Nudimo Vam najbolje moguće rješenje

Koristeći se svim zakonski dopuštenim sredstvima, maksimalno se zalažemo da
pravni problem riješimo u korist naše stranke.

Kako vam možemo pomoći?

Drugi o nama

"Njihova ekspertnost i izraženi profesionalizam su nam garancija da ćemo uvijek dobiti
najbolje moguće pravno mišljenje" -
Midhat Terzić

"Sa advokatom Vila Nerminom surađujemo već dugi niz godina i na naše veliko zadovoljstvo ta suradnja je vrlo uspješna. Advokat Nermin vila i njegov tim su uvjek na profesionalan i stručan način rješavali sve naše predmete stručno ažurmo i uspješno." - Rajko Zelenika, Direktor Gloubtour Međugorje d.d.

"Na moje veliko zadovoljstvo već više godina surađujem sa kancelarijom Advokata Nermina Vile . Vila nermin i njegov tim su stručno, profesionalno i na najvišem nivou pružali advokatske usluge meni, i sa odličnim rezultatima. Zbog stručnog i profesionalnog pristupa advokata Vile i njegovih saraednika naša suradnja će se nastaviti jesr su svojim radom zaslužili moje puno povjerenje." - Šuhret Fazlić Gradonačelnik Grada Bihać

"Višegodišnje iskustvo, mobilan i nadasve stručan tim mladih ljudi te usluga na europskoj razini, garancija su zaštite prava i interesa Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Dosadašnja suradnja i pružanja najboljih rješenja iz zahtjevne i složene problematike, zasigurno, nam jamči kako će i u buduće odvjetnički ured Vila svojim profesionalizmom moći na najbolji način pravno zastupati Komoru.
S toga, nema nikakve dvojbe kako će i u narednom periodu naše povjerenje biti pruženo odvjetničkom uredu Vila" -
Marko Šantić, Predsjednik Privredne Komore FBiH

"Sa Advokatskom kancelarijom Vila Nermin i sa njegovim saradnicima imam dugu poslovnu suradnju i zbog nihove sposobnosti i profesionalnog pristupa, kao i zbog uspjeha naše saradnje za njih imam samo riječi hvale." - Selim Babić, Direktor KJKP RAD

"Sa Vila Nerminom i njegovim suradnicima je užitak surađivati, vrlo su efikasni, profesionalni i uvijek na raspolaganju klijentima." - Rade Bošnjak, Direktor ZZO HNK

"Za advokatsku kancelariju Vila Nermina nema izgubljene bitke, sa Vila Nerminom i njegovim kolegama je suradnja uvijek uspješna." - Zdravko Marinković, Generalni sekretar Spoljnotrgovinske komore BiH

Javne nabavke

Sarađujemo sa ponuđačima ili naručiocima u svim fazama procesa javne nabavke, što uključuje pripremu svih dokumenata koji se odnose na postupak nabavke, kao i na izvršenje ugovora.

Specijalizovani smo za konsalting, pripremu pravnih mišljenja, pripremu tenderske dokumentacije kao i za zastupanje u postupku javnih nabavki pred nadležnim organom.

Više detalja...

Advokat Sarajevo - Najbolji advokat u Sarajevu. Najbolji advokat u gradu.

Radno pravo

Zastupamo poslodavce, sindikate i zaposlene pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Pružamo usluge pripreme općih akata za poslodavce i sindikate te savjetujemo klijente pri odlukama o prihvaćanju posla, kao i o uslovima na radu. Posjedujemo veliko iskustvo u izradi različitih pravilnika o radu, ugovora o radu i aneksa istih kao i sporazuma o prestanku radnog odnosa uključujući i ostalu potrebnu dokumentaciju, i mnogih drugih usluga.

Više detalja...

Advokat Sarajevo - Najbolji advokat u Sarajevu. Najbolji advokat u gradu.

Privredno pravo

Uspješno vršimo registraciju svih oblika privrednih društava definiranih Zakonom o privrednim društvima na teritoriji BiH, vršimo sve vrste izmjena i statusnih promjena postojećih društava. Vršimo izradu i izmjene svih vrsta internih akata društava poput statute, pravilnika, odluka i rješenja, i još mnogo drugih usluga.

Više detalja...

Advokat Sarajevo - Najbolji advokat u Sarajevu. Najbolji advokat u gradu.

Porodično pravo

Pružamo pravne savjete i zastupanje pred nadležnim sudovima u sporovima za razvod braka, sporovima oko podjele imovine stečene u toku trajanja braka ili vanbračne zajednice; pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, kao i u postupcima vezanim za povjeravanje zajedničke djece na čuvanje, njegu i staranje; zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava.

Više detalja...

Advokat Sarajevo - Najbolji advokat u Sarajevu. Najbolji advokat u gradu.

Krivično pravo

Svoje klijente zastupamo i pratimo kroz cijeli tok istražnog i krivičnog pravnog postupka, osiguravajući im kvalitetnu podršku u rješavanju njihovih slučajeva, putem pravne pomoći i neprestanog praćenja toka njihovog pravnog slučaja. Nudimo savjete u svim fazama krivičnog i prekršajnog postupka kao i zastupanje pred svim sudovima i institucijama u BiH. Nudimo i uslugu izrade i upućivanja aplikacija Sudu za ljudska prava u Strazburu.

Poseban akcenat stavljamo na uspješno rješavanje velikog broja krivičnih predmeta vezanih za privredni kriminal, a što nam predstavlja užu specijalizaciju.

Više detalja...

Advokat Sarajevo - Najbolji advokat u Sarajevu. Najbolji advokat u gradu.

Građansko pravo

Nudimo usluge zastupanja pred nadležnim sudovima u pravnim radnjama kojima stiču ili prometuju imovinom pokretnom ili nekretninama, pravnu pomoć pri uknjižbi, promjenama vlasnika, te postupke vezane za ishodovanje građevinskih i urbanističkih dozvola i saglasnosti. Uspješno vodimo i okončavamo postupke legalizacije pred nadležnim organima. Vršimo zastupanje u postupcima ometanja posjeda i u postupcima fizičke diobe suvlasništa.

Također posjedujemo bogato iskustvo u postupcima pred ustavnim sudovima i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, i mnogim drugim uslugama.

Više detalja...

Advokat Sarajevo - Najbolji advokat u Sarajevu. Najbolji advokat u gradu.

Upravno pravo

Nudimo pravnu pomoć i zastupanje u svim procedurama u upravnom postupku pred svim organima uključujući promjenu imena i prezimena; rad na otpustu / odricanju iz državljanstva BiH; rad na sticanju državljanstva BiH; Upisi u Matične knjige i ishodovanje Uvjerenja iz matičnih knjiga; Upravni postupak na izdavanju urbanističkih suglasnosti; Upravni postupak na izdavanju građevinskih dozvola, i legalizaciji bespravno sagrađenih objekata; Upravni postupak na ostvarenju redovne starosne penzije; Upravni postupak na ostvarenju porodične penzije i invalidske penzije.

Više detalja...

Advokat Sarajevo - Najbolji advokat u Sarajevu. Najbolji advokat u gradu.

Naši partneri