Advokatske usluge Advokatske kancelarije Vila Sarajevo, BiH

Advokatske usluge - Imamo samo jedan cilj!

Naš cilj je pronaći najbolje rješenje za Vas i na najbolji način zaštiti Vaš interes.

Mi znamo da su povjerenje i profesionalnost ono zbog čega nas naši klijenti preporučuju drugima.

Advokatske usluge

Javne nabavke

Javne institucije i preduzeća svake godine troše značajne sume novca za različite vrste nabavki, koje su im potrebne za normalno funkcionisanje te obavljanje poslova iz svoje nadležnosti. Kupovina kancelarijskog materijala, održavanje računara i računarske opreme, implementacija informacionih sistema, bolničkih kreveta, sanitetskih vata, laboratorijske opreme, asfaltiranja ulica pa sve do nabavke borbenih aviona i izgradnje autoputeva, aerodroma, stadiona ili hidrocentrala – sve su to primjeri roba, usluga ili radova koje se nabavljaju na tržištu od, uglavnom, privatnih kompanija.

U BiH, način na koji se provodi javne nabavke, te obaveze i odgovornosti svih učesnika u tom procesu, regulisana su Zakonom o javnim nabavkama BiH, koji je stupio na snagu u novembru 2014. godine, te podzakonskim aktima. Zakon o javnim nabavkama su dužne primjenjivati sve institucije koje su u javnom vlasništvu i koje se finansiraju novcem poreskih obveznika, uključujući ministarstva, agencije, javna preduzeća, jedinice lokalne vlasti, bolnice, škole, policijske uprave, socijalne službe, pravosudne institucije i slično.

Zakonom je uspostavljen tzv. decentralizovani sistem javnih nabavki, što znači da nabavke provode pojedinačno ugovorni organi.

Budući da se institucije finansiraju javnim novcem, zakonom su propisana pravila i procedure koje je potrebno ispoštovati prilikom nabavke, kako bi se zaštitio javni interes i obezbjedilo racionalno trošenje budžetskih sredstava.

Advokatska kancelarija Vila Nermin surađuje sa ponuđačima ili naručiocima u svim fazama procesa javne nabavke, što uključuje pripremu svih dokumenata koji se odnose na postupak nabavke, kao i na izvršenje ugovora. Kancelarija je specijalizirana za konsalting, pripremu pravnih mišljenja, pripremu tenderske dokumentacije kao i za zastupanje u postupku javnih nabavki pred nadležnim organom.

Naša kancelarija nudi pravnu pomoć i savjetovanje u:

  1. Otvorenom postupku javnih nabavki
  2. Ograničenom postupku javnih nabavki
  3. Pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci
  4. Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci
  5. Takmičarskom dijalogu

Nudimo svoju stručnu pomoć u izradi ugovora u skladu sa Zakonom i u postupku podugovaranja.

Više detalja...

Advokatske usluge

Privredno, finansijsko i bankarsko pravo

Privredno pravo predstavlja posebnu granu privrede I odnosi se na skup pravnih normi koje uređjuju pravni položaj i status privrednih subjekata, njihov odnos prema državi, njihove međusobne pravne poslove koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca i hartija od vrijednosti.

Uspješno vršimo registraciju svih oblika privrednih društava definiranih Zakonom o privrednim društvima na teritoriji BiH, vršimo sve vrste izmjena i statusnih promjena postojećih društava. Vršimo izradu i izmjene svih vrsta internih akata društava poput statute, pravilnika, odluka i rješenja.

Za naše klijente vodimo postupak pripajanja i spajanja privrednih subjekata, promjene oblika društva, smanjenje i povećanje osnovnog kapitala društva, dajemo savjete o upravljanju imovinom spojenih društava.

Svojim klijentima pružamo usluge pokretanja stečajnog i likvidacionog postupka, usluge zastupanja u navedenim postupcima, kao i prijavu potraživanja a sve u skladu sa zakonima o stečajnom postupku. Nudimo konsultantske usluge vezane za postupke nabavke i raspolaganja svim vrstama vrijednosnih papira, uspješno vodimo postupke prijave i naplate stare devizne štednje.

Svoje klijente zastupamo u sporovima kojih su predmet mjenice, mjenične izjave, bankovne garancije, ugovorne kazne i drugi oblici pismenih garancija za novčana potraživanja. Vršimo usluge savjetovanja, obračuna i zastupanja pred svim poreznim institucijama. Posjedujemo dugogodišnje iskustvo u financijskom i poreznom pravu, posebno u pravnim pitanjima koja tretiraju obaveze i prava vezana za porez na dobit, dohodak i imovinu kao i indirektne poreze koji uključuju PDV, akcize i ostale uvozne trošarine.

Vršimo savjetovanje i zastupanje domaćih i stranih banaka, financijskih institucija, osiguranja i organizacija prilikom formiranja bankarskih i drugih financijskih pravnih lica odnosno institucija u BiH.

