280

Na temelju poglavlja IV Odjeljak B, ~lanka 7a Ustava Fed- eracije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZDRAVSTVENOM

OSIGURANJU

Progla{ava se Zakon o zdravstvenom osiguranju koji je us- vojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupni~kog doma odr‘anoj 28. svibnja/maja 1997. godine i na sjednici Doma naroda odr‘anoj 1. oktobra 1997. godine.

Broj 01-972/
 1. studeni/novembar 1997. godine Sarajevo
Predsjednik
mr Vladimir [olji} , v. r.
ZAKON
O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

I - OSNOVNE ODREDBE

^lan 1. Zdravstveno osiguranje, kao dio socijalnog osiguranja gra|ana, ~ini jedinstveni sistem u okviru koga gra|ani ulaganjem sredstava, na na~elima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu za{titu i druge oblike osiguranja na na~in koji je utvr|en ovim zakonom, drugim zakonima i propisima donesenim na osnovu zakona.

U okviru Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), odnosno kantona, sredstva za zdravstveno osigu- ranje mogu se ulagati i na dobrovoljnoj osnovi.

^lan 2. Pod uvjetima utvr|enim ovim zakonom i drugim zakonima i propisima donesenim na osnovu zakona, gra|ani Federacije imaju pravo na zdravstveno osiguranje, koje obuhva}a:

 1. obavezno zdravstveno osiguranje;
 2. pro{ireno zdravstveno osiguranje, i
 3. dobrovoljno zdravstveno osiguranje. ^lan 3. Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po ovom zakonu imaju lica u radnom odnosu i druga lica koja vr{e odre|ene
djelatnosti ili imaju odre|eno svojstvo, a obuhva}ena su ovim
zakonom.
Obavezno zdravstveno osiguranje, odnosi se na sva lica iz
stava 1. ovog ~lana (u daljem tekstu: osiguranici).
^lan 4.
Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje imaju i ~lanovi
porodice osiguranika, kad je to ovim zakonom odre|eno.
^lan 5.
Obaveznim zdravstvenim osiguranjem obezbje|uju se osigu-
ranicima i ~lanovima porodice osiguranika (u daljem tekstu:
osigurana lica) pravo na kori{}enje zdravstvene za{tite i pravo na
nov~ane naknade i pomo}i po ovom zakonu.
Obim prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja odre|en
je odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu
ovog zakona.
^lan 6.
Obavezno zdravstveno osiguranje zasniva se na na~elima
uzajamnosti i solidarnosti osiguranika u okviru kantona.
Obavezno zdravstveno osiguranje mo‘e se zasnivati na
na~elima uzajamnosti i solidarnosti u okviru dva ili vi{e kantona,
odnosno Federacije, u slu~ajevima i pod uvjetima utvr|enim
ovim zakonom.
^lan 7.
Prava koja osiguranim licima pripadaju po ovom zakonu ne
mogu se ugovorom mijenjati, ni prenostiti na druga lica, niti se
mogu naslije|ivati.
Izuzetno od odredbe iz stava 1. ovog ~lana nov~ana primanja
iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koja su dospjela za isplatu,
a ostala su neispla}ena uslijed smrti osiguranog lica, mogu se
naslije|ivati.
^lan 8.
Radi osiguranja prava iz zdravstvene za{tite, odnosno obima
prava koja nisu obuhva}ena obaveznim zdravstvenim osiguran-
jem, zakonodavno tijelo kantona mo‘e uvesti pro{ireno
zdravstveno osiguranje.
^lan 9.
Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju se na
teret fonda obaveznog zdravstvenog osiguranja, ako je njihovo
Godina IV - Broj 30 ^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.
S A R A J E V O
bosanski jezik
hrvatski jezik

kori{}enje u skladu sa na~inom utvr|enim zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona.

^lan 10. Pri kori{}enju odre|enih vidova zdravstvene za{tite, osigu- rana lica u~estvuju u sno{enju tro{kova, kad je to zakonom predvi|eno. ^lan 11. Sva osigurana lica imaju ravnopravan polo‘aj u pogledu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

^lan 12. Vidove zdravstvene za{tite i prava koja se ne osiguravaju obaveznim i pro{irenim zdravstvenim osiguranjem gra|ani mogu osigurati dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem.

^lan 13. Sredstva za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se doprinosima od kojih se obrazuju fondovi zdravstvenog osiguranja kod zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, saglasno odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu zakona.

Sredstva za ostvarivanje prava iz pro{irenog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se dodatnim doprinosima u skladu sa propisima kantona.

Sredstva iz st. 1. i 2. ovog ~lana mogu se osiguravati i iz drugih izvora utvr|enih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (porezi, donacije, premije, takse, sredstva bud‘eta kantona i Federacije).

Sredstva za dobrovoljno zdravstveno osiguranje obezbje|uju gra|ani li~no ili putem preduze}a, ustanova i na drugi na~in na koji sami odlu~e da udru‘uju sredstva za ovo osiguranje. ^lan 14. Za odre|ene rizike u provo|enju zdravstvenog osiguranja, u okviru Federacije se ustanovljava obavezno zdravstveno osigu- ranje i reosiguranje.

^lan 15. U cilju ostvarivanja prava i osiguravanja sredstava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osniva se zavod zdravstvenog osiguranja kantona ( u daljem tekstu: kantonalni zavod osiguranja).

^lan 16. Radi obavljanja poslova i ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koja su od interesa za sve kantone, kao i provo|enja odre|enih prava po osnovu konvencija, drugih me|unarodnih ugovora ili zakona i obavljanja poslova obaveznog zdravstvenog reosiguranja osniva se Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Her- cegovine (u daljem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosigu- ranja).

^lan 17. U cilju ostvarivanja prava i osiguravanja sredstava za dobro- voljno zdravstveno osiguranje gra|ana, mo‘e se osnovati jedan ili vi{e zavoda dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ili drugih oblika organiziranja u skladu sa zakonom.

^lan 18. Federalni zavod osiguranja i reosiguranja i kantanalni zavod osiguranja obavezni su, u okviru jedinstvenog informacionog sistema, organizirati pra}enje ostvarivanja i kori{}enja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, pra}enje uplata i potro{nje, po obveznicima doprinosa, kao i drugih sred- stava i li~no za svakog osiguranika.

Odredba stava 1. ovog ~lana shodno se primjenuje i na zavode dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

II - OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1. Osigurana lica

a) Osiguranici
^lan 19.
Prema ovom zakonu osiguranici su:
 1. lica koja su u radnom odnosu u preduze}ima, ustanovama, zadrugama i drugim oblicima organiziranja, kod radnika koji samostalno obavljaju djelatnost li~nim radom, sred- stvima u svojini gra|ana, kod radnika koji li~nim radom, samostalno u vidu zanimanja, obavljaju profesionalnu djelatnost (u daljem tekstu: pravna i fizi~ka lica), na teritoriji Federacije,
 2. lica u radnom odnosu kod pravnog ili fizi~kog lica sa sjedi{tem na teritoriji Federacije, upu}ena na rad ili stru~no usavr{avanje u inozemstvu, te lica na radu u doma}instvima osiguranika koji se nalaze na radu u inozemstvu, ako su dr‘avljani Federacije Bosne i Herce- govine,
 3. lica koja su izabrana ili imenovana na stalne du‘nosti u odre|enim organima dr‘avne ili sudske uprave u Feder- aciji ili kantonu, ako za taj rad primaju pla}u,
 4. dr‘avljani Federacije Bosne i Hercegovine, zaposleni u stranim ili me|unarodnim organizacijama i ustanovama, stranim konzularnim i diplomatskim predstavni{tvima sa sjedi{tem na teritoriji Federacije,
 5. lica s prebivali{tem na teritoriji Federacije zaposlena u inozemstvu kod inozemnog poslodavca koja nemaju zdravstveno osiguranje inozemne ustanove, odnosno ti- jela u ~ijoj je nadle‘nosti provo|enje zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: inozemni nosilac zdravstvenog osiguranja).
 6. lica koja se nakon zavr{enog obrazovanja nalaze na obaveznom prakti~nom radu, ako rade s punim radnim vremenom,
 7. lica koja na teritoriji Federacije obavljaju privrednu ili neprivrednu djelatnost li~nim radom,
 8. lica koja su vlasnici privatnih preduze}a sa sjedi{tem na teritoriji Federacije, ako nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu,
 9. zemljoradnici koji se na teritoriji Federacije bave zem- ljoradnjom kao jedinim ili glavnim zanimanjem, zem- ljoradnici koji su svoje poljoprivredno zemlji{te dali u zakup i lica koja su uzela poljoprivredno zemlji{te u zakup, ako nisu zdravstveno osigurana po drugom os- novu,
 10. korisnici penzija i korisnici prava na profesionalnu reha- bilitaciju i zapo{ljavanje po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije,
 11. korisnici penzija i invalidnina s prebivali{tem na teritoriji Federacije koji to pravo ostvaruju isklju~ivo od inozem- nog nosioca penzijskog i invalidskog osiguranja, ako me|unarodnim ugovorom nije druga~ije odre|eno,
 12. nezaposlena lica koja su prijavljena zavodu za zapo{ljavanje ako su:
 • se prijavila u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka primanja naknade pla}a na koju imaju pravo prema ovom zakonu ili prema propisima donesenim na osnovu ovog zakona,
 • se prijavila u roku od 30 dana nakon slu‘enja vojnog roka ili nakon prestanka nesposobnosti za rad zbog koje su otpu{tena s te vojne slu‘be,

Broj 30 - Strana 654 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

 • se prijavila u roku od 30 dana nakon otpu{tanja iz us- tanove za izvr{enje kaznenih i prekr{ajnih sanmkcija, iz zdravstvene ili druge spacijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog lije~enja u zdravstvenoj ustanovi ili obaveznog lije~enja alkoholi~ara i narkomana,
 • na stru~nom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira zavod za zapo{ljavanje,
 • se prijavila u roku od 30 dana, po povratku iz inozemstva i ako su prije odlaska u inozemstvo bila zdravstveno osigurana,
 • se prijavila u roku od 90 dana nakon zavr{etka {kolske godine u kojoj su zavr{ila redovna {kolovanja, odnosno od dana polo‘enog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu za{titu,
 • se prijavila u roku od 90 dana nakon slu‘enja vojnog roka odnosno od dana prestanka nesposobnosti zbog bolesti radi koje su otpu{tena s te vojne slu‘be, ako su na slu‘enju vojnog roka stupila u roku od 60 dana od dana zavr{enog {kolovanja u odgovaraju}oj ustanovi,
 1. djeca koja su navr{ila 15 godina ‘ivota, a nisu zavr{ila osnovno {kolovanje ili se po zavr{etku osnovnog {kolovanja nisu zaposlila, ako se u roku od 30 dana od dana navr{enih 15 godina ‘ivota, odnosno od dana zavr{etka {kolske godine prijave Zavodu za zapo{ljavanje,
 2. lica koja su prema propisima o {kolovanju izgubila status u~enika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula re- dovno {kolovanje, zadr‘avaju pravo na zdravstvenu za{titu u trajanju od jedne godine od dana prekida {kolovanja ako su se prijavila Zavodu za zapo{ljavanje u roku od 30 dana od dana prekida {kolovanja i ako pravo na zdravstvenu za{titu ne mogu ostvariti po drugom os- novu,
 3. lica s prebivali{tem na teritoriji Federacije kojima je priznato svojstvo ratnog, mirnodopskog i civilnog in- valida rata, odnosno status korisnika porodo~ne in- validnine saglasno pozitivnim propisima, ako nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu,
 4. pripadnici Vojske Federacije uklju~uju}i i lica na re- dovnom odslu‘enju vojnog roka i pripadnici Federal- nog ministarstva unutarnjih poslova ( u daljem tekstu: Federalna vojska i pripadnici FMUP-a) ,
 5. pripadnici kantonalne policije,
 6. lica koja su prekinula rad zbog toga {to ih je pravno lice uputilo na stru~no obrazovanje ili postdiplomski studij,
 7. lica koja je pravno lice prije stupanja u radni odnos uputilo kao svoje stipendiste na prakti~an rad ili u drugo pravno lice radi stru~nog osposobljavanja ili usavr{a- vanja,
 8. lica upu}ena u inozemstvo u sklopu me|unarodne pros- vjetne, tehni~ke i kulturne saradnje,
 9. vrhunski sportisti ako nisu osigurani po drugom osnovu.

b) ^lanovi porodice osiguranika ^lan 20. Prema ovom zakonu ~lanovima porodice osiguranika sma- traju se:

 1. supru‘nik (bra~ni i vanbra~ni saglasno propisima o braku i porodici),
 2. djeca (ro|ena u braku, van braka, usvojena ili pastor~ad) i druga djeca bez roditelja ako ih osiguranik izdr‘ava,
  1. roditelj (otac, majka, o~uh, ma}eha, usvojitelji osigura- nika) ako ih osiguranik izdr‘ava,
  2. unuci, bra}a, sestre, djed i baka ako su nesposobni za samostalan ‘ivot i rad i ako nemaju sredstava za izdr‘avanje, pa ih osiguranik izdr‘ava. ^lanovi porodice osiguranika iz stava 1. ovog ~lana sti~u prava na obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu ovog zak- ona, pod uvjetom da isto pravo ne ostvaruju po osnovu radnog odnosa ili obavljanja privredne ili neprivredne djelatnosti li~nim radom odnosno poljoprivrednom djelatno{}u. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) }e sprovodbenim propisima utvrditi uvjete pod kojima se smatra da je lice nesposobno za samostalan ‘ivot i rad i nema vlastitih sredstava za izdra‘vanje. ^lan 21. Supru‘nik je zdravstveno osiguran kao:
 3. supru‘nik umrlog osiguranika, koji nakon smrti su- pru‘nika nije stakao pravo na porodi~nu penziju jer nije navr{io odre|ene godine ‘ivota, ako je u vrijeme smrti supru‘nika bio stariji od 40 godina (‘ena) odnosno 55 godina (mu{karac). Supru‘nik mla|i od 40, odnosno 55 godina, ukoliko propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju nije druga~ije regulirano, produ‘ava kori{}enje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja dok je prijavljen zavodu za zapo{ljavanje, ako se istom prijavi u roku od 90 dana nakon smrti supru‘nika,
 4. razvedeni supru‘nik koji je sudskom odlukom stekao pravo na izdr‘avanje, ako je u vrijeme razvoda bio stariji od 45 godina (‘ena) odnosno 60 godina (mu{karac). Su- pru‘nik koji je u vrijeme razvoda bio mla|i od 45 godina, odnosno 60 godina prodru‘ava kori{}enje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, ako je potpuno i trajno nesposoban za rad saglasno propisima o penzi- jskom i invalidskom osiguranju,
 5. razvedeni supru‘nik mla|i od 45 godina (‘ena) odnosno 60 godina (mu{karac), kojem su sudskom odlukom povjerena djeca na ~uvanje i odgajanje, dok je prijavljen zavodu za zapo{ljavanje, ako se istom prijavi u roku od 90 dana nakon razvoda braka i dok djeca imaju pravo na izdr‘avanje. ^lan 22. Djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navr{ene 15 godine, a ako su na srednjem odnosno visokom {kolovanju, do kraja redovnog {kolovanja, a najdu‘e do navr{ene 26 godine ‘ivota. Djeca osiguranika koja su zbog bolesti ili povrede prekinula redovno {kolovanje, imaju pravo na zdravstveno osiguranja i za vrijeme trajanja bolesti odnosno povrede. Djeca osiguranika iz stava 2. ovog ~lana kao i djeci osigura- nika koja su zbog slu‘enja vojnog roka prekinula redovno {kolovanje, produ‘ava se kori{}enje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za vrijeme nastavka redovnog {kolovanja za onoliko vremena koliko je trajao prekid redovnog {kolovanja. Djeca osiguranika koja postanu potpuno i trajno nesposobna za rad saglasno posebnim propisima prije navr{ene 15 godine ‘ivota, odnosno za vrijeme trajanja redovnog {kolovanja, imaju pravo na zdravstveno osiguranje tokom trajanja te nesposobnosti. Pravo na zdravstveno osiguranje tokom trajanja nesposob- nosti pripada i djeci osiguranika koja postanu potpuno i trajno nesposobna za rad, saglasno posebnim propisima, poslije isteka razdoblja iz stava 4. ovog ~lana ako ih osiguranik izdr‘ava.

^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 30 - Strana 655

Djeca koju je osiguranik uzeo na izdr‘avanje imaju pravo na zdravstveno osiguranje, ako su bez roditelja. Djeca koja imaju jednog ili oba roditelja ako ih je osiguranik uzeo na izdr‘avanje, imaju pravo na zdravstveno osiguranje ako su roditelji te djece zbog svog zdravstvenog stanja ili drugih razloga ne mogu brinuti o djeci i njihovom izdr‘avanju. ^lan 23. Dr‘avljani Federacije Bosne i Hercegovine zaposleni u inozemstvu kod inozemnog posodavca ~iji ~lanovi porodice (su- pru‘nik i djeca) nisu zdravstveno osigurani kod inostranog nosioca zdravstvenog osiguranja, a prije odlaska u inozemstvo su bili zdravstveno osigurani, obavezni su zdravstveno osigurati svoje ~lanove porodice.

c) Druga lica osigurana u odre|enim okolnostima ^lan 24. Pravo na zdravstvenu za{titu u obimu koji pripada osigura- nicima imaju:

 1. lica koja u~estvuju u organiziranim javnim radovima na teritoriji Federacije,
 2. lica koja ispunjavaju obavezu u~estvovanja u civilnoj za{titi ili obavezu u~estvovanja u slu‘bi osmatranja i obavje{tavanja,
 3. lica koja kao ~lanovi operativnih sastava dobrovoljnih vatrogasnih organizacija vr{e du‘nosti po propisima o za{titi od po‘ara. ^lan 25. U~enici srednjih {kola i redovni studenti vi{ih i visokih {kola te fakulteta koji su dr‘avljani Federacije Bosne i Hercegovine i imaju prebivali{te na teritoriji Federacije, a nisu zdravstveno osigurani kao ~lanovi porodice osiguranika, imaju pravo na zdravstvenu za{titu u istom obimu kao i ~lanovi porodice osigu- ranika.

^lanovi porodice u~enika i redovnih studenata iz stava 1. ovog ~lana (supru‘nik i djeca) imaju pravo na zdravstvenu za{titu u obimu utvr|enom za ~lanove porodice, ako im zdravstvena za{tita ne pripada po drugom osnovu.

Pravo na zdravstvenu za{titu iz st. 1. i 2. ovog ~lana pripada licima dok imaju svojstvo u~enika, odnosno redovnog studenta.

^lan 26. Lica s prebivali{tem na teritoriji Federacije koja su nesposobna za samostalan ‘ivot i rad i nemaju sredstva za izdr‘avanje saglasno propisima o socijalnoj pomo}i, obavezno su osigurana na zdravstvenu za{titu u obimu utvr|enom za ~lanove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena za{tita ne osigurava po drugom osnovu. ^lan 27. Lica sa prebivali{tem na teritoriji Federacije koja imaju sred- stva za izdr‘avanje, obavezna su se osigurati na zdravstvenu za{titu u obimu utvr|enom za ~lanove porodice osiguranika, ako im se zdravstvena za{tita ne osigurava po drugom osnovu.

Lica iz stava 1. ovog ~lana ostvaruju pravo na zdravstvenu za{titu pod uvjetima da je upla}en doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. ^lan 28. Pravo na zdravstvenu za{titu zbog povreda na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti imaju:

 1. u~enici i studenti koji u~estvuju na prakti~noj nastavi, prakti~nom radu i na stru~nim putovanjima,
 2. lica koja su nakon zavr{enog {kolovanja na prakti~nom radu bez obzira da li primaju naknadu,
  1. djeca i omladina sa smetnjama u tjelesnom i du{evnom razvoju na prakti~noj nastavi ili na obaveznom prakti~nom radu kod pravnog lica za osposobljavanje,
  2. lica koja poma‘u policijskim slu‘bama u obavljanju pos- lova iz njihove nadle‘nosti,
  3. lica koja u~estvuju u organiziranim akcijama spa{avanja ili za{titi i spa{avanju u slu~aju prirodnih i drugih nepo- goda,
  4. lica koja na poziv dr‘avnih i drugih ovla{}enih organa obavljaju du‘nosti,
  5. sportisti, treneri ili organizatori u sklopu organizirane sportske djelatnosti, odnosno lica koja u~estvuju u sport- skim akcijama,
  6. lica koja kao ~lanovi gorske slu‘be spa{avaju ili ronioci obavljaju zadatke spa{avanja ‘ivota ili otklanjanja, od- nosno spre~avanja opasnosti koje neposredno ugro‘avaju ‘ivot ili imovinu gra|ana,
  7. lica koja kao ~lanovi terenskih sastava u~estvuju u spa{avanju i zdravstvenoj za{titi u prirodnim i drugim nesre}ama (poplave, potresi, nesre}e u rudnicima i sl.). Pod povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesion- alne bolesti, u smislu ovog zakona, smatra se povreda odnosno oboljenje saglasno propisima o penzijskom i invalidskom osigu- ranju. Pravna i fizi~ka lica obavezna su da za svaki slu~aj povrede na radu i oboljenja od profesionalne bolesti radnika dostave kantonalnom zavodu osiguranja prijavu, u roku od tri dana od dana povrede odnosno utvr|ivanja oboljenja od profesionalne bolesti. ^lan 29. Korisnicima nov~ane naknade za tjelesno o{te}enje prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ako nemaju pravo na zdravstvenu za{titu po drugom osnovu, pripada zdravstvena za{tita samo kad je u vezi s povredom ili bole{}u koja je prouzrokovala tjelesno o{te}enje po kojem im pripada pravo na nov~anu naknadu za to o{te}enje. ^lan 30. Stranim dr‘avljanima i licima bez dr‘avljanstva osigurava se zdravstvena za{tita pod istim uvjetima kao i dr‘avljanima Feder- acije Bosne i Hercegovine, ako me|unarodnim sporazumom nije druga~ije odre|eno. 2. Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ^lan 31. Obaveznim zdravstvenim osiguranjem , u slu~ajevima i pod uvjetima odre|enim ovim zakonom, osigurava se:
 3. Osiguranicima: a) zdravstvena za{tita, b) naknada pla}a, c) naknada putnih tro{kova u vezi sa kori{}enjem zdravstve- ne za{tite;
 4. ^lanovima porodice osiguranika: a) zdravstvena za{tita, b) naknada putnih tro{kova u vezi sa kori{}enjem zdravstve- ne za{tite. 3. Zdravstvena za{tita ^lan 32. Zdravstvena za{tita koja se ovim zakonom osigurava, obuhva}a:
 • hitnu medicinsku pomo},

Broj 30 - Strana 656 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

 • lije~enje zaraznih bolesti,
 • lije~enje akutnih, hroni~nih bolesti u slu~ajevima i stan- jima kada ugro‘avaju ‘ivot,
 • zdravstvenu za{titu djece do navr{ene 15 godine ‘ivota,
 • zdravstvenu za{titu redovnih u~enika i studenata,
 • otkrivanje i lije~enje endemske nefropatije,
 • lije~enje malignih oboljenja i inzulo ovisnog dijabetisa,
 • zdravstvenu za{titu u trudno}i i materinstvu,
 • zdravstvenu za{titu du{evnih bolesti koji zbog prirode i stanja bolesti mogu da ugroze svoj ‘ivot i ‘ivot drugih lica, ili o{tete materijalna dobra,
 • zdravstvenu za{titu oboljelih od progresivnih neuromi- {i}nih oboljenja, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multipleks skleroze,
 • provo|enje obavezne imunizacije provi dje~ijih zaraznih oboljenja,
 • lije~enje povreda na radu i profesionalnih oboljenja,
 • zdravstvenu za{titu gra|ana iznad 65 godina ‘ivota, pod uvjetom da po ~lanu doma}instva nemaju prihode ve}e od prosje~ne pla}e na podru~ju Federacije, ostvarene u prethodnom mjesecu ,
 • lije~enje narkomanije,
 • slu‘bu prikupljanja krvi. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije), }e po osnovu stava 1. alineja 3. ovog ~lana, na prijedlog Vlade Federacije za svaku godinu odrediti "paket zdravstvenih prava". ^lan 33. Osigurana lica, pored prava iz ~lana 32. ovog zakona imaju pravo, u skladu a utvr|enom medicinskom indukcijom, na kori{tenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatolo{ko-protet- sku pomo} i stomatolo{ko-protetske nadomjestke, kao i pravo na kori{}enje lijekova ~ije je stavljanje u promet odobrio ministar zdravstva, a nalaze se na listi lijekova koji se osiguranicima mogu propisati na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja.

