne znaju jezik na kojem se vodi postupak, imaju pravo da tok postupka prate preko tumaca (prevodioca).

17. Upotreba izraza “organ” Clan 17

Pod organom u smislu ovog zakona podrazumijevaju se odjeljenja Vlade (u daljnjem tekstu:odjeljenja), Skupština Distrikta i drugi organi, institucije i druga pravna lica iz clana 1 ovogzakona, koja rješavaju u upravnim stvarima. Pod službenom evidencijom podrazumijeva se evidencija koja je ustanovljena zakonom ili drugim propisom, a kojom se organizovano registruju podaci ili cinjenice za odredene namjene, odnosno potrebe korisnika.

II. NADLEŽNOST

1. Stvarna i mjesna nadležnost Clan 18

Stvarna nadležnost za rješavanje u upravnom postupku odreduje se propisima kojima se ureduje odredena upravna oblast ili po propisima kojima se odreduje nadležnost pojedinih organa. Clan 19

Ako propisima iz stava 1 ovog clana nije odredeno koji je organ stvarno nadležan za rješavanje u odredenoj upravnoj stvari, a to se ne može utvrditi ni po prirodi stvari, takvastvar spada u nadležnostOdjeljenja za strucne administrativne poslove.

Clan 20

Organ nadležan za rješavanje u odredenoj upravnoj stvari može samo na osnovu izricitog zakonskog ovlaštenja prenijeti rješavanje u toj stvari na drugi organ.

Clan 21

(1) Organi Distrikta imaju sljedecu mjesnu nadležnost: 1) u stvarima koje se odnose na nepokretnost-prema nepokretnosti koja se nalazi na teritoriji Distrikta;

2) u stvarima koje se odnose na djelatnost nekog organa, preduzeca (kompanije),
ustanove ili drugog pravnogsubjekta–za pravne entitete ili njihove jedinice koje
imaju sjedište ili obavljaju djelatnost na teritoriji Distrikta;
3) na profesionalnu djelatnost pojedinih lica koja se obavlja ili se ima obavljati u
odredenom mjestu – prema sjedištu radnje, odnosno prema mjestu gdje se
djelatnost obavlja na teritoriji Distrikta;
4) u stvarima koje se odnose na brod, ili u kojima je povod za vodenje postupka
nastao na brodu–za brodove cija je maticna luka u Distriktu;
5) ako se mjesna nadležnost ne može odrediti na osnovu tacaka 1-4 ovog stava
odreduje se prema mjestu na kome je nastao povod za vodenje postupka.

(2) Odredbe ovog clana primjenjuju se ako posebnim propisima nije drugacije odredeno.

Clan 22

(1)Svaki organ pazi po službenoj dužnosti u toku cijelog postupka na svoju stvarnu i mjesnu nadležnost.

(2)Ako organ utvrdi da nije nadležan za rad po odredenoj upravnoj stvari, postupit ce na nacin propisan u clanu 52 stavovima3 i 4 ovog zakona.

(3)Ako je nenadležni organ izvršio neku radnju postupka, nadležni organ kome je stvar ustupljena odlucit ce da li ce koju od tih radnji ponoviti.

2. Stranke sa diplomatskim imunitetom

Clan 23

(1)U pogledu nadležnosti organa Distrikta u stvarima u kojima je stranka stranac koji uživa pravo imuniteta u Distriktu, strana država ili medunarodna organizacija imaju u upravnom postupku položaj ureden medunarodnim pravom, odnosno medunarodnim ugovorima, priznatim od Bosne i Hercegovine.

(2)U slucaju sumnje o postojanju i obimu prava imuniteta, objašnjenje daje organ nadležan za vanjske posloveBosne i Hercegovine.

(3)Službene radnje koje se ticu lica koja uživaju pravo imuniteta obavljaju se posredovanjem organa nadležnog za vanjske poslove Bosne i Hercegovine.

3. Sporazum sa entitetima Clan 24

Eventualni sukob nadležnosti izmedu entiteta i Distrikta može se riješiti sporazumom sa entitetima.

4. Sukob nadležnosti Clan 25

(1)Kada se dva organa izjasne kao nadležni ili nenadležni za rješavanje u istoj upravnoj stvari, prijedlog za rješavanje sukoba nadležnosti podnosi Apelacionoj komisiji organ koji je posljednji odlucivao o svojoj nadležnosti, a može ga podnijeti i stranka.

(2)Kada Apelaciona komisija rješava sukob nadležnosti istovremeno ce poništiti rješenje koje je u upravnoj stvari donio nenadležni organ, odnosno poništit ce zakljucak kojim se nadležni organ izjasnio kao nenadležan i dostavit ce spise predmeta nadležnom organu.

(3)Protiv rješenja kojim se odlucuje o sukobu nadležnosti ne može se izjaviti posebna žalba ni voditi poseban upravni spor.

5. Službena lica ovlaštena za vodenje postupkai za rješavanje

Clan 26

(1)U upravnoj stvari za cije je rješavanjenadležnoOdjeljenje, šef Odjeljenja donijet ce rješenje u upravnom postupku.

(2)Šef Odjeljenjamože ovlastiti drugo službeno lice istog organa da za vodenje postupka odnosno preduzimanje radnje u postupku prije donošenja rješenja.

(3)Šef Odjeljenja mora donijeti posebno rješenje o ovlaštenju službenog lica iz stava 2 ovog clana koje sadrži licne podatke službenih lica i obim njihovih ovlaštenja za vodenje upravnog postupka. Clan 27

U upravnim stvarima u kojima rješava institucija koja ima javne ovlasti, rješenje donosi rukovodilac te institucije, ako zakonom ili drugim propisom nije drukcije odredeno. Rukovodilac može ovlastiti drugo službeno lice institucije da preduzima radnje u postupku do donošenja rješenja ili da rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti te institucije, o cemu se donosi posebno rješenje, koje sadrži licne podatke službenih lica i obime ovlaštenja za rješavanje u upravnim stvarima.

6. Pravna pomoc

Clan 28
(1)Organi, kao i institucije koje imaju javne ovlasti za rješavanje u upravnim stvarima,
dužni su jedni drugima ukazivati pravnu pomoc u upravnom postupku. Ova se pomoc
traži posebnom molbom.
(2)Zamoljeni organi, odnosno institucije iz stava 1 ovog clana, dužni su postupati po
molbi u granicama svog podrucja i djelokruga, bez odgadanja, a najkasnije u roku od
10 dana od dana prijema molbe.
(3)Pravna pomoc za izvršenje pojedinih radnji u postupku može se tražiti od sudova
samo u okviru posebnih propisa. Izuzetno, organ odnosno institucija koji ima javne
ovlasti za rješavanje u upravnim stvarima mogu tražiti od sudova da im dostave spise
koji su potrebni za vodenje upravnog postupka. Sudovi su dužni postupiti po takvom
traženju ako se time ne ometa sam sudski postupak. Sud može odrediti rok u kom mu
se spisi moraju vratiti.
(4)Za pravnu pomoc u odnosu sa inostranim organima važe odredbe medunarodnih
ugovora, a ako ovih ugovora nema, primjenjuje se nacelo reciprociteta. Ako postoji
sumnja o postojanju reciprociteta,objašnjenje o tom pitanju zatražit ce se od organa
nadležnog za vanjske poslove Bosne i Hercegovine.
(5)Organi Distrikta ukazuju pravnu pomoc inostranim organima na nacin predviden
zakonima Distrikta. Organ ce uskratiti pravnu pomoc ako se traži radnja koja je
protivna zakonu Distrikta. Radnja koja je predmet molbe inozemnog organa može se
izvršiti i na nacin koji zahtijeva inostrani organ, ako takav postupak nije protivan
zakonu Distrikta.
(6)Ako medunarodnim ugovorima nije predvidena mogucnost neposrednogkontakta sa
inostranim organima, organi Distrikta kontaktiraju sa inostranim organima preko
organa nadležnog za vanjske poslove Bosne i Hercegovine.
(7)Sporazum sa entitetima rješava aspekte pružanja pravne pomoci sa upravnim
organima entiteta.

7. Izuzece Clan 29

Službenolice koje je ovlašteno da obavlja pojedine radnje u postupku izuzet ce se od rada u predmetu: 1) ako je u predmetu u kome se vodi postupak: stranka, suovlaštenik, odnosno suobveznik, svjedok, vještak,opunomocenik ili zakonski zastupnik stranke;

2) ako je sa strankom, zastupnikom iliopunomocenikom stranke srodnik po krvi u pravoj
liniji, a u pobocnoj liniji do cetvrtog stepena zakljucno, bracni drug ili srodnik po tazbini
do drugog stepena zakljucno, pa i onda kad je brak prestao;
3) ako je sa strankom, zastupnikom ili opunomocenikom stranke u odnosu staraoca,
usvojioca, usvojenika ili hranioca;
4) ako je u prvostepenom postupku ucestvovalo u vodenju postupka ili u donošenju
rješenja.
Clan 30

Službeno lice koje je ovlašteno da obavi neku radnjuu postupku, cim sazna da postoji koji od razloga za izuzece iz clana 29 ovog zakona, dužno je da prekine svaki daljnji rad na predmetu i da o tome obavijesti organ za rješavanje o izuzecu. Ako službeno lice smatra da postoje druge okolnosti koje opravdavaju njegovo izuzece, obavijestit ce o tome taj organ ne prekidajuci rad.

Clan 31

(1)Stranka može zahtijevati izuzece službenog lica iz razloga navedenih u clanu 29 ovog zakona, a i kad postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njenu nepristrasnost. U svom zahtjevu stranka mora navesti okolnosti zbog kojih smatra da postoji neki od razloga za izuzece.

(2)Službeno lice za koje je stranka zahtijevala izuzece iz nekog od razloga navedenih u clanu 29 ovog zakona ne može, sve do donošenja zakljucka o ovom zahtjevu, obavljati nikakve radnje u postupku, osim onih koje ne trpe odgadanje.

Clan 32
(1)O izuzecu službenog lica ovlaštenog da vodi upravni postupak, odlucuje šef
Odjeljenja.
(2)O izuzecu šefa Odjeljenja odlucuje gradonacelnik.
(3)O izuzecu službenog lica institucije koja ima javne ovlasti odlucuje rukovodilac te
institucije, a o izuzecu rukovodioca te institucije odlucuje šef nadležnog Odjeljenja.
(4)O izuzecu se odlucuje zakljuckom.
Clan 33
(1)U zakljucku o izuzecu odredit ce se službeno lice koja ce rješavati, odnosno obavljati
pojedine radnje u postupku u vezi s predmetom u kome je izuzece odredeno.
(2)Protiv zakljucka kojim se odreduje izuzece nije dopuštena posebna žalba.
Clan 34
(1)Odredbe clana 32 ovog zakona o izuzecu službenih lica shodno se primjenjuju ina
izuzece zapisnicara.
(2)Zakljucak o izuzecu zapisnicara donosi službeno lice koje je ovlašteno da vodi
postupak.

III. STRANKA I NJENO ZASTUPANJE

1. Stranka Clan 35

Stranka je lice po cijem je zahtjevu pokrenut postupak ili protiv koje se vodi postupak, ili koja radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa ima pravo da ucestvuje u postupku(u daljnjem tekstu: stranka).

Clan 36
(1)Stranka u upravnom postupku može biti svako fizicko i pravno lice.
(2)Poslovna jedinica preduzeca (firme), naselje, grupa lica, i dijelovi preduzeca koji
nemaju svojstvo pravnih lica mogu biti stranke u postupku, ako mogu biti nosioci prava
i obaveza o kojima se rješava u upravnom postupku.
(3)Stranka može biti i sindikalna organizacija ako se upravni postupak odnosi na kakvo
pravo ili pravni interes clan sindikata koji je vezan za clanstvo u sindikatu.
(4)Kad u vršenju poslova iz svoje nadležnosti ombudsmen utvrdi da je konacnim
upravnim aktom povrijedeno ljudsko dostojanstvo prava i slobode gradana zajamceni
Ustavom BiH i Statutom Distrikta, on može prisustvovati i ucestvovati u upravnom
postupku do donošenja pravosnažne sudske odluke i u postupcima vanrednih pravnih
lijekova.
Clan 37
(1)Preduzece (društvo), ustanova i drugo pravno lice, društvena organizacija i udruženje
gradanakoji prema svom opcem aktu imaju zadatak da štite odredena prava i interese
svojih clanova, mogu, po ovlaštenju svog clana, u njegovo ime da stave zahtjev koji se
odnosi na ostvarenje tih prava i interese, kao i da stupe u vec pokrenuti postupak sa
svim pravima stranke.
(2)Pravno lice iz stava 1 ovog clana, može da zastupa svog clana u upravnom postupku
na njegov zahtjev, ako je to predvideno opcim aktom tog pravnog lica.
Clan 38
(1)Ako je drugi organ vlasti zakonom ovlašten da u upravnom postupku zastupa javne
interese, on ima u granicama svojih ovlaštenja, prava i dužnosti stranke.
(2)Organ iz stava 1 ovog clana ne može u upravnom postupku imati šira ovlaštenja nego
što ih imaju stranke.

2. Procesna sposobnost i zakonski zastupnik

Clan 39
(1)Fizicko lice koje je potpuno poslovno sposobno može samo obavljati radnje u
postupku (procesna sposobnost).
(2)Za procesno nesposobno fizicko lice radnje u postupku obavlja njen zakonski
zastupnik. Zakonski zastupnik se odreduje na osnovu zakona ili aktom nadležnog
organa donesenog na osnovu zakona.
(3)Pravno lice obavlja radnje u postupku preko svog predstavnika odnosno zakonskog
zastupnika. Predstavnik, odnosno zakonski zastupnik pravnog lica odreduje se
njegovim opcim aktom, ako nije odreden zakonom ili aktom nadležnog organa
donesenog na osnovu zakona.
(4)Kad organ koji vodi postupak ustanovi da zakonski zastupnik lica pod starateljstvom
ne pokazuje posebnu pažnju u zastupanju, obavijestit ce o tome organ starateljstva.
Clan 40
(1)U toku cijelog postupka organ ce po službenoj dužnosti paziti da li lice koje se
pojavljuje kao stranka može biti stranka u postupku i da li stranku zastupa njen
zakonski zastupnik, odnosno predstavnik.
(2)Ako u toku postupka nastupi smrt stranke, postupak se može obustaviti ili nastaviti,
zavisno od prirode upravne stvari koja je predmet postupka. Ako prema prirodi stvari
postupak ne može da se nastavi, organ ce obustaviti postupak zakljuckom protiv kojeg
je dopuštena posebna žalba.

3. Privremeni zastupnik Clan 41

(1)Ako procesno nesposobna stranka nema zakonskog zastupnika ili se neka radnja ima
preduzeti protiv lica cije je boravište nepoznato, a koja nema opunomocenika, organ
koji vodi postupak postavit ce takvoj stranci privremenog zastupnika, ako to traži
hitnost predmeta, a postupak se mora provesti. Organ koji vodi postupak odmah ce
izvijestiti o tome organ starateljstva, a ako je privremeni zastupnik postavljen licu cije
je boravište nepoznato, objavit ce svoj zakljucak na oglasnoj tabli i u Službenom
glasniku Brckodistrikta BosneiHercegovine.
(2)Na nacin predviden u odredbama st. 1 ovog clana, postavit ce se privremeni zastupnik
i kad se ima izvršiti radnja koja se ne može odgoditi a stranku, odnosno njenog
opunomocenika ili zastupnika nije moguce pravovremeno pozvati. O tome ce se
stranka,opunomocenik ili zastupnik odmah obavijestiti.
(3)Postavljeno lice je dužno primiti se zastupanja, a zastupanje može odbiti samo iz
razloga koji su predvideni posebnim propisima. Privremeni zastupnik ucestvuje samo
u postupku za koji je izricito postavljen, i to dok se ne postavi zakonski zastupnik ili
predstavnik, odnosno dok sama stranka ili njenopunomocenik ne preuzme ucešce u
postupku.

4. Zajednicki predstavnik Clan 42

(1)Dvije ili više stranaka mogu, ako posebnim propisom nije drugacije odredeno, u istom
predmetu istupati zajednicki. One su u takvom slucaju dužne naznaciti ko ce od njih
istupati kao njihov zajednicko predstavnik, ili postaviti zajednickogopunomocenika.
(2)Organ koji vodi postupak, može ako to ne zabranjuje poseban propis, odrediti
strankama koje u postupku ucestvuju s istovjetnim zahtjevima da u odredenom roku
naznace ko ce ih izmedu njih predstavljati, ili da postave zajednickogopunomocenika
o cemu se donosi zakljucak. Ako stranke po takvom zakljucku ne postupe, može to
odrediti sam organ koji vodi postupak, u kom slucaju zajednicki predstavnik, odnosno
opunomocenik zadržava to svojstvo sve dok stranke ne postave drugog. Protiv takvog
zakljucka stranke imaju pravo posebne žalbe, ali žalba ne odgada izvršenje zakljucka.
(3)I u slucaju odredivanja zajednickog predstavnika, odnosno opunomocenika, svaka
stranka zadržava pravo da istupa kao stranka u postupku, da daje izjave, da
samostalno izjavljuje žalbe i koristi druga pravna sredstva.

5. Zastupnik Clan 43

(1)Stranka u postupku, odnosno njen zakonski zastupnik može odreditiopunomocenika
koji ce je zastupati u postupku, osim u radnjama u kojima je potrebno da sama stranka
daje izjave.
(2)Radnje u postupku kojeopunomocenik preduzima u granicama punomoci imaju isto
pravno djelovanje kao da ih je preduzela sama stranka.
(3)I poredopunomocenika, sama stranka može davati izjave, a ove izjave se mogu od
stranke i neposredno tražiti.
(4)Stranka koja je prisutna kad njen opunomocenik daje usmenu izjavu, može
neposredno poslije date izjave izmijeniti ili opozvati izjavu svogopunomocenika. Ako u
pismenim ili usmenim izjavama koje se ticu cinjenica postoji nesaglasnost izmedu
izjava stranke i njenogopunomocenika, organ koji vodi postupak cijenit ce obje izjave
u smislu clana 9 ovog zakona.
Clan 44
(1)Opunomocenik može biti svako lice koje je potpuno poslovno sposobno, osim lica koje
se bavi nadripisarstvom.
(2)Ako se kaoopunomocenik pojavi lice koje se bavi nadripisarstvom, organ ce takvom
licu uskratiti daljnje zastupanje, o cemu se donosi zakljucak i o tome ce odmah
obavijestiti stranku. Zakljucak o uskracivanju daljnjeg zastupanja licu koje se bavi
nadripisarstvom dostavlja se iglavnomtužiocu Distrikta.
(3)Protiv zakljucka o uskracivanju zastupanja može se izjaviti posebna žalba, koja ne
odgada izvršenje zakljucka.
Clan 45
(1)Punomoc se može dati pismeno, ili usmeno na zapisnik koji sacinjava službena lice
organa koji vodi postupak.
(2)Stranka koja nije pismena ili nije u stanju da se potpiše stavit ce na pismenu punomoc
umjesto potpisa otisak prsta. Ako se punomoc izdaje licu koje nije advokat, potrebno je
i prisustvo dvojice svjedoka, koji ce se potpisati na punomoc.
(3)Izuzetno, službeno lice koje vodi postupak ili obavlja pojedine radnje u postupku može
dopustiti da u ime stranke, kao njenopunomocenik, izvrši odredenu radnju lice koje
nije podnijelo punomoc (clan porodice i dr.), ali ce istovremeno narediti tom licu da
naknadno u odredenom roku podnese odgovarajucu punomoc za tu radnju.
Clan 46
(1)Ako je punomoc data u obliku privatne isprave, pa se posumnja u njenu istinitost,
može se narediti da se podnese ovjerena punomoc.
(2)Pravilnost punomoci ispituje se po službenoj dužnosti, a nedostaci pismene punomoci
uklanjaju se shodno odredbi clana 54 ovogzakona, pri cemu službeno lice koje vodi
postupak može dopustitiopunomoceniku s neurednom punomoci da izvrši hitne radnje
u postupku.
Clan 47
(1)Punomoc se može dati za cio postupak ili samo za pojedine radnje, a može se i
vremenski ograniciti.
(2)Punomoc ne prestaje smrcu stranke, gubitkom njene procesne sposobnosti ili
promjenom njenog zakonskog zastupnika, ali pravni sljedbenik stranke, odnosno njen
novi zakonski zastupnik može opozvati raniju punomoc.
(3)Na pitanja u vezi s punomoci koja nisu uredena odredbama ovogzakona shodno ce
se primjenjivati odgovarajuce odredbe zakona kojim je ureden parnicni postupak.
Clan 48

Odredbe ovog zakona koje se odnose na stranke važe shodno i za njihove zakonske zastupnike,opunomocenike, privremene zastupnike i zajednicke predstavnike.

Clan 49
(1)Stranci ce se dozvoliti da u stvarima za koje se traži strucno poznavanje pitanja u vezi
s predmetom postupka dovede strucno lice koje ce joj davati obavještenja i savjete.
Ovo lice ne zastupa stranku.
(2)Stranka ne može dovesti kao strucnog pomagaca lice koje nije poslovnosposobno ili
koje se bavi nadripisarstvom.

IV. KOMUNICIRANJE ORGANA I STRANAKA

1. Podnesci Clan 50

(1)Pod podnescima se podrazumijevaju zahtjevi, obrasci koji se koriste za automatsku
obradu podataka, prijedlozi, prijave, molbe, žalbe, prigovori i druga saopštenja kojima
se pojedinci ili pravna lica obracaju organima.
(2)Podnesci se, po pravilu predaju neposredno ili šalju poštom pismeno, ili se usmeno
saopštavaju na zapisnik kod organa, a mogu se, ako nije drugacije propisano,
izjavljivati i faksom i telegrafski. Kratka i hitna saopštenja mogu se davati i telefonski,
ako je to po prirodi stvari moguce.
(3) Podnesci se mogu predati i elektronickim putem. Organi i stranke, odnosno lica
ovlaštena za zastupanje stranaka mogu medusobno komunicirati u elektronickom
obliku ako stranke, odnosno lica ovlaštena za zastupanje stranke na to izjavom
pristanu.
(4) Elektronickim putem dostavljen podnesak smatra se podnesenim u trenutku kad je
evidentiran na uredaju za primanje takvih poruka, nakon cega se bez odgadanja
elektronickim putem obavještava podnosilac podneska o potvrdi prijema podneska.
(5) Ako organ koji je primio podnesak iz tehnickih razloga ne može procitati podnesak u
elektronickom obliku o tome se bez odgadanja elektronickim putem ili na drugi
prikladan nacin obavještava podnosilac, koji je dužan ponovno poslati podnesak u
ispravnom elektronickom obliku koji je u upotrebi u tom organu ili ga dostaviti na drugi
nacin.
(6) Ako podnosilac ne postupi u skladu sa stavom 5 ovog clana u ostavljenom roku,
smatrat ce se dapodnesak nije ni podnesen.
(7) Podnesci se predaju elektronickim putem svakog radnog dana u toku 24 sata i smatra
se da je blagovremeno predat elektronickim putem ako je do isteka roka primljen u
sistem za prijem podnesaka.
Clan 51

Podnesak se predaje organu nadležnom za prijem podneska, a može se predati svakog radnog dana u toku radnog vremena. Za usmene podneske koji nisu vezani s rokom ili inace nisu neodložni može se odrediti da se predaju samo u odredene sate u toku radnog vremena. Vrijeme za predaju ovakvih podnesaka objavljuje svaki organ u svojim prostorijama na vidnom mjestu.

Clan 52
(1)Organ koji je nadležan za prijem podneska, odnosno usmenog saopštenja, dužan je
primiti podnesak koji mu se predaje, odnosno uzeti na zapisnik usmeno saopštenje.
(2)Službeno lice koje primi podnesak dužno je, po službenoj dužnosti ili na usmeno
traženje podnosioca, dati potvrdu o prijemu podneska. Za ovu potvrdu ne placa se
taksa.
(3)Ako organ nije nadležan za prijem pismenog podneska, odnosno saopštenja na
zapisnik, službeno lice ovog organa ce upozoriti na to podnosioca i uputiti ga organu
nadležnom za prijem. Ako podnosilac i pored toga zahtijeva da se njegov podnesak
odnosno saopštenje na zapisnik primi, službeno lice je dužno primiti takav podnesak,
odnosno usmeno saopštenje. Ako organ utvrdi da nije nadležan za rad po takvom
podnesku, donijet ce zakljucak kojim ce odbaciti podnesak zbog nenadležnosti i
zakljucak odmah dostaviti stranci.
(4)Kad organ poštom dobije podnesak za ciji prijem nije nadležan, a poznato mu jekoji je
organ nadležan za prijem, poslat ce podnesak bez odgadanja nadležnom organu i o
tome ce obavijestiti stranku. Ako organ koji je dobio podnesak ne može da utvrdi koji je
organ nadležan za rad po podnesku, donijet ce bez odlaganja zakljucak kojim ce
odbaciti podnesak zbog nenadležnosti i zakljucak odmah dostaviti stranci.
(5)Protiv zakljucka donesenog u skladu sa stavovima 3 i 4 ovog clana dopuštena je
posebna žalba.
(6)Ako organ poštom dobije tužbu za pokretanje upravnog spora, tužba ce bez
odgadanja dostaviti sudu, o cemu ce pismeno obavijestiti podnosioca tužbe.
Clan 53
(1)Podnesak mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se u vezi s njim
moglo postupiti. Podnesak narocito treba da sadrži: oznacenje organa kome se
upucuje, predmet na koji se odnosi zahtjev, odnosno prijedlog, ko je zastupnik ili
opunomocenik ako ga ima i ime i prezime i boravište (adresu) podnosioca, odnosno
zastupnika iliopunomocenika.
(2)Podnosilac je dužan svojerucno potpisati podnesak. Izuzetno, podnesak može
umjesto podnosioca potpisati njegov bracni drug, jedan od njegovih roditelja, sin ili kci,
ili advokat koji je po ovlaštenju stranke sastavio podnesak. Lice koje je potpisalo
podnesak za podnosioca dužnoje da na podnesku potpiše svoje ime i stavi svoju
adresu.
(3)Ako je podnosilac nepismen ili nije u stanju da se potpiše, potpisat ce ga drugo
pismeno lice, koje ce potpisati i svoje ime i adresu.
(4)Podnesci podneseni u elektronickom obliku sa elektronickim potpisom smatraju se
svojerucnim potpisom u skladu s posebnim propisima.
Clan 53a

Pitanja koja se odnose na upotrebu i promet elektronickog dokumenta i elektronickog potpisa propisuju se posebnim zakonom.