Naše klijente savjetujemo prilikom pripreme i izvođenja raznovrsnih projekata, u skladu sa uputama i zakonima koji regulišu financijska, porezna i druga ekonomska pravna pitanja kao i propise koji propisuju načine osnivanja i rad banaka i bankarskog sektora u BiH.

U pravnim poslovima sa domaćim i stranim bankama i agencijama naša kancelarija posjeduje dugogodišnje iskustvo.

Više detalja...

Advokatske usluge

Građansko pravo

Našim klijentima nudimo usluge zastupanja pred nadležnim sudovima u pravnim radnjama kojima stiču ili prometuju imovinom pokretnom ili nekretninama, pravnu pomoć pri uknjižbi, promjenama vlasnika, te postupke vezane za ishodovanje građevinskih i urbanističkih dozvola i saglasnosti. Uspješno vodimo i okončavamo postupke legalizacije pred nadležnim organima. Vršimo zastupanje u postupcima ometanja posjeda i u postupcima fizičke diobe suvlasništa.

Nudimo pravno savjetovanje i izradu svih vrsta ugovora obveznog prava, zastupanje u svim postupcima koje proizilaze iz obaveza zasnovanih na osnovu ugovora, postupke poništavanja nezakonitih ugovora.

Našim klijentima nudimo savjetovanje i izradu Ugovora o prodaji, Ugovora o razmjeni, Ugovora o zakupu, Ugovora o zajmu, Ugovora o posluzi, Ugovora o djelu, Ugovora o ortakluku, Ugovora o nalogu, Ugovora o komisionu, Ugovora o posredovanju kao i Ugovora o faktoringu.

Dugogodišnje iskustvo posjedujemo u savjetovanju i izradi po zakonskim i strukovnim standardima Ugovora o doživotnom izdržavanju. Naša kancelarija posjeduje dugogodišnje iskustvo u postupcima povodom naknada šteta materijalne i nematerijalne prirode. Uspješno vodimo postupke dokazivanja, utvrđivanja i naplate pretrpljene štete. Za naše klijente podnosimo zahtjeve da se ukloni opasnost štete kao i zahtjeve da se prestane sa povredom prava ličnosti. Naše klijente zastupamo u slučaju odgovornosti u slučaju nezgode izazvane udesom, u slučajevima štete koja nastupa po odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom. Naša kancelarija uspješno vodi postupke naknade štete prouzrokovane fizičkim bolovima, strahom, duševnim bolom zbog umanjenja fizičkih aktivnosti, zbog naruženosti kao i zbog povrede ugleda i časti.

Sa velikim uspjehom vodimo postupke naknade štete zbog smrti bliskog lica ili teškog invaliditeta . Dajemo savjete i u postupcima ugovorne odgovornosti za štetu. Također naša kancelarija posjeduje bogato iskustvo u postupcima pred ustavnim sudovima i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Više detalja...

Advokatske usluge

Radno pravo

Radno pravo je pravna grana koja sadrži norme o osnovnim načelima, organizaciji rada i sistemu radnih odnosa, o zasnivanju trajanju i prestanku radnog odnosa, o organizaciji i zaštiti lica u radnom odnosu, o sistemu prava i dužnosti za vrijeme trajanja radnog odnosa, o sistemu odgovornosti kao i o ostvarivanju i zaštiti prava iz radnog odnosa.

Advokatska kancelarija Vila Nermin zastupa poslodavce, sindikate i zaposlene pred sudovima i drugim nadležnim organima. Naš pristup se ogleda u pažljivom razmatranju svakog slučaja, na osnovu čega za naše klijente pronalazimo rešenja koja su najoptimalnija u smislu troškova i drugih pravnih i financijskih posljedica, sve u skladu sa odgovarajućim propisima.

Našim klijentima vršimo usklađivanje ugovora i internih akata sa Općim kolektivnim ugovorom kao i sa granskim kolektivnim ugovorima na optimalan način i sukladno pravu stvaramo najoptimalnije uslove za regulisanje radnih odnosa unutar različitih vrsta i tipova društava.

Svojim klijentima pružamo usluge pripreme općih akata za poslodavce i sindikate te savjetujemo klijente pri odlukama o prihvaćanju posla, kao i o uslovima na radu. Posjedujemo veliko iskustvo u izradi različitih pravilnika o radu, ugovora o radu i aneksa istih kao i sporazuma o prestanku radnog odnosa uključujući i ostalu potrebnu dokumentaciju. Uspješno okončavamo sporove u vezi sa radnim odnosima, uključujući i sporove povodom kolektivnih ugovora. Vršimo pripremu i izradu dokumentacije potrebne za pribavljanje radnih dozvola za strance. Zastupanje pred Arbitražom. Za naše klijente ishodujemo odobrenja za stalno nastanjivanje i privremeni boravak.

Naša kancelarija klijentima pruža ostvarivanje i zaštitu prava iz radnog odnosa u radnoj sredini, vodimo uspješno postupke sudske, vansudske, upravne i krivične odnosno prekršajne zaštite prava iz radnog odnosa.