Obim prava iz stava 1. ovog ~lana utvrdit }e se kantonalnim propisima. ^lan 34. Zdravstvena za{tita koja se ovim zakonom osigurava, pro- vodi se kao:

 • primarna,
 • specijalisti~ko-konsultativna i
 • bolni~ka. ^lan 35. Pravo na zdravstvenu za{titu obuhva}eno obaveznim zdravstvenim osiguranjem podrazumijeva osiguranje zdravstve- nog standarda pod jednakim uvjetima za osigurana lica u zado- voljavanju potreba u primarnoj, specijalisti~ko-konsultativnoj i bolni~koj zdravstvenoj za{titi s odgovaraju}om medicinskom rehabilitacijom.

Obim prava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz ~lana 32. ovog zakona, za svaku kalendarsku godinu utvrdit }e Parlament Federacije.

Standarde i normative zdravstvene za{tite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i Pravilnik o na~inu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja donosi ministar zdravstva.

^lan 36. Kod povreda na radu, ili oboljenja od profesionalne bolesti, osiguranicima se obavezno osigurava:

 1. zdravstvena za{tita i sprovo|enje mjera otkrivanja i spre~avanja povreda na radu i oboljenja od profesionalne bolesti,
  1. odgovaraju}a medicinska pomo} i pravo na ortopedska pomagala radi lije~enja i medicinske rehabilitacije od posljedica povreda na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti radi uspostavljanja radne sposobnosti,
  2. naknada putnih tro{kova u vezi s kori{}enjem zdravstvene za{tite i rehabilitacije prouzrokovane povredom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti,
  3. naknada pla}e za svo vrijeme trajanja bolovanja prouzrok- ovanog povredom na radu, odnosno oboljenjem od pro- fesionalne bolesti. ^lan 37. Zdravstvena za{tita iz ~lana 34. ovog zakona pru‘a se osigu- ranim licima u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika s kojima je kantonalni zavod osiguranja zaklju~io ugovor o pru‘anju zdravstvene za{tite. ^lan 38. Ugovorima iz ~lana 37. utvr|uju se: vrsta, obim i kvalitet zdravstvenih usluga koje zdravstvena ustanova pru‘a osiguranim licima, naknade koje kantonalni zavod osiguranja pla}a za pru‘anje ugovornih usluga, na~in obra~unavanja i pla}anja us- luga i druga uzajamna prava i obaveze ugovora~a. Osnovne, kriterije i mjerila za zaklju~ivanje ugovora iz ~lana
 2. ovog zakona odredit }e se kantonalnim propisima. Osnovama, kriterijima i mjerilima iz stava 2. ovog ~lana osigurava se zakonito i pravilno uspostavljanje ugovornih od- nosa izme|u kantonalnog zavoda osiguranja i zdravstvenih us- tanova, utvr|uju elementi koje moraju sadr‘avati ti ugovori, ure|uje na~in iskazivanja vrste, obima i kvaliteta zdravstvenih uzluga, na~in utvr|ivanja naknada, na~in kontrole, vrste, obima i kvaliteta izvr{enih zdravstvenih usluga i drugo. ^lan 39. Ugovori zaklju~eni izme|u kantonalnog zavoda osiguranja i zdravstvenih ustanova na njegovom podru~ju va‘e, u pogledu ugovornih naknada za zdravstvene usluge, a sve kantonalne zavode osiguranja ~ija osigurana lica koriste usluge tih zdravstvenih ustanova. ^lan 40. Zdravstvenim ustanovama sa kojima kantonalni zavod osigu- ranja nije zaklju~io ugovor o pru‘anju zdravstvene za{tite, mogu se na teret fonda kantonalnog zavoda osiguranja isplatiti samo tro{kovi medicinske pomo}i pru‘ene osiguranim licima u hitnim slu~ajevima i drugi tro{kovi u vezi sa pru‘anjem te pomo}i. ^lan 41. Osigurano lice ima pravo na lije~enje u inozemstvu pod uvjetima i na na~in utvr|en posebnim propisima ako je u pitanju oboljenje koje se ne mo‘e lije~iti u Federaciji Bosne i Herce- govine, a u zemlji u koju se osigurano lice upla}uje postoji mogu}nost za uspje{no lije~enje tog oboljenja. Osigurano lice ima pravo da koristi zdravstvenu za{titu u inozemstvu za vrijeme rada odnosno boravka u inozemstvu pod uvjetima i na na~in utvr|en posebnim propisima. Propise iz ovog ~lana donosi ministar zdravstva. 4. Nov~ane naknade i pomo}i
a) Naknada pla}e
^lan 42.
Osiguranici iz ~lana 19. ta~. 1. do 7. i ta~. 16. i 17. ovog
zakona imaju pravo na nakandu pla}e za vrijeme privremene
sprije~enosti za rad (u daljem tekstu: naknada pla}e), ako su:

^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 30 - Strana 657

 1. privremeno sprije~eni za rad zbog bolesti ili povrede odnosno radi lije~enja ili medicinskih ispitivanja smje{teni u zdravstvenu ustanovu,
 2. privremeno sprije~ni za rad zbog odre|enog lije~enja ili medicinskog ispitivanja koje se ne mo‘e obaviti izvan radnog vremena osiguranika,
 3. izolovani kao klicono{e ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini,
 4. odre|eni za pratioca bolesnika upu}enog na lije~enje ili ljekarski pregled u najbli‘e mjesto,
 5. odre|eni da njeguju oboljelog supru‘nika ili djeteta pod uvjetima propisanim ovim zakonom. Naknada pla}e pripada osiguraniku samo za dane za koje bi mu pripadala plata ili naknada pla}e u smislu propisa o radnim odnosima.

Osiguranicima kod kojih sprije~enost za rad nastupi dok se nalaze na nepla}enom odsustvu, pripada naknada pla}e samo po isteku nepla}enog odsustva, ako u to vrijeme jo{ postoji privre- mena sprije~enost za rad.

^lan 43. Naknada pla}e u slu~ajevima iz ~lana 42. ovog zakona pri- pada osiguraniku od prvog dana privremene sprije~enosti za rad i dok ta sprije~enost traje.

Privremena sprije~enost za rad traje dok izabrani doktor medicine primarne zdravstvene za{tite u zdravstvenoj ustanovi odnosno privatnoj praksi ili ljekarska komisija, ne utvrdi da je uspostavljena radna sposobnost ili dok se pravosna‘nim rje{en- jem nadle‘nog organa po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja ne utvrdi da postoji invalidnost.

^lan 44. Osiguraniku kojem je za vrijeme privremene sprije~enosti za rad prestao radni odnos, odnosno obavljanje djelatnosti li~nim radom, pripada naknada pla}e najvi{e 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti li~nim radom.

Izuzetno, u slu~aju privremene sprije~enosti za rad zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti, osigura- niku pripada naknada pla}e i nakon prestanka radnog odnosa, sve do ponovnog uspostavljanja radne sposobnosti, odnosno kona~ne ocjene radne sposobnosti ili invalidnosti, a ne du‘e od 12 mjeseci.

^lan 45.
Osiguranik nema pravo na naknadu pla}e ako:
 • svjesno prouzrokuje privremenu nesposobnost za rad,
 • namjerno sprje~ava ozdravljenje, odnosno osposo- bljavanje,
 • prima pla}u ili obavlja drugu djelatnost,
 • se bez opravdanog razloga ne odazove na poziv za ljekarski pregled izabranog doktora medicine primarne zdravstvene za{tite,
 • izabrani doktor medicine primarne zdravstvene za{tite, odnosno kontrolor kantonalnog zavoda osiguranja utvrde da se ne pridr‘ava uputa za lije~enje, odnosno bez dozvole izabranog doktora medicine otputuje iz mjesta prebi- vali{ta,
 • se u roku od tri dana nakon po~etka bolesti ne javi izabra- nom dokroru medicine primarne zdravstvene za{tite da je obolio. Osiguraniku ne pripada naknada pla}e od momenta kada su nastupile okolnosti iz stava 1. ovog ~lana, pa sve dok one traju.
^lan 46.
Naknada pla}e utvr|uje se od osnovice za naknadu koju ~ini
pla}a ispla}ena osiguraniku za mjesec koji prethodi mjesecu u
kojem nastupi slu~aj na osnovu kojeg se sti~e pravo na naknadu.
Ako u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je nastupio
slu~aj na osnovu koga se sti~e pravo na naknadu osiguranik nije
ostvario pla}u, kao osnovica za naknadu uzima se prosje~na pla}a
na nivou kantona za odgovaraju}i mjesec.
Kada osiguranik prima naknadu pla}e neprekidno du‘e od tri
mjeseca, osnovica za utvr|ivanje naknade iz st. 1. i 2. ovog ~lana
valotizira se saglasno prosje~nom porastu pla}a zaposlenih kod
pravnog, odnosno fizi~kog lica, ako je taj porast ve}i od 5%.
Naknada pla}e prema stavu 3. ovog ~lana, pripada osigura-
niku od prvog dana idu}eg mjeseca po isteku tri mjeseca nepre-
kidnog kori{}enja naknade pla}e, ako je ispunjen uslov za
pove}anje naknade.
Upravni odbro kantonalnog zavoda osiguranja }e op}im
aktom bli‘e propisati na~in utvr|ivanja valorizacije osnovice za
naknadu pla}e iz stava 3. ovog ~lana.
^lan 47.
Naknada pla}e odre|uje se u visini od najmanje 80% os-
novice za naknadu s tim da ne mo‘e biti ni‘a od iznosa minimalne
pla}e va‘e}e za mjesec za koji se utvr|uje naknada.
Naknada pla}e iznosi 100% od osnovice za naknadu:
 1. za vrijeme privremene sprije~enosti za rad zbog povrede na radu ili odoljenja od profesionalne bolesti,
 2. za vrijeme privremene sprije~enosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudno}om i poro|ajem,
 3. za vrijeme privremene sprije~enosti za rad zbog transplan- tacije ‘ivog tkiva i organa u korist druge osobe. Visinu naknade pla}e i najvi{i iznos naknade pla}e koja se ispla}uje na teret kantonalnog zavoda osiguranja utvr|uje upravni odbor kantonalnog zavoda osiguranja.
b) Naknade putnih tro{kova u vezi s kori{}enjem zdravstvene
za{tite
^lan 48.
U ostvarivanju zdravstvene za{tite osigurana lica imaju pravo
na naknadu putnih tro{kova u vezi s kori{}enjem zdravstvene
za{tite.
Pod tro{kovima iz stava 1. ovog ~lana ne podrazumijeva se
prevoz kolima hitne pomo}i.
^lan 49.
Osigurana lica imaju pravo na naknadu putnih tro{kova iz
~lana 48. ovog zakona;
 • ako su upu}ena doktoru medicine ili u zdravstvenu us- tanovu u najbli‘e mjesto ako u mjestu u kojem rade ili u kojem imaju prebivali{te, odnosno boravi{te nema doktora medicine odgovaraju}e specijalnosti, odnosno zdravstvene ustanove,
 • ako ih izabrani doktor medicine primarne zdravstvene za{tite uputi ili pozove u mjesto izvan mjesta rada ili prebivali{ta, odnosno boravi{ta. ^lan 50. Naknada putnih tro{kova iz ~lana 48. stav 1. ovog zakona, pripada osiguranim licima za najkra}u udaljenost do doktora medicine, odsnosno zdravstvene ustanove i to u visini tro{kova prijevoza javnim prijevoznim sredstvom. Ukoliko nema javnog prijevoza ili zdravstveno stanje osigu- ranog lica zahtijeva drugu vrstu prijevoza, odobrava se odgovaraju}i prijevoz, odnosno naknada za kori{}enje istog.

Broj 30 - Strana 658 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

Provedbene propise o visini, kriterijima i na~inu kori{}enja naknade tro{kova prijevoza iz st. 1. i 2. ovog ~lana donijet }e nadle‘ni organ kantonalnog zavoda osiguranja. ^lan 51. Pravo na naknadu putnih tro{kova ima pratilac osigurane osobe, ako je po ocjeni doktora medicine primarne zdravstvene za{tite, osiguranoj osobi u slu~aju iz ~lana 49. ovog zakona prijeko potreban pratilac za vrijeme putovanja.

c) Ostale naknade i pomo} ^lan 52. Osiguranici imaju pravo na naknadu za pogrebne tro{kove. Provedbene propise o visini, uvjetima i na~inu kori{}enja naknada za pogrebne tro{kove donijet }e nadle‘ni organ kan- tonalnog zavoda osiguranja.

5. Ostvarivanje i za{tita prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

^lan 53. Pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja mo‘e ostvari- vati samo lice kome je utvr|eno svojstvo osiguranog lica.

Svojstvo osiguranog lica utvr|uje kantonalni zavod osigu- ranja, a dokazuje se posebnom ispravom.

Provedbene propise o sadr‘aju i obliku isprave iz stava 2. ovog ~lana kao i na~inu njenog izdavanja, donijet }e ministar zdravstva.

^lan 54. Sva fizi~ka i pravna lica obavezna su dostaviti kantonalnom zavodu osiguranja sve podatke u vezi s prijavom i odjavom osiguranog lica, a radi ostvarivanja prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i izdavanja posebne isprave iz ~lana 53. stav 2. ovog zakona.

Lica za koja pravno ili fizi~ko lice ne podnose prijavu iz stava
 1. ovog ~lana mo‘e zahtijevati od kantonalnog zavoda osiguranja da im utvrdi svojstvo osiguranog lica.

Ako kantonalni zavod osiguranja ne prihvati podnesenu pri- javu ili utvrdi svojstvo osiguranog lica po nekom drugom os- novu, o tome donosi pismeno rje{enje koje dostavlja podnosiocu prijave i zainteresiranom licu. Protiv rje{enja iz stava 3. ovog ~lana mo‘e se izjaviti ‘alba nadle‘nom organu kantonalnog zavoda osiguranja.

Protiv rje{enja donesenog po ‘albi mo‘e se pokrenuti upravni spor.

Prestankom okolnosti na osnovu kojih je ste~eno svojstvo osiguranog lica, gubi se to svojstvo.

Provedbene propise o na~inu prijavljivanja i odjavljivanja osiguranog lica iz stava 1. ovog ~lana donijet }e ministar zdravstva, uz prethodno pribavljeno mi{ljenje kantonalnih ministarstava zdravstva. ^lan 55. Privremenu sprije~enost za rad utvr|uje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene za{tite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi. O utvr|enoj ocjeni iz stava 1. ovog ~lana, izabrani doktor medicine obavje{tava osiguranika, pravno, odnosno fizi~ko lice kod kojeg je osiguranik zaposlen i nadle‘ni kantonalni zavod osiguranja.

Osiguranik, pravno, odnosno fizi~ko lice kod kojeg je osigu- ranik zaposlen i kontrolor kantonalnog zavoda osiguranja mogu u roku od 48 sati od saop}enja ocjene ulo‘iti prigovor na ocjenu izabranog doktora medicine primarne zdravstvene za{tite iz stava

 1. ovog ~lana.
O prigovoru rje{ava ljekarska komisija kantonalnog zavoda
osiguranja, s tim da se rje{enje ljekarske komisije smatra
kona~nim.
Za vrijeme privremene sprije~enosti za rad osiguranika od-
nosno za vrijeme kori{}enje prava na naknadu pla}e vr{i se
nadzor.
Nadzor iz stava 5. ovog ~lana vr{i kontrolor kantonalnog
zavoda osiguranja i pravno odnosno fizi~ko lice za vrijeme za
koje ono ispla}uje nakandu pla}e na teret svojih sredstava.
Pravilnik o postupku i kriterijuma za utvr|ivanje privremene
sprije~enosti za rad donosi Vlada Federacije na prijedlog min-
istra zdravstva.
^lan 56.
Naknadu pla}e iz ~lana 42. ta~. 1. i 2. ovog zakona
obra~unava i ispla}uje osiguraniku na teret svojih sredstava:
 1. pravno ili fizi~ko lice za prvih 42 dana bolovanja kao i za vrijeme dok se osiguranik nalazi na radu u inozemstvu na koje ga je uputilo pravno ili fizi~ko lice,
 2. preduze}e za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje invalida, odnosno pravno ili fizi~ko lice za rad osigura- nika invalida za prvih sedam dana bolovanja. Visinu naknade pla}e iz stava 1. ovog ~lana utvr|uje op}im aktom nadle‘ni organ pravnog lica, odnosno fizi~ko lice. ^lan 57. Naknada pla}e u vezi s kori{}enjem zdravstvene za{tite iz ~lana 42. ta~. 3. do 5. ovog zakona ispla}uje se osiguraniku na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja od prvog dana kori{}enja prava. Naknadu pla}e iz stava 1. ovog ~lana obra~unava i ispla}uje pravno odnosno fizi~ko lice, tim da je kantonalni zavod osigu- ranja obavezan vratiti ispla}enu naknadu u roku od 45 dana od dana prijema zahtijeva za povrat. Provedbene propise o na~inu ostvarivanja prava na naknadu pla}e iz stava 1. ovog ~lana donijet }e upravni odbor kantonalnog zavoda osiguranja. ^lan 58. Naknadu pla}e zbod povrede na radu ili oboljenja od pro- fesionalne bolesti obra~unava i ispla}uje iz svojih sredstava pravno, odnosno fizi~ko lice kod kojeg je zaposlen osiguranik, sve dok osiguranik nije radno sposoban, odnosno do pra- vosna‘nosti odluke nadle‘nog organa o utvr|ivanju invalidnosti osiguranika, osim u slu~aju ste~ajnog postupka kada naknadu ispla}uje kantonalni zavod osiguranja. ^lan 59. O pravu na naknadu pla}e pravno odnosno fizi~ko lice i kantonalni zavod osiguranja rje{ava po pribavljenoj ocjeni iz- abranog doktora medicine odnosno ljekarske komisije bez dono{enja formalnog rje{enja, ali su du‘ni izdati pismeno rje{enje ako to osiguranik tra‘i. U slu~aju kada osiguraniku pravno odnosno fizi~ko lice nije utvrdilo naknadu pla}e na na~in, u visini i rokovima utvr|enim ovim zakonom u provedbenim propisima donesenim na osnovu ovog zakona, osiguranik ima pravo ulo‘iti prigovor nadle‘nom organu kantonalnog zavoda osiguranja. Do dono{enja kona~ne odluke, isplatu naknade du‘an je osigurati kantonalni zavod osiguranja, saglasno ~lanu 46. stav 2. ovog zakona, s tim da je pravno odnosno fizi~ko lice du‘no vratiti ispla}enu naknadu u roku od 30 dana od dana naknade za privremenu sprije~enost za rad. ^lan 60. Ako bolovanje traje neprekidno ili u prekidima ukupno 12 mjeseci za istu bolest u toku dvije kalendarske godine, izabrani doktor medicine primarne zdravstvene za{tite obavezan je upititi

^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 30 - Strana 659

osiguranika nadle‘nom organu penzijskog i invalidskog osigu- ranja koji donosi ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti, najkas- nije u roku od 60 dana od dana prijema prijedloga izabranog doktora medicine.

Osiguranik ima pravo na naknadu pla}e na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja odnosno na teret sredstava pravnog ili fizi~kog lica u slu~aju iz ~lana 58. ovog zakona, do navr{enih 14 mjeseci neprekidnog trajanja privremene sprije~enosti za rad.

Ako nadle‘ni organ penzijskog i invalidskog osiguranja ne donese ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti u roku iz stava 1. ovog ~lana, kantonalni zavod osiguranja }e i dalje ispla}ivati naknadu pla}e osiguraniku, ali je nadle‘ni organ penzijskog i invalidskog osiguranja obavezan vratiti ispla}enu naknadu kan- tonalnom zavodu osiguranja, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za povrat.

U radu nadle‘nog organa penzijskog i invalidskog osiguranja za ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti u~estvuju kao ~lan i predstavnik kantonalnog zavoda osiguranja. ^lan 61. Kad se utvrdi da postoje ~injenice iz ~lana 45. stav 1. ovog zakona, kantonalni zavod osiguranja odnosno pravno ili fizi~ko lice koje vr{i isplatu naknade pla}e na teret svojih sredstava, obustavlja isplatu te naknade.

Akt o obustavi isplate naknade plate u smislu stava 1. ovog ~lana donosi kontrolor kantonalnog zavoda osiguranja odnosno pravnog ili fizi~kog lica koje vr{i isplatu naknade pla}e na teret sredstava, na osnovu mi{ljenja izabranog doktora medicine koji je utvrdio privremenu sprije~enost za rad.

Akt iz stava 2. ovog ~lana izdaje se pismeno, u dva primjerka, od kojih se jedan uru~uje osiguraniku, a jedan kantonalnom zavodu osiguranja odnosno pravnom ili fizi~kom licu koje vr{i isplatu naknade pla}e na teret svojih sredstava, uz izvje{taj.

Osiguranik kome je aktom iz stava 2. ovog ~lana obustavljena isplata naknade pla}e ima pravo u roku od tri dana od dana uru~enja akta zahtijevati da kantonalni zavod osiguranja odnosno pravno ili fizi~ko lice koje je ispla}ivalo naknadu pla}e na teret svojih sredstava, raspravi stvar rje{enjem.

O ponovnom uspostavljanju isplate naknade plate obus- tavljene u smislu odredaba ovog ~lana rje{ava kantonalni zavod osiguranja odnosno pravno ili fizi~ko lice koje je ispla}ivalo naknadu pla}e na teret svojih sredstava, na zahtjev osiguranika, ako se za to steknu uvjeti.

^lan 62. Radi za{tite prava iz ovog zakona, osiguranim licima se u kantonalnom zavodu osiguranja osigurava dvostepenost rje{avanja u postupku koji je pokrenulo osigurano lice.

Drugostepeno rje{enje kantonalnog zavoda osiguranja je kona~no i protiv njega se mo‘e pokrenuti upravni spor pred nadle‘nim sudom.

^lan 63. U postupku rje{avanja o pravima iz zdravstvenog osiguranja, primjenjuje se Zakon o op}em upravnom postupku, ako ovim zakonom nije druga~ije ure|eno.

^lan 64. Pri ostvarivanju prava na zdravstvenu za{titu, iz obaveznog zdravstvenog osiguranja prema odredbama ovog zakona, osigu- rano lice ima pravo na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene za{tite.

Osiguranik ima pravo na slobodan izbor zavoda osiguranja kod kojeg se mo‘e osigurati na pro{ireno zdravstveno osiguranje, u skladu a zakonom, a uz prethodno pribavljenu saglasnost

obveznika uplate doprinosa i zavoda osiguranja koji provodi
pro{ireno zdravstveno osiguranje.
Osigurano lice bira doktora medicine i doktora stomatologije
primarne zdravstvene za{tite na period od najmanje godinu dana.
Provedbene propise o na~inu ostvarivanja prava na slobodan
izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne
zdravstvene za{tite donijet }e kantonalni ministar.