Clan 54
(1)Ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprecava postupanje po podnesku,
ili je podnesak nerazumljiv ili nepotpun, ne može se samo zbog toga odbaciti. Organ
koji je primio takav podnesak dužan je uciniti one radnje koje ce osigurati da se
nedostaci otklone i odredit ce podnosiocu rok u kome je dužan da to ucini. Ovo se
može saopciti podnosiocu pismeno, faksom ili telefonski, a i usmeno ako se
podnosilac zatekne kod organa koji ovo saopcava. O ucinjenom saopcenju organ ce
sastaviti službenu zabilješku u spisu.
(2)Ako podnosilac otkloni nedostatke u odredenom roku, smatrat ce se da je podnesak
bio od pocetka uredan. Ako podnosilac ne otkloni nedostatke u odredenom roku, pa se
usljed toga ne može sa podneskom postupati, smatrat ce se da podnesak nije ni
podnesen. O tome ce organ donijeti zakljucak protiv koga se može izjaviti posebna
žalba. Na ovu posljedicu podnosilac ce se posebno upozoriti u pozivu za ispravku
podneska.
(3)Kad je podnesak poslan faksom, telegrafski ili je primljeno telefonsko saopcenje, pa se
posumnja da podnesak nije podnijelo lice cije je ime oznaceno na telegrafskom ilifaks
podnesku, odnosno da ne potice od lica kojeje pri telefonskom saopcenju kazalo
svoje ime, nadležni organ ce povesti postupak za utvrdivanje ovih cinjenica, pa ako se
nedostaci ne otklone, postupit ce na nacin propisan u stavu 2 ovog clana.
Clan 55

Ako podnesak sadrži više zahtjeva koji se moraju rješavati odvojeno, organ koji primi podnesak uzet ce u rješavanje zahtjeve za cije je rješavanje nadležan, a sa ostalim zahtjevima postupit ce u smislu clana 52 stava 4 ovog zakona.

2. Pozivanje Clan 56

(1)Organ koji vodi postupak ovlašten je da poziva lice cije je prisustvo u postupku
potrebno a koje boravi na njegovom podrucju. Po pravilu, pozivanje se ne može vršiti
radi dostavljanja pismenih otpravaka, rješenja i zakljucaka, ili radi saopcenja koja se
mogu izvršiti poštom i na drugi nacin pogodniji za lice kojoj se saopcenje ima uciniti.
(2)Izuzetno, na usmenu raspravu može biti pozvano lice koja boravi van podrucja organa
koji vodi postupak, ako se time postupak ubrzava ili olakšava, a dolazak ne
prouzrokuje vece troškove ili vece gubljenje vremena za pozvanog.
(3)Pozivanje se vrši pismenim putem, ako posebnim propisima nije predviden drugi nacin
pozivanja.
Clan 57
(1)U pismenom pozivu naznacit ce se: naziv organa koji poziva, ime i prezime i adresa
lica koje se poziva, mjesto, dan, a kad je to moguce i sat dolaska pozvanog, predmet
zbog koga se poziva i u kom svojstvu (kao stranka, svjedok, vještak itd.), a zatim i koja
pomocna i dokazna sredstva pozvani treba da ponese. U pozivu se mora navesti da li
je pozvano lice dužno da dode licno ili može poslati opunomocenika koji ce je
zastupati, a zatim ce se upozoriti da je u slucaju sprijecenosti da se odazove pozivu
dužno da izvijesti organ koji je izdao poziv. Pozvani ce se isto tako upozoriti da može
biti priveden ako se iz neopravdanih razloga ne odazove, ili ne izvijesti da je sprijecen
da dode, odnosno da može biti novcano kažnjen.
(2)U pozivu na usmenu raspravu stranka se može pozvati da podnese pismene i druge
dokaze, a može se upozoriti i da može povesti svjedoke na koje se namjerava pozvati.
(3)Kad to dopušta priroda stvari, može se ostaviti na volju pozvanom licu da umjesto
licnog dolaska preda, do odredenog dana, potrebnu pismenu izjavu.
Clan 58
(1)Pri pozivanju organ ce voditi racuna da se lice cije je prisustvo potrebno pozove da
dode u vrijeme koje ce najmanje ometati pozvanog u obavljanju njegovog redovnog
posla.
(2)Niko ne može biti pozvan da dode u toku noci. Pozivanje za dolazak nocu može se
izvršiti samo izuzetno, ako je to predvideno posebnim propisima i ako se radi o
izvršenju hitnih i neodgodivih mjera, koje u pozivu moraju biti navedene, kao i propis
na osnovu kojeg se vrši to pozivanje.
Clan 59
(1)Pozvano lice dužno je da se odazove pozivu.
(2)Ako je pozvano lice zbog bolesti ili kog drugog opravdanog razloga sprijeceno da
dode, dužno je odmah po prijemu poziva o tome izvijestiti organ koji je izdao poziv, a
ako je razlog sprijecenosti nastao kasnije, onda odmah poslije saznanja tog razloga.
(3)Ako se lice kome je poziv licno dostavljen ne odazove pozivu, a izostanak ne opravda,
može biti privedeno, ako je njegovo prisustvo potrebno, a pored toga i kažnjeno
novcanom kaznom od 500 KM. Ove ce se mjere primijeniti samo ako je u pozivu bilo
naznaceno da ce se te mjere primijeniti. Ako su zbog neopravdanog izostanka
pozvanog lica nastali troškovi u postupku, može se odrediti da te troškove snosi lice
koje je izostalo. Zakljucak o privodenju, o izricanju kazne ili o placanju troškova donosi
službeno lice koje vodi postupak u saglasnosti sa službenim licem ovlaštenim za
rješavanje stvari, a kod zamoljenog organa-u saglasnosti s rukovodiocem tog organa,
odnosno sa službenim licem ovlaštenim za rješavanje u slicnim stvarima. Protiv ovog
zakljucka dopuštena je posebna žalba.
(4)Ako se pozivu nije odazvao službenik policije, organ ce se obratiti nadležnom organu
policije tog lica sa zahtjevom da se ono dovede, a može ga i kazniti po stavu 3 ovog
clana, odnosno odrediti da snosi troškove.

3. Zapisnik Clan 60

(1)O usmenoj raspravi ili drugoj radnji u postupku, kaoi o usmenim izjavama stranaka ili
trecih lica u postupku, sastavlja se zapisnik.
(2)Ne mora se sastavljati zapisnik usmenim zahtjevima stranke o kojima se odlucujepo
skracenom postupku, a kojima se udovoljava , vec se takvi zahtjevi samo na propisan
nacinevidentiraju.
Clan 61
(1)U zapisnik se unosi: naziv organa koji obavlja radnju, broj i datum, mjesto gdje se
obavlja radnja, dan i sat kad se obavlja radnja i predmet u kome se ona obavlja, imena
službenih lica, prisutnih stranaka i njihovih zastupnikailiopunomocenika i drugih lica
koja su prisutna izvodenju radnje.

(2)Zapisnik treba da sadrži tacno i kratko tok i sadržaj u postupku izvršene radnje i datih izjava i te radnje i izjave ogranicit ce se na ono što se tice same stvari koja je predmet postupka. U zapisniku se navode sve isprave koje su u bilo koju svrhu upotrijebljene pri izvodenju radnje, a prema potrebi, ove se isprave prilažu zapisniku.

(3)Izjave stranaka, svjedoka, vještaka i drugih lica koja ucestvuju u postupku, a koje su znacajne za donošenje rješenja, upisuju se u zapisnik što tacnije, a prema potrebi i njihovim rijecima. U zapisnik se upisuju i svi zakljucci koji se u toku radnje donesu.

(4)Ako se saslušanje obavlja preko tumaca (prevoditelja), oznacit ce se na kom je jeziku saslušani govorio i ko je bio tumac (prevoditelj).

(5)Zapisnik se vodi u toku obavljanja službene radnje. Ako se radnja ne može istog dana završiti, unijet ce se svakog dana posebno u isti zapisnik ono što je tog dana uradeno i to ce se potpisati.

(6)Ako se radnja o kojoj se vodi zapisnik nije mogla obaviti bez prekida, u zapisniku ce se naznaciti da je bilo prekida.

(7)Ako su u toku radnje izradeni ili pribavljeni planovi, skice, crteži, fotografije i tome slicno, te akte ce svojim potpisom ovjeriti službeno lice i prikljuciti zapisniku, a u zapisniku konstatovati akte koji su uzeti.

(8)Propisima se može odrediti da se zapisnik u odredenim stvarima može voditi u vidu knjige ili drugih sredstava evidencije.

Clan 62

(1)Zapisnik mora biti voden uredno i u njemu se ne smije ništa brisati. Mjesta koja su precrtana do zakljucenja zapisnika moraju ostati citljiva i njih svojim potpisom ovjerava službeno lice koje rukovodi radnjom postupka.

(2)U vec potpisanom zapisniku ne smije se ništa dodavati ni mijenjati. Dopuna u vec zakljucenom zapisniku unosi se u dodatak zapisnika.

Clan 63

(1)Prije zakljucenja zapisnik ce se procitati saslušanim licima i ostalim licima koje ucestvuju u radnji postupka. Ova lica imaju pravo da i sami pregledaju zapisnik i da stavljaju svoje primjedbe, a službeno lice je obavezno to omoguciti. Na kraju zapisnika navest ce se da je zapisnik procitan i da nisu stavljene nikakve primjedbe, ili ako jesu, ukratko ce se upisati sadržaj datih primjedaba. Te primjedbe ce potpisati lice koje ih je dalo. Zatim ce se pristupiti potpisivanju zapisnika na nacin što ce se prvo potpisati lica koja su saslušana, odnosno davala izjave u postupku, a na kraju zapisnik ce ovjeriti svojim potpisom službeno lice koje je rukovodilo radnjom, kao i zapisnicar, ako ga je bilo.

(2)Stranka,svjedoci, vještaci i druga lica koja su saslušana u postupku u zapisniku ce se potpisati ispod onog dijela zapisnika gdje je upisana njihova izjava.

(3)Ako su vršena suocenja, dio zapisnika o tome potpisat ce lica koja su suocena.

(4)Ako se zapisnik sastojiod više listova, oni ce se oznaciti rednim brojevima, a svaki list
ce na kraju svojim potpisom ovjeriti službeno lice koje rukovodi radnjom postupka i lica
cija je izjava upisana na kraju lista.
(5)Dopune vec zakljucenog zapisnika ponovo ce se potpisati i ovjeriti.
(6)Ako lice koje treba da potpiše zapisnik nije pismeno, ili ne može da piše, potpisat ce je
jedno pismeno lice, koje ce staviti i svoj potpis. Ovo ne može biti službeno lice koje
rukovodi radnjom postupka, niti zapisnicar.
(7)Ako neko lice nece dapotpiše zapisnik, ili se udalji prije zakljucenja zapisnika, to ce se
upisati u zapisnik i navesti razlog zbog kog je potpis uskracen.
Clan 64
(1)Zapisnik sastavljen u skladu s odredbama clana 62 ovog zakona jeste javna isprava.
Zapisnik je dokaz o toku isadržaju radnje postupka i datih izjava, osim onih dijelova
zapisnika na koje je saslušano lice stavilo primjedbu da nisu pravilno sastavljeni.
(2)Dozvoljeno je osporavati i dokazivati netacnost zapisnika.
Clan 65
(1)Kad u upravnom žalbenom postupku rješava Apelaciona komisija, o vijecanju i
glasanju sastavlja se poseban zapisnik.
(2)U zapisnik o vijecanju i glasanju upisuje se, pored podataka o sastavu Apelacione
komisije, oznacenje predmeta o kome je rijec i kratak sadržaj onoga što je riješeno,
kao i odvojena mišljenja ako ih je bilo. Ovaj zapisnik potpisuju lice kojepredsjedava
Apelacionom komisijom i zapisnicar.

4. Razgledanje spisa i obavještavanje u toku postupka

Clan 66
(1)Stranke imaju pravo da razgledaju spise predmeta i da o svom trošku prepišu
potrebne spise, a organ je obavezan to omoguciti. Spisi se razgledaju i prepisuju pod
nadzorom odredenog službenog lica.
(2)Pravo da razgleda spise i da o svom trošku prepiše pojedine spise ima i svako drugo
lice koje ucini vjerovatnim svoj pravni interes zato.
(3)Zahtjev za razgledanje i prepisivanje spisa može se sastaviti i usmeno. Organ može
tražiti od lica iz stava 2 ovog clana da pismeno ili usmeno na zapisnik obrazloži
postojanje svog pravnog interesa.
(4)Ne mogu se razgledati ni prepisivati: zapisnik ovijecanju i glasanju, službeni referati i
nacrti rješenja, kao ni drugi spisi koji se vode kao povjerljivi, ako bi se time mogla
osujetiti svrha postupka, ili ako se to protivi pravnom interesu stranke ili trecih lica.
(5)Stranka i svako drugo lice koje ucini vjerovatnim svoj pravni interes u predmetu, kao i
zainteresirani organi, imaju pravo da se obavještavaju o toku postupka.
(6)Protiv odbijanja zahtjeva iz odredaba ovog clana dopuštena je posebna žalbau roku
od 48 sati ikad zakljucak nije izdat pismeno.Žalba se može izjaviti odmah.

V. DOSTAVLJANJE PISMENA

1. Nacin dostavljanja pismena Clan 67

(1)Dostavljanje pismena (poziva, rješenja, zakljucaka i drugih službenih spisa) vrši se, po
pravilu, tako što se pismeno predaje licu kome je namijenjeno.
(2)Dostavljanje se vrši i preko pošte ili ga vrši organ preko svojih službenih lica. Lice
kome ima da se pismeno dostavi može biti pozvano radi prijema pismena samo
izuzetno, kad to zahtijeva priroda ili znacaj pismena koje se ima uruciti, ako je takva
dostava posebnim propisom predvidena.
(3)Nacin dostavljanja odreduje organ cije se pismeno dostavlja u skladu sodredbama
ovog zakona o dostavljanju pismena.
Clan 68
(1)Dostavljanje se vrši samo radnim danom, i to danju.
(2)Organ cije se pismeno ima dostaviti može, izuzetno, iz narocito važnih razloga odrediti
da se dostavljanje izvrši i u nedjelju ili drugi neradni dan ili na dan državnog praznika.
(3)Dostavljanje poštom može se vršiti i u dane navedene u stavu 2 ovog clana.
Clan 69

(1) Dostavljanje se vrši, po pravilu, u stanu ili na radnom mjestu gdje je zaposleno lice kome se dostavljanje ima izvršiti, a advokatu u njegovom advokatskom uredu.

(2) Dostavljanje se može izvršiti i van prostorija navedenih u stavu 1 ovog clana, ako lice
komese dostavljanje vrši pristane primiti pismeno koje se dostavlja, a ako tih prostorija
nema, može se takvom licu izvršiti dostavljanje gdje god se ono zatekne.

2. Obavezno licno dostavljanje pismena

Clan 70
(1)Dostavljanje se mora izvršiti licno licu kome je pismeno namijenjeno kad je takvo
dostavljanje odredeno ovimzakonom ili drugim propisom, kad od dana dostavljanja
pocinje teci rok koji se po zakonu ne može produžavati, ili kad to odredi organ koji je
naredio dostavljanje. Smatra se da je izvršeno licno dostavljanje advokatu i predajom
pismena licu zaposlenom u advokatskom uredu.
(2)Kad se lice kome se dostavljanje ima licno izvršiti ne zatekne u stanu, odnosno na
radnom mjestu, ili se u advokatskom uredu ne zatekne ni lice koje je u njemu
zaposleno, dostavljac ce se obavijestiti kad i na kojem mjestu ga može naci, pa ce mu
kod neke od lica navedenih u clanu 71 ovog zakona ostaviti pismeno obavještenje da
odredeni dan i sat bude u svom stanu, odnosno na radnom mjestu, radi primanja
pismena. Ako i poslije toga dostavljac ne zatekne lice komese dostavljanje ima izvršiti,
dostavljac ce postupiti na nacin propisan u clanu 73 ovog zakona, i tada se smatra da
je dostavljanje izvršeno.
(3)Dostavljanjem pismena zakonskom zastupniku,opunomoceniku iliopunomoceniku za
primanje pismenasmatra se da je dostavljanje izvršeno samoj stranci.

3. Posredno dostavljanje pismena Clan 71

(1)Kad se lice kome se dostavljanje ima izvršiti ne zatekne u svom stanu, dostavljanje se
vrši predajom pismena nekom od punoljetnih clanova njegovog domacinstva, a ako se
ni oni ne zateknu u stanu, pismeno se može predati komšiji, ako on na to pristane.
(2)Ako se dostavljanje vrši na radnom mjestu licu kome se pismeno ima dostaviti, a to
lice se tu ne zatekne, dostavljanje se može izvršiti licu koje je na istom mjestu
zaposleno, ako ono pristane da primi pismeno. Dostavljanje advokatu može se izvršiti i
predajom pismena licu zaposlenom u advokatskom uredu.
(3)Dostavljanje po st. 1 i 2 ovog clana ne može se izvršiti licu koje u istom postupku
ucestvuje sa suprotnim interesom.
Clan 72
(1)Ako se utvrdi da je lice kome se dostavljanje ima izvršiti odsutnoi damulice navedeno
u clanu 71 ovog zakona ne može pismeno na vrijeme predati, pismeno ce se vratiti
organu koji ga je izdao, uz naznacenje gdje se odsutnolicenalazi.
(2)Ako je boravište lica kome se dostavljanje ima izvršiti i pored istraživanja ostalo
nepoznato, organ koji je izdao pismeno postavit ce tom licu privremenog zastupnika u
smislu clana 41 ovog zakona i njemu ce predati pismeno.
Clan 73
(1)Ako se dostavljanje ne može izvršiti ni na nacin propisan u clanu 71 ovog zakona, a
nije utvrdeno da je lice kome se dostavljanje ima izvršiti odsutno, dostavljac ce vratiti
pismeno organu koji je naredio dostavljanje, ili pošti Distrikta Brcko, ako se
dostavljanje vrši preko pošte. Na vratima stana lice kome se dostavljanje ima izvršiti
dostavljacce pribiti pismeno saopcenje u kojem je naznaceno gdje se pismeno nalazi.
Na saopcenju i na samom pismenu koje se imalo dostaviti, dostavljac ce naznaciti
razlog ovakvog dostavljanja, kao i datum kad je saopcenje u kojem je naznaceno
pribio na vrata, i staviti svoj potpis.
(2)Dostavljanje se smatra izvršenim kad je saopcenje pribijeno na vrata s tim da
oštecenje ili uništenje ovog saopcenja izvršeno nakon pribijanja na vratima nema
uticaja na valjanost dostavljanja.
(3)O dostavljanju izvršenom na nacin propisan u stavu 1 ovog clana, obavijestit ce se
organ koji je naredio dostavljanje.

4. Posebni slucajevi dostavljanja pismena

a) Dostavljanje pismena zakonskom zastupniku i opunomoceniku Clan 74

(1)Dostavljanje zakonskom zastupniku iliopunomoceniku, ako ih stranka ima, vrši se na
nacin propisan u cl.od67 do 73 ovog zakona.
(2)Ako više stranaka imaju zajednickog zakonskog zastupnika iliopunomocenika u istom
predmetu, dostavljanje se za sve njih vrši tom zakonskom zastupniku, odnosno
opunomoceniku. Ako stranka ima višeopunomocenika, dovoljno je da se dostavljanje
izvrši samo jednom od njih.

b) Dostavljanje pismenaopunomoceniku za primanje pismena

Clan 75
(1)Stranka može ovlastiti odredeno lice kome se imaju vršiti sva dostavljanja za nju. Kad
stranka pismeno obavijesti o tom ovlaštenju organ koji vodi postupak, taj organ je
obavezan sva dostavljanja vršiti ovom opunomoceniku (opunomocenik za primanje
pismena).
(2)Opunomocenik za primanje pismena dužan je svaki akt bez odgadanja poslati stranci.
(3)Ako bi neposredno dostavljanje stranci, opunomoceniku ili zakonskom zastupniku
znatno odugovlacilo postupak, službenolice kojevodi postupak može naložiti stranci
da u vezi sa odredenim predmetom, a u odredenom roku postavi u sjedištu organa
opunomocenika za primanje pismena. Ako stranka ne postupi po ovom nalogu, organ
može postupiti shodno clanu 54 ovog zakona.
(4)Kad se stranka ili njen zakonski zastupnik nalaze u inostranstvu, a nemaju
opunomocenika u Distriktu, pozvat ce se pri dostavljanju prvog pismena da u
odredenom roku postave opunomocenika ili opunomocenika za primanje pismena i
upozorit ce se da ce im se, ako u ostavljenom roku ne postave opunomocenika,
postaviti po službenoj dužnosti opunomocenik za primanje pismena, odnosno
privremeni zastupnik.
(5)Dostavljanjem pismena opunomoceniku za primanje pismena smatra se da je
dostavljanje izvršeno stranci kojoj je pismeno imalo biti dostavljeno.
Clan 76
(1)Kad više stranaka koje u postupku zajednicki ucestvuju s istovjetnim zahtjevima
nemaju zajednickog opunomocenika, dužne su pri prvoj radnji u postupku prijaviti
organu zajednickogopunomocenika za primanje pismena, po mogucnosti takvog koji
stanuje u Distriktu Brcko. Dok ne prijave zajednickog opunomocnika za primanje
pismena, smatrat ce se za takvogopunomocnika ona stranka izmedu njih koja je na
prvom zajednickom podnesku prva potpisana ili oznacena. Ako se na takav nacin ne
može odrediti opunomocenik, službeno lice koje vodi postupak može odrediti za
opunomocenika bilo koju od tih stranaka. Ako je broj stranaka velik ili su iz raznih
mjesta, mogu stranke prijaviti, a i samo službeno lice može odrediti i više takvih
opunomocnika i oznaciti koju ce od stranaka svaki od njih zastupati.
(2)Zajednickiopunomocenik za primanje pismena dužan je bez odgadanja obavijestiti
sve stranke o pismenu koje je za njih primio i omoguciti im da pregledaju, prepišu i
ovjere pismeno koje, po pravilu, on treba da cuva.
(3)U pismenu koje se dostavljaopunomoceniku za primanje pismena oznacit ce se sva
lica za koja se dostavljanje vrši.

c) Dostavljanje pismena drugim organima, preduzecima (društvima), ustanovama i drugim pravnim licima

Clan 77
(1)Dostavljanje pismena drugim organima, preduzecima (društvima), ustanovama i
drugim pravnim licima vrši se predajom pismena službenom licu odnosno licu
odredenom za primanje pismena tih organa odnosno pravnih lica ako za pojedine
slucajeve nije drukcije propisano.
(2)Ako u postupku ucestvuju kao strankaorganizacija iz clana 36 stavova 2 i 3 ovog
zakona dostavljanje se vrši predajom pismenalicu koje suclanovi odredili za primanje
pismena.
(3)Ako dostavljac u toku radnog vremena ne nade lice za primanje pismena, predaju
pismena može izvršiti ma kom licu zaposlenom u tom organu, odnosno u pravnom
licu, koje se zatekne u njihovim prostorijama.

d) Dostavljanje pismena ostalim licima

Clan 78
(1)Fizickim licima i pravnim licima u inostranstvu, kao i stranim državama, medunarodnim
organizacijama i licima u Distriktu koja uživaju diplomatski imunitet, dostavljanje
pismena se obavlja preko organa nadležnog za vanjske poslove Bosne i Hercegovine,
ako medunarodnim ugovorima nije drukcije odredeno.
(2)Stanovniku Distrikta koji se nalazi u inostranstvu dostavljanje izvoda iz maticnih knjiga,
svjedodžbi, diploma, uvjerenja, potvrda i drugih pismena izdatih na zahtjev stranke
može se obavljati neposredno. Dostavljanje ovih i drugih pismena može se obavljati i
preko diplomatskih i konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u inostranstvu.
(3)Pripadnicima Policije, licima zaposlenim u suhozemnom, rijecnom, pomorskom i
zracnom saobracaju dostavljanje pismena se može vršiti i preko njihove komande,
odnosno organa ili pravnog lica u kojima su zaposleni.
(4)Licima kojasu lišenaslobode dostavljanje pismena se vrši preko uprave ustanove u
kojoj se nalaze.

e) Dostavljanje pismena javnim priopcenjem

Clan 79

Ako se radi o licu ili više lica koja organu nisu poznata ili koja se ne mogu odrediti, dostavljanje pismena ce se izvršiti javnim priopcenjem na oglasnoj ploci organa koji je pismeno izdao i objavljivanjem u sredstvima javnog informiranja. Smatra se da je dostavljanje pismena izvršeno poslije isteka 15 dana od dana isticanja saopcenja na oglasnoj ploci odnosno od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja, ako organ koji je pismeno izdao ne odredi duži rok.

f) Odbijanje prijema pismena Clan 80

(1)Ako lice komeje pismeno upuceno, odnosno odrasli clan njegovog domacinstva bez
zakonskog razloga odbije da primi pismeno, ili to ucini lice zaposleno u organu,
preduzecu (društvu), ustanovi ili u drugom pravnom licu ili u advokatskom uredu,
odnosno ako to ucini lica koje su za prijem pismena odredili naselje, grupa lica i dr.,
dostavljac ce pismeno ostaviti u stanu ili naradnom mjestu gdje je tolice zaposlenoili
cepismeno pribiti na vratastana ili prostorije gdje je zaposleno.
(2)Kad je dostavljanje pismena izvršeno na nacin predviden u stavu 1 ovog clana,
dostavljac ce zabilježiti na dostavnici datum, sat i razlog odbijanja prijema, kao i mjesto
gdje je pismeno ostavio, i time se smatra da je dostavljanje izvršeno.

g) Promjena stana Clan 81

(1)Kad stranka ili njen zakonski zastupnik u toku postupka promijene svoje prebivalište ili
stan, dužni su da o tome odmah obavijeste organ koji vodi postupak.
(2)Ako oni to ne ucine, a dostavljac i pored istraživanja ne može saznati kuda su se
odselili, organ ce odrediti da se sva daljnja dostavljanja pismena u postupku za tu
stranku vrše pribijanjem pismena na oglasnoj ploci organakoji vodi postupak.
(3)Dostavljanje se smatra izvršenim poslije isteka 15 dana od danapribijanjapismena na
oglasnoj ploci organa koji vodi postupak.
(4)Kad opunomocenik, odnosno opunomocenik za primanje pismena u toku postupka
promijeni svoje prebivalište ili stan, a ne obavijesti o tome organ koji vodi postupak,
dostavljanje ce se izvršiti kao daopunomocenik nije ni postavljen.