Nudimo zastupanje u disciplinskom postupku, prvostepenom i drugostepenom, kao i po vanrednim pravnim lijekovima.

Advokatska kancelarija Vila Nermin posjeduje dugogodišnje iskustvo i veoma visom stepen uspješnosti u sporovima između radnika i poslodavaca, sindikata i poslodavaca, povodom povrede prava ili interesa radnika, odnosno neizvršavanja obaveza iz radnog odnosa bilo individualnik ili kolektivnim pred nadležnim organima.

Više detalja...

Advokatske usluge

Porodično i nasljedno pravo

Pružamo pravne savjete i zastupanje pred nadležnim sudovima u sporovima za razvod braka, sporovima oko podjele imovine stečene u toku trajanja braka ili vanbračne zajednice ; pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, kao i u postupcima vezanim za povjeravanje zajedničke djece na čuvanje, njegu i staranje; zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava.

Vodimo postupke utvrđivanja materinstva i očinstva kao i postupke priznanja materinstva i očinstva.

Vodimo postupke i zastupamo naše klijente prilikom postupka zakonskog nasljeđivanja, nužnog nasljeđivanja te nudimo našu pravnu pomoć prilikom utvrđivanja nužnog dijela i zaštitu prava na nužni dio.

Nudimo izradu svih oblika testamenata kao i pravno savjetovanje prilikom izrade testamenata. Naša kancelarija nudi i uslugu sigurnog čuvanja testamenata. Posjedujemo i dugogodišnje iskustvo u postupcima poništavanja testamenata.

Više detalja...

Advokatske usluge

Upravno pravo

Upravno pravo je grana prava koja uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi koje uređuju organizaciju uprave, područje djelovanja, postupak rada i način nadzora i odgovornosti subjekata koji obavljaju upravne poslove.

Područje života koje pokriva uprava su brojni i veoma raznoliki: od vođenja matičnih knjiga i drugih evidencija, preko policijskih i inspekcijskih poslova, komunalnih poslova, vodoprivrednih, građevinskih poslova, do poslova zdravstva, socijalne sigurnosti, školstva, kulture i mnogih drugi sfera.

Sa stanovišta provođenja zakonitosti, zaštite građana i djelotvornosti uprave vrlo su važne norme upravnog postupka. To su norme koje određuju način rada nosioca upravne djelatnosti u donošenju upravnih akata kojima se odlučuje o pravima i obavezama pojedinih subjekata.

Upravnu djelatnost javnog karaktera obavljaju državna tijela (tijela državne uprave). Međutim neke poslove javnog značaja mogu obavljati i pravne osobe kao što su škole, sveučilišta, zdrastvene ustanove, neka trgovačka društva

Svojim klijentima nudimo pravnu pomoć i zastupanje u svim procedurama u upravnom postupku pred svim organima uključujući promjenu imena i prezimena; rad na otpustu / odricanju iz državljanstva Bosne i Hercegovine; rad na sticanju državljanstva Bosne i Hercegovine; Upisi u Matične knjige i ishodovanje Uvjerenja iz matičnih knjiga; Upravni postupak na izdavanju urbanističkih suglasnosti; Upravni postupak na izdavanju građevinskih dozvola, i legalizaciji bespravno sagrađenih objekata; Upravni postupak na ostvarenju redovne starosne penzije; Upravni postupak na ostvarenju porodične penzije i invalidske penzije.

Više detalja...

Advokatske usluge

Krivično pravo

Svoje klijente zastupamo i pratimo kroz cijeli tok istražnog i krivičnog pravnog postupka, osiguravajući im kvalitetnu podršku u rješavanju njihovih slučajeva, putem pravne pomoći i neprestanog praćenja toka njihovog pravnog slučaja. Nudimo savjete u svim fazama krivičnog i prekršajnog postupka kao i zastupanje pred svim sudovima i institucijama u Bosni i Hercegovini.

Našim klijentima nudimo i uslugu izrade i upućivanja aplikacija Sudu za ljudska prava u Strazburu.

Poseban akcenat stavljamo na uspješno rješavanje velikog broja krivičnih predmeta koji se odnose na krivična djela protiv privrede i jedinstva tržišta te krivična djela iz oblasti carina. Uža specijalnost kancelarije je zastupanje branjenika u krivičnim postupcima za djela falsificiranje novca, pranje novca, porezna utaja ili prevara, neplaćanje poreza, carinska prevara, kao i krivična djela korupcije i krivična djela protiv službene dužnosti i druge odgovorne dužnosti a koja uključuju djelo primanja dara i drugih oblika koristi , davanje dara i drugih oblika koristi i zloupotreba položaja i ovlaštenja.

Naša kancelarija uspješno okončava postupke u kojima se na teret našim branjenicima stavljaju djela udruživanja radi činjenja krivičnih dijela, organizovani kriminal kao i krivična djela protiv imovine i krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine.

Više detalja...