6. Naknada {tete ^lan 65. Osigurano lice obavezno je kantonalnom zavodu osiguranja nadoknaditi {tetu: 1. ako je ostvarilo primanje iz sredstava kantonalnog zavoda osiguranja na osnovu neistinitih ili neta~nih podataka za koje je znalo ili je moralo znati da su neistiniti, odnosno neta~ni ili je primanje ostvarilo na drugi protupravan na~in, odnosno u ve}em obimu nego {to mu pripada; 2. ako je ostvarilo primanje iz sredstava kantonalnog zavoda osiguranja uslijed toga {to nije prijavilo promjenu koja uti~e na gubitak ili obim prava, a znalo je ili je moralo znati za tu promjenu. ^lan 66. Kantonalni zavod osiguranja je obavezan zahtijevati naknadu prouzrokovane {tete od lica koje je prouzrokovalo bolest, povre- du ili smrt osiguranog lica. Za {tetu koju je kantonalnom zavodu osiguranju u slu~aje- vima iz stava 1. ovog ~lana po~inio radnik na radu ili u vezi s radom odgovara pravno lice ili fizi~ko lice, osim ako se doka‘e da je radnik postupio onako kako je trebalo. Kantonalni zavod osiguranja je obavezan u slu~ajevima iz stava 2. ovog ~lana zahtijevati naknadu {tete i neposredno od radnika ako je {teta prouzrokovana namjerno. Kada kantonalni zavod osiguranja zahtijeva naknadu {tete od pravnog odnosno fizi~kog lica i od radnika, oni odgovaraju za {tetu solidarno. ^lan 67. Osigurano lice kome je iz sredstava kantonalnog zavoda osguranja ispla}en nov~ani iznos na koji nije imao pravo, obavezan je vratiti primljeni iznos saglasno odredbama Zakona o obligacionim odnosima. ^lan 68. Kantonalni zavod osiguranja je obavezan zahtijevati naknadu prouzrokovane {tete od pravnog odnosno fizi~kog lica: 1. ako je {teta nastala zato {to nisu dati podaci ili {to su dati neistiniti ili neta~ni podaci o ~injenicama od kojih zavisi sticanje ili obim prava, 2. ako je isplata izvr{ena na osnovu neistinitih ili neta~nih podataka navedenih u prijavi o stupanju radnika na rad, 3. ako je isplata izvr{ena zbog toga {to nije podnesena prijava o promjenama koje uti~u na gubitak ili na obim prava radnika, odnosno prijava o istupanju radnika s rada ili ako je prijava podnesena poslije propisanog roka. Osigurana lica koja su obavezna sama podnositi prijave ili davati odre|ene podatke u vezi sa svojim pravima i obavezama, obavezna su u slu~ajevima iz stava 1. ovog ~lana sama kantonal- nom zavodu osiguranja nadoknaditi {tetu koja je nastala ako prijava nije podnesena ili su dati neistiniti podaci. Za {tetu u slu~ajevima iz stava 1. ovog ~lana, odgovaraju pravna i fizi~ka lica osim ako doka‘u da se u datim okolnostima postupalo kako je trebalo, a osigurana lica u slu~ajevima iz stava

 1. ovog ~lana odgovaraju za {tetu ako su znala ili morala znati da su dati podaci neistiniti ili neta~ni, odnosno ako su znala ili

Broj 30 - Strana 660 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

morala znati za promjenu koja uti~e na gubitak ili obim prava, a te promjene nisu prijavila.

^lan 69. Kantonalni zavod osiguranja je obavezan zahtijevati naknadu prouzrokovane {tete od pravnog ili fizi~kog lica ako su bolest, povreda ili smrt radnika nastali zbog toga {to nisu provedene mjere za{tite na radu ili druge mjere za za{titu gra|ana.

Kantonalni zavod osiguranja je obavezan zahtijevati naknadu prouzrokovane {tete od pravnog ili fizi~kog lica i kada je {teta nastala jer je radnik stupio na rad bez propisanog prethodnog zdravstvenog pregleda, a kasnije se zdravstvenim pregledom utvrdi da to lice prema zdravstvenom stanju nije bilo sposobno za rad na odre|enim poslovima.

^lan 70. Kantonalni zavod osiguranja obavezan je zahtijevati naknadu prouzrokovane {tete u slu~ajevima iz ~lana 66. ovog zakona i neposredno od pravnog lica za osiguranje imovine i lica kod koga su ova lica osigurana odgovornosti za {tetu prouzrokovanu tre}im licima, prema propisima o obaveznom osiguranju ovog rizika.

^lan 71. Kantonalni zavod osiguranja je obavezan zahtijevati naknadu {tete prouzrokovane u slu~ajevima iz ~lana 66. ovog zakona kada je {teta nastala upotrebom motornog vozila neposredno od pravnog lica za osiguranja imovine i lica kod koga je {tetnik sklopio ugovor o obaveznom osiguranju od odgovornosti za {tete pri~injene tre}im licima.

Kantonalni zavod osiguranja je obavezan zahtijevati naknadu {tete prouzrokovane upotrebom vozila kojim se koristilo, od- nosno kojim je upravljalo lice koje za to nije imalo ovla{}enje. Kantonalni zavod osiguranja je obavezan zahtijevati naknadu {tete prouzrokovane upotrebom vozila za koje nije sklopljen ugovor o osiguranju, odnosno upotrebom nepoznatog vozila od pravnog lica za osiguranje imovine i lica koje obavlja osiguranje autoodgovornosti u mjestu nestanka {tete.

U slu~aju iz stava 3. ovog ~lana pravno lice za osiguranje imovine i lica, obavezno je isplatiti naknadu kao da je bio sklopljen ugovor o osiguranju. ^lan 72. Kantonalni zavod osiguranja je obavezan zahtijevati naknadu {tete prouzrokovane upotrebom vozila s inozemnom registraci- jom za koje postoji valjana me|unarodna isprava ili dokaz o postojanju osiguranja od bilo kog pravnog lica za osiguranje imovine i lica sa sjedi{tem na teritoriji Federacije.

[tetu nastalu upotrebom vozila inostrane registracije koja nije obuhva}ena osiguranjem autoodgovornosti, nadokna|uje pravno lice za osiguranje imovine i lica sa sjedi{tem u mjestu nastanka {tete.

^lan 73. Kantonalni zavod osiguranja je obavezan zahtijevati naknadu {tete u slu~ajevima predvi|enim ovim zakonom, bez obzira na to {to je nastala isplatom davanja koja kao pravo pripadaju osigu- ranom licu iz sredstava kantonalnog zavoda osiguranja.

^lan 74. Pri utvr|ivanju prava na naknadu {tete prouzrokovane kan- tonalnom zavodu osiguranja primjenjuju se odgovaraju}e odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i posebni propisi o naknadi {tete. ^lan 75. Potra‘ivanje naknade {tete, u smislu odredbi ovog zakona, zastar- jevaju istekom rokova odre|enih Zakonom o obligacionim odnosima.

Rokovi zastare potra‘ivanja naknade {tete u smislu odredbi ovog zakona, po~inju te}i:

 1. u slu~ajevima iz ~lana 65. i ~lana 68. stav 1. ovog zakona, od dana kada je postalo kona~no rje{enje kojim je utvr|eno da ispla}eno primanje nije pripadalo ili je pri- padalo u manjem obimu.
 2. u slu~ajevima iz ~l. 66. i 69. ovog zakona od dana kada je postalo izvr{nim rje{enjem kojim je priznato pravo na primanje iz sredstava kantonalnog zavoda osiguranja.
 3. u ostalim slu~ajevima kada se zahtijeva naknada za pojed- ina ispla}ena davanja iz ~lana 71. ovog zakona, od dana izvr{ene isplate svakog pojedinog davanja. ^lan 76. Kada se utvrdi da je nestala {teta, kantonalni zavod osigu- ranja }e uz navo|enje dokaza pozvati osigurano lice, pravno ili fizi~ko lice, pravno lice za osiguranje imovine i lica ili drugo lice koje je du‘no naknaditi {tetu da u odre|enom roku naknadi {tetu. Ako {teta ne bude nadokna|ena u odre|enom roku kan- tonalni zavod osiguranja potra‘ivanja ostvaruje tu‘bom kod nadle‘nog suda. Kantonalni zavod osiguranja ima pravo na zateznu kamatu po stopi propisanoj Zakonom o obligacionim odnosima, od dana nastale {tete. Kantonalni zavod osiguranja nema pravo, bez izri~itog pris- tanka osiguranika ili osiguranog lica, ostvariti naknadu {tete obustavom isplate ili ustezanjem od nov~ane naknade na koju osigurano lice ima pravo u vezi s kori{}enjem prava iz zdravstvenog osiguranja.
III - PRO[IRENO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
^lan 77.
Ukoliko zakonodavno tijelo kantona, saglasno ~lanu 8. ovog
zakona uvede pro{ireno zdravstveno osiguranje, odlukom }e
odrediti vidove zdravstvene za{tite, odnosno prava i pogodnosti
koja se osiguravaju pro{irenim zdravstvenim osiguranjem, visinu
doprinosa za pro{ireno zdravstveno osiguranje, uvjete i na~in
pristupanja pro{irenom obaveznom zdravstvenom osiguranju,
kao i na~in poslovanja pro{irenog zdravstvenog osiguranja.
Za provo|enje pro{irenog zdravstvenog osiguranja obrazuju
se posebni fondovi ~ije se poslovanje vodi odvojeno od pos-
lovanja ostalih fondova.
IV - DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
^lan 78.
Gra|ani-osiguranici mogu za sebe i za svoje ~lanove
porodice dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem osigurati do-
datna prava iz zdravstvene za{tite koja nisu obuhva}ala
obaveznim zdravstvenim osiguranjem.
Uvjete i na~in kori{}enja prava iz dobrovoljnog zdravstvenog
osiguranja utvr|uju zavodi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.
^lan 79.
Zavodi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja finansiraju se
iz premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje pla}aju
gra|ani, preduze}a ili druga pravna lica.
V - OSIGURAVANJE SREDSTAVA

1. Finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja ^lan 80. Sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se iz: 1. doprinosa iz pla}a radnika koji su u radnom odnosu kod pravnog ili fizi~kog lica; 2. doprinosa na prihod lica koja obavljaju privrednu ili neprivrednu djelatnost li~nim radom;

^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 30 - Strana 661

 1. doprinosa iz penzija i invalidnina i drugih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja,
 2. doprinosa za nezaposlene gra|ane,
 3. doprinosa koji se pla}a na stalnu nov~anu pomo} i za lica smje{tena u ustanovama socijalne za{tite,
 4. doprinosa iz prihoda od samostalne estradne djelatnosti, izdavanja plo~a, audio i video kaseta, i na ulaznice za organizaciju sportskih, estradnih i drugih kulturnih javnih priredaba,
 5. doprinosa za prihod od autorskih prava, patenata i te- hni~kih unapre|enja,
 6. dodatnog doprinosa za kori{}enje zdravstvene za{tite u inozemstvu,
 7. doprinosa iz dohotka od poljoprivredne djelatnosti, odnosno drugih prihoda ostvarenih obavljanjem poljoprivredne djelatnosti, kao i zakupnine za poljoprivredno zemlji{te,
 8. doprinosa lica koja sama pla}aju doprinos,
 9. naknada za zdravstvenu za{titu ~lanova porodice radnika zaposlenih u inozemstvu inostranih penzionera i ~lanova njihovih porodica,
 10. sredstava bud‘eta kantona odnosno op}ine,
 11. sredstava li~enog u~e{}a osiguranih lica u pokri}u tro{kova zdravstvene za{tite, i
 12. prihoda od donacije, pomo}i, taksi, kamata, dividendi i drugih prihoda. Sredstva iz stava 1. ovog ~lana vode se i evidentiraju odvo- jeno.

^lan 81. Za povredu na radu i oboljenja od profesionalne bolesti osiguranika pravno ili fizi~ko lice osigurava u cijelosti sredstva za ostvarivanje prava iz ~lana 36. ovog zakona.

Prava ili fizi~ka lica obavezna su da se reosiguraju radi rizika iz stava 1. ovog ~lana.

^lan 82. Sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se u kantonalnom zavodu osiguranja, u skladu sa namjenama.

Upravni odbor kantonalnog zavoda osiguranja, uz suglasnost kantonalnog ministra, sa~injava godi{nji plan prihoda i rashoda za finansiranje potreba iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, polaze}i od raspolo‘ivih sredstava, utvr|enog standarda zdravstvene za{tite i programa mjera za provo|enje obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kantonalni zavod osiguranja je du‘an poduzeti potrebne mjere, ukoliko raspolo‘iva sredstva nisu dovoljna za pokri}e rashoda obaveznog zdravstvenog osiguranja u cilju osiguravanja dodatnih sredstava.

U cilju osiguravanja dodatnih sredstava za pokri}e rashoda obaveznog zdravstvenog osiguranja, kantonalni zavod osigu- ranja mogu dogovorno, a koordinirano od Federalnog ministar- stva zdravstva, udru‘ivati dio sredstava kod Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja.

Dogovorom iz stava 4. ovog ~lana utvr|uje se visina i na~in udru‘ivanja sredstava, te kriterij i postupak za njihovo kori{}enje.

Upravni odbor Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja odlu~uje o kori{}enju udru‘enih sredstava u skladu sa dogo- vorom iz stava 4. ovog ~lana.

Predvi|ene mjere iz stava 3. ovog ~lana poduzima kantonalni zavod osiguranja uz prethodnu sigurnost kantonalnog ministra.

2. Osnovica i na~in obra~unavanja doprinosa ^lan 83. Kod utvr|ivanja osnovice, na~in obra~unavanja i uplate do- prinosa za obavezno zdravstveno osiguranje iz pla}a radnika i s njima izjedna~enih osiguranika, primjenuju se propisi o porezima gra|ana. ^lan 84. Osnovicu, na~in obra~unavanja i uplate doprinosa iz ~lana

 1. stav 1. ta~. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. i 14. ovog zakona utvr|uje svojim propisima zakonodavno tijelo kantona na prijed- log kantonalnog zavoda osiguranja. ^lan 85. Stope za utvr|ivanje visine doprinosa iz ~lana 80. ovog zakona utvr|uje svojom odlukom zakonodavno tijelo kantona na prijedlog kantonalnog zavoda osiguranja. Osnov za dono{enje odluke iz stava 1. ovog ~lana predstavlja plan potrebnih sredstava za provo|enje obaveznog zdravstvenog osiguranja koji utvr|uje upravni odbor kantonalnog zavoda osiguranja polaze}i od utvr|ivanja standarda zdravstvene za{tite i predvi|enog programa mjera za provo|enje obaveznog zdravstvenog osiguranja. 3. Obveznici uplate doprinosa ^lan 86. Obveznici obra~unavanja i uplate dorpinosa za obavezno zdravstveno osiguranje su:
  1. preduze}a, druga pravna i fizi~ka lica koja obavljaju privrednu i neprivrednu djelatnost - za radnike u radnom odnosu i s njima izjedna~ene osiguranike, za lica birana ili imenovana na funkcije u odre|enim organima dr‘avne ili sudske vlasti i uprave u Federaciji, kantonu i op}ini, za lica koja obavljaju rad po ugovoru prema propisima o radnim odnosima, za lica upu}ena na {kolovanje, stru~no usavr{avanje, postdiplomatski i doktorski studij ili na prakti~an rad, za lica na profesionalnim funkcijama u vjerskim i drugim registriranim udru‘enjima, za volon- tere, za dodatni doprinos za kori{}enje zdravstvene za{tite u inozemstvu,
  2. Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje - za korisnike penzija i korisnike drugih prava po osovu penzijskog i invalidskog osiguranja,
  3. Zavod za zapo{ljavanje - za lica koja su privremeno nezaposlena i kod kojih su ta lica prijavljena,
  4. Zavod za socijalnu za{titu - za lica koja primaju stalnu nov~anu pomo} i za lica smje{tena u ustanovama socijalne za{tite,
  5. preduze}a i druga pravna lica odnosno nosioci investicija u okviru kojih se izvode radovi - za lica na javnim i drugim radovima,
  6. lica zaposlena u inozemstvu - za ~lanove svojih porodica ~ije je prebivali{te na teritoriji kantona ako nisu osigurani po drugom osnovu,
  7. nadle‘ni organ uprave u Federaciji odnosno kantonu-za pripadnike Federalne vojske, pripadnike F MUP-a i za pripadnike kantonalne policije,
  8. nadle‘ni organ uprave kantona-za u~enike odnosno stu- dente koji nisu osigurani po drugom osnovu, kao i za u~enike odnosno studente koji vr{e prakti~an rad u vezi s nastavom,
  9. nadle‘ni organ uprave kantona odnosno op}ine - za soci- jalno ugro‘ena lica koja nisu osigurana po drugom os-

Broj 30 - Strana 662 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

novu, i lica iz ~lana 19. ta~. 15. i 16. i ~lana 24. ta~. 1, 2.
i 3. ovog zakona,
 1. za strane dr‘avljane i lica bez dr‘avljanstva koja se {koluju ili stru~no usavr{avaju - davalac stipendije ako ugovorom o stipendiji nije predvi|eno da sami pla}aju doprinos,
 2. osiguranik - zemljoradnik koji je starje{ina poljoprivred- nog doma}instva, obveznik je uplate doprinosa za sebe i ~lanove svog porodi~nog doma}instva,
 3. autorske agencije, udru‘enja gra|ana, druga profesion- alna udru‘enja i sportski savez odnosno organizatori sportskih i drugih javnih priredaba - za u~esnike u tim priredbama odnosno za ~lanove svojih udru‘enja koji se bave profesionalnom i drugom djelatno{}u odnosno preko kojih ostvaruju prihod, kao i za vrhunske sportiste koji su kao takvi rangirani od Olimpijskog komiteta ili udru‘enja sportista na nivou Federacije. Ostala lica sama upla}uju doprinos na osnovu obra~una kantonalnog zavoda osiguranja.

^lan 87. Kantonalni zavod osiguranja obavlja preglede poslovnih knjiga i evidencija pravnih i fizi~kih lica, radi kontrole pravilnosti obra~unavanja i upla}ivanja sredstava za obavezno zdravstveno osiguranje.

Kantonalni zavod osiguranja prati redovnu naplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje svih obveznika pla}anja doprinosa.

Kantonalni zavod osiguranja }e svojim op}im aktom utvrditi na~in vr{enja kontrole iz st. 1. i 2. ovog ~lana.

Obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos obustavlja se dalje kori{}enje zdravstvene za{tite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomo}i.

Pravo kori{}enja zdravstvene za{tite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neupla}enih sredstava kan- tonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Kantonalni zavod osiguranja utvr|uje kad su dospjela sred- stva uredno upla}ena. ^lan 88. Organizacija ovla{}ena za obavljanje platnog prometa obavezna je na zahtjev kantonalnog zavoda osiguranja, a na osnovu izvr{enog platnog naloga, odnosno na osnovu izvr{ne sudske odluke, izvr{iti naplatu iznosa neupla}enog doprinosa s kamatama, prijenosom sa ra~una obveznika na ra~un kantonal- nog zavoda osiguranja, po postupku za prisilnu naplatu doprinosa i poreza gra|ana.

Naplata doprinosa zastarjeva za pet godina ne ra~unaju}i do kraja godinu u koju je dospjela obaveza pla}anja.

4. Sredstva bud‘eta

^lan 89. Sredstva iz bud‘eta kantona ili op}ine iz ~lana 80. stav 1. ta~ka 13. ovog zakona odobrava zakonodavno tijelo kantona ili op}ine na osnovu zahtjeva koji utvr|uje upravni odbor kantonal- nog zavoda osiguranja polaze}i od plana potrebnih sredstava za sprovo|enje obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Sredstvima iz stava 1. ovog ~lana osiguravaju se:
 • pokri}e pove}anih tro{kova zdravstvene za{tite izaz- vanih ve}im odstupanjima u odnosu na planirana sred- stva zdravstvenog osiguranja zbog odre|enih vanrednih ili drugih ote‘anih uvjeta sprovo|enja zdravstvene za{tite,
  • za pokri}e tro{kova zdravstvene za{tite lica starijih od 65 godina izvan nivoa obaveznog zdravstvenog osguranja zbog odre|enih vanrednih ili drugih ote‘anih uvjeta sprovo|enja zdravstvene za{tite,
  • za pokri}e tro{kova naknada pla}a iz ~lana 57. stav 1. ovog zakona,
  • za pokri}e tro{kova zdravstvene za{tite lica ~ije je prebi- vali{te nepoznato,
  • sredstva za razvoj nau~noistra‘iva~ke djelatnosti, sta- tisti~kih istra‘ivanja u oblasti zdravstva koja su od inter- esa za kanton i zdravstveno informacionog sistema u kantonu. 5. Li~no u~e{}e osiguranika ^lan 90. Sredstva li~nog u~e{}a osiguranih lica iz ~lana 80. stav 1. ta~ka 13. ovog zakona mo‘e se utvrditi za odre|ene vidove kori{}enja zdravstvene za{tite na osnovu propisa koje donosi zakonodavno tijelo kantona na prijedlog kantonalnog zavoda osiguranja. Pri dono{enju propisa o visini iznosa, te kriterija i na~ina u~e{}a osiguranih lica u kori{}enju zdravstvene za{tite uzimaju se u obzir socijalne prilike osiguranih lica i obim raspolo‘ivih sredstava za finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja.
VI - OBAVEZNO ZDRAVSTVENO REOSIGURANJE
^lan 91.
Obavezno zdravstveno reosiguranje organizira se i provodi
u okviru Fedaracije.
^lan 92.
Parlament Federacije odlukom utvr|uje rizike koji se
obavezno reosiguravaju i uvjete pod kojima se priznaje da je
nastupio slu~aj koji predstavlja osnov za naknadu, iznose premije
za reosiguranje, naknade koje se osiguravaju u slu~aju nastupanja
reosiguranih rizika i postupak za ostvarivanje ovih naknada.
Kao rizici koji se obavezno reosiguravaju odre|uju se rizici
koji nastaju uslijed elementarnih nesre}a (poplava, zemljotresa,
po‘ara), i epidemije {irih razmjera.
Parlament Federacije mo‘e utvrditi druge rizike koji se
obavezno reosiguravaju.
^lan 93.
Od sredstava ostvarenih premijama za reosiguranje obrazuje
se kod Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja fond
zdravtsvenog reosiguranja za Federaciju.
Nakon godi{njeg obra~una Federalni zavod osiguranja i
reosiguranja vr{i povrat premija reosiguranja, kantonalnim za-
vodima osiguranja, zavisno od procentulanog u~e{}a u reosigu-
ranju.
^lan 94.
Federalni zavod osiguranja i reosiguranja obavlja poslove u
vezi sa pripremom i provo|enjem akata iz ~l. 92. i 93. ovog
zakona.
VII - KANTONALNI ZAVOD ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA I FEDERALNI ZAVOD
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
^lan 95.
Kantonalni zavodi osiguranja i Federalni zavod osiguranja i
reosiguranja su pravna lica s pravima i obavezama te odgo-
vorno{}u, utvr|enim ovim zakonom i statutima kantonalnih za-
voda osiguranja i Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja.

^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 30 - Strana 663

Kantonalni zavodi osiguranja se mogu me|usobno udru‘ivati radi ostvarivanja potreba iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

^lan 96. Statutom kantonalnog zavoda osiguranja odnosno statutom Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja utvr|uje se naro~ito: organizacija kantonalnog zavoda osiguranja, odnosno Federal- nog zavoda osiguranja i reosiguranja, prava, obaveze i odgovor- nosti organa upravljanja, javnost rada, na~in obavljanja stru~no-administrativnih, pravnih i njima sli~nih poslova za kan- tonalni zavod osiguranja, odnosno Federalni zavod osiguranja i reosiguranja, kao i druga pitanja propisana zakonom od zna~aja za rad kantonalnog zavoda osiguranja odnosno Federalnog za- voda osiguranja i reosiguranja.