5. Dostavnica Clan 82

(1)Dokaz za izvršeno dostavljanje pismena predstavlja potvrda o dostavljanju
(dostavnica).
(2)Dostavnica sadrži: naziv organa koji dostavlja, broj i datum, naziv pismena koje se
dostavlja, ime stranke odnosno lice kojoj se pismeno dostavlja i njenu adresu.
(3)Na dostavnici se upisuje datum dostavljanja i potpisuju je primalac i dostavljac.
Primalac ce na dostavnici sam slovima naznaciti datum prijema.
(4)Ako je primalac nepismen ili ne može da se potpiše, dostavljac ce na dostavnici
naznaciti njegovo ime i datum predaje i stavit ce napomenu zašto primalac nije stavio
svoj potpis.
(5)Ako primalac odbije da potpiše dostavnicu, dostavljac ce to zabilježiti na dostavnici i
ispisati slovima datum predaje, i time se smatra da je dostavljanje izvršeno.

6. Greške u dostavljanju pismena Clan 83

(1)Ako pri dostavljanju pismena bude ucinjena greška koja se odnosi na datum
dostavljanja ili licu kome je pismeno predato, organ o cijem se pismenu radi dužan je
sprovesti postupak radi utvrdivanja tih cinjenica. Smatrat ce se da je dostavljanje
izvršeno onog datuma za koji se u postupku utvrdi da je lice kome je pismeno
namijenjeno stvarno dobilo to pismeno.
(2)Ako je dostavnica nestala, izvršeno dostavljanje pismena može se dokazivati i drugim
sredstvima što se utvrduje u postupku, u skladu s odredbomstava 1 ovog clana.

VI. ROKOVI Clan 84

(1)Za preduzimanje pojedinih radnji u postupku mogu biti odredeni rokovi.

(2)Ako rokovi nisu odredeni zakonom ili drugim propisom, odreduje ih, s obzirom na okolnosti slucaja, službeno lice koje vodi postupak.

(3)Rok koji je odredilo službeno lice koje vodi postupak, kao i rok odreden propisima za koji je predvidena mogucnost produženja, može se produžiti na molbu zainteresiranog licakoja se podnese prije isteka roka ili tri dana po isteku roka,ako postoje opravdani razlozi za produženje, o cemu se sacinjava zapisnik.

Clan 85

(1)Rokovi se odreduju nadane, mjesece i godine.

(2)Kada je rok odreden po danima, dan u koji je dostavljanje ili saopštenje izvršeno, odnosno u koji pada dogadaj od koga treba racunati trajanje roka, ne uracunava se u rok, vec se za pocetak roka uzima prvi naredni dan. Rok koji jeodreden po mjesecima, odnosno po godinama završava se istekom onog dana, mjeseca, odnosno godine, koji po svom broju odgovara danu kad je dostavljanje ili saopštenje izvršeno, odnosno danu u koji pada dogadaj od koga se racuna trajanje roka. Ako nema tog dana u posljednjem mjesecu, rok istice posljednjeg dana tog mjeseca.

(3)Svršetak roka može se oznaciti i izvjesnim kalendarskim datumom.

Clan 86

(1)Pocetak i tok rokova na sprecavaju neradni dani odnosno dani praznika.

(2)Ako posljednji dan roka pada u nedjeljuili na dan praznika, ili u neki drugi dan kad organ kod koga se radnja postupka ima preduzeti ne radi, rok istice istekom prvog narednog radnog dana.

Clan 87

(1)Podnesak je podnesen u roku ako je prije nego što rok istekne stigao organu kome je imao biti predan.

(2)Kad je podnesak upucen poštom preporuceno ili telegrafski, dan predaje pošti smatra se danom predaje organu kome je upucen.

(3)Za lica koja su lišena slobode dan predaje podneska upravi ustanove u kojoj se ta lica nalaze smatra se danom predaje organu kome je upucen. (4)Ako je nadležni organ odredio dan kad ce se raspravljati o podnesku koji je stranka dužna da podnese, pa pozvao stranku da podnesak dostavi do odredenog dana, organ je dužan uzeti u razmatranje podnesak koji je primljen prije pocetaka raspravljanja.

VII. POVRAT U PREÐAŠNJE STANJE

Clan 88

(1)Stranci koja je iz opravdanih razloga propustila da u roku izvrši neku radnju postupka, pa je usljed tog propuštanja iskljucena od vršenja ove radnje, dozvolit ce se, po njenom prijedlogu, povrat u predašnje stanje.

(2)Na prijedlog stranke koja je propustila da u roku preda podnesak, dozvolit ce joj se povrat u predašnje stanje i kad je ona iz neznanja ili ociglednom omaškom podnesak pravovremeno poslala poštom ili neposredno predala nenadležnom organu.

(3)Povrat u predašnje stanje dozvolit ce se i u slucaju kad je stranka ociglednom omaškom prekoracila rok, ali je podnesak ipak primljen od nadležnog organa najkasnije za tri dana poslije isteka roka, ako bi stranka zbog zakašnjenja izgubila neko pravo.

Clan 89

(1)Stranka je dužna da u prijedlogu za povrat u predašnje stanje iznese okolnosti zbog kojih je bila sprijecena da u roku izvrši propuštenu radnju i da te okolnosti ucini bar vjerovatnim.

(2)Prijedlog za povrat u predašnje stanje ne može se zasnivatinaokolnosti koju je organ vec ranije ocijenio nedovoljnom za produženje roka ili za odgadanje rasprave.

(3)Ako se povrat u predašnje stanje traži zbog toga što je propušteno da se podnese kakav podnesak, prijedlogu treba priložiti i taj podnesak.

Clan 90

(1)Prijedlog za povrat u predašnje stanje podnosi se u roku od osam dana racunajuci od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propuštanje, racuna se od dana kada je to saznala.

(2)Poslije isteka tri mjeseca od dana propuštanja ne može se tražiti povrat u predašnje stanje.

(3)Ako se propusti rok iz stavova 1 i 2 ovog clana za traženje povrata, ne može se tražiti povrat zbog propuštanja ovog roka.

Clan 91

(1)Prijedlog za povrat u predašnje stanje podnosi seorganu kod koga je trebalo izvršiti propuštenu radnju.

(2)O prijedlogu odlucuje zakljuckom organ kod koga je trebalo izvršiti propuštenu radnju.

(3)Nepravovremeno podnesen prijedlog odbacit ce se bez daljnjeg postupka.

(4)Ako su cinjenice na kojima se prijedlogzasniva opcepoznate, nadležni organ može odluciti o prijedlogu bez izjašnjenja protivne stranke.

Clan 92

(1)Protiv zakljucka kojim se dozvoljava povrat u predašnje stanje nije dopuštena žalba, osim ako je povrat dozvoljen po prijedlogu koji je nepravovremeno podnesen ili je nedopušten.

(2)Protiv zakljucka kojim je odbijen prijedlog za povrat u predašnje stanje dopuštena je posebna žalba samo ako je zakljucak donio prvostepeni organ.

(3)Žalba nije dopuštena protiv zakljucka o prijedlogu za povrat u predašnje stanje koje je donijelaApelaciona komisija.

(4)Protiv zakljucka kojim je kao nepravovremen odbacen prijedlog za povrat u predašnje stanje dopuštena je posebna žalba samo kad je zakljucak donio prvostepeni organ.

Clan 93

(1)Prijedlog za povrat u predašnje stanjene zaustavlja tok postupka, ali organ nadležan za odlucivanje o prijedlogu može privremeno prekinuti postupak dok zakljucak o prijedlogu kojim je riješeno o povratu ne postane konacan.

(2)Kad je povrat u predašnje stanje dozvoljen, postupak se vraca u ono stanje u kome se nalazilo prije propuštanja, a poništavaju se sva rješenja i zakljucci koje je organ donio u vezi s propuštanjem.

VIII. ODRŽAVANJE REDA Clan 94

(1)Službeno lice koje rukovodi radnjom postupka dužnoje da se stara o održavanju reda u toku postupka.

(2)S tim ciljem službenolice je ovlaštenoda opominje lica koja ometaju rad organa i da odreduje mjere potrebne da se red održi o cemu se u spisu sacinjava službena zabilješka.

(3)Lice koje prisustvuje nekoj radnji postupka ne smije nositi oružje ili opasno orude.

Clan 95

(1)Lice koje i pored opomene ometa rad ili ucini nepristojnost pri vršenju radnje postupka ili nece da odloži opasno orude odnosno oružje, može biti udaljeno. Lice koje ucestvuje u radnji postupka može biti udaljenotek pošto je prethodno biloopomenutoda ce biti udaljenoi pošto su joj bile predocene pravne posljedice takve mjere. Udaljenje zbog narušavanja reda ili zbog nepristojnosti, ili nošenja oružja ili opasnog oruda, izrice službenolicekojerukovodi radnjom postupka.

(2)Ako na osnovu odredbe stava 1 ovog clana, bude udaljena stranka koja nema opunomocenika, ili ako je udaljen opunomocenik ciji vlastodavac nije prisutan, službeno lice koje rukovodi radnjom postupka pozvat ce lice koje se udaljava da postavi svog opunomocenika. Ako pozvano lice to ne ucini, službeno lice može odgoditi radnju na trošak licakojeje odbiloda postavi svogopunomocenika, a može mu i samo postavitiopunomocenika ako je to potrebno. Ovakavopunomocenik može zastupati samo u onoj radnji postupka s koje jestranka udaljena.

(3)O udaljenju iz stavova 1 i 2 ovog clana donosi se zakljucak. Protiv zakljucka donesenog po stavu 2 ovog clana može se izjaviti posebna žalba.

Clan 96

(1)Lice koje teže naruši red ili ucini krupniju nepristojnost, može se pored udaljenja, kazniti novcanom kaznom od 500 KM.

(2)Ova kazna neiskljucuje krivicnu,prekršajili disciplinsku odgovornost. (3)Kaznom iz stava 1 ovog clana može biti kažnjenoi licekoje grubo povrijedi obicaje ponašanja prema organu ili službenomlicu kojevodi postupak.

Clan 97

(1)Novcane kazne zbog radnji predvidenih u clanu 96 stavu 1 ovog zakona izrice službenolicekojerukovodi radnjom postupka, a zbog radnji predvidenih u clanu 96 stavu 3 - organ koji vodi postupak.

(2)Protiv zakljucka o kazni može se izjaviti posebna žalba. Žalba protiv zakljucka o novcanoj kazni zbog narušavanja reda ne odgada izvršenje te kazne.

IX. TROŠKOVI POSTUPKA

1. Troškovi organa i stranaka Clan 98

(1)Izdaci u gotovom novcu kao što su: putni troškovi službenih lica, izdaci za svjedoke, vještake, sudske tumace, uvidaj, oglase i slicno, a koji su nastali provodenjem postupka po nekoj upravnoj stvari, padaju, po pravilu, na teret onoga koji je cio postupak pokrenuo.

(2)Kada lice koje ucestvuje u postupku prouzrokuje svojom krivicom iliobješcu troškove pojedinih radnji u postupku, dužnoje da snosi tetroškove.

(3)Kad je postupak koji je pokrenut po službenoj dužnosti okoncan povoljno po stranku, troškove postupka snosi organ koji je postupak pokrenuo.

Clan 99

(1)Svaka stranka, snosi po pravilu, samasvoje troškove prouzrokovane postupkom, kao što su: troškovi dolaženja, izgubljenog vremena, izdaci na takse, za pravno zastupanje i strucno pomaganje.

(2)Kad u postupku ucestvuju dvije ili više stranaka sa suprotnim interesima, stranka koja je izazvala postupak, a na ciju štetu je postupak okoncan, dužna je da protivnoj stranci naknadi opravdane troškove koji su toj stranci nastali ucestvovanjem u postupku. Ako je u takvom slucaju neka od stranaka djelimicno uspjela sa svojim zahtjevom, ona je dužna da naknadi protivnoj stranci troškove srazmjerno dijelu svog zahtjeva s kojim nije uspjela. Stranka koja je obješcu prouzrokovala protivnoj stranci troškove u postupku dužna je da toj stranci te troškove naknadi.

(3)Troškovi za pravno zastupanje naknaduju se samo u slucajevima kad je takvo zastupanje bilo nužno i opravdano.

(4)Troškove stranke ili drugoglica u postupku,prouzrokovane postupkom pokrenutim po službenoj dužnosti ili javnom interesu, a koje stranka odnosno drugo lice u postupku nije prouzrokovalo svojim ponašanjem,snosi organ.

Clan 100

Troškove postupka u vezi s izvršenjem snosi izvršenik. Ako se ovi troškovi od njega ne mogu naplatiti, snosi ih stranka po cijem je prijedlogu izvršenje izvršeno.

Clan 101

Ako se postupak pokrece po zahtjevu stranke, asa sigurnošcu se može predvidjeti da ce izazvati izdatke u gotovom novcu (troškovi uvidaja, vještacenja, dolaska svjedoka i sl.), organ koji vodi postupak može zakljuckom odrediti da stranka unaprijed položi potreban iznos za pokrice tih troškova. Ako stranka ne položi taj iznos u odredenom roku,

organ može odustati od izvodenja tih dokaza ili obustaviti postupak osim ako se produženje postupka mora nastaviti zbog javnog interesa.

Clan 102

(1)U rješenju kojim se postupak završava, organ koji donosi rješenje odreduje ko snosi troškove postupka, njihov iznos i kome se i u kom roku imaju isplatiti.

(2)U rješenju se mora posebno navesti da li ce onaj koji snosi troškove imati da naknadi troškove drugoj stranci.

(3)Ako troškove postupka snosi više lica, troškovi cese izmedu njih razdijeliti na jednake dijelove, odnosno u odgovarajucoj srazmjeri.

(4)Ako organ u rješenju ne odluci o troškovima, navest ce se da ce se o troškovima donijeti poseban zakljucak.

Clan 103

(1)Svjedoci, vještaci, tumaci i službeno lice imaju pravo na naknadu troškova putovanja i izdataka izazvanih boravljenjem u mjestu radi izvršenja tih radnji, s tim da tim licima pripada i naknada izgubljene zarade, ako za to vrijeme ne ostvaruju zaradu na osnovu radnog odnosa u drugom organu ili pravnom licu ili drugom licu, odnosno instituciji u kojima su zaposlena. Pored naknade, vještaci i tumaci imaju pravo i na posebnu nagradu.

(2)Svjedoci, vještaci i tumaci dužni su postaviti zahtjev za naknadu odnosno nagradu pri saslušanju, tumacenju odnosno davanju vještakovog mišljenja. U protivnom, gube to pravo. Službeno lice koje vodi postupak dužno je da o ovome obavijesti (upozori) potsjeti svjedoka, vještaka ili tumaca.

(3)Iznos naknada može utvrditi posebnim zakljuckom organ koji vodi postupak, odredujuci ko je dužanda ih plati i u kom roku. Protiv ovog zakljucka dopuštena je posebna žalba. Ovaj zakljucak predstavlja osnov za izvršenje.

Clan 104

(1)Posebnim propisima regulišu se: naknade troškova, izdataka i izgubljene zarade svjedocima, vještacima i tumacima, odnosno posebne nagrade vještacima i svjedocima, nacin naplate i isplate tih naknada i nagrada kao i oslobodenje od placanja troškova, kada troškovi treba da se isplate od strane organa Distrikta. Ove propise donosiVlada Distriktana prijedlog šefa Odjeljenja zastrucne i administrativne poslove.

2. Oslobadanje od placanja troškova

Clan 105

(1)Organ koji vodi postupak može osloboditi stranku od snošenja troškova u cijelosti ili djelomicno, ako utvrdi da ona ne može podnijeti troškove bez štete po nužno izdržavanje svoje porodice. Organ donosi zakljucak o tome po prijedlogu stranke, na osnovu uvjerenja o njenom imovnom stanju koje izdaje nadležni organ.

(2)Oslobadanje od snošenja troškova odnosi se na oslobadanje od taksa, izdataka organa koji vodi postupak, kao štosu putni troškovi službenih lica, izdaci za svjedoke, vještake, tumace, uvidaj, oglase i slicno, kao i na oslobadanje od polaganja osiguranja za troškove.

(3)Strani državljani oslobodit ce se snošenja troškova samo pod uslovom reciprociteta. U slucaju sumnjeo postojanju reciprociteta, objašnjenje daje organ nadležan za vanjske poslove Bosne i Hercegovine. Za traženje objašnjenja važe odredbe clana 28 ovog zakona. Clan 106

Organ koji vodi postupak može u toku postupka ukinuti zakljucak o oslobadanju od snošenja troškova ako utvrdi da više ne postoje razlozi zbog kojih je stranka bila oslobodena snošenja troškova.

Clan 107

Protiv zakljucka kojim se odbija zahtjev stranke za oslobadanje snošenja troškova kao i protiv zakljucka iz clana 106 ovog zakona, stranka može izjaviti žalbu.

DRUGI DIO
PRVOSTEPENI POSTUPAK

X. POKRETANJE POSTUPKA I ZAHTJEVI STRANAKA

1. Pokretanje postupka Clan 108

Upravni postupak pokrece nadležni organ po službenoj dužnosti ili povodom zahtjeva stranke. Clan 109

(1)Nadležni organ ce pokrenuti postupak po službenoj dužnosti kad to odreduje zakon ili na zakonu zasnovan propis ili kad utvrdi ili sazna da, s obzirom na postojece cinjenicno stanje treba, radi zaštite javnog interesa, pokrenuti upravni postupak.

(2)Pri pokretanju upravnog postupka po službenoj dužnosti nadležni organ uzima u obzir i eventualne predstavke gradana i pravnih lica i upozorenja drugih organa.

Clan 110 (1) Upravni postupak je pokrenut cim je nadležni organ izvršio ma koju radnju radi vodenja postupka.

(2) Ako nadležni organ povodom stavljenog zahtjeva stranke nade da po važecim propisima nema uslova za pokretanje postupka, donijet ce zakljucak kojim se odbija pokretanje postupka.

(3) Protiv zakljucka iz prethodnog stava može se izjaviti žalba, osim ako je zakljucak donio drugostepeni organ.

Clan 111

U stvarima u kojima je po zakonu ili po prirodi stvari za pokretanje i vodenje upravnog postupka potreban zahtjev stranke, nadležni organ može pokrenuti i voditi postupak samo ako postoji takav zahtjev.

2. Spajanje stvari u jedan postupak

Clan 112

(1)Ako se prava ili obaveze stranaka zasnivaju na istom ili slicnom cinjenicnom stanju i na istom pravnom osnovu i ako je organ koji vodi postupak u pogledu svih predmeta stvarno nadležan, može se pokrenuti i voditi jedan postupak i onda kad je rijec o pravima i obavezama više stranaka. (2)Pod istim uslovima, jedna ili više stranaka mogu u jednom postupku ostvarivati i više razlicitih zahtjeva.

(3)O vodenju jednog postupka u ovakvim slucajevima nadležni organ ce donijeti poseban zakljucak, protiv koga se može izjaviti žalba, osim ako je zakljucakdonijela Apelaciona komisija. Clan 113

Nadležni organ može javnim priopcenjem pokrenuti upravni postupak prema vecem broju lica koja organu nisu poznate ili se ne mogu odrediti, a koje u postupku mogu imati položaj stranke, ako je rijec o bitno istom zahtjevu prema svim tim licima.

Clan 114

(1)Kada se u smislu clana 112 ovog zakona vodi jedan postupak ili je postupak pokrenut javnim priopcenjem u smislu clana 113 ovog zakona, svaka stranka istupa u postupku samostalno.

(2)U zakljuccima kojima se u takvom postupku preduzimaju izvjesne mjere prema strankama, mora se odrediti koja se od tih mjera odnosi na koju od stranaka, osim ako je rijec o strankama koje u postupku zajednicki ucestvujus istovjetnim zahtjevima, ili ako zakonom nije drukcije propisano.

3. Izmjena zahtjeva

Clan 115

(1)Pošto je postupak pokrenut, stranka može do donošenja rješenja u prvom stupnju proširiti stavljeni zahtjev, ili umjesto ranijeg zahtjeva staviti drugi, bezobzira na to da li se prošireni ili izmijenjeni zahtjev zasniva na istom pravnom osnovu, pod uslovom da se takav zahtjev zasniva na bitno istom cinjenicnom stanju.

(2)Ako organ koji vodi postupak ne dozvoli proširenje ili izmjenu zahtjeva, donijet ce o tomezakljucak. Protiv takvog zakljucka dopuštena je posebna žalba.

4. Odustanak od zahtjeva

Clan 116

(1)Stranka može odustati od svog zahtjeva u toku cijelog postupka.

(2)Kad je postupak pokrenut povodom zahtjeva stranke, a stranka odustane od svog zahtjeva, organ koji vodi postupak donijet ce zakljucak kojim se postupak obustavlja. O tome ce biti obaviještena protivna stranka, ako je ima.

(3)Ako je daljnje vodenje postupka potrebno u javnom interesu ili ako to zahtijeva protivna stranka, nadležni organ ce produžiti vodenje postupka.

(4)Kada je postupak pokrenut po službenoj dužnosti, organ može obustaviti postupak. Ako je postupak u istoj stvari mogao biti pokrenut i po zahtjevu stranke, postupak ce se nastaviti, ako stranka to zahtijeva.

(5)Protiv zakljucka kojim seobustavlja postupak dozvoljena je posebna žalba.

Clan 117

(1)Stranka odustaje od svog zahtjeva podnošenjem pismene izjave koju daje organu koji vodi postupak ili usmeno na zapisnik. Dok organ koji vodi postupak ne donese zakljucak o obustavljanju postupka ine dostavi ga stranci, stranka može opozvati svoj odustanakod zahtjeva.

(2)Pojedina radnja ili propuštanje stranke može se smatrati njenim odustankom od zahtjeva samo kad je to zakonom odredeno.

(3)Ako je stranka odustala od svog zahtjeva poslije donošenja prvostepenog rješenja, a prije isteka roka za žalbu, zakljuckom o obustavi postupka poništava se prvostepeno rješenje, ako je njime zahtjev stranke bio pozitivno ili djelimicno pozitivno riješen. Ako je stranka odustala od svog zahtjeva poslije izostavljenežalbe, a prije nego što joj je dostavljeno rješenje doneseno povodom žalbe, zakljuckom o obustavi postupka poništava se prvostepeno rješenje kojim je zahtjev stranke bio usvojen, bilo u cijelosti bilo djelomicno, ako je stranka u cijelosti odustala od svog zahtjeva.

Clan 118

Stranka koja je odustala od zahtjeva dužna je da snosi sve troškove koji su nastali do obustavljanja postupka, osim ako posebnim propisima nije drugacije propisano.

5. Poravnanje Clan 119

(1)Ako u postupku ucestvuju dvije ili više stranaka sa suprotnim zahtjevima, službenolice koje vodi postupak nastojat ce u toku cijelog postupka da se stranke poravnaju, potpuno ili bar u pojedinim spornim tackama.

(2)Poravnanje mora biti uvijek jasno i odredeno, i ne smije biti na štetu javnog interesa, javnog morala ili pravnog interesa trecih lica. Službenolicekojevodi postupak mora na to paziti po službenoj dužnosti. Ako se utvrdi da bi poravnanje bilo na štetu javnog interesa, javnog morala ili pravnog interesa trecih lica, organ koji vodi postupak nece prihvatiti da se zakljuci poravnanje, i o tome ce donijeti poseban zakljucak.

(3)Poravnanje se upisuje u zapisnik. Poravnanje je zakljuceno kad stranke poslije procitanog zapisnika o poravnanju potpišu zapisnik. Ovjeren prepis zapisnika predat ce sestrankama ako ga traže.

(4)Poravnanje ima snagu izvršnog rješenja donesenog u upravnom postupku.

(5)Organ pred kojim je zakljuceno poravnanje donijet ce zakljucak kojim ce prema potrebi postupak obustaviti u cijelosti ili djelimicno.

(6)Ako zakljucak o obustavljanju odnosno o nastavljanju postupka nije u skladu sa zakljucenim poravnanjem, protiv zakljucka je dopuštena posebna žalba.

XI, POSTUPAK DO DONOŠENJA RJEŠENJA

A) OPCA NACELA

1. Zajednicke odredbe Clan 120

(1)Prije donošenja rješenja imaju se utvrditisve cinjenice i okolnosti koje su znacajne za rješenje i strankama omoguciti da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese, o cemu se stara službenolicekojevodi postupak.

(2)Ovo se može izvršiti u skracenom postupku, ili u posebnom ispitnom postupku.

Clan 121

(1)Službenolicekoja vodi postupak može u toku cijelog postupka upotpunjavati cinjenicno stanje i izvoditi dokaze i o onim cinjenicama koje ranije u postupku nisu bile iznesene ili još nisu utvrdene.

(2)Službenolicekojevodi postupak naredit ce po službenoj dužnosti izvodenje svakog dokaza ako utvrdi da je to potrebno radi razjašnjenja stvari.

(3)Službenolicekoje vodi postupak dužnaoje pribaviti po službenoj dužnosti podatke o cinjenicama o kojima službenu evidenciju vodi organ nadležan za rješavanje. Na isti nacin postupit ce službenolice u pogledu cinjenica o kojima službenu evidenciju vodi drugi organ, odnosno preduzece (društvo), ustanova ili drugo pravno lice u Distriktu.

Clan 122

(1)Cinjenicno stanje na kome zasniva svoj zahtjev stranka je dužna da iznese tacno, istinito i odredeno.

(2)Ako nije rijec o cinjenicama koje su opcepoznate, stranka je dužna da za svoje navode ponudi dokaze i da ih po mogucnosti podnese. Ako sama stranka tako ne postupi, službenolicekojevodi postupak pozvat ce jeda to ucini. Od stranke se nece tražiti da pribavi i podnese dokaze koje brže i lakše može pribaviti organ koji vodi postupak, niti da podnosi takva uvjerenja koja organi nisu dužni izdavati po clanu 157 ovog zakona.

(3)Ako stranka nije naknadno u odredenomroku podnijela dokaze, organ ne može zbog toga odbaciti zahtjev kao da nije podnesen, nego je dužan da nastavi postupak u skladu s pravilima postupka i prema materijalnom propisu, riješi upravnu stvar.

Clan 123

(1)Stranka u toku postupka daje svoju izjavu, po pravilu, usmeno, a može je dati i pismeno.

(2)Kad je rijec o složenoj stvari ili kad su potrebna opširnija strucna objašnjenja, službeno lice koje vodi postupak može naložiti stranci da podnese pismenu izjavu, odredujuci joj dovoljan rok za to. U takvom slucaju i stranka ima pravo da traži da joj se dopusti davanje pismene izjave za to.

(3)Ako je stranci naloženo ili dopušteno da podnese pismenu izjavu, ne može joj se usljed toga oduzeti pravo da svoju izjavu da usmeno.

Clan 124

Ako se u toku postupka pojavi lice koje do tada nije ucestvovalo u postupku kao stranka, pa zahtijeva da ucestvuje u postupku kao stranka, službeno lice koje vodi postupak ispitat ce njegovopravo da bude stranka i o tome ce donijeti zakljucak. Protiv zakljucka kojim se ne priznajeto svojstvo dopuštena je posebna žalba.

Clan 125

Službenolicekoje vodi postupak dužnoje da, po potrebi, upozori stranku na njena prava u postupku i da joj ukazuje na pravne posljedice njenih radnji ili propuštanja u postupku.

2. Skraceni postupak Clan 126

(1)Organ može po skracenom postupku riješiti stvar neposredno:

1)ako je stranka u svom zahtjevu navela cinjenice ili podnijela dokaze na osnovu kojih
se može utvrditi stanje stvari, ili ako se to stanje može utvrditi na osnovu
opcepoznatih cinjenica koje su organu poznate;
2)ako se stanje stvari može utvrditi na osnovu službenih podataka kojima organ
raspolaže a nije potrebno posebno saslušanje stranke radi zaštite njenih prava,
odnosno pravnih interesa;
3)u slucaju kad je propisom predvideno da se stvarmože riješiti na osnovu cinjenica ili
okolnosti koje nisu potpuno dokazane ili se dokazima samo posredno utvrduju, ali su
cinjenice ili okolnosti ucinjene vjerovatnim, a iz svih okolnosti proizilazi da se zahtjevu
stranke ima udovoljiti;
4)kad je rijec o preduzimanju u javnom interesu hitnih mjera koje se ne mogu odgadati,
a cinjenice na kojima rješenje treba da bude zasnovano su utvrdene ili bar ucinjene
vjerovatnim.

(2)Rješenja iz tacaka 1 i 2 stava 1 ovog clana mogu se izradivati racunarima.

3. Poseban ispitni postupak Clan 127

(1)Poseban ispitni postupak se provodi kad je to potrebno radi utvrdivanja cinjenica i
okolnosti koje su znacajne za razjašnjenje stvari ili radi davanja strankama mogucnosti
da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese.
(2)Službeno lice koje vodi postupak, odreduje tok ispitnog postupka, pridržavajuci se
odredaba ovog zakona i propisa koji se odnose na stvar o kojoj je rijec.
(3)U ovim granicama službenolicekojevodi postupak narocito: odreduje koje se radnje u
postupku imaju izvršiti i izdaje naredenja za njihovo izvršenje, odreduje red kojim ce se
pojedine radnje vršiti i rokove u kojima ce se izvršiti, ako oni nisu propisani zakonom;
odreduje usmene rasprave i saslušanja, kao i sve što je potrebno za njihovo
održavanje; odlucuje koji se dokazi imaju izvesti i kojim dokaznim sredstvima i
odlucuje o svim prijedlozima i izjavama.
(4)Službenolicekoje vodi postupak odlucuje da li ce se raspravljanje i dokazivanje vršiti
odvojeno o pojedinim spornim pitanjima ili zajedno za cio predmet.
Clan 128

(1)Stranka ima pravo da ucestvuje u ispitnom postupku i, radi ostvarenja cilja postupka, da daje potrebne podatke i brani svoja prava i zakonom zašticene interese, a službeno liceje obaveznoto omoguciti.

(2)Stranka može iznositi cinjenice koje mogu uticati na rješenje stvari i pobijati tacnost navoda koji se ne slažu s njenim navodima. Stranka ima pravo da sve do donošenja rješenja dopunjuje i objašnjava svoja tvrdenja, a ako to ucini poslije održane usmene rasprave, dužna je da opravda zbog cegato nije ucinila na raspravi.

(3)Službenolicekoje vodi postupak dužnoje da pruži mogucnost stranci: da se izjasni o svim okolnostima i cinjenicama koje su iznesene u ispitnom postupku, o prijedlozima i ponudenim dokazima, da ucestvuje u izvodenju dokaza ida postavlja pitanja drugim strankama, svjedocima i vještacima preko službenog lica koje vodi postupak, a s njenom dozvolom i neposredno, kao i da se upozna s rezultatom izvodenja i da se o tome izjasni. Nadležni organ ne može donijeti rješenje prije negošto se stranci pruži mogucnost da se izjasni o cinjenicama i okolnostima na kojima treba da se zasniva rješenje a o kojima stranci nije bila data mogucnost da se izjasni.

4. Prethodno pitanje Clan 129

(1)Ako organ koji vodi postupak naide na pitanje bez cijeg se rješenja ne može riješiti sama stvar, a to pitanje cini samostalnu pravnu cjelinu za cije je rješenje nadležan sud ili neki drugi organ(prethodno pitanje), on može, pod uslovima iz ovog zakona, sam raspraviti to pitanje ili postupak prekinuti dok nadležni organ to pitanje ne riješi. O prekidu postupka donosi se zakljucak, protiv kog je dopuštena posebna žalba, osim ako je zakljucak donijelaApelaciona komisija.

(2)Ako je organ raspravio prethodno pitanje, rješenje takvog pitanja ima pravno djelovanje samo u stvari u kojoj je to pitanje riješeno.

(3)U pitanju postojanja krivicnog djela i krivicne odgovornosti ucinioca, organ koji vodi postupak vezan je pravosnažnom presudom suda.

Clan 130

(1)Organ koji vodi postupak mora prekinuti postupak kad se prethodno pitanje odnosi na postojanje krivicnog djela, postojanje braka, utvrdivanje ocinstva, ili kad je to zakonom odredeno.

(2)Kada se prethodno pitanje odnosi na krivicno djelo, a nema mogucnosti za krivicno gonjenje, organ koji vodi postupak raspravit ce i to pitanje.

Clan 131

U slucaju kada se zbog prethodnog pitanja ne mora prekinuti postupak po clanu 130 stavu2 ovog zakona, organ koji vodi postupak može sam uzeti u pretres prethodno pitanje i raspraviti ga kao sastavni dio stvari i na toj osnovi riješiti samu stvar.

Clan 132

(1)Ako organ koji vodi upravni postupak ne uzme prethodno pitanje u pretres u smislu clana 131 ovog zakona, a postupak za rješenje prethodnog pitanja koji se može voditi samo po službenoj dužnosti još nije pokrenut kod nadležnog organa, on ce tražiti da nadležni organ pokrene postupak po tom pitanju.

(2)U stvari u kojoj se postupak za rješenje prethodnog pitanja pokrece povodom zahtjeva stranke organ koji vodi upravni postupak može zakljuckom naložiti jednoj od stranaka da radi rješenja prethodnog pitanja traži od nadležnog organa pokretanje postupka, odredujuci joj rok u kom je dužna da to ucini, i da mu o podnesenom traženju podnese dokaz. Pritom ce organ koji vodi upravni postupak upozoriti stranku na posljedice propuštanja. Rok za traženje pokretanja postupka za rješenje prethodnog pitanja pocinje teci od dana konacnosti zakljucka.

(3)Ako stranka ne podnese u odredenom roku dokaz da je od nadležnog organa tražila pokretanje postupka o prethodnom pitanju, smatrat ce se da je stranka kojaje postavila zahtjev odustala od njega, a organ koji vodi upravni postupak obustavit ce postupak. Ako to nije ucinila protivna stranka, organ ce nastaviti postupak i sam ce raspraviti prethodno pitanje.

(4)Protiv zakljucka donesenog po stavu 2 ovog clana, dopuštena je posebna žalba.

Clan 133

(1)Postupak prekinut zbog rješavanja prethodnog pitanja kod nadležnog organa nastavit ce se pošto rješenje doneseno o tom pitanju postane konacno.

(2)Postupak se može nastaviti po službenoj dužnosti i u slucaju kadase ocijeni da nema razloga da se ceka na konacno rješenje prethodnog pitanja kod nadležnog organa, osim u slucaju iz stava 1 clana 130 ovog zakona.

5. Usmena rasprava Clan 134

Službenolicekojevodi postupak odreduje, na svoju inicijativu ili na prijedlog stranke, usmenu raspravu u svakom slucaju kad je to korisno za razjašnjenje stvari, a mora je odrediti:

1) u stvarima u kojima ucestvuju dvije ili više stranaka s protivnim interesima, ili

2) kad se ima izvršiti uvidaj ili saslušanje svjedoka ili vještaka.

Clan 1 35 (1)Usmena rasprava je javna.

(2)Službenolicekojevodi postupak može iskljuciti javnost za cijelu usmenu raspravu ili samo za jedan njen dio:

1) ako to zahtijevaju razlozi morala ili javne sigurnosti,
2) ako postoji ozbiljna i neposredna opasnost ometanja usmene rasprave,
3) ako treba da se raspravlja o odnosima u nekoj porodici,
4) ako treba da se raspravlja o okolnostima koje predstavljaju službenu, poslovnu,
profesionalnu, naucnu ili umjetnicku tajnu.

(3)Prijedlog za iskljucenje javnosti može podnijeti i zainteresiranolice.

(4)O iskljucenju javnosti donosi se zakljucak koji mora biti obrazložen i javno objavljen.

(5)Pri priopcavanju rješenja javnost se ne može iskljuciti.

Clan 136

(1)Iskljucenje javnosti ne odnosi se na stranke, njihove pomocnike i strucne pomagace.

(2)Službenolicekojevodi postupak može dopustiti da usmenoj raspravi s koje je javnost iskljucena prisustvuju pojedina službena lica, naucni i javni radnici, ako je to od interesa za njihovu službu, odnosno naucni rad. Službeno lice koje vodi postupak upozorit ce ovalicada su dužna da cuvaju kao tajnu ono što budu na raspravi saznala.

Clan 137

(1)Organ koji vodi postupak dužan je da preduzima sve što je potrebno da se usmena rasprava obavi bez prekida i bez odugovlacenja i po mogucnosti bez prekidanja.

(2)Licima koja se pozivaju na usmenu raspravu mora se ostaviti dovoljno vremena da se pripreme za raspravu i da na nju dodu na vrijeme i bez vanrednih troškova. Pozvanim licima ostavit ce se, po pravilu, osam dana od dostavljanja poziva do dana rasprave.

Clan 138

Kad je za raspravljanje na usmenoj raspravi, potrebno izvršiti uvid u odredene planove, spise ili druge predmete, i ove spise treba staviti na uvid pozvanim licima istovremeno s odredivanjem rasprave, a u pozivu naznaciti vrijeme i mjesto, kad i gdje se oni mogu razgledati.

Clan 139

(1)Organ koji vodi postupak dužan je da i javno objavi odredivanje usmene rasprave: kad postoji opasnost da se pojedinacni pozivi nece moci na vrijeme dostaviti, kad postoji vjerovatnoca da ima zainteresiranih lica koja se jošnisu pojavila kao stranke, ili kad to nalažu drugi slicni razlozi.

(2)Javna objava usmene rasprave treba da sadrži sve podatke koji moraju biti navedeni u pojedinacnom pozivu, kao i poziv da na raspravu dode svako ko smatra da se stvar tice njegovih pravno zašticenih interesa. Ova objava priopcava se na nacin propisan clanom 78 ovogzakona.

Clan 140

Usmena rasprava održat ce se, po pravilu, u sjedištu organa koji vodi postupak. Ako je potreban uvidaj u mjestu van sjedišta tog organa, usmena rasprava se može održati na mjestu uvidaja. Organ koji vodi postupak može odrediti za usmenu raspravu i drugo mjesto kad je to potrebno radi znatnog smanjenja troškova i raditemeljnijeg,bržeg ili jednostavnijeg raspravljanja stvari.

Clan 141

(1)Službeno licekojevodi postupak dužnoje da na pocetku usmene rasprave utvrdi koja su od pozvanih lica prisutna, a za odsutne da provjeri da li su im pozivi pravilno dostavljeni.

(2)Ako neka od stranaka koja još nije saslušana nije došla na raspravu, a nije utvrdeno da joj je pozivpravilno dostavljen, službenolice koje vodi postupak odgodit ce raspravu, osim u slucaju kad je usmena rasprava na vrijeme objavljena javnom objavom.

(3)Ako na usmenu raspravu ne dode stranka po cijem je zahtjevu postupak pokrenut, mada je uredno pozvana, aiz cjelokupnog stanja stvari se može pretpostaviti da je stranka zahtjev povukla, službenolice koje vodi postupak obustavit ce postupak. Protiv zakljucka o tome dopuštena je posebna žalba. Ako se ne može pretpostaviti da je stranka sama povukla zahtjev, ili ako bi se postupak imao nastaviti po službenoj dužnosti, u interesu javnosti službeno lice ce, prema okolnostima slucaja, provesti raspravu bez tog licaili ce je odgoditi.

(4)Ako stranka protiv koje je pokrenut postupak neopravdano izostane mada je uredno pozvana, službenolicekoje vodi postupak može provesti raspravu i bez nje, a može na njen trošak i odgoditi usmenu raspravu, ako je to potrebno radi pravilnog rješenja stvari. Clan 142

(1)Ako prisutna stranka i pored upozorenja na posljedice, ne stavi utoku same rasprave primjedbu na rad koji se na raspravi obavlja, smatrat ce se da nema primjedbi. Ako ta

stranka kasnije stavi primjedbu na rad obavljen na raspravi, organ koji rješava o stvari
cijenit ce tu primjedbu ako ona može imati uticaj na rješavanje stvari i ako nije data
poslije rasprave da bi se odugovlacio postupak.

(2)Ako stranka koja je pozvana javnim priopcenjem poziva nije došla na raspravu, a primjedbe na rad obavljen na raspravi stavi poslije rasprave, ove ce se primjedbe uzeti u obzir pod uslovom iz stava 1 ovog clana.

Clan 143

(1)Na usmenoj raspravi treba da se pretrese i utvrdi ono što je predmet ispitnog postupka.

(2)Ako se predmet ne može pretresati na jednoj raspravi, službenolicekojevodi postupak prekinut ce raspravu i zakazati što prije njen nastavak. Za ovaj nastavak službenolice ce preduzeti sve potrebne mjere koje su propisane za odredivanje usmene rasprave, a prisutnim licima može usmeno priopciti te mjere, kao i vrijeme i mjesto nastavka rasprave. Pri nastavku usmene rasprave službenolicekojevodi postupak iznijet ce u glavnim crtama tok dotadašnje rasprave.

(3)Za izvodenje pismenih dokaza koji se naknadno podnesu ne mora se ponovo odredivati usmena rasprava, ali ce se stranci dati mogucnost da se o izvedenim dokazima izjasni.

B)DOKAZIVANJE

1. Opce odredbe Clan 144

(1)Cinjenice na osnovu kojih se donosi rješenje utvrduju se dokazima.

(2)Kao dokazno sredstvo upotrijebit ce se sve što je podesno za utvrdivanje stanja stvari što odgovara pojedinom slucaju, kao što su: isprave, odnosno mikrofilmska kopija isprave ili reprodukcija te kopije, svjedoci, izjava stranke, nalazi vještaka i njihove izjave, uvidaj. Clan 145

(1)Da li neku cinjenicu treba dokazivati ili ne, odlucuje službeno lice koje vodi postupak, ovisno od toga da li ta cinjenica može imati uticaja na rješavanje stvari. Dokazi se, po pravilu, izvode pošto se utvrdi šta je u cinjenicnom pogledu sporno ili šta treba dokazivati.

(2)Ne treba dokazivati cinjenice koje su opcepoznate.

(3)Isto tako, ne treba dokazivati cinjenice cije postojanje zakon pretpostavlja, ali je dopušteno dokazivati nepostojanje tih cinjenica, ako zakonom nije drukcije odredeno.

Clan 146

Ako je dokazivanje pred organom koji vodi postupak neizvodljivo ili skoncano s nesrazmjernim troškovima ili s velikim gubitkom vremena, dokazivanje ili pojedini dokazi mogu se izvoditi pred zamoljenim organom.

Clan 147

Kada je propisom predvideno da se stvar može riješiti na osnovu cinjenica ili okolnosti koje nisu potpuno dokazane ili se dokazima samo posredno utvrduju cinjenice i okolnosti koje su ucinjene vjerovatnim, ne moraju se izvoditi posebni dokazi radi utvrdivanja tih cinjenica predvideni odredbama ovogzakona o izvodenju dokaza.

Clan 148

(1)Ako organu koji rješava o stvari nije poznato pravo koje važi u stranoj državi, možese obavijestiti o tome kod Pravosudne komisije Distrikta Brcko (u daljnjem tekstu: Pravosudna komisija).Ako Pravosudna Komisija ne može doci do traženih podataka, može te podatke tražiti od Ministarstva inostranih poslova BiH. (2)Organ koji rješava o stvari može od stranke zatražiti da podnesejavnu ispravu koju je izdao nadležni inostrani organ kojim se potvrduje koje pravo važi u stranoj državi. Dopušteno je dokazivanje stranog prava protivno ovakvoj javnoj ispravi, ako medunarodnim ugovorom nije drukcijepredvideno.

2. Isprave Clan 149

(1)Isprava koju je u propisanom obliku izdao organ u granicama svoje nadležnosti, a koja može biti prilagodena elektronickoj obradi podataka, kao i isprava koju je u takvom obliku izdala institucija koja ima javne ovlasti, odnosno drugo pravno lice (javna isprava), dokazuje ono što se u njoj potvrduje ili odreduje.

(2)U postupku dokazivanja, mikrofilmska kopija isprave, odnosno reprodukcija te kopije, izjednacava se s ispravom iz stava 1 ovog clana, ako je takvu mikrofilmsku kopiju, odnosno reprodukciju te kopije, izdao organ u granicama svoje nadležnosti, odnosno institucija koja ima javne ovlasti ili drugo pravno lice.

(3)Dopušteno je dokazivati da su u takvoj ispravi, odnosno mikrofilmskoj kopiji isprave ili reprodukciji te kopije, cinjenice neistinito potvrdene ili da je sama isprava, odnosno mikrofilmska kopija isprave ili reprodukcija te kopije neispravno sastavljena.

(4) Dopušteno je dokazivati da mikrofilmska kopija, odnosno reprodukcija te kopije nije vjerna originalu.

Clan 150

Ako je na ispravi nešto precrtano, ostrugano, ili inace izbrisano, umetnuto, ili ako na ispravi postoje drugi vanjski nedostaci, službeno licekojevodi postupak ocijenit ce prema svim okolnostima da li je time i u kojoj mjeri umanjena dokazna vrijednost isprave ili je isprava potpuno izgubila dokaznu vrijednost za rješavanje stvari o kojoj se vodi postupak.

Clan 151

(1)Isprave koje služe kao dokaz podnose stranke ili ih pribavlja službenolicekoje vodi postupak. Stranka podnosi ispravu u originalu, mikrofilmskoj kopiji isprave ili reprodukciji te kopije, ili u ovjerenom prepisu ili ovjerenoj fotokopiji, a može je podnijeti i u prostom prepisu. Kad stranka podnese ispravu u ovjerenom prepisu, službeno lice koje vodi postupak može tražiti da strankapokaže originalnu ispravu, a kad podnese

ispravu u prostom prepisu, službenolicece utvrditi da li je prost prepis vjeran originalu.
Mikrofilmska kopija isprave ili reprodukcija te kopije koju je na propisan nacin izradio
organ u granicama svoje nadležnosti ili institucija koja ima javne ovlasti, odnosno drugo
pravno lice, ima u upravnom postupku dokaznu vrijednost originalne isprave, u smislu
clana 149 stava 1 ovog zakona, za rješavanje stvari o kojoj se vodi postupak.

(2)Ako je neke cinjenice ili okolnosti organ koji je za to bio nadležan vec utvrdio ili su posvjedocene u javnoj ispravi (kao licna karta, izvod iz maticne knjige i dr.), organ koji vodi postupak uzet ce ove cinjenice i okolnosti za dokazane. Kad je u pitanju sticanje ili gubljenje prava, a postoji vjerovatnoca da su se te cinjenice i okolnosti naknadno izmijenile, ili ih na osnovu posebnih propisa treba posebno dokazati, službenolicece tražiti da stranka podnese posebne dokaze o tim cinjenicama i okolnostima, ili ce ih organ sam pribaviti. Clan 152

(1)Službenolicekoje vodi postupak može pozvati stranku koja se poziva na neku ispravu da je podnese, ako njom raspolaže ili je može pribaviti.

(2)Ako se isprava nalazi kod protivne stranke, a ta stranka nece dobrovoljno da je podnese ili pokaže, službenolicekojevodi postupak pozvat ce tu stranku da podnese ili pokaže ispravu na raspravi, da bi se druge stranke mogle o njoj izjasniti.

(3)Ako stranka koja je pozvana da podnese, odnosno pokaže ispravu, ne postupi po pozivu, službenolice koje vodi postupak cijenit ce, s obzirom na sve okolnosti slucaja, od kakvog je to uticaja za rješavanje stvari.

Clan 153

Ako se isprava koja se ima upotrijebiti kao dokaz u postupku nalazi kod organa ili institucije koji ima javne ovlasti, odnosno kod drugog pravnog lica, organ koji vodi postupak pribavit ce ovu ispravu po službenoj dužnosti. Ti organi, institucije i pravna lica dužni su postupiti po traženju nadležnog organa.

Clan 154

(1)Ako se isprava nalazi kod treceglica, a tolicenece dobrovoljno da je pokaže,organ koji vodi postupak pozvat ce zakljuckom to lice da pokaže tu ispravu na raspravi, da bi se stranke mogle o njoj izjasniti.

(2)Trecelice može uskratiti pokazivanje isprave iz istih razloga, kao i svjedok svjedocenje.

(3)Protiv treceglica kojebez opravdanog razloga odbije da pokaže ispravu postupit ce se kao protiv onoga koji odbije da svjedoci.

(4)Protiv zakljucka kojim mu se nareduje pokazivanje isprave, kao i protiv zakljucka o kazni zbog nepokazivanja isprave, trece liceima pravo žalbe, koje odgada izvršenje zakljucka.

(5)Stranka koja se poziva na ispravu koja se nalazi kod treceglica dužna je naknaditi troškove koje je to liceimalo u vezi sa pokazivanjem isprave.

Clan 155

(1)U skladu sa StatutomDistrikta, stranka ima pravo da podnosi isprave na jezikuiz clana 16 ovogzakona.