Statut kantonalnog zavoda osiguranja, odnosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja donosi upravni odbor kanto- nanog zavoda osiguranja , odnosno Federalnog zavoda osigu- ranja i reosiguranja uz saglasnost zakonodavnog tijela kantona, odnosno Parlamenta Federacije.

^lan 97. Radi obavljanja stru~nih, administrativnih i drugih poslova kantonalni zavod osiguranja odnosno Federalni zavod osiguranja i reosiguranja osnivaju stru~ne slu‘be.

Stru~ne slu‘be iz stava 1. ovog ~lana organiziraju se tako da se osigura nesmetano, racionalno i uspje{no obavljanje djelat- nosti kantonalnog zavoda osiguranja odnosno Federalnog za- voda osiguranja i reosiguranja.

Unutra{nja organizacija stru~ne slu‘be zavoda iz prethod- nog stava utvr|uje se pravilnikom kojeg donosi rukovodilac, uz saglasnost vlade kantona, odnosno Vlade Federacije.

^lan 98. Kantonalni zavod osiguranja odnosno Federalni zavod osigu- ranja i reosiguranja imaju ‘iro-ra~un.

^lan 99.
Kantonalni zavod osiguranja:
 • provodi politiku razvoja i unapre|ivanja zdravstvene za{tite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osigu- ranjem,
 • planira i prikuplja nov~ana sredstva obaveznog zdravstve- nog osiguranja, te pla}a usluga zdravstvenim ustanovama i prihvatnim zdravstvenim radnicima,
 • obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava osiguranih lica, brine se o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava te im pru‘a stru~nu pomo} u ostvarivanju prava i za{tite njihovih interesa,
 • obavlja poslove ugovoranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima,
 • odre|uje kriterije i na~in kori{}enja te visinu nov~anog isnosa za naknadu putnih tro{kova u vezi s kori{}enjem zdravstvene za{tite i naknadu za pogrebne tro{kove,
 • odre|uje visinu naknade pla}e i najvi{i iznos naknade pla}e na teret kantonalnog zavoda osiguranja, na~in valori- zacije osnovice za naknadu pla}a za vrijeme bolovanja,
 • u~estvuje u izradi i provodi me|unarodne ugovore o soci- jalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje,
 • vr{i obra~un dugovanja i potra‘ivanja tro{kova zdravstve- nog osiguranja i druge poslove u skladu sa ovim ugo- vorima,
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene za{tite u inozemstvu, i privatnih zdravstvenih radnika saglasno zaklju~enom ugovoru za teku}u godinu,
  • obavlja poslove izrade podzakonskih i op}ih akata u vezi sa ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osigu- ranja za ~ije su dono{enje nadle‘ni organi kantona odnosno organi kantonalnog zavoda osiguranja,
  • ure|uje ostala pitanja vezana za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. ^lan 100. Federalni zavod osiguranja i reosiguranja:
 • obavlja poslove vo|enja evidencija, u oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja, a po potrebi uvozi dodatna sta- tisti~ka ista‘ivanja od interesa za obavezno zdravstveno osiguranje,
 • osigurava vo|enje jedinstvenog informacionog sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja,
 • vr{i poslove izrade izvje{taja o provo|enju obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Federacije,
 • obavlja poslove izrade me|unarodnih ugovora o socijal- nom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje i provodi ih,
 • koordinira rad kantonalnih zavoda osiguranja u provo|enju ovih ugovora i neposredno u~estvuje u me|unarodnim dogovorima vezanim za ovu oblast,
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene za{tite u inozemstvu za koje je ovla{}en propisima iz ~lana
 1. stav 2. ovog zakona,
 • vr{i poslove u vezi s izradom standarda i normativa obaveznog zdravstvenog osiguranja,
 • obavlja poslove izrade podzakonskih akata u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osigu- ranja,
 • obavlja poslove iz ~lana 94. ovog zakona,
 • obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, kao i poslove koje mu povjere kantonalni zavodi osiguranja. Sredstva potrebna za rad Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja osiguravaju se iz sredstava kantonalnih zavoda osiguranja i sredstava reosiguranja srazmjerno vrsti i obimu poslova te kadrovskoj strukturi i broju uposlenih radnika potrebnih za kvalitetno i blagovremeno obavljanje planiranih poslova. Federalni zavod osiguranja i reosiguranja ostvaruje sredstva iz prethodnog stava na osnovu sporazuma sa kantonalnim za- vodima osiguranja i na osnovu odluke Vlade Federacije o obavljanju poslova u vezi sa obaveznim zdravstvenim reosigu- ranjem. ^lan 101. Kantonalnim zavodom osiguranja upravlja upravni odbor. Upravni odbor se sastoji od devet ~lanova koje imenuje Vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra, i to:
 • tri ~lana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja,
 • dva ~lana iz reda poslodavaca,
 • ~etiri ~lana iz reda zdravstvenih radnika. Predsjednika upravnog odbora imenuje vlada kantona prilikom imenovanja ostalih ~lanova upravnog odnora. Djelokrug, ovla{}enja i odgovornost upravnog odbora utvr|uju se statutom kantonalnog zavoda osiguranja. ^lan 102. Federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja upravlja upravni odbor. Upravni odbor Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja ima sedam ~lanova koje imenuje Vlada Federacije na prijedlog ministra zdravstva i to:

Broj 30 - Strana 664 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

 • tri ~lana iz reda zdravstvenih radnika,
 • dva ~lana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja,
 • dva ~lana iz reda poslodavaca. Predsjednika upravnog odbora imenuje Vlada Federacije prilikom imenovanja ostalih ~lanova upravnog odbora.
^lan 103.
Upravni odbor kantonalnog zavoda osigurana:
 • utvr|uje program djelatnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja i mjera za unapre|ivanje obaveznog zdra- vstvenog osiguranja, utvr|uje politiku kori{}enja sred- stava obaveznog zdravstvenog osiguranja, daje smjernice za funkcioniranje stru~ne slu‘be kantonalnog zavoda osiguranja radi pravilnog ostvarivanja prava osiguranih lica i racionalnog poslovanja,
 • donosi statut kantonalnog zavoda osiguranja uz saglas- nost zakonodavnog tijala kantona i druge op}e akte za ~ije je dono{enje ovla{}en zakonom,
 • predla‘e saglasno zakonu stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje,
 • donosi finansijski plan i usvaja zavr{ni ra~un,
 • odlu~uje o osiguravanju dopunskih sredstava i o na~inu pokrivanja eventualnih gubitaka nastalih u poslovanju,
 • pretresa godi{nji izvje{taj o radu kantonalnog zavoda osiguranja i njegove stru~ne slu‘be,
 • razmatra izvje{taj o kontroli vrste, obima i kvaliteta izvr{enih zdravstvenih usluga,
 • provodi pro{ireno zdravstveno osiguranje ako je utvr|eno odlukom zakonodavnog tijela kantona,
 • sara|uje sa drugim kantonalnim zavodima osiguranja, Federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja i drugim organima i irganizacijama u stvarima od zajedni~kog interesa - odre|uje predstavnike u drugim organizaci- jama i dr,
 • vr{i i druge poslove za koje je ovla{}en zakonom, podzakonskim aktima, op}im i drugim aktima. Upravni odbor mo‘e obrazovati odbore i komisije za izvr{avanje odre|enih zadataka.
^lan 104.
Upravni odbor Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja:
 • utvr|uje program djelatosti Federalnog zavoda osigu- ranja i reosiguranja i daje smjernice za funkcioniranje Stru~ne slu‘be Federalnog zavoda osiguranja i reosigu- ranja,
 • donosi statut Federalnog zavoda osiguranja i reosigu- ranja, uz saglasnost Parlamenta Federacije i druge op}e akte,
 • donosi finansijski plan i usvaja zavr{ni ra~un,
 • razmatra probleme u vezi sa osiguranjem sredstava za provo|enje obaveznog zdravstvenog osiguranja i reosiguranja na teritoriji Federacije i predla‘e odgovaraju}e mjere,
 • razmatra izvje{taj o provo|enju obaveznog zdravstve- nog osiguranja i reosiguranja na teritoriji Federacije i izvje{taj o radu Stru~ne slu‘be,
 • razmatra izvje{taj o provo|enju me|unarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje,
 • razmatra izvje{aj o ostvarivanju zdravstvene za{tite u inozemstvu,
 • priprema prijedloge akata iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja i reosiguranja koje u skladu sa zakonom donose ministar zdravstva odnosno Vlada Fed- eracije,
  • u~estvuje u pripremi za zaklju~ivanje me|unaronih ugoovra o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje,
  • vr{i i druge poslove za koje je ovla{}en zakonom, podzakonom, op}im i drugim aktima. Upravni odbor mo‘e obrazovati odbore i komisije za izvr{avanje odre|enih zadataka. ^lan 105. Kantonalnim zavodom osiguranja odnosno Federalnim za- vodom osiguranja i reosiguranja rukovodi direktor. Direktora kantonalnog zavoda osiguranja imenuje i razrje{ava vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra. Direktora Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja imenuje i razrje{ava Vlada Federacije na prijedlog ministra zdravstva. ^lan 106. Kantonalni zavodi osiguranja imaju rezervu koja se ostvaruje izdavanjem najmanje 5% ukupnih rashoda ostvarenih u protekloj godini. Nadzor nad kori{}enjem rezerve obavlja upravni odbor kan- tonalnog zavoda osiguranja. ^lan 107. Sredstva rezerve slu‘e za osiguravanje teku}e likvidnosti, za pokri}e gubitaka i mogu biti kori{}ena za komercijalne poza- jmice. ^lan 108. Ukoliko vlada kantona utvrdi da su gubici kantonalnog za- voda osiguranja nastali iz objektivnih okolnosti, gubici se pokri- vaju iz bud‘eta kantona kao pomo} za likvidnost u iznosu koji nedostaje. ^lan 109. U svrhu osiguranja podataka potrebnih za provo|enje obaveznog zdravstevnog osiguranja, te nadzor nad ostvarivan- jem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u kantonalnom zavodu osiguranja odnosno Federalnom zavodu osiguranja i reosiguranja se vode evidencije. Provedbene propise o na~inu i mjestu vo|enja, obliku, sadr‘aju i rokovima evidencije te obaveznicima vo|enja eviden- cije, donijet }e upravni odbor kantonalnog zavoda osiguranja odnosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja. ^lan 110. Nadzoe nad zakonito{}u rada kantonalnog zavoda osiguranja odosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja obavlja nadle‘ni organ uprave kantona odnosno Federacije.
VIII - KAZNENE ODREDBE
^lan 111.
Nov~anom kaznom u iznosu od 500 do 2000 KM kaznit }e
se za prekr{aj pravno odnosno fizi~ko lice:
 1. ako ne obra~unava odnosno ne uplati doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iz pla}a radnika. (~lan
  1. stav 1. ta~ka 1.)
 2. ako ne obra~una odnosno ne uplati dodatni doprinos za zdravstvenu za{titu u inozemstvu, (~lan 86. stav 1. ta~ka 1.)
 3. ako u zakonskom propisanom roku od dana povrede na radu odnosno utvr|ivanja profesionalnog oboljenja rad- nika ne dostavi prijavu kantonalnom zavodu osiguranja, (~lan 28. stav 3.)
 4. ako onemogu}i pregled i nadzor, te finansijsku kontrolu poslovanja. (~lan 87. stav 1.)

^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 30 - Strana 665

^lan 112. Nov~anom kaznom u iznosu od 500 do 2000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno lice:

 1. ako ne obra~una odnosno ne uplati doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih prava po osnovu penzijskog i invalidskog osigu- ranja (~lan 86. stav 1. ta~ka 2.)
 2. ako ne obra~una odnosno ne uplati doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koja su uredno prijavljena, (~lan 86. stav 1. ta~ka 3.)
 3. ako ne obra~una odnosno ne uplati doprinos za lica smje{tena u ustanove socijalne za{tite i lica koja primaju stalnu nov~anu pomo}. (~lan 86. stav 1. ta~ka 4.) Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 250 do 500 KM i odgovorno lice u pravnom licu.

^lan 113. Nov~anom kaznom u iznosu od 500 do 2000 KM kaznit }e se za prekr{aj lice:

 1. ako ne uplati doprinos za obavezno zdravstveno osigu- ranje koje je obavezno da samo uplati, (~lan 86. stav 2.)
 2. ako onemogu}i pregled i nadzor te finansijsku kontrolu poslovanja. (~lan 87. stav 1.) ^lan 114. Nov~anom kaznom u iznosu od 250 do 400 KM kaznit }e se za prekr{aj zemljoradnik, odnosno zemljoradni~ko doma}instvo:
 3. ako ne izvr{i uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, (~lan 86. stav 1. ta~ka 11.)
 4. ako ne dostavi nadle‘nom pravnom licu podatke u vezi sa prijavom i odjavom osiguranog lica, radi ostvarivanja prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. (~lan 54.) ^lan 115. Nov~anom kaznom u iznosu od 300 do 1500 KM kaznit }e se za prekr{aj pravno odnosno fizi~ko lice:
 5. ako ne dostavi nadle‘nom kantonalnom zavodu osigu- ranju sve podatke u vezi sa prijavom i odjavom osigura- nog lica, radi ostvarivanja prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. (~lan 54.) Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 250 do 500 KM i odgovorno lice u pravnom licu.

^lan 116. Nov~anom kaznom u iznosu od 250 do 500 KM kaznit }e se za prekr{aj izabrani doktor medicine primarne zdravstvene za{tite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi ako utvrdi da osigurano lice ima pravo na kori{}enje bolovanja, a za to nema osnovu. (~lan 55. stav 1.)

^lan 117. Nov~anom kaznom u iznosu od 250 do 400 KM kaznit }e se za prekr{aj osigurano lice:

 1. ako je svjesno prekora~ilo privremenu nesposobnost za rad, namjerno sprije~ava ozdravljenje odnosno osposobljavanje, obavlja drugu djelatnost, bez opravdanog razloga ne odgovori na poziv za ljekarski pregled izabranog doktora medicine primarne zdravstvene za{tite, ne pridr‘ava se uputa za lije~enje, odnosno bez dozvole doktora medicine otputuje iz mjesta prebivali{ta ili u roku od tri dana nakon po~etka bolesti, ne izvijesti izabranog doktora medicine primarne zdravstvene za{tite da je obolio, (~lan 45.)
  1. ako je ostvario pravo na naknadu putnih tro{kova u vezi sa lije~enjem a za to nije imao pravnog osnova, (~lan 49.)
  2. ako koristi ispravu kojom dokazuje status osiguranog lica na na~in suprotan odredbama ovog zakona i propisa done- senih na osnovu odredaba ovog zakona. (~lan 53.) ^lan 118. Do pu{tanja u opticaj KM nov~ane kazne predvi|ene u ~l. 111. do 117. ovog zakona, mogu se pla}ati u DEM ili u protuvrijednosti valute koje se koriste u platnom prometu Federacije po srednjem kursu koji objavljuje nadle‘na finan- sijska institucija na dan pla}anja.
IX - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 119.
Ministarstvo zdravstva u suradnji sa kantonalnim ministar-
stvima zdravstva, preduzet }e sve mjere, osigurati uvjete i izvr{iti
druge potrebne radnje za po~etak rada kantonalnih zavoda osigu-
ranja i Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja.
^lan 120.
Federalni zavod osiguranja i reosiguranja i kantonalni zavodi
osiguranja preuzimaju rukovodne i ostale radnike koji su na dan
stupanja na snagu ovog zakona bili uposleni na poslovima
zdravstvenog osiguranja na teritoriji Federacije.
Preuzimanje i raspore|ivanje radnika u smislu stava 1. ovog
~lana, izvr{it }e se na osnovu internog natje~aja prema potrebama
procesa rada, te prema {kolskoj spremi i radnim sposobnostima
radnika.
^lan 121.
Kantonalni zavodi osiguranja odnosno Federalni zavod
osiguranja i reosiguranja preuzimaju pripadaju}a prava i
obaveze, poslovni prostor, opremu i inventar i druge stvari,
arhivu, akte, predmete i drugu dokumenatciju i sredstva za rad
koji su preuzeti u Ministarstvu zdravstva od Republi~kog fonda
za zdravstvenu za{titu.
Pored sredstava iz stava 1. ovog ~lana kantonalni zavodi
osiguranja odnosno Federalni zavod osiguranja i reosiguranja
preuzimaju prava, obaveze i sredstva ostvarena tokom rada na
poslovima zdravstvenog osiguranja do dana po~etka rada kan-
tonalnog zavoda osiguranja odnosno Federalnog zavoda osigu-
ranja i reosiguranja.
^lan 122.
Propise potrebne za provo|enje ovog zakona iz ~l. 35, 38, 41,
53, 54, 55, 64. i 92. nadle‘ni organi su du‘ni donijeti u roku od
{est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
^lan 123.
Kantonalni zavod osiguranja i Federalbni zavod osiguranja i
reosiguranja du‘ni su donijeti statute, planove rada i finansijske
planove u roku od 60 dana, a druge op}e akte u roku od {est
mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
^lan 124.
Do dono{enja akata iz ~l. 122. i 123. ovog zakona primjenji-
vat }e se odgovaraju}i op}i akti koji su na snazi na podru~ju
Federacije na dan stupanja na snagu ovog zakona.
^lan 125.
Osigurana lica koja su zapo~ela ostvarivati prava na
zdravstvenu za{titu i druga prava koja proizilaze iz obaveznog
zdravstvenog osiguranja prije stupanja na snagu ovog zakona, od
dana njegovog stupanja na snagu ostvaruju ta prava prema odred-
bama ovog zakona.
Lica iz stava 1. ovog ~lana koje prema odredbama ovog
zakona ne ispunjavaju propisane uvjete za kori{}enje prava
priznatog prema dosada{njim propisima, nastavljaju zapo~eto

Broj 30 - Strana 666 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

kori{}enje tog prava prema odredbama ovog zakona kao da ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom, odnosno na osnovu ovog zakona sve dok traje oboljenje i potreba lije~enja.

Pravo na naknadu pla}e po osnovu porodiljskog odsustva, do dono{enja propisa u oblasti dje~ije za{tite, koji }e regulirati porodiljsko odsustvo, ostvaruje se u oblasti zdravstvenog osigu- ranja.

Sredstva za naknadu pla}e po osnovu porodiljskog od- sustva, osigurat }e se u bud‘etu kantona i ispla}ivat }e se u ivisini i na~in koji odredi zakonodavno tijelo kantona.

^lan 126. Do dono{enja propisa o stopama obaveznog zdravstvenog osiguranja i utvr|ivanja stope obaveznog zdravstvenog osigu- ranja, primjenjivat }e se odgovaraju}e stope koje su va‘ile na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Do uspostavljanja sistema zdravstvenog osiguranja i reosigu- ranja u smislu odredaba ovog zakona odnosno do uspostavljanja ekonomske osnove Federacije koja }e omogu}iti potpunu primjenu istog, sredstva za sprovo|enje zdravstvenog osiguranja mogu se osigurati iz bud‘eta kantona za mjere iz nadle‘nosti kantonalnih zavoda osiguranja, odnosno bud‘eta Federacije za mjere iz nadle‘nosti Federacije.

^lan 127. Sva pravna i fizi~ka lica u ostvarivanju prava i obaveza iz obaveznog zdravstvenog osiguranja du‘na su svoje poslovanje uskladiti sa odredbama ovog zakona u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

^lan 128. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena propisa koji su ure|ivali oblast zdravstvene za{tite i zdravstvenog osiguranja na teritoriji Federacije.

^lan 129. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".

Predsjedavaju}i
Doma naroda
Mariofil Ljubi} , s. r.
Predsjedavau}i
Predstavni~kog doma
Enver Kreso , s. r.

ZAKON

O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

I - TEMELJNE ODREDBE

^lanak 1. Zdravstveno osiguranje, kao dio socijalnog osiguranja gra|ana, ~ini jedinstveni sistem u okviru kojega gra|ani- ulagan- jem sredstava, na na~elima uzajamnosti i solidarnosti-obvezatno u okviru ‘upanije(u daljem tekstu: ‘upanija) osigurava ostvari- vanje prava na zdravstvenu za{titu i druge oblike osiguranja na na~in koji je utvr|en ovim zakonom, drugim zakonima i pro- pisima donesenim na temelju zakona.

U okviru Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), odnosno ‘upanije, sredstva za zdravstveno osigu- ranje mogu se ulagati i na dobrovoljnoj osnovi. ^lanak 2. Pod uvjetima utvr|enim ovim zakonom i drugim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona, gra|ani Federacije imaju pravo na zdravstveno osiguranje, koje obuhva}a:

 1. obvezatno zdravstveno osiguranje;
 2. pro{ireno zdravstveno osiguranje, i
 3. dragovoljno zdravstveno osiguranje.
^lanak 3.
Pravo na obvezatno zdravstveno osiguranje po ovom zakonu
imaju osobe u radnom odnosu i druge osobe koje vr{e odre|ene
djelatnosti ili imaju odre|eno svojstvo, a obuhva}ena su ovim
zakonom.
Obvezatno zdravstveno osiguranje, odnosi se na sve osobe iz
stavka 1. ovog ~lanka (u daljem tekstu: osiguranici).
^lanak 4.
Pravo na obvezatno zdravstveno osiguranje imaju i ~lanovi
obitelji osiguranika- kad je to ovim zakonom odre|eno.
^lanak 5.
Obvezatnim zdravstvenim osiguranjem obezbje|uju se
osiguranicima i ~lanovima njihove obitelji (u daljem tekstu:
osigurane osobe) pravo na kori{}enje zdravstvene za{tite i pravo
na nov~ane naknede i pomo}i po ovom zakonu.
Opseg prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja odre|eno
je odredbama ovog zakona i propisima donesenim na temelju
ovog zakona.
^lanak 6.
Obvezatno zdravstveno osiguranje temelji se na na~elima
uzajamnosti i solidarnosti osiguranika u okviru ‘upanije.
Obvezatno zdravstveno osiguranje mo‘e temeljiti na
na~elima uzajamnosti i solidarnosti osiguranika u okviru dvije ili
vi{e ‘upanija odnosno Federacije- u slu~ajevima i pod uvjetima
utvr|enim ovim zakonom.
^lanak 7.
Prava koja osiguranim osobama pripadaju po ovom zakonu
ne mogu se ugovorom mijenjati, ni prenostiti na druge osobe, niti
se mogu naslije|ivati.
Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog ~lanka nov~ana se
primanja iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja koja su dospjela
za isplatu, a ostala su neispla}ena zbog smrti osigurane osobe,
mogu naslije|ivati.
^lanak 8.
Radi osiguranja prava, odnosno opsega prava koja nisu
obuhva}ena obvezatnim zdravstvenim osiguranjem, zakono-
davno tijelo ‘upanije mo‘e uvesti pro{ireno zdravstveno osigu-
ranje.
^lanak 9.
Prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja ostvaruju se na
teret fonda obvezatnog zdravstvenog osiguranja, ako je njihovo
kori{tenje suklado na~inu utvr|enom zakonom i propisima done-
senim na temelju zakona.
^lanak 10.
Pri kori{}enju odre|enih vidova zdravstvene za{tite, osigu-
rane osobe sudjeluju u sno{enju tro{kova, kad je to zakonom
predvi|eno.
^lanak 11.
Sve osigurane osobe imaju ravnopravan polo‘aj glede
ostvarivanja prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja.
^lanak 12.
Vidove zdravstvene za{tite i prava koja se ne osiguravaju
obvezatnim i pro{irenim zdravstvenim osiguranjem gra|ani
mogu osigurati dragovoljnim zdravstvenim osiguranjem.
^lanak 13.
Sredstva za ostvarivanje prava iz obvezatnog zdravstvenog
osiguranja osiguravaju se doprinosima od kojih se obrazuju
fondovi obvezatnog zdravstvenog osiguranja kod zavoda
zdravstvenog osiguranja ‘upanije, sukladno odredbama ovog
zakona i propisima donesenim na temelju zakona.