(2)Isprave koje su izdate na stranom jeziku podnose se u ovjerenom prevodu.

(3)Isprave koje je izdao inostrani organ, koje u mjestu gdje su izdate važe kao javne isprave, imaju, pod uslovima reciprociteta, istu dokaznu snagu kao i isprave Distrikta, ako su propisno ovjerene.

3. Uvjerenja Clan 156

(1)Organi su dužni izdavati uvjerenja, odnosno druge isprave (certifikate, potvrde i dr.) o cinjenicama o kojima vode službenu evidenciju.

(2)Pod uslovima iz stava 1 ovog clana, institucije koje imaju javne ovlasti, kao i druga pravna lica i institucije, izdaju uvjerenja, odnosno druge isprave o cinjenicama a u vezi sa poslovima kojeu skladu sazakonomobavljaju te institucije, odnosno pravna lica i institucije.

(3)Uvjerenja i druge isprave o cinjenicama o kojima se vodi službena evidencija moraju se izdavatiu skladu s podacima službene evidencije. Takva uvjerenja, odnosno druge isprave imaju znacaj javne isprave.

(4)Pod službenom evidencijom podrazumijevaju se evidencije koje su ustanovljene zakonomili drugim propisom.

(5)Uvjerenja i druge isprave o cinjenicama o kojima se vodi službena evidencija izdaju se stranci na usmeni zahtjev, istog dana kada je stranka zatražila izdavanje uvjerenja, odnosno druge isprave, a najkasnije u roku od pet dana, ako propisom iz stava 4 ovog clana, kojim je ustanovljena služena evidencija, nije drukcije odredeno.

(6)Ako organi, pravna lica i institucije iz stavova 1 i 2 ovog clana odbiju zahtjev za izdavanje uvjerenja, odnosno druge isprave, dužni su da o tome donesu posebno rješenje.

(7)Ako u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva ne izdaju uvjerenje, odnosno drugu ispravu, niti donesu i dostave stranci rješenje o odbijanju zahtjeva, smatra se da je zahtjev odbijen. U ovom slucaju stranka ima pravo da podnese žalbu Apelacionoj komisiji kao da je njen zahtjev odbijen (“šutnja uprave”).

(8)Ako stranka, na osnovu dokaza kojima raspolaže, smatra da joj uvjerenje, odnosno druga isprava nije izdata u skladu s podacima iz službene evidencije, može zahtijevati izmjenu uvjerenja, odnosno druge isprave. Organ, odnosno pravno lice i institucija dužan je da donese posebno rješenje ako odbije zahtjev stranke da joj izmijeni, odnosno izda novo uvjerenje ili ispravu. U tom slucaju, važi rok od pet dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje novog uvjerenja, odnosno isprave. Ako to ne bude ucinjenu u tom roku, smatra se da je zahtjev odbijen.

Clan 157

(1)Organi, odnosno preduzeca (društva), ustanove i druga pravna lica dužni su izdavati uvjerenja, odnosno druge isprave o cinjenicama o kojima ne vode službenu evidenciju, ako je to zakonom odredeno. U tom slucaju cinjenice se utvrduju vodenjem postupka propisanog odredbama ove glave o dokazivanjima.

(2)Uvjerenje, odnosno druga isprava izdata na nacin predviden u stavu 1 ovog clana, ne vezujeorgan kome je podnesena kao dokaz i koji treba da rješava o stvari. Ako organ ne prihvati to uvjerenje, odnosno takvu ispravu kao dokaz, u tom slucaju on ce sam pristupiti utvrdivanju cinjenica navedenih u uvjerenju.

(3)Uvjerenje, odnosno druga isprava stranci se izdaje, odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva donosi i stranci dostavlja u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva, a ako se tako ne postupi, smatra se da je zahtjev odbijen.

4. Svjedoci Clan 158

(1)Svjedok može biti svakofizickolicekojejebilosposobno da opazi cinjenicu o kojoj ima da svjedoci i koja je u stanju da to svoje opažanje saopci.

(2)Lice koje u postupku ucestvuje u svojstvu službenog lica ne može biti svjedok.

Clan 159

Svako lice koje se kao svjedok poziva dužno je da se odazove pozivu, a i da svjedoci, ako ovimzakonom nije drukcije odredeno.

Clan 160

Ne može se ispitati kao svjedok lice koje bi svojim iskazom povrijedilo dužnost cuvanja službene tajne, državne ili vojne tajne, dok ga nadležni organ ne oslobodi te dužnosti.

Clan 161

(1)Svjedok može uskratiti svjedocenje:

1)na pojedina pitanja na koja bi odgovor izložio teškoj sramoti, znatnoj imovinskoj šteti
ili krivicnom gonjenju njega, njegovog srodnika po krvi u pravoj liniji, a u pobocnoj
liniji do treceg stepena zakljucno,njegovog bracnog druga ili srodnika po tazbini, do
drugog stepena zakljucno i onda kad je brak prestao, kao i njegovog staraoca ili
starinika, usvojioca ili usvojenika;
2)na pojedina pitanja na koja ne bi mogao odgovoriti a da ne povrijedi obavezu da cuva
poslovnu, profesionalnu, umjetnicku ili naucnu tajnu;
3)o onome što je stranka povjerila svjedoku kao svomopunomoceniku;
4)o onome o cemu se stranka ili drugo lice ispovijedala svjedoku kao vjerskom
ispovjedniku.

(2)Svjedok se može osloboditi dužnosti svjedocenja i o pojedinimdrugim cinjenicama kad iznese važne razloge za to. Ako je potrebno, on treba te razloge da ucini vjerovatnim.

(3)Svjedok ne može zbog opasnosti od kakve imovinske štete uskratiti svjedocenje o pravnim poslovima pri kojima je bio prisutan kao svjedok, pisar ili posrednik, o radnjama koje je u vezi sa spornim pitanjem preduzeo kao pravni prethodnik ili zastupnik jedne od stranaka, kao i o svakoj radnji o kojoj je na osnovu posebnih propisa dužan podnijeti prijavu ili dati izjavu.

Clan 162

(1)Svjedoci se saslušavaju pojedinacno, bez prisustva onih svjedoka koji ce se kasnije saslušati.

(2)Saslušani svjedok ne smije se udaljiti bez dozvole službenog lica koji vodi postupak.

(3)Službeno lice koje vodi postupak može vec saslušanog svjedoka ponovo saslušati, a svjedoke ciji se iskazi ne slažu može suociti.

(4)Lice koje zbog bolesti ili tjelesne nesposobnosti ne može doci po pozivu ispitat ce se u svom stanu. Clan 163

Svjedok ce se prethodno upozoriti da je dužan govoriti istinu, da ne smije ništa prešutjeti, pa ce mu se predociti posljedice davanja lažnog iskaza.

(1)Od svjedoka ce se zatim uzeti opci licni podaci ovim redom: ime i prezime, zanimanje, boravište, mjesto rodenja, godine života i bracno stanje. Ako je potrebno, svjedok ce biti ispitan i o okolnostima koje se ticu njegove vjerodostojnosti kao svjedoka u predmetu o kome je rijec, a narocito o njegovim srodnickim odnosima prema strankama.

(2)Službeno lice koje vodi postupak ukazat ce svjedoku na koja pitanja može uskratiti svjedocenje.

(3)Nakon toga svjedoku ce se postavljati pitanja o samom predmetu i pozivat ce se da iznese šta mu je o tome poznato.

(4)Nije dopušteno postavljati takva pitanja koja ukazuju na to kako bi se imalo odgovoriti.

(5)Svjedok ce se uvijek pitati otkuda mu je poznato ono što svjedoci.

Clan 164

(1)Ako svjedok ne zna jezik na kom se vodi postupak, ispitat ce se preko tumaca.

(2)Ako je svjedok gluh, pitanja ce mu se postavljati pismeno, a ako je nijem, pozvat ce se kao tumac lice kojese sa svjedokom može sporazumjeti.

Clan 165

(1)Poslijesaslušanja, službeno lice koje vodi postupak može odluciti da svjedok položi zakletvu ili da izjavu na svoj iskaz. Nece se zaklinjati ni davati izjavu svjedok koji je maloljetan ili koji ne može dovoljno da shvati znacaj zakletve ili izjave.

(2)Zakletva sepolaže usmeno izgovaranjem ovih rijeci: “Zaklinjem se da sam o svemu o cemu sam ovdje pitan govorio istinu i da ništa što o ovoj stvari znam nisam prešutio”.

(3)Nijemi svjedoci koji znaju citati i pisati zaklinju se na taj nacin što potpisuju tekst zakletve,a gluhi svjedoci ce procitati tekst zakletve. Ako nijemi ili gluhi svjedoci ne znaju citati ni pisati, zaklet ce se preko tumaca.

Clan 166

(1)Ako svjedok koji je uredno pozvan ne dode, a izostanak ne opravda, ili se bez odobrenja ili opravdanog razloga udalji sa mjesta gdje treba da bude saslušan, organ koji vodi postupak može narediti da se prisilno dovede i da snosi troškove dovodenja, a može ga i kazniti novcano do 500 KM.

(2)Ako svjedok dode, pa bez opravdanog razloga odbije da svjedoci i ako je upozorenna posljedice odbijanja, može se kazniti novcano do 500 KM, a ako i poslije toga odbije da svjedoci, može se još jedanput kazniti do 500 KM. Zakljucak o izricanju službene kazne donosi službenolicekoje vodi postupak u suglasnosti sa službenim licem ovlaštenim za rješavanje stvari, a kod zamoljenog organa u saglasnosti s rukovodiocem tog organa, odnosno sa službenim licem ovlaštenim za rješavanje u slicnim stvarima.

(3)Ako svjedok naknadno opravda svoj izostanak, službeno lice koje vodi postupak poništit cezakljucak o kazni ili troškovima. Ako svjedok naknadno pristane da svjedoci, službenolicemože poništiti zakljucak o kazni.

(4)Službenolicekojevodi postupak može odluciti da svjedok naknadi troškove koje je prouzrokovao svojim izostankom ili odbijanjemda svjedoci.

(5)Protiv zakljucka o troškovima ili novcanoj kazni donesenog na osnovu ovog clana, dopuštena je posebna žalba.

5. Izjava stranke

Clan 167

(1)Ako za utvrdivanje odredene cinjenice ne postoji neposredan dokaz, ili se takva cinjenica ne može utvrditi na osnovu drugih dokaznih sredstava, za utvrdivanje te cinjenice može se kao dokazno sredstvo uzeti i usmeno data izjava stranke. Izjava stranke može se uzeti kao dokazno sredstvo i u stvarima malog znacaja ako bi se odredena cinjenica imala utvrdivati saslušanjem svjedoka koji živi u mjestu udaljenom od sjedišta organa, ili bi inace, usljed pribavljanja drugih dokaza, bilo otežano ostvarivanje prava stranke. Izjava se unosi u zapisnik.

(2)Zakonom se može propisati da se i u slucajevima osim onih izstava 1 ovog clana, odredene cinjenice mogu dokazivati izjavom stranke.

(3)Vjerodostojnost izjave stranke cijeni se po nacelu propisanom u clanu 9 ovog zakona.

(4)Prije uzimanja izjave stranke službeno lice koje vodi postupak dužno je upozoriti stranku na krivicnu i materijalnu odgovornost za davanje lažne izjave.

6. Vještaci Clan 168

Kad je za utvrdivanje ili ocjenu neke cinjenice važne za rješavanje stvari potrebno strucno znanje kojim ne raspolaže službenolicekoje vodi postupak, izvest ce se dokaz vještacenjem. Clan 169

(1)Ako bi dokazivanje vještacenjem bilo nesrazmjerno skupo prema znacaju ili vrijednosti predmeta, stvar ce se riješiti na osnovu drugih dokaznih sredstava.

(2)U slucaju iz stava 1 ovog clana vještacenje ce se izvršiti ako stranka to zahtjeva i pristane da snosi troškove. Clan 170

(1)Radi izvodenja dokaza vještacenjem službeno lice koje vodi postupak odreduje, po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke, jednog vještaka, a kad ocijeni da je vještacenje složeno, može odrediti dva ili više vještaka.

(2)Za vještake ce se odrediti lica kojasu strucna, i to prvenstveno onakojaimaju posebno ovlaštenje za davanje strucnog mišljenja o pitanjima iz odgovarajuce struke, ako je takvo ovlaštenje predvideno propisima.

(3)Stranka ce se, po pravilu, prethodnosaslušati o licnosti vještaka.

(4)Za vještaka se ne može odrediti lice kojene možebiti svjedok.

Clan 171

(1)Svako ko ima potrebnu strucnu spremu mora se primiti dužnosti vještaka, osim ako ga službenolicekoje vodi postupak od toga oslobodi iz opravdanihrazloga, kao što su: preopterecenost vještacenjima, drugim poslovima i slicno.

(2)Oslobadanje od dužnosti vještacenja može tražiti i rukovodilac organa ili pravnog lica gdje je vještak zaposlen, ako postoje opravdani razlozi.

Clan 172

(1)Vještak može uskratiti vještacenje iz istih razloga iz kojih svjedok svjedocenje.

(2)Lica zaposlena u organu ce biti oslobodena dužnosti vještacenja kad je posebnim propisom predvideno njihovo oslobadanje od te dužnosti.

Clan 173

(1)U pogledu izuzeca vještaka na odgovarajuci nacin ce se primjenjivati odredbe ovog zakona o izuzecu službenih lica.

(2)Stranka može tražiti izuzece vještaka i ako ucini vjerovatnim okolnosti koje dovode u pitanje njegovo strucno znanje.

(3)O izuzecu vještaka odlucuje zakljuckom službenolicekoje vodi postupak.

Clan 174

(1)Prije pocetka vještacenja vještaka treba upozoriti da je dužan da predmet vještacenja brižljivo razmotri i u svojem pismenom nalazu tacno navede sve što zapazi i utvrdi, kao i da svoje obrazloženo strucno mišljenje iznese nepristrasno i uskladu spravilima nauke i vještine.

(2)Službenolicekoje vodi postupak zatim pokazuje vještaku predmet koji ovaj ima da razmotri.

(3)Kad vještak izloži svoj nalaz i mišljenje, službenolicekojevodi postupak, kao i stranke mogu mu postavljati pitanja i tražiti objašnjenja u pogledu datog nalaza i mišljenja. Nalaz i mišljenje daje se pismeno.

(4)U pogledu saslušavanja vještaka na odgovarajuci nacin ce se primjenjivati odredbe clana 163 ovogzakona.

(5)Vještak ne polaže zakletvu. Clan 175

(1)Vještaku se može naložiti da izvrši vještacenje i izvan usmene rasprave. U tom slucaju može se tražiti da vještak na usmenoj raspravi obrazloži svoj pismeni nalaz i mišljenje.

(2)Ako je postavljeno više vještaka, oni mogu svoj nalaz i mišljenje dati zajednicki. Ako se ne slažu, svaki ce od njih odvojeno izložiti svoj nalaz i mišljenje.

Clan 176

(1)Ako nalaz i mišljenje vještaka nisu jasni ili potpuni, ili ako se nalazi i mišljenje vještaka bitno razlikuju, ili ako mišljenje nije dovoljno obrazloženo, ili se pojavi osnovana sumnja u tacnost datog mišljenja, a ti se nedostaci ne mogu otkloniti ni ponovnim saslušavanjem vještaka, obnovit ce se vještacenje s istim ili drugim vještacima, a može se zatražiti mišljenje i od neke naucne ili strucne ustanove.

(2)Mišljenje od naucne ili strucneustanove može se tražiti onda kad se zbog složenosti slucaja ili zbog potrebe vršenja analize može opravdano pretpostaviti da ce se na taj nacin doci do tacnijeg mišljenja. Clan 177

(1)Ako vještak koji je uredno pozvan ne dode, a izostanak ne opravda, ili dode ali odbije da vještaci, ili kad u ostavljenom roku ne podnese svoj pismeni nalaz i mišljenje, može

se kazniti novcano do 1000 KM. Ako su usljed neopravdanog izostanka vještaka,
usljed njegovog odbijanja da vještaci, ili usljed propuštanja da podnose pismeni nalaz i
mišljenje nastali troškovi u postupku, može se odrediti da te troškove snosi vještak.

(2)Zakljucak o novcanoj kazni ili o placanju troškova donosi službeno lice koje vodi postupak u saglasnosti sa službenim licem ovlaštenim za rješavanje stvari, a kod zamoljenog organa u saglasnosti s rukovodiocem tog organa, odnosno sa službenim licem ovlaštenim za rješavanje u slicnim stvarima.

(3)Ako vještak naknadno opravda svoj izostanak, ili naknadno opravda što svoj pismeni nalaz i mišljenje nije podnio na vrijeme, službeno licekoje vodi postupak poništit ce zakljucak o novcanoj kazni i o troškovima, a ako vještak naknadno pristane da vještaci, službenolicemože poništiti zakljucak o novcanoj kazni.

(4)Protiv zakljucka o troškovima ili o novcanoj kazni donesenog na osnovu stavova 1 i 2 ovog clana, dopuštena je posebna žalba.

7. Tumaci Clan 178

(1)Tumac je lice koje se odreduje radi sporazumijevanja sa ucesnikom u postupku koji je gluh ili nijem, a cije se saslušanje ne može izvršiti pismenim putem.

(2)Ako u postupku ucestvuje lice koje ne poznaje jezik na kojem se vodi postupak, tom licu se odreduje prevoditelj koji poznaje jezik tog lica.

(3)Glede obaveze odredivanja tumaca, odnosno prevoditelja, oslobadanja od te dužnosti, prava uskracivanja tumacenja, odnosno prevodenja, izuzeca i drugih pitanja, na odgovarajuci nacin se primjenjuju odredbe ovogzakona koje se odnose na vještaka.

8. Uvidaj Clan 179

Uvidaj se vrši kad je za utvrdivanje neke cinjenice ili za razjašnjenje bitnih okolnosti potrebno neposredno opažanje službenoglicakojivodi postupak.

Clan 180

(1)Stranke imaju pravo da prisustvuju uvidaju. Koje ce lice umjesto stranaka prisustvovati uvidaju, odreduje službenolicekojevodi postupak.

(2)Uvidaj se može izvršiti i uz sudjelovanje vještaka.

Clan 181

Uvidaj stvari koja se bez teškoce može donijeti na mjesto gdje se postupak vodi izvršit ce se na tom mjestu, a inace uvidaj se vrši na mjestu gdje se stvar nalazi.

Clan 182

(1)Vlasnik ili držalac stvari, prostorija ili zemljišta koja se imaju razgledati, ili u kojima, odnosno na kojima se nalaze stvari uvidaja, ili preko kojih je potrebno preci, dužan je dopustiti da se uvidaj izvrši.

(2)Ako vlasnik ili držalac ne dopusti da se izvrši uvidaj, na odgovarajuci nacin ce se primijeniti odredbe ovogzakona o uskracivanju svjedocenja.

(3)Prema vlasniku ili držaocu koji bez opravdanog razloga ne dopusti da se uvidaj izvrši mogu se primijeniti iste mjere koje se primjenjuju prema svjedoku koji odbije da svjedoci.

(4)Šteta koja je nanesena prilikom obavljanja uvidaja spada u troškove postupka i naknadit ce se vlasniku ili držaocu. O tome donosi zakljucak službenolicekojevodi postupak. Protiv tog zakljucka dopuštena je posebna žalba.

Clan 183

Službenolicekojerukovodi uvidajem pazit ce da uvidaj ne bude zloupotrijebljen i da ne bude povrijedena nicija poslovna, profesionalna, naucna ili umjetnicka tajna.

9. Osiguranje dokaza Clan 184

(1)Ako postoji opravdana bojazan da se neki dokaz nece moci kasnije izvesti ili da ce njegovo izvodenje biti otežano, može se, radi osiguranja dokaza u svakom stadiju postupka, pa i prije nego što je postupak pokrenut, taj dokaz izvesti.

(2)Osiguranje dokaza vrši se po službenoj dužnosti ili po prijedlogu stranke, odnosno lice koje ima pravni interes.

Clan 185

(1)Za osiguranje dokaza u toku postupka nadležan je organ koji vodi postupak.

(2)Za osiguranje dokaza prije pokretanja postupka nadležan je organ kome je zahtjev podnesen. Ako je zahtjev podnesen nenadležnom organu, isti ce postupiti u skladu sa clanom 52 stavovima3 i 4 ovogzakona.

Clan 18 6

(1)O osiguranju dokaza donosi se poseban zakljucak.

(2)Protiv zakljucka kojim se odbija prijedlog za osiguranje dokaza dopuštena je posebna žalba, koja ne prekida tok postupka.

XII. RJEŠENJE

1. Organ koji donosi rješenje Clan 187

(1) Na osnovu cinjenica utvrdenih u postupku organ nadležan za rješavanje donosi rješenje o stvari koja je predmet postupka.

(2) Glede rješavanja upravne stvari koje vrši odjeljenje, primjenjuju se odredbe ovog zakona, ako posebnim propisima koji ureduju ta pitanja o kojima rješenje donosi organ izvršne vlasti nije drukcije odredeno.

Clan 188

Kad je zakonom ili drugim propisom utemeljenim na zakonu odredeno da o jednoj stvari rješavaju dva ili više organa, svaki je od njih dužan da riješi o istoj stvari. Ovi ce se organi sporazumjeti koji ce od njih izdati rješenje i u tom rješenju mora biti navedeno mišljenje drugog organa.

Clan 189
(1)Kad je u zakonu ili na zakonu utemeljenom propisu odredeno da rješenje donosi
jedan organ u saglasnosti s drugim organom, organ koji donosi rješenje sastavlja
rješenje i šalje ga sa spisima predmeta na saglasnost, koji može dati saglasnost
potvrdom na samom rješenju ili posebnim aktom. U tom slucaju rješenje je
doneseno kad je drugi organ dao saglasnost, a smatra se aktom organa koji je
donio rješenje.
(2)U slucaju iz stava 1 ovog clana, organ koji donosi rješenje sastavlja i šalje ga sa
spisima predmeta na saglasnost drugom organu, koji može dati saglasnost
potvrdom na samom rješenju ili posebnim aktom. U takvom slucaju rješenje je
doneseno kad je drugi organ dao saglasnost, a smatra se aktom organa koji je
donio rješenje.
(3)Odredba stava 2 ovog clana važi i za slucaj kad je u zakonu propisano da rješenje
donosi jedan organ uz potvrdu ili odobrenje drugog organa.
(4)Kada je zakonom ili drugim postupkom odredeno da je nadležni organ dužan da
prije donošenja rješenja pribavi mišljenje drugog organa, rješenje se može donijeti
samo poslije pribavljenog mišljenja.
(5)Organ cija je saglasnost ili mišljenje, odnosno potvrda ili odobrenje potrebno za
donošenje rješenja dužan je saglasnost ili mišljenje, odnosno potvrdu ili odobrenje
dati u roku od 15 dana od dana kada mu je zatraženo, ako posebnim propisima nije
odreden drugi rok. Ako taj organ u tom roku ne izda svoj akt i ne dostavi ga organu
koji donosi rješenje,kojim daje ili odbija saglasnost, potvrdu ili odobrenje, odnosno
mišljenje, smatra se da je dao saglasnost, potvrdu ili odobrenje, odnosno mišljenje,
a ako ne da nikakvo izjašnjenje nadležni organ može donijeti rješenje i bez
pribavljene saglasnosti ili mišljenja, odnosno potvrde ili odobrenja, ako posebnim
propisima nije drugacije odredeno.
Clan 190

Ako službeno licekoje je vodilo postupak nije ovlaštenoda donosi rješenje, dužno je da podnese potpisan nacrt rješenja službenom licu koje donosi rješenje.

2. Oblik i sastavni dijelovi rješenja Clan 191

(1) Svako rješenje mora se kao takvo oznaciti. Izuzetno, ako je to neophodno, posebnim propisima može se predvidjeti da se rješenju može dati i drugi naziv.

(2) Rješenje se donosi pismeno. Izuzetno, u slucajevima predvidenim ovim zakonom, rješenje se može donijeti usmeno.

(3) Pismeno rješenje sadrži: naziv organa, broj i datum, uvod, dispozitiv (izreku), obrazloženje, uputstvo o pravnom lijeku, potpis ovlaštenog službenoglicai pecat organa. U slucajevima predvidenim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona, rješenje ne mora sadržavati pojedine od ovih dijelova. Ako se rješenje obraduje mehanografski, umjesto potpisa može da sadrži faksimil ovlaštenog službenoglica.

(4) Cak i kad se rješenje objavi usmeno, mora se izdati napismeno,u skladu sovim zakonom.

(5) Rješenje se mora dostaviti stranci u originalu ili u ovjerenom prepisu.

Clan 192
(1)Uvod rješenja sadrži: naziv organa koji donosi rješenje, propis o nadležnosti tog
organa, ime stranke i njenog zakonskog zastupnika iliopunomocenika ako ga ima i
kratko oznacenje predmeta postupka.
(2)Ako su rješenja donijela dva ili više organa, ili je doneseno uz saglasnost, potvrdu,
odobrenje, ili po pribavljenom mišljenu drugog organa, to se ima navesti u uvodu.
Ako se rješenje donosi po službenoj dužnosti, to se navodi u uvodu rješenja.
Clan 193
(1)Dispozitivom se rješava o predmetu postupka u cijelosti i o svim zahtjevima
stranaka o kojima u toku postupka nije posebno riješeno.
(2)Dispozitiv mora biti kratak i odreden, a kadje potrebno, može se podijeliti i na više
tacaka.
(3)Dispozitivom se rješava i o troškovima postupka, ako ih je bilo, odredujuci njihov
iznos, ko ih je dužan platiti, kome i u kom roku. Ako se u dispozitivu ne rješava o
troškovima, navest ce se da ce se o njima donijeti poseban zakljucak.
(4)Ako se rješenjem nalaže izvršenje kakve radnje, u dispozitivu ce se odrediti i rok u
kome se ta radnja ima izvršiti.
(5)Kad je propisano da žalba ne odgada izvršenje rješenja, to mora biti navedeno u
dispozitivu.
Clan 194
(1) U jednostavnim stvarima u kojima ucestvuje samo jedna stranka, kao i u
jednostavnim stvarima u kojima u postupku sudjeluju dvije ili više stranaka, ali ni
jedna ne prigovara postavljenom zahtjevu, obrazloženje rješenja može sadržavati
samo kratko izlaganjezahtjeva stranke i pozivanje na pravne propise na osnovu
kojih je stvar riješena. U ovakvim stvarima rješenje se može izdati i na propisanom
obrascu.

(2) U ostalim stvarima obrazloženje rješenja sadrži: kratko izlaganje zahtjeva stranaka, izvedene dokaze iutvrdeno cinjenicno stanje, razlozi koji su bili odlucujuci pri ocjeni dokaza, razloge zbog kojih nije uvažen neki od zahtjeva stranaka, razloge koji s obzirom na utvrdeno cinjenicno stanje upucuju na onakvo rješenje kako je dato u dispozitivu i pravne propise na osnovu kojih je riješena upravna stvar. Ako žalba ne odgada izvršenje rješenja, obrazloženje sadrži i pozivanje na propis koji to predvida. U obrazloženju rješenja moraju biti obrazloženi i oni zakljucci protiv kojih nije dopuštena posebna žalba.

(3) Kad je nadležni organ zakonom ili drugim propisom utemeljenim na zakonu ovlašten da riješi stvar po slobodnoj ocjeni, dužan je da u obrazloženju, pored podataka iz stava 2 ovog clana, navede propis u kojem je predvideno rješavanje po slobodnoj ocjeni i daizloži razloge kojima se pri donošenju rješenja rukovodilo. Ovi se razlozi ne moraju navesti kad je to u javnom interesu zakonom ili drugim propisom izricito predvideno.

(4) Ako je zakonom ili drugim propisom posebno predvideno da se u rješenju donesenom po slobodnoj ocjeni ne moraju navesti razlozi kojima se organ pri donošenju rješenja rukovodio, u obrazloženju rješenja navode se podaci iz stava 2 ovog clana, propis kojim je organ ovlašten da riješi stvar po slobodnoj ocjeni i propis kojim je ovlašten da ne mora navesti razlog i kojima se pri donošenju rješenja rukovodio. Clan 195

(1)Uputstvom o pravnom lijeku stranka se obavještava da li protiv rješenja može izjaviti žalbu ili pokrenuti upravni spor ili drugi postupak pred sudom.

(2)Kad se protiv rješenja možeizjaviti žalba, u uputstvu se navodi naziv organa kome se, u kom roku i s kolikom taksom žalba predaje, s tim da se navede i da se žalba može izjaviti i na zapisnik kod organa koji je donio rješenje.

(3)Kad se protiv rješenja može pokrenuti upravni spor, u uputstvu se navodi i naziv i sjedište suda kom se tužba podnosi, u kom roku i s kolikom taksom, a kad se može pokrenuti drugi postupak pred sudom, navodi se sud kome se može obratiti i u kom roku.

(4)Kad je u rješenju dato pogrešno uputstvo, stranka može postupiti po važecim propisima ili po uputstvu. Stranka koja postupi po pogrešnom uputstvu ne može zbog toga imati štetnih posljedica.

(5)Kad u rješenju nije dato nikakvo uputstvo ili je uputstvo nepotpuno, stranka može postupiti po važecim propisima, a moci ceu roku od osam dana tražiti od organa koji je rješenje donio da dopuni rješenje. U takvom slucaju rok za žalbu, odnosno sudsku tužbu tece od dana dostavljanja dopunjenog rješenja.

(6)Kad je protiv rješenja moguce izjaviti žalbu, a stranka je pogrešno upucena da protiv tog rješenja nema mjesta žalbi ili da se protiv njega ne može pokrenuti upravni spor, rok za žalbu tece od dana dostavljanja rješenja suda kojim je tužba

odbacena kao nedopuštena, ako stranka nije vec prije toga podnijela žalbu
nadležnom organu.
(7)Kad protiv rješenja nije moguce izjaviti žalbu a stranka je pogrešno upucena da se
protiv tog rješenja može žaliti, pa je izjavila žalbu i zbog toga propustila rok za
pokretanje upravnog spora, ovaj rok joj tece od dana dostavljanja rješenja kojim joj
ježalba odbacena, ako stranka nije vec prije toga pokrenula upravni spor.
(8)Uputstvo o pravnom lijeku, kao poseban sastavni dio rješenja, stavlja se poslije
obrazloženja.
Clan 196
Rješenje potpisuje šef Odjeljenja.
Clan 197
(1)Kad je rijec o stvari koja setice veceg broja odredenih lica, može se za sva ta lica
donijeti jedno rješenje, ali ona moraju biti imenovana u dispozitivu, a u obrazloženju
rješenja moraju biti izloženi razlozi koji se na svaku od njih odnose. Ovakvo rješenje
mora se dostaviti svakojod tih lica, osim u slucaju predvidenom u clanu 74 ovog
zakona.
(2)Ako je rijec o stvari koja se tice veceg broja lica koja organu nisu poznata, može se
za sve njih donijeti jedno rješenje, ali ono mora sadržavati takve podatke da se iz
njih može lako utvrditi na koja se lica rješenje odnosi (npr. stanovnici ili vlasnici
imanja u odredenoj ulici ili stanari iz jedne zgrade i sl.).
Clan 198
(1)U stvarima manjeg znacaja u kojima se udovoljava zahtjevu stranke, a ne dira se u
javni interes niti interes drugog lica, rješenje se može sastojati samo od dispozitiva
u obliku službene zabilješke u spisu, ako su razlozi za takvo rješenje ocigledni i ako
nije drugacije propisano.
(2)Takvo se rješenje po pravilu priopcava stranci usmeno, a napismeno joj se mora
izdati ako ona to traži.
(3)Takvo rješenje, po pravilu, ne sadrži obrazloženje, osim ako je ono po prirodi stvari
potrebno. Ovakvo rješenje može se izdati na propisanom obrascu.
Clan 199

Kad je rijec o preduzimanju narocito hitnih mjera u cilju osiguranja javnog mira i sigurnosti ili radi uklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i imovine, nadležni organ, odnosno ovlaštenoslužbenolice nadležnog organa, može donijeti rješenje i usmeno i narediti njegovo izvršenje bez odgadanja, s tim što je dužan donijeti pismeno rješenje najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja. Sadržaj pismenog rješenja mora odgovarati sadržaju usmenog rješenja.

3. Djelimicno, dopunsko i privremeno rješenje

Clan 200
(1)Kad se o jednoj stvari rješava u više tacaka, a samo su neke od njih dozrele za
rješavanje, i kad se pokaže svrsishodnim da se o tim tackama riješi posebnim
rješenjem, nadležni organ može donijeti rješenje samo o tim tackama (djelimicno
rješenje).
(2)Djelimicno rješenje smatra se u pogledu pravnihlijekova i izvršenja kao samostalno
rješenje.
Clan 201
(1)Ako nadležni organ nije rješenjem odlucio o svim pitanjima koja su bila predmet
postupka, on može, po prijedlogu stranke ili po službenoj dužnosti, donijeti posebno
rješenje o pitanjima koja vec donesenim rješenjem nisu obuhvacena (dopunsko
rješenje). Ako prijedlog stranke za donošenje dopunskog rješenja bude odbijen,
protiv zakljucka o tome dopuštena je posebna žalba.
(2)Ako je predmet vec dovoljno raspravljen, dopunsko rješenje može se donijeti bez
ponovnog provodenja ispitnog postupka.
(3)Dopunsko rješenje smatra se u pogledu pravnih lijekova i izvršenja samostalnim
rješenjem.
Clan 202
(1)Ako je prema okolnostima slucaja neophodno prije okoncanja postupka donijeti
rješenje kojim se privremeno ureduju sporna pitanja ili odnosi, takvo se rješenje
donosi na osnovi podataka koji postoje u casu njegovog donošenja. U takvom
rješenjumora biti izricno naznaceno da je privremeno.
(2)Donošenje privremenog rješenja po prijedlogu stranke nadležni organ može
uslovljavati davanjem osiguranja za štetu koja bi mogla usljed izvršenja tog rješenja
nastati za protivnu stranku u slucaju da osnovni zahtjev predlagaca ne bude
uvažen.
(3)Rješenjem o glavnoj stvari koje se donosi nakon okoncanja postupka ukida se
privremeno rješenjedoneseno u toku postupka.
(4)Privremeno rješenje smatra se u pogledu pravnih lijekova i izvršenja kao
samostalno rješenje.

4. Rok za izdavanje rješenja Clan 203

(1)Kad se postupak pokrece povodom zahtjeva stranke, odnosno po službenoj dužnosti, ako je to u interesu stranke, a prije donošenja rješenja nije potrebno provoditi poseban ispitni postupak, niti postoje drugi razlozi zbog kojih se ne može donijeti rješenje bez odgode (rješavanje prethodnog stanja i dr.), nadležni organ je dužan donijeti rješenje i dostaviti ga stranci što prije, a najkasnije u roku od 15 dana racunajuci od dana predaje urednog zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako posebnim propisom nije odreden kraci rok.

(2)U ostalim slucajevima kad se postupak pokrece povodom zahtjeva stranke, odnosno po službenoj dužnosti, ako je to u interesu stranke, nadležni organ je dužan donijeti rješenje i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 30 dana, ako posebnim propisom nije odreden kraci rok.

(3)Ako nadležni organ protivcijeg je rješenja dopuštena žalba ne donese rješenje i ne dostavi ga stranci u roku iz stavova 1 i 2 ovog clana, stranka ima pravo izjaviti žalbu Apelacionoj komisiji, kao da je njen zahtjev odbijen (šutnja uprave).

(4)Kad se u postupku radi o slucajevima iz clana 126 ovog zakona, nadležni organ je dužan rješenje po zahtjevu stranke donijeti najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema zahtjeva.

5. Ispravljanje grešaka u rješenju

Clan 204

(1)Organ koji je donio rješenje, odnosno službenolicekoje je potpisaloili izdalorješenje, može u svako vrijeme da ispravi greške u imenima ili brojevima, pisanju ili racunanju, kao i druge ocigledne netacnosti u rješenju ili njegovim ovjerenim prepisima. Ispravka greške proizvodi pravni ucinak od dana od koga proizvodi pravni ucinak rješenje koje se ispravlja.

(2)O ispravci se donosi poseban zakljucak, koji se prilaže izvorniku rješenja i cini njegov sastavni dio. Ovjeren prepis zakljucka dostavlja se i strankama kojima je dostavljeno rješenje. Zakljucak potpisuje službeno lice koje je potpisalo rješenje. Zakljucak obavezno sadrži broj i datum rješenja koje se ispravlja.

(3)Protiv zakljucka kojim se vec doneseno rješenje ispravlja ili kojim se odbija prijedlog za ispravljanje, dopuštena je posebna žalba.

XIII. ZAKLJUCAK Clan 205

(1)Zakljuckom se odlucuje o pitanjima koja se ticu postupka.
(2)Zakljuckom se odlucuje o onim pitanjima u kojima je ovim zakonom predvideno da
se donosi zakljucak, kao i o drugim pitanjima u vezi s provodenjem postupka a koja
se ne rješavaju rješenjem.
Clan 206
(1)Zakljucak donosi službenolice koje obavlja onu radnju postupka pri kojoj se pojavilo
pitanje koje je predmet zakljucka, ako ovim zakonom ili drugim propisima nije
drugacije odredeno.
(2)Ako se zakljuckom nalaže izvršenje neke radnje, odredit ce se rok u kome se ta
radnja ima izvršiti.
(3)Zakljucak se sacinjava u vidu službene bilješke u spisu i priopcava zainteresiranim
licima usmeno, a napismeno se izdaje kada se protiv zakljucka može izjaviti
posebna žalba, ili kad se može odmah tražiti izvršenje zakljucka.
(4)Zakljucak koji se izdaje pismeno sadrži: uvod, dispozitiv, obrazloženje i pouku o
pravnom lijeku.
Clan 207
(1)Protiv zakljucka može se izjaviti posebna žalba samo kad je to ovim ili drugim
zakonom izricito predvideno.
(2)Žalba se izjavljuje u istom roku, na isti nacin i istom organu kao i žalba protiv
rješenja.
(3)Zakljucke protiv kojih nije dopuštena posebna žalba mogu zainteresirana lica
pobijati žalbom protiv rješenja, osim ako je žalba protiv zakljucka ovim zakonom
iskljucena.
(4)Žalba ne odlaže izvršenje zakljucka osim ako je to zakonom ili samimzakljuckom
drukcije odredeno.
TRECI DIO
PRAVNI LIJEKOVI
A) REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI

XIV. ŽALBA

1. Pravo na žalbu Clan 208

(1)Protiv rješenja donesenog u prvom stepenu stranka ima pravo žalbe.
(2) Drugi organi Distrikta, kada su zakonom na to ovlašteni, mogu izjaviti žalbu protiv
rješenja kojim je povrijeden zakon u korist pojedinca ili pravnog lica, a na štetu
javnog interesa.
Clan 209
(1)Ako protiv prvostepenog rješenja iz clana 208 ovogzakona nije dozvoljena žalba,
neposredno se može pokrenuti upravni spor.
(2)Žalba je dozvoljena protiv svake prvostepene odluke kada je zakonom iskljucena
mogucnost upravnog spora.
(3)Protiv akata Skupštine Distrikta , Vlade Distrikta i gradonacelnika donesenih u
prvom stepenu nemože se izjaviti žalba.

2. Nadležnost organa za rješavanje o žalbi

Clan 210

(1) O žalbi protiv rješenja i drugih pojedinacnih upravnih akata, koje u prvom stepenu donose organi uprave i institucije s javnim ovlaštenjima, rješava Apelaciona komisija.

(2) Pravo na žalbu i nadležnost Apelacione komisije propisani su ovim zakonom i
materijalnim zakonima Brcko distrikta BiH, kao i drugim propisima.
(3) Apelaciona komisija je samostalno i nezavisno tijelo, koja ima sva ovlaštenja
drugostepenog organa uprave propisana ovim zakonom i materijalnim zakonima
Brcko distrikta BiH, kao i drugim propisima.
Clan 210 a
(1)Apelaciona komisija sastoji se od predsjednika i cetiri clana. Predsjednik i clanovi
Apelacione komisije su diplomirani pravnici. Sastav Apelacione komisije odražava
sastav stanovništva.
(2)Predsjednika i clanove Apelacione komisije imenuje gradonacelnik po prethodno
provedenom konkursu.
(3)Za predsjednika i clanove Apelacione komisije imenuju se diplomirani pravnici, s
najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
(4)Apelaciona komisija odlucuje u vijecu od tri clana. Vijece donosi odluke u skladu sa
zakonom i drugim propisima.
(5)Nacin rada Apelacione komisije bliže se reguliše poslovnikom o radukomisije, koji
donosi gradonacelnik na prijedlog predsjednika komisije.
Clan 210 b
Apelaciona komisija o svom radu podnosi izvještaj Skupštini Brcko distrikta BiH i
gradonacelniku, najmanje jednom godišnje.

3. Rok za žalbu Clan 211

(1)Žalba protiv rješenja se podnosi u roku od 15 dana, ako zakonom nije drugacije
odredeno.
(2)Rok za žalbu za svako licei za svaki organ kojima se rješenje dostavlja racuna se
od dana dostavljanja rješenja.
Clan 212
(1)U toku roka za žalbu rješenje se ne može izvršiti. Kad je žalba propisno izjavljena,
rješenje se ne može izvršiti sve dok se rješenje koje je doneseno o žalbi ne dostavi
stranci.
(2)Izuzetno, rješenje se može izvršiti u žalbenom roku, kao i pošto je žalba izjavljena,
ako je to zakonom predvideno ili ako je rijec o preduzimanju hitnih mjera, ili ako bi
usljed odgadanja izvršenja bila nanesena nekoj stranci šteta koja se ne bi mogla
popraviti. U posljednjem slucaju može se tražiti odgovarajuce osiguranje od stranke
u cijem se interesu provodi izvršenje i ovim osiguranjem uslovljavati izvršenje.

4. Sadržaj žalbe Clan 213

(1)U žalbi se moranavesti rješenje koje se pobija, oznacujuci naziv organa koji ga je
donio i broj i datum rješenja. Dovoljno je da žalilac izloži u žalbi u kom je pogledu
nezadovoljan rješenjem, ali žalbu ne mora posebno obrazložiti.
(2)U žalbi se mogu iznositi nove cinjenice i novi dokazi, a žalilac je dužan da obrazloži
zbog cega ih nije iznio u prvostepenom postupku.
(3)Ako su u žalbi iznesene nove cinjenice i novi dokazi, a u postupku sudjeluju dvije ili
više stranaka sa suprotnim interesima, žalbi se prilaže još i onolikoprepisa žalbi
koliko ima takvih stranaka. U takvom slucaju organ dostavlja svakoj takvoj stranci
prepis žalbe i ostavlja joj rok da se o novim cinjenicama i dokazima izjasni. Ovaj rok
ne može biti kraci od osam, ni duži od petnaest dana.

5. Predavanje žalbe Clan 214

(1)Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom organu koji je donio prvostepeno
rješenje.
(2)Ako je žalba predata ili poslata neposredno Apelacionom vijecu, ono je odmah šalje
organu prvog stupnja.
(3)Žalba predata ili poslata neposredno Apelacionojkomisiji u pogledu roka smatra se
da je predata prvostepenom organu.

6. Rad prvostepenog organa po žalbi Clan 215

(1)Organ prvog stupnja ispituje da li je žalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od
ovlaštenoglica.
(2)Nedopuštenu, nepravovremenu ili odneovlaštenoglicaizjavljenu žalbu organ prvog
stepenaodbacit ce svojim rješenjem.
(3)Pravovremenost žalbe koja je predata ili poslata neposredno Apelacionoj komisiji,
organ prvog stepena cijeni prema danu kad je predata, odnosno poslata
Apelacionoj komisiji.
(4)Protiv rješenja kojim je žalba odbacena na osnovu stava 2 ovog clana, stranka ima
pravo žalbe.
Clan 216
(1)Ako organ prvog stepenakoji je donio rješenje utvrdi da je žalba opravdana, a nije
potrebno provoditi novi ispitni postupak, može stvar riješiti drugacije i novim
rješenjem zamijeniti rješenje koje se žalbom pobija.
(2)Protiv novog rješenja stranka ima pravo žalbe.
Clan 217
(1)Ako organ koji je donio rješenje utvrdi povodom žalbe da je provedeni postupak bio
nepotpun, a da je to moglo uticati na rješenje stvari, on je dužan postupak
upotpuniti u skladu s odredbama ovog zakona.
(2)Organ koji je donio rješenje upotpunit ce postupak i onda kad žalilac iznese u žalbi
takve cinjenice i dokaze koji bi mogli uticati na drugacije rješenje stvari, ako je
žaliocu morala biti data mogucnost da sudjeluje u postupku koji je prethodio
donošenju rješenja a ta mu mogucnost nije bila data a on je propustio da je iskoristi,
ali je u žalbi opravdao to propuštanje.
(3)Prema rezultatu dopunjenog postupka, organ koji je donio rješenje može, u
granicama zahtjeva stranke, stvar riješiti drugacije i novim rješenjem zamijeniti
rješenje koje se žalbom pobija.
(4)Protiv novog rješenja stranka ima pravo žalbe.
Clan 218

Kad je rješenje doneseno bez prethodno provedenog posebnog ispitnogpostupka koji je bio obavezan, ili kad je doneseno po clanu 126 stavu 1 tackama 1, 2 i 3 ovog zakona, ali stranci nije bila data mogucnost da se izjasni o cinjenicama i okolnostima koje su od važnosti za donošenje rješenja, a stranka u žalbi traži da se ispitni postupak provede, odnosno da joj se pruži mogucnost da se izjasni o takvim cinjenicama i okolnostima, prvostepeni organ je dužan da provede taj postupak. Nakon provodenja postupka prvostepeni organ može uvažiti zahtjev žalbe i donijeti novo rješenje.

Clan 219
(1)Kad organ koji je donio rješenje utvrdi da je podnesena žalba dopuštena,
pravovremena i izjavljena od ovlaštenoglice, a nijeu skladu sodredbama clanova
od 216 do 218 novim rješenjem zamijenio rješenje koje se žalbom pobija, dužan je
bez odgadanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema žalbe, poslati
žalbu Apelacionoj komisiji.
(2)Uz žalbu je dužan priložiti sve spise koji se odnose na predmet.

7. Rješavanje Apelacione komisije po žalbi

Clan 220
(1)Ako je žalba nedopuštena, nepravovremena ili izjavljena od neovlaštenog lica, a
prvostepeni organ je propustio da je zbog toga odbaci, odbacit ce je rješenjem
Apelacionoj komisiji.
(2)Ako žalbu ne odbaci Apelaciona komisija uzima predmet u rješavanje.
(3)Apelaciona komisija može odbiti žalbu,poništiti rješenje u cijelosti ili djelimicno, ili
ga izmijeniti.
Clan 221

(1)Apelaciona komisija ce odbiti žalbu kad utvrdi da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je rješenje pravilno i na zakonu zasnovano, a žalba neosnovana.

(2)Apelaciona komisija ce odbiti žalbu i kad utvrdi da je u prvostepenom postupku bilo nedostataka, ali da su oni takvi da nisu mogli uticati na rješenje stvari.

(3)Kad Apelaciona komisija utvrdi da je prvostepeno rješenje zasnovano na zakonu, ali zbog drugih razloga, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni, on ce u svom rješenju izložiti te razloge, a žalbu odbiti.

Clan 222

(1) Ako Apelaciona komisija utvrdi da je u prvostepenom postupku ucinjena nepravilnost koja cini rješenje ništavim (clan 247) ovog zakona, proglasit ce takvo rješenje ništavim, kao i onaj dio postupka koji je obavljen poslije te nepravilnosti.

(2) Ako Apelaciona komisija utvrdi da je prvostepeno rješenje donio nenadležan organ, poništit ce to rješenje po službenoj dužnosti i dostavit ce predmet nadležnom organu na rješavanje.

Clan 223

(1)Ako Apelaciona komisija utvrdi da su u prvostepenom postupku cinjenice nepotpuno i pogrešno utvrdene, da se u postupku nije vodilo racuna o pravilima postupka koja bi bila od uticaja na rješenje stvari, ili da je dispozitiv pobijanog rješenja nejasan ili da je u protivrjecnosti s obrazloženjem, on ce upotpuniti postupak i otkloniti izložene nedostatke, bilo sam preko prvostepenog organa ili kog drugog zamoljenog organa, a ti organi su dužni postupiti po traženju Apelacione komisije. Ako Apelaciona komisija utvrdi da se na osnovu cinjenica utvrdenih u upotpunjenom postupku, stvar mora riješiti drugacije nego što je riješena prvostepenim rješenjem, on ce svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i sam riješiti stvar.

(2)Ako Apelaciona komisija utvrdi da ce nedostatke prvostepenog postupka brže i ekonomicnije otkloniti prvostepeni organ, on ce svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i vratiti predmet prvostepenom organu na ponovni postupak. U tom slucaju Apelaciona komisija je dužno svojim rješenjem ukazati prvostepenom organu u kom pogledu treba upotpuniti postupak, a prvostepeni organ je dužan u svemu da postupi po rješenju Apelacione komisije i bez odgadanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema predmeta, da donese novo rješenje. Protiv novog rješenja stranka ima pravo žalbe.

Clan 224

(1)Ako Apelaciona komisija utvrdi da su u prvostepenom rješenju pogrešno ocijenjeni dokazi, da je iz utvrdenih cinjenica izveden pogrešan zakljucak glede cinjenicnog stanja, da je pogrešno primijenjen pravni propis na osnovu koga se rješava stvar, da je u istoj upravnoj stvari vec jednom poništeno prvostepeno rješenje, a posebno ako prvostepeni organ nije u svemu postupio po rješenju Apelacione komisije ili ako utvrdi daje na osnovu slobodne ocjene trebalo donijeti drugacije rješenje, on ce svojim rješenjem poništiti prvostepeno rješenje i sam riješiti stvar.

(2)Ako Apelaciona komisija utvrdi da je rješenje pravilno glede utvrdenih cinjenica i u
pogledu primjene zakona, ali da se cilj zbog koga je rješenje doneseno može postici
i drugim sredstvima povoljnijim za stranku, izmijenit ce prvostepeno rješenje u tom
smislu.
Clan 225
(1)Radi pravilnog rješenja stvari Apelaciona komisija može povodom žalbe izmijeniti
prvostepeno rješenje u korist žalioca i mimo zahtjeva postavljenog u žalbi, a u
okviru zahtjeva postavljenog u prvostepenom postupku, ako se tim ne vrijeda pravo
drugog lica.
(2)S istim ciljem Apelaciona komisija može povodom žalbe izmijeniti prvostepeno
rješenje na štetu žalioca, ali samo iz nekog od razloga predvidenih u clanovima
243, 246 i 247 ovog zakona.
Clan 226
(1)Odredbe ovog zakona koje se odnose na rješenje u skladu se primjenjuju i na
rješenja koja se donose po žalbi.
(2)U obrazloženju Apelacione komisije moraju seocijeniti i svi navodi žalbe. Ako je vec
prvostepeni organ u obrazloženju svog rješenja pravilno ocijenio navode koji se u
žalbi iznose, Apelaciona komisija se može u svom rješenju samo pozvati na razloge
iznesene u prvostepenom rješenju.