^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 30 - Strana 667

Sredstva za ostvarivanje prava iz pro{irenog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se dodatnim doprinosima sukladno pro- pisima ‘upanije.

Sredstva iz st. 1. i 2. ovog ~lanka mogu se osigurati i iz drugih izvora utvr|enih zakonom i drugim propisima donesenim na temelju zakona (porezi, donacije, premije, pristojbe, sredstva prora~una ‘upanije i Federacije).

Sredstva za dragovoljno zdravstveno osiguranje osiguravaju gra|ani osobno ili putem poduze}a, ustanova ili na drugi na~in na koji sami odlu~e udru‘iti sredstva za ovo osiguranje.

^lanak 14. Za stanovite se rizike u provedbi zdravstvenog osiguranja u okviru Federacije ustanovljuje obvezatno zdravstveno osiguranje i reosiguranje.

^lanak 15. U svrhu ostvarivanja prava i osiguravanja sredstava iz ob- vezatnog zdravstvenog osiguranja osniva se zavod zdravstvenog osiguranja ‘upanije ( u daljem tekstu: ‘upanijski zavod osigu- ranja).

^lanak 16. Radi obavljanja poslova i ostvarivanja prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja koja su od interesa za sve ‘upanije, kao i provedbe stanovitih prava po osnovi konvencija, drugih me|unarodnih ugovora ili zakona i obavljanja poslova obvezat- nog zdravstvenog reosiguranja osniva se Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosiguranja).

^lanak 17. U svrhu ostvarivanja prava i osiguravanja sredstava za drago- voljno zdravstveno osiguranje gra|ana, mo‘e se osnovati jedan ili vi{e zavoda dragovoljnog zdravstvenog osiguranja ili drugih oblika organiziracije-sukladno zakonu.

^lanak 18. Federalni zavod osiguranja i reosiguranja i ‘upanijski zavod osiguranja obvezatni su, u okviru jedinstvenog informacijskog sustava, organizirati pra}enje ostvarivanja i kori{}enja prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, pra}enje uplata i potro{nje, po obveznicima doprinosa, kao i drugih sred- stava i osobno za svakog osiguranika.

Odredba stavka 1. ovog ~lanka shodno se primjereno se primjenjuje i na zavode dragovoljnog zdravstvenog osiguranja.

II - OBVEZATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1. Osigurana osobe

a) Osiguranici
^lanak 19.
Prema ovom zakonu osiguranici su:
 1. osobe koje su u radnom odnosu u poduze}ima, ustano- vama, zadrugama i drugim oblicima organiziranja kod djelatnika koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom sredstvima u svojini gra|ana, kod djelatnika koji osobnim radom, samostalno-u vidu zanimanja- obavljaju profesionalnu djelatnost (u daljnjem tekstu: pravne i fizi~ke osobe), na teritoriju Federacije;
 2. osobe u radnom odnosu u pravne ili fizi~ke osobe sa sjedi{tem na teritoriju Federacije, upu}ena na rad ili stru~no usavr{avanje u inozemstvu, te osobe na radu u ku}anstvu osiguranika koji se nalaze na radu u inozem- stvu, ako su dr‘avljani Bosne i Hercegovine, a gra|ani Federacije BiH;
  1. osobe koja su izabrane ili imenovane na stalne du‘nosti u odre|enim tijelima dr‘avne ili sudbene vlasti ili uprave u Federaciji ili ‘upaniji, ako za taj rad primaju pla}u;
  2. dr‘avljani Federacije Bosne i Hercegovine, uposleni u stranim ili me|unarodnim organizacijama i ustanovama, stranim konzularnim i diplomatskim predstavni{tvima sa sjedi{tem na teritoriji Federacije;
  3. osobe s prebivali{tem na teritoriju Federacije uposlena u inozemstvu kod inozemnog poslodavca koja nemaju zdravstveno osiguranje inozemne ustanove, odnosno ti- jela u ~ijem je nadle{tvu provedba zdravstvenog osigu- ranja (u daljnjem tekstu: inozemni nositelj zdravstvenog osiguranja);
  4. osobe koja se nakon svr{enog obrazovanja nalaze na obvezatnom prakti~nom radu, ako rade puno radno vri- jeme;
  5. osobe koja na teritoriju Federacije obavljaju gospodarsku ili negospodarsku djelatnost osobnim radoml
  6. osobe koje su vlasnici privatnih preduze}a sa sjedi{tem na teritoriju Federacije, ako nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi;
  7. seljaci koji se na teritoriju Federacije bave poljodjelstvom kao jedinim ili glavnim zanimanjem, seljaci koji su svoje poljodjelsko zemlji{te dali u zakup i osobe koje su uzele poljodjelsko zemlji{te u zakup, ako nisu zdravstveno osiguranja po drugoj osnovil
  8. korisnici mirovina i korisnici prava na profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje po propisima o mirovin- skom i invalidskom osiguranju Federacije;
  9. korisnici mirovina i invalidnina s prebivali{tem na teri- toriju Federacije koji to pravo ostvaruju isklju~ivo od inozemnog nositelja mirovinskog i invalidskog osigu- ranja, ako me|unarodnim ugovorom nije druga~ije odre|eno;
  10. neuposlene osobe koje su prijavljene zavodu za zapo{ljavanje:
 • ako su se prijavila u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti, ili nakon prestanka primanja nadoknade pla}a na koju imaju pravo prema ovome zakonu ili prema propisima donesenim na temelju ovoga zakona,
 • ako su se prijavile u roku od 30 dana nakon slu‘enja vojnog roka, ili nakon prestanka nesposobnosti za rad zbog koje su otpu{tene s te vojne slu‘be,
 • ako su se prijavile u roku od 30 dana nakon otpu{tanja iz ustanove za izvr{enje kaznenih i prekr{ajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge spacijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena sigurnosna mjera obvezatnog psihijatrijskog lije~enja u zdravstvenoj ustanovi ili obvezatnog lije~enja alkoholi~ara i narkomana,
 • ako su na stru~nom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira zavod za zapo{ljavanje,
 • ako su se prijavile u roku od 30 dana, po povratku iz inozemstva i ako su prije odlaska u inozemstvo bile zdravstveno osigurane,
 • ako su se prijavile u roku od 90 dana nakon svr{etka {kolske godine u kojoj su svr{ile redovito {kolovanje, odnosno od dana polo‘enog ispita, ako su prije toga izgu- bile pravo na zdravstvenu za{titu,
 • ako su se prijavila u roku od 90 dana nakon slu‘enja vojnog roka, odnosno od dana prestanka nesposobnosti zbog bolesti koje su uzrokom otpu{tanja s te vojne slu‘be, ako

Broj 30 - Strana 668 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

su na slu‘enje vojnog roka stupile u roku od 60 dana od
dana svr{enog {kolovanja u odgovaraju}oj ustanovi.
 1. djeca koja su navr{ila 15 godina ‘ivota, a nisu zavr{ila osnovno {kolovanje ili se po svr{etku osnovnog {kolovanja nisu uposlila, ako se u roku od 30 dana od dana navr{enih 15 godina ‘ivota, odnosno od dana svr{etka {kolske godine prijave Zavodu za zapo{ljavanje;
 2. osobe koja su, prema propisima o {kolovanju izgubile status u~enika, odnosno redovitog studenta ili su pre- kinule redovito {kolovanje, zadr‘avaju pravo na zdravstvenu za{titu u trajanju od 1 godine od dana prekida {kolovanja- ako su se prijavile Zavodu za zapo{ljavanje u roku od 30 dana od dana prekida {kolovanja i ako pravo na zdravstvenu za{titu ne mogu ostvariti po drugom os- novu;
 3. osobe s prebivali{tem na teritoriji Federacije kojima je priznato svojstvo ratnog, mirnodobnog i civilnog invalida rata, odnosno status korisnika obiteljske invalidnine, suk- ladno pozitivnim propisima, ako nisu zdravstveno osigu- rana po drugoj osnovi;
 4. pripadnici Vojske Federacije, uklju~uju}i i osobe na redovnom odslu‘enju vojnog roka i Federalnog min- istarstva unutarnjih poslova (u daljem tekstu: Feder- alna vojska i pripadnici FMUP-a) ;
 5. pripadnici ‘upanijske policije;
 6. osobe koje su prekinula rad zbog toga {to ih je pravna osoba uputila na stru~no usavr{avanje ili postdiplomski studij;
 7. osobe {to ih je pravna osoba prije stupanja u radni odnos, kao svoje stipendiste, uputila na prakti~ni rad ili u drugu pravnu osobu radi stru~nog osposobljavanja ili usavr{a- vanja;
 8. osobe upu}ene u inozemstvo u okviru me|unarodne prosvjetne, tehni~ke i kulturne suradnje;
 9. vrhunski {porta{i, ako nisu osigurani po drugoj osnovi.

b) ^lanovi obitelji osiguranika ^lanak 20. Prema ovom zakonu ~lanovima obitelji osiguranika smatraju se:

 1. supru‘nik (bra~ni i izvanbra~ni, sukladno propisima o braku i obiteljskim odnosima),
 2. djeca (ro|ena u braku, izvan braka, usvojena ili pastor~ad) i druga djeca bez roditelja ako ih osiguranik uzdr‘ava,
 3. roditelji (otac, majka, o~uh, ma}eha, usvojitelji osigura- nika) ako ih osiguranik uzdr‘ava,
 4. unuci, bra}a, sestre, djed i baka ako su nesposobni za samostalan ‘ivot i rad i ako nemaju sredstva za uzdr‘avanje, pa ih osiguranik uzdr‘ava. ^lanovi obitelji osiguranika iz stavka 1. ovog ~lanka stje~u pravo na obvezatno zdravstveno osiguranje na temelju ovoga zakona, pod uvjetom da isto pravo ne ostvaruju po osnovu radnog odnosa ili obavljanja gospodarske ili negospdarske djelatnosti osobnim radom odnosno poljodjelskom djelatno{}u.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) }e provodbenim propisom utvrditi uvjete pod kojima se smatra da je osoba nesposobna za samostalan rad i ‘ivot i da nema vlastitih sredstava za uzdra‘vanje. ^lanak 21. Supru‘nik je zdravstveno osiguran kao:

 1. supru‘nik umrlog osiguranika, koji, nakon smrti su- pru‘nika, nije stekao pravo na obiteljsku mirovinu jer nije
navr{io odre|ene godine ‘ivota, ako je u vrijeme smrti
supru‘nika bio stariji od 40 godina (‘ena) odnosno 55
godina (mu{karac). Supru‘nik mla|i od 40, odnosno 55
godina, ukoliko propisima o mirovinsko-invalidskom os-
guranju nije druk~ije regulirano produ‘ava kori{tenje
prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja dok je pri-
javljen zavodu za zapo{ljavanje, ako mu se prijavi u roku
od 90 dana nakon smrti supru‘nika.
 1. razvedeni supru‘nik koji je sudskom odlukom stekao pravo na uzdr‘avanje, ako je u vrijeme razvoda bio stariji od 45 godina (‘ena) odnosno 60 godina (mu{karac). Su- pru‘nik koji je u vrijeme razvoda bio mla|i od 45 godina, odnosno 60 godina prodru‘ava kori{tenje prava iz ob- vezatnog zdravstvenog osiguranja, ako je potpuno i trajno nesposoban za rad sukladno propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju.
 2. razvedeni supru‘nik mla|i od 45 godina (‘ena) odnosno 60 godina (mu{karac), kojemu su sudskom odlukom povjerena djeca na ~uvanje i odgajanje- dok je prijavljen zavodu za zapo{ljavanje, tj. ako mu se prijavi u roku od 90 dana nakon razvoda braka i dok djeca imaju pravo na uzdr‘avanje. ^lanak 22. Djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navr{ene 15. godine ‘ivota, a ako su na srednjem, odnosno visokom {kolovanju, do kraja redovitog {kolovanja, a najdu‘e do navr{ene
 3. godine ‘ivota. Djeca osiguranika koja su zbog bolesti ili povrjede, prekinula redovito {kolovanje imaju pravo na zdravstveno osiguranja i za vrijeme trajanja bolesti, odnosno ozljede. Djeci osiguranika iz stavka 2. ovog ~lanka, kao i djeci osigu- ranika koja su, zbog slu‘enja vojnog roka, prekinula redovito {kolovanje produ‘ava se kori{tenje prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme nastavka redovitog {kolovanja za onoliko vremena koliko je trajao prekid redovitog {kolovanja. Djeca osiguranika koja postanu potpuno i trajno nesposobna za rad, sukladno posebnim propisima prije nave{ene 15. godine ‘ivota, odnosno za vrijeme trajanja redovitog {kolovanja imaju pravo na zdravstveno osiguranje tijekom trajanja te nesposob- nosti. Pravo na zdravstveno osiguranje tijekom trajanja nesposob- nosti pripada i djeci osiguranika koja postanu potpuno i trajno nesposobna za rad, sukladno posebnim propisima, poslije isteka razdoblja iz stavka 4. ovog ~lanka ako ih osiguranik uzdr‘ava. Djeca {to ih je osiguranik uzeo na uzdr‘avanje imaju pravo na zdravstveno osiguranje ako su bez roditelja. Djeca {to ih je osiguranik uzeo na izdr‘avanje, a koja imaju jednog ili oba roditelja, imaju pravo na zdravstveno osiguranje ako se roditelji te djece zbog svog zdravstvenog stanja ili drugih razloga ne mogu brinuti o djeci i njihovom uzdr‘avanju. ^lanak 23. Dr‘avljani Federacije Bosne i Hercegovine uposleni u inozemstvu kod inozemnog posodavca ~iji ~lanovi obitelji (su- pru‘nik i djeca) nisu zdravstveno osigurani kod inostranog nositelja zdravstvenog osiguranja, a prije odlaska u inozemstvo su bili zdravstveno osigurani, obvezatni su zdravstveno osigurati svoje ~lanove obitelji.
c) Druge osobe osigurane u odre|enim okolnostima
^lanak 24.
Pravo na zdravstvenu za{titu u opsegu koji pripada osigura-
nicima imaju:

^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 30 - Strana 669

 1. osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima na teritoriju Federacije,
 2. osobe koje ispunjavaju obvezu sudjelovanja u civilnoj za{toti ili u slu‘bi osmatranja i obavje{}ivanja,
 3. osobe koje kao ~lanovi operativnih sastava dragovoljnih vatrogasnih organizacija vr{e du‘nosti po propisima o za{titi od po‘ara. ^lanak 25. U~enici srednjih {kola i redoviti studenti vi{ih i visokih {kola, te fakulteta, koji su dr‘avljani Federacije Bosne i Hercegovine i imaju prebivali{te na teritoriju Federacije, a nisu zdravstveno osigurani kao ~lanovi obitelji osiguranika, imaju pravo na zdravstvenu za{titu u istom opsegu kao i ~lanovi obitelji osigu- ranika.

^lanovi obitelji u~enika i redovitih studenata iz stavka 1. ovog ~lanka (supru‘nik i djeca) imaju pravo na zdravstvenu za{titu u opsegu utvr|enom za ~lanove obitelji, ako im zdravstvena za{tita ne pripada po drugom osnovu.

Pravo na zdravstvenu za{titu iz st. 1. i 2. ovoga ~lanka pripada osobama dok imaju svojstvo u~enika, odnosno redovitog stu- denta.

^lanak 26. Osobe s prebivali{tem na teritoriju Federacije koje su nesposobne za samostalan ‘ivot i rad i nemaju sredstva za uzdr‘avanje sukladno propisima o socijalnoj skrbi, obvezatno su osigurane na zdravstvenu za{titu u opsegu utvr|enom za ~lanove obitelji osiguranika, ako im se zdravstvena za{tita ne osigurava po drugoj osnovi.

^lanak 27. Osobe s prebivali{tem na teritoriju Federacije koje imaju sredstva za uzdr‘avanje, obvezatna su se osigurati na zdravstvenu za{titu u opsegu utvr|enom za ~lanove obitelji osiguranika, ako im se zdravstvena za{tita ne osigurava po drugoj osnovi.

Osobe iz stavka 1. ovoga ~lanka ostvaruju pravo na zdravstvenu za{titu pod uvjetima da je upla}en doprinos za obvezatno zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. ^lanak 28. Pravo na zdravstvenu za{titu zbog ozljede na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti imaju:

 1. u~enici i studenti koji sudjeluju na prakti~noj nastavi, prakti~nom radu i na stru~nim putovanjima,
 2. osobe koje su nakon svr{enog {kolovanja na prakti~nom radu bez obzira da li primaju naknadu,
 3. djeca i mlade‘ sa smetnjama u tjelesnom i du{evnom razvoju na prakti~noj nastavi ili na obvezatnom prakti~nom radu kod pravne osobe za osposobljavanje,
 4. osobe koje poma‘u redarstvenim slu‘bama u obavljanju poslova iz njihova nadle{tva,
 5. osobe koje sudjeluju u organiziranim akcijama spa{avanja ili za{tite i pri spa{avanju u slu~aju prirodnih i drugih nepogoda,
 6. osobe koje, na poziv dr‘avnih i drugih mjerodavnih or- gana obavljaju du‘nosti,
 7. {porta{i, treneri ili organizatori u okviru organizirane {portske djelatnosti, odnosno osobe koje sudjeluju u {portskim akcijama,
 8. osobe koje kao ~lanovi gorske slu‘be spa{avanja ili ronioci, obavljaju akcije spa{avanja ‘ivota ili otklanjanja, odnosno sprje~avanja opasnosti koje neposredno ugro‘avaju ‘ivot ili imetak gra|ana,
  1. osobe koje kao ~lanovi terenskih sastava sudjeluju u spa{avanju i zdravstvenoj za{titi u prirodnim i drugim nesre}ama (poplave, potresi, nesre}e u rudnicima i sl.). Pod ozljedom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti, u smislu ovog zakona, smatra se ozljeda odnosno oboljenje utvr|eno propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Pravna su i fizi~ke osobe obvezatne za svaki slu~aj ozljede na radu i oboljenja od profesionalne bolesti djelatnika dostaviti ‘upanijskom zavodu osiguranja prijavu u roku od tri dana od dana ozljede, odnosno utvr|ivanja oboljenja od profesionalne bolesti. ^lanak 29. Korisnicima nov~ane nadoknade za tjelesno o{te}enje, prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju, ako nemaju pravo na zdravstvenu za{titu po drugoj osnovi, pripada zdravstvena za{tita samo kad je u svezi s ozljedom ili bole{}u koja je prouzro~ila tjelesno o{te}enje po kojem im ve} pripada pravo na nov~anu naknadu. ^lanak 30. Stranim dr‘avljanima i osobama bez dr‘avljanstva osigurava zdravstvena za{tita pod istim uvjetima kao i dr‘avljanima Feder- acije Bosne i Hercegovine, ako me|unarodnim sporazumom nije druk~ije odre|eno. 2. Prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja ^lanak 31. Obvezatnim zdravstvenim osiguranjem , u slu~ajevima i pod uvjetima odre|enim ovim zakonom, osigurava se:
 9. osiguranicima: a) zdravstvena za{tita; b) nadoknada pla}a; c) nadoknada putnih tro{kova u svezi s kori{}enjem zdra- vstvene za{tite;
 10. ~lanovima obitelji osiguranika: a) zdravstvena za{tita; b) naknada putnih tro{kova u svezi s kori{}enjem zdravstvene za{tite. 3. Zdravstvena za{tita ^lanak 32. Zdravstvena za{tita koja se osigurava ovim zakonom, obuhva}a:
 • hitnu medicinsku pomo},
 • lije~enje zaraznih bolesti,
 • lije~enje akutnih, kroni~nih bolesti u slu~ajevima i stan- jima kada ugro‘avaju ‘ivot,
 • zdravstvenu za{titu djece do navr{ene 15. godine ‘ivota,
 • zdravstvenu za{titu redovitih u~enika i studenata,
 • otkrivanje i lije~enje endemske nefropatije,
 • lije~enje malignih oboljenja i inzulo ovisnog dijabetesa,
 • zdravstvenu za{titu u trudno}i i materinstvu,
 • zdravstvenu za{titu du{evnih bolesnika koji zbog prirode i stanja bolesti mogu ugroziti svoj ‘ivot i ‘ivot drugih osoba, ili o{tetiti materijalna dobra,
 • zdravstvenu za{titu oboljelih od progresivnih neuro- mi{i}nih oboljenja, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multipleks skleroze,
 • provedbu obvezatne imunizacije protiv dje~ijih zaraznih oboljenja,
 • lije~enje ozljeda na radu i profesionalnih oboljenja,

Broj 30 - Strana 670 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

 • zdravstvenu za{titu pu~anstva iznad 65 godina ‘ivota, pod uvjetom da po ~lanu doma}instva nemaju prihode ve}e od prosje~ne pla}e na podru~ju Federacije, ostvarene u prethodnom mjesecu,
 • lije~enje narkomanije,
 • slu‘bu prikupljanja krvi. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tek- stu: Parlament Federacije) }e temeljem stavka 1. alineja 3. ovoga ~lanka, na prijedlog Vlade Federacije za svaku godinu odrediti "paket zdravstvenih prava".

^lanak 33. Osigurane osobe, osim prava iz ~lanka 32. ovog zakona, sukladno utvr|enoj medicinskoj indikaciji, imaju pravo na kori{tenje ortopedskih i drugih pomagala, na stomatolo{ko-pro- tetsku pomo} i stomatolo{ko-protetske nadomjestke, te pravo na kori{tenje lijekova ~ije je stavljanje u promet odobrio ministar zdravstva, a nalaze se na listi lijekova koji se osiguranicima mogu propisivati na teret sredstava ‘upanijskog zavoda osiguranja.

Opseg prava iz stavka 1. ovoga ~lanka utvrdit }e se ‘upani- jskim propisima.

^lanak 34. Zdravstvena za{tita koja se ovim zakonom osigurava provodi se kao:

 • primarna,
 • specijalisti~ko-konsultativna i
 • bolni~ka. ^lanak 35. Pravo na zdravstvenu za{titu obuhva}eno obvezatnim zdravstvenim osiguranjem podrazumijeva osiguranje zdravstvenog standarda pod jednakim uvjetima za osigurane osobe u zadovoljavanju potreba u primarnoj, specijalisti~ko-kon- sultativnoj i bolni~koj zdravstvenoj za{titi s odgovaraju}om medicinskom rehabilitacijom.

Opseg }e prava obavezatnog zdravstvenog osiguranja iz ~lanka 32. ovoga zakona, za svaku kalendarsku godinu utvrditi Parlament Federacije.

Standarde i normative zdravstvene za{tite iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja i Pravilnik o na~inu ostvarivanja prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja, donosi ministar zdravstva.