8. Žalba kad prvostepeno rješenje nije doneseno u zakonskom roku Clan 227

(1)Ako je žalbu izjavila stranka po cijem zahtjevu prvostepeni organ nije donio rješenje
u zakonskom roku, Apelaciona komisija je dužna odmah, a najkasnije u roku od tri
dana od prijema žalbe tražiti da joj prvostepeni organ odmah dostavi sve spise
predmeta i da pismeno iznese razloge zbog kojih rješenje nije doneseno u roku.
Prvostepeni organ je obavezan postupiti po tom traženju u roku koji odredi
Apelaciona komisija, s tim da taj rok ne možebiti duži od pet dana. Ako Apelaciona
komisija utvrdi da rješenje nije doneseno u roku zbog opravdanih razloga, ili zbog
krivice stranke, odredit ce prvostepenom organu rok za donošenje rješenja, koji ne
može biti duži od 15 dana i vratiti mu sve spise predmeta na rješavanje.
(2)Ako Apelaciona komisija utvrdi da razlozi zbog kojih rješenje nije doneseno u roku
nisu opravdani, ona ce riješiti stvar prema spisima predmeta i donijet ce svoje
rješenje, ako je to moguce, a ako se stvar ne može riješiti prema spisima predmeta,
sam ce provesti postupak i svojim rješenjem riješiti stvar. Izuzetno, ako Apelaciona
komisija utvrdi da ce postupak brže i ekonomicnije provesti prvostepeni organ,
naložit ce tom organu da to ucini i da mu prikupljene dokaze dostavi u odredenom
roku koji ne može biti duži od osam dana, a prvostepeni organ je obavezan
postupiti po tom traženju. Nakon što prvostepeni organ dostavi tražene podatke i
dokaze, Apelaciona komisija ce odmah riješiti stvar. Rješenje Apelacione komisije
doneseno po ovojodredbi je konacno.

9. Rok za donošenje rješenja po žalbi

Clan 228
(1)Rješenje o žalbi mora se donijeti i dostaviti stranci što prije, a najkasnije u roku od
30 dana racunajuci od dana predaje žalbe, ako posebnim propisom nije odreden
kraci rok.
(2)Ako stranka odustane od žalbe, postupak u vezi sa žalbom obustavlja se
zakljuckom.

9. Dostavljanje rješenja Apelacionoj komisiji

Clan 229

Apelaciona komisija šalje, po pravilu, svoje rješenje sa spisima predmeta prvostepenom organu, koji je dužan da rješenje dostavi strankama u roku od pet dana od dana prijema spisa.

B) VANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

XV. OBNOVA POSTUPKA

1. Pokretanje obnove postupka

Clan 230

Postupak okoncan rješenjem ili zakljuckom protiv koga nema redovnog pravnog lijeka u upravnom postupku (konacno u upravnom postupku) obnovit ce se:

1) ako se sazna za nove cinjenice, ili se utvrdi ili stekne mogucnost da se upotrijebe novi dokazi koji bi, sami ili u vezi s vec izvedenim i upotrijebljenim dokazima, mogli dovesti do drugacijeg rješenja, da sute cinjenice, odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u ranijem postupku;

2) ako je rješenje doneseno na osnovu lažne isprave ili lažnog iskaza svjedoka ili vještaka, ili ako je došlo kao posljedica nekog djela kažnjivog po zakonu;

3) ako se rješenje temelji na presudi donesenoj u kaznenom postupku ili u postupku o privrednom prestupu, a ta presuda je pravosnažno ukinuta;

4) ako je rješenje povoljno za stranku doneseno na osnovu neistinitih navoda stranke kojima je organ koji je vodio postupak bio naveden u zabludu;

5) ako se rješenje organa koji je vodio postupak temelji na nekom prethodnom pitanju a nadležni organ je to pitanje kasnije riješio u bitnim tackama drugacije;

6) ako je u donošenju rješenja ucestvovaloslužbenolicekojeje po zakonu moralobiti izuzeto;

7) ako je rješenje donijelo službenolice nadležnog organa koje nije bilo ovlašteno za njegovo donošenje;

8) ako licu koje je trebalo da sudjeluje u svojstvu stranke nije bila data mogucnost da sudjeluje u postupku;

9) akostranku nije zastupao zakonski zastupnik a po zakonu je trebalo da je zastupa;

10) ako licu koje je sudjelovalo u postupku nije bila data mogucnost da se pod uslovima iz clana 16 ovog zakona služi svojim jezikom.

Clan 231
(1)Obnovu upravnog postupka može tražiti stranka, a organ koji je donio rješenje kojim
je postupak okoncan može pokrenuti obnovu postupka po službenoj dužnosti.
(2)Zbog okolnosti navedenih u clanu 230 tackama1, 6, 7, 8 i 11 ovog zakona, stranka
može tražiti obnovu postupka samo ako bez svoje krivice nije bila u stanju da u
ranijem postupku iznese okolnosti zbog kojih traži obnovu.
(3)Iz razloga navedenih u clanu 230 tackama6 i 11 ovog zakona, stranka može tražiti
obnovu postupka ako je taj razlog bio bez uspjeha iznesen u ranijem postupku.
(4)Tužilac može tražiti obnovu postupka pod istim uslovima kao i stranka.
Clan 232

Ako je rješenje po kome se traži obnova upravnog postupka bio predmet upravnog spora, obnova se može dozvoliti samo zbog onih cinjenica koje je organ utvrdio u ranijem upravnom postupku, a ne i zbog cinjenica koje je utvrdio sud u svom postupku.

Clan 233
(1)Stranka može tražiti obnovu postupka u roku od 30 dana, i to:
1.u slucaju iz clana 230 tacke 1 – od dana kad je stranka mogla iznijeti nove
cinjenice, odnosno upotrijebiti nove dokaze;
2.u slucaju iz clana 230 tacki 2 i 3 – od dana kad je stranka saznala za
pravosnažnu presudu u kaznenom postupku, ili u postupku u privrednom
prestupu, a ako se postupak ne može provesti, od dana kad je saznala za
obustavu tog postupka ili za okolnosti zbog kojih nema mogucnosti za kazneno
gonjenje, odnosno za gonjenje za privredni prestup;
3.u slucaju iz clana 230 tacke 5 - od dana kad je stranka mogla upotrijebiti novi akt
(presudu, rješenje);
4.u slucaju iz clana 230 tacki4, 6, 7 i 8–od dana kadje stranka saznala za razlog
obnove;
5.u slucaju iz clana 230 tacki9, 10 i 11–od dana kad je rješenje dostavljeno
stranci.
(2)Ako bi rok odreden u stavu 1 ovog clana poceo teci prije nego što je rješenje
postalo konacno u upravnom postupku, taj ce se rok racunati od dana kad rješenje
postane konacno, odnosno od dostavljanja konacnog rješenja nadležnog organa.
(3)Nakon proteka roka od pet godina od dostavljanja konacnog rješenja stranci
obnova se ne može tražiti niti se može pokrenuti po službenoj dužnosti.
(4)Izuzetno, i poslije roka od pet godina obnova se može tražiti odnosno pokrenuti
samo iz razloga navedenih u clanu 230 tackama2, 3 i 5 ovog zakona.
Clan 234
(1)Upravni postupak može se obnoviti iz razloga navedenih u clanu 230 tacki2 ovog
zakona i ako se kazneni postupak ne može provesti, ili ako postoje okolnosti zbog
kojih se postupak ne može pokrenuti.
(2)Prije donošenja zakljucka o obnovi upravnog postupka iz razloga navedenih u clanu
230 tacki 2 ovog zakona, službeno lice ce od organa nadležnog za službeno
gonjenje zatražiti obavještenje o tome da li je kazneni postupak obustavljen,
odnosno da li postoje okolnosti zbog kojih se postupak ne može pokrenuti.
Službeno lice ne mora tražiti takvo obavještenje ako je nastupila zastarjelost
kaznenog gonjenja ili ako je nastupila smrt lica na ciju se kaznenu odgovornost
ukazuje u zahtjevu za obnovu upravnog postupka, odnosno ako okolnosti zbog
kojih se postupak ne može pokrenuti samo službeno lice može sa sigurnošcu
utvrditi.
Clan 235

Stranka je dužna u prijedlogu za obnovu postupka uciniti vjerovatnim okolnosti na kojim temelji prijedlog, kao i okolnost da je prijedlog stavljen u zakonskom roku.

2. Rješavanje u obnovi postupka Clan 236

(1)Prijedlog za obnovu postupka stranka predaje ili šaljeorganu koji je o predmetu
rješavao u prvom stepenu ili Apelacionoj komisiji, ako je ono donijelorješenje kojim
je postupak okoncan.
(2)O prijedlogu za obnovu postupka rješava onaj organ koji je donio rješenje kojim je
postupak okoncan.
(3)Kad se obnova traži po rješenju koje je donijela Apelaciona komisija, prvostepeni
organ koji primi prijedlog za obnovu prikljucit ce spise predmeta prijedlogu i poslat
ce Apelacionoj komisiji odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema
prijedloga.
Clan 237
(1)Kad organ koji je nadležan za rješavanje o prijedlogu za obnovu primi prijedlog,
dužan je da ispita da li je prijedlog pravovremen i izjavljen od ovlaštenoglicai da li
je okolnost na kojoj se prijedlog temelji ucinjena vjerovatnom.
(2) Ako prijedlog za obnovu postupka nije pravovremen ili ako je izjavljen od strane
neovlaštenog lica, nadležni organ je dužan prijedlog odbaciti zakljuckom.
(3)Ako su dokazi koji se iznose kao razlog za obnovu postupka takvi da ne bi mogli
dovesti do drugacijeg rješenja, nadležni organ je dužan prijedlog odbiti rješenjem.
Clan 238
(1)Ako nadležni organ ne odbaci niti odbije prijedlog za obnovu na osnovu clana 237
ovog zakona, donijet ce zakljucak da se obnova postupka dozvoljava i odredit ce u
kome ce se obimu postupak obnoviti. Ako se obnova postupka pokrece po
službenoj dužnosti, nadležni organ donijet ce zakljucak kojim se obnova dozvoljava,
ako prethodno utvrdi da su za obnovu ispunjeni zakonski uslovi. Ranije radnje u
postupku na koje ne utjecu razlozi obnove nece se ponavljati.
(2)Kad je prema okolnostima slucaja moguce, a u interesu je ubrzanja postupka,
nadležni organ može, cim utvrdi postojanje uslova za obnovu, preci na one radnje
postupka koje se imaju obnoviti ne donoseci poseban zakljucak kojim se obnova
dozvoljava.
(3)Kad o prijedlogu za obnovu odlucuje Apelaciona komisija, ona ce samo izvršiti
potrebne radnje u obnovljenom postupku, a izuzetno, ako utvrdi da ce te radnje
brže i ekonomicnije izvršiti prvostepeni organ, naložit ce mu da to ucini i da mu
materijal o tome dostavi u odredenom roku, koji ne može biti duži od osam dana.
Prvostepeni organ je obavezan postupiti po nalogu Apelacione komisije.
Clan 239

Na osnovu podataka pribavljenih u prijašnjem i u obnovljenom upravnom postupku, nadležni organ donosi rješenje o stvari koja je bila predmet obnove postupka i njime može prijašnje rješenje koje je bilo predmet obnove ostaviti na snazi ili ga zamijeniti novim rješenjem. U ovom drugom slucaju, a s obzirom na sve okolnosti pojedinog slucaja, organ može prijašnje rješenje poništiti ili ukinuti.

Clan 24 0
(1)Protiv zakljucka donesenog o prijedlogu za obnovu postupka, kao i protiv rješenja
donesenog u obnovljenom postupku, može se izjaviti žalba samo kad je taj
zakljucak, odnosno rješenje donio prvostepeni organ.
(2)Ako je zakljucak ili rješenje u obnovi postupka donijela Apelaciona komisija, protiv
tog zakljucka, odnosno rješenja može se neposredno pokrenuti upravni spor kod
Osnovnog suda.
Clan 241
(1)Prijedlog za obnovu postupka, po pravilu, ne odgada izvršenje rješenja po kome se
obnova traži, ali organ koji je nadležan za odlucivanje o prijedlogu za obnovu
postupka, ako smatra da ce prijedlog za obnovu biti uvažen, može po službenoj
dužnosti ili na zahtjev stranke riješiti da se odgodi izvršenje dok se ne odluci o
pitanju obnove postupka.
(2)Zakljucak kojim sedopušta obnova postupka odgada izvršenje rješenja protiv koga
je obnova dozvoljena.

XVI. NAROCITISLUCAJEVI PONIŠTENJA, UKIDANJA I MIJENJANJA RJEŠENJA

1. Mijenjanje i poništenje rješenja u vezi s upravnim sporom Clan 242

(1)Organ protiv cijeg je rješenja pravovremeno pokrenut upravni spor može do
okoncanja spora, ako uvažava sve zahtjeve tužbe, poništiti ili izmijeniti takvo
rješenje, iz onih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti takvo rješenje, ako se time
ne vrijeda pravo stranke u upravnom postupku ili trece lice.
(2)Rješenje o poništenju ili izmjeni rješenjau skladu sodredbamastava 1 ovog clana,
organ donosi po službenoj dužnosti u momentu kad iz tužbe koju mu je sud
dostavio na odgovor i uvidom u cijeli spis utvrdi da je tužba osnovana.
(3)Rješenje doneseno po odredbi 2 ovog clana dostavlja se stranci i sudu. Rješenje se
donosi u roku koji je sud odredio za davanje odgovora na tužbu, odnosno prije
nego se okonca upravni spor.

2. Poništenje i ukidanje rješenja po pravu nadzora

Clan 243
(1)Rješenje koje je konacno u upravnom postupku, Apelaciona komisija ce poništiti po
pravu nadzora:
1.ako je rješenje donio nenadležni organ uprave, odnosno pravni subjekt koji ima
javna ovlaštenja ili nenadležno službeno lice organa uprave, odnosno pravnog
subjekta koji ima javna ovlaštenja;
2.ako je o istoj stvari ranije doneseno pravosnažno rješenje kojim je ta upravna
stvar drugacije riješena;
3.ako je rješenje donio organ bez saglasnosti, potvrde, odobrenja ili mišljenja
drugog organa a ovo je potrebnopo zakonu ili drugom propisu utemeljenom na
zakonu;
4.ako je rješenje doneseno kao posljedica prisile, ucjene, pritiska ili druge
nedopuštene radnje.
5.Ako ga je doniomjesno nenadležan organ.
(2)Rješenje koje je konacno u upravnom postupku može se ukinuti po pravu nadzora
ako je njime ocigledno povrijeden materijalni zakon. U stvarima u kojima sudjeluju
dvije ili više stranaka sa suprotnim interesima, rješenje se može ukinuti samo po
pristanku zainteresiranih stranaka.
(3)U slucaju postojanja razloga za ukidanje rješenja pod uslovima iz stava 2 ovog
clana, Apelaciona komisija je dužna, prije donošenja odluke o ukidanju rješenja,
uzeti u obzir mišljenje i tumacenje materijalnog zakona organa uprave cije se
rješenje ukida kao i navode stranke ako se ukidanjem rješenja ta stranka stavlja u
nepovoljan položaj ili za nju može nastupiti šteta. Apelaciona komisija je dužna
pružiti detaljno obrazloženje svoje odluke i kada zakljuci da ne postoje razlozi za
ukidanje rješenja iz stava 2 ovog clana.
Clan 244
(1)Apelaciona komisija može poništiti ili ukinuti rješenje po pravu nadzora.
(2)Apelaciona komisija donosi rješenje o poništenju rješenja po službenoj dužnosti, na
zahtjev stranke ili ombudsmena Bosne i Hercegovine, a rješenje o ukidanju po
službenoj dužnosti ili na zahtjevombudsmena.
(3)Rješenje o poništenju na osnovu tacaka 1, 2 i 3, stava 1 clana 243 ovog zakona
može se donijeti u roku od pet godina, a na osnovutacke 5stava 1 tog clana–u
roku od jedne godine od dana kad je rješenje postalo konacno u upravnom
postupku.
(4)Rješenje o poništenju rješenja na osnovu clana 243 stava1 tacke 4 ovog zakona
može se donijeti bez obzira na rokove utvrdene u stavu 3 ovog clana.
(5)Rješenje o ukidanju na osnovu stava 2 clana 243 ovog zakona može se donijeti u
roku od jedne godine od dana kad je rješenje postalo konacno u upravnom
postupku.
(6)Protiv rješenja donesenog na osnovu clana 243 ovog zakona nije dopuštena žalba.
Protiv rješenja donesenog na osnovu clana 243 ovog zakona može se neposredno
pokrenuti upravni spor kod Osnovnog suda.

3. Ukidanje i mijenjanje pravosnažnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke Clan 245

(1)Ako je pravosnažnim rješenjem stranka stekla neko pravo, a organ koji je donio to
rješenje smatra da je u tom rješenju nepravilno primijenjen materijalni zakon, može
rješenje ukinuti ili izmijeniti radi njegovog uskladivanja sa zakonom samo ako
stranka koja je na osnovu tog rješenja stekla pravo na to, pristane i ako se time ne
vrijeda pravo treceg lica. Pristanak stranke je obavezan i za izmjenu na štetu
stranke pravosnažnog rješenja kojim je stranci odredena obaveza.
(2)Pod uslovima iz stava 1 ovog clana, a na zahtjev stranke, može se ukinuti ili
izmijeniti i pravosnažno rješenje koje je nepovoljno po stranku. Ako organ utvrdi da
nema potrebe da se rješenje ukine ili izmijeni, dužan je da o tome obavijesti
stranku.
(3)Izmjena rješenja na osnovu ovog clana djeluje samo ubuduce.
(4)Rješenje na osnovu stavova 1 i 2 ovog clana donosi prvostepeni organ koji je donio
rješenje, a Apelaciona komisija samo kad je svojim rješenjem odlucila o stvari. Ako
je taj organ ukinut ili je prestao biti nadležan u stvari o kakvoj je rijec, rješenje
donosi organ koji je za tu stvar nadležan u vrijeme donošenja rješenja.
(5)Žalba protiv novog rješenja donesenog na osnovu ovog clana dopuštena je samo
ako je to rješenje donio prvostepeni organ. Ako je rješenje donijela Apelaciona
komisija, odnosno ako je rješenje prvostepenog organa konacno, protiv tog rješenja
može se pokrenuti upravni spor.

4. Vanredno ukidanje rješenja Clan 246

(1)Izvršno rješenje može se ukinuti ako je to potrebno radi otklanjanja teške i
neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi, javnu sigurnost, javni mir i poredak ili
javni moral, ili radi otklanjanja poremecaja u privredi, ako se to ne bi uspješno
moglo otkloniti drugim sredstvima kojima bi se manje diralo u stecena prava.
Rješenje se može ukinuti i samo djelimicno, u obimu koliko je neophodno da se
opasnost otkloni ili zaštite navedeni javni interesi.
(2)Ako je rješenje donio prvostepeni organ, to rješenje može u smislu stava 1 ovog
clana,ukinuti taj organ,a može ga ukinuti Apelaciona komisija.
(3)Protiv rješenja kojim se izvršeno rješenje ukida dopuštena je žalba samo kad je to
rješenje donio prvostepeni organ. U suprotnom, protiv takvog rješenja može se
neposrednopokrenuti upravni spor kod Osnovnog suda.
(4)Stranka koja usljed ukidanja rješenja trpi štetu ima pravo na naknadu samo stvarne
štete. Za rješavanje o zahtjevu za naknadu štete nadležan je Osnovni sud. Osnovni
sud rješava o visini naknade štete po opcim pravilima o naknadi štete uzimajuci u
obzir sve okolnosti slucaja.

5. Oglašavanje rješenja ništavim Clan 247

Ništavim se oglašava rješenje:

1)koje je u upravnom postupku doneseno u stvari iz sudske nadležnosti ili u stvari o
kojoj se uopce ne može rješavatiu upravnom postupku;
2)koje bi svojim izvršenjem moglo prouzrokovati neko djelo kažnjivo po kaznenom
zakonu;
3)cije izvršenje uopce nije moguce;
4)na koje stranka nije naknadno izricito ili prešutno pristala;
5)koje sadrži nepravilnosti koje je po nekoj izricitojzakonskoj odredbi predvidena kao
razlog ništavosti.
Clan 248
(1)Rješenje se može u svako doba oglasiti ništavim po službenoj dužnosti ili po
prijedlogu stranke ili ombudsmena Bosne i Hercegovine.
(2)Rješenje se može oglasiti ništavim u cijelosti ili djelimicno.
(3)Rješenje oglašava ništavim organ koji ga je donio ili Apelaciona komisija.
(4)Protiv rješenja kojim se neko rješenje oglašava ništavim ili se odbija prijedlog
stranke ili ombudsmena za oglašavanje rješenja ništavim dopuštena je žalba. Ako
nema organa koji rješava o žalbi, protiv takvog rješenja može se neposredno
pokrenuti upravni spor kod suda.

6. Pravne posljedica poništavanja i ukidanja

Clan 249
(1)Poništavanjem rješenja i oglašavanjem rješenja ništavim, poništavaju se i pravne
posljedice koje je takvorješenje proizvelo.
(2)Ukidanjem rješenja ne poništavaju se pravne posljedice koje je rješenje vec
proizvelo do dana ukidanja, ali se onemogucava daljnje proizvodenje pravnih
posljedica ukinutog rješenja.
(3)Organ koji sazna za rješenje kojim je povrijeden zakon, a povreda može biti razlog
za obnovu postupka, odnosno za poništenje, ukidanje ili mijenjanje rješenja, dužan
je bez odgadanja da o tome obavijesti organ nadležan za pokretanje postupka i
donošenja rješenja.
CETVRTI DIO

XVII. IZVRŠENJE RJEŠENJA IZAKLJUCAKA

1. Opce odredbe Clan 250

(1)Rješenje doneseno u upravnom postupku izvršava se pošto postane izvršno.
(2)Prvostepeno rješenje postaje izvršno:
1.istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena;
2.dostavom stranci, ako žalba nije dopuštena;
3.dostavom stranci, ako žalba ne odgada izvršenje;
4.dostavom stranci rješenja kojim se žalba odbacuje ili odbija.
(3)Drugostepeno rješenje kojim je izmijenjeno prvostepeno rješenje postaje izvršno
kad se dostavi stranci.
(4)Ako je u rješenju odredeno da se radnja koja je predmet izvršenja može izvršiti u
ostavljenom roku, rješenje postaje izvršno istekom tog roka. Ako rješenjem nije
odreden rok za izvršenje radnje, rješenje postaje izvršno u roku od 15 dana od
dana donošenja rješenja. Rješenjem ostavljeni rok za izvršenje rješenja, odnosno
propisani rok od 15 dana za izvršenje pocinje da tece od dana kad rješenje, u
smislu stavova 2 i 3 ovog clana postane izvršno.
(5)Izvršenje se može provesti i na osnovu zakljucenog poravnanja, ali samo protiv lica
kojeje ucestvovalo u zakljucivanju poravnanja.
(6)Ako se rješenje odnosi na dvije ili više stranaka koje u postupku ucestvuju sa
istovjetnim zahtjevima, žalba koju podnese bilo koja od tih stranaka sprecava
izvršnost rješenja.
(7)Nakon isteka roka od pet godina od dana kad je rješenje postalo izvršno ne može
se tražiti njegovo izvršenje.
Clan 251
(1)Zakljucak donesen u upravnom postupku izvršava se pošto postane izvršan.
(2)Zakljucak protiv koga se ne može izjaviti posebna žalba, kao i onaj zakljucak protiv
koga se ne može izjaviti posebnažalba koja ne odgada izvršenje zakljucka, postaje
izvršan priopcenjem, odnosno dostavom stranci.
(3)Kad je zakonom ili samim zakljuckom odredeno da žalba odgada izvršenje
zakljucka, zakljucak postaje izvršan istekom roka za žalbu, ako žalba nije izjavljena,
a ako je izjavljena – dostavljanjem stranci rješenja kojim se žalba odbacuje ili
odbija.
(4)U ostalim slucajevima zakljucak postaje izvršan pod uslovima propisanim za
izvršnost rješenja u clanu 250 stavovima3, 4 i 6 ovog zakona.
(5)Odredbe ovog zakona o izvršenju rješenja važe i za izvršenje zakljucka.
Clan 252

Izvršenje rješenja donesenog u upravnom postupku provodi se radi ostvarivanja novcanih potraživanja ili nenovcanih obaveza.