^lanak 36. Kod povreda na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti, osiguranicima se obvezatno osigurava:

 1. zdravstvena za{tita i provodbe mjera otkrivanja i sprje~avanja ozljeda na radu i oboljenja od profesionalne bolesti,
 2. odgovaraju}a medicinska pomo} i pravo na ortopedska pomagala radi lije~enja i medicinake rehabilitacije od posljedica ozljede na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti, poduzetet u svrhu uspostave radne sposobnosti,
 3. naknada putnih tro{kova u svezi s kori{}enjem zdravstvene za{tite i rehabilitacije prouzro~ene ozljedom na radu, odnosno oboljenjem od profesionalne bolesti,
 4. naknada pla}e za svo vrijeme trajanja bolovanja prouzro~enog ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolesti. ^lanak 37. Zdravstvena za{tita iz ~lanka 34. ovoga zakona pru‘a se osiguranim osobama u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih djelatnika s kojima je ‘upanijski zavod osiguranja zaklju~io ugovor o pru‘anju zdravstvene za{tite.
^lanak 38.
Ugovorima iz ~lanka 37. utvr|uju se: vrsta, opseg i kvaliteta
zdravstvenih usluga koje zdravstvena ustanova pru‘a osiguranim
osobama, nadoknade koje ‘upanijski zavod osiguranja pla}a za
pru‘anje ugovorenih usluga, na~in obra~unavanja i pla}anja us-
luga i druga uzajamna prava i obveze ugovora~a.
Osnove, kriteriji i mjerila za zaklju~ivanje ugovora iz ~lanka
 1. ovog zakona odredit }e se ‘upanijskim propisima. Osnovama, kriterijima i mjerilima iz stavka 2. ovog ~lanka osigurava se zakonita i pravilna uspostava ugovornih odnosa izme|u ‘upanijskog zavoda osiguranja i zdravstvenih ustanova, utvr|uju elementi {to ih moraju sadr‘avati ti ugovori, ure|uje na~in iskazivanja vrste, opsega i kvalitete zdravstvenih usluga, na~in utvr|ivanja nadoknada, na~in kontrole vrste, opsega i kvalitete izvr{enih zdravstvenih usluga i drugo. ^lanak 39. Ugovori zaklju~eni izme|u ‘upanijskog zavoda osiguranja i zdravstvenih ustanova na njegovu podru~ju, u pogledu ugo- vorenih nadoknada za zdravstvene usluge va‘e sve ‘upanijske zavode ~ije osigurane osobe koriste usluge tih zdravstvenih us- tanova. ^lanak 40. Zdravstvenim se ustanovama kojima ‘upanijski zavod osigu- ranja nije zaklju~io ugovor o pru‘anju zdravstvene za{tite mogu na teret fonda ‘upanijskog zavoda osiguranja isplatiti samo tro{kovi medicinske pomo}i pru‘ene osiguranim osobama u hitnim slu~ajevima i drugi tro{kovi u svezi sa pru‘anjem te pomo}i. ^lanak 41. Osigurana osoba ima pravo na lije~enje u inozemstvu, od- nosno na podru~ju dr‘ave Bosne i Hercegovine , pod uvjetima i na na~in utvr|en posebnim propisima ako je u pitanju oboljenje koje se ne mo‘e lije~iti u Federaciji, a u zemlji, odnosno drugom entitetu , u koju se osigurana osoba upu}uje postoji mogu}nost uspje{nog lije~enje tog oboljenja. Osigurana osoba ima pravo koristi zdravstvenu za{titu u inozemstvu za vrijeme rada, odnosno boravka u inozemstvu sukladno posebnim propisima. Propise iz ovoga ~lanka donosi ministar zdravstva. 4. Nov~ane nadoknade i pomo}i
a) Nadoknada pla}e
^lanak 42.
Osiguranici iz ~lanka 19. to~. 1. do 7. i to~. 16. i 17. ovoga
zakona imaju pravo na nadoknadu pla}e za vrijeme privremene
sprije~enosti za rad (u daljnjem tekstu: nadoknada pla}e), ako su:
 1. privremeno sprije~eni za rad zbog bolesti ili ozljede, odnosno dok su-radi lije~enja ili medicinskih ispitivanja- smje{teni u zdravstvenu ustanovu,
 2. privremeno sprije~ni za rad zbog odre|enog lije~enja ili medicinskog ispitivanja koje se ne mo‘e obaviti izvan radnog vremena osiguranika,
 3. izolirani kao klicono{e ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolici,
 4. odre|eni za pratioca bolesnika upu}enog na lije~enje ili lije~ni~ki pregled u najbli‘e mjesto,
 5. odre|eni da njegu oboljelog supru‘nika ili djeteta uz uvjete propisane ovim zakonom. Nadoknada pla}e pripada osiguraniku samo za dane za koje bi mu pripadala pla}a, ili nadoknada pla}e u smislu propisa o radnim odnosima.

^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 30 - Strana 671

Osiguranicima kod kojih sprije~enost za rad nastupi dok se nalaze na nepla}enom odsustvu, pripada nadoknada pla}e samo po isteku nepla}enog odsustva, ako u to vrijeme jo{ postoji privremena sprije~enost za rad.

^lanak 43. Nadoknada pla}e u slu~ajevima iz ~lanka 42. ovoga zakona pripada osiguraniku od prvog dana privremene sprije~enosti za rad i dok ta sprije~enost traje.

Privremena sprije~enost za rad traje dok izabrani doktor medicine primarne zdravstvene za{tite u zdravstvenoj ustanovi odnosno privatnoj praksi, ili lije~ni~ka komisija, ne utvrdi da je uspostavljena radna sposobnost, ili dok se pravosna‘nim rje{en- jem nadle‘nog tijela, po propisima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ne utvrdi da postoji invalidnost.

^lanak 44. Osiguraniku kojemu je za vrijeme privremene sprije~enosti za rad prestao radni odnos, odnosno obavljanje djelatnosti osob- nim radom, pripada nadoknada pla}e najvi{e 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osob- nim radom.

Iznimno, u slu~aju privremene sprije~enosti za rad zbog povrede na radu, ili oboljenja od profesionalne bolesti, osigura- niku pripada nadoknada pla}e i nakon prestanka radnog odnosa, sve do ponovne uspostave radne sposobnosti, odnosno kona~ne ocjene radne sposobnosti ili invalidnosti, a ne dulje od 12 mje- seci.

^lanak 45.
Osiguranik nema pravo na nadoknadu pla}e ako:
 • je svijesno prouzro~io privremenu nesposobnost za rad,
 • namjerno sprje~ava ozdravljenje, odnosno osposoblja- vanje,
 • prima pla}u ili obavlja drugu djelatnost,
 • bez opravdanog razloga ne odgovori na poziv za lije~ni~ki pregled izabranog doktora medicine primarne zdravstvene za{tite,
 • izabrani doktor medicine primarne zdravstvene za{tite, odnosno kontrolor kantonalnog zavoda osiguranja utvrdi da se ne pridr‘ava naputka za lije~enje, odnosno ako bez odobrenja izabranog doktora medicine otputuje iz mjesta prebivali{ta,
 • u roku od tri dana nakon po~etka bolesti ne javi izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene za{tite da je obolio. Osiguraniku ne pripada nadoknada pla}e od trenutka kada su nastupile okolnosti iz stavka 1. ovoga ~lanka, pa sve dok one traju.

^lanak 46. Nadoknade se pla}e utvr|uju od osnovice za nadoknadu koju ~ini pla}a ispla}ena osiguraniku za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem nastupi slu~aj na temelju kojega se stje~e pravo na nadoknadu.

Ako u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je nastupio slu~aj na temelju kojega se stje~e pravo na nadoknadu osiguranik nije ostvario pla}u, kao osnovicu za nadoknadu uzima prosje~na pla}a na razini ‘upanije za odgovaraju}i mjesec.

Kad osiguranik prima nadoknadu pla}e neprekidno dulje od tri mjeseca, osnovica za utvr|ivanje nadoknade iz st. 1. i 2. ovoga ~lanka valorizira se sukladno prosje~nom porastu pla}a uposlenih kod pravne, odnosno fizi~ke osobe, ako je taj porast ve}i od 5%.

Nadoknada pla}e, prema stavku 3. ovoga ~lanka, pripada osiguraniku od prvog dana idu}eg mjeseca po isteku tri mjeseca

neprekidnog kori{tenja nadoknade pla}e, ako je ispunjen uvjet za
pove}anje nadoknade.
Upravno vije}e ‘upanijskog zavoda osiguranja }e op}im
aktom pobli‘e propisati na~in utvr|ivanja valorizacije osnovice
za nadoknadu pla}e iz stavka 3. ovoga ~lanka.
^lanak 47.
Nadoknada se pla}e odre|uje se u visini od najmanje 80%
osnovice za nadoknadu, s tim da ne mo‘e biti ni‘a od iznosa
minimalne pla}e va‘e}e za mjesec za koji se utvr|uje nadoknada.
Nadoknada pla}e iznosi 100% od osnovice za nadoknadu:
 1. za vrijeme privremene sprije~enosti za rad zbog ozljede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti,
 2. za vrijeme privremene sprije~enosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzro~nih trudno}om i poro|ajem,
 3. za vrijeme privremene sprije~enosti za rad zbog transplan- tacije ‘ivog tkiva i organa u korist druge osobe. Visinu nadoknade pla}e i najvi{i iznos nadoknade pla}e, koja se ispla}uje na teret ‘upanijskog zavoda osiguranja, utvr|uje upravno vije}e ‘upanijskog zavoda osiguranja.
b) Nadoknade putnih tro{kova u svezi s
kori{tenjem zdravstvene za{tite
^lanak 48.
U ostvarivanju zdravstvene za{tite osigurane osobe imaju
pravo na nadoknadu putnih tro{kova u svezi s kori{tenjem
zdravstvene za{tite.
Pod tro{kovima se iz stavka 1. ovoga ~lanka ne podrazumi-
jeva prevoz kolima hitne pomo}i.
^lanak 49.
Osigurane osobe imaju pravo na nadoknadu putnih tro{kova
iz ~lanka 48. ovoga zakona;
 • ako su upu}ena doktoru medicine ili u zdravstvenu us- tanovu u najbli‘e mjesto, zato {to u mjestu u kojem rade ili u kojem imaju prebivali{te odnosno boravi{te, nema doktora medicine odgovaraju}e specijalnosti, odnosno zdravstvene ustanove, i
 • ako ih izabrani doktor medicine primarne zdravstvene za{tite uputi ili pozove u mjesto izvan mjesta rada ili prebivali{ta, odnosno boravi{ta. ^lanak 50. Naknada putnih tro{kova iz ~lanka 48. stavka 1. ovoga zak- ona pripada osiguranim osobama za najkra}u udaljenost do dok- tora medicine, odnosno zdravstvene ustanove i to u visini tro{kova prijevoza javnim prijevoznim sredstvom. Ukoliko nema javnog prijevoza ili zdravstveno stanje osigurane osobe zahtijeva drugu vrstu prijevoza, odobrava se odgovaraju}i prijevoz, od- nosno nadoknada za njegovo kori{tenje. Provedbene propise o visini, kriterijima i na~inu kori{tenja nadoknade tro{kova prijevoza iz st. 1. i 2. ovoga ~lanka donijet }e nadle‘ni organ ‘upanijskog zavoda. ^lanak 51. Pravo na nadoknadu putnih tro{kova ima pratilac osigurane osobe ako je, po ocjeni doktora medicine primarne zdravstvene za{tite, osiguranoj oosbi - u slu~aju iz ~lanka 49. ovog zakona- prijeko potreban pratilac za vrijeme putovanja.
c) Ostale nadoknade i pomo}i
^lanak 52.
Osiguranici imaju pravo na nadoknadu za pogrebne tro{kove.
Provedbene propise o visini, uvjetima i na~inu kori{tenja
nadoknada za pogrebne tro{kove donijet }e mjerodavno tijelo
‘upanijskog zavoda osiguranja.

Broj 30 - Strana 672 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

5. Ostvarivanje i za{tita prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja

^lanak 53. Pravo iz obveznatog zdravstvenog osiguranja mo‘e ostvariti samo osobe kojoj je utvr|en status osigurane osobe.

Status osigurane osobe utvr|uje ‘upanijski zavod osiguranja, a dokazuje se posebnom ispravom.

Provedbene propise o sadr‘aju i obliku isprave iz stavka 2. ovoga ~lanka, kao i na~in njezina izdavanja, donijet }e ministar zdravstva. ^lanak 54. Sve su fizi~ke i pravne osobe obvezatna ‘upanijskom zavodu osiguranja dostaviti sve podatke u svezi s prijavom i odjavom osigurane osobe- a radi ostvarivanja prava i obveza iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja i izdavanja posebne isprave iz ~lanka

 1. stavka 2. ovoga zakona.

Osoba za koju pravna ili fizi~ka osoba ne podnose prijavu iz stavka 1. ovoga ~lanka od ‘upanijskog zavoda osiguranja mo‘e zahtijevati da im utvrdi status osigurane osobe.

Ako ‘upanijski zavod osiguranja ne prihvati podnesenu pri- javu ili utvrdi svojstvo osigurane osobe po nekoj drugoj osnovi, o tome donosi pismeno rje{enje koje dostavlja podnosiocu pri- jave i zainteresiranoj osobi.

Protiv rje{enja iz stavka 3. ovoga ~lanka mo‘e se izjaviti ‘alba nadle‘nom tijelu ‘upanijskog zavoda osiguranja.

Protiv rje{enja donesenog po ‘albi, mo‘e se pokrenuti upravni spor.

Prestankom okolnosti na temelju kojih je ste~eno svojstvo osigurane osobe, to se svojstvo gubi.

Provedbene propise o na~inu prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe iz stavka 1. ovoga ~lanka donijet }e ministar zdravstva, uz prethodno pribavljeno mi{ljenje ‘upanijskih ministarstava zdravstva. ^lanak 55. Privremenu sprije~enost za rad utvr|uje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene za{tite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi.

O utvr|enoj ocjeni iz stavka 1. ovoga ~lanka izabrani doktor medicine izvje{tava osiguranika, pravnu, odnosno fizi~ka osobu kod kojeg je osiguranik uposlen i nadle‘ni ‘upanijski zavod osiguranja.

Osiguranik, pravna, odnosno fizi~ka osoba kod koje je osigu- ranik uposlen i kontrolor ‘upanijskog zavoda osiguranja mogu u roku od 48 sati od prio}enja ocjene ulo‘iti prigovor na ocjenu izabranog doktora medicine primarne zdravstvene za{tite iz stavka 1. ovoga ~lanka.

O prigovoru rje{ava lije~ni~ka komisija ‘upanijskog zavoda osiguranja, s tim da se rje{enje lije~ni~ke komisije smatra kona~nim.

Za vrijeme privremene sprije~enosti za rad osiguranika, od- nosno za vrijeme kori{tenje prava na nadoknadu pla}e vr{i se nadzor.

Nadzor iz stavka 5. ovoga ~lanka vr{i kontrolor ‘upanijskog zavoda osiguranja i pravna, odnosno fizi~ka osoba za vrijeme za koje ono ispla}uje nadokandu pla}e na teret svojih sredstava.

Pravilnik o postupku i kriterijuma za utvr|ivanje privremene sprije~enosti za rad donosi Vlada Federacij e na prijedlog min- istra zdravstva. ^lanak 56. Nadoknadu pla}e iz ~lanka 42. to~. 1. i 2. ovoga zakona obra~unava i ispla}uje osiguraniku na teret svojih sredstava:

 1. pravna ili fizi~ka osoba za prvih 42 dana bolovanja kao i za vrijeme dok se osiguranik nalazi na radu u inozemstvu na koje ga je uputila pravna ili fizi~ka osoba,
 2. preduze}e za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje invalida, odnosno pravna ili fizi~ka osoba za rad osigura- nika invalida za prvih sedam dana bolovanja. Visinu nadoknade pla}e iz stavka 1. ovoga ~lanka utvr|uje op}im aktom nadle‘ni tijelo pravne osobe, odnosno fizi~ke osobe. ^lanak 57. Nadoknada se pla}e u svezi s kori{tenjem zdravstvene za{tite iz ~lanka 42. to~. 3. do 5. ovoga zakona ispla}uje osiguraniku na teret sredstava ‘upanijskog zavoda osiguranja od prvog dana kori{tenja prava. Nadoknadu pla}e iz stavka 1. ovoga ~lanka obra~unava i ispla}uje pravna odnosno fizi~ka osoba, s tim da je ‘upanijski zavod osiguranja obvezan vratiti ispla}enu nadoknadu u roku od 45 dana od dana primitka zahtijeva za povrat. Provedbene propise o na~inu ostvarivanja prava na nadoknadu pla}e iz stavka 1. ovoga ~lanka donijet }e upravno vije}e ‘upanijskog zavoda osiguranja. ^lanak 58. Nadoknadu pla}e zbod povrjede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti obra~unava i ispla}uje iz svojih sredstava pravna, odnosno fizi~ka osoba kod kojeg je uposlen osiguranik, sve dok osiguranik nije radno sposoban, odnosno do pra- vosna‘nosti odluke nadle‘nog tijela o utvr|ivanju invalidnosti osiguranika, osim u slu~aju ste~ajnog postupka, kada nadoknadu ispla}uje ‘upanijski zavod osiguranja. ^lanak 59. O pravu na nadoknadu pla}e pravna odnosno fizi~ka osoba i ‘upanijski zavod osiguranja rje{ava po pribavljenoj ocjeni iz- abranog doktora medicine, odnosno lije~ni~ke komisije bez dono{enja formalnog rje{enja, uz obvezatno izdavanje pismenog rje{enja ako to osiguranik tra‘i. U slu~aju kada osiguraniku pravna odnosno fizi~ka osoba nije utvrdila nadoknadu pla}e na na~in, u visini i rokovima utvr|enim ovim zakonom i provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga zakona, osiguranik ima pravo ulo‘iti prigovor nadle‘nom tijelu ‘upanijskog zavoda osiguranja. Do dono{enja kona~ne odluke isplatu nadoknade du‘an je osigurati ‘upanijski zavod osiguranja suglasno ~lanku 46. stavku 2. ovoga zakona, s tim da je pravna, odnosno fizi~ka osoba du‘na vratiti ispla}enu nadoknadu u roku od 30 dana od dana prijema nadoknade za privremenu sprije~enost za rad. ^lanak 60. Ako bolovanje traje neprekidno ili u prekidima ukupno 12 mjeseci za istu bolest u tijeku dvije kalendarske godine, izabrani doktor medicine primarne zdravstvene za{tite obvezan uputiti osiguranika nadle‘nom tijelu mirovinskog i invalidskog osigu- ranja, koji donosi ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti najkas- nije u roku od 60 dana od dana prijema prijedloga izabranog doktora medicine. Osiguranik ima pravo na nadoknadu pla}e na teret sredstava ‘upanijskog zavoda osiguranja odnosno na teret sredstava pravne ili fizi~ke osobe u slu~aju iz ~lanka 58. ovoga zakona, do navre{enih 14 mjeseci neprekidnog trajanja privremene sprije~enosti za rad. Ako nadle‘no tijelo mirovinskog i invalidskog osiguranja ne donese ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti u roku iz stavka
 3. ovoga ~lanka, ‘upanijski }e zavod osiguranja i dalje ispla}ivati nadoknadu pla}e osiguraniku, ali je nadle‘no tijelo mirovinskog

^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 30 - Strana 673

i invalidskog osiguranja obvezatno vratiti ispla}enu nadoknadu ‘upanijskom zavodu osiguranja, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za povrat.

U radu nadle‘nog tijela mirovinskog i invalidskog osiguranja za ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti sudjeluje kao ~lan i predstavnik ‘upanijskog zavoda osiguranja.

^lanak 61. Kad se utvrdi da postoje ~injenice iz ~lanka 45. stavka 1. ovoga zakona, ‘upanijski zavod osiguranja, odnosno pravna ili fizi~ka osoba koja vr{i isplatu nadoknade pla}e na teret svojih sredstava, obustavlja isplatu te nadoknade.

Akt o obustavi isplate nadoknade pla}e u smislu stavka 1. ovoga ~lanka donosi kontrolor ‘upanijskog zavoda osiguranja, odnosno pravna ili fizi~ka osoba koja vr{i isplatu nadoknade pla}e na teret svojih sredstava, na temelju mi{ljenja izabranog doktora medicine koji je utvrdio privremenu sprije~enost za rad.

Akt se iz stavka 2. ovoga ~lanka izdaje pismeno, u dva primjerka, od kojih se jedan uru~uje osiguraniku, a jedan ‘upani- jskom zavodu osiguranja, odnosno pravnoj ili fizi~koj osobi koja vr{i isplatu nadoknade pla}e na teret svojih sredstava, uz izvje{}e.

Osiguranik kome je aktom iz stavka 2. ovoga ~lanka obus- tavljena isplata nadoknade pla}e, ima pravo u roku od tri dana od dana uru~enja akta zahtijevati da ‘upanijski zavod osiguranja, odnosno pravna ili fizi~ka osoba koja je ispla}ivala nadoknadu pla}e na teret svojih sredstava, raspravi stvar rje{enjem.

O ponovnoj uspostavi isplate nadoknade pla}e obustavljene u smislu odredaba ovoga ~lanka rje{ava ‘upanijski zavod osigu- ranja, odnosno pravna ili fizi~ka osoba koja je ispla}ivala nadoknadu pla}e na teret svojih sredstava, na zahtjev osigura- nika, ako se za to steknu uvjeti.

^lanak 62.

U svrhu za{tite prava iz ovoga zakona, osiguranim se oso- bama u ‘upanijskom zavodu osiguranja osigurava dvostupnost rje{avanja u postupku koji je pokrenula osigurana osoba.

Drugostupanjsko rje{enje ‘upanijskog zavoda osiguranja je kona~no i protiv njega se mo‘e pokrenuti upravni spor pred nadle‘nim sudom.

^lanak 63.

U postupku rje{avanja o pravima iz zdravstvenog osiguranja primjenjuje se Zakon o op}em upravnom postupku, ako ovim zakonom nije druk~ije uredovano.

^lanak 64.

Pri ostvarivanju prava na zdravstvenu za{titu iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja prema odredbama ovoga zakona, osigu- rana osoba ima pravo na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene za{tite.

Osiguranik ima pravo na slobodan izbor zavoda osiguranja kod kojeg se mo‘e osigurati na pro{ireno zdravstveno osiguranje, sukladno zakonom, a uz prethodno pribavljenu suglasnost ob- veznika uplate doprinosa i zavoda osiguranja koji provodi pro{ireno zdravstveno osiguranje.

Osigurana osoba bira doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene za{tite na period od najmanje godinu dana.

Provedbene propise o na~inu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene za{tite donijet }e ‘upanijski ministar.

6. Nadoknada {tete ^lanak 65. Osigurana je osoba obvezatna ‘upanijskom zavodu osigu- ranja nadoknaditi {tetu: 1. ako je ostvarila primanje iz sredstava kantonalnog zavoda osiguranja na temelju neistinitih ili neto~nih podataka za koje je znala ili je morala znati da su neistiniti, odnosno neto~ni ili je primanje ostvarila na drugi protupravan na~in, odnosno u ve}em opsegu nego {to joj pripada;i 2. ako je ostvarila primanje iz sredstava ‘upanijskog zavoda osiguranja zato {to nije prijavila promjenu koja uti~e na gubitak ili opseg prava, a znala je ili je morala znati za tu promjenu. ^lanak 66. @upanijski zavod osiguranja je obvezatan zahtijevati nadoknadu prouzro~ne {tete od osobe koja je prouzro~ila bolest, povrjedu ili smrti osigurane osobe. Za {tetu koju je ‘upanijskom zavodu osiguranja u slu~aje- vima iz stavka 1. ovoga ~lanka, po~inio djelatnik na radu ili u svezi s radom, odgovara pravna osoba ili fizi~ka osoba, osim ako se doka‘e da je djelatnik postupio onako kako je trebao. @upani- jski zavod osiguranja je obvezan u slu~ajevima iz stavka 2. ovoga ~lanka zahtijevati nadoknadu {tete i neposredno od djelatnika ako je {teta prouzro~ena namjerno. Kada ‘upanijski zavod osiguranja zahtijeva nadoknadu {tete od pravne, odnosno fizi~ke osobe i od djelatnika, oni za {tetu odgovaraju solidarno. ^lanak 67. Osigurana je osoba koja iz sredstava ‘upanijskog zavoda osguranja ispla}en nov~ani iznos na koji nije imala pravo, ob- vezatna vratiti primljeni iznos suglasno odredbama Zakona o obvezatnim odnosima. ^lanak 68. @upanijski je zavod osiguranja obvezatan zahtijevati nadoknadu prouzro~ne {tete od pravne, odnosno fizi~ke osobe: 1. ako je {teta nastala zato {to nisu dani podaci ili {to su dani neistiniti ili neto~ni podaci o ~injenicama od kojih ovisi stjecanje ili opseg prava, 2. ako je isplata izvr{ena na osnovi neistinitih ili neto~nih podataka navedenih u prijavi o stupanju djelatnika na rad, i 3. ako je isplata izvr{ena zbog toga {to nije podnesena prijava o promjenama koje utje~u na gubitak ili na opseg prava djelatnika, odnosno prijava o istupanju djelatnika s rada ili ako je prijava podnesena poslije propisanog roka. Osigurane osobe koje su obvezatne same podnositi prijave ili davati odre|ene podatke u svezi sa svojim pravima i obvezama, obvezatne su u slu~ajevima iz stavka 1. ovoga ~lanka same ‘upanijskom zavodu osiguranja nadoknaditi {tetu koja je nastala ako prijava nije podnesena ili su dati neistiniti podaci. Za {tetu u slu~ajevima iz stavka 1. ovoga ~lanka odgovaraju pravne i fizi~ka osobe, osim ako doka‘u da se u danim okol- nostima postupalo kako je trebalo, a osigurane osobe u slu~ajevima iz stavka 2. ovoga ~lanka odgovaraju za {tetu ako su znale ili morale znati da su dani podaci neistiniti ili neto~ni, odnosno ako su znale ili morale znati za promjenu koja utije~e na gubitak ili opseg prava, a te promjene nisu prijavile. ^lanak 69. @upanijski je zavod osiguranja obvezatan zahtijevati nadoknadu prouzro~ene {tetu od pravne ili fizi~ke osobe ako su bolest, povrjeda ili smrt djelatnika nastali zbog toga {to nisu provedene mjere za{tite na radu ili druge mjere za za{titu gra|ana.

Broj 30 - Strana 674 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

@upanijski je zavod osiguranja obvezatan zahtijevati nadoknadu prouzro~ne {tete od pravne ili fizi~ke osobe i kad je {teta nastala time {to je djelatnik stupio na rad bez propisanog prethodnog zdravstvenog pregleda, a kasnije se zdravstvenim pregledom utvrdi da ta osoba, prema zdravstvenom stanju nije bila sposobna za rad na odre|enim poslovima. ^lanak 70. @upanijski zavod osiguranja obvezatan je zahtijevati nadoknadu prouzro~ne {tete u slu~ajevima iz ~lanka 66. ovoga zakona i neposredno od pravne osobe za osiguranje imovine i osoba kod koje su ove osobe osigurane odgovornosti za {tetu prouro~enu tre}im osobama, prema propisima o obvezatnom osiguranju ovog rizika. ^lanak 71. @upanijski zavod osiguranja je obvezatan zahtijevati nadoknadu {tete prouzro~ne u slu~ajevima iz ~lanka 66. ovoga zakona kad je {teta nastala uporabom motornog vozila nepos- redno od pravne osobe za osiguranja imovine i osoba kod koga je {tetnik sklopio ugovor o obvezatnom osiguranju od odgovor- nosti za {tete pri~injene tre}im osobama.

@upanijski zavod osiguranja je obvezatan zahtijevati nadoknadu {tete prouzro~ne uporabom vozila kojim se koristila, odnosno kojim je upravljala osoba koja za to nije imala ovlast.

@upanijski zavod osiguranja je obvezatan zahtijevati nadoknadu {tete prouzro~ne uporabom vozila za koje nije sklopljen ugovor o osiguranju, odnosno uporabom nepoznatog vozila od pravne osobe za osiguranje imovine i osoba koja obavlja osiguranje autoodgovornosti u mjestu nastanka {tete.

U slu~aju iz stavka 3. ovoga ~lanka pravna osoba za osigu- ranje imovine i osoba, obvezatno je isplatiti nadoknadu kao da je bio sklopljen ugovor o osiguranju. ^lanak 72. @upanijski zavod osiguranja obvezatan zahtijevati nado- knadu {tete prouzro~ne uporabom vozila s inozemnom registraci- jom za koje postoji valjana me|unarodna isprava, ili dokaz o postojanju osiguranja od bilo koje pravne osobe za osiguranje imovine i osobe sa sjedi{tem na teritoriju Federacije.

[tetu nastalu uporabom vozila inozemne registracije koja nije obuhva}ena osiguranjem autoodgovornosti, nadokna|uje pravna osoba za osiguranje imovine i osoba sa sjedi{tem u mjestu nastanka {tete.

^lanak 73. @upanijski je zavod osiguranja obvezatan zahtijevati nadoknadu {tete u slu~ajevima predvi|enim ovim zakonom, bez obzira na to {to je nastala isplatom davanja koja, kao pravo, pripadaju osiguranoj osobi iz sredstava ‘upanijskog zavoda osiguranja. ^lanak 74. Pri utvr|ivanju prava na nadoknadu {tete prouzro~ne ‘upani- jskom zavodu osiguranja primjenjuju se odgovaraju}e odredbe Zakona o obvezatnim odnosima, kao i posebni propisi o nadoknadi {tete. ^lanak 75. Potra‘ivanje nadoknade {tete, u smislu odredaba ovog zak- ona, zastarijevaju istekom rokova odre|enih Zakonom o obvezat- nim odnosima.

Rokovi zastare potra‘ivanja nadoknade {tete, u smislu odredaba ovoga zakona, po~inju te}i:

 1. u slu~ajevima iz ~lanka 65. i ~lanka 68. stavak 1. ovoga zakona, od dana kada je postalo kona~no rje{enje kojim je utvr|eno da ispla}eno primanje nije pripadalo ili je pripadalo u manjem opsegu;
  1. u slu~ajevima iz ~l. 66. i 69. ovoga zakona, od dana kada je postalo izvr{nim rje{enjem kojim je priznato pravo na primanje iz sredstava ‘upanijskog zavoda osiguranja;
  2. u ostalim slu~ajevima kada se zahtijeva nadoknada za pojedina ispla}ena davanja iz ~lanka 71. ovoga zakona, od dana izvr{ene isplate svakog pojedinog davanja. ^lanak 76. Kada se utvrdi da je {teta nestala, ‘upanijski }e zavod osigu- ranja, uz navo|enje dokaza, pozvati osiguranu, pravnu ili fizi~ku osobu, pravnu osobu za osiguranje imovine i osoba ili drugu osobu koja je du‘na nadoknaditi {tetu, da u odre|enom roku naknadu {tetu. Ako {teta ne bude nadokna|ena u odre|enom roku, ‘upani- jski zavod osiguranja potra‘ivanje ostvaruje tu‘bom kod nadle‘nog suda. @upanijski zavod osiguranja ima pravo na zateznu kamatu po stopi propisanoj Zakonom o obvezatnim odnosima, od dana nastale {tete. @upanijski zavod osiguranja nema pravo, bez izri~itog pris- tanka osiguranika ili osigurane osobe, ostvariti nadoknadu {tete obustavom isplate, ili ustezanjem od nov~ane nadoknade na koju osigurana osoba ima pravo u svezi s kori{}enjem prava iz zdravstvenog osiguranja.
III - PRO[IRENO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
^lanak 77.
Ukoliko zakonodavno tijelo ‘upanije, suglasno ~lanku 8.
ovoga zakona uvede pro{ireno zdravstveno osiguranje, odlukom
}e odrediti vidove zdravstvene za{tite, odnosno prava i pogod-
nosti koje se osiguravaju pro{irenim zdravstvenim osiguranjem,
visinu doprinosa za pro{ireno zdravstveno osiguranje, uvjete i
na~in pristupanja pro{irenom zdravstvenom osiguranju, kao i
na~in poslovanja pro{irenog zdravstvenog osiguranja.
Za provedbu pro{irenog zdravstvenog osiguranja osnivaju se
posebni fondovi, ~ije se poslovanje vodi odvojeno od poslovanja
ostalih fondova.
IV - DRAGOVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
^lanak 78.
Gra|ani-osiguranici mogu za sebe i za svoje ~lanove obitelji
dragovoljnim zdravstvenim osiguranjem osigurati dodatna prava
iz zdravstvene za{tite koja nisu obuhva}ena obvezatnim
zdravstvenim osiguranjem.
Uvjete i na~in kori{}enja prava iz dragovljnog zdravstvenog
osiguranja utvr|uju zavodi dragovoljnog zdravstvenog osigu-
ranja.
^lanak 79.
Zavodi se dragovoljnog zdravstvenog osiguranja financiraju
iz premija dragovoljnog zdravstvenog osiguranja {to ih pla}aju
gra|ani, poduze}a ili druge pravne osobe.
V - OSIGURAVANJE SREDSTAVA

1. Financiranje obvezatnog zdravstvenog osiguranja ^lanak 80. Sredstva za financiranje prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se: 1. iz doprinosa iz pla}a radnika koji su u radnom odnosu kod pravne ili fizi~ke osobe; 2. iz doprinosa na prihod osoba koje obavljaju gospodarsku ili negospodarsku djelatnost osobnim radom; 3. iz doprinosa mirovina i invalidnina i drugih nadoknada iz mirovinskog i invalidskog osiguranja,

^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 30 - Strana 675

 1. iz doprinosa za neuposlene gra|ane,
 2. iz doprinosa koji se pla}a na stalnu nov~anu pomo} i za osobe smje{tene u ustanovama socijalne za{tite,
 3. iz doprinosa iz prihoda od samostalne estradne djelatnosti, izdavanja plo~a, audio i video kazeta i na ulaznice za organizaciju {portskih, estradnih i drugih kulturnih javnih priredaba,
 4. iz doprinosa za prihod od autorskih prava, patenata i tehni~kih unapre|enja,
 5. iz dodatnog doprinosa za kori{tenje zdravstvene za{tite u inozemstvu;
 6. iz doprinosa iz diohodka poljodjelstva, kao i zakupnine za poljodjelstveno zemlji{te,
 7. iz doprinosa osoba koje same pla}aju doprinos,
 8. iz nadoknada za zdravstvenu za{titu ~lanova obitelji djelatnika uposlenih u inozemstvu, inozemnih umi- rovljenika i ~lanova njihovih obitelji;
 9. iz sredstava prora~una ‘upanije, odnosno op}ine,
 10. iz sredstava osobnog udjela osiguranih osoba u pokri}u tro{kova zdravstvene za{tite, i
 11. iz prihoda od donacije, pomo}i, pristojbi, kamata, divi- dendi i drugih prihoda. Sredstva iz stavka 1. ovoga ~lanka vode se i evidentiraju odvojeno.

^lanak 81. Za povrjedu na radu i oboljenja od profesionalne bolesti osiguranika pravna ili fizi~ka osoba u cijelosti osigurava sredstva za ostvarivanje prava iz ~lanka 36. ovoga zakona.

Pravne su se ili fizi~ke osobe obvezatna reosigurajti radi rizika - iz stavka 1. ovoga ~lanka.

^lanak 82. Sredstva se obvezatnog zdravstvenog osiguranja osiguravaju u ‘upanijskom zavodu osiguranja, sukladno namjenama.

Upravni vije}e ‘upanijskog zavoda osiguranja, uz suglasnost ‘upanijskog ministra, sa~injava godi{nji plan prihoda i rashoda za financiranje potreba iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja, pola‘e}i od raspolo‘ivih sredstava, utvr|enog standarda zdravstvene za{tite i programa mjera za provedbu obvezatnog zdravstvenog osiguranja.

@upanijski je zavod osiguranja du‘an poduzeti potrebne mjere radi osiguranja dodatnih sredstava ukoliko raspolo‘iva sredstva nisu dostatna za pokri}e rashoda obvezatnog zdravstvenog osiguranja.

U svrhu osiguranja dodatnih sredstava za pokri}e rashoda obvezatnog zdravstvenog osiguranja, ‘upanijski zavodi osigu- ranja mogu dogovorno, a uskla|eno od Federalnog ministarstva zdravstva, udru‘ivati dio sredstava kod Federalnog zavoda osigu- ranja i reosiguranja.

Dogovorom iz stavka 4. ovoga ~lanka utvr|uje se visina i na~in udru‘ivanja sredstava, te kriterij i postupak za njihovo kori{tenje.

Upravno vije}e Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja odlu~uje o kori{tenju udru‘enih sredstava sukladno dogovoru iz stavka 4. ovoga ~lanka.

Predvi|ene mjere iz stavka 3. ovoga ~lanka poduzima ‘upanijski zavod osiguranja, uz prethodnu suglasnost ‘upani- jskog ministra.

2. Osnovica i na~in obra~unavanja doprinosa ^lanak 83. Pri utvr|ivanju osnovice, na~in obra~unavanja i uplate dopri- nosa za obvezatno zdravstveno osiguranje iz pla}a djelatnika i s njima izjedna~enih osiguranika, primjenuju se propisi o porezima gra|ana. ^lanak 84. Osnovicu, na~in obra~unavanja i uplate doprinosa iz ~lanka

 1. stavak 1. to~. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. i 14. ovog zakona utvr|uje svojim propisima zakonodavno tijelo ‘upanije- na prijedlog ‘upanijskog zavoda osiguranja. ^lanak 85. Stope za utvr|ivanje visine doprinosa iz ~lanka 80. ovoga zakona utvr|uje, svojom odlukom, zakonodavno tijelo ‘upanije- na prijedlog ‘upanijskog zavoda za osiguranje. Osnova za dono{enje odluke iz stavka 1. ovoga ~lanka pred- stavlja plan potrebnih sredstava za provedbu obvezatnog zdravstvenog osiguranja {to ga utvr|uje upravno vije}e ‘upani- jskog zavoda osiguranja, polaze}i od utvr|enog standarda zdravstvene za{tite i predvi|enog programa mjera za provedbu obvezatnog zdravstvenog osiguranja. 3. Obveznici uplate doprinosa ^lanak 86. Obveznici obra~unavanja i uplate dorpinosa za obvezatno zdravstveno osiguranje su:
  1. preduze}a, druge pravne i fizi~ke osobe koje obavljaju gospodarsku i negospodarsku djelatnost - za djelatnike u radnom odnosu i s njima izjedna~ene osiguranike, za osobe birane ili imenovane na funkcije u odre|enim ti- jelima dr‘avne ili sudske vlasti i uprave u Federaciji, ‘upaniji i op}ini, za osobe koje obavljaju rad po ugovoru prema propisima o radnim odnosima, za osobe upu}ene na {kolovanje, stru~no usavr{avanje, postdiplomski i dok- torski studij ili na prakti~an rad, za osobe na profesional- nim funkcijama u vjerskim i drugim registriranim udrugama, za volontere, za dodatni doprinos za kori{}enje zdravstvene za{tite u inozemstvu;
  2. Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje - za korisnike mirovine i korisnike drugih prava po osovi mirovinskog i invalidskog osiguranja;
  3. Zavod za zapo{ljavanje - za osobe koje su privremeno neuposlene i kod kojih su te osobe prijavljene;
  4. Zavod za socijalnu za{titu - za osobe koje primaju stalnu nov~anu pomo} i za osobe smje{tene u ustanovama soci- jalne za{tite;
  5. poduze}a i druge pravne osobe, odnosno nositelji inves- ticija u okviru kojih se izvode radovi - za osobe na javnim i drugim radovima;
  6. osobe uposlena u inozemstvu - za ~lanove svoje obitelji ~ije je prebivali{te na teritoriju ‘upanije, ako nisu osigu- rani po drugoj osnovi;
  7. nadle‘no tjelo uprave u Federaciji, odnosno ‘upaniji-za pripadnike Federalne vojske, pripadnike F MUP-a i za pripadnike ‘upanijske policije;
  8. nadle‘no tijelo uprave ‘upanije-za u~enike, odnosno stu- dente koji nisu osigurani po drugoj osnovi, kao i za u~enike, odnosno studente koji vr{e prakti~an rad u svezi s nastavom;
  9. nadle‘no tijelo uprave ‘upanije, odnosno op}ine - za socijalno ugro‘ene osobe koje nisu osigurane po drugoj

Broj 30 - Strana 676 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

osnovi, i osobe iz ~lanka 19. to~. 15. i 16. i ~lanka 24. to~.
1, 2. i 3. ovoga zakona;
 1. za strane dr‘avljane i osobe bez dr‘avljanstva koje se {koluju ili stru~no usavr{avaju - davalac stipendije, ako ugovorom o stipendiji nije predvi|eno da sami pla}aju doprinos;
 2. osiguranik - seljak koji je starje{ina selja~kog ku}anstva, obveznikom je uplate doprinosa za sebe i ~lanove svoje obitelji;
 3. autorske agencije, udru‘enja gra|ana, druge profesion- alne udruge i {portski savez, odnosno organizatori {port- skih i drugih javnih priredaba - za sudionike u tim priredbama, odnosno za ~lanove svojih udruga koje se bave profesionalnom i drugom djelatno{}u, odnosno preko kojih ostavruju prihod, kao i za vrhunske {porta{e, koji su kao takvi rangirani od Olimpijskog komiteta ili udruge {porta{a na razini Federacije. Ostala osobe same upla}uju doprinos na temelju obra~una ‘upanijskog zavoda osiguranja.

^lanak 87. @upanijski zavod osiguranja obavlja preglede poslovnih knjiga i evidencija pravnih i fizi~kih osoba, radi kontrole pravil- nosti obra~unavanja i upla}ivanja sredstava za obvezatno zdravstveno osiguranje.

@upanijski zavod osiguranja prati redovitu naplatu doprinosa za obvezatno zdravstveno osiguranje svih obveznika pla}anja doprinosa.

@upanijski zavod osiguranja svojim op}im aktom utvrditi na~in vr{enja kontrole iz st. 1. i 2. ovoga ~lanka.

Obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja se daljnje kori{tenje zdravstvene za{tite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomo}i.

Pravo kori{tenja zdravstvene za{tite se u cijelosti uspostavlja danom podmirenja svih dospjelih a neupla}enih sredstava ‘upanijskom zavodu osiguranja sukladno odredbama Zakona o obvezatnim odnosima.

@upanijski zavod osiguranja utvr|uje kad su dospjela sred- stva uredno upla}ena. ^lanak 88. Organizacija ovla{tena za obavljanje platnog prometa ob- vezatna je, na zahtjev ‘upanijskog zavoda osiguranja, a na os- novu izvr{enog platnog naloga, odnosno na temelju izvr{ne sudske odluke, izvr{iti naplatu iznosa neupla}enog doprinosa s kamatama, prijenosom sa ra~una obveznika na ra~un ‘upanijskog zavoda osiguranja, po postupku za prisilnu naplatu doprinosa i poreza gra|ana.

Naplata doprinosa zastarjeva za pet godina ne ra~unaju}i do kraja godinu u koju je dospjela obveza pla}anja.

4. Sredstva prora~una

^lanak 89.
Sredstva iz prora~una ‘upanije ili op}ine iz ~lanka 80. stavak
 1. to~ka 13. ovoga zakona, odobrava zakonodavno tijelo ‘upanije ili op}ine na temelju zahtjeva {to ga utvr|uje upravno vije}e ‘upanijskog zavoda osiguranja, polaze}i od plana potrebnih sred- stava za provedbu obvezatnog zdravstvenog osiguranja.
Sredstvima iz stavka 1. ovoga ~lanka osiguravaju se:
 • pokri}e pove}anih tro{kova zdravstvene za{tite izaz- vanih ve}im odstupanjima u odnosu na planirana sred- stva zdravstvenog osiguranja zbog odre|enih izvanred- nih ili drugih ote‘anih uvjeta provedbe zdravstvene za{tite,
  • za pokri}e tro{kova zdravstvene za{tite osoba starijih od 65 godina izvan razine obvezatnog zdravstvenog osigu- ranja zbog stanovitih izvanrednih ili drugih ote‘anih uvjeta provedbe zdravstvene za{tite,
  • za pokri}e tro{kova nadoknada pla}a iz ~lanka 57. stavka
   1. ovoga zakona,
  • za pokri}e tro{kova zdravstvene za{tite osobe ~ije je prebivali{te nepoznato, i
  • sredstva za razvoj znanstveno-istra‘iva~ke djelatnosti, statisti~kih istra‘ivanja u oblasti zdravstva koja su od interesa za ‘upaniju i zdravstveno informacijskog sistema u ‘upaniji. 5. Osobni udio osiguranika ^lanak 90. Sredstva osobnog udjela osiguranih osoba iz ~lanka 80. stavak 1. to~ka 13. ovoga zakona mo‘e se utvrditi za odre|ene vidove kori{tenja zdravstvene za{tite na osnovi propisa {to ih donosi zakonodavno tijelo ‘upanije na prijedlog ‘upanijskog zavoda osiguranja. Pri dono{enju propisa o visini iznosa, te kriterija i na~ina udjela osiguranih osoba u kori{tenju zdravstvene za{tite uzimaju se u obzir socijalne prilike osiguranih osoba i opeg raspolo‘ivih sredstava za financiranje obvezatnog zdravstvenog osiguranja.
VI - OBVEZATNO ZDRAVSTVENO REOSIGURANJE
^lanak 91.
Obvezatno se zdravstveno reosiguranje organizira i provodi
u okviru Fedaracije.
^lanak 92.
Parlament Federacije odlukom utvr|uje rizike koji se ob-
vezatno reosiguravaju i uvjete pod kojima se priznaje da je
nastupio slu~aj koji predstavlja osnovu za nadoknadu, iznose
premije za reosiguranje, nadoknade koje se osiguravaju u slu~aju
nastupanja reosiguranih rizika i postupak za ostvarivanje ovih
nadoknada.
Kao rizici koji se obvezatno reosiguravaju odre|uju se rizici
koji nastaju zbog elementarnih nesre}a (poplava, zemljotresa,
po‘ara) i epidemija {irih razmjera.
Parlament Federacije mo‘e utvrditi druge rizike koji se ob-
vezatno reosiguravaju.
^lanak 93.
Od sredstava ostvarenih premijama za reosiguranja obrazuje
se kod Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja fond
zdravstvenog reosiguranja za Federaciju.
Nakon godi{njeg obra~una, Federalni zavod osiguranja i
reosiguranja vr{i povrat premija reosiguranja ‘upanijskim za-
vodima osiguranja, ovisno postotku udjela u reosiguranju.
^lanak 94.
Federalni zavod osiguranja i reosiguranja obavlja poslove u
svezi s pripremom i provedbom akata iz ~l. 92. i 93. ovoga
zakona.
VII - @UPANIJSKI ZAVOD ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA I FEDERALNI ZAVOD
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
^lanak 95.
@upanijski zavodi osiguranja i Federalni zavod osiguranja i
reosiguranja su pravne osobe s pravima i obvezama, te odgovor-
nosti utvr|enim ovim zakonom i statutima ‘upanijskih zavoda
osiguranja i Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja.

^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 30 - Strana 677

@upanijski zavodi osiguranja se mogu me|usobno udru‘ivati radi ostvarivanja potreba iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja.

^lanak 96.

Statutom ‘upanijskog zavoda osiguranja, odnosno statutom Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja utvr|uje se naro~ito: organizacija ‘upanijskog zavoda osiguranja, odnosno Federal- nog zavoda osiguranja i reosiguranja, prava, obveze i odgovor- nosti organa upravljanja, javnost rada, na~in obavljanja stru~no-administrativnih, pravnih i njima sli~nih poslova za ‘upanijski zavod osiguranja, odnosno Federalni zavod osigu- ranja i reosiguranja, kao i druga pitanja propisana zakonom od zna~aja za rad ‘upanijskog zavoda osiguranja odnosno Federal- nog zavoda osiguranja i reosiguranja.

Statut ‘upanijskog zavoda osiguranja, odnosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja donosi upravno vije}e ‘upani- jskog zavoda osiguranja, odnosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja uz suglasnost zakonodavnog tijela ‘upanije, od- nosno Parlamenta Federacije.

^lanak 97.