Clan 253
(1)Kad postoji mogucnost da se izvršenje provede na više nacina i primjenom raznih
sredstava, izvršenje ce se provesti na onaj nacin i primjenom onog sredstva koje
dovodi do cilja a koje je po izvršenika najbliže.
(2)Nedjeljom i u dane praznika kada se ne radi, kao i nocu, radnje izvršenja mogu se
provoditi samo izuzetno i to ako postoji opasnost od nastanka znatne štete i ako je
organ koji provodi izvršenje izdao za to pismeni nalog.
Clan 254
(1)Izvršenje se provodi protiv lica koje je obavezno da ispuni obavezu (izvršenik),
odnosno njegovih nasljednika ili pravnih sljednika.
(2)Izvršenje se provodi po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke.
(3)Po službenoj dužnosti izvršenje se provodi kad to nalaže javni interes. Izvršenje
koje je u interesu stranke provodi se na prijedlog stranke (tražilac izvršenja).
Clan 255
(1)Izvršenjerješenja provodi se administrativnim putem (administrativno izvršenje), a u
slucajevima predvidenim ovim zakonom–sudskim putem (sudsko izvršenje).
(2)Administrativno izvršenje provode Odjeljenja po odredbama ovog, odnosno
posebnog zakona, a sudsko izvršenje –Osnovni sud po propisima koji važe za
sudsko izvršenje.
Clan 256
(1) Izvršenje radi ispunjenja nenovcanih obaveza izvršenika provodi se
administrativnim putem.

(2) Izvršenje radi ispunjenja novcanih potraživanja provodi se sudskim putem. Izuzetno, izvršenje radi ispunjenja novcanih potraživanja iz primanja na osnovu radnog odnosa može se provesti administrativnim putem po pristanku izvršenika.

Clan 257

(1)Administrativno rješenje provodi Odjeljenje koje je o stvari rješavalo u prvom stepenu, ako posebnim propisom nije za to odreden drugi organ.

(2)Ako je propisano da administrativno izvršenje ne može provoditi Odjeljenjekoje je o stvari rješavalo u prvom stepenu, a posebnim propisima nije odreden organ koji je za to ovlašten, izvršenje provodiOdjeljenjeza strucno administracijske poslove.

(3)Administrativno izvršenje rješenja koja donose institucije koje imaju javne ovlasti, koje nisu zakonom ovlaštene da same izvršavaju svoja rješenja, dozvoljava i provodiOdjeljenjeza strucno administracijske poslove.

(4)Policija Distrikta je dužna da organu nadležnom za provodenje izvršenja, na njegov zahtjev, pruži pomoc u provodenju izvršenja.

Clan 258

(1)Da bi se moglo pristupiti izvršenju rješenja, potrebno je da organ nadležan za provodenje administrativnog rješenja donese po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke, zakljucak o dozvoli izvršenja. Zakljuckom se utvrduje da je rješenje koje se ima izvršiti postalo izvršno i odreduje nacin izvršenja. Protiv ovog zakljucka dopuštena je žalba Apelacionoj komisiji.

(2)Zakljucak o dozvoli izvršenja rješenja koje je doneseno u upravnoj stvari po službenoj dužnosti, organ nadležan za provodenje administrativnog izvršenja dužan je da donese bez odgadanja kad je takvo rješenje postalo izvršno, a najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je rješenje postalo izvršno, ako posebnim propisima nije drugacije odredeno, s tim da se taj rok može produžiti još 30 dana.

(3)Kad administrativno rješenje ne provodi organ koji je rješavao u prvom stepenu, vec drugi organ odreden posebnim propisom, tražilac izvršenja podnosi prijedlog za izvršenje tom organu ili instituciji koja ima javne ovlasti, ako je ta institucija donijela rješenje koje se ima izvršiti. Ako je rješenje postalo izvršno, ovaj organ odnosno institucija stavlja na rješenje potvrdu da je postalo izvršno (potvrda izvršnosti) i dostavlja ga radi izvršenja organu nadležnom za izvršenje, s tim što obavezno istovremeno mora predložiti i nacin izvršenja.

(4)Kad se po službenoj dužnosti ima provesti izvršenje rješenja organa, odnosno institucije kojiimaju javne ovlasti, a nisu ovlašteni za provodenje izvršenja, oni se radi izvršenja obracaju organu nadležnom za izvršenje na nacin propisan u stavu 3 ovog clana. Clan 259

(1)Administrativno izvršenje koje provodi organ, koji je o stvari rješavao u prvom stepenu, provodi se na osnovu rješenja koje je postalo izvršno i zakljucka o dozvoli izvršenja.

(2)Administrativno rješenje koje provodi neki drugi organ provodi se na osnovu
rješenja na kom je stavljena potvrda izvršnosti i donesen zakljucak o dozvoli
izvršenja.
Clan 260
(1)U postupku administrativnog izvršenja može se izjaviti žalba koja se odnosi samo
na izvršenje, a njome se ne može pobijati pravilnost rješenja koje se izvršava.
(2)Žalba se izjavljuje Apelacionoj komisiji. Žalba ne odgada zapoceto izvršenje. U
pogledu roka za žalbu i organa nadležnog za rješavanje o žalbi primjenjuju se
odredbe clanova 211 i 212 ovog zakona.
Clan 261
(1)Organ nadležan za administrativno izvršenje obavezan je po službenoj dužnosti
obustaviti zapoceto izvršenje i provedene radnje poništiti, ako se utvrdi da je
obaveza izvršena, da izvršenje nije bilo uopce dopušteno, da je bilo provedeno
prema licu koje nije u obavezi, ili ako tražilac izvršenja odustane od svog zahtjeva,
odnosno ako je izvršno rješenje poništeno ili ukinuto.
(2)Administrativno izvršenje ce se odgoditi ako se utvrdi da je u pogledu izvršenja
obaveze dozvoljen pocek, ili je umjesto privremenog rješenja koje se izvršava
doneseno rješenje o glavnoj stvari koje se razlikuje od privremenog rješenja.
Odgadanje izvršenja odobrava organ koji je donio zakljucak o dozvoli izvršenja.
Clan 262
(1)Novcane kazne izrecene po ovom zakonu izvršavaju organi nadležni za izvršenje
novcanih kazni izrecenih za prekršaje.
(2)Novcana kazna naplacuje se u korist budžeta Distrikta.
Clan 263
(1)Kadse ima provesti sudsko izvršenje rješenja donesenog u upravnom postupku,
organ cije se rješenje ima izvršiti stavlja na rješenje potvrdu o izvršnosti i dostavlja
ga radi izvršenja.
(2)Rješenje doneseno u upravnom postupku koje sadrži potvrdu o izvršnosti jeste
osnov za sudsko izvršenje. To izvršenje provodi se po propisima koji važe za
sudsko izvršenje.
(3)Neosnovanu potvrdu izvršnosti ukinut ce rješenjem organ koji je potvrdu stavio i to
rješenje odmah dostaviti Osnovnom sudu.

2. Izvršenje nenovcanih obaveza Clan 264

Izvršenje radi ostvarenja nenovcanih obaveza izvršenika provodi se preko drugih lica ili prinudom.

a) Izvršenje preko drugih lica

Clan 265
(1)Ako se izvršenikova obaveza sastoji u izvršenju radnje koju može izvršiti i drugo
lice, a izvršenik je ne izvrši uopce ili je ne izvrši u cijelosti, ova radnja ce se izvršiti
preko drugog lica, na trošak izvršenika. Izvršenik mora biti na to prethodno pismeno
opomenut.
(2)U takvom slucaju organ koji provodi izvršenje može zakljuckom naložiti izvršeniku
da unaprijed položi iznos koji je potreban za podmirenje troškova izvršenja a da se
obracun naknadno izvrši. Zakljucak o polaganju ovog iznosa je izvršan.

b) Izvršenje prisilom Clan 266

(1)Ako je izvršenik dužan da nešto dopusti ili da trpi, pa postupa protivno toj obavezi,
ili ako je predmet izvršenja izvršenikova radnja koju ne može umjesto njega da
izvrši drugo lice, organ koji provodi izvršenje prisilit ce izvršenika na ispunjavanje
obaveze izricanjem novcanih kazni.
(2)Organ koji provodi izvršenje najprije ce zaprijetiti izvršeniku primjenom prisilnog
sredstva ako svoju obavezu ne izvrši u ostavljenom roku. Ako izvršenik u toku tog
roka preduzme neku radnju protivno svojoj obavezi, ili ako ostavljeni rok
bezuspješno protece, zaprijeceno prisilno sredstvo ce se odmah izvršiti, a ujedno
ce se odrediti novi rok za izvršenje radnje i zaprijetiti novom, strožijom prisilnom
mjerom.
(3)Prisilna novcana kazna koja se na osnovu stava 2 ovog clana izrice prvi put ne
može biti veca od 100 KM. Svaka kasnija prisilna novcana kazna može biti ponovo
izrecena u istom iznosu.
(4)Naplacena novcana kazna se ne vraca.
Clan 267

Ako se izvršenje nenovcane obaveze ne može uopce ili ne može pravovremeno provesti primjenom sredstava predvidenih u clanovima 265 i 266 ovog zakona, izvršenje seprema prirodi obaveze, može provesti i neposrednom prisilom, ukoliko propisima nije drugacije odredeno. Clan 268

(1)Kad je na osnovu rješenja provedeno izvršenje, a to rješenje se kasnije poništi ili
izmijeni, izvršenik ima pravo da traži da mu se vrati onošto mu je oduzeto, odnosno
da se vrati u stanje koje proizilazi iz novog rješenja.
(2)O traženju izvršenika iz stava 1 ovog clana rješava organ koji je donio zakljucak o
dozvoli izvršenja.

3. Izvršenje radi osiguranja i privremeni zakljucak

a) Izvršenje radi osiguranja Clan 269

(1)Radi osiguranja izvršenja može se zakljuckom dopustiti izvršenje rješenja i prije
nego što je ono postalo izvršno, ako bi bez toga moglo biti osujeceno ili znatno
otežano izvršenje nakon što rješenje postane izvršno.
(2)Ako je rijec o obavezama koje se prisilno izvršavaju samo na prijedlog stranke,
predlagac mora opasnost od sprecavanja ili otežavanja ispunjenja uciniti
vjerojatnim, a organ može izvršenje iz stava 1 ovog clana uslovljavati davanjem
osiguranja prema clanu 202 stavu2 ovog zakona.
(3)Protiv zakljucka donesenog na prijedlog stranke za izvršenje radi osiguranja, kao i
protiv zakljucka donesenog po službenoj dužnosti, dopuštena je posebna žalba.
Žalba protiv zakljucka kojim je odredeno izvršenje radi osiguranja ne odgada
provodenje izvršenja.
Clan 270
(1)Izvršenje radi osiguranja može se provoditi administrativnim ili sudskim putem.
(2)Kad se izvršenje radi osiguranja provodi sudskim putem, sud postupa po propisima
koji važe za sudsko izvršenje.
Clan 271

Izvršenje privremenog rješenja može se provoditi samo u onom obimu i u onim slucajevima ukoliko je dopušteno izvršenje radi osiguranja.

Clan 272
(1)Ako postoji ili je bar ucinjena vjerojatnom obaveza stranke, a postoji opasnost da ce
obavezana stranka raspolaganjem imovine, dogovorom s trecim licima ili na drugi
nacin, osujetiti ili znatno otežati izvršenje te obaveze, organ nadležan za donošenje
rješenja o obavezi stranke može, prije donošenja rješenja o toj obvezi, donijeti
privremeni zakljucak radi osiguranja izvršenja obaveze. Pri donošenju privremenog
zakljucka nadležni organ dužan je voditi racuna o odredbi clana237 ovog zakona i
priložiti rješenje uz zakljucak.
(2)Donošenje privremenog zakljucka može se uslovljavati davanjem osiguranja
predvidenog u clanu 189 stavu2 ovog zakona.
(3)Glede privremenog zakljucka donesenog na osnovu stava 1 ovog clana,
primjenjivat ce se odredbe clana 269 stava3 i clana 270 ovog zakona.
Clan 273
(1)Ako je pravosnažnim rješenjem utvrdeno da pravno ne postoji obaveza stranke za
cije je osiguranje bio donesen privremeni zakljucak, ili je na drugi nacin utvrdeno da
je zahtjev za donošenje privremenog zakljucka bio neopravdan, predlagac u ciju je
korist privremeni zakljucak donesen naknadit ce protivnoj stranci štetu koja joj je
uzrokovana donesenim zakljuckom.
(2)O naknadi štete iz stava 1 ovog clana rješava organ koji je donio privremeni
zakljucak.
(3)Ako je u slucaju iz stava 1 ovog clana ocito da je privremeni zakljucak bio
isposlovan izobijesti,predlagac ce se kazniti novcanom kaznom do 100 KM. Protiv
zakljucka o kazni dopuštena je posebna žalba, koja odgada izvršenje zakljucka.
PETI DIO
PROVOÐENJE ZAKONA I PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XVIII. MJERE ZA PROVOÐENJE ZAKONA

Clan 274
(1)Institucije koje imaju javne ovlasti ne mogu u upravnom postupku koji one vode
same primjenjivati prisilne mjere privodenja ili dovodenja predvidene u clanu 59
tackama3 i 4, clanu 154 tacki3 i clanu 166 tackama1 i 2 ovog zakona.
(2)Ako se u toku postupka koji vodi institucija koja ima javne ovlasti utvrdi da se
postupak ne može provesti uopce ili se ne može pravilno provesti, bez primjene
prisilnih mjera predvidenih u odredbama stava 1 ovog clana, ta institucija ce se
obratitiOdjeljenju za strucno administrativnu podršku. Na traženje institucije koja
ima javne ovlasti, Odjelljenjeza strucno administracijske posloveje ovlaštenoda
primijeni predvidenu prisilnu mjeru privodenja, odnosno dovodenja, ako se utvrdi da
je to neophodno radi provodenja postupka.
Clan 275

(1)U organima uprave, kao i u institucijama koje imaju javne ovlasti ako zakonom nije drugacije odredeno ovlaštenja za preduzimanje radnji u upravnom postupku i ovlaštenja za rješavanje u upravnim stvarima mogu se dati samo licu koje ima zakonom propisanu strucnu spremu, radno iskustvo i položen strucni ispit.

(2)Lica izstava 1 ovog clana polažu strucni ispit prema propisima Distrikta koji se odnose na polaganje strucnog ispita službenika odjeljenja u sastavu Vlade.

Clan 276

(1)Šefovi odjeljenja odgovorni su za pravilnu i dosljednu primjenu ovog zakona, a narocito su odgovorni da se upravne stvari rješavaju u zakonom propisanim rokovima. U cilju pravilnog i efikasnog rješavanja stvari u upravnom postupku, ta odgovorna lica su obavezna preduzimati mjere da se kontinuirano osigurava i provodi strucno usavršavanje službenika i drugih lica koja rade na rješavanju upravnih stvari.

(2)Službeno lice koje je ovlašteno za preduzimanje radnji u upravnom postupku, odnosno koje je ovlašteno za rješavanje u upravnim stvarima, dužno je da u roku od 3 dana od isteka roka za rješavanje izclanova 203 i 228 ovog zakona obavijesti pismeno stranku o razlozima zbog kojih rješenje, odnosno zakljucak nije donesen i o tome koje ce se radnje preduzeti radi donošenja rješenja, odnosno zakljucka, i pouciti stranku koja pravna sredstva može koristiti. To obavještenje se istovremeno mora dostaviti i odgovornim licima iz stava 1 ovog clana radi preduzimanja mjera da se rješenje, odnosno zakljucak donese bez odlaganja.

(3)Službeno lice iz stava 2 ovog clana koje je ovlašteno da vodi upravni postupak, odnosno da rješava upravne stvari, cini težu povredu radne dužnosti, ako je njenom krivicom došlo do neizvršenja odredenih procesnih radnji u upravnom postupku, zbog kojih se rješenje, odnosno zakljucak nije mogao donijeti u zakonskom roku.

(4)Nadležna upravna inspekcija ima pravo da zahtijeva pokretanje postupka odgovornosti kod nadležnog organa protiv šefaodjeljenja odnosno rukovodioca institucije koja ima javne ovlasti, koji propusti vršenje dužnosti iz stava 1 ovog clana, kao i protiv onog koji, protivno clanu275 ovog zakona ovlasti službenoliceza preduzimanje ili za rješavanje u upravnim stvarima koje ne ispunjava propisane uslove kao i disciplinski postupak protiv lica iz stava 3 ovog clana.

Clan 277

(1)Gradonacelnik je obavezan jedanput godišnje podnijeti pismeni izvještaj Skupštini o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih službi Distrikta.

(2)Izvještaj iz stava 1 ovog clana sadrži narocito sljedece podatke: broj podnesenih zahtjeva od stranaka, broj pokrenutih upravnih postupaka po službenoj dužnosti, nacin i rokove rješavanja upravnih stvari u prvostepenom i drugostepenom upravnom postupku, broj poništenih odnosno ukinutih upravnih akata, broj odbacenih zahtjeva, odnosno obustavljenih upravnih postupaka, broj i vrste primijenjenih prisilnih mjera, odnosno izrecenih novcanih kazni, i broj neriješenih upravnih predmeta.

Clan 278

(1)Nacin iskazivanja podataka iz tacke 1 clana 277 propisuje gradonacelnik na osnovu prijedloga šefaOdjeljenja za strucno administracijske poslove.

(2)Ako je potrebnošefOdjeljenja za strucno administracijsku podrškupropisuje obrasce za pozive, dostavnice, naredenja za privodenje, zapisnike, zapisnike u vidu knjiga, rješenja iz clana 194 stava1 i clana 198 i uvjerenja iz clana 105 stava1 ovog zakona, kao i za druge akte u upravnom postupku za potrebe upravnih organa Distrikta i institucija Distrikta koje imaju javne ovlasti.

Clan 279

(1)Na traženje gradana, organa uprave, institucija koje imaju javne ovlasti kao i drugih organa i institucija, Odjeljenje za strucno administracijske poslove dužno je davati objašnjenja o primjeni odredaba ovog zakona.

(2)Objašnjenja o primjeni odredaba ovog zakona može davati Odjeljenje za strucno administracijske poslove i po službenoj dužnosti, radi osiguranja jedinstveneprimjene ovog zakona.

XIX. NADZOR NAD PROVOÐENJEM OVOG ZAKONA

Clan 280

(1) Nadzor nad provodenjem ovog zakona vrši upravna inspekcija.

(2) Organi, službe i institucije dužni su omoguciti ostvarivanje uvida u upravno rješavanje i postupati po nalozima upravne inspekcije kojavrši nadzor i na traženje te inspekcije dostavljati potrebne podatke, spise i obavještenja o pitanjima koja se odnose na upravne stvari koje se rješavaju u upravnom postupku.

XX. KAZNENE ODREDBE

Clan 281

(1)Novcanom kaznom od 5.000 do 25.000 KM kaznit ce se za prekršaj institucija koja ima javne ovlasti:

1) ako za rješavanje u upravnim stvarima, odnosno za preduzimanje radnji u
postupku odredi licu koja ne ispunjava propisane uslove (clan 26 stav 2 u vezi s
clanom 275 stavom1),
2) ako odbije da primi pismeni podnesak stranke ili usmeno saopcenje u zapisnik,
odnosno ne izda potvrdu o prijemu podneska (clan 52 stavovi1, 2 i 3),
3) ako izvrši pozivanje nocu suprotno odredbi clana 58stava3),
4) ako se pozvano lice prinudno privede, a u pozivu nije bila naznacena
primjena te mjere (clan 59 stav 3),
5) ako se po službenoj dužnosti ne pribavljaju podaci o cinjenicama o kojima se
vodi službena evidencija ili ako se od stranke traži da pribavi i podnese dokaze
koje je dužan pribaviti organ koji vodi postupak ili ako se od stranke traži da
podnese uvjerenja koja organi nisu dužni izdavati (clan 121 stav 3 i clan 122
stav 2),
6) ako nije data mogucnost stranci da se izjasni o cinjenicama i okolnostima na
kojima se zasniva rješenje, odnosno da ucestvuje u izvodenju dokaza ili je
doneseno rješenje prije nego što se stranci pruži mogucnost da se izjasni o
cinjenicama i okolnostima (clan 128 stav 3),
7) ako na zahtjev stranke nece da izda uvjerenje ili drugu ispravu o cinjenicama o
kojima vodi službenu evidenciju ili ako uvjerenje ili drugu ispravu ne izda u
propisanom roku ili ne donese rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje
uvjerenja (clan 156 stavovi1, 2, 5 i 6),
8) ako ne postupi po zahtjevu nadležnog organa u vezi sa davanjem isprave (clan
153),
9) ako po zahtjevu strankene donese rješenje i ne dostavi ga stranci u propisanom
roku (clan 153),
10)ako žalbu sa spisima ne dostavi drugostepenom organu u propisanom roku
(clan 219),
11)ako ne postupi po traženju drugostepenog organa ili ako u svemu ne postupi po
drugostepenom rješenju ili ako rješenje ne donese u propisanom roku (clan
223),
12)ako na zahtjev Apelacione komisije ne dostavi u roku traženo obavještenje ili
ako po nalogu drugostepenog organa ne donese rješenje u propisanom roku, ili
ako na zahtjev drugostepenog organa ne prikupi tražene podatke i ne dostavi ih
u propisanom roku (clan 227),
13)ako ne donese rješenje po žalbi u propisanom roku (clan 228),
14)ako ne postupi po nalogu drugostepenog organa ili traženi materijal ne dostavi
u roku (clan 238 stav 3),
15)ako onemogucava uvid u upravno rješavanje ili ako ne postupi po nalozima
nadležnog organa, odnosno upravne inspekcije koja vrši nadzor ili nece da
dostavi potrebne podatke, spise i obavještenja na zahtjev organa odnosno
upravne inspekcije (clan 280 stav 4).

(2)Za prekršaj iz stava 1 ovog clana, kaznit ce se novcanom kaznom od 300 do 1.200 KM i odgovornoliceu instituciji koje ima javne ovlasti, kao i odgovornoliceu Odjeljenju.

Clan 282

(1)Novcanom kaznom od 5.000 do 25000 KM kaznit ce se za prekršaj institucija kojaima javne ovlasti:

1) ako ne pruži zatraženu pravnu pomoc ili ako ne postupi u vezi sa molbom za
pomoc u odredenom roku (clan 28 stavovi1 i 2);
2) ako saslušanim licima ne procita zapisnik ili ako onemoguci da saslušanalica
pregledaju zapisnik (clan 63 stav1);
3) ako stranci ili drugom licu onemoguci razgledanje spisa ili da prepišu potrebne
spise;
4) ako se ne sprovodi obavezno licno dostavljanje u slucajevima predvidenim u
odredbi clana 70 stava1 ovog zakona;
5) ako na zahtjev stranke nece da izda uvjerenje, odnosno ne donese rješenje o
odbijanju zahtjeva u propisanom roku (clan 157 stavovi1 i 3);
6) ako ispita kao svjedoka lice kojebi svojim iskazom povrijedilo dužnost cuvanja
službene, državne ili vojne tajne (clan160);
7) ako ne izda pismeno rješenje u propisanom roku (clan 212);
8) ako izvrši prisilno privodenje ili dovodenje suprotno clanu 274 stavu 1 ovog
zakona, odnosno ako u roku ne donese zakljucak o primjeni prinudne mjere ili u
roku ne odluci o prigovoru (clan 274 stavovi3 i 4);
9) ako ne preduzima mjere za kontinuirano strucno osposobljavanje i usavršavanje
službenih lica koja su ovlaštena za rješavanje u upravnim stvarima odnosno za
preduzimanje radnji u postupku ili ako neosigurava rješavanje upravnih stvari u

propisanim rokovima ili ako u propisanom roku ne obavijestistranku o razlozima zbog kojih rješenje, odnosno zakljucak nije donesen (clan 276 stavovi1 i 2). (2)Za prekršaj iz stava 1 ovog clana kaznit ce se novcanom kaznom u iznosu od 2.000 do 10.000 KM i odgovorna lica u instituciji koja ima javne ovlasti, kao iodgovornoliceu Odjeljenju.

Clan 283

(1)Novcanom kaznom od 4.000 do 20.000 KM kaznit ce se za prekršaj institucija koja ima javne ovlasti:

1) ako ne izuzme službenolicekada su ispunjeni uslovi za izuzece (clanovi29 i
30);
2) ako ne dozvoli stranci da se koristi strucnim pomagacem (clan 49 stav 1);
3) ako se pozivanje licaradi prijema pismena vrši suprotno odredbi clana 67 stava
2 ovog zakona;
4) ako se pismeno ne dostavljaopunomoceniku za primanje pismena (clan 75 stav
1);
5) ako ne poucisvjedoka na koja pitanja može uskratiti svjedocenje (clan 163 stav
3 i clan 172 stav 1).

(2)Za prekršaj iz stava 1 ovog clana kaznit ce se novcanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 KM i odgovornoliceu instituciji koje ima javne ovlasti, kao i odgovornalicau Odjeljenju. Clan 284

(1)Odgovornim licem u Odjeljenju u smislu odredbe clana 281 stava 2 ,clana 282 stava2 i clana 283 stava 2 ovog zakona, smatra se šef odjeljenja, kao i službenik u tim odjeljenjima koji je ovlašten da preduzima radnje u administrativnom postupku, i/ili drugi službenik koji je zadužen da neposredno izvrši odredeni posao, a nije izvršio taj posao ili je izvršio radnju protivno datoj obavezi.

(2)Odgovornom licu u instituciji koja ima javne ovlasti u smislu odredaba clana 281 stava 2, clana 282 stava2 i clana 283 stava2 ovogzakona, smatra se rukovodilac institucije i drugolice.

XXI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Clan 285

Upravni predmeti koji ne budu riješeni do dana stupanja na snagu ovog zakona riješit ce se po odredbama ovogzakona.

Clan 285a

Odredbe ovoga zakona koje se odnose na upotrebu i promet elektronickoga dokumenta i elektronickoga potpisa primjenjivat ce se nakon stupanja na snagu posebnoga propisa koji reguliše tu oblast.

Clan 286

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o opcem upravnom postupku i drugih propisa o upravnom postupku koji se primjenjuju na teritoriji Distrikta do dana stupanja na snagu ovogzakona.