Radi obavljanja stru~nih, administrativnih i drugih poslova, ‘upanijski zavod osiguranja, odnosno Federalni zavod osigu- ranja i reosiguranja osnivaju stru~ne slu‘be.

Stru~ne se slu‘be iz stavka 1. ovoga ~lanka organiziraju tako da se osigura nesmetano, racionalno i uspje{no obavljanje djelat- nosti ‘upanijskog zavoda osiguranja, odnosno Federalnog za- voda osiguranja i reosiguranja.

Unutarnje ustrojstvo stru~ne slu‘be zavoda iz prethodnog stavka utvr|uje se pravilnikom kojeg donosi rukovoditelj, uz suglasnost vlade ‘upanije, odnosno Vlade Federacije.

^lanak 98.

@upanijski zavod osiguranja, odnosno Federalni zavod osiguranja i reosiguranja imaju ‘iro ra~un.

^lanak 99.
@upanijski zavod osiguranja:
 • provodi politiku razvoja i promicanja zdravstvene za{tite koju osiguravaju obvezatnim zdravstvenim osiguranjem;
 • planira i prikuplja nov~ana sredstva obvezatnog zdravstvenog osiguranja, te pla}a usluga zdravstvenim ustanovama i prihvatnim zdravstvenim djelatnicima;
 • obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava osiguranih osoba, stara se o zakonitom i pravodobnom ostvarivanju tih prava te im pru‘a stru~nu pomo} u ostvarivanju prava i za{tite njihovih interesa;
 • obavlja poslove ugovoranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima;
 • odre|uje kriterije i na~in kori{tenja te visine nov~anog isnosa za nadoknadu putnih tro{kova u svezi s kori{tenjem zdravstvene za{tite i nadoknadu za pogrebne tro{kove,
 • odre|uje visinu nadoknade pla}e i najvi{i iznos nadoknade pla}e na teret kantonalnog zavoda osiguranja, na~in valori- zacije osnovice za nadoknadu pla}a za vrijeme bolovanja,
 • sudjeluje u izradi i provodi me|unarodne ugovore o soci- jalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obvezatno zdravstveno osiguranje (vr{i obra~un dugovanja i potra- ‘ivanja tro{kova zdravstvene za{tite s inozemnim nositeljima zdravstvenog osiguranja i druge poslove suk- ladno ovim ugovorima);
 • obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem zdravstvene za{tite u inozemstvu;
  • obavlja nadzor i financijsku kontrolu poslovanja zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika, sukladno zaklju~enom ugovoru za teku}u godinu;
  • obavlja poslove izrade podzakonskih i op}ih akata u svezi s ostvarivanjem prava iz obvezatnog zdravstvenog osigu- ranja za ~ije su dono{enje nadle‘na tijela ‘upanije odnosno ‘upanijskog zavoda za zdravstveno osiguranje;
  • ure|uje ostala pitanja u svezi s ostvarivanjem prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja. ^lanak 100.
Federalni zavod osiguranja i reosiguranja:
 • obavlja poslove vo|enja evidencija, u oblasti obvezatnog zdravstvenog osiguranja, a po potrebi uvodi dodatna sta- tisti~ka ista‘ivanja od interesa za obvezatno zdravstveno osiguranje;
 • osigurava vo|enje jedinstvenog informacijskog sustava obvezatnog zdravstvenog osiguranja;
 • vr{i poslove izrade izvje{}a o provedbi obvezatnog zdravstvenog osiguranja na teritoriju Federacije;
 • obavlja poslove me|unarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obvezatno zdravstveno osiguranje i provodi ih,
 • uskla|uje rad ‘upanijskih zavoda osiguranja u provedbi ovih ugovora i neposredno sudjeluje u me|unarodnim dogovorima u svezi s ovom oblasti,
 • obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem zdravstvene za{tite u inozemstvu za koje je ovla{ten propisima iz ~lanka 41. stavka 2. ovog zakona;
 • vr{i poslove u svezi s izradom standarda i normativa ob- vezatnog zdravstvenog osiguranja,
 • obavlja poslove izrade podzakonskih akata u svezi ostvarivanja prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja,
 • obavlja poslove iz ~lanka 94. ovoga zakona,
 • obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, kao i poslove koje mu povjere ‘upanijski zavodi osiguranja. Sredstva potrebna za rad Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja, osiguravaju se iz sredstava ‘upanijskih zavoda osiguranja i sredstava reosiguranja razmjerno vrsti i opsegu poslova, te kadrovskoj strukturi i broju uposlenih djelatnika nu‘nih za kvalitetno i pravodobno obavljanje planiranih poslova. Federalni zavod osiguranja i reosiguranja ostvaruje sredstva iz prethodnog stavka na temelju sporazuma sa ‘upanijskim za- vodima osiguranja i na osnovu odluke Vlade Federacije o obavljanju poslova u vezi s obvezatnim zdravstvenim reosigu- ranjem.
^lanak 101.
@upanijskim zavodom osiguranja upravlja upravno vije}e.
Upravno se vije}e sastoji od devet ~lanova {to ih imenuje
vlada ‘upanije na prijedlog ‘upanijskog ministra, i to:
 • tri ~lana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja,
 • dva ~lana iz reda poslodavaca,
 • ~etiri ~lana iz reda zdravstvenih djelatnika. Predsjednika upravnog vije}a imenuje vlada ‘upanije prilikom imenovanja ostalih ~lanova upravnog vije}a. Djelokrug, ovlasti i odgovornost upravnog vije}a utvr|uju se statutom ‘upanijskog zavoda osiguranja. ^lanak 102.
Federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja upravlja
Upravno vije}e.

Broj 30 - Strana 678 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

Upravno vije}e Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja ima sedam ~lanova {to ih imenuje Vlada Federacije na prijedlog ministra zdravstva, i to:

 • tri ~lana iz reda zdravstvenih djelatnika,
 • dva ~lana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja, i
 • dva ~lana iz reda poslodavaca. Predsjednika upravnog vije}a imenuje Vlada Federacije prilikom imenovanja ostalih ~lanova upravnog vije}a.
^lanak 103.
Upravno vije}e ‘upanijskog zavoda osiguranja:
 • utvr|uje program djelatnosti obvezatnog zdravstvenog osiguranja i mjera za promicanje obvezatnog zdravstvenog osiguranja, utvr|uje politiku kori{tenja sredstava obvezatnog zdravstvenog osiguranja, daje smjernice za funkcioniranje stru~ne slu‘be ‘upanijskog zavoda osiguranja radi pravilnog ostvarivanja prava osiguranih osoba i racionalnog poslovanja;
 • donosi statut ‘upanijskog zavoda osiguranja uz suglas- nost zakonodavnog tijala ‘upanije i druge op}e akte za ~ije je dono{enje ovla{ten zakonom;
 • predla‘e suglasno zakonu, stope doprinosa za obvezatno zdravstveno osiguranje;
 • donosi financijski plan i usvaja zavr{ni ra~un;
 • odlu~uje o osiguravanju dopunskih sredstava i o na~inu pokrivanja eventualnih gubitaka nastalih u poslovanju;
 • pretresa godi{nji izvje{taj o radu ‘upanijskog zavoda osiguranja i njegove stru~ne slu‘be;
 • razmatra izvje{}e o kontroli vrste, opsegu i kvaliteta izvr{enih zdravstvenih usluga;
 • provodi pro{ireno zdravstveno osiguranje ako je uvedeno odlukom zakonodavnog tijela ‘upanije;
 • sura|uje s drugim ‘upanijskim zavodima osiguranja, Federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja i drugim organima i organizacijama u stvarima od zajedni~kog interesa, odre|uje predstavnike u drugim organizacijama i dr.;
 • vr{i i druge poslove za koje je ovla{ten zakonom, podzakonskim aktima, op}im i drugim aktima. Upravno vije}e mo‘e osnovati odbore i komisije za izvr{avanje odre|enih zadataka.
^lanak 104.
Upravno vije}e Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja:
 • utvr|uje program djelatnosti Federalnog zavoda osigu- ranja i reosiguranja i daje smjernice za funkcioniranje stru~ne slu‘be Federalnog zavoda osiguranja i reosigu- ranja;
 • donosi statut Federalnog zavoda osiguranja i reosigu- ranja uz suglasnost Parlamenta Federacije i druge op}e akte;
 • donosi financijski plan i usvaja zavr{ni ra~un;
 • razmatra probleme u svezi s osiguranjem sredstava za provedbu obvezatnog zdravstvenog osiguranja i reosigu- ranja na teritoriju Federacije i predla‘e odgovaraju}e mjere;
 • razmatra izvje{}e o provedbi obvezatnog zdravstvenog osiguranja i reosiguranja na teritoriju Federacije i iz- vje{}e o radu stru~ne slu‘be;
 • razmatra izvje{}e o provedbi me|unarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na ob- vezatno zdravstveno osiguranje;
 • razmatra izvje{}e o ostvarivanju zdravstvene za{tite u inozemstvu;
  • priprema prijedloge akata iz oblasti obvezatnog zdravstvenog osiguranja i reosiguranja koje sukladno zakonu, donosi ministar zdravstva, odnosno Vlada Fed- eracije,
  • sudjeluje u pripremi za zaklju~ivanje me|unaronih ugo- vora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obvezatno zdravstveno osiguranje;
  • vr{i i druge poslove za koje je ovla{ten zakonom, podzakonskim, op}im i drugim aktima. Upravno vije}e mo‘e osnovati odbore i komisije za izvr{avanje odre|enih zadataka. ^lanak 105. @upanijskim zavodom osiguranja, odnosno Federalnim za- vodom osiguranja i reosiguranja rukovodi ravnatelj. Ravnatelja ‘upanijskog zavoda osiguranja imenuje i razrje{ava vlada ‘upanije - na prijedlog ‘upanijskog ministra zdravstva. Ravnatelja Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja imenuje i razrje{ava Vlada Federacije - na prijedlog ministra zdravstva. ^lanak 106. @upanijski zavodi osiguranja imaju pri~uvu koja se ostvaruje izdavanjem najmanje 5% ukupnih rashoda ostvarenih u protekloj godini. Nadzor nad kori{}enjem pri~uve obavlja upravno vije}e ‘upanijskog zavoda osiguranja. ^lanak 107. Sredstva pri~uve slu‘e za osiguravanje teku}e likvidnosti, za pokri}e gubitaka i mogu biti kori{tena za komercijalne poza- jmice. ^lanak 108. Ukoliko vlada ‘upanije ustanovi da su gubici ‘upanijskog zavoda osiguranja nastali zbog objektivnih okolnosti, gubici se pokrivaju iz prora~una ‘upanije kao pomo} za likvidnost u svoti koja nedostaje. ^lanak 109. U svrhu osiguravanja podataka potrebnih za provedbu ob- vezatnog zdravstevnog osiguranja, te nadzor nad ostvarivanjem prava iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja u ‘upanijskom zavodu osiguranja, odnosno Federalnom zavodu osiguranja i reosiguranja se vode evidencije. Provedbene propise o na~inu i mjestu vo|enja, obliku, sadr‘aju i rokovima evidencije, te obveznicima vo|enja eviden- cije, donijet }e upravno vije}e ‘upanijskog zavoda osiguranja, odnosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja. ^lanak 110. Nadzor nad zakonito{}u rada kantonalnog zavoda osigu- ranja, odosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja obavlja nadle‘no tijelo uprave ‘upanije, odnosno Federacije.
VIII - KAZNENE ODREDBE
^lanak 111.
Nov~anom kaznom u iznosu od 500 do 2000 KM kanit }e se
za prekr{aj pravna odnosno fizi~ka osoba:
 1. ako ne obra~unava odnosno ne uplati doprinos za ob- vezatno zdravstveno osiguranje iz pla}a djelatnika (~lanak
  1. stavka 1. to~ka 1.);
 2. ako ne obra~una odnosno ne uplati dodatni doprinos za zdravstvenu za{titu u inozmestu, (~lanak 86. stavka 1. to~ka 1.)
 3. ako u zakonom propisanom roku od dana povrjede na radu, odnosno utvr|ivanja profesionalnog oboljenja

^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 30 - Strana 679

djelatnika ne dostavi prijavu ‘upanijskom zavodu osigu-
ranja (~lanak 28. stavka 3.), i
 1. ako onemogu}i pregled i nadzor, te financijsku kontrolu poslovanja (~lanak 87. stavka 1.).

^lanak 112. Nov~anom kaznom u iznosu od 500 do 2.000 KM kaznit }e se za prekr{aj pravna osoba:

 1. ako ne obra~una, odnosno ne uplati doprinos za obvezatno zdravstveno osiguranje korisnika mirovina i korisnika drugih prava po osnovi mirovinskog i invalidskog osigu- ranja (~lanak 86. stavak 1. to~ka 2.);
 2. ako ne obra~una odnosno ne uplati doprinos za obvezatno zdravstveno osiguranje neuposlenih osoba koje su uredno prijavljene (~lanak 86. stavak 1. to~ka 3.); i
 3. ako ne obra~una odnosno ne uplati doprinos za osobe smje{tene u ustanove socijalne za{tite i osobe koje primaju stalnu nov~anu pomo} (~lanak 86. stavak 1. to~ka 4.). Za prekr{aje iz stavka 1. ovoga ~lanka kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 250 do 500 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
^lanak 113.

Nov~anom kaznom u iznosu od 500 do 2.000 KM kaznit }e se za prekr{aj osoba:

 1. ako ne uplati doprinos za obvezatno zdravstveno osigu- ranje koje je obvezatno da samo uplati (~lanak 86. stavak 2.), i
 2. ako onemogu}i pregled i nadzor, te finansijsku kontrolu poslovanja (~lanak 87. stavak 1.)

^lanak 114. Nov~anom kaznom u iznosu od 250 do 400 KM kaznit }e se za prekr{aj seljak, odnosno selja~ko ku}anstvo:

 1. ako ne izvr{i uplatu doprinosa za obvezatno zdravstveno osiguranje (~lanak 86. stavak 1. to~ka 11.);
 2. ako ne dostavi nadle‘noj pravnoj osobi podatke u svezi s prijavom i odjavom osigurane osobe, radi ostvarivanja prava i obveza iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja (~lanak 54.). ^lanak 115.

Nov~anom kaznom u iznosu od 300 do 1.500 KM kaznit }e se za prekr{aj pravna odnosno fizi~ka osoba:

 1. ako ne dostavi nadle‘nom ‘upanijskom zavodu osiguranja sve podatke u svezi s prijavom i odjavom osigurane osobe, radi ostvarivanja prava i obveza iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja (~lanak 54.). Za prekr{aj iz stavka 1. ovoga ~lanka kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 250 do 500 KM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
^lanak 116.

Nov~anom kaznom u iznosu od 250 do 500 KM kaznit }e se za prekr{aj izabrani doktor medicine primarne zdravstvene za{tite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi: ako utvrdi da osigurana osoba ima pravo na kori{tenje bolovanja, a za to nema osnove (~lanak 55. stavak 1.).

^lanak 117.

Nov~anom kaznom u iznosu od 250 do 400 KM kaznit }e se za prekr{aj osigurana osoba:

 1. ako je svjesno prekora~ila privremenu nesposobnost za rad, namjerno sprje~ava ozdravljenje, odnosno ospo- sobljavanje, radi, bez opravdanog razloga ne odgovori na poziv za lije~ni~ki pregled izabranog doktora medicine primarne zdravstvene za{tite, ne pridr‘ava se uputa za lije~enje, odnosno bez dopu{tenja doktora medicine otpu- tuje iz mjesta prebivali{ta ili u roku od tri dana nakon po~etka bolesti, ne izvijesti izabranog doktora medicine primarne zdravstvene za{tite da je obolio (~lanak 45.);
 2. ako je ostvario pravo na nadoknadu putnih tro{kova u svezi sa lije~enjem, a za to nije imao pravne osnove (~lanak 49.), i
 3. ako koristi ispravu kojom dokazuje status osigurane osobe na na~in suprotan odredbama ovog zakona i propisa done- senih na osnovu odredaba ovog zakona (~lanak 53.) ^lanak 118. Do pu{tanja u opticaj KM, nov~ane kazne predvi|ene u ~l. 111. do 117. ovoga zakona, mogu se pla}ati u DEM ili u protuvrijednosti valuta koje se koriste u platnom prometu Federacije, po srednjem te~aju koji objavljuje nadle‘na fi- nancijska institucija na dan pla}anja.
IX - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lanak 119.
Ministarstvo zdravstva u suradnji sa ‘upanijskim ministar-
stvima zdravstva, poduzet }e sve mjere, osigurati uvjete i izvr{iti
druge potrebne radnje za po~etak rada ‘upanijskih zavoda osigu-
ranja i Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja.
^lanak 120.
Federalni zavod osiguranja i reosiguranja i ‘upanijski zavodi
osiguranja preuzimaju rukovodne i ostale djelatnike koji su na
dan stupanja na snagu ovog zakona bili uposleni na poslovima
zdravstvenog osiguranja na podru~ju Federacije.
Preuzimanje i raspore|ivanje djelatnika u smislu stavka 1.
ovoga ~lanka, izvr{it }e se na temelju internog natje~aja, prema
potrebama procesa rada, te prema {kolskoj spremi i radnim
sposobnostima djelatnika.
^lanak 121.
@upanijski zavodi osiguranja, odnosno Federalni zavod
osiguranja i reosiguranja preuzimaju pripadaju}a prava i obveze,
poslovni prostor, opremu i inventar i druge stvari, pismohran,
akte, predmete i drugu dokumenatciju i sredstva za rad koji su
preuzeti od Republi~kog fonda za zdravstvenu za{titu.
Osim sredstava iz stavka 1. ovoga ~lanka ‘upanijski zavodi
osiguranja, odnosno Federalni zavod osiguranja i reosiguranja
preuzimaju prava, obveze i sredstva ostvarena tijekom rada na
podacima zdravstvenog osiguranja do dana po~etka rada ‘upani-
jskih zavoda osiguranja odnosno Federalnog zavoda osiguranja
i reosiguranja.
^lanak 122.
Propise nezaobilazne za provedbu ovoga zakona iz ~l. 35, 38,
41, 53, 54, 55, 64. i 92. mjerodavni su organi du‘ni donijeti u
roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
^lanak 123.
@upanijski zavod osiguranja i Federalni zavod osiguranja i
reosiguranja du‘ni su donijeti statute, planove rada i financijske
planove u roku od 60 dana, a druge op}e akte u roku od 6 mjeseci
od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Broj 30 - Strana 680 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH ^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

^lanak 124.

Do dono{enja akata iz ~l. 122. i 123. ovoga zakona, primjen- jivat }e se odgovaraju}i op}i akti koji su na snazi na podru~ju Federacije na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

^lanak 125.

Osigurane osobe koja su zapo~ela ostvarivati prava na zdravstvenu za{titu i druga prava koja proistje~u iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja prije stupanja na snagu ovoga zakona, od dana njegovog stupanja na snagu ostvaruju ta prava sukladno odredbama ovoga zakona.

Osobe iz stavka 1. ovoga ~lanka, koje prema odredbama ovoga zakona, ne ispunjavaju propisane uvjete za kori{tenje prava priznatog prema dosada{njim propisima, nastavljaju zapo~eto kori{tenje tog prava, prema odredbama ovoga zakona, kao da ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom, odnosno na temelju ovoga zakona, sve dok traje oboljenje i potreba lije~enja.

Pravo na nadoknadu pla}e po osnovu porodiljskog odsustva, do dono{enja propisa u oblasti dje~ije za{tite, koji }e regulirati porodiljsko odsustvo, ostvaruje se u oblasti zdravstvenog osigu- ranja.

Sredstva za nadoknadu pla}e po osnovu porodiljskog odsustva osigurat }e se u prora~unu ‘upanije i ispla}ivati u visini i na na~in koji odredi zakonodavno tijelo ‘upanije.

^lanak 126.

Do dono{enja propisa o stopama obvezatnog zdravstvenog osiguranja i utvr|ivanja stope obvezatnog zdravstvenog osigu- ranja, primjenjivat }e se odgovaraju}e stope koje su va‘ile na dan stupanja na snagu ovoga zakona.

Do uspostavljanja sustava zdravstvenog osiguranja i reosigu- ranja u smislu odredaba ovoga zakona, odnosno do uspostavljanja ekonomske osnove Federacije koja }e omogu}iti njegovu potpunu primjenu, sredstva se za provedbu zdravstve- nog osiguranja mogu osigurati iz prora~una ‘upanije za mjere iz nadle{tva ‘upanijski zavoda osiguranja, odnosno prora~una Fed- eracije za mjere iz nadle{tva Federacije.

^lanak 127.

Sve su pravne i fizi~ke osobe u ostvarivanju prava i obveza iz obvezatnog zdravstvenog osiguranja du‘na svoje poslovanje uskladiti s odredbama ovoga zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

^lanak 128.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje primjena propisa koji su ure|ivali oblast zdravstvene za{tite i zdravstvenog osiguranja na teritoriju Federacije.

^lanak 129.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu‘benim novinama Federacije BiH".

Predsjedatelj
Doma naroda
Mariofil Ljubi} , v. r.
Predsjedatelj
Zastupni~kog doma
Enver Kreso , v. r.

281

Na temelju ~lanka IV. B. 3. 7. a. (VII) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine ("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj
1/94) i ~lanka 17. Zakona o pomilovanju ("Slu‘bene novine
Federacije BiH", broj 9/96), predsjednik Federacije Bosne i
Hercegovine uz suglasje potpredsjednika Federacije Bosne i
Hercegovine, donio je

ODLUKU

O POMILOVANJU OSU\ENE OSOBE

I

Molba za pomilovanje osu|enog KUJUND@I] HA-
JRUDINA, sin D@EMALA se uva‘ava i to tako da se osu|enom
izre~ena kazna zatvora po presudi Vi{eg suda u Zenici broj K.
85/95 od 25.10.1995. godine zamjenjuje uvjetnom osudom, a
koja se ne}e izvr{iti u roku od jedne godine i {est mjeseci, ako
osu|eni za ovo vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo.
II
Ova odluka objavit }e se u "Slu‘benim novinama Federacije
BiH".
Broj 01-386/97
 1. studenog/novembra 1997. godine Sarajevo
Predsjednik
mr Vladimir [olji} , v. r.

282

Na temelju ~lanka IV.B.3.7.a. (VII) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine ("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 1/94) i ~lanka
 1. Zakona o pomilovanju ("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 9/96), predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine uz suglasje pot- predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, donio je

ODLUKU

O POMILOVANJU OSU\ENE OSOBE

I

Molba za pomilovanje osu|enog BA[I] ZIKRETA, sina
MUJAGE se uva‘ava i to tako da se osu|enom izre~ena kazna
zatvora po presudi Vi{eg suda u Zenici broj K 83/95 od 25. 10.
 1. goidne zamjenjuje uvjetnom osudom, a koja se ne}e izvr{iti u roku od jedne godine i osam mjeseci, ako osu|eni za ovo vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo. II Ova odluka objavit }e se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". Broj 01-386/97
 2. studenog/novembra 1997. godine Sarajevo
Predsjednik
mr Vladimir [olji} , v. r.

283

Na temelju ~lanka IV.B.3.7.a. (VII) Ustava Federacije Bosne
i Hercegovine ("Slu‘bene novine Federacije BiH", broj 1/94), a
u svezi s ~lankom 2. Zakona o pomilovanju ("Slu‘bene novine
Federacije BiH", broj 9/96) predsjednik Federacije Bosne i Her-
cegovine uz suglasje potpredsjednika Federacije Bosne i Herce-
govine, donio je

ODLUKU

O POMILOVANJU OSU\ENIH OSOBA

I

Potpuno se osloba|a od izvr{enja izre~ene kazne zatvora
osu|ena osoba:
 1. BRKI] (ANTE) IVO.

^etvrtak, 25. decembra/prosinca 1997. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 30 - Strana 681